EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1724

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1724 af 14. september 2016 om ændring af forordning (EF) nr. 471/2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande for så vidt angår delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen, vedrørende vedtagelsen af visse foranstaltninger (EØS-relevant tekst)

OJ L 266, 30.9.2016, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1724/oj

30.9.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 266/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/1724

af 14. september 2016

om ændring af forordning (EF) nr. 471/2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande for så vidt angår delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen, vedrørende vedtagelsen af visse foranstaltninger

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 338, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

efter den almindelige lovgivningsprocedure (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Som følge af, at traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (»traktaten«) er trådt i kraft, bør de beføjelser, Kommissionen er tillagt, bringes i overensstemmelse med traktatens artikel 290 og 291.

(2)

Kommissionen har på baggrund af vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 (2) ved en erklæring forpligtet sig (3) til at undersøge gældende retsakter, der indeholder henvisninger til forskriftsproceduren med kontrol, i lyset af de kriterier, der er fastlagt i traktaten.

(3)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 (4) tillægger Kommissionen beføjelser til at gennemføre nogle af bestemmelserne i nævnte forordning.

(4)

For at tilpasse forordning (EF) nr. 471/2009 til traktatens artikel 290 og 291, bør de gennemførelsesbeføjelser, som Kommissionen har fået tillagt ved nævnte forordning, erstattes af beføjelser til at vedtage delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter.

(5)

For at tage hensyn til ændringer i toldkodeksen eller bestemmelser, der stammer fra internationale konventioner, til ændringer, der er nødvendige af metodologiske hensyn, samt til nødvendigheden af at oprette et effektivt system til dataindsamling og udarbejdelse af statistikker bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten, for så vidt angår:

tilpasning af listen over toldprocedurer eller toldmæssig bestemmelse eller anvendelse

særlige varer eller varebevægelser og forskellige eller særlige bestemmelser gældende for disse

undtagelse af varer eller varebevægelser fra udenrigshandelsstatistikken

dataindsamling, jf. artikel 4, stk. 2 og 4, i forordning (EF) nr. 471/2009

nærmere bestemmelser om de statistiske data

kravet om begrænsede datasæt for særlige varer eller varebevægelser, jf. artikel 3, stk. 3, i forordning (EF) nr. 471/2009, og data leveret i overensstemmelse med artikel 4, stk. 2, i nævnte forordning

aggregeringsniveauet for partnerlande, varer og valutaer for handelsstatistikker efter faktureringsvaluta.

Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning (5). For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelsen af delegerede retsakter.

(6)

Kommissionen bør sikre, at de delegerede retsakter ikke pålægger medlemsstaterne eller respondenterne en væsentlig yderligere byrde, og at de dermed forbundne omkostninger holdes så lave som muligt.

(7)

For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af forordning (EF) nr. 471/2009 bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser, så den kan vedtage foranstaltninger om:

de koder, der skal anvendes til de i artikel 5, stk. 1, i nævnte forordning omhandlede data, og deres format

indarbejdelse af data om virksomhedskendetegn i data, der registreres i overensstemmelse med nævnte artikel, og

et ensartet indhold og en ensartet dækning af statistikker, der indberettes.

Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 182/2011.

(8)

Udvalget for Statistikker over Udveksling af Goder med Tredjelande (»Extrastat-udvalget«), jf. artikel 11 i forordning (EF) nr. 471/2009, har rådgivet og bistået Kommissionen med udøvelsen af dennes gennemførelsesbeføjelser. Efter strategien for en ny struktur for det europæiske statistiske system (»ESS«), der har til formål at forbedre koordineringen og partnerskabet i en klar pyramidestruktur inden for ESS, bør Udvalget for det Europæiske Statistiske System (»ESSC«), der er nedsat ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 (6), have en rådgivende rolle og bistå Kommissionen med udøvelsen af dennes gennemførelsesbeføjelser. Forordning (EF) nr. 471/2009 bør ændres, således at henvisningen til Extrastat-udvalget erstattes af en henvisning til ESSC.

(9)

Af hensyn til retssikkerheden bør procedurer for vedtagelse af foranstaltninger, der er blevet indledt, men ikke afsluttet, før denne forordnings ikrafttræden, ikke berøres af denne forordning.

(10)

Forordning (EF) nr. 471/2009 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 471/2009 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 3 ændres således:

a)

Stk. 2 affattes således:

»2.   For at tage hensyn til ændringer i toldkodeksen og bestemmelser, der stammer fra internationale konventioner, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10a vedrørende tilpasning af listen over toldprocedurer eller toldmæssig bestemmelse eller anvendelse, jf. nærværende artikels stk. 1, andet afsnit.«

b)

Stk. 3, andet afsnit, affattes således:

»Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10a vedrørende særlige varer eller varebevægelser og vedrørende forskellige eller særlige bestemmelser gældende for dem.«

c)

Stk. 4, andet afsnit, affattes således:

»Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10a vedrørende undtagelse af varer eller varebevægelser fra udenrigshandelsstatistikken.«

d)

Følgende stykke tilføjes:

»5.   Kommissionen sikrer ved udøvelsen af de i stk. 2, 3 og 4 delegerede beføjelser, at de delegerede retsakter ikke pålægger medlemsstaterne eller respondenterne en væsentlig yderligere byrde.«

2)

Artikel 4, stk. 5, affattes således:

»5.   Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10a vedrørende dataindsamling, jf. nærværende artikels stk. 2 og 4. Kommissionen sikrer ved udøvelsen af disse beføjelser, at de delegerede retsakter ikke pålægger medlemsstaterne eller respondenterne en væsentlig yderligere byrde.«

3)

Artikel 5 ændres således:

a)

Stk. 2 erstattes af følgende:

»2.   Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10a vedrørende nærmere bestemmelser om de i nærværende artikels stk. 1 omhandlede data.

