Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1515

Kommissionens forordning (EU) 2017/1515 af 31. august 2017 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 808/2004 om EF-statistikker om informationssamfundet for referenceåret 2018 (EØS-relevant tekst. )

C/2017/5895

OJ L 226, 1.9.2017, p. 6–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1515/oj

1.9.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 226/6


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/1515

af 31. august 2017

om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 808/2004 om EF-statistikker om informationssamfundet for referenceåret 2018

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 808/2004 af 21. april 2004 om EF-statistikker om informationssamfundet (1), særlig artikel 8, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er ved forordning (EF) nr. 808/2004 fastlagt fælles rammer for systematisk udarbejdelse af europæiske statistikker om informationssamfundet.

(2)

Det er nødvendigt med gennemførelsesforanstaltninger for at fastslå, hvilke data der skal leveres til udarbejdelse af statistikker i modul 1: »virksomheder og informationssamfundet« og modul 2: »privatpersoner, husstande og informationssamfundet«, og for at fastsætte fristerne for indberetning af dataene.

(3)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De data, som skal indberettes med henblik på udarbejdelse af de europæiske statistikker om informationssamfundet, jf. artikel 3, stk. 2, og artikel 4 i forordning (EF) nr. 808/2004, i modul 1: »virksomheder og informationssamfundet« og modul 2: »privatpersoner, husstande og informationssamfundet«, er fastlagt i bilag I og II til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. august 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 143 af 30.4.2004, s. 49.


BILAG I

MODUL 1: VIRKSOMHEDER OG INFORMATIONSSAMFUNDET

A.   EMNER OG VARIABLER

1.

Fra listen i bilag I til forordning (EF) nr. 808/2004 udvælges følgende emner for referenceåret 2018:

a)

IKT-systemer og deres anvendelse i virksomhederne

b)

virksomhedernes anvendelse af internettet og andre elektroniske netværk

c)

e-handel

d)

e-business-processer og organisatoriske aspekter

e)

IKT-kompetence i virksomhederne og behovet for IKT-færdigheder

f)

adgang til og anvendelse af teknologier, som gør det muligt at opkoble til internettet eller andre netværk overalt og til enhver tid.

2.

Følgende virksomhedsvariabler indsamles:

a)

IKT-systemer og deres anvendelse i virksomhederne

i)

for alle virksomheder:

computeranvendelse.

ii)

for virksomheder, der anvender computere:

(frivilligt) antal ansatte eller procentdel af det samlede antal ansatte, der anvender computere til erhvervsmæssige formål.

b)

Virksomhedernes anvendelse af internettet og andre elektroniske netværk

i)

for virksomheder, der anvender computere:

internetadgang.

ii)

for virksomheder med internetadgang:

antal ansatte eller procentdel af det samlede antal ansatte, der anvender computere med internetadgang til erhvervsmæssige formål

internetforbindelse: enhver form for fast forbindelse

internetforbindelse: adgang til bærbart udstyr med mulighed for mobil internetforbindelse over mobiltelefonnettet, til erhvervsmæssige formål

har et websted

betaler for annoncer på internettet.

iii)

for virksomheder, der har en fast forbindelse til internettet:

højeste kontraktlige downloadhastighed for virksomhedens hurtigste, faste internetforbindelse i Mbit/s i intervallerne: [0, < 2], [2, < 10], [10, < 30], [30, < 100], ≥ 100].

iv)

for virksomheder, der giver deres ansatte adgang til bærbart udstyr med mulighed for mobil internetforbindelse over mobiltelefonnettet, til erhvervsmæssige formål:

antal ansatte eller procentdel af det samlede antal ansatte, der anvender bærbart udstyr, som virksomheden stiller til rådighed, og som giver adgang til internettet over mobiltelefonnettet, til erhvervsmæssige formål

adgang til bærbart udstyr med henblik på adgang til virksomhedens e-mailsystem

adgang til bærbart udstyr med henblik på adgang til og ændring af virksomhedens dokumenter

adgang til bærbart udstyr med henblik på anvendelse af dedikerede forretningssoftwareapplikationer.

v)

for virksomheder, der har et websted, oplysninger om adgang til følgende faciliteter:

beskrivelse af varer eller tjenesteydelser, prislister

onlinebestilling, -reservering eller -booking

besøgende på webstedet kan selv sammensætte eller formgive varer eller tjenesteydelser

mulighed for at følge eller se status for afgivne ordrer

personaliseret indhold på webstedet for regelmæssige/tilbagevendende besøgende

links eller henvisninger til virksomhedens profil på sociale medier.

vi)

for virksomheder, som betaler for annoncer på internettet og anvender én af følgende metoder til målrettet reklame:

reklamemetode baseret på websiders indhold eller nøgleord, som brugere har søgt på

reklamemetode baseret på sporing af internetbrugeres tidligere aktiviteter eller profil

reklamemetode baseret på geolokalisering af internetbrugere

anden metode til målrettet reklame på internettet, ikke specificeret ovenfor.

c)

e-handel

i)

for virksomheder, der anvender computere:

modtagelse af ordrer på varer eller tjenesteydelser via websteder eller apps (netsalg), i det foregående kalenderår

modtagelse af ordrer på varer eller tjenesteydelser via EDI-meddelelser (EDI-salg), i det foregående kalenderår

(frivilligt) afgivelse af ordrer på varer eller tjenesteydelser via websteder, apps eller EDI-meddelelse, i det foregående kalenderår.

ii)

for virksomheder, der har modtaget ordrer på varer eller tjenesteydelser via websteder eller apps, i det foregående kalenderår:

værdi af omsætningen (udtrykt i absolutte tal eller som procentdel af den samlede omsætning) ved e-handel, der kan henføres til ordrer modtaget via websteder eller apps, i det foregående kalenderår

procentdel af omsætningen fra ordrer modtaget via websteder eller apps, opdelt i salg til privatkunder (business-to-consumers, B2C), og salg til andre virksomheder (business-to-business, B2B) og til offentlige myndigheder (business-to-government, B2G), i det foregående kalenderår

modtagelse af ordrer på varer eller tjenesteydelser via virksomhedens eget websted eller apps (herunder moder- eller søsterselskabers og extranet), i det foregående kalenderår

modtagelse af ordrer på varer eller tjenesteydelser via websteder eller apps til e-handel, som anvendes af flere virksomheder til handel med varer, i det foregående kalenderår

procentdel af omsætningen fra ordrer modtaget via websteder eller apps, opdelt efter ordrer modtaget via selskabets eget websted eller apps (herunder moder- eller søsterselskabers og extranet), og efter ordrer modtaget via websteder eller apps til e-handel, som anvendes af flere virksomheder til handel med varer, i det foregående kalenderår.

