Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1350

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1350 af 12. august 2019 om registrering af en geografisk betegnelse for spiritus i overensstemmelse med artikel 30, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/787 (»Absinthe de Pontarlier«)

C/2019/6122

OJ L 215, 19.8.2019, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1350/oj

19.8.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 215/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/1350

af 12. august 2019

om registrering af en geografisk betegnelse for spiritus i overensstemmelse med artikel 30, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/787 (»Absinthe de Pontarlier«)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/787 af 17. april 2019 om definition, beskrivelse, præsentation og mærkning af spiritus, brugen af betegnelser for spiritus i præsentation og mærkning af andre fødevarer, beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus, brugen af landbrugsethanol og landbrugsdestillater i alkoholholdige drikkevarer samt om ophævelse af forordning (EF) nr. 110/2008 (1), særlig artikel 30, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen har i overensstemmelse med artikel 17, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 (2) behandlet Frankrigs ansøgning af 16. april 2014 om registrering af den geografiske betegnelse »Absinthe de Pontarlier«.

(2)

Efter at have konkluderet, at ansøgningen er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 110/2008, har Kommissionen i henhold til artikel 17, stk. 6, i nævnte forordning offentliggjort hovedspecifikationerne i den tekniske dokumentation i Den Europæiske Unions Tidende (3).

(3)

Kommissionen har ikke modtaget indsigelser, jf. artikel 17, stk. 7, i forordning (EF) nr. 110/2008.

(4)

Forordning (EU) 2019/787, som erstatter forordning (EF) nr. 110/2008, trådte i kraft den 25. maj 2019. I overensstemmelse med artikel 49, stk. 1, i nævnte forordning ophæves kapitel III i forordning (EF) nr. 110/2008 vedrørende geografiske betegnelser med virkning fra den 8. juni 2019. Beskyttelsesforordningen bør derfor vedtages i overensstemmelse med den nye forordning.

(5)

Betegnelsen »Absinthe de Pontarlier« bør derfor registreres som geografisk betegnelse.

(6)

Den geografiske betegnelse »Absinthe de Pontarlier« bør beskyttes i sin helhed, idet udtrykket »absint« fortsat kan benyttes i mærkning eller præsentationer på Unionens område, forudsat at principperne og bestemmelserne i EU's retsregler overholdes —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Den geografiske betegnelse »Absinthe de Pontarlier« registreres. I overensstemmelse med artikel 30, stk. 4, i forordning (EU) 2019/787 tildeles betegnelsen »Absinthe de Pontarlier« ved nærværende forordning den beskyttelse, der er omhandlet i artikel 21 i forordning (EU) 2019/787.

Artikel 2

Den geografiske betegnelse »Absinthe de Pontarlier« beskyttes i sin helhed, idet udtrykket »absint« fortsat kan benyttes i mærkning eller præsentationer på Unionens område, forudsat at principperne og bestemmelserne i EU's retsregler overholdes.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. august 2019.

På Kommissionens vegne

For formanden

Phil HOGAN

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 130 af 17.5.2019, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 af 15. januar 2008 om definition, betegnelse, præsentation og mærkning af samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1576/89 (EUT L 39 af 13.2.2008, s. 16).

(3)  EUT C 110 af 23.3.2018, s. 35.


Top