European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2023/2419

27.10.2023

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2023/2419

ze dne 18. října 2023

o označování ekologického krmiva pro zvířata v zájmovém chovu

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

S ohledem na cíle společné zemědělské politiky, totiž zajistit zemědělcům spravedlivý příjem a reagovat na společenskou poptávku po potravinách a zdraví, je rostoucí poptávka spotřebitelů po ekologických produktech příležitostí k dalšímu rozšíření odvětví krmiv pro zvířata v zájmovém chovu a ke zvýšení příjmů zemědělců, kteří se zabývají ekologickou produkcí. Uznání skutečnosti, že odvětví krmiv pro zvířata v zájmovém chovu přispívá k plnění cílů Zelené dohody pro Evropu, jakož i uznání nových opatření pro označování stanovených v tomto nařízení a jednotného používání loga Evropské unie pro ekologickou produkci by mělo pomoci toto odvětví rozvíjet a propagovat, a to jak prodejem produktů spotřebitelům, kteří dbají na ekologické složení produktů, které nakupují, tak na základě příležitosti zajistit přidanou hodnotu vedlejším organickým produktům a druhotným organickým produktům. Odvětví krmiv pro zvířata v zájmovém chovu by tak mělo mít možnost přispět, třebaže mírně, ke zvýšení podílu zemědělské půdy Unie využívané k ekologickému zemědělství do roku 2030, jak předpokládá sdělení Komise ze dne 19. dubna 2021 o akčním plánu pro rozvoj ekologické produkce.

(2)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 (3) stanoví pravidla pro ekologickou produkci a označování ekologických produktů. Uvedené nařízení se vztahuje na krmivo pro zvířata určená k produkci potravin i na krmivo pro zvířata v zájmovém chovu. Podle uvedeného nařízení lze pro všechny typy ekologického krmiva povolit složky zemědělského původu nezískané z ekologického zemědělství, zatímco v obchodním označení nelze výraz odkazující na ekologickou produkci použít, pokud nejsou všechny zemědělské složky ekologického původu, a to bez ohledu na jejich podíl. Takové krmivo navíc nesmí nést logo Evropské unie pro ekologickou produkci. V důsledku toho nejsou koneční spotřebitelé přímo informováni o souladu produktu s pravidly ekologické produkce.

(3)

Hospodářské subjekty jsou informovány o složení a podílu ekologických složek, složek z přechodného období a složek nezískaných z ekologické produkce v krmných směsích v souladu s bodem 2.1.2 přílohy III nařízení (EU) 2018/848. Pokud se však krmivo prodává přímo konečným spotřebitelům na maloobchodní úrovni, neexistují v současné době žádná pravidla týkající se poskytování informací o ekologických složkách v krmných směsích, jejichž zemědělské složky nejsou všechny ekologického původu. Přítomnost zemědělských složek nezískaných z ekologické produkce je obzvláště důležitá pro krmivo pro zvířata v zájmovém chovu. Koneční spotřebitelé by měli být náležitě informováni o složení krmiva pro zvířata v zájmovém chovu, jež obsahuje zemědělské složky pocházející jak z ekologické produkce, tak z produkce konvenční, neboť to zajistí důvěru spotřebitelů a spravedlivou hospodářskou soutěž mezi hospodářskými subjekty v odvětví krmiv pro zvířata v zájmovém chovu.

(4)

Přede dnem použitelnosti nařízení (EU) 2018/848 a v souladu s čl. 95 odst. 5 nařízení Komise (ES) č. 889/2008 (4) stanovily některé členské státy vnitrostátní pravidla nebo uznané soukromé normy, které v obchodním označení krmiva pro zvířata v zájmovém chovu umožňovaly používat výraz odkazující na ekologickou produkci, pokud alespoň 95 % hmotnostních ze zemědělských složek produktu bylo ekologického původu, což odpovídá pravidlům pro zpracované ekologické potraviny.

(5)

Pro účely informování spotřebitelů, jednotnosti a transparentnosti na trhu a podpory používání ekologických složek by mělo být rovněž možné odkazovat za určitých podmínek na ekologickou produkci v obchodním označení a v seznamu složek krmiva pro zvířata v zájmovém chovu. Pravidla pro označování ekologického krmiva pro zvířata v zájmovém chovu na úrovni Unie by měla proto odpovídat pravidlům pro ekologické potraviny, neboť obě kategorie produktů se prodávají převážně konečným spotřebitelům na maloobchodní úrovni.

(6)

Z tohoto důvodu je vhodné stanovit požadavky na označování krmiva pro zvířata v zájmovém chovu, které budou představovat další zvláštní právní předpis Unie týkající se uvádění produktů na trh ve smyslu čl. 2 odst. 5 nařízení (EU) 2018/848. Vzhledem k tomu, že krmivo pro zvířata v zájmovém chovu je krmivem pro specifickou kategorii zvířat, ustanovení nařízení (EU) 2018/848, která se vztahují na krmiva, by měla být i nadále použitelná i na krmivo pro zvířata v zájmovém chovu, zejména ustanovení týkající se produkce, certifikace, kontroly, uvádění na trh a obchodu se třetími zeměmi.

