ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 216

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 66
1. září2023


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/1674 ze dne 19. června 2023, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/630, pokud jde o zařazení některých pomazánek a přípravků na výrobu nápojů obsahujících kakao, některých výrobků z obilovin, některých výrobků z rýže a jiných obilovin, některých chipsů a lupínků a některých omáček a koření na seznam směsných produktů osvobozených od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly, a kterým se mění přílohy I a III nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2122 ( 1 )

1

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/1675 ze dne 26. června 2023, kterým se opravují některá jazyková znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/1958, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2144 stanovením podrobných pravidel týkajících se zvláštních zkušebních postupů a technických požadavků pro schvalování typu motorových vozidel z hlediska jejich systémů inteligentní regulace rychlosti a pro schvalování typu těchto systémů jako samostatných technických celků ( 1 )

9

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/1676 ze dne 7. července 2023, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060, pokud jde o definici jednotkových nákladů, jednorázových částek a paušálních sazeb a financování nesouvisejícího s náklady za účelem úhrady výdajů Komisí členským státům

11

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1677 ze dne 30. srpna 2023, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2023/594, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat ( 1 )

39

 

*

Nařízení Evropské centrální banky (EU) 2023/1678 ze dne 17. srpna 2023, kterým se mění nařízení (EU) 2015/534 o vykazování finančních informací v oblasti dohledu (ECB/2015/13) (ECB/2023/20)

93

 

*

Nařízení Evropské centrální banky (EU) 2023/1679 ze dne 25. srpna 2023, kterým se mění nařízení (EU) 2021/378 o uplatňování povinnosti minimálních rezerv (ECB/2021/1) (ECB/2023/21)

96

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2023/1680 ze dne 17. srpna 2023 o poskytování plánů financování dohlížených subjektů vnitrostátními příslušnými orgány Evropské centrální bance (ECB/2023/19) (přepracované znění)

98

 

*

Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2023/1681 ze dne 17. srpna 2023 o poskytování údajů z oblasti dohledu, které dohlížené subjekty vykazují vnitrostátním příslušným orgánům, Evropské centrální bance (ECB/2023/18) (přepracované znění)

105

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

1.9.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 216/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2023/1674

ze dne 19. června 2023,

kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/630, pokud jde o zařazení některých pomazánek a přípravků na výrobu nápojů obsahujících kakao, některých výrobků z obilovin, některých výrobků z rýže a jiných obilovin, některých chipsů a lupínků a některých omáček a koření na seznam směsných produktů osvobozených od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly, a kterým se mění přílohy I a III nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2122

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (1), a zejména na čl. 48 písm. d) a h) a čl. 77 odst. 1 písm. k) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/630 (2) stanoví seznam nízkorizikových trvanlivých směsných produktů, které jsou osvobozeny od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly.

(2)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/625 (3) stanovilo určité požadavky na zásilky směsných produktů vstupující do Unie ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí. Trvanlivé směsné produkty osvobozené od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly musely tyto požadavky splňovat. Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2292 (4) zrušilo nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/625 ode dne 15. prosince 2022. Vzhledem k tomu, že nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/630 odkazuje na nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/625, je v zájmu zajištění právní jistoty nezbytné nahradit odkaz na zrušený čl. 12 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/625 v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/630 odkazem na čl. 20 odst. 2 a 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/2292, kterým se stanoví požadavky na směsné produkty vstupující do Unie ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí.

(3)

Vzhledem k tomu, že trvanlivé směsné produkty kódů KN 1806 90 60, 1806 90 70, 1904 10, 1904 20, 1904 90, 1905 90, 2005 20 20 a 2103 ve formě některých pomazánek a přípravků na výrobu nápojů obsahujících kakao, některých výrobků z obilovin, některých výrobků z rýže, některých chipsů a lupínků a misa obsahujícího rybí bujón a sójové omáčky obsahující rybí bujón představují pro lidské zdraví a zdraví zvířat nízké riziko, měly by být tyto produkty od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly rovněž osvobozeny. Krekry se považují za druh jemného pečiva, a proto by měly být od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly rovněž osvobozeny.

(4)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2122 (5) stanoví pravidla pro to, kdy a za jakých podmínek jsou některé kategorie zvířat a zboží, které tvoří součást osobních zavazadel cestujících, osvobozeny od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly.

(5)

Vzhledem k tomu, že na základě tohoto nařízení jsou některé nízkorizikové trvanlivé směsné produkty neobsahující maso osvobozeny od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly v souladu s nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2021/630, měly by být tyto směsné produkty rovněž uvedeny v části 2 přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2122 jako produkty osvobozené od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly. Vzhledem k tomu, že posledně uvedené změny jsou přímým důsledkem předchozích změn, je vhodné provést tyto změny v jediném aktu.

(6)

Seznam osvobozených produktů v příloze III nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2122 odkazuje na stejné zboží, jako je zboží uvedené v seznamu směsných produktů osvobozených od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly v příloze nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/630. Vzhledem k tomu, že na základě tohoto nařízení jsou do přílohy nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/630 doplněny některé nízkorizikové trvanlivé směsné produkty neobsahující maso, je nezbytné změnit rovněž bod 7 přílohy III nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2122 a seznamy osvobozených směsných produktů v obou nařízeních v přenesené pravomoci sladit. Vzhledem k tomu, že oba seznamy jsou věcně propojeny a mají být uplatňovány souběžně, je vhodné provést změny těchto seznamů v jediném aktu.

(7)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2122 a (EU) 2021/630 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/630 se mění takto:

1.

v čl. 3 odst. 1 písm. a) se bod i) nahrazuje tímto:

„i)

splňují požadavky na vstup do Unie stanovené v čl. 20 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2292 (*1);

(*1)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2292 ze dne 6. září 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o požadavky na vstup zásilek zvířat určených k produkci potravin a určitého zboží určeného k lidské spotřebě do Unie (Úř. věst. L 304, 24.11.2022, s. 1).“;"

2.

příloha se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2122 se mění takto:

1.

v příloze I se část 2 nahrazuje tímto:

ČÁST 2

Seznam zboží, které není osvobozeno od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly, jak je stanoveno v čl. 7 písm. c)

Kód kombinované nomenklatury  ((*))

Popis

Působnost a vysvětlení

ex kapitola 2

(0201 –0210 )

Maso a poživatelné droby

Vše kromě žabích stehýnek (kód KN 0208 90 70 )

0401 –0406

Mléčné výrobky

Vše

ex 0504 00 00

Střeva, měchýře a žaludky zvířat (jiných než ryb), celé a jejich části, čerstvé, chlazené, zmrazené, solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené

Vše kromě střev

ex 0511

Produkty živočišného původu jinde neuvedené ani nezahrnuté; mrtvá zvířata kapitol 1 nebo 3 třídy 1 části 2 přílohy I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87, nezpůsobilá k lidskému požívání

Pouze krmivo pro zvířata v zájmovém chovu

1501 00

Vepřový tuk (včetně sádla) a drůbeží tuk, jiné než čísla 0209 nebo 1503

Vše

1502 00

Lůj hovězí, ovčí nebo kozí, jiný než čísla 1503

Vše

1503 00

Stearin z vepřového sádla, olein z vepřového sádla, oleostearin, oleomargarín a olein z loje, neemulgované, nesmíchané ani jinak neupravené

Vše

1506 00 00

Ostatní živočišné tuky a oleje a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené

Vše

1601 00

Uzenky, salámy a podobné výrobky z masa, drobů, krve nebo hmyzu; potravinové přípravky na bázi těchto výrobků

Vše kromě hmyzu

1602

Jiné přípravky a konzervy z masa, drobů, krve nebo hmyzu

Vše kromě hmyzu

1702 11 00

1702 19 00

Laktosa a laktosový sirup

Vše

ex 1901

Sladový výtažek; potravinové přípravky z mouky, krupice, krupičky, škrobu nebo sladových výtažků, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 40 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté; potravinové přípravky ze zboží čísel 0401 až 0404 , neobsahující kakao nebo obsahující méně než 5 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté

Pouze přípravky obsahující maso nebo mléko anebo obojí

ex 1902

Těstoviny, též vařené nebo nadívané (masem nebo jinými nádivkami) nebo jinak připravené, jako špagety, makarony, nudle, lasagne, noky, ravioli, cannelloni; kuskus, též připravený

Přípravky obsahující maso nebo mléko anebo obojí, kromě trvanlivých těstovin, nudlí a kuskusu neobsahujících maso  ((**))

ex 1905

Pekařské zboží, jemné nebo trvanlivé pečivo, též obsahující kakao; hostie, prázdné oplatky používané pro farmaceutické účely, oplatky na zalepování, rýžový papír a podobné výrobky

Přípravky obsahující maso nebo mléko anebo obojí, kromě trvanlivého pekařského zboží, jemného pečiva (včetně krekrů), vaflí a oplatek, sucharů, opékaného chleba a podobných opékaných výrobků a chipsů a lupínků neobsahujících maso  ((***))

ex 2004

Ostatní zelenina připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo kyselině octové, zmrazená, jiná než výrobky čísla 2006  ((****))

Pouze přípravky obsahující maso nebo mléko anebo obojí

ex 2005

Ostatní zelenina připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo kyselině octové, nezmrazená, jiná než výrobky čísla 2006

Přípravky obsahující maso nebo mléko anebo obojí, kromě trvanlivých bramborových chipsů a lupínků vhodných k okamžité spotřebě a neobsahujících maso  ((*****))

ex 2103

Omáčky a přípravky pro omáčky; směsi koření a směsi přísad pro ochucení; hořčičná mouka a připravená hořčice

Pouze přípravky obsahující maso nebo mléko anebo obojí

ex 2104

Polévky a bujóny a přípravky pro polévky a bujóny; homogenizované směsi potravinových přípravků

Přípravky obsahující maso nebo mléko anebo obojí, kromě trvanlivých bujónů a ochucovadel zabalených pro konečného spotřebitele a neobsahujících maso  ((******))

ex 2105 00

Zmrzlina a podobné výrobky, též s obsahem kakaa

Pouze přípravky obsahující mléko

ex 2106

Potravinové přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté

Přípravky obsahující maso nebo mléko anebo obojí, kromě trvanlivých potravinových doplňků zabalených pro konečného spotřebitele, obsahujících zpracované produkty živočišného původu (včetně glukosaminu, chondroitinu nebo chitosanu) a neobsahujících maso ((*******))

ex 2309

Přípravky používané k výživě zvířat

Pouze krmivo pro zvířata v zájmovém chovu, žvýkací pamlsky pro psy a směsi prášků obsahující maso nebo mléko anebo obojí

Poznámky:

1.

Sloupec 1: V případě, že se u daného kódu vyžaduje vyšetření jen u některých produktů a nomenklatura zboží neuvádí v rámci kódu další podrobnější položky, označuje se kód předponou „ex“ (např. ex 1901: měly by být zahrnuty pouze přípravky obsahující maso nebo mléko anebo obojí).

2.

Sloupec 2: Popis zboží je uveden ve sloupci s popisem v příloze I nařízení (EHS) č. 2658/87.

3.

Sloupec 3: Tento sloupec obsahuje podrobné informace o uvedených produktech.

2.

v příloze III se bod 7 nahrazuje tímto:

„7.   Osvobozené produkty

Pravidla stanovená v bodech 1 až 6 se nevztahují na tyto produkty, pokud splňují požadavky čl. 3 odst. 1 písm. a) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/630:

cukrovinky (včetně bonbónů), bílá čokoláda a jiné potravinové přípravky, neobsahující kakao, a cukrovinky (včetně bonbónů), čokoláda a jiné potravinové přípravky, pomazánky a přípravky na výrobu nápojů, obsahující kakao,

těstoviny, nudle a kuskus,

výrobky z obilovin získané bobtnáním nebo pražením, připravené potraviny získané z nepražených obilných vloček nebo ze směsí nepražených obilných vloček a pražených obilných vloček nebo nabobtnalých obilovin (např. snídaňové cereálie, müsli, granola) a výrobky z rýže a jiných obilovin,

pekařské zboží, jemné pečivo (včetně krekrů), vafle a oplatky, suchary, opékaný chléb a podobné opékané výrobky a chipsy a lupínky (včetně bramborových chipsů a lupínků),

olivy plněné rybím masem,

výtažky, esence (tresti) a koncentráty z kávy, čaje nebo maté a přípravky na bázi těchto výrobků nebo na bázi kávy, čaje nebo maté,

pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky a výtažky, esence (tresti) a koncentráty z nich,

miso obsahující malé množství rybího bujónu a sójová omáčka obsahující malé množství rybího bujónu,

bujóny a ochucovadla zabalené pro konečného spotřebitele,

potravinové doplňky zabalené pro konečného spotřebitele, obsahující zpracované produkty živočišného původu (včetně glukosaminu, chondroitinu nebo chitosanu),

likéry a cordialy.

Na směsné produkty, které mají ve svém složení jako produkty živočišného původu pouze enzymy, ochucovadla, přídatné látky nebo vitamin D3, se pravidla stanovená v bodech 1 až 6 nevztahují, pokud splňují požadavky čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/630.“

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. června 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/630 ze dne 16. února 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o některé kategorie zboží osvobozeného od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly, a kterým se mění rozhodnutí Komise 2007/275/ES (Úř. věst. L 132, 19.4.2021, s. 17).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/625 ze dne 4. března 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o požadavky na vstup zásilek určitých zvířat a zboží určených k lidské spotřebě do Unie (Úř. věst. L 131, 17.5.2019, s. 18).

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2292 ze dne 6. září 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o požadavky na vstup zásilek zvířat určených k produkci potravin a určitého zboží určeného k lidské spotřebě do Unie (Úř. věst. L 304, 24.11.2022, s. 1).

(5)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2122 ze dne 10. října 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o některé kategorie zvířat a zboží osvobozených od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly, zvláštní kontroly osobních zavazadel cestujících a malých zásilek zboží, které není určeno k uvedení na trh, zasílaných fyzickým osobám, a kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 142/2011 (Úř. věst. L 321, 12.12.2019, s. 45).

((*))  Příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).

((**))  V souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/630 ze dne 16. února 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o některé kategorie zboží osvobozeného od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly, a kterým se mění rozhodnutí Komise 2007/275/ES (Úř. věst. L 132, 19.4.2021, s. 17).

((***))  V souladu s nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2021/630.

((****))  Číslo 2006 zní: „zelenina, ovoce, ořechy, ovocné kůry a slupky a jiné části rostlin, konzervované cukrem (máčením, glazováním nebo kandováním)“.

((*****))  V souladu s nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2021/630.

((******))  V souladu s nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2021/630.

((*******))  V souladu s nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2021/630.“;


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA

Seznam směsných produktů osvobozených od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly (článek 3)

Tento seznam stanoví směsné produkty, které není třeba podrobit úředním kontrolám na stanovištích hraniční kontroly, podle kombinované nomenklatury (KN) používané v Unii.

Poznámky k tabulce:

Sloupec 1 – kód KN

Tento sloupec uvádí kód KN. Kombinovaná nomenklatura (KN), zavedená nařízením (EHS) č. 2658/87, vychází z harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží (dále jen „harmonizovaný systém“ nebo HS“), který vypracovala Rada pro celní spolupráci, nyní Světová celní organizace, a který byl schválen rozhodnutím Rady 87/369/EHS (1). KN přejímá čtyřmístná čísla a šestimístné položky HS. Sedmé a osmé místo určuje podpoložky KN.

V případě použití čtyřmístného, šestimístného nebo osmimístného kódu, který není označen předponou „ex“, a není-li uvedeno jinak, nemusí být směsné produkty, jejichž kód KN nebo jeho první část tvoří tyto čtyři číslice nebo těchto šest či osm číslic, podrobeny úředním kontrolám na stanovištích hraniční kontroly.

V případě, že u čtyřmístného, šestimístného nebo osmimístného kódu obsahují živočišné produkty pouze některé specifikované směsné produkty a kombinovaná nomenklatura zboží tohoto kódu dále nerozlišuje, je kód označen předponou „ex“. Například v případě „ex 2001 90 65“ se kontroly na stanovištích hraniční kontroly nevyžadují u produktů uvedených ve sloupci 2.

Sloupec 2 – vysvětlení

Tento sloupec obsahuje podrobné informace o směsných produktech, na které se vztahuje osvobození od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly.

Kódy KN

Vysvětlení

(1)

(2)

1704 , ex 1806

Cukrovinky (včetně bonbónů) a bílá čokoláda, neobsahující kakao, a cukrovinky (včetně bonbónů), čokoláda a jiné potravinové přípravky, pomazánky a přípravky na výrobu nápojů, obsahující kakao, které splňují požadavky čl. 3 odst. 1 písm. a).

ex 1902 19 , ex 1902 30 , ex 1902 40

Těstoviny, nudle a kuskus, které splňují požadavky čl. 3 odst. 1 písm. a).

ex 1904 10 , ex 1904 20 , ex 1904 90

Výrobky z obilovin získané bobtnáním nebo pražením, připravené potraviny získané z nepražených obilných vloček nebo ze směsí nepražených obilných vloček a pražených obilných vloček nebo nabobtnalých obilovin, které splňují požadavky čl. 3 odst. 1 písm. a) (např. snídaňové cereálie, müsli, granola).

Výrobky z rýže a jiných obilovin, které splňují požadavky čl. 3 odst. 1 písm. a).

ex 1905 10 , ex 1905 20 , ex 1905 31 , ex 1905 32 , ex 1905 40 , ex 1905 90

Pekařské zboží, jemné pečivo (včetně krekrů), vafle a oplatky, suchary, opékaný chléb a podobné opékané výrobky a chipsy a lupínky, které splňují požadavky čl. 3 odst. 1 písm. a).

ex 2001 90 65 , ex 2005 70 00 , ex 1604

Olivy plněné rybím masem, které splňují požadavky čl. 3 odst. 1 písm. a).

ex 2005 20 20

Bramborové chipsy a lupínky vhodné k okamžité spotřebě, které splňují požadavky čl. 3 odst. 1 písm. a).

2101

Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z kávy, čaje nebo maté a přípravky na bázi těchto výrobků nebo na bázi kávy, čaje nebo maté, které splňují požadavky čl. 3 odst. 1 písm. a).

Pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky a výtažky, esence (tresti) a koncentráty z nich, které splňují požadavky čl. 3 odst. 1 písm. a).

ex 2103

Miso obsahující malé množství rybího bujónu a sójová omáčka obsahující malé množství rybího bujónu, které splňují požadavky čl. 3 odst. 1 písm. a).

ex 2104

Bujóny a ochucovadla zabalené pro konečného spotřebitele, které splňují požadavky čl. 3 odst. 1 písm. a).

ex 2106

Potravinové doplňky zabalené pro konečného spotřebitele, obsahující zpracované produkty živočišného původu (včetně glukosaminu, chondroitinu nebo chitosanu), které splňují požadavky čl. 3 odst. 1 písm. a).

ex 2208 70

Likéry a cordialy, které splňují požadavky čl. 3 odst. 1 písm. a).


(1)  Rozhodnutí Rady 87/369/EHS ze dne 7. dubna 1987 o uzavření Mezinárodní úmluvy o harmonizovaném systému popisu a číselného označování zboží a protokolu o její změně (Úř. věst. L 198, 20.7.1987, s. 1).


1.9.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 216/9


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2023/1675

ze dne 26. června 2023,

kterým se opravují některá jazyková znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/1958, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2144 stanovením podrobných pravidel týkajících se zvláštních zkušebních postupů a technických požadavků pro schvalování typu motorových vozidel z hlediska jejich systémů inteligentní regulace rychlosti a pro schvalování typu těchto systémů jako samostatných technických celků

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2144 ze dne 27. listopadu 2019 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti a ochrany cestujících ve vozidle a zranitelných účastníků silničního provozu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 78/2009, (ES) č. 79/2009 a (ES) č. 661/2009 a nařízení Komise (ES) č. 631/2009, (EU) č. 406/2010, (EU) č. 672/2010, (EU) č. 1003/2010, (EU) č. 1005/2010, (EU) č. 1008/2010, (EU) č. 1009/2010, (EU) č. 19/2011, (EU) č. 109/2011, (EU) č. 458/2011, (EU) č. 65/2012, (EU) č. 130/2012, (EU) č. 347/2012, (EU) č. 351/2012, (EU) č. 1230/2012 a (EU) 2015/166 (1), a zejména na čl. 6 odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Litevské a německé znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1958 (2) obsahují v bodě 5.1 přílohy I chybu, která se týká pole výhledu snímače pro pozorování. Uvedenou chybou je dotčena podstata zmíněného ustanovení.

