?

4.11.2014    | DA | Den Europæiske Unions Tidende | L 317/354.11.2014    | EN | Official Journal of the European Union | L 317/35
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1143/2014REGULATION (EU) No 1143/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
af 22. oktober 2014of 22 October 2014
om forebyggelse og håndtering af introduktion og spredning af invasive ikkehjemmehørende arteron the prevention and management of the introduction and spread of invasive alien species
EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,
under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 192, stk. 1,Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, and in particular Article 192(1) thereof,
under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,Having regard to the proposal from the European Commission,
efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,After transmission of the draft legislative act to the national parliaments,
under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),Having regard to the opinion of the European Economic and Social Committee (1),
efter høring af Regionsudvalget,After consulting the Committee of the Regions,
efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), ogActing in accordance with the ordinary legislative procedure (2),
ud fra følgende betragtninger:Whereas:
(1) | Forekomsten af ikkehjemmehørende arter, uanset om det er dyr, planter, svampe eller mikroorganismer, på nye lokaliteter, giver ikke altid anledning til bekymring. En betydelig del af de ikkehjemmehørende arter kan imidlertid blive invasive og få alvorlig skadelig indvirkning på biodiversiteten og relaterede økosystemtjenester og have anden social og økonomisk virkning, hvilket bør forhindres. Der findes omkring 12 000 ikkehjemmehørende arter i miljøet i Unionen og i andre europæiske lande, hvoraf ca. 10-15 % betragtes som invasive.(1) | The appearance of alien species, whether of animals, plants, fungi or micro-organisms, in new locations is not always a cause for concern. However, a significant subset of alien species can become invasive and have serious adverse impact on biodiversity and related ecosystem services, as well as have other social and economic impact, which should be prevented. Some 12 000 species in the environment of the Union and in other European countries are alien, of which roughly 10 to 15 % are estimated to be invasive.
(2) | Invasive ikkehjemmehørende arter udgør en af hovedtruslerne mod biodiversitet og relaterede økosystemtjenester, især i geografisk og evolutionsmæssig henseende isolerede økosystemer som f.eks. små øer. Den trussel, som sådanne arter udgør, kan intensiveres på grund af øget global handel, transport, turisme og klimaændringer.(2) | Invasive alien species represent one of the main threats to biodiversity and related ecosystem services, especially in geographically and evolutionarily isolated ecosystems, such as small islands. The risks such species pose may intensify due to increased global trade, transport, tourism and climate change.
(3) | Den trussel mod biodiversitet og relaterede økosystemtjenester, som invasive ikkehjemmehørende arter udgør, antager forskellige former, herunder alvorlige konsekvenser for naturligt hjemmehørende arter og økosystemers struktur og funktion på grund af ændring af levesteder, prædation, konkurrence, overførsel af sygdomme, fortrængning af hjemmehørende arter inden for en betydelig del af et udbredelsesområde og på grund af genetisk indvirkning af hybridisering. Invasive ikkehjemmehørende arter kan også have stor skadelig indvirkning på menneskers sundhed og økonomien. Kun levende enheder og dele heraf, der er i stand til at reproducere sig, udgør en trussel mod biodiversitet og relaterede økosystemtjenester, menneskers sundhed eller økonomien, og derfor bør alene disse være omfattet af restriktionerne i denne forordning.(3) | The threat to biodiversity and related ecosystem services that invasive alien species pose takes different forms, including severe impacts on native species and the structure and functioning of ecosystems through the alteration of habitats, predation, competition, the transmission of diseases, the replacement of native species throughout a significant proportion of range and through genetic effects by hybridisation. Furthermore, invasive alien species can also have a significant adverse impact on human health and the economy. Only live specimens, and parts that can reproduce, represent a threat to biodiversity and related ecosystem services, human health or the economy, and therefore, only those should be subject to the restrictions under this Regulation.
(4) | Unionen er part i konventionen om den biologiske mangfoldighed, der blev godkendt ved Rådets afgørelse 93/626/EØF (3), og derfor bundet af konventionens artikel 8, litra h), hvori det fastsættes, at parterne så vidt muligt og alt efter omstændighederne skal »forhindre indførelse af, kontrollere eller udrydde disse ikkehjemmehørende arter, der truer økosystemer, levesteder eller arter«.(4) | The Union, as a party to the Convention on Biological Diversity, approved by Council Decision 93/626/EEC (3), is bound by Article 8(h) of that Convention, according to which the Parties shall, as far as possible and as appropriate, 'prevent the introduction of, control or eradicate those alien species which threaten ecosystems, habitats or species'.
(5) | Unionen er part i konventionen om beskyttelse af Europas vilde dyr og planter samt naturlige levesteder, der blev godkendt ved Rådets afgørelse 82/72/EØF (4), og har forpligtet sig til at træffe alle de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre beskyttelse af vilde dyrs og planters levesteder.(5) | The Union, as a Party to the Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, approved by Council Decision 82/72/EEC (4), has undertaken to take all appropriate measures to ensure the conservation of the habitats of the wild flora and fauna species.
(6) | For at bidrage til opfyldelsen af målene i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF (5), 2008/56/EF (6) og 2009/147/EF (7) samt Rådets direktiv 92/43/EØF (8) bør denne forordning fastsætte bestemmelser for at forebygge, minimere og begrænse invasive ikkehjemmehørende arters skadelige virkninger for biodiversiteten og de relaterede økosystemtjenester og for menneskers sundhed og sikkerhed samt for at mindske deres sociale og økonomiske virkninger.(6) | To support the achievement of the objectives of Directives 2000/60/EC (5), 2008/56/EC (6) and 2009/147/EC (7) of the European Parliament and of the Council and Council Directive 92/43/EEC (8), this Regulation should establish rules to prevent, minimise and mitigate the adverse effects of invasive alien species on biodiversity and related ecosystem services, and on human health and safety as well as to reduce their social and economic impact.
(7) | Visse arter vandrer naturligt som reaktion på ændringer i miljøet. De bør ikke betragtes som ikkehjemmehørende arter i deres nye miljø og bør ikke være omfattet af anvendelsesområdet for denne forordning. Denne forordning bør kun omhandle arter, der er introduceret i Unionen ved menneskelig mellemkomst.(7) | Some species migrate naturally in response to environmental changes. They should not be considered as alien species in their new environment and should be excluded from the scope of this Regulation. This Regulation should focus only on species introduced into the Union as a consequence of human intervention.
(8) | Der i øjeblikket over 40 lovgivningsmæssige EU-retsakter om dyresundhed, som indeholder bestemmelser om dyresygdomme. Desuden er der i Rådets direktiv 2000/29/EF (9) bestemmelser om organismer, som er skadelige for planter eller planteprodukter, og i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF (10) fastlægges den ordning, som er gældende for genetisk modificerede organismer. Alle nye regler om invasive ikkehjemmehørende arter bør derfor være tilpasset til og ikke overlappe disse lovgivningsmæssige EU-retsakter, og de bør ikke finde anvendelse på organismer, som er omfattet af disse lovgivningsmæssige retsakter.(8) | There are currently over 40 Union legislative acts on animal health which include provisions on animal diseases. Moreover, Council Directive 2000/29/EC (9) includes provisions on organisms which are harmful to plants or plant products, and Directive 2001/18/EC of the European Parliament and of the Council (10) sets out the regime applicable to genetically modified organisms. Therefore, any new rules on invasive alien species should be aligned with and not overlap with those legislative acts of the Union and should not apply to the organisms targeted by those legislative acts.
(9) | Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 (11) og (EU) nr. 528/2012 (12) samt Rådets forordning (EF) nr. 708/2007 (13) fastsætter regler om godkendelse af anvendelse af visse fremmede arter til særlige formål. Anvendelsen af visse arter er allerede blevet godkendt i henhold til disse ordninger, da nærværende forordning trådte i kraft. For at sikre en sammenhængende retlig ramme bør arter, der anvendes til disse formål, derfor ikke være omfattet af nærværende forordning.(9) | Regulations (EC) No 1107/2009 (11) and (EU) No 528/2012 (12) of the European Parliament and of the Council and Council Regulation (EC) No 708/2007 (13) provide for rules concerning the authorisation for the use of certain alien species for particular purposes. The use of certain species has already been authorised under those regimes at the time of entry into force of this Regulation. To ensure a coherent legal framework, species used for those purposes should thus be excluded from the scope of this Regulation.
(10) | Eftersom der findes et stort antal invasive ikkehjemmehørende arter, er det vigtigt at sikre, at delgruppen af invasive ikkehjemmehørende arter, der betragtes som problematiske på EU-plan, prioriteres. Derfor bør der udarbejdes en liste, der regelmæssigt ajourføres, over invasive ikkehjemmehørende arter, som anses for at være problematiske på EU-plan (»EU-listen«). En invasiv ikkehjemmehørende art bør anses for at være problematisk for Unionen, hvis den skade, som den forårsager i berørte medlemsstater, er så omfattende, at det berettiger vedtagelse af målrettede foranstaltninger, der finder anvendelse i hele Unionen, herunder også i de medlemsstater, som endnu ikke er berørt eller endog sandsynligvis ikke vil blive berørt. For at sikre, at identificeringen af invasive ikkehjemmehørende arter, der betragtes som problematiske på EU-plan, står i et rimeligt forhold til problemets omfang, bør EU-listen udarbejdes og ajourføres gradvist på grundlag af en trinvis tilgang og fokusere på de arter, hvis opførelse på EU-listen effektivt vil forebygge, minimere eller begrænse disse arters skadelige indvirkning på en omkostningseffektiv måde. Da arter inden for samme taksonomiske gruppe ofte har lignende økologiske behov og kan udgøre lignende risici, bør det om nødvendigt være muligt at opføre taksonomiske grupper af arter på EU-listen.(10) | As invasive alien species are numerous, it is important to ensure that priority is given to addressing the subset of invasive alien species considered to be of Union concern. A list of such invasive alien species considered to be of Union concern ("the Union list") should therefore be established and regularly updated. An invasive alien species should be considered to be of Union concern if the damage that it causes in affected Member States is so significant that it justifies the adoption of dedicated measures applicable across the Union, including in the Member States that are not yet affected or are even unlikely to be affected. To ensure that the identification of invasive alien species of Union concern remains proportionate, the Union list should be established and updated gradually and be focused on species whose inclusion on the Union list would effectively prevent, minimise or mitigate the adverse impact of those species in a cost efficient manner. As species within the same taxonomic group often have similar ecological requirements and may pose similar risks, the inclusion of taxonomic groups of species on the Union list should be allowed, where appropriate.
(11) | Kriterierne for optagelse på EU-listen er det vigtigste instrument til at anvende denne forordning. For at sikre en effektiv ressourceanvendelse bør disse kriterier sikre, at de invasive ikkehjemmehørende arter, der har den største skadelige indvirkning blandt de potentielt invasive ikkehjemmehørende arter, som kendes i dag, er dem, der bliver opført på listen. Kommissionen bør senest et år efter ikrafttrædelsen af denne forordning forelægge det udvalg, der er oprettet ved denne forordning, et forslag til en EU-liste ud fra disse kriterier. Når Kommissionen foreslår EU-listen, bør den informere dette udvalg om, hvordan den har taget hensyn til disse kriterier. Kriterierne bør omfatte en risikovurdering i henhold til de gældende bestemmelser i Verdenshandelsorganisationens (WTO's) relevante aftaler om begrænsninger af handel med arter.(11) | The criteria for inclusion on the Union list are the core instrument of application of this Regulation. To ensure the effective use of resources, those criteria should ensure that among the potential invasive alien species currently known, those that have the most significant adverse impact will be listed. The Commission should submit to the committee established by this Regulation a proposal for a Union list based on those criteria within one year of the entry into force of this Regulation. When proposing the Union list, the Commission should inform that committee on how it took those criteria into account. The criteria should include a risk assessment pursuant to the applicable provisions under the relevant Agreements of the World Trade Organisation (WTO) on placing trade restrictions on species.
(12) | For at undgå uforholdsmæssige eller urimelige omkostninger for medlemsstaterne og for at sikre merværdien af EU-foranstaltningerne gennem denne forordning bør Kommissionen, når den foreslår EU-listen og de ledsagende foranstaltninger, tage hensyn til gennemførelsesomkostningerne for medlemsstaterne, omkostningerne ved ikke at handle, omkostningseffektiviteten og de socioøkonomiske aspekter. I denne forbindelse bør der ved udvælgelsen af de invasive ikkehjemmehørende arter, som skal opføres på EU-listen, lægges særlig vægt på arter, som anvendes i vidt omfang og giver betydelige sociale og økonomiske fordele i en medlemsstat uden at kompromittere denne forordnings mål.(12) | To avoid disproportionate or excessive costs for any Member State and to safeguard the added value of Union action through this Regulation, when proposing the Union list and consequential measures, the Commission should take into consideration the implementation cost for Member States, the cost of inaction, the cost-effectiveness and the socio-economic aspects. In this context, in selecting the invasive alien species to be included on the Union list, special attention should be given to species that are widely used and provide significant social and economic benefits in a Member State, without compromising the objectives of this Regulation.
(13) | For at sikre overensstemmelse med bestemmelserne i WTO's relevante aftaler og en sammenhængende anvendelse af denne forordning bør der fastlægges fælles kriterier for risikovurderingen. Kriterierne bør, når det er relevant, baseres på de nuværende nationale og internationale standarder og bør omfatte forskellige aspekter af artens egenskaber, risikoen for og metoder til introduktion i Unionen, artens skadelige sociale, økonomiske og biodiversitetsmæssige virkning, de mulige fordele ved anvendelse og omkostningerne ved begrænsning set i forhold til den skadelige indvirkning samt en vurdering af de potentielle omkostninger ved miljømæssig, social og økonomisk skade for at vise problemets betydning for Unionen og begrunde en yderligere indsats. For at udvikle systemet gradvis og bygge på de opnåede erfaringer bør den overordnede tilgang evalueres inden den 1. juni 2021.(13) | To ensure compliance with the rules under the relevant Agreements of the WTO and the coherent application of this Regulation, common criteria should be established to carry out the risk assessment. Where appropriate, those criteria should be based on existing national and international standards and should encompass different aspects of the characteristics of the species, the risk and modes of introduction into the Union, the adverse social, economic and biodiversity impact of the species, the potential benefits of uses and the costs of mitigation to weigh them against the adverse impact, as well as on an assessment of the potential costs of environmental, social and economic damage demonstrating the significance for the Union, so as to further justify action. In order to develop the system progressively and build upon the experience gained, the overall approach should be assessed by 1 June 2021.
(14) | Nogle invasive ikkehjemmehørende arter er opført i bilag B til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 (14), og import af nævnte dyr i Unionen er forbudt, fordi det er fastslået, at de er invasive, og fordi introduktion af dem i Unionen har en skadelig indvirkning på naturligt hjemmehørende arter. Der er tale om følgende arter: Callosciurus erythraeus, Sciurus carolinensis, Oxyura jamaicensis, Lithobates (Rana) catesbeianus, Sciurus niger, Chrysemys picta og Trachemys scripta elegans. For at sikre en sammenhængende retlig ramme og ensartede regler for invasive ikkehjemmehørende arter på EU-plan bør disse invasive ikkehjemmehørende arters opførelse på listen som ikkehjemmehørende arter, der er problematiske på EU-plan, gives høj prioritet.(14) | Some invasive alien species are included in Annex B to Council Regulation (EC) No 338/97 (14), and their importation into the Union is prohibited because their invasive character has been recognised and their introduction into the Union has an adverse impact on native species. Those species are: Callosciurus erythraeus, Sciurus carolinensis, Oxyura jamaicensis, Lithobates (Rana) catesbeianus, Sciurus niger, Chrysemys picta and Trachemys scripta elegans. To ensure a coherent legal framework and uniform rules on invasive alien species at Union level, the listing of those invasive alien species as invasive alien species of Union concern should be considered as a matter of priority.
(15) | Forebyggelse er generelt mere miljømæssigt ønskeligt og omkostningseffektivt end efterfølgende foranstaltninger og bør prioriteres. Der bør derfor gives prioritet til opførelse på listen af invasive ikkehjemmehørende arter, der endnu ikke forekommer i Unionen, eller som er på et tidligt stadium af invasionen, og af invasive ikkehjemmehørende arter, der sandsynligvis vil få den største skadelige indvirkning. Eftersom nye invasive ikkehjemmehørende arter til stadighed kan introduceres i Unionen, og de nuværende ikkehjemmehørende arter spreder sig og udvider deres udbredelsesområde, bør det sikres, at EU-listen løbende revideres og ajourføres.(15) | Prevention is generally more environmentally desirable and cost-effective than reaction after the fact, and should be prioritised. Therefore, priority should be given to the listing of invasive alien species that are not yet present in the Union or are at an early stage of invasion and of invasive alien species that are likely to have the most significant adverse impact. As new invasive alien species can be introduced continuously into the Union and alien species present are spreading and expanding their range, it is necessary to ensure that the Union list is constantly reviewed and kept up-to-date.
(16) | Mulighederne for regionalt samarbejde bør udforskes mellem de medlemsstater, hvor det er de samme arter, der ikke er i stand til at etablere levedygtige bestande i en stor del af Unionen. Hvis målene for denne forordning bedre kan opfyldes gennem foranstaltninger på EU-plan, kan disse arter også opføres på EU-listen.(16) | Regional cooperation should be explored between Member States concerned with the same species that are not able to establish a viable population in a large part of the Union. Where the objectives of this Regulation are better achieved by measures at Union level, those species could also be included on the Union list.
(17) | Der bør ved forfølgelsen af denne forordnings mål tages hensyn til den specifikke situation i regionerne i den yderste periferi og navnlig deres fjerne beliggenhed, deres status som øsamfund og deres respektive biodiversiteters enestående karakter. Derfor bør kravene i denne forordning om at træffe restriktive og forebyggende foranstaltninger vedrørende invasive ikkehjemmehørende arter, som er problematiske på EU-plan, tilpasses til de særlige forhold i regionerne i den yderste periferi som defineret i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) under hensyntagen til Det Europæiske Råds afgørelse 2010/718/EU (15) og 2012/419/EU (16).(17) | In pursuing the objectives of this Regulation, it is appropriate to take account of the specific situation of the outermost regions, and in particular their remoteness, insularity and the uniqueness of their respective biodiversities. Therefore, the requirements under this Regulation to take restrictive and preventive measures relating to invasive alien species of Union concern should be adapted to the specificities of the outermost regions, as defined by the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), taking into account European Council Decisions 2010/718/EU (15) and 2012/419/EU (16).
