EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31982L0471

Rådets direktiv 82/471/EØF af 30. juni 1982 om visse produkter, der anvendes i foderstoffer

EFT L 213 af 21.7.1982, p. 8–14 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Dokumentet er offentliggjort i en specialudgave (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2010; ophævet ved 32009R0767

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1982/471/oj

31982L0471

Rådets direktiv 82/471/EØF af 30. juni 1982 om visse produkter, der anvendes i foderstoffer

EF-Tidende nr. L 213 af 21/07/1982 s. 0008 - 0014
den spanske specialudgave: Kapitel 03 bind 25 s. 0311
den portugisiske specialudgave: Kapitel 03 bind 25 s. 0311
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 15 s. 0098
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 15 s. 0098


++++

RAADETS DIREKTIV

af 30 . juni 1982

om visse produkter , der anvendes i foderstoffer

( 82/474/EOEF )

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artikel 43 og 100 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ) ,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 2 ) ,

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg ( 3 ) , og

ud fra foelgende betragtninger :

Den animalske produktion er af stor betydning for landbruget i Faellesskabet ; tilfredsstillende resultater er i meget hoej grad betinget af , at der anvendes velegnede foderstoffer af god kvalitet ;

en ordning paa foderstofomraadet spiller en vaesentlig rolle for produktivitetsstigningen inden for landbruget ;

forbruget af foderproteiner er fortsat voksende i Faellesskabet paa grund af de stadig stigende behov inden for opdraetten ;

denne foroegede efterspoergsel har i de senere aar vaeret ledsaget af en maerkbar nedgang i udbudet paa verdensmarkedet af visse proteinrige foderstoffer ;

i en saadan knaphedssituation maa foderindustrien soege efter substitutionsvarer , der kan sikre forsyningen ;

i de tilfaelde , hvor der i medlemsstaterne allerede findes visse administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om disse produkter , afviger disse paa vaesentlige punkter fra hinanden ; de indvirker derfor direkte paa faellesmarkedets oprettelse og funktion og boer harmoniseres ;

da disse substitutionsvarer fremstilles ved hjaelp af ny teknik , boer der fastsaettes regler for deres omsaetning i Faellesskabet som foderstoffer eller bestanddele heraf , og det boer for hver af de paagaeldende grupper fastsaettes , hvilke produkter der er godkendt , samt paa hvilke betingelser de godkendte produkter skal anvendes ;

inden et nyt produkt optages i en af de paagaeldende grupper , er det noedvendigt at sikre sig , at det indeholder de oenskede naeringsvaerdier , der boer ogsaa sikres , at disse produkter , naar de anvendes korrekt , ikke har en ugunstig virkning paa dyrs og menneskers sundhed eller paa miljoeet og ikke er til ulempe for forbrugeren ved at aendre animalske produkters egenskaber ;

for at sikre overholdelsen af de grundlaeggende principper i tilladelsen boer der for produkter , som henhoerer under saerlige grupper , paa en medlemsstats foranstaltning ske forelaeggelse af oplysningsmateriale ; for at lette undersoegelsen af de paagaeldende stoffer boer dette oplysningsmateriale udarbejdes paa grundlag af faelles retningslinjer fastlagt af Raadet senest paa datoen for direktivets gennemfoerelse ;

medlemsstaterne boer foreloebigt , og indtil der traeffes en faellesskabsafgoerelse herom , have mulighed for at opretholde de nationale tilladelser , som de har udstedt vedroerende produkter , som ikke for tiden er anfoert i direktivets bilag , eller vedroerende bestemte produkter , som i visse tilfaelde er omfattet af andre betingelser ; dog boer der under alle omstaendigheder traeffes en faellesskabsafgoerelse inden to aar efter meddelelsen af direktivet for saa vidt angaar produkter fremstillet paa basis af gaersorterne " Candida " dyrket paa n-alkaner ;

nitrogenholdige forbindelser , der ikke er proteiner , boer i deres egenskab af produkter , hvorved der sker direkte eller indirekte tilfoersel af protein , henhoere under bestemmelserne i dette direktiv ; derfor boer Raadets direktiv 70/524/EOEF af 23 . november 1970 om tilsaetningsstoffer til foderstoffer ( 4 ) aendres for saa vidt angaar bilagene , i hvilke der er fastsat foreloebige regler for denne gruppe af produkter ;