(2)

Litevské a německé znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/1958 by proto měly být odpovídajícím způsobem opraveny. Ostatní jazyková znění nejsou dotčena,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

(netýká se českého znění)

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. června 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 325, 16.12.2019, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1958 ze dne 23. června 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2144 stanovením podrobných pravidel týkajících se zvláštních zkušebních postupů a technických požadavků pro schvalování typu motorových vozidel z hlediska jejich systémů inteligentní regulace rychlosti a pro schvalování typu těchto systémů jako samostatných technických celků a kterým se mění příloha II uvedeného nařízení (Úř. věst. L 409, 17.11.2021, s. 1).


1.9.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 216/11


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2023/1676

ze dne 7. července 2023,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060, pokud jde o definici jednotkových nákladů, jednorázových částek a paušálních sazeb a financování nesouvisejícího s náklady za účelem úhrady výdajů Komisí členským státům

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 ze dne 24. června 2021 o společných ustanoveních pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond plus, Fond soudržnosti, Fond pro spravedlivou transformaci a Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový, migrační a integrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky (1), a zejména na čl. 94 odst. 4 a čl. 95 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

S cílem zjednodušit využívání Evropského sociálního fondu plus (ESF+) a Fondu pro spravedlivou transformaci (FST) a snížit administrativní zátěž příjemců je vhodné vymezit určité jednotkové náklady a stanovit částky pro financování nesouvisející s náklady, které jsou k dispozici pro úhradu příspěvku Unie na programy. V souladu s čl. 25 odst. 2 nařízení (EU) 2021/1060 lze tyto jednotkové náklady a částky pro financování nesouvisející s náklady použít také na operace způsobilé pro ESF+ a podporované z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

(2)

Jednotkové náklady pro úhradu členským státům byly stanoveny na základě spravedlivé, přiměřené a ověřitelné metody výpočtu založené na historických nebo statistických údajích, jak je uvedeno v čl. 94 odst. 2 druhém pododstavci písm. a) nařízení (EU) 2021/1060.

(3)

Při stanovení částek financování nesouvisejícího s náklady Komise dodržovala zásady řádného finančního řízení, zejména zásadu, že použité zdroje odpovídají uskutečněným investicím.

(4)

S ohledem na dodatečné úsilí, které je nutné vynaložit na řešení specifických potřeb státních příslušníků třetích zemí, včetně uprchlíků a osob, které uprchly před agresí Ruska vůči Ukrajině, by měly být pro příslušné typy operací stanoveny zvláštní jednotkové náklady.

(5)

K úspěšnému provedení Evropského roku dovedností přispěje rovněž zjednodušení provádění operací v oblasti formálního vzdělávání, odborné přípravy zaměstnanců, odborné přípravy registrovaných nezaměstnaných, uchazečů o zaměstnání nebo neaktivních osob a poradenských služeb v oblasti zaměstnanosti.

(6)

Při potvrzení závazků v rámci Akčního plánu pro evropský pilíř sociálních práv (2) s novým hlavním cílem Unie pro rok 2030 v oblasti chudoby a sociálního začleňování je vhodné usnadnit provádění operací, které pomáhají snížit počet osob ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením, a vytvořit pro ně pobídky. Proto by bylo vhodné vymezit zjednodušené metody vykazování nákladů a režimy financování nesouvisejícího s náklady pro operace nabízející služby domácí a komunitní péče, jakož i pro operace poskytující pobytové a nepobytové služby pro oběti domácího násilí a osoby, které se potýkají s krátkodobým nebo dlouhodobým bezdomovectvím.

(7)

Mezi členskými státy existují značné rozdíly, pokud jde o výši nákladů na příslušné typy operací. V souladu se zásadou řádného finančního řízení by částky stanovené Komisí měly odrážet specifika každého členského státu.

(8)

Aby se zajistilo, že jednotkové náklady zůstanou vhodným ukazatelem skutečně vzniklých nákladů a že částky financování nesouvisejícího s náklady zůstanou přiměřené investicím uskutečněným během celého programového období, byla stanovena vhodná metoda úpravy,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

Podmínky pro úhradu příspěvku Unie na operace ESF+ a FST na základě jednotkových nákladů a financování nesouvisejícího s náklady, včetně typů operací, které jsou pokryty, a výsledků, kterých je třeba dosáhnout, nebo podmínek, které je třeba splnit, výše této úhrady a metoda úpravy uvedené částky jsou stanoveny v příloze.

Článek 2

Způsobilé výdaje

Částky vypočtené na základě tohoto nařízení se pro účely uplatňování nařízení (EU) 2021/1060 považují za způsobilé výdaje.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. července 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 231, 30.6.2021, s. 159.

(2)  Akční plán pro evropský pilíř sociálních práv (europa.eu)


PŘÍLOHA

Podmínky pro úhradu příspěvku Unie na programy v souladu s čl. 94 odst. 4 a čl. 95 odst. 4 nařízení (EU) 2021/1060 na základě jednotkových nákladů a financování nesouvisejícího s náklady pro operace v oblasti formálního vzdělávání, odborné přípravy, poradenských služeb v oblasti zaměstnanosti, služeb domácí péče a komunitních služeb denní péče a služeb podpory pro oběti domácího násilí a osoby bez domova

Stanovené částky a podmínky se nevztahují na programy, které zavedly vlastní, specifické režimy zjednodušeného vykazování nákladů nebo financování nesouvisejícího s náklady v souladu s čl. 94 odst. 3 a čl. 95 odst. 2 nařízení (EU) 2021/1060 pro příslušné typy operací.

1.   OPERACE TÝKAJÍCÍ SE FORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, KTERÉ MOHOU BÝT HRAZENY NA ZÁKLADĚ JEDNOTKOVÝCH NÁKLADŮ

1.1   Typy operací

Operace formálního vzdělávání (od vzdělávání v raném dětství po terciární vzdělávání, včetně formálního odborného vzdělávání).

1.2   Vymezení ukazatele aktivujícího platbu jednotkových nákladů

Název ukazatele: Účastník formálního vzdělávání v akademickém roce

Jednotka měření pro ukazatel: Počet účastníků formálního vzdělávání s potvrzeným stavem zápisu v akademickém roce, rozlišený podle klasifikace ISCED. Potvrzeným stavem zápisu se rozumí, že potvrzení o zápisu studenta ve formálním vzdělávacím kurzu nebo kurzu odborné přípravy je dvakrát až třikrát za akademický rok ověřeno vnitrostátními orgány v souladu s běžnou praxí a postupy jednotlivých členských států.

Mezinárodní standardní klasifikace vzdělání: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_Standard_Classification_of_Education_(ISCED)

1.3   Částky (v EUR)

Částky uvedené v tabulkách 1a a 1b níže pokrývají všechny způsobilé náklady přímo související s poskytováním základního zboží a služeb v oblasti formálního vzdělávání, včetně školného, zápisného, poplatků za zkoušky, školních výletů a nákladů na stravování.

Další kategorie nákladů, které by mohly být nezbytné pro provádění operace, jako jsou příspěvky pro účastníky, doprava, ubytování nebo jiné druhy podpory poskytované účastníkům, nejsou zahrnuty do jednotkových nákladů, a mohou tedy představovat dodatečné způsobilé náklady v souladu s nařízením (EU) 2021/1060, příslušnými pravidly pro jednotlivé fondy a vnitrostátními pravidly pro způsobilost.

Pokud řídicí orgán nebo zprostředkující subjekt odpovědný za provádění programu použije tyto jednotkové náklady ke stanovení příspěvku Unie na program pro jednu operaci, která spadá do působnosti tohoto nařízení, představují tyto částky částku, kterou Komise uhradí za jakoukoli operaci formálního vzdělávání v rámci téhož programu pro stejnou kategorii příjemce. Na ostatní programy řízené různými zprostředkujícími subjekty nebo řídicími orgány se toto omezení nevztahuje.

Částky jsou pro plnou účast v akademickém roce.

V případě částečné účasti se částka stanoví poměrně podle účasti studenta. V případě kurzu, který trvá méně než jeden akademický rok, se částka stanoví poměrně podle délky trvání kurzu.

U kurzů, které trvají alespoň jeden celý akademický rok, mohou být tyto částky členskému státu uhrazeny takto: 50 % za první potvrzení o zápisu během akademického roku (obvykle na začátku akademického roku v souladu s vnitrostátními pravidly a postupy), 30 % za druhé potvrzení o zápisu a 20 % za třetí a závěrečné potvrzení o zápisu. Pro ty členské státy, jejichž vnitrostátní systémy umožňují shromažďovat tyto informace pouze dvakrát ročně, nebo pro kurzy, které trvají méně než jeden celý akademický rok, to bude 50 % za první potvrzení o zápisu a 50 % za druhé a závěrečné potvrzení o zápisu.

Kurzy se mohou konat na místě, online nebo v hybridní formě, ale vždy musí probíhat za současné přítomnosti školitele i účastníků.

S cílem zohlednit dodatečné úsilí, které je nutné vynaložit na řešení specifických potřeb státních příslušníků třetích zemí nebo uprchlíků (1), včetně osob, které uprchly před útočnou válkou Ruska vůči Ukrajině, jsou v tabulce 1b stanoveny specifické hodnoty pro operace zaměřené na tuto cílovou skupinu. Tyto hodnoty lze použít místo odpovídajících hodnot uvedených v tabulce 1a. Nejedná se o kumulativní hodnoty a nelze je použít v kombinaci s tabulkou 1a.

U hodnot uvedených v tabulkách 1a a 1b platí stejné podmínky pro úhradu. Jelikož jediným rozdílem je cílová skupina, měly by být pro účastníky stanoveny specifická kritéria způsobilosti a auditní stopa v souladu se specifickými vnitrostátními definicemi a postupy.

1.4   Metoda úpravy

Jednotkové náklady a hodnoty v tabulce 1a lze každoročně automaticky upravit použitím indexu nákladů práce na vzdělávání (2). Základním indexem pro stanovení hodnot v tabulce 1a je LCIVzdělávání2021 (index nákladů práce pro rok 2021). Upravené hodnoty s indexem roku N se použijí pro všechny dotčené operace od 1. ledna roku N+1.

Úprava se vypočítá podle následujícího vzorce:

upravené ZMV = výchozí ZMV x LCIVzdělávání (nejaktuálnější)

Částky stanovené v tabulce 1b lze automaticky upravit vynásobením upravených jednotkových nákladů v tabulce 1a koeficientem 1,10.

Tabulka 1a

Částky na účastníka formálního vzdělávání (v EUR)

Údaj „nevztahuje se (nevzt.)“ znamená, že pro konkrétní členský stát a uvedenou úroveň vzdělávání nejsou k dispozici žádné údaje.

Referenčním rokem sběru dat je rok 2021, kromě polí pro FR a NL, kde je referenčním rokem rok 2019.


 

 

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HU

HR

Vzdělávání v raném dětství

ED0

5 614

nevzt.

2 649

2 133

3 704

9 655

10 912

5 179

nevzt.

4 121

10 618

5 963

3 145

2 627

Rozvoj vzdělávání v raném dětství

ED01

4 848

nevzt.

nevzt.

357

nevzt.

13 279

15 775

nevzt.

nevzt.

4 132

18 275

nevzt.

3 152

nevzt.

Předškolní vzdělávání

ED02

5 793

7 243

2 649

2 771

3 704

8 288

8 012

nevzt.

2 994

4 117

8 872

5 963

3 145

3 275

Primární vzdělávání

ED1

10 777

8 577

1 858

7 635

3 871

7 981

11 103

5 402

3 734

4 566

8 305

5 768

3 233

5 537

Primární a nižší sekundární vzdělávání (úrovně 1 a 2)

ED1_2

12 451

9 331

2 167

8 055

5 036

9 067

11 338

5 474

3 729

4 969

9 948

6 456

3 054

3 072

Nižší sekundární vzdělávání

ED2

14 177

10 995

2 574

8 936

6 626

9 812

11 786

5 645

3 719

5 710

13 247

7 319

2 889

nevzt.

Nižší sekundární vzdělávání – všeobecné

ED24

13 332

nevzt.

2 359

8 936

6 635

9 812

11 770

5 627

3 719

5 710

13 247

7 319

2 889

nevzt.

Nižší sekundární vzdělávání – odborné

ED25

nevzt.

nevzt.

nevzt.

nevzt.

5 134

nevzt.

16 126

5 773

nevzt.

nevzt.

nevzt.

nevzt.

3 301

nevzt.

Vyšší sekundární vzdělávání

ED3

13 111

11 124

2 033

9 844

5 773

9 895

9 831

4 060

3 229

6 400

7 867

9 583

3 306

3 359

Vyšší sekundární a postsekundární neterciární vzdělávání (úrovně 3 a 4)

ED3_4

12 791

11 124

2 030

9 844

5 664

8 769

9 831

4 234

2 665

6 400

7 867

9 522

3 411

3 359

Vyšší sekundární vzdělávání – všeobecné

ED34

10 760

10 812

1 835

8 888

4 926

10 599

9 790

2 930

2 781

5 432

7 569

9 421

3 225

nevzt.

Vyšší sekundární a postsekundární neterciární vzdělávání – všeobecné (úrovně 34 a 44)

ED34_44

11 933

10 812

1 835

8 888

4 709

1 099

9 790

2 930

2 781

5 432

7 569

9 403

3 225

nevzt.

Vyšší sekundární vzdělávání – odborné

ED35

14 711

11 365

2 232

14 624

6 108

9 236

9 895

5 678

4 280

8 471

7 990

9 890

3 401

3 408

Vyšší sekundární a postsekundární neterciární vzdělávání – odborné (úrovně 35 a 45)

ED35_45

13 314

11 365

2 224

14 624

6 060

7 615

9 895

5 782

2 513

8 471

7 990

9 741

3 580

3 408

Postsekundární neterciární vzdělávání

ED4

2 054

nevzt.

354

nevzt.

836

4 893

nevzt.

6 276

333

nevzt.

nevzt.

6 688

4 242

nevzt.

Postsekundární neterciární vzdělávání

ED44

nevzt.

nevzt.

nevzt.

nevzt.

653

10 323

nevzt.

nevzt.

nevzt.

nevzt.

nevzt.

6 437

nevzt.

nevzt.

Postsekundární neterciární vzdělávání – odborné

ED45

1 359

nevzt.

354

nevzt.

1 222

4 545

nevzt.

6 276

333

nevzt.

nevzt.

6 748

4 242

nevzt.

Krátký cyklus terciárního vzdělávání

ED5

14 857

10 474

nevzt.

557

13 910

1 920

9 000

nevzt.

nevzt.

5 383

9 138

8 829

465

nevzt.

Terciární vzdělávání (úrovně 5–8)

ED5-8

15 483

9 376

2 627

2 900

4 784

6 806

9 173

3 790

1 144

4 029

8 590

6 739

2 828

3 929

Terciární vzdělávání kromě krátkého cyklu terciárního vzdělávání (úrovně 6–8)

ED6-8

15 596

9 338

2 627

3 178

4 756

6 817

9 195

3 790

1 144

3 665

8 590

6 105

2 926

3 353


 

 

IE

IT

LV

LT

LU

MT

NL

PL

PT

RO

SI

SK

SE

Vzdělávání v raném dětství

ED0

7 707

5 346

3 824

3 807

17 293

6 240

7 161

2 767

3 286

1 805

5 173

3 445

13 449

Rozvoj vzdělávání v raném dětství

ED01

nevzt.

nevzt.

nevzt.

3 794

nevzt.

nevzt.

nevzt.

nevzt.

nevzt.

3 746

6 171

nevzt.

17 407

Předškolní vzdělávání

ED02

5 526

5 346

3 384

3 809

17 293

6 240

7 161

2 767

3 449

1 724

4 731

3 445

12 033

Primární vzdělávání

ED1

7 404

6 110

3 600

3 577

17 158

6 132

7 936

3 754

5 229

1 169

5 570

4 148

10 677

Primární a nižší sekundární vzdělávání (úrovně 1 a 2)

ED1_2

7 507

6 282

3 621

3 563

17 931

7 502

9 053

3 753

5 801

1 770

6 000

3 919

10 642

Nižší sekundární vzdělávání

ED2

7 788

6 552

3 664

3 553

19 256

10 281

10 712

3 749

6 782

2 543

7 006

3 713

10 564

Nižší sekundární vzdělávání – všeobecné

ED24

8 324

6 552

3 660

3 532

19 256

10 230

9 426

3 749

nevzt.

2 543

7 006

3 640

10 564

Nižší sekundární vzdělávání – odborné

ED25

nevzt.

6 615

4 956

4 788

nevzt.

16 143

14 131

nevzt.

nevzt.

nevzt.

nevzt.

6 970

nevzt.

Vyšší sekundární vzdělávání

ED3

7 964

6 654

4 369

3 839

18 676

9 626

8 193

3 236

6 113

2 414

4 839

4 262

11 012

Vyšší sekundární a postsekundární neterciární vzdělávání (úrovně 3 a 4)

ED3_4

8 532

6 654

4 420

4 003

18 435

9 626

8 193

3 130

6 113

2 232

4 839

4 311

10 823

Vyšší sekundární vzdělávání – všeobecné

ED34

8 496

5 946

3 935

3 495

16 939

10 104

8 997

2 848

nevzt.

5 200

5 589

3 867

9 710

Vyšší sekundární a postsekundární neterciární vzdělávání – všeobecné (úrovně 34 a 44)

ED34_44

8 496

nevzt.

3 935

3 495

16 939

10 100

8 997

2 848

nevzt.

5 200

5 589

3 867

9 689

Vyšší sekundární vzdělávání – odborné

ED35

nevzt.

nevzt.

5 016

4 813

19 760

8 312

7 781

3 537

nevzt.

320

4 489

4 455

13 189

Vyšší sekundární a postsekundární neterciární vzdělávání – odborné (úrovně 35 a 45)

ED35_45

4 192

nevzt.

5 053

4 826

19 344

8 312

7 781

3 320

nevzt.

416

4 489

4 515

12 633

Postsekundární neterciární vzdělávání

ED4

15 476

nevzt.

5 314

4 843

2 769

9 569

5 360

1 793

nevzt.

838

nevzt.

546

6 657

Postsekundární neterciární vzdělávání

ED44

4 192

nevzt.

nevzt.

nevzt.

nevzt.

9 569

nevzt.

nevzt.

nevzt.

nevzt.

nevzt.

nevzt.

8 894

Postsekundární neterciární vzdělávání – odborné

ED45

15 476

nevzt.

5 314

4 843

2 769

8 624

5 360

1 793

nevzt.

838

nevzt.

5 457

5 353

Krátký cyklus terciárního vzdělávání

ED5

nevzt.

2 771

3 637

nevzt.

4 734

11 289

7 099

5 684

2 471

nevzt.

2 378

4 999

6 205

Terciární vzdělávání (úrovně 5–8)

ED5-8

6 298

2 528

2 750

2 495

23 639

12 754

6 750

3 356

2 993

3 517

6 835

3 484

10 356

Terciární vzdělávání kromě krátkého cyklu terciárního vzdělávání (úrovně 6–8)

ED6-8

7 315

2 526

2 609

2 495

26 424

12 907

6 745

3 356

2 967

3 517

7 468

3 460

10 788


Tabulka 1b

Částky na účastníka formálního vzdělávání (v EUR), které se týkají specifických potřeb státních příslušníků třetích zemí nebo uprchlíků, včetně osob, které uprchly před agresí Ruska vůči Ukrajině

„Nevztahuje se (nevzt.)“ – pro konkrétní členský stát a uvedenou úroveň vzdělávání nejsou k dispozici žádné údaje.


 

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HU

HR

Vzdělávání v raném dětství

ED0

6 175

nevzt.

2 914

2 346

4 074

10 621

12 003

5 697

nevzt.

4 533

11 680

6 559

3 459

2 890

Rozvoj vzdělávání v raném dětství

ED01

5 333

nevzt.

nevzt.

393

nevzt.

14 607

17 352

nevzt.

nevzt.

4 545

20 103

nevzt.

3 467

nevzt.

