EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994L0011

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/11/EF af 23. marts 1994 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser vedrørende mærkning af materialer anvendt i hovedbestanddelene af fodtøj med henblik på salg i detailleddet

OJ L 100, 19.4.1994, p. 37–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 026 P. 39 - 43
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 026 P. 39 - 43
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 013 P. 173 - 177
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 013 P. 173 - 177
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 013 P. 173 - 177
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 013 P. 173 - 177
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 013 P. 173 - 177
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 013 P. 173 - 177
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 013 P. 173 - 177
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 013 P. 173 - 177
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 013 P. 173 - 177
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 014 P. 56 - 60
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 014 P. 56 - 60
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 057 P. 66 - 70

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/11/oj

31994L0011

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/11/EF af 23. marts 1994 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser vedrørende mærkning af materialer anvendt i hovedbestanddelene af fodtøj med henblik på salg i detailleddet

EF-Tidende nr. L 100 af 19/04/1994 s. 0037 - 0041
den finske specialudgave: kapitel 13 bind 26 s. 0039
den svenske specialudgave: kapitel 13 bind 26 s. 0039


EUROPA-PARLAMENTETS OG RAADETS DIREKTIV 94/11/EF af 23. marts 1994 om indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser vedroerende maerkning af materialer anvendt i hovedbestanddelene af fodtoej med henblik paa salg i detailleddet

EUROPA-PARLAMENTET OG RAADET FOR DEN EUROPAEISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europaeiske Faellesskab, saerlig artikel 100 A,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg (2),

efter fremgangsmaaden i traktatens artikel 189 B, og ud fra foelgende betragtninger:

I visse medlemsstater findes der bestemmelser om maerkning af fodtoej, som skal beskytte og informere offentligheden samt sikre industriens legitime interesser;

forskelligartetheden af saadanne bestemmelser vil kunne skabe hindringer for samhandelen inden for Faellesskabet og dermed skade det indre markeds funktion;

for at undgaa problemer som foelge af forskellige systemer er det hensigtsmaessigt noejagtigt at specificere bestanddelene i et faelles maerkningssystem for fodtoej;

i Raadets resolution af 9. november 1989 (3) om forbrugerbeskyttelsespolitikken slaas der til lyd for at give forbrugerne en bedre produktoplysning;

det er baade i forbrugernes og fodtoejsindustriens interesse, at der indfoeres et system, der begraenser risikoen for bedrageri gennem en noejagtig angivelse af arten af de materialer, der er anvendt i hovedbestanddelene af det paagaeldende fodtoej;

i Raadets resolution af 5. april 1993 om fremtidige foranstaltninger vedroerende produktmaerkning af hensyn til forbrugerne (4) betragtes maerkning som et vigtigt middel til at opnaa bedre information og gennemsigtighed for forbrugeren og til at sikre, at det indre marked fungerer harmonisk;

en harmonisering af de nationale lovgivninger kan fjerne disse hindringer for den frie samhandel; dette maal kan ikke naas paa tilfredsstillende maade af den enkelte medlemsstat; dette direktiv fastlaegger kun, hvad der er uomgaengelig noedvendigt for den frie omsaetning af de produkter, som det gaelder for - UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

1. Dette direktiv finder anvendelse paa maerkning af materialer anvendt i hovedbestanddelene af fodtoej med henblik paa salg i detailleddet.

I dette direktiv forstaas ved »fodtoej« alle produkter med saal beregnet til at beskytte eller daekke foden, herunder de dele, der markedsfoeres separat, og som er naevnt i bilag I.

En ikke-udtoemmende liste over produkter, der er omfattet af dette direktiv, findes i bilag II.

Direktivet omfatter ikke - brugt fodtoej - beskyttelsesfodtoej, som er omfattet af direktiv 89/686/EOEF (5) - fodtoej, som er omfattet af Raadets direktiv 76/769/EOEF (6) - fodtoej, der har karakter af legetoej.

