EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1005

Kommissionens forordning (EU) 2016/1005 af 22. juni 2016 om ændring af bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår asbestfibre (chrysotil) (EØS-relevant tekst)

C/2016/3722

OJ L 165, 23.6.2016, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1005/oj

23.6.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 165/4


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2016/1005

af 22. juni 2016

om ændring af bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår asbestfibre (chrysotil)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (1), særlig artikel 68, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Punkt 6 i bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 forbyder fremstilling, markedsføring og anvendelse af asbestfibre samt artikler og blandinger indeholdende sådanne fibre, der er tilsat bevidst.

(2)

Medlemsstaterne kan undtage markedsføringen og anvendelsen af diafragmer, der indeholder chrysotilfibre, til eksisterende elektrolyseanlæg. Dette omfatter muligheden for at undtage markedsføringen af chrysotilfibre til anvendelse i fremstillingen eller vedligeholdelsen af sådanne diafragmer og anvendelsen af chrysotilfibre til disse formål.

(3)

Ud af de fem elektrolyseanlæg, som medlemsstaterne i 2011 indberettede (2), at de havde undtaget, er der kun to — i Sverige og Tyskland — der stadig er i drift.

(4)

Den 18. januar 2013 anmodede Kommissionen i henhold til forpligtelsen i punkt 6, stk. 1, Det Europæiske Kemikalieagentur (»agenturet«) om at udarbejde et bilag XV-dossier i overensstemmelse med artikel 69, stk. 1, i REACH med henblik på at forbyde markedsføringen og anvendelsen af diafragmer indeholdende chrysotil. Den 17. januar 2014 afsluttede agenturet bilag XV-dossieret, hvori det blev foreslået at ændre den eksisterende begrænsning til at lade de undtagelser, der indrømmes af medlemsstaterne til markedsføring og anvendelse af diafragmer indeholdende chrysotil og af chrysotilfibre, der udelukkende anvendes til vedligeholdelse af diafragmerne, udløbe den 31. december 2025 og gøre det muligt for medlemsstaterne at indføre et krav om indberetning for at sikre bedre overvågning og håndhævelse.

(5)

Dossieret blev efterfølgende sendt i offentlig høring og indsendt til Udvalget for Risikovurdering (herefter »RAC«) og Udvalget for Socioøkonomisk Analyse (herefter »SEAC«) for at blive vurderet.

(6)

RAC vedtog den 26. november 2014 en udtalelse, hvori det konkluderes, at der i det ene anlæg ikke er nogen arbejdstagere, der udsættes for eksponering af chrysotil, og i det andet anlæg minimeres eksponeringen gennem risikohåndteringsforanstaltninger, som er effektive i forhold til at begrænse de potentielle risici ved anvendelsen af chrysotil til et risikoniveau, der ikke er problematisk. I udtalelsen konkluderedes det endvidere, at der ikke udledes chrysotil i naturen, og at de sundheds- og miljømæssige fordele ved en øjeblikkelig lukning af de to anlæg derfor vil være ubetydelige. På grund af særlige forhold omkring processen og teknologien i ét af anlæggene, er der desuden ikke nogen egnede alternativer tilgængelige.

(7)

For at fremme arbejdet med at udfase anvendelsen af chrysotil i EU og for at øge gennemsigtigheden af og præcisere den eksisterende undtagelse, var der i udtalelsen fra RAC enighed med den foreslåede ændring i bilag XV-dossieret. Udtalelsen konkluderede også, at det er nødvendigt med en indsats på EU-plan.

(8)

Den 9. marts 2015 vedtog SEAC en udtalelse, hvori der blev gjort opmærksom på, at i ét anlæg vil de eksisterende asbestholdige celler blive fjernet inden 2025, og i det andet anlæg har operatøren påpeget at en igangværende test af produktion med chrysotilfri diafragmer i det eksisterende anlæg vil føre til en fuldstændig udskiftning senest i 2025. I SEAC's udtalelse konkluderedes det også, at en øjeblikkelig lukning af denne fabrik ville medføre omkostninger i form af tabt merværdi og tabte arbejdspladser og der blev også lagt vægt på tilsagnet fra anlæggets operatør om at ville ophøre med al import af chrysotil inden udgangen af 2017. I betragtning af det overordnede mål om at udfase anvendelsen af chrysotil i EU og for at øge gennemsigtigheden af og præcisere den eksisterende undtagelse anbefalede SEAC, at lade de undtagelser, der indrømmes af medlemsstaterne til markedsføring af diafragmer og fibre, udløbe ved udgangen af 2017 og konkluderede, at den foreslåede ændring af den eksisterende begrænsning, som ændret af SEAC, er den mest hensigtsmæssige foranstaltning på EU-plan.

