EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R2150

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2150/2002 af 25. november 2002 om affaldsstatistik (EØS-relevant tekst)

OJ L 332, 9.12.2002, p. 1–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 007 P. 257 - 292
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 007 P. 257 - 292
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 007 P. 257 - 292
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 007 P. 257 - 292
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 007 P. 257 - 292
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 007 P. 257 - 292
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 007 P. 257 - 292
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 007 P. 257 - 292
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 007 P. 257 - 292
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 009 P. 85 - 120
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 009 P. 85 - 120
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 010 P. 6 - 41

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/10/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2150/oj

32002R2150

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2150/2002 af 25. november 2002 om affaldsstatistik (EØS-relevant tekst)

EF-Tidende nr. L 332 af 09/12/2002 s. 0001 - 0036


Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2150/2002

af 25. november 2002

om affaldsstatistik

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 285,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg(2),

efter proceduren i traktatens artikel 251(3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Fællesskabet har brug for, at der regelmæssigt udarbejdes statistikker om produktion og håndtering af affald fra virksomheder og private husholdninger, så der kan føres kontrol med gennemførelsen af affaldspolitikken. Herved skabes der grundlag for at iagttage, om principperne om maksimering af nyttiggørelse og sikker bortskaffelse overholdes. Der vil fremover være behov for at udvikle statistiske redskaber til at vurdere overholdelsen af princippet om affaldsforebyggelse samt til at koble data om affaldsdannelsen sammen med ressourceanvendelsen på globalt, nationalt og regionalt plan.

(2) Med henblik på at opnå sammenlignelige affaldsstatistiske resultater er der behov for en definition af de begreber, der beskriver affald og affaldshåndtering.

(3) Som led i Fællesskabets affaldspolitik er der opstillet en række principper, der skal overholdes af affaldsproducerende enheder og ved affaldshåndtering. Dette medfører kontrol med affaldet på forskellige stadier af affaldsstrømmen: i forbindelse med affaldsdannelse og indsamling, nyttiggørelse og bortskaffelse af affald.

(4) Rådets forordning (EF) nr. 322/97 af 17. februar 1997 om EF-statistikker(4) udgør referencerammen for bestemmelserne i nærværende forordning.

(5) For at sikre sammenlignelige resultater bør affaldsstatistikkerne udarbejdes i overensstemmelse med den fastlagte opdeling, i et passende format og inden for en fastsat tidsfrist fra udløbet af referenceåret.

(6) Målet for denne forordning, nemlig at fastlægge en ramme for udarbejdelsen af fællesskabsstatistikker om affaldsdannelse samt nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, da det er nødvendigt at definere begreber for beskrivelsen af affald og affaldshåndtering for at sikre sammenlignelighed mellem medlemsstaternes statistikker, og kan derfor bedre gennemføres på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går forordningen ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(7) Medlemsstaterne kan have behov for en overgangsperiode til at etablere deres affaldsstatistikker for så vidt angår alle eller nogle af de økonomiske aktiviteter A, B og G til Q i henhold til NACE Rev. 1, som er indført ved Rådets forordning (EF) nr. 3037/90 af 9. oktober 1990 om Den Statistiske Nomenklatur for Økonomiske Aktiviteter i De Europæiske Fællesskaber(5), og som kræver større tilpasninger af deres nationale statistiske system.

(8) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(6).

(9) Kommissionen har hørt Udvalget for Det Statistiske Program -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Mål

1. Formålet med denne forordning er at fastsætte regler for udarbejdelse af EF-statistikker om affaldsdannelse samt nyttiggørelse og bortskaffelse af affald.

2. Medlemsstaterne og Kommissionen udarbejder inden for hvert deres kompetenceområde EF-statistikker om affaldsdannelse samt nyttiggørelse og bortskaffelse af affald med undtagelse af radioaktivt affald, som allerede er omfattet af anden lovgivning.

3. Statistikkerne skal dække følgende områder:

a) affaldsdannelse, jf. bilag I

b) nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, jf. bilag II

c) efter pilotundersøgelserne, jf. artikel 5: Import og eksport af affald, hvorom der ikke indsamles data i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 259/93 af 1. februar 1993 om overvågning af og kontrol med overførsel af affald indenfor, til og fra Det Europæiske Fællesskab(7), jf. bilag III.

4. Ved udarbejdelsen af statistikkerne skal medlemsstaterne og Kommissionen følge den hovedsagelig materialeorienterede statistiknomenklatur i bilag III.

5. Kommissionen opstiller efter proceduren i artikel 7, stk. 2, en ækvivalenstabel mellem statistiknomenklaturen i bilag III og affaldslisten i Kommissionens beslutning 2000/532/EF(8).

Artikel 2

Definitioner

I forbindelse med denne forordning forstås ved:

a) "affald": ethvert stof eller enhver genstand som defineret i artikel 1, litra a), i Rådets direktiv 75/442/EØF af 15. juli 1975 om affald(9)

b) "separat indsamlede fraktioner af affald": husholdningsaffald og lignende affald, der er indsamlet i ensartede fraktioner af offentlige tjenester, nonprofit-organisationer og private virksomheder inden for organiseret affaldsindsamling

c) "genanvendelse": som defineret i artikel 3, stk. 7, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF af 20. december 1994 om emballage og emballageaffald(10)

d) "nyttiggørelse": enhver af de processer, der er nævnt i bilag II.B til direktiv 75/442/EØF

e) "bortskaffelse": enhver af de processer, der er nævnt i bilag II.A til direktiv 75/442/EØF

f) "nyttiggørelses- eller bortskaffelsesanlæg": anlæg, der skal have tilladelse eller være registreret i henhold til artikel 9, 10 eller 11 i direktiv 75/442/EØF

g) "farligt affald": affald som defineret i henhold til artikel 1, stk. 4, i Rådets direktiv 91/689/EØF af 12. december 1991 om farligt affald(11)

h) "ikke-farligt affald": affald, der ikke er omfattet af litra g)

i) "forbrænding": varmebehandling af affald i et forbrændingsanlæg som defineret i artikel 3, punkt 4, eller et kombineret forbrændingsanlæg som defineret i artikel 3, punkt 5, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/76/EF af 4. december 2000 om forbrænding af affald(12)

j) "deponeringsanlæg": et affaldsbortskaffelsesanlæg som defineret i artikel 2, litra g), i Rådets direktiv 1999/31/EF af 26. april om deponering af affald(13)

k) "affaldsforbrændingsanlægs kapacitet": højeste kapacitet til at forbrænde affald i tons eller gigajoule pr. år

l) "affaldsgenanvendelsesanlægs kapacitet": højeste kapacitet til at genanvende affald i tons pr. år

m) "deponeringsanlægs kapacitet": deponeringsanlæggets resterende kapacitet (ved udgangen af datareferenceåret) til fortsat at bortskaffe affald målt i kubikmeter

n) "andre bortskaffelsesanlægs kapacitet": anlæggets kapacitet til at bortskaffe affald målt i tons pr. år.

