ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 119

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 66
5. května 2023


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2023/912 ze dne 25. dubna 2023 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými podle článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) z roku 1994 o změně koncesí u všech celních kvót uvedených v listině CLXXV EU v důsledku vystoupení Spojeného království z Evropské unie jménem Unie

1

 

*

PŘEKLAD – Dohoda mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými podle článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) z roku 1994 o změně koncesí u všech celních kvót uvedených v listině EU CLXXV v důsledku vystoupení Spojeného království z Evropské unie

3

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2023/913 ze dne 4. května 2023, kterým se provádí článek 9 nařízení (ES) č. 1183/2005 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Demokratické republice Kongo

20

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/914 ze dne 20. dubna 2023 kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole spojování podniků a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 802/2004 ( 1 )

22

 

*

Nařízení Komise (EU) 2023/915 ze dne 25. dubna 2023 o maximálních limitech některých kontaminujících látek v potravinách a o zrušení nařízení (ES) č. 1881/2006 ( 1 )

103

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/916 ze dne 28. dubna 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Melocotón de Cieza (CHZO))

158

 

*

Nařízení Komise (EU) 2023/917 ze dne 4. května 2023, kterým se opravuje polské znění nařízení (EU) č. 651/2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem ( 1 )

159

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/918 ze dne 4. května 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek aklonifen, ametoktradin, beflubutamid, benthiavalikarb, boskalid, kaptan, klethodim, cykloxydim, cyflumetofen, dazomet, diklofop, dimethomorf, ethefon, fenazachin, fluopikolid, fluoxastrobin, flurochloridon, folpet, formetanát, Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus, hymexazol, kyselina indolylmáselná, mandipropamid, metalaxyl, metaldehyd, metam, metazachlor, metribuzin, milbemektin, paklobutrazol, penoxsulam, fenmedifam, pirimifos-methyl, propamokarb, prochinazid, prothiokonazol, s-metolachlor, Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus, Trichoderma asperellum kmen T34 a Trichoderma atroviride kmen I-1237 ( 1 )

160

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/919 ze dne 4. května 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/804, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých bezešvých trubek a dutých profilů ze železa (jiného než litiny) nebo z oceli (jiné než nerezavějící oceli), s kruhovým příčným průřezem a o vnějším průměru převyšujícím 406,4 mm, pocházejících z Čínské lidové republiky

166

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2023/920 ze dne 4. května 2023 o opatření pomoci v rámci Evropského mírového nástroje na podporu gruzínských obranných sil

169

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2023/921 ze dne 4. května 2023 o opatření pomoci v rámci Evropského mírového nástroje na podporu ozbrojených sil Moldavské republiky

173

 

*

Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2023/922 ze dne 4. května 2023, kterým se provádí rozhodnutí 2010/788/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Demokratické republice Kongo

177

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

MEZINÁRODNÍ DOHODY

5.5.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 119/1


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2023/912

ze dne 25. dubna 2023

o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými podle článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) z roku 1994 o změně koncesí u všech celních kvót uvedených v listině CLXXV EU v důsledku vystoupení Spojeného království z Evropské unie jménem Unie

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 207 odst. 4 první pododstavec ve spojení s čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s rozhodnutím Rady (EU) 2022/1665 (2) byla dne 17. ledna 2023 jménem Unie podepsána Dohoda mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými podle článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) z roku 1994, která se týká změny koncesí u všech celních kvót uvedených v listině CLXXV EU v důsledku vystoupení Spojeného království z Evropské unie (dále jen „dohoda“), s výhradou jejího pozdějšího uzavření.

(2)

Cílem dohody je stanovit rozdělení celních kvót uvedených v listině CLXXV EU ve Všeobecné dohodě o clech a obchodu (GATT) z roku 1994 v důsledku vystoupení Spojeného království z Unie podle článku XXVIII GATT z roku 1994.

(3)

Dohoda by měla být schválena,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Dohoda mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými podle článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) z roku 1994, která se týká změny koncesí u všech celních kvót uvedených v listině CLXXV EU v důsledku vystoupení Spojeného království z Evropské unie, se schvaluje jménem Unie (3).

Článek 2

Předseda Rady provede jménem Unie oznámení v souladu s čl. 3 odst. 1 dohody (4).

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po přijetí.

V Lucemburku dne 25. dubna 2023.

Za Radu

předseda

P. KULLGREN


(1)  Souhlas ze dne 15. března 2023 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).

(2)  Rozhodnutí Rady (EU) 2022/1665 ze dne 26. září 2022 o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými podle článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) z roku 1994 o změně koncesí u všech celních kvót uvedených v listině CLXXV EU v důsledku vystoupení Spojeného království z Evropské unie jménem Unie (Úř. věst. L 251, 29.9.2022, s. 1).

(3)  Viz strana 3 v tomto Úředním věstníku.

(4)  Datum vstupu v platnost dohody zveřejní v Úředním věstníku Evropské Unie generální sekretariát Rady.


5.5.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 119/3


PŘEKLAD

DOHODA mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými podle článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) z roku 1994 o změně koncesí u všech celních kvót uvedených v listině EU CLXXV v důsledku vystoupení Spojeného království z Evropské unie

EVROPSKÁ UNIE

(dále jen „Unie“)

a

SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ

(dále jen „Spojené státy“),

obě dále jen „strany“,

S OHLEDEM na jednání, která se konala v souladu s článkem XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) z roku 1994 (dále jen „GATT 1994“) a týkala se změny koncesí u celních kvót uvedených v listině CLXXV Unie v důsledku vystoupení Spojeného království z Unie, jak bylo členům WTO sděleno v dokumentu G/SECRET/42/Add.2,

SE DOHODLY TAKTO:

ČLÁNEK 1

Celní kvóty Unie, která již nezahrnuje Spojené království

Pokud jde o celní kvóty, pro které mají Spojené státy práva vést jednání nebo konzultace podle článku XXVIII GATT 1994, souhlasí Spojené státy a Unie s navrhovanými množstevními závazky pro celní kvóty stanovenými v připojené příloze 1 k dokumentu G/SECRET/42/Add.2 pro Unii, a to za těchto podmínek:

celní kvóta 005 (Hovězí maso / Jedlé droby hovězí): objem Unie v rámci části Spojených států / Kanady se upraví na 10 500 tun,

celní kvóta 015 (Vepřové maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené: dělené maso z domácích prasat, čerstvé, chlazené nebo zmrazené, též s kostí, kromě panenské svíčkové předkládané samostatně objem Unie v rámci části erga omnes se upraví na 4 786 tun,

celní kvóta 017 (Vepřové maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené: hřbety a kýty vykostěné z domácích prasat, čerstvé, chlazené nebo zmrazené): objem Unie v rámci kvóty erga omnes se upraví na 5 720 tun,

celní kvóta 018 (Vepřové maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené: hřbety a kýty vykostěné z domácích prasat, čerstvé, chlazené nebo zmrazené objem Unie v rámci kvóty Spojených států se upraví na 0 tun,

celní kvóta 030 (Sušené odstředěné mléko): objem Unie v rámci kvóty erga omnes se upraví na 62 917 tun,

celní kvóta 044 (Brambory, čerstvé nebo chlazené, od 1. ledna do 15. května): objem Unie v rámci kvóty erga omnes se upraví na 4 295 tun,

celní kvóta 045 (Rajčata): objem Unie v rámci kvóty erga omnes se upraví na 472 tun,

celní kvóta 047 (Mrkev, vodnice a tuřín, čerstvé nebo chlazené): objem Unie v rámci kvóty erga omnes se upraví na 1 244 tun,

celní kvóta 048 (Okurky salátové, čerstvé nebo chlazené, od 1. listopadu do 15. května): objem Unie v rámci kvóty erga omnes se upraví na 647 tun,

celní kvóta 051 (Sušená cibule): objem Unie v rámci kvóty erga omnes se upraví na 9 770 tun,

celní kvóta 056 (Mandle): objem Unie v rámci kvóty erga omnes se upraví na 86 223 tun,

celní kvóta 065 (Třešně, čerstvé, od 21. května do 15. července): objem Unie v rámci kvóty erga omnes se upraví na 151 tun,

celní kvóta 068 (Pšenice obecná – střední a nízká jakost): objem Unie v rámci kvóty Spojených států se upraví na 572 000 tun,

celní kvóta 069 (Ječmen): objem Unie v rámci kvóty erga omnes se upraví na 307 105 tun,

celní kvóta 071 (Kukuřice): objem Unie v rámci kvóty erga omnes se upraví na 276 440 tun,

celní kvóta 074 (Neloupaná rýže): objem Unie v rámci kvóty erga omnes se upraví na 7 tun,

celní kvóta 076 (Poloomletá nebo celoomletá rýže): dílčí přerozdělení Spojených států v rámci této kvóty spravované interně podle příslušných právních předpisů Unie se upraví na 25 772 tun,

celní kvóta 077 (Poloomletá nebo celoomletá rýže): dílčí přerozdělení Spojených států v rámci této kvóty spravované interně podle příslušných právních předpisů Unie se upraví na 1 910 tun,

celní kvóta 080 (Zlomková rýže): objem Unie v rámci kvóty erga omnes se upraví na 28 360 tun,

celní kvóta 110 (Ovocné šťávy): objem Unie v rámci kvóty erga omnes se upraví na 6 551 tun,

celní kvóta 111 (Hroznová šťáva): objem Unie v rámci kvóty erga omnes se upraví na 2 525 tun,

celní kvóta 112 (Potravinové přípravky): objem Unie v rámci kvóty erga omnes se upraví na 783 tun,

celní kvóta 113 (Potravinové přípravky): objem Unie v rámci kvóty Spojených států se upraví na 1 286 tun,

celní kvóta 121 (Ostatní přípravky používané k výživě zvířat: Neobsahující žádné mléčné výrobky nebo obsahující méně než 10 % hmotnostních mléčných výrobků): objem Unie v rámci kvóty erga omnes se upraví na 2 800 tun,

celní kvóta 122 (Ostatní přípravky používané k výživě zvířat: Neobsahující žádné mléčné výrobky nebo obsahující méně než 10 % hmotnostních mléčných výrobků): objem Unie v rámci kvóty erga omnes se upraví na 2 700 tun,

celní kvóta 123 (Výživa pro psy a kočky): objem Unie v rámci kvóty erga omnes se upraví na 1 732 tun,

celní kvóta 011 (Zpracované krevety druhu Pandalus borealis): objem Unie v rámci kvóty erga omnes se upraví na 500 tun,

celní kvóta 013 (Překližky z jehličnatého dřeva, bez přísad jiných látek: s pouze loupanými plochami o tloušťce větší než 8,5 mm, nebo broušené pískem, o tloušťce větší než 18,5 mm): objem Unie v rámci kvóty erga omnes se upraví na 448 500 tun,

Kromě toho se Spojené státy a Unie s cílem usnadnit využití celní kvóty dohodly na této změně závazků uvedených v listině:

celní kvóta 011 (Hovězí maso, zmrazené; jedlé droby hovězí, zmrazené): Unie upraví valorickou část celní sazby v rámci kvóty z 20 % na 15 %.

ČLÁNEK 2

Probíhající jednání Unie podle článku XXVIII GATT 1994

1.   Spojené státy chápou, že Unie i nadále vede jednání a konzultace s ostatními členy WTO, kteří mají práva vést jednání nebo konzultace podle článku XXVIII GATT 1994 v důsledku vystoupení Spojeného království z Unie, jak bylo členům WTO sděleno v dokumentu G/SECRET/42/Add.2.

2.   V důsledku těchto jednání a konzultací může Unie zvážit možnou změnu podílů a množství stanovených ve výše uvedeném seznamu nebo podílů a množství navrhovaných Unií v dokumentu G/SECRET/42/Add.2. V případě takové zamýšlené změny s ohledem na předchozí závazek Unie v rámci celní kvóty, pro kterou mají Spojené státy právo vést jednání nebo konzultace, vede Unie před provedením takové změny konzultace se Spojenými státy s cílem nalézt vzájemně uspokojivé řešení, aniž jsou dotčena práva každé strany podle článku XXVIII GATT 1994.

ČLÁNEK 3

Závěrečná ustanovení

1.   Unie a Spojené státy si vzájemně oznámí dokončení svých vnitřních postupů nutných pro vstup této dohody v platnost. Tato dohoda vstupuje v platnost dnem posledního oznámení.

2.   Tato dohoda představuje mezinárodní dohodu mezi Unií a Spojenými státy, a to i pro účely čl. XXVIII odst. 3 písm. a) a b) GATT 1994.

V Bruselu dne 7. ledna 2023 ve dvou vyhotoveních v anglickém jazyce.

Za Evropskou unii

Za Spojené státy americké


PŘÍLOHA K DOHODĚ

G/SECRET/42/Add.2

Seznam celních kvót, které mají být změněny v listině CLXXV – Evropská unie

Navrhované změny jsou tyto:

Navrhuje se rozdělit celní kvóty mezi Evropskou unii ve složení po vystoupení Spojeného království (EU-27) a Spojené království na základě obchodních toků v rámci každé celní kvóty za reprezentativní období (2013–2015). Rozdělení bylo stanoveno v souladu s příslušným podílem využití (%) EU-27 a Spojeného království, který byl uplatněn na celý objem celních kvót uvedených v listině. U všech celních kvót byl uplatňován jednotný přístup, a to i s ohledem na údaje a metodiku. Stávající koncese a navrhované rozdělení pro EU-27 jsou uvedeny níže.

1.   Celní kvóty, které mají být změněny v části I, oddíle I-B (zemědělské produkty)

Pořadové číslo celní kvóty

Popis celní kvóty

Jednotka

Jiné podmínky

___

Dodavatelská země

Stávající koncese v listině CLXXV

(EU-28)

Navrhovaná koncese pro EU-27

001

Živí tuři

kusy

 

710

710

002

Živí tuři

kusy

 

711

711

003

Živí tuři

kusy

 

24 070

24 070

004

Živé ovce a kozy, jiné než čistokrevná plemenná zvířata

t

FYROM

215

215

004

Živé ovce a kozy, jiné než čistokrevná plemenná zvířata

t

Ostatní

105

105

004

Živé ovce a kozy, jiné než čistokrevná plemenná zvířata

t

Erga omnes

91

91

005

Hovězí maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

Jedlé droby hovězí, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

t (produkční hmotnost)

Argentina

17 000

16 936

005

Hovězí maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

Jedlé droby hovězí, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

t (produkční hmotnost)

Austrálie

7 150

2 481

005

Hovězí maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

Jedlé droby hovězí, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

t (produkční hmotnost)

Uruguay

2 300

2 022

005

Hovězí maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

Jedlé droby hovězí, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

t (produkční hmotnost)

USA/Kanada

11 500

11 481

006

„Vysoce jakostní“ hovězí maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

t

Nový Zéland

1 300

846

007

Vykostěné „vysoce jakostní“ hovězí maso, čerstvé nebo chlazené

Jedlé droby hovězí, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

t

Argentina

12 500

12 453

008

Vykostěné hovězí maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

Jedlé droby hovězí, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

t

Brazílie

10 000

8 951

009

Vykostěné hovězí maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

Jedlé droby hovězí, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

t

Uruguay

4 076

3 584

010

Hovězí maso, zmrazené

Jedlé droby hovězí, zmrazené

t (hmotnost vykostěného masa)

 

54 875

43 732

011

Hovězí maso, zmrazené

Jedlé droby hovězí, zmrazené

t (hmotnost nevykostěného masa)

 

63 703

19 676

012

Vykostěné buvolí maso čerstvé, chlazené nebo zmrazené

t (bez kosti)

Argentina

200

200

013

Vykostěné buvolí maso, zmrazené

t (bez kosti)

Austrálie

2 250

1 405

014

Vepřové maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené:

Vepřové maso z domácích prasat vcelku a půlené, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

t

 

15 067

15 067

015

Vepřové maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené:

Dělené maso z domácích prasat, čerstvé, chlazené nebo zmrazené, též s kostí, kromě panenské svíčkové předkládané samostatně

t

Kanada

4 624

4 623

015

Vepřové maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené:

Dělené maso z domácích prasat, čerstvé, chlazené nebo zmrazené, též s kostí, kromě panenské svíčkové předkládané samostatně

t

Erga omnes

6 135

6 133

016

Vepřové maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené:

Hřbety s kostí a kusy z nich z domácích prasat, čerstvé nebo chlazené

Bůčky (prorostlé) a kusy z nich z domácích prasat, zmrazené

t

 

7 000

7 000

017

Vepřové maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené:

Hřbety a kýty vykostěné z domácích prasat, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

t

 

35 265

12 680

018

Vepřové maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené:

Hřbety a kýty vykostěné z domácích prasat, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

t

USA

4 922

1 770

019

Vepřové maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené:

Panenská svíčková z domácích prasat, čerstvá, chlazená nebo zmrazená

t

 

5 000

3 780

020

Skopové nebo kozí maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

t (hmotnost jatečně upraveného těla)

Argentina

23 000

17 006

020

Skopové nebo kozí maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

t (hmotnost jatečně upraveného těla)

Austrálie

19 186

3 837

020

Skopové nebo kozí maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

t (hmotnost jatečně upraveného těla)

Chile

3 000

2 628

020

Skopové nebo kozí maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

t (hmotnost jatečně upraveného těla)

Grónsko

100

48

020

Skopové nebo kozí maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

t (hmotnost jatečně upraveného těla)

Island

600

349

020

Skopové nebo kozí maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

t (hmotnost jatečně upraveného těla)

Nový Zéland

228 389

114 184

020

Skopové nebo kozí maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

t (hmotnost jatečně upraveného těla)

Uruguay

5 800

4 759

020

Skopové nebo kozí maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

t (hmotnost jatečně upraveného těla)

Bosna a Hercegovina

850

410

020

Skopové nebo kozí maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

t (hmotnost jatečně upraveného těla)

Ostatní

200

200

020

Skopové nebo kozí maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

t (hmotnost jatečně upraveného těla)

Erga omnes

200

178

021

Jedlé droby hovězí, zmrazené

t

Argentina

700

700

021

Jedlé droby hovězí, zmrazené

t

Ostatní

800

800

022

Kuřata vcelku, čerstvá, chlazená nebo zmrazená

t

 

6 249

4 054

023

Maso a jedlé droby z drůbeže, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

t

USA

21 345

21 345

024

Dělené kuřecí maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

t

 

8 570

8 253

025

Dělené maso kohoutů a slepic kura domácího (Gallus domesticus), zmrazené, vykostěné

t

 

2 705

2 427

026

Zmrazené dělené maso kohoutů a slepic kura domácího (Gallus domesticus)

t

Brazílie

9 598

8 308

026

Zmrazené dělené maso kohoutů a slepic kura domácího (Gallus domesticus)

t

Erga omnes

15 500

13 471

027

Maso z krocanů a krůt, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

t

 

1 781

1 781

028

Dělené maso z krocanů a krůt, zmrazené

t

Brazílie

3 110

2 692

028

Dělené maso z krocanů a krůt, zmrazené

t

Erga omnes

4 985

4 253

029

Solené drůbeží maso

t

Brazílie

170 807

129 930

029

Solené drůbeží maso

t

Thajsko

92 610

68 385

029

Solené drůbeží maso

t

Ostatní

828

824

030

Sušené odstředěné mléko

t

 

68 537

68 536

031

Máslo a jiné tuky a oleje získané z mléka

t (v ekvivalentu másla)

 

11 360

11 360

032

Máslo, alespoň šest týdnů staré, o obsahu tuku nejméně 80 %, avšak méně než 85 % hmotnostních, vyrobené přímo z mléka nebo smetany, bez použití skladovaných surovin, během jediného, samostatného a nepřerušovaného výrobního procesu

Máslo, alespoň šest týdnů staré, o obsahu tuku nejméně 80 %, avšak méně než 85 % hmotnostních, vyrobené přímo z mléka nebo smetany, bez použití skladovaných surovin, během jediného, samostatného a nepřerušovaného výrobního procesu, v němž může smetana projít fází, kdy dochází k zahuštění a/nebo frakcionaci máselného tuku (procesy nazývané „Ammix“ a „Roztíratelný“)

t

Nový Zéland

74 693

47 177

033

Sýry a tvaroh:

Sýr na pizzu, zmrazený, krájený na kousky o hmotnosti nejvýše 1 g, v nádobách o čistém obsahu 5 kg nebo více, o obsahu vody 52 % hmotnostních nebo více a o obsahu tuku v sušině 38 % hmotnostních nebo více

t

 

5 360

5 360

034

Ostatní sýry

t

 

19 525

19 525

035

Sýry a tvaroh:

Ementál, včetně taveného ementálu

t

 

18 438

18 438

036

Sýry a tvaroh:

Gruyère, Sbrinz, včetně taveného Gruyère

t

 

5 413

5 413

037

Sýry a tvaroh:

Sýry k dalšímu zpracování

t

 

20 007

11 741

038

Sýry k dalšímu zpracování

t

Austrálie

500

500

038

Sýry k dalšímu zpracování

t

Nový Zéland

4 000

1 670

039

Sýry a tvaroh:

Čedar

t

 

15 005

14 941

040

Čedar

t

Nový Zéland

7 000

4 361

040

Čedar

t

Austrálie

3 711

3 711

041

Čedar

t

Kanada

4 000

0

042

Drůbeží vejce ke konzumaci, ve skořápkách

t

 

135 000

114 669

043

Žloutky

Ptačí vejce bez skořápky

t (ekvivalent vajec ve skořápkách)

 

7 000

7 000

044

Brambory, čerstvé nebo chlazené, od 1. ledna do 15. května

t

 

4 295

4 292

045

Rajčata

t

 

472

464

046

Česnek

t

Argentina

19 147

19 147

046

Česnek

t

Čína

48 225

40 556

046

Česnek

t

Ostatní

6 023

3 711

047

Mrkev, vodnice a tuřín, čerstvé nebo chlazené

t

 

1 244

1 192

048

Okurky salátové, čerstvé nebo chlazené, od 1. listopadu do 15. května

t

 

1 134

500

049

Ostatní zelenina, čerstvá nebo chlazená (sladká paprika)

t

 

500

500

050

Houby rodu Agaricus, připravené, konzervované nebo prozatímně konzervované

t

Čína

1 450

1 450

050

Houby rodu Agaricus, připravené, konzervované nebo prozatímně konzervované

t

Erga omnes

33 980

33 980

051

Sušená cibule

t

 

12 000

9 696

052

Maniokové kořeny

t

Thajsko

5 750 000

3 096 027

053

Maniokové kořeny jiné než pelety získané z mouky a krupice

Marantové a salepové kořeny a podobné kořeny a hlízy s vysokým obsahem škrobu

t

Čína

350 000

275 805

053

Maniokové kořeny jiné než pelety získané z mouky a krupice

Marantové a salepové kořeny a podobné kořeny a hlízy s vysokým obsahem škrobu

t

Indonésie

825 000

0

053

Maniokové kořeny jiné než pelety získané z mouky a krupice

Marantové a salepové kořeny a podobné kořeny a hlízy s vysokým obsahem škrobu

t

Ostatní členové WTO kromě Thajska, Číny a Indonésie

145 590

124 552

053

Maniokové kořeny jiné než pelety získané z mouky a krupice

Marantové a salepové kořeny a podobné kořeny a hlízy s vysokým obsahem škrobu

t

Ostatní země, které nejsou členy WTO

30 000

30 000

053

Maniokové kořeny jiné než pelety získané z mouky a krupice

Marantové a salepové kořeny a podobné kořeny a hlízy s vysokým obsahem škrobu

t

Ostatní země, které nejsou členy WTO

2 000

1 691

054

Batáty (sladké brambory), jiné než určené k lidskému požívání

t

Čína

600 000

252 641

055

Batáty (sladké brambory), jiné než určené k lidskému požívání

t

Jiná než Čína

5 000

4 985

056

Mandle, jiné než hořké

t

 

90 000

85 958

057

Sladké pomeranče, čerstvé

t

 

20 000

20 000

058

Ostatní citrusové hybridy

t

 

15 000

14 931

059

Citrony od 15. ledna do 14. června

t

 

10 000

8 156

060

Stolní hrozny, čerstvé, od 21. července do 31. října

t

 

1 500

885

061

Jablka, čerstvá, od 1. dubna do 31. července

t

 

696

666

062

Hrušky, čerstvé, jiné než hrušky k výrobě moštu, volně ložené, od 1. srpna do 31. prosince

t

 

1 000

810

063

Meruňky, čerstvé, od 1. srpna do 31. května

t

 

500

74

064

Meruňky, čerstvé, od 1. června do 31. července

t

 

2 500

1 387

065

Třešně, čerstvé, jiné než višně, od 21. května do 15. července

t

 

800

105

066

Pšenice tvrdá

t

 

50 000

50 000

067

Jakostní pšenice

t

 

