EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992L0106

Rådets direktiv 92/106/EØF af 7. december 1992 om indførelse af fælles regler for visse former for kombineret godstransport mellem medlemsstaterne

OJ L 368, 17.12.1992, p. 38–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 004 P. 148 - 152
Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 004 P. 148 - 152
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 002 P. 183 - 187
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 002 P. 183 - 187
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 002 P. 31 - 35

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/106/oj

31992L0106

Rådets direktiv 92/106/EØF af 7. december 1992 om indførelse af fælles regler for visse former for kombineret godstransport mellem medlemsstaterne

EF-Tidende nr. L 368 af 17/12/1992 s. 0038 - 0042
den finske specialudgave: kapitel 7 bind 4 s. 0148
den svenske specialudgave: kapitel 7 bind 4 s. 0148


RAADETS DIREKTIV 92/106/EOEF af 7. december 1992 om indfoerelse af faelles regler for visse former for kombineret godstransport mellem medlemsstaterne

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 75 og artikel 84, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg (3), og

ud fra foelgende betragtninger:

Raadets direktiv 75/130/EOEF af 17. februar 1975 om indfoerelse af faelles regler for visse former for kombineret godstransport (jernbane/landevej) mellem medlemsstaterne (4) er flere gange blevet aendret; i forbindelse med nye aendringer boer der for at skabe klarhed foretages en omarbejdelse af naevnte direktiv;

det indre marked vil medfoere en stigning i samfaerdselen, og Faellesskabet boer derfor tage de midler i brug, der er noedvendige for at forvalte transportressourcerne bedst muligt i samfundets interesse, hvilket indbefatter anvendelse af kombineret transport;

de stigende problemer i forbindelse med vejenes overbelastning, miljoeet og faerdselssikkerheden kraever af samfundsmaessige hensyn til yderligere udvikling af kombineret transport som alternativ til vejtransport;

der boer traeffes foranstaltninger, der muliggoer udvikling af transporttekniske fremskridt i overensstemmelse med de forskellige transportformers kombinationsmuligheder og transportoerernes og transportbrugernes saerlige midler og behov; saadanne foranstaltninger boer vaere rettet mod kombineret transport, der knytter transport ad vej sammen med andre transportmaader som jernbane, transport ad indre vandveje og soetransport;

fritagelsen for kvantitative restriktioner og afskaffelsen af forskellige endnu bestaaende administrative hindringer for vejtransporten vil kunne fremme en oeget anvendelse af kombineret transport;

for at kombineret transport skal kunne foere til, at presset paa vejene lettes, boer denne liberalisering kun vedroere vejstraekninger af begraenset laengde;

liberaliseringen af de indledende og afsluttende vejstraekninger af en kombineret transport boer udvides til ogsaa at gaelde for kombineret transport ad soevejen, hvis den straekning der tilbagelaegges til soes, udgoer en vaesentlig del af denne kombinerede transport;

Kommissionen skal hvert andet aar, foerste gang inden den 1. juli 1995, aflaegge beretning om anvendelsen af dette direktiv;

kombineret transport vil ligeledes kunne goeres mere attraktiv ved fremmende foranstaltninger, og det vil derfor vaere hensigtsmaessigt at nedsaette afgifterne for besiddelse og brug af erhvervskoeretoejer, i det omfang de transporteres med jernbane, og at fritage indledende og afsluttende vejstraekninger for alle bestemmelser om obligatoriske tariffer;

der boer skabes bedre muligheder for, at transport for egen regning kan udfoeres som kombineret transport;

naervaerende direktiv maa ikke beroere medlemsstaternes forpligtelser for saa vidt angaar fristerne for gennemfoerelse og anvendelse af de direktiver, det er en omarbejdelse af -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Dette direktiv finder anvendelse paa kombineret transport, jf. dog forordning (EOEF) nr. 881/92 (5).