Předškolní vzdělávání

ED02

6 372

7 967

2 914

3 048

4 276

9 116

8 814

nevzt.

3 294

4 529

9 759

6 559

3 459

3 602

Primární vzdělávání

ED1

11 854

9 435

2 044

8 398

4 259

8 779

12 213

5 942

4 108

5 023

9 135

6 345

3 556

6 091

Primární a nižší sekundární vzdělávání (úrovně 1 a 2)

ED1_2

13 696

10 264

2 384

8 860

5 540

9 974

12 472

6 021

4 102

5 466

10 943

7 102

3 360

3 379

Nižší sekundární vzdělávání

ED2

15 594

12 095

2 832

9 830

7 288

10 794

12 965

6 210

4 091

6 281

14 571

8 051

3 177

nevzt.

Nižší sekundární vzdělávání – všeobecné

ED24

14 665

nevzt.

2 595

9 830

7 298

10 794

12 947

6 189

4 091

6 281

14 571

8 051

3 177

nevzt.

Nižší sekundární vzdělávání – odborné

ED25

nevzt.

nevzt.

nevzt.

nevzt.

5 648

nevzt.

17 739

6 350

nevzt.

nevzt.

nevzt.

nevzt.

3 631

nevzt.

Vyšší sekundární vzdělávání

ED3

14 422

12 237

2 237

10 829

6 350

10 884

10 814

4 466

3 551

7 040

8 653

10 541

3 636

3 694

Vyšší sekundární a postsekundární neterciární vzdělávání (úrovně 3 a 4)

ED3_4

14 070

12 237

2 233

10 829

6 230

9 646

10 814

4 658

2 931

7 040

8 653

10 474

3 752

3 694

Vyšší sekundární vzdělávání – všeobecné

ED34

11 836

11 893

2 019

9 776

5 419

11 659

10 769

3 223

3 059

5 975

8 326

10 363

3 547

nevzt.

Vyšší sekundární a postsekundární neterciární vzdělávání – všeobecné (úrovně 34 a 44)

ED34_44

13 126

11 893

2 019

9 776

5 180

1 209

10 769

3 223

3 059

5 975

8 326

10 343

3 547

nevzt.

Vyšší sekundární vzdělávání – odborné

ED35

16 182

12 501

2 455

16 086

6 719

10 159

10 885

6 246

4 708

9 318

8 789

10 879

3 741

3 748

Vyšší sekundární a postsekundární neterciární vzdělávání – odborné (úrovně 35 a 45)

ED35_45

14 645

12 501

2 446

16 086

6 666

8 376

10 885

6 360

2 764

9 318

8 789

10 715

3 938

3 748

Postsekundární neterciární vzdělávání

ED4

2 259

nevzt.

389

nevzt.

919

5 382

nevzt.

6 904

366

nevzt.

nevzt.

7 357

4 666

nevzt.

Postsekundární neterciární vzdělávání

ED44

nevzt.

nevzt.

nevzt.

nevzt.

719

11 355

nevzt.

nevzt.

nevzt.

nevzt.

nevzt.

7 081

nevzt.

nevzt.

Postsekundární neterciární vzdělávání – odborné

ED45

1 495

nevzt.

389

nevzt.

1 345

5 000

nevzt.

6 904

366

nevzt.

nevzt.

7 423

4 666

nevzt.

Krátký cyklus terciárního vzdělávání

ED5

16 342

11 521

nevzt.

613

15 301

2 112

9 900

nevzt.

nevzt.

5 922

10 052

9 712

511

nevzt.

Terciární vzdělávání (úrovně 5–8)

ED5-8

17 031

10 314

2 890

3 190

5 263

7 487

10 090

4 169

1 258

4 431

9 449

7 413

3 111

4 321

Terciární vzdělávání kromě krátkého cyklu terciárního vzdělávání (úrovně 6–8)

ED6-8

17 155

10 272

2 890

3 496

5 231

7 498

10 114

4 169

1 258

4 031

9 449

6 716

3 218

3 688


 

IE

IT

LV

LT

LU

MT

NL

PL

PT

RO

SI

SK

SE

Vzdělávání v raném dětství

ED0

8 477

5 881

4 207

4 188

19 022

6 864

7 877

3 044

3 615

1 986

5 691

3 790

14 794

Rozvoj vzdělávání v raném dětství

ED01

nevzt.

nevzt.

nevzt.

4 173

nevzt.

nevzt.

nevzt.

nevzt.

nevzt.

4 121

6 788

nevzt.

19 147

Předškolní vzdělávání

ED02

6 079

5 881

3 723

4 190

19 022

6 864

7 877

3 044

3 794

1 897

5 204

3 790

13 236

Primární vzdělávání

ED1

8 144

6 721

3 960

3 935

18 874

6 746

8 730

4 129

5 752

1 285

6 127

4 562

11 745

Primární a nižší sekundární vzdělávání (úrovně 1 a 2)

ED1_2

8 257

6 910

3 983

3 919

19 724

8 252

9 958

4 128

6 381

1 947

6 600

4 311

11 706

Nižší sekundární vzdělávání

ED2

8 566

7 207

4 031

3 909

21 182

11 309

11 783

4 124

7 461

2 797

7 707

4 085

11 620

Nižší sekundární vzdělávání – všeobecné

ED24

9 156

7 207

4 026

3 885

21 182

11 253

10 369

4 124

nevzt.

2 797

7 707

4 004

11 620

Nižší sekundární vzdělávání – odborné

ED25

nevzt.

7 277

5 452

5 267

nevzt.

17 758

15 544

nevzt.

nevzt.

nevzt.

nevzt.

7 667

nevzt.

Vyšší sekundární vzdělávání

ED3

8 760

7 319

4 806

4 223

20 543

10 589

9 012

3 559

6 725

2 655

5 323

4 688

12 114

Vyšší sekundární a postsekundární neterciární vzdělávání (úrovně 3 a 4)

ED3_4

9 385

7 319

4 862

4 404

20 278

10 589

9 012

3 443

6 725

2 455

5 323

4 742

11 905

Vyšší sekundární vzdělávání – všeobecné

ED34

9 345

6 540

4 329

3 844

18 633

11 115

9 897

3 133

nevzt.

5 720

6 148

4 254

10 681

Vyšší sekundární a postsekundární neterciární vzdělávání – všeobecné (úrovně 34 a 44)

ED34_44

9 345

nevzt.

4 329

3 844

18 633

11 110

9 897

3 133

nevzt.

5 720

6 148

4 254

10 657

Vyšší sekundární vzdělávání – odborné

ED35

nevzt.

nevzt.

5 517

5 295

21 736

9 143

8 559

3 891

nevzt.

351

4 938

4 901

14 508

Vyšší sekundární a postsekundární neterciární vzdělávání – odborné (úrovně 35 a 45)

ED35_45

4 611

nevzt.

5 558

5 309

21 279

9 143

8 559

3 652

nevzt.

457

4 938

4 967

13 897

Postsekundární neterciární vzdělávání

ED4

17 023

nevzt.

5 845

5 327

3 046

10 526

5 896

1 972

nevzt.

922

nevzt.

601

7 323

Postsekundární neterciární vzdělávání

ED44

4 611

nevzt.

nevzt.

nevzt.

nevzt.

10 526

nevzt.

nevzt.

nevzt.

nevzt.

nevzt.

nevzt.

9 783

Postsekundární neterciární vzdělávání – odborné

ED45

17 023

nevzt.

5 845

5 327

3 046

9 486

5 896

1 972

nevzt.

922

nevzt.

6 003

5 888

Krátký cyklus terciárního vzdělávání

ED5

nevzt.

3 048

4 001

nevzt.

5 207

12 417

7 809

6 253

2 718

nevzt.

2 616

5 499

6 825

Terciární vzdělávání (úrovně 5–8)

ED5-8

6 928

2 781

3 025

2 744

26 003

14 030

7 425

3 691

3 292

3 868

7 518

3 833

11 392

Terciární vzdělávání kromě krátkého cyklu terciárního vzdělávání (úrovně 6–8)

ED6-8

8 047

2 779

2 870

2 744

29 067

14 197

7 420

3 691

3 263

3 868

8 214

3 806

11 866

2.   OPERACE TÝKAJÍCÍ SE ODBORNÉ PŘÍPRAVY REGISTROVANÝCH NEZAMĚSTNANÝCH, UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ NEBO NEAKTIVNÍCH OSOB.

2.1   Typy operací

Veškeré operace týkající se odborné přípravy registrovaných nezaměstnaných, uchazečů o zaměstnání nebo neaktivních osob. Kurzy odborné přípravy mohou být primárně buď institucionální, nebo organizované na pracovišti, ale musí být zajištěny alespoň částečně v institucionálním rámci.

V případě institucionální odborné přípravy se kurzy mohou konat na místě, online nebo v hybridní formě, ale vždy musí probíhat za současné přítomnosti školitele i účastníků. Kurzy odborné přípravy organizované na pracovišti musí vždy probíhat na místě.

2.2   Vymezení ukazatele aktivujícího platbu jednotkových nákladů

Název ukazatele: Účastníci, kteří úspěšně absolvovali kurz odborné přípravy.

Jednotka měření pro ukazatel: Počet účastníků, kteří úspěšně absolvovali kurz odborné přípravy.

Kurz odborné přípravy se považuje za „úspěšně absolvovaný“, pokud existuje dokument prokazující dokončení kurzu v souladu s vnitrostátními pravidly nebo postupy. Může se jednat například o osvědčení vydané poskytovatelem odborné přípravy nebo rovnocenný dokument, který je přijatelný podle vnitrostátních pravidel nebo postupů.

Podmínka úspěšného absolvování kurzu odborné přípravy se nepovažuje za splněnou, jestliže účastník úspěšně absolvuje v rámci kurzu odborné přípravy pouze některé moduly.

2.3   Částky (v eurech)

Částky uvedené v tabulkách 2a a 2b níže pokrývají veškeré způsobilé náklady přímo související s poskytováním kurzů odborné přípravy.

Další kategorie nákladů, které by mohly být nezbytné pro provádění operace, jako jsou příspěvky pro účastníky, doprava, ubytování nebo jiné druhy podpory poskytované účastníkům, nejsou zahrnuty do jednotkových nákladů, a mohou tedy představovat dodatečné způsobilé náklady v souladu s nařízením (EU) 2021/1060, příslušnými pravidly pro jednotlivé fondy a vnitrostátními pravidly pro způsobilost.

Pokud řídicí orgán nebo zprostředkující subjekt odpovědný za provádění programu použije tyto jednotkové náklady ke stanovení příspěvku Unie na program pro jednu operaci, která spadá do působnosti tohoto nařízení, představují tyto částky částku, kterou Komise uhradí za jakoukoli operaci týkající se odborné přípravy registrovaných nezaměstnaných, uchazečů o zaměstnání nebo neaktivních osob v rámci téhož programu řízeného stejným subjektem pro stejnou kategorii příjemce. Na ostatní programy řízené různými zprostředkujícími subjekty nebo řídicími orgány se toto omezení nevztahuje.

S cílem zohlednit dodatečné úsilí, které je nutné vynaložit na řešení specifických potřeb státních příslušníků třetích zemí nebo uprchlíků (3), včetně osob, které uprchly před útočnou válkou Ruska vůči Ukrajině, jsou v tabulce 2b stanoveny specifické hodnoty pro operace zaměřené na tuto cílovou skupinu. Tyto hodnoty lze použít místo odpovídajících hodnot uvedených v tabulce 2a. Nejedná se o kumulativní hodnoty a nelze je použít v kombinaci s tabulkou 2a.

U hodnot uvedených v tabulkách 2a i 2b platí stejné podmínky pro úhradu. Jelikož jediným rozdílem je cílová skupina, měly by být pro účastníky stanoveny specifická kritéria způsobilosti a auditní stopa v souladu se specifickými vnitrostátními definicemi, pravidly a postupy.

U členských států uvedených v tabulce 5:

částky uvedené v tabulkách 2a a 2b se vynásobí indexem pro příslušný regionální program,

pokud programy zahrnují více než jeden region, částka, která má být uhrazena, odpovídá regionu, v němž se operace nebo projekt provádí.

2.4   Metoda úpravy

Tyto jednotkové náklady uvedené v tabulce 2a lze každoročně automaticky upravit použitím indexu nákladů práce pro vzdělávání (4). Základním indexem použitým pro stanovení hodnot v tabulce 2a je LCIVzdělávání2021 (index nákladů práce pro rok 2021). Upravené hodnoty s indexem roku N se použijí pro všechny dotčené operace od 1. ledna roku N+1.

Úprava se vypočítá podle následujícího vzorce: upravené ZMV = výchozí ZMV x LCIVzdělávání (nejaktuálnější)

Jednotkové náklady stanovené v tabulce 2b lze automaticky upravit vynásobením upravených jednotkových nákladů v tabulce 2a koeficientem 1,10.

Tabulka 2a

Částky na odbornou přípravu registrovaných nezaměstnaných, uchazečů o zaměstnání nebo neaktivních osob (v EUR)

Referenčním rokem je rok 2021, kromě polí označených * – u těchto polí je referenčním rokem rok 2019.


Členský stát

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR*

HU

HR

EUR

2 944

3 635

1 143

3 133

838

7 757

6 344

1 052

2 193

2 870

6 141

6 512 *

2 464

831

Členský stát

IE

IT

LV

LT

LU

MT

NL*

PL

PT

RO

SI

SK

SE

 

EUR

12 362

3 697

1 103

2 060

19 971

3 292

5 219 *

785

1 216

1 244

1 088

626

8 555

 


Tabulka 2b

Částky na odbornou přípravu registrovaných nezaměstnaných, uchazečů o zaměstnání nebo neaktivních osob (v EUR), které se týkají specifických potřeb státních příslušníků třetích zemí nebo uprchlíků, včetně osob, které uprchly před agresí Ruska vůči Ukrajině

Členský stát

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR*

HU

HR

EUR

3 239

3 998

1 257

3 446

922

8 533

6 979

1 157

2 413

3 158

6 755

7 163 *

2 711

914

Členský stát

IE

IT

LV

LT

LU

MT

NL*

PL

PT

RO

SI

SK

SE

 

EUR

13 598

4 067

1 213

2 266

21 968

3 621

5 741 *

863

1 338

1 368

1 197

689

9 411

 

3.   OPERACE TÝKAJÍCÍ SE POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉ PŘÍPRAVY ZAMĚSTNANÝM OSOBÁM.

3.1   Typy operací

Veškeré operace týkající se vzdělávacích činností, jejichž hlavním cílem je získání nových kompetencí nebo rozvoj a zdokonalení stávajících kompetencí a které podniky alespoň částečně financují svým zaměstnancům, s nimiž mají uzavřenou pracovní smlouvu. Učňovské nebo praktikantské smlouvy jsou vyloučeny.

Kurzy odborné přípravy se mohou konat na místě, online nebo v hybridní formě, ale vždy musí probíhat za současné přítomnosti školitele i účastníků.

3.2   Vymezení ukazatelů aktivujících platbu jednotkových nákladů

Název ukazatele:

1)

Hodinová sazba odborné přípravy poskytnuté zaměstnaným osobám.

2)

Hodinová sazba platu vyplácená jednomu zaměstnanci během kurzu odborné přípravy.

Jednotka měření pro ukazatel:

1)

Počet absolvovaných hodin odborné přípravy poskytnutých zaměstnaným osobám na jednoho účastníka.

2)

Počet hodin platu vypláceného jednomu zaměstnanci během kurzu odborné přípravy.

Počet hodin je třeba prokázat ověřitelným systémem vykazování času v souladu s přijatými standardními vnitrostátními postupy.

3.3   Částky (v EUR)

Částky stanovené v tabulkách 3a a 3b pokrývají veškeré způsobilé náklady operace, včetně následujících kategorií nákladů:

poplatky a platby za kurzy odborné přípravy,

cestovní náhrady a příspěvky pro účastníky související s kurzy odborné přípravy,

náklady na práci interních školitelů v rámci kurzů odborné přípravy (přímé a nepřímé náklady),

náklady na centrum odborného vzdělávání, školicí prostory a učební materiály.

Čas strávený na kurzech odborné přípravy odpovídá placené pracovní době (v hodinách) strávené na kurzech odborné přípravy; zahrnuje pouze skutečnou dobu školení a pouze čas vynaložený během placené pracovní doby.

Není-li plat zaměstnance během kurzu odborné přípravy způsobilým nákladem, hradí se pouze jednotkové náklady v bodě 1. Je-li plat zaměstnance během kurzu odborné přípravy považován za způsobilý náklad, lze uhradit souhrnnou částku jednotkových nákladů v bodech 1 a 2.

Jak je definováno v nařízení o společných ustanoveních, měly by být stanoveny specifická kritéria způsobilosti a požadavky na auditní stopu v souladu s konkrétními vnitrostátními definicemi, pravidly a postupy.

Pokud řídicí orgán nebo zprostředkující subjekt odpovědný za provádění programu použije tyto jednotkové náklady ke stanovení příspěvku Unie na program pro jednu operaci, která spadá do působnosti tohoto nařízení, představují tyto částky částku, kterou Komise uhradí za jakoukoli operaci týkající se poskytování odborné přípravy zaměstnaným osobám v rámci téhož programu řízeného stejným subjektem pro stejnou kategorii příjemce. Na ostatní programy řízené různými zprostředkujícími subjekty nebo řídicími orgány se toto omezení nevztahuje.

S cílem zohlednit dodatečné úsilí, které je nutné vynaložit na řešení specifických potřeb státních příslušníků třetích zemí nebo uprchlíků (5), včetně osob, které uprchly před útočnou válkou Ruska vůči Ukrajině, jsou v tabulce 3b stanoveny specifické hodnoty pro operace zaměřené na tuto cílovou skupinu. Tyto hodnoty lze použít místo odpovídajících hodnot uvedených v tabulce 3a. Nejedná se o kumulativní hodnoty a nelze je použít v kombinaci s tabulkou 3a.

U hodnot uvedených v tabulkách 3a i 3b platí stejné podmínky pro úhradu. Jelikož jediným rozdílem je cílová skupina, měly by být pro účastníky stanoveny specifická kritéria způsobilosti a auditní stopa v souladu se specifickými vnitrostátními definicemi a postupy.

U členských států uvedených v tabulce 5:

částky stanovené v tabulkách 3a a 3b se vynásobí indexem pro příslušný regionální program,

pokud programy zahrnují více než jeden region, částka, která má být uhrazena, odpovídá regionu, v němž se operace nebo projekt provádí.

3.4   Metoda úpravy

Jednotkové náklady stanovené v tabulce 3a lze každoročně automaticky upravit použitím indexu nákladů práce na vzdělávání (6) a indexu nákladů práce na administrativní podporu. Základním indexem použitým pro stanovení hodnot v tabulce 3a byl LCIVzdělávání2021 a LCIAdministrativní podpora2021 – (index nákladů práce pro rok 2021). Upravené hodnoty s indexem roku N se použijí pro všechny dotčené operace od 1. ledna roku N+1.

1)

Úprava hodinové sazby za odbornou přípravu zaměstnaných osob se provádí podle následujícího vzorce:

upravené ZMV = výchozí ZMV x LCIVzdělávání (nejaktuálnější)

2)

Úprava hodinové sazby platu zaměstnance během odborné přípravy se provádí podle následujícího vzorce:

upravené ZMV = výchozí ZMV x LCIAdministrativní podpora (nejaktuálnější)

Jednotkové náklady stanovené v tabulce 3b lze automaticky upravit vynásobením upravených jednotkových nákladů v tabulce 3a koeficientem 1,10.

Tabulka 3a

Částky na odbornou přípravu zaměstnaných osob (v EUR)

Referenčním rokem je rok 2021, kromě polí označených * – u těchto polí je referenčním rokem rok 2019.


