Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R1165

Rådets forordning (EF) nr. 1165/98 af 19. maj 1998 om konjunkturstatistik

OJ L 162, 5.6.1998, p. 1–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 020 P. 291 - 305
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 020 P. 291 - 305
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 020 P. 291 - 305
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 020 P. 291 - 305
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 020 P. 291 - 305
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 020 P. 291 - 305
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 020 P. 291 - 305
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 020 P. 291 - 305
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 020 P. 291 - 305
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 023 P. 161 - 175
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 023 P. 161 - 175
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 052 P. 94 - 108

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1165/oj

31998R1165

Rådets forordning (EF) nr. 1165/98 af 19. maj 1998 om konjunkturstatistik

EF-Tidende nr. L 162 af 05/06/1998 s. 0001 - 0015


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1165/98 af 19. maj 1998 om konjunkturstatistik

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til udkast til forordning, forelagt af Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg (3),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Monetære Institut (4),

og ud fra følgende betragtninger:

(1) Med Rådets direktiv 72/211/EØF af 30. maj 1972 om afholdelse af koordinerende konjunkturstatistikker inden for industri og håndværk (5) og Rådets direktiv 78/166/EØF af 13. februar 1978 om udfærdigelse af koordinerede konjunkturstatistikker inden for bygge- og anlægssektoren (6), som havde til formål at tilvejebringe sammenhængende statistiske oplysninger, har det ikke været muligt at tage højde for økonomiske og tekniske ændringer;

(2) Den Europæiske Union har i mellemtiden gjort yderligere fremskridt hen imod integration; nye politikker og retningslinjer vedrørende økonomi, konkurrence, det social- og arbejdsmarkedspolitiske område, miljø og virksomheder kræver initiativer og beslutninger, som er baseret på relevante statistikker; de oplysninger, der tilvejebringes i henhold til den eksisterende fællesskabslovgivning eller foreligger i de forskellige medlemsstater er mangelfulde eller ikke tilstrækkeligt sammenlignelige til at kunne skabe et pålideligt grundlag for Kommissionens arbejde;

(3) den kommende Europæiske Centralbank har behov for hurtigt tilgængelige konjunkturindikatorer til vurdering af den økonomiske udvikling i medlemsstaterne som led i en fælles monetær politik på europæisk plan;

(4) standardisering er nødvendig for at opfylde Fællesskabets behov for oplysninger vedrørende økonomisk konvergens;

(5) det er nødvendigt at have adgang til pålidelige og hurtigt tilgængelige statistikker til analyse af den økonomiske udvikling i Unionens medlemsstater som led i Unionens økonomiske politik;

(6) erhvervslivet, herunder erhvervslivets organisationer har behov for sådanne oplysninger for at kunne følge markederne og sammenligne deres aktiviteter og resultater med konkurrenternes inden for samme branche både nationalt og internationalt;

(7) opstilling af nationalregnskaber i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 2223/96 af 25. juni 1996 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Det Europæiske Fællesskab (7), kræver sammenlignelige, dækkende og pålidelige statistiske kilder;

(8) Rådet indførte med beslutning 92/326/EØF (8) et toårigt program for udvikling af europæiske tjenesteydelsesstatistikker (1992-1993); programmet omfatter udarbejdelse af harmoniserede statistikker på nationalt og regionalt plan, navnlig for handel;

(9) i overensstemmelse med nærhedsprincippet kan udarbejdelsen af fælles statistiske normer, som gør det muligt at opstille harmoniserede statistikker, kun ske effektivt på fællesskabsplan, og disse normer vil herefter blive anvendt i hver medlemsstat under tilsyn af de organer og institutioner, som er ansvarlige for udarbejdelsen af de officielle statistikker;

(10) den bedste metode til vurdering af konjunkturudviklingen er at udarbejde statistikker efter fælles metodologiske principper og fælles definitioner af karakteristika; kun ved at samordne udarbejdelsen er det muligt at opfylde Kommissionens og virksomhedernes behov for harmoniserede statistikker, som er pålidelige, hurtigt tilgængelige, fleksible og hensigtsmæssigt opdelt;

(11) sæsonkorrektion og beregning af trend-cykelserier foretages for så vidt angår nationale data bedst af de nationale statistiske myndigheder; indberetning til Kommissionen (Eurostat) af sæsonkorrigerede data og trend-cykelserier vil skabe større sammenhæng mellem de data, der offentliggøres nationalt, og de data, der offentliggøres på internationalt plan;

(12) den faglige enhed svarer til en eller flere operationelle underopdelinger af virksomheder; for at den faglige enhed kan iagttages, må virksomheder have et informationssystem, der for hver faglig enhed kan angive eller beregne i det mindste produktionsværdien, det mellemliggende forbrug, lønomkostningerne, restindkomsterne samt antallet af ansatte og de faste bruttoinvesteringer; de faglige enheder, som er opført under en bestemt position i Den Systematiske Fortegnelse over Økonomiske Aktiviteter i De Europæiske Fællesskaber (NACE Rev 1), kan fremstille produkter uden for den pågældende homogene gruppe, hvortil deres aktivitet hører, som følge af de faglige enheders biaktiviteter, som ikke kan identificeres ud fra de tilgængelige regnskaber; virksomheden er lig med den faglige enhed, når det er umuligt for en virksomhed at angive eller beregne oplysningerne vedrørende alle de ovenfor anførte variabler for en eller flere operationelle underopdelinger;

