ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 84

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 66
23. března 2023


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/666 ze dne 16. března 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení Olio Campania (CHZO)

1

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/667 ze dne 22. března 2023, kterým se povoluje uvedení sušených ořechů z Canarium indicum L. na trh jako tradiční potraviny ze třetí země podle prováděcího nařízení (EU) 2017/2470 ( 1 )

3

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/668 ze dne 22. března 2023 o povolení přípravku endo-1,4-beta-xylanázy z Komagataella phaffii ATCC PTA-127053 jako doplňkové látky pro veškerou drůbež určenou ke snášce (držitel povolení: Kemin Europa N.V.) ( 1 )

7

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/669 ze dne 22. března 2023 o povolení přípravku endo-1,4-beta-xylanázy z Komagataella phaffii DSM 33574 jako doplňkové látky pro výkrm všech druhů drůbeže a snášku a odchov všech druhů drůbeže (držitel povolení: společnost BioResource, international, Inc., zastoupená v Unii společností Pen & Tec Consulting S.L.U.) ( 1 )

10

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2023/670 ze dne 21. března 2023, kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank, pokud jde o externího auditora Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

14

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2023/671 ze dne 21. března 2023 o zmocnění k zahájení jednání o dohodě mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací, kterou se stanoví základ pro výměnu informací o osobách požívajících dočasné ochrany

16

 

*

Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2023/672 ze dne 10. března 2023 o přenesení pravomoci přijímat rozhodnutí týkající se kontrol na místě a šetření interních modelů (ECB/2023/5)

18

 

*

Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2023/673 ze dne 14. března 2023 o jmenování vedoucích pracovních útvarů, kteří přijímají rozhodnutí v přenesené pravomoci týkající se kontrol na místě a šetření interních modelů (ECB/2023/6)

24

 

 

Opravy

 

*

Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2022/2434 ze dne 6. prosince 2022, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) 2018/1046, pokud jde o zavedení diverzifikované strategie financování jako obecné výpůjční metody ( Úř. věst. L 319, 13.12.2022 )

26

 

*

Oprava přijetí (EU, Euratom) 2023/278 ročního rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2023 s konečnou platností ( Úř. věst. L 58, 23.2.2023 )

27

 

*

Oprava Úmluvy o mezinárodních nárocích na mobilní zařízení a Protokolu k Úmluvě o mezinárodních nárocích na mobilní zařízení ve věcech příslušejících vybavení letadel (překlad) ( Úř. věst. L 121, 15.5.2009 )

28

 

*

Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1172 ze dne 4. května 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém v oblasti společné zemědělské politiky a uplatňování a výpočet správních sankcí v souvislosti s podmíněností ( Úř. věst. L 183, 8.7.2022 )

34

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

23.3.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 84/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/666

ze dne 16. března 2023

o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení „Olio Campania“ (CHZO)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Žádost o zápis názvu „Olio Campania“ předložená Itálií byla v souladu s čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 1151/2012 zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie (2).

(2)

Protože Komisi nebyla oznámena žádná námitka podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012, musí být název „Olio Campania“ zapsán do rejstříku,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Název „Olio Campania“ (CHZO) se zapisuje do rejstříku.

Název uvedený v prvním pododstavci označuje produkt třídy 1.5 Oleje a tuky (máslo, margarín, olej atd.) podle přílohy XI prováděcího nařízení Komise (EU) č. 668/2014 (3).

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. března 2023.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Janusz WOJCIECHOWSKI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 448, 25.11.2022, s. 39.

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 668/2014 ze dne 13. června 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 179, 19.6.2014, s. 36).


23.3.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 84/3


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/667

ze dne 22. března 2023,

kterým se povoluje uvedení sušených ořechů z Canarium indicum L. na trh jako tradiční potraviny ze třetí země podle prováděcího nařízení (EU) 2017/2470

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 ze dne 25. listopadu 2015 o nových potravinách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nařízení Komise (ES) č. 1852/2001 (1), a zejména na čl. 15 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2015/2283 stanoví, že na trh v Unii smějí být uváděny pouze nové potraviny povolené a zařazené na seznam Unie pro nové potraviny. Na základě definice stanovené v čl. 3 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) 2015/2283 se tradiční potravina ze třetí země považuje za novou potravinu.

(2)

V souladu s článkem 8 nařízení (EU) 2015/2283 byl prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/2470 (2) zřízen seznam Unie pro nové potraviny.

(3)

Dne 26. března 2020 předložila společnost Kawanasi Sehat Dasacatur, PT (dále jen „žadatel“) Komisi oznámení o svém záměru uvést ořechy z Canarium indicum L. („Kenari“) na trh Unie jako tradiční potravinu ze třetí země v souladu s článkem 14 nařízení (EU) 2015/2283. Žadatel požadoval, aby dotčená potravina byla používána jako taková nebo přidávána jako složka do cereálních a pekařských výrobků, cukrovinek, snacků a hotových pokrmů určených pro běžnou populaci.

(4)

Uvedené oznámení je v souladu s požadavky stanovenými v článku 14 nařízení (EU) 2015/2283. Údaje předložené žadatelem zejména prokazují, že sušené ořechy z Canarium indicum L. mají historii bezpečného používání potraviny na souostroví Moluky v Indonésii.

(5)

V souladu s čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2283 zaslala Komise dne 13. června 2022 platné oznámení členským státům a Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“).

(6)

Členské státy ani úřad v rámci lhůty stanovené v čl. 15 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2283 nepředložily Komisi žádné řádně odůvodněné námitky týkající se bezpečnosti uvedení dotčené potraviny na trh v Unii.

(7)

Dne 11. listopadu 2022 zveřejnil úřad technickou zprávu o oznámení sušených ořechů z Canarium indicum L. jako tradiční potraviny ze třetí země podle článku 14 nařízení (EU) 2015/2283 (3). V uvedené zprávě dospěl úřad k závěru, že dostupné údaje o složení a historii požadovaného použití sušených ořechů z Canarium indicum L. nevyvolávají obavy o bezpečnost.

(8)

Úřad ve své zprávě na základě omezených zveřejněných důkazů o potravinové alergii související s ořechy z Canarium indicum L. rovněž uvedl, že po konzumaci ořechů z Canarium indicum L. lze očekávat alergické reakce. Studie zejména prokázaly zkříženou reaktivitu ořechů z Canarium indicum L. s lískovými ořechy, kešú ořechy a pistáciemi. Je důležité, aby informace o přítomnosti potravin, které mohou vyvolat alergické reakce, byly poskytovány jasným způsobem, aby spotřebitelé mohli činit informovaná rozhodnutí, která jsou pro ně bezpečná. Je proto vhodné, aby ořechy z Canarium indicum L. dodávané spotřebitelům byly náležitě označeny podle požadavků článku 9 nařízení (EU) 2015/2283 a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 (4).

(9)

Komise by proto měla povolit uvedení sušených ořechů z Canarium indicum L. na trh v Unii jako tradiční potraviny ze třetí země a odpovídajícím způsobem aktualizovat seznam Unie pro nové potraviny.

(10)

Sušené ořechy z Canarium indicum L. by měly být zařazeny jako tradiční potravina ze třetí země na seznam Unie pro nové potraviny zřízený prováděcím nařízením (EU) 2017/2470. Příloha prováděcího nařízení (EU) 2017/2470 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1)   Sušené ořechy z Canarium indicum L. se povolují k uvedení na trh v Unii.

Sušené ořechy z Canarium indicum L. se zařazují jako tradiční potravina ze třetí země na seznam Unie pro nové potraviny zřízený prováděcím nařízením (EU) 2017/2470.

2)   Příloha prováděcího nařízení (EU) 2017/2470 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. března 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 327, 11.12.2015, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 ze dne 20. prosince 2017, kterým se zřizuje seznam Unie pro nové potraviny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách (Úř. věst. L 351, 30.12.2017, s. 72).

(3)  Podpůrná publikace EFSA 2022:EN-7640.

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004 (Úř. věst. L 304, 22.11.2011, s. 18).


PŘÍLOHA

Příloha prováděcího nařízení (EU) 2017/2470 se mění takto:

1)

do tabulky 1 (Povolené nové potraviny) se vkládá nový záznam, který zní:

Povolená nová potravina

Podmínky, za nichž smí být nová potravina používána

Doplňkové zvláštní požadavky na označování

Další požadavky

Sušené ořechy z Canarium indicum L. (Kenari) (tradiční potravina ze třetí země)

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství (g/100 g)

1.

V označení potravin obsahujících tuto tradiční potravinu se použije název „sušené ořechy kenari (Canarium indicum)“.

2.