naeringsvaerdien af de paagaeldende produkter og deres uskadelighed afhaenger i hoej grad af produkternes sammensaetning , deres anvendelsesbetingelser og fremstillingsmaader ; derfor er det absolut noedvendigt i visse tilfaelde at foreskrive obligatorisk maerkning , for at forbrugeren kan vaere beskyttet mod bedrag og kan anvende de produkter , der stilles til raadighed , paa den bedst mulige maade ;

faellesskabsreglerne boer ikke anvendes paa de paagaeldende produkter eller de foderstoffer , der indeholder disse produkter , som er bestemt til udfoersel til tredjelande , fordi der i almindelighed der gaelder andre regler ;

for at sikre at bestemmelserne i dette direktiv overholdes , naar disse produkter eller foderstoffer , som indeholder disse produkter , bringes i handelen , boer medlemsstaterne fastsaette egnede kontrolforanstaltninger ;

naar produkter eller foder , der indeholder disse produkter , opfylder disse betingelser , maa de kun underkastes de i dette direktiv fastsatte handelsrestriktioner ;

en egnet faellesskabsprocedure er absolut noedvendig , dels med henblik paa at tilpasse bestemmelserne i bilaget og retningslinjerne for forelaeggelse af oplysningsmateriale vedroerende visse produkter , dels med henblik paa i givet fald at fastsaette kriterierne for disse produkters sammensaetning og renhed samt deres fysisk-kemiske og biologiske egenskaber i henhold til udviklingen inden for den videnskabelige og tekniske viden ;

med henblik paa at opstille alle noedvendige garantier boer den oprettede faellesskabsprocedure foreskrive en obligatorisk hoering af den af Kommissionen oprettede videnskabelige komité for foder og Den videnskabelige komité for Levnedsmidler i tilfaelde af visse aendringer af bilaget ;

medlemsstaterne boer have mulighed for , naar der er fare for dyr og menneskers sundhed , midlertidigt at suspendere tilladelsen til at anvende et produkt eller at aendre de bestemmelser , der i givet fald er fastsat for det paagaeldende produkt ;

for at undgaa at en medlemsstat misbruger denne mulighed , boer der paa faellesskabsplan omgaaende og som hastesag samt paa grundlag af bevismateriale traeffes afgoerelse om aendringer af bilagene ;

for at lette anvendelsen af dette direktiv boer der anvendes en fremgangsmaade , ved hvilken der inden for rammerne af Den staaende komité for Foderstoffer , der blev nedsat ved afgoerelse 70/372/EOEF ( 5 ) , skabes et snaevert samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV :

Artikel 1

1 . Dette direktiv gaelder for produkter , der fremstilles efter visse tekniske fremgangsmaader med henblik paa direkte eller indirekte tilfoersel af proteiner , og som bringes i handelen i Faellesskabet som foder eller iblandet i foder .

2 . Dette direktivs anvendelse beroerer ikke faellesskabsbestemmelserne vedroerende

a ) tilsaetningsstoffer til foder ;

b ) fastsaettelse af graensevaerdier for uoenskede stoffer og produkter i foder ;

c ) fastsaettelse af graensevaerdier for pesticidrester paa og i produkter , der er bestemt til foede for mennesker eller dyr ;

d ) handel med ublandet foder eller foderblandinger ;

e ) patogene mikroorganismer i foder .

Artikel 2

Definitionerne i artikel 2 i direktiv 70/524/EOEF finder anvendelse paa dette direktiv .

Artikel 3

1 . Medlemsstaterne foreskriver , at foderstoffer , der henhoerer under en af de grupper af produkter , som er anfoert i bilaget , eller som indeholder saadanne produkter , kun maa bringes i handelen , saafremt :

a ) det paagaeldende produkt er anfoert i bilaget ,

b ) de krav , der i givet fald er fastsat i bilaget , er opfyldt .

2 . Medlemsstaterne kan i forsoegs - eller i videnskabeligt oejemed bestemme , at stk . 1 kan fraviges , for saa vidt som der foretages en tilstraekkelig officiel kontrol .

Artikel 4

1 . Uanset artikel 3 , stk . 1 , kan medlemsstaterne , indtil der traeffes beslutning i overensstemmelse med artikel 6 , fortsat tillade , at der goeres brug af de tilladelser , som er indroemmet paa deres omraade

a ) foer datoen for dette direktivs gennemfoerelse , for saa vidt angaar de produkter , der ikke optraeder under de i bilaget anfoerte produktgrupper , bortset fra produkter fremstillet paa basis af gaersorterne " Candida " dyrket paa n-alkaner ;

b ) foer meddelelsen af dette direktiv , for saa vidt angaar dels produkter fremstillet paa basis af gaersorterne " Candida " dyrket paa n-alkaner , og dels de produkter , der er anfoert i bilaget , punkt 1.2.1 , og som opfylder andre krav end de deri stillede .

