EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005L0044

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/44/EF af 7. september 2005 om harmoniserede flodinformationstjenester (RIS) på de indre vandveje i Fællesskabet

OJ L 255, 30.9.2005, p. 152–159 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 015 P. 39 - 46
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 015 P. 39 - 46
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 008 P. 94 - 101

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/07/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/44/oj

30.9.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 255/152


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2005/44/EF

af 7. september 2005

om harmoniserede flodinformationstjenester (RIS) på de indre vandveje i Fællesskabet

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter høring af Regionsudvalget,

i overensstemmelse med proceduren i traktatens artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi på de indre vandveje bidrager i betydeligt omfang til vandvejstransportens sikkerhed og effektivitet.

(2)

I nogle medlemsstater benyttes der allerede nationale informationstjenester på de forskellige vandveje. For at sikre et harmoniseret, interoperabelt og åbent navigations- og informationssystem på Fællesskabets vandvejsnet må der indføres fælles krav og tekniske specifikationer.

(3)

Af sikkerhedsgrunde og med henblik på harmonisering på europæisk plan bør indholdet af disse fælles krav og tekniske specifikationer være baseret på arbejde udført på dette område af relevante internationale organisationer som »International Navigation Association« (PIANC), Centralkommissionen for Sejlads på Rhinen (CCNR) og De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (UNECE).

(4)

Flodinformationstjenester (RIS) bør bygge på samvirkende systemer, som skal være baseret på åbne og offentlige normer, og som i en ikke-diskriminerende tilgængelig form er til rådighed for alle systemudbydere og systembrugere.

(5)

På sejlbare nationale vandveje, som ikke er forbundet med andre medlemsstaters sejlbare vandsystemer, behøver disse krav og tekniske specifikationer ikke at være obligatoriske. Det anbefales dog at indføre RIS som defineret i dette direktiv på disse indre vandveje og gøre de nuværende systemer interoperable med det.

(6)

Formålet med at udvikle RIS bør være sikker, effektiv og miljøvenlig indlandssejlads, og det kan opnås ved hjælp af aktiviteter som trafikregulering, transportstyring, miljø- og infrastrukturbeskyttelse og håndhævelse af bestemte regler.

(7)

Kravene til RIS bør som mindstemål dreje sig om de informationstjenester, medlemsstaterne skal levere.

(8)

Opstillingen af tekniske specifikationer bør omfatte systemer som elektroniske søkort, elektronisk skibsmelding, efterretninger for skippere og fartøjssporing, herunder et enkelt europæisk fartøjsnummereringssystem. Et udvalg bør sikre teknisk forenelighed for det udstyr, der er nødvendigt for anvendelsen af RIS.

(9)

Det bør være medlemsstaternes ansvar i samarbejde med Fællesskabet at opfordre brugerne til at følge procedurerne og opfylde udstyrskravene, idet der tages hensyn til, at virksomhederne i sektoren for indlandssejlads er små og mellemstore virksomheder.

(10)

Indførelsen af RIS indebærer behandling af personlige data. Denne behandling bør foregå i overensstemmelse med fællesskabsreglerne, således som de fremgår bl.a. af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (3) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (4). Indførelsen af RIS bør ikke føre til ukontrolleret behandling af markedsdeltageres økonomisk følsomme data.

(11)

Til brug for RIS, hvor der kræves nøjagtig positionsbestemmelse, bør det henstilles, at der anvendes satellitbaseret positionsbestemmelsesteknologi. Denne teknologi bør i videst muligt omfang være interoperabel med andre relevante systemer og integreres med dem i overensstemmelse med gældende afgørelser på dette område.

(12)

Målet for dette direktiv, nemlig at indføre harmoniseret RIS i Fællesskabet, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af sin europæiske dimension bedre gennemføres på fællesskabsplan. Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(13)

De foranstaltninger, som kræves til gennemførelse af dette direktiv, bør træffes i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (5).

(14)

I overensstemmelse med punkt 34 i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning (6) tilskyndes medlemsstaterne til, både i egen og Fællesskabets interesse, at udarbejde og offentliggøre deres egne oversigter, der så vidt muligt viser overensstemmelsen mellem dette direktiv og gennemførelsesforanstaltningerne —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Formål

1.   Dette direktiv opstiller rammerne for udnyttelse og anvendelse af harmoniserede flodinformationstjenester (RIS) i Fællesskabet til støtte for vandvejstransporten for at øge dens sikkerhed, effektivitet og miljøvenlighed og fremme dens tilknytning til andre transportformer.

