Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0015

Kommissionens direktiv 2006/15/EF af 7. februar 2006 om den anden liste over vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering til gennemførelse af Rådets direktiv 98/24/EF og om ændring af direktiv 91/322/EØF og 2000/39/EF (EØS-relevant tekst)

OJ L 38, 9.2.2006, p. 36–39 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 28.11.2006, p. 158–161 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 008 P. 205 - 208
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 008 P. 205 - 208
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 004 P. 270 - 273

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/15/oj

9.2.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 38/36


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2006/15/EF

af 7. februar 2006

om den anden liste over vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering til gennemførelse af Rådets direktiv 98/24/EF og om ændring af direktiv 91/322/EØF og 2000/39/EF

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 98/24/EF af 7. april 1998 om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med kemiske agenser (1), særlig artikel 3, stk. 2,

under henvisning til udtalelse fra Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed, Hygiejne og Sundhedsbeskyttelse på Arbejdspladsen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens skal ifølge direktiv 98/24/EF fremsætte forslag til europæiske mål i form af vejledende EF-grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering med henblik på beskyttelse af arbejdstagere mod kemiske risici.

(2)

I forbindelse med udførelsen af dette arbejde bistås Kommissionen af Det Videnskabelige Udvalg for Grænseværdier for Erhvervsmæssig Eksponering for Kemiske Agenser, der er nedsat i henhold til Kommissionens afgørelse 95/320/EF (2).

(3)

Vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering er helbredsrelaterede, ikke-bindende værdier, der er beregnet ud fra de nyeste foreliggende videnskabelige data og under hensyntagen til de til rådighed værende målemetoder. Med værdierne fastsættes et tærskelniveau for eksponeringen, under hvilket der ikke kan forventes skadelige virkninger i forbindelse med et givet stof. Disse grænseværdier er nødvendige, for at arbejdsgiveren kan bestemme og vurdere risici, jf. artikel 4 i direktiv 98/24/EF.

(4)

For enhver kemisk agens, for hvilken der på fællesskabsplan er fastsat en vejledende grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering, skal medlemsstaterne fastsætte en national grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering baseret på Fællesskabets grænseværdi, men således at dens art kan bestemmes i overensstemmelse med national lovgivning og praksis.

(5)

Vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering bør ses som et vigtigt led i de samlede bestræbelser på at sikre beskyttelse af arbejdstagernes helbred på arbejdspladsen mod risici hidrørende fra farlige kemikalier.

(6)

Resultaterne af risikovurderinger og de udarbejdede strategier for risikobegrænsning i forbindelse med Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 (3) om vurdering af og kontrol med risikoen ved eksisterende stoffer giver grundlag for fastsættelse eller revision af grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering for en række stoffer.

(7)

Ved Kommissionens direktiv 91/322/EØF (4) og direktiv 96/94/EF (5) fastsattes under Rådets direktiv 80/1107/EØF af 27. november 1980 om beskyttelse af arbejdstagere mod farerne ved at være udsat for kemiske, fysiske og biologiske agenser under arbejdet (6) den første og den anden liste over vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering.

(8)

Ved direktiv 98/24/EF blev direktiv 80/1107/EØF ophævet med virkning fra den 5. maj 2001.

(9)

Det er i direktiv 98/24/EF fastsat, at direktiv 91/322/EØF og 96/94/EF fortsat gælder.

(10)

Ved Kommissionens direktiv 2000/39/EF af 8. juni 2000 om etablering af den første liste over vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering til gennemførelse af Rådets direktiv 98/24/EF om beskyttelse af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed mod farerne ved at være udsat for kemiske agenser under arbejdet (7) blev direktiv 96/94/EF ophævet med virkning fra den 31. december 2001.

(11)

På baggrund af evalueringen af de seneste tilgængelige videnskabelige data bør de vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering, der er fastsat i direktiv 91/322/EØF, revideres.