V označení potravin obsahujících sušené ořechy z Canarium indicum L. se uvede, že ořechy mohou způsobit alergické reakce spotřebitelům se známými alergiemi na lískové ořechy, kešú ořechy a pistácie. Tento údaj se uvede v bezprostřední blízkosti seznamu složek nebo, pokud seznam složek není uveden, v bezprostřední blízkosti názvu potraviny.“

 

Neuvedeno

 

2)

do tabulky 2 (Specifikace) se vkládá nový záznam, který zní:

Povolená nová potravina

Specifikace

Sušené ořechy z Canarium indicum L. (Kenari) (tradiční potravina ze třetí země)

Popis/definice:

Tradiční potravina sestává ze zpracovaných ořechů Kenari. Název „ořechy Kenari“ odkazuje na jádra zralých plodů Kenari, známé pod vědeckým názvem Canarium indicum L. (nebo Canarium amboinense Hochr.; čeleď: Burseraceae).

Složení:

 

Popel: ≤ 5 (g/100 g)

 

Vlhkost: ≤ 6 (g/100 g)

 

Bílkoviny: 12,8–14,4 g/100 g

 

Sacharidy: 11,0–16,4 g/100 g

 

Tuk: 59,3–66,3 g/100 g

 

Dietní vláknina: 4,4–9,8 g/100 g

Mikrobiologická kritéria:

 

Počet aerobních mikroorganismů: ≤ 5,0 x 103 KTJ/g

 

Koliformní bakterie: < 3 MPN/g

 

E.coli : < 3 MPN/g

 

Kvasinky a plísně: < 10 KTJ/g

 

Salmonella: Nepřítomnost v 25 g

 

Staphylococcus aureus (nepřítomnost v 25 g)

 

Listeria monocytogenes (nepřítomnost v 25 g)

 

Aflatoxiny

 

Aflatoxiny B1: ≤ 2 mcg/kg

 

Aflatoxiny (suma B1, B2, G1, G2): ≤ 4 mcg/kg

 

Dioxiny a PCB s dioxinovým efektem

 

Suma dioxinů: ≤ 0,75 pg/g tuku

 

Suma dioxinů a PCB s dioxinovým efektem: ≤ 1,5 pg/g tuku

 

Těžké kovy:

 

Kadmium (Cd): ≤ 0,02 mg/kg

 

Olovo (Pb): ≤ 0,07 mg/kg

KTJ: kolonii tvořící jednotky“


23.3.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 84/7


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/668

ze dne 22. března 2023

o povolení přípravku endo-1,4-beta-xylanázy z Komagataella phaffii ATCC PTA-127053 jako doplňkové látky pro veškerou drůbež určenou ke snášce (držitel povolení: Kemin Europa N.V.)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje.

(2)

V souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1831/2003 byla podána žádost o povolení přípravku endo-1,4-beta-xylanázy z Komagataella phaffii ATCC PTA-127053. Tato žádost byla podána spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.

(3)

Uvedená žádost se týká povolení přípravku endo-1,4-beta-xylanázy z Komagataella phaffii ATCC PTA-127053 jako doplňkové látky pro veškerou drůbež určenou ke snášce se zařazením do kategorie doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“ a funkční skupiny „látky zvyšující stravitelnost“.

(4)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dospěl ve svém stanovisku ze dne 29. června 2022 (2) k závěru, že za navržených podmínek použití nemá přípravek endo-1,4-beta-xylanázy z Komagataella phaffii ATCC PTA-127053 nepříznivý účinek na zdraví zvířat, bezpečnost spotřebitelů ani na životní prostředí. Pokud jde o cílový druh, dospěl úřad k závěru, že doplňková látka je bezpečná a může být účinná pro nosnice, je-li přidána do krmiva v množství 45 000 U/kg, a že závěry týkající se nosnic lze extrapolovat na všechny druhy drůbeže určené ke snášce.

(5)

Úřad dospěl k závěru, že uvedená doplňková látka není dráždivá pro oči a kůži, ale je považována za látku senzibilizující kůži a dýchací cesty.

(6)

Úřad nepovažoval zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh za nutné. Úřad také ověřil zprávu o metodě analýzy doplňkové látky přidané do krmiv předloženou referenční laboratoří, zřízenou nařízením (ES) č. 1831/2003.

(7)

Posouzení přípravku endo-1,4-beta-xylanázy z Komagataella phaffii ATCC PTA-127053 prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Používání uvedeného přípravku by proto mělo být povoleno. Komise se domnívá, že by měla být přijata vhodná ochranná opatření, aby se zabránilo nepříznivým účinkům na lidské zdraví, zejména pokud jde o uživatele doplňkové látky.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přípravek uvedený v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“ a funkční skupiny „látky zvyšující stravitelnost“, se povoluje jako doplňková látka ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. března 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFSA Journal 2022;20(7):7439.


PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky

Jméno držitele povolení

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

Jednotky aktivity/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %

Kategorie: zootechnické doplňkové látky. Funkční skupina: látky zvyšující stravitelnost

4a36

Kemin Europa N.V.

endo-1,4-beta-xylanáza (EC 3.2.1.8)

Složení doplňkové látky

Přípravek endo-1,4-beta-xylanázy (EC 3.2.1.8) z Komagataella phaffii ATCC PTA-127053 s minimem aktivity:

3 000 000 U (1)/g

Pevná forma

Charakteristika účinné látky

Endo-1,4-beta-xylanáza (EC 3.2.1.8) z Komagataella phaffii ATCC PTA-127053

Analytická metoda  (2)

Pro stanovení endo-1,4-beta-xylanázy v doplňkové látce:

kolorimetrická metoda založená na enzymatické hydrolýze endo-1,4-beta-xylanázy na substrátu z bukového xylanu.

Pro stanovení endo-1,4-beta-xylanázy v premixech a krmných směsích:

kolorimetrická metoda založená na enzymatické reakci endo-1,4-beta-xylanázy na substrátu s azurinem vázaným na zesíťovaný pšeničný arabinoxylan.

veškerá drůbež určená ke snášce

45 000 U

1.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření.

2.

Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit nebo snížit na minimum, musí se doplňková látka a premixy používat s vhodnými osobními ochrannými prostředky, včetně ochrany dýchacích cest a pokožky.

13.4.2033


(1)  Jedna jednotka U je množství enzymu, které uvolní 0,0067 μmol redukujícího cukru (ekvivalent xylózy) za minutu a na gram enzymatického přípravku při 50 °C a pH 5,3.

(2)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en


23.3.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 84/10


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/669

ze dne 22. března 2023

o povolení přípravku endo-1,4-beta-xylanázy z Komagataella phaffii DSM 33574 jako doplňkové látky pro výkrm všech druhů drůbeže a snášku a odchov všech druhů drůbeže (držitel povolení: společnost BioResource, international, Inc., zastoupená v Unii společností Pen & Tec Consulting S.L.U.)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje.

(2)

V souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1831/2003 byla podána žádost o povolení přípravku endo-1,4-beta-xylanázy z Komagataella phaffii DSM 33574. Tato žádost byla předložena spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.

(3)

Uvedená žádost se týká povolení přípravku endo-1,4-beta-xylanázy z Komagataella phaffii DSM 33574 jako doplňkové látky pro výkrm všech druhů drůbeže a snášku a odchov všech druhů drůbeže se zařazením do kategorie doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“ a funkční skupiny „látky zvyšující stravitelnost“.

(4)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dospěl ve svém stanovisku ze dne 29. června 2022 (2) k závěru, že za navržených podmínek použití nemá přípravek endo-1,4-beta-xylanázy z Komagataella phaffii DSM 33574 nepříznivý účinek na zdraví zvířat, pokud jde o cílové druhy, na bezpečnost spotřebitelů ani na životní prostředí. Úřad dále dospěl k závěru, že expozice uživatelů přípravku prostřednictvím vdechnutí je velmi pravděpodobná, že přípravek je látkou senzibilizující dýchací cesty a že může dráždit oči. Ohledně potenciálu přípravku vyvolat senzibilizaci kůže nebylo možné vyvodit žádné závěry.

(5)

Úřad dále dospěl k závěru, že přípravek může být účinný pro výkrm všech druhů drůbeže a pro snášku a odchov všech druhů drůbeže. Úřad zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh nepovažuje za nutné. Úřad také ověřil zprávu o metodě analýzy doplňkové látky přidané do krmiv předloženou referenční laboratoří, zřízenou nařízením (ES) č. 1831/2003.

(6)

Posouzení přípravku endo-1,4-beta-xylanázy z Komagataella phaffii DSM 33574 prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Proto by používání uvedeného přípravku mělo být povoleno podle přílohy tohoto nařízení. Komise se domnívá, že by měla být přijata vhodná ochranná opatření, aby se zabránilo nepříznivým účinkům na lidské zdraví, zejména pokud jde o uživatele uvedeného přípravku.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přípravek uvedený v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“ a funkční skupiny „látky zvyšující stravitelnost“, se povoluje jako doplňková látka ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. března 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFSA Journal 2022;20(7):7428.


PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky

Jméno držitele povolení

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

Jednotky aktivity/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %

Kategorie: zootechnické doplňkové látky. Funkční skupina: látky zvyšující stravitelnost.

