ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 176

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 66
11. července 2023


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (EU) 2023/1433 ze dne 10. července 2023, kterým se mění nařízení (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

1

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/1434 ze dne 25. dubna 2023, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, pokud jde o doplnění poznámek do pododdílu 1.1.3 části 1 přílohy VI ( 1 )

3

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/1435 ze dne 2. května 2023, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, pokud jde o změnu záznamů v části 3 přílohy VI týkajících se 2-ethylhexanové kyseliny a jejích solí, kyseliny borité, oxidu boritého, tetraboritanu disodného, monohydrátu, tetraboritanu sodného, bezvodého, sodné soli kyseliny ortoborité, tetraboritanu disodného, dekahydrátu a tetraboritanu disodného, pentahydrátu ( 1 )

6

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1436 ze dne 10. července 2023, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 neobnovuje schválení účinné látky dimoxystrobin a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 a prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/408 ( 1 )

10

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/1437 ze dne 4. května 2023, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití rtuti v převodnících tlaku taveniny určených pro kapilární reometry za určitých podmínek ( 1 )

14

 

*

Prováděcí směrnice Komise (EU) 2023/1438 ze dne 10. července 2023, kterou se mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, pokud jde o protokoly pro zkoušení některých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny ( 1 )

17

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2023/1439 ze dne 10. července 2023, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2015/1333 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

26

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2023/1440 ze dne 10. července 2023 o opatření pomoci v rámci Evropského mírového nástroje na podporu ghanských ozbrojených sil

28

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

11.7.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 176/1


NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2023/1433

ze dne 10. července 2023,

kterým se mění nařízení (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/1333 ze dne 31. července 2015 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi a o zrušení rozhodnutí 2011/137/SZBP (1),

s ohledem na společný návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 26. února 2011 přijala Rada bezpečnosti OSN rezoluci č. 1970 (2011), kterou se na Libyi uvaluje zbrojní embargo.

(2)

Rada bezpečnosti OSN ve své rezoluci č. 2292 (2016) povolila státům jednajícím jednotlivě nebo prostřednictvím regionálních organizací provádět na volném moři u pobřeží Libye kontroly plavidel, u nichž mají důvodné podezření, že v rozporu se zbrojním embargem OSN vůči Libyi přepravují přímo či nepřímo zbraně či související materiál do Libye nebo z Libye, a rozhodla, že státy, jež během uvedených kontrol odhalí věci, které jsou na základě zbrojního embarga vůči Libyi zakázané, mají tyto věci zajistit a odstranit.

(3)

V rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/472 (2) se stanoví, že základním úkolem námořní operace Unie EUNAVFOR MED IRINI je přispívat k uplatňování zbrojního embarga OSN vůči Libyi.

(4)

Za tímto účelem čl. 2 odst. 3 rozhodnutí (SZBP) 2020/472 stanoví, že v souladu s příslušnými rezolucemi Rady bezpečnosti, jako jsou rezoluce č. 1970 (2011) a č. 2473 (2019), a zejména s rezolucí č. 2292 (2016), a v případě potřeby má operace EUNAVFOR MED IRINI provádět v rámci dohodnutého operačního prostoru na volném moři u pobřeží Libye kontroly plavidel plavících se do Libye nebo z Libye, pokud existuje důvodné podezření, že daná plavidla přepravují přímo či nepřímo zbraně nebo související materiál do Libye nebo z Libye, a porušují tak zbrojní embargo vůči Libyi, a dále že operace EUNAVFOR MED IRINI má přijmout příslušná opatření k zajištění a odstranění těchto věcí,

(5)

Kromě toho se v čl. 2 odst. 5 rozhodnutí (SZBP) 2020/472 stanoví, že s ohledem na mimořádné operační požadavky může operace EUNAVFOR MED IRINI na základě výzvy členského státu přesměrovat plavidla do přístavů tohoto členského státu a provádět odstranění zajištěných zbraní a souvisejícího materiálu, včetně jejich skladování, zničení nebo převodu členskému státu nebo třetí straně. Tamtéž se rovněž stanoví, že při odstranění zajištěných zbraní a souvisejícího materiálu může být nápomocen členský stát, který se zaváže co nejrychleji dokončit postupy nutné k umožnění odstranění zajištěných věcí v rámci svého vnitrostátního práva a postupů.

(6)

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2023/1439 (3) doplňuje do rozhodnutí (SZBP) 2015/1333 ustanovení, podle něhož je takový členský stát povinen přijmout nezbytná opatření, jimiž usnadní odstranění zbraní a souvisejícího materiálu zajištěného operací EUNAVFOR MED IRINI na volném moři v souladu s jejím mandátem, prováděné jménem operace EUNAVFOR MED IRINI.

(7)

K zajištění jednotného uplatňování tohoto ustanovení ve všech členských státech je nezbytné regulační opatření na úrovni Unie.

(8)

Nařízení Rady (EU) 2016/44 (4) uvádí v účinnost rozhodnutí (SZBP) 2015/1333. Nařízení (EU) 2016/44 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V nařízení (EU) 2016/44 se vkládají nový článek, který zní:

„Článek 22a

1.   Členský stát, který je nápomocen operaci EUNAVFOR MED IRINI v souladu s čl. 2 odst. 5 rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/472 (*1), přijme nezbytná opatření, aby jménem operace EUNAVFOR MED IRINI odstranil zbraně nebo související materiál, včetně zboží a technologií, na něž se vztahuje Společný vojenský seznam Unie, které jsou přepravovány na volném moři v rozporu se zákazem uvedeným v čl. 5a odst. 1 rozhodnutí (SZBP) 2015/1333 a které byly zajištěny operací EUNAVFOR MED IRINI na volném moři podle čl. 2 odst. 3 rozhodnutí (SZBP) 2020/472.

2.   K odstranění podle odstavce 1 může dojít zejména zničením předmětných věcí, jejich znehodnocením nebo povolením jejich použití, a to i třetí stranou, přičemž se zabrání jejich následnému převodu do Libye či do jiné země, do níž je převod zbraní nebo souvisejícího materiálu zakázán.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. července 2023.

Za Radu

předseda

P. NAVARRO RÍOS


(1)  Úř. věst. L 206, 1.8.2015, s. 34.

(2)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/472 ze dne 31. března 2020 o vojenské operaci Evropské unie ve Středomoří (EUNAVFOR MED IRINI) (Úř. věst. L 101, 1. 4. 2020, s. 4).

(3)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2023/1439 ze dne 10. července 2023, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2015/1333 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi (viz strana 26 v tomto Úředním věstníku).

(4)  Nařízení Rady (EU) 2016/44 ze dne 18. ledna 2016 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi a o zrušení nařízení (EU) č. 204/2011 (Úř. věst. L 12, 19. 1. 2016, s. 1).


11.7.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 176/3


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2023/1434

ze dne 25. dubna 2023,

kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, pokud jde o doplnění poznámek do pododdílu 1.1.3 části 1 přílohy VI

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (1), a zejména na čl. 53 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha VI část 1 pododdíl 1.1.3 nařízení (ES) č. 1272/2008 obsahuje seznam poznámek, které mohou být přiřazeny k jednomu nebo více záznamům harmonizované klasifikace a označování a týkají se identifikace, klasifikace a označování látek, jakož i klasifikace a označování směsí.

(2)

Výbor pro posuzování rizik (RAC) při Evropské agentuře pro chemické látky ve svém stanovisku ze dne 11. června 2020 týkajícím se kyseliny 2-ethylhexanové a jejích solí (2) doporučil doplnit do přílohy VI části 1 pododdílu 1.1.3.1 nařízení (ES) č. 1272/2008 novou poznámku s cílem vyjasnit, že klasifikace vztahující se na skupinu látek ve stejném záznamu je založena pouze na nebezpečných vlastnostech té části látky, která je společná pro všechny látky v uvedeném záznamu. Podle výboru RAC je u jiných částí látky, které nejsou společné, nezbytné posoudit, zda jejich nebezpečné vlastnosti mohou vyžadovat přísnější klasifikaci (vyšší kategorie) nebo širší klasifikaci (včetně dodatečného rozlišení, cílových orgánů a/nebo standardních vět o nebezpečnosti) pro stejnou třídu nebezpečnosti. Do přílohy VI části 1 pododdílu 1.1.3.1 nařízení (ES) č. 1272/2008 by proto měla být doplněna nová poznámka X. Vzhledem k tomu, že tato poznámka bude pravděpodobně v budoucnu přiřazena jiným látkám se stejnými vlastnostmi, měla by být formulována tak, aby se neomezovala na tento konkrétní záznam.