(18) | De risici og problemer, som er forbundet med invasive ikkehjemmehørende arter, udgør en grænseoverskridende udfordring, som berører hele Unionen. Det er derfor af afgørende betydning at vedtage et forbud på EU-plan mod tilsigtet eller uagtsom introduktion i Unionen, reproduktion, dyrkning, transport, køb, salg, anvendelse, bytte, hold og udsætning af invasive ikkehjemmehørende arter, som er problematiske på EU-plan, med henblik på at sikre, at der træffes tidlige og sammenhængende foranstaltninger i hele Unionen for at undgå forvridninger på det indre marked og for at forebygge situationer, hvor foranstaltninger i én medlemsstat undergraves af manglende foranstaltninger i en anden medlemsstat.(18) | The risks and concerns associated with invasive alien species represent a cross-border challenge affecting the whole of the Union. It is therefore essential to adopt a ban at Union level on intentionally or negligently bringing into the Union, reproducing, growing, transporting, buying, selling, using, exchanging, keeping and releasing invasive alien species of Union concern in order to ensure that early and consistent action is taken across the Union to avoid distortions of the internal market and to prevent situations where action taken in one Member State is undermined by inaction in another Member State.
(19) | For at muliggøre videnskabelig forskning og ex situ-bevaringsaktiviteter skal der fastsættes særlige regler for de invasive ikkehjemmehørende arter, som er problematiske på EU-plan, og som indgår i sådanne aktiviteter. Disse aktiviteter bør foregå i lukkede foretagender, hvor organismerne holdes i indesluttet opbevaring, og alle nødvendige forholdsregler er truffet for at undgå, at invasive ikkehjemmehørende arter, som er problematiske på EU-plan, undslipper eller udsættes ulovligt. Hvis der er givet tilladelse af Kommissionen i behørigt motiverede ekstraordinære tilfælde af tvingende almene hensyn, bør disse regler også kunne anvendes på visse andre aktiviteter, herunder erhvervsmæssige aktiviteter. Ved gennemførelsen af disse regler bør der lægges særlig vægt på at undgå enhver skadelig indvirkning på beskyttede arter og levesteder i overensstemmelse med den relevante EU-ret.(19) | With a view to enabling scientific research and ex-situ conservation activities, it is necessary to provide specific rules for the invasive alien species of Union concern subject to those activities. Those activities should be carried out in closed establishments where the organisms are in contained holding and with all the necessary measures taken to avoid the escape or unlawful release of invasive alien species of Union concern. Where authorised by the Commission in duly motivated exceptional cases of compelling public interest it should be possible for those rules to apply also to certain other activities, including commercial activities. In implementing those rules, particular attention should be paid to avoiding any adverse impact on protected species and habitats, in accordance with relevant Union law.
(20) | Der kan opstå tilfælde, hvor ikkehjemmehørende arter, der endnu ikke er anerkendt som værende invasive ikkehjemmehørende arter, som er problematiske på EU-plan, observeres ved Unionens grænser eller opdages på Unionens område. Derfor bør medlemsstaterne gives mulighed for at vedtage visse nødforanstaltninger på grundlag af tilgængelige videnskabelige oplysninger. Disse nødforanstaltninger vil gøre det muligt at sætte øjeblikkeligt ind over for invasive ikkehjemmehørende arter, som vil kunne udgøre en risiko, hvis de introduceres, etablerer sig eller spreder sig i disse lande, og medlemsstaterne kan vurdere den faktiske risiko i overensstemmelse med de gældende bestemmelser i WTO's relevante aftaler, navnlig når det sker med henblik på at få disse arter anerkendt som invasive ikkehjemmehørende arter, som er problematiske på EU-plan. Der er behov for at koble nationale nødforanstaltninger sammen med muligheden for at vedtage nødforanstaltninger på EU-plan for at sikre overensstemmelse med bestemmelserne i WTO's relevante aftaler. Nødforanstaltninger på EU-plan vil endvidere udstyre Unionen med mekanismer, som gør det muligt at handle hurtigt, når en ny invasiv ikkehjemmehørende art optræder, eller der er overhængende fare for indførsel af en ny invasiv ikkehjemmehørende art i overensstemmelse med forsigtighedsprincippet.(20) | There may be cases where alien species not yet recognised as invasive alien species of Union concern appear at the Union borders or are detected in the territory of the Union. Member States should therefore be granted the possibility to adopt certain emergency measures on the basis of available scientific evidence. Such emergency measures would allow immediate reaction against invasive alien species which could pose risks related to their introduction, establishment and spread in those countries, while Member States assess the actual risks posed by them, in line with the applicable provisions of the relevant Agreements of the WTO, in particular with a view to having those species recognised as invasive alien species of Union concern. There is a need to couple national emergency measures with the possibility of adopting emergency measures at Union level to comply with the provisions of the relevant Agreements of the WTO. Furthermore, emergency measures at Union level would equip the Union with a mechanism to act swiftly in case of presence or imminent danger of entry of a new invasive alien species in accordance with the precautionary principle.
(21) | En stor del af de invasive ikkehjemmehørende arter introduceres utilsigtet i Unionen. Det er derfor afgørende at håndtere spredningsvejene for utilsigtet introduktion mere effektivt. Foranstaltningerne på dette område bør være gradvise, eftersom erfaringerne på dette område er forholdsvis begrænsede. Foranstaltningerne bør omfatte frivillige foranstaltninger som dem, der foreslås i Den Internationale Søfartsorganisations retningslinjer for kontrol og styring af biologisk forurening på skibssider, og obligatoriske foranstaltninger. Foranstaltningerne bør baseres på Unionens og medlemsstaternes erfaringer med at håndtere visse spredningsveje, herunder de foranstaltninger, der er vedtaget inden for rammerne af den internationale konvention for administration og kontrol af skibes ballastvand og sediment vedtaget i 2004. Kommissionen bør derfor tage alle hensigtsmæssige skridt til at opfordre medlemsstaterne til at ratificere denne konvention.(21) | A large proportion of invasive alien species are introduced unintentionally into the Union. It is therefore crucial to manage the pathways of unintentional introduction more effectively. Action in this area should be gradual, given the relatively limited experience in this field. Action should include voluntary measures, such as the actions proposed by the International Maritime Organisation's Guidelines for the Control and Management of Ships' Biofouling, and mandatory measures. Action should build on the experience gained in the Union and in Member States in managing certain pathways, including measures established through the International Convention for the Control and Management of Ships Ballast Water and Sediments adopted in 2004. Accordingly, the Commission should take all appropriate steps to encourage Member States to ratify that Convention.
(22) | For at udvikle et egnet videngrundlag til at adressere de problemer, som invasive ikkehjemmehørende arter forårsager, er det vigtigt, at medlemsstaterne gennemfører forskning, monitorering og overvågning af sådanne arter. Eftersom overvågningssystemer er det bedst egnede middel til at opdage nye invasive ikkehjemmehørende arter på et tidligt tidspunkt og til at fastslå udbredelsen af arter, som allerede har etableret sig, bør disse systemer omfatte både målrettede og generelle undersøgelser og drage nytte af de fordele, der er ved at inddrage forskellige sektorer og berørte parter, herunder regional- og lokalsamfund. Overvågningssystemer bør indebære, at der er løbende opmærksomhed på, om der optræder nye invasive ikkehjemmehørende arter i Unionen, og systemerne bør tilsigte at give et effektivt og fuldstændigt billede på EU-plan. Af hensyn til effektiviteten og omkostningseffektiviteten bør de eksisterende systemer til toldkontrol, overvågning og monitorering, som allerede er fastlagt af EU-retten, anvendes, særlig dem i direktiv 92/43/EØF, 2000/60/EF, 2008/56/EF og 2009/147/EF.(22) | To develop an adequate knowledge base to address the problems raised by invasive alien species, it is important that Member States undertake research, monitoring and surveillance of such species. As surveillance systems offer the most appropriate means for early detection of new invasive alien species and for the determination of the distribution of already established species, those systems should include both targeted and general surveys and benefit from the involvement of different sectors and stakeholders, including regional and local communities. Surveillance systems should imply paying continuous attention to any new invasive alien species anywhere in the Union and aim to provide an effective and complete picture at Union level. In the interest of efficiency and cost-effectiveness, existing systems of customs control, surveillance and monitoring already established by Union law should be applied, in particular those set out in Directives 92/43/EEC, 2000/60/EC, 2008/56/EC and 2009/147/EC.
(23) | Der bør gennemføres offentlig dyre- og plantekontrol for at forhindre tilsigtet introduktion af invasive ikkehjemmehørende arter. Levende dyr og planter bør kun føres ind i Unionen via grænsekontrolsteder i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 (17) samt Rådets direktiv 91/496/EØF (18) og 97/78/EF (19) eller indgangssteder i henhold til direktiv 2000/29/EF. For at opnå effektivitetsgevinster og undgå at skabe parallelle toldkontrolsystemer bør de kompetente myndigheder kontrollere, hvorvidt disse arter er invasive ikkehjemmehørende arter, som er problematiske på EU-plan, ved første ankomstgrænsekontrolsted eller -indgangssted.(23) | Official controls on animals and plants should be carried out to prevent the intentional introduction of invasive alien species. Live animals and plants should only enter the Union through border control entities in accordance with Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council (17), and Council Directives 91/496/EEC (18) and 97/78/EC (19) or points of entry in accordance with Directive 2000/29/EC. To ensure efficiency gains and avoid creating parallel systems of customs controls, competent authorities should verify whether those species are invasive alien species of Union concern at the first border control entity or point of entry.
(24) | Når en invasiv ikkehjemmehørende art er introduceret, er det vigtigt, at den tidligt opdages, og at der straks træffes foranstaltninger til hurtig udryddelse for at forhindre, at den etablerer sig og spreder sig. Den mest effektive og omkostningseffektive foranstaltning er ofte at udrydde populationen så hurtigt som muligt, mens antallet af enheder stadig er begrænset. Hvis det ikke er muligt at udrydde arten, eller omkostningerne ved udryddelse overstiger de miljømæssige, sociale og økonomiske fordele på længere sigt, bør der træffes foranstaltninger til indeslutning og kontrol. Håndteringsforanstaltninger bør stå i et rimeligt forhold til indvirkningen på miljøet og tage behørigt hensyn til de berørte medlemsstaters biogeografiske og klimatiske forhold.(24) | After the introduction of an invasive alien species, early detection and rapid eradication measures are crucial to prevent their establishment and spread. The most effective and cost efficient response is often to eradicate the population as soon as possible while the number of specimens is still limited. In the event that eradication is not feasible or the costs of eradication outweigh the environmental, social and economic benefits in the long term, containment and control measures should be applied. Management measures should be proportional to the impact on the environment and take due consideration of the biogeographic and climatic conditions of the Member State concerned.
(25) | Håndteringsforanstaltninger bør undgå enhver skadelig indvirkning på miljøet og på menneskers sundhed. Udryddelse og håndtering af visse invasive ikkehjemmehørende dyrearter kan, om end det er nødvendigt i visse tilfælde, påføre dyrene smerte, frygt og andre former for lidelse, selv når de bedste tilgængelige tekniske metoder anvendes. Derfor bør medlemsstaterne og enhver operatør, som deltager i arbejdet med at udrydde, kontrollere eller indeslutte invasive ikkehjemmehørende arter, træffe de foranstaltninger, der er nødvendige for at skåne dyrene for unødig smerte, frygt og lidelse under processen, under størst mulig hensyntagen til bedste praksis inden for området, f.eks. de vejledende principper for dyrevelfærd, som er udviklet af Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE). Ikkedødbringende metoder bør overvejes, og alt bør gøres for at minimere indvirkningen på ikkemålarter.(25) | Management measures should avoid any adverse impact on the environment as well as on human health. Eradicating and managing some animal invasive alien species, while necessary in some cases, may induce pain, distress, fear or other forms of suffering to the animals, even when using the best available technical means. For that reason, Member States and any operator involved in the eradication, control or containment of invasive alien species should take the necessary measures to spare avoidable pain, distress and suffering of animals during the process, taking into account as far as possible the best practices in the field, for example the Guiding Principles on Animal Welfare developed by the World Organisation for Animal Health. Non-lethal methods should be considered and any action taken should minimise the impact on non-targeted species.
(26) | Invasive ikkehjemmehørende arter forårsager generelt skader på økosystemer og nedsætter disse økosystemers modstandsdygtighed. Derfor bør der træffes rimelige genopretningsforanstaltninger for at styrke økosystemernes modstandsdygtighed over for invasioner, udbedre de skader, som er forårsaget, og forbedre bevaringsstatus for arter og deres levesteder i henhold til direktiv 92/43/EØF og 2009/147/EF, den økologiske tilstand for vandløb og søer, overgangsvande, kystvande og grundvand i henhold til direktiv 2000/60/EF og miljøtilstanden i havområder i henhold til direktiv 2008/56/EF. Omkostningerne ved sådanne genopretningsforanstaltninger bør dækkes i overensstemmelse med princippet om, at forureneren betaler.(26) | Invasive alien species generally cause damage to ecosystems and reduce the resilience of those ecosystems. Therefore proportionate restoration measures should be undertaken to strengthen the ecosystems' resilience towards invasions, to repair the damage caused and to enhance the conservation status of species and their habitats in accordance with Directives 92/43/EEC and 2009/147/EC, the ecological status of inland surface waters, transitional waters, coastal waters and groundwater in accordance with Directive 2000/60/EC, and the environmental status of marine waters in accordance with Directive 2008/56/EC. The costs of such restoration measures should be recovered in accordance with the polluter pays principle.
(27) | Grænseoverskridende samarbejde, navnlig med nabolande, og koordinering mellem medlemsstaterne, især inden for samme biogeografiske region i Unionen, bør fremmes for at bidrage til en effektiv anvendelse af denne forordning.(27) | Cross-border cooperation, particularly with neighbouring countries, and coordination between Member States, particularly within the same biogeographical region of the Union, should be fostered to contribute to the effective application of this Regulation.
(28) | Et system til håndtering af invasive ikkehjemmehørende arter bør understøttes af et centraliseret informationssystem, der sammenstiller allerede foreliggende oplysninger om ikkehjemmehørende arter i Unionen og giver adgang til oplysninger om arters forekomst, deres spredning, økologi, invasionshistorik og alle andre oplysninger, som er nødvendige for at underbygge politiske og håndteringsmæssige beslutninger, samt muliggør udveksling af bedste praksis.(28) | A system to address invasive alien species should be underpinned by a centralised information system collating the existing information on alien species in the Union and allowing access to information on the presence of species, their spread, their ecology, invasion history and all other information necessary to underpin policy and management decisions and allowing also the exchange of best practices.
(29) | Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/35/EF (20) har fastlagt en ramme for offentlig høring i forbindelse med miljørelaterede afgørelser. En effektiv offentlig deltagelse i fastlæggelsen af indsatsen vedrørende invasive ikkehjemmehørende arter bør give offentligheden mulighed for at fremsætte udtalelser og give udtryk for betænkeligheder, som kan være relevante for beslutningerne. Dette bør fremme ansvarlighed og gennemsigtighed i beslutningsprocessen og bidrage til offentlighedens opmærksomhed på miljøspørgsmål og støtte til beslutningerne.(29) | Directive 2003/35/EC of the European Parliament and of the Council (20) has established a framework for public consultation in environment related decisions. In defining action in the field of invasive alien species, effective public participation should enable the public to express, and the decision-maker to take account of, opinions and concerns which may be relevant to those decisions. That should increase the accountability and transparency of the decision-making process and contribute to public awareness of environmental issues and support for the decisions taken.
(30) | Det videnskabelige samfunds deltagelse er vigtigt for at skabe et egnet videngrundlag til at løse de problemer, som invasive ikkehjemmehørende arter forårsager. Der bør oprettes et særligt videnskabeligt forum til at rådgive om de videnskabelige aspekter i forbindelse med anvendelsen af denne forordning, navnlig hvad angår opstilling og ajourføring af EU-listen, risikovurderinger, nødforanstaltninger og hurtige udryddelsesforanstaltninger.(30) | The participation of the scientific community is important to provide an adequate knowledge base to address the problems raised by invasive alien species. A dedicated scientific forum should be set up to provide advice on the scientific aspects related to the application of this Regulation, in particular as regards establishing and updating the Union list, risk assessments, emergency measures and rapid eradication measures.
(31) | For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser med hensyn til vedtagelse og ajourføring af EU-listen, formatet på de dokumenter, der tjener som dokumentation for tilladelserne, vedtagelse af nødforanstaltninger på EU-plan, kravene om at anvende visse bestemmelser i de berørte medlemsstater i tilfælde af udvidet regionalt samarbejde, afvisning af medlemsstaternes afgørelser om ikke at træffe udryddelsesforanstaltninger samt de tekniske formater for indberetning til Kommissionen. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 (21).(31) | In order to ensure uniform conditions for the implementation of this Regulation, implementing powers should be conferred on the Commission in respect of the adoption and updating of the Union list, the format of the documents serving as evidence for permits, the adoption of emergency measures at Union level, the requirement to apply certain provisions in the Member States concerned in the case of enhanced regional cooperation, the rejection of the Member States' decisions not to apply eradication measures and the technical formats for reporting to the Commission. Those powers should be exercised in accordance with Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council (21).
(32) | For at tage hensyn til den seneste videnskabelige udvikling på miljøområdet bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF for så vidt angår fastsættelse af, hvordan det kan konstateres, at invasive ikkehjemmehørende arter kan etablere levedygtige bestande og sprede sig samt for at fastsætte de fælles elementer til udformning af risikovurderinger. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.(32) | In order to take into account the latest scientific developments in the environmental field, the power to adopt acts in accordance with Article 290 TFEU should be delegated to the Commission in respect of determining how it may be concluded that invasive alien species are capable of establishing viable populations and of spreading, as well as for setting out the common elements for the development of risk assessments. It is of particular importance that the Commission carry out appropriate consultations during its preparatory work, including at expert level. The Commission, when preparing and drawing up delegated acts, should ensure a simultaneous, timely and appropriate transmission of relevant documents to the European Parliament and to the Council.
