ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 059I

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 66
25. února 2023


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (EU) 2023/426 ze dne 25. února 2023, kterým se mění nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

1

 

*

Nařízení Rady (EU) 2023/427 ze dne 25. února 2023, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině

6

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2023/428 ze dne 25. února 2023, kterým se provádí čl. 12 odst. 2 nařízení (EU) 2017/1770 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Mali

275

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2023/429 ze dne 25. února 2023, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

278

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2023/430 ze dne 25. února 2023, kterým se provádí nařízení (EU) 2020/1998 o omezujících opatřeních proti závažnému porušování a zneužívání lidských práv

423

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2023/431 ze dne 25. února 2023, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2017/1775 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Mali

434

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2023/432 ze dne 25. února 2023, kterým se mění rozhodnutí 2014/145/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

437

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2023/433 ze dne 25. února 2023, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2020/1999 o omezujících opatřeních proti závažnému porušování a zneužívání lidských práv

583

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2023/434 ze dne 25. února 2023, kterým se mění rozhodnutí 2014/512/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině

593

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

25.2.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

LI 59/1


NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2023/426

ze dne 25. února 2023,

kterým se mění nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (1),

s ohledem na společný návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (2) uvádí v účinnost omezující opatření stanovená v rozhodnutí 2014/145/SZBP.

(2)

Dne 25. února 2023 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2023/432 (3), kterým se mění rozhodnutí 2014/145/SZBP. Rozhodnutím (SZBP) 2023/432 byly výjimky ze zmrazení aktiv a ze zákazu zpřístupnění finančních prostředků a hospodářských zdrojů, které platily pro banky, které již byly uvedeny na seznamu, rozšířeny i na banky, které byly na seznam doplněny nově, aby bylo umožněno zpracování plateb konference pro nároky Židů prostřednictvím jedné z nich. Rozhodnutím (SZBP) 2023/432 byla rovněž zavedena zvláštní a dočasná výjimka umožňující prodej nebo převod cenných papírů subjektem usazeným v Unii, jenž je v současné době nebo byl dříve ovládán konkrétním subjektem uvedeným na seznamu. Rozhodnutím (SZBP) 2023/432 byla rovněž zavedena výjimka umožňující ukončení operací, smluv nebo jiných dohod se subjektem uvedeným na seznamu a o tři měsíce byla prodloužena lhůta pro výjimku s cílem umožnit prodej a převod vlastnických práv k právnické osobě, subjektu nebo orgánu usazeným v Unii, které jsou vlastněny fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem či orgánem uvedeným na seznamu.

(3)

Je vhodné požadovat, aby fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány poskytovaly vnitrostátním příslušným orgánům podrobné informace o finančních prostředcích a hospodářských zdrojích, které byly zmrazeny nebo se s nimi mělo nakládat jako se zmrazenými, a informace o finančních prostředcích a hospodářských zdrojích, které náleží fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům nebo orgánům uvedeným na seznamu, nebo jsou jimi vlastněny, drženy či ovládány a které byly v době krátce před zařazením na seznam předmětem jakéhokoli pohybu, převodu, přeměny, použití, přístupu nebo zacházení. Je rovněž vhodné požadovat, aby centrální depozitáři cenných papírů, vzhledem k jejich systémovému významu pro fungování trhů s cennými papíry, poskytovali příslušnému členskému státu a Komisi příslušné informace. Tato povinnost podávat zprávy má vůči účinnému uplatňování ustanovení o zmrazení majetku doplňkovou povahu a nejsou jí dotčeny měnové funkce a zásada nezávislosti Evropské centrální banky a národních centrálních bank.

(4)

Je rovněž vhodné upřesnit druh informací, které mají být poskytovány vnitrostátním příslušným orgánům, které by pak měly tyto informace předávat Komisi, a to se zvláštní úpravou pro případy trestních řízení. V zájmu zajištění dosttaku času pro přizpůsobení se je vhodné stanovit pro podrobnější požadavky na podávání zpráv pozdějí dobu použitelnosti. Mělo by být rovněž vyjasněno, že členské státy a příslušné fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány mají s Komisí spolupracovat při jakémkoli ověřování takových informací a že Komise by měla mít možnost požadovat jakékoli dodatečné informace, příčemž by o této žádosti mělo infromovat dotčený členský stát.

(5)

Tyto změny spadají do oblasti působnosti Smlouvy, a k jejich provedení je tedy nezbytné regulační opatření na úrovni Unie, zejména proto, aby bylo zajištěno jejich jednotné uplatňování ve všech členských státech.

(6)

Nařízení (EU) č. 269/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 269/2014 se mění takto:

1)

v článku 6b se vkládá nový odstavec, který zní:

„2d.

Odchylně od článku 2 mohou příslušné orgány členského státu povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů náležejících subjektům uvedeným v příloze I v části „Subjekty“ pod čísly položek 198, 199 a 200, nebo zpřístupnění některých finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů těmto subjektům, a to za podmínek, které příslušné orgány považují za vhodné, a poté, co shledají, že tyto finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou nezbytné k tomu, aby do 26. srpna 2023 byly ukončeny operace, smlouvy nebo jiné dohody, včetně vztahů korespondenčního bankovnictví, které byly s těmito subjekty uzavřeny před 25. únorem 2023, nebo ve vztahu k subjektu uvedenému v příloze I v části „Subjekty“ pod číslem položky 198 jsou nezbytné k vyplácení finančních prostředků konferencí o nárocích Židů příjemcům v Ruské federaci do 26. listopadu 2023, bez ohledu na to, kdy byly dané operace, smlouvy nebo jiné dohody uzavřeny.“;

2)

v článku 6b se vkládají nové odstavce, které znějí:

„5a.   Odchylně od čl. 2 odst. 1 mohou příslušné orgány členského státu povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů náležejících subjektu uvedenému v příloze I v části „Subjekty“ pod číslem položky 101, nebo zpřístupnění některých finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů tomuto subjektu, a to za podmínek, které považují za vhodné, a poté, co shledají, že:

a)

tyto finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou nezbytné pro prodej nebo převod cenných papírů subjektem usazeným v Unii, který je v současné době nebo byl dříve ovládán subjektem uvedeným v příloze I v části „Subjekty“ pod číslem položky 82;

b)

tento prodej nebo převod je dokončen do 24. července 2023; a

c)

tento prodej nebo převod se provádí na základě operací, smluv nebo jiných dohod, které byly se subjektem uvedeným v příloze I v části „Subjekty“ pod číslem položky 101 uzavřeny nebo jej jinak zahrnovaly před 3. červnem 2022.

