EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2417

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2417 af 17. november 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende handelsforpligtelsen for visse derivater (EØS-relevant tekst. )

C/2017/7684

OJ L 343, 22.12.2017, p. 48–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/2417/oj

22.12.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 343/48


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/2417

af 17. november 2017

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende handelsforpligtelsen for visse derivater

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (1), særlig artikel 32, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EU) nr. 600/2014 indeholder bestemmelser om en forpligtelse til at handle visse klasser af derivater eller relevante dele heraf, som er erklæret omfattet af clearingforpligtelsen i artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 (2), på et reguleret marked, en multilateral handelsfacilitet, en organiseret handelsfacilitet eller en tilsvarende markedsplads i et tredjeland. Handelsforpligtelsen bør kun finde anvendelse på derivater, som er tilstrækkeligt likvide og tilgængelige for handel på mindst én markedsplads.

(2)

Hvad angår rentederivater, der er omfattet af clearingforpligtelsen, er likviditeten koncentreret i derivataftaler med de mest standardiserede kendetegn. Kendetegnene bør derfor tages i betragtning, når det fastlægges, hvilke klasser af derivater der er omfattet af handelsforpligtelsen.

(3)

Likviditeten i rentederivater, der er omfattet af clearingforpligtelsen, er koncentreret i derivataftaler, der har visse benchmarkløbetider. Det er derfor hensigtsmæssigt at begrænse handelsforpligtelsen til at omfatte de derivater, der har de pågældende benchmarkløbetider. For at sondre mellem derivataftaler, der begynder umiddelbart efter udførelsen af handelen, og derivataftaler, der begynder på en på forhånd fastsat dato i fremtiden, bør en aftales løbetid beregnes på grundlag af den faktiske dato, hvor forpligtelserne i henhold til kontrakten træder i kraft. For at tage tilstrækkeligt hensyn til derivaternes likviditetsmønster og for at undgå omgåelse af handelsforpligtelsen er det dog vigtigt ikke at anvende benchmarkløbetider som ufravigelige tærskler, men snarere som referencepunkter for målintervaller.

(4)

I forbindelse med kreditderivater gælder det for de to indeksbaserede credit default swaps, som er omfattet af clearingforpligtelsen, at likviditeten er koncentreret i den aktuelle on-the-run-serie og i den seneste off-the-run-serie. Anvendelsen af handelsforpligtelsen bør derfor begrænses til kun at omfatte derivater i disse serier.

(5)

I Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2205 (3) (OTC-rentederivater) og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/592 (4) (OTC-kreditderivater) identificeres fire kategorier af modparter, som clearingforpligtelsen finder anvendelse på. For at tage højde for de specifikke behov hos hver kategori af modparter er der også fastsat en indfaset anvendelse af clearingforpligtelsen i nævnte delegerede forordninger. I betragtning af forbindelsen mellem clearingforpligtelsen og handelsforpligtelsen bør handelsforpligtelsen for hver kategori af modparter først få virkning, når clearingforpligtelsen for den pågældende kategori har fået virkning.

(6)

Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) har forelagt for Kommissionen.

(7)

Denne forordning vedtages på grundlag af de faktiske oplysninger, navnlig den aktuelle likviditet, på tidspunktet for vedtagelsen og vil blive revideret og ændret efter behov i overensstemmelse med markedsudviklingen.

(8)

ESMA har afholdt åbne offentlige høringer om udkastet til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (5), om en udtalelse.

(9)

For at sikre velfungerende finansmarkeder bør denne forordning træde i kraft snarest muligt og anvendes fra den samme dato som forordning (EU) nr. 600/2014 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Derivater, der er omfattet af handelsforpligtelsen

De i bilaget anførte derivater er omfattet af handelsforpligtelsen omhandlet i artikel 28 i forordning (EU) nr. 600/2014.

Et derivat som omhandlet i tabel 1, tabel 2 og tabel 3 i bilaget anses for at have en løbetid på 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20 eller 30 år, hvis tidsrummet mellem den dato, hvor forpligtelserne i henhold til aftalen, får virkning, og aftalens udløbsdato er lig med et af de anførte tidsrum, plus/minus fem dage.

Artikel 2

Datoer, fra hvilke handelsforpligtelsen får virkning

Handelsforpligtelsen omhandlet i artikel 28 i forordning (EU) nr. 600/2014 får, for hver kategori af modpart, der er omhandlet i artikel 3 i delegeret forordning (EU) 2015/2205 og artikel 3 i delegeret forordning (EU) 2016/592, virkning fra den seneste af følgende datoer:

a)

3. januar 2018

b)

datoen i artikel 3 i delegeret forordning (EU) 2015/2205 eller artikel 3 i delegeret forordning (EU) 2016/592 for den pågældende kategori af modparter.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. november 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 173 af 12.6.2014, s. 84.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1).

