EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D2322

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2322 af 19. december 2016 vedrørende udformningen af den erklæring om færdiggørelse af ophugning af skibe, der kræves i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1257/2013 om ophugning af skibe (EØS-relevant tekst )

C/2016/8497

OJ L 345, 20.12.2016, p. 117–118 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/2322/oj

20.12.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 345/117


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2016/2322

af 19. december 2016

vedrørende udformningen af den erklæring om færdiggørelse af ophugning af skibe, der kræves i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1257/2013 om ophugning af skibe

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1257/2013 af 20. november 2013 om ophugning af skibe og om ændring af forordning (EF) nr. 1013/2006 og direktiv 2009/16/EF (1), særlig artikel 13, stk. 3, litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EU) nr. 1257/2013 fastsættes krav til skibsophugningsvirksomheder, skibsophugningsanlæg og operatøren af skibsophugningsanlæg for så vidt angår ophugning af skibe, der sejler under en medlemsstats flag.

(2)

I henhold til artikel 13, stk. 2, litra c), i forordning (EU) nr. 1257/2013 skal operatøren af et skibsophugningsanlæg senest 14 dage efter den fuldstændige eller delvise ophugning i overensstemmelse med skibsophugningsplanen sende en erklæring om færdiggørelse til den administration, der udstedte ophugningscertifikatet for skibet. Udformning af erklæringen om færdiggørelse skal være i overensstemmelse med appendiks 7 til Hongkongkonventionen om sikker og miljømæssigt forsvarlig ophugning af skibe, som blev vedtaget i Hongkong den 15. maj 2009 (»Hongkongkonventionen«).

(3)

I henhold til artikel 3, stk. 6, i forordning (EU) nr. 1257/2013 er »skibsophugning« den form for virksomhed, der består i hel eller delvis ophugning af et skib. En erklæring om færdiggørelse er derfor påkrævet i tilfælde af delvis ophugning. Udformningen af erklæringen om færdiggørelse henviser til et enkelt skibsophugningsanlæg. Hvis ophugningen af et enkelt skib finder sted på flere anlæg, kræves der en særskilt erklæring om færdiggørelse for hvert anlæg, der er involveret i processen.

(4)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra udvalget for regulering af skibsophugning, der er nedsat ved artikel 25 i forordning (EU) nr. 1257/2013 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Erklæringer om færdiggørelse af ophugning af skibe, der udstedes i henhold til artikel 13, stk. 2, litra. c), i forordning (EU) nr. 1257/2013, skal stemme overens med formatet i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. december 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 330 af 10.12.2013, s. 1.


BILAG

Image

Tekst af billedet

Top