2 . Medlemsstaterne tilstiller de oevrige medlemsstater og Kommissionen en liste over de produkter , som i overensstemmelse med stk . 1 er tilladt paa deres omraade .

Artikel 5

1 . Uanset bestemmelserne om maerkning af enkeltfoderstoffer og foderblandinger , foreskriver medlemsstaterne , at de produkter , der er anfoert i bilaget kun maa bringes i handelen som foder eller iblandet foder , saafremt de angivelser , som i givet fald er fastsat i bilaget , anfoeres paa emballagen , paa beholderen eller paa en etiket fastgjort paa beholderen .

2 . Medlemsstaterne foreskriver , at de i stk . 1 naevnte angivelser skal anfoeres i et ledsagedokument , naar det drejer sig om produkter , der bringes i handelen som bulkvarer .

Artikel 6

1 . De aendringer af bilaget , som skal foretages af hensyn til den videnskabelige eller tekniske udvikling , fastsaettes efter fremgangsmaaden i artikel 13 . For saa vidt angaar de i bilaget , punkt 1.1 og 1.2 , naevnte produkter , hoerer Kommissionen med henblik herpaa Den videnskabelige komité for Foder og Den videnskabelige komité for Levnedsmidler .

For saa vidt angaar de i artikel 4 , stk . 1 , omhandlede produkter fremstillet paa basis af gaersorterne " Candida " dyrket paa n-alkaner traeffes der afgoerelse efter fremgangsmaaden i artikel 13 senest to aar efter meddelelsen af dette direktiv og efter hoering af Den videnskabelige komité for Foder og Den videnskabelige komité for Levnedsmidler .

2 . Ved aendring af bilaget iagttages foelgende principper :

A . Et produkt anfoeres kun i bilaget , saafremt det

a ) har naeringsvaerdi for dyr i form af nitrogen - eller proteintilskud ,

b ) ved korrekt anvendelse ikke har skadelig virkning paa menneskers eller dyrs sundhed eller paa miljoeet , og ikke er til ulempe for forbrugeren ved at aendre de animalske produkters egenskaber ,

c ) kan kontrolleres i foderet .

B . Et produkt udgaar af bilaget , saafremt et af de krav , der er anfoert under litra A , ikke opfyldes .

3 . De kriterier , der goer det muligt at karakterisere de i dette direktiv omhandlede produkter , isaer kriterierne for sammensaetning og renhed samt de fysisk-kemiske og biologiske egenskaber , fastsaettes under hensyn til den videnskabelige og tekniske viden efter fremgangsmaaden i artikel 13 .

Artikel 7

1 . For at sikre sig , at de i bilaget , punkt 1.1 og 1.2 , omhandlede produkter er i overensstemmelse med principperne i artikel 6 , stk . 2 , paaser medlemsstaterne , at oplysningsmateriale i overensstemmelse med stk . 2 i denne artikel oversendes officielt til medlemsstaterne , til Kommissionen og til medlemmerne af de af Kommissionen oprettede videnskabelige komiteer , saafremt disse skal hoeres .

2 . Paa forslag af Kommissionen vedtager Raadet retningslinjer for udarbejdelsen af det i stk . 1 omhandlede oplysningsmateriale , saaledes at disse retningslinjer senest anvendes fra datoen for dette direktivs ivaerksaettelse .

Senere aendringer af retningslinjerne af hensyn til den videnskabelige og tekniske udvikling vedtages efter fremgangsmaaden i artikel 13 .

3 . Medlemsstaterne og Kommissionen samt de oevrige modtagere af det i stk . 1 naevnte oplysningsmateriale soerger paa begrundet anmodning fra anmelderen for , at oplysninger , hvis udbredelse kunne skade den industrielle eller kommercielle ejendomsret , behandles fortroligt .

Foelgende kan ikke betragtes som fabrikations - eller forretningshemmeligheder :

- produktets benaevnelse og sammensaetning , i givet fald angivelsen af substrat og mikroorganisme ,

- produktets fysisk-kemiske og biologiske egenskaber ,

- fortolkningen af de farmakologiske , toksikologiske og oekotoksikologiske data ,

- analysemetoder til kontrol af det i foderet indeholdte produkt .