iii)

for virksomheder, der har modtaget ordrer på varer eller tjenesteydelser via EDI-meddelelser, i det foregående kalenderår:

værdi af omsætningen eller procentdel af den samlede omsætning ved e-handel, der kan henføres til ordrer modtaget via EDI-meddelelser, i det foregående kalenderår.

iv)

for virksomheder, der har afgivet ordrer på varer eller tjenesteydelser via websteder, apps eller EDI-meddelelser (undtagen manuelt indtastede e-mails), i det foregående kalenderår:

(frivilligt) afgivelse af ordrer på varer eller tjenesteydelser via websteder eller apps, i det foregående kalenderår

(frivilligt) afgivelse af ordrer på varer eller tjenesteydelser via EDI-meddelelser, i det foregående kalenderår

(frivilligt) afgivelse af ordrer på varer eller tjenesteydelser via websteder, apps eller EDI-meddelelser til en værdi svarende til mindst 1 % af købenes samlede værdi, i det foregående kalenderår.

d)

e-business-processer og organisatoriske aspekter

i)

for virksomheder, der anvender computere:

anvendelse af virksomhedens egen 3D-printer, i det foregående kalenderår

anvendelse af tjenesteydelser leveret af andre virksomheder, i det foregående kalenderår

(frivilligt) anvendelse af industrirobotter

(frivilligt) anvendelse af servicerobotter

(frivilligt) analyse af big data ved brug af virksomhedens egne data fra intelligente enheder eller sensorer som datakilde, i det foregående kalenderår

(frivilligt) analyse af big data ved brug af geolokaliseringsdata fra bærbart udstyr som datakilde, i det foregående kalenderår

(frivilligt) analyse af big data ved brug af data genereret fra sociale medier som datakilde, i det foregående kalenderår

(frivilligt) analyse af big data ved brug af datakilder, der ikke er nævnt under dette punkt, i det foregående kalenderår

fakturaer, der fremsendes elektronisk i et standardformat, der egner sig til automatisk behandling (e-fakturaer), undtagen overførsel af PDF-filer, i det foregående kalenderår

fakturaer, der fremsendes elektronisk i et format, der ikke egner sig til automatisk behandling, herunder overførsel af PDF-filer, i det foregående kalenderår

fakturaer, der fremsendes på papir, i det foregående kalenderår

(frivilligt) modtagelse af fakturaer elektronisk i et standardformat, der egner sig til automatisk behandling (e-fakturaer), undtagen overførsel af PDF-filer, i det foregående kalenderår

(frivilligt) modtagelse af fakturaer elektronisk i et format, der ikke egner sig til automatisk behandling, herunder overførsel af PDF-filer, i det foregående kalenderår

(frivilligt) modtagelse af fakturaer på papir, i det foregående kalenderår.

ii)

for virksomheder, der anvender 3D-printere, i det foregående kalenderår:

printning af prototyper eller modeller til salg

printning af prototyper eller modeller til intern brug

printning af varer til salg, undtagen prototyper eller modeller

printning af varer til anvendelse i virksomhedens produktionsproces, undtagen prototyper eller modeller.

iii)

for virksomheder, der anvender servicerobotter:

(frivilligt) anvendelse til overvågnings-, sikkerheds- eller inspektionsopgaver

(frivilligt) anvendelse til transport af personer eller varer

(frivilligt) anvendelse til rensning eller bortskaffelse af affald

(frivilligt) anvendelse til lagerstyringssystemer

(frivilligt) anvendelse til monteringsarbejde, der udføres af robotter

(frivilligt) anvendelse til butiksekspeditionsopgaver, der udføres af robotter

(frivilligt) anvendelse til bygge-, anlægs- eller reparationsarbejde.

iv)

for virksomheder, der analyserer big data, i det foregående kalenderår:

(frivilligt) anvendelse af virksomhedens egne ansatte til analyse af big data, i det foregående kalenderår

(frivilligt) anvendelse af en ekstern tjenesteudbyder til analyse af big data, i det foregående kalenderår.

v)

for virksomheder, der har sendt fakturaer i elektronisk form i et standardformat, der egner sig til automatisk behandling (e-fakturaer), undtagen overførsel af PDF-filer, i det foregående kalenderår:

(frivilligt) procentdel af alle fakturaer, der er sendt som e-fakturaer, eller procentdel af alle fakturaer, der er sendt som e-fakturaer i følgende intervaller: [0, < 10], [10, < 25], [25, < 50], [50, < 75], ≥ 75], i det foregående kalenderår

(frivilligt) e-fakturaer sendt til andre virksomheder (business-to-business, B2B), i det foregående kalenderår

(frivilligt) e-fakturaer sendt til offentlige myndigheder (business-to-government, B2G), i det foregående kalenderår

(frivilligt) e-fakturaer sendt til privatkunder (business-to-consumers, B2C), i det foregående kalenderår

vi)

for virksomheder, der har modtaget fakturaer i elektronisk form i et standardformat, der egner sig til automatisk behandling (e-fakturaer), undtagen overførsel af PDF-filer, i det foregående kalenderår:

(frivilligt) procentdel af alle fakturaer, der er modtaget som e-fakturaer, eller procentdel af alle fakturaer, der er modtaget som e-fakturaer i følgende intervaller: [0, < 10], [10, < 25], [25, < 50], [50, < 75], ≥ 75], i det foregående kalenderår.

e)

IKT-kompetence i virksomhederne og behovet for IKT-færdigheder

i)

for virksomheder, der anvender computere:

beskæftigelse af IKT-specialister

enhver form for uddannelse med henblik på udvikling af IKT-relaterede færdigheder for IKT-specialister, i det foregående kalenderår

enhver form for uddannelse med henblik på udvikling af IKT-relaterede færdigheder for andre ansatte, i det foregående kalenderår

rekruttering eller forsøg på rekruttering af IKT-specialister, i det foregående kalenderår

udførelse af følgende IKT-funktioner i det foregående kalenderår opdelt i »hovedsagelig udført af egne ansatte, herunder ansatte i moder- eller søsterselskaber«, »hovedsagelig udført af ekstern leverandør« og »ikke relevant«:

vedligeholdelse af IKT-infrastruktur (servere, computere, printere, netværk)

support i forbindelse med kontorsoftware

udvikling af software/systemer til virksomhedsstyring

support i forbindelse med software/systemer til virksomhedsstyring

udvikling af webløsningsmodeller

support i forbindelse med webløsningsmodeller

IKT-sikkerhed og databeskyttelse

ii)

for virksomheder, der anvender computere, og som i det foregående kalenderår har rekrutteret eller forsøgt at rekruttere IKT-specialister:

ledige job for IKT-specialister, som var vanskelige at besætte.