300 000

300 000

068

Pšenice obecná (střední a nízká jakost)

t

USA

572 000

571 943

068

Pšenice obecná (střední a nízká jakost)

t

Kanada

38 853

1 463

068

Pšenice obecná (střední a nízká jakost)

t

Ostatní

2 371 600

2 285 665

068

Pšenice obecná (střední a nízká jakost)

t

Erga omnes

129 577

129 577

069

Ječmen

t

 

307 105

306 812

070

Sladovnický ječmen

t

 

50 890

20 789

071

Kukuřice

t

 

277 988

269 214

072

Kukuřice

t

 

500 000

500 000

073

Kukuřice

t

 

2 000 000

2 000 000

074

Neloupaná rýže

t

 

7

5

075

Loupaná rýže (rýže cargo nebo hnědá rýže)

t

 

1 634

1 416

076

Polomletá nebo celomletá rýže

t

 

63 000

36 731

077

Polomletá nebo celomletá rýže

t

Thajsko

4 313

3 663

077

Polomletá nebo celomletá rýže

t

Ostatní

9 187

6 859

078

Polomletá nebo celomletá rýže

t

Thajsko

1 200

1 019

078

Polomletá nebo celomletá rýže

t

Erga omnes

25 516

22 442

079

Zlomková rýže k výrobě potravin podpoložky 1901 10 00

t

 

1 000

1 000

080

Zlomková rýže

t

 

31 788

26 581

081

Zlomková rýže

t

 

100 000

93 709

082

Zrna čiroku

t

 

300 000

300 000

083

Proso

t

 

1 300

888

084

Zrna z ovsa, jiná než šrotovaná

t

 

10 000

231

085

Maniokový škrob

t

 

8 000

6 632

086

Maniokový škrob

t

 

2 000

1 658

087

Uzenky a salámy, suché nebo roztíratelné, tepelně neupravené

Ostatní uzenky a salámy

t

 

3 002

164

088

Přípravky z krůtího masa

t

Brazílie

92 300

89 950

088

Přípravky z krůtího masa

t

Ostatní

11 596

11 301

089

Zpracované kuřecí maso, tepelně neupravené, obsahující 57 % hmotnostních nebo více drůbežího masa nebo drobů

t

Brazílie

15 800

10 969

089

Zpracované kuřecí maso, tepelně neupravené, obsahující 57 % hmotnostních nebo více drůbežího masa nebo drobů

t

Ostatní

340

236

090

Tepelně upravené maso kohoutů a slepic kura domácího (Gallus domesticus)

t

Brazílie

79 477

52 665

090

Tepelně upravené maso kohoutů a slepic kura domácího (Gallus domesticus)

t

Thajsko

160 033

109 441

090

Tepelně upravené maso kohoutů a slepic kura domácího (Gallus domesticus)

t

Ostatní

11 443

8 471

091

Zpracované kuřecí maso obsahující 25 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 57 % hmotnostních drůbežího masa nebo drobů

t

Brazílie

62 905

59 699

091

Zpracované kuřecí maso obsahující 25 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 57 % hmotnostních drůbežího masa nebo drobů

t

Thajsko

14 000

8 019

091

Zpracované kuřecí maso obsahující 25 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 57 % hmotnostních drůbežího masa nebo drobů

t

Ostatní

2 800

1 669

092

Zpracované kuřecí maso obsahující méně než 25 % hmotnostních drůbežího masa nebo drobů

t

Brazílie

295

163

092

Zpracované kuřecí maso obsahující méně než 25 % hmotnostních drůbežího masa nebo drobů

t

Thajsko

2 100

1 162

092

Zpracované kuřecí maso obsahující méně než 25 % hmotnostních drůbežího masa nebo drobů

t

Ostatní

470

260

093

Zpracované kachní, husí nebo perliččí maso, tepelně neupravené, obsahující 57 % hmotnostních nebo více drůbežího masa nebo drobů

t

Thajsko

10

0

094

Zpracované kachní, husí nebo perliččí maso, tepelně upravené, obsahující 57 % hmotnostních nebo více drůbežího masa nebo drobů

t

Thajsko

13 500

8 572

094

Zpracované kachní, husí nebo perliččí maso, tepelně upravené, obsahující 57 % hmotnostních nebo více drůbežího masa nebo drobů

t

Ostatní

220

159

095

Zpracované kachní, husí nebo perliččí maso, tepelně upravené, obsahující 25 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 57 % hmotnostních drůbežího masa nebo drobů

t

Thajsko

600

300

095

Zpracované kachní, husí nebo perliččí maso, tepelně upravené, obsahující 25 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 57 % hmotnostních drůbežího masa nebo drobů

t

Ostatní

148

0

096

Zpracované kachní, husí nebo perliččí maso, tepelně upravené, obsahující méně než 25 % hmotnostních drůbežího masa nebo drobů

t

Thajsko

600

278

096

Zpracované kachní, husí nebo perliččí maso, tepelně upravené, obsahující méně než 25 % hmotnostních drůbežího masa nebo drobů

t

Ostatní

125

58

097

Přípravky nebo konzervy z masa domácích prasat

t

 

6 161

6 161

098

Třtinový cukr, surový, určený k rafinaci

t

Austrálie

9 925

4 961

098

Třtinový cukr, surový, určený k rafinaci

t

Brazílie

388 124

358 454

098

Třtinový cukr, surový, určený k rafinaci

t

Kuba

10 000

10 000

098

Třtinový cukr, surový, určený k rafinaci

t

Erga omnes

372 876

341 460

099

Třtinový nebo řepný cukr

t (ekvivalent bílého cukru)

Indie

10 000

5 841

099

Třtinový nebo řepný cukr

t (ekvivalent bílého cukru)

Země AKT

1 294 700

921 707

100

Chemicky čistá fruktosa

t

 

4 504

4 504

101

Chemicky čistá fruktosa

t

 

1 253

1 253

102

Cukrovinky

t

 

2 289

2 245

103

Čokoláda

t

 

107

81

104

Čokoláda

t

 

2 026

2 026

105

Potravinové přípravky s obilovinami

t

 

191

191

106

Těstoviny

t

 

532

497

107

Sušenky

t

 

409

409

108

Konzervované ananasy, citrusové plody, hrušky, meruňky, třešně a višně, broskve a jahody

t

 

2 838

2 820

109

Pomerančová šťáva, zmrazená, o hustotě nepřesahující 1,33 g/cm3 při teplotě 20 °C

t

 

1 500

1 500

110

Ovocné šťávy

t

 

7 044

6 436

111

Hroznová šťáva (včetně vinného moštu)

t

 

14 029

0

112

Potravinové přípravky

t

 

921

702

113

Potravinové přípravky

t

USA

1 550

831

114

Víno z čerstvých hroznů (jiné než šumivé víno a jakostní víno produkované v určitých oblastech), v nádobách o obsahu ≤ 2 l a mající skutečný obsah alkoholu ≤ 13 % obj.

hl

 

40 000

4 689

115

Víno z čerstvých hroznů (jiné než šumivé víno a jakostní víno produkované v určitých oblastech), v nádobách o obsahu > 2 l a mající skutečný obsah alkoholu ≤ 13 % obj.

hl

 

20 000

15 647

116

Vermouth a ostatní víno z čerstvých hroznů, připravené pomocí aromatických bylin nebo jiných aromatických látek, v nádobách o obsahu > 2 l a mající skutečný obsah alkoholu ≤ 18 % obj.

hl

 

13 810

13 808

117

Otruby, vedlejší mlýnské produkty a jiné zbytky, též ve tvaru pelet, po prosévání, mletí nebo jiném zpracování obilovin

t

 

475 000

458 068

118

Kukuřičný lepek

t

 

10 000

10 000

119

Přípravky sestávající ze směsi sladových klíčků a zbytků po prosévání ječmene před sladovnickým procesem (též včetně jiných semen) s ječným odpadem po sladovnickém procesu a obsahující 12,5 % hmotnostních nebo více proteinů

Přípravky sestávající ze směsi sladových klíčků a zbytků po prosévání ječmene před sladovnickým procesem (též včetně jejich semen) s ječným odpadem po sladovnickém procesu a obsahující 12,5 % hmotnostních nebo více proteinů a ne více než 28 % hmotnostních škrobu

t

 

20 000

20 000

120

Přípravky sestávající ze směsi sladových klíčků a zbytků po prosévání ječmene před sladovnickým procesem (též včetně jiných semen) s ječným odpadem po sladovnickém procesu a obsahující 15,5 % hmotnostních nebo více proteinů

Přípravky sestávající ze směsi sladových klíčků a zbytků po prosévání ječmene před sladovnickým procesem (též včetně jiných semen) s ječným odpadem po sladovnickém procesu a obsahující 15,5 % hmotnostních nebo více proteinů a ne více než 23 % hmotnostních škrobu

t

 

100 000

100 000

121

Ostatní přípravky používané k výživě zvířat:

Neobsahující žádné mléčné výrobky nebo obsahující méně než 10 % hmotnostních mléčných výrobků

t

 

2 800

2 746

122

Ostatní přípravky používané k výživě zvířat:

Neobsahující žádné mléčné výrobky nebo obsahující méně než 10 % hmotnostních mléčných výrobků

t

 

2 700

2 670

123

Výživa pro psy a kočky

t

 

2 058

1 393

124

Vaječný albumin

t (ekvivalent vajec ve skořápkách)

 

15 500

15 500

2.   Celní kvóty, které mají být změněny v části I, oddíle II-B (ostatní produkty)

Pořadové číslo celní kvóty

Popis celní kvóty

Jednotka

Jiné podmínky - Dodavatelská země

Stávající koncese v listině CLXXV (EU-28)

Navrhovaná koncese pro EU-27

001

Tuňáci (rodu Thunnus) a ryby rodu Euthynnus

t

 

17 250

17 221

002

Sleď

t

 

34 000

31 888

003

Štikozubec americký (Merluccius bilinearis)

t

 

2 000

1 999

004

Ryby rodu Coregonus

t

 

1 000

1 000

005

Ryby rodu Allocyttus a druhu Pseudocyttus maculatus

t

 

200

200

006

Treska obecná (Gadus morhua), treska grónská (Gadus ogac) a treska polární (Boreogadus saida)

t

 

25 000

24 998

007

Přípravky a konzervy z ryb (jiné než celé ryby nebo jejich části): ze sardinek, bonit, makrely obecné (Scomber scombrus), makrely japonské (Scomber japonicus) a tuňáka jednobarvého (Orcynopsis unicolor)

t

 

865

631

008

Přípravky a konzervy z ryb (jiné než celé ryby nebo jejich části): ze sardinek, bonit, makrely obecné (Scomber scombrus), makrely japonské (Scomber japonicus) a tuňáka jednobarvého (Orcynopsis unicolor)

t

Thajsko

1 410

123

009

Přípravky a konzervy z ryb (jiné než celé ryby nebo jejich části): z tuňáků, tuňáka pruhovaného (bonito) a ostatních ryb rodu Euthynnus

t

 

742

742

010

Přípravky a konzervy z ryb (jiné než celé ryby nebo jejich části): z tuňáků, tuňáka pruhovaného (bonito) a ostatních ryb rodu Euthynnus

t

Thajsko

1 816

1 816

011

Krevety druhu Pandalus borealis, vyloupané, uvařené, zmrazené, avšak jinak neupravené

t

 

500

474

012

Sladkovodní raci vaření s koprem, zmrazení

t

 

3 000

2 965

013

Překližky z jehličnatého dřeva, bez přísad jiných látek: — s pouze loupanými plochami o tloušťce větší než 8,5 mm, nebo — broušené pískem, o tloušťce větší než 18,5 mm

m3

 

650 000

482 648

014

Nebělené lněné nitě (jiné než koudelné nitě), o délkové hmotnosti 333,3 decitex nebo vyšší (metrické číslo nejvýše 30)

t

 

400

400

015

Podobné drobné skleněné zboží, jiné než skleněné perly, imitace perel, drahokamů a polodrahokamů

t

 

52

52

016

Ferosilicium

t

 

12 600

12 600

017

Ferosilikomangan

t

 

18 550

18 550

018

Ferochrom obsahující nejvýše 0,10 % hmotnostních uhlíku a více než 30 % hmotnostních, avšak nejvýše 90 % hmotnostních chromu

t

 

2 950

2 804


NAŘÍZENÍ

5.5.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 119/20


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2023/913

ze dne 4. května 2023,

kterým se provádí článek 9 nařízení (ES) č. 1183/2005 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Demokratické republice Kongo

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1183/2005 ze dne 18. července 2005 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Demokratické republice Kongo (1), a zejména na čl. 9 odst. 5 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 18. července 2005 přijala Rada nařízení (ES) č. 1183/2005.

(2)

Dne 1. března 2023 aktualizoval výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1533 (2004) informace týkající se jedné osoby, na niž se vztahují omezující opatření.

(3)

Příloha I nařízení (ES) č. 1183/2005 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 1183/2005 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. května 2023.

Za Radu

předseda

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Úř. věst. L 193, 23.7.2005, s. 1.


PŘÍLOHA

V příloze I nařízení (ES) č. 1183/2005 se v části a) (Seznam osob podle článků 2 a 2a) položka 30 nahrazuje tímto:

„30.

Bosco TAGANDA

(také znám jako: a) Bosco Ntaganda, b) Bosco Ntagenda, c) General Taganda, d) Lydia (když byl součástí APR), e) Terminator, f) Tango Romeo (volací znak), g) Romeo (volací znak), h) Major)

Adresa: Belgie (k 14. prosinci 2022).

Datum narození: mezi lety 1973 a 1974.

Místo narození: Bigogwe, Rwanda.

Státní příslušnost: Demokratická republika Kongo.

Datum označení ze strany OSN: 1. listopadu 2005 (pozměněno dne 13. října 2016, 19. srpna 2020, 1. března 2023).

Další informace: Narozen ve Rwandě, v dětství se přestěhoval do Nyamitaby, oblast Masisi, Severní Kivu. Prezidentským výnosem byl dne 11. prosince 2004 v návaznosti na iturijské mírové dohody jmenován brigádním generálem FARDC. Dříve náčelník štábu v CNDP a po zatčení Laurenta Nkundy v lednu 2009 se stal vojenským velitelem CNDP. Od ledna 2009 de facto zástupce velitele při těchto operacích proti FDLR: Umoja Wetu, Kimia II a Amani Leo v Severním a Jižním Kivu. V březnu 2013 vstoupil na území Rwandy a 22. března se v Kigali dobrovolně vydal pracovníkům Mezinárodního trestního soudu. Vydán Mezinárodnímu trestnímu soudu v Haagu, Nizozemsko. Dne 9. června 2014 Mezinárodní trestní soud potvrdil 13 obvinění z válečných zločinů a 5 obvinění ze zločinů proti lidskosti, která proti němu byla vznesena; soudní řízení bylo zahájeno v září 2015. Dne 8. července 2019 jej Mezinárodní trestní soud shledal vinným v 18 případech válečných zločinů a zločinů proti lidskosti spáchaných v letech 2002–2003 v Ituri. Dne 7. listopadu 2019 byl odsouzen k trestu odnětí svobody v celkové délce 30 let. Podal odvolání proti odsouzení i trestu. Dne 30. března 2021 potvrdila jeho odsouzení a trest odvolací komora Mezinárodního trestního soudu. Dne 14. prosince 2022 byl k výkonu trestu převezen na území Belgie. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Bosco Taganda byl vojenským velitelem UPC/L, měl vliv na jeho politiku, velel jeho silám a řídil je; UPC/L je jednou z ozbrojených skupin a milicí uvedených v bodě 20 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1493 (2003), která se v rozporu se zbrojním embargem zabývala nedovoleným obchodováním se zbraněmi. V prosinci 2004 byl jmenován generálem Ozbrojených sil DRK (FARDC), ale odmítl povýšení přijmout, a zůstal tak mimo FARDC. Podle Úřadu zvláštního představitele generálního tajemníka OSN pro děti v ozbrojených konfliktech byl odpovědný za nábor a využívání dětí v Ituri v letech 2002 a 2003 a za 155 případů přímé či velitelské odpovědnosti za nábor a využívání dětí v Severním Kivu v letech 2002 až 2009. Jako náčelník štábu Národního kongresu na obranu lidu (CNDP) nesl přímou i velitelskou odpovědnost za masakr v Kiwanji v listopadu 2008.

Narozen ve Rwandě, v dětství se přestěhoval do Nyamitaby, oblast Masisi, provincie Severní Kivu. V červnu 2011 pobýval v Gomě a vlastnil rozsáhlé farmy v oblasti Ngungu, oblast Masisi, provincie Severní Kivu. V návaznosti na iturijské mírové dohody byl 11. prosince 2004 jmenován brigádním generálem FARDC. Byl náčelníkem štábu v CNDP a po zatčení Laurenta Nkundy v lednu 2009 se pak stal vojenským velitelem CNDP. Počínaje lednem 2009 byl de facto zástupcem velitele při těchto operacích proti FDLR: Umoja Wetu, Kimia II a Amani Leo v provinciích Severní a Jižní Kivu. V březnu 2013 vstoupil na území Rwandy, dne 22. března se dobrovolně vydal pracovníkům Mezinárodního trestního soudu v Kigali a poté byl předán Mezinárodnímu trestnímu soudu v Haagu, Nizozemsko. Dne 9. června 2014 Mezinárodní trestní soud potvrdil 13 obvinění z válečných zločinů a 5 obvinění ze zločinů proti lidskosti, která proti němu byla vznesena. Soudní řízení bylo zahájeno v září 2015.“


5.5.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 119/22


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/914

ze dne 20. dubna 2023

kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole spojování podniků a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 802/2004

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na čl. 57 odst. 2 písm. a) Dohody o Evropském hospodářském prostoru ve spojení s článkem 1 protokolu 21 k této dohodě,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 139/2004 ze dne 20. ledna 2004 o kontrole spojování podniků (1), a zejména na čl. 23 odst. 1 uvedeného nařízení,

po konzultaci s poradním výborem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 802/2004 ze dne 7. dubna 2004, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole spojování podniků (2), bylo několikrát změněno. Vzhledem k tomu, že je nyní třeba provést další změny, mělo by být nařízení (ES) č. 802/2004 v zájmu jasnosti zrušeno a nahrazeno.

(2)

Nařízení (ES) č. 139/2004 je založeno na zásadě povinného oznamování spojení podniků předtím, než se uskuteční. Oznámení má významné právní důsledky, které jsou pro strany navrhovaného spojení výhodné. Nesplnění oznamovací povinnosti však vystavuje strany pokutě a může pro ně rovněž znamenat nepříznivé následky občanskoprávní povahy. Je proto nezbytné, aby v zájmu právní jistoty byl přesně definován předmět a obsah informací, které mají být v oznámení uvedeny.

(3)

Oznamující strany mají v plném rozsahu a pravdivě uvést Komisi skutečnosti a okolnosti, které jsou významné pro přijetí rozhodnutí o oznamovaném spojení.

(4)

Nařízení (ES) č. 139/2004 rovněž dotčeným podnikům umožňuje, aby v odůvodněném podání předcházejícím oznámení požádaly, aby spojení, které splňuje podmínky uvedeného nařízení, bylo Komisi postoupeno jedním nebo více členskými státy, případně aby je Komise postoupila jednomu nebo více členským státům. Je důležité poskytnout Komisi a příslušným orgánům dotčených členských států dostatečné informace, které jim umožní v krátké době vyhodnotit, zda by měly postoupení učinit. Za tímto účelem by mělo odůvodněné podání, které požaduje postoupení, obsahovat některé konkrétní informace.

(5)

Za účelem zjednodušení a urychlení přezkoumání oznámení, odůvodněných podání a informací týkajících se závazků by se měly používat standardizované formuláře. Tyto formuláře jsou uvedeny v přílohách tohoto nařízení. Formát příloh tohoto nařízení se může změnit a odpovídající formuláře mohou být nahrazeny elektronickými formuláři, které obsahují stejné požadavky na informace.

(6)

Jelikož oznámení s sebou přináší zákonné lhůty stanovené v nařízení (ES) č. 139/2004, měly by být rovněž stanoveny podmínky pro tyto lhůty a určen den, kdy nabývají účinnosti.

(7)

V zájmu právní jistoty by měla být stanovena pravidla pro výpočet lhůt stanovených v nařízení (ES) č. 139/2004. Zejména by měl být určen počátek a konec každé lhůty a okolnosti, které mají za následek přerušení již započaté lhůty, s náležitým ohledem na požadavky vyplývající z výjimečně krátkých zákonných lhůt pro řízení.

(8)

Ustanovení týkající se postupu Komise podle nařízení (ES) č. 139/2004 by měla být formulována tak, aby plně zajišťovala právo na slyšení a právo na obhajobu. Pro tyto účely by Komise měla rozlišovat mezi stranami, které oznamují spojení, jinými stranami zúčastněnými na navrhovaném spojení, třetími stranami a stranami, ohledně kterých Komise zamýšlí učinit rozhodnutí o uložení pokuty nebo penále.

(9)

Komise by měla dát oznamujícím stranám a jiným zúčastněným stranám, pokud o to požádají, příležitost před oznámením neformálně a přísně důvěrně projednat zamýšlené spojení. Komise by navíc měla po oznámení udržovat úzký styk s uvedenými stranami v míře, která je nezbytná k tomu, aby s nimi projednala všechny praktické nebo právní problémy, které objeví při prvním přezkoumání případu, s cílem, pokud možno, po vzájemné dohodě tyto problémy odstranit.

(10)

V souladu se zásadou zachování práva na obhajobu by měla být oznamujícím stranám dána příležitost vyjádřit se ke všem námitkám, které Komise navrhuje vzít v úvahu při svých rozhodnutích. Ostatní zúčastněné strany by také měly být informovány o námitkách Komise a měla by jim být poskytnuta příležitost vyjádřit svá stanoviska.

(11)

Třetí strany prokazující oprávněný zájem by také měly dostat příležitost vyjádřit svá stanoviska, pokud o to písemně požádají.

(12)

Různé osoby oprávněné podat připomínky by tak měly učinit písemně, jak ve svém vlastním zájmu, tak v zájmu náležitého řízení, aniž je dotčeno jejich právo žádat popřípadě o slyšení jako doplnění písemného řízení. V naléhavých případech by však Komise měla být schopna přistoupit okamžitě ke slyšením oznamujících stran, jiných zúčastněných stran nebo třetích stran.

(13)

Je nezbytné stanovit pravidla týkající se práv osob, které mají být slyšeny, do jaké míry mají mít přístup ke spisu Komise a za jakých podmínek mohou být zastupovány nebo podporovány.

(14)

Komise by při poskytování přístupu ke spisu měla zajistit ochranu obchodních tajemství a jiných důvěrných informací. Komise by měla mít možnost vyžádat si, aby podniky, které předložily dokumenty nebo prohlášení, důvěrné informace označily.

(15)

Aby Komise mohla provádět náležité posouzení závazků, navržených oznamujícími stranami s cílem vytvořit spojení slučitelné s vnitřním trhem, a zajistit řádné konzultace s jinými zúčastněnými stranami, třetími stranami a orgány členských států, jak stanoví nařízení (ES) č. 139/2004, měl by být stanoven postup a lhůty pro předložení závazků.

(16)

Předávání dokumentů Komisi a ze strany Komise by s ohledem na vývoj informačních a komunikačních technologií a dopad tohoto předávání na životní prostředí mělo v zásadě probíhat prostřednictvím digitálních prostředků. Týká se to zejména oznámení, odůvodněných podání, připomínek v reakci na námitky, které Komise adresuje oznamujícím stranám, jakož i závazků navržených podle čl. 6 odst. 2 nebo čl. 8 odst. 2 nařízení (ES) č. 139/2004,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

OBLAST PŮSOBNOSTI

Článek 1

Toto nařízení se použije na kontrolu spojování prováděnou podle nařízení (ES) č. 139/2004.

KAPITOLA II

OZNÁMENÍ A JINÁ PODÁNÍ

Článek 2

Osoby oprávněné podávat oznámení

1.   Oznámení podávají osoby nebo podniky uvedené v čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 139/2004.

2.   Pokud oznámení podepisují zmocnění externí zástupci osob nebo podniků, předloží tito zástupci písemný doklad o tom, že jsou zmocněni jednat.

Článek 3

Podávání oznámení

1.   Oznámení se podávají prostřednictvím formuláře CO uvedeného v příloze I. Za podmínek stanovených v příloze II lze oznámení podávat prostřednictvím zkráceného formuláře CO uvedeného ve zmíněné příloze. Společná oznámení se podávají na jednom formuláři.

2.   Formuláře uvedené v odstavci 1 a veškerá příslušná podpůrná dokumentace se předkládají Komisi v souladu s článkem 22 a pokyny zveřejněnými Komisí v Úředním věstníku Evropské unie.

3.   Oznámení se vypracovávají v jednom z úředních jazyků Unie. Tento jazyk je také jednacím jazykem řízení pro oznamující strany, jakož i jazykem jakéhokoli dalšího řízení, které se vztahuje ke stejnému spojení. Podpůrná dokumentace se předkládá v původním jazyce. Pokud původní jazyk dokumentu není jedním z úředních jazyků Unie, přiloží se překlad do jednacího jazyka.

