Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31972L0166

Rådets direktiv 72/166/EØF af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer og kontrollen med forsikringspligtens overholdelse

OJ L 103, 2.5.1972, p. 1–4 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1972(II) P. 345 - 347
English special edition: Series I Volume 1972(II) P. 360 - 362
Greek special edition: Chapter 06 Volume 001 P. 136 - 138
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 002 P. 113 - 116
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 002 P. 113 - 116
Special edition in Finnish: Chapter 06 Volume 001 P. 111 - 113
Special edition in Swedish: Chapter 06 Volume 001 P. 111 - 113
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 001 P. 10 - 12
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 001 P. 10 - 12
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 001 P. 10 - 12
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 001 P. 10 - 12
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 001 P. 10 - 12
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 001 P. 10 - 12
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 001 P. 10 - 12
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 001 P. 10 - 12
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 001 P. 10 - 12
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 001 P. 10 - 12
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 001 P. 10 - 12

No longer in force, Date of end of validity: 26/10/2009; ophævet ved 32009L0103

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1972/166/oj

31972L0166

Rådets direktiv 72/166/EØF af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer og kontrollen med forsikringspligtens overholdelse

EF-Tidende nr. L 103 af 02/05/1972 s. 0001 - 0004
den finske specialudgave: kapitel 6 bind 1 s. 0111
den danske specialudgave: serie I kapitel 1972(II) s. 0345
den svenske specialudgave: kapitel 6 bind 1 s. 0111
den engelske specialudgave: serie I kapitel 1972(II) s. 0360
den græske specialudgave: Kapitel 06 bind 1 s. 0136
den spanske specialudgave: Kapitel 13 bind 2 s. 0113
den portugisiske specialudgave: Kapitel 13 bind 2 s. 0113


++++

RAADETS DIREKTIV

af 24 . april 1972

om indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkoeretoejer og kontrollen med forsikringspligtens overholdelse

( 72/166/EOEF )

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artikel 100 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ,

under henvisning til udtalelse fra Det europaeiske Parlament ,

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg , og

ud fra foelgende betragtninger :

Det er traktatens maal at skabe et faelles marked , der i det vaesentlige svarer til et internt marked ; en af forudsaetningerne herfor er virkeliggoerelsen af fri vare - og persontrafik ;

al graensekontrol med overholdelsen af pligten til at holde motorkoeretoejer ansvarsforsikret har som formaal at varetage de personers interesser , der maatte blive ofre for en ulykke foraarsaget af disse koeretoejer ; den er en foelge af forskellen i de enkelte landes regler paa dette omraade ;

disse forskelle er egnede til at hindre den frie trafik af motorkoeretoejer og personer inden for Faellesskabets omraade og har derfor umiddelbar betydning for oprettelsen og funktionen af det faelles marked ;

i Kommissionens henstilling af 21 . juni 1968 vedroerende toldkontrollen med rejsende ved Faellesskabets indre graenser opfordres medlemsstaterne til kun i undtagelsestilfaelde at foretage kontrol med rejsende og deres koeretoejer og til at fjerne bommene ved toldstederne ;

det er oenskeligt , at medlemsstaternes befolkning bliver sig eksistensen af det faelles marked mere bevidst , og at der til dette formaal traeffes foranstaltninger for yderligere at lempe reglerne om person - og motorkoeretoejstrafik i samfaerdslen mellem medlemsstaterne ; noedvendigheden af saadanne foranstaltninger er gentagne gange blevet understreget af medlemmer af Det europaeiske Parlament ;

saadanne lettelser i samfaerdslen betyder et nyt skridt hen imod den gensidige aabning af medlemsstaternes markeder og imod oprettelsen af lignende betingelser som paa et internt marked ;

kontrollen med groenne kort for motorkoeretoejer , der hoerer hjemme i en af medlemsstaterne , og som indpasserer paa en anden medlemsstats omraade , kan ophaeves paa grundlag af en overenskomst mellem de seks nationale forsikringsbureauer , hvorefter hvert nationalt bureau efter den nationale lovgivning garanterer for daekning af erstatningskrav , der er opstaaet paa landets omraade ved skade forvoldt af et saadant koeretoej , hvad enten det er forsikret eller ej ;

denne overenskomst om garanti bygger paa den forudsaetning , at ethvert i Faellesskabet hjemmehoerende koeretoej , der faerdes paa Faellesskabets omraade , er daekket af en forsikring ; det henstilles derfor , at det i alle medlemsstaters lovgivning paabydes , at der er pligt til at holde disse koeretoejer ansvarsforsikret med en forsikring , der daekker hele Faellesskabets omraade ; de enkelte staters lovgivning kan dog goere undtagelse herfra for bestemte personer og koeretoejsarter ;

den i direktivet fastsatte ordning vil ogsaa kunne anvendes paa koeretoejer , der hoerer hjemme i et tredjeland , med hvis nationale forsikringsbureau de seks medlemsstater har afsluttet en lignende overenskomst ,