Artikel 8

1 . Saafremt en medlemsstat ud fra en gennemgaaende aendring som er fremkommet efter direktivets vedtagelse , som foelge af nye data , eller ved en nyvurdering af de allerede foreliggende data , konstaterer , at et af de produkter , der er naevnt i bilaget eller anvendelsen heraf paa eventuelt fastsatte betingelser , udgoer en fare for menneskers eller dyrs sundhed , selv om der er overensstemmelse med dette direktiv , kan denne medlemsstat paa sit omraade midlertidigt suspendere eller indskraenke anvendelsen af de omhandlede bestemmelser . Den underretter straks de oevrige medlemsstater og Kommissionen herom , idet den angiver de grunde , der har foert til dens afgoerelse .

2 . Kommissionen undersoeger snarest muligt de grunde , som den paagaeldende medlemsstat har anfoert , og konsulterer dernaest medlemsstaterne i Den staaende komité for Foder , hvorefter den straks afgiver sin udtalelse og traeffer passende foranstaltninger .

3 . Saafremt Kommissionen finder , at det er noedvendigt at foretage aendringer i direktivet for at afhjaelpe de i stk . 1 omhandlede vanskeligheder og for at sikre beskyttelsen af * enneskers og dyrs sundhed , ivaerksaetter den den i artikel 14 fastsatte fremgangsmaade med henblik paa at fastlaegge saadanne aendringer ; i dette tilfaelde kan den medlemsstat , som har indfoert beskyttelsesforanstaltninger , opretholde disse , indtil de omhandlede aendringer traeder i kraft .

Artikel 9

Til brug i samhandelen mellem medlemsstaterne affattes de i artikel 5 foreskrevne oplysninger paa mindst ét af modtagerlandets officielle sprog .

Artikel 10

Medlemsstaterne soerger for , at foder , der er i overensstemmelse med dette direktiv , med hensyn til eventuelt indhold af de i bilaget anfoerte produkter og til maerkning kun er undergivet de i dette direktiv fastsatte handelsrestriktioner .

Artikel 11

Medlemsstaterne soerger for , at animalske produkter ikke undergives nogen handelsrestriktioner som foelge af dette direktivs anvendelse .

Artikel 12

Medlemsstaterne traeffer alle noedvendige foranstaltninger til i handelsleddene i det mindste ved stikproever officielt at kunne kontrollere overholdelsen af de i dette direktiv fastsatte bestemmelser for foder .

Artikel 13

1 . Naar der henvises til fremgangsmaaden i denne artikel , indbringer formanden paa eget initiativ eller paa anmodning af en medlemsstats repraesentant sagen for Den staaende komité for Foderstoffer , der er nedsat ved Raadets afgoerelse af 20 . juli 1970 , i det foelgende benaevnt " komiteen " .

2 . Kommissionens repraesentant forelaegger komiteen et udkast til de foranstaltninger , der skal traeffes . Komiteen afgiver en udtalelse om dette udkast inden for en frist , som formanden kan fastsaette under hensyn til , hvor meget det foreliggende spoergsmaal haster . Udtalelsen vedtages med et flertal paa femogfyrre stemmer , idet medlemsstaternes stemmer tildeles vaegt efter traktatens artikel 148 , stk . 2 . Formanden deltager ikke i afstemningen .

3 . a ) Kommissionen traeffer de paataenkte foranstaltninger , saafremt de er i overensstemmelse med komiteens udtalelse .

b ) Saafremt de paataenkte foranstaltninger ikke er i overensstemmelse med komiteens udtalelse , eller der ikke er afgivet nogen udtalelse , foreslaar Kommissionen omgaaende Raadet de foranstaltninger , der skal traeffes . Raadet traeffer afgoerelse med kvalificeret flertal .

c ) Har Raadet efter forslagets forelaeggelse ikke inden udloebet af en frist paa tre maaneder truffet nogen afgoerelse , vedtages de foreslaaede foranstaltninger af Kommissionen , medmindre Raadet med simpelt flertal gaar imod de paagaeldende foranstaltninger .

Artikel 14

1 . Naar der henvises til fremgangsmaaden i denne artikel , indbringer formanden , paa eget initiativ eller paa anmodning af en medlemsstats repraesentant , sagen for komiteen .