4.   Pokud jsou oznámení podávána podle článku 57 Dohody o Evropském hospodářském prostoru, mohou být také v jednom z úředních jazyků států ESVO nebo v pracovním jazyce Kontrolního úřadu ESVO. Pokud jazyk vybraný pro oznámení není úředním jazykem Unie, oznamující strany zároveň doplní veškerou dokumentaci překladem do úředního jazyka Unie. Jazyk, který je vybrán pro překlad, použije Unie jako jednací jazyk pro oznamující strany.

Článek 4

Informace a dokumenty, které mají být poskytnuty

1.   Oznámení obsahuje informace, včetně dokumentů, požadované v příslušných formulářích stanovených v přílohách I a II. Informace musí být správné a úplné.

2.   Komise na základě písemné žádosti oznamujících stran nemusí trvat na povinnosti poskytnout v oznámení určité konkrétní informace, včetně dokumentů, nebo na jakémkoli jiném požadavku stanoveném v přílohách I a II, pokud Komise nepovažuje splnění takových povinností či požadavků za nezbytné pro posouzení případu.

3.   Komise neprodleně písemně potvrdí oznamujícím stranám nebo jejich zástupcům, že obdržela oznámení a jakoukoli odpověď na dopis zaslaný Komisí podle čl. 5 odst. 2 a 3.

Článek 5

Nabytí účinnosti oznámení

1.   S výhradou odstavců 2, 3 a 4 nabývá oznámení účinnosti dnem, kdy je Komise obdrží.

2.   Pokud jsou informace, včetně dokumentů, obsažené v oznámení v podstatných věcech neúplné, Komise neprodleně písemně informuje oznamující strany nebo jejich zástupce. V těchto případech nabývá oznámení účinnosti dnem, kdy Komise obdrží úplné informace.

3.   Podstatné změny ve skutečnostech obsažených v oznámení, které vyjdou najevo po podání oznámení a o kterých oznamující strany vědí nebo by měly vědět, nebo jakékoli nové informace, které vyjdou najevo po podání oznámení, o kterých oznamující strany vědí nebo by měly vědět a které by musely být oznámeny, pokud by byly známy v okamžiku podání, se neprodleně sdělí Komisi. V těchto případech, pokud by tyto podstatné změny nebo nové informace mohly mít zásadní vliv na hodnocení spojení, může Komise za den nabytí účinnosti oznámení považovat den, kdy obdrží příslušné informace. Komise o tom neprodleně písemně informuje oznamující strany nebo jejich zástupce.

4.   Pro účely tohoto článku se nesprávné nebo zavádějící informace považují za neúplné informace, aniž je dotčen čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 139/2004.

5.   Pokud Komise zveřejní skutečnost, že došlo k oznámení, podle čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 139/2004, uvede datum, kdy oznámení obdržela. Pokud podle odstavců 2, 3 a 4 tohoto článku nabude oznámení účinnosti později než v den uvedený v tomto zveřejnění, vydá Komise další zveřejnění, ve kterém uvede pozdější datum.

Článek 6

Zvláštní ustanovení pro odůvodněná podání, dodatky a potvrzení

1.   Odůvodněná podání ve smyslu čl. 4 odst. 4 a 5 nařízení (ES) č. 139/2004 obsahují informace, včetně dokumentů, požadované v příloze III tohoto nařízení. Předložené informace musí být správné a úplné.

2.   Článek 2, čl. 3 odst. 1 třetí věta, čl. 3 odst. 2, 3 a 4, článek 4, čl. 5 odst. 1 až 4 a článek 22 tohoto nařízení se obdobně použijí na odůvodněná podání ve smyslu čl. 4 odst. 4 a 5 nařízení (ES) č. 139/2004.

3.   Článek 2, čl. 3 odst. 1 třetí věta, čl. 3 odst. 2, 3 a 4, článek 4, čl. 5 odst. 1 až 4 a článek 22 tohoto nařízení se obdobně použijí na dodatky k oznámením a na potvrzení ve smyslu čl. 10 odst. 5 nařízení (ES) č. 139/2004.

KAPITOLA III

LHŮTY

Článek 7

Počátek lhůt

Lhůty začínají běžet v pracovní den, jak je definován v článku 24 tohoto nařízení, následující po události, na niž odkazuje příslušné ustanovení nařízení (ES) č. 139/2004.

Článek 8

Konec lhůt

1.   Lhůta vypočtená v pracovních dnech končí na konci svého posledního pracovního dne.

2.   Lhůta stanovená Komisí v podobě konkrétního kalendářního data končí na konci stanoveného dne.

Článek 9

Přerušení lhůty

1.   Lhůty uvedené v čl. 9 odst. 4 a čl. 10 odst. 1 a 3 nařízení (ES) č. 139/2004 se přeruší, pokud Komise musí učinit rozhodnutí podle čl. 11 odst. 3 nebo čl. 13 odst. 4 uvedeného nařízení z některého z těchto důvodů:

(a)

informace, které Komise žádala podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 139/2004 od jedné z oznamujících stran nebo jakékoli jiné zúčastněné strany ve smyslu článku 11 tohoto nařízení, nejsou poskytnuty nebo nejsou poskytnuty v plném znění ve lhůtě stanovené Komisí;

(b)

informace, které Komise žádala podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 139/2004 od třetí strany, nejsou poskytnuty nebo nejsou poskytnuty v plném znění ve lhůtě stanovené Komisí kvůli okolnostem, za které nese odpovědnost jedna z oznamujících stran nebo jakákoli jiná zúčastněná strana ve smyslu článku 11 tohoto nařízení;

(c)

jedna z oznamujících stran nebo jakákoli jiná zúčastněná strana ve smyslu článku 11 tohoto nařízení se odmítla podrobit šetření, které Komise považuje za nezbytné na základě čl. 13 odst. 1 nařízení (ES) č. 139/2004, nebo odmítla spolupracovat při provádění tohoto šetření v souladu s čl. 13 odst. 2 uvedeného nařízení;

(d)

oznamující strany neinformovaly Komisi o podstatných změnách ve skutečnostech obsažených v oznámení nebo o jakýchkoli nových informacích takového druhu, jak je uvedeno v čl. 5 odst. 3 tohoto nařízení.

2.   Lhůty uvedené v čl. 9 odst. 4 a čl. 10 odst. 1 a 3 nařízení (ES) č. 139/2004 se přeruší, pokud Komise musí přijmout rozhodnutí podle čl. 11 odst. 3 uvedeného nařízení, aniž by nejprve zaslala prostou žádost o informace, a to kvůli okolnostem, za které nese odpovědnost jeden z podniků, který se spojení účastní.

3.   Lhůty uvedené v čl. 9 odst. 4 a čl. 10 odst. 1 a 3 nařízení (ES) č. 139/2004 se přeruší:

(a)

v případech uvedených v odst. 1 písm. a) a b) na dobu od konce lhůty stanovené v prosté žádosti o informace do obdržení úplných a správných informací požadovaných rozhodnutím nebo okamžiku, kdy Komise informuje oznamující strany o tom, že s ohledem na výsledky probíhajícího vyšetřování nebo s ohledem na vývoj trhu již nejsou požadované informace nezbytné;

(b)

v případech uvedených v odst. 1 písm. c) na dobu od neúspěšného pokusu provést šetření do ukončení šetření nařízeného rozhodnutím nebo okamžiku, kdy Komise informuje oznamující strany o tom, že s ohledem na výsledky probíhajícího vyšetřování nebo s ohledem na vývoj trhu již není nařízené šetření nezbytné;

(c)

v případech uvedených v odst. 1 písm. d) na dobu od výskytu změny ve skutečnostech uvedených v oznámení do obdržení úplných a správných informací;

(d)

v případech uvedených v odstavci 2 na dobu od konce lhůty stanovené v rozhodnutí do obdržení úplných a správných informací požadovaných rozhodnutím nebo do okamžiku, kdy Komise informuje oznamující strany o tom, že s ohledem na výsledky probíhajícího vyšetřování nebo s ohledem na vývoj trhu již nejsou požadované informace nezbytné.

4.   Přerušení lhůty začíná v pracovní den následující po dni, kdy došlo k události způsobující přerušení. Končí uplynutím dne, kdy důvod pro přerušení odpadne. Pokud tento den není pracovním dnem, přerušení lhůty končí uplynutím následujícího pracovního dne.

5.   Komise v přiměřené lhůtě zpracuje všechny údaje, které obdržela v rámci vyšetřování a které ji dovedly k závěru, že požadované informace nebo nařízené šetření již nejsou nezbytné ve smyslu odst. 3 písm. a), b) a d).

Článek 10

Dodržování lhůt

1.   Lhůty uvedené v čl. 4 odst. 4 čtvrtém pododstavci, čl. 9 odst. 4, čl. 10 odst. 1 a 3 a čl. 22 odst. 3 nařízení (ES) č. 139/2004 jsou dodrženy, pokud Komise učiní příslušné rozhodnutí před uplynutím lhůty.

2.   Lhůty uvedené v čl. 4 odst. 4 druhém pododstavci, čl. 4 odst. 5 třetím pododstavci, čl. 9 odst. 2, čl. 22 odst. 1 druhém pododstavci a čl. 22 odst. 2 druhém pododstavci nařízení (ES) č. 139/2004 jsou dotčeným členským státem dodrženy, pokud tento členský stát před uplynutím lhůty písemně informuje Komisi nebo předloží písemnou žádost nebo se případně k takové žádosti připojí.

3.   Lhůta uvedená v čl. 9 odst. 6 nařízení (ES) č. 139/2004 je dodržena, pokud příslušný orgán dotčeného členského státu informuje dotčené podniky způsobem stanoveným v uvedeném ustanovení před uplynutím lhůty.

KAPITOLA IV

UPLATŇOVÁNÍ PRÁVA NA SLYŠENÍ A SLYŠENÍ

Článek 11

Strany a třetí osoby, které mají být slyšeny

Pro účely práva na slyšení podle článku 18 nařízení (ES) č. 139/2004 se rozlišují tyto strany a třetí osoby:

(a)

oznamující strany, tj. osoby nebo podniky podávající oznámení podle čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 139/2004;

(b)

jiné zúčastněné strany, tj. strany navrhovaného spojení, které nejsou oznamujícími stranami, například prodejce a podnik, který je cílem spojení;

(c)

třetí osoby, tj. fyzické nebo právnické osoby, včetně zákazníků, dodavatelů a konkurentů, pokud prokáží oprávněný zájem ve smyslu čl. 18 odst. 4 druhé věty nařízení (ES) č. 139/2004, zejména:

i)

členové správních nebo řídících orgánů dotčených podniků nebo uznaní zástupci zaměstnanců těchto podniků;

ii)

spotřebitelská sdružení, dotýká-li se navrhované spojení výrobků nebo služeb využívaných konečnými spotřebiteli;

(d)

strany, ohledně kterých Komise zamýšlí přijmout rozhodnutí podle článku 14 nebo článku 15 nařízení (ES) č. 139/2004.

Článek 12

Rozhodnutí o pozastavení spojení

1.   Pokud Komise zamýšlí přijmout rozhodnutí podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 139/2004, které nepříznivě ovlivňuje jednu nebo více stran, informuje písemně oznamující strany a jiné zúčastněné strany o svých námitkách a stanoví lhůtu, v jejímž průběhu mohou strany vyjádřit písemně své názory.

2.   Pokud Komise podle čl. 18 odst. 2 nařízení (ES) č. 139/2004 přijala rozhodnutí uvedené v odstavci 1 tohoto článku předběžně, aniž by poskytla oznamujícím stranám a jiným zúčastněným stranám příležitost vyjádřit své názory, zašle jim neprodleně znění předběžného rozhodnutí a stanoví lhůtu, v jejímž průběhu mohou strany vyjádřit písemně své názory.

Jakmile oznamující strany a jiné zúčastněné strany vyjádří své názory, přijme Komise konečné rozhodnutí, kterým zruší, změní nebo potvrdí předběžné rozhodnutí. Pokud oznamující strany a jiné zúčastněné strany svůj názor ve stanovené lhůtě písemně nevyjádří, předběžné rozhodnutí Komise se stane po uplynutí dané lhůty konečným.

Článek 13

Rozhodnutí ve věci

1.   Pokud Komise zamýšlí přijmout rozhodnutí podle čl. 6 odst. 3 nebo čl. 8 odst. 2 až 6 nařízení (ES) č. 139/2004, vyslechne strany před konzultací s poradním výborem podle čl. 18 odst. 1 a 3 uvedeného nařízení.

Ustanovení čl. 12 odst. 2 tohoto nařízení se použije obdobně, pokud při použití čl. 18 odst. 2 nařízení (ES) č. 139/2004 Komise přijala předběžné rozhodnutí podle čl. 8 odst. 5 uvedeného nařízení.

2.   Komise sdělí své námitky oznamujícím stranám písemně v prohlášení o námitkách. Po vydání prohlášení o námitkách může Komise oznamujícím stranám zaslat jedno nebo více doplňujících prohlášení o námitkách, pokud si přeje vznést nové námitky nebo změnit samotnou povahu dříve vznesených námitek.

Komise při oznamování námitek stanoví lhůtu, během které mohou oznamující strany písemně informovat Komisi o svých připomínkách.

Komise písemně informuje jiné zúčastněné strany o námitkách uvedených v prvním pododstavci a stanoví lhůtu, v níž mohou tyto strany písemně informovat Komisi o svých připomínkách.

Komise není povinna brát ohled na připomínky, které obdrží po uplynutí stanovené lhůty.

3.   Strany, jimž byly námitky adresovány nebo které byly o těchto námitkách informovány, mohou ve svých písemných připomínkách uvést všechny významné skutečnosti, které jsou jim známy, a připojí jakékoli důležité dokumenty, aby uvedené skutečnosti doložily. Strany mohou také navrhnout, aby Komise vyslechla osoby, které mohou tyto skutečnosti potvrdit. Své připomínky předloží Komisi v souladu s článkem 22 a pokyny zveřejněnými Komisí v Úředním věstníku Evropské unie. Komise bez prodlení postoupí kopie těchto písemných připomínek příslušným orgánům členských států.

4.   Po vydání prohlášení o námitkách může Komise oznamujícím stranám zaslat dopis o skutkovém stavu, v němž je informuje o dalších nebo nových skutečnostech či důkazech, které chce použít k potvrzení již vznesených námitek.

Při zaslání dopisu o skutkovém stavu stanoví Komise lhůtu, ve které mohou oznamující strany písemně informovat Komisi o svých připomínkách.

5.   Pokud Komise zamýšlí přijmout rozhodnutí podle článku 14 nebo článku 15 nařízení (ES) č. 139/2004, vyslechne před konzultací s poradním výborem strany, ohledně kterých Komise hodlá takové rozhodnutí přijmout, podle čl. 18 odst. 1 a 3 uvedeného nařízení.

Postup podle odst. 2 prvního a druhého pododstavce a odstavců 3 a 4 se použije obdobně.

Článek 14

Slyšení

1.   Pokud Komise zamýšlí přijmout rozhodnutí podle čl. 6 odst. 3 nebo čl. 8 odst. 2 až 6 nařízení (ES) č. 139/2004, poskytne oznamujícím stranám, které o to požádaly v písemných připomínkách, příležitost přednést své argumenty ústně při slyšení. Také v dalších fázích řízení může Komise poskytnout oznamujícím stranám příležitost, aby vyjádřily své názory ústně.

2.   Pokud Komise zamýšlí přijmout rozhodnutí podle čl. 6 odst. 3 nebo čl. 8 odst. 2 až 6 nařízení (ES) č. 139/2004, poskytne rovněž jiným zúčastněným stranám, které o to požádaly v písemných připomínkách, příležitost přednést své argumenty ústně při slyšení. Také v dalších fázích řízení může Komise poskytnout jiným zúčastněným stranám příležitost, aby vyjádřily své názory ústně.

3.   Pokud Komise zamýšlí přijmout rozhodnutí podle článku 14 nebo článku 15 nařízení (ES) č. 139/2004, poskytne stranám, kterým navrhuje uložit pokutu nebo penále, příležitost přednést své argumenty ústně při slyšení, pokud o to požádaly v písemných připomínkách. Také v dalších fázích řízení může Komise poskytnout těmto stranám příležitost, aby vyjádřily své názory ústně.

Článek 15

Provádění slyšení

1.   Slyšení provádí zcela nezávisle úředník pro slyšení.

2.   Komise vyzve osoby, které mají být slyšeny, aby se dostavily v den, který Komise určí.

3.   Komise vyzve příslušné orgány členských států, aby se zúčastnily slyšení.

4.   Vyzvané osoby se dostaví buď osobně, nebo jsou zastoupeny právními zástupci nebo zástupci pověřenými jejich stanovami. Podniky a sdružení podniků mohou být rovněž zastoupeny řádně zmocněným zástupcem jmenovaným z řad stálých zaměstnanců.

5.   Osobám slyšeným Komisí mohou být nápomocni právní poradci nebo jiné kvalifikované a náležitě zmocněné osoby, které schválí úředník pro slyšení.

6.   Slyšení nejsou veřejná. Každá osoba může být slyšena buď jednotlivě, nebo za přítomnosti jiných předvolaných osob, přičemž se bere ohled na oprávněný zájem podniků na ochraně jejich obchodních tajemství a jiných důvěrných informací.

7.   Úředník pro slyšení může povolit všem stranám ve smyslu článku 11, útvarům Komise a příslušným orgánům členských států pokládat v průběhu slyšení dotazy.

8.   Úředník pro slyšení může svolat přípravnou schůzku se stranami a útvary Komise, aby napomohl účinnému průběhu slyšení.

9.   Výpovědi všech slyšených osob se zaznamenají. Záznam slyšení je na žádost zpřístupněn osobám, které se daného slyšení zúčastnily. Bere se ohled na oprávněný zájem podniků na ochraně jejich obchodních tajemství a jiných důvěrných informací.

Článek 16

Slyšení třetích osob

1.   Pokud třetí osoby požádají o slyšení, Komise je písemně informuje o povaze a předmětu řízení a stanoví lhůtu, během které mohou vyjádřit své názory.

2.   Pokud bylo vydáno prohlášení o námitkách nebo doplňující prohlášení o námitkách, může Komise zaslat třetím osobám nedůvěrné znění tohoto prohlášení nebo je jiným vhodným způsobem informovat o povaze a předmětu řízení. Za tímto účelem oznamující strany označí veškeré informace, které považují v námitkách za důvěrné, podle čl. 18 odst. 3 druhého a třetího pododstavce, a to do pěti pracovních dnů od obdržení prohlášení. Komise poskytne nedůvěrné znění námitek třetím osobám pouze pro účely příslušného řízení podle nařízení (ES) č. 139/2004. Třetí osoby toto omezení použití přijmou před obdržením nedůvěrného znění námitek.

Pokud prohlášení o námitkách nebylo vydáno, není Komise povinna poskytnout třetím osobám uvedeným v odstavci 1 informace nad rámec povahy a předmětu řízení.

3.   Třetí osoby uvedené v odstavci 1 vyjádří své názory písemně ve stanovené lhůtě. Komise popřípadě může poskytnout třetím osobám, které o to požádaly v písemných připomínkách, příležitost zúčastnit se slyšení. Komise může rovněž v jiných případech poskytnout těmto třetím osobám příležitost, aby vyjádřily své názory ústně.

4.   Komise může vyzvat jakékoli jiné fyzické či právnické osoby, aby vyjádřily své názory písemně či ústně, a to i během slyšení.

KAPITOLA V

PŘÍSTUP KE SPISU A ZACHÁZENÍ S DŮVĚRNÝMI INFORMACEMI

Článek 17

Přístup ke spisu a použití dokumentů

1.   Komise na žádost poskytne přístup ke spisu stranám, kterým určila prohlášení o námitkách, aby jim umožnila uplatnit právo na obhajobu. Přístup se poskytne poté, co Komise oznamující strany informuje o prohlášení o námitkách.

2.   Komise na žádost rovněž poskytne přístup ke spisu jiným zúčastněným stranám, které byly o námitkách informovány, a to v míře nezbytné pro účely přípravy jejich připomínek.

3.   Právo na přístup ke spisu se nevztahuje na:

(a)

důvěrné informace;

(b)

interní dokumenty Komise;

(c)

interní dokumenty příslušných orgánů členských států;

(d)

korespondenci mezi Komisí a příslušnými orgány členských států;

(e)

korespondenci mezi příslušnými orgány členských států a

(f)

korespondenci mezi Komisí a jinými orgány pro hospodářskou soutěž.

4.   Dokumenty získané prostřednictvím přístupu ke spisu podle tohoto článku mohou být použity pouze pro účely příslušného řízení podle nařízení (ES) č. 139/2004.

Článek 18

Zacházení s důvěrnými informacemi

1.   Informace, včetně dokumentů, nejsou Komisí sdělovány ani zpřístupňovány, pokud:

(a)

obsahují obchodní tajemství nebo jiné důvěrné informace a

(b)

zpřístupnění těchto informací Komise nepovažuje za nezbytné pro účely řízení.

2.   Osoby, podniky nebo sdružení podniků, které vyjádří své názory nebo připomínky podle článků 12, 13 a 16 tohoto nařízení nebo které poskytnou informace podle článku 11 nařízení (ES) č. 139/2004 nebo Komisi následně předloží další informace v průběhu téhož řízení, zřetelně a s uvedením důvodů označí veškeré materiály, které považují za důvěrné, a ve lhůtě stanovené Komisí poskytnou odděleně znění, které neobsahuje důvěrné informace.

3.   Aniž je dotčen odstavec 2, může Komise požádat osoby uvedené v článku 3 nařízení (ES) č. 139/2004, podniky a sdružení podniků ve všech případech, kdy předkládají nebo předložily dokumenty nebo prohlášení podle nařízení (ES) č. 139/2004, aby označily dokumenty nebo části dokumentů, které podle jejich názoru obsahují obchodní tajemství nebo jiné důvěrné informace, které se jich týkají, a aby určily podniky, vůči kterým je nutno tyto dokumenty pokládat za důvěrné.

Komise může rovněž požádat osoby uvedené v článku 3 nařízení (ES) č. 139/2004, podniky nebo sdružení podniků, aby označily jakoukoli část prohlášení o námitkách, shrnutí případu nebo rozhodnutí přijatého Komisí, která podle jejich názoru obsahuje obchodní tajemství.

Pokud jsou označena obchodní tajemství nebo jiné důvěrné informace, osoby, podniky a sdružení podniků uvedou důvody a ve lhůtě stanovené Komisí poskytnou odděleně znění, které neobsahuje důvěrné informace.

4.   Jestliže osoby, podniky nebo sdružení podniků nedodrží ustanovení odstavce 2 nebo 3, může Komise předpokládat, že příslušné dokumenty nebo prohlášení neobsahují důvěrné informace.

KAPITOLA VI

ZÁVAZKY NAVRŽENÉ DOTČENÝMI PODNIKY

Článek 19

Lhůty pro předložení závazků

1.   Závazky navržené dotčenými podniky podle čl. 6 odst. 2 nařízení (ES) č. 139/2004 se předkládají Komisi do dvaceti pracovních dnů ode dne obdržení oznámení.

2.   Závazky navržené dotčenými podniky podle čl. 8 odst. 2 nařízení (ES) č. 139/2004 se předkládají Komisi do 65 pracovních dnů od data zahájení řízení.

Pokud dotčené podniky nejprve navrhnou závazky dříve než 55 pracovních dnů od data zahájení řízení, ale 55 nebo více pracovních dnů od tohoto data předloží závazky v upraveném znění, tyto upravené závazky se považují za nové závazky pro účely použití čl. 10 odst. 3 druhé věty nařízení (ES) č. 139/2004.

Je-li podle čl. 10 odst. 3 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 139/2004 lhůta pro přijetí rozhodnutí podle čl. 8 odst. 1 až 3 prodloužena, prodlouží se automaticky lhůta 65 pracovních dnů k předložení závazků o stejný počet pracovních dnů.

Za výjimečných okolností může Komise souhlasit se zohledněním závazků navržených po uplynutí příslušné lhůty pro jejich předložení, jak je stanoveno v tomto článku. Při rozhodování o tom, zda souhlasit se zohledněním závazků navržených za takových okolností, přihlédne Komise zejména k potřebě splnit požadavky čl. 19 odst. 5 nařízení (ES) č. 139/2004.

3.   Články 7, 8 a 9 se použijí obdobně.

Článek 20

Postup pro předkládání závazků

1.   Závazky navržené dotčenými podniky podle čl. 6 odst. 2 nebo čl. 8 odst. 2 nařízení (ES) č. 139/2004 se předkládají Komisi v souladu s článkem 22 a pokyny zveřejněnými Komisí v Úředním věstníku Evropské unie. Komise tyto závazky bez prodlení postoupí příslušným orgánům členských států.

2.   Kromě požadavků uvedených v odstavci 1 dotčené podniky při navrhování závazků podle čl. 6 odst. 2 nebo čl. 8 odst. 2 nařízení (ES) č. 139/2004 zároveň předloží informace požadované ve formuláři RM stanoveném v příloze IV tohoto nařízení v souladu s článkem 22 a pokyny zveřejněnými Komisí v Úředním věstníku Evropské unie. Předložené informace musí být správné a úplné.