Artikel 3

Indsamling af data

1. Medlemsstaterne tilvejebringer under opfyldelse af de krav med hensyn til kvalitet og nøjagtighed, der skal fastlægges efter proceduren i artikel 7, stk. 2, de oplysninger, som er nødvendige for at kunne specificere de undersøgelsesdata, der er omfattet af bilag I og II, enten ved:

- undersøgelser

- administrative eller andre kilder som f.eks. indberetningsforpligtelserne i henhold til fællesskabslovgivningen om affaldshåndtering

- statistiske vurderingsmetoder på grundlag af stikprøver eller affaldsrelaterede estimatorer, eller

- kombination af disse metoder.

For at nedbringe den byrde, der pålægges respondenterne, har de nationale myndigheder og Kommissionen adgang til administrative datakilder inden for de rammer og på de betingelser, som den enkelte medlemsstat og Kommissionen fastsætter på deres respektive kompetenceområde.

2. For at nedbringe den administrative byrde på mindre virksomheder, dvs. virksomheder med under ti ansatte, fritages disse for undersøgelser, medmindre de i betydelig grad bidrager til affaldsdannelsen.

3. Medlemsstaterne udarbejder statistiske resultater i henhold til den opdeling, der er foretaget i bilag I og II.

4. Den undtagelse, der henvises til i stk. 2, skal være forenelig med de dæknings- og kvalitetsmål, der henvises til i afdeling 7, punkt 1, i bilag I og II.

5. Medlemsstaterne indberetter resultaterne, herunder også klassificerede oplysninger, til Eurostat i et passende format og inden for en fast tidsfrist fra udløbet af de referenceperioder, der er fastlagt i bilag I og II.

6. Behandling og fremsendelse af klassificerede oplysninger, jf. stk. 5, foretages i overensstemmelse med gældende fællesskabsbestemmelser om klassificerede statistiske oplysninger.

Artikel 4

Overgangsperiode

1. I en overgangsperiode kan Kommissionen efter anmodning fra de enkelte medlemsstater og i overensstemmelse med proceduren i artikel 7, stk. 2, indrømme fravigelser af bestemmelserne i afdeling 5 i bilag I og II. Denne overgangsperiode må ikke være længere end:

a) to år efter forordningens ikrafttræden for så vidt angår produktion af resultater i henhold til afdeling 8, punkt 1.1, position 16 (Servicevirksomhed) i bilag I og til afdeling 8, punkt 2, i bilag II

b) tre år efter forordningens ikrafttræden for så vidt angår produktion af resultater i henhold til afdeling 8, punkt 1.1, position 1 (Landbrug, jagt og fiskeri) og position 2 (Fiskeri) i bilag I.

2. De i stk. 1 nævnte fravigelser kan kun indrømmes de enkelte medlemsstater for oplysninger for det første referenceår.

3. Kommissionen udarbejder et program for pilotundersøgelser, som medlemsstaterne skal gennemføre, om affald fra de økonomiske aktiviteter, der er nævnt i stk. 1, litra b). Pilotundersøgelserne har til formål at udvikle en metode til indsamling af regelmæssige data, for hvilke principperne for EF-statistikker, jf. artikel 10 i forordning (EF) nr. 322/97, finder anvendelse.

Kommissionen finansierer indtil 100 % af omkostningerne til disse pilotundersøgelser. På grundlag af konklusionerne af pilotundersøgelserne vedtager Kommissionen de nødvendige gennemførelsesforanstaltninger efter proceduren i artikel 7, stk. 2.

Artikel 5

Import og eksport af affald

1. Kommissionen udarbejder et program for pilotundersøgelser af import og eksport af affald, der skal gennemføres af medlemsstaterne. Pilotundersøgelserne har til formål at udvikle en metode til indsamling af regelmæssige data, for hvilke principperne for EF-statistikker, jf. artikel 10 i forordning (EF) nr. 322/97, finder anvendelse.

2. Kommissionens program for pilotundersøgelser skal stemme overens med indholdet af bilag I og II, navnlig med hensyn til anvendelsesområde og dækning, affaldskategorier til klassificering af affald, referenceår og indberetningshyppighed under hensyntagen til indberetningsforpligtelserne i henhold til forordning (EØF) 259/93.

3. Kommissionen finansierer indtil 100 % af omkostningerne til gennemførelse af pilotundersøgelserne.

4. På grundlag af konklusionerne af disse pilotundersøgelser underretter Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet om mulighederne for at udarbejde statistikker for de aktiviteter og karakteristika, der er omfattet af pilotundersøgelserne vedrørende import og eksport af affald. Kommissionen vedtager de nødvendige gennemførelsesforanstaltninger efter proceduren i artikel 7, stk. 2.

5. Pilotundersøgelserne gennemføres senest tre år efter denne forordnings ikrafttræden.

Artikel 6

Gennemførelsesforanstaltninger

De foranstaltninger, der er nødvendige i forbindelse med gennemførelsen af denne forordning, fastlægges efter proceduren i artikel 7, stk. 2. De omfatter foranstaltninger med henblik på:

a) tilpasning til økonomiske og tekniske forbedringer af indsamling og statistisk behandling af data samt behandling og fremsendelse af resultater

b) tilpasning af de i bilag I, II og III anførte specifikationer

c) udarbejdelse af resultater i henhold til artikel 3, stk. 2, 3 og 4 under hensyn til de økonomiske strukturer og tekniske vilkår i en medlemsstat; foranstaltningerne kan give en medlemsstat mulighed for ikke at indberette visse positioner i opdelingen, hvis indvirkningen på kvaliteten af statistikkerne godtgøres at være begrænset. I alle tilfælde, hvor der tillades undtagelser, opregnes den samlede mængde affald for hver position, der er opført i afdeling 2, punkt 1, og afdeling 8, punkt 1, i bilag I

d) definition af de rigtige kvalitetsevalueringskriterier og indholdet af kvalitetsrapporterne som omtalt i afdeling 7 i bilag I og II

e) fastsættelse af et passende format for medlemsstaternes indberetning af resultaterne inden to år efter datoen for denne forordnings ikrafttræden

f) udarbejdelse af listen over de overgangsperioder og fravigelser, der er indrømmet medlemsstaterne i henhold til artikel 4

g) gennemførelse af resultaterne af pilotundersøgelserne, som anført i artikel 4, stk. 3, og artikel 5, stk. 1.

Artikel 7

Udvalgsprocedure

1. Kommissionen bistås af Udvalget for Det Statistiske Program nedsat ved Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom(14).

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF, fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

4. Kommissionen meddeler de udkast til foranstaltninger, den agter at forelægge for Udvalget for Det Statistiske program, til det udvalg, der er nedsat ved direktiv 75/442/EØF.

