Rozsudek Soudu (pátého rozšířeného senátu) ze dne 9. září 2009 – Diputación Foral de Álava a další v. Komise

(Věci T-230/01 až T-232/01 a T-267/01 až T-269/01)

„Státní podpory – Daňové výhody přiznané územním celkem členského státu – Snížení daňového základu u korporační daně – Rozhodnutí prohlašující režimy podpor za neslučitelné se společným trhem a nařizující vrácení vyplacených podpor – Profesních sdružení – Přípustnost – Upuštění od žalobního důvodu – Kvalifikace nových nebo existujících podpor – Zásada ochrany legitimního očekávání – Zásada právní jistoty – Zásada proporcionality“

1.                     Řízení – Předmět sporu – Změna v průběhu řízení – Zákaz (Jednací řád Tribunálu, čl. 48 odst. 2) (viz body 80–88)

2.                     Řízení – Vedlejší účastenství – Přípustnost – Opětovný přezkum po vydání usnesení o přípustnosti (Statut Soudního dvora, čl. 40 druhý pododstavec) (viz bod 91)

3.                     Řízení – Vedlejší účastenství – Zúčastněné osoby – Reprezentativní sdružení, jehož cílem je ochrana zájmů jeho členů – Přípustnost ve věcech, v nichž jde o zásadní otázky, které se mohou dotýkat uvedených členů (Statut Soudního dvora, čl. 40 druhý pododstavec a čl. 53 první pododstavec) (viz body 93–100)

4.                     Řízení – Návrh na vstup vedlejšího účastníka do řízení – Formální požadavky (Jednací řád Tribunálu, čl. 116 odst. 4 druhý pododstavec) (viz body 104–107, 110–111)

5.                     Žaloba na neplatnost – Fyzické nebo právnické osoby – Akty týkající se jich bezprostředně a osobně – Rozhodnutí Komise prohlašující režim podpor za neslučitelný se společným trhem – Žaloba profesního sdružení, které brání a zastupuje své členy (Článek 230 čtvrtý pododstavec ES) (viz body 117–128)

6.                     Podpory poskytované státy – Pojem – Přiznání veřejnými orgány osvobození od daně určitým podnikům – Zahrnutí (Článek 87 odst. 1 ES) (viz body 134–136, 140, 195)

7.                     Podpory poskytované státy – Přezkum stížností – Povinnosti Komise – Odůvodnění (Článek 87 odst. 2 ES a článek 253 ES) (viz body 146–148)

8.                     Podpory poskytované státy – Ovlivnění obchodu mezi členskými státy – Narušení hospodářské soutěže – Kritéria posouzení – Celkový přezkum režimu podpor (Článek 87 ES) (viz body 152–153)

9.                     Podpory poskytované státy – Ovlivnění obchodu mezi členskými státy – Narušení hospodářské soutěže – Nedůležité podpory – Dočasné podpory – Nedostatek vlivu (Článek 87 odst. 1 ES) (viz bod 158)

10.                     Podpory poskytované státy – Pojem – Selektivní charakter opatření – Vnitrostátní právní úprava zavádějící daňový bonus (Článek 87 odst. 1 ES) (viz body 169–173, 177–178)

11.                     Podpory poskytované státy – Pojem – Podpory poskytované regionálními nebo místními celky – Zahrnutí (Článek 87 odst. 1 ES) (bod 189)

12.                     Podpory poskytované státy – Pojem – Specifické daňové opatření – Selektivní charakter opatření – Odůvodnění vycházející z povahy nebo uspořádání daňového systému – Vyloučení (Článek 87 odst. 1 ES) (viz body 190–191, 195–196)

13.                     Podpory poskytované státy – Zákaz –Výjimky – Podpory, které mohou být považovány za slučitelné se společným trhem – Posuzovací pravomoc Komise (Článek 87 odst. 3 ES) (viz body 210–211)

14.                     Podpory poskytované státy – Zákaz – Výjimky – Podpory, na které se může vztahovat výjimka stanovená v čl. 87 odst. 3 písm. c) ES – Provozní podpora – Vyloučení (Článek 87 odst. 3 písm. c) ES) (viz body 219–222)