f)

Adgang til og anvendelse af teknologier, som gør det muligt at opkoble til internettet eller andre netværk overalt og til enhver tid

i)

for virksomheder med internetadgang:

anvendelse af cloudcomputing-tjenester, undtagen gratistjenester

ii)

for virksomheder med internetadgang, som har købt cloudcomputing-tjenester:

anvendelse af e-mail som en cloudcomputing-tjeneste

anvendelse af kontorsoftware som en cloudcomputing-tjeneste

hosting af virksomhedens database(r) som en cloudcomputing-tjeneste

lagring af filer som en cloudcomputing-tjeneste

anvendelse af finansierings- eller regnskabssoftwareapplikationer som en cloudcomputing-tjeneste

anvendelse af software til styring af kundeoplysninger (Customer Relationship Management, CRM) som en cloudcomputing-tjeneste

anvendelse af computerkraft til at drive virksomhedens egen software som en cloudcomputing-tjeneste

anvendelse af cloudcomputing-tjenester, der leveres fra udbyderes delte servere

anvendelse af cloudcomputing-tjenester, der leveres fra udbyderes servere, som udelukkende er forbeholdt virksomheden.

3.

Følgende baggrundsoplysninger indhentes fra alle virksomheder eller tilvejebringes fra alternative kilder:

virksomhedens primære økonomiske aktivitet, i det foregående kalenderår

gennemsnitligt antal ansatte, i det foregående kalenderår

samlet værdi af omsætningen ekskl. moms, i det foregående kalenderår.

B.   DÆKNING

Variablerne i del A, punkt 2 og 3, indsamles for følgende kategorier af virksomheder:

1.

Økonomisk aktivitet: virksomheder klassificeret i følgende kategorier i NACE rev. 2:

Kategori i NACE rev. 2

Beskrivelse

Hovedafdeling C

Fremstillingsvirksomhed

Hovedafdeling D/E

El-, gas- og fjernvarmeforsyning/Vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand

Hovedafdeling F

Bygge- og anlægsvirksomhed

Hovedafdeling G

Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler

Hovedafdeling H

Transport og godshåndtering

Hovedafdeling I

Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed

Hovedafdeling J

Information og kommunikation

Hovedafdeling L

Fast ejendom

Hovedgruppe 69-74

Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser

Hovedafdeling N

Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester

Gruppe 95.1

Reparation af computere og kommunikationsudstyr.

2.

Virksomhedsstørrelse: virksomheder med 10 ansatte eller derover. Dækning af virksomheder med under 10 ansatte er ikke obligatorisk.

3.

Geografisk dækning: virksomheder beliggende inden for en medlemsstats område.

C.   REFERENCEPERIODER

Referenceperioden er 2017 for de variabler, som refererer til det foregående kalenderår. For øvrige variabler er referenceperioden 2018.

D.   OPDELING AF DATA

Følgende baggrundsdata indsamles for de emner og variabler, der er anført i del A, punkt 2:

1.

Opdeling efter økonomisk aktivitet: dataene opdeles i følgende NACE rev. 2-aggregater:

NACE rev. 2-aggregering

ved eventuel beregning af nationale aggregater

10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18

19 + 20 + 21 + 22 + 23

24 + 25

26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33

35 + 36 + 37 + 38 + 39

41 + 42 + 43

45 + 46 + 47

47

49 + 50 + 51 + 52 + 53

55

58 + 59 + 60 + 61 + 62 + 63

68

69 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74

77 + 78 + 79 + 80 + 81 + 82

26.1 + 26.2 + 26.3 + 26.4 + 26.8 + 46.5 + 58.2 + 61 + 62 + 63.1 + 95.1

NACE rev. 2-aggregering

ved eventuel beregning af europæiske aggregater

10 + 11 + 12

13 + 14 + 15

16 + 17 + 18

26

27 + 28

29 + 30

31 + 32 + 33

45

46

55 + 56

58 + 59 + 60

61

62 + 63

77 + 78 + 80 + 81 + 82

79

95.1

2.

Opdeling i størrelsesklasser: dataene opdeles i følgende størrelsesklasser efter antallet af ansatte:

Størrelsesklasse

10 ansatte og derover

10-49 ansatte

50-249 ansatte

250 ansatte og derover

Hvis dette er omfattet, forelægges en opdeling af dataene i overensstemmelse med følgende tabel:

Størrelsesklasse

0-9 ansatte (frivilligt)

2-9 ansatte (frivilligt)

0-1 ansatte (frivilligt)

E.   HYPPIGHED

De data, der skal indberettes i henhold til dette bilag, leveres én gang for 2018.

F.   FRISTER FOR INDBERETNING AF RESULTATER

1.

De aggregerede data, der er omhandlet i artikel 6 i forordning (EF) nr. 808/2004 og i punkt 6 i bilag I til samme forordning, og som om nødvendigt angives som fortrolige eller upålidelige, indberettes til Eurostat senest den 5. oktober 2018. På denne dato skal dataene være færdigbearbejdet, valideret og godkendt.

2.

De metadata, der er omhandlet i artikel 6 i forordning (EF) nr. 808/2004, indsendes til Eurostat senest den 31. maj 2018.

3.

Den kvalitetsrapport, der er omhandlet i artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 808/2004, indsendes til Eurostat senest den 5. november 2018.

4.

Data og metadata leveres til Eurostat via den centrale dataportal i overensstemmelse med den af Eurostat fastlagte udvekslingsstandard. Metadataene og kvalitetsrapporten leveres i den af Eurostat fastlagte standardmetadatastruktur.


BILAG II

MODUL 2: PRIVATPERSONER, HUSSTANDE OG INFORMATIONSSAMFUNDET

A.   EMNER OG VARIABLER

1.

Fra listen i bilag II til forordning (EF) nr. 808/2004 udvælges følgende emner for referenceåret 2018:

a)

privatpersoners og/eller husstandes adgang til og anvendelse af IKT

b)

privatpersoners og/eller husstandes anvendelse af internettet og andre elektroniske netværk til forskellige formål

c)

IKT-sikkerhed og -tillid

d)

IKT-kompetence og -færdigheder

e)

privatpersoners anvendelse af IKT til udveksling af oplysninger og tjenester med staten og offentlige myndigheder (e-forvaltning)

f)

adgang til og anvendelse af teknologier, som gør det muligt at opkoble til internettet eller andre netværk overalt og til enhver tid.