2.   Dette direktiv danner grundlag for etablering og videre udvikling af tekniske krav, specifikationer og betingelser, som skal sikre harmoniseret, samvirkende og åbent RIS på Fællesskabets indre vandveje. En sådan etablering og videre udvikling af tekniske krav, specifikationer og betingelser foretages af Kommissionen bistået af det udvalg, der er omhandlet i artikel 11. I den forbindelse tager Kommissionen behørigt hensyn til foranstaltninger udarbejdet af relevante internationale organisationer som PIANC, CCNR og UNECE. Sammenhængen med andre trafikreguleringstjenester, ikke mindst søfartens trafikregulerings- og informationstjenester, skal sikres.

Artikel 2

Anvendelsesområde

1.   Dette direktiv gælder indførelse og anvendelse af RIS på alle indre vandveje i medlemsstaterne, som hører til i klasse IV og højere, og som gennem en vandvej i klasse IV eller højere er forbundet med en vandvej i klasse IV eller højere i en anden medlemsstat, herunder også de havne på sådanne vandveje, der nævnes i Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1346/2001/EF af 22. maj 2001 om ændring af beslutning nr. 1692/96/EF for så vidt angår søhavne, flod- og kanalhavne og intermodale terminaler samt projekt nr. 8 i bilag III (7). For så vidt angår dette direktiv, gælder klassificeringen af Europas indre vandveje som anført i UNECE-resolution nr. 30 af 12. november 1992.

2.   Medlemsstaterne kan lade dette direktiv finde anvendelse på indre vandveje og indlandshavne, der ikke er omfattet af stk. 1.

Artikel 3

Definitioner

I dette direktiv forstås ved:

a)

»flodinformationstjenester (RIS)«: harmoniserede informationstjenester til støtte for trafikregulering og transportstyring i indlandssejlads, herunder , hvis det er teknisk muligt, også tilknytningen til andre transportformer. RIS omfatter ikke interne forretningsaktiviteter mellem en eller flere af de involverede virksomheder, men står åbent for sammenknytning med forretningsaktiviteter. RIS omfatter tjenester som farvandsefterretninger, trafikinformation, trafikregulering, katastrofehjælp, transportstyringsoplysninger, statistik- og toldtjenester og vandvejs- og havneafgifter.

b)

»farvandsefterretninger«: geografiske, hydrologiske og administrative oplysninger om vandvejen (farvandet). Farvandsefterretninger er envejskommunikation: kyst til skib eller kyst til kontor.

c)

»taktisk trafikinformation«: oplysninger, som berører de direkte navigationsbeslutninger i den øjeblikkelige trafiksituation og i de nærmeste geografiske omgivelser.

d)

»strategisk trafikinformation«: oplysninger, der berører RIS-brugernes beslutninger på mellemlangt og langt sigt.

e)

»RIS-system«: levering af flodinformationstjenester ved hjælp af dertil bestemte systemer.

f)

»RIS-center«: det sted, hvor personalet udfører disse tjenester.

g)

»RIS-brugere«: alle de forskellige brugergrupper, herunder bådførere, RIS-personale, slusemestre, brovagter, vandvejsmyndigheder, havne- og terminalledere, personale på beredskabstjenesternes katastrofecentre, flådeledere, speditører og fragtmæglere.

h)

»interoperabilitet«: at tjenester, dataindhold, dataudvekslingsformater og frekvenser er harmoniseret på en sådan måde, at RIS-brugerne har adgang til de samme tjenester og oplysninger på europæisk plan.

Artikel 4

Oprettelse af RIS

1.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at indføre RIS på de indre vandveje, der falder ind under anvendelsesområdet i artikel 2.

2.   Medlemsstaterne udvikler RIS, således at RIS-systemet er effektivt og kan udvides, er interoperabelt og kan indgå i et samspil med andre RIS-systemer og om muligt med systemer til andre transportformer. Det skal også kunne knyttes til transportstyringssystemer og forretningsaktiviteter.