Artikel 8

Rapporter

1. Kommissionen forelægger senest fem år efter datoen for denne forordnings ikrafttræden og derefter hvert tredje år en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om de statistikker, der er udarbejdet i henhold til denne forordning, herunder navnlig om deres kvalitet og den byrde, der pålægges erhvervslivet.

2. Kommissionen skal senest to år efter denne forordnings ikrafttræden forelægge Europa-Parlamentet og Rådet et forslag om ophævelse af indberetningsforpligtelser, der overlapper hinanden.

3. Kommissionen forelægger senest to år efter denne forordnings ikrafttræden en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om de resultater, der er opnået med de i artikel 4, stk. 3, og artikel 5, stk. 1, nævnte pilotundersøgelser, og stiller om nødvendigt forslag til revision af disse efter proceduren i artikel 7, stk. 2.

Artikel 9

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. juli 2002.

På Europa-Parlamentets

P. Cox

Formand

På Rådets vegne

B. Bendtsen

Formand

(1) EFT C 87 af 29.3.1999, s. 22, EFT C 180 E af 26.6.2001, s. 202, og ændret forslag af 10.12.2001 (endnu ikke offentliggjort i EFT).

(2) EFT C 329 af 17.11.1999, s. 17.

(3) Europa-Parlamentets udtalelse af 4.9.2001 (EFT C 72 E af 21.3.2002, s. 32), Rådets fælles holdning af 15.4.2002 (EFT C 145 E af 18.6.2002, s. 85) og Europa-Parlamentets afgørelse af 4.7.2002 (endnu ikke offentliggjort i EFT). Rådets afgørelse af 14.11.2002.

(4) EFT L 52 af 22.2.1997, s. 1.

(5) EFT L 293 af 24.10.1990, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 29/2002 (EFT L 6 af 10.1.2002, s. 3).

(6) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(7) EFT L 30 af 6.2.1993, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2557/2001 (EFT L 349 af 31.12.2001, s. 1).

(8) EFT L 226 af 6.9.2000, s. 3. Senest ændret ved Rådets beslutning 2001/573/EF (EFT L 203 af 28.7.2001, s. 18).

(9) EFT L 194 af 25.7.1975, s. 39. Senest ændret ved Kommissionens beslutning 96/350/EF (EFT L 135 af 6.6.1996, s. 32).

(10) EFT L 365 af 31.12.1994, s. 10.

(11) EFT L 377 af 31.12.1991, s. 20. Ændret ved direktiv 94/31/EF (EFT L 168 af 2.7.1994, s. 28).

(12) EFT L 332 af 28.12.2000, s. 91.

(13) EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.

(14) EFT L 181 af 28.6.1989, s. 47.

BILAG I

AFFALDSDANNELSE

AFDELING 1

Dækning

Der udarbejdes statistikker for alle de aktiviteter, der falder inden for hovedafdeling A til Q i NACE Rev. 1. Disse hovedafdelinger dækker alle økonomiske aktiviteter.

Dette bilag vedrører ligeledes:

a) affald fra husholdninger

b) affald fra nyttiggørelses- og/eller bortskaffelsesprocesser.

AFDELING 2

Affaldskategorier

1. Der udarbejdes statistikker om følgende affaldskategorier:

>TABELPOSITION>

2. I overensstemmelse med indberetningsforpligtelserne i henhold til direktiv 94/62/EF udarbejder Kommissionen et program for pilotundersøgelser, der skal gennemføres af medlemsstaterne på frivilligt grundlag for at vurdere relevansen af at medtage emballageaffald (EWC-Stat/Version 2) i den i punkt 1 nævnte opdeling. Kommissionen finansierer indtil 100 % af omkostningerne til disse pilotundersøgelser. På grundlag af konklusionerne af pilotundersøgelserne vedtager Kommissionen de nødvendige gennemførelsesforanstaltninger efter proceduren i artikel 7, stk. 2.

AFDELING 3

Undersøgelsesdata

1. Undersøgelsesdata for affaldskategorierne:

Der indsamles data om affaldsmængden for hver af de i afdeling 2, punkt 1, anførte affaldskategorier.

2. Regionale undersøgelsesdata:

Befolkning eller boliger omfattet af en indsamlingsordning for blandet husholdningsaffald og lignende affald (NUTS 2-niveau).

AFDELING 4

Anmeldelsesenhed

1. Den anmeldelsesenhed, der skal benyttes for alle affaldskategorier, er 1000 tons (normalt) vådt affald. For affaldskategorierne "slam" bør der endvidere anføres et tal for tørstof.

2. Anmeldelsesenheden for regionale undersøgelsesdata bør være i procent af befolkning eller boliger.

AFDELING 5

Første referenceår og indberetningshyppighed

1. Det første referenceår er det andet kalenderår efter forordningens ikrafttræden.

2. Medlemsstaterne indberetter oplysninger hvert andet år efter første referenceår.

AFDELING 6

Indberetning af resultater til Eurostat

Resultaterne indberettes senest 18 måneder efter udløbet af referenceåret.

AFDELING 7

Rapport om statistikkernes dækning og kvalitet

1. For hver position, der er anført i afdeling 8 (aktiviteter og husholdninger), anfører medlemsstaterne, hvor stor en procentdel af affaldsuniverset under den pågældende position der er dækket af de indsamlede oplysninger. Minimumskravet til dækningen fastlægges efter proceduren i artikel 7, stk. 2.

2. Medlemsstaterne udarbejder en kvalitetsrapport, hvoraf det fremgår, hvor præcise de indsamlede oplysninger er. Der gives en beskrivelse af skøn, aggregeringer eller udelukkelser og måden, hvorpå disse procedurer påvirker fordelingen af affaldskategorier, jf. afdeling 2, punkt 1, efter økonomiske aktiviteter og husholdninger, jf. afdeling 8.

3. Kommissionen inddrager dæknings- og kvalitetsrapporterne i den i artikel 8 nævnte rapport.

AFDELING 8

Produktion af resultater

1. Resultaterne vedrørende de i afdeling 3, punkt 1, anførte undersøgelsesdata udarbejdes for:

1.1. Følgende afdelinger, hovedgrupper, grupper og undergrupper i NACE Rev. 1.1:

>TABELPOSITION>

1.2. Husholdninger:

>TABELPOSITION>

2. Med hensyn til økonomiske aktiviteter er de statistiske enheder de lokale enheder eller de faglige enheder, jf. Rådets forordning (EØF) nr. 696/93 af 15. marts 1993 om de statistiske enheder til observation og analyse af produktionssystemer i Det Europæiske Fællesskab(1), i henhold til hver enkelt medlemsstats statistiske system.

I den kvalitetsrapport, der skal udarbejdes i henhold til afdeling 7, skal der medtages en beskrivelse af, hvorledes den valgte statistiske enhed berører fordelingen af oplysninger på NACE Rev. 1-grupperne.

(1) EFT L 76 af 30.3.1993, s. 1. Ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.