2.

Følgende variabler indsamles:

a)

Privatpersoners og/eller husstandes adgang til og anvendelse af IKT

i)

for alle husstande:

internetadgang i hjemmet (via alle former for udstyr: computere og smartphones, spillekonsoller eller e-bogslæsere).

ii)

for virksomheder med internetadgang:

internetforbindelse: fast bredbåndsforbindelse

internetforbindelse: mobil bredbåndsforbindelse (via mobiltelefonnettet, 3G eller nyere)

(frivilligt) internetforbindelse: opkaldsadgang over normal telefonlinje eller ISDN

(frivilligt) internetforbindelse: mobil smalbåndsforbindelse (via mobiltelefonnettet, 3G eller nyere).

iii)

for personer, der er lønmodtagere eller selvstændige erhvervsdrivende, herunder medhjælpende familiemedlemmer, og som har anvendt internettet inden for de sidste 12 måneder:

anvendelse af computere, bærbare computere, smartphones, tablets eller andet bærbart udstyr, i den primære lønnede beskæftigelse

anvendelse af andet digitalt udstyr eller maskinel, såsom det, der anvendes til produktionslinjer, transport eller andre tjenesteydelser, herunder håndholdte enheder, såsom dem, der anvendes til lagerstyring, i den primære lønnede beskæftigelse.

iv)

for personer, der er lønmodtagere eller selvstændige erhvervsdrivende, herunder medhjælpende familiemedlemmer, og som anvender computere, bærbare computere, smartphones, tablets eller andet bærbart udstyr, i den primære lønnede beskæftigelse, og har anvendt internettet inden for de sidste 12 måneder:

udveksling af e-mails eller indtastning af oplysninger i databaser, i den primære lønnede beskæftigelse, mindst én gang om ugen

oprettelse eller redigering af elektroniske dokumenter, i den primære lønnede beskæftigelse, mindst én gang om ugen.

anvendelse af sociale medier til arbejdet, i den primære lønnede beskæftigelse, mindst én gang om ugen

anvendelse af applikationer til at modtage arbejdsopgaver eller instrukser, undtagen via e-mail, i den primære lønnede beskæftigelse, mindst én gang om ugen

anvendelse af jobspecifik software (f.eks. til projektering, dataanalyse, behandling), i den primære lønnede beskæftigelse, mindst én gang om ugen

udvikling eller vedligehold af it-systemer eller software, i den primære lønnede beskæftigelse, mindst én gang om ugen

ingen af de anførte aktiviteter, i den primære lønnede beskæftigelse, mindst én gang om ugen.

v)

for personer, der er lønmodtagere eller selvstændige erhvervsdrivende, herunder medhjælpende familiemedlemmer, og som anvender computere, bærbare computere, smartphones, tablets og andet bærbart udstyr eller andet digitalt udstyr eller maskinel (f.eks. til produktionslinjer, transport eller andre tjenesteydelser), i den primære lønnede beskæftigelse, og som har anvendt internettet inden for de sidste 12 måneder:

ændring af arbejdsopgaver som følge af indførelsen af ny software eller elektroniske udstyr, i den primære lønnede beskæftigelse, inden for de sidste 12 måneder

(frivilligt) deltagelse i valg, ændring eller afprøvning af software eller elektroniske udstyr, der anvendes på arbejdspladsen, i den primære lønnede beskæftigelse, inden for de sidste 12 måneder

(frivilligt) ændringer i den tid, der bruges på ensformige arbejdsopgaver, i den primære lønnede beskæftigelse, inden for de sidste 12 måneder: stigning, fald, ingen relevant ændring

(frivilligt) ændringer i selvstændighed i forbindelse med tilrettelæggelsen af egne arbejdsopgaver, i den primære lønnede beskæftigelse, inden for de sidste 12 måneder: stigning, fald, ingen relevant ændring

(frivilligt) ændringer i overvågningen af egen arbejdsindsats, i den primære lønnede beskæftigelse, inden for de sidste 12 måneder: stigning, fald, ingen relevant ændring

(frivilligt) ændringer i den tid, der bruges på at erhverve nye færdigheder, der er nødvendige for arbejdet, i den primære lønnede beskæftigelse, inden for de sidste 12 måneder: stigning, fald, ingen relevant ændring

(frivilligt) ændringer i, hvor let det er at samarbejde med kolleger eller forretningspartnere, i den primære lønnede beskæftigelse, inden for de sidste 12 måneder: stigning, fald, ingen relevant ændring

(frivilligt) ændringer i omfanget af uregelmæssig arbejdstid (natarbejde, weekendarbejde, skifteholdsarbejde), i den primære lønnede beskæftigelse, inden for de sidste 12 måneder: stigning, fald, ingen relevant ændring

gennemsnitlig hyppighed for anvendelse af internettet inden for de sidste 12 måneder: hver dag eller næsten hver dag, mindst én gang om ugen (men ikke hver dag), mindre end én gang om ugen, aldrig.

b)

Privatpersoners og/eller husstandes anvendelse af internettet til forskellige formål

i)

for alle privatpersoner:

seneste anvendelse af internettet, uanset sted, via alle former for udstyr: inden for de sidste tre måneder, for tre måneder til et år siden, for over et år siden, har aldrig anvendt internettet.

ii)

for privatpersoner, der har anvendt internettet inden for de sidste tre måneder:

gennemsnitlig hyppighed for anvendelse af internettet inden for de sidste tre måneder: hver dag eller næsten hver dag, mindst én gang om ugen (men ikke hver dag), mindre end én gang om ugen

anvendelse af stationær computer til internetadgang inden for de sidste tre måneder

anvendelse af bærbar computer til internetadgang inden for de sidste tre måneder

anvendelse af tablet til internetadgang inden for de sidste tre måneder

anvendelse af mobiltelefon eller smartphone til internetadgang inden for de sidste tre måneder

anvendelse af andet mobilt udstyr (f.eks. medieafspiller, spillekonsol, e-bogslæser, smartur) til internetadgang inden for de sidste tre måneder

anvendelse af internettet inden for de sidste tre måneder til private formål til at sende eller modtage e-mail

anvendelse af internettet inden for de sidste tre måneder til private formål til at foretage telefonopkald eller videoopkald (med webcam) via internettet (ved hjælp af apps)

anvendelse af internettet inden for de sidste tre måneder til private formål til at deltage i sociale netværk (oprette brugerprofil, afsende beskeder eller andre bidrag)

anvendelse af internettet inden for de sidste tre måneder til private formål til at finde oplysninger om varer eller tjenesteydelser

anvendelse af internettet inden for de sidste tre måneder til private formål til aflytning af musik (f.eks. netradio, musikstreaming)

anvendelse af internettet inden for de sidste tre måneder til private formål til at se streamede TV-udsendelser (direkte eller via catch-up) fra TV-stationer

anvendelse af internettet inden for de sidste tre måneder til private formål til at se video on-demand fra kommercielle udbydere

anvendelse af internettet inden for de sidste tre måneder til private formål til at se videoklip fra delingstjenester

anvendelse af internettet inden for de sidste tre måneder til private formål til at spille eller downloade spil

anvendelse af internettet inden for de sidste tre måneder til private formål til at søge sundhedsoplysninger (f.eks. om kvæstelser, sygdomme, ernæring, sundhedsfremme, mv.)