(13) de statistiske data, som udarbejdes i henhold til et fællesskabssystem, skal være af tilfredsstillende kvalitet, og denne kvalitet såvel som den arbejdsbyrde, der er forbundet med udarbejdelsen, skal være sammenlignelig fra medlemsstat til medlemsstat; det er derfor nødvendigt i fællesskab at opstille kriterier til opfyldelse af disse krav; konjunkturstatistikkerne skal være i overensstemmelse med de resultater, som indberettes i henhold til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 58/97 af 20. december 1996 om statistik over erhvervsstrukturer (9);

(14) Rådets forordning (EF) nr. 322/97 af 17. februar 1997 om EF-statistikker (10) er referencerammen for nærværende forordnings bestemmelser, navnlig vedrørende adgang til administrative data og statistisk fortrolighed;

(15) det er nødvendigt at forenkle de administrative procedurer, som det påhviler virksomhederne, navnlig de små virksomheder, at følge, bl.a. ved fremme af ny teknik til indsamling og udarbejdelse af data; anvendelse af eksisterende administrative kilder til statistiske formål er et af midlerne til at undgå at øge den byrde, der pålægges virksomhederne i forbindelse med afgivelse af svar; da det fortsat er nødvendigt at indsamle data direkte fra virksomhederne for at kunne udarbejde statistikker, skal der anvendes metoder og teknik, som sikrer, at oplysningerne er pålidelige og aktuelle uden at pålægge de pågældende parter, især små og mellemstore virksomheder, en byrde, som er ude af proportion med de resultater, som brugerne af de nævnte statistikker med rimelighed kan forvente;

(16) det er nødvendigt at have et ensartet lovgrundlag for alle aktiviteter og områder inden for virksomhedsstatistikker og også for aktiviteter og områder, for hvilke der endnu ikke er udarbejdet statistikker; målet for de ønskværdige statistikker kan defineres ved at referere til Rådets forordning (EØF) nr. 696/93 af 15. marts 1993 om de statistiske enheder til observation og analyse af det produktive system i Det Europæiske Fællesskab (11) samt Rådets forordning (EØF) nr. 3037/90 af 9. oktober 1990 om Den Statistiske Nomenklatur for Økonomiske Aktiviteter i De Europæiske Fællesskaber (NACE Rev 1) (12);

(17) for yderligere at klarlægge reglerne for indsamling og statistisk bearbejdelse af data og for bearbejdelse og indberetning af resultater er det nødvendigt at bemyndige Kommissionen, bistået af Udvalget for Det Statistiske Program, som blev nedsat ved Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom (13), til at vedtage foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning;

(18) Udvalget for Det Statistiske Program er blevet hørt i overensstemmelse med artikel 3 i afgørelse 89/382/EØF, Euratom -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Formål

1. Formålet med denne forordning er at etablere fælles rammer for udarbejdelsen af fællesskabsstatistikker om konjunkturudviklingen.

2. Statistikkerne omfatter data (variabler), som er nødvendige for at skabe et ensartet grundlag for analysen af den kortfristede udvikling i udbud og efterspørgsel, produktionsfaktorer og priser.

Artikel 2

Anvendelsesområde

1. Denne forordning gælder for alle de aktiviteter, der er opført i hovedafdeling C til K samt M til O i Den Statistiske Nomenklatur for Økonomiske Aktiviteter i De Europæiske Fællesskaber (NACE Rev 1), som indførtes ved forordning (EØF) nr. 3037/90.

2. Statistiske enheder af de forskellige typer, der er anført i afdeling I i bilaget til forordning (EØF) nr. 696/93, og som er klassificeret under en af de aktiviteter, der er omtalt i stk. 1, hører ind under anvendelsesområdet for nærværende forordning. Anvendelse af særlige enheder til udarbejdelse af statistikker er specificeret i bilagene til nærværende forordning.

Artikel 3

Bilag

1. Kravspecifikationerne vedrørende de enkelte variabler er beskrevet i bilagene.

2. Hvert bilag indeholder i relevant omfang følgende oplysninger:

a) de specifikke aktiviteter, for hvilke der skal udarbejdes statistikker

b) de forskellige typer statistiske enheder, der skal anvendes til udarbejdelse af statistikker

c) listen over variabler

d) variablernes form

e) variablernes referenceperiode

f) variablernes detaljeringsniveau

g) dataindberetningsfrister

h) liste over frivillige pilotundersøgelser

i) første referenceperiode

j) overgangsperiodens varighed.

Artikel 4

Indsamling af data

1. Medlemsstaterne tilvejebringer de nødvendige data til udarbejdelse af statistiske oplysninger om de variabler, som er anført i bilagene.

2. Medlemsstaterne kan fremskaffe de nødvendige data ved at kombinere de forskellige kilder, der er angivet nedenfor, ud fra princippet om administrativ forenkling:

a) obligatoriske spørgeskemaundersøgelser: de juridiske enheder som fastlagt i forordning (EØF) nr. 696/93, som de statistiske enheder, medlemsstaterne henvender sig til, hører til eller er sammensat af, er forpligtet til at give rettidige, korrekte og fyldestgørende oplysninger

b) andre relevante kilder, herunder administrative data

c) relevante statistiske estimationsprocedurer.

