European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Řada L


2024/1060

8.4.2024

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2024/1060

ze dne 26. ledna 2024,

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1241, pokud jde o technická opatření týkající se platýse obecného ve Skagerraku a Kattegatu

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1241 ze dne 20. června 2019 o zachování rybolovných zdrojů a ochraně mořských ekosystémů pomocí technických opatření, o změně nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1224/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 a (EU) 2019/1022 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 894/97, (ES) č. 850/98, (ES) č. 2549/2000, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 812/2004 a (ES) č. 2187/2005 (1), a zejména na čl. 15 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 14. srpna 2019 vstoupilo v platnost nařízení (EU) 2019/1241 (dále jen „nařízení o technických opatřeních“) o zachování rybolovných zdrojů a ochraně mořských ekosystémů pomocí technických opatření. Příloha V stanoví regionální technická opatření pro Severní moře.

(2)

Přímý zájem na řízení rybolovu v oblasti Severního moře mají Belgie, Dánsko, Francie, Německo, Nizozemsko a Švédsko („Scheveningenská skupina“). V souladu s čl. 15 odst. 3 nařízení o technických opatřeních předložily dotčené členské státy Komisi dne 27. června 2023 společné doporučení pro akt v přenesené pravomoci. Předtím dne 23. června 2023 zaslaly dotčené členské státy společné doporučení ke konzultaci poradnímu sboru pro Severní moře (NSAC).

(3)

Ve schváleném zápisu závěrů z konzultací o rybolovu mezi Norskem a Evropskou unií o regulaci rybolovu ve Skagerraku a Kattegatu pro rok 2023 (2) Unie uvedla, že je třeba, aby strany usilovaly o harmonizaci technických opatření týkajících se platýse obecného (Hippoglossus hippoglossus), přičemž připomněla rozhodnutí Švédska z roku 2010 zakázat švédským plavidlům uchovávat na palubě, vykládat a uvádět na trh platýse obecného ve Skagerraku a Kattegatu během období tření. Proto bylo v uvedeném zápisu dohodnuto zvážit zavedení sezónního zákazu rybolovu platýse obecného na úrovni Unie.

(4)

Ve společném doporučení předloženém Scheveningenskou skupinou byly navrženy změny přílohy V nařízení (EU) 2019/1241, jimiž by se zavedlo období zákazu rybolovu od 20. prosince do 31. března během období tření platýse obecného ve Skagerraku a Kattegatu (divizi ICES 3a).

(5)

Technické opatření navržené ve společném doporučení Komise vyhodnotila v souladu s článkem 15 nařízení o technických opatřeních. Dotčené členské státy poskytly důkazy, které prokazují, že návrh je v souladu s čl. 15 odst. 4 nařízení o technických opatřeních.

(6)

Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) analyzoval důkazy předložené dotčenými členskými státy a vydal kladné stanovisko. Výbor VTHVR dospěl k závěru (3), že navrhované období zákazu rybolovu platýse obecného ve Skagerraku a ve švédské výlučné ekonomické zóně Kattegatu od 20. prosince do 31. března je prostorově a časově v souladu s předpokládanou polohou oblastí tření a zahrnuje předpokládaný vrchol období tření tohoto druhu v divizi ICES 3a. Výbor VTHVR rovněž dospěl k závěru, že je naléhavě nutné obnovit populaci snížením úmrtnosti způsobené rybolovem prostřednictvím řídicích opatření a že navrhovaný sezónní zákaz rybolovu na úrovni EU je v souladu s opatřeními, která jsou v současné době zavedena v Norsku a ve Švédsku.

(7)

Na jednání, které se konalo dne 15. listopadu 2023, byla konzultována odborná skupina pro rybolov a akvakulturu.

(8)

Vzhledem k vyčerpané a vysoce zranitelné povaze populace platýse obecného, naléhavé potřebě řešit cíle zachování zdrojů stanovené v nařízení o technických opatřeních, jakož i přímému dopadu opatření na hospodářské činnosti spojené s rybolovem a plánování rybolovné sezóny pro plavidla Unie by toto nařízení mělo vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení.

(9)

Opatření v tomto nařízení použitelná na vody Unie mají splnit cíle stanovené v čl. 494 odst. 1 a 2 dohody o obchodu a spolupráci (4) a týkají se zásad uvedených v čl. 494 odst. 3 uvedené dohody. Nejsou jimi dotčena žádná opatření použitelná ve vodách Spojeného království Velké Británie a Severního Irska,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) 2019/1241 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. ledna 2024.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 198, 25.7.2019, s. 105, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1241/oj.

(2)   https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/system/files/2023-03/2023-eu-norway-skagerrak-fisheries-consultations_en.pdf

(3)  Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) – zpráva ze 73. plenárního zasedání (STECF-PLEN-23-02). Úřad pro publikace Evropské unie, Lucemburk, 2023. https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/67497497/STECF+PLEN+23-02.pdf/94846c76-e677-408e-b23c-ec0d572a9bca.

(4)  Dohoda o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska na straně druhé (Úř. věst. L 149, 30.4.2021, s. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2021/689(1)/oj).


PŘÍLOHA

V příloze V nařízení (EU) 2019/1241 části C se doplňuje nový bod, který zní:

„5.4

Od 20. prosince do 31. března každého roku se zakazuje provádět komerční a rekreační rybolov, uchovávat na palubě, překládat nebo vykládat platýse obecného (Hippoglossus hippoglossus) ve Skagerraku (divizi ICES 3aN) a ve švédské výlučné ekonomické zóně v Kattegatu (divizi ICES 3aS). Při náhodném ulovení během tohoto období nesmějí být jedinci poraněni a musí být neprodleně vypuštěni.“


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1060/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)