anvendelse af internettet inden for de sidste tre måneder til private formål til at bestille tid hos en praktiserende læge via et websted eller apps (f.eks. på et hospital eller en sundhedsklinik)

anvendelse af internettet inden for de sidste tre måneder til private formål til salg af varer eller tjenesteydelser (f.eks. via onlineauktioner)

anvendelse af internettet inden for de sidste tre måneder til private formål til benyttelse af netbank

anvendelse af lagerplads på internettet (cloudcomputing) inden for de sidste tre måneder til private formål til at gemme dokumenter, billeder, musik, video eller andre filer

anvendelse af internettet (undtagen til e-mail) inden for de sidste tre måneder til køb eller salg af aktier, obligationer, investeringsbeviser eller andre investeringsserviceydelser til private formål inden for de sidste 12 måneder

anvendelse af internettet (undtagen til e-mail) inden for de sidste tre måneder til køb eller fornyelse af forsikringspolicer, herunder dem, der indgår i et pakketilbud sammen med andre tjenesteydelser til private formål inden for de sidste 12 måneder

anvendelse af internettet (undtagen til e-mail) inden for de sidste tre måneder til optagelse af realkreditlån eller andre lån eller kreditaftaler i banker eller andre pengeinstitutter til private formål inden for de sidste 12 måneder.

iii)

for privatpersoner, der har anvendt internettet hver dag eller næsten hver dag inden for de sidste tre måneder:

anvendelse af internettet flere gange i løbet af dagen inden for de sidste tre måneder.

iv)

for privatpersoner, der har anvendt internettet inden for de sidste 12 måneder:

anvendelse af et websted eller en app inden for de sidste 12 måneder til at bestille overnatning til private formål (f.eks. leje af værelse, lejlighed, hus, sommerhus mv.) fra en anden privatperson: særlige websteder eller apps som mellemled til at bestille overnatning, andre websteder eller apps (herunder sociale netværk), har ikke anvendt dette

anvendelse af et websted eller en app inden for de sidste 12 måneder til at bestille transport til private formål (f.eks. med bil) fra en anden privatperson: særlige websteder eller apps som mellemled til at bestille transport, andre websteder eller apps (herunder sociale netværk), har ikke anvendt dette

anvendelse af websteder eller apps som mellemled til at få lønnet arbejde inden for de sidste 12 måneder: som hovedindtægtskilde, som biindtægtskilde, har ikke anvendt dette

seneste køb eller bestilling af varer eller tjenesteydelser over internettet til private formål (ved brug af websteder eller apps, undtagen køb via manuelt indtastede e-mails, sms-beskeder eller mms-beskeder) via enhver type apparat: inden for de sidste tre måneder, for tre måneder til ét år siden, for over et år siden, har aldrig købt eller bestilt noget over internettet

anvendelse af en smartphone til private formål.

v)

for privatpersoner, der har anvendt internettet til e-handel (køb eller bestilling af varer eller tjenesteydelser) inden for de sidste tre måneder:

det antal gange, der er blevet købt eller bestilt varer eller tjenesteydelser over internettet til private formål inden for de sidste tre måneder: antal gange eller i størrelsesklasserne: 1-2 gange, 3-5 gange, 6-10 gange, > 10 gange

samlet værdi af varer eller tjenesteydelser (undtagen aktier eller andre finansielle tjenesteydelser), der er blevet købt eller bestilt over internettet til private formål inden for de sidste tre måneder: beløb i euro eller i størrelsesklasserne: under 50 EUR, 50 EUR til under 100 EUR, 100 EUR til under 500 EUR, 500 EUR til under 1 000 EUR, 1 000 EUR og derover, ukendt.

vi)

for privatpersoner, der har anvendt internettet til e-handel (køb eller bestilling af varer eller tjenesteydelser) inden for de sidste 12 måneder:

anvendelse af internettet til at købe eller bestille fødevarer eller dagligvarer til private formål inden for de sidste 12 måneder

anvendelse af internettet til at købe eller bestille husholdningsvarer (f.eks. møbler, legetøj mv., men ikke forbrugerelektronik) til private formål inden for de sidste 12 måneder

anvendelse af internettet til at købe eller bestille lægemidler til private formål inden for de sidste 12 måneder

anvendelse af internettet til at købe eller bestille tøj eller sportsartikler til private formål inden for de sidste 12 måneder

anvendelse af internettet til at købe eller bestille computerhardware til private formål inden for de sidste 12 måneder

anvendelse af internettet til at købe eller bestille elektronisk udstyr (herunder kameraer) til private formål inden for de sidste 12 måneder

anvendelse af internettet til at købe eller bestille telekommunikationstjenester (f.eks. TV, bredbåndsabonnementer, fastnet- eller mobiltelefonabonnementer, optankning af taletidskort) til private formål inden for de sidste 12 måneder

anvendelse af internettet til at købe eller bestille ferieophold (herunder hotelovernatning) til private formål inden for de sidste 12 måneder

anvendelse af internettet til at købe eller bestille andre rejsearrangementer (såsom billetter til transport, billeje) til private formål inden for de sidste 12 måneder

anvendelse af internettet til at købe eller bestille billetter til arrangementer til private formål inden for de sidste 12 måneder

anvendelse af internettet til at købe eller bestille film eller musik til private formål inden for de sidste 12 måneder

anvendelse af internettet til at købe eller bestille bøger, tidsskrifter eller aviser til private formål inden for de sidste 12 måneder

anvendelse af internettet til at købe eller bestille e-læringsmateriale til private formål inden for de sidste 12 måneder

anvendelse af internettet til at købe eller bestille videospil, anden computersoftware og softwareopgraderinger til private formål inden for de sidste 12 måneder

anvendelse af internettet til at købe eller bestille andre varer eller tjenesteydelser til private formål inden for de sidste 12 måneder