3. Medlemsstaterne og Kommissionen skaber inden for deres respektive kompetenceområder forudsætninger for at øge anvendelsen af elektronisk dataindsamling og automatisk databehandling.

Artikel 5

Frekvens

Oplysninger om alle variabler udarbejdes oftere end på årsbasis. Frekvensen for hver variabel fastlægges i bilagene.

Artikel 6

Detaljeringsniveau

Oplysningerne om variablerne udarbejdes i overensstemmelse med de gældende klassifikationer på det detaljeringsniveau, der er angivet i bilagene.

Artikel 7

Bearbejdelse

Medlemsstaterne bearbejder de data, som er fremskaffet i overensstemmelse med artikel 4, stk. 2, til sammenlignelige variabler, der er fastlagt i overensstemmelse med reglerne i bilagene. Medlemsstaterne tager også hensyn til retningslinjerne i den vejledende metodologiske manual, som er nævnt i artikel 12.

Artikel 8

Indberetning

Medlemsstaterne indberetter de i artikel 7 omhandlede variabler, inklusive fortrolige oplysninger, til Eurostat elektronisk eller via andre passende medier inden for en frist, som er fastlagt i bilagene. Under alle omstændigheder sendes variablerne til Kommissionen (Eurostat) senest samme dag, som de offentliggøres af den nationale myndighed.

Artikel 9

Behandling af fortrolige oplysninger

Behandling af fortrolige oplysninger og indberetning af sådanne oplysninger som omhandlet i artikel 8 skal ske i overensstemmelse med gældende EF-bestemmelser om statistisk fortrolighed.

Artikel 10

Kvalitet

1. Medlemsstaterne sikrer, at de indberettede variabler afspejler den samlede population. De data, der er tilvejebragt i overensstemmelse med artikel 4, stk. 2, skal omfatte så mange enheder, at det er muligt at sikre en tilstrækkelig grad af repræsentativitet.

2. Medlemsstaterne vurderer variablernes kvalitet ud fra fælles kriterier.

3. Variablernes kvalitet kontrolleres regelmæssigt ved at sammenligne dem med andre statistiske oplysninger. Desuden skal de kontrolleres i henseende til deres indre konsistens.

4. Kvaliteten evalueres ved, at man sammenligner fordelene ved, at disse data foreligger, med omkostningerne ved indsamlingen af disse og med byrden for erhvervslivet, især for små virksomheder. Med henblik på evaluering heraf skal medlemsstaterne på Kommissionens anmodning indsende de nødvendige oplysninger.

Artikel 11

Ændring af vægt og basisår

1. Medlemsstaterne tilpasser om nødvendigt de sammenvejede indeksers vægtgrundlag mindst hvert femte år. Vægtene, som er brugt i det tilpassede vægtgrundlag, indberettes til Kommissionen inden tre år efter udløbet af det nye basisår.

2. Hvert femte år ændrer medlemsstaterne variablernes vægtgrundlag, idet der som basisår anvendes de år, hvis endetal er 0 eller 5. For alle indeks ændres vægtgrundlaget inden tre år efter udløbet af det nye basisår.

Artikel 12

Metodologisk manual

1. Kommissionen offentliggør efter høring af Udvalget for Det Statistiske Program en vejledende metodologisk manual, som forklarer reglerne i bilagene og som indeholder retningslinjer for konjunkturindikatorerne.

2. Denne vejledning ajourføres med regelmæssige mellemrum.

Artikel 13

Overgangsperiode og undtagelsesbestemmelser

1. Der kan indrømmes en overgangsperiode på højst fem år fra denne forordnings ikrafttræden for udarbejdelse af statistikkerne.

2. I overgangsperioden kan Kommissionen indrømme undtagelser fra denne forordnings bestemmelser, hvis det er påkrævet at foretage omfattende tilpasning af de nationale statistiske systemer.

Artikel 14

Rapporter

1. Medlemsstaterne sender på Kommissionens anmodning alle nødvendige oplysninger om denne forordnings gennemførelse i medlemsstaterne.

2. Senest tre år efter datoen for denne forordnings ikrafttræden og derefter hvert tredje år forelægger Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om de statistikker, der er udarbejdet i medfør af denne forordning, og navnlig om deres relevans og kvalitet og om virksomhedernes indberetningsbyrde.

Artikel 15

Koordinering i medlemsstaterne

Én national myndighed i hver medlemsstat skal koordinere:

1) Indberetning af variablerne (artikel 8)

2) Kvalitetsmåling (artikel 10)

3) Indberetning af relevant information (artikel 14, stk. 1).

Artikel 16

Pilotundersøgelser

1. Kommissionen skal efter proceduren i artikel 18 iværksætte en række frivillige pilotundersøgelser, som skal gennemføres af medlemsstaterne. Pilotundersøgelserne er nærmere beskrevet i bilagene.

2. Pilotundersøgelserne gennemføres for at vurdere, om det er relevant og muligt at indhente data, og om omkostningerne ved dataindsamlingen og virksomhedernes indberetningsbyrde står i et rimeligt forhold til de pågældende datas relevans.