4a35

společnost BioResource International, Inc., zastoupená v Unii společností Pen &

Tec Consulting, S.L.U.

endo-1,4-beta-xylanáza (EC 3.2.1.8)

Složení doplňkové látky

Přípravek endo-1,4-beta-xylanázy (EC 3.2.1.8) z Komagataella phaffii DSM 33574 s minimem aktivity:

150 000 XU (1)/g

Pevná forma

Charakteristika účinné látky

Endo-1,4-beta-xylanáza (EC 3.2.1.8) z Komagataella phaffii (DSM 33574)

Analytická metoda  (2)

Pro stanovení aktivity endo-1,4-beta-xylanázy v doplňkové látce: kolorimetrická (DNS) metoda založená na enzymatické hydrolýze substrátu z bukového xylanu.

Pro stanovení aktivity endo-1,4-beta-xylanázy v krmných směsích: kolorimetrická metoda založená na enzymatické reakci endo-1,4-beta-xylanázy na substrátu Xy1X6.

Výkrm všech druhů drůbeže

Snáška nebo odchov všech druhů drůbeže

10 000 XU

1.

Doplňková látka se nesmí používat v premixech.

2.

V návodu pro použití doplňkové látky musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření.

3.

Pro uživatele doplňkové látky musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit nebo snížit na minimum, musí se doplňková látka používat s osobními ochrannými prostředky, včetně ochrany dýchacích cest, pokožky a očí.

13.4.2033


(1)  Jedna jednotka XU je množství enzymu, které uvolní 1 nanomol redukujícího cukru (ekvivalent xylózy) za sekundu z bukového xylanu při 50 °C a pH 6,0.

(2)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en


ROZHODNUTÍ

23.3.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 84/14


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2023/670

ze dne 21. března 2023,

kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank, pokud jde o externího auditora Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Protokol (č. 4) o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, připojený ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 27 odst. 1 tohoto protokolu,

s ohledem na doporučení Evropské centrální banky ze dne 15. února 2023 Radě Evropské unie o externím auditorovi Central Bank of Ireland (ECB/2023/1) (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Účetnictví Evropské centrální banky (ECB) a národních centrálních bank členských států, jejichž měnou je euro, mají ověřovat nezávislí externí auditoři doporučení Radou guvernérů ECB a schválení Radou Evropské unie.

(2)

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland vybrala v roce 2016 za svého externího auditora pro účetní roky 2016 až 2020 společnost Mazars. Dne 15. listopadu 2021 přijala Rada rozhodnutí (EU) 2021/2018 (2), kterým se mandát společnosti Mazars jako externího auditora Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland prodlužuje o účetní roky 2021 a 2022.

(3)

Mandát společnosti Mazars jako stávajícího externího auditora Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland skončí po provedení auditu za účetní rok 2022. Je proto nezbytné jmenovat externího auditora od účetního roku 2023.

(4)

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland vybrala za svého externího auditora pro účetní roky 2023 až 2027 společnost Grant Thornton Ireland s možností prodloužení mandátu na účetní roky 2028 a 2029.

(5)

Rada guvernérů ECB doporučila, aby společnost Grant Thornton Ireland byla jmenována externím auditorem Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland pro účetní roky 2023 až 2027 s možností prodloužení mandátu na účetní roky 2028 až 2029.

(6)

Na základě doporučení Rady guvernérů ECB by mělo být rozhodnutí Rady 1999/70/ES (3) odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V článku 1 rozhodnutí 1999/70/ES se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5.   Grant Thornton Ireland se schvaluje jako externí auditor Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland pro účetní roky 2023 až 2027.“

Článek 2

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem oznámení.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno Evropské centrální bance.

V Bruselu dne 21. března 2023.

Za Radu

předsedkyně

J. ROSWALL


(1)  Úř. věst. C 66, 23.2.2023, s. 1.

(2)  Rozhodnutí Rady (EU) 2021/2018 ze dne 15. listopadu 2021, kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank, pokud jde o externího auditora Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (Úř. věst. L 413, 19.11.2021, s. 1).

(3)  Rozhodnutí Rady 1999/70/ES ze dne 25. ledna 1999 o schválení externích auditorů národních centrálních bank (Úř. věst. L 22, 29.1.1999, s. 69).


23.3.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 84/16


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2023/671

ze dne 21. března 2023

o zmocnění k zahájení jednání o dohodě mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací, kterou se stanoví základ pro výměnu informací o osobách požívajících dočasné ochrany

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 218 odst. 3 a 4 této smlouvy,

s ohledem na doporučení Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Jako reakci na hromadný příliv osob prchajících z Ukrajiny v důsledku ruské invaze na Ukrajinu přijala Rada na svém zasedání dne 4. března 2022 jednomyslně prováděcí rozhodnutí (EU) 2022/382 (1), kterým se stanoví, že nastal případ hromadného přílivu vysídlených osob a zavádí se jejich dočasná ochrana.

(2)

Na uvedeném zasedání Rady bylo vydáno prohlášení podporující členské státy, které jsou hlavními vstupními místy hromadného přílivu vysídlených osob prchajících před útočnou válkou Ruska z Ukrajiny do Unie, jakož i rovnováhu mezi úsilím všech členských států při přijímání těchto osob.

(3)

Členské státy se v uvedeném prohlášení rovněž shodly na tom, že nebudou uplatňovat článek 11 směrnice Rady 2001/55/ES (2) na osoby v Unii, které prchají před útočnou válkou Ruska, požívají dočasné ochrany v daném členském státě a přesouvají se bez povolení na území jiného členského státu, pokud se dotčené členské státy na dvoustranném základě nedohodnou jinak.

(4)

Podle článku 10 směrnice 2001/55/ES mají členské státy povinnost evidovat na vnitrostátní úrovni osobní údaje osob požívajících na jejich území dočasné ochrany. Kromě toho čl. 27 odst. 1 uvedené směrnice stanoví, že za účelem správní spolupráce potřebné k poskytování dočasné ochrany mají členské státy s pomocí Komise přijmout veškerá příslušná opatření k navázání přímé spolupráce a k výměně informací mezi příslušnými orgány.

(5)

Je v zájmu členských států, aby si vyměňovaly informace s třetími zeměmi, které jsou součástí schengenského prostoru. Švýcarsko, které ke dni 25. října 2022 evidovalo celkem 65 953 osob požívajících dočasné ochrany na svém území a které vyjádřilo zájem o takovou výměnu informací. Jelikož je možné, že osobní údaje mnoha osob požívajících dočasné ochrany ve Švýcarsku byly předtím zaevidovány v některém členském státě podle směrnice 2001/55/ES, může usnadnění výměny těchto údajů dotčeným členským státům dovolit pozastavit poskytování pomoci spojené s právy vyplývajícími z dočasné ochrany osobám, které se již na jejich území nenacházejí.

(6)

Dále je v zájmu členských států, aby zajistily určitou míru stability a rovnováhu mezi sebou při přijímání osob prchajících před útočnou válkou Ruska na Ukrajině a současně zaručily, že systém nebude možné zneužívat.

(7)

Měla by být proto zahájena jednání s cílem uzavřít dohodu mezi Unií a Švýcarskou konfederací, kterou se stanoví základ pro výměnu informací o osobách požívajících dočasné ochrany

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Komise se tímto zmocňuje, aby zahájila se Švýcarskou konfederací jednání o dohodě, kterou se stanoví základ pro výměnu informací o osobách požívajících dočasné ochrany.

Článek 2

Komise povede jednání o ustanoveních dohody za konzultace s Pracovní skupinou Rady pro azyl a v souladu se směrnicemi pro jednání stanovenými v dodatku tohoto rozhodnutí s výhradou jakýchkoli dalších směrnic, které může Rada Komisi vydat později.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno Komisi.

V Bruselu dne 21. března 2023.

Za Radu

předsedkyně

J. ROSWALL


(1)  Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2022/382 ze dne 4. března 2022, kterým se stanoví, že nastal případ hromadného přílivu vysídlených osob z Ukrajiny ve smyslu článku 5 směrnice 2001/55/ES, a kterým se zavádí jejich dočasná ochrana (Úř. věst. L 71, 4.3.2022, s. 1).

(2)  Směrnice Rady 2001/55/ES ze dne 20. července 2001 o minimálních normách pro poskytování dočasné ochrany v případě hromadného přílivu vysídlených osob a o opatřeních k zajištění rovnováhy mezi členskými státy při vynakládání úsilí v souvislosti s přijetím těchto osob a s následky z toho plynoucími (Úř. věst. L 212, 7.8.2001, s. 12).


23.3.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 84/18


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2023/672

ze dne 10. března 2023

o přenesení pravomoci přijímat rozhodnutí týkající se kontrol na místě a šetření interních modelů (ECB/2023/5)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (1), a zejména na článek 99 uvedené směrnice,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 ze dne 15. října 2013, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi (2), a zejména na články 11 a 12 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 468/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se stanoví rámec spolupráce Evropské centrální banky s vnitrostátními příslušnými orgány a vnitrostátními pověřenými orgány v rámci jednotného mechanismu dohledu (nařízení o rámci jednotného mechanismu dohledu) (ECB/2014/17) (3), a zejména na články 143, 144, 145 a 146 uvedeného nařízení,

s ohledem na rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2017/933 ze dne 16. listopadu 2016 o obecném rámci pro přenesení rozhodovacích pravomocí ve vztahu k právním nástrojům týkajícím se úkolů v oblasti dohledu (ECB/2016/40) (4), a zejména na článek 4 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V rámci stanoveném v článku 6 nařízení (EU) č. 1024/2013 plní Evropská centrální banka (ECB) výlučnou úlohu spočívající v dohledu nad úvěrovými institucemi s cílem zajistit jednotné uplatňování norem v oblasti dohledu, podpořit finanční stabilitu a zajistit rovné podmínky.