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV :

Artikel 1

I dette direktiv forstaas ved :

1 . koeretoej : ethvert motordrevet koeretoej , der er bestemt til trafik til lands , og som ikke koerer paa skinner , saavel som paahaengskoeretoejer , selv om de ikke er tilkoeblede ;

2 . skadelidte : enhver person , der har ret til erstatning for skade forvoldt af et koeretoej ;

3 . nationalt forsikringsbureau : forening af ansvarsforsikringsselskaber , oprettet i overensstemmelse * med henstilling nr . 5 af 25 . januar 1949 fra arbejdsgruppen vedroerende landevejstransport under transportkomiteen i De forenede Nationers oekonomiske Europakommission , og som omfatter forsikringsselskaber , der i en stat er godkendt inden for branchen : " ansvarsforsikring for motordrevne koeretoejer " ;

4 . det omraade , hvor et koeretoej er hjemmehoerende :

- den stats omraade , hvor koeretoejer er registreret , eller

- i tilfaelde af , at der for en bestemt koeretoejsart ikke kraeves registrering , men vedkommende koeretoej dog er forsynet med forsikringsplade eller ander identifikationsmaerke i lighed med nummerplader , den stats omraade , hvor denne plade eller dette maerke er udleveret , eller

- i tilfaelde af , at der for bestemte koeretoejsarter hverken kraeves registrering , forsikringsplade eller andet maerke , den stats omraade , hvor koeretoejets bruger har sin bopael ;

5 . groent kort : internationalt forsikringsbevis udstedt af et nationalt forsikringsbureau paa grundlag af henstilling nr . 5 af 25 . januar 1959 fra arbejdsgruppen vedroerende landevejstransport under transportkomiteen i De forenede Nationers oekonomiske Europakommission .

Artikel 2

1 . Medlemsstaterne foerer ikke kontrol med ansvarsforsikring for koeretoejer , der er hjemmehoerende paa en anden medlemsstats omraade .

Medlemsstaterne foerer heller ikke kontrol med saadan forsikring for koeretoejer , der er hjemmehoerende paa tredjelands omraade , naar de indpasserer fra en anden medlemsstat . Der kan dog foretages stikproevekontrol .

2 . For koeretoejer , der er hjemmehoerende paa en af medlemsstaternes omraade , traeder dette direktivs bestemmelser med undtagelse af artiklerne 3 og 4 i kraft :

- naar der mellem de seks nationale forsikringsbureauer er truffet en overenskomst , hvorefter hvert nationalt bureau forpligter sig til i overensstemmelse med det paagaeldende lands regler om lovpligtig ansvarsforsikring at behandle de skadestilfaelde , der forekommer paa landets omraade foraarsaget af forsikrede eller uforsikrede koeretoejer , der hoerer hjemme i en af de andre medlemsstater ;

- fra det af Kommissionen bestemte tidspunkt , efter at den i snaevert samarbejde med medlemsstaterne har fastslaer , at der er truffet en saadan overenskomst ;

- for denne overenskomst gyldighedsperiode .

Artikel 3

1 . Hver medlemsstat traeffer med forbehold af artikel 4 alle formaalstjenlige foranstaltninger for at sikre , at erstatningsansvaret for koeretoejer , der er hjemmehoerende i det paagaeldende land , er daekket af en forsikring . Der traeffes inden for rammerne af disse foranstaltninger bestemmelse om , hvilke skader der daekkes samt om forsikringens naermere vilkaar .

2 . Hver medlemsstat traeffer alle formaalstjenlige foranstaltninger for at sikre , at forsikringskontrakten i oevrigt daekker foelgende skader :

- skader , der forsaarsages i andre medlemsstater , i overensstemmelse med disse staters lovgivning ,

- skader , der rammer personer , som er hjemmehoerende i en af medlemsstaterne , paa en straekning , der direkte forbinder to omraader , hvor traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab finder anvendelse , naar der ikke findes et nationalt forsikringsbureau i det passerede omraade ; i dette tilfaelde skal skaden daekkes i overensstemmelse med reglerne om lovpligtig ansvarsforsikring i den medlemsstat , hvor koeretoejet er hjemmehoerende .