(3)

Stanovisko výboru RAC ze dne 20. září 2019 pro kyselinu boritou, dibortrioxid, tetraboritan disodný, monohydrát, tetraboritan disodný, bezvodý, sodnou sůl kyseliny orthoborité, tetraboritan disodný, dekahydrát a tetraboritan disodný, pentahydrát (3), jakož i stanovisko výboru RAC ze dne 11. června 2020 pro 2-ethylhexanovou kyselinu a její soli popsaly vědecké důkazy o tom, že reprodukční toxicita každé z těchto skupin látek je způsobena molekulární jednotkou společnou všem členům příslušné skupiny. Při zvažování návrhů harmonizované klasifikace některých sloučenin boru a 2-ethylhexanové kyseliny a jejích solí požádali odborníci členských států konzultovaní ve skupině odborníků CARACAL (orgány příslušné pro registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) a pro klasifikaci, označování a balení (CLP)) o doplnění nových poznámek do přílohy VI části 1 pododdílu 1.1.3.2 nařízení (ES) č. 1272/2008. Podle diskuse v rámci skupiny odborníků CARACAL jsou tyto poznámky nezbytné k tomu, aby bylo možné přesněji určit nebezpečí směsí, které obsahují několik látek patřících do téhož „skupinového záznamu“. Na látky, jejichž nebezpečí je způsobeno přítomností nebo vytvořením společné molekulární jednotky, by se měla vztahovat zásada aditivity. V důsledku toho je nezbytné vzít v úvahu podíl těchto látek na celkové nebezpečné vlastnosti směsi v poměru k jejich koncentraci porovnáním použitelného generického nebo specifického koncentračního limitu se součtem koncentrací přítomných látek. Do přílohy VI části 1 pododdílu 1.1.3.2 nařízení (ES) č. 1272/2008 by proto měly být doplněny dvě nové poznámka 11 a 12. Vzhledem k tomu, že poznámka 11 by měla být přiřazena kyselině borité a jejím solím a dalším sloučeninám boritým uvolňujícím kyselinu boritou/boritan, měla by být vzhledem ke specifičnosti dotčených záznamů formulována tak, aby byla pro tyto záznamy specifická. Vzhledem k tomu, že poznámka 12 bude pravděpodobně v budoucnu přiřazena jiným látkám než 2-ethylhexanové kyselině a jejím solím, měla by být formulována tak, aby se neomezovala na tento konkrétní záznam.

(4)

Nařízení (ES) č. 1272/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny nařízení (ES) č. 1272/2008

Příloha VI nařízení (ES) č. 1272/2008 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. dubna 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1.

(2)  https://echa.europa.eu/documents/10162/8740de5b-368d-55a7-7955-094ef602d760

(3)  https://echa.europa.eu/documents/10162/584263da-199c-f86f-9b73-422a4f22f1c3


PŘÍLOHA

V příloze VI nařízení (ES) č. 1272/2008 se část 1 mění takto:

1)

v pododdíle 1.1.3.1. se doplňuje nová poznámka X, která zní:

„Poznámka X:

Klasifikace pro třídu (třídy) nebezpečnosti v tomto záznamu je založena pouze na nebezpečných vlastnostech té části látky, která je společná pro všechny látky v záznamu. Nebezpečné vlastnosti jakýchkoli látek v záznamu rovněž závisí na vlastnostech té části látky, která není pro všechny látky v záznamu společná. Tato část musí být vyhodnocena s cílem posoudit, zda by pro třídu (třídy) nebezpečnosti v záznamu mohla platit přísnější klasifikace (tj. vyšší kategorie) nebo širší rozsah téže klasifikace (dodatečné členění, cílové orgány a/nebo standardní věty o nebezpečnosti).“;

2)

v pododdíle 1.1.3.2 se doplňují nové poznámky 11 a 12, které znějí:

„Poznámka 11:

Klasifikace směsí jako látek toxických pro reprodukci je nezbytná, pokud součet koncentrací jednotlivých sloučenin boru, které jsou ve směsi při uvedení na trh klasifikovány jako toxické pro reprodukci, činí ≥ 0,3 %.

Poznámka 12:

Klasifikace směsí jako látek toxických pro reprodukci je nezbytná, pokud součet koncentrací jednotlivých látek, na které se vztahuje tento záznam, ve směsi při uvedení na trh je roven použitelnému obecnému koncentračnímu limitu pro přiřazenou kategorii nebo specifickému koncentračnímu limitu uvedenému v tomto záznamu nebo je vyšší.“


11.7.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 176/6


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2023/1435

ze dne 2. května 2023,

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, pokud jde o změnu záznamů v části 3 přílohy VI týkajících se 2-ethylhexanové kyseliny a jejích solí, kyseliny borité, oxidu boritého, tetraboritanu disodného, monohydrátu, tetraboritanu sodného, bezvodého, sodné soli kyseliny ortoborité, tetraboritanu disodného, dekahydrátu a tetraboritanu disodného, pentahydrátu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (1), a zejména na čl. 37 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Tabulka 3 v části 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008 obsahuje seznam harmonizovaných klasifikací a označení nebezpečných látek na základě kritérií stanovených v částech 2 až 5 přílohy I uvedeného nařízení.

(2)

Evropské agentuře pro chemické látky (dále jen „agentura“) byly v souladu s článkem 37 nařízení (ES) č. 1272/2008 předloženy návrhy na zavedení harmonizované klasifikace a označení některých látek a na aktualizaci nebo zrušení harmonizovaných klasifikací a označení některých jiných látek. Poté, co Výbor pro posuzování rizik (RAC) agentury zohlednil připomínky zúčastněných stran, přijal k těmto návrhům stanoviska.

(3)

Stanovisko výboru RAC ze dne 20. září 2019 pro kyselinu boritou, oxid boritý, tetraboritan disodný, monohydrát, tetraboritan disodný, bezvodý, sodnou sůl kyseliny orthoborité, tetraboritan disodný, dekahydrát a tetraboritan disodný, pentahydrát (2), jakož i stanovisko výboru RAC ze dne 11. června 2020 pro 2-ethylhexanovou kyselinu a její soli (3) popsaly vědecké důkazy o tom, že toxicita pro reprodukci každé z těchto skupin látek je způsobena molekulární jednotkou společnou všem členům skupiny látek. Odborníci z členských států konzultovaní v rámci skupiny odborníků Komise CARACAL (příslušné orgány pro registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) a klasifikaci, označování a balení (CLP)) proto požádali o doplnění poznámek k záznamům týkajícím se skupin látek uvedených ve stanoviscích výboru RAC z let 2019 a 2020 s cílem řešit situaci, kdy je několik látek patřících do jedné z těchto skupin ve směsi přítomno společně, a stanovit, že použitelný koncentrační limit pro klasifikaci směsi má být porovnán se součtem koncentrací těchto látek. Tyto poznámky byly doplněny do přílohy VI části 1 pododdílu 1.1.3.2 nařízení (ES) č. 1272/2008 nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/1434 ze dne 25. dubna 2023, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, pokud jde o přidání poznámek do přílohy VI části 1 oddílu 1.1.3 (4) jako poznámky 11 a poznámky 12. Je proto vhodné doplnit odkaz na poznámku 11 k položkám týkajícím se kyseliny borité, oxidu boritého, tetraboritanu disodného, monohydrátu, tetraboritanu disodného, bezvodého, sodné soli kyseliny orthoborité, tetraboritanu disodného, dekahydrátu a tetraboritanu disodného, pentahydrátu a odkazu na poznámku 12 k položce 2-ethylhexanová kyselina a její soli.