(2)

Podle článku 12 nařízení (EU) č. 1024/2013 může ECB v zájmu plnění úkolů, které jsou jí svěřeny uvedeným nařízením, provádět veškeré nezbytné kontroly na místě v provozních prostorách právnických osob uvedených v čl. 10 odst. 1 uvedeného nařízení i kteréhokoli jiného podniku zahrnutého do dohledu na konsolidovaném základě, vykonává-li ECB dohled na konsolidovaném základě podle čl. 4 odst. 1 písm. g) uvedeného nařízení.

(3)

Podle čl. 99 odst. 1 směrnice 2013/36/EU přijímá ECB jako příslušný orgán každoročně rozhodnutí ECB o programu dohledových šetření (dále jen „rozhodnutí o programu dohledových šetření“), které obsahuje mimo jiné plán kontrol v objektu používaném institucí, včetně jejích poboček a dceřiných společností usazených v jiných členských státech, v souladu s články 52, 119 a 122 směrnice 2013/36/EU. Program dohledových šetření se týká zejména kontrol na místě, pokud jde o rizika instituce, kontroly rizik a správu a řízení instituce, a kontrol na místě týkajících se hloubkového posouzení interních modelů, které instituce používá pro výpočet kapitálových požadavků, zejména pokud jde o metodiky, ekonomickou vhodnost, rizika, kontroly rizik a správu a řízení.

(4)

Rozhodnutí o programu dohledových šetření může být v průběhu roku změněno s cílem reagovat na provozní potřeby ECB, změny situace dohlížených subjektů nebo požadavky dohlížených subjektů a zajistit účinné provádění plánovaných kontrol. Změny rozhodnutí o programu dohledových šetření musí být provedeny prostřednictvím rozhodnutí přijatého ECB. Toto pozměňující rozhodnutí může v rámci programu dohledových šetření na daný rok zrušit schválené inspekce, změnit rozsah plánovaných inspekcí nebo zahrnout dodatečné inspekce. Podle čl. 12 odst. 3 nařízení (EU) č. 1024/2013 je kontrolované právnické osobě oznámeno rozhodnutí ECB provést kontrolu na místě nebo šetření interního modelu před zahájením kontroly.

(5)

S cílem usnadnit rozhodovací proces a umožnit ECB účinně reagovat na změny situace dohlížených subjektů, které ovlivňují provádění a rozsah plánovaných kontrol, je v souvislosti s přijetím takových rozhodnutí, kterými se mění rozhodnutí o programu dohledových šetření, nezbytné rozhodnutí o přenesení pravomoci. Takové rozhodnutí o přenesení pravomoci by mělo umožňovat, aby na základě jediného rozhodnutí v přenesené pravomoci byly přijaty změny více než jedné plánované inspekce. Soudní dvůr Evropské unie uznal, že přenesení pravomoci je nezbytné pro to, aby se instituci, která musí přijmout značný počet rozhodnutí, umožnilo plnit její funkce. Obdobně uznal nutnost zajistit schopnost fungování rozhodovacích orgánů jakožto zásadu vlastní každému organizačnímu systému (5).

(6)

Přenesení rozhodovacích pravomocí by mělo být omezené a přiměřené, přičemž rozsah přenesení pravomocí by měl být jednoznačně vymezen.

(7)

Dne 24. června 2020 Rada guvernérů rozhodla o navázání úzké spolupráce mezi ECB a Bulharskou republikou (6). V čl. 7 odst. 1 nařízení (EU) č. 1024/2013 se stanoví, že za účelem plnění určitých úkolů ve vztahu k úvěrovým institucím usazeným v členském státě, jehož měnou není euro, může ECB v případech, kdy byla v souladu s uvedeným článkem navázána úzká spolupráce, udělovat pokyny vnitrostátnímu příslušnému orgánu daného členského státu. Je proto vhodné zahrnout tyto pokyny mezi akty, které může ECB přijmout na základě přenesení pravomoci na vedoucí pracovních útvarů podle příslušných ustanovení tohoto rozhodnutí.

(8)

Rozhodnutí (EU) 2017/933 (ECB/2016/40) stanoví postup, který je třeba dodržet při přijímání rozhodnutí o přenesení pravomoci v oblasti dohledu, a osoby, na něž lze rozhodovací pravomoc přenést. Tímto rozhodnutím není dotčen výkon úkolů ECB v oblasti dohledu ani pravomoc Rady dohledu předkládat konečné návrhy rozhodnutí Radě guvernérů.

(9)

Nejsou-li splněna kritéria pro přijetí rozhodnutí v přenesené pravomoci ve smyslu tohoto rozhodnutí, měla by být rozhodnutí přijímána v souladu s postupem neuplatnění námitek vymezeným v čl. 26 odst. 8 nařízení (EU) č. 1024/2013 a článku 13g rozhodnutí Evropské centrální banky ECB/2004/2 (7). Postup neuplatnění námitek by se měl použít i tehdy, kdy mají vedoucí pracovních útvarů pochybnosti o splnění hodnotících kritérií z důvodu složitosti hodnocení nebo citlivosti dané záležitosti a pokud má výsledek příslušného hodnocení přímý dopad na jiné rozhodnutí, a proto by měl příslušná rozhodnutí posuzovat stejný rozhodovací orgán současně, aby se předešlo protichůdným výsledkům.

(10)

Rozhodnutí ECB v oblasti dohledu mohou být předmětem správního přezkumu v souladu s článkem 24 nařízení (EU) č. 1024/2013 a jak je dále upřesněno v rozhodnutí Evropské centrální banky ECB/2014/16 (8). V případě správního přezkumu by Rada dohledu měla zohlednit stanovisko správní revizní komise a předložit nový návrh rozhodnutí k přijetí Radě guvernérů postupem neuplatnění námitek,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto rozhodnutí se použijí tyto definice:

1)

„program dohledových šetření“ má stejný význam jako v čl. 99 odst. 1 směrnice 2013/36/EU;

2)

„rozhodnutím o programu dohledových šetření“ se rozumí rozhodnutí ECB o programu dohledových šetření;

3)

„kontrolou na místě“ se rozumí kontrola prováděná v provozních prostorách jakékoli právnické osoby uvedené v čl. 10 odst. 1 nařízení (EU) č. 1024/2013 a jakéhokoli jiného podniku zahrnutého do dohledu na konsolidovaném základě, vykonává-li ECB dohled na konsolidovaném základě podle čl. 4 odst. 1 písm. g) nařízení (EU) č. 1024/2013;

4)

„šetřením interního modelu“ se rozumí kontrola na místě v souvislosti s používáním interních modelů pro výpočet kapitálových požadavků stanovených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (9) za účelem přijetí rozhodnutí o interních modelech;

5)

„kontrolou“ se rozumí kontrola na místě nebo šetření interního modelu;

6)

„rozhodnutím ECB v oblasti dohledu“ se rozumí rozhodnutí v ECB v oblasti dohledu ve smyslu čl. 2 bodu 26 rozhodnutí (EU) č. 468/2014 (ECB/2014/17);

7)

„významným dohlíženým subjektem“ se rozumí významný dohlížený subjekt ve smyslu čl. 2 bodu 16 nařízení (EU) č. 468/2014 (ECB/2014/17);

8)

„méně významným dohlíženým subjektem“ se rozumí méně významný dohlížený subjekt ve smyslu čl. 2 bodu 7 nařízení (EU) č. 468/2014 (ECB/2014/17);

9)

„kontrolovaným právním subjektem“ se rozumí:

a)

významná instituce;

b)

méně významná instituce, ve vztahu k níž ECB přijala rozhodnutí podle čl. 6 odst. 5 písm. b) nařízení (EU) č. 1024/2013 v tom smyslu, že ECB bude přímo vykonávat všechny příslušné pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 4 uvedeného nařízení;

c)

jakýkoli jiný právní subjekt uvedený v čl. 10 odst. 1 nařízení (EU) č. 1024/2013 a jakýkoli jiný podnik zahrnutý do dohledu na konsolidovaném základě, vykonává-li ECB dohled na konsolidovaném základě podle čl. 4 odst. 1 písm. g) nařízení (EU) č. 1024/2013;

10)

„zdroji jednotného mechanismu dohledu“ se rozumějí pracovníci ECB a příslušných vnitrostátních orgánů, kteří tvoří tým pro provádění kontroly na místě v souladu s článkem 144 nařízení (EU) č. 468/2014 (ECB/2014/17);

11)