2 . Kommissionens repraesentant forelaegger komiteen et udkast til de foranstaltninger , der skal traeffes . Komiteen afgiver en udtalelse om dette udkast inden for en frist paa to dage . Udtalelsen vedtages med et flertal paa femogfyrre stemmer , idet medlemsstaternes stemmer tildeles vaegt efter traktatens artikel 148 , stk . 2 . Formanden deltager ikke i afstemningen .

3 . a ) Kommissionen traeffer de paataenkte foranstaltninger , saafremt de er i overensstemmelse med komiteens udtalelse .

b ) Saafremt de paataenkte foranstaltninger ikke er i overensstemmelse med komiteens udtalelse , eller der ikke er afgivet nogen udtalelse , foreslaar Kommissionen omgaaende Raadet de foranstaltninger , der skal traeffes . Raadet traeffer afgoerelse med kvalificeret flertal .

c ) Har Raadet efter forslagets forelaeggelse ikke inden udloebet af en frist paa 15 dage truffet nogen afgoerelse , vedtages de foreslaaede foranstaltninger af Kommissionen , medmindre Raadet med simpelt flertal gaar imod de paagaeldende foranstaltninger .

Artikel 15

I bilag I , del K og bilag II , del D b ) i direktiv 70/524/EOEF udgaar alle henvisninger til nitrogenholdige forbindelser , der ikke er proteiner .

Artikel 16

Dette direktiv gaelder ikke for foder , for hvilket det mindst ved en passende angivelse godtgoeres , at det er bestemt til udfoersel til tredjelande .

Artikel 17

Medlemsstaterne saetter to aar efter meddelelsen af dette direktiv de noedvendige administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv . De underretter straks Kommissionen herom .

Artikel 18

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget i Luxembourg , den 30 . juni 1982 .

Paa Raadets vegne

Ph . MAYSTADT

Formand

( 1 ) EFT nr . C 197 af 18 . 8 . 1977 , s . 3 .

( 2 ) EFT nr . C 63 af 13 . 3 . 1978 , s . 53 .

( 3 ) EFT nr . C 84 af 8 . 4 . 1978 , s . 4 .

( 4 ) EFT nr . L 270 af 14 . 12 . 1970 , s . 1 .

( 5 ) EFT nr . L 170 af 3 . 8 . 1970 , s . 1 .

BILAG

1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 *

Benaevnelse af produktgrupper * Benaevnelse af produktet * Produktets kemiske betegnelse eller mikroorganismens art * Kultursubstrat ( eventuelle naermere angivelser ) * Karakteristika for produktets sammensaetning * Dyreart * Saerlige bestemmelser *

1 . Proteiner , som er frembragt paa grundlag af foelgende grupper af mikroorganismer * * * * * * *

1.1 . Bakterner * * * * * * *

1.2 . Gaer : * Alle gaersorter * Saccharomyces cerevissae , Saccharomyces carlsbergiensis * Melasse , vinasse , korn og stivelsesholdige produkter , frugtsaft , valle , maelkesyre , hydrolysen af vegetabilske fibre * - * Alle dyrearter * *

* * Kluyveromyces lactis , Kluyveromyces fragilis * Melasse , vinasse , korn og stivelsesholdige produkter , frugtsaft , valle , maelkesyre , hydrolysen af vegetabilske fibre * - * Alle dyrearter * *

1.2.1 . Gaer dyrket paa substrater af animalsk eller vegetabilsk oprindelse * - fremstillet paa grundlag af de i hhv . spalte 3 og 4 opregnede mikroorganismer og substrater * Saccharomyces cerevissae , Saccharomyces carlsbergiensis * Melasse , vinasse , korn og stivelsesholdige produkter , frugtsaft , valle , maelkesyre , hydrolysen af vegetabilske fibre * - * Alle dyrearter * *

* * Kluyveromyces lactis , Kluyveromyces fragilis * Melasse , vinasse , korn og stivelsesholdige produkter , frugtsaft , valle , maelkesyre , hydrolysen af vegetabilske fibre * - * Alle dyrearter * *

* - hvis celler er blevet draebt * * * * * *

1.2.2 . Gaert dyrket paa andre substrater end de under 1.2.1 omhandlede * * * * * * *

1.3 . Alger * - * - * * * * *

1.4 . Laverestaaende svampe * * * * * * *

2 . Ikke-aeggehvideholdige nitrogenforbindelser og tilsvarende produkter fra foelgende grupper : * * * * * * *