5b.   Odchylně od čl. 2 odst. 1 mohou příslušné orgány členského státu povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů náležejících subjektu uvedenému v příloze I v části „Subjekty“ pod číslem položky 190, nebo zpřístupnění některých finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů tomuto subjektu, a to za podmínek, které považují za vhodné, a poté, co shledají, že tyto finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou nezbytné k tomu, aby do 26. srpna 2023 byly ukončeny operace, smlouvy nebo jiné dohody, které byly s tímto subjektem uzavřeny nebo jej jinak zahrnovaly před 25. únorem 2023.“

;

3)

v čl. 6b odst. 3 písm. a) a se datum „28. února 2023“ nahrazuje datem „31. května 2023“;

4)

v čl. 6e odst. 1 se slova „v příloze I pod položkami 53, 54, 55, 79, 80, 81, 82, 108, 126 a 127“ nahrazují slovy „v příloze I v části „Subjekty“ pod čísly položek 53, 54, 55, 79, 80, 81, 82, 108, 126, 127, 198, 199 a 200“;

5)

článek 8 se nahrazuje tímto:

„Článek 8

1.   Bez ohledu na platné předpisy týkající se ohlašování, důvěrnosti údajů a profesního tajemství, fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány:

a)

poskytnou okamžitě veškeré informace, které by usnadnily provádění tohoto nařízení, jako jsou:

informace o finančních prostředcích a hospodářských zdrojích zmrazených podle článku 2 nebo své informace o finančních prostředcích a hospodářských zdrojích na území Unie, které náleží fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům uvedeným na seznamu v příloze I nebo jsou jimi vlastněny, drženy či ovládány a s nimiž dosud nebylo nakládáno jako se zmrazenými ze strany fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, které jsou povinny tak činit, přičemž je poskytnou příslušnému orgánu členského státu, kde mají bydliště nebo sídlo do dvou týdnů od získání příslušných informací,

své informace o finančních prostředcích a hospodářských zdrojích na území Unie, které náleží fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům nebo orgánům uvedeným na seznamu v příloze I nebo jsou jimi vlastněny, drženy či ovládány a které byly během dvou týdnů před zařazením těchto fyzických nebo právnických osob, subjektů nebo orgánů na seznam v příloze I předmětem pohybu, převodu, přeměny, použití, přístupu nebo zacházení podle čl. 1 písm. e) nebo f), přičemž je poskytnou příslušnému orgánu členského státu, kde mají bydliště nebo sídlo do dvou týdnů od získání příslušných informací;

a

b)

spolupracují s příslušným orgánem při ověřování takových informací.

1a.   Informace o finančních prostředcích a hospodářských zdrojích zmrazených v souladu s článkem 2, poskytnuté podle odstavce 1 tohoto článku zahrnují alespoň:

a)

identifikační údaje fyzických nebo právnických osob, subjektů nebo orgánů, které vlastní, drží nebo ovládají zmrazené finanční prostředky a hospodářské zdroje, včetně jména, adresy a identifikačního čísla pro účely DPH nebo daňového identifikačního čísla;

b)

částku nebo tržní hodnotu těchto finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů ke dni oznámení a ke dni zmrazení; a

c)

druhy finančních prostředků členěné podle kategorií stanovených v čl. 1 písm. g) bodech i) až vii), jakož i kryptoaktiva a jiné příslušné kategorie, a další kategorii odpovídající hospodářským zdrojům ve smyslu čl. 1 písm. d). U každé z těchto kategorií se uvede množství, umístění a další relevantní charakteristiky finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud jsou takové údaje k dispozici.

1b.   Dotčený členský stát předá Komisi informace obdržené podle odstavců 1 a 1a do dvou týdnů od jejich obdržení. Dotčený členský stát může tyto informace předat v anonymizované formě, pokud je v souvislosti s probíhajícím trestním vyšetřováním nebo trestním soudním řízením prohlásil vyšetřující nebo soudní orgán za důvěrné.

Centrální depozitáři cenných papírů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 (*1) poskytnou příslušnému orgánu členského státu, v němž se příslušné finanční prostředky a hospodářské zdroje nacházejí, informace uvedené v odstavcích 1 a 1a a informace o mimořádných a nepředvídaných ztrátách a škodách týkajících se daných finančních prostředků a hospodářských zdrojů do dvou týdnů od získání příslušné informace a poté každé tři měsíce a souběžně je předají i Komisi.

1c.   Členské státy, jakož i příslušné fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány spolupracují s Komisí při ověřování informací týkajících se finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů uvedených v odstavcích 1 až 1c. Komise si může vyžádat jakékoli další informace, které potřebuje k provedení takového ověření. Je-li tato žádost určena fyzické či právnické osobě, subjektu nebo orgánu, Komise předá tuto žádost i dotčenému členskému státu.

2.   Členským státům se zpřístupní veškeré další informace, které Komise obdrží přímo.

3.   Veškeré informace poskytnuté nebo obdržené příslušnými orgány členských států v souladu s tímto článkem použijí tyto orgány pouze pro účely, pro něž byly poskytnuty nebo obdrženy.

4.   Příslušné orgány členských států, včetně donucovacích orgánů a správců úředních rejstříků, v nichž jsou registrovány fyzické osoby, právnické osoby, subjekty a orgány, jakož i nemovitý nebo movitý majetek, zpracovávají a vyměňují si informace, včetně osobních údajů a v nezbytných případech informací uvedených v odstavcích 1 a 1a, s jinými příslušnými orgány členských států a Komisí.