„rozhodnutím o kontrolách na místě“ se rozumí jakékoli rozhodnutí ECB, kterým se mění schválené rozhodnutí o programu dohledových šetření v souvislosti s jednou nebo více plánovanými kontrolami na místě;

12)

„rozhodnutím o šetření interních modelů“ se rozumí jakékoli rozhodnutí ECB, kterým se mění schválené rozhodnutí o programu dohledových šetření v souvislosti s jedním nebo více plánovanými šetřeními interních modelů;

13)

„rozhodnutím o přenesení pravomoci“ se rozumí rozhodnutí o přenesení pravomoci ve smyslu čl. 3 bodu 2 rozhodnutí (EU) 2017/933 (ECB/2016/40);

14)

„rozhodnutím v přenesené pravomoci“ se rozumí rozhodnutí v přenesené pravomoci ve smyslu čl. 3 bodu 4 rozhodnutí (EU) 2017/933 (ECB/2016/40);

15)

„vedoucími pracovních útvarů“ se rozumějí vedoucí pracovních útvarů ECB, na něž byla přenesena pravomoc přijímat rozhodnutí o kontrolách na místě a rozhodnutí o šetření interních modelů;

16)

„postupem neuplatnění námitek“ se rozumí postup stanovený v čl. 26 odst. 8 nařízení (EU) č. 1024/2013 a dále upřesněný v článku 13g rozhodnutí ECB/2004/2;

17)

„záporným rozhodnutím“ se rozumí rozhodnutí, které rozšiřuje rozsah plánované kontroly na místě nebo plánovaného šetření interního modelu, pokud toto rozhodnutí není přijato na základě žádosti dohlíženého subjektu. Rozhodnutí, která obsahují vedlejší ujednání jako např. podmínky, povinnosti či omezení, se považují za záporná rozhodnutí s výjimkou situací, kdy tato vedlejší ujednání a) zajišťují, že dohlížený subjekt splňuje požadavky příslušných právních předpisů Unie, a byla dohodnuta v písemné formě nebo b) pouze znovu uvádějí jeden či více stávajících požadavků, které musí dohlížený subjekt splňovat podle právních předpisů Unie, nebo vyžadují informace o plnění jednoho či více těchto požadavků;

18)

„citlivostí“ vlastnost nebo faktor, které mohou mít negativní dopad na pověst ECB a/nebo na účinné a jednotné fungování jednotného mechanismu dohledu, a to mimo jiné včetně situací, kdy: a) se na příslušný dohlížený subjekt dříve vztahovaly nebo v současné době vztahují přísná opatření v oblasti dohledu, jako jsou opatření včasné intervence; b) jakmile bude návrh rozhodnutí přijat, vytvoří nový precedens, který by mohl být pro ECB v budoucnu závazný; c) návrh rozhodnutí, jakmile bude přijat, může přitáhnout negativní pozornost sdělovacích prostředků nebo veřejnosti; nebo d) vnitrostátní příslušný orgán, který navázal úzkou spolupráci s ECB, sdělí ECB svůj nesouhlas s předkládaným návrhem pokynů.

Článek 2

Předmět a oblast působnosti

1.   Toto rozhodnutí stanoví kritéria pro přenesení rozhodovacích pravomocí přijímat rozhodnutí o kontrolách na místě a rozhodnutí o šetření interního modelu na vedoucí pracovních útvarů ECB.

2.   Přenesením rozhodovacích pravomocí není dotčeno posouzení v oblasti dohledu, které má být provedeno pro účely přijímání rozhodnutí ECB v oblasti dohledu v návaznosti na kontrolu na místě a šetření interního modelu.

Článek 3

Přenesení pravomoci přijímat rozhodnutí o kontrolách na místě a rozhodnutí o šetření interního modelu

1.   Rada guvernérů tímto v souladu s článkem 4 rozhodnutí (EU) 2017/933 (ECB/2016/40) přenáší na vedoucí pracovních útvarů jmenované Výkonnou radou v souladu s článkem 5 uvedeného rozhodnutí pravomoc přijímat rozhodnutí o:

a)

kontrolách na místě podle článku 12 nařízení (EU) č. 1024/2013;

b)

šetření interního modelu podle článku 12 nařízení (EU) č. 1024/2013.

2.   Přenesení rozhodovacích pravomocí podle odstavce 1 se vztahuje na:

a)

přijímání rozhodnutí ECB;

b)

přijímání pokynů ECB, které jsou v souladu s článkem 7 nařízení (EU) č. 1024/2013 určeny vnitrostátním příslušným orgánům, s nimiž ECB navázala úzkou spolupráci.

3.   Rozhodnutí o kontrolách na místě uvedená v odstavci 1 se přijímají prostřednictvím rozhodnutí v přenesené pravomoci, pokud je splněno jedno či více kritérií pro přijetí rozhodnutí v přenesené pravomoci, jež jsou stanovena v článku 4.

4.   Rozhodnutí o šetření interního modelu uvedená v odstavci 1 se přijímají prostřednictvím rozhodnutí v přenesené pravomoci, pokud je splněno jedno či více kritérií pro přijetí rozhodnutí v přenesené pravomoci, jež jsou stanovena v článku 5.

5.   Rozhodnutí o kontrolách na místě a rozhodnutí o šetřeních interního modelu nelze přijmout prostřednictvím rozhodnutí v přenesené pravomoci, pokud složitost posouzení nebo citlivost dané záležitosti vyžadují, aby byla přijata postupem neuplatnění námitek, nebo pokud má posouzení těchto rozhodnutí v oblasti dohledu přímý dopad na posouzení jiného rozhodnutí, které má být přijato postupem neuplatnění námitek, v oblasti dohledu.

6.   Záporná rozhodnutí o kontrolách na místě a záporná rozhodnutí o šetřeních interního modelu nelze přijmout prostřednictvím rozhodnutí v přenesené pravomoci.

Článek 4

Kritéria pro přijímání rozhodnutí v přenesené pravomoci, která se týkají kontrol na místě

1.   Rozhodnutí o kontrolách na místě se přijímají prostřednictvím rozhodnutí v přenesené pravomoci, pouze pokud patří do jedné nebo více z následujících kategorií a pokud je splněno jedno nebo více příslušných kritérií stanovených pro tuto kategorii.

a)

Rozhodnutí, kterými se ruší plánované kontroly na místě: tato rozhodnutí se přijímají prostřednictvím rozhodnutí v přenesené pravomoci, pokud plánovanou kontrolu na místě nelze provést nebo se stala bezpředmětnou z jednoho nebo více z těchto důvodů: i) změna vnitřní organizace nebo vlastnictví kontrolovaného právního subjektu, jež znemožňuje provedení kontroly na místě, ii) nepřipravenost kontrolovaného právního subjektu na kontrolu na místě v plánovaném termínu, a to podle vlastního prohlášení kontrolovaného právního subjektu;

b)

Rozhodnutí, kterými se mění název právních subjektů zahrnutých do rozsahu kontrol na místě: tato rozhodnutí se přijímají prostřednictvím rozhodnutí v přenesené pravomoci, má-li být přijato určité rozhodnutí v návaznosti na komunikaci s ECB o i) změně vlastnictví kontrolovaného právního subjektu, nebo o ii) změně názvu kontrolovaného právního subjektu.

c)

Rozhodnutí, kterými se snižuje rozsah plánovaných kontrol na místě: tato rozhodnutí se přijímají prostřednictvím rozhodnutí v přenesené pravomoci, pokud plánovanou kontrolu na místě nelze provést v původně plánovaném rámci z jednoho nebo více z těchto důvodů: i) nedostupnost zdrojů jednotného mechanismu dohledu k provedení kontroly na místě, ii) změna vnitřní organizace nebo vlastnictví kontrolovaného právního subjektu, která znemožňuje provedení kontroly na místě, iii) nepřipravenost kontrolovaného právního subjektu na kontrolu na místě v plánovaném termínu, a to podle vlastního prohlášení kontrolovaného právního subjektu;

d)

Rozhodnutí o opravě administrativních chyb a jiných zjevných nepřesností v rozhodnutí o programu dohledových šetření: tato rozhodnutí se přijímají prostřednictvím rozhodnutí v přenesené pravomoci, pokud opravy neovlivňují rozsah plánované kontroly na místě.

2.   Vedoucí pracovních útvarů posoudí, zda jsou změny rozhodnutí o programu dohledových šetření vhodné, pokud jde o kontroly na místě, a to s ohledem na účel, který kontrola na místě plní v oblasti dohledu, na potřebu účinného a účelného provádění kontrol na místě, dostupnost zdrojů jednotného mechanismu dohledu a veškerý relevantní vývoj, který má dopad na kontrolovaný právní subjekt.

