EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02013D0065-20161217

Consolidated text: Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 19. december 2012 i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF om, hvorvidt New Zealand yder tilstrækkelig beskyttelse af personoplysninger (meddelt under nummer C(2012) 9557) (EØS-relevant tekst) (2013/65/EU)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/65/2016-12-17

02013D0065 — DA — 17.12.2016 — 001.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 19. december 2012

i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF om, hvorvidt New Zealand yder tilstrækkelig beskyttelse af personoplysninger

(meddelt under nummer C(2012) 9557)

(EØS-relevant tekst)

(2013/65/EU)

(EUT L 028 af 30.1.2013, s. 12)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

►M1

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2016/2295 EØS-relevant tekst af 16. december 2016

  L 344

83

17.12.2016
▼B

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 19. december 2012

i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF om, hvorvidt New Zealand yder tilstrækkelig beskyttelse af personoplysninger

(meddelt under nummer C(2012) 9557)

(EØS-relevant tekst)

(2013/65/EU)Artikel 1

1.  For så vidt angår artikel 25, stk. 2, i direktiv 95/46/EF, anses New Zealand for at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for personoplysninger, der videregives fra Den Europæiske Union.

2.  Den tilsynsmyndighed, der har ansvaret for anvendelsen af retsreglerne om beskyttelse af oplysninger i New Zealand, er angivet i bilaget til denne afgørelse.

▼M1

Artikel 2

Når de kompetente myndigheder i medlemsstaterne udøver deres beføjelser i medfør af artikel 28, stk. 3, i direktiv 95/46/EF, og dette fører til suspension eller et definitivt forbud mod overførsel af oplysninger til New Zealand for at beskytte personer i forbindelse med behandling af deres personoplysninger, underretter den berørte medlemsstat uden ugrundet ophold Kommissionen, der videresender oplysningerne til de øvrige medlemsstater.

Artikel 3

1.  Kommissionen fører løbende tilsyn med ændringer i New Zealands retsorden, der kan påvirke denne afgørelses virkning, herunder tiltag vedrørende offentlige myndigheders adgang til personoplysninger, med henblik på at vurdere, om New Zealand fortsat sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau med hensyn til personoplysninger.

2.  Medlemsstaterne og Kommissionen underretter hinanden om tilfælde, hvor de organer, som er ansvarlige for overholdelsen af beskyttelsesnormerne i New Zealand, ikke sikrer en sådan overholdelse.

3.  Medlemsstaterne og Kommissionen underretter hinanden om tilfælde, hvor der er tegn på, at New Zealands myndigheder med ansvar for den nationale sikkerhed, retshåndhævelse eller andre offentlige interesser griber ind i den enkeltes ret til beskyttelse af sine personoplysninger ud over, hvad der er strengt nødvendigt, og/eller hvor der tilsyneladende ikke er en effektiv retsbeskyttelse mod sådanne indgreb.

4.  Når der er grundlag for at antage, at der ikke længere er sikkerhed for et passende beskyttelsesniveau, herunder i de situationer, der er nævnt i stk. 2 og 3, underretter Kommissionen den kompetente myndighed i New Zealand herom og forelægger om nødvendigt et udkast til foranstaltninger efter proceduren i artikel 31, stk. 2, i direktiv 95/46/EF med henblik på at ophæve eller suspendere denne afgørelse eller begrænse dens rækkevidde.

▼B

Artikel 4

Kommissionen fører tilsyn med anvendelsen af denne afgørelse og fremsender alle relevante oplysninger til det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 31 i direktiv 95/46/EF, herunder oplysninger om ethvert forhold, der kan påvirke den vurdering, der foretages i henhold til artikel 1 i denne afgørelse, af, at beskyttelsen i New Zealand er tilstrækkelig efter artikel 25 i direktiv 95/46/EF, og ethvert forhold, der viser, at afgørelsen gennemføres på en diskriminerende måde.

Artikel 5

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at efterkomme denne afgørelse inden den 20. marts 2013.

Artikel 6

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.
BILAG

Den ansvarlige tilsynsmyndighed, der henvises til i artikel 1, stk. 2, i denne afgørelse:

Privacy Commissioner

Te Mana Matapono Matatapu

Level 4

109-111 Featherston Street

Wellington 6143

New Zealand

Tlf.: +64-4-474 7590

E-mail: enquiries@privacy.org.nz

Websted: http://privacy.org.nz/

Top