5.   Veškeré zpracování osobních údajů se provádí v souladu s tímto nařízením a nařízeními Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (*2) a (EU) 2018/1725 (*3), a to pouze v rozsahu nezbytném pro uplatňování tohoto nařízení a pro zajištění účinné spolupráce mezi členskými státy, jakož i s Komisí při uplatňování tohoto nařízení.

(*1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 ze dne 23. července 2014 o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů a o změně směrnic 98/26/ES a 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 236/2012, Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 1)"

(*2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1."

(*3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).“;"

6)

v čl. 12 odst. 1 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

finančních prostředcích a hospodářských zdrojích zmrazených podle článku 2 a povolení udělených na základě výjimek stanovených v tomto nařízení;“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Ustanovení čl. 1 bodu 5 se použije ode dne 26. dubna 2023.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. února 2023.

Za Radu

předsedkyně

J. ROSWALL


(1)  Úř. věst. L 78, 17.3.2014, s. 16.

(2)  Nařízení Rady (EU) 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (Úř. věst. L 78, 17.3.2014, s. 6).

(3)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2023/432 ze dne 25. února 2023, kterým se mění rozhodnutí 2014/145/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (viz strana 437 v tomto čísle Úředního věstníku).


25.2.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

LI 59/6


NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2023/427

ze dne 25. února 2023,

kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2023/434 ze dne 25. února 2023, kterým se mění rozhodnutí 2014/512/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (1),

s ohledem na společný návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 31. července 2014 Rada přijala nařízení (EU) č. 833/2014 (2) o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině.

(2)

Nařízením (EU) č. 833/2014 se uvádějí v účinnost některá opatření stanovená v rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP (3).

(3)

Dne 25. února 2023 Rada přijala rozhodnutí (SZBP) 2023/434, kterým se mění rozhodnutí 2014/512/SZBP.

(4)

Rozhodnutím (SZBP) 2023/434 se rozšiřuje seznam subjektů přímo podporujících ruský vojensko-průmyslový komplex v útočné válce Ruska proti Ukrajině, na něž se vztahují přísnější omezení vývozu zboží a technologií dvojího užití, jakož i zboží a technologií, které by mohly přispět k technologickému posílení Ruska v oblasti obrany a bezpečnosti, o celkem 96 nových subjektů. Vzhledem k přímé vazbě mezi íránskými výrobci bezpilotních vzdušných prostředků a ruským vojensko-průmyslovým komplexem a ke konkrétnímu riziku, že určité zboží nebo technologie jsou používány k výrobě vojenských systémů, které přispívají k útočné válce Ruska proti Ukrajině, bylo na seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze IV rozhodnutí 2014/512/SZBP zařazeno několik íránských subjektů.

(5)

Je vhodné rozšířit seznam zboží podléhajícího omezení, které by mohlo přispět k vojenskému a technologickému posílení Ruska nebo k rozvoji jeho odvětví obrany a bezpečnosti, a to mimo jiné o vzácné zeminy a sloučeniny, elektronické integrované obvody a termografické kamery.

(6)

Rozhodnutím (SZBP) 2023/434 se rozšiřuje seznam partnerských zemí, které uplatňují soubor opatření pro kontrolu vývozu, jež jsou v zásadě rovnocenná opatřením stanoveným v nařízení (EU) č. 833/2014.

(7)

Rozhodnutím (SZBP) 2023/434se ukládají další omezení vývozu zboží, které by mohlo přispět zejména k posílení průmyslových kapacit Ruska. Vedle toho se jím zavádějí další omezení dovozu zboží, z něhož Rusku plynou významné příjmy umožňující pokračování v útočné válce proti Ukrajině.

(8)

S cílem minimalizovat riziko obcházení omezujících opatření se rozhodnutím (SZBP) 2023/434 dále zakazuje tranzit zboží a technologií dvojího užití a zbraní vyvážených z Unie přes území Ruska..

(9)

Rozhodnutím (SZBP) 2023/434 se prodlužuje pozastavení licencí na vysílání ruských sdělovacích prostředků pod trvalou kontrolou ruského vedení v Unii a zákaz vysílání jejich obsahu.

(10)

Ruská federace zahájila systematickou mezinárodní kampaň spočívající v manipulaci se sdělovacími prostředky a zkreslování faktů s cílem posílit svou strategii destabilizace sousedních zemí, Unie a jejích členských států. Propaganda se zejména opakovaně a důsledně zaměřuje na evropské politické strany, zejména v období voleb, jakož i na občanskou společnost, žadatele o azyl, ruské etnické menšiny, genderové menšiny a fungování demokratických institucí v Unii a jejích členských státech.

(11)

S cílem ospravedlnit a podpořit svou útočnou válku proti Ukrajině Ruská federace provádí soustavné a koordinované propagandistické akce, které jsou zaměřené na občanskou společnost v Unii a sousedních zemích a které závažným způsobem zkreslují fakta a manipulují s nimi.

(12)

Uvedená propaganda je šířena řadou sdělovacích prostředků pod stálou přímou či nepřímou kontrolou vedení Ruské federace. Tyto činnosti představují významnou a přímou hrozbu pro veřejný pořádek a bezpečnost Unie. Uvedené sdělovací prostředky mají zásadní význam pro prosazování a podporu útočné války proti Ukrajině a pro destabilizaci sousedních zemí.

(13)

Vzhledem k závažnosti situace a v reakci na útočnou válku Ruska proti Ukrajině je nutné v souladu se základními právy a svobodami uznanými v Listině základních práv Evropské unie (dále jen „Listina“), zejména s právem na svobodu projevu a informací uznaným v článku 11 Listiny, zavést další omezující opatření s cílem urychleně pozastavit činnost těchto sdělovacích prostředků v Unii nebo zaměřených na Unii. Tato opatření by měla být zachována, dokud nebude agrese vůči Ukrajině ukončena a dokud Ruská federace a její přidružené sdělovací prostředky neukončí propagandistické akce proti Unii a jejím členským státům.