Článek 5

Kritéria pro přijímání rozhodnutí v přenesené pravomoci, která se týkají šetření interního modelu

1.   Rozhodnutí o šetřeních interního modelu se přijímají prostřednictvím rozhodnutí v přenesené pravomoci, pouze pokud patří do jedné nebo více z následujících kategorií a pokud je splněno jedno nebo více příslušných kritérií stanovených pro tuto kategorii.

a)

Rozhodnutí o zrušení plánovaných šetření interního modelu: tato rozhodnutí se přijímají prostřednictvím rozhodnutí v přenesené pravomoci, má-li být konkrétní rozhodnutí přijato v souladu s tím, že kontrolovaná právnická osoba i) zrušila žádost o původní použití nebo o podstatnou změnu nebo rozšíření interních modelů (dále jen „žádost“), ii) tuto žádost změnila, iii) požádala o odklad rozhodnutí o žádosti; nebo nelze-li plánované šetření interního modelu provést z důvodu nedostupnosti zdrojů jednotného mechanismu dohledu k provedení šetření;

b)

Rozhodnutí, kterými se mění název právních subjektů zahrnutých do rozsahu šetření interního modelu: tato rozhodnutí se přijímají prostřednictvím rozhodnutí v přenesené pravomoci, má-li být přijato určité rozhodnutí v návaznosti na komunikaci s ECB o i) změně vlastnictví kontrolovaného právního subjektu, nebo o ii) změně názvu kontrolovaného právního subjektu.

c)

Rozhodnutí, kterými se mění rozsah plánovaných šetření interních modelů: tato rozhodnutí se přijímají prostřednictvím rozhodnutí v přenesené pravomoci, je-.li určité rozhodnutí přijímáno v souladu se zrušením nebo změnou žádosti kontrolovaného právního subjektu.

d)

Rozhodnutí o opravě administrativních chyb a jiných zjevných nepřesností v rozhodnutí o programu dohledových šetření: tato rozhodnutí se přijímají prostřednictvím rozhodnutí v přenesené pravomoci, pokud opravy neovlivňují rozsah plánovaného šetření interních modelů.

2.   Vedoucí pracovních útvarů posoudí, zda jsou změny rozhodnutí o programu dohledových šetření vhodné, pokud jde o šetření interního modelu, a to s ohledem na žádost předloženou kontrolovaným právním subjektem, která vedla k zahájení šetření, potřebu účinného a účelného vedení šetření, dostupnost zdrojů jednotného mechanismu dohledu a veškerý relevantní vývoj ovlivňující kontrolovaný právní subjekt.

Článek 6

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 10. března 2023.

Prezidentka ECB

Christine LAGARDE


(1)  Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 338.

(2)  Úř. věst. L 287, 29.10.2013, s. 63.

(3)  Úř. věst. L 141, 14.5.2014, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 141, 1.6.2017, s. 14.

(5)  Rozsudek Soudního dvora ze dne 23. září 1986, AKZO Chemie v. Komise, 5/85, EU:C:1986:328, bod 37, a rozsudek Soudního dvora ze dne 26. května 2005, Carmine Salvatore Tralli v. ECB, C-301/02 P, EU:C:2005:306, bod 59.

(6)  Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2020/1015 ze dne 24. června 2020 o navázání úzké spolupráce mezi Evropskou centrální bankou a Българска народна банка (Bulharskou národní bankou) (ECB/2020/30) (Úř. věst. L 224 I, 13.7.2020, s. 1).

(7)  Rozhodnutí Evropské centrální banky ECB/2004/2 ze dne 19. února 2004, kterým se přijímá jednací řád Evropské centrální banky (Úř. věst. L 80, 18.3.2004, s. 33).

(8)  Rozhodnutí Evropské centrální banky ECB/2014/16 ze dne 14. dubna 2014 o zřízení správní revizní komise a pravidlech jejího fungování (Úř. věst. L 175, 14.6.2014, s. 47).

(9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1).


23.3.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 84/24


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2023/673

ze dne 14. března 2023

o jmenování vedoucích pracovních útvarů, kteří přijímají rozhodnutí v přenesené pravomoci týkající se kontrol na místě a šetření interních modelů (ECB/2023/6)

VÝKONNÁ RADA EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na článek 11.6 tohoto statutu,

s ohledem na rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2017/933 ze dne 16. listopadu 2016 o obecném rámci pro přenesení rozhodovacích pravomocí ve vztahu k právním nástrojům týkajícím se úkolů v oblasti dohledu (ECB/2016/40) (1), a zejména na články 4 a 5 uvedeného rozhodnutí,

s ohledem na rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2023/672 ze dne 10. března 2023 o přenesení pravomoci přijímat rozhodnutí týkající se kontrol na místě a šetření interních modelů (ECB/2023/5) (2), a zejména článek 3 uvedeného rozhodnutí,

s ohledem na rozhodnutí Evropské centrální banky ECB/2004/2 ze dne 19. února 2004, kterým se přijímá jednací řád Evropské centrální banky (3), a zejména na článek 10 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

S ohledem na značný počet rozhodnutí, jež má Evropská centrální banka (ECB) přijímat v souvislosti s plněním svých úkolů v oblasti dohledu, byl zaveden postup pro přijímání určitých rozhodnutí v přenesené pravomoci.

(2)

Rozhodnutí o přenesení pravomoci nabývá účinnosti přijetím rozhodnutí Výkonné rady o jmenování jednoho nebo více vedoucích pracovních útvarů za účelem přijímání rozhodnutí na základě rozhodnutí o přenesení pravomoci.

(3)

Výkonná rada by měla při jmenování vedoucích pracovních útvarů zohlednit význam rozhodnutí o přenesení pravomoci a počet adresátů, jimž je třeba rozhodnutí v přenesené pravomoci zaslat.

(4)

Článek 10.1 rozhodnutí Evropské centrální banky ECB/2004/2 stanoví, že Výkonná rada rozhoduje o počtu, názvech a oblastech působnosti jednotlivých pracovních útvarů ECB.

(5)

Předseda Rady dohledu byl konzultován ohledně vedoucích pracovních útvarů, na které by měla být přenesena pravomoc přijímat rozhodnutí v přenesené pravomoci týkající se kontrol na místě a šetření interních modelů,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto rozhodnutí se použijí definice obsažené v článku 1 rozhodnutí (EU) 2023/672 (ECB/2023/5).

Článek 2

Rozhodnutí v přenesené pravomoci týkající se kontrol na místě a šetření interních modelů

Rozhodnutí v přenesené pravomoci podle článku 3 rozhodnutí (EU) 2023/672 (ECB/2023/5) přijímá generální ředitel nebo zástupce generálního ředitele generálního ředitelství pro kontroly na místě a šetření interních modelů.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 14. března 2023.

Prezidentka ECB

Christine LAGARDE


(1)  Úř. věst. L 141, 1.6.2017, s. 14.

(2)  Úř. věst. L 84, 23.3.2023, s. 18.

(3)  Úř. věst. L 80, 18.3.2004, s. 33.


Opravy

23.3.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 84/26


Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2022/2434 ze dne 6. prosince 2022, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) 2018/1046, pokud jde o zavedení diverzifikované strategie financování jako obecné výpůjční metody

( Úřední věstník Evropské unie L 319 ze dne 13. prosince 2022 )

Strana 3, 12. bod odůvodnění:

místo:

„(12)

Pokud jde o již poskytnutou finanční pomoc a o finanční pomoc podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/… (7), kterým se zřizuje nástroj pro poskytování podpory Ukrajině na rok 2023 (makrofinanční pomoc +), mělo by se toto nařízení v zájmu právní jistoty a jasnosti vztahovat pouze na programy finanční pomoci, pro něž základní právní akty vstoupí v platnost dne 9. listopadu 2022 nebo později.

má být:

„(12)

Pokud jde o již poskytnutou finanční pomoc a o finanční pomoc podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2463 (7), mělo by se toto nařízení v zájmu právní jistoty a jasnosti vztahovat pouze na programy finanční pomoci, pro něž základní právní akty vstoupí v platnost dne 9. listopadu 2022 nebo později.

23.3.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 84/27


Oprava přijetí (EU, Euratom) 2023/278 ročního rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2023 s konečnou platností

( Úřední věstník Evropské unie L 58 ze dne 23. února 2023 )

Oddíl X Evropská služba pro vnější činnost”, Výdaje”, Hlava 2 Budovy, vybavení a provozní výdaje v ústředí” se mění takto:

1)

na stranách 2021 až 2024, ve sloupci tabulky Okruh”, se termín Rozlišené prostředky” nahrazuje termínem Nerozlišené prostředky”, s výjimkou bodu 2 2 5 0 Pilotní projekt - Směrem ke zřízení evropské diplomatické akademie”;

2)

na straně 2040, v bodě 2 2 5 0 Pilotní projekt - Směrem ke zřízení evropské diplomatické akademie”:

místo:

„Údaje (Nerozlišené položky)”,

má být:

„Údaje (Rozlišené položky)”.


23.3.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 84/28


Oprava Úmluvy o mezinárodních nárocích na mobilní zařízení a Protokolu k Úmluvě o mezinárodních nárocích na mobilní zařízení ve věcech příslušejících vybavení letadel

(překlad)

( Úřední věstník Evropské unie L 121 ze dne 15. května 2009 )

1)

Strana 8, čl. 1 písm. d) úmluvy

místo:

„d)

„zahájením konkurzního řízení“ se rozumí čas, kdy se podle použitelného konkurzního práva považuje konkurzní řízení za zahájené;“,

má být:

„d)

„zahájením insolvenčního řízení“ se rozumí čas, kdy se podle použitelného insolvenčního práva považuje insolvenční řízení za zahájené;“.