BILAG II

NYTTIGGØRELSE OG BORTSKAFFELSE AF AFFALD

AFDELING 1

Dækning

1. Der udarbejdes statistikker for alle nyttiggørelses- og bortskaffelsesanlæg, hvor de processer, der henvises til i afdeling 8, punkt 2, udføres, og som tilhører eller er en del af de økonomiske aktiviteter i NACE-Rev. 1-grupperne, jf. bilag I, afdeling 8, punkt 1.1.

2. Anlæg, hvis affaldsbehandling kun omfatter genanvendelse af affald på det anlæg, hvor det er dannet, er ikke omfattet af dette bilag.

AFDELING 2

Affaldskategorier

De affaldskategorier, for hvilke der udarbejdes statistikker i henhold til hver enkelt nyttiggørelses- eller bortskaffelsesproces, jf. afdeling 8, punkt 2, er følgende:

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

AFDELING 3

Undersøgelsesdata

De undersøgelsesdata, for hvilke der udarbejdes statistikker over nyttiggørelses- og bortskaffelsesprocesser, jf. afdeling 8, punkt 2, fremgår af nedenstående tabel.

>TABELPOSITION>

AFDELING 4

Anmeldelsesenhed

Den anmeldelsesenhed, der skal benyttes for alle affaldskategorier, er 1000 tons (normalt) vådt affald. For affaldskategorierne "slam" bør der endvidere anføres et tal for tørstof.

AFDELING 5

Første referenceår og indberetningshyppighed

1. Det første referenceår er det andet kalenderår efter forordningens ikrafttræden.

2. Medlemsstaterne indberetter oplysninger hvert andet år efter det første referenceår for de anlæg, som der henvises til i afdeling 8, punkt 2.

AFDELING 6

Indberetning af resultater til Eurostat

Resultaterne indberettes senest 18 måneder efter udløbet af referenceåret.

AFDELING 7

Rapport om statistikkernes dækning og kvalitet

1. For de i afdeling 3 anførte undersøgelsesdata og for hver position blandt de i afdeling 8, punkt 2, anførte typer af processer anfører medlemsstaterne, hvor stor en procentdel af affaldsuniverset under den pågældende position der er dækket af de indsamlede oplysninger. Minimumskravet til dækningen fastlægges efter proceduren i artikel 7, stk. 2.

2. For de i afdeling 3, anførte undersøgelsesdata udarbejder medlemsstaterne en kvalitetsrapport, hvoraf det fremgår, hvor præcise de indsamlede oplysninger er.

3. Kommissionen inddrager dæknings- og kvalitetsrapporterne i den i artikel 8 nævnte rapport.

AFDELING 8

Produktion af resultater

1. Resultaterne udarbejdes for hver position blandt de i afdeling 8, punkt 2, anførte typer af processer i overensstemmelse med afdeling 3.

2. Liste over nyttiggørelses- og bortskaffelsesprocesser; koderne henviser til koderne i bilagene til direktiv 75/442/EØF:

>TABELPOSITION>

3. Kommissionen udarbejder et program for pilotundersøgelser, der skal gennemføres af medlemsstaterne på frivilligt grundlag. Pilotundersøgelserne skal have til formål at vurdere relevansen af og muligheden for at skaffe oplysninger om omfanget af affald, der forbehandles, jf. bilag II.A og II.B i direktiv 75/442/EØF. Kommissionen finansierer indtil 100 % af omkostningerne til gennemførelse af disse pilotundersøgelser. På grundlag af konklusionerne af pilotundersøgelser vedtager Kommissionen de nødvendige gennemførelsesforanstaltninger efter proceduren i artikel 7, stk. 2.

4. De statistiske enheder er lokale enheder eller faglige enheder, jf. forordning (EØF) nr. 696/93, i henhold til hver enkelt medlemsstats statistiske system.

I den kvalitetsrapport, der skal udarbejdes i henhold til afdeling 7, skal der medtages en beskrivelse af, hvorledes den valgte statistiske enhed berører fordelingen af oplysninger på NACE Rev. 1-grupperne.

BILAG III

AFFALDSSTATISTIKNOMENKLATUR

Jf. bilag I, afdeling 2, punkt 1, og bilag II, afdeling 2 EWC-Stat Rev. 2 (hovedsagelig materialeorienteret affaldsstatistiknomenklatur)

01 Affald af kemiske forbindelser

01.1 Brugte opløsningsmidler

01.11 Halogenerede brugte opløsningsmidler

1 Farligt

Halogenholdige vandige opløsningsmiddelblandinger

Chlorfluorcarboner

Affald fra affedtning, indeholdende opløsningsmidler, uden en flydende fase

Halogenerede opløsningsmidler og opløsningsmiddelblandinger

Halogenerede organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud

Andre halogenerede opløsningsmidler

Andre halogenerede opløsningsmidler og opløsningsmiddelblandinger

Slam indeholdende halogenerede opløsningsmidler

Slam og fast affald indeholdende halogenerede opløsningsmidler

01.12 Ikke-halogenerede brugte opløsningsmidler

0 Ikke-farligt

Affald fra opløsningsmiddelekstraktion

1 Farligt

Halogenfrie vandige opløsningsmiddelblandinger

Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud

Andre opløsningsmidler og opløsningsmiddelblandinger

Slam indeholdende andre opløsningsmidler

Slam eller fast affald indeholdende andre opløsningsmidler

Slam eller fast affald uden halogenerede opløsningsmidler

Opløsningsmidler og organiske væsker uden halogenerede opløsningsmidler

Opløsningsmidler

Opløsningsmidler og opløsningsmiddelblandinger uden halogenerede opløsningsmidler

01.2 Syreholdigt, alkalisk og saltholdigt affald

01.21 Syreholdigt affald

0 Ikke-farligt

Ikke-cyanidholdigt affald uden chrom

Syrer

1 Farligt

Sure bejdsebade

Syrer, uspecificeret

Blegebade og blege-fixerbade

Ikke-cyanidholdigt affald indeholdende chrom

Elektrolyt fra batterier og akkumulatorer

Fixerbade

Saltsyre

Salpetersyre og salpetersyrling

Fosforsyre og fosforsyrling

Svovlsyre

Svovlsyre og svovlsyrling

Andet affald, uspecificeret

01.22 Alkalisk affald

0 Ikke-farligt

Basisk affald

1 Farligt

Baser, uspecificeret

Ammoniakvand

Calciumhydroxid

Cyanidholdigt (alkalisk) affald indeholdende andre tungmetaller end chrom

Cyanidholdigt (alkalisk) affald uden indhold af tungmetaller

Metalhydroxidslam og andet slam fra metalfældning

Natriumkarbonat

Opløsningsmiddelbaserede fremkalderbade

Cyanidholdigt affald

Andet affald, uspecificeret

Vandbaserede fremkalder- og aktivatorbade

Vandbaserede fremkalderbade til offsetplader

01.23 Saltopløsninger

0 Ikke-farligt

Saltopløsninger indeholdende sulfater, sulfitter eller sulfider

Saltopløsninger indeholdende chlorider, fluorider og andre halogenider

Saltopløsninger indeholdende fosfater og beslægtede salte i fast form

Saltopløsninger indeholdende nitrater og beslægtede forbindelser

1 Farligt

Affald fra elektrolytisk raffinering

01.24 Andet saltholdigt affald

0 Ikke-farligt

Boremudder og boreaffald indeholdende baryt

Karbonater

Boremudder og boreaffald indeholdende chlorid

Metaloxider

Fosfater og beslægtede salte i fast form

Salte og opløsninger indeholdende organiske forbindelser

Slam fra kobberbaserede hydrometallurgiske processer

Salte i fast form indeholdende ammonium

Salte i fast form indeholdende chlorider, fluorider og andre halogenholdige faste salte