(14)

V souladu se základními právy a svobodami uznanými v Listině, a zejména s právem na svobodu projevu a informací, svobodou podnikání a právem na vlastnictví, které jsou uznány v článcích 11, 16 a 17 Listiny, tato opatření nebrání těmto sdělovacím prostředkům a jejich zaměstnancům, aby v Unii vykonávali jiné činnosti než vysílání, jako je například výzkum a vedení rozhovorů. Těmito opatřeními není zejména dotčena povinnost respektovat práva, svobody a zásady uvedené v článku 6 Smlouvy o Evropské unii, v Listině a v ústavách členských států v rozsahu jejich oblastí působnosti.

(15)

Aby se zajistil soulad s postupem pro pozastavení vysílacích licencí stanoveným v rozhodnutí 2014/512/SZBP, měla by Rada uplatnit své prováděcí pravomoci a po přezkoumání příslušných případů rozhodnout, zda mají omezující opatření začít ke dni stanovenému v tomto nařízení platit ve vztahu k několika subjektům uvedeným v příloze XV nařízení (EU) č. 833/2014.

(16)

V hospodářství Unie, jež se vyznačuje stále větší vzájemnou závislostí, mají kritické infrastruktury a subjekty jakožto poskytovatelé základních služeb nepostradatelnou úlohu při zachování životně důležitých společenských funkcí nebo hospodářských činností na vnitřním trhu. Unijní rámec stanoví směrnice Rady 2008/114/ES (4), zrušená s účinkem ode dne 18. října 2024, o určování a označování evropských kritických infrastruktur a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2557 (5) o odolnosti kritických subjektů s cílem posílit odolnost kritických subjektů na vnitřním trhu harmonizováním minimálních pravidel a pomoci jim prostřednictvím soudržných a cílených opatření podpory a dohledu.

(17)

Vliv Ruska v těchto infrastrukturách a subjektech by mohl ohrozit jejich řádné fungování a v konečném důsledku ohrozit poskytování základních služeb evropským občanům. Je proto vhodné omezit možnost zastávat v řídicích orgánech těchto subjektů jakékoli pozice.

(18)

V souladu se stávajícím právním rámcem se tento nový zákaz zastávat jakékoli pozice v řídicích orgánech vztahuje na evropské kritické infrastruktury a na kritické infrastruktury ve smyslu směrnice 2008/114/ES vymezené nebo označené jako takové podle vnitrostátního práva, a to do 18. října 2024. Od 18. října 2024 se bude nový zákaz vztahovat na kritické subjekty a kritické infrastruktury definované směrnicí (EU) 2022/2557. tA ukládá členským státům povinnost určit ve svém vnitrostátním právu do 17. července 2026 subjekty, které jsou kritické pro odvětví a pododvětví uvedená v její příloze. Ode dne 17. července 2026 se tak bude nový zákaz zastávat jakékoli pozice v řídicích orgánech vztahovat na všechny kritické subjekty vymezené nebo označené jako takové členskými státy.

(19)

Jelikož kapacita pro skladování plynu je kritickým aktivem pro bezpečnost dodávek plynu v Unii, ukládá rozhodnutí (SZBP) 2023/434 zákaz poskytovat kapacitu pro skladování plynu v Unii ruským státním příslušníkům, fyzickým osobám s bydlištěm v Rusku nebo právnickým osobám či subjektům usazeným v Rusku. To je nezbytné k tomu, aby se Rusku zabránilo ve zneužívání dodávek plynu jako zbraně a rizikům manipulace s trhem, která by poškodila kritické dodávky energie v Unii.

(20)

Rozhodnutí (SZBP) 2023/434 zavádí povinnost provozovatelů letadel oznamovat nepravidelné lety svým příslušným orgánům, aby se zabránilo obcházení a zajistilo dodržování opatření zakazujících veškerým letadlům nezapsaným do leteckého rejstříku Ruska, ale vlastněným nebo pronajatým či jinak ovládaným jakoukoli ruskou fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem či orgánem, přistávat na území Unie, vzlétat z něj nebo přes ně přelétat. Pokud dotčený členský stát takový let nepovolí, měl by o tom ihned uvědomit ostatní členské státy, manažera struktury vzdušného prostoru a Komisi.

(21)

Rozhodnutím (SZBP) 2023/434 se prodlužuje doba platnosti výjimky ze zákazu uzavírat jakékoli transakce s některými ruskými státními subjekty, pokud je daná transakce nezbytně nutná k ukončení činnosti společného podniku nebo podobného právního uspořádání. Rovněž se prodlužuje doba, po kterou mohou příslušné vnitrostátní orgány povolit transakce, které jsou nezbytné ke stažení investic a úplné stažení těchto ruských státních subjektů ze společností Unie.

(22)

Aby se zajistilo jednotné uplatňování zákazu transakcí souvisejících se správou rezerv a aktiv ruské centrální banky, je vhodné požadovat, aby fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány poskytovaly příslušným orgánům členských států a současně Komisi informace o takových aktivech a rezervách, které drží nebo kontrolují nebo jichž jsou protistranou. Je rovněž vhodné upřesnit druh informací, které se mají poskytovat, a způsob, jakým by s nimi mělo být nakládáno a jak by se měly používat, aby se zajistilo, že se tato oznamovací povinnost bude uplatňovat jednotně. Dále by se mělo objasnit, že členské státy a příslušné fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány musí při ověřování takových informací spolupracovat s Komisí a že Komise si může vyžádat jakékoliv doplňující informace, přičemž dotčený členský stát o takové žádosti uvědomí. Povinnost podávat zprávy má vůči účinnému uplatňování zákazu transakcí souvisejících se správou rezerv a aktiv ruské centrální banky doplňkovou povahu a nejsou jí dotčeny měnové funkce a zásada nezávislosti Evropské centrální banky a národních centrálních bank. Za účelem poskytnutí času na přizpůsobení je vhodné stanovit odloženou použitelnost nových požadavků na podávání zpráv.

(23)

Aby se ještě více usnadnilo stažení investic hospodářských subjektů Unie z ruského trhu, zavádí rozhodnutí (SZBP) 2023/434 dočasnou odchylku od zákazu poskytovat některé služby obsaženého v nařízení (EU) č. 833/2014. Aby se usnadnil rychlý odchod z ruského trhu, je tato odchylka dočasná a má omezený rozsah a umožňuje pokračovat v poskytování služeb právnickým osobám, subjektům nebo orgánům vzešlým ze stažení investic a v jejich výhradní prospěch až do 31. prosince 2023. Kromě toho by příslušné orgány členských států měly zajistit, aby tyto služby nebyly poskytovány ruské vládě, neposkytly výhodu vojenským koncovým uživatelům ani nebyly použity k vojenským účelům.