3.   For at kunne oprette RIS skal medlemsstaterne:

a)

give RIS-brugerne alle relevante oplysninger om sejladsen og ruteplanlægningen på indre vandveje. Disse oplysninger gives som mindstemål i et tilgængeligt elektronisk format

b)

sikre, at RIS-brugerne foruden oplysningerne i litra a) har adgang til anvendelige elektroniske søkort over alle deres indre vandveje, der ifølge klassificeringen af Europas indre vandveje hører til i klasse Va og derover

c)

sikre, at de kompetente myndigheder, når nationale eller internationale regler kræver skibsmelding, kan modtage elektroniske meldinger med de krævede oplysninger fra skibene. Ved grænseoverskridende transport skal disse oplysninger videresendes til nabostatens kompetente myndigheder, og sådan videresendelse skal være tilendebragt, inden fartøjerne ankommer til grænsen

d)

sikre, at efterretninger for skippere, herunder vandstands- og ismeldinger (eller meldinger om maksimalt tilladt dybgang) for de indre vandveje, udsendes som standardiserede, kodede og overførbare meddelelser. Den standardiserede meddelelse skal som mindstemål indeholde de oplysninger, som er nødvendige for sikker sejlads. Efterretningerne for skippere skal som mindstemål gives i et tilgængeligt elektronisk format.

Forpligtelserne i dette stykke opfyldes i overensstemmelse med specifikationerne i bilag I og II.

4.   De kompetente myndigheder i medlemsstaterne opretter RIS-centre efter regionalt behov.

5.   Hvis der anvendes automatiske identifikationssystemer (AIS) gælder den regionale ordning vedrørende radiotelefonitjeneste på indre vandveje, som blev vedtaget i Basel den 6. april 2000 inden for rammerne af den internationale telekommunikationsunions (ITU) radioreglementer.

6.   Medlemsstaterne opfordrer, eventuelt i samarbejde med Fællesskabet, førere og ejere af fartøjer, der sejler på deres indre vandveje, eller agenter for disse fartøjer eller speditører eller ejere af gods, som transporteres på dem, til at udnytte de tjenester, der stilles til rådighed i henhold til dette direktiv, fuldt ud.

7.   Kommissionen træffer relevante foranstaltninger til at sikre interoperabilitet, pålidelighed og sikkerhed i forbindelse med RIS.

Artikel 5

Tekniske retningslinjer og specifikationer

1.   For at støtte RIS og sikre tjenesternes interoperabilitet i overensstemmelse med artikel 4, stk. 2, fastsætter Kommissionen i overensstemmelse med stk. 2 tekniske retningslinjer for planlægning, indførelse og praktisk anvendelse af disse tjenester (RIS-retningslinjer) samt tekniske specifikationer for navnlig følgende områder:

a)

det elektroniske kortvisnings- og informationssystem for indlandssejlads (indlands-ECDIS)

b)

elektronisk skibsmelding

c)

efterretninger for skippere

d)

fartøjssporingssystemer

e)

kompatibilitet for det udstyr, der er nødvendigt for anvendelsen af RIS.

Disse retningslinjer og specifikationer skal bygge på de tekniske principper i bilag II, idet der tages hensyn til arbejde, der er udført på dette område af relevante internationale organisationer.

2.   De tekniske retningslinjer og specifikationer i stk. 1 udarbejdes og ændres når relevant af Kommissionen i overensstemmelse med proceduren i artikel 11, stk. 3 . Dette sker efter følgende tidsplan:

a)

RIS-retningslinjerne — senest den 20. juni 2006

b)

de tekniske specifikationer for indlands-ECDIS, elektroniske skibsmeldinger og efterretninger for skippere — senest den 20. oktober 2006

c)

de tekniske specifikationer for fartøjssporingssystemerne — senest den 20. december 2006.

3.   RIS-retningslinjerne og specifikationerne offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 6

Satellit-positionsbestemmelse

Til brug for RIS, hvor der kræves nøjagtig positionsbestemmelse, henstilles det, at der anvendes satellitbaseret positionsbestemmelses-teknologi.

Artikel 7

Typegodkendelse af RIS-udstyr

1.   Når det er nødvendigt for sejladsens sikkerhed og forlanges i de relevante tekniske specifikationer, typegodkendes RIS-terminal- og netværksudstyrs og RIS-terminal- og netværksprogrammels overensstemmelse med disse specifikationer , inden det tages i anvendelse på de indre vandveje.

2.   Medlemsstaterne underretter Kommissionen om, hvilke nationale organer der er ansvarlige for typegodkendelsen. Kommissionen videresender disse oplysninger til de øvrige medlemsstater.

3.   Alle medlemsstaterne anerkender typegodkendelser, som er udstedt af de nationale organer i de andre medlemsstater, jf. stk. 2.

Artikel 8

Kompetente myndigheder

Medlemsstaterne udpeger myndigheder, som skal forestå RIS-systemerne og den internationale udveksling af data. Kommissionen underrettes om disse myndigheder.