Salte i fast form indeholdende nitrider (metal-nitrogen-forbindelser)

Salte i fast form indeholdende sulfater, sulfitter eller sulfider

Affald indeholdende svovl

Affald fra kalisalt- og stensaltforarbejdning

Andet affald, uspecificeret

1 Farligt

Metalsalte

Andet affald

Fosfateringsbade

Saltslagge fra sekundær smeltning

Salte og opløsninger indeholdende cyanider

Slam fra zinkbaserede hydrometallurgiske processer (inkl. jarosit, goethit)

Affald fra behandling af saltslagge og sort slagge

Arsenholdigt affald

Kviksølvholdigt affald

Affald indeholdende andre tungmetaller

01.3 Brugte olier

01.31 Brugt motorolie

1 Farligt

Chlorerede motor-, gear- og smøreolier

Ikke-chlorerede motor-, gear- og smøreolier

Andre motor-, gear- og smøreolier

01.32 Andre brugte olier

0 Ikke-farligt

Boremudder og boreaffald indeholdende olie

Slam fra afsaltning

Slam fra vedligeholdelse af anlæg og udstyr

Slam fra tilslibning, honing og slibning

Polereslam

Andet affald, uspecificeret

1 Farligt

Surt alkylslam

Bremsevæsker

Chlorerede emulsioner

Hydraulikolier kun indeholdende mineralolie

Hydraulikolier indeholdende PCB el. PCT

Isolations- og varmetransmissionsolier og andre væsker indeholdende PCB eller PCT

Slam fra spåntagende processer

Mineraloliebaserede isolations- og varmetransmissionsolier

Ikke-chlorerede emulsioner

Ikke-chlorerede hydraulikolier (ikke emulsioner)

Ikke-chlorerede isolations- og varmetransmissionsolier og andre væsker

Andet olieaffald, uspecificeret

Andre chlorerede hydraulikolier (ikke emulsioner)

Andre chlorerede isolations- og varmetransmissionsolier og andre væsker

Andre hydraulikolier

Brugt voks og fedt

Syntetiske isolations- og varmetransmissionsolier og andre væsker

Syntetiske skæreolier

Bundslam fra tanke

Brugte halogenholdige skæreolie-emulsioner

Brugte halogenfrie skæreolie-emulsioner

Brugte halogenholdige skæreolier (ikke emulsioner)

Brugte halogenfrie skæreolier (ikke emulsioner)

01.4 Brugte kemiske katalysatorer

01.41 Brugte kemiske katalysatorer

0 Ikke-farligt

Andre brugte katalysatorer

Brugte katalysatorer indeholdende ædle metaller

Brugte katalysatorer, f.eks. fra NOx-fjernelse

Brugte katalysatorer, f.eks. fra NOx-fjernelse

02 Kemikalieaffald

02.1 Kemikalier, der ikke overholder specifikationerne

02.11 Affald indeholdende landbrugskemikalier

1 Farligt

Affald indeholdende landbrugskemikalier

Uorganiske pesticider, biocider og træbeskyttelsesmidler

Pesticider

02.12 Medicinrester

0 Ikke-farligt

Kasserede kemikalier og medicin

Medicinrester

02.13 Maling, fernis, trykfarver og klæbestoffer

0 Ikke-farligt

Vandigt flydende affald indeholdende trykfarver

Vandigt flydende affald indeholdende klæbestoffer og fugemasser

Vandigt slam indeholdende klæbestoffer og fugemasser

Vandigt slam indeholdende trykfarver

Vandigt slam indeholdende maling eller fernis

Vandige opslæmninger indeholdende maling eller fernis

Tørret trykfarve

Farvestoffer og pigmenter

Tørrede klæbestoffer og fugemasser

Tørret maling og fernis

Pulvermaling

Affald fra pulverbelægningsmaterialer

Affald fra fjernelse af maling eller fernis

Affald fra vandbaserede trykfarver

Affald fra vandbaserede malinger og ferniser

Kasseret toner (inkl. kassette)

Affald fra vandbaserede klæbestoffer og fugemasser

Andet affald, uspecificeret

1 Farligt

Klæbestof- og fugemasseslam indeholdende halogenerede opløsningsmidler

Klæbestof- og fugemasseslam uden halogenerede opløsningsmidler

Trykfarveslam indeholdende halogenerede opløsningsmidler

Trykfarveslam uden halogenerede opløsningsmidler

Maling, trykfarver, klæbestoffer og harpikser

Slam fra fjernelse af maling og fernis indeholdende halogenerede opløsningsmidler

Slam fra fjernelse af maling og fernis uden halogenerede opløsningsmidler

Klæbestof- og fugemasseaffald indeholdende halogenerede opløsningsmidler

Klæbestof- og fugemasseaffald uden halogenerede opløsningsmidler

Trykfarveaffald indeholdende halogenerede opløsningsmidler

Trykfarveaffald uden halogenerede opløsningsmidler

Maling- og fernisaffald indeholdende halogenerede opløsningsmidler

Maling- og fernisaffald uden halogenerede opløsningsmidler

02.14 Andet kemikalieaffald

0 Ikke-farligt

Aerosoler

Blegemiddelslam fra hypochlorit- og chlorprocesser

Blegemiddelslam fra andre blegeprocesser

Detergenter

Industrigasser i trykflasker, LPG-beholdere og industrielle aerosolbeholdere (inkl. haloner)

Fotografisk film og papir indeholdende sølv eller sølvforbindelser

Affald fra kemisk behandling

Affald fra kemiske processer, hvori kvælstof indgår, samt affald fra fremstilling af kunstgødning