(24)

Unie je odhodlána bránit ohrožení námořní bezpečnosti. Rozhodnutí (SZBP) 2023/434 proto stanoví některé výjimky pro hospodářské subjekty Unie, aby mohly poskytovat služby lodivoda plavidlům při pokojném proplutí definovaném mezinárodním právem, které jsou nezbytné z důvodů námořní bezpečnosti.

(25)

V zájmu právní jistoty ohledně zacházení s dováženým zbožím stanoví rozhodnutí (SZBP) 2023/434 pravidla pro celní orgány členských států provádějící propuštění zboží, které se fyzicky nachází v Unii a které již bylo v okamžiku, kdy se na ně předmětná omezení začala vztahovat, celním orgánům předloženo. Tato možnost platí bez ohledu na režimy, do nichž bylo zboží propuštěno po předložení celním orgánům (tranzit, aktivní zušlechťovací styk, propuštění do volného oběhu atd.), nebo na procesní kroky a formality podle celního kodexu Unie nezbytné pro propuštění zboží. Rozhodnutí (SZBP) 2023/434 také opravňuje členské státy k propuštění zboží, které bylo do Unie dovezeno již v minulosti. To je nezbytné ve prospěch hospodářských subjektů Unie, které toto zboží dovezly do Unie v dobré víře v době, kdy se na ně ještě žádná dovozní omezení nevztahovala, včetně případů, kdy byl jeho dovoz stále povolen v rámci období ukončování činnosti. Příslušné orgány členských států by měly zajistit, aby propuštění zboží a veškeré související platby byly v souladu s ustanoveními a cíli omezujících opatření Unie. Podobně by každé rozhodnutí nepropustit takové zboží mělo být v souladu s těmito cíli a mimo jiné zajišťovat, aby zboží nebylo vráceno do Ruska.

(26)

V neposlední řadě se rozhodnutím (SZBP) 2023/434 provádějí v normativním textu rozhodnutí 2014/512/SZBP určité technické opravy.

(27)

Uvedená opatření spadají do oblasti působnosti Smlouvy o Evropské unii, a proto je, zejména z důvodu zajištění jejich jednotného uplatňování ve všech členských státech, nezbytné regulační opatření na úrovni Unie.

(28)

Nařízení (EU) č. 833/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 833/2014 se mění takto:

1)

V článku 1 se doplňují nová písmena, která znějí:

„y)

„kritickými subjekty“ kritické subjekty ve smyslu čl. 2 bodu 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2557 (*1);

z)

„kritickou infrastrukturou“ kritická infrastruktura ve smyslu čl. 2 písm. a) směrnice Rady 2008/114/ES (*2) a čl. 2 bodu 4 směrnice (EU) 2022/2557;

za)

„evropskou kritickou infrastrukturou“ evropská kritická infrastruktura ve smyslu čl. 2 písm. b) směrnice 2008/114/ES;

zb)

„vlastníky nebo provozovateli kritických infrastruktur“ subjekty odpovídající za investice do konkrétního prostředku, systému nebo jeho části, které jsou označeny za kritickou infrastrukturu nebo evropskou kritickou infrastrukturu, nebo za jejich každodenní provoz.

(*1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2557 ze dne 14. prosince 2022 o odolnosti kritických subjektů a o zrušení směrnice Rady 2008/114/ES (Úř. věst. L 333, 27.12.2022, s. 164)."

(*2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2557 ze dne 14. prosince 2022 o odolnosti kritických subjektů a o zrušení směrnice Rady 2008/114/ES (Úř. věst. L 333, 27.12.2022, s. 164).“"

2)

V článku 2 se vkládají nové odstavce, které znějí:

„1a.   Tranzit zboží a technologií dvojího užití uvedených v odstavci 1, které jsou vyváženy z Unie, přes území Ruska se zakazuje.

„3a.   Aniž jsou dotčeny požadavky na povolení podle nařízení (EU) 2021/821, nevztahuje se zákaz stanovený v odstavci 1a tohoto článku na tranzit zboží a technologií dvojího užití určených pro účely uvedené v odst. 3 písm. a), až e) tohoto článku přes území Ruska.“;

4a.   Odchylně od odstavce 1a a aniž jsou dotčeny požadavky na povolení podle nařízení (EU) 2021/821, mohou příslušné orgány povolit tranzit zboží a technologií dvojího užití, pokud určí, že jsou určeny pro účely uvedené v odst. 4 písm. b), c), d) a h) tohoto článku přes území Ruska.“

3)

V článku 2aa se vkládá nový odstavec, který zní:

„1a.   Zakazuje se tranzit palných zbraní, jejich součástí a hlavních dílů a střeliva uvedených v odstavci 1, které jsou vyváženy z Unie, přes území Ruska.“

4)

V článku 3c se vkládá nový odstavec, který zní:

„5c.   Pokud jde o zboží uvedené na seznamu v části D přílohy XI, nevztahují se zákazy stanovené v odstavcích 1 a 4 do 27. března 2023 na plnění smluv uzavřených před 26. únorem 2023 nebo doplňkových smluv, které jsou pro plnění takových smluv nezbytné.“

5)

V článku 3d se doplňují nové odstavce, které znějí:

„5.   Provozovatelé nepravidelných letů mezi Ruskem a Unií provozovaných přímo nebo přes třetí zemi sdělí svým příslušným orgánům veškeré relevantní informace o daném letu před jeho uskutečněním a nejméně 48 hodin předem.

6.   Pokud dotčený členský stát odmítne let oznámený v souladu s odstavcem 5, neprodleně o tom uvědomí ostatní členské státy, manažera struktury vzdušného prostoru a Komisi.“

6)

Článek 3i se mění takto:

a)

vkládají se nové odstavce, které znějí:

„3d.   Pokud jde o zboží uvedené na seznamu v části C přílohy XXI, nevztahují se zákazy stanovené v odstavcích 1 a 2 do 27. května 2023 na plnění smluv uzavřených před 26. únorem 2023 nebo doplňkových smluv, které jsou pro plnění takových smluv nezbytné.

