EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31978L0387

Kommissionens første direktiv 78/387/EØF af 18. april 1978 om ændring af bilagene til Rådets direktiv 66/402/EØF om handel med sædekorn

EFT L 113 af 25.4.1978, p. 13–19 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Dokumentet er offentliggjort i en specialudgave (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1978/387/oj

31978L0387

Kommissionens første direktiv 78/387/EØF af 18. april 1978 om ændring af bilagene til Rådets direktiv 66/402/EØF om handel med sædekorn

EF-Tidende nr. L 113 af 25/04/1978 s. 0013 - 0019
den græske specialudgave: Kapitel 03 bind 20 s. 0233
den spanske specialudgave: Kapitel 03 bind 14 s. 0003
den portugisiske specialudgave: Kapitel 03 bind 14 s. 0003
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 9 s. 0209
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 9 s. 0209


++++

( 1 ) EFT nr . 125 af 11 . 7 . 1966 , s . 2309/66 .

( 2 ) EFT nr . L 16 af 20 . 1 . 1978 , s . 23 .

KOMMISSIONENS FOERSTE DIREKTIV

af 18 . april 1978

om aendring af bilagene til Raadets direktiv 66/402/EOEF om handel med saedekorn

( 78/387/EOEF )

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR _

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab ,

under henvisning til Raadets direktiv 66/402/EOEF af 14 . juni 1966 om handel med saedekorn ( 1 ) , senest aendret ved direktiv 78/55/EOEF ( 2 ) , saerlig artikel 21a , og

ud fra foelgende betragtninger :

Paa baggrund af udviklingen inden for videnskab og teknologi boer bilag I , II og III til ovennaevnte direktiv aendres af de nedenfor anfoerte aarsager ;

betingelserne for certificering af saedekorn af majs boer tilpasses efter de nugaeldende internationale ordninger vedroerende certificering af sorter af saedekorn ;

for at forbedre kvaliteten a saedekorn boer der fastsaettes bestemmelser med hensyn til de afgroeder , der tidligere har vaeret dyrket paa stedet ;

for af forbedre saedekorns genetiske vaerdi boer der fastsaettes normer for sortsrenhed for bestanden i tilfaelde af forekomst af visse andre arter ;

saedekorn af ris skal opfylde visse normer , og disse boer tilpasses efter den normale kvalitet for saedekorn ;

for at overholde betingelserne for den officielle kontrol af saedekorn , der gennemfores efter gaeldende internationale metode , ma visse bestemmelser aendres ;

det har i den nuvaerende situation ikke vaeret muligt at gennemfoere en fuldstaendig harmonisering af de betingelser , der gaelder inden for Faellesskabet vedroerende forekomst af Avena fatua : det skal imidlertid forsoeges inden 1 . juli 1983 at stramme de betigelser , der i denne henscende er fastlagt i direktiv 66/402/EOEF , for at an frem til en fuldstaendig harmonisering ;

de i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den staende komite for froe og plantemateriale henhoerende under Landbrug , Havebrug og Skovbrug _

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV

Artikel 1

I direktiv 66/402/EOEF foretages foelgende aendringer :

1 . Bilag I affattes saaledes :

" BILAG 1

BETINGELSER , SOM BESTANDEN SKAL OPFYLDE

1 . Den bestand , der tidligere har vaeret dyrket paa marken , maa ikke have vaeret uforenelig med dyrkningen af saedekorn af den paagaeldende art og sort , og marken skal i tilstraekkelig grad vaere fri for selvsaede planter fra tidligere dyrkning .

2 . Bestanden skal opfylde foelgende normer med hensyn til afstande til de naermestliggende marker , hvorfra pollen eventuelt kan forarsage uoensket fremmedbestoevning :

* Mindste -

Bestand

* afstand

1 * 2

Phalaris canariensis L , Secale cereale L :

_ ved dyrkning af basissaed * 300 m

_ ved dyrkning af certificeret saedekorn * 250 m

Majs ( Zea mays L ) * 200 m

Disse afstande behoever ikke at opretholdes , saafremt der findes tilstraekkelig beskyttelse mod uoensket fremmedbestoevning .

3 . Bestanden skal vaere tilstraekkeligt sortsaegte og sortsren , eller for saa vidt angaar bestande af indavlede linjer af majs ( Zea mays L ) tilstraekkelig aegte og ren med hensyn til disse saerlige egenskaber . Ved avl af hybride majssorte ( Zea mays L ) gaelder de naevnte betingelser tillige for kriterierne for komponenternes saerlige egenskaber , herunder hanlig sterilitet eller retablering af fertilitet .

Isaer skal bestande af Phalaris canariensis , Secale cerale og majs ( Zea mays L ) opfylde foelgende normer og betingelser :

A . Phalaris canariensis og Secale ceraele :

antallet af planter af den paagaeldende art , som umiskendeligt ikke er sortsaegte , maa ikke overstige :

_ 1 pr . 30 m2 ved avl af basissaed ,

_ 1 pr . 10 m2 ved avl af certificeret saedekorn .