Affald fra konserveringsmidler

Affald fra produktion af silicium og siliciumderivater

Andet affald, uspecificeret

1 Farligt

Ikke-halogenerede organiske træbeskyttelsesmidler

Træbeskyttelsesmidler indeholdende organiske chlorforbindelser

Træbeskyttelsesmidler indeholdende organiske metalforbindelser

Uorganiske træbeskyttelsesmidler

Kviksølvholdigt slam

Kasserede kemikalier

Fotokemikalier

02.2 Ubrugte eksplosive stoffer

02.21 Kasserede eksplosive stoffer og pyrotekniske produkter

1 Farligt

Kasseret fyrværkeri

Andre kasserede eksplosive stoffer

02.22 Kasseret ammunition

1 Farligt

Kasseret ammunition

02.3 Blandet kemikalieaffald

02.31 Små mængder blandet kemisk affald

0 Ikke-farligt

Andet affald indeholdende uorganiske kemikalier, f.eks. uspecificerede laboratoriekemikalier, brandslukningspulver

Andet affald indeholdende organiske kemikalier, f.eks. uspecificerede laboratoriekemikalier

02.32 Andet kemisk affald, blandet

0 Ikke-farligt

Affald blandet med henblik på slutdeponering

02.33 Emballage forurenet af farlige stoffer

03 Andet kemisk affald

03.1 Kemikaliebundfald og -rester

03.11 Tjære- og kulstofholdigt affald

0 Ikke-farligt

Asfalt

Andet affald, uspecificeret

Carbon black

Anodeaffald

Affald fra fremstilling af anoder til vandige elektrolytiske processer

1 Farligt

Svovlsur tjære

Andre former for tjære

Tjære og andet affald indeholdende kulstof fra anodefremstilling

03.12 Olie/vandemulsionsslam

1 Farligt

Bundolie fra sejlads på indre vandveje

Affald fra modtageanlæg for bundolie

Afsaltningsslam eller -emulsioner

Slam fra olieudskillere

Slam fra olieseparatorer

Fast affald fra olieseparatorer

Andre emulsioner

Affald fra rengøring af marine transporttanke indeholdende kemikalier

Affald fra rengøring af jernbane- og vejtransporttanke indeholdende kemikalier

Affald fra rengøring af lagertanke indeholdende kemikalier

03.13 Kemiske reaktionsrester

0 Ikke-farligt

Bundfald og grønludslam (fra behandling af sortlud)

Garvelud indeholdende chrom

Garvelud uden chrom

Andet affald, uspecificeret

1 Farligt

Vaskevand og vandig moderlud

Halogenerede destillationsremanenser og reaktionsrester

Ikke-forglasset fast fase

Andre destillationsremanenser og reaktionsrester

03.14 Brugte filtrerings- og absorberingsmaterialer

0 Ikke-farligt

Slam fra karbonatfjernelse

Brugt aktivt kul

Mættede eller brugte ionbytterharpikser

Opløsninger og slam fra regenerering af ionbyttere

1 Farligt

Aktivt kul fra chlorproduktion

Filterkage fra røggasrensning

Halogenerede filterkager, brugte absorptionsmidler

Andre filterkager, brugte absorptionsmidler

Mættede eller brugte ionbytterharpikser

Opløsninger og slam fra regenerering af ionbyttere

Brugt aktivt kul

Brugt filterjord

03.2 Industrielt spildevandsslam

03.21 Slam fra industriprocesser og spildevandsbehandling

0 Ikke-farligt

Slam fra anaerob behandling af animalsk og vegetabilsk affald

Slam fra anaerob behandling af husholdningsaffald og lignende affald

Slam fra afsværtning af genbrugspapir

Slam indeholdende chrom

Slam uden chrom

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet

Slam, uspecificeret

Andet affald, uspecificeret

03.22 Slam indeholdende kulbrinter

0 Ikke-farligt

Andet affald, uspecificeret

1 Farligt

Vandigt flydende affald fra olieregenerering

Vandigt vaskevand

Affald fra dampaffedtning

Olieholdigt affald fra rensning af lastrum ved søtransport

Olieholdigt affald fra rensning af lastrum ved jernbane- og vejtransport

Olieholdigt affald fra rensning af lagertanke

Fedt og olieblanding fra olieoperationer

04 Radioaktivt affald

04.1 Nukleart affald

04.11 Nukleart affald

04.2 Brugte ioniserende kilder

04.21 Brugte ioniserende kilder

04.3 Udstyr og produkter, der er radioaktivt forurenede

04.31 Udstyr og produkter, der er radioaktivt forurenede

04.4 Jord, der er radioaktivt forurenet

04.41 Jord, der er radioaktivt forurenet

05 Affald fra lægepraksis og biologisk affald

05.1 Smittefarligt affald fra lægepraksis

05.11 Smittefarligt affald fra lægepraksis

0 Ikke-farligt

Kropsdele og organer (herunder blodposer og stabiliseret blod)

1 Farligt

Andet affald, hvis indsamling og bortskaffelse er underkastet særlige krav af hensyn til smittefare

05.12 Smittefarligt affald fra dyrlægepraksis

0 Ikke-farligt

Skarpe og spidse genstande

05.2 Ikke-smittefarligt affald fra lægepraksis

05.21 Ikke-smittefarligt affald fra lægepraksis

05.22 Ikke-smittefarligt affald fra dyrlægepraksis

05.3 Genteknologiaffald

05.31 Genteknologiaffald

1 Farligt

Andet affald, hvis indsamling og bortskaffelse er underkastet særlige krav af hensyn til smittefare

06 Metalaffald

06.1 Jernholdigt metalaffald og skrot

06.11 Jernholdigt metalaffald og skrot

0 Ikke-farligt

Kasserede forme

Filspåner og drejespåner af jern

Andre jernpartikler

Jern og stål

Jernholdigt materiale fjernet fra bundaske

06.2 Ikke-jernholdigt metalaffald og skrot

06.21 Ædelmetalaffald

1 Farligt

Sølvholdigt affald fra behandling af fotografisk affald på produktionsstedet

06.22 Aluminiumsemballageaffald

06.23 Andet aluminiumsaffald

0 Ikke-farligt

Aluminium

06.24 Kobberaffald

0 Ikke-farligt

Kobber, bronze, messing

Kabler

06.25 Blyaffald

0 Ikke-farligt

Bly

06.26 Andet metalaffald

0 Ikke-farligt

Filspåner og drejespåner af ikke-jernmetal

Andre ikke-jernmetalpartikler

Zink

Tin

06.3 Blandet metalaffald

06.31 Blandet metalemballage

0 Ikke-farligt

Metal

Småt metal (dåser mv.)