2. Maerkningen indeholder oplysninger om sammensaetningen af det paagaeldende fodtoej i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 4.

i) Maerkningen skal indeholde oplysninger om fodtoejets tre dele, som defineret i bilag I, nemlig:

a) overdel b) foring og bindsaal, og c) ydersaal.

ii) Fodtoejets sammensaetning skal angives i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 4 ved hjaelp af enten piktogrammer eller tekstangivelser, der betegner bestemte materialer som beskrevet i bilag I.

iii) For saa vidt angaar overdelen, bestemmes materialerne i henhold til bestemmelserne i artikel 4, stk. 1, og i bilag I uden hensyntagen til tilbehoer eller forstaerkninger saasom kantning, ankelbeskyttere, pynt, besaetning, spaender, ploese, snoereringe o.l.

iv) For saa vidt angaar ydersaalen sker klassificeringen paa grundlag af rumfanget af de deri indeholdte materialer som angivet i artikel 4.

Artikel 2

1. Medlemsstaterne traeffer alle noedvendige foranstaltninger til, at kun fodtoej, der opfylder maerkningskravene i dette direktiv, kan markedsfoeres, medmindre andet gaelder i medfoer af andre gaeldende faellesskabsbestemmelser.

2. Markedsfoeres fodtoej, som ikke opfylder bestemmelserne om maerkningskrav, traeffer den paagaeldende medlemsstat passende foranstaltninger efter den nationale lovgivning.

Artikel 3

Medlemsstaterne kan ikke forbyde eller hindre markedsfoering af fodtoej, som opfylder maerkningskravene i dette direktiv, ved anvendelse af ikke-harmoniserede nationale bestemmelser om maerkning af visse former for fodtoej eller fodtoej i almindelighed, medmindre andet gaelder i medfoer af andre faellesskabsbestemmelser.

Artikel 4

1. Maerkningen skal give oplysning om materiale, som i henhold til bilag I udgoer mindst 80 % af overfladearealet af fodtoejets overdel og foring og bindsaal og mindst 80 % af rumfanget af ydersaalen. Saafremt ingen af materialerne udgoer mindst 80 %, skal der gives oplysninger om de to vigtigste materialer, der indgaar i sammensaetningen.

2. Oplysningerne gives paa fodtoejet. Fabrikanten eller dennes repraesentant, der er etableret i Faellesskabet, kan vaelge mellem enten piktogrammer eller tekstangivelser, som defineret og vist i bilag I, paa mindst det eller de sprog, som forbrugermedlemsstaten kan fastlaegge i overensstemmelse med traktaten. Medlemsstaterne soerger i deres nationale bestemmelser for, at forbrugerne bliver korrekt informeret om piktogrammernes betydning, samtidig med at de paaser, at saadanne bestemmelser ikke opstiller hindringer for samhandelen.

3. Maerkning i dette direktivs forstand bestaar i at forsyne mindst det ene stykke fodtoej i hvert par med de foreskrevne oplysninger. Maerkningen kan trykkes, limes, praeges paa eller vedhaeftes.

4. Maerkningen skal vaere snylig, solid og tilgaengelig, og piktogrammerne skal vaere tilstraekkeligt store til, at det er let at forstaa de anfoerte oplysninger. Maerkningen maa ikke vaere vildledende for forbrugeren.

5. Fabrikanten eller dennes repraesentant, der er etableret i Faellesskabet, er ansvarlig for levering af maerkningen og for noejagtigheden af de herpaa anfoerte oplysninger. Hvis hverken fabrikanten eller dennes repraesentant er etableret i Faellesskabet, paahviler denne forpligtelse den person, som er ansvarlig for den foerste markedsfoering i Faellesskabet. Detailhandleren skal paase, at det fodtoej, han saelger, er maerket i overensstemmelse med dette direktiv.