 

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR*

HU

HR

Hodinová sazba – odborná příprava zaměstnaných osob (v EUR)

44,84

25,63

8,75

21,37

13,52

40,60

44,31

19,19

19,16

18,98

42,36

37,93 *

21,16

12,42

Hodinová sazba platu vyplácená jednomu zaměstnanci během kurzu odborné přípravy (v EUR)

32,69

33,55

2,96

13,39

10,68

27,61

35,59

10,00

13,87

20,37

29,26

26,75 *

7,27

7,41

 

IE

IT

LV

LT

LU

MT

NL*

PL

PT

RO

SI

SK

SE

 

Hodinová sazba – odborná příprava zaměstnaných osob (v EUR)

36,23

27,90

10,60

10,88

31,31

23,06

34,73 *

14,52

10,34

0,45

24,27

15,41

67,97

 

Hodinová sazba platu vyplácená jednomu zaměstnanci během kurzu odborné přípravy (v EUR)

32,77

25,30

10,12

5,34

26,88

8,83

23,91 *

6,75

12,39

4,49

9,75

18,49

36,47

 


Tabulka 3b

Částky na odbornou přípravu zaměstnaných osob (v EUR), které se týkají specifických potřeb státních příslušníků třetích zemí nebo uprchlíků, včetně osob, které uprchly před agresí Ruska vůči Ukrajině

 

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR*

HU

HR

Hodinová sazba – odborná příprava zaměstnaných osob (v EUR)

49,32

28,20

9,63

23,51

14,87

44,66

48,75

21,10

21,07

20,88

46,60

41,72 *

23,27

13,67

Hodinová sazba platu vyplácená jednomu zaměstnanci během kurzu odborné přípravy (v EUR)

35,96

36,91

3,26

14,73

11,75

30,37

39,14

11,01

15,25

22,41

32,18

29,42 *

8,00

8,15

 

IE

IT

LV

LT

LU

MT

NL*

PL

PT

RO

SI

SK

SE

 

Hodinová sazba – odborná příprava zaměstnaných osob (v EUR)

39,85

30,70

11,66

11,96

34,44

25,36

38,20 *

15,97

11,38

0,49

26,70

16,95

74,77

 

Hodinová sazba platu vyplácená jednomu zaměstnanci během kurzu odborné přípravy (v EUR)

36,04

27,83

11,13

5,87

29,57

9,72

26,30 *

7,42

13,62

4,94

10,73

20,34

40,12

 

4.   OPERACE TÝKAJÍCÍ SE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB V OBLASTI ZAMĚSTNANOSTI.

4.1   Typy operací

Veškeré operace týkající se poskytování poradenských služeb v oblasti zaměstnanosti registrovaným nezaměstnaným, uchazečům o zaměstnání nebo neaktivním osobám. Poradenské služby v oblasti zaměstnanosti mohou být poskytovány individuálně nebo v rámci skupiny. Zahrnují veškeré služby a činnosti prováděné veřejnými službami zaměstnanosti, jakož i služby poskytované jinými veřejnými agenturami nebo jinými subjekty financovanými z veřejného rozpočtu, které usnadňují integraci nezaměstnaných osob a jiných uchazečů o zaměstnání na trhu práce nebo které pomáhají zaměstnavatelům při náboru a výběru zaměstnanců.

4.2   Vymezení ukazatelů aktivujících platbu jednotkových nákladů

Název ukazatele:

1)

Hodinová sazba za poskytování poradenských služeb.

2)

Měsíční sazba za poskytování poradenských služeb.

3)

Roční sazba za poskytování poradenských služeb.

Jednotka měření pro ukazatel:

Počet hodin poradenských služeb poskytovaných registrovaným nezaměstnaným, uchazečům o zaměstnání nebo neaktivním osobám.

Počet měsíců poradenských služeb poskytovaných registrovaným nezaměstnaným, uchazečům o zaměstnání nebo neaktivním osobám.

Počet let poradenských služeb poskytovaných registrovaným nezaměstnaným, uchazečům o zaměstnání nebo neaktivním osobám.

Počet hodin je třeba prokázat ověřitelným systémem vykazování času. Počet měsíců nebo let je třeba prokázat v souladu s obvyklými vnitrostátními správními postupy pro tento typ časové evidence nebo zdůvodnění.

Jednotkové náklady zahrnují poskytování poradenských služeb v rozsahu jedné hodiny/měsíce/roku bez ohledu na počet osob, které službu využívají.

Při použití měsíční nebo roční sazby v případě služeb poskytovaných v rámci částečného úvazku se částka stanoví poměrně k měsíční nebo roční sazbě.

Specifická kritéria způsobilosti a auditní stopa by měly být stanoveny v souladu s konkrétními vnitrostátními definicemi, pravidly a postupy.

4.3   Částky (v EUR)

Částky stanovené v tabulkách 4a a 4b pokrývají veškeré způsobilé náklady na operaci (tj. přímé náklady na zaměstnance + paušální sazbu ve výši 40 % na pokrytí všech ostatních způsobilých nákladů) s výjimkou příspěvků vyplácených účastníkům, které tak mohou představovat dodatečné způsobilé náklady v souladu s nařízením (EU) 2021/1060, příslušnými pravidly pro jednotlivé fondy a vnitrostátními pravidly pro způsobilost.

Pokud řídicí orgán nebo zprostředkující subjekt odpovědný za provádění programu použije tyto jednotkové náklady ke stanovení příspěvku Unie na program pro jednu operaci, která spadá do působnosti tohoto nařízení, představují tyto částky částku, kterou Komise uhradí za jakoukoli operaci týkající se poskytování poradenských služeb v oblasti zaměstnanosti v rámci téhož programu řízeného stejným subjektem pro stejnou kategorii příjemce. Na ostatní programy řízené různými zprostředkujícími subjekty nebo řídicími orgány se toto omezení nevztahuje.

S cílem zohlednit dodatečné úsilí, které je nutné vynaložit na řešení specifických potřeb státních příslušníků třetích zemí nebo uprchlíků (7), včetně osob, které uprchly před útočnou válkou Ruska vůči Ukrajině, jsou v tabulce 4b stanoveny specifické hodnoty pro operace zaměřené na tuto cílovou skupinu. Tyto hodnoty lze použít místo odpovídajících hodnot uvedených v tabulce 4a. Nejedná se o kumulativní hodnoty a nelze je použít v kombinaci s tabulkou 4a.

U hodnot uvedených v tabulkách 4a i 4b platí stejné podmínky pro úhradu. Jelikož jediným rozdílem je cílová skupina, měly by být pro účastníky stanoveny specifická kritéria způsobilosti a auditní stopa v souladu se specifickými vnitrostátními definicemi a postupy.

U členských států uvedených v tabulce 5:

částky uvedené v tabulkách 4a a 4b se vynásobí indexem pro příslušný regionální program,

pokud programy zahrnují více než jeden region, částka, která má být uhrazena, odpovídá regionu, v němž se operace nebo projekt provádí.

4.4   Metoda úpravy

Tyto jednotkové náklady lze každoročně automaticky upravit použitím indexu nákladů práce pro veřejnou správu. Základním indexem použitým pro stanovení hodnot v tabulkách 4a a 4b je LCIVeřejná správa 2021 – (index nákladů práce pro rok 2021). Upravené hodnoty s indexem roku N se použijí pro všechny dotčené operace od 1. ledna roku N+1.

Hodinová sazba: upravené ZMV = výchozí ZMV x LCIVeřejná správa rok N

LC – index nákladů práce podle činnosti NACE Rev. 2 – nominální hodnota, roční údaje [lc_lci_r2_a] NACE Rev. 2 (činnost = O. Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení)

Měsíční sazba: upravené ZMV = upravené ZMVHodinová sazba x Ti x 4,348121417

Ti – průměrný počet odpracovaných hodin týdně v zaměstnání na plný úvazek v dotčené zemi; 4,348121417 – počet pracovních dnů za měsíc

Roční sazba: upravené ZMV = upravené ZMVMěsíční sazba x 52,177457

52,177457 – počet týdnů za rok

Jednotkové náklady stanovené v tabulce 4b lze automaticky upravit vynásobením upravených jednotkových nákladů v tabulce 4a koeficientem 1,10.

Tabulka 4a

Sazby jednotkových nákladů na poskytování poradenských služeb (v EUR) – cenové úrovně pro rok 2021.

 

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR*

HU

HR

Hodinová sazba (v EUR)

48,30

46,74

7,36

34,64

17,51

54,69

62,57

24,43

23,60

23,59

51,47

53,77

22,24

13,18

Měsíční sazba (v EUR)

8 904

8 352

1 306

6 266

3 158

9 750

10 446

4 303

4 504

4 164

8 997

9 469

3 916

2 338

Roční sazba (v EUR)

106 844

100 228

15 666

75 189

37 892

116 998

125 347

51 639

54 044

49 973

107 957

113 632

46 992

28 064

 

IE

IT

LV

LT

LU

MT

NL*

PL

PT

RO

SI

SK

SE

 

Hodinová sazba (v EUR)

38,54

35,37

15,62

20,03

41,63

16,84

42,49

11,66

31,71

21,12

38,32

14,72

60,79

 

Měsíční sazba (v EUR)

6 838

6 260

2 739

3 484

7 349

3 082

7 519

2 116

5 751

3 701

6 896

2 637

10 757

 

Roční sazba (v EUR)

82 053

75 120

32 861

41 791

88 195

36 984

90 235

25 387

69 011

44 403

82 757

31 634

129 094

 


Tabulka 4b

Sazby jednotkových nákladů na poskytování poradenských služeb, které se týkají specifických potřeb státních příslušníků třetích zemí nebo uprchlíků, včetně osob, které uprchly před agresí Ruska vůči Ukrajině (v EUR) – cenové úrovně pro rok 2021.

 

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HU

HR

Hodinová sazba (v EUR)

53,13

51,42

8,10

38,10

19,26

60,16

68,82

26,88

25,95

25,95

56,62

59,15

24,46

14,50

Měsíční sazba (v EUR)

9 794

9 188

1 437

6 892

3 474

10 725

11 491

4 733

4 954

4 581

9 896

10 416

4 308

2 572

Roční sazba (v EUR)

117 528

110 250

17 232

82 708

41 681

128 697

137 882

56 803

59 448

54 970

118 753

124 995

51 691

30 870

 

IE

IT

LV

LT

LU

MT

NL

PL

PT

RO

SI

SK

SE

 

Hodinová sazba (v EUR)

42,40

38,91

17,18

22,03

45,80

18,52

46,74

12,83

34,88

23,23

42,15

16,19

66,87

 

Měsíční sazba (v EUR)

7 522

6 886

3 013

3 832

8 084

3 390

8 271

2 328

6 326

4 071

7 585

2 901

11 833

 

Roční sazba (v EUR)

90 258

82 632

36 148

45 970

97 014

40 682

99 259

27 925

75 912

48 844

91 033

34 798

142 004

 

5.   INDEX, KTERÝ SE POUŽIJE PRO RŮZNÉ REGIONY V JEDNOTLIVÝCH ČLENSKÝCH STÁTECH.

Tabulka 5

Index, který se použije pro částky pro následující regiony

Belgie

1,00

Hlavní město Brusel

1,26

Flandry

0,97

Valonsko

0,91


Francie

1,00

Île de France

1,32

Akvitánie

0,87

Champagne-Ardenne

0,88

Midi-Pyrénées

0,91

Pikardie

0,91

Limousin

0,84

Horní Normandie

0,96

Rhôna-Alpy

0,97

Centre

0,89

Auvergne

0,86

Dolní Normandie

0,86

Languedoc-Roussillon

0,84

Burgundsko

0,87

Provence-Alpy-Azurové pobřeží

0,93

Nord-Pas-de-Calais

0,95

Korsika

0,93

Lotrinsko

0,90

Guadeloupe

1,01

Alsasko

0,97

Martinik

0,90

Franche-Comté

0,89

Guyana

0,99

Pays de la Loire

0,90

Réunion

0,83

Bretaň

0,86

Mayotte

0,64

Poitou-Charentes

0,83

 

 


Německo

1,00

Bádensko-Württembersko

1,08

Dolní Sasko

0,93

Bavorsko

1,05

Severní Porýní-Vestfálsko

1,02

Berlín

0,98

Porýní-Falc

0,96

Braniborsko

0,82

Sársko

0,98

Brémy

1,06

Sasko

0,81

Hamburk

1,21

Sasko-Anhaltsko

0,82

Hesensko

1,12

Šlesvicko-Holštýnsko

0,87

Meklenbursko-Přední Pomořansko

0,79

Durynsko

0,82


Řecko

1,00

Anatoliki Makedonia, Thraki

0,81

Sterea Ellada

0,90

Kentriki Makedonia

0,88

Peloponnisos

0,79

Dytiki Makedonia

1,12

Attiki

1,23

Ipeiros

0,79

Voreio Aigaio

0,90

Thessalia

0,83

Notio Aigaio

0,97

Ionia Nisia

0,82

Kriti

0,83

Dytiki Ellada

0,81

 

 


Itálie

1,00

Piemont

1,04

Marce

0,90

Valle d’Aosta

1,00

Lazio

1,07

Ligurie

1,01

Abruzzo

0,89

Lombardie

1,16

Molise

0,82

Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen

1,15

Kampánie

0,84

Provincia Autonoma di Trento

1,04

Apulie

0,82

Benátsko

1,03

Basilicata

0,86

Furlánsko–Julské Benátsko

1,08

Kalábrie

0,75

Emilia-Romagna

1,06

Sicílie

0,86

Toskánsko

0,95

Sardinie

0,84

Umbrie

0,87

 

 


Polsko

1,00

Lódzkie

0,75

Wielkopolskie

1,16

Mazowieckie

1,26

Zachodniopomorskie

1,06

Malopolskie

1,05

Lubuskie

0,88

Śląskie

1,19

Dolnośląskie

1,22

Lubelskie

0,60

Kujawsko-Pomorskie

0,91

Podkarpackie

0,81

Warminsko-Mazurskie

0,83

Swietokrzyskie

0,63

Pomorskie

0,78

Podlaskie

0,73

 

 


Portugalsko

1,00

Norte

0,86

Algarve

0,87

Centro

0,84

Área Metropolitana de Lisboa

1,33

Alentejo

0,91

Região Autónoma dos Açores

0,91

Região Autónoma de Madeira

0,95


Španělsko

1,00

 

 

Galicie

0,88

Extremadura

0,84

Principado de Asturias

0,98

Katalánsko

1,09

Kantábrie

0,96

Comunidad Valenciana

0,91

País Vasco

1,17

Baleárské ostrovy

0,96

Comunidad Foral de Navarra

1,07

Andalusie

0,87

La Rioja

0,92

Región de Murcia

0,84

Aragón

0,98

Ciudad Autónoma de Ceuta

1,07

Comunidad de Madrid

1,18

Ciudad Autónoma de Melilla

1,04

Castilla y León

0,91

Kanárské ostrovy

0,91

Castilla-la Mancha

0,88

 

 

6.   SLUŽBY DOMÁCÍ PÉČE A KOMUNITNÍ SLUŽBY DENNÍ PÉČE

6.1   Typy operací

Veškeré operace týkající se poskytování služeb domácí péče a komunitních služeb denní péče o seniory, dospělé osoby s tělesným a mentálním postižením a děti s tělesným postižením.

1.

Služby domácí péče jsou služby poskytované v domácnosti příjemce péče s cílem pomoci osobám, které se o sebe z objektivních důvodů nemohou postarat samy, v každodenních činnostech, jako je koupání, oblékání a stravování, nebo v každodenních instrumentálních činnostech, jako je příprava jídla, hospodaření s penězi, nákup potravin nebo osobních věcí. Služby domácí péče zahrnují také mobilní ošetřovatelskou péči a domácí terapeutické služby.

Následující typy činností jsou způsobilé k úhradě:

a)

osobní asistence v domácnosti;

b)

poskytování služeb osobní hygieny;

c)

odlehčovací péče v domácím prostředí;

d)

domácí terapeutické a rehabilitační služby (pouze pro tělesně postižené);

e)

domácí ošetřovatelská péče pro podporu nezávislého života (s výjimkou nákupu vybavení);

f)

služby sociální rehabilitace.

Členské státy jsou povinny zajistit alespoň činnosti uvedené v písmenech a), b) a c) kumulativně, tj. tak, aby mohly nárokovat související výdaje na základě jednotkových nákladů.

2.

Komunitní služby denní péče jsou nejčastěji poskytovány v centrech denní péče – zařízeních, která poskytují služby sociální péče a sociální rehabilitace během dne. Centra denní péče jsou otevřené struktury určené k ošetřování a péči o osoby, které se o sebe nemohou plně postarat a obvykle trpí chronickým onemocněním. Umožňují účastníkům setkávat se s lidmi a věnovat se plánovaným činnostem ve skupině a zároveň během dne přijímat péči ve strukturovaném prostředí.

Následující typy činností jsou způsobilé k úhradě:

ošetřovatelská péče,

odlehčovací služby,

služby pro rozvoj funkčních a sociálních dovedností,

skupinové činnosti zahrnující skupinová cvičení na podporu duševního zdraví a programy wellness.

Aby byly operace týkající se komunitních služeb denní péče způsobilé k úhradě, musí členské státy poskytovat celý soubor výše uvedených typů činností.

6.2   Vymezení ukazatele aktivujícího platbu jednotkových nákladů

Název ukazatele:

1.

Poskytování služeb domácí péče

2.

Poskytování komunitních služeb denní péče

Jednotka měření pro ukazatel:

1.

Počet hodin/dnů/měsíců/let účasti pro všechny účastníky, kteří využívají služeb domácí péče

2.

Počet hodin/dnů/měsíců/let účasti pro všechny účastníky, kteří využívají komunitních služeb denní péče

6.3   Částky (v EUR)

Částky stanovené v tabulkách 6 a 7 níže pokrývají veškeré způsobilé náklady operace (8).

Při navrhování jednotné operace pro poskytování služeb domácí péče a komunitních služeb denní péče podporovaných z ESF+ si členské státy ze seznamu způsobilých činností uvedených v bodech 6.1.1 a 6.1.2 nemohou vybírat. Aby byly komunitní služby denní péče způsobilé k úhradě, musí členské státy poskytovat celý soubor standardních činností stanovených v bodě 6.1.2, nebo v případě domácí péče alespoň činnosti uvedené v písmenech a), b) a c) bodu 6.1.1 kumulativně.

K doložení toho, že příslušné činnosti proběhly a že byly provedeny všechny deklarované výstupy, jsou požadovány doklady v souladu s běžnou praxí a postupy každého členského státu. Řídicí orgány musí jasně definovat auditní stopu.

Příklady příslušných dokladů

 

Pro služby domácí péče:

smlouva s pečovateli, záznamy o vlastním hodnocení pečovatelů; posouzení osoby, které je poskytována domácí péče, praktickým lékařem nebo místními sociálními službami a/nebo rovnocenná dokumentace

výkazy pracovní doby pečovatelů (pro použití hodinové sazby) nebo jiné ověřitelné záznamy o uspořádání pracovní doby

 

Pro komunitní služby denní péče:

záznamy o registraci a docházce účastníků

výkazy pracovní doby pracovníků denní péče (pro použití hodinové sazby) nebo jiné ověřitelné záznamy o uspořádání pracovní doby

Pokud řídicí orgán nebo zprostředkující subjekt odpovědný za provádění programu použije tyto jednotkové náklady ke stanovení příspěvku Unie na program pro jednu operaci, která spadá do působnosti tohoto nařízení, představují tyto částky částku, kterou Komise uhradí za jakoukoli operaci týkající se poskytování služeb domácí péče a komunitních služeb denní péče v rámci téhož programu pro stejnou kategorii příjemce. Na ostatní programy řízené různými zprostředkujícími subjekty nebo řídicími orgány se toto omezení nevztahuje.

6.4   Metoda úpravy

Hodnoty jednotkových nákladů u obou typů pečovatelských služeb lze každoročně upravit na základě indexu nákladů práce (LCI) Eurostatu pro ekonomickou činnost „zdravotní a sociální péče“. Upravené hodnoty s indexem roku N se použijí pro všechny dotčené operace od 1. ledna roku N+1.