2)

Strana 9, čl. 1 písm. k) úmluvy

místo:

„k)

„insolvenčním správcem“ se rozumí osoba zmocněná vést reorganizaci nebo likvidaci, včetně osoby zmocněné prozatímně, a zahrnuje i dlužníka v držení majetku, pokud to je možné podle použitelného konkurzního práva;“,

má být:

„k)

„insolvenčním správcem“ se rozumí osoba zmocněná vést reorganizaci nebo likvidaci, včetně osoby zmocněné prozatímně, a zahrnuje i dlužníka v držení majetku, pokud to je možné podle použitelného insolvenčního práva;“.

3)

Strana 9, čl. 1 písm. m) bod ii) úmluvy

místo:

„ii)

jakákoli osoba, která za účelem zajištění plnění jakéhokoli závazku ve prospěch věřitele poskytne nebo vystaví ručení, záruku vyplatitelnou na požádání, záložní akreditiv nebo nějakou jinou formu úvěrového pojištění,“,

má být:

„ii)

jakákoli osoba, která za účelem zajištění plnění jakéhokoli závazku ve prospěch věřitele poskytne nebo vystaví ručení, záruku vyplatitelnou na požádání, standby akreditiv nebo nějakou jinou formu úvěrového pojištění,“.

4)

Strana 17, čl. 30 odst. 1 úmluvy

místo:

„1.   V případě insolvenčního řízení proti dlužníkovi je mezinárodní nárok platný, pokud byl uvedený nárok v souladu s touto úmluvou zaregistrován před zahájením konkurzního řízení.“,

má být:

„1.   V případě insolvenčního řízení proti dlužníkovi je mezinárodní nárok platný, pokud byl uvedený nárok v souladu s touto úmluvou zaregistrován před zahájením insolvenčního řízení.“

5)

Strana 19, čl. 39 odst. 1 písm. a) úmluvy

místo:

„a)

kategorie mimosmluvních práv nebo nároků (kromě práv nebo nároků, na které se vztahuje článek 40), které mají podle práva uvedeného státu přednost před nárokem na předmět, jež je rovnocenná přednosti držitele registrovaného mezinárodního nároku, a které mají přednost před registrovaným mezinárodním nárokem bez ohledu na to, zda je nebo není tento nárok spojen s konkurzním řízením, a“,

má být:

„a)

kategorie mimosmluvních práv nebo nároků (kromě práv nebo nároků, na které se vztahuje článek 40), které mají podle práva uvedeného státu přednost před nárokem na předmět, jež je rovnocenná přednosti držitele registrovaného mezinárodního nároku, a které mají přednost před registrovaným mezinárodním nárokem bez ohledu na to, zda je nebo není tento nárok spojen s insolvenčním řízením, a“.

6)

Strany 19 a 20, kapitola XII úmluvy má znít takto:

„KAPITOLA XII

SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST

Článek 42

Volba soudu

1.   S výhradou článků 43 a 44 jsou soudy smluvního státu, které si zvolily smluvní strany transakce, příslušné v souvislosti s jakoukoli žalobou podanou podle této úmluvy, bez ohledu na to, zda má nebo nemá zvolený soud nějaké spojení se smluvními stranami nebo transakcí. Pokud se strany nedohodnou jinak, půjde o výlučnou soudní příslušnost.

2.   Každá taková smlouva se uzavře písemně nebo jiným způsobem, který je v souladu s formálními požadavky práva státu zvoleného soudu.

Článek 43

Soudní příslušnost podle článku 13

1.   K vydání předběžného opatření v souvislosti s předmětem podle čl. 13 odst. 1 písm. a), b) a c) a čl. 13 odst. 4 jsou příslušné soudy smluvního státu, které si vybraly smluvní strany, a soudy smluvního státu, na jehož území se daný předmět nachází.

2.   Soudní příslušnost k vydání předběžného opatření podle čl. 13 odst. 1 písm. d) nebo jiného předběžného opatření podle čl. 13 odst. 4 mohou uplatnit buď

a)

soudy zvolené smluvními stranami, nebo

b)

soudy smluvního státu, na jehož území se dlužník nachází, pokud jde o předběžné opatření, které je na základě podmínek jeho vydání vymahatelné jen na území uvedeného smluvního státu.

3.   Soud je příslušný podle předchozích odstavců, i když bude nebo může být konečné rozhodnutí o nároku uvedené v čl. 13 odst. 1 vyneseno soudem jiného smluvního státu nebo rozhodčím řízením.

Článek 44

Příslušnost vydávat soudní příkazy registrátorovi

1.   Soudy v místě, kde má své správní ústředí registrátor, mají výlučnou soudní příslušnost přiznávat náhradu škody nebo vydávat soudní příkazy registrátorovi.

2.   V případě, že osoba neodpoví na žádost podanou podle článku 25 a uvedená osoba přestala existovat nebo ji není možné najít se záměrem vydat jí příkaz požadující, aby zařídila zrušení registrace, mají soudy uvedené v předchozím odstavci výlučnou příslušnost vydat na žádost dlužníka nebo možného dlužníka příkaz požadující na registrátorovi, aby registraci zrušil.

3.   V případě, že osoba nevyhoví příkazu soudu, který je příslušný podle této úmluvy, nebo v případě národního nároku příkazu příslušného soudu, který požaduje, aby uvedená osoba změnila nebo zrušila registraci, mohou soudy uvedené v odstavci 1 nařídit registrátorovi, aby přijal opatření k uskutečnění uvedeného příkazu.

4.   Pokud předchozí odstavce nestanoví jinak, nesmí žádný soud vydávat příkazy nebo vynášet rozsudky či rozhodnutí proti registrátorovi nebo jež jej mají vázat.

Článek 45

Soudní příslušnost při insolvenčních řízeních

Ustanovení této kapitoly se na insolvenční řízení nevztahují.“

7)

Strana 25, čl. I odst. 2 písm. k) protokolu

Místo:

„k)

„ručitelem“ se rozumí osoba, která pro účely splnění jakýchkoli závazků ve prospěch věřitele zajištěných zástavní smlouvou nebo jinou smlouvou poskytne nebo vystaví ručení, záruku vyplatitelnou na první požádání, záložní akreditiv nebo jakoukoli jinou formu úvěrového pojištění;“

má být:

„k)

„ručitelem“ se rozumí osoba, která pro účely splnění jakýchkoli závazků ve prospěch věřitele zajištěných zástavní smlouvou nebo jinou smlouvou poskytne nebo vystaví ručení, záruku vyplatitelnou na první požádání, standby akreditiv nebo jakoukoli jinou formu úvěrového pojištění;“.

8)

Strana 25, čl. I odst. 2 písm. m) a n) protokolu

Místo:

„m)

„událostí související s insolvencí“ se rozumí

i)

zahájení konkurzního řízení nebo

ii)

vyhlášení záměru zastavit platby nebo skutečné zastavení plateb dlužníkem, pokud využití práva věřitele zahájit proti dlužníkovi konkurzní řízení nebo uplatnit opravné prostředky podle úmluvy brání nebo vylučuje právo nebo opatření státu;

n)

„nadřazenou pravomocí v případě konkurzu“ se rozumí smluvní stát, v němž se nachází těžiště hlavních dlužníkových nároků, který je pro tento účel považován za místo statutárního sídla dlužníka, nebo pokud takové sídlo neexistuje, za místo, kde je dlužník zapsán v obchodním rejstříku nebo kde je založen, pokud není doloženo něco jiného;“

má být:

„m)

„událostí související s insolvencí“ se rozumí

i)

zahájení insolvenčního řízení nebo

ii)

vyhlášení záměru zastavit platby nebo skutečné zastavení plateb dlužníkem, pokud využití práva věřitele zahájit proti dlužníkovi insolvenční řízení nebo uplatnit opravné prostředky podle úmluvy brání nebo vylučuje právo nebo opatření státu;

n)

„primární soudní příslušností v případě insolvence“ se rozumí smluvní stát, v němž se nachází těžiště hlavních dlužníkových nároků, který je pro tento účel považován za místo statutárního sídla dlužníka, nebo pokud takové sídlo neexistuje, za místo, kde je dlužník zapsán v obchodním rejstříku nebo kde je založen, pokud není doloženo něco jiného;“.