(9)

I Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/732/EU (3), der fastsætter BAT (bedste tilgængelige teknik)-konklusioner i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU (4) om industrielle emissioner, fastslås det, at anvendelsen af asbestholdige diafragmer ikke er BAT, og af den grund skal betingelserne for drift af klor-alkali-anlæg i Unionen ajourføres senest den 12. december 2017, så disse anlæg ikke længere anvender asbestholdige diafragmer fra denne dato. Men i modsætning til kviksølvceller, som under ingen omstændigheder betragtes som BAT, kan medlemsstaterne fastsætte, at i særlige undtagelsestilfælde kan asbestholdige diafragmer anvendes i bestemte anlæg i en længere, tydeligt angivet, periode, og på betingelser, der er i overensstemmelse med miljømålsætningerne i direktivet om industrielle emissioner, forudsat at vilkårene og varigheden af en sådan anvendelse er angivet på en juridisk bindende måde.

(10)

Siden vedtagelsen af SEAC's udtalelse, har operatøren af det anlæg, hvor der forventes en fuldstændig udskiftning inden 2025, indgået en bindende aftale med myndighederne i den berørte medlemsstat om at sikre en gradvis erstatning af diafragmer indeholdende chrysotil med et asbestfrit, alternativt materiale, med start i 2014 og afslutning senest den 30. juni 2025 af den fuldstændige udskiftning. Det er derfor hensigtsmæssigt, at lade den undtagelse, der indrømmes af medlemsstaterne til at tillade anvendelsen af diafragmer indeholdende chrysotil og af chrysotilfibre, der udelukkende anvendes til deres vedligeholdelse, udløbe senest den 30. juni 2025.

(11)

Selv om operatøren i den bindende aftale desuden forpligtede sig på at stoppe med at importere chrysotilfibre og diafragmer, der indeholder chrysotil, inden udgangen af 2017, har operatøren efterfølgende bekræftet, at importen allerede er ophørt, da der er erhvervet en tilstrækkelig mængde chrysotilfibre til at gennemføre udskiftningen med et alternativt materiale. Det er derfor hensigtsmæssigt at fjerne muligheden for at medlemsstaterne kan tillade markedsføring af diafragmer indeholdende chrysotil og af chrysotilfibre, der udelukkende anvendes til deres vedligeholdelse.

(12)

En rapport med angivelse af den mængde af chrysotil, der anvendes i diafragmer, i de anlæg, der er omfattet af undtagelser, bør fremsendes til Kommissionen. EU-lovgivningen om beskyttelse af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed fastslår allerede, at arbejdsgivere skal reducere arbejdstagernes eksponering for chrysotilfibre til et minimum og under alle omstændigheder til under en fastsat grænseværdi. Medlemsstaterne kan fastsætte strengere grænseværdier for sådanne fibre i luften samt krav om regelmæssig måling/overvågning. Resultaterne af en sådan måling/overvågning bør indgå i rapporten.

(13)

Forummet for informationsudveksling om håndhævelsesaktiviteter blev hørt, og der blev taget hensyn til dets anbefalinger.

(14)

Forordning (EF) nr. 1907/2006 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(15)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 133 i forordning (EF) nr. 1907/2006 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juni 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1.

(2)  Undtagelser, der er indrømmet af EU-lande og EØS-EFTA-lande for asbest i artikler, i henhold til punkt 6 i bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/13170

(3)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/732/EU af 9. december 2013 om fastlæggelse af BAT (bedste tilgængelige teknik)-konklusioner i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU om industrielle emissioner for så vidt angår produktion efter chlor-alkali-processen (EUT L 332 af 11.12.2013, s. 34).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) (EUT L 334 af 17.12.2010, s. 17).


BILAG

Bilag XVII, løbenummer 6, kolonne 2, punkt 1, affattes således:

 

»1.

Fremstilling, markedsføring og anvendelse af disse fibre og af artikler og blandinger med indhold af sådanne fibre, der bevidst er tilsat, er forbudt.

Hvis anvendelsen af diafragmer indeholdende chrysotil til eksisterende elektrolyseanlæg, der er i brug den 13. juli 2016, er blevet undtaget af en medlemsstat i overensstemmelse med den gældende udgave af dette stykke frem til denne dato, finder første afsnit ikke anvendelse indtil den 1. juli 2025 på anvendelsen i de anlæg med sådanne diafragmer eller af chrysotil, der udelukkende anvendes til vedligeholdelsen af disse diafragmer, forudsat at anvendelsen sker i overensstemmelse med betingelserne i en tilladelse, der er fastsat i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU (*).

Alle downstream-brugere, der er omfattet af en sådan undtagelse, skal senest den 31. januar i hvert kalenderår sende en rapport med angivelse af den mængde af chrysotil, der anvendes i diafragmer, i henhold til undtagelsen, til den medlemsstat, hvor de relevante elektrolyseanlæg er beliggende. Medlemsstaten skal fremsende en kopi til Europa-Kommissionen.

Hvis en medlemsstat kræver overvågning af chrysotil i luften for downstream-brugere for at beskytte arbejdstagernes sundhed og sikkerhed, skal resultaterne indføres i rapporten.Top