Vzorec pro úpravu: Hodnota jednotkových nákladů členského státu X * index LCI členského státu X

Tabulka 6

Jednotkové náklady na služby domácí péče – cenové úrovně pro rok 2021

 

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HU

HR

Hodinová sazba – v EUR

37,19

34,36

6,52

13,54

15,01

35,01

44,36

14,24

13,16

26,20

32,95

32,29

7,29

12,83

Denní sazba – v EUR  (*1)

297

275

52

108

120

280

355

114

105

210

264

258

58

103

Měsíční sazba – v EUR  (*2)

5 950

5 498

1 044

2 166

2 401

5 602

7 098

2 279

2 105

4 193

5 271

5 167

1 166

2 053

Roční sazba – v EUR  (*3)

71 399

65 971

12 526

25 992

28 810

67 224

85 178

27 349

25 261

50 314

63 257

62 005

13 988

24 635

 

IE

IT

LV

LT

LU

MT

NL

PL

PT

RO

SI

SK

SE

 

Hodinová sazba – v EUR

36,10

31,86

10,66

10,66

47,19

18,59

40,56

10,98

15,11

11,20

20,55

13,81

36,10

 

Denní sazba – v EUR  (*1)

289

255

85

85

378

149

324

88

121

90

164

110

289

 

Měsíční sazba – v EUR  (*2)

5 776

5 097

1 705

1 705

7 551

2 975

6 489

1 757

2 418

1 792

3 288

2 209

5 776

 

Roční sazba – v EUR  (*3)

69 312

61 170

20 459

20 459

90 606

35 700

77 871

21 086

29 019

21 503

39 458

26 514

69 312

 


Tabulka 7

Jednotkové náklady na komunitní služby denní péče – cenové úrovně pro rok 2021

 

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HU

HR

Hodinová sazba – v EUR

28,78

26,59

5,05

10,48

11,61

27,10

34,34

11,02

10,18

20,28

25,50

24,99

5,64

9,93

Denní sazba – v EUR  (*4)

230

213

40

84

93

217

275

88

81

162

204

200

45

79

Měsíční sazba – v EUR  (*5)

4 605

4 255

808

1 676

1 858

4 336

5 494

1 764

1 629

3 245

4 080

3 999

902

1 589

Roční sazba – v EUR  (*6)

55 260

51 059

9 695

20 117

22 298

52 029

65 925

21 167

19 551

38 941

48 959

47 989

10 826

19 066

 

IE

IT

LV

LT

LU

MT

NL

PL

PT

RO

SI

SK

SE

 

Hodinová sazba – v EUR

27,94

24,66

8,25

8,25

36,52

14,39

31,39

8,50

11,70

8,67

15,91

10,69

27,94

 

Denní sazba – v EUR  (*4)

224

197

66

66

292

115

251

68

94

69

127

86

224

 

Měsíční sazba – v EUR  (*5)

4 470

3 945

1 320

1 320

5 844

2 303

5 022

1 360

1 872

1 387

2 545

1 710

4 470

 

Roční sazba – v EUR  (*6)

53 645

47 343

15 835

15 835

70 126

27 630

60 269

16 320

22 460

16 643

30 539

20 521

53 645

 

7.   Financování nesouvisející s náklady na operace poskytující služby obětem domácího násilí (a jejich dětem) a osobám bez domova

7.1   Typy operací

Operace, na které se vztahuje financování nesouvisející s řešením nákladů v tomto modulu služeb, zahrnují služby pro oběti domácího násilí a osoby, které se potýkají s krátkodobým nebo dlouhodobým bezdomovectvím, poskytované v rámci balíčku těchto služeb:

pobytové služby, jako je nouzové ubytování pro účastníka, a

nepobytové služby, jako je poradenství a intervence prostřednictvím sociální práce s účastníkem.

7.2   Popis podmínek, které mají být splněny, nebo výsledků, kterých má být dosaženo, včetně časového harmonogramu

Uvolnění finančních prostředků je vázáno na splnění následujících podmínek:

1.

Ověřené poskytování pobytových a/nebo nepobytových služeb pro předem stanovenou skupinu účastníků s pevně určenou velikostí, kterou každý členský stát jasně stanoví ve výzvě k předkládání žádostí o podporu v rámci operace.

Uvolněné prostředky zahrnují také platby za dosažení následujících výsledků:

2.

Osoby bez domova a oběti domácího násilí a jejich děti se přestěhují z nouzového nebo dočasného ubytování do běžného bydlení odpovídající kvality z hlediska zdraví a bezpečnosti a přizpůsobeného specifické struktuře rodiny s dlouhodobým (9) nájmem.

7.3   Vymezení ukazatele

a)    aktivujícího platbu jednotkových nákladů na poskytování služeb

Název ukazatele: Poskytování jedné hodiny/dne/měsíce způsobilých služeb skupině účastníků s pevně určenou velikostí, předem definované řídicím orgánem.

Jednotka měření pro ukazatel: Počet hodin/dnů/měsíců poskytování způsobilých služeb skupině účastníků s pevně určenou velikostí, předem definované řídicím orgánem;

b)    aktivujícího úhradu úspěšných výsledků

Název ukazatele:

1.

Pozitivní změna bytové situace účastníka, který využívá způsobilé služby (10).

2.

Trvalý výsledek v oblasti bydlení u účastníka, který využívá způsobilé služby.

Jednotka měření pro ukazatel:

1.

Počet osob bez domova a obětí domácího násilí, které se přestěhují do běžného bydlení odpovídající kvality z hlediska zdraví a bezpečnosti a přizpůsobeného specifické struktuře rodiny s dlouhodobým nájmem.

2.

Počet osob bez domova a obětí domácího násilí, které po úspěšném přestěhování do běžného bydlení odpovídající kvality z hlediska zdraví a bezpečnosti a přizpůsobeného specifické rodinné struktuře s dlouhodobým nájmem v tomto bydlení setrvaly po stanovenou dobu.

1.    Průběžné výstupy, které vedou k úhradě trvalých výsledků v oblasti bydlení (b)  (11)

1.

Počet dosažených nástupů do trvalého bydlení.

2.

Počet trvalých přesunů do běžného bydlení odpovídající kvality z hlediska zdraví a bezpečnosti a přizpůsobeného specifické struktuře rodiny s dlouhodobým nájmem po dobu tří měsíců od nástupu.

3.

Počet trvalých přesunů do běžného bydlení odpovídající kvality z hlediska zdraví a bezpečnosti a přizpůsobeného specifické struktuře rodiny s dlouhodobým nájmem po dobu šesti měsíců od nástupu.

4.

Počet trvalých přesunů do běžného bydlení odpovídající kvality z hlediska zdraví a bezpečnosti a přizpůsobeného specifické struktuře rodiny s dlouhodobým nájmem po dobu dvanácti měsíců od nástupu.

5.

Počet trvalých přesunů do běžného bydlení odpovídající kvality z hlediska zdraví a bezpečnosti a přizpůsobeného specifické struktuře rodiny s dlouhodobým nájmem po dobu osmnácti měsíců od nástupu.

Hodnoty definované v tabulkách 8 a 9 zahrnují všechny způsobilé náklady na operaci.

K doložení toho, že příslušné činnosti proběhly a že bylo dosaženo všech požadovaných výsledků, jsou požadovány doklady v souladu s běžnou praxí a postupy každého členského státu. Řídicí orgány musí jasně definovat auditní stopu.

Příklady příslušných dokladů požadovaných:

 

Pro služby poskytované obětem domácího násilí a jejich dětem:

Dopis od obhájce obětí domácího násilí, agentury sociálních služeb, poskytovatele nouzového ubytování nebo poskytovatele lékařské pomoci na hlavičkovém papíře nebo jiná podpůrná dokumentace, jako je policejní zpráva, soudní zákaz přibližování nebo podobné dokumenty, lékařská zpráva o zranění, která odůvodňuje způsobilost účastníka.

Individuální spis účastníka obsahující datum jeho zařazení do operace, jméno sociálního pracovníka/poradce (nebo obdobného pracovníka) v nouzovém ubytování a podrobnosti o poskytnutých službách, podepsaný účastníkem a spolupodepsaný odpovědným pracovníkem.

 

Pro služby poskytované osobám bez domova:

Dopis nebo jiná forma dokumentace (např. soudní rozhodnutí o vystěhování, dopis od místního hasičského nebo policejního sboru, pojišťovny, bývalého pronajímatele) podepsané terénním pracovníkem nebo pracovníkem služby z organizace, která je schopna ověřit, že dotyčná osoba je skutečně osobou bez domova, nebo písemné prohlášení vypracované účastníkem o jeho předchozím bydlišti (není-li v možnostech terénního pracovníka nebo pracovníka služby toto ověřit).

Individuální spis účastníka obsahující datum jeho zařazení do operace, jméno sociálního pracovníka/poradce (nebo obdobného pracovníka) v nouzovém ubytování a podrobnosti o poskytnutých službách, podepsaný účastníkem a spolupodepsaný odpovědným pracovníkem.

 

Pro platby poskytované obětem domácího násilí a/nebo osobám bez domova na základě výsledků:

Kopie nájemních smluv o trvalém bydlení včetně jasného uvedení data zahájení a ukončení nájemního vztahu (podepsané účastníkem a spolupodepsané bytovou agenturou nebo rovnocenným subjektem).

Pokud řídicí orgán nebo zprostředkující subjekt odpovědný za provádění programu použije tyto jednotkové náklady pro stanovení příspěvku Unie na program pro jednu operaci, která spadá do působnosti tohoto nařízení, představují tyto částky částku, kterou Komise uhradí za jakoukoli operaci poskytující podporu službám určeným obětem domácího násilí (a jejich dětem) a osobám bez domova v rámci téhož programu pro stejnou kategorii příjemce. Na ostatní programy řízené různými zprostředkujícími subjekty nebo řídicími orgány se toto omezení nevztahuje.

7.4   Metoda úpravy

Částky vypočtené za poskytování služeb (tabulka 8) lze každoročně upravovat na základě nákladů práce podle údajů Eurostatu a inflace nákladů na služby a ubytování měřené indexem HISC. Upravené hodnoty s indexem roku N se použijí pro všechny dotčené operace od 1. ledna roku N+1.

Vzorec pro úpravu: Jednotková hodnota členského státu X * kombinovaný index LCI a HISC členského státu X

Částky vypočtené pro platby založené na výsledku (tabulka 9) lze každoročně upravovat na základě inflace nákladů na služby a ubytování měřené indexem HISC. Upravené hodnoty s indexem roku N se použijí pro všechny dotčené operace od 1. ledna roku N+1.

Vzorec pro úpravu: Jednotková hodnota členského státu X * index HISC členského státu X

Tabulka 8

Jednotkové hodnoty pro poskytování služeb v rámci modulu „Krize a mimořádné události“  (12) – cenové úrovně pro rok 2021

 

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HU

HR

Hodinová sazba – v EUR

57,90

55,81

24,96

43,47

38,59

56,73

62,22

37,45

37,75

44,62

56,31

52,80

31,66

31,17

Denní sazba – v EUR  (*7)

463

447

200

348

309

454

498

300

302

357

450

422

253

249

Měsíční sazba – v EUR  (*8)

9 264

8 930

3 994

6 955

6 175

9 077

9 955

5 991

6 040

7 139

9 010

8 447

5 065

4 988

 

IE

IT

LV

LT

LU

MT

NL

PL

PT

RO

SI

SK

SE

 

Hodinová sazba – v EUR

64,66

48,27

33,65

37,07

85,48

41,87

57,77

32,83

39,99

29,52

40,27

35,84

58,60

 

Denní sazba – v EUR  (*7)

517

386

269

297

684

335

462

263

320

236

322

287

469

 

Měsíční sazba – v EUR  (*8)

10 346

7 722

5 384

5 931

13 676

6 699

9 244

5 253

6 398

4 723

6 443

5 735

9 376

 


Tabulka 9

Financování výsledků prostřednictvím pevně stanovených jednorázových částek pro modul služeb „Krize a mimořádné události“  (13) – cenové úrovně pro rok 2021

 

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HU

HR

Nástup do ubytovacího zařízení – v EUR (a)

611

589

263

458

407

598

656

395

398

470

594

557

334

329

Trvalé ubytování po dobu 3, 6, 12, 18 měsíců – v EUR (b)

1 832

1 766

790

1 375

1 221

1 795

1 968

1 185

1 194

1 411

1 781

1 670

1 001

986

 

IE

IT

LV

LT

LU

MT

NL

PL

PT

RO

SI

SK

SE

 

Nástup do ubytovacího zařízení – v EUR (a)

682

509

355

391

901

441

609

346

422

311

425

378

618

 

Trvalé ubytování po dobu 3, 6, 12, 18 měsíců – v EUR (b)

2 045

1 527

1 065

1 173

2 704

1 324

1 828

1 039

1 265

934

1 274

1 134

1 854

 


(1)  Pro vymezení postavení státních příslušníků třetích zemí a uprchlíků se použijí níže uvedené definice:

EUR-Lex – 32011L0095 – CS – EUR-Lex (europa.eu)

„uprchlíkem“ se rozumí státní příslušník třetí země, který se v důsledku oprávněných obav před pronásledováním z důvodů rasových, náboženských nebo národnostních nebo z důvodů příslušnosti k určitým společenským vrstvám nebo i zastávání určitých politických názorů nachází mimo zemi své státní příslušnosti a je neschopen přijmout, nebo vzhledem ke shora uvedeným obavám odmítá ochranu dotyčné země, nebo osoba bez státní příslušnosti, která se ze stejných shora uvedených důvodů nachází mimo zemi svého dosavadního pobytu, která vzhledem ke shora uvedeným obavám se tam nechce nebo nemůže vrátit a na kterou se nevztahuje článek 12;

„zemí původu“ se rozumí jedna nebo více zemí, jejichž státní příslušnost žadatel má, nebo v případě osoby bez státní příslušnosti jedna nebo více zemí dosavadního pobytu žadatele.

EUR-Lex – 32021R1147 – CS – EUR-Lex (europa.eu)

„státním příslušníkem třetí země“ se rozumí osoba, včetně osob bez státní příslušnosti nebo osob s nevymezenou státní příslušností, která není občanem Unie ve smyslu čl. 20 odst. 1 Smlouvy o fungování EU.

(2)  LC – index nákladů práce podle činnosti NACE Rev. 2 – nominální hodnota, roční údaje [lc_lci_r2_a] NACE Rev. 2 (činnost = P. Vzdělávání)

(3)  Pro vymezení postavení státních příslušníků třetích zemí a uprchlíků se použijí níže uvedené definice:

EUR-Lex – 32011L0095 – CS – EUR-Lex (europa.eu)

„uprchlíkem“ se rozumí státní příslušník třetí země, který se v důsledku oprávněných obav před pronásledováním z důvodů rasových, náboženských nebo národnostních nebo z důvodů příslušnosti k určitým společenským vrstvám nebo i zastávání určitých politických názorů nachází mimo zemi své státní příslušnosti a je neschopen přijmout, nebo vzhledem ke shora uvedeným obavám odmítá ochranu dotyčné země, nebo osoba bez státní příslušnosti, která se ze stejných shora uvedených důvodů nachází mimo zemi svého dosavadního pobytu, která vzhledem ke shora uvedeným obavám se tam nechce nebo nemůže vrátit a na kterou se nevztahuje článek 12;

„zemí původu“ se rozumí jedna nebo více zemí, jejichž státní příslušnost žadatel má, nebo v případě osoby bez státní příslušnosti jedna nebo více zemí dosavadního pobytu žadatele.

EUR-Lex – 32021R1147 – CS – EUR-Lex (europa.eu)

„státním příslušníkem třetí země“ se rozumí osoba, včetně osob bez státní příslušnosti nebo osob s nevymezenou státní příslušností, která není občanem Unie ve smyslu čl. 20 odst. 1 Smlouvy o fungování EU.

(4)  LC – index nákladů práce podle činnosti NACE Rev. 2 – nominální hodnota, roční údaje [lc_lci_r2_a] NACE Rev. 2 (činnost = P. Vzdělávání)

(5)  Pro vymezení postavení státních příslušníků třetích zemí a uprchlíků se použijí níže uvedené definice v souladu s konkrétními vnitrostátními definicemi:

EUR-Lex – 32011L0095 – CS – EUR-Lex (europa.eu)

„uprchlíkem“ se rozumí státní příslušník třetí země, který se v důsledku oprávněných obav před pronásledováním z důvodů rasových, náboženských nebo národnostních nebo z důvodů příslušnosti k určitým společenským vrstvám nebo i zastávání určitých politických názorů nachází mimo zemi své státní příslušnosti a je neschopen přijmout, nebo vzhledem ke shora uvedeným obavám odmítá ochranu dotyčné země, nebo osoba bez státní příslušnosti, která se ze stejných shora uvedených důvodů nachází mimo zemi svého dosavadního pobytu, která vzhledem ke shora uvedeným obavám se tam nechce nebo nemůže vrátit a na kterou se nevztahuje článek 12;

„zemí původu“ se rozumí jedna nebo více zemí, jejichž státní příslušnost žadatel má, nebo v případě osoby bez státní příslušnosti jedna nebo více zemí dosavadního pobytu žadatele.

EUR-Lex – 32021R1147 – CS – EUR-Lex (europa.eu)

„státním příslušníkem třetí země“ se rozumí osoba, včetně osob bez státní příslušnosti nebo osob s nevymezenou státní příslušností, která není občanem Unie ve smyslu čl. 20 odst. 1 Smlouvy o fungování EU.

(6)  LC – index nákladů práce podle činnosti NACE Rev. 2 – nominální hodnota, roční údaje [lc_lci_r2_a] NACE Rev. 2 (činnost = P. Vzdělávání)

(7)  Pro vymezení postavení státních příslušníků třetích zemí a uprchlíků se použijí níže uvedené definice:

EUR-Lex – 32011L0095 – CS – EUR-Lex (europa.eu)

„uprchlíkem“ se rozumí státní příslušník třetí země, který se v důsledku oprávněných obav před pronásledováním z důvodů rasových, náboženských nebo národnostních nebo z důvodů příslušnosti k určitým společenským vrstvám nebo i zastávání určitých politických názorů nachází mimo zemi své státní příslušnosti a je neschopen přijmout, nebo vzhledem ke shora uvedeným obavám odmítá ochranu dotyčné země, nebo osoba bez státní příslušnosti, která se ze stejných shora uvedených důvodů nachází mimo zemi svého dosavadního pobytu, která vzhledem ke shora uvedeným obavám se tam nechce nebo nemůže vrátit a na kterou se nevztahuje článek 12;

„zemí původu“ se rozumí jedna nebo více zemí, jejichž státní příslušnost žadatel má, nebo v případě osoby bez státní příslušnosti jedna nebo více zemí dosavadního pobytu žadatele.

EUR-Lex – 32021R1147 – CS – EUR-Lex (europa.eu)

„státním příslušníkem třetí země“ se rozumí osoba, včetně osob bez státní příslušnosti nebo osob s nevymezenou státní příslušností, která není občanem Unie ve smyslu čl. 20 odst. 1 Smlouvy o fungování EU.

(8)  Další podrobnosti viz studie Simplified cost options and Financing not linked to costs in the area of social inclusion and youth (Zjednodušené metody vykazování nákladů a financování nesouvisející s náklady v oblasti sociálního začleňování a mládeže): Katalog publikací – Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování – Evropská komise (europa.eu)

(*1)  Na základě osmi kontaktních hodin

(*2)  Na základě 160 kontaktních hodin

(*3)  Na základě 1 720 kontaktních hodin

(*4)  Na základě osmi kontaktních hodin

(*5)  Na základě 160 kontaktních hodin

(*6)  Na základě 1 720 kontaktních hodin

(9)  Pod pojmem dlouhodobý se rozumí jeden rok a více (podle typologie ETHOS – evropské typologie bezdomovectví a vyloučení z přístupu k bydlení).

(10)  Pozitivní změna bytové situace znamená přesun z nouzového/dočasného ubytování do běžného bydlení odpovídající kvality z hlediska zdraví a bezpečnosti a přizpůsobeného specifické struktuře rodiny s dlouhodobým nájmem.

(11)  Tyto výstupy jsou kumulativními milníky a jejich související jednotkové náklady lze nárokovat za každý jednotlivý milník (tj. 3, 6, 12, 18 měsíců), jakmile je dosažen.

(*7)  Na základě osmi hodin služby

(*8)  Na základě 160 hodin služby

(12)  Jedná se o fixní částky za celkové poskytování služby skupině účastníků s pevně určenou velikostí. Nejedná se o částky na jednotlivé účastníky.

(13)  Částky se vyplácejí na jednotlivé účastníky, kteří dosáhli úspěšného výsledku.


1.9.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 216/39


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/1677

ze dne 30. srpna 2023,

kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2023/594, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (1), a zejména na čl. 71 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Africký mor prasat je infekční virová nákaza postihující chovaná a volně žijící prasata a může mít závažný dopad na dotčenou populaci zvířat a ziskovost chovu, což narušuje přemísťování zásilek uvedených zvířat a produktů z nich v rámci Unie, jakož i jejich vývoz do třetích zemí.