2.1 . Urinstof og derivater heraf : * 2.1.1 . Urinstof * CO(NH2)2 * - * Minimums renhed 98 % * Droevtygger fra det tidspunkt , hvor droevtygningen indlesdes * Foelgende oplyses paa foderblandingens etikette eller emballage : *

* * * * * * - produktets benaevnelse eventuelt den i foderblandingen indeholdte maengde , saafremt der findes officielle analysemetoder ; *

* * * * * * - indholdet af nitrogen udtrykt som proteinaekvivalens som bibringes af dende ikke-aeggehvideholdige nitrogenforbindelse(r ) *

* * * * * * - passende brugsanvisning med angivelse af bl.a . de dyrearter , foderstoffet er beregnet til , og det samlede maksimumindhold af ikke-aeggehvideholdige nitrogenstoffer som ikke maa overskrides i en dagsration . *

* 2.1.2 . Biuret * C2H5O2N3 * - * Minimums renhed 98 % * Droevtygger fra det tidspunkt , hvor droevtygningen indlesdes * Foelgende oplyses paa foderblandingens etikette eller emballage : *

* * * * * * - produktets benaevnelse eventuelt den i foderblandingen indeholdte maengde , saafremt der findes officielle analysemetoder ; *

* * * * * * - indholdet af nitrogen udtrykt som proteinaekvivalens som bibringes af dende ikke-aeggehvideholdige nitrogenforbindelse(r ) *

* * * * * * - passende brugsanvisning med angivelse af bl.a . de dyrearter , foderstoffet er beregnet til , og det samlede maksimumindhold af ikke-aeggehvideholdige nitrogenstoffer som ikke maa overskrides i en dagsration . *

* 2.1.3 . Urinphosphat * CO(NH2)2H3PO4 * - * Minimums renhed 98 % * Droevtygger fra det tidspunkt , hvor droevtygningen indlesdes * Foelgende oplyses paa foderblandingens etikette eller emballage : *

* * * * * * - produktets benaevnelse eventuelt den i foderblandingen indeholdte maengde , saafremt der findes officielle analysemetoder ; *

* * * * * * - indholdet af nitrogen udtrykt som proteinaekvivalens som bibringes af dende ikke-aeggehvideholdige nitrogenforbindelse(r ) *

* * * * * * - passende brugsanvisning med angivelse af bl.a . de dyrearter , foderstoffet er beregnet til , og det samlede maksimumindhold af ikke-aeggehvideholdige nitrogenstoffer som ikke maa overskrides i en dagsration . *

* 2.1.4 . Isobutandiurinstof * ( CH3)2-CH-CH-(NHCONH2)2 * - * Minimums renhed 98 % * Droevtygger fra det tidspunkt , hvor droevtygningen indlesdes * Foelgende oplyses paa foderblandingens etikette eller emballage : *

* * * * * * - produktets benaevnelse eventuelt den i foderblandingen indeholdte maengde , saafremt der findes officielle analysemetoder ; *

* * * * * * - indholdet af nitrogen udtrykt som proteinaekvivalens som bibringes af dende ikke-aeggehvideholdige nitrogenforbindelse(r ) *

* * * * * * - passende brugsanvisning med angivelse af bl.a . de dyrearter , foderstoffet er beregnet til , og det samlede maksimumindhold af ikke-aeggehvideholdige nitrogenstoffer som ikke maa overskrides i en dagsration . *

1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 *

Benaevnelse af produktgrupper * Benaevnelse af produktet * Produktets kemiske betegnelse eller mikroorganismens art * Kultursubstrat ( eventuelle naermere angivelser ) * Karakteristika for produktets sammensaetning * Dyreart * Saerlige bestemmelser *

2.2 . Aminosyrer og tilsvarende produkter * 2.2.1 . D , L-methionin * CH3S(CH2)2-CH(NH2)-COOH * - * Minimumsrenhed 98 % * dyrearter * - *

* 2.2.2 . L-lysin * NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH * - * Minimumsrenhed 98 % * dyrearter * - *

* 2.2.3 . L-lysin hydroclorid * NH2(CH2)4-CH(NH2)-COOH.HCL * - * Minimumsrenhed 98 % * dyrearter * - *

* 2.2.4 . Analogt hydroxyl-D , L-methionin * ( CH3-S(CH2)2-(CH(OH)-COO)2Ca * - * Minimumsrenhed 98 % * dyrearter * -

Top