15.                     Podpory poskytované státy – Existující podpory a nové podpory –Kvalifikace existující podpory – Kritéria – Opatření obsahující podstatnou změnu režimu existujících podpor – Vyloučení (Články 87 ES a 88 ES) (viz body 239–246)

16.                     Podpory poskytované státy – Existující podpory a nové podpory – Kvalifikace existující podpory – Kritéria – Vývoj společného trhu (Články 87 ES a 88 ES; nařízení Rady č. 659/1999, čl. 1 písm. b) bod v)) (viz body 251, 253, 257)

17.                     Podpory poskytované státy – Správní řízení – Právo zúčastněných předložit svá vyjádření (Článek 88 ES; nařízení Rady č. 659/1999, čl. 6 odst. 1) (viz body 266–279)

18.                     Řízení – Vedlejší účastenství – Návrh, který má podporovat návrhová žádání jednoho z účastníků řízení (Statut Soudního dvora, čl. 40 čtvrtý pododstavec; jednací řád Tribunálu, čl. 116 odst. 3) (viz body 301–303)

19.                     Podpory poskytované státy – Přezkum Komisí – Přezkumné řízení, které proběhlo před vstupem v platnost nařízení č. 659/1999 – Nepředložení ve zvláštních lhůtách – Omezení – Dodržování požadavků právní jistoty – Povinnost provést v přiměřené lhůtě předběžný přezkum zahájený na základě stížnosti (Článek 88 ES; nařízení Rady č. 659/1999) (viz body 305–315)

20.                     Podpory poskytované státy – Vrácení protiprávní podpory – Podpora přiznaná v rozporu s procesními pravidly článku 88 ES – Případné legitimní očekávání příjemců – Ochrana – Podmínky a omezení (Článek 88 odst. 2 první pododstavec ES) (viz body 316–320)

21.                     Podpory poskytované státy – Záměry podpor – Přezkum Komisí – Předběžná část a sporná část řízení – Dodržení přiměřené lhůty (Článek 88 odst. 2 a 3 ES) (viz body 339–344, 349)

22.                     Podpory poskytované státy – Vrácení protiprávní podpory – Porušení zásady proporcionality – Nedostatek (Článek 88 odst. 2 první pododstavec ES) (viz body 374–377)

Předmět

Ve věcech T‑230/01 a T‑267/01 návrh na zrušení rozhodnutí Komise 2002/892/ES ze dne 11. července 2001 o režimu státních podpor prováděném Španělskem ve prospěch určitých nově založených podniků v provincii Álava (Úř. věst. 2002, L 314, s. 1), ve věcech T‑231/01 a T‑268/01 návrh na zrušení rozhodnutí Komise 2002/806/ES ze dne 11. července 2001 o režimu státních podpor prováděném Španělskem ve prospěch určitých nově založených podniků v provincii Vizcaya (Úř. věst. 2002, L 279, s. 35) a ve věcech T‑232/01 a T‑269/01 návrh na zrušení rozhodnutí Komise 2002/540/ES ze dne 11. července 2001 o režimu státních podpor prováděném Španělskem ve prospěch určitých nově založených podniků v provincii Guipúzcoa (Úř. věst. 2002, L 174, s. 31)

Výrok

1)

Věci T‑230/01, T‑231/01, T‑232/01, T‑267/01, T‑268/01 a T‑269/01 se spojují pro účely rozsudku.

2)

Žaloby se zamítají.

3)

Ve věcech T‑230/01 až T‑232/01:

Territorio Histórico de Álava – Diputación Foral de Álava, Territorio Histórico de Vizcaya – Diputación Foral de Vizcaya, Territorio Histórico de Guipúzcoa – Diputación Foral de Guipúzcoa a Comunidad autónoma del País Vasco − Gobierno Vasco ponesou vlastní náklady řízení a ukládá se jim rovněž náhrada nákladů řízení vynaložených Komisí a Comunidad autónoma de La Rioja;

Confederación Empresarial Vasca (Confebask), Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava, Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Vizcaya a Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Guipúzcoa ponesou vlastní náklady řízení.

4)

Ve věcech T‑267/01 až T‑269/01 ponese Confebask vlastní náklady řízení a ukládá se jí rovněž náhrada nákladů řízení vynaložených Komisí a Comunidad autónoma de La Rioja.