(2)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/594 (2) stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat, která mají být po omezenou dobu uplatňována členskými státy, které jsou uvedeny na seznamu nebo jejichž oblasti jsou uvedeny na seznamu v přílohách I a II uvedeného nařízení (dále jen „dotčené členské státy“). Příloha I uvedeného prováděcího nařízení obsahuje seznam uzavřených pásem I, II a III v návaznosti na ohniska uvedené nákazy.

(3)

Oblasti uvedené jako uzavřená pásma I, II a III na seznamu v příloze I prováděcího nařízení (EU) 2023/594 vycházejí z epizootologické situace afrického moru prasat v Unii. Přílohy I a II prováděcího nařízení (EU) 2023/594 byly naposledy změněny prováděcím nařízením Komise (EU) 2023/1643 (3), a sice v návaznosti na změny epizootologické situace, pokud jde o uvedenou nákazu, v Bulharsku, Česku, Německu, Chorvatsku, Itálii, Lotyšsku a Polsku. Od data přijetí uvedeného prováděcího nařízení se epizootologická situace, pokud jde o uvedenou nákazu, v některých dotčených členských státech změnila.

(4)

Veškeré změny uzavřených pásem I, II a III v příloze I prováděcího nařízení (EU) 2023/594 by měly být založeny na epizootologické situaci, pokud jde o africký mor prasat, v oblastech postižených uvedenou nákazou, na celkové epizootologické situaci afrického moru prasat v dotčeném členském státě, na úrovni rizika dalšího šíření uvedené nákazy, i na vědecky podložených zásadách a kritériích pro zeměpisné vymezení pásem v důsledku afrického moru prasat a na pokynech Unie dohodnutých s členskými státy ve Stálém výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva a uvedených na internetových stránkách Komise (4). Takové změny by měly rovněž zohledňovat mezinárodní normy, jako je Kodex zdraví suchozemských živočichů (5) Světové organizace pro zdraví zvířat (WOAH) a odůvodnění vymezení pásem poskytnuté příslušnými orgány dotčených členských států.

(5)

Od data přijetí prováděcího nařízení (EU) 2023/1643, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2023/594, se objevilo nové ohnisko afrického moru prasat u chovaných prasat v Lotyšsku a rovněž nová ohniska afrického moru prasat u volně žijících prasat v Polsku.

(6)

V návaznosti na nedávné ohnisko afrického moru prasat u chovaných prasat v Lotyšsku a na ohniska afrického moru prasat u volně žijících prasat v Polsku a s ohledem na stávající epizootologickou situaci, pokud jde o africký mor prasat v Unii, bylo vymezení pásem v uvedených členských státech znovu posouzeno a aktualizováno v souladu s články 6 a 7 prováděcího nařízení (EU) 2023/594. Kromě toho byla znovu posouzena a aktualizována zavedená opatření k řízení rizik. Tyto změny by měly být zohledněny v příloze I prováděcího nařízení (EU) 2023/594.

(7)

V srpnu 2023 bylo zaznamenáno ohnisko afrického moru prasat u chovaných prasat v okrese Rezeknes v Lotyšsku v oblastech, které jsou v současnosti uvedeny jako uzavřené pásmo II na seznamu v příloze I prováděcího nařízení (EU) 2023/594. Toto nové ohnisko afrického moru prasat u chovaných prasat představuje zvýšení úrovně rizika, které by se mělo odrazit v uvedené příloze. V důsledku toho by tato oblast Lotyšska zasažená tímto nedávným ohniskem, která je v současnosti uvedena jako uzavřené pásmo II na seznamu v příloze I prováděcího nařízení (EU) 2023/594, měla být místo toho uvedena na seznamu v uvedené příloze jako uzavřené pásmo III a v zájmu zohlednění tohoto ohniska je rovněž třeba znovu vymezit stávající hranice uzavřeného pásma II.

(8)

V srpnu 2023 bylo navíc zaznamenáno několik ohnisek afrického moru prasat u volně žijících prasat v Podkarpatském vojvodství v Polsku v oblasti, která je uvedena v současné době jako uzavřené pásmo II na seznamu v příloze I prováděcího nařízení (EU) 2023/594 a která se nachází v bezprostřední blízkosti oblasti, jež je v současnosti uvedena na seznamu v uvedené příloze jako uzavřené pásmo I. Uvedená nová ohniska afrického moru prasat u volně žijících prasat představují zvýšení úrovně rizika, jež by se mělo odrazit ve zmíněné příloze. V důsledku toho by tato oblast Polska zasažená zmíněnými nedávnými ohnisky afrického moru prasat, která je v současnosti uvedena na seznamu ve zmíněné příloze jako uzavřené pásmo I a nachází se v bezprostřední blízkosti oblasti uvedené na seznamu jako uzavřené pásmo II, nyní měla být uvedena na seznamu ve zmíněné příloze jako uzavřené pásmo II, a nikoli jako uzavřené pásmo I, přičemž v zájmu zohlednění zmíněných nedávných ohnisek je rovněž třeba znovu vymezit stávající hranice uzavřeného pásma I.

(9)

V srpnu 2023 bylo navíc zaznamenáno několik ohnisek afrického moru prasat u volně žijících prasat v Západopomořanském vojvodství v Polsku v oblasti, která je v současnosti uvedena jako uzavřené pásmo I na seznamu v příloze I prováděcího nařízení (EU) 2023/594. Uvedená nová ohniska afrického moru prasat u volně žijících prasat představují zvýšení úrovně rizika, jež by se mělo odrazit ve zmíněné příloze. V důsledku toho by tato oblast Polska, která je v současnosti uvedena jako uzavřené pásmo I na seznamu ve zmíněné příloze, nyní měla být uvedena na seznamu ve zmíněné příloze jako uzavřené pásmo II, a nikoli jako uzavřené pásmo I, přičemž v zájmu zohlednění těchto nedávných ohnisek je rovněž třeba znovu vymezit stávající hranice uzavřeného pásma I.

(10)

Má-li se zohlednit nedávný vývoj epizootologické situace, pokud jde o africký mor prasat v Unii, a proaktivně bojovat s riziky spojenými se šířením uvedené nákazy, měla by být v případě Lotyšska a Polska vymezena nová uzavřená pásma o dostatečné rozloze a tato pásma by měla být uvedena jako uzavřená pásma I, II a III na seznamu v příloze I prováděcího nařízení (EU) 2023/594. Jelikož situace, pokud jde o africký mor prasat, je v Unii velmi dynamická, byla při vymezování uvedených nových uzavřených pásem zohledněna i epizootologická situace v okolních oblastech.

(11)

Vzhledem k naléhavosti epizootologické situace v Unii, pokud jde o šíření afrického moru prasat, je důležité, aby změny přílohy I prováděcího nařízení (EU) 2023/594 prostřednictvím tohoto nařízení nabyly účinku co nejdříve.

(12)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny prováděcího nařízení (EU) 2023/594

Přílohy I a II prováděcího nařízení (EU) 2023/594 se nahrazují zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. srpna 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/594 ze dne 16. března 2023, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat a zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2021/605 (Úř. věst. L 79, 17.3.2023, s. 65).

(3)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/1643 ze dne 17. srpna 2023, kterým se mění přílohy I a II prováděcího nařízení (EU) 2023/594, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat (Úř. věst. L 206, 21.8.2023, s. 10).

(4)  Pracovní dokument SANTE/7112/2015/Rev. 3 „Zásady a kritéria pro zeměpisné vymezení regionalizace afrického moru prasat“. https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_en

(5)  Kodex zdraví suchozemských živočichů OIE, 29. vydání, 2021, svazky I a II, ISBN 978-92-95115-40-8; https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/


PŘÍLOHA

Přílohy I a II prováděcího nařízení (EU) 2023/594 se nahrazují tímto:

„PŘÍLOHA I

UZAVŘENÁ PÁSMA I, II A III

ČÁST I

1.   Německo

Tato uzavřená pásma I v Německu:

Bundesland Brandenburg:

Landkreis Dahme-Spreewald:

Gemeinde Jamlitz,

Gemeinde Lieberose,

Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Goyatz, Jessern, Lamsfeld, Ressen, Speichrow und Zaue,

Landkreis Märkisch-Oderland:

Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Müncheberg, Eggersdorf bei Müncheberg und Hoppegarten bei Müncheberg,

Gemeinde Bliesdorf mit den Gemarkungen Kunersdorf - westlich der B167 und Bliesdorf - westlich der B167

Gemeinde Märkische Höhe mit den Gemarkungen Reichenberg und Batzlow,

Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Haselberg, Frankenfelde, Schulzendorf, Lüdersdorf Biesdorf, Rathsdorf - westlich der B 167 und Wriezen - westlich der B167

Gemeinde Buckow (Märkische Schweiz),

Gemeinde Strausberg mit den Gemarkungen Hohenstein und Ruhlsdorf,

Gemeine Garzau-Garzin,

Gemeinde Waldsieversdorf,

Gemeinde Rehfelde mit der Gemarkung Werder,

Gemeinde Reichenow-Mögelin,

Gemeinde Prötzel mit den Gemarkungen Harnekop, Sternebeck und Prötzel östlich der B 168 und der L35,

Gemeinde Oberbarnim,

Gemeinde Bad Freienwalde mit der Gemarkung Sonnenburg,

Gemeinde Falkenberg mit den Gemarkungen Dannenberg, Falkenberg westlich der L 35, Gersdorf und Kruge,

Gemeinde Höhenland mit den Gemarkungen Steinbeck, Wollenberg und Wölsickendorf,

Landkreis Barnim:

Gemeinde Joachimsthal östlich der L220 (Eberswalder Straße), östlich der L23 (Töpferstraße und Templiner Straße), östlich der L239 (Glambecker Straße) und Schorfheide (JO) östlich der L238,

Gemeinde Friedrichswalde mit der Gemarkung Glambeck östlich der L 239,

Gemeinde Althüttendorf,

Gemeinde Ziethen mit den Gemarkungen Groß Ziethen und Klein Ziethen westlich der B198,

Gemeinde Chorin mit den Gemarkungen Golzow, Senftenhütte, Buchholz, Schorfheide (Ch), Chorin westlich der L200 und Sandkrug nördlich der L200,

Gemeinde Britz,

Gemeinde Schorfheide mit den Gemarkungen Altenhof, Werbellin, Lichterfelde und Finowfurt,

Gemeinde (Stadt) Eberswalde mit der Gemarkungen Finow und Spechthausen und der Gemarkung Eberswalde südlich der B167 und westlich der L200,

Gemeinde Breydin,

Gemeinde Melchow,

Gemeinde Sydower Fließ mit der Gemarkung Grüntal nördlich der K6006 (Landstraße nach Tuchen), östlich der Schönholzer Straße und östlich Am Postweg,

Hohenfinow südlich der B167,

Landkreis Uckermark:

Gemeinde Passow mit den Gemarkungen Briest, Passow und Schönow,

Gemeinde Mark Landin mit den Gemarkungen Landin nördlich der B2, Grünow und Schönermark,

Gemeinde Angermünde mit den Gemarkungen Frauenhagen, Mürow, Angermünde nördlich und nordwestlich der B2, Dobberzin nördlich der B2, Kerkow, Welsow, Bruchhagen, Greiffenberg, Günterberg, Biesenbrow, Görlsdorf, Wolletz und Altkünkendorf,

Gemeinde Zichow,

Gemeinde Casekow mit den Gemarkungen Blumberg, Wartin, Luckow-Petershagen und den Gemarkungen Biesendahlshof und Casekow westlich der L272 und nördlich der L27,

Gemeinde Hohenselchow-Groß Pinnow mit der Gemarkung Hohenselchow nördlich der L27,

Gemeinde Tantow,

Gemeinde Mescherin mit der Gemarkung Radekow, der Gemarkung Rosow südlich der K 7311 und der Gemarkung Neurochlitz westlich der B2,

Gemeinde Gartz (Oder) mit der Gemarkung Geesow westlich der B2 sowie den Gemarkungen Gartz und Hohenreinkendorf nördlich der L27 und der B2 bis zur Kastanienallee, dort links abbiegend dem Schülerweg folgend bis Höhe Bahnhof, von hier in östlicher Richtung den Salveybach kreuzend bis zum Tantower Weg, diesen in nördlicher Richtung bis zu Stettiner Straße, diese weiter folgend bis zur B2, dieser in nördlicher Richtung folgend,

Gemeinde Pinnow nördlich und westlich der B2,

Landkreis Oder-Spree:

Gemeinde Spreenhagen mit den Gemarkungen Braunsdorf und Markgrafpieske,

Gemeinde Grünheide (Mark) mit den Gemarkungen Kagel, Kienbaum und Hangelsberg,

Gemeinde Fürstenwalde westlich der B 168 und nördlich der L 36,

Gemeinde Rauen,

Gemeinde Wendisch Rietz nördlich der B246 und östlich des Scharmützelsees,

Gemeinde Bad Saarow mit den Gemarkungen Petersdorf (SP) und Neu Golm und der Gemarkung Bad Saarow-Pieskow östlich der östlichen Uferzone des Scharmützelsees und ab nördlicher Spitze östlich der L35,

Gemeinde Tauche mit den Gemarkungen Briescht, Falkenberg (T), Giesensdorf, Wulfersdorf, Görsdorf (B), Kossenblatt, Lindenberg, Mittweide, Ranzig, Stremmen, Tauche, Trebatsch, Sabrodt und Sawall,

Gemeinde Langewahl südlich der A12,

Gemeinde Berkenbrück südlich der A12,

Gemeinde Ragow-Merz,

Gemeinde Diensdorf-Radlow,

Gemeinde Beeskow,

Gemeinde Schlaubetal,

Gemeinde Neuzelle,

Gemeinde Lawitz,

Gemeinde Friedland,

Gemeinde Rietz-Neuendorf westlich der L411 bis Raßmannsdorf und westlich der K 6734,

Gemeinde Grunow-Dammendorf,

Gemeinde Neißemünde,

Gemeinde Vogelsang,

Gemeinde Eisenhüttenstadt mit der Gemarkung Diehlo und der Gemarkung Eisenhüttenstadt außer nördlich der L 371 und außer östlich der B 112,

Gemeinde Mixdorf,

Gemeinde Siehdichum mit den Gemarkungen Pohlitz und Schernsdorf und mit der Gemarkung Rießen südlich des Oder-Spree-Kanal,

Gemeinde Müllrose südlich des Oder-Spree-Kanal,

Gemeinde Briesen mit der Gemarkung Kersdorf südlich A12 und der Gemarkung Neubrück Forst westlich der K 7634 und südlich der A12,

Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Jänickendorf, Schönfelde, Beerfelde, Gölsdorf, Buchholz, Tempelberg und den Gemarkungen Steinhöfel, Hasenfelde und Heinersdorf westlich der L36 und der Gemarkung Neuendorf im Sande nördlich der L36,

Landkreis Spree-Neiße:

Gemeinde Turnow-Preilack mit der Gemarkung Turnow,

Gemeinde Drachhausen,

Gemeinde Schmogrow-Fehrow,

Gemeinde Drehnow,

Gemeinde Guhrow,

Gemeinde Werben,

Gemeinde Dissen-Striesow,

Gemeinde Briesen,

Gemeinde Kolkwitz mit den Gemarkungen Babow, Eichow und Milkersdorf,

Gemeinde Burg (Spreewald),

Landkreis Oberspreewald-Lausitz:

Gemeinde Lauchhammer,

Gemeinde Schwarzheide westlich der BAB 13,

Gemeinde Schipkau mit den Gemarkungen Annahütte, Drochow und den Gemarkungen Klettwitz und Schipkau westlich der BAB 13,

Gemeinde Großräschen mit den Gemarkungen Wormlage, Saalhausen, Barzig, Freienhufen, Großräschen,

Gemeinde Vetschau/Spreewald mit den Gemarkungen: Naundorf, Fleißdorf, Suschow, Stradow, Göritz, Koßwig, Vetschau, Repten, Tornitz, Missen und Orgosen,

Gemeinde Calau mit den Gemarkungen: Kalkwitz, Mlode, Saßleben, Reuden, Bolschwitz, Säritz, Calau, Kemmen, Werchow und Gollmitz,

Gemeinde Luckaitztal,

Gemeinde Bronkow,

Gemeinde Altdöbern mit der Gemarkung Altdöbern westlich der Bahnlinie,

Gemeinde Tettau,

Landkreis Elbe-Elster:

Gemeinde Sallgast mit den Gemarkungen Dollenchen, Zürchel und Sallgast,

Gemeinde Lichterfeld-Schacksdorf mit der Gemarkung Bergheide,

Gemeinde Finsterwalde mit der Gemarkung Finsterwalde östlich der L60,

Gemeinde Großthiemig,

Gemeinde Hirschfeld,

Gemeinde Gröden,

Gemeinde Schraden,

Gemeinde Merzdorf,

Gemeinde Röderland mit der Gemarkung Wainsdorf, Prösen, Stolzenhain a.d. Röder,

Gemeinde Plessa mit der Gemarkung Plessa,

Landkreis Prignitz

Gemeinde Karstädt mit den Gemarkungen Neuhof südöstlich der Neuhausener Straße, Kribbe südlich der Kreisstraße 7045, Dallmin südlich der L133 und K7045 begrenzt durch die Bahnstrecke Berlin-Hamburg, Groß Warnow östlich der Bahnstrecke Berlin-Hamburg, Reckenzin östlich der Bahnstrecke Berlin-Hamburg, Klein Warnow östlich der Bahnstrecke Berlin-Hamburg, Streesow östlich der Bahnstrecke Berlin-Hamburg,

Gemeinde Putlitz mit den Gemarkungen Porep nördlich der A24, Telschow nördlich der A24, Lütkendorf östlich der L13, Weitgendorf östlich der L 13, Putlitz südlich des Hülsebecker Damm, Nettelbeck nördlich der A24, Sagast südlich des Grabens 1/12/05

Gemeinde Pirow mit den Gemarkungen Pirow, Burow, Bresch und Hülsebeck südlich der L104,

Gemeinde Berge mit den Gemarkungen Neuhausen östlich der L10, Berge südlich der Schulstraße/östlich der Perleberger Straße,

Bundesland Sachsen:

Stadt Dresden:

Stadtgebiet, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Landkreis Meißen:

Gemeinde Diera-Zehren, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Glaubitz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Hirschstein,

Gemeinde Käbschütztal,

Gemeinde Klipphausen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Niederau, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Nünchritz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Röderaue, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Gröditz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Lommatzsch,

Gemeinde Stadt Meißen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Nossen,

Gemeinde Stadt Riesa,

Gemeinde Stadt Strehla,

Gemeinde Stauchitz,

Gemeinde Wülknitz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Zeithain,

Landkreis Mittelsachsen:

Gemeinde Großweitzschen mit den Ortsteilen Döschütz, Gadewitz, Niederranschütz, Redemitz,

Gemeinde Ostrau mit den Ortsteilen Auerschütz, Beutig, Binnewitz, Clanzschwitz, Delmschütz, Döhlen, Jahna, Kattnitz, Kiebitz, Merschütz, Münchhof, Niederlützschera, Noschkowitz, Oberlützschera, Obersteina, Ostrau, Pulsitz, Rittmitz, Schlagwitz, Schmorren, Schrebitz, Sömnitz, Trebanitz, Zschochau,

Gemeinde Reinsberg,

Gemeinde Stadt Döbeln mit den Ortsteilen Beicha, Bormitz, Choren, Döbeln, Dreißig, Geleitshäuser, Gertitzsch, Gödelitz, Großsteinbach, Juchhöh, Kleinmockritz, Leschen, Lüttewitz, Maltitz, Markritz, Meila, Mochau, Nelkanitz, Oberranschütz, Petersberg, Präbschütz, Prüfern, Schallhausen, Schweimnitz, Simselwitz, Theeschütz, Zschackwitz, Zschäschütz,

Gemeinde Stadt Großschirma mit den Ortsteilen Obergruna, Siebenlehn,

Gemeinde Stadt Roßwein mit den Ortsteilen Gleisberg, Haßlau, Klinge, Naußlitz, Neuseifersdorf, Niederforst, Ossig, Roßwein, Seifersdorf, Wettersdorf, Wetterwitz,