3. Kommissionen underretter Rådet om resultaterne af pilotundersøgelserne.

Artikel 17

Gennemførelse

Efter proceduren i artikel 18 vedtager Kommissionen foranstaltningerne til gennemførelse af denne forordning, herunder foranstaltningerne vedrørende tilpasning til den økonomiske og tekniske udvikling med hensyn til indsamlingen og den statistiske bearbejdning af data og indberetningen af variablerne. Der skal i denne forbindelse tages hensyn til princippet om, at omkostningerne skal stå i rimeligt forhold til foranstaltningerne, og at det ikke i større omfang vil kræve yderligere ressourcer, hverken for medlemsstaterne eller for virksomhederne, i forhold til de oprindelige bestemmelser i denne forordning. Gennemførelsesbestemmelserne til denne forordning skal navnlig omfatte:

a) Anvendelsen af særlige enheder (artikel 2)

b) Ajourføringen af listerne over variabler (artikel 3)

c) Definitionen og den hensigtsmæssige form af de indberettede variabler (artikel 3)

d) Frekvensen af statistikkernes udarbejdelse (artikel 5)

e) De inddelings- og aggregeringsniveauer, som skal anvendes i variablerne (artikel 6)

f) Dataindberetningsfristerne (artikel 8)

g) Kriterierne for kvalitetsmåling (artikel 10)

h) Overgangsperioderne og undtagelserne i overgangsperioden (artikel 13)

i) Iværksættelse af pilotundersøgelser (artikel 16).

Artikel 18

Udvalgsprocedure

1. Kommissionen bistås af Udvalget for Det Statistiske Program, i det følgende benævnt »udvalget«.

2. Kommissionens repræsentant forelægger udvalget et udkast til de foranstaltninger, der skal træffes. Udvalget afgiver en udtalelse om dette udkast inden for en frist, som formanden kan fastsætte under hensyn til, hvor meget det pågældende spørgsmål haster. Det udtaler sig med det flertal, der er fastsat i traktatens artikel 148, stk. 2, for vedtagelse af de afgørelser, som Rådet skal træffe på forslag af Kommissionen. Ved afstemninger i udvalget tillægges de stemmer, der afgives af repræsentanterne for medlemsstaterne, den vægt, der er fastlagt i nævnte artikel. Formanden deltager ikke i afstemningen.

3. Kommissionen vedtager de påtænkte foranstaltninger, når de er i overensstemmelse med den af udvalget afgivne udtalelse. Er de påtænkte foranstaltninger ikke i overensstemmelse med udvalgets udtalelse, eller er der ikke afgivet nogen udtalelse, forelægger Kommissionen straks Rådet et forslag til de foranstaltninger, der skal træffes. Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal.

Har Rådet efter udløbet af en frist på tre måneder regnet fra forslagets forelæggelse for Rådet ikke truffet nogen afgørelse, vedtages de foreslåede foranstaltninger af Kommissionen.

Artikel 19

Ophævelsesbestemmelser

Direktiv 72/211/EØF og direktiv 78/166/EØF ophæves.

Artikel 20

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. maj 1998.

På Rådets vegne

G. BROWN

Formand

(1) EFT C 267 af 3. 9. 1997, s. 1.

(2) Udtalelse afgivet den 20. februar 1998 (EFT C 80 af 16. 3. 1998).

(3) EFT C 19 af 21. 1. 1998, s. 125.

(4) Udtalelse afgivet den 11. september 1997 (endnu ikke offentliggjort i EFT).

(5) EFT L 128 af 3. 6. 1972, s. 28.

(6) EFT L 52 af 23. 2. 1978, s. 17.

(7) EFT L 310 af 30. 11. 1996, s. 1.

(8) EFT L 179 af 1. 7. 1992, s. 131.

(9) EFT L 14 af 17. 1. 1997, s. 1.

(10) EFT L 52 af 22. 2. 1997, s. 1.

(11) EFT L 76 af 30. 3. 1993, s. 1.

(12) EFT L 293 af 24. 10. 1990, s. 1. Forordningen er ændret ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 761/93 (EFT L 83 af 3. 4. 1993, s. 1).

(13) EFT L 181 af 28. 6. 1989, s. 47.

BILAG A

INDUSTRI

a) Anvendelsesområde

Dette bilag anvendes på alle aktiviteter, der er opført i hovedafdeling C til E i NACE Rev 1.

b) Observationsenhed

1) Medmindre andet er fastsat i nr. 2) eller vedtaget efter proceduren i nr. 3), er observationsenheden for alle variabler i dette bilag den faglige enhed.

2) For firmaer, hvor kun få personer er beskæftiget med sekundære aktiviteter, kan den lokale enhed eller firmaet benyttes som observationsenhed.

3) Andre observationsenheder kan besluttes anvendt efter proceduren i artikel 18.

c) Variabler

1) Statistikkerne i dette bilag omfatter følgende variabler:

>TABELPOSITION>

2) Kun hvis produktionspriserne på andre markeder end hjemmemarkedet (nr. 312) ikke foreligger, kan denne variabel sættes til enhedsværdiindekset (nr. 313).

3) Fra begyndelsen af første referenceperiode kan oplysninger om ordreindgang (nr. 130, 131 og 132) skønnes ved hjælp af en alternativ ledende indikator, som kan beregnes på grundlag af data fra konjunkturtendensundersøgelser for vedkommende branche. Dette er tilladt i fem år fra forordningens ikrafttrædelsesdato. Denne periode skal forlænges i op til fem år, medmindre andet er fastsat efter proceduren i artikel 18.