(4)

Ve svém stanovisku ze dne 11. června 2020 týkajícím se kyseliny 2-ethylhexanoové a jejích solí doporučil výbor RAC doplnit do tohoto záznamu poznámku týkající se možnosti, že zatímco položka pro tuto skupinu látek je založena na toxických vlastnostech společné části těchto látek, jiná část látek specifická pro danou látku může vyžadovat zařazení do vyšší kategorie nebo klasifikaci s širším rozsahem, např. včetně dodatečného rozlišení, cílových orgánů a/nebo standardních vět o nebezpečnosti pro určité látky v záznamu. Taková poznámka byla doplněna do přílohy VI části 1 pododdílu 1.1.3.1 nařízení (ES) č. 1272/2008 nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2023/1434, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, pokud jde o přidání poznámek do přílohy VI části 1 oddílu 1.1.3 C(2023) 2672 jako poznámky X. Je proto vhodné doplnit odkaz na poznámku X k položce týkající se kyseliny 2-ethylhexanoové a jejích solí.

(5)

Odborníci z členských států, kteří byli konzultováni v rámci skupiny odborníků CARACAL, navrhli, aby se stávající poznámka A vztahovala na 2-ethylhexanovou kyselinu a její soli. Poznámka A stanoví, že u látek uvedených v záznamu s obecným označením, jako “… compounds“ (“… sloučeniny“) nebo “… salts“ (“… soli“), musí dodavatel uvést na štítku správný název. Vzhledem k tomu, že záznam pro 2-ethylhexanovou kyselinu a její soli takové obecné označení obsahuje, měl by být do tohoto záznamu doplněn odkaz na poznámku A.

(6)

Vzhledem k tomu, že nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/1434 bylo přijato dne 25. dubna 2023, poznámky obsažené v uvedeném nařízení nemohly být vloženy do tabulky 3 přílohy VI v době přijetí nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/849 (5) a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/692 (6), která doplnila příslušné položky do tabulky 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008. Je proto nezbytné aktualizovat záznamy týkající se kyseliny borité, oxidu boritého, tetraboritanu disodného, monohydrátu, tetraboritanu disodného, bezvodého, sodné soli kyseliny orthoborité, tetraboritanu disodného, dekahydrátu a tetraboritanu disodného, pentahydrátu přidáním odkazu na poznámku 11 ke každému z nich. Je rovněž nezbytné aktualizovat záznam týkající se kyseliny 2-ethylhexanoové a jejích solí doplněním odkazu na poznámku 12 a poznámku X do uvedeného záznamu.

(7)

Nařízení (ES) č. 1272/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(8)

Soulad s revidovanými harmonizovanými klasifikacemi by neměl být vyžadován okamžitě, neboť dodavatelé potřebují na přizpůsobení označování a balení látek a směsí revidovaným harmonizovaným klasifikacím a na prodej stávajících zásob látek a směsí určitý čas. Tato lhůta by dodavatelům rovněž umožnila přijmout opatření nezbytná k zajištění souladu s ostatními požadavky stanovenými v nařízení (ES) č. 1272/2008 ve znění tohoto nařízení. Dodavatelům by však mělo být umožněno používat revidované harmonizované klasifikace a odpovídajícím způsobem přizpůsobit označování a balení na dobrovolném základě ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost, aby byla zajištěna vysoká úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí a aby se dodavatelům poskytla dostatečná pružnost,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny nařízení (ES) č. 1272/2008

Příloha VI nařízení (ES) č. 1272/2008 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 1 se použije ode dne 1. února 2025.

Dodavatelé mohou ode dne 31. července 2023. klasifikovat, označovat a balit látky a směsi uvedené v příloze tohoto nařízení v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 ve znění tohoto nařízení.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. května 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1.

(2)  https://echa.europa.eu/documents/10162/584263da-199c-f86f-9b73-422a4f22f1c3

(3)  https://echa.europa.eu/documents/10162/8740de5b-368d-55a7-7955-094ef602d760

(4)  Viz strana 3 v tomto Úředním věstníku.

(5)  Úř. věst. L 188, 28.5.2021, s. 27.

(6)  Úř. věst. L 129, 3.5.2022, s. 1.


PŘÍLOHA

V příloze VI části 3 tabulce 3 se záznamy odpovídající indexovým číslům 005-007-00-2, 005-008-00-8, 005-011-00-4 a 607-230-00-6 nahrazují těmito záznamy:

Indexové číslo

Chemický název

Číslo ES

Číslo CAS

Klasifikace

Označení

Specifické koncent. limity, multiplikační faktory a ATE

Poznámky

Kódy tříd a kategorií nebezpečnosti

Kódy standardních vět o nebezpečnosti

Kódy výstražných symbolů a signálních slov

Kódy standardních vět o nebezpečnosti

Kódy doplň. standardních vět o nebezpečnosti

„005-007-00-2

kyselina boritá [1]

kyselina boritá [2]

233-139-2 [1]

234-343-4 [2]

10043-35-3 [1]

11113-50-1 [2]

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD

 

 

11 “

„005-008-00-8

oxid boritý

215-125-8

1303-86-2

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD

 

 

11 “

„005-011-00-4

tetraboritan disodný, monohydrát [1]

tetraboritan sodný, bezvodý [2]

sodná sůl kyseliny orthoborité [3]

tetraboritan disodný, dekahydrát [4]

tetraboritan disodný, pentahydrát [5]

235-541-3 [1]

215-540-4 [2]

237-560-2 [3]

215-540-4 [4]

215-540-4 [5]

12267-73-1 [1]

1330-43-4 [2]

13840-56-7 [3]

1303-96-4 [4]

12179-04-3 [5]

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD

 

 

11 “

„607-230-00-6

2-ethylhexanová kyselina a její soli, s výjimkou těch, které jsou uvedeny jinde v této příloze

Repr. 1B

H360D

GHS08

Dgr

H360D

 

 

A, X, 12 “.


11.7.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 176/10


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/1436

ze dne 10. července 2023,

kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 neobnovuje schválení účinné látky dimoxystrobin a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 a prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/408

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 20 odst. 1 a čl. 78 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnicí Komise 2006/75/ES (2) byl dimoxystrobin zařazen jako účinná látka do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (3).

(2)

Podle čl. 78 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 se účinné látky zařazené do přílohy I směrnice 91/414/EHS považují za schválené podle nařízení (ES) č. 1107/2009 a jsou uvedeny v části A přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (4).

(3)

Platnost schválení účinné látky dimoxystrobin, jak je stanoveno v části A přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011, skončí dnem 31. ledna 2024.

(4)

V souladu s článkem 1 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 844/2012 (5) a ve lhůtě stanovené v uvedeném článku byla Maďarsku jakožto zpravodajskému členskému státu a Irsku jakožto spoluzpravodajskému členskému státu předložena žádost o obnovení schválení účinné látky dimoxystrobin.

(5)

Žadatel předložil zpravodajskému členskému státu, spoluzpravodajskému členskému státu, Komisi a Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) doplňující dokumentaci požadovanou článkem 6 prováděcího nařízení (EU) č. 844/2012. Zpravodajský členský stát shledal žádost úplnou.

(6)

Zpravodajský členský stát vypracoval po konzultaci se spoluzpravodajským členským státem návrh hodnotící zprávy o obnovení a dne 1. září 2017 jej předložil úřadu a Komisi. Ve svém návrhu hodnotící zprávy o obnovení navrhl zpravodajský členský stát obnovit schválení účinné látky dimoxystrobin.

(7)

Úřad zpřístupnil souhrn doplňující dokumentace veřejnosti. Úřad rovněž předal návrh hodnotící zprávy o obnovení žadateli a členským státům, aby se k němu vyjádřili, a zahájil o něm veřejnou konzultaci. Obdržené připomínky úřad předal Komisi.

(8)

Úřad v lednu a červnu 2022 vedl odborné konzultace v oblasti toxikologie savců, rozpadu a chování v životním prostředí a ekotoxikologie. Úřad na základě těchto konzultací poukázal obavy, zejména pokud jde o kontaminaci podzemních vod toxikologicky relevantními metabolity dimoxystrobinu.

