Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 10. září 2009 – Komise v. Belgie

(Věc C‑100/08)

„Nesplnění povinnosti státem – Články 28 ES a 30 ES – Ochrana druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin – Právní úprava držení a prodeje ptáků narozených a odchovaných v zajetí, kteří byli legálně uvedeni na trh v jiných členských státech“

1.                     Volný pohyb zboží – Množstevní omezení – Opatření s rovnocenným účinkem – Pojem (článek 28 ES) (viz body 81–82)

2.                     Volný pohyb zboží – Množstevní omezení – Opatření s rovnocenným účinkem(články 28 ES a 30 ES; nařízení Rady č. 338/97; nařízení Komise č. 865/2006) (viz body 84–88, 91–93, 96–103, 110–113)

3.                     Životní prostředí – Ochrana volně žijících ptáků – Směrnice 79/409 – Oblast působnosti (směrnice Rady 79/409) (viz bod 106)

Předmět

Nesplnění povinnosti státem – Porušení článku 28 ES – Ochrana druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin – Zákaz držení některých druhů ptáků, kteří byli legálně uvedeni na trh v jiných členských státech

Výrok

1)

Belgické království

–         tím, že podřídilo dovoz, držení a prodej ptáků narozených a odchovaných v zajetí, kteří byli v jiných členských státech legálně uvedeni na trh, omezujícím podmínkám ukládajícím dotyčným subjektům na trhu, aby změnily označování exemplářů tak, aby odpovídalo podmínkám konkrétně vyžadovaným belgickými právními předpisy, a tím, že neuznává označování přijímané v jiných členských státech ani potvrzení vydaná v souladu s nařízením Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi, a

–        tím, že prodejcům neumožnilo získat výjimky ze zákazu držení původních evropských druhů ptáků legálně uvedených na trh v jiných členských státech,

nesplnilo povinnosti, které pro něj vyplývají z článku 28 ES.

2)

2) Belgickému království se ukládá náhrada nákladů řízení.