I dette direktiv forstaas ved »kombineret transport«: transport af varer mellem medlemsstaterne, hvorunder en lastvogn, paahaengsvogn, saettevogn med eller uden traekkende koeretoej, et veksellad eller en container paa 20 fod og derover anvender vej til den indledende eller afsluttende straekning og til den resterende straekning anvender jernbane, indre vandveje eller soevejen, naar denne straekning er over 100 km i lige linje, og den indledende eller afsluttende vejstraekning tilbagelaegges:

- enten mellem det sted, hvor godset laesses, og den indladningsbanegaard, der ligger naermest, for saa vidt angaar den indledende straekning, og mellem den udladningsbanegaard, der ligger naermest, og det sted, hvor godset losses, for saa vidt angaar den afsluttende straekning

- eller inden for en radius paa 150 km i lige linje fra laste- eller lossehavnen.

Artikel 2

Hver medlemsstat skal senest den 1. juli 1993 fritage de i artikel 1 omhandlede kombinerede transportformer for enhver kontingent- eller bevillingsordning.

Artikel 3

Ved kombineret transport for tredjemands regning skal et transportdokument, som mindst opfylder bestemmelserne i artikel 6 i Raadets forordning nr. 11 af 27. juni 1960 vedroerende afskaffelse af forskelsbehandling med hensyn til transportpriser og transportvilkaar, udfaerdiget i henhold til artikel 79, stk. 3, i Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab (6), suppleres med angivelse af indladnings- og udladningsbanegaarde for jernbanestraekningens vedkommende eller af laste- og lossehavne for den straekning, der tilbagelaegges ad indre vandveje eller ad soevejen. Disse oplysninger paafoeres inden transportens udfoerelse og bekraeftes ved stempling, der foretages af jernbane- eller havneadministrationerne paa de paagaeldende banegaarde eller i de paagaeldende flod- eller soehavne, naar den del af transporten, der foregaar henholdsvis med jernbane eller ad indre vandveje eller ad soevejen, er afsluttet.

Artikel 4

Enhver transportvirksomhed, der er etableret i en medlemsstat og opfylder betingelserne for adgang til erhvervet og til markedet for godstransport mellem medlemsstaterne, har ret til i forbindelse med en kombineret transport mellem medlemsstaterne at udfoere transporten paa de indledende og/eller afsluttende vejstraekninger, der udgoer en integrerende del af den kombinerede transport, uanset om disse vejstraekninger passerer en graense.

Artikel 5

1. Kommissionen forelaegger hvert andet aar, foerste gang inden den 1. juli 1995, Raadet en beretning om:

- den oekonomiske udvikling inden for kombineret transport

- faellesskabsrettens anvendelse paa dette omraade

- fastlaeggelse af eventuelle nye foranstaltninger til fremme af kombineret transport.

2. I forbindelse med udarbejdelsen af den i stk. 1 omhandlede beretning bistaar medlemsstaternes repraesentanter Kommissionen ved indsamlingen af de noedvendige oplysninger.

I beretningen analyseres oplysningerne og de statistiske data, navnlig vedroerende:

- trafikforbindelser i form af kombineret transport

- antallet af koeretoejer (idet vogntog kun taeller som ét koeretoej), veksellad og containere, der er transporteret i de forskellige trafikforbindelser

- transporteret maengde

- udfoert transport i tons-km.

Beretningen kan efter omstaendighederne indeholde forslag til, hvorledes disse oplysninger og situationen inden for kombineret transport kan forbedres paa laengere sigt.

Artikel 6

1. Medlemsstaterne traeffer de noedvendige foranstaltninger for, at de i stk. 3 anfoerte afgifter, der gaelder for koeretoejer (lastvogne, traekkende koeretoejer, paahaengsvogne eller saettevogne), som anvendes til kombineret transport, nedsaettes eller refunderes enten med et fast beloeb eller med et beloeb i forhold til den straekning, koeretoejerne tilbagelaegger med jernbane, inden for de graenser, paa de betingelser og efter de retningslinjer, som medlemsstaterne fastsaetter efter konsultation af Kommissionen.