(9)

S ohledem na obavu ohledně kontaminace podzemních vod zjištěnou úřadem požádala Komise dne 12. srpna 2022 úřad, aby vydal prohlášení obsahující shrnutí jeho hlavních zjištění týkající se posouzení účinné látky dimoxystrobin, pokud jde o její rozpad a chováním v životním prostředí a její ekotoxikologii.

(10)

Dne 11. října 2022 předal úřad toto prohlášení Komisi (6).

(11)

Úřad ve svém prohlášení potvrdil, že pro všechna reprezentativní použití dotčené účinné látky existuje kritická oblast obav, zejména vysoký potenciál kontaminace podzemních vod toxikologicky relevantními metabolity dimoxystrobinu (505M08 a 505M09) za všech geoklimatických podmínek představených ve scénářích hodnocení podzemních vod.

(12)

Komise předložila dne 8. prosince 2022 Stálému výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva návrh zprávy o obnovení schválení týkající se dimoxystrobinu a dne 25. ledna 2023 návrh tohoto nařízení.

(13)

Komise vyzvala žadatele, aby se k prohlášení úřadu vyjádřil. Navíc v souladu s čl. 14 odst. 1 třetím pododstavcem prováděcího nařízení (EU) č. 844/2012 vyzvala Komise žadatele, aby předložil připomínky k návrhu zprávy o obnovení schválení. Žadatel předložil své připomínky, které byly důkladně přezkoumány.

(14)

Navzdory argumentům předloženým žadatelem nebylo možné vyvrátit obavy týkající se rozpadu v životním prostředí, chování a ekotoxikologie dimoxystrobinu.

(15)

Nebylo proto prokázáno, že dimoxystrobin splňuje kritéria pro schválení stanovená v článku 4 nařízení (ES) č. 1107/2009. Je tedy vhodné neobnovit schválení účinné látky dimoxystrobin.

(16)

Prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(17)

V prováděcím nařízení Komise (EU) 2015/408 (7) byl dimoxystrobin uveden jako látka, která se má nahradit. Vzhledem k tomu, že schválení dimoxystrobinu nebylo obnoveno, není již jeho zařazení v seznamu relevantní. V souladu s tím by měl být dimoxystrobin z přílohy prováděcího nařízení (EU) 2015/408 vyňat.

(18)

Členským státům by na odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující dimoxystrobin měl být poskytnut určitý čas.

(19)

U přípravků na ochranu rostlin obsahujících dimoxystrobin, pro něž členské státy udělí odkladnou lhůtu v souladu s článkem 46 nařízení (ES) č. 1107/2009, by tato lhůta měla uplynout nejpozději 12 měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost.

(20)

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2023/115 (8) byla prodloužena doba platnosti schválení dimoxystrobinu do 31. ledna 2024, aby bylo možno dokončit postup pro obnovení schválení před uplynutím uvedené doby platnosti schválení. Nicméně vzhledem k tomu, že rozhodnutí o neobnovení schválení bylo přijato před prodlouženým datem skončení jeho platnosti, mělo by se toto nařízení začít používat dříve než k uvedenému datu.

(21)

Tímto nařízením není dotčeno předložení další žádosti o schválení dimoxystrobinu podle článku 7 nařízení (ES) č. 1107/2009.

(22)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Neobnovení schválení účinné látky

Schválení účinné látky dimoxystrobin se neobnovuje.

Článek 2

Změna prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011

V části A přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se řádek 128 pro dimoxystrobin zrušuje.

Článek 3

Změna prováděcího nařízení (EU) 2015/408

Položka pro dimoxystrobin v příloze prováděcího nařízení (EU) 2015/408 se zrušuje.

Článek 4

Přechodná opatření

Členské státy odejmou povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující účinnou látku dimoxystrobin do dne 31. ledna 2024.

Článek 5

Odkladná lhůta

Jakákoli odkladná lhůta udělená členskými státy v souladu s článkem 46 nařízení (ES) č. 1107/2009 uplyne nejpozději dne 31. července 2024.

Článek 6

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. července 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Směrnice Komise 2006/75/ES ze dne 11. září 2006, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky dimoxystrobinu (Úř. věst. L 248, 12.9.2006, s. 3).

(3)  Směrnice Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 844/2012 ze dne 18. září 2012, kterým se stanoví ustanovení nezbytná k provedení postupu obnovení schválení účinných látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 252, 19.9.2012, s. 26). Toto nařízení bylo nahrazeno nařízením (EU) 2020/1740, avšak nadále se použije na postup pro obnovení schválení účinných látek: 1) u nichž doba platnosti schválení uplyne před 27. březnem 2024; 2) u nichž se doba platnosti schválení prodlužuje nařízením, které bylo přijato podle článku 17 nařízení (ES) č. 1107/2009 dne 27. března 2021 nebo po tomto dni, do 27. března 2024 nebo do pozdějšího data.

(6)  EFSA (European Food Safety Authority), 2022. Statement concerning the assessment of environmental fate and behaviour and ecotoxicology in the context of the pesticides peer review of the active substance dimoxystrobin. EFSA Journal 2022; 20(11): e07634 https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7634.

(7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/408 ze dne 11. března 2015 o provádění čl. 80 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o sestavení seznamu látek, které se mají nahradit (Úř. věst. L 67, 12.3.2015, s. 18).

(8)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/115 ze dne 16. ledna 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinné látky dimoxystrobin (Úř. věst. L 15, 17.1.2023, s. 13).


SMĚRNICE

11.7.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 176/14


SMĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2023/1437

ze dne 4. května 2023,

kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití rtuti v převodnících tlaku taveniny určených pro kapilární reometry za určitých podmínek

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (1), a zejména na čl. 5 odst. 1 písm. a) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle směrnice 2011/65/EU musí členské státy zajistit, aby elektrická a elektronická zařízení uváděná na trh neobsahovala nebezpečné látky uvedené v příloze II zmíněné směrnice. Toto omezení se nevztahuje na některá použití vyňatá z omezení, jež jsou uvedena v příloze IV dané směrnice.

(2)

Kategorie elektrických a elektronických zařízení, na něž se směrnice 2011/65/EU vztahuje, jsou uvedeny v její příloze I.

(3)

Rtuť je omezená látka uvedená v příloze II směrnice 2011/65/EU.

(4)

Dne 26. dubna 2021 obdržela Komise žádost podanou v souladu s čl. 5 odst. 3 směrnice 2011/65/EU o zařazení výjimky pro použití rtuti v převodnících tlaku taveniny určených pro kapilární reometry při teplotě vyšší než 300 °C a tlaku vyšším než 1 000 barů do seznamu v příloze IV uvedené směrnice (dále jen „požadovaná výjimka“).

(5)

Použitý převodník tlaku zabudovaný do kapilárních reometrů se skládá z elektrických součástí a je elektrickým měřicím zařízením v oblasti působnosti směrnice 2011/65/EU. Kapilární reometry popsané v požadované výjimce spadají do kategorie 9 „monitorovací a kontrolní přístroje“ uvedené v příloze I směrnice 2011/65/EU.

(6)

Hodnocení žádosti o výjimku, které zahrnovalo technickou a vědeckou hodnotící studii (2), dospělo k závěru, že nahrazení rtuti v převodnících tlaku taveniny určených pro kapilární reometry při teplotě vyšší než 300 °C a tlaku vyšším než 1 000 barů je v současné době vědecky a technicky neproveditelné. Hodnocení zahrnovalo konzultace se zúčastněnými stranami v souladu s požadavky čl. 5 odst. 7 směrnice 2011/65/EU.

(7)

Je splněna jedna z příslušných podmínek uvedených v čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice 2011/65/EU, a sice že jejich odstranění a náhrada je vědecky nebo technicky neproveditelná.

(8)

Je proto vhodné udělit požadovanou výjimku doplněním použití, na něž se vztahuje, do přílohy IV směrnice 2011/65/EU, pokud jde o elektrická a elektronická zařízení kategorie 9.