4) Fra begyndelsen af første referenceperiode kan oplysninger om det samlede antal beskæftigede (nr. 210) estimeres ved hjælp af antallet af ansatte (nr. 211). Dette er tilladt i fem år fra forordningens ikrafttrædelsesdato. Denne periode skal forlænges i op til fem år, medmindre andet er fastsat efter proceduren i artikel 18.

5) Ved »hjemmemarkedet« forstås den pågældende medlemsstats område.

6) Oplysninger om produktion (nr. 110) udarbejdes ikke for hovedgruppe 41 og gruppe 40.3 i NACE Rev 1.

7) Oplysninger om omsætning (nr. 120, 121, 122) kræves ikke for NACE Rev 1, hovedafdeling E.

8) Oplysninger om ordrer (nr. 130, 131, 132) udarbejdes kun for følgende hovedgrupper i NACE Rev 1: 17, 18, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Listen over hovedgrupper i NACE kan efter proceduren i artikel 18 ændres inden tre år efter datoen for forordningens ikrafttræden.

9) Oplysningerne om produktionspriser eller enhedsværdiindekset (nr. 310, 311, 312 eller 313) udarbejdes ikke for følgende grupper i NACE Rev 1: 12.0, 22.1, 23.3, 29.6, 35.1, 35.3. Listen over grupper kan efter proceduren i artikel 18 ændres inden tre år efter datoen for forordningens ikrafttræden.

d) Form

1) Alle variablerne, bortset fra dem, der vedrører produktion (nr. 110), indberettes i ukorrigeret form.

2) Produktionsvariablen (nr. 110) indberettes med korrektion for antallet af arbejdsdage.

3) Desuden kan medlemsstaterne også indberette variablerne i sæsonkorrigeret form og i form af trend-cykelserier. Kun hvis oplysningerne ikke indberettes i sådanne former, kan Kommissionen (Eurostat) udarbejde sæsonkorrigerede serier og trend-cykelserier for disse variabler.

4) Variabler for nr. 110, 310, 311, 312 og 313 indberettes som indekstal. Alle andre variabler kan indberettes enten som indekstal eller som absolutte tal.

e) Referenceperiode

Følgende referenceperioder anvendes:

>TABELPOSITION>

f) Detaljeringsniveau

1) Alle variabler indberettes på 2-cifret niveau i NACE Rev 1.

2) For hovedafdeling D i NACE Rev 1 skal produktionsindekset (nr. 110) og produktionsprisindeksene (nr. 310, 311, 312 eller 313) desuden indberettes på 3-cifret og 4-cifret niveau i NACE Rev 1. De indberettede indeks på 3-cifret og 4-cifret niveau skal repræsentere mindst 90 % af den samlede værditilvækst for hver medlemsstat i hovedafdeling D i NACE Rev 1 i et givet basisår. Medlemsstater, hvis samlede værditilvækst i hovedafdeling D i NACE Rev 1 i et givet basisår udgør mindre end 5 % af summen for Det Europæiske Fællesskab, behøver ikke indberette disse variabler på et så detaljeret niveau.

3) Variabler, der indberettes på 3-cifret og 4-cifret niveau i NACE Rev 1, anvendes til udarbejdelse af samlede summer af indikatorer på disse niveauer for Fællesskabet under ét og for den gruppe af medlemsstater, der deltager i den fælles valuta. Disse indikatorer kan også videregives på 3-cifret og 4-cifret niveau for enkelte medlemsstater og andre grupper af medlemsstater, hvis de pågældende medlemsstater har tilkendegivet, at dataene har en tilstrækkelig kvalitet.

4) Endvidere indberettes alle variabler for de industrihovedgrupper, som bliver nærmere defineret (reference til aktiviteterne i NACE Rev 1) efter proceduren i artikel 18.

g) Dataindberetningsfrister

1) Variablerne indberettes inden for følgende frister efter udløbet af referenceperioden:

>TABELPOSITION>

2) Fristen kan eventuelt forlænges med op til 15 kalenderdage for de medlemslande, hvis værditilvækst i hovedafdeling C, D og E i NACE Rev 1 i et givet basisår er mindre end 3 % af EF-totalen.

h) Pilotundersøgelser

Prioriteringen af pilotundersøgelserne er følgende:

1) Undersøgelse af mulighederne for tidligere dataindberetning

2) Indsamling af produktionspriser på andre markeder end hjemmemarkedet

3) Opdeling af variabler vedrørende andre markeder end hjemmemarkedet i Den Monetære Union intra-EF- og extra-EF-data

4) Indsamling af kortfristede data om etablering og nedlæggelse af virksomheder

5) Fremstilling af beskæftigelsesdata på månedsbasis

6) Indsamling af data om lagerbeholdning

7) Oplysninger vedrørende flere aktiviteter end dem, der er nævnt i afsnit C, nr. 6) - 9).

8) Indsamling af oplysninger om kortfristede investeringer

9) Indsamling af data om ordrebeholdning.

i) Første referenceperiode

Første referenceperiode, for hvilken alle variabler skal indberettes, er for de månedlige data januar 1998 og for data på kvartalsbasis første kvartal af 1998.

j) Overgangsperiode

1) For produktionsvariablen (nr. 110), variablerne for antal beskæftigede og præsterede arbejdstimer (nr. 210 og 220) variablen for produktionspriser på hjemmemarkedet (nr. 311), kan der efter proceduren i artikel 18 indrømmes en overgangsperiode på højst tre år fra forordningens ikrafttrædelsesdato. Denne overgangsperiode kan forlænges med yderligere to år efter proceduren i artikel 18.

