Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0749

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/749 af 18. maj 2018 on anerkendelse af Kroatiens rapport med oplysninger om typiske drivhusgasemissioner fra dyrkning af landbrugsråvarer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF

C/2018/2878

OJ L 125, 22.5.2018, p. 12–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/749/oj

22.5.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 125/12


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2018/749

af 18. maj 2018

on anerkendelse af Kroatiens rapport med oplysninger om typiske drivhusgasemissioner fra dyrkning af landbrugsråvarer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder og om ændring og senere ophævelse af direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF (1), særlig artikel 19, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 1. april 2016 forelagde Kroatien en rapport med resultaterne af beregningerne af drivhusgasemissioner fra dyrkning af raps. Beregningerne blev gennemført for NUTS 2-regionen Continental Croatia, hvor der dyrkes raps.

(2)

Efter at have undersøgt den rapport, som Kroatien forelagde, finder Kommissionen, at rapporten opfylder betingelserne i direktiv 2009/28/EF for at tillade en EU-medlemsstat at anvende typiske værdier for mindre geografiske områder end dem, der ligger til grund for beregningen af standardværdierne: Dataene i denne rapport vedrører emissioner fra dyrkning af landbrugsråvarer (raps); de typiske drivhusgasemissioner fra dyrkning af raps kan forventes at være lavere end eller svare til de emissioner, man gik ud fra ved beregningen af standardværdierne, og disse typiske drivhusgasemissioner er blevet indberettet til Kommissionen.

(3)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget om biobrændstoffers og flydende biobrændslers bæredygtighed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Kommissionen er af den opfattelse, at den rapport, som Kroatien den 1. april 2016 fremlagde til godkendelse, indeholder nøjagtige oplysninger med henblik på artikel 17, stk. 2, i direktiv 2009/28/EF til måling af de drivhusgasemissioner, der kan henføres til dyrkning af raps i NUTS 2-region Continental Croatia. En sammenfatning af dataene fra rapporten findes i bilaget.

Artikel 2

Afgørelsen gælder i en periode på 5 år. Hvis indholdet eller forholdene i rapporten, således som den blev fremsendt med henblik på anerkendelse til Kommissionen den 1. april 2016, ændres på en måde, som kan indvirke på betingelserne for anerkendelse som omhandlet i artikel 1, skal ændringerne straks meddeles Kommissionen. Kommissionen skal vurdere de meddelte ændringer for at fastslå, om rapporten fortsat leverer nøjagtige data.

Artikel 3

Kommissionen kan ophæve denne afgørelse, hvis det klart er påvist, at rapporten ikke længere indeholder nøjagtige data med henblik på målingen af drivhusgasemissioner fra dyrkningen af raps produceret i Kroatien.

Artikel 4

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. maj 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 140 af 5.6.2009, s. 16.


BILAG

Drivhusgasemissioner fra dyrkning af raps i Kroatien

Input

Drivhusgasemissioner i

kg CO2 eq/ha

Drivhusgasemissioner i

kg CO2 eq/t raps

Drivhusgasemissioner i

g CO2 eq/MJFAME

N-gødning

245,7

87,75

3,702

P2O5-gødning

25,28

9,028

0,381

K2O-gødning

46,08

16,45

0,694

Frø

2,2

0,785

0,033

Plantebeskyttelsesmidler

13,5

4,82

0,203

Diesel

219,5

78,39

3,307

Mark-N2O-emissioner

787,4

281,21

11,86

I ALT

1 339,66

478,45

20,18


Top