Artikel 4

Hver medlemsstat kan goere undtagelse fra artikel 3 :

a ) for bestemte offentlige eller private fysiske og juridiske personer , som det paagaeldende land optager paa en liste , der sendes til de andre medlemsstater og til Kommissionen .

I saadanne tilfaelde traeffer den medlemsstat , der goer undtagelse fra artikel 3 , de noedvendige foranstaltninger til daekning af skader forvoldt i andre medlemsstater af koeretoejer , der tilhoerer de paagaeldende personer . Den traeffer saerlig bestemmelse om , hvilken myndighed eller hvilket organ i det land , hvor skaden er forvoldt , der i overensstemmelse med dette lands lovgivning skal erstatte skadelidte tabet , hvis den i artikel 2 , stk . 2 , foerste led , fastsatte fremgangsmaade ikke kan gennemfoeres . Den giver de andre medlemsstater og Kommissionen meddelelse om de trufne foranstaltninger ;

b ) for bestemte arter af koeretoejer eller for koeretoejer , der er forsynet med saerligt kendemaerke , og som det paagaeldende land optager paa en liste , der sendes til de andre medlemsstater og til Kommissionen .

I dette tilfaelde bevarer de oevrige medlemsstater retten til ved indpassage af et af disse koeretoejer paa deres omraade at kraeve , at foereren er i besiddelse af et gyldigt groent kort , eller at han tegner graenseforsikring efter regler , som hvert medlemsstat kan fastsaette .

Artikel 5

Hver medlemsstat traeffer foranstaltninger for at sikre , at det nationale forsikringsbureau , uanset den i artikel 2 , stk . 2 , foerste led , fastsatte forpligtelse , ved skadestilfaelde foraarsaget inden for dets omraade af et koeretoej , der er hjemmehoerende paa en anden medlemsstats omraade , skaffer sig oplysning om foelgende :

- det omraade , hvor koeretoejet er hjemmehoerende , og i givet fald koeretoejets registreringsnummer ;

- saa vidt muligt de oplysninger om det paagaeldende koeretoejs forsikring , der normalt fremgaar af det groenne kort , og som maatte vaere i foererens besiddelse , i det omfang disse oplysninger forlanges af medlemsstaten paa det omraade , hvor koeretoejet er hjemmehoerende .

Hver medlemsstat drager ligeledes omsorg for , at vedkommende bureau meddeler disse oplysninger til det nationale forsikringsbureau i den stat , hvor koeretoejet er hjemmehoerende .

Artikel 6

Medlemsstaterne drager omsorg for , at koeretoejer , der er hjemmehoerende paa tredjelands omraade eller paa en medlemsstats ikke-europaeiske territorium , og som indpasserer i det omraade , hvor traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab gaelder , kun faar adgang til at koere paa dens omraade , hvis de skader , som foraarsages ved deres koersel , er daekket paa hele det omraade , hvor traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab gaelder , efter de enkelte landes nationale regler om lovpligtig ansvarsforsikring .

Artikel 7

1 . Ethvert koeretoej , der normalt befinder sig paa tredjelands omraade eller paa en medlemsstats ikke-europaeiske territorium , skal foer indpassage paa et omraade , hvor traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab gaelder , vaere forsynet med et gyldigt groent kort eller bevis for , at der er tegnet en graenseforsikring , der er i overensstemmelse med artikel 6 .

2 . Koeretoejer , der er hjemmehoerende i et tredjeland , betragtes dog som koeretoejer hjemmehoerende i Faellesskabet , naar de nationale forsikringsbureauer i alle medlemsstaterne hver for sig garanterer for , at skadestilfaelde foraarsaget paa deres omraade ved disse koeretoejers deltagelse i trafikken behandles i overensstemmelse med de nationale regler om lovpligtig ansvarsforsikring .

3 . Naar Kommissionen i snaevert samarbejde med medlemsstaterne har fastslaaet , at de i stk . 2 omtalte garantier er afgivet , traeffer den bestemmelse om , fra hvilket tidspunkt og for hvilke koeretoejsarter , medlemsstaterne ikke laengere forlanger forevisning af de i stk . 1 naevnte dokumenter .

Artikel 8

Medlemsstaterne traeffer de noedvendige foranstaltninger for senest den 31 . december 1973 at efterkomme dette direktiv og giver straks Kommissionen meddelelse herom .

Artikel 9

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget i Luxembourg , den 24 . april 1972

Paa Raadets vegne

G . THORN

Formand

Top