(33) | For at sikre, at denne forordning overholdes, er det vigtigt, at medlemsstaterne indfører effektive, forholdsmæssige og afskrækkende sanktioner for overtrædelser under hensyntagen til overtrædelsens karakter og alvor, princippet om dækning af omkostningerne og princippet om, at forureneren betaler.(33) | To guarantee compliance with this Regulation, it is important that Member States impose effective, proportionate and dissuasive sanctions for infringements, taking into account the nature and gravity of the infringement, the principle of recovery of the costs and the polluter pays principle.
(34) | Ved foranstaltninger truffet i henhold til denne forordning kan medlemsstaterne pålægge ejere eller brugere af ikkehjemmehørende arter samt ejere og forpagtere af de berørte landarealer forpligtelser.(34) | Through measures taken under this Regulation, Member States may impose obligations on holders or users of alien species as well as owners and tenants of the land concerned.
(35) | For at ikkeerhvervsdrivende ejere kan beholde deres selskabsdyr, som tilhører arter optaget på EU-listen, indtil dyret dør en naturlig død, skal der indføres overgangsforanstaltninger, forudsat at alle foranstaltninger er truffet til at forhindre reproduktion eller flugt.(35) | To enable non-commercial owners to keep their companion animals that belong to species included on the Union list until the end of the animal's natural life, it is necessary to provide transitional measures, on condition that all measures are put in place to avoid reproduction or escape.
(36) | For at give erhvervsdrivende, som kan have en berettiget forventning, f.eks. erhvervsdrivende, der har fået tilladelse i henhold til forordning (EF) nr. 708/2007, mulighed for at opbruge deres beholdning af invasive ikkehjemmehørende arter, som er problematiske på EU-plan, efter nærværende forordnings ikrafttræden, er det berettiget at give dem to år til at slagte, humant aflive, sælge, eller, hvis det er relevant, overdrage enhederne til forskning eller ex situ-bevaringsforetagender.(36) | To enable commercial operators, who may have legitimate expectations, for instance those who have received an authorisation in accordance with Regulation (EC) No 708/2007, to exhaust their stock of invasive alien species of Union concern following the entry into force of this Regulation, it is justified to allow them two years to slaughter, humanely cull, sell or, where relevant, hand over the specimens to research or ex-situ conservation establishments.
(37) | Målene for denne forordning, nemlig at forebygge, minimere og begrænse den skadelige indvirkning på biodiversiteten af introduktion og spredning af invasive ikkehjemmehørende arter i Unionen, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af dens omfang og virkninger bedre nås på EU-plan, Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.(37) | Since the objectives of this Regulation, namely to prevent, minimise and mitigate the adverse impact on biodiversity of the introduction and spread of invasive alien species within the Union, cannot be sufficiently achieved by the Member States but can rather, by reason of its scale and effects, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union. In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve those objectives.
(38) | Medlemsstaterne bør kunne opretholde eller vedtage regler om invasive ikkehjemmehørende arter, som er problematiske på EU-plan, der er strengere end reglerne i denne forordning, og anvende bestemmelser som dem, der er fastsat i denne forordning om invasive ikkehjemmehørende arter, som er problematiske på EU-plan, på invasive ikkehjemmehørende arter, som er problematiske på medlemsstatsplan. Sådanne foranstaltninger bør være forenelige med TEUF og bør meddeles Kommissionen i overensstemmelse med EU-retten —(38) | It should be possible for Member States to maintain or adopt rules on invasive alien species of Union concern that are more stringent than those laid down in this Regulation and to apply provisions such as those set out in this Regulation for invasive alien species of Union concern to invasive alien species of Member State concern. Any such measures should be compatible with the TFEU and be notified to the Commission in accordance with Union law,
VEDTAGET DENNE FORORDNING:HAVE ADOPTED THIS REGULATION:
KAPITEL ICHAPTER I
ALMINDELIGE BESTEMMELSERGENERAL PROVISIONS
Artikel 1Article 1
GenstandSubject matter
I denne forordning fastsættes bestemmelser for at forebygge, minimere og begrænse den skadelige indvirkning på biodiversiteten af introduktion og spredning i Unionen, såvel tilsigtet som utilsigtet, af invasive ikkehjemmehørende arter.This Regulation sets out rules to prevent, minimise and mitigate the adverse impact on biodiversity of the introduction and spread within the Union, both intentional and unintentional, of invasive alien species.
Artikel 2Article 2
AnvendelsesområdeScope
1.   Denne forordning finder anvendelse på alle invasive ikkehjemmehørende arter.1.   This Regulation applies to all invasive alien species.
2.   Denne forordning finder ikke anvendelse på:2.   This Regulation does not apply to:
a) | arter, som ændrer deres naturlige udbredelsesområde uden menneskelig mellemkomst som reaktion på ændrede økologiske betingelser og klimaændringer(a) | species changing their natural range without human intervention, in response to changing ecological conditions and climate change;
b) | genetisk modificerede organismer som defineret i artikel 2, nr. 2, i direktiv 2001/18/EF(b) | genetically modified organisms as defined in point 2 of Article 2 of Directive 2001/18/EC;
c) | patogener, der forårsager dyresygdomme; ved dyresygdom forstås i denne forordning forekomsten af infektioner og sygdomsangreb, der rammer dyr, og som er forårsaget af en eller flere patogener, der kan overføres til dyr eller mennesker(c) | pathogens that cause animal diseases; for the purpose of this Regulation, animal disease means the occurrence of infections and infestations in animals, caused by one or more pathogens transmissible to animals or to humans;
d) | skadelige organismer opført på listen i bilag I eller II til direktiv 2000/29/EF og skadelige organismer, for hvilke der er truffet foranstaltninger i henhold til artikel 16, stk. 3, i det pågældende direktiv(d) | harmful organisms listed in Annex I or Annex II to Directive 2000/29/EC, and harmful organisms for which measures have been adopted in accordance with Article 16(3) of that Directive;
e) | arter, som er opført i bilag IV til forordning (EF) nr. 708/2007, når de anvendes i akvakultur(e) | species listed in Annex IV to Regulation (EC) No 708/2007 when used in aquaculture;
f) | mikroorganismer, som er fremstillet eller importeret med henblik på anvendelse i plantebeskyttelsesmidler, der allerede er tilladt, eller for hvilke der pågår en vurdering i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009, eller(f) | micro-organisms manufactured or imported for use in plant protection products already authorised or for which an assessment is ongoing under Regulation (EC) No 1107/2009; or
g) | mikroorganismer, som er fremstillet eller importeret med henblik på anvendelse i biocidholdige produkter, der allerede er tilladt, eller for hvilke der pågår en vurdering i henhold til forordning (EU) nr. 528/2012.(g) | micro-organisms manufactured or imported for use in biocidal products already authorised or for which an assessment is ongoing under Regulation (EU) No 528/2012.
Artikel 3Article 3
DefinitionerDefinitions
I denne forordning forstås ved:For the purposes of this Regulation, the following definitions apply:
1)   »ikkehjemmehørende art«: enhver levende enhed af en art, underart eller lavere systematisk enhed af dyr, planter, svampe eller mikroorganismer, der er introduceret uden for dens naturlige udbredelsesområde, inklusive en hvilken som helst del, kønsceller, sæd, æg eller spredningslegemer fra en sådan art samt en hvilken som helst hybrid, underart eller race, som kan overleve og efterfølgende reproducere sig(1) | 'alien species' means any live specimen of a species, subspecies or lower taxon of animals, plants, fungi or micro-organisms introduced outside its natural range; it includes any part, gametes, seeds, eggs or propagules of such species, as well as any hybrids, varieties or breeds that might survive and subsequently reproduce;
2)   »invasiv ikkehjemmehørende art«: ikkehjemmehørende art, hvis introduktion eller spredning er konstateret at være en trussel mod eller have skadelig indvirkning på biodiversiteten og de relaterede økosystemtjenester(2) | 'invasive alien species' means an alien species whose introduction or spread has been found to threaten or adversely impact upon biodiversity and related ecosystem services;
3)   »invasiv ikkehjemmehørende art, som er problematisk på EU-plan«: invasiv ikkehjemmehørende art, hvis skadelige indvirkning anses for at være af et sådant omfang, at en fælles indsats er påkrævet på EU-plan, jf. artikel 4, stk. 3(3) | 'invasive alien species of Union concern' means an invasive alien species whose adverse impact has been deemed such as to require concerted action at Union level pursuant to Article 4(3);
4)   »invasiv ikkehjemmehørende art, som er problematisk på medlemsstatsplan«: en anden invasiv ikkehjemmehørende art end en invasiv ikkehjemmehørende art, som er problematisk på EU-plan, om hvilken en medlemsstat på grundlag af videnskabelige oplysninger finder, at den skadelige indvirkning af dens udsætning og spredning, selv om denne ikke er fuldt ud bekræftet, er betydelig for dens område eller en del heraf og kræver en indsats på den pågældende medlemsstats niveau(4) | 'invasive alien species of Member State concern' means an invasive alien species other than an invasive alien species of Union concern, for which a Member State considers on the basis of scientific evidence that the adverse impact of its release and spread, even where not fully ascertained, is of significance for its territory, or part of it, and requires action at the level of that Member State;
5)   »biodiversitet«: mangfoldigheden af levende organismer fra alle kilder, herunder terrestriske, marine og andre akvatiske økosystemer og de økologiske sammenhænge, som de er en del af; dette omfatter mangfoldigheden inden for de enkelte arter og mellem arterne samt økosystemernes mangfoldighed(5) | 'biodiversity' means the variability among living organisms from all sources, including terrestrial, marine and other aquatic ecosystems and the ecological complexes of which they are part; this includes diversity within species, between species and of ecosystems;
6)   »økosystemtjenester«: økosystemers direkte og indirekte bidrag til menneskers velbefindende(6) | 'ecosystem services' means the direct and indirect contributions of ecosystems to human wellbeing;
7)   »introduktion«: flytning, som følge af menneskelig mellemkomst, af en art uden for dens naturlige udbredelsesområde(7) | 'introduction' means the movement, as a consequence of human intervention, of a species outside its natural range;
8)   »forskning«: beskrivende eller eksperimentelt arbejde udført under regulerede betingelser for at opnå nye videnskabelige resultater eller for at udvikle nye produkter, herunder de første faser til identificering, karakterisering og isolering af invasive ikkehjemmehørende arters genetiske egenskaber ud over de egenskaber, som gør en art invasiv, i det omfang det er nødvendigt for at anvende disse egenskaber til at fremavle ikkeinvasive arter(8) | 'research' means descriptive or experimental work, undertaken under regulated conditions to obtain new scientific findings or to develop new products, including the initial phases of identification, characterisation and isolation of genetic features, other than those features which make a species invasive, of invasive alien species only insofar as essential to enable the breeding of those features into non-invasive species;
9)   »indesluttet opbevaring«: opbevaring af en organisme i lukkede anlæg, fra hvilke flugt eller spredning ikke er mulig(9) | 'contained holding' means keeping an organism in closed facilities from which escape or spread is not possible;
10)   »ex situ-bevaring«: bevaring af bestanddele af den biologiske mangfoldighed uden for deres naturlige levesteder(10) | 'ex-situ conservation' means the conservation of components of biological diversity outside their natural habitat;
11)   »spredningsveje«: veje og mekanismer til introduktionen og spredningen af invasive ikkehjemmehørende arter(11) | 'pathways' means the routes and mechanisms of the introduction and spread of invasive alien species;
12)   »tidlig opdagelse«: bekræftelse af, at en enhed eller enheder af en invasiv ikkehjemmehørende art forekommer i miljøet, før arten bliver vidt udbredt(12) | 'early detection' means the confirmation of the presence of a specimen or specimens of an invasive alien species in the environment before it has become widely spread;
13)   »udryddelse«: fuldstændig og permanent fjernelse af en population af invasive ikkehjemmehørende arter ved brug af dødbringende eller ikkedødbringende midler(13) | 'eradication' means the complete and permanent removal of a population of invasive alien species by lethal or non-lethal means;
14)   »populationskontrol«: dødbringende eller ikkedødbringende foranstaltninger over for en population af invasive ikkehjemmehørende arter, som samtidig mindsker indvirkningen på ikkemålarter og deres levesteder, med det formål at holde antallet af individer så lavt som muligt, så artens invasionsevne og skadelige indvirkning på biodiversiteten, de relaterede økosystemtjenester, på menneskers sundhed eller økonomien minimeres, selv om det ikke lykkes at udrydde arten(14) | 'population control' means any lethal or non-lethal action applied to a population of invasive alien species, while also minimising the impact on non-targeted species and their habitats, with the aim of keeping the number of individuals as low as possible, so that, while not being able to eradicate the species, its invasive capacity and adverse impact on biodiversity, the related ecosystem services, on human health or the economy, are minimised;
15)   »indeslutning«: foranstaltninger til opførelse af barrierer, som minimerer risikoen for, at en population af en invasiv ikkehjemmehørende art spreder sig og får udbredelse uden for det invaderede område(15) | 'containment' means any action aimed at creating barriers which minimises the risk of a population of an invasive alien species dispersing and spreading beyond the invaded area;
16)   »vidt udbredt«: en invasiv ikkehjemmehørende art, hvis population er ude over etableringsfasen, er selvopretholdende og har spredt sig så meget, at den har koloniseret en stor del af det potentielle udbredelsesområde, hvor arten kan overleve og reproducere sig(16) | 'widely spread' means an invasive alien species whose population has gone beyond the naturalisation stage, in which a population is self-sustaining, and has spread to colonise a large part of the potential range where it can survive and reproduce;
17)   »håndtering«: enhver dødbringende eller ikkedødbringende foranstaltning til udryddelse, populationskontrol eller indeslutning af en population af en invasiv ikkehjemmehørende art, som samtidig mindsker indvirkningen på ikkemålarter og deres levesteder.(17) | 'management' means any lethal or non-lethal action aimed at the eradication, population control or containment of a population of an invasive alien species, while also minimising the impact on non-targeted species and their habitats.
Artikel 4Article 4
Liste over invasive ikkehjemmehørende arter, som er problematiske på EU-planList of invasive alien species of Union concern
1.   Kommissionen vedtager ved gennemførelsesretsakter en liste over invasive ikkehjemmehørende arter, som er problematiske på EU-plan (»EU-listen«), på grundlag af kriterierne i nærværende artikels stk. 3. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 27, stk. 2. Udkastet til gennemførelsesretsakter forelægges for det udvalg, der er omhandlet i artikel 27, stk. 1, senest den 2. januar 2016.1.   The Commission shall adopt, by means of implementing acts, a list of invasive alien species of Union concern ('the Union list'), on the basis of the criteria laid down in paragraph 3 of this Article. Those implementing acts shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 27(2). The draft implementing acts shall be submitted to the Committee referred to in Article 27(1) by 2 January 2016.
2.   Kommissionen tager EU-listen op til samlet revision mindst hvert sjette år og ajourfører den i den mellemliggende tid om nødvendigt efter proceduren i stk. 1 ved:2.   The Commission shall undertake a comprehensive review of the Union list at least every six years and shall, in the meantime, update it, as appropriate, in accordance with the procedure referred to in paragraph 1 with:
a) | at tilføje nye invasive ikkehjemmehørende arter(a) | the addition of new invasive alien species;
b) | at fjerne arter fra listen, hvis de ikke længere opfylder et eller flere af kriterierne i stk. 3.(b) | the removal of listed species if they no longer meet one or more of the criteria laid down in paragraph 3.
3.   Invasive ikkehjemmehørende arter opføres kun på EU-listen, hvis de opfylder alle følgende kriterier:3.   Invasive alien species shall only be included on the Union list if they meet all of the following criteria:
a) | De anses på grundlag af tilgængelige videnskabelige oplysninger for at være ikkehjemmehørende på Unionens område, bortset fra regionerne i den yderste periferi.(a) | they are found, based on available scientific evidence, to be alien to the territory of the Union excluding the outermost regions;
b) | De anses på grundlag af tilgængelige videnskabelige oplysninger for at være i stand til at etablere en levedygtig population og sprede sig i miljøet under de nuværende forhold og forventelige klimaændringsforhold i en biogeografisk region, der deles af mere end to medlemsstater, eller en havsubregion, bortset fra deres regioner i den yderste periferi.(b) | they are found, based on available scientific evidence, to be capable of establishing a viable population and spreading in the environment under current conditions and in foreseeable climate change conditions in one biogeographical region shared by more than two Member States or one marine subregion excluding their outermost regions;
c) | Det er på grundlag af tilgængelige videnskabelige oplysninger sandsynligt, at de har en betydelig skadelig indvirkning på biodiversiteten eller de relaterede økosystemtjenester, og de kan også have skadelig indvirkning på menneskers sundhed eller økonomien.(c) | they are, based on available scientific evidence, likely to have a significant adverse impact on biodiversity or the related ecosystem services, and may also have an adverse impact on human health or the economy;
d) | Det er ved risikovurdering foretaget i henhold til artikel 5, stk. 1, påvist, at en fælles indsats på EU-plan er nødvendig for at hindre deres introduktion, etablering eller spredning.(d) | it is demonstrated by a risk assessment carried out pursuant to Article 5(1) that concerted action at Union level is required to prevent their introduction, establishment or spread;
e) | Det er sandsynligt, at opførelse på EU-listen effektivt vil forebygge, minimere eller begrænse deres skadelige indvirkning.(e) | it is likely that the inclusion on the Union list will effectively prevent, minimise or mitigate their adverse impact.
4.   Medlemsstaterne kan anmode Kommissionen om, at invasive ikkehjemmehørende arter opføres på EU-listen. Sådanne anmodninger skal omfatte følgende:4.   Member States may submit to the Commission requests for the inclusion of invasive alien species on the Union list. Those requests shall include all of the following:
a) | artens navn(a) | the name of the species;
b) | en risikovurdering foretaget i henhold til artikel 5, stk. 1(b) | a risk assessment carried out in accordance with Article 5(1);
c) | bevis for, at kriterierne i stk. 3 er opfyldt.(c) | evidence that the criteria set out in paragraph 3 of this Article are met.