2) For alle andre variabler kan en overgangsperiode på højst fem år fra forordningens ikrafttrædelsesdato indrømmes efter proceduren i artikel 18.

BILAG B

BYGGE- OG ANLÆGSVIRKSOMHED

a) Anvendelsesområde

Dette bilag anvendes på alle aktiviteter under bygge- og anlægsvirksomhed, der er opført i hovedafdeling F i NACE Rev 1.

b) Observationsenhed

1) Medmindre andet er fastsat i nr. 2) eller 3) eller vedtaget efter proceduren i nr. 4), er observationsenheden for alle variabler i dette bilag den faglige enhed.

2) For firmaer, hvor kun få personer er beskæftiget med sekundære aktiviteter, kan den lokale enhed eller firmaet benyttes som observationsenhed.

3) Hvor det er hensigtsmæssigt, kan statistikker udledes af information, der er fremstillet i overensstemmelse med klassifikationen for bygge- og anlægsarbejder.

4) Andre observationsenheder kan besluttes anvendt efter proceduren i artikel 18.

c) Variabler

1) Statistikkerne i dette bilag omfatter følgende variabler:

>TABELPOSITION>

2) Fra begyndelsen af første referenceperiode kan oplysninger om ordreindgang (nr. 130), skønnes ved hjælp af en alternativ ledende indikator, som kan beregnes på grundlag af data fra konjunkturtendensundersøgelser for vedkommende branche. Dette er tilladt i fem år fra forordningens ikrafttrædelsesdato. Perioden skal forlænges i op til fem år, medmindre andet er fastsat efter proceduren i artikel 18.

3) Fra begyndelsen af første referenceperiode kan oplysninger om det samlede antal beskæftigede (nr. 210) estimeres ved hjælp af antallet af ansatte (nr. 211). Dette er tilladt i fem år fra forordningens ikrafttrædelsesdato. Perioden skal forlænges i op til fem år, medmindre andet er fastsat efter proceduren i artikel 18.

4) Oplysninger om variabler vedrørende ordreindgang (nr. 130, 135, 136) kan estimeres ved hjælp af oplysninger vedrørende byggetilladelser. Yderligere tilnærmede værdier af disse og andre variabler kan defineres efter proceduren i artikel 18.

5) Kun hvis variablen byggeomkostninger (nr. 320, 321, 322) ikke foreligger, kan variablen produktionspriser (nr. 310) accepteres i stedet for.

d) Form

1) Alle variabler bortset fra dem, der vedrører produktion (nr. 110), indberettes i ukorrigeret form:

2) Produktionsvariablen (nr. 110) indberettes med korrektion for antallet af arbejdsdage.

3) Desuden kan medlemsstaterne også indberette variablerne i sæsonkorrigeret form og i form af trend-cykelserier. Kun hvis oplysningerne ikke indberettes i sådanne former, kan Kommissionen (Eurostat) udarbejde sæsonkorrigerede serier og trend-cykelserier for disse variabler.

4) Variabler for nr. 110, 115, 116, 320, 321 og 322 indberettes som indekstal. Variabler for nr. 411 og 412 indberettes som absolutte tal. Andre variabler indberettes enten som indekstal eller som absolutte tal.

e) Referenceperiode

Der anvendes en referenceperiode på mindst et kvartal for alle variablerne i dette bilag.

f) Detaljeringsniveau

1) Variabel nr. 110, 130, 210, 220 og 230 indberettes på mindst 2-cifret niveau i NACE Rev 1.

2) Ordreindgangsvariablerne (nr. 130, 135 og 136) kræves kun for gruppe 45.1 og 45.2 i NACE Rev 1.

3) Byggeomkostningsvariablerne (nr. 320, 321 og 322) er kun obligatoriske for boligbyggeri og omfatter ikke kollektive boliger.

4) Byggetilladelsesvariablen (nr. 411) dækker kun boligbyggeri (omfatter ikke kollektive boliger) og skal opdeles i

i) enfamilieboliger

ii) boliger til to eller flere familier

5) Byggetilladelsesvariablen (nr. 412) dækker kun bygninger og skal opdeles i

i) enfamilieboliger

ii) boliger til to eller flere familier

iii) kollektive boliger

iv) kontorbygninger

v) andre bygninger.

g) Dataindberetningsfrister

1) Variablerne indberettes inden for følgende frister efter udløbet af referenceperioden:

>TABELPOSITION>

2) Frister kan eventuelt forlænges med op til 15 kalenderdage for de medlemsstater, hvis samlede værditilvækst i hovedafdeling F i NACE Rev 1 i et givet basisår er mindre end 3 % af EF-totalen.

h) Pilotundersøgelser

Prioriteringen af pilotundersøgelserne er følgende:

1) Oplysninger om produktionspriser

2) Opdeling af produktionen (nr. 110) i nybyggeri og reparations- og vedligeholdelsesarbejder