B . Majs ( Zea mays L ) :

a ) det procentvise antal planter , som umiskendeligt afviger fra sorten , den indavlede linje eller komponenten , maa ikke overstige :

aa ) ved avl af basissaed :

i ) 0,1 for indavlede linjer ,

ii ) 0,1 for enkelthybrider , hver komponent ,

iii ) 0,5 for sorter med fri bestoevning ;

bb ) ved avl af certificeret saedekorn :

i ) komponenter af hybride sorter :

_ 0,2 for indavlede linjer ,

_ 0,2 for enkelthybrider ,

_ 1,0 for sorter med fri bestoevning ;

ii ) 1,0 for sorter med fri bestoevning ;

b ) foelgende andre normer eller betingelser skal opfyldes ved avl af saedekorn af hybride sorter :

aa ) planter af den hanlige komponent skal afgive tilstraekkelig pollen , medens planter af den hunlige komponent blomstrer ;

bb ) de hanlige blomster skal i fornoedent omfang fjernes ;

cc ) naar mindst 5 % af de hunlige planter har modtagelige stoevfang , maa procentdelen af planter af den hunlige komponent , der har afgivet pollen eller er ved at afgive pollen , ikke overstige :

_ 1 ved en enkelt officiel markinspektion ,

_ 2 ved samtlige officielle markinspektioner ;

planter anses for at have afgivet pollen eller vaere ved at afgive pollen , naar en tops stoevknapper paa et mindst 50 mm langt stykke af centralaksen eller dens sideskud er fri af inderavnen og har afgivet eller er ved at afgive pollen .

4 . Forekomsten af skadelige organismer , isaer Ustilagineae , der nedsaetter saedekornets brugsvaerdi , skal begraenses mest muligt .

5 . De naevnte normer og betingelser kontrolleres ved officielle markinspektioner .

Disse markinspektioner gennemfoeres under iagttagelse af foelgende betingelser :

A . Bestandens tilstand og udviklingsniveau skal muliggoere en fyldestgoerende kontrol ;

B . Antallet af markinspektioner skal mindst vaere :

a ) én for Avena sativa , Hordeum distichum , Hordeum polystichum , Oryza sativa , Phalaris canariensis , Triticum aestivum , Triticum durum , Triticum spelta og Secale cereale ;

b ) for majs ( Zea mays L ) i blomstringsperioden :

aa ) én for sorter med fri bestoevning ,

bb ) tre for indavlede linjer eller hybrider ;

hvis bestanden dyrkes paa en mark , hvor der foregaaende eller samme aar har vaeret dyrket majs ( Zea mays L ) , skal der foretages mindst én saerlig markinspektion for at kontrollere , at de i stk . 1 i dette bilag fastsatte bestemmelser er opfyldt ;

C . Stoerrelsen , antallet og fordelingen af det antal steder i marken , hvor der skal foretages undersoegelse for at kontrollere overholdelsen af bestemmelserne i dette bilag , fastsaettes efter passende metoder . "

2 . Bilag II affattes saaledes :

" BILAG II

BETINGELSER , SOM SAEDEKORNET SKAL OPFYLDE

1 . Saedekornet skal vaere tilstraekkeligt sortsaegte og sortsrent , eller for saa vidt angaar saedekorn af indavlede linjer af majs ( Zea mays L ) tilstraekkelig aegte og ren med hensyn til disse saerlige egenskaber . For saedekorn af hybride majssorter ( Zea mays L ) gaelder ovennaevnte betingelser tillige for komponenternes saerlige egenskaber .

Isaer saedekorn af nedenfor anfoerte arter skal opftylde foelgende normer og betingelser :

A . Avena sativa , Hordeum distichum , Hordeum polystichum , Oryza sativa , Triticum aestivum , Triticum durum , Triticum spelta :

* Mindste

Kategori * sortsrenhed

* ( 1 % )

1 * 2

Basissaed * 99,9

Certificeret saedekorn , foerste generation * 99,7

Certificeret saedekorn , anden generation * 99,0

Sortsrenheden kontrolleres hovedsagelig ved de markinspektioner , der gennemfoeres efter bestemmelserne i bilag I ;

B . Majs ( Zea mays L ) :

Hvor der til avl af certificeret saedekorn af hybride sorter er anvendt en hunlig komponent , der er hanlig steril , og en hanlig komponent , der ikke genvinder evnen til at afgive pollen , skal saedekornet produceres :

_ enten ved blanding af partier af saedekorn i et forhold afpasset efter sorten , hvor der dels er anvendt en hunlig komponent , der er hanlig steril , og dels en hunlig komponent , der er hanlig fertil ;

_ eller ved dyrkning af den hunlige komponent , der er hanlig steril , og den hunlige komponent , der er hanlig fertil , i et forhold afpasset efter den paagaeldende sort ; forholder mellem disse komponenter kontrolleres ved markinspektioner , der gennemfoeres efter bestemmelserne i bilag I .