Artikel 9

Regler for fortrolighed, sikkerhed og videreanvendelse af oplysninger

1.   Medlemsstaterne sikrer, at behandlingen af personlige data, som er nødvendige for brugen af RIS, sker i overensstemmelse med fællesskabsreglerne for beskyttelse af individuel frihed og fundamentale rettigheder, herunder direktiv 95/46/EF og 2002/58/EF.

2.   Medlemsstaterne indfører og opretholder sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte RIS-meddelelser og -registreringer mod uheldige tildragelser og misbrug, herunder uberettiget adgang, ændring eller tab.

3.   Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/98/EF af 17. november 2003 om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer (8) finder anvendelse.

Artikel 10

Ændringsprocedure

Bilag I og II kan ændres på grundlag af erfaringerne med dette direktivs anvendelse og tilpasses til den tekniske udvikling efter proceduren i artikel 11, stk. 3.

Artikel 11

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af det udvalg, som blev nedsat ved artikel 7 i Rådets direktiv 91/672/EØF af 16. december 1991 om gensidig anerkendelse af nationale bådførercertifikater for transport af varer og personer ad indre vandveje (9).

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 3 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

4.   Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

5.   Kommissionen hører regelmæssigt repræsentanter for sektoren.

Artikel 12

Omsætning til national lovgivning

1.   Medlemsstater, der har indre vandveje, som falder ind under anvendelsesområdet for artikel 2, sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden den 20. oktober 2007. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at efterkomme kravene i artikel 4 senest 30 måneder efter, at de relevante tekniske retningslinjer og specifikationer, som omtales i artikel 5, er trådt i kraft. De tekniske retningslinjer og specifikationer træder i kraft dagen efter deres offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

3.   Efter anmodning fra en af medlemsstaterne kan Kommissionen i overensstemmelse med proceduren i artikel 11, stk. 2, forlænge gennemførelsesfristen i stk. 2 for et eller flere af kravene i artikel 4, hvis det drejer sig om indre vandveje, som falder ind under anvendelsesområdet for artikel 2, men som har ringe trafiktæthed, eller hvis det drejer sig om indre vandveje, hvor udgifterne i forbindelse med en sådan gennemførelse ikke ville stå i forhold til udbyttet. Denne frist kan forlænges ved en beslutning truffet af Kommissionen, og forlængelsen kan fornyes. Medlemsstatens begrundelse for anmodningen skal henvise til den pågældende vandvejs trafiktæthed og økonomiske forhold. Indtil Kommissionen træffer sin beslutning, kan den medlemsstat, der har anmodet om en forlængelse, fortsætte, som om forlængelsen var godkendt.

4.   Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der omfattes af dette direktiv.

5.   Medlemsstaterne bistår om nødvendigt hinanden med at gennemføre dette direktiv.

6.   Kommissionen overvåger etableringen af RIS i Fællesskabet og aflægger beretning for Europa-Parlamentet og Rådet senest den 20. oktober 2008.

Artikel 13

Ikrafttrædelse

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 14

Adressater

Dette direktiv er rettet til de medlemsstater, der har indre vandveje, som falder ind under anvendelsesområdet for artikel 2.

Udfærdiget i Strasbourg, den 7. september 2005.

På Europa-Parlamentets vegne

J. BORRELL FONTELLES

Formand

På Rådets vegne

C. CLARKE

Formand


(1)  EUT C 157 af 28.6.2005, s. 56.

(2)  Europa-Parlamentets udtalelse af 23.2.2005 (endnu ikke offentliggjort i EUT). Rådets afgørelse af 27.6.2005.

(3)  EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31. Ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

(4)  EFT L 201 af 31.7.2002, s. 37.

(5)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(6)  EUT C 321 af 31.12.2003, s. 1.

(7)  EFT L 185 af 6.7.2001, s. 1.

(8)  EUT L 345 af 31.12.2003, s. 90.

(9)  EFT L 373 af 31.12.1991, s. 29. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003.


BILAG I

MINIMALE DATAKRAV

I henhold til artikel 4, stk. 3, litra a), skal navnlig følgende data leveres:

vandvejsakse med kilometerangivelse

restriktioner for fartøjer eller konvojer med hensyn til længde, bredde, dybgang og højde over vandlinjen

hæmmende anlægs, især slusers og broers, arbejdstider

havnes og omladningssteders beliggenhed

referencedata for vandstandsmålere, som har betydning for sejladsen.