anvendelse af internettet til at købe eller bestille varer eller tjenesteydelser til private formål inden for de sidste 12 måneder, opdelt efter oprindelse: udbydere i hjemlandet

anvendelse af internettet til at købe eller bestille varer eller tjenesteydelser til private formål inden for de sidste 12 måneder, opdelt efter oprindelse: udbydere i andre EU-lande

anvendelse af internettet til at købe eller bestille varer eller tjenesteydelser til private formål inden for de sidste 12 måneder, opdelt efter oprindelse: udbydere i resten af verden

anvendelse af internettet til at købe eller bestille varer eller tjenesteydelser til private formål inden for de sidste 12 måneder, opdelt efter oprindelse: udbyderens hjemland ukendt

vii)

for personer, der er lønmodtagere eller selvstændige erhvervsdrivende, herunder medhjælpende familiemedlemmer, og som anvender computere, bærbare computere, smartphones, tablets og andet bærbart udstyr eller andet digitalt udstyr eller maskinel (f.eks. til produktionslinjer, transport eller andre tjenesteydelser), i den primære lønnede beskæftigelse, har anvendt internettet og arbejdet i hjemmet inden for de sidste 12 måneder:

anvendelse af internettet, i den primære lønnede beskæftigelse, inden for de sidste 12 måneder.

c)

IKT-sikkerhed og -tillid

i)

for privatpersoner, der har anvendt internettet inden for de sidste 12 måneder:

anvendelse af simpel indlogning med brugernavn og password som identifikationsprocedure for onlinetjenester (f.eks. netbank, offentlige tjenester, bestilling eller køb af varer og tjenesteydelser online) til private formål inden for de sidste 12 måneder

anvendelse af indlogning via sociale medier som identifikationsprocedure for onlinetjenester (f.eks. netbank, offentlige tjenester, bestilling eller køb af varer og tjenesteydelser online) til private formål inden for de sidste 12 måneder

anvendelse af en nøgleviser (sikkerhedstoken) som identifikationsprocedure for onlinetjenester (f.eks. netbank, offentlige tjenester, bestilling eller køb af varer og tjenesteydelser online) til private formål inden for de sidste 12 måneder

anvendelse af et certifikat eller kort til elektronisk identifikation som identifikationsprocedure for onlinetjenester (f.eks. netbank, offentlige tjenester, bestilling eller køb af varer og tjenesteydelser online) til private formål inden for de sidste 12 måneder

anvendelse af en mobiltelefon til modtagelse af en kode via sms-besked eller lignende som identifikationsprocedure for onlinetjenester (f.eks. netbank, offentlige tjenester, bestilling eller køb af varer og tjenesteydelser online) til private formål inden for de sidste 12 måneder

anvendelse af engangskoder på et nøglekort, skrabekort eller lignende eller tilfældige tegn som identifikationsprocedure for onlinetjenester (f.eks. netbank, offentlige tjenester, bestilling eller køb af varer og tjenesteydelser online) til private formål inden for de sidste 12 måneder

anvendelse af en anden form for elektronisk identifikationsprocedure for onlinetjenester (f.eks. netbank, offentlige tjenester, bestilling eller køb af varer og tjenesteydelser online) til private formål inden for de sidste 12 måneder

(frivilligt) ingen anvendelse af elektroniske identifikationsprocedurer for onlinetjenester (f.eks. netbank, offentlige tjenester, bestilling eller køb af varer og tjenesteydelser online) til private formål inden for de sidste 12 måneder.

ii)

for privatpersoner, der har anvendt internettet inden for de sidste 12 måneder samt smartphones til private formål:

anvendelse af enhver form for sikkerhedssoftware eller -tjenester (f.eks. antivirus-/antispamprogrammer, firewall) installeret automatisk eller sammen med operativsystemet på den smartphone, der anvendes til private formål

anvendelse af enhver form for sikkerhedssoftware eller -tjenester (f.eks. antivirus-/antispamprogram, firewall) installeret (af forbrugeren selv, af en anden person eller via abonnement) på den smartphone, der anvendes til private formål

ingen anvendelse af sikkerhedssoftware eller -tjenester (f.eks. antivirus-/antispamprogram, firewall) installeret på den smartphone, der anvendes til private formål

intet kendskab til sikkerhedssoftware eller -tjenester (f.eks. antivirus-/antispamprogram, firewall) installeret på den smartphone, der anvendes til private formål

tab af oplysninger, dokumenter, billeder eller andre data som følge af computervirus eller andre skadelige programmer (malware) på den smartphone, der anvendes til private formål

intet tab af oplysninger, dokumenter, billeder eller andre data som følge af computervirus eller andre skadelige programmer (malware) på den smartphone, der anvendes til private formål

intet kendskab til tab af oplysninger, dokumenter, billeder eller andre data som følge af computervirus eller andre skadelige programmer (malware) på den smartphone, der anvendes til private formål

begrænset eller nægtet adgang til personoplysninger (f.eks. placering, kontaktliste) mindst én gang under anvendelse eller installation af en applikation på den smartphone, der anvendes til private formål

ingen begrænset eller nægtet adgang til personoplysninger (f.eks. placering, kontaktliste) mindst én gang under anvendelse eller installation af en applikation på den smartphone, der anvendes til private formål

intet kendskab til begrænset eller nægtet adgang til personoplysninger (f.eks. placering, kontaktliste) mindst én gang under anvendelse eller installation af en applikation på den smartphone, der anvendes til private formål

ingen anvendelse af applikationer på den smartphone, der anvendes til private formål.

iii)

for privatpersoner, der, selv om det var nødvendigt, ikke har indsendt udfyldte blanketter online via offentlige myndigheders websteder eller apps til private formål inden for de sidste 12 måneder, med angivelse af årsagen herfor:

betænkeligheder med hensyn til beskyttelse og sikkerhed af personoplysninger inden for de sidste 12 måneder.

d)