(12)

Det Videnskabelige Udvalg for Grænseværdier for Erhvervsmæssig Eksponering for Kemiske Agenser har i overensstemmelse med artikel 3 i direktiv 98/24/EF vurderet i alt 33 stoffer, der er opført i bilaget til nærværende direktiv. Af disse 33 stoffer var 17 stoffer allerede opført i bilaget til direktiv 91/322/EØF. For 4 af disse stoffer anbefaler Det Videnskabelige Udvalg for Grænseværdier for Erhvervsmæssig Eksponering for Kemiske Agenser, at der fastsættes nye vejledende grænseværdier, mens de tidligere grænseværdier bevares for 13 stoffer. De 17 stoffer, som nu er medtaget i bilaget til nærværende direktiv, bør derfor fjernes fra bilaget til direktiv 91/322/EØF, medens de øvrige 10 stoffer forbliver i bilaget til direktiv 91/322/EØF.

(13)

10 stoffer bør forblive i bilaget til direktiv 91/322/EØF. For 9 af disse stoffer har Det Videnskabelige Udvalg for Grænseværdier for Erhvervsmæssig Eksponering for Kemiske Agenser endnu ikke anbefalet en vejledende grænseværdi for eksponeringen, medens udvalget for det sidste stof forventer, at der om kort tid vil foreligge yderligere videnskabelige data, og at disse data vil blive fremlagt for udvalget, så det kan tage stilling hertil.

(14)

Listen i bilaget til nærværende direktiv omfatter også 16 andre stoffer, for hvilke Det Videnskabelige Udvalg for Grænseværdier for Erhvervsmæssig Eksponering for Kemiske Agenser — på baggrund af en evaluering af de seneste tilgængelige videnskabelige data vedrørende påvirkning af sundhedstilstanden og under hensyntagen til de til rådighed stående måleteknikker — har anbefalet vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering i overensstemmelse med artikel 3 i direktiv 98/24/EF.

(15)

Et af de 16 stoffer, monochlorbenzen, var anført i bilaget til direktiv 2000/39/EF. Det Videnskabelige Udvalg for Grænseværdier for Erhvervsmæssig Eksponering for Kemiske Agenser har gennemgået de vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering på baggrund af de seneste videnskabelige data og anbefalet, at der fastsættes nye vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering. Derfor bør dette stof, som nu anføres på listen i bilaget til nærværende direktiv, slettes af bilaget til direktiv 2000/39/EF.

(16)

Det er for visse stoffer også nødvendigt at etablere grænseværdier for eksponering i kortere perioder for at tage hensyn til virkningerne af en kortvarig eksponering.

(17)

For visse stoffer er det nødvendigt at undersøge risikoen for en indtrængen gennem huden for at sikre det højest mulige beskyttelsesniveau.

(18)

Nærværende direktiv bør være et praktisk skridt hen imod virkeliggørelsen af det indre markeds sociale dimension.

(19)

De i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 17 i Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet (8).

(20)

Direktiv 91/322/EØF bør derfor ændres tilsvarende —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Til gennemførelse af direktiv 98/24/EF fastsættes hermed den anden liste over vejledende EF-grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering for de kemiske agenser, der er anført i bilaget.

Artikel 2

Medlemsstaterne fastsætter på grundlag af EF-grænseværdierne nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering for de kemiske agenser, der er anført i bilaget.

Artikel 3

I bilaget til direktiv 91/322/EØF udgår henvisningerne til stofferne nicotin, myresyre, methanol, acetonitril, nitrobenzen, resorcinol, diethylamin, carbondioxid, oxalsyre, cyanamid, diphosphorpentaoxid, diphosphorpentasulfid, brom, phosphorpentachlorid, pyrethrum, barium (opløselige forbindelser som Ba), sølv (opløselige forbindelser som Ag) og deres vejledende grænseværdier.

I bilaget til direktiv 2000/39/EF udgår henvisningen til stoffet chlorbenzen.

Artikel 4

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest 18 måneder efter ikrafttrædelsen.

De fremsender straks disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og nærværende direktiv, til Kommissionen.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 5

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 6

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. februar 2006.

På Kommissionens vegne

Vladimír ŠPIDLA

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 131 af 5.5.1998, s. 11.