2 . Saedekornet skal opfylde foelgende normer og betingelser med hensyn til spireevne , specifik renhed og indhold af froe af andre plantearter :

A . Tabel

* * * Hoejeste inhold af froe af andre plantearter inklusive roede froe af Oryza sativa i en proeve af den i antal i bilag III .

* * * spalter 4 , angivne vaegt ( i alt pr . kolonne )

* Mindste * Mindste * * * * * Avena fatua ,

Art og * spireevne * specifikke * * * * * Avena sterilis , * Raphanus

kategori * ( % af de * renhed * * * * Plantearter

* * * Andre * Roede froe af * Andre * * Avena * raphanistrum , * Panicum

* rene froe ) * ( vaegtprocent ) * * * * bortset fra

* * * Plantearter * Oryza sativa * kornarter * * ludoviciana , * Agrostemma * spp .

* * * ( a ) * * * korn * Lolium * githago

* * * * * * * temulentum

1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10

Avena sativa , Hordeum distichum , Hordeum

polystichum , Triticum aestivum , Triticum du -

rum , Triticum spelta

_ basisfroe * 85 * 99 * 4 * * 1 ( b ) * 3 * 0 ( c ) * 1

_ certificeret froe , foerste og anden generation * 85 * 98 * 10 * * 7 * 7 * 0 ( c ) * 3

Phalaris canariensis

_ basisfroe * 75 * 98 * 4 * * 1 ( b ) * * 0 ( c )

_ certificeret froe * 75 * 98 * 10 * * 5 * * 0 ( c )

Oryza sativa

_ basisfroe * 80 * 98 * 4 * 2 * * * * * 1

_ certificeret froe , foerste generation * 80 * 98 * 10 * 5 * * * * * 3

_ certificeret froe , anden generation * 80 * 98 * 15 * 10 * * * * * 3

Secale ceraele

_ basisfroe * 85 * 98 * 4 * * 1 ( b ) * 3 * 0 ( c ) * 1

_ certificeret froe * 85 * 98 * 10 * * 7 * 7 * 0 ( c ) * 3

Zea mays * 90 * 98 * 0

B . Normer og betingelser , der gaelder , hvor der henvises til dem i tabellen i stk . 2 . punkt A i dette bilag :

a ) Det i spalte 4 anfoerte stoerseteindhold af saedekorn omfatter tillige saedekorn af de i spalte 5 - 10 anfoerte arter ;

b ) en yderligere kerne af en anden kornart anses ikke som en urenhed , saafremt en ny proeve af samme vaegt er helt fri for kerner af andre kornarter ;

c ) en enkelt kerne eller er enkelt froe af Avena fatua , Avena sterilis , Avena ludoviciana eller Lolium temulentum i en proeve af den foreskrevne vaegt anses ikke som en urenhed , hvis ny proeve af samme stoerrelse er helt fri for kerner eller froe af disse arter .

3 . Forekomsten af skadelige organismer , der nedsaetter saedekornets brugsvaerdi , skal begraenses mest muligt .

Saedekornet skal isaer opfylde foelgende normer :

* Cleviceps purpurea

Kategori * ( stoerste antal af sclerotia eller brudstykker af sclerotia i en proeve af

* den i bilag III , spalte 4 , foreskrevne vaegt )

1 * 2

Basissaed * 1

Certificeret saedekorn * 3 "

3 . Bilag III affattes saaledes :

" BILAG III

VAEGT AF PARTIER OG PROEVER AF SAEDEKORN

* * * Vaegt af proeve til

* * * bestemmelse af

* * Mindstevaegt

* * antal i henhold

* Stoerstevaegt * af en proeve ,

* * til bilag II , stk . 2 ,

Art * af et parti * der udtages

* * punkt A , spalte

* ( tons ) * at et parti

* * 4 * 10 , og til bilag

* * ( gram )

* * * II , stk . 3

* * * ( gram )

1 * 2 * 3 * 4

Avena sativa , Hordeum distichum , Hor -

deum polystichum , Triticum aestivum ,

Triticum durum , Triticum spelta , Secale

cereale * 20 * 1 000 * 500

Phalaris canariensis * 10 * 400 * 200

Oryza sativa * 20 * 500 * 500

Majs ( Zea mays ) , basissaed af indavlede

linjer * 20 * 250 * 250

Majs ( Zea mays ) , basissaed af andre end

indavlede linjer ; certificeret saedekorn * 20 * 1 000 * 1 000 "

Artikel 2

1 . Medlemsstaterne saetter senest den 1 . juli 1980 de noedvendige administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv .

2 . Medlemsstaterne drager omsorg for , at der ikke paalaegges saedekorn nogen restriktioner i handelen som foelge af forskellige gennemfoerelsesdatoer for dette direktiv i overensstemmelse med stk . 1 .

Artikel 3

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 18 . april 1978 .

Paa Kommissionens vegne

Finn GUNDELACH

Naestformand

Top