IKT-kompetence og -færdigheder

i)

for privatpersoner, der er lønmodtagere eller selvstændige erhvervsdrivende, herunder medhjælpende familiemedlemmer, og som anvender computere, bærbare computere, smartphones, tablets og andet bærbart udstyr eller andet digitalt udstyr eller maskinel (f.eks. til produktionslinjer, transport eller andre tjenesteydelser), i den primære lønnede beskæftigelse og har anvendt internettet inden for de sidste 12 måneder:

har lært at anvende ny software eller digitalt udstyr, i den primære lønnede beskæftigelse, inden for de sidste 12 måneder

selvevaluering af færdigheder i forbindelse med anvendelse af computere, software og applikationer, i den primære lønnede beskæftigelse: behov for yderligere oplæring for at kunne klare arbejdsopgaverne godt, færdighederne passer udmærket til arbejdsopgaverne, færdighederne kunne klare endnu mere krævende arbejdsopgaverne

ii)

for privatpersoner, der har anvendt internettet inden for de sidste 12 måneder, læringsaktiviteter med henblik på at forbedre færdigheder i forbindelse med anvendelse af computere, software og applikationer:

gratis onlinekurser eller ved selvstudium, inden for de sidste 12 måneder

uddannelse med egenbetaling, inden for de sidste 12 måneder

gratis uddannelse i regi af offentlige programmer eller andre organisationer end arbejdsgiveren, inden for de sidste 12 måneder

uddannelse betalt eller leveret af arbejdsgiveren, inden for de sidste 12 måneder

uddannelse på arbejdspladsen (f.eks. af kolleger eller arbejdsledere), inden for de sidste 12 måneder

iii)

for privatpersoner, der har anvendt internettet og gennemført læringsaktiviteter med henblik på at forbedre færdigheder i forbindelse med anvendelse af computere, software eller applikationer inden for de sidste 12 måneder, emneområdet for uddannelsen:

(frivilligt) e-marketing eller e-handel, inden for de sidste 12 måneder

(frivilligt) sociale medier, inden for de sidste 12 måneder

(frivilligt) programmeringssprog, herunder webdesign eller forvaltning af websteder, inden for de sidste 12 måneder

(frivilligt) dataanalyse eller forvaltning af databaser, inden for de sidste 12 måneder

(frivilligt) vedligeholdelse af computernetværk, servere mv., inden for de sidste 12 måneder

(frivilligt) forvaltning af it-sikkerhed eller sikring af privatlivets fred, inden for de sidste 12 måneder

(frivilligt) jobspecifik software, inden for de sidste 12 måneder

(frivilligt) andre emneområder for uddannelse i forbindelse med anvendelse af computere, software eller applikationer, inden for de sidste 12 måneder.

e)

Privatpersoners anvendelse af IKT til udveksling af oplysninger og tjenester med staten og offentlige myndigheder (e-forvaltning)

i)

for privatpersoner, der har anvendt internettet inden for de sidste 12 måneder:

anvendelse af internettet inden for de sidste 12 måneder til private formål til at finde information på offentlige myndigheders eller offentlige tjenesters websteder eller apps (undtagen via manuelt indtastede e-mails)

anvendelse af internettet inden for de sidste 12 måneder til private formål til at downloade/udskrive officielle blanketter via offentlige myndigheders eller offentlige tjenesters websteder (undtagen via manuelt indtastede e-mails)

anvendelse af internettet inden for de sidste 12 måneder til private formål til at indsende udfyldte blanketter online via offentlige myndigheders eller offentlige tjenesters websteder (undtagen via manuelt indtastede e-mails)

ii)

for privatpersoner, der ikke har indsendt udfyldte blanketter online via offentlige myndigheders websteder eller apps til private formål inden for de sidste 12 måneder:

har ikke indsendt udfyldte blanketter, fordi det ikke var nødvendigt at indsende officielle blanketter til private formål inden for de sidste 12 måneder

iii)

for privatpersoner, der, selv om det var nødvendigt, ikke har indsendt udfyldte blanketter online via offentlige myndigheders websteder eller apps til private formål inden for de sidste 12 måneder, med angivelse af årsagen herfor:

der fandtes ikke noget websted til dette formål

manglende kunnen eller viden (f.eks. manglende viden om, hvordan man anvender webstedet, det var for svært at anvende det)

en anden person indsendte de udfyldte blanketter online på respondentens vegne (f.eks. en konsulent, skatterådgiver, slægtning eller et familiemedlem)

andre årsager til ikke at have indsendt udfyldte blanketter online til offentlige myndigheder.

f)

Adgang til og anvendelse af teknologier, som gør det muligt at opkoble til internettet eller andre netværk overalt og til enhver tid

i)

for privatpersoner, der har anvendt internettet inden for de sidste tre måneder:

anvendelse af en mobiltelefon eller smartphone til internetadgang uden for hjemmet eller arbejdspladsen inden for de sidste tre måneder

anvendelse af en bærbar computer til internetadgang uden for hjemmet eller arbejdspladsen inden for de sidste tre måneder

anvendelse af en tablet til internetadgang uden for hjemmet eller arbejdspladsen inden for de sidste tre måneder

anvendelse af andet mobilt udstyr (f.eks. medieafspiller, spillekonsol, e-bogslæser eller smartur) til internetadgang uden for hjemmet eller arbejdspladsen inden for de sidste tre måneder

ingen anvendelse af mobilt udstyr til internetadgang uden for hjemmet eller arbejdspladsen inden for de sidste tre måneder.

ii)

for personer, der er lønmodtagere eller selvstændige erhvervsdrivende, herunder medhjælpende familiemedlemmer, og som anvender computere, bærbare computere, smartphones, tablets og andet bærbart udstyr eller andet digitalt udstyr eller maskinel (f.eks. til produktionslinjer, transport eller andre tjenesteydelser), i den primære lønnede beskæftigelse, og har anvendt internettet inden for de sidste 12 måneder:

(frivilligt) hyppighed for arbejde uden for den normale arbejdsplads (f.eks. en byggeplads, landbrugsarealer eller andre offentlige/private rum) eller under tjenesterejse (f.eks. i et køretøj), inden for de sidste 12 måneder: hver dag eller næsten hver dag, mindst én gang om ugen (men ikke hver dag), mindre end én gang om ugen, aldrig.

iii)

for personer, der er lønmodtagere eller selvstændige erhvervsdrivende, herunder medhjælpende familiemedlemmer, og som anvender computere, bærbare computere, smartphones, tablets og andet bærbart udstyr eller andet digitalt udstyr eller maskinel (f.eks. til produktionslinjer, transport eller andre tjenesteydelser), i den primære lønnede beskæftigelse, som har arbejdet uden for den normale arbejdsplads (f.eks. en byggeplads, landbrugsarealer eller andre offentlige/private rum) eller under tjenesterejse (f.eks. i et køretøj), og som har anvendt internettet inden for de sidste 12 måneder:

(frivilligt) anvendelse af bærbare computere, smartphones, tablets eller andet bærbart udstyr til eget arbejde uden for den normale arbejdsplads (f.eks. en byggeplads, landbrugsarealer eller andre offentlige/private rum) eller under tjenesterejse (f.eks. i et køretøj), inden for de sidste 12 måneder.

B.   DÆKNING

1.