3) Indsamling af oplysninger på månedsbasis

4) Opdeling af variabel nr. 210, 220 og 230 i byggearbejder og anlægsarbejder

5) Indsamling af oplysninger om byggeomkostninger (nr. 320, 321 og 322) for andre bygninger og anlæg end beboelsesbygninger, samt for reparations- og vedligeholdelsesarbejder

6) Opdeling af produktionen af byggearbejder (nr. 115) i beboelsesbygninger og ikke-beboelsesbygninger

7) Indsamling af kortfristede data om investeringer

8) Indsamling af kortfristede data om etablering og nedlæggelse af virksomheder.

i) Første referenceår

Den første referenceperiode, for hvilken alle variabler skal indberettes, er for de månedlige data januar 1998 og for data på kvartalsbasis første kvartal af 1998.

j) Overgangsperiode

1) For produktionsvariablen (nr. 110) og variablerne vedrørende antal beskæftigede og præsterede arbejdstimer (nr. 210 og 220), kan der efter proceduren i artikel 18 indrømmes en overgangsperiode på højst tre år fra forordningens ikrafttrædelsesdato. Denne overgangsperiode kan forlænges med yderligere to år efter proceduren i artikel 18.

2) For alle andre variabler kan en overgangsperiode på højst fem år fra forordningens ikrafttrædelsesdato indrømmes efter proceduren i artikel 18.

BILAG C

DETAILHANDEL OG REPARATION

a) Anvendelsesområde

Dette bilag anvendes på aktiviteter, der er opført i hovedgruppe 52 i NACE Rev 1.

b) Observationsenhed

1) Observationsenheden for alle variabler i dette bilag er firmaet.

2) Andre observationsenheder kan besluttes anvendt efter proceduren i artikel 18.

c) Variabler

1) Statistikkerne i dette bilag omfatter følgende variabler:

>TABELPOSITION>

2) Oplysninger om salg i mængder (nr. 123) kan gives i stedet for oplysninger om salgsdeflatorer (nr. 330).

3) Fra begyndelsen af første referenceperiode kan oplysninger om antal beskæftigede (nr. 210) anslås ved hjælp af antallet af ansatte (nr. 211). Dette er tilladt i fem år fra forordningens ikrafttrædelsesdato. Perioden skal forlænges i op til fem år, medmindre andet er fastsat efter proceduren i artikel 18.

d) Form

1) Alle variabler indberettes i ukorrigeret form.

2) Omsætningsvariablen (nr. 120) og salgsmængdevariablen (nr. 123) indberettes også med korrektion for antallet af arbejdsdage.

3) Desuden kan medlemsstaterne indberette variablerne i sæsonkorrigeret form og i form af trend-cykelserier. Kun hvis oplysningerne ikke indberettes i sådanne former, kan Eurostat udarbejde sæsonkorrigerede serier og trend-cykelserier for disse variabler.

4) Alle variabler indberettes enten som indekstal eller som absolutte tal.

e) Referenceperiode

Følgende referenceperioder anvendes:

>TABELPOSITION>

f) Detaljeringsniveau

1) Omsætningsvariablen (nr. 120) og salgsdeflatoren/salgsmængdevariablen (nr. 330/123) indberettes efter de detaljeringsniveauer, der er defineret i nr. 2), 3) og 4). Variablen for antal beskæftigede (nr. 210) indberettes efter aggregerede detaljeringsniveauer, der er defineret i nr. 3) og 4).

2) Detaljeniveau efter NACE Rev 1 undergrupper og grupper:

undergruppe 52.11

undergruppe 52.12

gruppe 52.2

gruppe 52.3

summen af undergruppe 52.41, 52.42 og 52.43

summen af undergruppe 52.44, 52.45 og 52.46

summen af undergruppe 52.47 og 52.48

undergruppe 52.61.

3) Aggregerede niveauer efter NACE Rev 1 undergrupper og grupper:

summen af undergruppe 52.11 og gruppe 52.2

summen af undergruppe 52.12 og gruppe 52.3 til 52.6

summen af gruppe 52.1 til 52.6.

4) Hovedgruppe 52

Medlemsstater, hvis værditilvækst i gruppe 52.7 er mindre end 3 % af deres værditilvækst i hovedgruppe 52 i et givet basisår, kan indberette de data, der er omhandlet i nr. 1), enten for summen af gruppe 52.1-52.6 eller for hovedgruppe 52.

g) Dataindberetningsfrister

1) Variabler indberettes inden tre måneder efter udløbet af referenceperioden. Variablerne for omsætning (nr. 120) og salgsdeflator/salgsmængde (nr. 330/123) indberettes inden to måneder efter de detaljeringsniveauer, der er defineret i afsnit f, punkt 3) og 4).

2) Fristen kan eventuelt forlænges med op til en måned for de medlemsstater, hvis værditilvækst i hovedgruppe 52 i et givet basisår er mindre end 3 % af EF-totalen.

h) Pilotundersøgelser

Prioriteringen af pilotundersøgelserne er følgende:

1) En mere detaljeret aktivitetsopdeling

2) Vurdering af mulighederne for tidligere indberetning af data

3) Indsamling af oplysninger om antallet af ansatte

4) Indsamling af lønoplysninger

5) Anvendelse af den faglige enhed som observationsenhed

6) Indsamling af kortfristede data om etablering og nedlæggelse af virksomheder.

i) Første referenceår

Første referenceperiode, for hvilken alle variabler skal indberettes, er for de månedlige data januar 1998 og for data på kvartalsbasis første kvartal af 1998.

j) Overgangsperiode

1) For variablen for antallet af beskæftigede (nr. 210) kan der efter proceduren i artikel 18 indrømmes en overgangsperiode på højst tre år. Denne overgangsperiode kan forlænges med yderligere to år efter proceduren i artikel 18.