Artikel 5

De angivelser, der kraeves i henhold til dette direktiv, kan suppleres med oplysninger i tekstform, som i givet fald tilfoejes paa maerkningen. Medlemsstaterne kan imidlertid ikke forbyde eller hindre markedsfoering af fodtoej, som opfylder kravene i dette direktiv, jf. artikel 3.

Artikel 6

1. Medlemsstaterne vedtager og offentliggoer de noedvendige love og administrative bestemmelser for at efterkomme dette direktiv senest den 23. september 1995. De underretter straks Kommissionen herom.

2. Medlemsstaterne anvender bestemmelserne i stk. 1 fra den 23. september 1996. Lagerbeholdninger, som er faktureret eller leveret til detailhandlere inden dette tidspunkt, omfattes foerst af bestemmelserne fra den 23. september 1997.

3. Naar medlemsstaterne vedtager disse love og administrative bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggoerelsen ledsages af en saadan henvisning. De naermere regler for denne henvisning fastsaettes af medlemsstaterne.

4. Tre aar efter gennemfoerelsen af dette direktiv forelaegger Kommissionen Raadet en evalueringsrapport, hvori der er taget hensyn til de vanskeligheder, som de erhvervsdrivende maatte stoede paa i forbindelse med ivaerksaettelsen af bestemmelserne i dette direktiv, og fremlaegger i givet fald passende aendringsforslag.

Artikel 7

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 23. marts 1994.

Paa Europa-Parlamentets vegne E. KLEPSCH Formand Paa Raadets vegne Th. PANGALOS Formand

(1) EFT nr. C 74 af 25. 3. 1992, s. 10.

(2) EFT nr. C 287 af 4. 11. 1992, s. 36.

(3) EFT nr. C 294 af 22. 11. 1989, s. 1.

(4) EFT nr. C 110 af 20. 4. 1993, s. 1.

(5) EFT nr. L 399 af 30. 12. 1989, s. 18.

(6) EFT nr. L 262 af 27. 9. 1976, s. 201.

BILAG I

1. Definition af de enkelte dele af fodtoejet med tilsvarende piktogrammer eller tekstangivelser

Piktogram Tekst a) Overdel Overdelen af fodtoejet er ydersiden af den bestanddel, som er forbundet med ydersaalen.

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

F Tige D Obermaterial IT Tomaia NL Bovendeel EN Upper DK Overdel GR AAÐÁÍÙ ÌAAÑÏÓ ES Empeine P Parte superior b) Foring og bindsaal Foring af overdel og daeksaal, som udgoer den indvendige del af det paagaeldende fodtoej.

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

F Doublure et semelle de propreté D Futter und Decksohle IT Fodera e Sottopiede NL Voering en inlegzool EN Lining and sock DK Foring og bindsaal GR OEÏAEÑAAÓ ES Forro y plantilla P Forro e Palmilha c) Ydersaal Undersiden af fodtoejet, som er forbundet med fodtoejets overdel, og som udsaettes for slid.

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

F Semelle extérieure D Laufsohle IT Suola esterna NL Buitenzool EN Sole DK Ydersaal GR ÓÏËÁ ES Suela P Sola

2. Definition af materialerne med tilsvarende piktogrammer

Piktogrammerne vedroerende materialerne skal anfoeres paa maerkningen i naerheden af piktogrammerne for de 3 dele af fodtoejet, som er specificeret i artikel 4 og punkt 1 i dette bilag.

Piktogram Tekst a) i) Laeder En generel betegnelse for dyrehud eller -skind, som har bevaret den originale fiberstruktur mere eller mindre intakt, og som er garvet, saa det ikke raadner. Haar og uld kan vaere fjernet eller bibeholdt. Laeder fremstilles ogsaa af hud eller skind, som er opsplittet i lag eller segmenteret enten foer eller efter garvning. Men hvis garvet hud eller skind mekanisk og/eller kemisk opdeles i fiberpartikler, smaadele eller pulver og derefter med eller uden tilsaetning af bindemiddel gendannes i form af plader eller paa anden maade, kan det i en saadan fremtraedelsesform ikke benaevnes laeder. Hvis laederet har en overfladebelaegning - uanset hvorledes den er paafoert - eller der er limet et ekstra lag paa laederet, maa tykkelsen heraf ikke overstige 0,15 mm. Denne definition daekker saaledes alt laeder med forbehold af andre juridiske forpligteler, f.eks. Washington-konventionen.