Článek 4 se použije obdobně na formulář RM, který je přiložen k závazkům navrženým podle čl. 6 odst. 2 nebo čl. 8 odst. 2 nařízení (ES) č. 139/2004.

3.   Dotčené podniky, které navrhují závazky podle čl. 6 odst. 2 nebo čl. 8 odst. 2 nařízení (ES) č. 139/2004, zároveň označí zřetelně a s uvedením důvodů všechny informace, které považují za důvěrné, a poskytnou odděleně znění, které neobsahuje důvěrné informace.

4.   Závazky navržené podle čl. 6 odst. 2 nebo čl. 8 odst. 2 nařízení (ES) č. 139/2004 podepíší oznamující strany a všechny ostatní zúčastněné strany, kterým závazky ukládají povinnosti.

5.   Nedůvěrné znění závazků se neprodleně po přijetí rozhodnutí podle čl. 6 odst. 2 nebo čl. 8 odst. 2 nařízení (ES) č. 139/2004 zveřejní na internetových stránkách Generálního ředitelství Komise pro hospodářskou soutěž. Za tímto účelem poskytnou oznamující strany Komisi nedůvěrné znění závazků do pěti pracovních dnů od přijetí rozhodnutí podle čl. 6 odst. 2 nebo čl. 8 odst. 2 nařízení (ES) č. 139/2004.

Článek 21

Správci

1.   Závazky, jež dotčené podniky navrhnou podle čl. 6 odst. 2 nebo čl. 8 odst. 2 nařízení (ES) č. 139/2004, mohou zahrnovat jmenování jednoho či více nezávislých správců na náklady dotčených podniků, kteří budou Komisi nápomocni při dohledu nad plněním závazků stran nebo budou pověřeni tyto závazky provést. Správce mohou jmenovat strany po schválení Komisí nebo sama Komise. Správci plní své úkoly pod dohledem Komise.

2.   Komise může ke svému rozhodnutí podle čl. 6 odst. 2 nebo čl. 8 odst. 2 nařízení (ES) č. 139/2004 připojit podmínky nebo povinnosti týkající se správců uvedených v odstavci 1.

KAPITOLA VII

RŮZNÁ USTANOVENÍ

Článek 22

Předávání a podpis dokumentů

1.   Předávání dokumentů Komisi a ze strany Komise probíhá digitálními prostředky, s výjimkou případů, kdy Komise výjimečně umožní použití jiných prostředků uvedených v odstavcích 6 a 7.

2.   Je-li vyžadován podpis, musí být dokumenty předložené digitálními prostředky podepsány za použití alespoň jednoho kvalifikovaného elektronického podpisu, který splňuje požadavky stanovené v nařízení (EU) č. 910/2014 („nařízení eIDAS“) (3) a jeho pozdějších změnách.

3.   Podrobné technické specifikace týkající se způsobů předávání a podpisu se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie a zpřístupní se na internetových stránkách Generálního ředitelství Komise pro hospodářskou soutěž.

4.   S výjimkou formulářů obsažených v přílohách I, II a III se všechny dokumenty zaslané Komisi elektronicky v pracovní den považují za obdržené v den, kdy byly zaslány, za předpokladu, že z časového razítka automatického potvrzení o přijetí vyplývá, že byly obdrženy v tento den. Formuláře obsažené v přílohách I, II a III, jež jsou zaslány Komisi elektronicky v pracovní den, se považují za obdržené v den, kdy byly zaslány, za předpokladu, že z časového razítka automatického potvrzení o přijetí vyplývá, že byly obdrženy v tento den před začátkem nebo během úředních hodin uvedených na internetových stránkách GŘ pro hospodářskou soutěž. Formuláře obsažené v přílohách I, II a III, jež jsou zaslány Komisi elektronicky v pracovní den po skončení úředních hodin uvedených na internetových stránkách GŘ pro hospodářskou soutěž, se považují za obdržené následující pracovní den. Všechny dokumenty zaslané Komisi elektronicky v jiný než pracovní den se považují za obdržené následující pracovní den.

5.   Dokumenty zaslané Komisi elektronicky se nepovažují za obdržené, pokud dokumenty nebo jejich části:

(a)

jsou nepoužitelné (poškozené);

(b)

obsahují viry, malware nebo jiné hrozby;

(c)

obsahují elektronické podpisy, jejichž platnost nemůže Komise ověřit.

V těchto případech Komise neprodleně informuje odesílatele.

6.   Dokumenty zaslané Komisi doporučenou poštou se považují za obdržené v den jejich doručení na adresu zveřejněnou v Úředním věstníku Evropské unie. Tato adresa je rovněž uvedena na internetových stránkách Generálního ředitelství Komise pro hospodářskou soutěž.

7.   Dokumenty předané Komisi osobně se považují za obdržené v den, kdy dorazí na adresu zveřejněnou v Úředním věstníku Evropské unie, pokud je tato skutečnost Komisí potvrzena v potvrzení o přijetí. Tato adresa je rovněž uvedena na internetových stránkách Generálního ředitelství Komise pro hospodářskou soutěž.

Článek 23

Stanovení lhůt

1.   Při stanovování lhůt uvedených v čl. 12 odst. 1 a 2, čl. 13 odst. 2 a čl. 16 odst. 1 vezme Komise v úvahu naléhavost případu a dobu potřebnou k tomu, aby oznamující strany, ostatní zúčastněné strany nebo třetí osoby připravily svá stanoviska nebo připomínky. Komise rovněž vezme v úvahu státní svátky v zemi, v níž se nacházejí oznamující strany, ostatní zúčastněné strany nebo třetí osoby.

2.   Lhůty se stanovují z hlediska přesného kalendářního data.

Článek 24

Pracovní dny

„Pracovními dny“ se v nařízení (ES) č. 139/2004 a v tomto nařízení rozumí všechny dny s výjimkou sobot, nedělí a dnů pracovního volna Komise zveřejněných v Úředním věstníku Evropské unie každoročně před začátkem roku.

Článek 25

Zrušující a přechodná ustanovení

1.   Aniž je dotčen odstavec 2, nařízení (ES) č. 802/2004 se zrušuje s účinkem ode dne 1. září 2023.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení.

2.   Nařízení (ES) č. 802/2004 se i nadále použije na jakékoli spojení, které spadá do oblasti působnosti nařízení (ES) č. 139/2004 a bylo oznámeno nejpozději dne 31. srpna 2023.

Článek 26

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. září 2023.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. dubna 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 133, 30.4.2004, s. 1.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 73).


PŘÍLOHA I

FORMULÁŘ TÝKAJÍCÍ SE OZNÁMENÍ SPOJENÍ PODLE NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 139/2004

(FORMULÁŘ CO)

ÚVOD

A.   Účel formuláře CO

(1)

Tento formulář CO uvádí informace, které musí oznamující strany poskytnout, pokud oznamují Evropské komisi navrhovanou fúzi, akvizici nebo jiné spojení. Systém Evropské unie pro kontrolu spojování podniků je stanoven v nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1) a v prováděcím nařízení Komise (EU) 2023/914, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole spojování podniků („prováděcí nařízení“) (2), k němuž je tento formulář CO připojen. Věnujte pozornost odpovídajícím ustanovením Dohody o Evropském hospodářském prostoru (3) („Dohoda o EHP“).

B.   Kontakty před podáním oznámení a žádosti o osvobození

1.   Druhy informací vyžadovaných ve formuláři CO

(2)

Ve formuláři CO se vyžadují tyto informace:

(a)

základní informace, které jsou v zásadě nezbytné pro posouzení všech spojení (oddíly 1–10);

(b)

informace o efektivnosti (oddíl 11);

(c)

informace poskytované v případech týkajících se společných podniků (oddíl 12).

(3)

Informace požadované v oddílech 1–10 musí být v zásadě poskytnuty ve všech případech, a jsou proto podmínkou úplného oznámení. V oddíle 11 jsou požadovány informace o efektivnosti oznámené transakce, které mohou oznamující strany předložit, pokud si přejí, aby Komise od počátku zvážila jakákoli tvrzení o efektivnosti. Oddíl 12 musí být uveden ve všech případech týkajících se společných podniků; v těchto případech jsou tyto informace podmínkou úplného oznámení.

2.   Informace, které nejsou přiměřeně dostupné

(4)

Za výjimečných okolností nemusí být určité informace požadované v tomto formuláři CO pro oznamující strany přiměřeně dostupné, ať už zčásti, nebo jako celek (např. proto, že v případě nabídky na nepřátelské převzetí nejsou k dispozici informace o cílové společnosti). V tomto případě mohou oznamující strany požádat Komisi, aby netrvala na povinnosti poskytnout příslušné informace nebo na jakémkoli jiném požadavku ve formuláři CO, který se týká těchto informací. Tato žádost by měla být předložena v souladu s pokyny stanovenými v oddíle B.4.

3.   Informace, které nejsou nezbytné pro posouzení případu Komisí

(5)

Podle čl. 4 odst. 2 prováděcího nařízení Komise nemusí trvat na povinnosti poskytnout ve formuláři CO určité konkrétní informace, včetně dokumentů, ani na jakémkoli jiném požadavku, pokud Komise nepovažuje splnění takových povinností či požadavků za nezbytné pro posouzení případu.

(6)

Ačkoli je to nezbytné pro posouzení určitých případů Komisí, v jiných případech by se čl. 4 odst. 2 prováděcího nařízení použil zejména na informace uvedené v oddílech 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 5.5 a 5.6 a v oddíle 10 tohoto formuláře CO.

(7)

Za těchto okolností mohou oznamující strany požádat Komisi, aby netrvala na povinnosti poskytnout příslušné informace nebo na jakémkoli jiném požadavku ve formuláři CO, který se týká těchto informací. Tato žádost by měla být předložena v souladu s pokyny stanovenými v oddíle B.4.

4.   Kontakty před podáním oznámení a žádosti o osvobození

(8)

Oznamující strany se vyzývají, aby se ve všech běžných případech zapojily do jednání před oznámením na základě návrhu formuláře CO. Možnost kontaktů před podáním oznámení je služba, kterou Komise oznamujícím stranám nabízí na dobrovolném základě za účelem přípravy oficiálního přezkumu spojení. Byť nepovinné, jsou kontakty před podáním oznámení jako takové velice cenné jak pro oznamující strany, tak pro Komisi, neboť pomáhají určit mimo jiné přesné množství informací požadovaných ve formuláři CO a ve většině případů vedou ke značnému omezení požadovaných informací.

(9)

V průběhu kontaktů před podáním oznámení mohou oznamující strany podat žádost o osvobození. Komise žádost o osvobození posoudí, pokud bude splněna jedna z těchto podmínek:

(a)

oznamující strany řádně odůvodní, proč nejsou příslušné informace přiměřeně dostupné, a poskytnou nejlepší odhady chybějících údajů s uvedením zdrojů těchto odhadů. Je-li to možné, musí oznamující strany uvést, kde by Komise nebo příslušný členský stát (členské státy) a stát (státy) ESVO mohly získat některou z požadovaných informací, které nejsou k dispozici;

(b)

oznamující strany řádně odůvodní, proč nejsou příslušné informace nezbytné pro posouzení případu.

(10)

Žádosti o osvobození by měly být uvedeny v samotném návrhu formuláře CO (na začátku příslušného oddílu nebo pododdílu). Generální ředitelství Komise pro hospodářskou soutěž („GŘ pro hospodářskou soutěž“) se bude zabývat žádostmi o osvobození v souvislosti s přezkumem návrhu formuláře CO. GŘ pro hospodářskou soutěž obvykle potřebuje pět pracovních dnů, než na žádost o osvobození odpoví.

(11)

Aby se předešlo pochybnostem, je třeba uvést, že případné uznání ze strany Komise, že určité konkrétní informace požadované v tomto formuláři CO mohou být z oznámení učiněného za použití formuláře CO vynechány, nijak nebrání Komisi v tom, aby si tyto informace vyžádala kdykoli během řízení, zejména prostřednictvím žádosti o informace podle článku 11 nařízení o spojování.

(12)

Oznamující strany by si měly prostudovat dokument „Best Practices on the conduct of EC merger control proceedings“ (Osvědčené postupy pro vedení kontrolních řízení ES ve věci spojování podniků), který je zveřejněn na internetových stránkách GŘ pro hospodářskou soutěž a je čas od času aktualizován a který poskytuje pokyny ohledně kontaktů před podáním oznámení a přípravy oznámení.

C.   Potřeba správného a úplného oznámení

(13)

Jak je vysvětleno v oddíle B.1, informace požadované v oddílech 1–10 musí být v zásadě poskytnuty ve všech běžných případech (4), a jsou proto podmínkou úplného oznámení. Všechny požadované informace musí být uvedeny v příslušném oddíle formuláře CO a musí být správné a úplné.

(14)

Především byste měli vzít na vědomí, že:

(a)

v souladu s čl. 10 odst. 1 nařízení o spojování a čl. 5 odst. 2 a 4 prováděcího nařízení nezačnou lhůty týkající se oznámení stanovené v nařízení o spojování běžet, dokud Komise neobdrží všechny informace, které musí být spolu s oznámením poskytnuty. Má se tím zajistit, aby byla Komise schopna posoudit oznamované spojení ve lhůtách pevně stanovených v nařízení o spojování;

(b)

oznamující strana nebo strany musí při přípravě oznámení zkontrolovat, že kontaktní jména a čísla (zejména e-mailové adresy) poskytnutá Komisi jsou uvedena přesně a jsou relevantní a aktuální;

(c)

v souladu s čl. 5 odst. 4 prováděcího nařízení se budou nesprávné nebo zavádějící informace v oznámení považovat za neúplné informace;

(d)

požadované kontaktní údaje musí být poskytnuty ve formátu stanoveném GŘ pro hospodářskou soutěž na jeho internetových stránkách (5). Pro řádný postup vyšetřování je nezbytné, aby byly kontaktní údaje uvedeny přesně. Za tímto účelem zajistěte, aby poskytnuté e-mailové adresy byly personalizovány a přiřazeny konkrétním kontaktním osobám a aby se nejednalo o obecné podnikové e-mailové schránky (např. info@, hello@). Komise může prohlásit oznámení na základě nevhodných kontaktních údajů za neúplné;

(e)

podle čl. 14 odst. 1 písm. a) nařízení o spojování mohou být oznamujícím stranám, které úmyslně nebo z nedbalosti poskytnou nesprávné nebo zavádějící informace, uloženy pokuty až do výše 1 % celkového obratu dotčeného podniku. Kromě toho může Komise podle čl. 6 odst. 3 písm. a) a čl. 8 odst. 6 písm. a) nařízení o spojování zrušit své rozhodnutí o slučitelnosti oznámeného spojení, pokud je toto rozhodnutí založeno na nesprávných informacích, za které je odpovědná jedna ze stran spojení.

D.   Jak oznamovat

(15)

Informace požadované v tomto formuláři CO se seřadí podle uvedených čísel oddílů a odstavců formuláře CO v něm obsažených, podepíše se prohlášení uvedené v oddíle 13 a připojí se podpůrná dokumentace. Pokud se informace požadované v jednom oddíle částečně (nebo zcela) překrývají s informacemi požadovanými v jiném oddíle, neměly by být stejné informace předkládány dvakrát, ačkoli by měly být použity přesné křížové odkazy.

(16)

Formulář CO musí podepsat osoby, které jsou podle zákona zmocněny jednat jménem každé z oznamujících stran, nebo jeden či více zmocněných externích zástupců oznamující strany nebo stran. K formuláři CO musí být připojena příslušná plná moc (6). Technické specifikace a pokyny týkající se oznámení (včetně podpisů) jsou k dispozici v Úředním věstníku Evropské unie.

(17)

Při vyplňování oddílů 6, 8, 9 a 10 tohoto formuláře CO by měly oznamující strany zvážit, zda je z důvodů jasnosti nejlepší předložit tyto oddíly v číselném pořadí, nebo zda je možné je seskupit pro každý jednotlivý ovlivněný trh (nebo skupinu ovlivněných trhů).

(18)

Z důvodu jasnosti lze některé informace uvést v přílohách. Je však nezbytné, aby všechny podstatné informace, a zejména informace o tržním podílu stran a jejich největších konkurentů, byly uvedeny v hlavní části formuláře CO. Přílohy tohoto formuláře CO musí být použity pouze k doplnění informací uvedených ve formuláři CO samotném.

(19)

Podpůrné dokumenty se předkládají v původním jazyce; pokud tento jazyk není úředním jazykem Unie, musí se přeložit do jednacího jazyka (čl. 3 odst. 4 prováděcího nařízení).

(20)

Podpůrné dokumenty mohou být kopiemi originálů. V tomto případě musí oznamující strana potvrdit, že se jedná o pravé a úplné kopie.

E.   Důvěrnost a osobní údaje

(21)

Článek 339 Smlouvy o fungování Evropské unie a čl. 17 odst. 2 nařízení o spojování, jakož i odpovídající ustanovení Dohody o EHP (7) vyžadují, aby Komise, členské státy, Kontrolní úřad ESVO a státy ESVO, jejich úředníci a jiní zaměstnanci nevyzrazovali informace, které získají při uplatňování uvedeného nařízení a které podléhají služebnímu tajemství. Stejná zásada musí také platit pro ochranu důvěrnosti informací mezi oznamujícími stranami.

(22)

Pokud se domníváte, že by vaše zájmy byly poškozeny, pokud by kterékoli informace, které máte poskytnout, byly zveřejněny nebo jinak zpřístupněny jiným stranám, měli byste tyto informace předložit odděleně a každou stranu jasně označit slovy „Obchodní tajemství“. Měli byste rovněž uvést důvody, proč by tyto informace neměly být zpřístupněny nebo zveřejněny.

(23)

V případě fúzí nebo společných akvizic nebo v jiných případech, kdy oznámení vypracovává více než jedna strana, je možné předložit obchodní tajemství v samostatné obálce a v oznámení na ně uvést odkaz jako na přílohu. Aby bylo oznámení považováno za úplné, musí být všechny tyto přílohy uvedeny v oznámení.

(24)

Veškeré osobní údaje předložené v tomto formuláři CO budou zpracovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (8).

F.   Definice a pokyny pro účely tohoto formuláře CO

(25)

Pro účely této přílohy se použijí tyto definice:

(a)

„strana/strany spojení“ nebo „strana/strany“: tyto výrazy se vztahují jak na nabývající stranu/strany, tak na stranu/strany, která je / které jsou předmětem nabytí, nebo na fúzující strany, včetně všech podniků, ve kterých je získáván kontrolní podíl nebo které jsou předmětem veřejné nabídky převzetí. Není-li stanoveno jinak, zahrnují výrazy „oznamující strana/strany“ a „strana/strany spojení“ všechny podniky, které patří ke stejným skupinám jako uvedené strany;

(b)

„relevantní výrobkový trh“: relevantní výrobkový trh zahrnující všechny výrobky nebo služby (či obojí), které jsou spotřebitelem s ohledem na jejich vlastnosti, ceny a zamýšlené použití považovány za zaměnitelné nebo zastupitelné. Relevantní výrobkový trh se může v některých případech skládat z řady jednotlivých výrobků nebo služeb (či obojího), které mají z velké části stejné fyzikální nebo technické vlastnosti a jsou zaměnitelné. K hlediskům, která jsou významná pro posouzení relevantního výrobkového trhu, patří analýza toho, proč jsou do těchto trhů zahrnuty dané výrobky nebo služby a jiné jsou při použití tohoto vymezení vyloučeny, přičemž se přihlíží například k zastupitelnosti výrobků a služeb, k cenám, křížové cenové pružnosti poptávky nebo jiným významným hlediskům (v příslušných případech například k zastupitelnosti ze strany nabídky);

(c)

„relevantní zeměpisný trh“: relevantní zeměpisný trh zahrnující oblast, ve které se dotčené podniky účastní nabídky relevantních výrobků nebo služeb a poptávky po nich, ve které jsou podmínky hospodářské soutěže dostatečně stejnorodé a která může být odlišena od sousedních zeměpisných oblastí, protože zejména podmínky hospodářské soutěže jsou v těchto oblastech zjevně odlišné. K hlediskům, která jsou významná pro posouzení relevantního zeměpisného trhu, patří mimo jiné povaha a vlastnosti daných výrobků nebo služeb, existence překážek vstupu na trh, spotřebitelské preference, zjevné rozdíly v tržním podílu podniků mezi sousedícími zeměpisnými oblastmi nebo podstatné rozdíly v cenách;

(d)

„horizontální přesah“: spojení má za následek horizontální přesahy, pokud jsou strany spojení obchodně činné na stejném relevantním výrobkovém a zeměpisném trhu (trzích) (včetně práce na výrobcích ve vývoji (9)(10);

(e)

„nehorizontální vztah“: spojení má za následek nehorizontální vztah, pokud jsou činnosti stran spojení ve vztahu, který není horizontálním přesahem;

(f)

„vertikální vztah“: spojení má za následek vertikální vztahy, pokud je jedna nebo více stran spojení obchodně činná na výrobkovém trhu, jenž je předcházejícím nebo navazujícím trhem ve vztahu k výrobkovému trhu, na němž je činná kterákoli jiná strana spojení (včetně práce na výrobcích ve vývoji) (11);

(g)

„ovlivněné trhy“: ovlivněné trhy jsou všechny relevantní výrobkové a zeměpisné trhy, jakož i možné alternativní relevantní výrobkové a zeměpisné trhy, kde mezi činnostmi stran existuje horizontální přesah nebo vertikální vztah, a které nesplňují podmínky pro přezkum podle bodu 5 sdělení o zjednodušeném postupu (12) a nevyužívají doložek flexibility podle bodu 8 sdělení o zjednodušeném postupu.

(26)

Finanční údaje požadované v oddíle 4 musí být uvedeny v eurech na základě průměrných směnných kurzů platných pro dané roky nebo jiná dotčená období.

G.   Popis kvantitativních ekonomických údajů shromažďovaných dotčenými podniky

(27)

Aby mohl být formulář CO považován za úplný, musí být poskytnuty informace požadované v jeho oddílech 5.5 a 5.6.

(28)

Pokud jde o další pokyny, strany spojení je mohou nalézt v dokumentu GŘ pro hospodářskou soutěž „Best Practices for the submission of economic evidence and data collection in cases concerning the application of articles 101 and 102 TFEU and in merger cases“ (Osvědčené postupy pro předkládání hospodářských důkazů a shromažďování údajů ve věcech týkajících se uplatňování článků 101 a 102 SFEU a spojování podniků), který je zveřejněn na internetových stránkách GŘ pro hospodářskou soutěž a čas od času je aktualizován.

H.   Mezinárodní spolupráce mezi Komisí a jinými orgány pro hospodářskou soutěž

(29)

Komise vybízí strany spojení, aby usnadnily mezinárodní spolupráci mezi Komisí a jinými orgány pro hospodářskou soutěž, které přezkoumávají stejné spojení. Podle zkušeností Komise má dobrá spolupráce mezi Komisí a orgány pro hospodářskou soutěž v jurisdikcích mimo EHP pro dotčené podniky značný přínos.

(30)

Komise rovněž vybízí strany spojení, aby ji zprostily mlčenlivosti, což by jí umožnilo sdílet informace s jinými orgány pro hospodářskou soutěž mimo EHP, jež přezkoumávají stejné spojení. Každé zproštění mlčenlivosti usnadní společnou diskusi a analýzu spojení, jelikož Komisi umožní sdílet relevantní informace s jiným orgánem pro hospodářskou soutěž přezkoumávajícím stejné spojení, včetně důvěrných obchodních údajů, jež byly od stran spojení získány. Za tímto účelem Komise vybízí strany spojení, aby použily vzor zproštění vyhotovený Komisí, který je zveřejněn na internetových stránkách GŘ pro hospodářskou soutěž a čas od času je aktualizován.

ODDÍL 1

POPIS SPOJENÍ

1.1

Poskytněte shrnutí o spojení a uveďte v něm strany spojení, povahu spojení (např. zda se jedná o fúzi, akvizici nebo společný podnik), činnosti, kterým se strany spojení věnují, trhy, na které bude mít spojení dopad (včetně hlavních ovlivněných trhů (13)), a strategické a hospodářské důvody spojení.

1.2

Uveďte nedůvěrné shrnutí (maximálně 500 slov) informací poskytnutých v oddíle 1.1, včetně: způsobu, jakým se spojení uskutečňuje (například nákupem podílů, veřejnou nabídkou převzetí, smlouvou atd.); článků nařízení o spojování, podle nichž se transakce považuje za spojení; dotčených podniků. Pro každý z dotčených podniků uveďte: úplný název, země registrace, konečný kontrolující subjekt, stručný popis činností a zeměpisné oblasti činnosti. U nově vytvořených společných podniků se uvedou zamýšlené činnosti a zeměpisné oblasti činnosti. Záměrem je zveřejnit toto shrnutí ke dni oznámení na internetových stránkách GŘ pro hospodářskou soutěž. Shrnutí musí být formulováno tak, aby neobsahovalo žádné důvěrné informace nebo obchodní tajemství.