2) For omsætningsvariablen (nr. 120) på de detaljeringsniveauer, der er defineret i afsnit f, punkt 3), kan der efter proceduren i artikel 18 indrømmes en overgangsperiode på højst to år.

3) For omsætningsvariablen (nr. 120) på de detaljeringsniveauer, der er defineret i afsnit f, punkt 2) og 4), og salgsdeflatoren/salgsmængden (nr. 330/123) kan der efter proceduren i artikel 18 indrømmes en overgangsperiode på højst fem år fra forordningens ikrafttrædelsesdato.

BILAG D

ANDRE TJENESTEYDELSER

a) Anvendelsesområde

Dette bilag anvendes på alle aktiviteter, der er opført på en liste i hovedgruppe 50 og 51 og hovedafdeling H, I, J, K, M, N og O i NACE Rev 1.

b) Observationsenhed

1) Observationsenheden for alle variabler i dette bilag er firmaet.

2) Andre observationsenheder kan besluttes anvendt efter proceduren i artikel 18.

c) Variabler

1) Statistikkerne i dette bilag omfatter følgende variabler:

>TABELPOSITION>

2) Fra begyndelsen af første referenceperiode kan oplysninger om antal beskæftigede (nr. 210) anslås ved hjælp af antallet af ansatte (nr. 211). Dette er tilladt i fem år fra forordningens ikrafttrædelsesdato. Perioden skal forlænges i op til fem år, medmindre andet er fastsat efter proceduren i artikel 18.

d) Form

1) Alle variabler indberettes i ukorrigeret form.

2) Omsætningsvariablen (nr. 120) skal også indberettes med korrektion for antallet af arbejdsdage.

3) Desuden kan medlemsstaterne indberette variablerne i sæsonkorrigeret form og i form af trend-cykelserier. Kun hvis oplysningerne ikke indberettes i sådanne former, kan Kommissionen (Eurostat) udarbejde sæsonkorrigerede serier og trend-cykelserier for disse variabler.

4) Alle variabler indberettes enten som indekstal eller som absolutte tal.

e) Referenceperiode

Der anvendes en referenceperiode på et kvartal for alle variablerne i dette bilag.

f) Detaljeringsniveau

1) Omsætningsvariablen (nr. 120) indberettes efter følgende grupper i NACE Rev 1:

Summen af 50.1, 50.3 og 50.4

50.2

50.5

51 og 64, hver på 3-cifret niveau

55, 60, 61, 62, 63 og 72, hver på 2-cifret niveau

Summen af 74.11, 74.12, 74.13 og 74.14

Summen af 74.2 og 74.3

74.4-74.8, hver på 3-cifret niveau.

2) Variablen for antal beskæftigede (nr. 210) indberettes på 2-cifret niveau i NACE Rev 1 for hovedgruppe 50, 51, 55, 60, 61, 62, 63, 64, 72 og 74.

3) For hovedgruppe 50, 51, 64 og 74 i NACE Rev 1 skal omsætningsvariablen blot indberettes på 2-cifret niveau af de medlemsstater, hvis værditilvækst i disse hovedgrupper i NACE Rev 1 i et givet basisår er mindre end 5 % af EF-totalen.

4) For hovedafdeling I i NACE Rev 1 skal variablen antal beskæftigede (nr. 210) kun indberettes på hovedafdelingsniveau af de medlemsstater, hvis samlede værditilvækst i hovedafdeling I i et givet basisår er mindre end 5 % af EF-totalen.

g) Dataindberetningsfrister

Variabler indberettes inden tre måneder efter udløbet af referenceperioden.

h) Pilotundersøgelser

Prioriteringen af pilotundersøgelserne er følgende:

1) Indsamling af lønoplysninger

2) Indsamling af oplysninger om deflatorer

3) Undersøgelse af, om der kan og skal indsamles data om

i) rejsebureauer NACE Rev 1, gruppe 63.3

ii) fast ejendom NACE Rev 1, hovedgruppe 70

iii) udlejningsvirksomhed NACE Rev 1, hovedgruppe 71

iv) forskning og udvikling NACE Rev 1, hovedgruppe 73

v) forvaltning af holdingselskaber NACE Rev 1, undergruppe 74.15

vi) NACE Rev 1, hovedafdeling J, M, N og O.

4) Anvendelse af en mere detaljeret opdeling

5) Vurdering af muligheden for tidligere indberetning af data

6) Indsamling af oplysninger om antal ansatte

7) Anvendelse af den faglige enhed som observationsenhed

8) Indsamling af kortfristede data om etablering og nedlæggelse af virksomheder.

i) Første referenceperiode

Første referenceperiode, for hvilken alle variabler skal indberettes, er første kvartal af 1998.

j) Overgangsperiode

For alle variabler kan der efter proceduren i artikel 18 indrømmes en overgangsperiode på højst fem år fra forordningens ikrafttrædelsesdato.

Top