Gemeinde Striegistal mit den Ortsteilen Gersdorf, Kummersheim, Marbach,

Gemeinde Zschaitz-Ottewig,

Landkreis Nordsachsen:

Gemeinde Arzberg mit den Ortsteilen Stehla, Tauschwitz,

Gemeinde Cavertitz mit den Ortsteilen Außig, Cavertitz, Klingenhain, Schirmenitz, Treptitz,

Gemeinde Liebschützberg mit den Ortsteilen Borna, Bornitz, Clanzschwitz, Ganzig, Kleinragewitz, Laas, Leckwitz, Liebschütz, Sahlassan, Schönnewitz, Terpitz östlich der Querung am Käferberg, Wadewitz, Zaußwitz,

Gemeinde Naundorf mit den Ortsteilen Casabra, Gastewitz, Haage, Hof, Hohenwussen, Kreina, Nasenberg, Raitzen, Reppen, Salbitz, Stennschütz, Zeicha,

Gemeinde Stadt Belgern-Schildau mit den Ortsteilen Ammelgoßwitz, Dröschkau, Liebersee östlich der B182, Oelzschau, Seydewitz, Staritz, Wohlau,

Gemeinde Stadt Mügeln mit den Ortsteilen Mahris, Schweta südlich der K8908, Zschannewitz,

Gemeinde Stadt Oschatz mit den Ortsteilen Lonnewitz östlich des Sandbaches und nördlich der B6, Oschatz östlich des Schmorkauer Wegs und nördlich der S28, Rechau, Schmorkau, Zöschau,

Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge:

Gemeinde Bannewitz,

Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach,

Gemeinde Kreischa,

Gemeinde Lohmen,

Gemeinde Müglitztal,

Gemeinde Stadt Dohna,

Gemeinde Stadt Freital,

Gemeinde Stadt Heidenau,

Gemeinde Stadt Hohnstein,

Gemeinde Stadt Neustadt i. Sa.,

Gemeinde Stadt Pirna,

Gemeinde Stadt Rabenau mit den Ortsteilen Lübau, Obernaundorf, Oelsa, Rabenau und Spechtritz,

Gemeinde Stadt Stolpen,

Gemeinde Stadt Tharandt mit den Ortsteilen Fördergersdorf, Großopitz, Kurort Hartha, Pohrsdorf und Spechtshausen,

Gemeinde Stadt Wilsdruff, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:

Landkreis Vorpommern Greifswald

Gemeinde Penkun,

Gemeinde Nadrensee,

Gemeinde Krackow,

Gemeinde Glasow,

Gemeinde Grambow,

Landkreis Ludwigslust-Parchim:

Gemeinde Balow mit den Ortsteilen und der Ortslage: Balow,

Gemeinde Dambeck mit den Ortsteilen und der Ortslage: Dambeck (bei Ludwigslust),

Gemeinde Groß Godems mit den Ortsteilen und den Ortslagen: Groß Godems und Klein Godems,

Gemeinde Karrenzin mit den Ortsteilen und der Ortslage: Repzin,

Gemeinde Möllenbeck mit den Ortsteilen und den Ortslagen: Carlshof (bei Neustadt-Glewe), Menzendorf (bei Neustadt-Glewe), Möllenbeck (bei Ludwigslust),

Gemeinde Muchow mit den Ortsteilen und der Ortslage: Muchow,

Gemeinde Parchim mit den Ortsteilen und der Ortslage: Slate,

Gemeinde Prislich mit den Ortsteilen und den Ortslagen: Marienhof (bei Grabow), Neese, Prislich, Werle (bei Ludwigslust / mv),

Gemeinde Ruhner Berge mit den Ortsteilen und den Ortslagen: Drenkow, Jarchow, Poitendorf, Poltnitz, Suckow (bei Parchim), Zachow (bei Parchim),

Gemeinde Stolpe mit den Ortsteilen und den Ortslagen: Barkow (bei Parchim), Granzin (bei Parchim), Stolpe (bei Neustadt-Glewe),

Gemeinde Zierzow mit den Ortsteilen und den Ortslagen: Kolbow, Zierzow (bei Ludwigslust).

2.   Estonsko

Tato uzavřená pásma I v Estonsku:

Hiiu maakond.

3.   Lotyšsko

Tato uzavřená pásma I v Lotyšsku:

Dienvidkurzemes novada, Nīcas pagasta daļa uz ziemeļiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Otaņķu pagasts,

Ropažu novada Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes.

4.   Litva

Tato uzavřená pásma I v Litvě:

Klaipėdos rajono savivaldybė: Agluonėnų, Dovilų, Gargždų, Priekulės, Vėžaičių, Kretingalės ir Dauparų-Kvietinių seniūnijos,

Palangos miesto savivaldybė.

5.   Maďarsko

Tato uzavřená pásma I v Maďarsku:

Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 950950, 950960, 950970, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951950, 952050, 952150, 952250, 952550, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550, 953560, 953650, 953660, 953750, 953850, 953950, 953960, 954050, 954060, 954150, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150, 956160, 956250, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Bács-Kiskun megye 600150, 600850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe,

Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950,

406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Győr-Moson-Sopron megye 100550, 100650, 100950, 101050, 101350, 101450, 101550, 101560 és 102150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 751250, 751260, 751350, 751360, 751750, 751850, 751950, 753650, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754360, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754850 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Komárom-Esztergom megye 250150, 250250, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251650, 251750, 251850, 252250, kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050, 575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577250, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

6.   Polsko

Tato uzavřená pásma I v Polsku:

w województwie kujawsko - pomorskim:

powiat rypiński,

powiat brodnicki,

powiat grudziądzki,

powiat miejski Grudziądz,

powiat wąbrzeski,

w województwie warmińsko-mazurskim:

gmina Rozogi w powiecie szczycieńskim,

w województwie podlaskim:

gminy Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew i część gminy Kulesze Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim,

powiat łomżyński,

gminy Turośl, Mały Płock w powiecie kolneńskim,

powiat zambrowski,

powiat miejski Łomża,

w województwie mazowieckim:

powiat ostrołęcki,

powiat miejski Ostrołęka,

gminy Bodzanów, Bulkowo, Gąbin, Mała Wieś, Słubice, Słupno, Wyszogród w powiecie płockim,

powiat ciechanowski,

powiat płoński,

powiat pułtuski,

gminy Rościszewo i Szczutowo w powiecie sierpeckim,

gminy Nowa Sucha, Teresin, Sochaczew z miastem Sochaczew w powiecie sochaczewskim,

część powiatu żyrardowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu grodziskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Baranów i Jaktorów w powiecie grodziskim

gmina Bieżuń, Lutocin, Siemiątkowo i Żuromin w powiecie żuromińskim,

część powiatu ostrowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Dzieżgowo, Lipowiec Kościelny, Mława, Radzanów, Strzegowo, Stupsk, Szreńsk, Szydłowo, Wiśniewo w powiecie mławskim,

gminy Czernice Borowe, Krasne, Krzynowłoga Mała, miasto Przasnysz, część gminy wiejskiej Przasnysz niewymieniona w części II i części III załącznika I w powiecie przasnyskim,

część powiatu makowskiego niewymieniona w części II i III załącznika I,

część powiatu wyszkowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu węgrowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu wołomińskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Mokobody i Suchożebry w powiecie siedleckim,

gminy Cegłów, Dębe Wielkie, Dobre, Halinów, Jakubów, Mińsk Mazowiecki z miastem Mińśk Mazowiecki, Kałuszyn, Mrozy, Stanisławów w powiecie mińskim,

gminy Bielany i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,

gminy Pacyna, Sanniki w powiecie gostynińskim,

gmina Gózd, część gminy Skaryszew położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 733, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 733 biegnącą od tego skrzyżowania do wschodniej granicy gminy, w powiecie radomskim,

gminy Ciepielów, Lipsko, Rzeczniów, Sienno w powiecie lipskim,

gminy Kazanów, Policzna, Tczów, Zwoleń w powiecie zwoleńskim,

w województwie podkarpackim:

gminy Brzyska, Kołaczyce, Tarnowiec, część gminy Nowy Żmigród położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 993, część gminy wiejskiej Jasło położona na południowy wschód od miasta Jasło w powiecie jasielskim,

gmina Grodzisko Dolne w powiecie leżajskim,

część powiatu ropczycko – sędziszowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Chłopice, Pawłosiów, Jarosław z miastem Jarosław w powiecie jarosławskim,

gminy Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Przemyśl, część gminy Orły położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77, część gminy Żurawica na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77 w powiecie przemyskim,

powiat miejski Przemyśl,

gminy Adamówka, Sieniawa, Tryńcza, Przeworsk z miastem Przeworsk, część gminy Zarzecze położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Mleczka w powiecie przeworskim,

gminy Rakszawa, Żołynia w powiecie łańcuckim,

gminy Trzebownisko, Głogów Małopolski, część gminy Świlcza położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 94 i część gminy Sokołów Małopolski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,

gmina Raniżów w powiecie kolbuszowskim,

część powiatu dębickiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Chorkówka, Jedlicze, Miejsce Piastowe, Krościenko Wyżne gminy w powiecie krośnieńskim,

powiat miejski Krosno,

gminy Bukowsko, Zagórz, część gminy Zarszyn położona na północ od linii wynaczonej przez linię kolejową biegnącą od zachodniej do wschodniej granicy gminy, część gminy wiejskiej Sanok położona na zachód od linii wyznaczonej przez droge nr 886 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy gminy miejskiej Sanok oraz na południe od granicy miasta Sanok, część gminy Komańcza położona na wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 889 oraz na północ od drogi nr 889 biegnącej od tego skrzyżowania do północnej granicy gminy w powiecie sanockim,

gmina Cisna w powiecie leskim,

gminy Lutowiska, Czarna, Ustrzyki Dolne w powiecie bieszczadzkim,

gmina Haczów, część gminy Brzozów położona na zachód od linii wyznaczonej przez droge nr 886 biegnacą od północnej do południowej granicy gminy w powiecie brzozowskim,

w województwie świętokrzyskim:

powiat buski,

powiat skarżyski,

część powiatu opatowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu sandomierskiego niewymieniona w części II załącznika I,

powiat staszowski,

gminy Brody, część gminy Wąchock położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 42, część gminy Mirzec położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Mirzec, łączącą miejscowości Gadka – Mirzec, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od miejscowości Mirzec do wschodniej granicy gminy w powiecie starachowickim,

powiat ostrowiecki,

gminy Gowarczów, Końskie, Stąporków w powiecie koneckim,

w województwie łódzkim:

gminy Łyszkowice, Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąśno, Nieborów, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącej od granicy miasta Łowicz do zachodniej granicy gminy oraz część gminy wiejskiej Łowicz położona na wschód od granicy miasta Łowicz i na północ od granicy gminy Nieborów w powiecie łowickim,

gminy Cielądz, Rawa Mazowiecka z miastem Rawa Mazowiecka w powiecie rawskim,

gminy Bolimów, Głuchów, Godzianów, Lipce Reymontowskie, Maków, Nowy Kawęczyn, Skierniewice, Słupia w powiecie skierniewickim,

powiat miejski Skierniewice,

powiat opoczyński,

gminy Czerniewice, Inowłódz, Lubochnia, Rzeczyca, Tomaszów Mazowiecki z miastem Tomaszów Mazowiecki, Żelechlinek w powiecie tomaszowskim,

w województwie pomorskim:

gminy Ostaszewo, miasto Krynica Morska oraz część gminy Nowy Dwór Gdański położona na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,

gminy Lichnowy, Miłoradz, Malbork z miastem Malbork, część gminy Nowy Staw położna na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 w powiecie malborskim,

gmina Sztum w powiecie sztumskim,

gminy Cedry Wielkie, Suchy Dąb, Pszczółki, miasto Pruszcz Gdański, część gminy wiejskiej Pruszcz Gdański położona na wschód od lini wyznaczonej przez drogę A1 w powiecie gdańskim,

Miasto Gdańsk,

powiat tczewski,

część powiatu kwidzyńskiego niewymieniona w części II załącznika I,

w województwie lubuskim:

gmina Lubiszyn w powiecie gorzowskim,

powiat strzelecko – drezdenecki,

w województwie dolnośląskim:

gminy Międzybórz, Syców, Twardogóra, część gminy wiejskiej Oleśnica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8, część gminy Dobroszyce położona na wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od północnej do południowej granicy gminy w powiecie oleśnickim,

gminy Jordanów Śląski, Kobierzyce, Sobótka, część gminy Żórawina położona na zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4, część w powiecie wrocławskim,

część gminy Domaniów położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie oławskim,

gmina Wiązów w powiecie strzelińskim,

gminy Pielgrzymka, miasto Złotoryja, część gminy wiejskiej Złotoryja położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy w miejscowości Nowa Wieś Złotoryjska do granicy miasta Złotoryja oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 382 biegnącą od granicy miasta Złotoryja do wschodniej granicy gminy w powiecie złotoryjskim,

gminy Janowice Wielkie, Mysłakowice, Stara Kamienica, Szklarska Poręba w powiecie karkonoskim,

część powiatu miejskiego Jelenia Góra położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 366,

gminy Bolków, Paszowice, miasto Jawor, część gminy Męcinka położona na południe od drogi nr 363 w powiecie jaworskim,

gminy Dobromierz i Marcinowice w powiecie świdnickim,

gminy Dzierżoniów, Pieszyce, miasto Bielawa, miasto Dzierżoniów w powiecie dzierżoniowskim,

gminy Głuszyca, Mieroszów w powiecie wałbrzyskim,

gmina Nowa Ruda i miasto Nowa Ruda w powiecie kłodzkim,

gminy Kamienna Góra, Marciszów i miasto Kamienna Góra w powiecie kamiennogórskim,

w województwie wielkopolskim:

gminy Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew w powiecie krotoszyńskim,

gminy Książ Wielkopolski, część gminy Dolsk położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 434 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 437, a następnie na wschód od drogi nr 437 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 434 do południowej granicy gminy, w powiecie śremskim,

gminy Borek Wielkopolski, Piaski, Pogorzela, w powiecie gostyńskim,

gminy Kleszczewo, Kostrzyn, Pobiedziska, w powiecie poznańskim,

gmina Kiszkowo i część gminy Kłecko położona na zachód od rzeki Mała Wełna w powiecie gnieźnieńskim,

powiat czarnkowsko-trzcianecki,

część gminy Wronki położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wartę biegnącą od zachodniej granicy gminy do przecięcia z droga nr 182, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 182 oraz 184 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 182 do południowej granicy gminy w powiecie szamotulskim,

gmina Budzyń w powiecie chodzieskim,

gminy Mieścisko, Wągrowiec z miastem Wągrowiec, część gminy Skoki położna na wschód od linii wyznaczonej przez drogę 197 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 196, następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 196 biegnącą od tego skrzyżowania do miejscowości Skoki i dalej na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Skoki – Rościnno - Grzybowo biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 196 do zachodniej granicy gminy w powiecie wągrowieckim,

gmina Dobrzyca w powiecie pleszewskim,

gminy Odolanów, Przygodzice, Raszków, Sośnie, miasto Ostrów Wielkopolski, część gminy wiejskiej Ostrów Wielkopolski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sulisław – Łąkociny – Wierzbno i na zachód od miasta Ostrów Wielkopolski oraz część gminy wiejskiej Ostrów Wielkopolski położona na wschód od miasta Ostrów Wielkopolski w powiecie ostrowskim,

gmina Kobyla Góra w powiecie ostrzeszowskim,

gminy Baranów, Bralin, Perzów, Rychtal, Trzcinica, Łęka Opatowska w powiecie kępińskim,

część powiatu średzkiego niewymieniona w części II załącznika I,

w województwie opolskim:

gmina Byczyna, część gminy Kluczbork położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 42 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowana z drogą nr 45, a następnie od tego skrzyżowania na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 45 do skrzyżowania z ulicą Fabryczną w miejscowości Kluczbork i dalej na północ od linii wyznaczonej przez ulice Fabryczna -Dzierżonia – Strzelecka w miejscowości Kluczbork do wschodniej granicy gminy, w powiecie kluczborskim,

gminy Praszka, Gorzów Śląski, Radłów, Olesno, Zębowice, część gminy Rudniki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 42 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 43 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 43 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 42 w powiecie oleskim,

część gminy Grodków położona na zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie brzeskim,

gminy Łambinowice, Pakosławice, Skoroszyce, część gminy Korfantów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 407 w powiecie nyskim,

część gminy Biała położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 407 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 414 i dalej na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 414 biegnącej od tego skrzyżowania do skrzyżowania z drogą nr 409, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 409 biegnącą od tego skrzyżowania do wschodniej granicy gminy w powiecie prudnickim,

gminy Chrząstowice, Ozimek, Komprachcice, Prószków, część gminy Łubniany położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Świerkle – Masów, ulicę Leśną w miejscowości Masów oraz na południe od ulicy Kolanowskiej biegnącej do wschodniej granicy gminy, część gminy Turawa położona na południe od linii wyznaczonej przez ulice Powstańców Śląskich -Kolanowską -Opolską – Kotorską w miejscowości Węgry i dalej na południe od drogi łączącej miejscowości Węgry- Kotórz Mały – Turawa – Rzędów – Kadłub Turawski – Zakrzów Turawski biegnącą do wschodniej granicy gminy w powiecie opolskim,

powiat miejski Opole,

w województwie zachodniopomorskim:

gminy Nowogródek Pomorski, Barlinek, część gminy Myślibórz położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 biegnącej od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 26, następnie na wschód od drogi nr 26 biegnącej od tego skrzyżowania do skrzyżowania z drogą nr 119 i dalej na wschód od drogi nr 119 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 26 do północnej granicy gminy, część gminy Dębno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na północ od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na północ od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,

gminy Lipiany, Przelewice, Pyrzyce, Warnice w powiecie pyrzyckim,

gminy Bierzwnik, Krzęcin, Pełczyce w powiecie choszczeńskim,

część powiatu miejskiego Szczecin położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S10 biegnącą od wschodniej granicy gminy do przecięcia z rzeką Regalica, następnie na wschód od linii wyznaczonej przez rzekę Regalica biegnącą do jeziora Dąbie i dalej na południe od linii wyznaczonej przez linię brzegową jeziora Dąbie do wschodniej granicy gminy,

gminy Przybiemów, Osina, część gminy Maszewo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 106 w powiecie goleniowskim,

gminy Wolin, Międzyzdroje w powiecie kamieńskim,

powiat miejski Świnoujście,

gmina Kobylanka, część gminy wiejskiej Stargard położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez południową i zachodnią granicę miasta Stargard oraz część gminy położona na północ od miasta Stargard i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 106 w powiecie stargardzkim,

w województwie małopolskim:

gminy Bobowa, Moszczenica, Łużna, Ropa, część gminy wiejskiej Gorlice położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej do zachodniej granicy gminy, część gminy Biecz położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 28 w powiecie gorlickim,

powiat nowosądecki,

gminy Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem, Ochotnica Dolna, Szczawnica w powiecie nowotarskim,

powiat miejski Nowy Sącz,

gminy Skrzyszów, Lisia Góra, Radłów, Wietrzychowice, Żabno, część gminy wiejskiej Tarnów położona na wschód od miasta Tarnów w powiecie tarnowskim,

powiat dąbrowski,

gminy Klucze, Bolesław, Bukowno w powiecie olkuskim,

gmina Szerzyny w powiecie tarnowskim,

w województwie śląskim:

gmina Sławków w powiecie będzińskim,

powiat miejski Jaworzno,

powiat miejski Mysłowice,

powiat miejski Katowice,

powiat miejski Siemianowice Śląskie,

powiat miejski Chorzów,

powiat miejski Piekary Śląskie,

powiat miejski Bytom,

gminy Kalety, Ożarowice, Świerklaniec, Miasteczko Śląskie, Radzionków w powiecie tarnogórskim,

gmina Woźniki w powiecie lublinieckim,

gminy Myszków i Koziegłowy w powiecie myszkowskim,

gminy Ogrodzieniec, Zawiercie, Włodowice w powiecie zawierciańskim.

