Strategie pro rovnost žen a mužů (2010–2015)

Komise předkládá nové priority v oblasti rovnosti žen a mužů. Tato strategie má přispět ke zlepšení postavení žen na trhu práce, ve společnosti a na vedoucích pozicích. A to jak v Evropské unii, tak ve světě.

AKT

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 21. září 2010 s názvem „Strategie pro rovnost žen a mužů 2010–2015“ (KOM(2010) 491 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Nyní předkládaná strategie navazuje na Plán pro dosažení rovného postavení žen a mužů 2006–2010. Přebírá priority definované v Chartě žen, představuje pracovní program Komise a popisuje klíčová opatření pro období let 2010 až 2015.

Tato strategie také tvoří základ pro spolupráci Komise, ostatních evropských orgánů, členských států a dalších zúčastněných stran v rámci Evropského paktu pro rovnost žen a mužů.

Ekonomická nezávislost žen

Zaměstnanost žen v průběhu posledního desetiletí výrazně stoupla. Tento trend však musí pokračovat, abychom dosáhli cíle strategie Evropa 2020, kterým je 75 % zaměstnanost, a musí se rozšířit i na ženy ze skupin s nejnižší zaměstnaností. Bude třeba podniknout další kroky ke zlepšení kvality pracovních míst a politik sladění pracovního a soukromého života.

Komise bude:

Rovnost v odměňování

Komise zdůrazňuje, že přetrvávají rozdíly v odměňování žen a mužů, a to i za stejnou nebo rovnocennou práci. Příčin těchto rozdílů je víc, jedná se zejména o segregaci v oblasti vzdělávání a na trhu práce.

Komise ve snaze přispět k odstranění platových nerovností hodlá:

Vyvážené zastoupení žen a mužů na vedoucích pozicích

Ženy jsou stále nedostatečně zastoupeny při rozhodovacích postupech, ať se jedná o národní parlamenty a vlády nebo řídící orgány velkých podniků. A to přesto, že tvoří polovinu pracovních sil a více než polovinu osob s čerstvě ukončeným univerzitním vzděláním v EU.

V tomto rámci Komise bude:

Důstojnost, integrita a konec genderovému násilí

Odhaduje se, že 20 až 25 % žen v EU zažilo alespoň jednou za život fyzické násilí, a že v Evropě žije až půl milionu žen, které byly vystaveny mrzačení genitálií.

Komise:

Rovnost žen a mužů v rámci vnější činnosti

Prostřednictvím příslušných opatření v rámci vnější činnosti může mít EU značný vliv na podporu rovnosti žen a mužů a lepšího postavení žen na celém světě. Proto Komise bude:

Horizontální otázky

Komise se zavazuje prosazovat rovné zacházení s ženami a muži a zvláštní pozornost hodlá věnovat:

Poslední aktualizace: 28.01.2011