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2205 af 6. august 2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for clearingforpligtelsen (EUT L 314 af 1.12.2015, s. 13).

(4)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/592 af 1. marts 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for clearingforpligtelsen (EUT L 103 af 19.4.2016, s. 5).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).


BILAG

Derivater, der er omfattet af handelsforpligtelsen

Tabel 1

Fixed-to-float-renteswaps denomineret i EUR

Fixed-to-float-renteswaps i samme valuta — EUR Euribor 3 og 6 måneder

Afviklingsvaluta

EUR

EUR

Type handelsstart

Spot (T+2)

Spot (T+2)

Optionalitet

Nej

Nej

Løbetid

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20, 30 år

2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 20, 30 år

Type notionel værdi

Konstant notionel værdi

Konstant notionel værdi

Fast ben

Betalingshyppighed

Årlig eller halvårlig

Årlig eller halvårlig

Konvention for beregning af dage

30/360 eller Actual/360

30/360 eller Actual/360

Variabelt ben

Referenceindeks

Euribor 6 måneder

Euribor 3 måneder

Hyppighed for genfastsættelse

Halvårlig eller kvartalsvis

Kvartalsvis

Konvention for beregning af dage

Actual/360

Actual/360

Tabel 2

Fixed-to-float-renteswaps denomineret i USD

Fixed-to-float-renteswaps i samme valuta — USD Libor 3 måneder

Afviklingsvaluta

USD

USD

Type handelsstart

Spot (T+2)

IMM (næste to IMM-datoer)

Optionalitet

Nej

Nej

Løbetid

2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 20, 30 år

2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 20, 30 år

Type notionel værdi

Konstant notionel værdi

Konstant notionel værdi

Fast ben

Betalingshyppighed

Årlig eller halvårlig

Årlig eller halvårlig

Konvention for beregning af dage

30/360 eller Actual/360

30/360 eller Actual/360

Variabelt ben

Referenceindeks

USD Libor 3 måneder

USD Libor 3 måneder

Hyppighed for genfastsættelse

Kvartalsvis

Kvartalsvis

Konvention for beregning af dage

Actual/360

Actual/360


Fixed-to-float-renteswaps i samme valuta — USD Libor 6 måneder

Afviklingsvaluta

USD

USD

Type handelsstart

Spot (T+2)

IMM (næste to IMM-datoer)

Optionalitet

Nej

Nej

Løbetid

2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 20, 30 år

2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 20, 30 år

Type notionel værdi

Konstant notionel værdi

Konstant notionel værdi

Fast ben

Betalingshyppighed

Årlig eller halvårlig

Årlig eller halvårlig

Konvention for beregning af dage

30/360 eller Actual/360

30/360 eller Actual/360

Variabelt ben

Referenceindeks

USD Libor 6 måneder

USD Libor 6 måneder

Hyppighed for genfastsættelse

Kvartalsvis eller halvårlig

Kvartalsvis eller halvårlig

Konvention for beregning af dage

Actual/360

Actual/360

Tabel 3

Fixed-to-float-renteswaps denomineret i GBP

Fixed-to-float-renteswaps i samme valuta — GBP Libor 3 og 6 måneder

Afviklingsvaluta

GBP

GBP

Type handelsstart

Spot (T+0)

Spot (T+0)

Optionalitet

Nej

Nej

Løbetid

2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 20, 30 år

2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 20, 30 år

Type notionel værdi

Konstant notionel værdi

Konstant notionel værdi

Fast ben

Betalingshyppighed

Kvartalsvis eller halvårlig

Kvartalsvis eller halvårlig

Konvention for beregning af dage

Actual/365F

Actual/365F

Variabelt ben

Referenceindeks

GBP Libor 6 måneder

GBP Libor 3 måneder

Hyppighed for genfastsættelse

Halvårlig eller kvartalsvis

Kvartalsvis

Konvention for beregning af dage

Actual/365F

Actual/365F


Tabel 4

Indeks-CDS

Type

Undertype

Geografisk område

Referenceindeks

Afviklingsvaluta

Serie

Løbetid

Indeks-CDS

Ikketrancheopdelt indeks

Europa

iTraxx Europe Main

EUR

on-the-run-serie

første off-the-run-serie

5 år

Indeks-CDS

Ikketrancheopdelt indeks

Europa

iTraxx Europe Crossover

EUR

on-the-run-serie

første off-the-run-serie

5 år


Top