Příklad (v oznámení vymažte)

Toto oznámení se týká těchto podniků:

 

[úplný název podniku A] ([zkrácený název podniku A], [země původu podniku A]), kontrolovaného [podnikem X],

 

[úplný název podniku B] ([zkrácený název podniku B], [země původu podniku B]), kontrolovaného [podnikem Y].

 

[Podnik A] získává ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení o spojování výhradní kontrolu nad (celým) [podnikem B] / nad částí [podniku B] NEBO

 

[Podnik A] vstupuje do fúze ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. a) nařízení o spojování s [podnikem B] NEBO

 

[Podnik A] a [podnik B] získávají ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) a odst. 4 nařízení o spojování společnou kontrolu nad [podnikem C].

Spojení se uskutečňuje [způsob provedení spojení, např. nákupem podílů/majetku atd.].

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

a.

podniku [podniku A]: [stručný popis činnosti, např. výroba širokého spektra specializovaných chemikálií; klíčovou je činnost v oblasti agronomie, výroby vysoce odolných plastů a chemických látek, uhlovodíků a energetických produktů a služeb];

b.

podniku [podniku B]: [stručný popis činnosti, např. silikonové technologie a inovace; hlavní činnost se soustřeďuje na vývoj a výrobu polymerů a dalších chemických materiálů na bázi silikonů].

ODDÍL 2

INFORMACE O STRANÁCH

2.1

Informace o stranách spojení (14)

U každé ze stran spojení uveďte:

2.1.1

název podniku;

2.1.2

zda je podnik oznamující stranou, či nikoli;

2.1.3

jméno, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu a funkci příslušné kontaktní osoby; uvedenou adresou musí být adresa, na kterou mohou být doručeny dokumenty, zejména rozhodnutí Komise a ostatní procesní písemnosti, a uvedená kontaktní osoba se musí považovat za osobu zmocněnou přijmout zásilku;

2.1.4

je-li jmenován jeden či více zmocněných externích zástupců podniku, zástupce, jimž mohou být doručeny dokumenty, zejména rozhodnutí Komise a ostatní procesní písemnosti:

2.1.4.1

jméno, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu a funkci každého zástupce a

2.1.4.2

originál plné moci (pro oznamující stranu nebo strany).

2.2.

Povaha podnikatelské činnosti stran

U každé ze stran spojení popište povahu jejího podnikání.

ODDÍL 3

PODROBNOSTI O SPOJENÍ, VLASTNICTVÍ A KONTROLE (15)

Informace vyžadované v tomto oddíle mohou být doloženy pomocí organizačních schémat nebo diagramů, jež znázorňují strukturu vlastnictví a kontroly stran spojení před uskutečněním spojení a po něm.

3.1

Popište povahu oznamovaného spojení s odkazem na příslušná kritéria uvedená v nařízení o spojování a v konsolidovaném sdělení Komise k otázkám příslušnosti (16):

3.1.1

Uveďte podniky nebo osoby, které výhradně nebo společně kontrolují každou ze stran spojení, a to přímo nebo nepřímo, a popište strukturu vlastnictví a kontroly každého z těchto subjektů před uskutečněním spojení.

3.1.2

Vysvětlete, zda navrhované spojení představuje:

a)

úplnou fúzi;

b)

získání výhradní nebo společné kontroly;

c)

smlouvu či jiný způsob přenesení přímé nebo nepřímé kontroly ve smyslu čl. 3 odst. 2 nařízení o spojování;

d)

získání společné kontroly v plně funkčním společném podniku ve smyslu čl. 3 odst. 4 nařízení o spojování, a pokud ano, uveďte důvody, proč se společný podnik považuje za plně funkční (17).

3.1.3

Vysvětlete, jak se spojení uskuteční (např. uzavřením dohody, oznámením veřejné nabídky převzetí atd.).

3.1.4

S odkazem na čl. 4 odst. 1 nařízení o spojování uveďte, ke které z následujících událostí došlo v době podání oznámení:

a)

byla uzavřena dohoda;

b)

byl získán kontrolní podíl;

c)

byla oznámena veřejná nabídka převzetí nebo úmysl oznámit veřejnou nabídku převzetí;

d)

strany spojení prokázaly záměr v dobré víře uzavřít dohodu.

3.1.5

Uveďte očekávané datum důležitých kroků, které mají vést k uskutečnění spojení.

3.1.6

Vysvětlete strukturu vlastnictví a kontroly každé ze stran spojení po uskutečnění spojení.

3.2

Popište hospodářské důvody spojení.

3.3

Uveďte hodnotu transakce (kupní cenu nebo případně hodnotu všech dotčených aktiv; upřesněte, zda se jedná o vlastní kapitál, hotovost nebo jiná aktiva).

3.4

Popište jakoukoli finanční nebo jinou podporu, kterou kterákoli ze stran spojení obdržela od orgánů veřejné správy, a povahu a výši této podpory. V této souvislosti:

3.4.1

Uveďte, zda některá ze stran spojení byla příjemcem podpory, která je nebo byla předmětem řízení Unie v oblasti státní podpory.

3.4.2

Uveďte, zda jste podali nebo hodláte podat oznámení podle článku 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2560 ze dne 14. prosince 2022 o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh (Úř. věst. L 330, 23.12.2022 , s. 1).

3.5

Poskytněte seznam všech jurisdikcí mimo EHP, kde spojení bylo nebo bude oznámeno (před dokončením nebo po dokončení spojení) a/nebo je předmětem vyšetřování podle pravidel pro kontrolu spojování podniků. U každé jurisdikce uveďte (skutečné nebo očekávané) datum oznámení a případně určete fázi vyšetřování.

3.6

U stran spojení poskytněte seznam všech ostatních podniků, které jsou činné na ovlivněných trzích a ve kterých podniky nebo osoby dané skupiny vlastní jednotlivě nebo společně 10 % nebo více hlasovacích práv, upsaného akciového kapitálu nebo jiných cenných papírů, určete majitele a uveďte, jaké procento vlastní.

3.7

Popište, zda jeden nebo více konkurentů stran drží významný nekontrolní podíl (tj. nad 10 %) v kterékoli ze stran spojení. Uveďte procenta a práva spojená s podílem. Uveďte podrobnosti o akvizicích podniků činných na ovlivněných trzích uskutečněných v posledních třech letech skupinami uvedenými v oddíle 2.1.

ODDÍL 4

OBRAT

U každé ze stran spojení uveďte tyto údaje za poslední účetní období (18):

4.1

celosvětový obrat;

4.2

obrat v EU;

4.3

obrat v EHP (EU a ESVO);

4.4

obrat v jednotlivých členských státech (uveďte členský stát, pokud takový existuje, ve kterém bylo dosaženo více než dvou třetin obratu v rámci celé EU);

4.5

obrat v ESVO;

4.6

obrat v každém státě ESVO (uveďte stát ESVO, pokud takový existuje, ve kterém bylo dosaženo více než dvou třetin obratu v rámci celého ESVO; uveďte rovněž, zda společný obrat dotčených podniků na území států ESVO činí 25 % nebo více jejich celkového obratu na území EHP).

Údaje o obratu je nutno poskytnout vyplněním vzorové tabulky Komise, která je k dispozici na internetových stránkách GŘ pro hospodářskou soutěž.

ODDÍL 5

PODPŮRNÁ DOKUMENTACE A ÚDAJE

Oznamující strany musí poskytnout:

5.1

kopie konečných nebo nejaktuálnějších verzí všech dokumentů, na jejichž základě dochází ke spojení, ať už se jedná o dohodu mezi stranami spojení, získání kontrolního podílu, nebo veřejnou nabídku převzetí;

5.2

v případě veřejné nabídky převzetí kopii nabídky. Není-li nabídka v době oznámení k dispozici, musí být předložena kopie posledního dokumentu prokazujícího záměr oznámit veřejnou nabídku, přičemž kopie nabídky musí být předložena co nejdříve a nejpozději v okamžiku, kdy je zaslána akcionářům;

5.3

informace o případných internetových stránkách, na nichž jsou k dispozici nejnovější výroční zprávy a účetní závěrky stran spojení, nebo pokud takové internetové stránky neexistují, kopie posledních výročních zpráv a účetních závěrek stran spojení;

5.4

kopie následujících dokumentů, které byly připraveny pro kteréhokoli člena (členy) obchodního vedení, představenstva, dozorčí rady (v závislosti na struktuře správy a řízení společnosti) nebo pro jinou osobu (osoby), která vykonává podobnou funkci (nebo která byla podobnou funkcí pověřena nebo jí byla tato funkce svěřena), nebo pro valnou hromadu akcionářů či které byly připraveny nebo obdrženy výše uvedenými osobami:

(a)

zápisů ze zasedání obchodního vedení, představenstva, dozorčí rady a/nebo valné hromady akcionářů, na nichž se jednalo o transakci, nebo výňatky z takových zápisů týkající se jednání o předmětné transakci;

(b)

rozborů, zpráv, studií, přehledů, prezentací a jakýchkoli jiných srovnatelných dokumentů za účelem posouzení nebo rozboru spojení s ohledem na jeho odůvodnění (včetně dokumentů, kde se daná transakce projednává ve vztahu k potenciálním alternativním akvizicím), tržní podíly, podmínky hospodářské soutěže, konkurenty (skutečné i potenciální), možnost zvýšení odbytu nebo expanze na jiné výrobkové či zeměpisné trhy a/nebo obecné tržní podmínky;

(c)

rozborů, zpráv, studií, přehledů a jakýchkoli jiných srovnatelných dokumentů za poslední dva roky za účelem posouzení kteréhokoli z ovlivněných trhů (19) s ohledem na tržní podíly, podmínky hospodářské soutěže, konkurenty (skutečné i potenciální) a/nebo možnost zvýšení odbytu nebo expanze na jiné výrobkové či zeměpisné trhy.

Poskytněte seznam dokumentů uvedených v tomto oddíle 5.4 a u každého z těchto dokumentů uveďte datum vypracování a jméno a postavení adresáta (adresátů);

5.5

údaje, které každá ze stran spojení shromažďuje a uchovává v rámci své běžné obchodní činnosti a které by mohly být užitečné pro kvantitativní ekonomickou analýzu. Popis údajů by měl zahrnovat zejména informace:

(a)

o druhu těchto údajů (informace o prodejích nebo nabídkách, ziskových maržích, podrobnosti o zadávacím řízení atd.);

(b)

o úrovni členění (podle země, výrobku, zákazníka, smlouvy atd.);

(c)

o době, po kterou jsou údaje k dispozici, a o jejich formátu;

(d)

o zdroji údajů (např. software pro řízení vztahů se zákazníky nebo soubor údajů zakoupený od externích poskytovatelů atd.).

5.6

popis použití údajů uvedených v oddíle 5.5 při běžném podnikání. Popište zejména případné vnitřní soubory údajů vytvořené na základě výše uvedených údajů, jakož i typ vnitřních zpráv a analýz, jako jsou například obchodní strategie, marketingové plány, investiční plány, informace o trhu a monitorování konkurentů (např. srovnání výrobků/služeb a výrobků ve vývoji jedné strany spojení s výrobky/službami jejích hlavních konkurentů nebo mezi výrobky/službami stran spojení; strategie a postavení konkurentů; případně analýzy SWOT (20)).

ODDÍL 6

VYMEZENÍ TRHŮ

Relevantní výrobkové a zeměpisné trhy slouží k určení rozsahu, v jakém je třeba posoudit tržní sílu nového subjektu vzniklého spojením (21). Při předkládání informací o relevantních výrobkových a zeměpisných trzích musí oznamující strany kromě veškerých vymezení výrobkových a zeměpisných trhů, jež považují za relevantní, uvést rovněž veškerá možná alternativní vymezení výrobkových a zeměpisných trhů. Možné alternativní výrobkové a zeměpisné trhy lze vymezit na základě předchozích rozhodnutí Komise a rozsudků soudů Unie a (zejména tam, kde žádný precedens Komise či soudu neexistuje) s odkazem na zprávy daného odvětví, studie trhů a interní dokumenty oznamujících stran.

6.1

Projednejte všechna možná vymezení relevantního trhu, kde by navrhované spojení mohlo mít za následek ovlivněné trhy. Vysvětlete, jak by podle názoru oznamujících stran měly být vymezeny relevantní výrobkové a zeměpisné trhy.

6.2

S přihlédnutím ke všem možným projednaným vymezením relevantních trhů určete každý ovlivněný trh (22) a poskytněte souhrnné informace o činnostech stran spojení na každém možném relevantním trhu. Do tabulek přidejte tolik řádků, kolik je zapotřebí k popisu všech možných trhů, které jste zohlednili:

Shrnutí ovlivněných trhů

Horizontální přesahy

Vymezení výrobkového trhu

Vymezení zeměpisného trhu

Kombinovaný tržní podíl

[uveďte rok]

[uveďte metriku]

 

 

 

 

 

 

Shrnutí ovlivněných trhů

Vertikální vztahy

Předcházející trh

Navazující trh

Vymezení výrobkového trhu

Vymezení zeměpisného trhu

Kombinovaný tržní podíl

[uveďte rok] [uveďte metriku]

Vymezení výrobkového trhu

Vymezení zeměpisného trhu

Kombinovaný tržní podíl

[uveďte rok] [uveďte metriku]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3

Popište výrobkový a zeměpisný rozsah všech možných alternativních vymezení trhů (v případě, že takové trhy zahrnují celý EHP nebo jeho část), které nejsou ovlivněnými trhy uvedenými v oddíle 6.2 a na které by mohlo mít oznamované spojení významný dopad, například v případě, kdy:

a)

jakákoli ze stran spojení má tržní podíl vyšší než 25 % a jakákoli jiná ze stran spojení je potenciálním konkurentem na daném trhu. Strana může být považována za potenciálního konkurenta zejména tehdy, pokud plánuje vstup na trh, nebo pokud v posledních třech letech takový plán připravovala nebo sledovala;

b)

jakákoli ze stran spojení je přítomna na výrobkovém trhu, který je sousedním trhem úzce souvisejícím s výrobkovým trhem, na kterém působí jakákoli jiná strana spojení, a jednotlivé nebo kombinované tržní podíly stran na kterémkoli z těchto trhů dosahují 30 % nebo více. Výrobkové trhy jsou úzce souvisejícími sousedními trhy tehdy, když se výrobky vzájemně doplňují (23), nebo když náležejí do řady výrobků, která je zpravidla kupována stejným souborem zákazníků za účelem stejného konečného užití (24).

Aby mohla Komise již na samém počátku posoudit dopad navrhovaného spojení na hospodářskou soutěž na trzích uvedených v oddíle 6, vyzývá oznamující strany, aby předložily informace podle oddílů 8 až 10 tohoto formuláře CO i ve vztahu k těmto trhům.

ODDÍL 7

INFORMACE O TRZÍCH SPADAJÍCÍCH POD BOD 8 SDĚLENÍ O ZJEDNODUŠENÉM POSTUPU

Pro trhy spadající pod bod 8 sdělení o zjednodušeném postupu je v zásadě třeba vyplnit pouze oddíl 7. Pokud však existuje některá z okolností uvedených v oddíle II.C sdělení o zjednodušeném postupu, doložka flexibility se obvykle nepoužije (25) . V tomto případě by měly být vyplněny oddíly 6, 8, 9 a 10 tohoto formuláře.

7.1

Pro každý trh spadající pod bod 8 sdělení o zjednodušeném postupu zaškrtněte příslušná políčka níže (26).

Podle všech možných vymezení trhu i) kombinovaný tržní podíl stran činí 20 % nebo více, ale zůstává pod 25 % na kterémkoli relevantním trhu, kde mají činnosti stran přesah, a ii) nejsou splněny žádné zvláštní okolnosti popsané v oddíle II.C sdělení o zjednodušeném postupu.

Podle všech možných vymezení trhu činí kombinovaný tržní podíl stran 20 % nebo více, ale zůstává pod 25 % na kterémkoli relevantním trhu, kde mají činnosti stran přesah, a ačkoli je splněna jedna nebo více zvláštních okolností popsaných v oddíle II.C sdělení o zjednodušeném postupu, případ nevyvolává žádné obavy z narušení hospodářské soutěže z důvodů vysvětlených v pododdíle 7.4.

Nenastala žádná z okolností popsaných v oddíle II.C sdělení o zjednodušeném postupu, přičemž jednotlivé a kombinované tržní podíly všech stran spojení, které jsou obchodně činné na trhu, který je předcházejícím nebo navazujícím trhem ve vztahu k trhu, na němž je činná kterákoli jiná strana spojení (vertikální vztahy), splňují alespoň jednu z těchto podmínek:

činí 30 % nebo více, ale na předcházejících a navazujících trzích zůstávají pod 35 %,

jsou nižší než 50 % na jednom trhu, zatímco jednotlivé a kombinované tržní podíly všech stran spojení na všech ostatních vertikálně souvisejících trzích jsou nižší než 10 %.

Jedná se o jednu nebo více okolností popsaných v oddíle II.C sdělení o zjednodušeném postupu, případ nevyvolává žádné obavy z narušení hospodářské soutěže z důvodů vysvětlených v oddíle 7.4 a jednotlivé a kombinované tržní podíly všech stran spojení, které jsou zapojeny do vertikálních vztahů, splňují alespoň jednu z těchto podmínek:

činí 30 % nebo více, ale na předcházejících a navazujících trzích zůstávají pod 35 %,

jsou nižší než 50 % na jednom trhu, zatímco jednotlivé a kombinované tržní podíly všech stran spojení na všech ostatních vertikálně souvisejících trzích jsou nižší než 10 %.

7.2

Vyplňte níže uvedenou tabulku, pokud spojení vede k horizontálním přesahům spadajícím pod bod 8 sdělení o zjednodušeném postupu. Tabulku byste měli zkopírovat tolikrát, kolikrát je to zapotřebí k popisu všech možných trhů, které jste zohlednili:

Horizontální přesahy – tržní podíly

Precedenty (včetně odkazu na příslušné body)

Zohledněný možný výrobkový trh

Zohledněný možný zeměpisný trh

Dodavatel

Rok X –2

Rok X –1

Rok X

Hodnota

Objem

Hodnota

Objem

Hodnota

Objem

 

 

 

Dotčený podnik 1

%

%

%

%

%

%

Dotčený podnik 2

%

%

%

%

%

%

Dotčený podnik 3

%

%

%

%

%

%

V kombinaci

%

%

%

%

%

%

Konkurent 1

Nevyplňujte.

%

%

Konkurent 2

%

%

Konkurent 3

%

%

Jiné

%

%

Celkem

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Velikost trhu

EUR

 

EUR

 

EUR

 

Popište činnosti stran na tomto trhu:

Zde uveďte další podrobnosti (zejména v případě, že neexistují žádné precedenty, byste měli uvést názory stran na vymezení výrobkového/zeměpisného trhu):

Metriky, zdroje a metodika pro výpočet tržního podílu. Nejsou-li hodnota a objem nejběžnější metrikou pro výpočet tržního podílu na relevantních trzích, měli byste uvést tržní podíly na základě alternativních metrik a vysvětlit je.

Uveďte kontaktní údaje konkurenta 1, konkurenta 2 a konkurenta 3 v předepsaném formátu.

7.3

Vyplňte níže uvedenou tabulku, pokud spojení vede k vertikálním vztahům spadajícím pod bod 8 sdělení o zjednodušeném postupu. Tabulku byste měli zkopírovat tolikrát, kolikrát je to zapotřebí k popisu všech možných trhů, které jste zohlednili (27):

Vertikální vztahy – tržní podíly

PŘEDCHÁZEJÍCÍ TRH

Precedenty (včetně odkazu na příslušné body)

Zohledněný možný výrobkový trh

Zohledněný možný zeměpisný trh

Dodavatel

Rok X –2

Rok X –1

Rok X

Hodnota

Objem

Hodnota

Objem

Hodnota

Objem

 

 

 

Dotčený podnik 1

%

%

%

%

%

%

Dotčený podnik 2

%

%

%

%

%

%

Dotčený podnik 3

%

%

%

%

%

%

V kombinaci

%

%

%

%

%

%

Konkurent 1

Nevyplňujte.

%

%

Konkurent 2

%

%

Konkurent 3

%

%

Jiné

%

%

Celkem

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Velikost trhu

EUR

 

EUR

 

EUR

 

Popište činnosti stran na tomto trhu:

Zde uveďte další podrobnosti (zejména v případě, že neexistují žádné precedenty, byste měli uvést názory stran na vymezení výrobkového/zeměpisného trhu):

Metriky, zdroje a metodika pro výpočet tržního podílu. Nejsou-li hodnota a objem nejběžnější metrikou pro výpočet tržního podílu na relevantních trzích, měli byste uvést tržní podíly na základě alternativních metrik a vysvětlit je.

Uveďte kontaktní údaje konkurenta 1, konkurenta 2 a konkurenta 3 v předepsaném formátu.

NAVAZUJÍCÍ TRH

Precedenty (včetně odkazu na příslušné body)

Zohledněný možný výrobkový trh

Zohledněný možný zeměpisný trh

Dodavatel

Rok X –2

Rok X –1

Rok X

Hodnota

Objem

Hodnota

Objem

Hodnota

Objem

 

 

 

Dotčený podnik 1

%

%

%

%

%

%

Dotčený podnik 2

%

%

%

%

%

%

Dotčený podnik 3

%

%

%

%

%

%

V kombinaci

%

%

%

%

%

%

Konkurent 1

Nevyplňujte.

%

%

Konkurent 2

%

%

Konkurent 3

%

%

Jiné

%

%

Celkem

100 %

100 %

Velikost trhu

EUR

 

EUR

 

EUR

 

Popište činnosti stran na tomto trhu:

Zde uveďte další podrobnosti (zejména v případě, že neexistují žádné precedenty, byste měli uvést názory stran na vymezení výrobkového/zeměpisného trhu):

Metriky, zdroje a metodika pro výpočet tržního podílu. Nejsou-li hodnota a objem nejběžnější metrikou pro výpočet tržního podílu na relevantních trzích, měli byste uvést tržní podíly na základě alternativních metrik a vysvětlit je.

Uveďte kontaktní údaje konkurenta 1, konkurenta 2 a konkurenta 3 v předepsaném formátu.

7.4

Ochranná opatření a výjimky

Vyplňte tyto informace týkající se trhů uvedených v oddílech 7.2 a 7.3 (28).

Některá ze stran spojení má významné nekontrolní podíly (tj. vyšší než 10 %) nebo vzájemně obsazené řídicí funkce v podnicích působících na stejných trzích jako kterákoli z ostatních stran nebo na vertikálně souvisejících trzích (např. nabývající společnost má nekontrolní menšinový podíl nebo společné ředitele v podniku působícím na stejném trhu jako cílová společnost).

Ano

Ne

Jeden nebo více konkurentů stran má významný nekontrolní podíl (tj. vyšší než 10 %) v kterémkoli z dotčených podniků.

Pokud ano:

Uveďte podíl v %:

Uveďte práva spojená s podílem:

Ano

Ne

Strany působí na úzce souvisejících sousedních trzích a kterákoli ze stran má jednotlivě tržní podíl 30 % nebo více na kterémkoli z těchto trhů podle jakéhokoli možného vymezení trhu.

Ano

Ne

Při jakémkoli možném vymezení relevantního trhu zůstanou na kterémkoli z trhů, na kterých dochází k horizontálním přesahům nebo vertikálním vztahům, méně než tři konkurenti s tržním podílem vyšším než 5 %.

Ano

Ne

Prahové hodnoty relevantního tržního podílu jsou překročeny, pokud jde o kapacitu podle kteréhokoli možného vymezení trhu (29).

Ano

Ne

Strany (nebo jedna z nich) jsou novými účastníky na trzích s přesahem (tj. vstoupily na trh v posledních třech letech).

Ano

Ne

Strany jsou důležitými inovátory na trzích s přesahem.

Ano

Ne

Strany v posledních pěti letech uvedly na trh důležitý výrobek ve vývoji.

Ano

Ne

Spojení má za následek přesahy mezi výrobky ve vývoji nebo mezi výrobky ve vývoji a výrobky uváděnými na trh.

Ano

Ne

Jedna ze stran má v úmyslu expandovat na výrobkové trhy a/nebo zeměpisné trhy, na kterých působí jiná strana spojení nebo které jsou ve vertikálním vztahu k trhům, na kterých působí jiná strana spojení.

Uveďte výrobky nebo služby, jichž se tyto plány týkají, a příslušné lhůty: [volný text]

Ano

Ne

Ve výrobních řetězcích s více než dvěma úrovněmi jsou jednotlivé nebo kombinované tržní podíly stran 30 % nebo vyšší na kterékoli úrovni hodnotového řetězce (z hlediska hodnoty, objemu nebo kapacity).