Andet metal

06.32 Andet blandet metalaffald

0 Ikke-farligt

Andet affald, uspecificeret

Blandet metal

07 Ikke-metalholdigt affald

07.1 Glasaffald

07.11 Glasemballage

0 Ikke-farligt

Glas

07.12 Andet glasaffald

0 Ikke-farligt

Affaldsglas

Glas

07.2 Papir- og papaffald

07.21 Papir- og papemballageaffald

0 Ikke-farligt

Papir og pap

07.22 Blandet emballagepapaffald

07.23 Andet papir- og papaffald

0 Ikke-farligt

Fiber- og papirslam

Andet affald, uspecificeret

Papir og pap

07.3 Gummiaffald

07.31 Brugte dæk

0 Ikke-farligt

Brugte dæk

07.32 Andet gummiaffald

07.4 Plastaffald

07.41 Plastemballageaffald

0 Ikke-farligt

Plast

07.42 Andet plastaffald

0 Ikke-farligt

Plastaffald (undtagen emballager)

Plastpartikler

Affald fra den plastforarbejdende industri

Plast

Småt plast

Andet plast

07.5 Træaffald

07.51 Træemballageaffald

0 Ikke-farligt

Træ

07.52 Savsmuld og spåner

0 Ikke-farligt

Savsmuld

Spåner, afskåret materiale, ødelagt tømmer/spånplader/finer

07.53 Andet træaffald

0 Ikke-farligt

Bark- og korkaffald

Bark

Træ

07.6 Tekstilaffald

07.61 Brugt tøj

07.62 Blandet tekstilaffald

0 Ikke-farligt

Absorptionsmidler, filtmaterialer, aftørringsklude og beskyttelsesdragter

Tøj

Ikke-halogeneret affald fra sletning og efterbehandling

Tekstiler

Affald fra kompositmaterialer (imprægnerede tekstiler, elastomerer, plastomerer)

Affald fra forarbejdede blandede tekstilfibre

Affald fra forarbejdede tekstilfibre hovedsagelig af animalsk oprindelse

Affald fra forarbejdede tekstilfibre hovedsagelig baseret på kunstige eller syntetiske materialer

Affald fra forarbejdede tekstilfibre hovedsagelig af vegetabilsk oprindelse

Affald fra uforarbejdede blandede tekstilfibre før spinding og vævning

Affald fra uforarbejdede tekstilfibre og andre naturfibre, hovedsagelig af vegetabilsk oprindelse

Affald fra uforarbejdede tekstilfibre, hovedsagelig baseret på kunstige eller syntetiske materialer

Affald fra uforarbejdede tekstilfibre hovedsagelig af animalsk oprindelse

1 Farligt

Halogeneret affald fra sletning og efterbehandling

07.63 Læderaffald

0 Ikke-farligt

Garvet læder (afskrab, fraskåret materiale, polerstøv) indeholdende chrom

Affald fra beredning og efterbehandling

Andet affald, uspecificeret

08 Kasseret udstyr

08.1 Kasserede biler

08.11 Kasserede personbiler

0 Ikke-farligt

Udtjente biler

08.12 Andre kasserede køretøjer

0 Ikke-farligt

Kasserede køretøjer

08.2 Kasseret elektrisk og elektronisk udstyr

08.21 Kasseret større husholdningsudstyr

08.22 Kasseret mindre husholdningsudstyr

08.23 Andet kasseret elektrisk og elektronisk udstyr

0 Ikke-farligt

Engangskameraer med batterier

Engangskameraer uden batterier

Andet kasseret elektronisk udstyr (f.eks. trykte kredsløb)

Elektronisk udstyr (f.eks. trykte kredsløb)

08.3 Voluminøst husholdningsudstyr

08.31 Voluminøst husholdningsudstyr

08.4 Kasserede dele af maskiner og udstyr

08.41 Batterier og akkumulatorer

0 Ikke-farligt

Alkaliske batterier

Andre batterier og akkumulatorer

Batterier

1 Farligt

Transformatorer og kondensatorer indeholdende PCB eller PCT

Blyakkumulatorer

Ni-Cd batterier

Kviksølv tørcellebatterier

08.42 Brugt katalysatorudstyr

0 Ikke-farligt

Afmonterede bilkatalysatorer indeholdende ædle metaller

Andre afmonterede bilkatalysatorer

08.43 Andre kasserede dele af maskiner og udstyr

0 Ikke-farligt

Andet affald, uspecificeret

Udstyr indeholdende chlorfluorcarboner

Andet kasseret udstyr

Udstyr indeholdende chlorfluorcarboner

1 Farligt

Lysstofrør og andet kviksølvholdigt affald

09 Animalsk og vegetabilsk affald

09.1 Affald fra levnedsmiddeltilberedelse og -produkter

09.11 Animalsk affald fra levnedsmiddeltilberedelse og -produkter

0 Ikke-farligt

Animalske vævsdele

Slam fra vask og rengøring

Slam fra vask og rengøring

Affald fra skavning og spaltning med kalk

Affald fra kalkbehandling

Organiske materialer fra naturlige produkter (som fedt, voks)

09.12 Vegetabilsk affald fra levnedsmiddeltilberedelse og -produkter

0 Ikke-farligt

Slam fra vask og rengøring

Vegetabilske vævsdele

Slam fra vask, rengøring, skrælning, centrifugering og separering

Materialer uegnede til konsum eller forarbejdning

Andet affald, uspecificeret

Affald fra vask, rengøring og mekanisk sønderdeling af råstoffer

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet

09.13 Blandet affald fra levnedsmiddeltilberedelse og -produkter

0 Ikke-farligt

Materialer uegnede til konsum eller forarbejdning

Olie og fedt

Organisk komposterbart køkkenaffald (inkl. fritureolie samt køkkenaffald fra kantiner og restauranter)

Andet affald, uspecificeret

09.2 Grønt affald

09.21 Grønt affald

0 Ikke-farligt

Affald fra skovbrug

Komposterbart affald

09.3 Animalsk fæces, urin og gødning

09.31 Husdyrgødning

0 Ikke-farligt

Animalsk fæces, urin og gødning (indbefattet tilsmudset halm), flydende affald opsamlet separat og behandlet uden for produktionsstedet

10 Blandet almindeligt affald

10.1 Husholdningsaffald og lignende affald

10.11 Husholdningsaffald

0 Ikke-farligt

Blandet husholdningsaffald

10.12 Affald fra gadefejning

0 Ikke-farligt

Affald fra markedspladser

Affald fra gadefejning

10.2 Blandede og udifferentierede materialer

10.21 Blandet emballage

0 Ikke-farligt

Blandet

10.22 Andet blandet og udifferentieret affald

0 Ikke-farligt

Vandigt flydende affald fra forglasset hærdningsaffald

Blandet emballage

Uorganiske partier, der ikke opfylder specifikationerne

Organiske partier, der ikke opfylder specifikationerne

Andet uorganisk affald med metal, uspecificeret

Fotografisk film og papir uden sølv eller sølvforbindelser

Fast affald fra skibsladninger

Brugt sand fra sandblæsning

Andet affald, uspecificeret

Affald, hvis indsamling og bortskaffelse ikke er underkastet særlige krav af hensyn til smittefare

Affald, hvis indsamling og bortskaffelse ikke er underkastet særlige krav af hensyn til smittefare (f.eks. forbindinger, gipsbandager, linned, engangsbeklædning, bleer)