5.   EU-listen skal, hvis det er relevant, henvise til de varer, som de invasive ikkehjemmehørende arterne generelt forbindes med, og deres koder i den kombinerede nomenklatur som fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 (22) med angivelse af, hvilke kategorier af varer der er omfattet af offentlig kontrol i henhold til artikel 15 i nærværende forordning.5.   The Union list shall make reference, where relevant, to the goods with which the invasive alien species are generally associated and their Combined Nomenclature codes as provided by Council Regulation (EEC) No 2658/87 (22), indicating the categories of goods that shall be subject to official controls pursuant to Article 15 of this Regulation.
6.   Når Kommissionen vedtager eller ajourfører EU-listen, anvender den kriterierne i stk. 3 under behørig hensyntagen til gennemførelsesomkostningerne for medlemsstater, omkostningerne ved ikke at handle, omkostningseffektiviteten og de socioøkonomiske aspekter. EU-listen skal først og fremmest omfatte de invasive ikkehjemmehørende arter, der:6.   When adopting or updating the Union list, the Commission shall apply the criteria set out in paragraph 3 with due consideration to the implementation cost for Member States, the cost of inaction, the cost-effectiveness and the socio-economic aspects. The Union list shall include as a priority those invasive alien species that:
a) | endnu ikke forekommer i Unionen, eller som er på et tidligt stadium af invasionen og sandsynligvis vil have en stor skadelig indvirkning(a) | are not yet present in the Union or are at an early stage of invasion and are most likely to have a significant adverse impact;
b) | allerede er etableret i Unionen og har den største skadelige indvirkning.(b) | are already established in the Union and have the most significant adverse impact.
7.   Når Kommissionen foreslår EU-listen, skal den også give begrundelse for, at målene for denne forordning bedre opfyldes ved foranstaltninger på EU-plan.7.   When proposing the Union list, the Commission shall also justify that the objectives of this Regulation are better achieved by measures at Union level.
Artikel 5Article 5
RisikovurderingRisk assessment
1.   Med henblik på artikel 4 foretages en risikovurdering i forhold til invasive ikkehjemmehørende arters nuværende og potentielle udbredelsesområde og omfatter følgende elementer:1.   For the purposes of Article 4, a risk assessment shall be carried out in relation to the current and potential range of invasive alien species, having regard to the following elements:
a) | en beskrivelse af arten med dens taksonomiske identitet, dens historie og dens naturlige og potentielle udbredelsesområde(a) | a description of the species with its taxonomic identity, its history, and its natural and potential range;
b) | en beskrivelse af artens reproduktions- og spredningsmønster og dynamik, herunder en vurdering af, hvorvidt de miljøforhold, som kræves for dens reproduktion og spredning, er til stede(b) | a description of its reproduction and spread patterns and dynamics including an assessment of whether the environmental conditions necessary for its reproduction and spread exist;
c) | en beskrivelse af artens mulige introduktions- og spredningsveje, både tilsigtet og utilsigtet, herunder, hvis det er relevant, de handelsvarer, hvormed arten generelt forbindes(c) | a description of the potential pathways of introduction and spread of the species, both intentional and unintentional, including where relevant the commodities with which the species is generally associated;
d) | en indgående vurdering af risikoen for introduktion, etablering og spredning i de relevante biogeografiske områder under de nuværende forhold og under de forventelige forhold som følge af klimaændringer(d) | a thorough assessment of the risk of introduction, establishment and spread in relevant biogeographical regions in current conditions and in foreseeable climate change conditions;
e) | en beskrivelse af artens nuværende udbredelse, herunder om arten allerede forekommer i Unionen eller i nabolande, og en prognose over dens sandsynlige fremtidige udbredelse(e) | a description of the current distribution of the species, including whether the species is already present in the Union or in neighbouring countries, and a projection of its likely future distribution;
f) | en beskrivelse af den skadelige indvirkning på biodiversiteten og relaterede økosystemtjenester, herunder på hjemmehørende arter, beskyttede områder og truede levesteder samt på menneskers sundhed, sikkerhed og økonomien, herunder en vurdering af potentielle fremtidige virkninger med hensyn til tilgængelig videnskabelig viden(f) | a description of the adverse impact on biodiversity and related ecosystem services, including on native species, protected sites, endangered habitats, as well as on human health, safety, and the economy including an assessment of the potential future impact having regard to available scientific knowledge;
g) | en vurdering af de mulige skadesomkostninger(g) | an assessment of the potential costs of damage;
h) | en beskrivelse af de kendte anvendelser af arter og sociale og økonomiske fordele ved disse anvendelser.(h) | a description of the known uses for the species and social and economic benefits deriving from those uses.
2.   Når kommissionen foreslår arter optaget på listen som invasive ikkehjemmehørende arter, der er problematiske på EU-plan, foretager den risikovurderingen omhandlet i stk. 1.2.   When proposing species for listing as invasive alien species of Union concern, the Commission shall carry out the risk assessment referred to in paragraph 1.
Hvis en medlemsstat indgiver en anmodning om optagelse af en art på EU-listen har den ansvaret for at foretage risikovurderingen omhandlet i stk. 1. Om nødvendigt kan Kommissionen bistå medlemsstaterne i udviklingen af sådanne risikovurderinger, for så vidt det vedrører deres europæiske dimension.Whenever a Member State submits a request for the inclusion of a species on the Union list it shall be responsible for carrying out the risk assessment referred to in paragraph 1. Where necessary, the Commission may assist the Member States in the development of such risk assessments in so far as it relates to their European dimension.
3.   Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 29 for at præcisere, hvilken type bevis, der er acceptabel i henhold til artikel 4, stk. 3, litra b), og give en detaljeret beskrivelse af anvendelsen af nærværende artikels stk. 1, litra a)-h). Den detaljerede beskrivelse skal omfatte den metode, som skal anvendes til at foretage risikovurderingerne, under hensyntagen til relevante nationale og internationale standarder og behovet for at prioritere indsatsen over for invasive ikkehjemmehørende arter, som forbindes med eller kan forårsage en betydelig skadelig indvirkning på biodiversiteten eller relaterede økosystemtjenester samt på menneskers sundhed eller økonomien, idet en sådan skadelig indvirkning anses for at være en skærpende omstændighed. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen følger sin gængse praksis og gennemfører høringer med eksperter, herunder medlemsstaternes eksperter, inden disse delegerede retsakter vedtages.3.   The Commission shall be empowered to adopt delegated acts, in accordance with Article 29, to further specify the type of evidence acceptable for the purposes of point (b) of Article 4(3) and provide a detailed description of the application of points (a) to (h) of paragraph 1 of this Article. The detailed description shall include the methodology to be applied in the risk assessments, taking into account relevant national and international standards and the need to prioritise action against invasive alien species associated with, or that have the potential to cause, a significant adverse impact on biodiversity or related ecosystem services, as well as on human health or the economy, such adverse impact being considered as an aggravating factor. It is of particular importance that the Commission follow its usual practice and carry out consultations with experts, including Member States' experts, before adopting those delegated acts.
Artikel 6Article 6
Bestemmelser for regionerne i den yderste periferiProvisions for the outermost regions
1.   Invasive ikkehjemmehørende arter, som er problematiske på EU-plan, er ikke omfattet af bestemmelserne i artikel 7 eller artikel 13-20 i regionerne i den yderste periferi.1.   Invasive alien species of Union concern shall not be subject to Article 7 or Articles 13 to 20 in the outermost regions.
2.   Senest den 2. januar 2017, vedtager hver medlemsstat med regioner i den yderste periferi i samråd med disse regioner en liste over invasive ikkehjemmehørende arter, som er problematiske, for hver af disse regioner.2.   By 2 January 2017, each Member State with outermost regions shall adopt for each of those regions a list of invasive alien species of concern, in consultation with those regions.
3.   Hvad angår de invasive ikkehjemmehørende arter, som er opført på de lister, der er omhandlet i stk. 2, kan medlemsstaterne i de pågældende regioner i den yderste periferi om nødvendigt iværksætte de foranstaltninger, der er fastsat i artikel 7-9, 13-17, 19 og 20. Disse foranstaltninger skal være forenelige med TEUF og meddeles Kommissionen i overensstemmelse med EU-retten.3.   As regards the invasive alien species included on the lists referred to in paragraph 2 of this Article, Member States may, within the respective outermost regions, apply the measures as provided for in Articles 7 to 9, 13 to 17, 19 and 20, as appropriate. Those measures shall be compatible with the TFEU and be notified to the Commission in accordance with Union law.
4.   Medlemsstaterne giver straks Kommissionen og de øvrige medlemsstater meddelelse om de lister, der er omhandlet i stk. 2, og om eventuelle ajourføringer heraf.4.   Member States shall immediately notify the Commission and shall inform the other Member States of the lists referred to in paragraph 2 and of any update to those lists.
KAPITEL IICHAPTER II
FOREBYGGELSEPREVENTION
Artikel 7Article 7
RestriktionerRestrictions
1.   Invasive ikkehjemmehørende arter, som er problematiske på EU-plan, må ikke tilsigtet:1.   Invasive alien species of Union concern shall not be intentionally:
a) | indføres på Unionens område, heller ikke i transit under toldtilsyn(a) | brought into the territory of the Union, including transit under customs supervision;
b) | holdes, heller ikke i indesluttet opbevaring(b) | kept, including in contained holding;
c) | avles, heller ikke i indesluttet opbevaring(c) | bred, including in contained holding;
d) | transporteres til, fra eller i Unionen, medmindre de transporteres til anlæg i forbindelse med udryddelse(d) | transported to, from or within the Union, except for the transportation of species to facilities in the context of eradication;
e) | markedsføres(e) | placed on the market;
f) | anvendes eller udveksles(f) | used or exchanged;
g) | få mulighed for at reproducere sig, blive avlet eller dyrket, heller ikke i indesluttet opbevaring, eller(g) | permitted to reproduce, grown or cultivated, including in contained holding; or
h) | udsættes i miljøet.(h) | released into the environment.
2.   Medlemsstaterne tager alle nødvendige skridt til at hindre utilsigtet introduktion eller spredning, herunder når det er relevant, som følge af grov uagtsomhed, af invasive ikkehjemmehørende arter, som er problematiske på EU-plan.2.   Member States shall take all necessary steps to prevent the unintentional introduction or spread, including, where applicable, by gross negligence, of invasive alien species of Union concern.
Artikel 8Article 8
TilladelserPermits
1.   Uanset de restriktioner, der er fastsat i artikel 7, stk. 1, litra a), b), c), d), f) og g), og med forbehold af stk. 2 i nærværende artikel, opretter medlemsstaterne et tilladelsessystem, som giver foretagender mulighed for at udføre forskning eller ex situ-bevaring vedrørende invasive ikkehjemmehørende arter, som er problematiske på EU-plan. Hvis anvendelse af produkter, der stammer fra invasive ikkehjemmehørende arter, som er problematiske på EU-plan, er uundgåelig for at fremme menneskers sundhed, kan medlemsstaterne også medtage videnskabelig produktion og efterfølgende medicinsk anvendelse i deres tilladelsessystem.1.   By way of derogation from the restrictions set out in points (a), (b), (c), (d), (f) and (g) of Article 7(1), and subject to paragraph 2 of this Article, Member States shall establish a permit system allowing establishments to carry out research on, or ex-situ conservation of, invasive alien species of Union concern. Where the use of products derived from invasive alien species of Union concern is unavoidable to advance human health, Member States may also include scientific production and subsequent medicinal use within their permit system.
2.   Medlemsstaterne bemyndiger deres kompetente myndigheder til at udstede de tilladelser, der er omhandlet i stk. 1, til aktiviteter, der gennemføres i indesluttet opbevaring, hvis alle følgende betingelser er opfyldt:2.   Member States shall empower their competent authorities to issue the permits referred to in paragraph 1 for activities carried out in contained holding that fulfil all of the following conditions:
a) | De invasive ikkehjemmehørende arter, som er problematiske på EU-plan, holdes og håndteres i indesluttet opbevaring i overensstemmelse med stk. 3.(a) | the invasive alien species of Union concern is kept in and handled in contained holding in accordance with paragraph 3;
b) | Aktiviteten gennemføres af personale, som har passende kvalifikationer som fastsat af de kompetente myndigheder.(b) | the activity is to be carried out by appropriately qualified personnel as laid down by the competent authorities;
c) | Transporten til og fra den indesluttede opbevaring foretages under forhold, som udelukker, at den invasive ikkehjemmehørende art undslipper som fastsat af tilladelsen.(c) | transport to and from contained holding is carried out under conditions that exclude escape of the invasive alien species as established by the permit;
d) | Invasive ikkehjemmehørende arter, som er problematiske på EU-plan og er dyr, er mærket eller på anden måde effektivt identificeret efter omstændighederne ved anvendelse af metoder, der ikke forårsager smerte, frygt eller lidelse, som kan undgås.(d) | in the case of invasive alien species of Union concern that are animals, they are marked or otherwise effectively identified where appropriate, using methods that do not cause avoidable pain, distress or suffering;
e) | Risikoen for flugt, spredning eller fjernelse håndteres effektivt under hensyntagen til artens identitet, biologi og udbredelsesmetode, den planlagte aktivitet og indesluttede opbevaring, samspillet med miljøet og andre relevante faktorer.(e) | the risk of escape or spread or removal is effectively managed, taking into account the identity, biology and means of dispersal of the species, the activity and the contained holding envisaged, the interaction with the environment and other relevant factors;
f) | Ansøgeren udarbejder et system for løbende overvågning og en beredskabsplan, som omhandler eventuel flugt eller spredning, herunder en udryddelsesplan. Beredskabsplanen godkendes af den kompetente myndighed. Hvis der forekommer flugt eller spredning, skal beredskabsplanen straks gennemføres, og tilladelsen kan midlertidigt eller permanent trækkes tilbage.(f) | a continuous surveillance system and a contingency plan covering possible escape or spread is drawn up by the applicant, including an eradication plan. The contingency plan shall be approved by the competent authority. If an escape or spread occurs, the contingency plan shall be implemented immediately and the permit may be withdrawn, temporarily or permanently.
Tilladelsen i stk. 1 er begrænset til et antal invasive ikkehjemmehørende arter og enheder, der ikke overstiger den indesluttede opbevarings kapacitet. Den omfatter de restriktioner, som er nødvendige for at begrænse risikoen for, at den pågældende art undslipper eller spreder sig. Tilladelsen ledsager til enhver tid de pågældende invasive ikkehjemmehørende arter, når disse arter holdes, indføres i eller transporteres inden for Unionen.The permit referred to in paragraph 1 shall be limited to a number of invasive alien species and specimens that does not exceed the capacity of the contained holding. It shall include the restrictions necessary to mitigate the risk of escape or spread of the species concerned. It shall accompany the invasive alien species to which it refers at all times when those species are kept, brought into and transported within the Union.
3.   Enheder anses for at være holdt i indesluttet opbevaring, hvis følgende betingelser er opfyldt:3.   Specimens shall be considered to be kept in contained holding if the following conditions are fulfilled:
a) | Enhederne er fysisk isolerede og kan ikke undslippe eller sprede sig eller fjernes af uautoriserede personer fra den opbevaring, hvor de holdes.(a) | the specimens are physically isolated and they cannot escape or spread or be removed by unauthorised persons from the holdings where they are kept;
b) | Rengørings-, affaldshåndterings- og vedligeholdelsesprotokoller sikrer, at ingen enheder eller reproducerbare dele kan undslippe, sprede sig eller fjernes af uautoriserede personer.(b) | cleaning, waste handling and maintenance protocols ensure that no specimens or reproducible parts can escape, spread or be removed by unauthorised persons;
c) | Fjernelse af enhederne fra opbevaringen, bortskaffelse, destruktion eller human aflivning af dem foretages på en sådan måde, at den udelukker formering eller reproduktion uden for opbevaringen.(c) | the removal of the specimens from the holdings, disposal or destruction or humane cull is done in such way as to exclude propagation or reproduction outside of the holdings.
4.   Ved ansøgning om tilladelse giver ansøgeren alle de oplysninger, som er nødvendige, for at den kompetente myndighed kan vurdere, om betingelserne i stk. 2 og 3 er opfyldt.4.   When applying for a permit, the applicant shall provide all necessary evidence to allow the competent authority to assess whether the conditions set out in paragraphs 2 and 3 are fulfilled.
5.   Medlemsstaterne bemyndiger deres kompetente myndigheder til når som helst at trække tilladelsen midlertidigt eller permanent tilbage, hvis der indtræffer uforudsete begivenheder med en skadelig indvirkning på biodiversiteten eller relaterede økosystemtjenester. Enhver tilbagetrækning af en tilladelse begrundes videnskabeligt, og hvis de videnskabelige oplysninger er utilstrækkelige, ud fra forsigtighedsprincippet og under behørig hensyntagen til de nationale administrative regler.5.   Member States shall empower their competent authorities to withdraw the permit at any point in time, temporarily or permanently, if unforeseen events with an adverse impact on biodiversity or related ecosystem services occur. Any withdrawal of a permit shall be justified on scientific grounds and, where scientific information is insufficient, on the grounds of the precautionary principle and having due regard to national administrative rules.
6.   Kommissionen vedtager ved gennemførelsesretsakter formatet på det dokument, der tjener som dokumentation for den tilladelse, som en medlemsstats kompetente myndigheder giver. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 27, stk. 2. Medlemsstaterne anvender dette format for et dokument, der ledsager tilladelsen.6.   The Commission shall adopt, by means of implementing acts, the format of the document serving as evidence for the permit issued by the competent authorities of a Member State. Those implementing acts shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 27(2). Member States shall use that format for a document accompanying the permit.
7.   For alle de tilladelser, der er udstedt i henhold til stk. 1, offentliggør medlemsstaterne hurtigst muligt på internettet mindst følgende:7.   For all permits issued in accordance with paragraph 1 of this Article, Member States, shall, without delay, make publicly available on the internet at least the following:
a) | det videnskabelige og det danske navn på den invasive ikkehjemmehørende art, som er problematisk på EU-plan, for hvilken tilladelsen er udstedt(a) | the scientific and common names of the invasive alien species of Union concern for which the permit has been issued;
b) | antallet eller mængden af de pågældende enheder(b) | the number or the volume of specimens concerned;
c) | det formål, som tilladelsen er udstedt til, og(c) | the purpose for which the permit has been issued; and
d) | koderne i den kombinerede nomenklatur som fastsat i forordning (EØF) nr. 2658/87.(d) | the codes of Combined Nomenclature as provided by Regulation (EEC) No 2658/87.