(9)

Aby byla dodržena budoucí omezení týkající se výrobků s přidanou rtutí podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 (3), je nezbytné omezit dobu platnosti výjimky do 31. prosince 2025. Doba platnosti je stanovena v souladu s čl. 5 odst. 2 prvním pododstavcem směrnice 2011/65/EU.

(10)

Směrnice 2011/65/EU by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha IV směrnice 2011/65/EU se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

1.   Členské státy přijmou a zveřejní do dne 31. ledna 2024 právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Tyto předpisy použijí ode dne 1. února 2024.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 4. května 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 88.

(2)  Studie k posouzení žádostí o dvě (-2-) výjimky pro použití rtuti v převodnících tlaku a DEHP v základním materiálu PVC v příloze IV směrnice 2011/65/EU (balíček 25)

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 ze dne 17. května 2017 o rtuti a o zrušení nařízení (ES) č. 1102/2008 (Úř. věst. L 137, 24.5.2017, s. 1).


PŘÍLOHA

V příloze IV směrnice 2011/65/EU se doplňuje nový záznam 49, který zní:

„49.

Rtuť v převodnících tlaku taveniny určených pro kapilární reometry při teplotě vyšší než 300 °C a tlaku vyšším než 1 000 barů

Platí pro kategorii 9 do 31. prosince 2025.“


11.7.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 176/17


PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE (EU) 2023/1438

ze dne 10. července 2023,

kterou se mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, pokud jde o protokoly pro zkoušení některých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2002/53/ES ze dne 13. června 2002 o Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin (1), a zejména na čl. 7 odst. 2 písm. a) a b) uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 2002/55/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva zeleniny na trh (2), a zejména na čl. 7 odst. 2 písm. a) a b) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Cílem směrnic Komise 2003/90/ES (3) a 2003/91/ES (4) je zajistit, aby odrůdy druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny, které členské státy zařadí do svých vnitrostátních katalogů, vyhovovaly protokolům stanoveným Odrůdovým úřadem Společenství (CPVO). Cílem těchto směrnic je zejména zajistit dodržování pravidel, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny. Pro druhy, na něž se protokoly CPVO nevztahují, zajišťují uvedené směrnice soulad s obecnými zásadami Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin (UPOV).

(2)

CPVO a UPOV aktualizovaly stávající protokoly, zejména pokud jde o konopí seté, česnek, kedluben, čekanku hlávkovou, meloun vodní a vodnici. Uvedený vývoj by se měl odrazit v právu Unie.

(3)

Směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(4)

Členské státy by měly nová pravidla uplatňovat ode dne 1. ledna 2024. Aby však nedošlo k narušení úředních zkoušek, mělo by platit, že u odrůd, jejichž zařazení do Společného katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin nebo zeleniny nebylo dosud povoleno, by úřední zkoušky, které byly zahájeny před 1. lednem 2024 a dosud nebyly dokončeny, měly nadále probíhat v souladu se směrnicí 2003/90/ES nebo směrnicí 2003/91/ES ve znění platném před tím, než byly změněny touto směrnicí.

(5)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Změny směrnice 2003/90/ES

Přílohy I a II směrnice 2003/90/ES se nahrazují zněním uvedeným v části A přílohy této směrnice.

Článek 2

Změny směrnice 2003/91/ES

Přílohy směrnice 2003/91/ES se nahrazují zněním uvedeným v části B přílohy této směrnice.

Článek 3

Provedení ve vnitrostátním právu

1.   Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 31. prosince 2023. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění. Použijí tyto předpisy ode dne 1. ledna 2024.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 4

Přechodná opatření

Pro úřední zkoušky odrůd, které byly zahájeny před 1. lednem 2024, ale dosud nebyly dokončeny, se použijí směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES ve znění platném před tím, než byly změněny touto směrnicí.

Článek 5

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 6

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 10. července 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 33.

(3)  Směrnice Komise 2003/90/ES ze dne 6. října 2003, kterou se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/53/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin (Úř. věst. L 254, 8.10.2003, s. 7).

(4)  Směrnice Komise 2003/91/ES ze dne 6. října 2003, kterou se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zeleniny (Úř. věst. L 254, 8.10.2003, s. 11).


PŘÍLOHA

Část A

„PŘÍLOHA I

Seznam druhů uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. a), které musí být v souladu s technickými protokoly Odrůdového úřadu Společenství (CPVO)  (*1)

Vědecký název

Obecný název

Protokol CPVO

Dactylis glomerata L.

Srha laločnatá

TP 31/1 ze dne 25.3.2021

Festuca arundinacea Schreb.

Kostřava rákosovitá

TP 39/1 ze dne 1.10.2015

Festuca filiformis Pourr.

Kostřava vláskovitá

TP 67/1 ze dne 23.6.2011

Festuca ovina L.

Kostřava ovčí

TP 67/1 ze dne 23.6.2011

Festuca pratensis Huds.

Kostřava luční

TP 39/1 ze dne 1.10.2015

Festuca rubra L.

Kostřava červená

TP 67/1 ze dne 23.6.2011

Festuca trachyphylla (Hack.) Hack.

Kostřava drsnolistá

TP 67/1 ze dne 23.6.2011

Lolium multiflorum Lam.

Jílek mnohokvětý

TP 4/2 ze dne 19.3.2019

Lolium perenne L.

Jílek vytrvalý

TP 4/2 ze dne 19.3.2019

Loliumhybridum Hausskn.

Jílek hybridní

TP 4/2 ze dne 19.3.2019

Medicago sativa L.

Vojtěška setá

TP 6/1 opr. ze dne 22.12.2021

Medicagovaria T. Martyn

Vojtěška proměnlivá

TP 6/1 opr. ze dne 22.12.2021

Phleum nodosum L.

Bojínek hlíznatý

TP 34/1 ze dne 22.12.2021

Phleum pratense L.

Bojínek luční

TP 34/1 ze dne 22.12.2021

Pisum sativum L. (partim)

Hrách polní

TP 7/2 opr. rev. 3 ze dne 6.3.2020

Poa pratensis L.

Lipnice luční

TP 33/1 ze dne 15.3.2017

Trifolium pratense L.

Jetel luční

TP 5/1 ze dne 22.12.2021

Vicia faba L.

Bob polní

TP 8/1 ze dne 19.3.2019

Vicia sativa L.

Vikev setá

TP 32/1 ze dne 19.4.2016

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

Tuřín

TP 89/1 ze dne 11.3.2015

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

Ředkev olejná

TP 178/1 ze dne 15.3.2017

Brassica napus L. (partim)

Řepka olejka

TP 36/3 ze dne 21.4.2020

Cannabis sativa L.

Konopí seté

TP 276/2 rev. ze dne 30.12.2022

Glycine max (L.) Merr.

Sója

TP 80/1 ze dne 15.3.2017

Gossypium spp.

Bavlník

TP 88/2 ze dne 11.12.2020

Helianthus annuus L.

Slunečnice roční

TP 81/1 ze dne 31.10.2002

Linum usitatissimum L.

Len setý přadný / len setý olejný

TP 57/2 ze dne 19.3.2014

Sinapis alba L.

Hořčice bílá

TP 179/1 ze dne 15.3.2017

Avena nuda L.

Oves nahý

TP 20/3 ze dne 6.3.2020

Avena sativa L. (včetně A. byzantina K. Koch)

Oves setý

TP 20/3 ze dne 6.3.2020

Hordeum vulgare L.

Ječmen

TP 19/5 ze dne 19.3.2019

Oryza sativa L.

Rýže setá

TP 16/3 ze dne 1.10.2015

Secale cereale L.

Žito

TP 58/1 opr. rev. ze dne 27.4.2022

Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor

Čirok

TP 122/1 ze dne 19.3.2019

Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse

Čirok súdánská tráva

TP 122/1 ze dne 19.3.2019

Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolorSorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse

Hybridy vzniklé křížením druhů Sorghum bicolor subsp. bicolorSorghum bicolor subsp. drummondii

TP 122/1 ze dne 19.3.2019

xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

Hybridy vzniklé křížením druhů rodu Triticum s druhy rodu Secale

TP 121/3 opr. ze dne 27.4.2022

Triticum aestivum L. subsp. aestivum

Pšenice setá

TP 3/5 ze dne 19.3.2019

Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) van Slageren

Pšenice tvrdá

TP 120/3 ze dne 19.3.2014

Zea mays L. (partim)

Kukuřice

TP 2/3 ze dne 11.3.2010

Solanum tuberosum L.