Ano

Ne

Pokud jste na některou z výše uvedených otázek odpověděli „Ano“, vysvětlete, proč podle vašeho názoru dotčený trh nevyvolává obavy z narušení hospodářské soutěže, a uveďte všechny příslušné údaje: [volný text]

ODDÍL 8

INFORMACE O TRHU

8.1

Pokud jde o každý ovlivněný trh, uveďte za každý z posledních tří let tyto informace:

8.1.1

u každé ze stran spojení povahu její podnikatelské činnosti, hlavní činné dceřiné společnosti a/nebo značky, názvy výrobků a/nebo ochranné známky používané na každém z těchto trhů;

8.1.2

odhad celkové velikosti trhu z hlediska hodnoty prodeje (v eurech) a objemu prodeje (v jednotkách) (30). Měli byste uvést základ a zdroje pro výpočty a předložit dokumenty, pokud jsou k dispozici, pro ověření těchto výpočtů;

8.1.3

pro každou ze stran spojení prodej z hlediska hodnoty a objemu, jakož i odhad tržních podílů;

8.1.4

odhad tržního podílu všech konkurentů (včetně dovozců), kteří mají na uvažovaném relevantním trhu alespoň 5% podíl, z hlediska hodnoty (a popřípadě objemu). Měli byste uvést zdroje použité k výpočtu těchto tržních podílů a předložit dokumenty, pokud jsou k dispozici, pro ověření tohoto výpočtu;

8.1.5

odhad celkové kapacity na relevantních trzích. Měli byste uvést, jaký podíl této kapacity v posledních třech letech představovaly jednotlivé strany spojení a jaká byla jejich míra využití kapacity. V příslušných případech byste měli určit umístění a kapacitu výrobních zařízení každé ze stran spojení na ovlivněných trzích;

8.1.6

informace o výrobcích stran a jejich konkurentů ve vývoji (včetně fáze jejich vývoje, odhadu předpokládaného prodeje a tržních podílů stran spojení v příštích třech až pěti letech).

Informace o horizontálních přesazích a vertikálních vztazích týkajících se výrobků ve vývoji

8.2

Pokud jde o každé možné vymezení relevantního výrobkového a zeměpisného trhu, existuje-li horizontální přesah nebo vertikální vztah zahrnující i) jeden nebo více výrobků jedné nebo více stran spojení uváděných na trh a jeden nebo více výrobků jiných stran spojení ve vývoji (31) nebo ii) výrobky stran spojení ve vývoji, měli byste poskytnout informace obsažené v níže uvedených tabulkách:

Horizontální přesahy týkající se výrobků ve vývoji

Precedenty (včetně odkazu na příslušné body)

Zohledněný možný výrobkový trh

Zohledněný možný zeměpisný trh

Dodavatel

Rok X –2 (32)

Rok X –1

Rok X

Výrobky ve vývoji (33)

(uveďte název)

Hodnota

Objem

Hodnota

Objem

Hodnota

Objem

 

 

 

Dotčený podnik 1

%

%

%

%

%

%

 

Dotčený podnik 2

%

%

%

%

%

%

 

Dotčený podnik 3

%

%

%

%

%

%

 

V kombinaci

%

%

%

%

%

%

 

Konkurent 1

%

%

%

%

%

%

 

Konkurent 2

%

%

%

%

%

%

 

Konkurent 3

%

%

%

%

%

%

 

Jiné

%

%

%

%

%

%

 

Celkem

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Nevyplňujte.

Velikost trhu

EUR

 

EUR

 

EUR

 

Popište činnosti stran na tomto trhu:

Zde uveďte další podrobnosti (zejména v případě, že neexistují žádné precedenty, byste měli uvést názory stran na vymezení výrobkového/zeměpisného trhu):

Metriky, zdroje a metodika pro výpočet tržního podílu. Nejsou-li hodnota a objem nejběžnější metrikou pro výpočet tržního podílu na relevantních trzích, měli byste uvést tržní podíly na základě alternativních metrik a vysvětlit je.

Uveďte informace o výrobcích stran a jejich konkurentů ve vývoji (včetně fáze jejich vývoje, odhadu předpokládaného prodeje a tržních podílů stran spojení v příštích třech až pěti letech).

Uveďte kontaktní údaje konkurenta 1, konkurenta 2 a konkurenta 3 v předepsaném formátu.

Vertikální vztahy týkající se výrobků ve vývoji

PŘEDCHÁZEJÍCÍ TRH

Precedenty (včetně odkazu na příslušné body)

Zohledněný možný výrobkový trh

Zohledněný možný zeměpisný trh

Dodavatel

Rok X –2 (34)

Rok X –1

Rok X

Výrobky ve vývoji (uveďte název) (35)

Hodnota

Objem

Hodnota

Objem

Hodnota

Objem

 

 

 

Dotčený podnik 1

%

%

%

%

%

%

 

Dotčený podnik 2

%

%

%

%

%

%

 

Dotčený podnik 3

%

%

%

%

%

%

 

V kombinaci

%

%

%

%

%

%

 

Konkurent 1

%

%

%

%

%

%

 

Konkurent 2

%

%

%

%

%

%

 

Konkurent 3

%

%

%

%

%

%

 

Jiné

%

%

%

%

%

%

 

Celkem

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Nevyplňujte.

Velikost trhu

EUR

 

EUR

 

EUR

 

Popište činnosti stran na tomto trhu:

Zde uveďte další podrobnosti (zejména v případě, že neexistují žádné precedenty, byste měli uvést názory stran na vymezení výrobkového/zeměpisného trhu):

Metriky, zdroje a metodika pro výpočet tržního podílu. Nejsou-li hodnota a objem nejběžnější metrikou pro výpočet tržního podílu na relevantních trzích, měli byste uvést tržní podíly na základě alternativních metrik a vysvětlit je.

Uveďte informace o výrobcích stran a jejich konkurentů ve vývoji (včetně fáze jejich vývoje, odhadu předpokládaného prodeje a tržních podílů stran spojení v příštích třech až pěti letech).

Uveďte kontaktní údaje konkurenta 1, konkurenta 2 a konkurenta 3 v předepsaném formátu.

NAVAZUJÍCÍ TRH

Precedenty (včetně odkazu na příslušné body)

Zohledněný možný výrobkový trh

Zohledněný možný zeměpisný trh

Dodavatel

Rok X –2 (36)

Rok X –1

Rok X

Výrobky ve vývoji

(uveďte název) (37)

Hodnota

Objem

Hodnota

Objem

Hodnota

Objem

 

 

 

Dotčený podnik 1

%

%

%

%

%

%

 

Dotčený podnik 2

%

%

%

%

%

%

 

Dotčený podnik 3

%

%

%

%

%

%

 

V kombinaci

%

%

%

%

%

%

 

Konkurent 1

%

%

%

%

%

%

 

Konkurent 2

%

%

%

%

%

%

 

Konkurent 3

%

%

%

%

%

%

 

Jiné

%

%

%

%

%

%

 

Celkem

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Nevyplňujte.

Velikost trhu

EUR

 

EUR

 

EUR

 

Popište činnosti stran na tomto trhu:

Zde uveďte další podrobnosti (zejména v případě, že neexistují žádné precedenty, byste měli uvést názory stran na vymezení výrobkového/zeměpisného trhu):

Metriky, zdroje a metodika pro výpočet tržního podílu. Nejsou-li hodnota a objem nejběžnější metrikou pro výpočet tržního podílu na relevantních trzích, měli byste uvést tržní podíly na základě alternativních metrik a vysvětlit je.

Uveďte informace o výrobcích stran a jejich konkurentů ve vývoji (včetně fáze jejich vývoje, odhadu předpokládaného prodeje a tržních podílů stran spojení v příštích třech až pěti letech).

Uveďte kontaktní údaje konkurenta 1, konkurenta 2 a konkurenta 3 v předepsaném formátu.

ODDÍL 9

STRUKTURA NABÍDKY

9.1

Stručně vysvětlete strukturu nabídky na každém z ovlivněných trhů. Zejména upřesněte:

(a)

jak tyto trhy fungují;

(b)

způsob, jakým strany spojení a jejich největší konkurenti vyrábějí a prodávají výrobky a/nebo služby (například zda strany spojení a jejich největší konkurenti vyrábějí a prodávají v místním měřítku);

(c)

způsob, jakým strany spojení stanovují ceny výrobků a/nebo služeb;

(d)

charakter a rozsah vertikální integrace každé strany spojení ve srovnání s jejich největšími konkurenty.

Struktura poptávky

9.2

Stručně vysvětlete strukturu poptávky na každém z ovlivněných trhů a upřesněte zejména:

(a)

fáze trhů, pokud jde například o vznik, růst, zralost a pokles, a uveďte předpověď pro růst poptávky;

(b)

význam preferencí zákazníků, například pokud jde o věrnost značce, poskytování předprodejních a poprodejních služeb, poskytování plného sortimentu výrobků nebo síťové účinky;

(c)

úlohu zákazníkových nákladů na změnu dodavatele (z hlediska času a výdajů) při přechodu od jednoho dodavatele k jinému u obou následujících položek:

i)

stávající výrobky;

ii)

nové výrobky nahrazující stávající výrobky (včetně běžného časového horizontu zákaznických smluv);

(d)

stupeň koncentrace nebo rozptýlení zákazníků;

(e)

způsob, jakým zákazníci dotyčné výrobky nebo služby pořizují, zejména zda používají metody zadávání, jako jsou žádosti o předložení nabídky a nabídková řízení.

ODDÍL 10

DIFERENCIACE VÝROBKŮ A INTENZITA HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

10.1

Stručně vysvětlete míru diferenciace výrobků na každém ovlivněném trhu a upřesněte zejména:

(a)

úlohu a význam diferenciace výrobků podle kvality („vertikální diferenciace“) a ostatních vlastností výrobku („horizontální“ a „prostorová diferenciace“);

(b)

segmentaci zákazníků do různých skupin a uveďte popis „typického zákazníka“ každé skupiny;

(c)

u horizontálních přesahů soupeření mezi stranami spojení obecně a rovněž zaměnitelnost jejich výrobků, a to mimo jiné u každé skupiny zákazníků a u „typických zákazníků“ určených v odpovědi na otázku v písmeni b).

Distribuční systémy a sítě služeb

10.2

Stručně popište:

(a)

distribuční systémy převládající na trhu a jejich význam a to, do jaké míry je distribuce prováděna třetími stranami a/nebo podniky, které patří k téže skupině jako strany, jakož i význam smluv o výhradní distribuci a jiných druhů dlouhodobých smluv;

(b)

sítě služeb (například údržba a opravy) a jejich význam na těchto trzích. Do jaké míry jsou tyto služby prováděny třetími stranami a/nebo podniky, které patří k téže skupině jako strany?

Vstup na trh a odchod z trhu

10.3

Uveďte, zda za posledních pět let došlo k nějakému významnému vstupu na některý z ovlivněných trhů. Pokud ano, uveďte, které subjekty na ovlivněné trhy vstoupily, a u každého z těchto subjektů odhadněte, jaký mají na těchto trzích v současné době podíl.

10.4

Uveďte, zda podle vašeho názoru existují podniky (včetně těch, které jsou v současné době činné pouze na trzích mimo EU nebo mimo EHP), které pravděpodobně vstoupí na některý z ovlivněných trhů. Pokud ano, vysvětlete, proč je jejich vstup na trh pravděpodobný, a odhadněte, dokdy k takovému vstupu pravděpodobně dojde.

10.5

Popište stručně hlavní faktory, jež mají vliv na vstup na každý z ovlivněných trhů, přičemž zvažte vstup jak z hlediska zeměpisného, tak z hlediska výrobkového. Přitom byste měli v příslušných případech vzít v úvahu:

(a)

celkové náklady na vstup (výzkum a vývoj, produkce, zavedení distribučních systémů, podpora prodeje, reklama, servis atd.) v rozsahu odpovídajícím významnému dobře fungujícímu konkurentovi a uveďte tržní podíl takového konkurenta;

(b)

jakékoli právní nebo správní překážky vstupu, jako jsou povolení, schválení nebo standardizace v jakékoli podobě;

(c)

překážky přístupu k zákazníkům, například překážky vyplývající z postupů certifikace výrobků, nebo důležitost dobré pověsti a prokázání zkušeností v oboru;

(d)

potřebu a možnost získat přístup k patentům, know-how a jiným právům duševního vlastnictví na těchto trzích;

(e)

do jaké míry jsou jednotlivé strany spojení držiteli, nabyvateli či poskytovateli licencí k patentům, know-how a jiným právům na relevantních trzích;

(f)

důležitost úspor z rozsahu a sortimentu a síťových účinků pro výrobu nebo distribuci výrobků a/nebo služeb na ovlivněných trzích;

(g)

přístup ke zdrojům dodávek, například dostupnost surovin a nezbytné infrastruktury.

10.6

Vysvětlete, zda kterákoli ze stran spojení nebo kterýkoli z konkurentů má výrobky ve vývoji (38) nebo plánuje rozšíření výrobních nebo prodejních kapacit na některém z ovlivněných trhů. Pokud ano, uveďte odhad předpokládaného prodeje a tržních podílů stran spojení pro následujících tři až pět let.

10.7

Uveďte, zda v posledních pěti letech došlo k odchodu z některého z ovlivněných trhů. Pokud ano, uveďte, který subjekt z trhu odešel, a odhadněte, jaký měl v roce před odchodem tržní podíl.

Výzkum a vývoj

10.8

Popište, jaký význam má na ovlivněných trzích výzkum a vývoj pro schopnost podniku dlouhodobě soutěžit. Vysvětlete povahu výzkumu a vývoje na ovlivněných trzích, který provádějí strany spojení. Přitom byste měli v příslušných případech vzít v úvahu:

(a)

trendy a intenzitu výzkumu a vývoje na těchto trzích a u stran spojení. Intenzita výzkumu a vývoje může být doložena výdaji na výzkum a vývoj, počtem zaměstnanců, kteří se věnují výzkumu a vývoji (v přepočtu na plné pracovní úvazky), počtem a významem zařízení pro výzkum a vývoj nebo počtem patentů přihlášených za poslední tři roky;

(b)

průběh technického vývoje na těchto trzích za příslušnou dobu (včetně četnosti zavádění nových výrobků a/nebo služeb, vývoje výrobků a/nebo služeb, výrobních postupů, distribučních systémů);

(c)

plány a priority v oblasti výzkumu, které mají strany spojení v příštích třech letech.

Kontaktní údaje

10.9

Uveďte jméno, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu vedoucího právního oddělení (nebo jiné osoby vykonávající podobné funkce; a v případě, kdy tato osoba neexistuje, generálního ředitele) (39):

(a)

konkurentů uvedených v oddíle 8.1.4;

(b)

každého z předních deseti zákazníků stran na jednotlivých ovlivněných trzích;

(c)

subjektů, které v poslední době vstoupily na trh, jak je uvedeno v oddíle 10.3, a

(d)

subjektů, které by potenciálně mohly vstoupit na trh, jak je uvedeno v oddíle 10.4.

K poskytnutí kontaktních údajů je třeba použít šablonu Komise, která je k dispozici na internetových stránkách GŘ pro hospodářskou soutěž.

10.10

Uveďte jméno, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu jednoho nebo více zástupců hlavních odborových svazů a/nebo sdružení zaměstnanců, které existují ve stranách spojení. K poskytnutí kontaktních údajů je třeba použít šablonu Komise, která je k dispozici na internetových stránkách GŘ pro hospodářskou soutěž.

ODDÍL 11

EFEKTIVNOST

Pokud si přejete, aby Komise od počátku zvlášť posoudila (40), zda existuje pravděpodobnost, že nárůst efektivnosti plynoucí ze spojení posílí schopnost a motivaci nového subjektu chovat se ve prospěch spotřebitelů konkurenčněji, ke každému nárůstu efektivnosti (včetně úspor nákladů, zavedení nových výrobků a zdokonalení služeb nebo výrobků), k němuž podle očekávání stran povede navrhované spojení ve vztahu k jakémukoli relevantnímu výrobku, poskytněte popis a podpůrné dokumenty (41).

U každého z udávaných nárůstů efektivnosti uveďte:

(a)

podrobný popis toho, jak by navrhované spojení novému subjektu umožnilo takového nárůstu efektivnosti dosáhnout. Popište opatření, která strany za účelem dosažení tohoto nárůstu zamýšlejí podniknout, rizika s tím spojená, jakož i potřebnou dobu a potřebné náklady;

(b)

je-li to rozumně možné, kvantifikaci nárůstu efektivnosti a podrobné vysvětlení, jak byla tato kvantifikace vypočítána. V příslušných případech rovněž odhadněte význam nárůstu efektivnosti ve vztahu k zavádění nových výrobků nebo ke zvyšování kvality. U nárůstů efektivnosti spojených s úsporou nákladů uveďte samostatně jednorázové úspory fixních nákladů, opakované úspory fixních nákladů a úspory variabilních nákladů (v eurech za jednotku a v eurech za rok);

(c)

míru, do jaké budou mít z nárůstu efektivnosti pravděpodobně prospěch zákazníci, a podrobné vysvětlení, jak jste k tomuto závěru dospěli;

(d)

důvod, proč by strana nebo strany nemohly dosáhnout nárůstu efektivnosti v obdobném rozsahu jinými prostředky, než je navrhované spojení, a způsobem, který by nejspíše nevyvolal obavy z narušení hospodářské soutěže.

ODDÍL 12

ÚČINKY SPOLUPRÁCE SPOLEČNÉHO PODNIKU

V případě společného podniku odpovězte pro účely čl. 2 odst. 4 nařízení o spojování na tyto otázky:

(a)

Ponechávají si dvě nebo více mateřských společností do značné míry činnosti na stejném trhu jako společný podnik nebo na trhu, který je z hlediska trhu společného podniku předcházejícím nebo navazujícím trhem, nebo na sousedním trhu, který s tímto trhem úzce souvisí?

Pokud ano, uveďte u jednotlivých trhů:

i)

obrat každé mateřské společnosti v předchozím účetním období;

ii)

hospodářský význam činností společného podniku ve vztahu k tomuto obratu;

iii)

tržní podíl každé mateřské společnosti.

(b)

Pokud je odpověď na písmeno a) kladná a pokud podle vašeho názoru nevede vytvoření společného podniku ke koordinaci mezi nezávislými podniky, která by omezovala hospodářskou soutěž ve smyslu čl. 101 odst. 1 SFEU a případně odpovídajících ustanovení Dohody o EHP (42), své stanovisko zdůvodněte.

(c)

Aniž je dotčena odpověď na písmena a) a b), a aby Komise mohla případ plně posoudit: pokud se domníváte, že platí podmínky stanovené v čl. 101 odst. 3 SFEU a případně v odpovídajících ustanoveních Dohody o EHP (43), vysvětlete proč. Podle čl. 101 odst. 3 SFEU mohou být ustanovení čl. 101 odst. 1 SFEU prohlášena za neúčinná, pokud operace:

i)

přispívá ke zlepšení výroby nebo distribuce zboží anebo k podpoře technického či hospodářského pokroku;

ii)

umožňuje spotřebitelům přiměřeně se podílet na výhodách z toho plynoucích;

iii)

neukládá dotčeným podnikům omezení, jež nejsou k dosažení těchto cílů nezbytná, a

iv)

neumožňuje těmto podnikům vyloučit hospodářskou soutěž ve vztahu k podstatné části dotčených výrobků.

ODDÍL 13

PROHLÁŠENÍ

Oznámení musí končit tímto prohlášením, které musí být podepsáno všemi oznamujícími stranami nebo jejich jménem:

Oznamující strana nebo strany prohlašují, že podle jejich nejlepšího vědomí a svědomí jsou informace uvedené v tomto oznámení pravdivé, správné a úplné, že byly poskytnuty úplné a pravé kopie dokumentů vyžadovaných formulářem CO, že všechny odhady jsou uvedeny jako takové a jsou to jejich nejlepší odhady základních skutečností a že všechny vyjádřené názory jsou upřímné. Jsou si vědomy ustanovení čl. 14 odst. 1 písm. a) nařízení o spojování.

U digitálně podepsaných formulářů jsou následující pole určena pouze pro informační účely. Měla by odpovídat metadatům příslušného elektronického podpisu (podpisů).

Datum:

[podepisující osoba 1]

Jméno:

Organizace:

Funkce:

Adresa:

Telefonní číslo:

E-mail:

[„elektronický podpis“ / podpis]

[případná podepisující osoba 2]

Jméno:

Organizace:

Funkce:

Adresa:

Telefonní číslo:

E-mail:

[„elektronický podpis“ / podpis]


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 139/2004 ze dne 20. ledna 2004 o kontrole spojování podniků („nařízení o spojování“) (Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1/).

(2)  Viz strana 22 v tomto čísle Úředního věstníku.

(3)  Viz zejména článek 57 Dohody o Evropském hospodářském prostoru („Dohoda o EHP“), bod 1 přílohy XIV Dohody o EHP, protokoly 21 a 24 k Dohodě o EHP (dostupné na adrese: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A21994A0103%2801%29), jakož i protokol 4 k Dohodě mezi státy ESVO o zřízení Kontrolního úřadu a Soudního dvora („Dohoda o Kontrolním úřadu a Soudním dvoru“), dostupný na adrese: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AJOL_1994_344_R_0001_003. Jakýkoli odkaz na státy ESVO se považuje za odkaz na státy ESVO, které jsou smluvními stranami Dohody o EHP. K 1. květnu 2004 jsou těmito státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko.

(4)  A v oddíle 12 v případech týkajících se společných podniků.

(5)  Viz: https://ec.europa.eu/competition-policy/mergers/practical-information_en

(6)  Viz vzor plné moci na adrese: https://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/power_of_attorney_template_en.docx

(7)  Viz zejména článek 122 Dohody o EHP, článek 9 protokolu 24 k Dohodě o EHP a čl. 17 odst. 2 kapitoly XIII protokolu 4 k Dohodě o Kontrolním úřadu a Soudním dvoru.

(8)  Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39. Viz také prohlášení o ochraně osobních údajů týkající se vyšetřování spojování podniků na adrese: https://ec.europa.eu/competition-policy/index/privacy-policy-competition-investigations_en

(9)  Výrobky ve vývoji jsou výrobky, které budou pravděpodobně uvedeny na trh v krátkodobém nebo střednědobém výhledu. „Výrobky ve vývoji“ zahrnují rovněž služby.

(10)  Horizontální přesahy týkající se výrobků ve vývoji zahrnují přesahy mezi výrobky ve vývoji a přesahy mezi jedním nebo více výrobky uváděnými na trh a jedním nebo více výrobky ve vývoji.

(11)  Vertikální vztahy týkající se výrobků ve vývoji zahrnují vztahy mezi výrobky ve vývoji a vztahy mezi jedním nebo více výrobky uváděnými na trh a jedním nebo více výrobky ve vývoji.

(12)  Sdělení Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (Úř. věst. C 160, 5.5.2023, s. 1) („sdělení o zjednodušeném postupu“).

(13)  Více informací o tom, jak určit ovlivněné trhy, viz oddíl 6.

(14)  Zahrnují cílovou společnost v případě nabídky na nepřátelské převzetí, kdy je třeba uvést co nejvíce podrobností.

(15)  Viz čl. 3 odst. 3 až 5 a čl. 5 odst. 4 nařízení o spojování.

(16)  Viz konsolidované sdělení Komise k otázkám příslušnosti podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole spojování podniků, Úř. věst. C 95, 16.4.2008, s. 1, dostupné na adrese: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A52008XC0416%2808%29 („konsolidované sdělení Komise k otázkám příslušnosti“).

(17)  Viz část B oddíl IV konsolidovaného sdělení k otázkám příslušnosti.

(18)  Výpočet obratu viz konsolidované sdělení Komise k otázkám příslušnosti.

(19)  Více informací o tom, jak určit ovlivněné trhy, viz oddíl 6.

(20)  SWOT znamená analýzu silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb. K požadovaným údajům patří i jakákoli jiná metoda znázornění konkurenčního prostředí daného výrobku / oblasti inovací.

(21)  Viz sdělení Komise o definici relevantního trhu pro účely práva hospodářské soutěže Společenství, Úř. věst. C 372, 9.12.1997, s. 5, dostupné na adrese: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=celex%3A31997Y1209%2801%29

(22)  Během kontaktů před oznámením poskytnou oznamující strany informace týkající se všech potenciálně ovlivněných trhů, i když se v konečném důsledku domnívají, že tyto trhy ovlivněny nejsou, a navzdory tomu, že mohou ve vztahu k vymezení trhu zaujmout individuální postoj.

(23)  Výrobky (nebo služby) jsou doplňkové, pokud například z použití (nebo spotřeby) jednoho výrobku nutně vyplývá použití (nebo spotřeba) druhého výrobku, jako je tomu například v případě kancelářské sešívačky a svorek nebo v případě tiskáren a inkoustových kazet.

(24)  Příklady výrobků takové řady jsou whisky a gin prodávané do barů a restaurací a různé materiály určené k balení určitého druhu zboží prodávané výrobcům tohoto zboží.

(25)  Sdělení o zjednodušeném postupu, bod 11.

(26)  Vyplňte pouze jednu tabulku pro všechny trhy spadající pod bod 8 sdělení o zjednodušeném postupu a zaškrtněte (všechna) příslušná políčka.