8.   Medlemsstaterne sørger for, at deres kompetente myndigheder foretager inspektion for at sikre, at foretagendet opfylder betingelserne i de udstedte tilladelser.8.   Member States shall ensure that inspections are carried out by their competent authorities to ensure that the establishments comply with the conditions set out in those permits issued.
Artikel 9Article 9
GodkendelserAuthorisations
1.   Af bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser, herunder af social eller økonomisk art, kan medlemsstater i undtagelsestilfælde udstede tilladelser til foretagender til at udøve andre aktiviteter end dem, der er nævnt i artikel 8, stk. 1, under forudsætning af Kommissionens godkendelse i overensstemmelse med proceduren i nærværende artikel og på de betingelser, der er anført i artikel 8, stk. 2 og 3.1.   In exceptional cases, for reasons of compelling public interest, including those of a social or economic nature, Member States may issue permits allowing establishments to carry out activities other than those set out in Article 8(1) subject to authorisation by the Commission, in accordance with the procedure laid down in this Article and subject to the conditions set out in Article 8(2) and (3).
2.   Kommissionen opretter og driver et elektronisk godkendelsessystem og træffer afgørelse om godkendelsesansøgninger inden for 60 dage fra modtagelsen af en ansøgning.2.   The Commission shall set up and operate an electronic authorisation system and shall decide on applications for authorisation within 60 days of receipt of an application.
3.   Medlemsstaterne indgiver godkendelsesansøgninger ved anvendelse af systemet i stk. 2.3.   Applications for authorisation shall be submitted by Member States using the system referred to in paragraph 2.
4.   En godkendelsesansøgning skal indeholde følgende:4.   An application for an authorisation shall include the following:
a) | nærmere oplysninger om foretagendet eller grupper af foretagender, herunder navn og adresse(a) | details of the establishment or groups of establishments including their name and address;
b) | det videnskabelige og det danske navn på den invasive ikkehjemmehørende art, som er problematisk på EU-plan, for hvilken der anmodes om godkendelse(b) | the scientific and common names of the invasive alien species of Union concern for which an authorisation is requested;
c) | koderne i den kombinerede nomenklatur som fastsat i forordning (EØF) nr. 2658/87(c) | the codes of Combined Nomenclature as provided by Regulation (EEC) No 2658/87;
d) | antallet eller mængden af de pågældende enheder(d) | the number or the volume of specimens concerned;
e) | begrundelsen for den godkendelse, der anmodes om(e) | the reasons for the requested authorisation;
f) | en detaljeret beskrivelse af de påtænkte foranstaltninger til at sikre, at flugt eller spredning ikke er muligt fra det anlæg til indesluttet opbevaring, hvor den invasive ikkehjemmehørende art, som er problematisk på EU-plan, skal holdes og håndteres, samt af de foranstaltninger, der skal sikre, at en eventuel transport af arten, som måtte være nødvendig, foretages under forhold, der udelukker, at arten undslipper(f) | a detailed description of the envisaged measures to ensure that escape or spread are not possible from contained holding facilities in which the invasive alien species of Union concern is to be kept in and handled, as well as of the measures to ensure that any transport of the species that may be necessary is carried out under conditions that exclude escape;
g) | en vurdering af risikoen for, at den invasive ikkehjemmehørende art, som er problematisk på EU-plan, og for hvilken der anmodes om godkendelse, undslipper, ledsaget af en beskrivelse af de risikobegrænsende foranstaltninger, der skal iværksættes(g) | an assessment of the risk of escape of the invasive alien species of Union concern for which an authorisation is requested, accompanied by a description of the risk mitigation measures to be put in place;
h) | en beskrivelse af det planlagte overvågningssystem og af den udarbejdede beredskabsplan for at tage højde for, at arten eventuelt undslipper eller spreder sig, herunder en udryddelsesplan, hvis det er nødvendigt(h) | a description of the surveillance system planned and of the contingency plan drawn to cater for possible escape or spread, including an eradication plan where necessary;
i) | en beskrivelse af relevant national ret, som finder anvendelse på disse foretagender.(i) | a description of relevant national law applicable to those establishments.
5.   Godkendelser udstedt af Kommissionen meddeles den pågældende medlemsstats kompetente myndighed. En godkendelse henviser til et specifikt foretagende, uanset den i stk. 4, litra a), fulgte ansøgningsprocedure, og omfatter oplysningerne omhandlet i stk. 4 samt angiver godkendelsens gyldighedsperiode. En godkendelse omfatter også bestemmelser om levering til foretagendet af en yderligere mængde eller en erstatning af enheder til brug for den aktivitet, for hvilken der anmodes om godkendelse.5.   Authorisations granted by the Commission shall be notified to the competent authority of the Member State concerned. An authorisation shall be specific to an individual establishment, irrespective of the application procedure followed in accordance with point (a) of paragraph 4, and shall include the information referred to in paragraph 4 and the duration of the authorisation. An authorisation shall also include provisions regarding the supply to the establishment of additional or replacement specimens for use in the activity for which that authorisation is requested.
6.   Efter en godkendelse fra Kommissionen kan den kompetente myndighed udstede den tilladelse, der er omhandlet i stk. 1 i nærværende artikel i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4-8. I tilladelsen medtages de bestemmelser, der er fastsat i den af Kommissionen udstedte godkendelse.6.   Following an authorisation by the Commission, the competent authority may issue the permit referred to in paragraph 1 of this Article in accordance with Article 8(4) to (8). The permit shall include all provisions specified in the authorisation issued by the Commission.
7.   Kommissionen afslår en ansøgning om godkendelse, hvis de relevante forpligtelser, der er fastsat i denne forordning, ikke er opfyldt.7.   The Commission shall reject an application for an authorisation if any relevant obligations set out in this Regulation are not complied with.
8.   Kommissionen underretter så hurtigt som muligt den pågældende medlemsstat om ethvert afslag på ansøgning om godkendelse i henhold til stk. 7 og angiver begrundelsen for afslaget.8.   The Commission shall, as soon as possible, inform the Member State concerned of any rejection of an application pursuant to paragraph 7 and shall specify the reason for the rejection.
Artikel 10Article 10
NødforanstaltningerEmergency measures
1.   Hvis en medlemsstat har oplysninger om forekomst af eller overhængende risiko for introduktion på sit område af en invasiv ikkehjemmehørende art, der ikke er opført på EU-listen, men som af de kompetente myndigheder på baggrund af foreløbige videnskabelige oplysninger anses for sandsynligvis at opfylde kriterierne i artikel 4, stk. 3, kan den omgående træffe nødforanstaltninger i form af en af de i artikel 7, stk. 1, omhandlede restriktioner.1.   Where a Member State has evidence concerning the presence in, or imminent risk of introduction into its territory of an invasive alien species, which is not included on the Union list but which the competent authorities have found, on the basis of preliminary scientific evidence, to be likely to meet the criteria set out in Article 4(3), it may immediately take emergency measures, consisting of any of the restrictions set out in Article 7(1).
2.   En medlemsstat, der træffer nødforanstaltninger på sit område, som omfatter anvendelse af artikel 7, stk. 1, litra a), d) eller e), underretter straks Kommissionen og alle de andre medlemsstater om de trufne foranstaltninger og de oplysninger, som berettiger disse foranstaltninger.2.   The Member State introducing emergency measures in its national territory which include the application of points (a), (d) or (e) of Article 7(1) shall immediately notify the Commission and all other Member States of the measures taken and the evidence justifying those measures.
3.   Den pågældende medlemsstat foretager straks en risikovurdering, jf. artikel 5, vedrørende den invasive ikkehjemmehørende art, som er omfattet af nødforanstaltninger, ud fra de tilgængelige tekniske og videnskabelige oplysninger og under alle omstændigheder senest 24 måneder efter datoen for vedtagelsen af beslutningen om at indføre nødforanstaltninger med henblik på at opføre denne art på EU-listen.3.   The Member State concerned shall without delay carry out a risk assessment pursuant to Article 5 for the invasive alien species subject to the emergency measures, given the available technical and scientific information, and in any case within 24 months from the date of the adoption of the decision to introduce emergency measures, with a view to include that species on the Union list.
4.   Når Kommissionen modtager den underretning, der er omhandlet i stk. 2 i nærværende artikel, eller har andre oplysninger om forekomst af eller overhængende risiko for introduktion i Unionen af en invasiv ikkehjemmehørende art, der ikke er opført på EU-listen, men som sandsynligvis vil opfylde kriterierne i artikel 4, stk. 3, fastslår den på grundlag af foreløbige videnskabelige oplysninger ved gennemførelsesretsakter, om arten sandsynligvis vil opfylde disse kriterier, og vedtager nødforanstaltninger for Unionen i form af en eller flere af de restriktioner, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1, for en begrænset periode i forhold til den risiko, som arten udgør, hvis den konkluderer, at kriterierne i artikel 4, stk. 3, sandsynligvis er opfyldt. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 27, stk. 2.4.   Where the Commission receives the notification referred to in paragraph 2 of this Article or has other evidence concerning the presence in or imminent risk of introduction into the Union of an invasive alien species which is not included on the Union list, but is likely to meet the criteria set out in Article 4(3), it shall, by means of implementing acts, conclude, on the basis of preliminary scientific evidence, whether the species is likely to meet those criteria and adopt emergency measures for the Union consisting of any of the restrictions set out in Article 7(1) for a limited time as regards the risks posed by that species, where it concludes that the criteria set out in Article 4(3) are likely to be fulfilled. Those implementing acts shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 27(2).
5.   Når Kommissionen vedtager en gennemførelsesretsakt, jf. stk. 4, ophæver eller ændrer medlemsstaterne efter omstændighederne de nødforanstaltninger, som de har truffet.5.   Where the Commission adopts an implementing act referred to in paragraph 4, Member States shall repeal or amend, as appropriate, any emergency measures which they have taken.
6.   Medlemsstaterne ophæver eller ændrer også deres nødforanstaltninger, hvis Kommissionen opfører den invasive ikkehjemmehørende art på EU-listen.6.   Where the Commission includes the invasive alien species on the Union list, Member States shall also repeal or amend their emergency measures.
7.   Hvis Kommissionen ikke efter risikovurderingen foretaget i henhold til stk. 3 i nærværende artikel opfører den invasive ikkehjemmehørende art på EU-listen, ophæver medlemsstaterne deres nødforanstaltninger truffet i henhold til stk. 1 i nærværende artikel og kan opføre arten på en national liste over invasive ikkehjemmehørende arter, som er problematiske på medlemsstatsplan, jf. artikel 12, stk. 1, og overveje et forstærket regionalt samarbejde i henhold til artikel 11.7.   When, following the risk assessment carried out pursuant to paragraph 3 of this Article, the Commission does not include the invasive alien species on the Union list, Member States shall repeal their emergency measures taken pursuant to paragraph 1 of this Article and may include that species on a national list of invasive alien species of Member State concern, pursuant to Article 12(1), and consider enhanced regional cooperation in accordance with Article 11.
Artikel 11Article 11
Invasive ikkehjemmehørende arter, som er problematiske på regionalt plan, og arter hjemmehørende i UnionenInvasive alien species of regional concern and species native to the Union
1.   Medlemsstaterne kan på deres nationale liste udarbejdet i henhold til artikel 12 over invasive ikkehjemmehørende arter, som er problematiske på medlemsstatsplan, udpege arter, der er hjemmehørende eller ikkehjemmehørende i Unionen, og som kræver et forstærket regionalt samarbejde.1.   Member States may identify, from their national list of invasive alien species of Member State concern established in accordance with Article 12, species native or non-native to the Union that require enhanced regional cooperation.
2.   Efter anmodning fra den berørte medlemsstat træder Kommissionen til for at lette samarbejdet og koordineringen mellem disse involverede medlemsstater i henhold til artikel 22, stk. 1. På grundlag af visse invasive ikkehjemmehørende arters indvirkning på biodiversiteten og relaterede økosystemtjenester samt på menneskers sundhed og økonomien og forudsat at det er grundigt underbygget af en omfattende analyse af begrundelsen for de anmodende medlemsstaters forstærkede regionale samarbejde, kan Kommissionen ved gennemførelsesretsakter kræve, at de berørte medlemsstater på deres område eller på en del af dette tilsvarende anvender artikel 13, 14 og 16, artikel 17 uanset artikel 18, samt anvender artikel 19 og 20, hvor det er relevant. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 27, stk. 2.2.   At the request of the Member States involved, the Commission shall act to facilitate the cooperation and coordination among those Member States involved, in accordance with Article 22(1). Where necessary, based on the impact of certain invasive alien species on biodiversity and related ecosystem services as well as on human health and the economy and provided that it is thoroughly substantiated by a comprehensive analysis of the justification for an enhanced regional cooperation carried out by the requesting Member States, the Commission may require, by means of implementing acts, that the Member States concerned apply, mutatis mutandis, in their territory or part of it, Articles 13, 14 and 16, Article 17 notwithstanding Article 18, as well as apply Articles 19 and 20, as appropriate. Those implementing acts shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 27(2).
3.   Invasive ikkehjemmehørende arter, som er problematiske på regionalt plan, og som er hjemmehørende i en medlemsstat, er ikke omfattet af bestemmelserne i artikel 13, 14, 16, 17, 19, 20 og 24 på den pågældende medlemsstats område. De medlemsstater, hvor disse arter er hjemmehørende, samarbejder med de berørte medlemsstater om vurderingen af spredningsvejene i henhold til artikel 13 og kan i samråd med de øvrige medlemsstater vedtage relevante foranstaltninger for at forhindre disse arters yderligere spredning i overensstemmelse med proceduren i artikel 22, stk. 1.3.   Invasive alien species of regional concern which are native to a Member State shall not be subject to the provisions of Articles 13, 14, 16, 17, 19, 20 and 24 in the territory of that Member State. Member States to which those species are native, shall cooperate with the Member States concerned for the assessment of the pathways in accordance with Article 13 and, in consultation with the other Member States, may adopt relevant measures to avoid further spread of those species in accordance with the procedure referred to in Article 22(1).
Artikel 12Article 12
Invasive ikkehjemmehørende arter, som er problematiske på medlemsstatsplanInvasive alien species of Member State concern
1.   Medlemsstaterne kan udarbejde en national liste over invasive ikkehjemmehørende arter, som er problematiske for medlemsstaterne. Medlemsstaterne kan på disse invasive ikkehjemmehørende arter anvende foranstaltninger på deres område som de i artikel 7, 8, 13-17, 19 og 20 omhandlede, hvis det er relevant. Disse foranstaltninger skal være forenelige med TEUF og meddeles Kommissionen i overensstemmelse med EU-retten.1.   Member States may establish a national list of invasive alien species of Member State concern. For those invasive alien species, Member States may apply, in their territory, measures such as those provided for in Articles 7, 8, 13 to 17, 19 and 20, as appropriate. Those measures shall be compatible with the TFEU and be notified to the Commission in accordance with Union law.
2.   Medlemsstaterne informerer Kommissionen og de øvrige medlemsstater om de arter, de betragter som invasive ikkehjemmehørende arter, som er problematiske på medlemsstatsplan, og om de foranstaltninger, der er anvendt i henhold til stk. 1.2.   Member States shall inform the Commission and the other Member States of the species they consider to be invasive alien species of Member State concern and of the measures applied in accordance with paragraph 1.
Artikel 13Article 13
Handlingsplaner for invasive ikkehjemmehørende arters spredningsvejeAction plans on the pathways of invasive alien species
1.   Medlemsstaterne foretager inden for 18 måneder fra vedtagelsen af EU-listen en omfattende analyse af spredningsveje for utilsigtet introduktion og spredning af invasive ikkehjemmehørende arter, som er problematiske på EU-plan, i det mindste på deres område og i deres havområder som defineret i artikel 3, nr. 1, i direktiv 2008/56/EF, og klarlægger de spredningsveje, som kræver prioriterede foranstaltninger (»prioriterede spredningsveje«) på grund af mængden af arter eller på grund af de potentielle skader, som forårsages, når arten indføres i EU via disse spredningsveje.1.   Member States shall, within 18 months of the adoption of the Union list carry out a comprehensive analysis of the pathways of unintentional introduction and spread of invasive alien species of Union concern at least in their territory, as well as in their marine waters as defined in point (1) of Article 3 of Directive 2008/56/EC, and identify the pathways which require priority action ('priority pathways') because of the volume of species or of the potential damage caused by the species entering the Union through those pathways.
2.   Inden for tre år fra vedtagelsen af EU-listen udarbejder og gennemfører hver medlemsstat én enkelt handlingsplan eller et sæt handlingsplaner for at håndtere de prioriterede spredningsveje, som den har identificeret i henhold til stk. 1. Handlingsplanerne skal omfatte tidsplaner og en beskrivelse af de foranstaltninger, der skal vedtages, og, hvor det er relevant, frivillige foranstaltninger og retningslinjer for god praksis for at håndtere de prioriterede spredningsveje og for at forhindre utilsigtet introduktion og spredning af invasive ikkehjemmehørende arter til eller inden for Unionen.2.   Within three years of the adoption of the Union list, each Member State shall establish and implement one single action plan or a set of action plans to address the priority pathways it has identified pursuant to paragraph 1. Action plans shall include timetables for action and shall describe the measures to be adopted and, as appropriate, voluntary actions and codes of good practice, to address the priority pathways and to prevent the unintentional introduction and spread of invasive alien species into or within the Union.
3.   Medlemsstaterne sikrer koordinering med det formål at få fastlagt én enkelt handlingsplan eller et sæt handlingsplaner, som er koordineret på det relevante regionale niveau i overensstemmelse med artikel 22, stk. 1. Hvis sådanne regionale handlingsplaner ikke er fastlagt, fastlægger og gennemfører medlemsstaterne handlingsplaner for deres område, og som i videst muligt omfang er koordineret på det relevante regionale niveau.3.   Member States shall ensure coordination with the aim of establishing one single action plan or a set of action plans coordinated at the appropriate regional level in accordance with Article 22(1). Where such regional action plans are not established, Member States shall establish and implement action plans for their territory and as far as possible coordinated at the appropriate regional level.