Brambor

TP 23/3 ze dne 15.3.2017

PŘÍLOHA II

Seznam druhů uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. b), které musí být v souladu s obecnými zásadami zkoušení Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin (UPOV)  (*2)

Vědecký název

Obecný název

Obecná zásada UPOV

Beta vulgaris L.

Řepa krmná

TG/150/3 ze dne 4.11.1994

Agrostis canina L.

Psineček psí

TG/30/6 ze dne 12.10.1990

Agrostis gigantea Roth

Psineček veliký

TG/30/6 ze dne 12.10.1990

Agrostis stolonifera L.

Psineček výběžkatý

TG/30/6 ze dne 12.10.1990

Agrostis capillaris L.

Psineček tenký

TG/30/6 ze dne 12.10.1990

Bromus catharticus Vahl

Sveřep samužníkovitý

TG/180/3 ze dne 4.4.2001

Bromus sitchensis Trin.

Sveřep sitkovský

TG/180/3 ze dne 4.4.2001

xFestulolium Asch. et Graebn.

Hybridy vzniklé křížením druhů rodu Festuca s druhy rodu Lolium

TG/243/1 ze dne 9.4.2008

Lotus corniculatus L.

Štírovník růžkatý

TG/193/1 ze dne 9.4.2008

Lupinus albus L.

Lupina bílá

TG/66/4 ze dne 31.3.2004

Lupinus angustifolius L.

Lupina úzkolistá

TG/66/4 ze dne 31.3.2004

Lupinus luteus L.

Lupina žlutá

TG/66/4 ze dne 31.3.2004

Medicago doliata Carmign.

Medicago doliata Carmign.

TG/228/1 ze dne 5.4.2006

Medicago italica (Mill.) Fiori

Medicago italica (Mill.) Fiori

TG/228/1 ze dne 5.4.2006

Medicago littoralis Rohde ex Loisel.

Tolice pobřežní

TG/228/1 ze dne 5.4.2006

Medicago lupulina L.

Tolice dětelová

TG/228/1 ze dne 5.4.2006

Medicago murex Willd.

Medicago murex Willd.

TG/228/1 ze dne 5.4.2006

Medicago polymorpha L.

Tolice mnohotvará

TG/228/1 ze dne 5.4.2006

Medicago rugosa Desr.

Medicago rugosa Desr.

TG/228/1 ze dne 5.4.2006

Medicago scutellata (L.) Mill.

Medicago scutellata (L.) Mill.

TG/228/1 ze dne 5.4.2006

Medicago truncatula Gaertn.

Medicago truncatula Gaertn.

TG/228/1 ze dne 5.4.2006

Trifolium repens L.

Jetel plazivý

TG/38/7 ze dne 9.4.2003

Trifolium subterraneum L.

Jetel podzemní

TG/170/3 ze dne 4.4.2001

Phacelia tanacetifolia Benth.

Svazenka vratičolistá

TG/319/1 ze dne 5.4.2017

Arachis hypogaea L.

Podzemnice olejná

TG/93/4 ze dne 9.4.2014

Brassica juncea (L.) Czern

Brukev sítinovitá

TG/335/1 ze dne 17.12.2020

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Řepice

TG/185/3 ze dne 17.4.2002

Carthamus tinctorius L.

Světlice barvířská

TG/134/3 ze dne 12.10.1990

Papaver somniferum L.

Mák setý

TG/166/4 ze dne 9.4.2014

Část B

„PŘÍLOHA I

Seznam druhů uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. a), které musí být v souladu s technickými protokoly Odrůdového úřadu Společenství (CPVO)  (*3)

Vědecký název

Obecný název

Protokol CPVO

Allium cepa L. (skupina Cepa)

Cibule a echalion

TP 46/2 ze dne 1.4.2009

Allium cepa L. (skupina Aggregatum)

Šalotka

TP 46/2 ze dne 1.4.2009

Allium fistulosum L.

Cibule sečka

TP 161/1 ze dne 11.3.2010

Allium porrum L.

Pór

TP 85/2 ze dne 1.4.2009

Allium sativum L.

Česnek

TP 162/2 ze dne 30.5.2023

Allium schoenoprasum L.

Pažitka

TP 198/2 ze dne 11.3.2015

Apium graveolens L.

Celer řapíkatý

TP 82/1 ze dne 13.3.2008

Apium graveolens L.

Celer bulvový

TP 74/1 ze dne 13.3.2008

Asparagus officinalis L.

Chřest

TP 130/2 ze dne 16.2.2011

Beta vulgaris L.

Řepa salátová včetně „Cheltenham beet“

TP 60/1 ze dne 1.4.2009

Beta vulgaris L.

Mangold

TP 106/2 ze dne 14.4.2021

Brassica oleracea L.

Kadeřávek

TP 90/1 ze dne 16.2.2011

Brassica oleracea L.

Květák

TP 45/2 rev. 2 ze dne 21.3.2018

Brassica oleracea L.

Brokolice

TP 151/2 rev. 2 ze dne 21.4.2020

Brassica oleracea L.

Kapusta růžičková

TP 54/2 rev. ze dne 15.3.2017

Brassica oleracea L.

Kedluben

TP 65/2 ze dne 30.5.2023

Brassica oleracea L.

Kapusta hlávková, zelí hlávkové bílé a zelí hlávkové červené

TP 48/3 rev. 2 ze dne 25.3.2021

Brassica rapa L.

Zelí pekingské

TP 105/1 ze dne 13.3.2008

Capsicum annuum L.

Chilli nebo paprika

TP 76/2 opr. rev. 2 ze dne 21.4.2020

Cichorium endivia L.

Endivie kadeřavá a eskariol

TP 118/3 ze dne 19.3.2014

Cichorium intybus L.

Čekanka průmyslová

TP 172/2 ze dne 1.12.2005

Cichorium intybus L.

Čekanka hlávková

TP 154/2 rev. ze dne 31.3.2023

Cichorium intybus L.

Čekanka pro puky

TP 173/2 ze dne 21.3.2018

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Meloun vodní

TP 142/2 rev. 2 ze dne 31.3.2023

Cucumis melo L.

Meloun cukrový

TP 104/2 opr. rev. 2 ze dne 25.3.2021

Cucumis sativus L.

Okurka salátová a okurka nakládačka

TP 61/2 rev. 2 ze dne 19.3.2019

Cucurbita maxima Duchesne

Tykev velkoplodá

TP 155/1 ze dne 11.3.2015

Cucurbita pepo L.

Tykev obecná

TP 119/1 rev. ze dne 19.3.2014

Cynara cardunculus L.

Artyčok a karda

TP 184/2 rev. ze dne 6.3.2020

Daucus carota L.

Mrkev a mrkev krmná

TP 49/3 opr. ze dne 13.3.2008

Foeniculum vulgare Mill.

Fenykl

TP 183/2 ze dne 14.4.2021

Lactuca sativa L.

Salát

TP 13/6 rev. 3 ze dne 27.4.2022

Solanum lycopersicum L.

Rajče

TP 44/4 rev. 5 ze dne 14.4.2021

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Petržel

TP 136/1 opr. ze dne 21.3.2007

Phaseolus coccineus L.

Fazol šarlatový

TP 9/1 ze dne 21.3.2007

Phaseolus vulgaris L.

Fazol obecný keříčkový a fazol obecný pnoucí

TP 12/4 ze dne 27.2.2013

Pisum sativum L. (partim)

Hrách dřeňový, hrách kulatosemenný a hrách cukrový

TP 7/2 opr. rev. 3 ze dne 6.3.2020

Raphanus sativus L.