De statistiske enheder for de variabler, der er anført i del A, punkt 2, i dette bilag, vedrørende husstande, er: husstande, hvori mindst ét medlem tilhører aldersgruppen 16-74 år.

2.

De statistiske enheder for de variabler, der er nævnt i del A, punkt 2, i dette bilag, vedrørende privatpersoner, er: privatpersoner i alderen 16-74 år.

3.

Den geografiske dækning omfatter husstande eller privatpersoner, eller begge, inden for den pågældende medlemsstats område.

C.   REFERENCEPERIODE

Den primære referenceperiode for indsamling af statistiske oplysninger er første kvartal af 2018.

D.   SOCIOØKONOMISKE BAGGRUNDSVARIABLER

1.

Angående de emner og variabler, der er nævnt i del A, punkt 2, i dette bilag, vedrørende husstande, indsamles følgende baggrundsdata:

a)

bopælsregion fastlagt i overensstemmelse med NUTS 1-klassifikationen for regioner

b)

(frivilligt) bopælsregion fastlagt i overensstemmelse med NUTS 2-klassifikationen for regioner

c)

geografisk beliggenhed, dvs. om man bor i en mindre udviklet region, en overgangsregion eller mere udviklet region

d)

urbaniseringsgrad, dvs. om man bor i tætbefolket område, i middeltætbefolket område eller i tyndtbefolket område

e)

husstandens art, med angivelse af antal husstandsmedlemmer: (frivilligt) antal personer på 16-24 år, (frivilligt) antal studerende på 16-24 år, (frivilligt) antal personer på 25-64 år, (frivilligt) antal personer på mindst 65 år og — indsamles separat — antal børn under 16 år, (frivilligt) antal børn på 14-15 år, (frivilligt) antal børn på 5-13 år, (frivilligt) antal børn på 4 år eller derunder

f)

(frivilligt) husstandens månedlige nettoindkomst, hvilket opgøres i værdi eller i intervaller svarende til indkomstkvartiler

g)

(frivilligt) den ækvivalerede samlede månedlige husstandsnettoindkomst i kvintiler.

2.

Angående de emner og variabler, der er nævnt i del A, punkt 2), i dette bilag, vedrørende privatpersoner, indsamles følgende baggrundsdata:

a)

køn

b)

fødeland, idet det angives, om personen er indenlandsk født eller udenlandsk født; i sidstnævnte tilfælde angives desuden, om personen er født i et andet EU-land eller i et land uden for EU

c)

statsborgerskabsland, idet det angives, om personen er statsborger i landet eller ikke-statsborger i landet; i sidstnævnte tilfælde angives desuden, om personen er statsborger i et andet EU-land eller i et land uden for EU

d)

alder (antal fyldte år) (frivilligt) under 16 år eller over 74 år eller begge

e)

uddannelsesniveau med angivelse af det højeste fuldførte niveau i henhold til den internationale standardklassifikation af uddannelser (ISCED 2011), dvs. sekundærundervisning på første trin eller derunder (ISCED 0, 1 eller 2), sekundær undervisning på andet trin og undervisning på niveauet mellem sekundær undervisning og tertiær undervisning (ISCED 3 eller 4), tertiær uddannelse (ISCED 5, 6, 7 eller 8), mindre end primær undervisning (ISCED 0), primær undervisning (ISCED 1), sekundær undervisning på første trin (ISCED 2) eller sekundær undervisning på andet trin (ISCED 3), undervisning på niveauet mellem sekundær undervisning og tertiær undervisning (ISCED 4), tertiær uddannelse af kort varighed (ISCED 5), bachelor eller tilsvarende grad (ISCED 6), kandidat eller tilsvarende grad (ISCED 7), doktorgrad, ph.d.-grad eller tilsvarende grad (ISCED 8)

f)

beskæftigelsesmæssig status, idet det angives, om personen er lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende, herunder medhjælpende familiemedlemmer (lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende på fuldtid, lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende på deltid, lønmodtager med fast arbejde eller med arbejde af ubestemt varighed, lønmodtager med midlertidigt arbejde eller arbejdskontrakt af bestemt varighed, selvstændig erhvervsdrivende, herunder medhjælpende familiemedlemmer)

g)

den økonomiske sektor, hvor de er beskæftiget:

Hovedafdeling i NACE rev. 2

Beskrivelse

A

Landbrug, skovbrug og fiskeri

B, C, D og E

Fremstillingsvirksomhed, råstofindvinding og anden industri

F

Bygge- og anlægsvirksomhed

G, H og I

Engroshandel og detailhandel, transport, overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed

J

Information og kommunikation

K

Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring

L

Fast ejendom

M og N

Forretningstjenesteydelser

O, P og Q

Offentlig forvaltning, forsvar, undervisning, sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger

R, S, T og U

Andre serviceydelser

h)

beskæftigelsesmæssig status, idet det angives, om personen er arbejdsløs eller studerende uden for arbejdsstyrken eller på anden måde uden for arbejdsstyrken, idet det angives (frivilligt), om personen er pensioneret eller førtidigt pensioneret eller ophørt med at drive virksomhed, permanent uarbejdsdygtig, i obligatorisk militær- eller militærnægtertjeneste, hjemmegående eller af anden årsag ikke i arbejde

i)

stilling/fag i henhold til den internationale standardfagklassifikation (ISCO-08), idet det angives, om personen er klassificeret som manuel arbejdstager, ikke-manuel arbejdstager, IKT-arbejdstager, ikke-IKT-arbejdstager, og (frivilligt) alle erhverv i henhold til 2-cifret kode i ISCO-08.

E.   HYPPIGHED

De data, der skal indberettes i henhold til dette bilag, leveres én gang for 2018.

F.   FRISTER FOR INDBERETNING AF RESULTATER

1.

De individuelle data, der ikke må give mulighed for direkte identifikation af de pågældende statistiske enheder, jf. artikel 6 i forordning (EF) nr. 808/2004 og punkt 6 i bilag II hertil, skal indberettes til Eurostat senest den 5. oktober 2018. På denne dato skal dataene være færdigbearbejdet, valideret og godkendt.

2.

De metadata, der er omhandlet i artikel 6 i forordning (EF) nr. 808/2004, indsendes til Eurostat senest den 31. maj 2018.

3.

Den kvalitetsrapport, der er omhandlet i artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 808/2004, indsendes til Eurostat senest den 5. november 2018.

4.

Data og metadata leveres til Eurostat via den centrale dataportal i overensstemmelse med den af Eurostat fastlagte udvekslingsstandard. Metadataene og kvalitetsrapporten leveres i den af Eurostat fastlagte standardmetadatastruktur.


Top