4.   De handlingsplaner, som er omhandlet i stk. 2 i nærværende artikel, skal navnlig omfatte foranstaltninger, som er baseret på en analyse af fordele og omkostninger, for at:4.   The action plans referred to in paragraph 2 of this Article shall include, in particular, measures based on an analysis of costs and benefits, in order to:
a) | øge opmærksomheden(a) | raise awareness;
b) | minimere forurening af varer og handelsvarer, køretøjer og udstyr med enheder af invasive ikkehjemmehørende arter, herunder foranstaltninger til at håndtere transport af invasive ikkehjemmehørende arter fra tredjelande(b) | minimise contamination of goods, commodities, vehicles and equipment by specimens of invasive alien species, including measures to tackle transportation of invasive alien species from third countries;
c) | sikre anden passende kontrol ved Unionens grænser end den offentlige kontrol i henhold til artikel 15.(c) | ensure appropriate checks at the Union borders, other than the official controls pursuant to Article 15.
5.   De handlingsplaner, som udarbejdes i henhold til stk. 2, fremsendes straks til Kommissionen. Mindst hvert sjette år reviderer medlemsstaterne handlingsplanerne og sender dem til Kommissionen.5.   The action plans established in accordance with paragraph 2 shall be transmitted to the Commission without delay. Member States shall review their action plans and transmit them to the Commission at least every six years.
KAPITEL IIICHAPTER III
TIDLIG OPDAGELSE OG HURTIG UDRYDDELSEEARLY DETECTION AND RAPID ERADICATION
Artikel 14Article 14
OvervågningssystemSurveillance system
1.   Inden 18 måneder efter vedtagelsen af EU-listen opretter medlemsstaterne et system til overvågning af invasive ikkehjemmehørende arter, som er problematiske på EU-plan, eller indarbejder det i deres eksisterende system, som indsamler og registrerer oplysninger om forekomsten i miljøet af invasive ikkehjemmehørende arter gennem undersøgelse, monitorering eller andre fremgangsmåder for at forhindre invasive ikkehjemmehørende arters spredning i eller inden for Unionen.1.   Within 18 months of the adoption of the Union list, Member States shall establish a surveillance system of invasive alien species of Union concern, or include it in their existing system, which collects and records data on the occurrence in the environment of invasive alien species by survey, monitoring or other procedures to prevent the spread of invasive alien species into or within the Union.
2.   Det overvågningssystem, som er omhandlet i stk. 1, skal:2.   The surveillance system referred to in paragraph 1 of this Article shall:
a) | omfatte medlemsstaternes område, herunder territorialfarvande, med henblik på at fastslå forekomst og udbredelse af nye og allerede etablerede invasive ikkehjemmehørende arter, som er problematiske på EU-plan(a) | cover the territory, including marine territorial waters, of the Member States to determine the presence and distribution of new as well as already established invasive alien species of Union concern;
b) | være tilstrækkelig dynamisk, så det hurtigt kan opdage, at en invasiv ikkehjemmehørende art, som er problematisk på EU-plan, hvis forekomst ikke tidligere var kendt, nu forekommer i miljøet på medlemsstaternes område eller en del heraf(b) | be sufficiently dynamic to detect rapidly the appearance in the environment of the territory or part of the territory of a Member State of any invasive alien species of Union concern, whose presence was previously unknown;
c) | bygge på, være foreneligt med og undgå overlapning af relevante bestemmelser om vurdering og monitorering i EU-retten eller i henhold til internationale aftaler og anvende de informationer, som stilles til rådighed af eksisterende overvågnings- og monitoreringssystemer, som fastsat i artikel 11 i direktiv 92/43/EØF, artikel 8 i direktiv 2000/60/EF og artikel 11 i direktiv 2008/56/EF(c) | build upon, be compatible with, and avoid duplication of relevant provisions for assessment and monitoring laid down by Union law or under international agreements and make use of the information provided by the existing systems of surveillance and monitoring set out in Article 11 of Directive 92/43/EEC, Article 8 of Directive 2000/60/EC and Article 11 of Directive 2008/56/EC;
d) | i videst muligt omfang tage hensyn til relevante grænseoverskridende virkninger og forhold.(d) | take into account the relevant transboundary impact and transboundary features, to the extent possible.
Artikel 15Article 15
Offentlig kontrolOfficial controls
1.   Senest den 2. januar 2016 skal medlemsstaterne have indført fuldt fungerende strukturer til at foretage offentlig kontrol, som er nødvendig for at forhindre tilsigtet introduktion i Unionen af invasive ikkehjemmehørende arter, som er problematiske på EU-plan. Denne offentlige kontrol finder anvendelse på de kategorier af varer, som er omfattet af de koder i den kombinerede nomenklatur, der henvises til i EU-listen i henhold til artikel 4, stk. 5.1.   By 2 January 2016, Member States shall have in place fully functioning structures to carry out the official controls necessary to prevent the intentional introduction into the Union of invasive alien species of Union concern. Those official controls shall apply to the categories of goods falling within the Combined Nomenclature codes to which a reference is made in the Union list, pursuant to Article 4(5).
2.   De kompetente myndigheder foretager den relevante risikobaserede kontrol af de varer, der nævnt i stk. 1 i nærværende artikel, for at kontrollere:2.   Competent authorities shall carry out the appropriate risk-based controls to the goods mentioned in paragraph 1 of this Article verifying that:
a) | at de ikke er opført på EU-listen, eller(a) | they are not on the Union list; or
b) | at de er omfattet af en gyldig tilladelse, jf. artikel 8.(b) | they are covered by a valid permit as referred to in Article 8.
3.   Den i stk. 2 i nærværende artikel omhandlede kontrol, som består af kontrol af dokumenter, identitet og, hvis det er nødvendigt, fysisk kontrol, finder sted, når varer, som er omhandlet i stk. 1 i nærværende artikel, indføres i Unionen. Når der i EU-retten om offentlig kontrol allerede findes bestemmelser om specifik offentlig kontrol ved grænsekontrolsteder, jf. forordning (EF) nr. 882/2004 og direktiv 91/496/EØF og 97/78/EF eller ved indgangssteder i henhold til direktiv 2000/29/EF for de kategorier af varer, som er omhandlet i stk. 1 i nærværende artikel, overdrager medlemsstaterne ansvaret for at foretage den i stk. 2 i nærværende artikel omhandlede kontrol til de kompetente myndigheder, som har til opgave at foretage denne kontrol i overensstemmelse med artikel 4 i forordning (EF) nr. 882/2004 eller med artikel 2, stk. 1, litra g), i direktiv 2000/29/EF.3.   The controls referred to in paragraph 2 of this Article, consisting of documentary, identity and where necessary, physical checks, shall take place when goods referred to in paragraph 1 of this Article are brought into the Union. Where Union law on official controls already provides for specific official controls at border entities in accordance with Regulation (EC) No 882/2004 and Directives 91/496/EEC and 97/78/EC or at points of entry in accordance with Directive 2000/29/EC, for categories of goods referred to in paragraph 1 of this Article, Member States shall confer the responsibility of carrying out the controls referred to in paragraph 2 of this Article to the competent authorities tasked with those controls in accordance with Article 4 of Regulation (EC) No 882/2004 or with point (g) of Article 2(1) of Directive 2000/29/EC.
4.   Ved tilførsel af varer til frizoner eller frilagre og ved henførelse af varerne i stk. 1 under toldprocedurerne med henblik på overgang til fri omsætning, transit, toldoplag, henførelse af varer under proceduren for aktiv forædling, forarbejdning under toldkontrol og midlertidig indførsel angives følgende til toldmyndighederne:4.   The handling in free zones or free warehouses and the placing of goods referred to in paragraph 1 under the customs procedures of release for free circulation, transit, customs warehousing, inward processing, processing under customs control and temporary admission shall be subject to the declaration to the customs authorities of:
a) | det relevante indførselsdokument, som er behørigt udfyldt af de i stk. 3 i nærværende artikel omhandlede kompetente myndigheder, og som bekræfter, at betingelserne i stk. 2 i nærværende artikel er opfyldt, i de tilfælde, hvor kontrollen er foretaget ved grænsekontrolsteder, jf. forordning (EF) nr. 882/2004 og direktiv 91/496/EØF og 97/78/EF eller ved indgangssteder i henhold til artikel 2, stk. 1, litra j), i direktiv 2000/29/EF. Den deri angivne toldprocedure skal følges, eller(a) | the relevant entry document duly completed by the competent authorities referred to in paragraph 3 of this Article attesting that the conditions referred to in paragraph 2 of this Article are met, in cases where the controls have been carried out at border entities in accordance with Regulation (EC) No 882/2004 and Directives 91/496/EEC and 97/78/EC or at points of entry in accordance with point (j) of Article 2(1) of Directive 2000/29/EC. The customs procedure indicated therein shall be followed; or
b) | anden dokumentation for, at kontrollen er foretaget med tilfredsstillende resultat, når varerne ikke er omfattet af offentlig kontrol i henhold til EU-retten, og det efterfølgende indførselsdokument.(b) | where goods are not subject to official controls according to Union law, other documentary evidence that the controls have been carried out with satisfactory results and the subsequent entry document.
Disse dokumenter kan også indgives elektronisk.Those documents may also be submitted electronically.
5.   Hvis kontrollen fastslår manglende overholdelse af denne forordning:5.   If the controls establish non-compliance with this Regulation:
a) | suspenderer toldmyndighederne henførelsen af disse varer under en toldprocedure eller tilbageholder varerne(a) | customs authorities shall suspend the placing under a customs procedure or detain the goods;
b) | tilbageholder de i stk. 3 omhandlede kompetente myndigheder varerne.(b) | competent authorities referred to in paragraph 3 shall detain the goods.
Tilbageholdte varer overdrages til den kompetente myndighed, som er ansvarlig for anvendelsen af denne forordning. Den kompetente myndighed handler i overensstemmelse med national lovgivning. Medlemsstaterne kan overdrage bestemte funktioner til andre myndigheder.Where goods are detained, they shall be entrusted to the competent authority in charge of applying this Regulation. That authority shall act in accordance with national legislation. Member States may delegate specific functions to other authorities.
6.   Udgifter, der påløber, efter at kontrollen er foretaget, og udgifter, som skyldes den manglende overholdelse, påhviler den fysiske eller juridiske person i Unionen, som førte varerne ind i Unionen, medmindre den berørte medlemsstat bestemmer andet.6.   Costs incurred while the verification is carried out and those arising from any non-compliance shall be at the expense of the natural or legal person within the Union who brought the goods into the Union, except where the Member State concerned determines otherwise.
7.   Medlemsstaterne indfører procedurer til at sikre, at alle involverede myndigheder udveksler relevante oplysninger, og at de samarbejder om og koordinerer den kontrol, som er omhandlet i stk. 2, på en effektiv og virkningsfuld måde.7.   Member States shall put in place procedures to ensure the exchange of relevant information and the efficient and effective coordination and cooperation between all authorities involved for the verification referred to in paragraph 2.
8.   På grundlag af bedste praksis udformer Kommissionen sammen med alle medlemsstater retningslinjer og uddannelsesprogrammer for at fremme identificering og opdagelse af invasive ikkehjemmehørende arter, som er problematiske på EU-plan, og udførelsen af effektiv og virkningsfuld kontrol.8.   Based on best practices, the Commission, together with all Member States, shall develop guidelines and training programmes to facilitate the identification and detection of invasive alien species of Union concern and the performance of efficient and effective controls.
9.   Hvis der er udstedt tilladelser i overensstemmelse med artikel 8, henvises der i toldangivelsen eller de relevante meddelelser til grænsekontrolstedet til en gyldig tilladelse, der omfatter de angivne varer.9.   Where permits have been issued in accordance with Article 8, reference to a valid permit covering the declared goods shall be made in the customs declaration or relevant notifications to the border entity.
Artikel 16Article 16
Meddelelse om tidlig opdagelseEarly detection notifications
1.   Medlemsstaterne anvender det overvågningssystem, der er oprettet i henhold til artikel 14, og informationer, der er indsamlet i forbindelse med offentlig kontrol, jf. artikel 15, for at bekræfte tidlig opdagelse af introduktion eller forekomst af invasive ikkehjemmehørende arter, som er problematiske på EU-plan.1.   Member States shall use the surveillance system established in accordance with Article 14 and the information collected at official controls provided for by Article 15 to confirm early detection of the introduction or presence of invasive alien species of Union concern.
2.   Medlemsstaterne meddeler straks skriftligt Kommissionen den tidlige opdagelse af introduktion eller forekomst af invasive ikkehjemmehørende arter, som er problematiske på EU-plan, og informerer de øvrige medlemsstater om navnlig:2.   Member States shall without delay notify the Commission, in writing, of the early detection of the introduction or presence of invasive alien species of Union concern and inform the other Member States, in particular of:
a) | tilstedeværelse på hele eller dele af deres område af en art, som er opført på EU-listen, hvis forekomst på hele eller dele af dens område var ukendt(a) | the appearance on their territory or part of their territory of any species included on the Union list whose presence was previously unknown in their territory or in part of their territory;
b) | tilbagevenden på hele eller dele af deres område af en art, som er opført på EU-listen, efter at arten var meldt udryddet.(b) | the re-appearance on their territory or part of their territory of any species included on the Union list after it has been reported as eradicated.
Artikel 17Article 17
Hurtig udryddelse på et tidligt stadium af invasionenRapid eradication at an early stage of invasion
1.   Efter tidlig opdagelse og senest tre måneder efter deres fremsendelse af meddelelsen om tidlig opdagelse, jf. artikel 16, anvender medlemsstaterne udryddelsesforanstaltninger og meddeler disse til Kommissionen og informerer de øvrige medlemsstater.1.   After early detection and within three months after the transmission of the early detection notification referred to in Article 16, Member States shall apply eradication measures and notify those measures to the Commission and inform the other Member States.
2.   Når medlemsstaterne anvender udryddelsesforanstaltninger, sikrer de, at de metoder, som anvendes, er effektive til at opnå fuldstændig og varig fjernelse af populationen af de pågældende invasive ikkehjemmehørende arter, under behørigt hensyn til menneskers sundhed og miljøet, navnlig for så vidt angår ikkemålarter og deres levesteder, og sikrer, at dyr skånes for unødig smerte, frygt eller lidelse.2.   When applying eradication measures, Member States shall ensure that the methods used are effective in achieving the complete and permanent removal of the population of the invasive alien species concerned, with due regard to human health and the environment, especially non-targeted species and their habitats, and ensuring that animals are spared any avoidable pain, distress or suffering.
3.   Medlemsstaterne monitorerer effektiviteten af udryddelsen. Medlemsstaterne kan anvende det overvågningssystem, der er fastsat i artikel 14, hertil. I forbindelse med monitoreringen vurderes også indvirkningen på ikkemålarter, hvis det er relevant.3.   Member States shall monitor the effectiveness of the eradication. Member States may use the surveillance system provided for in Article 14 to this effect. The monitoring shall also assess the impact on non-targeted species, as appropriate.
4.   Medlemsstaterne informerer Kommissionen om effektiviteten af de trufne foranstaltninger og underretter Kommissionen, når en population af en invasiv ikkehjemmehørende art, som er problematisk på EU-plan, er udryddet. De informerer også andre medlemsstater herom.4.   Member States shall inform the Commission of the effectiveness of the measures taken and notify the Commission when a population of an invasive alien species of Union concern has been eradicated. They shall also provide that information to other Member States.
Artikel 18Article 18
Fritagelser for forpligtelsen til hurtig udryddelseDerogations from the obligation of rapid eradication
1.   Senest to måneder efter opdagelsen af en invasiv ikkehjemmehørende art som omhandlet i artikel 16 kan en medlemsstat på grundlag af solid videnskabelig dokumentation beslutte ikke at anvende udryddelsesforanstaltninger, hvis mindst én af følgende betingelser er opfyldt:1.   A Member State may, based on robust scientific evidence, decide, within two months of the detection of an invasive alien species referred to in Article 16, not to apply eradication measures if at least one of the following conditions is met:
a) | Det er påvist, at udryddelse ikke er teknisk mulig, fordi de tilgængelige udryddelsesmetoder ikke kan anvendes i det miljø, hvor den invasive ikkehjemmehørende art har etableret sig.(a) | eradication is demonstrated to be technically unfeasible because the eradication methods available cannot be applied in the environment where the invasive alien species is established;
b) | En cost-benefit-analyse på grundlag af de tilgængelige data påviser med rimelig sikkerhed, at omkostningerne på lang sigt vil være usædvanligt høje og ikke stå i rimeligt forhold til fordelene ved udryddelse.(b) | a cost-benefit analysis demonstrates on the basis of the available data with reasonable certainty that the costs will, in the long term, be exceptionally high and disproportionate to the benefits of eradication;
c) | Der findes ingen udryddelsesmetoder, eller de tilgængelige udryddelsesmetoder har en alvorlig skadelig indvirkning på menneskers sundhed, miljøet eller andre arter.(c) | eradication methods are not available or are available but have very serious adverse impact on human health, the environment or other species.
Den berørte medlemsstat meddeler straks Kommissionen sin beslutning skriftligt. Meddelelsen skal ledsages af al den dokumentation, der er omhandlet i første afsnit, litra a), b) og c).The Member State concerned shall without delay notify the Commission of its decision in writing. The notification shall be accompanied by all the evidence referred to in points (a), (b) and (c) of the first subparagraph.
2.   Kommissionen kan ved gennemførelsesretsakter beslutte at afvise den beslutning, som er meddelt i henhold til stk. 1, andet afsnit, hvis kriterierne deri ikke er opfyldt.2.   The Commission may decide, by means of implementing acts, to reject the decision notified in accordance with the second subparagraph of paragraph 1 where the conditions set out therein are not met.
3.   Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 27, stk. 2. Udkastet til gennemførelsesretsakter forelægges for udvalget, jf. artikel 27, stk. 1, inden for to måneder efter modtagelsen af medlemsstatens meddelelse.3.   Those implementing acts shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 27(2). The draft implementing acts shall be submitted to the Committee referred to in Article 27(1) within two months of receipt of the Member State's notification.
4.   Medlemsstaterne sikrer, at der er indført indeslutningsforanstaltninger til at forhindre yderligere spredning af invasive ikkehjemmehørende arter til andre medlemsstater, når der i medfør af stk. 1 ikke er anvendt udryddelsesforanstaltninger.4.   Member States shall ensure that containment measures are in place to avoid further spread of the invasive alien species to other Member States when, pursuant to paragraph 1, no eradication measures are applied.