(7)

Informace o souladu s pravidly ekologické produkce by měly být poskytnuty v obchodním označení a v seznamu složek prostřednictvím výrazů odkazujících na ekologickou produkci, jakož i použitím loga Evropské unie pro ekologickou produkci. S cílem zvýšit povědomí o souladu s pravidly ekologické produkce by logo Evropské unie pro ekologickou produkci mělo být povinné pro všechna balená krmiva pro zvířata v zájmovém chovu, která jsou v souladu s nařízením (EU) 2018/848 a s tímto nařízením a jsou vyráběna v Unii, jako je tomu v případě balených potravin podle čl. 32 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2018/848.

(8)

V zájmu podpory dalšího rozvoje odvětví krmiv pro zvířata v zájmovém chovu je vhodné zavést zvláštní ustanovení pro označování ekologického krmiva pro zvířata v zájmovém chovu, pro používání výrazů odkazujících na ekologickou produkci v obchodním označení a v seznamu složek a pro používání loga Evropské unie pro ekologickou produkci. Měla by být rovněž stanovena zvláštní ustanovení o označování, která by konečným spotřebitelům umožnila identifikovat ekologické složky použité v produktech tvořených převážně složkou pocházející z lovu či rybolovu, pokud jsou všechny ostatní zemědělské složky ekologické.

(9)

Hospodářské subjekty po 1. lednu 2022 nadále označovaly krmivo pro zvířata v zájmovém chovu v souladu s vnitrostátními pravidly nebo soukromými normami, a to z důvodu omezené dostupnosti některých nezbytných zemědělských složek v ekologické podobě, například některých krmných surovin a doplňkových látek používaných ke zlepšení chuti krmiva pro zvířata v zájmovém chovu nebo pro zaručení výživové hodnoty. Je proto vhodné umožnit vyčerpání zásob produktů, které byly označeny v souladu s uvedenými vnitrostátními pravidly nebo soukromými normami přijatými nebo uznanými členskými státy v souladu s čl. 95 odst. 5 nařízení (ES) č. 889/2008 mezi 1. lednem 2022 a dnem vstupu tohoto nařízení v platnost.

(10)

Je vhodné odložit datum pro uplatnění povinnosti používat logo Evropské unie pro ekologickou produkci na označení baleného krmiva pro zvířata v zájmovém chovu, aby se hospodářské subjekty mohly plně připravit na uplatňování nových požadavků na označování.

(11)

Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž přijetí jednotných pravidel pro označování ekologického krmiva pro zvířata v zájmovém chovu, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale může jej být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví zvláštní požadavky na označování krmiva pro zvířata v zájmovém chovu vyprodukovaného v souladu s pravidly ekologické produkce krmiva stanovenými v nařízení (EU) 2018/848.

Toto nařízení představuje další zvláštní právní předpis Unie týkající se uvádění produktů na trh ve smyslu čl. 2 odst. 5 nařízení (EU) 2018/848.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1)

„krmivem pro zvířata v zájmovém chovu“ krmivo ve smyslu čl. 3 bodu 46 nařízení (EU) 2018/848, které je určeno pro zvířata v zájmovém chovu podle definice v čl. 3 odst. 2 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 (5);

2)

„baleným krmivem pro zvířata v zájmovém chovu“ samostatná prodejní jednotka krmiva pro zvířata v zájmovém chovu v obchodní úpravě v nezměněném stavu určená konečnému spotřebiteli a sestávající z krmiva a obalu, do něhož byla vložena před uvedením na trh, bez ohledu na to, zda je toto krmivo pro zvířata v obalu uzavřeno zcela nebo jen zčásti, avšak v každém případě takovým způsobem, že bez otevření nebo výměny obalu nelze změnit jeho obsah; „balené krmivo pro zvířata v zájmovém chovu“ nezahrnuje krmivo pro zvířata v zájmovém chovu, které je baleno v místě prodeje na žádost konečného spotřebitele, nebo krmivo pro zvířata v zájmovém chovu, které je baleno pro přímý prodej.