7.   Slovensko

Tato uzavřená pásma I na Slovensku:

in the district of Nové Zámky, Sikenička, Pavlová, Bíňa, Kamenín, Kamenný Most, Malá nad Hronom, Belá, Ľubá, Šarkan, Gbelce, Bruty, Mužla, Obid, Štúrovo, Nána, Kamenica nad Hronom, Chľaba, Leľa, Bajtava, Salka, Malé Kosihy,

in the district of Veľký Krtíš, the municipalities of Ipeľské Predmostie, Veľká nad Ipľom, Hrušov, Kleňany, Sečianky,

in the district of Levice, the municipalities of Keť, Čata, Pohronský Ruskov, Hronovce, Želiezovce, Zalaba, Malé Ludince, Šalov, Sikenica, Pastovce, Bielovce, Ipeľský Sokolec, Lontov, Kubáňovo, Sazdice, Demandice, Dolné Semerovce, Vyškovce nad Ipľom, Preseľany nad Ipľom, Hrkovce, Tupá, Horné Semerovce, Hokovce, Slatina, Horné Turovce, Veľké Turovce, Šahy, Tešmak, Plášťovce, Ipeľské Uľany, Tehla, Lula, Beša, Jesenské, Ina, Lok, Veľký Ďur, Horný Pial, Horná Seč, Starý Tekov, Dolná Seč, Hronské Kľačany, Levice, Podlužany, Krškany, Brhlovce, Bory, Santovka, Domadice, Hontianske Trsťany, Žemberovce,

in the district of Krupina, the municipalities of Dudince, Terany, Hontianske Moravce, Sudince, Súdovce, Lišov,

the whole district of Ružomberok, except municipalities included in zone II,

the whole district of Turčianske Teplice, except municipalities included in zone II,

in the district of Martin, municipalties of Blatnica, Folkušová, Necpaly, Belá-Dulice, Ďanová, Karlová, Laskár, Rakovo, Príbovce, Košťany nad Turcom, Socovce, Turčiansky Ďur, Kláštor pod Znievom, Slovany, Ležiachov, Benice,

in the district of Dolný Kubín, the municipalities of Kraľovany, Žaškov, Jasenová, Vyšný Kubín, Oravská Poruba, Leštiny, Osádka, Malatiná, Chlebnice, Krivá,

in the district of Tvrdošín, the municipalities of Oravský Biely Potok, Habovka, Zuberec,

in the district of Prievidza, the municipalities of Handlová, Cígeľ, Podhradie, Lehota pod Vtáčnikom, Ráztočno,

the whole district of Partizánske, except municipalities included in zone II,

in the district of Topoľčany, the municipalities of Krnča, Prázdnovce, Solčany, Nitrianska Streda, Čeľadince, Kovarce, Súlovce, Oponice,

in the district of Nitra, the municipalities of Horné Lefantovce, Dolné Lefantovce, Bádice, Jelenec, Žirany, Podhorany, Nitrianske Hrnčiarovce, Štitáre, Pohranice, Hosťová, Kolíňany, Malý Lapáš, Dolné Obdokovce, Čeľadice, Veľký Lapáš, Babindol, Malé Chyndice, Golianovo, Klasov, Veľké Chyndice, Nová Ves nad Žitavou, Paňa, Vráble, Tajná, Lúčnica nad Žitavou, Žitavce, Melek, Telince, Čifáre.

8.   Itálie

Tato uzavřená pásma I v Itálii:

Piedmont Region:

in the province of Alessandria, Municipalities of: Oviglio, Viguzzolo, Bergamasco, Castellar Guidobono, Berzano Di Tortona, Carentino, Frascaro, Borgoratto Alessandrino, Volpeglino, Gamalero, Pontecurone, Castelnuovo Scrivia, Alluvione Piovera, Sale, Bassignana, Pecetto di Valenza, Rivarone, Montecastello, Valenza, San Salvatore Monferrato, Castelletto Monferrato, Quargnento, Solero, Pietra Marazzi,

in the province of Asti, Municipalities of: Nizza Monferrato, Incisa Scapaccino, Mombaruzzo, Maranzana, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Quaranti, Fontanile, Calamandrana, Bruno, Canelli, San Marzano Oliveto,

in the province of Cuneo, Municipalities of: Bergolo, Pezzolo Valle Uzzone, Cortemilia, Levice, Castelletto Uzzone, Perletto, Castino, Cossano Belbo, Rocchetta Belbo, Santo Stefano Belbo, Gottasecca, Monesiglio, Sale delle Langhe, Camerana, Castelnuovo di Ceva, Priero, Prunetto, Montezemolo, Perlo.

Liguria Region:

in the province of Genova, Municipalities of: Portofino, Santa Margherita Ligure, Camogli, Zoagli, Leivi, Chiavari, Santo Stefano d’Aveto, Mezzanego, Carasco, Borzonasca,

in the province of Savona, the Municipalities of: Bergeggi, Spotorno, Vezzi Portio, Noli, Orco Feglino, Bormida, Calice Ligure, Rialto, Osiglia, Murialdo,

Emilia-Romagna Region:

in the Province of Piacenza, Municipalities of: Cerignale, Ottone (est fiume Trebbia), Corte Brugnatella, Bobbio, Alta Val Tidone, Ferriere,

in the provonce of Parma, Municipality of Tornolo (parte Amministrativa a ovest del Fiume Taro).

Lombardia Region:

in the Province of Pavia, Municipalities of: Volpara, Rocca De' Giorgi, Colli Verdi – Ruino e Canevino, Casteggio, Oliva Gessi, Montebello della Battaglia, Montalto Pavese, Corvino San Quirino, Calvignano, Voghera,

Lazio Region:

in the province of Rome,

North: Municipalities of Riano, Castelnuovo di Porto, Capena, Fiano Romano, Morlupo, Sacrofano, Magliano Romano, Formello, Campagnano di Roma, Anguillara,

West: the municipality of Fiumicino,

South: Municipality of Rome between the limits of Zone 2 (North), the boundaries of Municipality of Fiumicino (West), the Tiber River up to the intersection with the Grande Raccordo Anulare, the Grande Raccordo Anulare up to the intersection with A24 Highway, A24 Highway up to the intersection with Viale del Tecnopolo, viale del Tecnopolo up to the intersection with the boundaries of the municipality of Guidonia Montecelio,

East: Municipalities of: Guidonia Montecelio, Montelibretti, Palombara Sabina, Monterotondo, Mentana, Sant’Angelo Romano, Fonte Nuova.

Sardinia Region:

in the Province of Sud Sardegna, Municipalities of: Escalaplano, Genuri, Gesico, Goni, Las Plassas, Setzu, Seui Isola Amministrativa, Siurgus Donigala, Suelli, Tuili, Villanovafranca

in the Province of Nuoro, Municipalities of: Atzara, Bitti, Bolotana, Bortigali, Dorgali, Elini, Elini Isola Amministrativa, Gairo, Girasole, Ilbono, Lanusei, Lei, Loceri, Lotzorai, Macomer a Ovest della SS 131, Noragugume, Oliena, Ortueri, Orune, Osini, Perdasdefogu, Silanus, Sorgono, Tortolì, Ulassai

in the Province of Oristano, Municipalities of: Albagiara, Ardauli, Assolo, Asuni, Bidonì, Gonnosnò, Neoneli, Nughedu Santa Vittoria, Samugheo, Sedilo, Senis, Sini, Sorradile

in the Province of Sassari, Municipalities of: Alà Dei Sardi, Ardara, Berchidda, Bonnanaro, Bonorva a ovest della SS 131, Borutta, Cheremule, Cossoine, Giave a ovest della SS 131, Mores a nord della SS 128bis - SP 63, Oschiri a nord della E 840, Ozieri a nord della Sp 63 - SP 1 - SS 199, Torralba a ovest della SS 131, Tula.

Calabria Region:

In Reggio Calabria Province, Municipalities of: Taurianova, Locri, Cittanova, Gerace, Rizziconi, Canolo, Antonimina, Portigliola, Gioia Tauro, Sant'ilario dello Ionio, Agnana Calabra, Mammola, Melicucco, Polistena, Rosarno, San Ferdinando, San Giorgio Morgeto, Siderno, Placanica, Riace, San Giovanni di Gerace, Martone, Stilo, Marina di Gioiosa Jonica, Roccella Jonica, Maropati, Laureana di Borrello, Candidoni, Camini, Grotteria, Monasterace, Giffone, Pazzano, Gioiosa Ionica, Bivongi, Galatro, Stignano, San Pietro di Caridà, Serrata, Feroleto della Chiesa, Caulonia, Cinquefrondi, Anoia.

9.   Česko

Tato uzavřená pásma I v Česku:

Liberecký kraj:

v okrese Liberec katastrální území obcí Hrádek nad Nisou, Oldřichov v Hájích, Grabštejn, Václavice u Hrádku nad Nisou, Horní Vítkov, Dolní Vítkov, Bílý Kostel nad Nisou, Dolní Chrastava, Horní Chrastava, Chrastava I, Nová Ves u Chrastavy, Mlýnice, Albrechtice u Frýdlantu, Kristiánov, Heřmanice u Frýdlantu, Dětřichov u Frýdlantu, Mníšek u Liberce, Oldřichov na Hranicích, Machnín, Svárov u Liberce, Desná I, Krásná Studánka, Stráž nad Nisou, Fojtka, Radčice u Krásné Studánky, Kateřinky u Liberce, Staré Pavlovice, Nové Pavlovice, Růžodol I, Františkov u Liberce, Liberec, Ruprechtice, Rudolfov, Horní Růžodol, Rochlice u Liberce, Starý Harcov, Vratislavice nad Nisou, Kunratice u Liberce, Proseč nad Nisou, Lukášov, Rýnovice, Jablonec nad Nisou, Jablonecké Paseky, Jindřichov nad Nisou, Mšeno nad Nisou, Lučany nad Nisou, Smržovka, Tanvald, Jiřetín pod Bukovou, Dolní Maxov, Antonínov, Horní Maxov, Karlov u Josefova Dolu, Loučná nad Nisou, Hraničná nad Nisou, Janov nad Nisou, Bedřichov u Jablonce nad Nisou, Josefův Důl u Jablonce nad Nisou, Albrechtice v Jizerských horách, Desná III, Polubný, Harrachov, Jizerka, Andělská Hora u Chrastavy, Benešovice u Všelibic, Cetenov, Česká Ves v Podještědí, Dolní Sedlo, Dolní Suchá u Chotyně, Donín u Hrádku nad Nisou, Druzcov, Hlavice, Hrubý Lesnov, Chotyně, Chrastava II, Chrastná, Jablonné v Podještědí, Janovice v Podještědí, Janův Důl, Jítrava, Kněžice v Lužických horách, Kotel, Kryštofovo Údolí, Křižany, Lázně Kundratice, Loučná, Lvová, Malčice u Všelibic, Markvartice v Podještědí, Nesvačily u Všelibic, Novina u Liberce, Osečná, Panenská Hůrka, Polesí u Rynoltic, Postřelná, Přibyslavice, Rynoltice, Smržov u Českého Dubu, Vápno, Všelibice, Zábrdí u Osečné, Zdislava, Žibřidice,

v okrese Česká Lípa katastrální území obcí Bezděz, Blatce, Brniště, Břevniště pod Ralskem, Česká Lípa, Deštná u Dubé, Dobranov, Dražejov u Dubé, Drchlava, Dřevčice, Dubá, Dubice u České Lípy, Dubnice pod Ralskem, Hamr na Jezeře, Heřmaničky u Dobranova, Hlemýždí, Holany, Horky u Dubé, Horní Krupá, Houska, Chlum u Dubé, Jabloneček, Jestřebí u České Lípy, Kamenice u Zákup, Korce, Kruh v Podbezdězí, Kvítkov u České Lípy, Lasvice, Loubí pod Vlhoštěm, Luhov u Mimoně, Luka, Maršovice u Dubé, Náhlov, Nedamov, Noviny pod Ralskem, Obora v Podbezdězí, Okna v Podbezdězí, Okřešice u České Lípy, Pavlovice u Jestřebí, Písečná u Dobranova, Skalka u Doks, Sosnová u České Lípy, Srní u České Lípy, Stará Lípa, Starý Šidlov, Stráž pod Ralskem, Šváby, Tachov u Doks, Tubož, Újezd u Jestřebí, Velenice u Zákup, Velký Grunov, Velký Valtinov, Vítkov u Dobranova, Vlčí Důl, Vojetín, Vrchovany, Zahrádky u České Lípy, Zákupy, Zbyny, Žďár v Podbezdězí, Ždírec v Podbezdězí, Žizníkov,

Středočeský kraj

v okrese Mladá Boleslav katastrální území obcí Bezdědice, Březovice pod Bezdězem, Víska u Březovic, Dolní Krupá u Mnichova Hradiště, Mukařov u Jiviny, Neveklovice, Strážiště u Jiviny, Vicmanov, Vrchbělá, Březinka pod Bezdězem, Bělá pod Bezdězem, Dolní Rokytá, Horní Rokytá, Rostkov, Kozmice u Jiviny.

10.   Řecko

Tato uzavřená pásma I v Řecku:

in the regional unit of Drama:

the community departments of Sidironero and Skaloti and the municipal departments of Livadero and Ksiropotamo (in Drama municipality),

the municipal department of Paranesti (in Paranesti municipality),

the municipal departments of Prosotsani, Kokkinogeia, Mikropoli, Panorama, Pyrgoi (in Prosotsani municipality),

the municipal departments of Kato Nevrokopi, Chrysokefalo, Achladea, Vathytopos, Volakas, Granitis, Dasotos, Eksohi, Katafyto, Lefkogeia, Mikrokleisoura, Mikromilea, Ochyro, Pagoneri, Perithorio, Kato Vrontou and Potamoi (in Kato Nevrokopi municipality),

in the regional unit of Xanthi:

the municipal departments of Kimmerion, Stavroupoli, Gerakas, Dafnonas, Komnina, Kariofyto and Neochori (in Xanthi municipality),

the community departments of Satres, Thermes, Kotyli, and the municipal departments of Myki, Echinos and Oraio (in Myki municipality),

the community department of Selero and the municipal department of Sounio (in Avdira municipality),

in the regional unit of Rodopi:

the municipal departments of Komotini, Anthochorio, Gratini, Thrylorio, Kalhas, Karydia, Kikidio, Kosmio, Pandrosos, Aigeiros, Kallisti, Meleti, Neo Sidirochori and Mega Doukato (in Komotini municipality),

the municipal departments of Ipio, Arriana, Darmeni, Archontika, Fillyra, Ano Drosini, Aratos and the Community Departments Kehros and Organi (in Arriana municipality),

the municipal departments of Iasmos, Sostis, Asomatoi, Polyanthos and Amvrosia and the community department of Amaxades (in Iasmos municipality),

the municipal department of Amaranta (in Maroneia Sapon municipality),

in the regional unit of Evros:

the municipal departments of Kyriaki, Mandra, Mavrokklisi, Mikro Dereio, Protokklisi, Roussa, Goniko, Geriko, Sidirochori, Megalo Derio, Sidiro, Giannouli, Agriani and Petrolofos (in Soufli municipality),

the municipal departments of Dikaia, Arzos, Elaia, Therapio, Komara, Marasia, Ormenio, Pentalofos, Petrota, Plati, Ptelea, Kyprinos, Zoni, Fulakio, Spilaio, Nea Vyssa, Kavili, Kastanies, Rizia, Sterna, Ampelakia, Valtos, Megali Doxipara, Neochori and Chandras (in Orestiada municipality),

the municipal departments of Asvestades, Ellinochori, Karoti, Koufovouno, Kiani, Mani, Sitochori, Alepochori, Asproneri, Metaxades, Vrysika, Doksa, Elafoxori, Ladi, Paliouri and Poimeniko (in Didymoteixo municipality).

in the regional unit of Serres:

the municipal departments of Melenikitsi, Nea Tyroloi, Palaiokastro and Skotoussa (Irakleia Municipality),

the municipal department of Vamvakofyto, part of the municipal department of Sidirokastro and the community departments of Agkistro, Kapnofyto and Achladochori (Sintiki Municipality),

the municipal departments of Serres, Elaionas, Leukonas, Kala Dendra, Christos, Monokklisia, Ano Kamila, Mitrousi, Oinoussa, Agia Eleni, Adelfiko, Vamvakoussa, Kato Kamila, Kouvouklia, Koumaria, Konstantinato, Peponia, Skoutari and the community departments of Orini and Ano Vrontou (Serres Municipality),

the municipal departments of Choumniko, Agia Paraskevi, Ligaria, Sisamia, Anthi, Therma, Nigrita, Terpni and Flampouro (Visaltia Municipality),

the municipal departments of Valtotopos, Neos Skopos, Neochori Serron (Emmanouil Pappas Municipality),

in the regional unit of Kilkis:

the municipal departments of, Megali Vrisi, Megali Sterna, Kastaneon, Iliolousto, Gallikos, Kampani, Mandres, Nea Santa, Pedino, Chrisopetra, Vaptistis, Kristoni Chorigio, Mavroneri, Neo Ginekokatsro, Xilokeratea and Mesiano (Kilkis Municipality),

the municipal departments of Eiriniko, Euzonoi, Vafiochori, Mikro Dasos, Peukodasos, Polikastro, Pontoirakleia, Axioupoli, Gorgopi, Idomeni, Plagia, Rizia, Skra, Fanos, Goumenissa, Grivas, Karpi, Kastaneri, Stathis, Toumpa and the community department of Livadia (Peonias Municipality),

in the regional unit of Thessaloniki:

the municipal departments of Assiros, Krithia, Exalofos, Lofiskos, Analipsi, Irakleio, Kolchiko, Lagadas, Perivolaki, Chrisavgi and Askos (Lagadas Municipality),

the municipal departments of Arethousa, Maurouda, Skepasto, Stefanina, Filadelfio, Evagelismos, Nimfopetra, Profitis, Scholari and Volvi (Volvi Municipality),

the municipal departments of Drimos, Mesaio, Melissochori and Liti (Oreokastro Municipality),

in the regional unit of Pella:

the municipal departments of Aloros, Aridea, Apsalos, Vorino, Garefio, Dorothea, Loutraki, Likostomo, Megaplatanos, Xifiani, Piperia, Polikarpi, Promachoi, Sosandra, Tsaki, Archaggelos, Exaplatanos, Theodorakio, Thiriopetra, Ida, Konstantia, Milea, Neromili, Notia, Periklia, Filoteia, Foustani and Chrisi (Almopia Municipality),

the municipal departments of Grammatiko, Agras, Vrita, Karidia, Mesimeri, Nisi, Platani, Sotira and Flamouria (Edessa Municipality),

in the regional unit of Kozani:

the municipal departments of Komnina, Mesovouno and Pirgi (Eordea Municipality),

in the regional unit of Florina:

the municipal departments of Agrapidies, Aetos, Anargiri, Valtonera, Limnochori, Pedino, Sklithro, Aminteo, Xino Nero, Rodonas, Fanos, Antigonos, Vegora, Levea, Maniaki, Pelargos, Filotas and the community department of Nimfeo (Aminteo Municipality),

the municipal departments of Agios Achillios, Agios Germanos, Antartiko, Vrontero, Kallithea, Karies, Lemos, Lefkonas, Mikrolimni, Pisoderi, Plati, Prasino, Psarades and the community departments of Vatochori, Kristallopigi and Kotas (Prespes Municipality),

the municipal departments of Agia Paraskevi, Akritas, Ano Kalliniki, Ano Klines, Ethniko, Kato Kalliniki, Kato Klines, Kladorrachi, Krateros, Neos Kafkasos, Niki, Parorio, Poliplatano, Agios Vartholomeos, Ammochori, Ano Idroussa, Atrapos, Drosopigi, Kolchiki, Leptokaries, Perasma, Polipotamo, Triantafillia, Tropeouchos, Idroussa, Flampouro, Alona, Armenochori, Korifi, Mesonisi, Proti, Skopia, Trivouno and Florina (Florina Municipality),

in the regional unit of Kastoria:

the municipal departments of Avgi, Koromilia, Lefki, Maniaki, Omorfoklissia, Pentavriso, Tsakoni, Chiliodenro, Agia Kiriaki, Kalochori, Mesopotamia, Inoi, Pteria, Vitsi, Kastoria, Agios Antonios, Gavros, Kranionas, Makrochori, Mavrokampos, Melas, Chalara, Dispilio and the community departments of Dendrochori and Ieropigi (Kastoria Municipality),

the municipal departments of Akrites, Polianemo, Kotili, Kipseli, Nestorio, Ptelea and the community deprtments of Eptachori, Chrisi and Gramos (Nestorio Municipality),