2a.   Kommissionen vedtager ved hjælp af gennemførelsesretsakter foranstaltninger vedrørende de koder, der skal anvendes til de i nærværende artikels stk. 1 omhandlede data, og deres format.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 11, stk. 2.«

b)

Stk. 4, andet afsnit, affattes således:

»Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10a vedrørende disse begrænsede datasæt.«

c)

Følgende stykke tilføjes:

»5.   Kommissionen sikrer ved udøvelsen af de i stk. 2 og 4 delegerede beføjelser, at de delegerede retsakter ikke pålægger medlemsstaterne eller respondenterne en væsentlig yderligere byrde.«

4)

Artikel 6 ændres således:

a)

Stk. 2, tredje afsnit, erstattes af følgende:

»Kommissionen vedtager ved hjælp af gennemførelsesretsakter foranstaltninger vedrørende indarbejdelse af dataene i de statistikker, der udarbejdes.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 11, stk. 2.«

b)

Stk. 3 affattes således:

»3.   Hvert andet år udarbejder medlemsstaterne statistikker over handelen opdelt efter faktureringsvaluta.

Medlemsstaterne udarbejder statistikkerne under anvendelse af en repræsentativ stikprøve af registreringer af indførsel og udførsel fra toldangivelser, som indeholder data om faktureringsvalutaen. Hvis faktureringsvalutaen for udførsel ikke fremgår af toldangivelsen, skal der gennemføres en undersøgelse for at indsamle de krævede data.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10a vedrørende aggregeringsniveauet for partnerlande, varer og valutaer. Kommissionen sikrer ved udøvelsen af disse beføjelser, at de delegerede retsakter ikke pålægger medlemsstaterne eller respondenterne en væsentlig yderligere byrde.«

5)

Artikel 8 ændres således:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   Medlemsstaterne indberetter til Kommissionen (Eurostat) de statistikker, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1, senest 40 dage efter udgangen af hver månedlig referenceperiode. Medlemsstaterne sikrer, at statistikkerne indeholder oplysninger om al indførsel og udførsel i den pågældende referenceperiode, idet de foretager tilpasninger, hvis der ikke foreligger registreringer.

Hvis de indberettede statistikker revideres, indberetter medlemsstaterne de reviderede resultater senest den sidste dag i måneden efter den dato, hvor de reviderede data forelå.

Medlemsstaterne lader også eventuelle fortrolige statistiske oplysninger indgå i de resultater, der indberettes til Kommissionen (Eurostat).

Kommissionen vedtager ved hjælp af gennemførelsesretsakter foranstaltninger vedrørende ensartede tekniske specifikationer for indholdet og dækningen af de statistikker, der er indberettet. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 11, stk. 2.«

b)

Stk. 2 affattes således:

»2.   Statistikker over handelen opdelt efter virksomhedskendetegn, jf. artikel 6, stk. 2, indberettes til Kommissionen (Eurostat) inden for 18 måneder efter referenceårets udgang.

Statistikker over handelen opdelt efter faktureringsvaluta, jf. artikel 6, stk. 3, indberettes til Kommissionen (Eurostat) inden for tre måneder efter referenceårets udgang.«

6)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 10a

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 3, stk. 2, 3 og 4, artikel 4, stk. 5, artikel 5, stk. 2 og 4, og artikel 6, stk. 3, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den 20. oktober 2016. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

3.   Den i artikel 3, stk. 2, 3 og 4, artikel 4, stk. 5, artikel 5, stk. 2 og 4, og artikel 6, stk. 3, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.   Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning (*).

5.   Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6.   En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 3, stk. 2, 3 og 4, artikel 4, stk. 5, artikel 5, stk. 2 og 4, og artikel 6, stk. 3, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på tre måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med tre måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

(*)  EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.«"

7)

Artikel 11 affattes således:

»Artikel 11

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af Udvalget for det Europæiske Statistiske System nedsat ved forordning (EF) nr. 223/2009. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 (**).

2.   Når der henvises til dette stykke, finder artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.

(**)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).«"

Artikel 2

Denne forordning berører ikke procedurer for vedtagelse af foranstaltninger, der er fastsat i forordning (EF) nr. 471/2009, og som er blevet indledt, men ikke afsluttet, før nærværende forordnings ikrafttræden.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 14. september 2016.

På Europa-Parlamentets vegne

M. SCHULZ

Formand

På Rådets vegne

I. KORČOK

Formand


(1)  Europa-Parlamentets holdning af 12.3.2014 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets førstebehandlingsholdning af 16.6.2016 (endnu ikke offentliggjort i EUT). Europa-Parlamentets holdning af 13.9.2016 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

(3)  EUT L 55 af 28.2.2011, s. 19.

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 af 6. maj 2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1172/95 (EUT L 152 af 16.6.2009, s. 23).

(5)  EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske statistikker og om ophævelse af forordning (EF, Euratom) nr. 1101/2008 om fremsendelse af fortrolige statistiske oplysninger til De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor, Rådets forordning (EF) nr. 322/97 om EF-statistikker og Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom om nedsættelse af et udvalg for De Europæiske Fællesskabers statistiske program (EUT L 87 af 31.3.2009, s. 164).


Top