De i stk. 1 omhandlede nedsaettelser eller refusioner indroemmes af den medlemsstat, hvor koeretoejerne er registreret, paa grundlag af den straekning, der tilbagelaegges med jernbane inden for denne stat.

Medlemsstaterne kan dog ved indroemmelsen af disse nedsaettelser eller refusioner tage hensyn til den straekning, der tilbagelaegges med jernbane enten delvist eller fuldstaendigt uden for den medlemsstat, hvor koeretoejerne er registreret.

2. Med forbehold af de bestemmelser, der fastsaettes i forbindelse med en eventuel tilpasning paa faellesskabsplan af de nationale ordninger for afgifter paa erhvervsmotorkoeretoejer, kan koeretoejer, der udelukkende anvendes til traek ad vej paa indledende eller afsluttende straekninger, som indgaar i en kombineret transport, fritages for de i stk. 3 anfoerte afgifter, hvis disse paalaegges enkeltvis.

3. De i stk. 1 og 2 omhandlede afgifter er foelgende:

- Belgien:

taxe de circulation sur les véhicules automobiles/verkeersbelasting op de autovoertuigen;

- Danmark:

vaegtafgift af motorkoeretoejer mv.

- Tyskland:

Kraftfahrzeugsteuer.

- Frankrig:

taxe spéciale sur certains véhicules routiers.

- Graekenland:

ôÝëç êõêëïoeïñssáò áõôïêéíÞôùí.

- Spanien:

a) impuesto sobre actividades económicas,

b) impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.

- Irland:

vehicle excise duties.

- Italien:

a) tassa automobilistica,

b) addizionale del 5 % sulla tassa automobilistica.

- Luxembourg:

taxe sur les véhicules automoteurs.

- Nederlandene:

motorrijtuigenbelasting.

- Portugal:

a) imposto de camionagem,

b) imposto de circulaçao.

- Det Forenede Kongerige:

vehicle excise duties.

Artikel 7

Saafremt en paahaengsvogn eller saettevogn, der tilhoerer en virksomhed, som udfoerer transport for egen regning paa en af de afsluttende straekninger, traekkes af et koeretoej, der tilhoerer en virksomhed, som udfoerer transport for tredjemands regning, skal det i artikel 3 omhandlede dokument ikke forelaegges for denne transport; derimod skal der forelaegges et andet dokument som bevis for den straekning, der er eller vil blive tilbagelagt med jernbane eller ad indre vandveje eller ad soevejen.

Artikel 8

Den indledende og afsluttende vejstraekning, der indgaar i en kombineret transport, er fritaget for alle bestemmelser om obligatoriske tariffer.

Artikel 9

Naar afsendervirksomheden som led i en kombineret transport udfoerer transporten paa den indledende vejstraekning for egen regning, jf. Raadets foerste direktiv af 23. juli 1962 om faelles regler for visse former for vejgodstransport (7), kan den virksomhed, der modtager den transporterede vare, som undtagelse fra definitionen i ovennaevnte direktiv, udfoere transporten paa den afsluttende vejstraekning til bestemmelsesstedet for egen regning ved hjaelp af et traekkende koeretoej, der tilhoerer den, eller som den har koebt paa afbetaling eller lejet i henhold til Raadets direktiv 84/647/EOEF af 19. december 1984 om anvendelse af udlejningskoeretoejer uden foerer til godstransport ad landevej (8) og som foeres af dens ansatte, medens paahaengsvognen eller saettevognen er registreret af afsendervirksomheden eller lejet af denne.

Den indledende vejstraekning i en kombineret transport, der udfoeres af afsendervirksomheden ved hjaelp af et traekkende koeretoej, der tilhoerer den, eller som den har koebt paa afbetaling eller lejet i henhold til direktiv 84/647/EOEF, og som foeres af dens ansatte, medens paahaengsvognen eller saettevognen er registreret af den virksomhed, der skal modtage den transporterede vare, eller er lejet af denne virksomhed, betragtes ligeledes, som undtagelse fra foerste direktiv af 23. juli 1962, som transport for egen regning, naar transporten paa den afsluttende vejstraekning udfoeres af bestemmelsesvirksomheden for egen regning i overensstemmelse med foerste direktiv.