(2)  EFT L 188 af 9.8.1995, s. 14.

(3)  EFT L 84 af 5.4.1993, s. 1. Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

(4)  EFT L 177 af 5.7.1991, s. 22.

(5)  EFT L 338 af 28.12.1996, s. 86.

(6)  EFT L 327 af 3.12.1980, s. 8.

(7)  EFT L 142 af 16.6.2000, s. 47.

(8)  EFT L 183 af 29.6.1989, s. 1.


BILAG

VEJLEDENDE GRÆNSEVÆRDIER FOR ERHVERVSMÆSSIG EKSPONERING

EINECS (1)

CAS (2)

Betegnelse

Grænseværdier

Anmærkninger (3)

8 timer (4)

Kortvarig eksponering (5)

mg/m3  (6)

ppm (7)

mg/m3  (6)

ppm (7)

200-193-3

54-11-5

Nicotin

0,5

Hud

200-579-1

64-18-6

Myresyre

9

5

200-659-6

67-56-1

Methanol

260

200

Hud

200-830-5

75-00-3

Chlorethan

268

100

200-835-2

75-05-8

Acetonitril

70

40

Hud

201-142-8

78-78-4

Isopentan

3 000

1 000

202-716-0

98-95-3

Nitrobenzen

1

0,2

Hud

203-585-2

108-46-3

Resorcinol

45

10

Hud

203-625-9

108-88-3

Toluen

192

50

384

100

Hud

203-628-5

108-90-7

Monochlorbenzen

23

5

70

15

203-692-4

109-66-0

Pentan

3 000

1 000

203-716-3

109-89-7

Diethylamin

15

5

30

10

203-777-6

110-54-3

n-Hexan

72

20

203-806-2

110-82-7

Cyclohexan

700

200

203-815-1

110-91-8

Morpholin

36

10

72

20

203-906-6

111-77-3

2-(2-methoxyethoxy)ethanol

50,1

10

Hud

203-961-6

112-34-5

2-(2-butoxyethoxy)ethanol

67,5

10

101,2

15

204-696-9

124-38-9

Carbondioxid

9 000

5 000

205-483-3

141-43-5

2-Aminoethanol

2,5

1

7,6

3

Hud

205-634-3

144-62-7

Oxalsyre

1

206-992-3

420-04-2

Cyanamid

1

0,58

Hud

207-343-7

463-82-1

Neopentan

3 000

1 000

215-236-1

1314-56-3

Diphosphorpentaoxid

1

215-242-4

1314-80-3

Diphosphorpentasulfid

1

231-131-3

 

Sølv (opløselige forbindelser som Ag)

0,01

Barium (opløselige forbindelser som Ba)

0,5

Chrommetal, uorganiske chrom(II)-forbindelser og (uopløselige) uorganiske chrom(III)-forbindelser

2

231-714-2

7697-37-2

Salpetersyre

2,6

1

231-778-1

7726-95-6

Brom

0,7

0,1

231-959-5

7782-50-5

Chlor

1,5

0,5

232-260-8

7803-51-2

Phosphin

0,14

0,1

0,28

0,2

8003-34-7

Pyrethrum (renset for allergifremkaldende lactoner)

1

233-060-3

10026-13-8

Phosphorpentachlorid

1


(1)  EINECS: European Inventory of Existing Chemical Substances (Europæisk fortegnelse over markedsførte kemiske stoffer).

(2)  CAS: Chemical Abstract Service Registry Number.

(3)  Anmærkningen »Hud« angiver, at der er mulighed for betragtelig optagelse gennem huden.

(4)  Målt eller udregnet i forhold til en referenceperiode på 8 timer som tidsvægtet gennemsnitseksponering.

(5)  Grænseværdi, som ikke bør overskrides. Værdierne gælder for en eksponeringsperiode på 15 minutter, medmindre andet er angivet.

(6)  mg/m3: milligram pr. kubikmeter luft ved 20 °C og et tryk på 101,3 k.Pa.

(7)  ppm: »parts pr. million« (efter volumen) i luft (ml/m3).


Top