(27)  Pokud jde například o vertikální vztah mezi předcházejícím trhem P a navazujícím trhem N a zohlednili jste vymezení možných předcházejících trhů P1 a P2, měli byste uvést dvě tabulky: jednu obsahující informace o trhu P1 a trhu N a jednu obsahující informace o trhu P2 a trhu N.

(28)  Vyplňte pouze jednu tabulku pro všechny trhy spadající pod bod 8 sdělení o zjednodušeném postupu, na něž se nevztahují žádná ochranná opatření / žádné výjimky (tj. odpověď na všechny otázky v oddíle 7.4 je „Ne“). Pro každý trh spadající pod bod 8 sdělení o zjednodušeném postupu, kde je odpověď na alespoň jednu otázku „Ano“, byste měli poskytnout samostatnou tabulku.

(29)  Uveďte „Ne“, pokud tato metrika není relevantní pro trhy, na nichž spojení vede k horizontálnímu přesahu nebo vertikálnímu vztahu mezi činnostmi stran.

(30)  Hodnota a objem trhu musí odrážet celkovou výrobu minus vývozy plus dovozy, pokud jde o zeměpisné oblasti, které se berou v úvahu.

(31)  Tento oddíl nemusí být vyplněn, jestliže jste tyto informace uvedli v oddíle 8.1.6, pokud jde o stejné výrobky ve vývoji.

(32)  Uveďte tržní podíly, mají-li jedna nebo více stran výrobky uváděné na trh.

(33)  Uveďte tržní podíly konkurentů s výrobky uváděnými na trh. Pokud neexistují žádné výrobky uváděné na trh, uveďte alespoň tři konkurenty, kteří vyvíjejí konkurenční výrobky.

(34)  Uveďte tržní podíly, mají-li jedna nebo více stran výrobky uváděné na trh.

(35)  Uveďte tržní podíly konkurentů s výrobky uváděnými na trh. Pokud neexistují žádné výrobky uváděné na trh, uveďte alespoň tři konkurenty, kteří vyvíjejí konkurenční výrobky.

(36)  Uveďte tržní podíly, mají-li jedna nebo více stran výrobky uváděné na trh.

(37)  Uveďte tržní podíly konkurentů s výrobky uváděnými na trh. Pokud neexistují žádné výrobky uváděné na trh, uveďte alespoň tři konkurenty, kteří vyvíjejí konkurenční výrobky.

(38)  S odkazem na vaši odpověď na oddíly 8.1.6 a 8.2 výše.

(39)  Komise může kdykoli (i za účelem úplného oznámení spojení na základě tohoto formuláře CO) požadovat pro každou z kategorií účastníků trhu uvedených v tomto formuláři CO větší počet kontaktních údajů a vyžádat si kontaktní údaje pro jiné kategorie účastníků trhu, například dodavatele.

(40)  Neposkytnutí požadovaných informací o efektivnosti ve fázi oznámení nevylučuje jejich poskytnutí v pozdější fázi. Čím dříve jsou však poskytnuty, tím lépe může Komise ověřit tvrzení o nárůstu efektivnosti.

(41)  Další pokyny týkající se posouzení efektivnosti lze nalézt v pokynech Komise pro posuzování horizontálních spojování podle nařízení Rady o kontrole spojování podniků, Úř. věst. C 31, 5.2.2004, s. 5, dostupných na adrese: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=celex%3A52004XC0205%2802%29

(42)  Viz čl. 53 odst. 1 Dohody o EHP.

(43)  Viz čl. 53 odst. 3 Dohody o EHP.


PŘÍLOHA II

ZKRÁCENÝ FORMULÁŘ CO PRO OZNAMOVÁNÍ SPOJENÍ PODLE NAŘÍZENÍ (ES) Č. 139/2004

(ZKRÁCENÝ FORMULÁŘ CO)

1.   Úvod

(1)

Zkrácený formulář CO uvádí informace, které musí oznamující strany poskytnout, pokud oznamují Evropské komisi určitá navrhovaná spojení, jež jsou způsobilá k přezkumu v rámci zjednodušeného postupu.

(2)

Při vyplňování tohoto zkráceného formuláře CO věnujte pozornost nařízení Rady (ES) č. 139/2004 ze dne 20. ledna 2004 o kontrole spojování podniků (1) („nařízení o spojování“) a prováděcímu nařízení Komise (EU) 2023/914, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole spojování podniků („prováděcí nařízení“) (2), k němuž je tento zkrácený formulář CO připojen. Věnujte pozornost také sdělení Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování (3).

(3)

Obecně platí, že zkrácený formulář CO může být použit pro účely oznamování spojení, je-li splněna jedna z těchto podmínek:

(a)

dva nebo více podniků získá společnou kontrolu nad společným podnikem, za předpokladu, že tento společný podnik nemá žádný současný obrat na území Evropského hospodářského prostoru (EHP) (4), a dotčené podniky v době oznámení neplánují převést na společný podnik žádná aktiva v rámci EHP (5);

(b)

dva nebo více podniků získá společnou kontrolu nad společným podnikem, za předpokladu, že společný podnik vykonává v EHP činnost v zanedbatelné míře. To se týká spojení, u nichž jsou splněny všechny tyto podmínky (6):

i)

současný roční obrat společného podniku a/nebo obrat z činností do něj vkládaných, jakož i očekávaný roční obrat v EHP je nižší než 100 milionů EUR;

ii)

celková hodnota převodů aktiv do společného podniku v EHP plánovaných v době oznámení je nižší než 100 milionů EUR;

(c)

dva nebo více podniků se spojí nebo jeden či více podniků získá výhradní nebo společnou kontrolu nad jiným podnikem, za předpokladu, že žádná ze stran spojení není obchodně činná na stejném výrobkovém a zeměpisném trhu nebo na relevantním výrobkovém trhu, jenž je předcházejícím nebo navazujícím trhem ve vztahu k výrobkovému trhu, na kterém je činná kterákoli jiná strana spojení (7);

(d)

dva nebo více podniků se spojí nebo jeden či více podniků získá výhradní nebo společnou kontrolu nad jiným podnikem a jsou splněny níže uvedené podmínky podle všech možných vymezení trhu (8):

i)

kombinovaný tržní podíl všech stran spojení, které jsou obchodně činné na stejném výrobkovém a zeměpisném trhu (horizontální přesah), splňuje alespoň jednu z těchto podmínek:

aa)

je nižší než 20 %;

bb)

je nižší než 50 % a přírůstek (delta) Herfindahl-Hirschmanova indexu (HHI) vyplývající ze spojení na tomto trhu je nižší než 150;

ii)

jednotlivé a/nebo kombinované tržní podíly všech stran spojení, které jsou obchodně činné na výrobkovém trhu, jenž je předcházejícím nebo navazujícím trhem ve vztahu k výrobkovému trhu, na němž je činná kterákoli jiná strana spojení (vertikální vztah), splňují alespoň jednu z těchto podmínek:

aa)

jsou nižší než 30 % na předcházejícím a navazujícím trhu;

bb)

jsou nižší než 30 % na předcházejícím trhu a strany spojení působící na navazujícím trhu drží podíl nákupů nižší než 30 %, pokud jde o předcházející vstupy;

cc)

jsou nižší než 50 % na předcházejícím i navazujícím trhu, přírůstek (delta) Herfindahl-Hirschmanova indexu (HHI) vyplývající ze spojení je nižší než 150 na předcházejícím i navazujícím trhu a menší podnik z hlediska tržního podílu je na předcházejícím a navazujícím trhu stejný;

(e)

strana má získat výhradní kontrolu nad podnikem, nad kterým již má společnou kontrolu (9).

(4)

Kromě toho může Komise na žádost oznamujících stran přezkoumat zjednodušeným postupem a na základě zkráceného formuláře CO spojení, kdy se dva nebo více podniků spojí nebo jeden či více podniků získá výhradní nebo společnou kontrolu nad jiným podnikem, za předpokladu, že jsou podle všech možných vymezení trhu splněny obě níže uvedené podmínky (10):

(a)

kombinovaný tržní podíl všech stran spojení, jejichž činnosti vedou k horizontálnímu přesahu, zůstává nižší než 25 %;

(b)

jednotlivé a kombinované tržní podíly všech stran spojení, které jsou činné ve vertikálním vztahu, splňují alespoň jednu z těchto podmínek:

i)

jsou nižší než 35 % na předcházejícím a navazujícím trhu;

ii)

jsou nižší než 50 % na jednom trhu, zatímco jednotlivé a kombinované tržní podíly všech stran spojení na všech ostatních vertikálně souvisejících trzích jsou nižší než 10 %.

(5)

Kromě toho může Komise na žádost oznamujících stran přezkoumat zjednodušeným postupem a na základě zkráceného formuláře CO spojení, kdy dva nebo více podniků získá společnou kontrolu nad společným podnikem, za předpokladu, že (11):

(a)

současný roční obrat společného podniku a/nebo obrat z činností do něj vkládaných je v EHP nižší než 150 milionů EUR a

(b)

celková hodnota převodů aktiv do společného podniku v EHP plánovaných v době oznámení je nižší než 150 milionů EUR.

(6)

Komise si může vždy vyžádat formulář CO, pokud se zdá, že podmínky pro použití zkráceného formuláře CO nejsou splněny, nebo ve výjimečných případech, pokud tyto podmínky sice splněny jsou, ale Komise rozhodne, že oznámení pomocí formuláře CO je nezbytné pro účely náležitého vyšetření možných obav z narušení hospodářské soutěže.

2.   Jak vyplnit a předložit zkrácený formulář CO

(7)

V případě fúze ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. a) nařízení o spojování nebo získání společné kontroly ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení o spojování musí zkrácený formulář CO vyplnit společně strany fúze nebo strany, které získávají společnou kontrolu. V případě získání výhradní kontroly ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení o spojování musí zkrácený formulář CO vyplnit nabyvatel. V případě veřejné nabídky na získání podniku musí zkrácený formulář CO vyplnit nabízející.

(8)

Ve zkráceném formuláři CO musí být vyplněny různé oddíly v závislosti na vlastnostech spojení a na důvodech, proč je spojení způsobilé pro zjednodušený postup (12):

(a)

oddíly 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15 a 16 musí být vyplněny ve všech případech;

(b)

oddíl 8 musí být vyplněn, pokud spojení vede k horizontálním přesahům mezi činnostmi stran;

(c)

oddíly 9 a/nebo 10 musí být vyplněny, pokud spojení vede k vertikálním vztahům mezi činnostmi stran;

(d)

oddíl 11 musí být vyplněn ve všech případech, s výjimkou spojení, na něž se vztahuje bod 5 písm. a) nebo c) sdělení o zjednodušeném postupu;

(e)

oddíl 12 musí být vyplněn v případě společného podniku.

(9)

Před formálním předložením oznámení v rámci zjednodušeného postupu a bez ohledu na zjednodušenou kategorii, do níž spojení spadá, musí oznamující strany ve všech případech předložit žádost o jmenování týmu pověřeného případem. V žádosti musí být uveden druh transakce, kategorie zjednodušeného případu, do níž případ spadá, a očekávaný den oznámení. (13) Oznamující strany se vyzývají, aby oznámily určité kategorie zjednodušených případů přímo a aby před podáním oznámení nedocházelo k žádným kontaktům, případně aby takové kontakty byly jen velmi krátké. (14) V těchto případech musí být žádost o jmenování týmu pověřeného případem předložena nejméně jeden týden před očekávaným dnem oznámení. V případech, které vedou k horizontálním přesahům nebo nehorizontálním vztahům mezi činnostmi stran spojení, by kontakty před oznámením měly být zahájeny předložením žádosti o jmenování týmu pověřeného případem, a to nejméně dva týdny před očekávaným dnem oznámení.

(10)

Veškeré osobní údaje předložené ve zkráceném formuláři CO budou zpracovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (15).

(11)

Zkrácený formulář CO musí podepsat osoby, které jsou podle zákona zmocněny jednat jménem každé z oznamujících stran, nebo jeden či více zmocněných externích zástupců oznamující strany nebo stran. Ke zkrácenému formuláři CO musí být připojeny příslušné plné moci (16). Technické specifikace a pokyny týkající se podpisů budou příležitostně zveřejňovány v Úředním věstníku Evropské unie.

3.   Definice pro účely tohoto zkráceného formuláře CO

(12)

Pro účely tohoto zkráceného formuláře se použijí tyto definice:

(a)

„strana/strany spojení“ nebo „strana/strany“: jak nabývající strana/strany, tak strana/strany, která je / které jsou předmětem nabytí, nebo fúzující strany, včetně všech podniků, ve kterých je získáván kontrolní podíl nebo které jsou předmětem veřejné nabídky převzetí. Není-li stanoveno jinak, zahrnují výrazy „oznamující strana/strany“ a „strana/strany spojení“ všechny podniky, které patří ke stejným skupinám jako uvedené strany;

(b)

„rok“: kalendářní rok, není-li uvedeno jinak. Není-li stanoveno jinak, musí se veškeré informace požadované ve zkráceném formuláři CO vztahovat k roku, který předchází roku oznámení.

4.   Potřeba správného a úplného oznámení

(13)

Všechny informace vyžadované ve zkráceném formuláři CO musí být správné a úplné. Požadované informace musí být uvedeny v příslušném oddíle zkráceného formuláře CO. Každá strana vyplňující oznámení odpovídá za správnost informací, které poskytuje. Především byste měli vzít na vědomí, že:

(a)

v souladu s čl. 10 odst. 1 nařízení o spojování a čl. 5 odst. 2 a 4 prováděcího nařízení nezačnou lhůty týkající se oznámení stanovené v nařízení o spojování běžet, dokud Komise neobdrží všechny informace, které musí být spolu s oznámením poskytnuty. Tento požadavek zajišťuje, aby Komise mohla oznámené spojení posoudit ve lhůtách pevně stanovených v nařízení o spojování. Pokud je oznámení neúplné, Komise neprodleně písemně informuje oznamující strany nebo jejich zástupce;

(b)

oznamující strana/strany musí při přípravě oznámení zkontrolovat, že kontaktní jména, čísla a zejména e-mailové adresy zaslané Komisi jsou uvedeny přesně a jsou relevantní a aktuální;

(c)

v souladu s čl. 5 odst. 4 prováděcího nařízení budou nesprávné nebo zavádějící informace v oznámení považovány za neúplné informace;

(d)

požadované kontaktní údaje musí být poskytnuty ve formátu stanoveném Generálním ředitelstvím pro hospodářskou soutěž („GŘ pro hospodářskou soutěž“) na jeho internetových stránkách (17). Pro řádný postup vyšetřování je nezbytné, aby byly kontaktní údaje uvedeny přesně. Za tímto účelem musíte zajistit, aby poskytnuté e-mailové adresy byly personalizovány a přiřazeny konkrétním kontaktním osobám a aby se nejednalo o obecné podnikové e-mailové schránky (např. info@, hello@). Komise může prohlásit oznámení na základě nevhodných kontaktních údajů za neúplné;

(e)

podle čl. 14 odst. 1 písm. a) nařízení o spojování mohou být oznamujícím stranám, které úmyslně nebo z nedbalosti poskytnou nesprávné nebo zavádějící informace, uloženy pokuty až do výše 1 % celkového obratu dotčeného podniku. Kromě toho může Komise podle čl. 6 odst. 3 písm. a) a čl. 8 odst. 6 písm. a) nařízení o spojování zrušit své rozhodnutí o slučitelnosti spojení, pokud je toto rozhodnutí založeno na nesprávných informacích, za které je odpovědná jedna ze stran spojení;

(f)

můžete písemně požadovat, aby Komise přijala oznámení jako úplné, aniž poskytnete informace požadované ve zkráceném formuláři CO, pokud jsou i při vynaložení rozumného úsilí pro vás tyto informace částečně nebo zcela nedostupné (např. z důvodu nedostupnosti informací o cílové společnosti během nabídky na nepřátelské převzetí). Komise vezme tuto žádost v úvahu za předpokladu, že uvedete důvody, proč tyto informace nejsou dostupné, a poskytnete co nejpřesnější odhady chybějících údajů s uvedením zdrojů těchto odhadů. Pokud je to možné, měli byste uvést, kde by mohla Komise získat požadované informace, které vám nejsou k dispozici;

(g)

podle čl. 4 odst. 2 prováděcího nařízení nemusí Komise trvat na povinnosti poskytnout v oznámení určité konkrétní informace, pokud nepovažuje splnění takových povinností či požadavků za nezbytné pro posouzení případu. Ve fázi před oznámením můžete tudíž Komisi písemně požádat, aby vás osvobodila od povinnosti poskytnout určité informace, které nepovažujete za nezbytné pro posouzení případu Komisí. Taková žádost o osvobození by měla být zaslána současně s návrhem zkráceného formuláře CO před podáním oznámení. Žádost o osvobození by měla být podána v samostatném e-mailu adresovaném týmu zabývajícímu se daným případem. Komise posoudí žádost o osvobození, pokud tato žádost dostatečně zdůvodní, proč předmětné informace nejsou pro posouzení případu nezbytné. V souladu s dokumentem „Best Practices on the conduct of EC merger control proceedings“ (Osvědčené postupy pro vedení kontrolních řízení ES ve věci spojování podniků) potřebuje GŘ pro hospodářskou soutěž obvykle pět pracovních dnů, než na žádosti o osvobození odpoví. Aby se předešlo pochybnostem, je třeba uvést, že případné uznání ze strany Komise, že některé informace požadované ve zkráceném formuláři CO nejsou nezbytné k doplnění oznámení o spojení, nijak nebrání Komisi v tom, aby si tyto informace kdykoli vyžádala (před podáním oznámení nebo po něm), například prostřednictvím žádosti o informace podle článku 11 nařízení o spojování.

5.   Návrat k běžnému postupu a oznámení pomocí formuláře CO

(14)

Při posuzování toho, zda může být určité spojení oznámeno v rámci zjednodušeného postupu pomocí zkráceného formuláře CO, Komise zajistí, aby byly dostatečně jasně zjištěny všechny příslušné okolnosti. V tomto ohledu jsou za správnost a úplnost poskytovaných informací odpovědné oznamující strany.

(15)

Pokud Komise po oznámení spojení usoudí, že případ není vhodný k oznámení v rámci zjednodušeného postupu, může požadovat úplné, případně částečné oznámení pomocí formuláře CO. Taková situace může nastat, jestliže:

(a)

zdá se, že podmínky k využití zkráceného formuláře CO nejsou splněny;

(b)

podmínky k využití zkráceného formuláře CO sice splněny jsou, avšak úplné nebo částečné oznámení pomocí formuláře CO je zapotřebí pro účely náležitého vyšetření obav z možného narušení hospodářské soutěže nebo ke stanovení toho, že transakce je spojením ve smyslu článku 3 nařízení o spojování;

(c)

zkrácený formulář CO obsahuje nesprávné nebo zavádějící informace;

(d)

některý členský stát či stát ESVO vyjádří ve vztahu k oznámenému spojení do patnácti pracovních dnů ode dne obdržení kopie zkráceného formuláře CO odůvodněné obavy z narušení hospodářské soutěže;

(e)

některá třetí strana ve lhůtě stanovené Komisí pro vyjádření připomínek třetích stran vyjádří odůvodněné obavy z narušení hospodářské soutěže.

(16)

V uvedených případech může být oznámení ve smyslu čl. 5 odst. 2 prováděcího nařízení považováno za neúplné v podstatných věcech. Komise o tom neprodleně písemně informuje oznamující strany nebo jejich zástupce. Oznámení nabude účinku až dnem, kdy Komise obdrží všechny požadované informace.

6.   Důvěrnost

(17)

Článek 339 Smlouvy o fungování Evropské unie a čl. 17 odst. 2 nařízení o spojování, jakož i odpovídající ustanovení Dohody o EHP vyžadují, aby Komise, členské státy, Kontrolní úřad ESVO a státy ESVO, jejich úředníci a jiní zaměstnanci nevyzrazovali informace, které získají při uplatňování uvedeného nařízení a které podléhají služebnímu tajemství. Stejná zásada musí také platit pro ochranu důvěrnosti informací mezi oznamujícími stranami.

(18)

Pokud se domníváte, že by vaše zájmy byly poškozeny, pokud by kterékoli informace, které máte poskytnout, byly zveřejněny nebo jinak zpřístupněny jiným stranám, měli byste tyto informace předložit odděleně a každou stranu jasně označit slovy „Obchodní tajemství“. Měli byste rovněž uvést důvody, proč by tyto informace neměly být zpřístupněny nebo zveřejněny.

(19)

V případě fúzí či společných akvizic nebo v jiných případech, kdy oznámení vypracovává více než jedna strana, je možné předložit obchodní tajemství v samostatné obálce a v oznámení na ně uvést odkaz jako na přílohu. Všechny tyto přílohy musí být přiloženy k oznámení, aby mohlo být považováno za úplné.

ODDÍL 1

VŠEOBECNÉ INFORMACE O PŘÍPADU

 (*1) Číslo případu:

M.

 (*1) Název případu:

Jazyk:

Není-li stanoveno jinak, považují se odkazy na články v níže uvedených tabulkách za odkazy na články nařízení o spojování.

Oznámení v rámci zjednodušeného postupu: ano

Nařízení o spojování

Jurisdikce:

Čl. 1 odst. 2

Čl. 1 odst. 3

Čl. 4 odst. 5

Článek 22

Základ oznámení:

Čl. 4 odst. 1

Čl. 4 odst. 4

Čl. 4 odst. 5

Článek 22

Spojení:

Fúze [čl. 3 odst. 1 písm. a)] (18)

Získání výhradní kontroly [čl. 3 odst. 1 písm. b)]

Získání společné kontroly [čl. 3 odst. 1 písm. b)] (19)

Získání společné kontroly nad zcela novým společným podnikem [čl. 3 odst. 4] (20)

Získání společné kontroly dle jakéhokoli jiného scénáře (tj. zůstane alespoň jeden akcionář, který byl dříve kontrolujícím akcionářem) [čl. 3 odst. 1 písm. b) a čl. 3 odst. 4] (21)

Kategorie případu v souladu se sdělením o zjednodušeném postupu:

Bod 5 písm. a) sdělení o zjednodušeném postupu

Bod 5 písm. e) sdělení o zjednodušeném postupu

Bod 5 písm. b) sdělení o zjednodušeném postupu

Bod 5 písm. c) sdělení o zjednodušeném postupu

Bod 8 sdělení o zjednodušeném postupu

Bod 5 písm. d) sdělení o zjednodušeném postupu

Bod 9 sdělení o zjednodušeném postupu

Souvisí oznámení s předchozím případem (propojená operace / paralelní transakce / zrušený nebo stažený případ)? ANO ☐ NE ☐

Pokud ano, uveďte číslo případu:

Souvisí oznámení s konzultací o stejném spojení? ANO ☐ NE ☐

Pokud ano, uveďte číslo konzultace:

Způsob provedení spojení:

Veřejná nabídka převzetí zveřejněná dne [DATUM]

Nákup podílů

Nákup majetku

Nákup cenných papírů

Smlouva o správě nebo jiné smluvní prostředky

Nákup podílů v nově založeném podniku představujícím společný podnik

Hodnota spojení v EUR:

Sídlo podniků účastnících se spojení:

V rámci téhož členského státu

V rámci téže třetí země

V různých členských státech

V různých třetích zemích

ODDÍL 2

PODNIKY ÚČASTNÍCÍ SE SPOJENÍ A JEJICH OBRAT

Dotčené podniky (22)

Kategorie (23)

Kontrolované ze strany

Stručný popis podnikatelské činnosti dotčeného podniku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Měli byste poskytnout graf struktury vlastnictví a kontroly každého z dotčených podniků před uskutečněním spojení a po něm:

 

Dotčené podniky

Země původu

Úloha (24)

Obrat (v milionech EUR) (25)

Rok obratu (26)

V celém světě

V rámci EU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Společný obrat všech dotčených podniků

 

 

 

Žádný z dotčených podniků nedosahuje více než dvou třetin svého celkového obratu v rámci Unie v jednom a témže členském státě.

Je-li spojení oznámeno na základě čl. 1 odst. 3 nařízení o spojování, vyplňte rovněž následující tabulku. Měli byste uvést informace o všech členských státech, které splňují kritéria stanovená v čl. 1 odst. 3 písm. b) a c), a v případě potřeby doplnit do tabulky řádky:

Název příslušného členského státu pro účely čl. 1 odst. 3 písm. b) a c) nařízení o spojování

Společný obrat všech dotčených podniků v tomto členském státě

(v milionech EUR)

Název příslušných dotčených podniků pro účely čl. 1 odst. 3 písm. c) nařízení o spojování

Obrat dotčeného podniku v tomto členském státě

(v milionech EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žádný z dotčených podniků nedosahuje více než dvou třetin svého celkového obratu v rámci Unie v jednom a témže členském státě.


Obrat na území států ESVO (27)

Společný obrat dotčených podniků na území států ESVO činí nejméně 25 % jejich celkového obratu na území Evropského hospodářského prostoru (EHP).

ANO ☐ NE ☐

Každý z nejméně dvou dotčených podniků má na území států ESVO obrat vyšší než 250 milionů EUR.