Artikel 10

1. Medlemsstaterne saetter de noedvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden den 1. juli 1993. De underretter straks Kommissionen herom.

Naar medlemsstaterne vedtager disse love og administrative bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggoerelsen ledsages af en saadan henvisning. De naermere regler for denne henvisning fastsaettes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder paa det omraade, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 11

1. Direktiv 75/130/EOEF (9) ophaeves, uden at dette beroerer medlemsstaternes forpligtelser for saa vidt angaar gennemfoerelsesfristerne i bilaget, del A.

2. Henvisninger til det ophaevede direktiv skal betragtes som henvisninger til naervaerende direktiv og laeses i henhold til den i bilaget, del B, anfoerte sammenligningstabel.

Artikel 12

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne. Udfaerdiget i Bruxelles, den 7. december 1992. Paa Raadets vegne

J. MacGREGOR

Formand

(1) EFT nr. C 282 af 30. 10. 1992, s. 8. (2) Udtalelse afgivet den 20. november 1992 (endnu ikke offentliggjort i Tidende). (3) Udtalelse afgivet den 24. november 1992 (endnu ikke offentliggjort i Tidende). (4) EFT nr. L 48 af 22. 2. 1975, s. 31. Direktivet er senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 881/92 (EFT nr. L 95 af 9. 4. 1992, s. 1). (5) Raadets forordning (EOEF) nr. 881/92 af 26. marts 1992 om adgang til markedet for vejgodstransport i Faellesskabet, som udfoeres fra eller til en medlemsstats omraade eller gennem en eller flere medlemsstaters omraader (EFT nr. L 95 af 9. 4. 1992, s. 1). (6) EFT nr. 52 af 16. 8. 1960, s. 1121/60 (Specialudg. 1959-1962, s. 56). (7) EFT nr. 70 af 6. 8. 1962, s. 2005/62. Direktivet er senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 881/92 (EFT nr. L 95 af 9. 4. 1992, s. 1). (8) EFT nr. L 335 af 22. 12. 1984, s. 72. Direktivet er aendret ved direktiv 90/398/EOEF (EFT nr. L 202 af 31. 7. 1980, s. 46). (9) Herunder de retsakter, hvorved dette direktiv er aendret, dvs. den relevante bestemmelse i tiltraedelsesakten af 1985 og direktiv 79/5/EOEF, 82/3/EOEF, 82/603/EOEF, 86/544/EOEF og 91/224/EOEF.

BILAG

DEL A

Frist for gennemfoerelse eller anvendelse

Direktiv Frist for gennemfoerelse eller anvendelse 75/130/EOEF (EFT nr. L 48 af 22. 2. 1975, s. 31) 30. juni 1975 79/ 5/EOEF (EFT nr. L 5 af 9. 1. 1979, s. 33) 1. juli 1979 82/ 3/EOEF (EFT nr. L 5 af 9. 1. 1982, s. 12) - 82/603/EOEF (EFT nr. L 247 af 23. 8. 1982, s. 6) 1. april 1983 86/544/EOEF (EFT nr. L 320 af 15. 11. 1986, s. 33) 1. juli 1987 91/224/EOEF (EFT nr. L 103 af 23. 4. 1991, s. 1) 1. januar 1992

DEL B

Sammenligningstabel

Dette direktiv Direktiv 75/130/EOEF Artikel 1 Artikel 1 Artikel 2 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 6 Artikel 5 Artikel 7 Artikel 6 Artikel 8 Artikel 7 Artikel 9 Artikel 8 Artikel 11 Artikel 9 Artikel 12 Artikel 10 - Artikel 11 - Artikel 12 Artikel 13 Bilag -

Top