Evropská agentura pro železnice

Evropská agentura pro železnice představuje hnací prvek v politice modernizace evropského železničního sektoru. V osmadvaceti členských státech jsou zavedeny vnitrostátní technické a bezpečnostní předpisy, které jsou navzájem neslučitelné, a proto tvoří hlavní překážku rozvoje železničního odvětví. Cílem agentury je postupně sbližovat tyto technické předpisy a zavádět společné bezpečnostní metody a společné bezpečnostní cíle pro celý evropský železniční systém.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 881/2004 ze dne 29. dubna 2004 o zřízení Evropské agentury pro železnice (Viz pozměňovací akty)

PŘEHLED

Postupné zavádění evropského železničního prostoru bez hranic vyžaduje působení Společenství v oblasti technických předpisů, které budou použitelné pro železnice v technických i bezpečnostních aspektech. K souběžnému plnění cílů bezpečnosti a interoperability je nutné velké úsilí v oblasti techniky, které musí vést specializovaný orgán: Evropská agentura pro železnice (ERA), zde dále jen agentura.

K hlavním cílům Evropské agentury pro železnice tedy patří:

Bezpečnost železničního systému

Agentura má za úkol poskytovat potřebnou technickou podporu při provádění směrnice 2004/49/ES o bezpečnosti železnic Společenství. Hlavní úkoly, které jí byly přiděleny, jsou:

Interoperabilita železničního systému

Interoperabilita evropského železničního systému usiluje o sloučení různých železničních systémů členských států odstraňováním a omezováním technických překážek.

S cílem zlepšovat jeho úroveň interoperability agentura organizuje a řídí práce usilující o vytvoření a aktualizaci technických specifikací pro interoperabilitu (TSI). TSI mají zajišťovat základní požadavky směrnice 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve Společenství. Agentura mimoto každé dva roky zveřejní zprávu o pokroku dosaženém v oblasti interoperability.

Údržba vozidel

Údržba vozidel je důležitým prvkem železniční bezpečnosti. Proto je posláním agentury vydávat doporučení, pokud jde o systém certifikace subjektů pověřených údržbou vagonů a jiných železničních vozidel.

Agentura je také povinna sestavovat zprávu o zavádění tohoto systému certifikace.

Personál železnic

Odborná příprava a způsobilost strojvedoucích je důležitým faktorem bezpečnosti a interoperability evropského železničního systému. K úkolům agentury patří přispívat k harmonizaci odborné způsobilosti strojvedoucích v rámci směrnice 2007/59/ES týkající se vydávání osvědčení strojvedoucím v EU.

Agentura musí zejména spolupracovat s příslušnými orgány na zajištění interoperability registrů licencí a osvědčení vydávaných strojvedoucím, hodnotit vývoj vydávání jejich osvědčení a předložit zprávu o navrhovaných zlepšeních v této oblasti.

Organizace

Agenturu tvoří správní rada. Schází se nejméně dvakrát ročně. K jejím úkolům patří zejména přijímat roční pracovní program a schvalovat souhrnnou zprávu agentury. Správní rada se skládá ze zástupců každého členského státu, Komise a šesti profesních skupin z železničního sektoru: železničních podniků, provozovatelů infrastruktury, železničního průmyslu, odborů, cestujících a klientů nákladní železniční dopravy.

Agenturu kromě toho řídí výkonný ředitel, kterého jmenuje správní rada. K jeho úkolům patří zejména připravovat a realizovat pracovní program. Také je pověřen plněním rozpočtu agentury.

Evropská agentura pro železnice nemá samostatnou rozhodovací pravomoc, ale může předkládat stanoviska, doporučení a návrhy Komisi. Je nezávislá, ale úzce spolupracuje s odborníky z oboru.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 881/2004

1. 5. 2004

-

Úř. věst. L 164 ze dne 30. 4. 2004

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 1335/2008

1. 1. 2009

-

Úř. věst. L 354 ze dne 31. 12. 2008

SOUVISEJÍCÍ AKTY

2014/89/EU : Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 14. února 2014 o pilotním projektu k zavedení povinnosti v oblasti správní spolupráce podle směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2007/59/ES prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu [Úř. věst. L 4 ze dne 15.2.2014].

Agentura odpovídá za sledování pilotního projektu týkajícího se využívání systému pro výměnu informací o vnitřním trhu pro usnadnění výměny informací mezi vnitrostátními registry licencí a osvědčení strojvedoucích. Připravuje též zprávy o fungování projektu, aby umožnila Komisi zhodnotit výsledky tohoto pilotního projektu.

Poslední aktualizace: 06.06.2014