Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997L0022

Rådets Direktiv 97/22/EF af 22. april 1997 om ændring af direktiv 92/117/EØF om beskyttelsesforanstaltninger over for specifikke zoonoser og specifikke zoonotiske agenser hos dyr og i animalske produkter for at forhindre levnedsmiddelbårne infektioner og forgiftninger

OJ L 113, 30.4.1997, p. 9–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 021 P. 60 - 61
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 021 P. 60 - 61
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 021 P. 60 - 61
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 021 P. 60 - 61
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 021 P. 60 - 61
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 021 P. 60 - 61
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 021 P. 60 - 61
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 021 P. 60 - 61
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 021 P. 60 - 61

No longer in force, Date of end of validity: 11/06/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1997/22/oj

31997L0022

Rådets Direktiv 97/22/EF af 22. april 1997 om ændring af direktiv 92/117/EØF om beskyttelsesforanstaltninger over for specifikke zoonoser og specifikke zoonotiske agenser hos dyr og i animalske produkter for at forhindre levnedsmiddelbårne infektioner og forgiftninger

EF-Tidende nr. L 113 af 30/04/1997 s. 0009 - 0010


RÅDETS DIREKTIV 97/22/EF af 22. april 1997 om ændring af direktiv 92/117/EØF om beskyttelsesforanstaltninger over for specifikke zoonoser og specifikke zoonotiske agenser hos dyr og i animalske produkter for at forhindre levnedsmiddelbårne infektioner og forgiftninger

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 43,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg (3), og

ud fra følgende betragtninger:

På baggrund af de indvundne erfaringer og den vægt, der lægges på forebyggelse og bekæmpelse af zoonoser, bør der foretages en omfattende revision af bestemmelserne i direktiv 92/117/EØF (4);

indtil denne revision har fundet sted, bør der ske en forlængelse af fristerne for så vidt angår nye regler for meddelelsessystemet i forbindelse med zoonoser, fastsættelse af metoderne til prøveudtagning og undersøgelse, samt iværksættelse og godkendelse af visse nationale foranstaltninger og de planer, der skal forelægges af tredjelande -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Direktiv 92/117/EØF ændres således:

1) Artikel 5 ændres således:

a) i stk. 1 ændres »31. marts« til »31. maj«

b) i stk. 2 ændres »1. oktober« til »1. november«

c) stk. 3 udgår.

2) I artikel 6, litra b), udgår »for så vidt angår salmonella inden den i artikel 17 fastsatte dato«.

3) Artikel 8 ændres således:

a) i stk. 1 ændres »1. oktober 1993« til »1. marts 1998«

b) i stk. 2 tilføjes følgende afsnit:

»I afventning af den fornyede gennemgang i henhold til artikel 15a udsættes hvad angår salmonella i fjerkræ pligten til at forelægge planer dog for de medlemsstater, der endnu ikke har forelagt Kommissionen sådanne planer.«

4) Artikel 10 ændres således:

a) i stk. 1, første og andet afsnit, ændres »1. januar 1994« til »1. januar 1998«

b) stk. 1, tredje og fjerde afsnit, udgår

c) stk. 2 udgår.

5) I artikel 14, stk. 2, ændres »31. december 1995« til »31. december 1998«.

6) Artikel 15, stk. 2, udgår.

7) Følgende artikel indsættes:

»Artikel 15a

1. Inden den 1. november 1997 forelægger Kommissionen Rådet en rapport om de foranstaltninger, der skal iværksættes til bekæmpelse og forebyggelse af zoonoser. Denne rapport skal navnlig vedrøre:

- de nye regler for meddelelsessystemet i forbindelse med zoonoser

- metoder til prøveudtagning og undersøgelse i de autoriserede nationale laboratorier

- bekæmpelse af salmonella i æglægger-flokke

- bekæmpelse af salmonella i avlsflokke og i fjerkræfoderblandinger

- eventuelle foranstaltninger til bekæmpelse af andre zoonoser end salmonellose.

2. Den i stk. 1 omhandlede rapport skal være ledsaget af passende forslag vedrørende zoonoser, især i forbindelse med revisionen af dette direktiv. Senest den 1. juni 1998 træffer Rådet afgørelse om disse forslag med kvalificeret flertal.«

8) I bilag III, afsnit I, indsættes følgende nummer:

»Va: I afventning af den i artikel 15a omhandlede fornyede gennemgang kan medlemsstaterne fravige destruktionsforpligtelsen i nr. V, punkt 1, litra b), og slagtningsforpligtelsen i nr. V, punkt 1, litra c), hvis de kan garantere, at så længe den kompetente veterinærmyndighed ikke har fastslået, at infektionen med Salmonella enteritidis eller Salmonella typhimurium er forsvundet

i) sælges der ikke ikke-rugede æg fra en bygning omhandlet i nr. V, punkt 1, litra b), undtagen med henblik på behandling i overensstemmelse med direktiv 89/437/EØF (*)

ii) kan der ikke ske flytning af levende fjerkræ - herunder daggamle kyllinger herfra - fra denne bygning, undtagen direkte til slagtning i henhold til nævnte litra c).

De medlemsstater, der benytter sig af muligheden i første afsnit, kan ikke få finansielt tilskud fra Fællesskabet i henhold til artikel 29 i beslutning 90/424/EØF (**).

(*) EFT nr. L 212 af 22. 7. 1989, s. 87. Direktivet er senest ændret ved direktiv 96/23/EF (EFT nr. L 125 af 23. 5. 1996, s. 10).

(**) EFT nr. L 224 af 18. 8. 1990, s. 19. Beslutningen er senest ændret ved beslutning 94/370/EF (EFT nr. L 168 af 2. 7. 1994, s. 31).«

Artikel 2

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden den 1. september 1997. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Luxembourg, den 22. april 1997.

På Rådets vegne

J. VAN AARTSEN

Formand

(1) EFT nr. C 13 af 18. 1. 1996, s. 23.

(2) EFT nr. C 320 af 28. 10. 1996, s. 261.

(3) EFT nr. C 97 af 1. 4. 1996, s. 29.

(4) EFT nr. L 62 af 15. 3. 1993, s. 38. Direktivet er ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.

Top