ANO ☐ NE ☐

Navrhované spojení by mohlo být kandidátem na postoupení státu ESVO, protože vede ke vzniku ovlivněného trhu (ovlivněných trhů) na území některého státu ESVO, který vykazuje (které vykazují) všechny znaky samostatného trhu.

ANO ☐ NE ☐

ODDÍL 3

NÁZEV DOTČENÉHO VÝROBKU (DOTČENÝCH VÝROBKŮ) (28) PODLE KLASIFIKACE NACE (29)

Název výrobku (názvy výrobků)

NACE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODDÍL 4

SOUHRNNÝ POPIS SPOJENÍ

Uveďte shrnutí (maximálně 250 slov) informací poskytnutých v oddíle 1.1, které nemá důvěrnou povahu, včetně: způsobu, jakým se spojení uskutečňuje (například nákupem podílů, veřejnou nabídkou převzetí, smlouvou atd.); článků nařízení o spojování, podle nichž se transakce považuje za spojení; dotčených podniků. Pro každý z dotčených podniků uveďte: úplný název, země registrace, konečný kontrolující subjekt, stručný popis činností a zeměpisné oblasti činnosti. U nově vytvořených společných podniků se uvedou zamýšlené činnosti a zeměpisné oblasti činnosti. Záměrem je zveřejnit toto shrnutí ke dni oznámení na internetových stránkách GŘ pro hospodářskou soutěž. Shrnutí musí být formulováno tak, aby neobsahovalo žádné důvěrné informace nebo obchodní tajemství.)

Příklad (v oznámení vymažte)

Toto oznámení se týká těchto podniků:

 

[úplný název podniku A] ([zkrácený název podniku A], [země původu podniku A]), kontrolovaného [podnikem X],

 

[úplný název podniku B] ([zkrácený název podniku B], [země původu podniku B]), kontrolovaného [podnikem Y].

 

[Podnik A] získává ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení o spojování výhradní kontrolu nad (celým) [podnikem B] / nad částí [podniku B] NEBO

 

[Podnik A] vstupuje do fúze ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. a) nařízení o spojování s [podnikem B] NEBO

 

[Podnik A] a [podnik B] získávají ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) a odst. 4 nařízení o spojování společnou kontrolu nad [podnikem C].

Spojení se uskutečňuje [způsob provedení spojení, např. nákupem podílů/majetku atd.].

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

a.

podniku [podniku A]: [stručný popis činnosti, např. výroba širokého spektra specializovaných chemikálií; klíčovou je činnost v oblasti agronomie, výroby vysoce odolných plastů a chemických látek, uhlovodíků a energetických produktů a služeb],

b.

podniku [podniku B]: [stručný popis činnosti, např. silikonové technologie a inovace; hlavní činnost se soustřeďuje na vývoj a výrobu polymerů a dalších chemických materiálů na bázi silikonů].

ODDÍL 5

ODŮVODNĚNÍ SPOJENÍ A LHŮTY

5.1   Odůvodnění spojení

Měli byste uvést souhrnný popis důvodů navrhovaného spojení.

 

5.2   Lhůty

Měli byste uvést souhrnný popis lhůt pro navrhované spojení (případně včetně právně závazného data pro jeho uskutečnění).

 

5.3   Svou odpověď doplňte o jakékoli další informace, které chcete Komisi předložit.

 

ODDÍL 6

JURISDIKCE (30)

6.1.   Stručný popis spojení a změny kontroly (nejvýše 250 slov)

Příklad 1 (v oznámení vymažte)

Podle smlouvy o prodeji a koupi podílů podepsané dne X.X.XX získá [podnik A] podíly představující 75 % celkových hlasovacích práv [podniku B]. Zbývajících 25 % hlasovacích práv [podniku B] bude v držení [menšinového akcionáře M]. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí týkající se obchodní strategie [podniku B] budou přijímána prostou většinou, [podnik A], který drží většinu podílů a hlasů, bude mít rozhodující vliv na [podnik B]. [Podnik B] bude proto výhradně kontrolován [podnikem A].

Příklad 2 (v oznámení vymažte)

Podle smlouvy o prodeji a koupi podílů podepsané dne X.X.XX získá [podnik A] podíly představující 40 % celkových hlasovacích práv [podniku B]. Zbývajících 60 % hlasovacích práv [podniku B] bude v držení [podniku C]. Správní rada se bude skládat ze sedmi členů a [podnik A] jmenuje tři z nich. [Podnik A] bude mít právo vetovat jmenování vrcholného vedení, rozpočet a podnikatelský plán. [Podnik B] bude proto společně kontrolován [podnikem A] a [podnikem C].

6.2.   Získání kontroly

☐   Získání výhradní kontroly

Nabyvatel získává výhradní kontrolu nad cílovou společností (cílovými společnostmi) ve smyslu čl. 3 odst. 2 nařízení o spojování. Měli byste uvést způsob získání výhradní kontroly zaškrtnutím příslušných políček:

[Podnik 1] získává pozitivní výhradní kontrolu, tj. většinu hlasovacích práv, nad cílovou společností (cílovými společnostmi) (výhradní kontrola de iure).

[Podnik 1] získává negativní výhradní kontrolu nad cílovou společností (cílovými společnostmi), tj. možnost vykonávat výhradní právo veta u strategických rozhodnutí (výhradní kontrola de iure). Měli byste vysvětlit, o jaká strategická rozhodnutí jde:

[Podnik 1] získává faktickou výhradní kontrolu nad cílovou společností (cílovými společnostmi) se svými [měli byste uvést přesný podíl a hlasovací práva] %, jelikož je velmi pravděpodobné, že na valných hromadách akcionářů (cílové společnosti) dosáhne většiny.

Měli byste rovněž uvést, zda spojení obsahuje některé z těchto prvků:

Vzorce hlasování na valných hromadách akcionářů cílové společnosti (cílových společností) za posledních pět let jsou tyto: [měli byste poskytnout informace o míře účasti na těchto valných hromadách v každém roce]. Na základě svého podílu by [podnik 1] měl většinu na valných hromadách akcionářů v letech [měli byste uvést, na kterých valných hromadách].

Zbývající podíly jsou značně rozptýleny.

Další významní akcionáři mají strukturální, hospodářské nebo rodinné vazby na [podnik 1]. Tyto vazby byste měli vysvětlit: […].

Ostatní akcionáři mají na (cílové společnosti) čistě finanční zájem.

☐   Získání společné kontroly

[Podnik 1], [podnik 2] a [podnik 3] (podle potřeby doplňte další) získávají společnou kontrolu nad cílovou společností (cílovými společnostmi) ve smyslu čl. 3 odst. 2 nařízení o spojování prostřednictvím stejných hlasovacích práv nebo obsazení rozhodovacích orgánů nebo práva veta (body 64–73 konsolidovaného sdělení Komise k otázkám příslušnosti).

 

Nabyvatelé

Podnik 1

Podnik 2

Podnik 3

Podíl ve společném podniku (%)

 

 

 

Hlasovací práva (%)

 

 

 

Počet zástupců jmenovaných do rozhodovacího orgánu cílové společnosti  (31) / celkový počet členů rozhodovacího orgánu

 

 

 

Zástupce řídicího orgánu má rozhodující hlas (ano/ne)

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Právo veta při jmenování vrcholného vedení (ano/ne)

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Právo veta při přijímání podnikatelského plánu (ano/ne)

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Pokud ano, předložte kopii nejnovějšího podnikatelského plánu (podnikatelských plánů) cílové společnosti.

Právo veta při přijímání rozpočtu (ano/ne)

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Právo veta týkající se investic

Ano

Ne

V kolonce níže uveďte úroveň investic a jejich četnost v konkrétním odvětví.

Ano

Ne

V kolonce níže uveďte úroveň investic a jejich četnost v konkrétním odvětví.

Ano

Ne

V kolonce níže uveďte úroveň investic a jejich četnost v konkrétním odvětví.

 

 

 

Další práva specifická pro daný trh

Ano

Ne

V kolonce níže uveďte, o která práva veta se jedná.

Ano

Ne

V kolonce níže uveďte, o která práva veta se jedná.

Ano

Ne

V kolonce níže uveďte, o která práva veta se jedná.

 

 

 

[Podnik 1], [podnik 2] a [podnik 3] (podle potřeby doplňte další) získávají společnou kontrolu nad cílovou společností (cílovými společnostmi) ve smyslu čl. 3 odst. 2 nařízení o spojování jinými prostředky (viz body 74–80 konsolidovaného sdělení Komise k otázkám příslušnosti), a to konkrétně:

[Podnik 1], [podnik 2] a [podnik 3] (podle potřeby doplňte další) získávají společnou kontrolu nad cílovou společností (cílovými společnostmi) prostřednictvím dohody o společném postupu, holdingové společnosti nebo jiného právního prostředku.

[Podnik 1], [podnik 2] a [podnik 3] (podle potřeby doplňte další) získávají faktickou společnou kontrolu nad cílovou společností (cílovými společnostmi) na základě silné shody zájmů. Tuto shodu zájmů byste měli vysvětlit: […]

6.3.   Plná funkčnost (vyplní se pouze v případě, že spojení spadá pod čl. 3 odst. 4 nebo čl. 3 odst. 1 písm. b) ve spojení s čl. 3 odst. 4 nařízení o spojování)

Společný podnik je plně funkční ve smyslu čl. 3 odst. 4 nařízení o spojování, protože plní na trvalém základě všechny funkce samostatné hospodářské jednotky. Konkrétně:

Společný podnik bude mít dostatečné zdroje, aby mohl fungovat nezávisle na trhu, zejména vlastní vedení, dostatečné finanční zdroje, zaměstnance a aktiva.

Společný podnik bude mít vlastní přístup na trh nebo na něm bude přítomen nezávisle na svých mateřských společnostech.

Prodeje společného podniku třetím stranám budou trvale dosahovat více než 50 % (tj. po počátečním období tří let).

NEBO

Společný podnik má po uplynutí počátečního období uskutečňovat více než 50 % svých prodejů mateřským společnostem, avšak tyto prodeje budou probíhat na základě tržních podmínek, včetně stejných podmínek jako při prodeji třetím stranám.

Společný podnik má fungovat na trvalém základě, protože není zřízen na krátkou a omezenou dobu trvání, přičemž doba trvání jeho činnosti bude [uveďte dobu trvání].

Neexistují žádná rozhodnutí třetích stran ani vnější rozhodnutí, která by měla zásadní význam pro zahájení obchodní činnosti společného podniku.

Ostatní: [vysvětlete]

6.4.   Svou odpověď doplňte o jakékoli další informace, které chcete Komisi předložit.

 

ODDÍL 7

KATEGORIE ZJEDNODUŠENÉHO POSTUPU (S ODKAZEM NA PŘÍSLUŠNÉ BODY SDĚLENÍ O ZJEDNODUŠENÉM POSTUPU)

a)   Bod 5 písm. a) sdělení o zjednodušeném postupu

Společný podnik nepůsobí na území Evropského hospodářského prostoru (EHP):

Společný podnik nemá v EHP žádný současný (tj. v době podání oznámení) ani očekávaný obrat (během následujících tří let po podání oznámení).

Mateřské společnosti společného podniku v době podání oznámení neplánovaly žádné převody aktiv do společného podniku v rámci EHP (32).

Pokud spojení splňuje kritéria uvedená v bodě 5 písm. a) sdělení o zjednodušeném postupu, nemusí být vyplněny oddíly 8, 9 a 11.

A/NEBO

b)   Bod 5 písm. b) sdělení o zjednodušeném postupu ☐

Společný podnik vykonává v rámci EHP zanedbatelné současné nebo očekávané činnosti:

Současný roční obrat společného podniku a/nebo obrat z činností do něj vkládaných (33) v době oznámení, jakož i roční obrat očekávaný během tří let po oznámení je v rámci EHP nižší než 100 milionů EUR.

Celková hodnota převodů aktiv do společného podniku plánovaných v době oznámení (34) je v rámci EHP nižší než 100 milionů EUR.

A/NEBO

c)   Bod 5 písm. c) sdělení o zjednodušeném postupu (35)

Žádná ze stran spojení nepůsobí na stejném výrobkovém a zeměpisném trhu.

Žádná ze stran spojení nepůsobí na předcházejícím nebo navazujícím trhu druhé strany.

Pokud spojení splňuje kritéria uvedená v bodě 5 písm. c) sdělení o zjednodušeném postupu, nemusí být vyplněny oddíly 8, 9 a 11.

A/NEBO

d)   Bod 5 písm. d) sdělení o zjednodušeném postupu ☐

Dva nebo více podniků se spojí nebo jeden či více podniků získá výhradní nebo společnou kontrolu nad jiným podnikem, přičemž podmínky stanovené v bodě 5 písm. d) podbodech i) a ii) sdělení o zjednodušeném postupu jsou splněny podle všech možných vymezení trhu (36).

Kombinované tržní podíly všech stran spojení, které jsou obchodně činné na stejném výrobkovém a zeměpisném trhu (horizontální přesahy), splňují alespoň jednu z těchto podmínek:

jsou nižší než 20 %,

jsou nižší než 50 % a přírůstek (delta) Herfindahl-Hirschmanova indexu (HHI) vyplývající ze spojení na těchto trzích je nižší než 150 (37).

Jednotlivé a kombinované tržní podíly všech stran spojení, které jsou obchodně činné na výrobkovém trhu, jenž je předcházejícím nebo navazujícím trhem ve vztahu k výrobkovému trhu, na němž je činná kterákoli jiná strana spojení (vertikální vztahy), splňují alespoň jednu z těchto podmínek:

jsou nižší než 30 % na předcházejícím a navazujícím trhu,

jsou nižší než 30 % na předcházejícím trhu a nákupní podíl předcházejícího vstupu je u navazujícího subjektu nižší než 30 %,

jsou nižší než 50 % na předcházejícím i navazujícím trhu, přírůstek (delta) HHI vyplývající ze spojení je nižší než 150 na předcházejícím i navazujícím trhu a menší podnik z hlediska tržního podílu je na předcházejícím a navazujícím trhu stejný (38).

A/NEBO

e)   Bod 5 písm. e) sdělení o zjednodušeném postupu ☐

Oznamující strana získává výhradní kontrolu nad podnikem, nad kterým již má společnou kontrolu.

A/NEBO

f)   Bod 8 sdělení o zjednodušeném postupu (doložka flexibility) ☐

Podle všech možných vymezení trhu i) kombinované tržní podíly stran zůstávají nižší než 25 % na jakémkoli relevantním trhu, kde mají činnosti stran přesah, a ii) neexistují žádné ze zvláštních okolností popsaných v oddíle II.C sdělení o zjednodušeném postupu.

Podle všech možných vymezení trhu zůstávají kombinované tržní podíly stran na kterémkoli relevantním trhu, kde mají činnosti stran přesah, nižší než 25 %, a ačkoli je splněna jedna nebo více zvláštních okolností popsaných v oddíle II.C sdělení o zjednodušeném postupu, případ nevyvolává žádné obavy z narušení hospodářské soutěže z důvodů vysvětlených v oddíle 11.

Nenastala žádná z okolností popsaných v oddíle II.C sdělení o zjednodušeném postupu, přičemž jednotlivé a kombinované tržní podíly všech stran spojení, které jsou obchodně činné na trhu, který je předcházejícím nebo navazujícím trhem ve vztahu k trhu, na němž je činná kterákoli jiná strana spojení (vertikální vztahy), splňují alespoň jednu z těchto podmínek:

jsou nižší než 35 % na předcházejícím a navazujícím trhu,

jsou nižší než 50 % na jednom trhu, zatímco jednotlivé a kombinované tržní podíly všech stran spojení na všech ostatních vertikálně souvisejících trzích jsou nižší než 10 %.

Existuje jedna nebo několik okolností popsaných v oddíle II.C sdělení o zjednodušeném postupu, případ nevyvolává žádné obavy z narušení hospodářské soutěže z důvodů vysvětlených v oddíle 11 a jednotlivé a kombinované tržní podíly všech stran spojení, které jsou činné ve vertikálních vztazích, splňují alespoň jednu z těchto podmínek:

jsou nižší než 35 % na předcházejícím a navazujícím trhu,

jsou nižší než 50 % na jednom trhu, zatímco jednotlivé a kombinované tržní podíly všech stran spojení na všech ostatních vertikálně souvisejících trzích jsou nižší než 10 %.

A/NEBO

g)   Bod 9 sdělení o zjednodušeném postupu (doložka flexibility) ☐

Současný roční obrat společného podniku a/nebo obrat z činností do něj vkládaných (39) v době oznámení je v rámci EHP vyšší než 100 milionů EUR, avšak nižší než 150 milionů EUR.

Celková hodnota převodů aktiv do společného podniku plánovaných v době oznámení je v rámci EHP vyšší než 100 milionů EUR, avšak nižší než 150 milionů EUR (40).

Pokud společný podnik působí v EHP a spojení vede k horizontálním přesahům a/nebo vertikálním vztahům, měli byste vyplnit oddíl 8 a/nebo 9.

Svou odpověď doplňte o jakékoli další informace, které chcete Komisi předložit.

 

ODDÍL 8

HORIZONTÁLNÍ PŘESAHY

8.1

Níže uvedenou tabulku byste měli vyplnit, pokud spojení vede k horizontálním přesahům, včetně přesahů mezi i) výrobky ve vývoji (41) a výrobky uváděnými na trh nebo ii) výrobky ve vývoji (tj. přesahy mezi fázemi vývoje). (42) Tabulku byste měli zkopírovat tolikrát, kolikrát je to zapotřebí k popisu všech možných trhů, které jste zohlednili:

Horizontální přesahy – tržní podíly a výrobky ve vývoji

Precedenty (včetně odkazu na příslušné body)

Zohledněný možný výrobkový trh

Zohledněný možný zeměpisný trh

Dodavatel

Rok X–2

Rok X–1

Rok X

Výrobky ve vývoji (43)

(Název)

Hodnota

Objem

Hodnota

Objem

Hodnota

Objem

 

 

 

Dotčený podnik 1

%

%

%

%

%

%

 

Dotčený podnik 2

%

%

%

%

%

%

 

Dotčený podnik 3

%

%

%

%

%

%

 

V kombinaci

%

%

%

%

%

%

 

Konkurent 1

Nevyplňujte

%

%

 

Konkurent 2

%

%

 

Konkurent 3

%

%

 

Jiné

%

%

 

Celkem

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Nevyplňujte.

Velikost trhu

EUR

 

EUR

 

EUR

 

Popište činnosti stran na tomto trhu:

Zde uveďte další podrobnosti (zejména v případě, že neexistují žádné precedenty, byste měli uvést názory stran na vymezení výrobkového/zeměpisného trhu):

Metriky, zdroje a metodika pro výpočet tržního podílu. Nejsou-li hodnota a objem nejběžnější metrikou pro výpočet tržního podílu na relevantních trzích, měli byste uvést tržní podíly na základě alternativních metrik a vysvětlit je:

Pokud případ spadá pod bod 5 písm. d) podbod i) podpísm. bb) sdělení o zjednodušeném postupu, měli byste uvést hodnotu delta HHI:

Uveďte informace o výrobcích stran a jejich konkurentů ve vývoji (včetně fáze jejich vývoje):

Uveďte kontaktní údaje konkurenta 1, konkurenta 2 a konkurenta 3 v předepsaném formátu:

8.2

Svou odpověď doplňte o jakékoli další informace, které chcete Komisi předložit.

 

ODDÍL 9

VERTIKÁLNÍ VZTAHY

9.1

Níže uvedenou tabulku byste měli vyplnit, pokud spojení vede k vertikálním vztahům, (44) včetně vztahů mezi i) výrobky ve vývoji a výrobky uváděnými na trh nebo ii) výrobky ve vývoji (tj. vertikální vztahy mezi fázemi vývoje). Tabulku byste měli zkopírovat tolikrát, kolikrát je to zapotřebí k popisu všech možných trhů, které jste zohlednili (45):

Vertikální vztahy – tržní podíly a výrobky ve vývoji

PŘEDCHÁZEJÍCÍ TRH

Precedenty (včetně odkazu na příslušné body)

Zohledněný možný výrobkový trh

Zohledněný možný zeměpisný trh

Dodavatel

Rok X–2

Rok X–1

Rok X

Výrobky ve vývoji (název) (46)

Hodnota

Objem

Hodnota

Objem

Hodnota

Objem

 

 

 

Dotčený podnik 1

%

%

%

%

%

%

 

Dotčený podnik 2

%

%

%

%

%

%

 

Dotčený podnik 3

%

%

%

%

%

%

 

V kombinaci

%

%

%

%

%

%

 

Konkurent 1

Nevyplňujte.

%

%

 

Konkurent 2

%

%

 

Konkurent 3

%

%

 

Jiné

%

%

 

Celkem

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Nevyplňujte.

Velikost trhu

EUR

 

EUR

 

EUR

 

Popište činnosti stran na tomto trhu:

Zde uveďte další podrobnosti (zejména v případě, že neexistují žádné precedenty, byste měli uvést názory stran na vymezení výrobkového/zeměpisného trhu):

Metriky, zdroje a metodika pro výpočet tržního podílu. Nejsou-li hodnota a objem nejběžnější metrikou pro výpočet tržního podílu na relevantních trzích, měli byste uvést tržní podíly na základě alternativních metrik a vysvětlit je:

Pokud případ spadá pod bod 5 písm. d) podbod ii) podpísm. cc) sdělení o zjednodušeném postupu, měli byste uvést hodnotu delta HHI (hodnota a objem po dobu tří let):

Uveďte informace o výrobcích stran a jejich konkurentů ve vývoji (včetně fáze jejich vývoje):

Uveďte kontaktní údaje konkurenta 1, konkurenta 2 a konkurenta 3 v předepsaném formátu:

NAVAZUJÍCÍ TRH

Precedenty (včetně odkazu na příslušné body)

Zohledněný možný výrobkový trh

Zohledněný možný zeměpisný trh

Dodavatel

Rok X–2

Rok X–1

Rok X

Výrobky ve vývoji (název) (47)

Hodnota

Objem

Hodnota

Objem

Hodnota

Objem

 

 

 

Dotčený podnik 1

%

%

%

%

%

%

 

Dotčený podnik 2

%

%

%

%

%

%

 

Dotčený podnik 3

%

%

%

%

%

%

 

V kombinaci

%

%

%

%

%

%

 

Konkurent 1

Nevyplňujte.

%

%

 

Konkurent 2

%

%

 

Konkurent 3

%

%

 

Jiné

%

%

 

Celkem

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Nevyplňujte.

Velikost trhu

EUR

 

EUR

 

EUR

 

Popište činnosti stran na tomto trhu:

Zde uveďte další podrobnosti (zejména v případě, že neexistují žádné precedenty, byste měli uvést názory stran na vymezení výrobkového/zeměpisného trhu):

Metriky, zdroje a metodika pro výpočet tržního podílu. Nejsou-li hodnota a objem nejběžnější metrikou pro výpočet tržního podílu na relevantních trzích, měli byste uvést tržní podíly na základě alternativních metrik a vysvětlit je:

Pokud případ spadá pod bod 5 písm. d) podbod ii) podpísm. cc) sdělení o zjednodušeném postupu, měli byste uvést hodnotu delta HHI (hodnota a objem po dobu tří let):

Uveďte informace o výrobcích stran a jejich konkurentů ve vývoji (včetně fáze jejich vývoje):

Uveďte kontaktní údaje konkurenta 1, konkurenta 2 a konkurenta 3 v předepsaném formátu:

9.2

Svou odpověď doplňte o jakékoli další informace, které chcete Komisi předložit.

 

ODDÍL 10

VERTIKÁLNÍ VZTAHY SPADAJÍCÍ POD BOD 5 PÍSM. D) PODBOD II) PODPÍSM. BB) SDĚLENÍ O ZJEDNODUŠENÉM POSTUPU

10.1

Níže uvedené tabulky byste měli vyplnit, pokud spojení vede k vertikálním vztahům spadajícím pod bod 5 písm. d) podbod ii) podpísm. bb) sdělení o zjednodušeném postupu, včetně vztahů mezi i) výrobky ve vývoji a výrobky uváděnými na trh nebo ii) výrobky ve vývoji (tj. vertikální vztahy mezi fázemi vývoje). Tabulku byste měli zkopírovat tolikrát, kolikrát je to zapotřebí k popisu všech možných trhů, které jste zohlednili (48):

Vertikální vztahy spadající pod bod 5 písm. d) podbod ii) podpísm. bb) sdělení o zjednodušeném postupu – tržní podíly a výrobky ve vývoji

PŘEDCHÁZEJÍCÍ TRH

Precedenty (včetně odkazu na příslušné body)

Zohledněný možný výrobkový trh

Zohledněný možný zeměpisný trh

Dodávky výrobků na předcházející trhy

(Tržní podíly)

Nákup výrobků na předcházejících trzích

(Podíly nákupů)

 

 

 

Subjekt

Rok X–2

Rok X–1

Rok X

Výrobky ve vývoji (název) (49)

Rok X–2

Rok X–1

Rok X

 

 

 

 

Hodnota

Objem

Hodnota

Objem

Hodnota

Objem