Článek 3

Používání výrazů odkazujících na ekologickou produkci při označování krmiva pro zvířata v zájmovém chovu

1.   Pro krmivo pro zvířata v zájmovém chovu lze použít výrazy uvedené v čl. 30 odst. 1 nařízení (EU) 2018/848:

a)

v obchodním označení a seznamu složek, pokud:

i)

krmivo pro zvířata v zájmovém chovu je v souladu s podrobnými pravidly produkce uvedenými v příloze II části V nařízení (EU) 2018/848 a s technikami zpracování stanovenými v souladu s čl. 17 odst. 3 uvedeného nařízení a

ii)

alespoň 95 % hmotnostních ze zemědělských složek produktu je ekologického původu;

b)

pouze v seznamu složek, pokud:

i)

méně než 95 % hmotnostních ze zemědělských složek produktu je ekologického původu a tyto složky jsou v souladu s pravidly produkce stanovenými v nařízení (EU) 2018/848,

ii)

při zpracování krmiva pro zvířata v zájmovém chovu jsou použity pouze doplňkové látky v krmivu a pomocné látky povolené podle článku 24 nařízení (EU) 2018/848 a

iii)

krmivo pro zvířata v zájmovém chovu je v souladu s podrobnými pravidly produkce stanovenými v příloze II části V bodech 1.5, 2.1, 2.2 a 2.4 nařízení (EU) 2018/848 a s technikami zpracování stanovenými v souladu s čl. 17 odst. 3 uvedeného nařízení.

2.   Pro krmivo pro zvířata v zájmovém chovu obsahující složky pocházející z lovu nebo rybolovu lze v obchodním označení a v seznamu složek použít výrazy uvedené v čl. 30 odst. 1 nařízení (EU) 2018/848, pokud:

a)

hlavní složkou je produkt lovu nebo rybolovu;

b)

tyto výrazy jsou v obchodním označení zcela jasně spojeny s jinou ekologickou složkou, která je odlišná od složky hlavní;

c)

všechny ostatní zemědělské složky jsou ekologického původu;

d)

při zpracování krmiva pro zvířata v zájmovém chovu jsou použity pouze doplňkové látky v krmivu a pomocné látky povolené podle článku 24 nařízení (EU) 2018/848 a

e)

krmivo pro zvířata v zájmovém chovu je v souladu s podrobnými pravidly produkce stanovenými v příloze II části V bodech 1.5, 2.1, 2.2 a 2.4 nařízení (EU) 2018/848 a s technikami zpracování stanovenými v souladu s čl. 17 odst. 3 uvedeného nařízení.

3.   Seznam složek uvedený v odstavcích 1 a 2 uvádí, které složky jsou ekologické. Odkazy na ekologickou produkci lze použít pouze ve vztahu k ekologickým složkám.

4.   Seznam složek uvedený v odst. 1 písm. b) a v odstavci 2 obsahuje údaj o celkovém procentním podílu ekologických složek v poměru k celkovému množství zemědělských složek.

5.   Výrazy uvedené v čl. 30 odst. 1 nařízení (EU) 2018/848 a údaj o procentním podílu podle odstavce 4 tohoto článku jsou vyznačeny ve stejné barvě, ve stejné velikosti a stejným druhem písma jako ostatní údaje v seznamu složek, který je uveden v odstavcích 1 a 2 tohoto článku.

Článek 4

Používání loga Evropské unie pro ekologickou produkci při označování krmiva pro zvířata v zájmovém chovu

1.   Logo Evropské unie pro ekologickou produkci uvedené v článku 33 nařízení (EU) 2018/848 lze používat pouze při označování, obchodní úpravě a propagaci krmiva pro zvířata v zájmovém chovu, které splňuje podmínky uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. a) tohoto nařízení.

2.   V případě baleného krmiva pro zvířata v zájmovém chovu, které splňuje podmínky uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. a), se na obalu uvede logo Evropské unie pro ekologickou produkci.

Článek 5

Přechodná ustanovení

Ekologické krmivo pro zvířata v zájmovém chovu označené v souladu s vnitrostátními pravidly nebo, pokud taková pravidla neexistují, v souladu se soukromými normami přijatými nebo uznanými členskými státy podle čl. 95 odst. 5 nařízení (ES) č. 889/2008 v období od 1. ledna 2022 do 30. října 2023 může být uváděno na trh až do vyčerpání zásob.

Článek 6

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Ustanovení čl. 4 odst. 2 se však použije ode dne 1. května 2024.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 18. října 2023.

Za Evropský parlament

předsedkyně

R. METSOLA

Za Radu

předseda

J. M. ALBARES BUENO


(1)   Úř. věst. C 140, 21.4.2023, s. 55.

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 12. září 2023 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 9. října 2023.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (Úř. věst. L 150, 14.6.2018, s. 1).

(4)  Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 ze dne 5. září 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu (Úř. věst. L 250, 18.9.2008, s. 1).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 ze dne 13. července 2009 o uvádění na trh a používání krmiv, o změně nařízení (ES) č. 1831/2003 a o zrušení směrnice Rady 79/373/EHS, směrnice Komise 80/511/EHS, směrnic Rady 82/471/EHS, 83/228/EHS, 93/74/EHS, 93/113/ES a 96/25/ES a rozhodnutí Komise 2004/217/ES (nařízení o uvádění krmiv na trh) (Úř. věst. L 229, 1.9.2009, s. 1).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2419/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)