EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002L0033

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/33/EF af 21. oktober 2002 om ændring af Rådets direktiv 90/425/EØF og 92/118/EØF for så vidt angår sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter

OJ L 315, 19.11.2002, p. 14–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 037 P. 367 - 368
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 037 P. 367 - 368
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 037 P. 367 - 368
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 037 P. 367 - 368
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 037 P. 367 - 368
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 037 P. 367 - 368
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 037 P. 367 - 368
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 037 P. 367 - 368
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 037 P. 367 - 368
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 045 P. 137 - 138
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 045 P. 137 - 138
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 060 P. 43 - 44

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/33/oj

32002L0033

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/33/EF af 21. oktober 2002 om ændring af Rådets direktiv 90/425/EØF og 92/118/EØF for så vidt angår sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter

EF-Tidende nr. L 315 af 19/11/2002 s. 0014 - 0015


Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/33/EF

af 21. oktober 2002

om ændring af Rådets direktiv 90/425/EØF og 92/118/EØF for så vidt angår sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 152, stk. 4, litra b),

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg(2),

efter høring af Regionsudvalget,

efter proceduren i traktatens artikel 251(3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I adskillige fællesskabsretsakter er der fastsat dyresundhedsmæssige og sundhedsmæssige betingelser for forarbejdning og bortskaffelse af animalsk affald og for produktion af, markedsføring af, handel med og indførsel af animalske produkter, som ikke er bestemt til konsum.

(2) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 af 3. oktober om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum(4), er trådt i stedet for reglerne i disse retsakter.

(3) For at tage hensyn til de nye bestemmelser bør Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked(5) og Rådets direktiv 92/118/EØF af 17. december 1992 om dyresundhedsmæssige og sundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af produkter, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbestemmelser, som omhandlet i bilag A, kapitel I, i direktiv 89/662/EØF og, for så vidt angår patogener, i direktiv 90/425/EØF(6), ændres -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I direktiv 90/425/EØF affattes bilag A, kapitel I, del 1, syvende led, således:

"- Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 af 3. oktober 2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum (EFT L 273 af 10.10.2002, s. 1)."

Artikel 2

I direktiv 92/118/EØF foretages følgende ændringer:

1) I artikel 2, stk. 1, udgår litra e) og g).

2) Artikel 3 ændres således:

a) i første led udgår følgende:

"og gelatiner, som ikke er bestemt til konsum,".

b) andet led affattes således:

"- at ethvert nyt produkt af animalsk oprindelse bestemt til konsum, for hvilket der gives markedsføringstilladelse i en medlemsstat efter den i artikel 20 fastsatte dato, først kan gøres til genstand for samhandel eller indføres, efter at der er truffet afgørelse i overensstemmelse med artikel 15, stk. 1, på grundlag af en vurdering, eventuelt efter udtalelse fra Den Videnskabelige Veterinærkomité, der er oprettet ved afgørelse 81/651/EØF, for så vidt angår den faktiske risiko for spredning af alvorlige smitsomme sygdomme i forbindelse med omsætning af produktet, ikke blot til den dyreart, produktet hidrører fra, men også til andre arter, der kan optræde som sygdomsbærere eller smittekilde eller udgøre en fare for den offentlige sundhed".

3) Artikel 10, stk. 2, litra b), affattes således:

"b) medmindre produkterne på anden måde er specificeret i bilag II, skal de hidrøre fra virksomheder, der er opført på en fællesskabsliste, der udarbejdes efter proceduren i artikel 18".

4) I bilag I foretages følgende ændringer:

a) Kapitel 1, 3 og 4 udgår.

b) I kapitel 5 foretages følgende ændringer:

i) I titlen tilføjes følgende:

"bestemt til konsum".

ii) I litra A udgår følgende:

"A. hvis produkterne er bestemt til konsum eller foder:".

iii) Litra B udgår.

c) I kapitel 6 foretages følgende ændringer:

i) I titlen tilføjes følgende:

"bestemt til konsum".

ii) Del I ændres således:

- Litra A affattes således:

"A. for så vidt angår samhandel skal der forevises et dokument eller certifikat som omhandlet i direktiv 77/99/EØF med bekræftelse af, at nævnte direktivs krav er opfyldt".

- Litra B, nr. 1), litra a), affattes således:

"a) at produkterne opfylder kravene i direktiv 80/215/EØF".

d) I kapitel 7 udgår del II.

e) Kapitel 8, 10 og 12-15 udgår.

Artikel 3

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv den 30. april 2003. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 4

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Luxembourg, den 21. oktober 2002.

På Europa-Parlamentets vegne

P. Cox

Formand

På Rådets vegne

P. S. Møller

Formand

(1) EFT C 62 E af 27.2.2001, s. 166.

(2) EFT C 193 af 10.7.2001, s. 31.

(3) Europa-Parlamentets udtalelse af 12.6.2001 (EFT C 53 af 28.2.2002, s. 22), Rådets fælles holdning af 20.11.2001 (EFT C 45 E af 19.2.2002, s. 66) og Europa-Parlamentets afgørelse af 13.3.2002 (endnu ikke offentliggjort i EFT).

(4) EFT L 273 af 10.10.2002, s. 1.

(5) EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29. Senest ændret ved direktiv 92/118/EØF (EFT L 62 af 15.3.1993, s. 49).

(6) EFT L 62 af 15.3.1993, s. 49. Senest ændret ved Kommissionens beslutning 2001/7/EF (EFT L 2 af 5.1.2001, s. 27).

Top