5.   Hvis Kommissionen afviser en beslutning meddelt i henhold til stk. 1, andet afsnit, i nærværende artikel, anvender den pågældende medlemsstat straks de udryddelsesforanstaltninger, som er omhandlet i artikel 17.5.   Where the Commission rejects a decision notified in accordance with the second subparagraph of paragraph 1 of this Article, the Member State concerned shall apply the eradication measures referred to in Article 17 without delay.
6.   Hvis Kommissionen ikke afviser en beslutning meddelt i henhold til stk. 1, andet afsnit, i nærværende artikel, er den invasive ikkehjemmehørende art omfattet af de håndteringsforanstaltninger, som er omhandlet i artikel 19.6.   Where the Commission does not reject a decision notified in accordance with the second subparagraph of paragraph 1 of this Article, the invasive alien species shall be subject to the management measures referred to in Article 19.
KAPITEL IVCHAPTER IV
HÅNDTERING AF INVASIVE IKKEHJEMMEHØRENDE ARTER, SOM ER VIDT UDBREDTMANAGEMENT OF INVASIVE ALIEN SPECIES THAT ARE WIDELY SPREAD
Artikel 19Article 19
HåndteringsforanstaltningerManagement measures
1.   Inden for 18 måneder efter opførelsen af en invasiv ikkehjemmehørende art på EU-listen skal medlemsstaterne have indført effektive foranstaltninger til håndtering af de invasive ikkehjemmehørende arter, som er problematiske på EU-plan, og som medlemsstaterne har konstateret er vidt udbredt på deres område, for at deres indvirkning på biodiversiteten, de relaterede økosystemtjenester og, hvis det er relevant, menneskers sundhed eller økonomien minimeres.1.   Within 18 months of an invasive alien species being included on the Union list, Member States shall have in place effective management measures for those invasive alien species of Union concern which the Member States have found to be widely spread on their territory, so that their impact on biodiversity, the related ecosystem services, and, where applicable, on human health or the economy are minimised.
Disse håndteringsforanstaltninger skal stå i rimeligt forhold til indvirkningen på miljøet og passe til medlemsstaternes specifikke forhold, være baseret på en analyse af omkostninger og fordele og, så vidt det er muligt, tillige omfatte de genopretningsforanstaltninger, som er omhandlet i artikel 20. De prioriteres på grundlag af risikovurderingen og deres omkostningseffektivitet.Those management measures shall be proportionate to the impact on the environment and appropriate to the specific circumstances of the Member States, be based on an analysis of costs and benefits and also include, as far as is feasible, the restoration measures referred to in Article 20. They shall be prioritised based on the risk evaluation and their cost effectiveness.
2.   Håndteringsforanstaltningerne består af dødbringende eller ikkedødbringende fysiske, kemiske eller biologiske foranstaltninger til udryddelse, populationskontrol eller indeslutning af en population af en invasiv ikkehjemmehørende art. Hvis det er relevant, omfatter håndteringsforanstaltningerne tiltag, som anvendes på det berørte økosystem med henblik på at styrke dets modstandsdygtighed over for nuværende og kommende invasioner. Den erhvervsmæssige anvendelse af allerede etablerede invasive ikkehjemmehørende arter kan midlertidigt tillades som led i håndteringsforanstaltningerne med henblik på udryddelse, populationskontrol eller indeslutning efter nøje begrundelse, og forudsat at alle passende kontrolforanstaltninger er indført for at forhindre yderligere spredning.2.   The management measures shall consist of lethal or non-lethal physical, chemical or biological actions aimed at the eradication, population control or containment of a population of an invasive alien species. Where appropriate, management measures shall include actions applied to the receiving ecosystem aimed at increasing its resilience to current and future invasions. The commercial use of already established invasive alien species may be temporarily allowed as part of the management measures aimed at their eradication, population control or containment, under strict justification and provided that all appropriate controls are in place to avoid any further spread.
3.   Ved anvendelsen af håndteringsforanstaltninger og valg af de anvendte metoder tager medlemsstaterne behørigt hensyn til menneskers sundhed og miljøet, navnlig for så vidt angår ikkemålarter og deres levesteder, og at dyr, som berøres af metoderne, skånes for unødig smerte, frygt og lidelse, uden at det går ud over effektiviteten af håndteringsforanstaltningerne.3.   When applying management measures and selecting methods to be used, Member States shall have due regard to human health and the environment, especially non-targeted species and their habitats, and shall ensure that, when animals are targeted, they are spared any avoidable pain, distress or suffering, without compromising the effectiveness of the management measures.
4.   Det overvågningssystem, der er fastsat i artikel 14, udformes og anvendes til at monitorere, hvor effektiv udryddelse, populationskontrol eller indeslutningsforanstaltninger er, når det drejer sig om at minimere indvirkningen på biodiversiteten, de relaterede økosystemtjenester og, hvis det er relevant, menneskers sundhed eller økonomien. I forbindelse med monitoreringen vurderes også indvirkningen på ikkemålarter, hvis det er relevant.4.   The surveillance system provided for in Article 14 shall be designed and used to monitor the effectiveness of eradication, population control or containment measures in minimising the impact on biodiversity, the related ecosystems services and, where applicable, on human health or the economy. The monitoring shall also assess the impact on non-targeted species, as appropriate.
5.   Hvis der er betydelig risiko for, at en invasiv ikkehjemmehørende art, som er problematisk på EU-plan, spreder sig til en anden medlemsstat, underretter de medlemsstater, hvori denne art forekommer, straks de andre medlemsstater og Kommissionen. Hvis det er relevant, fastlægger de berørte medlemsstater håndteringsforanstaltninger, som er vedtaget i fællesskab. Hvor også tredjelande kan være berørt af spredningen, tilstræber den berørte medlemsstat at informere de pågældende tredjelande.5.   Where there is a significant risk that an invasive alien species of Union concern will spread to another Member State, the Member States in which that species is present shall immediately notify the other Member States and the Commission. Where appropriate, the Member States concerned shall establish jointly agreed management measures. Where third countries may also be affected by the spread, the Member State affected shall endeavour to inform the third countries concerned.
Artikel 20Article 20
Genopretning af de beskadigede økosystemerRestoration of the damaged ecosystems
1.   Medlemsstaterne træffer passende genopretningsforanstaltninger for at understøtte retablering af et økosystem, der er forringet, skadet eller ødelagt af invasive ikkehjemmehørende arter, som er problematiske på EU-plan, medmindre en costbenefitanalyse på grundlag af de tilgængelige data og med rimelig sikkerhed viser, at omkostningerne ved disse foranstaltninger vil være høje og ikke stå i rimeligt forhold til fordelene ved genopretning.1.   Member States shall carry out appropriate restoration measures to assist the recovery of an ecosystem that has been degraded, damaged, or destroyed by invasive alien species of Union concern unless a cost-benefit analysis demonstrates, on the basis of the available data and with reasonable certainty, that the costs of those measures will be high and disproportionate to the benefits of restoration.
2.   De genopretningsforanstaltninger, som er omhandlet i stk. 1, omfatter mindst følgende:2.   The restoration measures referred to in paragraph 1 shall include at least the following:
a) | foranstaltninger, der skal gøre det muligt for et økosystem, som er udsat for forstyrrelser, der skyldes forekomst af invasive ikkehjemmehørende arter, som er problematiske på EU-plan, at modstå, absorbere, tilpasse sig og komme sig over virkningerne af sådanne forstyrrelser(a) | measures to increase the ability of an ecosystem exposed to disturbance caused by the presence of invasive alien species of Union concern to resist, absorb, accommodate to and recover from the effects of disturbance;
b) | foranstaltninger, der støtter forebyggelse af en ny invasion efter en udryddelsesindsats.(b) | measures to support the prevention of reinvasion following an eradication campaign.
KAPITEL VCHAPTER V
HORISONTALE BESTEMMELSERHORIZONTAL PROVISIONS
Artikel 21Article 21
OmkostningsdækningCosts recovery
I overensstemmelse med princippet om, at forureneren betaler, og med forbehold af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/35/EF (23) tilstræber medlemsstaterne at få dækket omkostningerne ved de foranstaltninger, der er nødvendige for at forebygge, minimere eller begrænse den skadelige indvirkning af invasive ikkehjemmehørende arter, herunder miljømæssige og ressourcerelaterede omkostninger og genopretningsomkostningerne.In accordance with the polluter pays principle and without prejudice to Directive 2004/35/EC of the European Parliament and of the Council (23), Member States shall aim to recover the costs of the measures needed to prevent, minimise or mitigate the adverse impact of invasive alien species, including environmental and resources costs as well as the restoration cost.
Artikel 22Article 22
Samarbejde og koordineringCooperation and coordination
1.   Medlemsstaterne gør ved opfyldelsen af deres forpligtelser i henhold til denne forordning alt for at sikre tæt koordinering med alle de berørte medlemsstater, og anvender, hvis det er praktisk og hensigtsmæssigt, eksisterende strukturer, der er etableret i henhold til regionale eller internationale aftaler. De berørte medlemsstater bestræber sig især på at sikre koordinering med andre medlemsstater, som deler:1.   Member States shall, when complying with their obligations under this Regulation, make every effort to ensure close coordination with all Member States concerned and, where practical and appropriate, use existing structures arising from regional or international agreements. In particular, Member States concerned shall endeavour to ensure coordination with other Member States that share:
a) | de samme havsubregioner, jf. artikel 4, stk. 2, i direktiv 2008/56/EF, for så vidt angår marine arter(a) | the same marine subregions in accordance with Article 4(2) of Directive 2008/56/EC, regarding marine species;
b) | den samme biogeografiske region, jf. artikel 1, litra c), nr. iii), i direktiv 92/43/EØF, for så vidt angår ikkemarine arter(b) | the same biogeographical region in accordance with point (iii) of point (c) of Article 1 of Directive 92/43/EEC, regarding non-marine species;
c) | de samme grænser(c) | the same borders;
d) | det samme vandløbsopland, jf. artikel 2, nr. 13, i direktiv 2000/60/EF, for så vidt angår ferskvandsarter, eller(d) | the same river basin in accordance with point (13) of Article 2 of Directive 2000/60/EC, regarding fresh water species; or
e) | eventuelt andet af fælles interesse.(e) | any other common concern.
Efter anmodning fra de berørte medlemsstater træder Kommissionen til for at lette koordineringen.At the request of the Member States involved, the Commission shall act to facilitate the coordination.
2.   Medlemsstaterne bestræber sig ved opfyldelsen af deres forpligtelser i henhold til denne forordning på at samarbejde med tredjelande, hvis det er relevant, herunder ved at anvende eksisterende strukturer, der er etableret i henhold til regionale eller internationale aftaler, med henblik på at opfylde målene i denne forordning.2.   Member States shall, when complying with their obligations under this Regulation, endeavour to cooperate with third countries, as appropriate, including by using existing structures arising from regional or international agreements, for the purpose of meeting the objectives of this Regulation.
3.   Medlemsstaterne kan også anvende bestemmelser, f.eks. dem, der er henvist til i stk. 1 i nærværende artikel, til at sikre koordinering og samarbejde med andre relevante medlemsstater for så vidt angår invasive ikkehjemmehørende arter, som er problematiske på medlemsstatsplan, og som er opført på nationale lister, der er vedtaget i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1. Medlemsstaterne kan også indføre samarbejdsmekanismer på passende niveau vedrørende disse invasive ikkehjemmehørende arter. Sådanne mekanismer kan omfatte udveksling af oplysninger og data, handlingsplaner for spredningsveje og udveksling af bedste praksis for håndtering, kontrol og udryddelse af invasive ikkehjemmehørende arter, systemer for tidlig varsling og programmer i forbindelse med oplysning eller uddannelse af borgerne.3.   Member States may also apply provisions, such as those referred to in paragraph 1 of this Article, to ensure coordination and cooperation with other relevant Member States as regards invasive alien species of Member State concern identified in national lists adopted in accordance with Article 12(1). Member States may also establish mechanisms for cooperation at the appropriate level for those invasive alien species. Such mechanisms may include exchange of information and data, action plans on pathways and exchange of best practice on management, control and eradication of invasive alien species, early warning systems and programmes related to public awareness or education.
Artikel 23Article 23
Strengere nationale reglerMore stringent national rules
Medlemsstaterne kan opretholde eller fastsætte strengere nationale regler for at forebygge introduktion, etablering eller spredning af invasive ikkehjemmehørende arter. Disse foranstaltninger skal være forenelige med TEUF og meddeles Kommissionen i overensstemmelse med EU-retten.Member States may maintain or lay down more stringent national rules with the aim of preventing the introduction, establishment and spread of invasive alien species. Those measures shall be compatible with the TFEU and be notified to the Commission in accordance with Union law.
KAPITEL VICHAPTER VI
AFSLUTTENDE BESTEMMELSERFINAL PROVISIONS
Artikel 24Article 24
Rapportering og gennemgangReporting and review
1.   Senest den 1. juni 2019 og hvert sjette år derefter ajourfører og sender medlemsstaterne Kommissionen oplysninger om følgende:1.   By 1 June 2019, and every six years thereafter, Member States shall update and transmit to the Commission the following:
a) | en beskrivelse, eller en ajourført udgave heraf, af det overvågningssystem, der er omhandlet i artikel 14, og af det offentlige kontrolsystem for ikkehjemmehørende arter, som føres ind i Unionen i henhold til artikel 15(a) | a description, or an updated version thereof, of the surveillance system pursuant to Article 14 and of the official control system on alien species entering the Union pursuant to Article 15;
b) | udbredelsen af invasive ikkehjemmehørende arter, som er problematiske på EU-plan eller regionalt plan i henhold til artikel 11, stk. 2, og som forekommer på deres område, herunder oplysninger om migrations- eller reproduktionsmønstre(b) | the distribution of the invasive alien species of Union concern or regional concern in accordance with Article 11(2) present in their territory, including information regarding migratory or reproductive patterns;
c) | oplysninger om de arter, der betragtes som invasive ikkehjemmehørende arter, som er problematiske på medlemsstatsplan, jf. artikel 12, stk. 2(c) | information about the species considered as invasive alien species of Member State concern pursuant to Article 12(2);
d) | handlingsplanerne, som er omhandlet i artikel 13, stk. 2(d) | the action plans referred to in Article 13(2);
e) | sammenfattede oplysninger for hele det nationale område om udryddelsesforanstaltninger, som er truffet i henhold til artikel 17, de håndteringsforanstaltninger, der er truffet i overensstemmelse med artikel 19, deres effektivitet og indvirkning på ikkemålarter(e) | aggregated information covering the entire national territory on the eradication measures taken in accordance with Article 17, the management measures undertaken in accordance with Article 19, their effectiveness, and their impact on non-targeted species;
f) | antallet af tilladelser, jf. artikel 8, og det formål, som de er udstedt til(f) | the number of the permits referred to in Article 8 and the purpose for which they were issued;
g) | foranstaltninger, der er truffet for at informere offentligheden om forekomsten af en invasiv ikkehjemmehørende art, og enhver indsats, som borgerne er blevet anmodet om at gøre(g) | measures taken to inform the public about the presence of an invasive alien species and any actions that citizens have been requested to take;
h) | de inspektioner, der kræves i henhold til artikel 8, stk. 8, og(h) | the inspections required under Article 8(8); and
i) | oplysninger om omkostningerne ved de foranstaltninger, der er truffet for at overholde denne forordning, når de er tilgængelige.(i) | information on the cost of action undertaken to comply with this Regulation, when available.
2.   Senest den 5. november 2015 underretter medlemsstaterne Kommissionen og informerer de øvrige medlemsstater om, hvilke kompetente myndigheder der er ansvarlige for anvendelsen af denne forordning.2.   By 5 November 2015, Member States shall notify the Commission and inform the other Member States of the competent authorities in charge of applying this Regulation.
3.   Senest den 1. juni 2021 vurderer Kommissionen anvendelsen af denne forordning, herunder EU-listen, de handlingsplaner, som er omhandlet i artikel 13, stk. 2, overvågningssystemet, toldkontrollen, udryddelsesforpligtelsen og håndteringsforpligtelserne, og forelægger en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet, eventuelt ledsaget af lovgivningsmæssige forslag til ændring af denne forordning, herunder ændringer af EU-listen. I denne gennemgang undersøges også effektiviteten af gennemførelsesbestemmelserne vedrørende invasive ikkehjemmehørende arter, som er problematiske på regionalt plan, om det er nødvendigt og gennemførligt at opføre arter hjemmehørende i Unionen på EU-listen, samt om der er brug for yderligere harmonisering for at øge effektiviteten af medlemsstaternes handlingsplaner og foranstaltninger.3.   By 1 June 2021, the Commission shall review the application of this Regulation including the Union list, the action plans referred to in Article 13(2), the surveillance system, customs controls, eradication obligation and management obligations, and submit a report to the European Parliament and to the Council, which may be accompanied by legislative proposals for the amendment of this Regulation, including changes to the Union list. That review shall also examine the effectiveness of the implementing provisions on invasive alien species of regional concern, the need for and the feasibility of, including species native to the Union in the Union list and whether further harmonisation is needed to increase the effectiveness of the action plans and measures undertaken by the Member States.
4.   Kommissionen præciserer ved gennemførelsesretsakter de tekniske formater for indberetning for at forenkle og strømline indberetningsforpligtelserne for medlemsstaterne for så vidt angår oplysningerne i stk. 1 i nærværende artikel. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 27, stk. 2.4.   The Commission shall, by means of implementing acts, specify the technical formats for reporting in order to simplify and streamline reporting obligations for the Member States in relation to the information pursuant to paragraph 1 of this Article. Those implementing acts shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 27(2).
Artikel 25Article 25
System til understøtning af informationInformation support system
1.   Kommissionen opretter gradvis et system til understøtning af information, som er nødvendigt for at lette anvendelsen af denne forordning.1.   The Commission shall progressively establish an information support system necessary to facilitate the application of this Regulation.
2.   Senest den 2. januar 2016 skal systemet omfatte en mekanisme til dataunderstøtning, som sammenkobler eksisterende datasystemer vedrørende invasive ikkehjemmehørende arter, med særlig vægt på oplysninger om invasive ikkehjemmehørende arter, som er problematiske på EU-plan, for at lette indberetningen, jf. artikel 24.2.   By 2 January 2016 that system shall include a data support mechanism interconnecting existing data systems on invasive alien species, paying particular attention to information on the invasive alien species of Union concern, so as to facilitate the reporting pursuant to Article 24.