Ředkvička a ředkev

TP 64/2 opr. rev. ze dne 11.3.2015

Rheum rhabarbarum L

Reveň

TP 62/1 ze dne 19.4.2016

Scorzonera hispanica L.

Hadí mord španělský neboli černý kořen

TP 116/1 ze dne 11.3.2015

Solanum melongena L.

Lilek vejcoplodý

TP 117/1 ze dne 13.3.2008

Spinacia oleracea L.

Špenát

TP 55/5 rev. 4 ze dne 27.4.2022

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Kozlíček polníček

TP 75/2 ze dne 21.3.2007

Vicia faba L. (partim)

Bob zahradní

TP 206/1 ze dne 25.3.2004

Zea mays L. (partim)

Kukuřice cukrová a kukuřice pukancová

TP 2/3 ze dne 11.3.2010

Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. x Solanum peruvianum (L.) Mill.; Solanum lycopersicum L. x Solanum cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg; Solanum pimpinellifolium L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner

Podnože rajčat

TP 294/1 rev. 5 ze dne 14.4.2021

Cucurbita maxima Duchesne x Cucurbita moschata Duchesne

Mezidruhové hybridy druhů Cucurbita maxima Duchesne x Cucurbita moschata Duchesne používané jako podnože

TP 311/1 ze dne 15.3.2017

PŘÍLOHA II

Seznam druhů uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. b), které musí být v souladu s obecnými zásadami zkoušení Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin (UPOV)  (*4)

Vědecký název

Obecný název

Obecná zásada UPOV

Brassica rapa L.

Vodnice

TG/37/11 ze dne 23.9.2022


(*1)  Znění těchto protokolů je k dispozici na internetových stránkách CPVO (www.cpvo.europa.eu).

(*2)  Znění těchto obecných zásad je k dispozici na internetových stránkách Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin (www.upov.int).

(*3)  Znění těchto protokolů je k dispozici na internetových stránkách CPVO (www.cpvo.europa.eu).

(*4)  Znění těchto obecných zásad je k dispozici na internetových stránkách Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin (www.upov.int).


ROZHODNUTÍ

11.7.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 176/26


ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2023/1439

ze dne 10. července 2023,

kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2015/1333 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 31. července 2015 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2015/1333 (1) o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi.

(2)

Rada bezpečnosti OSN ve své rezoluci č. 2292 (2016) povolila státům jednajícím na vnitrostátní úrovni nebo prostřednictvím regionálních organizací provádět na volném moři u pobřeží Libye kontroly plavidel, u nichž mají důvodné podezření, že v rozporu se zbrojním embargem OSN vůči Libyi přepravují přímo či nepřímo zbraně či související materiál do Libye nebo z Libye, a rozhodla, že státy, jež během uvedených kontrol odhalí věci, které jsou na základě zbrojního embarga vůči Libyi zakázané, mají tyto věci zajistit a odstranit.

(3)

V rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/472 (2) se stanoví, že základním úkolem námořní operace Unie EUNAVFOR MED IRINI je přispívat k uplatňování zbrojního embarga OSN vůči Libyi.

(4)

Za tímto účelem se v čl. 2 odst. 3 rozhodnutí (SZBP) 2020/472 stanoví, že v souladu s příslušnými rezolucemi Rady bezpečnosti OSN, zejména s rezolucí č. 2292 (2016), a v případě potřeby má operace EUNAVFOR MED IRINI provádět v rámci dohodnutého operačního prostoru na volném moři u pobřeží Libye kontroly plavidel plavících se do Libye nebo z Libye, pokud existuje důvodné podezření, že daná plavidla přepravují přímo či nepřímo zbraně nebo související materiál do Libye nebo z Libye, a porušují tak zbrojní embargo vůči Libyi, a dále že operace EUNAVFOR MED IRINI má přijmout příslušná opatření k zajištění a odstranění těchto věcí.

(5)

Kromě toho se v čl. 2 odst. 5 rozhodnutí (SZBP) 2020/472 stanoví, že s ohledem na mimořádné operační požadavky může operace EUNAVFOR MED IRINI na základě výzvy členského státu přesměrovat plavidla do přístavů tohoto členského státu a provádět odstranění zajištěných zbraní a souvisejícího materiálu, včetně jejich skladování, zničení nebo převodu některému členskému státu nebo třetí straně. Tamtéž se rovněž stanoví, že při odstranění zajištěných zbraní a souvisejícího materiálu může být nápomocen členský stát, který se zaváže co nejrychleji dokončit postupy nutné k umožnění odstranění zajištěných věcí, a to v rámci svého vnitrostátního práva a postupů.

(6)

Mělo by proto být stanoveno, že uvedený členský stát je povinen přijmout nezbytná opatření, jimiž usnadní odstraňování zbraní a souvisejícího materiálu zajištěných operací EUNAVFOR MED IRINI na volném moři v souladu s jejím mandátem prováděné jménem operace EUNAVFOR MED IRINI.

(7)

Rozhodnutí (SZBP) 2015/1333 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V rozhodnutí (SZBP) 2015/1333 se vkládá nový článek, který zní:

„Článek 5a

1.   V souladu s příslušnými rezolucemi Rady bezpečnosti OSN týkajícími se Libye, zejména rezolucemi č. 1970 (2011) a č. 2292 (2016), se plavidlům plujícím pod vlajkou třetí země do Libye nebo z Libye zakazuje přepravovat v rozporu se zbrojním embargem stanoveným rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1970 (2011) na volném moři u pobřeží Libye přímo či nepřímo zbraně a související materiál včetně zboží a technologií, na něž se vztahuje Společný vojenský seznam Unie.

2.   Členský stát, který je nápomocen operaci EUNAVFOR MED IRINI v souladu s čl. 2 odst. 5 rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/472 (*1), přijme nezbytná opatření, aby jménem operace EUNAVFOR MED IRINI odstranil zbraně nebo související materiál včetně zboží a technologií, na něž se vztahuje Společný vojenský seznam Unie a jež byly zajištěny operací EUNAVFOR MED IRINI na volném moři podle čl. 2 odst. 3 uvedeného rozhodnutí.

3.   K odstranění podle odstavce 2 může dojít zejména zničením předmětných věcí, jejich znehodnocením nebo povolením jejich použití, a to i třetí stranou, přičemž se zabrání jejich následnému převodu do Libye či do jiné země, do níž je převod zbraní nebo souvisejícího materiálu zakázán.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 10. července 2023.

Za Radu

předseda

P. NAVARRO RÍOS


(1)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/1333 ze dne 31. července 2015 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi a o zrušení rozhodnutí 2011/137/SZBP (Úř. věst. L 206, 1.8.2015, s. 34).

(2)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/472 ze dne 31. března 2020 o vojenské operaci Evropské unie ve Středomoří (EUNAVFOR MED IRINI) (Úř. věst. L 101, 1.4.2020, s. 4).


11.7.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 176/28


ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2023/1440

ze dne 10. července 2023

o opatření pomoci v rámci Evropského mírového nástroje na podporu ghanských ozbrojených sil

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 28 odst. 1 a čl. 41 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím Rady (SZBP) 2021/509 (1) byl zřízen Evropský mírový nástroj, kterým členské státy financují činnost Unie v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP) zaměřenou na zachovávání míru, předcházení konfliktům a posilování mezinárodní bezpečnosti podle čl. 21 odst. 2 písm. c) Smlouvy. V souladu s čl. 1 odst. 2 rozhodnutí (SZBP) 2021/509 tak mají být z Evropského mírového nástroje financována zejména opatření pomoci, zahrnující akce k posílení kapacit třetích států a regionálních a mezinárodních organizací souvisejících s vojenskými a obrannými záležitostmi.

(2)

Bezpečnostní podmínky v severních regionech zemí na pobřeží Guinejského zálivu (konkrétně Ghana, Pobřeží slonoviny, Benin a Togo) se v důsledku krize v centrálním Sahelu zhoršují.

(3)

S ohledem na zhoršující se bezpečnostní situaci je důležité posílit obranné a bezpečnostní síly s cílem umožnit a podpořit stabilizační úsilí v Ghaně. V této souvislosti a s plným vědomím, že daná situace si vyžaduje integrovanou reakci, je zajištění dlouhodobého míru a bezpečnosti v Ghaně jednou z klíčových priorit Unie.