Tento odstavec se nevztahuje na zboží kódů KN 2803 a 4002 uvedené v části C přílohy XXI, na které se vztahuje odstavec 3da.

3da.   Do 30. června 2024 se zákazy stanovené v odstavcích 1 a 2 nevztahují na dovoz, nákup nebo přepravu níže uvedených množství ani na související technickou nebo finanční pomoc nezbytné pro dovoz do Unie:

a)

752 475 metrických tun zboží kódu KN 2803;

b)

562 973 metrických tun zboží kódu KN 4002.“

;

b)

odstavec 5 se nahrazuje tímto:

„5.   Dovozní kvóty stanovené v odstavcích 3da a 4 tohoto článku spravují Komise a členské státy v souladu se systémem správy celních kvót stanoveným v článcích 49 až 54 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447 (*3).

(*3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558).“"

7)

Článek 3k se mění takto:

a)

vkládají se nové odstavce, které znějí:

„3c.   Pokud jde o zboží uvedené na seznamu v části C přílohy XXIII, nevztahují se zákazy stanovené v odstavcích 1 a 2 do 27. března 2023 na plnění smluv uzavřených před 26. únorem 2023 nebo doplňkových smluv, které jsou pro plnění takových smluv nezbytné.

Tento odstavec se nevztahuje na zboží kódů KN 7208 25, 7208 90, 7209 25, 7209 28, 7219 24 uvedené v části C přílohy XXIII, na které se vztahuje odstavec 3.

5b.   Odchylně od odstavců 1 a 2 mohou příslušné orgány za podmínek, které považují za vhodné, povolit prodej, dodávky, převod nebo vývoz zboží uvedeného na seznamu v části C přílohy XXIII nebo poskytnutí související technické pomoci, zprostředkovatelských služeb, finančních prostředků nebo finanční pomoci, pokud určí, že je to nezbytně nutné pro výrobu zboží z titanu potřebného v leteckém průmyslu, pro něž nejsou dostupné alternativní dodávky.“

b)

odstavce 5a a 6 nahrazují tímto:

„5a.   Příslušné orgány členských států mohou za podmínek, které považují za vhodné, povolit prodej, dodávky, převod nebo vývoz zboží kódu KN 8417 20 nebo poskytnutí související technické nebo finanční pomoci, pokud určí, že dotčené zboží nebo poskytnutí související technické nebo finanční pomoci jsou nezbytné pro osobní potřebu fyzických osob v domácnosti.

6.   Při rozhodování o žádosti o povolení podle odstavců 5, 5a a 5b neudělí příslušné orgány povolení k vývozu žádné fyzické či právnické osobě, subjektu ani orgánu v Rusku nebo pro použití v Rusku, pokud mají rozumné důvody se domnívat, že by dané zboží mohlo být určeno k vojenskému konečnému použití.“

8)

V článku 5a se vkládají nové odstavce, které znějí:

„4a.   Bez ohledu na příslušné předpisy o ohlašování, důvěrnosti údajů a profesním tajemství poskytnou fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány, včetně Evropské centrální banky, národních centrálních bank, subjektů finančního sektoru ve smyslu článku 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (*4), pojišťoven a zajišťoven ve smyslu článku 13 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (*5), centrálních depozitářů cenných papírů ve smyslu článku 2 nařízení (EU) č. 909/2014 a ústředních protistran ve smyslu článku 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 (*6), nejpozději dva týdny po dni 26. února 2023 příslušnému orgánu členského státu, v němž mají bydliště nebo sídlo, a současně Komisi informace o aktivech a rezervách uvedených v odstavci 4 tohoto článku, které drží nebo kontrolují nebo jichž jsou protistranou. Tyto informace se aktualizují každé tři měsíce a zahrnují alespoň:

a)

identifikační údaje fyzických nebo právnických osob, subjektů nebo orgánů, které vlastní, drží nebo kontrolují taková aktiva a rezervy, včetně jména, adresy a identifikačního čísla pro účely DPH nebo daňového identifikačního čísla;

b)

částku nebo tržní hodnotu těchto aktiv a rezerv ke dni oznámení a ke dni imobilizace;

c)

druhy aktiv a rezerv v členění podle kategorií stanovených v čl. 1 písm. g) bodech i) až vii) nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (*7), jakož i kryptoaktiva a další příslušné kategorie a další kategorie odpovídající hospodářským zdrojům ve smyslu čl. 1 písm. d) uvedeného nařízení. U každé z uvedených kategorií se uvedou relevantní prvky, jako jsou množství, umístění, měna, splatnost a smluvní podmínky mezi oznamujícím subjektem a vlastníkem aktiva, jsou-li k dispozici.

4b.   Pokud oznamující fyzická nebo právnická osoba, subjekt či orgán zjistí mimořádnou a nepředvídatelnou ztrátu nebo škodu na aktivech a rezervách uvedených v odstavci 4a, oznámí to neprodleně příslušnému orgánu dotčeného členského státu a současně tuto informaci předá Komisi.

4c.   Členské státy, jakož i fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány, na něž se vztahuje oznamovací povinnost stanovená v odstavci 4a, spolupracují s Komisí při jakémkoli ověřování informací obdržených podle uvedeného odstavce. Komise si může vyžádat jakékoli dodatečné informace potřebné k provedení takového ověření. Je-li taková žádost určena fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, předá ji Komise současně příslušnému orgánu dotčeného členského státu. Veškeré dodatečné informace, které Komise obdrží přímo, se poskytnou příslušným orgánům dotčených členských států.

4d.   Komise a příslušné orgány členských států použijí veškeré informace, které obdržely nebo které jim byly poskytnuty v souladu s tímto článkem, pouze pro účely, pro které je obdržely pro které jim byly poskytnuty.

4e.   Veškeré zpracování osobních údajů se provádí v souladu s tímto nařízením a nařízeními Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (*8) a (EU) 2018/1725 (*9), a to pouze v rozsahu nezbytném pro uplatňování tohoto nařízení a pro zajištění účinné spolupráce mezi členskými státy, jakož i s Komisí, při uplatňování tohoto nařízení.