BILAG II

PRINCIPPER FOR RIS-RETNINGSLINJER OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER

1.   RIS-retningslinjer

De i artikel 5 nævnte RIS-retningslinjer udarbejdes efter følgende principper:

a)

angivelse af de tekniske krav til planlægning, indførelse og praktisk anvendelse af tjenesterne og de dertil knyttede systemer

b)

RIS's arkitektur og tilrettelæggelse, og

c)

henstillinger til fartøjerne om at deltage i RIS, henstillinger vedrørende de enkelte tjenester og henstillinger vedrørende gradvis udvikling af RIS.

2.   Indlands-ECDIS

De tekniske specifikationer, som ifølge artikel 5 skal opstilles for et elektronisk kortvisnings- og informationssystem (indlands-ECDIS), udarbejdes efter følgende principper:

a)

kompatibilitet med søfartens ECDIS for at lette indlandsfartøjers sejlads i blandede trafikzoner som flodmundinger og hav-flodsejlads

b)

fastlæggelse af minimumskrav til indlands-ECDIS-udstyr og af de elektroniske søkorts indhold for at sikre sejladsen, navnlig:

stor pålidelighed af og bred adgang til det benyttede indlands-ECDIS-udstyr

indlands-ECDIS-udstyrets holdbarhed, så det kan modstå de normale forhold om bord på et skib, uden at dets kvalitet og pålidelighed forringes

afsætning på de elektroniske søkort af alle geografiske forhold (f.eks. sejlløbets grænser, anlæg langs kystlinjen, afmærkninger), som har betydning for sejladsens sikkerhed

kontrol med det elektroniske søkort ved hjælp af et overlejret radarbillede, når det benyttes til styring af fartøjet

c)

indarbejdelse af oplysninger om farvandsdybde på det elektroniske søkort og angivelse af den forventede eller faktiske vandstand

d)

indarbejdelse af yderligere oplysninger (f.eks. fra andre end de kompetente myndigheder) i det elektroniske søkort og visning af dem på indlands-ECDIS, uden at det påvirker de oplysninger, som er nødvendige for sikker sejlads

e)

RIS-brugeres adgang til de elektroniske søkort

f)

alle systemfabrikanters adgang til de data, der benyttes til elektroniske søkort, eventuelt mod betaling af en rimelig omkostningsrelateret afgift.

3.   Elektronisk skibsmelding

De tekniske specifikationer for elektronisk skibsmelding i indlandssejladsen i henhold til artikel 5 udarbejdes efter følgende principper:

a)

fremme af elektronisk dataudveksling mellem de kompetente myndigheder i medlemsstaterne, mellem de forskellige deltagere i både indlands- og havsejlads og i kombineret transport, som omfatter indlandssejlads

b)

benyttelse af en standardiseret transportanmeldelse ved meddelelser fra skib til myndighed, fra myndighed til skib og fra myndighed til myndighed, så der opnås kompatibilitet med søfarten

c)

benyttelse af internationalt accepterede kodelister og klassifikationer eventuelt med yderligere suppleringer af hensyn til indlandssejladsens behov

d)

benyttelse af et enkelt europæisk fartøjsidentifikationsnummer.

4.   Efterretninger for skippere

De tekniske specifikationer for efterretninger for skippere i henhold til artikel 5, det gælder især farvandsefterretninger, trafikinformation og trafikregulering samt rejseplanlægning udarbejdes efter følgende principper:

a)

en standardiseret datastruktur, som benytter forudfastsatte tekstmoduler og i vid udstrækning er kodet for at muliggøre automatisk oversættelse af det vigtigste indhold til andre sprog og for at fremme inddragelse af efterretninger for skippere i rejseplanlægningssystemerne

b)

den standardiserede datastrukturs kompatibilitet med indlands-ECDIS's datastruktur for at fremme inddragelse af efterretninger for skippere i indlands-ECDIS.

5.   Fartøjssporingssystemer

De tekniske specifikationer for fartøjssporingssystemer i henhold til artikel 5 udarbejdes efter følgende principper:

a)

fastlæggelse af kravene til systemer og standardmeddelelser og til procedurer, så de kan udføres automatisk

b)

sondring mellem systemer, der opfylder den taktiske trafikinformations krav, og systemer, der opfylder den strategiske trafikinformations krav, både når det gælder positionsbestemmelsesnøjagtighed og den nødvendige ajourføringshyppighed

c)

beskrivelse af de relevante tekniske systemer til fartøjssporing som indlands-AIS (automatisk identifikationssystem til indlandssejlads)

d)

dataformatet skal være kompatibelt med søfartens AIS-system.


Top