Mekanismen til dataunderstøtning skal blive til et redskab, som Kommissionen og medlemsstaterne kan anvende til at håndtere de relevante meddelelser, der kræves i henhold til artikel 16, stk. 2.The data support mechanism referred to in the first subparagraph shall become a tool to assist the Commission and the Member States in handling the relevant notifications required by Article 16(2).
3.   Senest den 2. januar 2019 bliver mekanismen til dataunderstøtning i stk. 2 til en mekanisme til udveksling af oplysninger om andre aspekter af anvendelsen af denne forordning.3.   By 2 January 2019, the data support mechanism referred to in paragraph 2 shall become a mechanism for exchanging information on other aspects of the application of this Regulation.
Den kan også omfatte oplysninger om invasive ikkehjemmehørende arter, som er problematiske på medlemsstatsplan, og om spredningsveje, risikovurdering og håndterings- og udryddelsesforanstaltninger, når de er tilgængelige.It may also include information on invasive alien species of Member State concern, and on pathways, risk assessment, management and eradication measures, when available.
Artikel 26Article 26
Offentlig deltagelsePublic participation
Når medlemsstaterne udarbejder handlingsplaner i henhold til denne forordnings artikel 13 og indfører håndteringsforanstaltninger i henhold til denne forordnings artikel 19, sikrer de, at offentligheden tidligt og på en effektiv måde får mulighed for at deltage i udarbejdelse, ændringer eller ajourføring ved brug af de ordninger, som allerede er fastlagt af medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 2, stk. 3, andet afsnit, i direktiv 2003/35/EF.Where action plans are being established pursuant to Article 13 of this Regulation and where management measures are put in place pursuant to Article 19 of this Regulation, Member States shall ensure that the public is given early and effective opportunities to participate in their preparation, modification or review, using the arrangements already determined by the Member States in accordance with the second subparagraph of Article 2(3) of Directive 2003/35/EC.
Artikel 27Article 27
UdvalgCommittee
1.   Kommissionen bistås af et udvalg. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011 og kan med henblik på udførelsen af sine opgaver bistås af det videnskabelige forum, der er omhandlet i artikel 28.1.   The Commission shall be assisted by a committee. That committee shall be a committee within the meaning of Regulation (EU) No 182/2011 and may be assisted in its tasks by the scientific forum referred to in Article 28.
2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011.2.   Where reference is made to this paragraph, Article 5 of Regulation (EU) No 182/2011 shall apply.
3.   Afgiver udvalget ikke nogen udtalelse, vedtager Kommissionen ikke udkastet til gennemførelsesretsakt, og artikel 5, stk. 4, tredje afsnit, i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendes.3.   Where the committee delivers no opinion, the Commission shall not adopt the draft implementing act and the third subparagraph of Article 5(4) of Regulation (EU) No 182/2011 shall apply.
Artikel 28Article 28
Det videnskabelige forumScientific forum
Kommissionen sikrer, at repræsentanter for det videnskabelige samfund, der udpeges af medlemsstaterne, deltager i at rådgive om alle videnskabelige spørgsmål vedrørende anvendelsen af denne forordning, navnlig hvad angår artikel 4, 5, 10 og 18. Disse repræsentanter mødes i et videnskabeligt forum. Det pågældende forums forretningsorden fastsættes af Kommissionen.The Commission shall ensure the participation of representatives of the scientific community appointed by the Member States in providing advice on any scientific question related to the application of this Regulation, in particular as regards Articles 4, 5, 10 and 18. Those representatives shall meet in a scientific forum. The rules of procedure of that forum shall be established by the Commission.
Artikel 29Article 29
Udøvelse af de delegerede beføjelserExercise of the delegation
1.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.1.   The power to adopt delegated acts is conferred on the Commission subject to the conditions laid down in this Article.
2.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 5, stk. 3, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den 1. januar 2015. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.2.   The power to adopt delegated acts referred to in Article 5(3) shall be conferred on the Commission for a period of five years from 1 January 2015. The Commission shall draw up a report in respect of the delegation of power not later than nine months before the end of the five-year period. The delegation of power shall be tacitly extended for periods of an identical duration unless the European Parliament or the Council opposes such extension not later than three months before the end of each period.
3.   Den i artikel 5, stk. 3, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.3.   The delegation of power referred to in Article 5(3) may be revoked at any time by the European Parliament or by the Council. A decision to revoke shall put an end to the delegation of the power specified in that decision. It shall take effect the day following the publication of the decision in the Official Journal of the European Union or at a later date specified therein. It shall not affect the validity of any delegated act already in force.
4.   Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidig Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.4.   As soon as it adopts a delegated act, the Commission shall notify it simultaneously to the European Parliament and to the Council.
5.   En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 5, stk. 3, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet eller Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets og Rådets initiativ.5.   A delegated act adopted pursuant to Article 5(3) shall enter into force only if no objection has been expressed either by the European Parliament or the Council within a period of two months of notification of that act to the European Parliament and the Council or if, before the expiry period, the European Parliament and the Council have both informed the Commission that they will not object. That period shall be extended by two months at the initiative of the European Parliament or of the Council.
Artikel 30Article 30
SanktionerPenalties
1.   Medlemsstaterne fastlægger bestemmelser om sanktioner for overtrædelse af denne forordning. Medlemsstaterne træffer alle de fornødne foranstaltninger til at sikre, at de anvendes.1.   Member States shall lay down the provisions on penalties applicable to infringements of this Regulation. Member States shall take all the necessary measures to ensure that they are applied.
2.   Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.2.   The penalties provided for shall be effective, proportionate and dissuasive.
3.   Sanktionerne kan bl.a. omfatte:3.   The penalties provided may include, inter alia:
a) | bøder(a) | fines;
b) | beslaglæggelse af de invasive ikkehjemmehørende arter, som er problematiske på EU-plan(b) | seizure of the non-compliant invasive alien species of Union concern;
c) | omgående suspension eller tilbagekaldelse af en tilladelse, der er udstedt i overensstemmelse med artikel 8.(c) | immediate suspension or withdrawal of a permit issued in accordance with Article 8.
4.   Senest den 2. januar 2016 meddeler medlemsstaterne straks Kommissionen de i stk. 1 omhandlede bestemmelser og eventuelle senere ændringer.4.   By 2 January 2016, Member States shall communicate to the Commission the provisions referred to in paragraph 1, and any subsequent amendments without delay.
Artikel 31Article 31
Overgangsbestemmelser for ikkeerhvervsdrivende ejere af dyrTransitional provisions for non-commercial owners
1.   Uanset artikel 7, stk. 1, litra b) og d), har ejere af selskabsdyr, som ikke holdes til erhvervsmæssige formål, og som tilhører de invasive ikkehjemmehørende arter, der er opført på EU-listen, lov til at beholde disse, indtil dyret dør af naturlige årsager, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:1.   By way of derogation from points (b) and (d) of Article 7(1), owners of companion animals not kept for commercial purposes that belong to the invasive alien species included on the Union list shall be allowed to keep them until the end of the animals' natural life, provided the following conditions are met:
a) | Dyrene blev allerede holdt, før de blev optaget på EU-listen.(a) | the animals were kept before their inclusion on the Union list;
b) | Dyrene holdes i indesluttet opbevaring, og alle nødvendige foranstaltninger er truffet til at sikre, at reproduktion eller flugt ikke er mulig.(b) | the animals are kept in contained holding and all appropriate measures are put in place to ensure that reproduction or escape are not possible.
2.   De kompetente myndigheder tager alle rimelige skridt til at informere ikkeerhvervsdrivende ejere om de risici, der er ved at holde de dyr, som er omhandlet i stk. 1, og om de foranstaltninger, som skal træffes for at minimere risikoen for, at dyret reproducerer sig eller undslipper, gennem oplysningskampagner og uddannelsesprogrammer, der gennemføres af medlemsstaterne.2.   Competent authorities shall take all reasonable steps to inform non-commercial owners of the risks posed by keeping the animals referred to in paragraph 1 and of the measures to be taken to minimise the risk of reproducing and escaping through awareness-raising and education programmes organised by Member States.
3.   Ikkeerhvervsdrivende ejere, der ikke kan garantere, at de i stk. 1 fastsatte betingelser overholdes, må ikke holde de pågældende dyr. Medlemsstaterne kan tilbyde dem at overtage deres dyr. Hvis dette sker, tages der behørigt hensyn til dyrevelfærd.3.   Non-commercial owners who cannot ensure that the conditions set out in paragraph 1 are met, shall not be permitted to keep the animals concerned. Member States may offer them the possibility of having their animals taken from them. Where this occurs, due regard to animal welfare shall be given.
4.   Dyrene nævnt i stk. 3 i nærværende artikel kan opbevares af de foretagender, der er omhandlet i artikel 8, eller i særlige anlæg, der er oprettet af medlemsstaterne til dette formål.4.   The animals referred to in paragraph 3 of this Article may be kept by the establishments referred to in Article 8 or in facilities established by Member States for that purpose.
Artikel 32Article 32
Overgangsbestemmelser for erhvervsmæssige bestandeTransitional provisions for commercial stocks
1.   Indehavere af en erhvervsmæssig bestand af enheder af invasive ikkehjemmehørende arter, som er erhvervet, før arterne blev opført på EU-listen, må indtil to år efter, at arten er opført på listen, holde og transportere levende enheder eller reproducerbare dele af disse arter for at sælge eller overdrage dem til de forsknings- eller ex situ-bevaringsforetagender og med henblik på de medicinske aktiviteter, der er omhandlet i artikel 8, forudsat at enhederne holdes og transporteres i indesluttet opbevaring, og at alle nødvendige foranstaltninger er truffet for at sikre, at de ikke kan reproducere sig eller undslippe, eller for at slagte eller humant aflive disse enheder for at opbruge bestanden.1.   Keepers of a commercial stock of specimens of invasive alien species acquired before their inclusion on the Union list shall be allowed up to two years after inclusion of the species on that list to keep and transport live specimens or reproducible parts of those species in order to sell or transfer them to the research or ex-situ conservation establishments and for the purposes of medicinal activities referred to in Article 8, provided that the specimens are kept and transported in contained holding and all appropriate measures are put in place to ensure that reproduction or escape are not possible; or in order to slaughter or humanely cull those specimens to exhaust their stock.
2.   Salg eller overdragelse af levende enheder til ikkeerhvervsdrivende brugere er tilladt i ét år efter opførelsen på EU-listen, forudsat at enhederne holdes og transporteres i indesluttet opbevaring, og at alle nødvendige foranstaltninger er truffet for at sikre, at de ikke kan reproducere sig eller undslippe.2.   The sale or transfer of live specimens to non-commercial users shall be allowed for one year after inclusion of the species on the Union list provided that the specimens are kept and transported in contained holding and all appropriate measures are put in place to ensure that reproduction or escape are not possible.
3.   Hvis der er givet tilladelse i henhold til artikel 6 i forordning (EF) nr. 708/2007 for en akvakulturart, som derefter er opført på EU-listen, og tilladelsens gyldighed er længere end den periode, der er fastsat i nærværende artikels stk. 1, trækker medlemsstaten tilladelsen tilbage, jf. artikel 12 i forordning (EF) nr. 708/2007, senest ved udgangen af den periode, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 1.3.   Where a permit has been issued in accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 708/2007 for an aquaculture species that is subsequently included on the Union list, and the duration of the permit exceeds the period referred to in paragraph 1 of this Article, the Member State shall withdraw the permit in accordance with Article 12 of Regulation (EC) No 708/2007 by the end of the period referred to in paragraph 1 of this Article.
Artikel 33Article 33
IkrafttrædenEntry into force
Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2015.This Regulation shall enter into force on 1 January 2015.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.
Udfærdiget i Strasbourg, den 22. oktober 2014.Done at Strasbourg, 22 October 2014.
På Europa-Parlamentets vegneFor the European Parliament
M. SCHULZThe President
FormandM. SCHULZ
På Rådets vegneFor the Council
B. DELLA VEDOVAThe President
FormandB. DELLA VEDOVA
(1)  EUT C 177 af 11.6.2014, s. 84.(1)  OJ C 177, 11.6.2014, p. 84.
(2)  Europa-Parlamentets holdning af 16.4.2014 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 29.9.2014.(2)  Position of the European Parliament of 16 April 2014 (not yet published in the Official Journal) and decision of the Council of 29 September 2014.
(3)  Rådets afgørelse 93/626/EØF af 25. oktober 1993 om indgåelse af konventionen om den biologiske mangfoldighed (EFT L 309 af 13.12.1993, s. 1).(3)  Council Decision 93/626/EEC of 25 October 1993 concerning the conclusion of the Convention on Biological Diversity (OJ L 309, 13.12.1993, p. 1).
(4)  Rådets afgørelse 82/72/EØF af 3. december 1981 om indgåelse af konventionen om beskyttelse af Europas vilde dyr og planter samt naturlige levesteder (EFT L 38 af 10.2.1982, s. 1).(4)  Council Decision 82/72/EEC of 3 December 1981 concerning the conclusion of the Convention on the conservation of European wildlife and natural habitats (OJ L 38, 10.2.1982, p. 1).
(5)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1).(5)  Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy (OJ L 327, 22.12.2000, p. 1).
(6)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger (havstrategirammedirektivet) (EUT L 164 af 25.6.2008, s. 19).(6)  Directive 2008/56/EC of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 establishing a framework for community action in the field of marine environmental policy (Marine Strategy Framework Directive) (OJ L 164, 25.6.2008, p. 19).
(7)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle (EUT L 20 af 26.1.2010, s. 7).(7)  Directive 2009/147/EC of the European Parliament and of the Council of 30 November 2009 on the conservation of wild birds (OJ L 20, 26.1.2010, p. 7).
(8)  Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7).(8)  Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora (OJ L 206, 22.7.1992, p. 7).
(9)  Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1).(9)  Council Directive 2000/29/EC of 8 May 2000 on protective measures against the introduction into the Community of organisms harmful to plants or plant products and against their spread within the Community (OJ L 169, 10.7.2000, p. 1).
(10)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF af 12. marts 2001 om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer og om ophævelse af Rådets direktiv 90/220/EØF (EFT L 106 af 17.4.2001, s. 1).(10)  Directive 2001/18/EC of the European Parliament and of the Council of 12 March 2001 on the deliberate release into the environment of genetically modified organisms and repealing Council Directive 90/220/EEC (OJ L 106, 17.4.2001, p. 1).
(11)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1).(11)  Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 concerning the placing of plant protection products on the market and repealing Council Directives 79/117/EEC and 91/414/EEC (OJ L 309, 24.11.2009, p. 1).
(12)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1).(12)  Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council of 22 May 2012 concerning the making available on the market and use of biocidal products (OJ L 167, 27.6.2012, p. 1).
(13)  Rådets forordning (EF) nr. 708/2007 af 11. juni 2007 om brug af fremmede og lokalt fraværende arter i akvakultur (EUT L 168 af 28.6.2007, s. 1).(13)  Council Regulation (EC) No 708/2007 of 11 June 2007 concerning use of alien and locally absent species in aquaculture (OJ L 168, 28.6.2007, p. 1).
(14)  Rådets forordning (EF) nr. 338/97 af 9. december 1996 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed (EFT L 61 af 3.3.1997, s. 1).(14)  Council Regulation (EC) No 338/97 of 9 December 1996 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein (OJ L 61, 3.3.1997, p. 1).
(15)  Det Europæiske Råds afgørelse 2010/718/EU af 29. oktober 2010 om ændring af øen Saint-Barthélemys status i forhold til Den Europæiske Union (EUT L 325, 9.12.2010, s. 4).(15)  European Council Decision 2010/718/EU of 29 October 2010 amending the status with regard to the European Union of the island of Saint-Barthélemy (OJ L 325, 9.12.2010, p. 4).
(16)  Det Europæiske Råds afgørelse 2012/419/EU af 11. juli 2012 om ændring af Mayottes status i forhold til Den Europæiske Union (EUT L 204 af 31.7.2012, s. 131).(16)  European Council Decision 2012/419/EU of 11 July 2012 amending the status of Mayotte with regard to the European Union (OJ L 204, 31.7.2012, p. 131).
(17)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1).(17)  Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on official controls performed to ensure the verification of compliance with feed and food law, animal health and animal welfare rules (OJ L 165, 30.4.2004, p. 1).
(18)  Rådets direktiv 91/496/EØF af 15. juli 1991 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande, og om ændring af direktiv 89/662/EØF, 90/425/EØF og 90/675/EØF (EFT L 268 af 24.9.1991, s. 56).(18)  Council Directive 91/496/EEC of 15 July 1991 laying down the principles governing the organization of veterinary checks on animals entering the Community from third countries and amending Directives 89/662/EEC, 90/425/EEC and 90/675/EEC (OJ L 268, 24.9.1991, p. 56).
(19)  Rådets direktiv 97/78/EF af 18. december 1997 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet (EFT L 24 af 30.1.1998, s. 9).(19)  Council Directive 97/78/EC of 18 December 1997 laying down the principles governing the organisation of veterinary checks on products entering the Community from third countries (OJ L 24, 30.1.1998, p. 9).
(20)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/35/EF af 26. maj 2003 om mulighed for offentlig deltagelse i forbindelse med udarbejdelse af visse planer og programmer på miljøområdet og om ændring af Rådets direktiv 85/337/EØF og 96/61/EF for så vidt angår offentlig deltagelse og adgang til klage og domstolsprøvelse (EUT L 156 af 25.6.2003, s. 17).(20)  Directive 2003/35/EC of the European Parliament and of the Council of 26 May 2003 providing for public participation in respect of the drawing up of certain plans and programmes relating to the environment and amending with regard to public participation and access to justice Council Directives 85/337/EEC and 96/61/EC (OJ L 156, 25.6.2003, p. 17).
(21)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).(21)  Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 laying down the rules and general principles concerning mechanisms for control by the Member States of the Commission's exercise of implementing powers (OJ L 55, 28.2.2011, p. 13).
(22)  Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif (EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1).(22)  Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff (OJ L 256, 7.9.1987, p. 1).
(23)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/35/EF af 21. april 2004 om miljøansvar for så vidt angår forebyggelse og afhjælpning af miljøskader (EUT L 143 af 30.4.2004, s. 56).(23)  Directive 2004/35/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on environmental liability with regard to the prevention and remedying of environmental damage (OJ L 143, 30.4.2004, p. 56).