(*4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1)."

(*5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1)."

(*6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1)."

(*7)  Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (Úř. věst. L 78, 17.3.2014, s. 6)."

(*8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1)."

(*9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).“"

9)

V čl. 5aa odst. 3 se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d)

transakce včetně prodejů, které jsou nezbytně nutné k likvidaci společných podniků nebo podobných právních uspořádání, které byly uzavřeny před 16. březnem 2022 a které zahrnují právnickou osobu, subjekt nebo orgán uvedené v odstavci 1, do 31. prosince 2023;“.

10)

V čl. 5aa odst. 3 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„h)

poskytování služeb lodivoda plavidlům při pokojném proplutí definovaném mezinárodním právem, které jsou nezbytné z důvodů námořní bezpečnosti.“

11)

V článku 5aa se odstavec 3a nahrazuje tímto:

„3a.   Odchylně od odstavce 1 mohou příslušné orgány za podmínek, které považují za vhodné, povolit transakce, které jsou nezbytně nutné pro stažení investic a úplné stažení subjektů uvedených v odstavci 1 nebo jejich dceřiných společností v Unii z právnické osoby, subjektu nebo orgánu usazených v Unii do 31. prosince 2023.“

12)

Vkládají se nové články, které znějí:

„Článek 5o

1.   Ode dne 27. března 2023 se zakazuje umožňovat ruským státním příslušníkům nebo fyzickým osobám s bydlištěm v Rusku, aby zastávali jakékoli pozice v řídicích orgánech vlastníků nebo provozovatelů kritických infrastruktur, evropských kritických infrastruktur a kritických subjektů.

2.   Odstavec 1 se nevztahuje na státní příslušníky členského státu, země, která je členem Evropského hospodářského prostoru, nebo Švýcarska.

Článek 5p

1.   Zakazuje se poskytnout skladovací kapacitu ve smyslu čl. 2 odst. 1 bodu 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 (*10) ve skladovacím zařízení ve smyslu čl. 2 bodu 9 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/73/ES (*11), s výjimkou části zařízení pro zkapalněný zemní plyn používané pro skladování:

a)

ruskému státnímu příslušníku, fyzické osobě s bydlištěm v Rusku nebo právnické osobě, subjektu či orgánu usazeným v Rusku;

b)

právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny právnickou osobou, subjektem nebo orgánem uvedenými v písmeni a) tohoto odstavce, nebo

c)

fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn právnické osoby, subjektu nebo orgánu uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce.

2.   Odstavec 1 se nevztahuje na operace, které jsou nezbytně nutné pro ukončení smluv, které jsou v rozporu s tímto článkem a které byly uzavřeny přede dnem 26. února 2023, nebo doplňkových smluv, které jsou pro plnění takových smluv nezbytné, do 27. března 2023.

3.   Odchylně od odstavce 1 mohou příslušné orgány za podmínek, které považují za vhodné, povolit poskytnutí skladovací kapacity uvedené v odstavci 1, pokud určí, že je to nezbytné pro zajištění kritických dodávek energie v Unii.

4.   Dotčený členský stát nebo členské státy informují ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 3 do dvou týdnů od jeho udělení.

(*10)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 ze dne 13. července 2009 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám a o zrušení nařízení (ES) č. 1775/2005 (Úř. věst. L 211, 14.8.2009, s. 36)."

(*11)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/73/ES ze dne 13. července 2009 o společných pravidlech po vnitřní trh se zemním plynem a o zrušení směrnice 2003/55/ES (Úř. věst. L 211, 14.8.2009, s. 94).“"

13)

V článku 12b se vkládá nový odstavec, který zní:

„2a.   Odchylně od článku 5n mohou příslušné orgány povolit pokračovat v poskytování služeb v něm uvedených do 31. prosince 2023, pokud je nezbytně nutné pro stažení investic z Ruska nebo ukončení obchodních činností v Rusku, za předpokladu, že jsou splněny tyto podmínky:

a)

dotčené služby jsou poskytovány právnickým osobám, subjektům nebo orgánům vzešlým ze stažení investic a v jejich výhradní prospěch a

b)

příslušné orgány, které rozhodují o žádostech o povolení, nemají dostatečné důvody domnívat se, že by tyto služby mohly být určeny, přímo či nepřímo, pro ruskou vládu nebo vojenského koncového uživatele nebo že by mohly mít vojenské konečné použití v Rusku.“

14)

V článku 12b se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Dotčený členský stát informuje ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavců 1, 2 nebo 2a do dvou týdnů od jeho udělení.“

15)

Vkládají se nové články, které znějí:

„Článek 12d

Zákaz poskytovat technickou pomoc stanovený v tomto nařízení se nevztahuje na poskytování služeb lodivoda plavidlům při pokojném proplutí definovaném mezinárodním právem, které jsou nezbytné z důvodů námořní bezpečnosti.

Článek 12e

1.   Pro účely zákazu dovozu zboží stanoveného v tomto nařízení mohou celní orgány zboží, které se fyzicky nachází v Unii, propustit podle čl. 5 bodu 26 celního kodexu Unie (*12) za předpokladu, že bylo předloženo v souladu s článkem 134 celního kodexu Unie celním orgánům před vstupem příslušného zákazu dovozu v platnost nebo předr dnem jeho použitelnosti, podle toho, co nastane později.

2.   Všechny procesní kroky, které jsou nezbytné k propuštění příslušného zboží podle odstavců 1 a 5 na základě celního kodexu Unie, jsou povoleny.

3.   Celní orgány nepovolí propuštění tohoto zboží, pokud mají oprávněné důvody k podezření na obcházení opatření, a nepovolí zpětný vývoz zboží do Ruska.

4.   Platby související s tímto zbožím musí být v souladu s ustanoveními a cíli tohoto nařízení, zejména zákazem nákupu, a s ustanoveními a cíli nařízení (EU) č. 269/2014.

5.   Zboží fyzicky se nacházející v Unii a předložené celním orgánům před 26. únorem 2023, které bylo zadrženo na základě tohoto nařízení, mohou celní orgány propustit za podmínek stanovených v odstavcích 1 až 4.