Anvendes betegnelsen narvlaeder som led i de fakultative supplerende oplysninger, jf. artikel 5, forstaas der herved laeder med den oprindelige narv, saadan som denne fremtraeder efter fjernelse af overhuden og uden fjernelse af noget overfladelag ved polering, afstrygning eller spaltning.

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

F Cuir D Leder IT Cuoio NL Leder EN Leather DK Laeder GR AEAAÑÌÁ ES Cuero P Couros e peles curtidas Piktogram Tekst a) ii) Overtrukket laeder et produkt, hvor overfladebelaegningen paa laederet eller det ekstra lag, der er limet paa laederet ikke overstiger en tredjedel af produktets samlede tykkelse, men er over 0,15 mm tykt.

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

F Cuir enduit D Beschichtetes Leder IT Cuoio rivestito NL Gecoat leder EN Coated leather DK Overtrukket laeder GR AAÐAAÍAEAAAEÕÌAAÍÏ AEAAÑÌÁ ES Cuero untado P Couro revestido b) Vaevede eller ikke-vaevede naturlige og syntetiske tekstilmaterialer Ved »tekstilmaterialer« forstaas alle de produkter, der omhandles i direktiv 71/307/EOEF med samtlige aendringer.

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

F Textile D Textil IT Tessili NL Textiel EN Textile DK Tekstilmaterialer GR ÕOEÁÓÌÁ ES Textil P Téxteis c) Alle andre materialer >REFERENCE TIL EN GRAFIK>

F Autres matériaux D Sonstiges Material IT Altre materie NL Overige materialen EN Other materials DK Andre materialer GR ÁËËÁ ÕËÉÊÁ ES Otros materiales P Outros materiais

BILAG II

EXEMPLER PAA FODTOEJ, DER ER OMFATTET AF DETTE DIREKTIV

»Fodtoej« kan vaere alt lige fra sandaler med en overdel, som blot bestaar af loese remme eller baand, til langskaftede stoevler, hvor overdelen daekker ben og laar. Til »fodtoej« medregnes derfor:

i) flade eller hoejhaelede sko eller sko uden hael til indendoers eller udendoers brug ii) ankelstoevler, halvstoevler, knaestoevler og langskaftede stoevler iii) sandaler af forskellig art, »espadriller« (sko med overdel af laerred og saaler af flettet plantemateriale), tennissko, loebesko og andre sportssko, badesandaler og andre former for fritidssko) iv) specielt sportsfodtoej forsynet med eller som kan forsynes med pigge, knopper og lignende, og skoejtestoevler, skistoevler, brydestoevler, boksestoevler og cykelsko. Ligeledes er stoevler med fastgjorte isskoejter eller rulleskoejter omfattet v) balletsko vi) fodtoej, der er fremstillet i ét stykke, f.eks. ved stoebning af gummi eller plast, med undtagelse af engangsfodtoej fremstillet af lette materialer (papier, plastfilm osv. uden paasat saal) vii) overtraekssko, der baeres uden paa andet fodtoej, og som i visse tilfaelde er uden hael viii) engangsfodtoej med paasat saal, almindeligvis beregnet til kun at anvendes én gang ix) ortopaedisk fodtoej.

For at opnaa ensartethed og klarhed og med forbehold af de bestemmelser, der er naevnt i beskrivelsen af de produkter, der er omfattet af dette direktiv, kan produkterne under kapitel 64 i den kombinerede nomenklatur (KN) generelt anses for at falde ind under dette direktivs anvendelsesomraade.

Top