9)

Strana 27, článek VI protokolu

Místo:

„Článek VI

Zastupitelské oprávnění

Osoba může uzavřít smlouvu nebo prodat a zaregistrovat mezinárodní nárok na letecký předmět nebo prodej takového předmětu formou zastoupení, svěřenectví nebo jiného zastupitelského oprávnění. V takovém případě je uvedená osoba oprávněná uplatňovat práva a nároky podle úmluvy.“

má být:

„Článek VI

Zástupčí oprávnění

Osoba může uzavřít smlouvu nebo prodat a zaregistrovat mezinárodní nárok na letecký předmět nebo prodej takového předmětu formou zastoupení, svěřenectví nebo jiného zástupčího oprávnění. V takovém případě je uvedená osoba oprávněná uplatňovat práva a nároky podle úmluvy.“

10)

Strany 28 a 29, článek XI protokolu má znít:

„Článek XI

Opravné prostředky při insolvenci

1.   Tento článek se použije, jen pokud smluvní stát představující primární soudní příslušnost pro případ insolvence učinil prohlášení podle čl. XXX odst. 3.

Alternativa A

2.   Při výskytu události související s insolvencí insolvenční správce nebo případně dlužník předá, s výhradou odstavce 7, držbu leteckého předmětu nejpozději do toho z následujících dat, které nastane nejdříve:

a)

konec čekací doby a

b)

datum, od kterého by byl věřitel oprávněn ujmout se držby leteckého předmětu, pokud by se nepoužil tento článek.

3.   Pro účely tohoto článku se „čekací dobou“ rozumí doba uvedená v prohlášení smluvního státu, který představuje primární soudní příslušnost pro případ insolvence.

4.   Odkazy v tomto článku na „insolvenčního správce“ jsou odkazy na takovou osobu v jejím úředním, nikoli soukromém postavení.

5.   Dokud a jestliže není věřiteli poskytnuta příležitost, aby se ujal držby podle odstavce 2:

a)

insolvenční správce nebo případně dlužník uchovává letecký předmět a udržuje jej a jeho hodnotu v souladu se smlouvou a

b)

věřitel je oprávněn požádat o jakoukoli jinou formu předběžného opatření, které je podle použitelného práva dostupné.

6.   Písmeno a) předchozího odstavce nevylučuje používání leteckého předmětu podle podmínek předepsaných pro uchování leteckého předmětu, jeho údržbu a udržování jeho hodnoty.

7.   Insolvenční správce nebo případně dlužník si může zachovat držbu leteckého předmětu, pokud ve lhůtě stanovené v odstavci 2 napravil všechny případy neplnění kromě neplnění představovaného zahájením insolvenčního řízení a souhlasil s plněním všech budoucích povinností podle smlouvy. Další čekací doba pro případ neplnění takových budoucích povinností se neposkytne.

8.   Pokud jde o opravné prostředky podle čl. IX odst. 1:

a)

registrační orgán nebo případně jiné správní orgány smluvního státu je poskytnou nejpozději pět pracovních dnů potom, co věřitel těmto orgánům oznámí, že je oprávněn získat tyto opravné prostředky v souladu s úmluvou, a

b)

příslušné orgány nabídnou věřiteli rychle spolupráci a pomoc při uplatnění těchto opravných prostředků v souladu s použitelnými bezpečnostními právními předpisy v letectví.

9.   Uplatnění žádných opravných prostředků povolených úmluvou nebo tímto protokolem nesmí být zabráněno nebo odloženo na dobu po datu stanoveném v odstavci 2.

10.   Žádné závazky dlužníka podle smlouvy nesmí být změněny bez souhlasu věřitele.

11.   Nic v předchozím odstavci nelze vykládat jako dotýkající se pravomoci insolvenčního správce smlouvu ukončit, pokud takovou pravomoc podle použitelného práva má.

12.   Při insolvenčním řízení nemají žádná práva nebo nároky, s výjimkou mimosmluvních práv nebo nároků týkajících se kategorií, na které se vztahuje prohlášení podle čl. 39 odst. 1, přednost před registrovanými nároky.

13.   Úmluva ve znění článku IX tohoto protokolu se použije na uplatnění jakýchkoli opravných prostředků podle tohoto článku.

Alternativa B

2.   Při výskytu události související s insolvencí insolvenční správce nebo případně dlužník oznámí věřiteli na jeho žádost ve lhůtě stanovené v prohlášení smluvního státu podle čl. XXX odst. 3, zda

a)

odstraní všechny případy neplnění závazků kromě neplnění představovaného zahájením insolvenčního řízení a zavazuje se splnit všechny budoucí povinnosti podle smlouvy a dokumentace týkající se příslušné transakce nebo

b)

poskytne věřiteli příležitost, aby se ujal držby leteckého předmětu v souladu s použitelným právem.

3.   Použitelné právo uvedené v písmeni b) předcházejícího odstavce může dávat soudu možnost, aby požádal o přijetí jakéhokoli dalšího opatření nebo o poskytnutí jakékoli další záruky.

4.   Věřitel předloží důkazy o svých požadavcích a doklad o tom, že jeho mezinárodní nárok byl zaregistrován.

5.   Jestliže insolvenční správce nebo případně dlužník nepodá oznámení podle odstavce 2 nebo pokud insolvenční správce nebo dlužník prohlásí, že poskytne věřiteli příležitost, aby se ujal držby leteckého předmětu, ale neučiní tak, soud může povolit věřiteli, aby se ujal držby leteckého předmětu za podmínek, jaké může soud stanovit, a může dále požadovat přijetí jakýchkoli dalších opatření nebo poskytnutí jakékoli další záruky.“

11)

Strana 29, čl. XII odst. 2 protokolu

Místo:

„2.   Soudy smluvního státu, v němž se letecký předmět nachází, v maximální možné míře umožněné právem smluvního státu spolupracují při provádění ustanovení článku XI se zahraničními soudy a zahraničními správci konkurzní podstaty.“

má být:

„2.   Soudy smluvního státu, v němž se letecký předmět nachází, v maximální možné míře umožněné právem smluvního státu spolupracují při provádění ustanovení článku XI se zahraničními soudy a zahraničními insolvenčními správci.“

12)

Strana 31, kapitola IV protokolu, název

místo:

SOUDNÍ PRAVOMOC

má být:

SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST“.

13)

Strana 31, článek XXI

Místo:

„Článek XXI

Změna ustanovení o soudní pravomoci

Pro účely článku 43 úmluvy a s výhradou článku 42 úmluvy má soud smluvního státu pravomoc i v případě, kdy je daným předmětem vrtulník nebo drak letadla, jehož státem registru je předmětný stát.“

má být:

„Článek XXI

Změna ustanovení o soudní příslušnosti

Pro účely článku 43 úmluvy a s výhradou článku 42 úmluvy je soud smluvního státu příslušný i v případě, kdy je daným předmětem vrtulník nebo drak letadla, jehož státem registru je předmětný stát.“

14)

Strana 33, čl. XXX odst. 3 a 4

místo:

„3.   Smluvní stát může při ratifikaci, přijetí, schválení nebo přistoupení k tomuto protokolu prohlásit, že bude v plném rozsahu používat alternativu A nebo v plném rozsahu alternativu B článku XI, a v takovém případě rovněž stanoví druhy případného konkurzního řízení, na které se budou používat ustanovení alternativy A, a druhy případného konkurzního řízení, na které se budou používat ustanovení alternativy B. Smluvní stát, který učiní prohlášení podle tohoto odstavce, stanoví dobu požadovanou v článku XI.

4.   Soudy smluvních států použijí článek XI v souladu s prohlášením smluvního státu, který představuje nadřazenou soudní pravomoc pro případ insolvence.“

má být:

„3.   Smluvní stát může při ratifikaci, přijetí, schválení nebo přistoupení k tomuto protokolu prohlásit, že bude v plném rozsahu používat alternativu A nebo v plném rozsahu alternativu B článku XI, a v takovém případě rovněž stanoví druhy případného insolvenčního řízení, na které se budou používat ustanovení alternativy A, a druhy případného insolvenčního řízení, na které se budou používat ustanovení alternativy B. Smluvní stát, který učiní prohlášení podle tohoto odstavce, stanoví dobu požadovanou v článku XI.

4.   Soudy smluvních států použijí článek XI v souladu s prohlášením smluvního státu, který představuje primární soudní příslušnost pro případ insolvence.“


23.3.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 84/34


Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1172 ze dne 4. května 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém v oblasti společné zemědělské politiky a uplatňování a výpočet správních sankcí v souvislosti s podmíněností

( Úřední věstník Evropské unie L 183 ze dne 8. července 2022 )

Strana 21, čl. 11 odst. 2 písm. a):

místo:

„a)

5 % z celkové částky vyplývající z plateb a podpory uvedených v čl. 83 odst. 1 písm. a), b) a c) nařízení (EU) 2021/2116 v případech, kdy nemá žádné nedodržení závažné důsledky pro dosažení cíle dotčeného standardu nebo požadavku nebo představuje přímé riziko pro zdraví lidí nebo zvířat, nebo“,

má být:

„a)

5 % z celkové částky vyplývající z plateb a podpory uvedených v čl. 83 odst. 1 písm. a), b) a c) nařízení (EU) 2021/2116 v případech, kdy žádné z nedodržení nemá závažné důsledky pro dosažení cíle dotčeného standardu nebo požadavku anebo nepředstavuje přímé riziko pro zdraví lidí nebo zvířat, nebo“.