(4)

Dne 5. května 2023 obdržel vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku od Ghany žádost, aby Unie poskytla ghanským ozbrojeným silám pomoc při pořizování klíčového vybavení s cílem posílit operační schopnosti vojenských jednotek rozmístěných v severní části země za účelem boje proti ozbrojeným skupinám a maření a omezování příležitostí těchto skupin k páchání teroristických útoků.

(5)

Opatření pomoci mají být prováděna s přihlédnutím k zásadám a požadavkům stanoveným v rozhodnutí (SZBP) 2021/509, zejména při dodržení společného postoje Rady 2008/944/SZBP (2), a v souladu s pravidly pro plnění příjmů a výdajů financovaných z Evropského mírového nástroje.

(6)

Rada znovu potvrzuje své odhodlání chránit, prosazovat a naplňovat lidská práva, základní svobody a demokratické zásady a posilovat právní stát a řádnou správu věcí veřejných v souladu s Chartou OSN, Všeobecnou deklarací lidských práv a mezinárodním právem, zejména s mezinárodním právem v oblasti lidských práv a mezinárodním humanitárním právem,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Zřízení, cíle, oblast působnosti a doba trvání

1.   Zřizuje se opatření pomoci ve prospěch Ghany (dále jen „příjemce“), jež bude financováno v rámci Evropského mírového nástroje (dále jen „opatření pomoci“).

2.   Cílem opatření pomoci je posílit schopnosti ghanských ozbrojených sil k obraně územní celistvosti a svrchovanosti Ghany a jejího civilního obyvatelstva před vnitřní a vnější agresí a přispět k míru a stabilitě v regionu.

3.   K dosažení cíle stanoveného v odstavci 2 se z opatření pomoci financují tyto druhy vybavení, které není určené k použití smrtící síly:

a)

zpravodajské a sledovací vybavení;

b)

systémy elektronického boje;

c)

vojenské ženijní vybavení;

d)

vybavení pro říční operace;

e)

vybavení pro likvidaci výbušného materiálu.

4.   Z opatření pomoci je financován transfer do Ghany105 vozidel určených k vojenským účelům, jež byla 18. července 2022 zajištěna operací EUNAVFOR MED IRINI na palubě obchodního plavidla MV Victory (RoRo), kvůli porušení zbrojního embarga OSN vůči Libyi tímto plavidlem.

5.   Doba trvání opatření pomoci je 30 měsíců ode dne přijetí tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Finanční ustanovení

1.   Finanční referenční částka určená na krytí výdajů souvisejících s opatřením pomoci činí 8 250 000 EUR.

2.   Veškeré výdaje jsou spravovány v souladu s rozhodnutím (SZBP) 2021/509 a s pravidly pro plnění příjmů a výdajů financovaných z Evropského mírového nástroje.

3.   Výdaje související s prováděním tohoto opatření pomoci jsou způsobilé ode dne přijetí tohoto rozhodnutí.

Článek 3

Ujednání s příjemcem

1.   Vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (dále jen „vysoký představitel“) uzavře s příjemcem ujednání nezbytná k zajištění toho, aby příjemce dodržoval požadavky a podmínky stanovené tímto rozhodnutím, jakožto podmínku pro poskytování podpory v rámci opatření pomoci.

2.   Ujednání uvedená v odstavci 1 musí obsahovat ustanovení, na jejichž základě se příjemce zavazuje zajistit:

a)

dodržování příslušného mezinárodního práva, zejména mezinárodního práva v oblasti lidských práv a mezinárodního humanitárního práva ze strany ghanských ozbrojených sil;

b)

řádné a efektivní používání veškerých prostředků poskytnutých v rámci opatření pomoci k účelům, k nimž byly poskytnuty;

c)

dostatečnou údržbu veškerých prostředků poskytnutých v rámci opatření pomoci, aby se zajistila jejich použitelnost a operační dostupnost během celého jejich životního cyklu;

d)

že žádné prostředky poskytnuté v rámci opatření pomoci nebudou na konci svého životního cyklu ztraceny nebo převedeny bez souhlasu výboru Evropského mírového nástroje, zřízeného rozhodnutím (SZBP) 2021/509, ve prospěch jiných osob či subjektů, než které jsou určeny v uvedených ujednáních.

3.   Ujednání uvedená v odstavci 1 musí obsahovat ustanovení o pozastavení a ukončení podpory v rámci opatření pomoci v případě, že je zjištěno, že příjemce porušuje povinnosti stanovené v odstavci 2.

Článek 4

Využívání

1.   Vysoký představitel odpovídá za zajištění toho, aby toto rozhodnutí bylo prováděno v souladu s rozhodnutím (SZBP) 2021/509 a pravidly pro plnění příjmů a výdajů financovaných z Evropského mírového nástroje a s integrovaným metodickým rámcem pro posuzování a určování požadovaných opatření a kontrol v souvislosti s opatřeními pomoci v rámci Evropského mírového nástroje.

2.   Činnosti uvedené v čl. 1 odst. 3 provádí správce pro opatření pomoci prostřednictvím správního ujednání se subjektem Economat des Armées v souladu s článkem 37 rozhodnutí (SZBP) 2021/509.

Článek 5

Monitorování, kontrola a hodnocení

1.   Vysoký představitel monitoruje, zda příjemce dodržuje povinnosti stanovené v článku 3. Uvedeným monitorováním se zajišťuje informovanost o souvislostech a rizicích porušování povinností stanovených v souladu s článkem 3 a přispívá se k předcházení tohoto porušování, včetně porušování mezinárodního práva v oblasti lidských práv a mezinárodního humanitárního práva ghanskými ozbrojenými silami.

2.   Kontrola vybavení a dodávek po odeslání je organizována takto:

a)

ověření dodání spočívající v tom, že dodací listy v rámci Evropského mírového nástroje podepisují síly koncového uživatele při převodu vlastnictví;

b)

podávání zpráv spočívající v tom, že příjemce má podávat každoročně zprávu o činnostech prováděných s použitím vybavení poskytnutého v rámci opatření pomoci a (případně) o inventárním soupisu určených položek až do doby, kdy Politický a bezpečnostní výbor shledá, že podávání zpráv již není zapotřebí;

c)

kontroly na místě spočívající v tom, že příjemce má na požádání umožnit vysokému představiteli provést kontroly na místě.

3.   Po dokončení opatření pomoci provede vysoký představitel závěrečné hodnocení s cílem posoudit, zda opatření pomoci přispělo k dosažení cílů uvedených v čl. 1 odst. 2.

Článek 6

Podávání zpráv

Během období provádění předkládá vysoký představitel Politickému a bezpečnostnímu výboru pololetní zprávy o provádění opatření pomoci v souladu s článkem 63 rozhodnutí (SZBP) 2021/509. Správce pro opatření pomoci pravidelně informuje výbor Evropského mírového nástroje, zřízený rozhodnutím (SZBP) 2021/509, o plnění příjmů a výdajů v souladu s článkem 38 uvedeného rozhodnutí, a to včetně poskytování informací o zúčastněných dodavatelích a subdodavatelích.

Článek 7

Pozastavení a ukončení

1.   Politický a bezpečnostní výbor může v souladu s článkem 64 rozhodnutí (SZBP) 2021/509 rozhodnout o úplném nebo částečném pozastavení provádění opatření pomoci.

2.   Politický a bezpečnostní výbor může rovněž doporučit, aby Rada opatření pomoci ukončila.

Článek 8

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 10. července 2023.

Za Radu

předseda

P. NAVARRO RÍOS


(1)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2021/509 ze dne 22. března 2021 o zřízení Evropského mírového nástroje a o zrušení rozhodnutí (SZBP) 2015/528 (Úř. věst. L 102, 24.3.2021, s. 14).

(2)  Společný postoj Rady 2008/944/SZBP ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví společná pravidla pro kontrolu vývozu vojenských technologií a vojenského materiálu (Úř. věst. L 335, 13.12.2008, s. 99).