Svejseaffald

10.3 Sorteringsaffald

10.31 Fragmenteringsaffald fra biler

0 Ikke-farligt

Let fraktion fra bilfragmentering

10.32 Andet sorteringsaffald

0 Ikke-farligt

Kasserede materialer fra papir- og papgenvinding

Affald fra bilfragmentering

Ikke-komposteret fraktion af husholdningsaffald og lignende affald

Ikke-komposteret fraktion af animalsk og vegetabilsk affald

Kompost, som ikke overholder specifikationerne

Andet affald, uspecificeret

Ristegods

11 Almindeligt slam

11.1 Slam fra spildevandsrensningsanlæg

11.11 Slam fra behandling af spildevand fra kloakker

0 Ikke-farligt

Slam fra behandling af byspildevand

11.12 Bionedbrydeligt slam fra behandling af andet spildevand

0 Ikke-farligt

Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet

Affald fra køletårne

Andet affald, uspecificeret

Slam fra behandling af industrispildevand

Andet affald, uspecificeret

11.2 Slam fra anlæg til rensning af drikkevand og vand til industrielt brug

11.21 Slam fra anlæg til rensning af drikkevand og vand til industrielt brug

0 Ikke-farligt

Slam fra kedelfødevand

Slam fra klaring af drikkevand

Andet affald, uspecificeret

11.3 Ikke-forurenet klapmateriale

11.31 Ikke-forurenet klapmateriale

0 Ikke-farligt

Klapmateriale

11.4 Indhold fra kloakker

11.41 Indhold fra kloakker

0 Ikke-farligt

Slam fra septiktanke

12 Mineralsk affald

12.1 Bygnings- og nedrivningsaffald

12.11 Beton-, murstens- og gipsaffald

0 Ikke-farligt

Andet affald, uspecificeret

Affald fra andre cementbaserede kompositmaterialer

Beton

Mursten

Gipsbaserede byggematerialer

12.12 Hydrocarboniseret vejbelægningsmateriale

0 Ikke-farligt

Asfalt med indhold af tjære

Asfalt uden indhold af tjære

Tjære og tjæreprodukter

1 Farligt

Isolationsmateriale indeholdende asbest

12.13 Blandet bygningsaffald

0 Ikke-farligt

Andre isolationsmaterialer

Blandet bygnings- og nedrivningsaffald

12.2 Asbestaffald

12.21 Asbestaffald

0 Ikke-farligt

Affald fra fremstilling af asbestcement

Kasseret udstyr indeholdende fri asbest

Affald fra den asbestforarbejdende industri

Asbestbaserede byggematerialer

1 Farligt

Asbestholdigt affald fra elektrolyse

12.3 Affald af naturligt forekommende mineraler

12.31 Affald af naturligt forekommende mineraler

0 Ikke-farligt

Vandigt slam indeholdende keramiske materialer

Støv- og partikelholdigt affald

Ferskvandsboremudder og boreaffald

Andet ikke-komposterbart affald

Rødt slam fra aluminiumoxidproduktion

Jord og sten

Jord fra rengøring og vask af roer

Fast affald fra primær filtrering eller behandling på rist

Fast og flydende mineaffald

Affald fra brydning af metalholdige mineraler

Affald fra brydning af ikke-metalholdige mineraler

Affald fra hugning og savning af sten

Affald fra oparbejdning af metalholdige mineraler

Affald fra oparbejdning af ikke-metalholdige mineraler

Affald fra vask og rensning af mineraler

Kasseret grus og neddelt klippemateriale

Affald af råvareblandinger før termisk behandling

Kasseret sand og ler

Affald fra sandfang

Andet affald, uspecificeret

12.4 Affald hidrørende fra forbrænding

12.41 Affald fra røggasrensning

0 Ikke-farligt

Calciumbaseret reaktionsaffald i slamform fra røggasafsvovling

Calciumbaseret reaktionsaffald i fast form fra røggasafsvovling

Støv fra røggasrensning

Andet slam fra røggasrensning

Andet fast affald fra røggasrensning

Slam fra røggasrensning

Fast affald fra røggasrensning

1 Farligt

Vandigt flydende affald fra røggasrensning samt andet vandigt flydende affald

Støv fra røggasrensning

Flyveaske og andet affald fra røggasrensning

Slam fra røggasrensning

Fast affald fra røggasrensning

12.42 Slagger og aske fra termisk behandling og forbrænding

0 Ikke-farligt

Vandigt slam fra kedelrensning

Bundaske

Bundaske og slagge

Slagge og afskummet materiale (1. og 2. smeltning)

Ovnstøv

Ovnslagge

Andet partikelformet materiale og støv

Andet partikelformet materiale og støv (herunder fra kuglemøller)

Andet slam

Flyveaske stammende fra tørv

Fosforslagge

Affald fra pyrolyse

Slagge (1. og 2. smeltning)

Fast affald fra røggasrensning

Ubehandlet slagge

Affald fra slaggebehandling

Andet affald, uspecificeret

1 Farligt

Sort slagge fra sekundær smeltning

Kedelstøv

Calciumarsenat

Slagge og afskummet materiale (1. og 2. smeltning)

Flyveaske

Flyveaske stammende fra olie

Andet partikelformet materiale og støv

Slagge fra primær smeltning/hvid slagge

Afskummet materiale

Slagge (1. og 2. smeltning)

12.5 Diverse mineralsk affald

12.51 Affald af kunstige mineraler

0 Ikke-farligt

Aluminiumoxidstøv

Vandige opslæmninger indeholdende keramiske materialer

Gips fra fremstilling af titandioxid

Calciumcarbonat, der ikke opfylder specifikationerne

Andet partikelformet materiale og støv

Fosfatgips

Tegl og keramik

Affald fra brænding og læskning af kalk

Affaldsglasbaserede fibermaterialer

Affald fra spritdestillation

Andet affald, uspecificeret

12.52 Affald af ildfaste materialer

0 Ikke-farligt

Ubenyttede støbekerner og -forme indeholdende organiske bindemidler

Brugte støbekerner og -forme indeholdende organiske bindemidler

Ovnstøv

Brugte foringer og ildfaste materialer

Brugte kulstofstrimler og ildfaste materialer fra elektrolyse

Andet affald, uspecificeret

1 Farligt

Brugte beholderbeklædninger

Brugt aktivt kul fra røggasrensning

12.6 Forurenet jord og forurenet klapmateriale

12.61 Forurenet jord og murbrokker

1 Farligt

Oliespild

12.62 Forurenet klapmateriale

13 Solidificeret, stabiliseret eller forglasset affald

13.1 Solidificeret eller stabiliseret affald

13.11 Solidificeret eller stabiliseret affald

0 Ikke-farligt

Affald stabiliseret/solidificeret med hydrauliske bindemidler

Affald stabiliseret/solidificeret med organiske bindemidler

Affald stabiliseret ved biologisk behandling

13.2 Forglasset affald

13.21 Forglasset affald

0 Ikke-farligt

Forglasset affald

Top