(*12)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).“"

16)

Příloha IV se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

17)

Příloha VII se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

18)

Příloha VIII se mění v souladu s přílohou III tohoto nařízení.

19)

Příloha XI se mění v souladu s přílohou IV tohoto nařízení.

20)

Příloha XV se mění v souladu s přílohou V tohoto nařízení.

Bod 20 se použije na jeden nebo více subjektů uvedených v příloze V tohoto nařízení ode dne 10. dubna 2023 a za předpokladu, že tak Rada po posouzení příslušných případů rozhodne prováděcím aktem.

21)

Příloha XXI se mění v souladu s přílohou VI tohoto nařízení.

22)

Příloha XXIII se mění v souladu s přílohou VII tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Ustanovení čl. 1 bodu 8 se použije ode dne 27. dubna 2023.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. února 2023.

Za Radu

předsedkyně

J. ROSWALL


(1)  Viz strana 593 v tomto čísle Úředního věstníku.

(2)  Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (Úř. věst. L 229, 31.7.2014, s. 1).

(3)  Rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (Úř. věst. L 229, 31.7.2014, s. 13).

(4)  Směrnice Rady 2008/114/ES ze dne 8. prosince 2008 o určování a označování evropských kritických infrastruktur a o posouzení potřeby zvýšit jejich ochranu (Úř. věst. L 345, 23.12.2008, s. 75).

(5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2557 ze dne 14. prosince 2022 o odolnosti kritických subjektů a o zrušení směrnice Rady 2008/114/ES (Úř. věst. L 333, 27.12.2022, s. 164).


PŘÍLOHA I

Příloha IV nařízení (EU) č. 833/2014 se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA IV

Seznam fyzických nebo právnických osob, subjektů nebo orgánů podle čl. 2 odst. 7, čl. 2a odst. 7 a čl. 2b odst. 1

1.

JSC Sirius (Sirius, a. s.)

2.

OJSC Stankoinstrument (Stankoinstrument, otevřená a. s.)

3.

OAO JSC Chemcomposite (Chimkompozit, otevřená a. s.)

4.

JSC Kalashnikov (Kalašnikov, a. s.)

5.

JSC Tula Arms Plant (Tulská zbrojovka, a. s.)

6.

NPK Technologii Maschinostrojenija (Vědecko-výrobní korporace technologie strojírenství)

7.

OAO Wysokototschnye Kompleksi (Vysokotočnyje komplexi, otevřená a. s.)

8.

OAO Almaz Antey (Almaz-Antěj, otevřená a. s.)

9.

OAO NPO Bazalt (Vědecko-výrobní sdružení Bazalt, otevřená a. s.)

10.

Admiralty Shipyard JSC (Loděnice Admiraltělskije verfi, a. s.)

11.

Aleksandrov Scientific Research Technological Institute NITI (Vědecko-výzkumný technologický ústav A. P. Alexandrova)

12.

Argut OOO (Argut, s. r. o)

13.

Communication Center of the Ministry of Defense (Komunikační centrum Ministerstva obrany)

14.

Federal Research Center Boreskov Institute of Catalysis (Ústav katalýzy G. K. Boreskova Sibiřského oddělení Ruské akademie věd)

15.

Federal State Budgetary Enterprise of the Administration of the President of Russia (Federální státní rozpočtová organizace Úřad prezidenta Ruska)

16.

Federal State Budgetary Enterprise Special Flight Unit Rossiya of the Administration of the President of Russia (Federální státní rozpočtová organizace Zvláštní letecký oddíl „Rossija“ při Úřadu prezidenta Ruska)

17.

Federal State Unitary Enterprise Dukhov Autimatics Research Institute (VNIIA) (Federální státní jednotný podnik „Všeruský vědecko-výzkumný ústav automatiky N. L. Duchova“)

18.

Forein Intelligence Service (SVR) (Služba zahraniční rozvědky)

19.

Forensic Center of Nizhnyi Novgorod Region Main Directorate of the Ministry of Interior Affairs (Forenzní středisko Hlavního ředitelství Ministerstva vnitra pro Nižněnovgorodskou oblast)

20.

International Center for Quantum Optics and Quantum Technologies (the Russian Quantum Center) (Mezinárodní centrum kvantové optiky a kvantových technologií – Ruské kvantové centrum)

21.

Irkut Corporation (Korporace „Irkut“)

22.

Irkut Research and Production Corporation Public Joint Stock Company (Vědecko-výrobní korporace „Irkut“, otevřená a. s.)

23.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computing Machinery (Vědecko-výzkumný ústav prostředků výpočetní techniky, a. s.)

24.

JSC Central Research Institute of Machine Building (JSC TsNIIMash) (Ústřední vědecko-výzkumný strojírenský ústav (CVIIMaš), a. s.)

25.

JSC Kazan Helicopter Plant Repair Service (Kazaňská továrna na vrtulníky, opravna, a. s.)

26.

JSC Shipyard Zaliv (Loděnice „Zaliv“, a. s.)

27.

JSC Rocket and Space Centre – Progress (Raketové a kosmické středisko „Progress“, a. s.)

28.

Kamensk-Uralsky Metallurgical Works J.S. Co. (Kamensko-uralský metalurgický závod, a. s.)

29.

Kazan Helicopter Plant PJSC (Kazaňská továrna na vrtulníky, otevřená a. s.)

30.

Komsomolsk-na-Amur Aviation Production Organization (KNAAPO) (Organizace letecké výroby v Komsomolsku-na-Amuru)

31.

Ministry of Defence RF (Ministerstvo obrany Ruské federace)

32.

Moscow Institute of Physics and Technology (Moskevský fyzikálně-technický ústav)

33.

NPO High Precision Systems JSC (Vědecko-výrobní sdružení „Systémy vysoké přesnosti“, a. s.)

34.

NPO Splav JSC (Vědecko-výrobní sdružení „Splav“ A. M. Ganičeva, a. s.)

35.

OPK Oboronprom (Sjednocená průmyslová korporace „Oboronprom“)

36.

PJSC Beriev Aircraft Company (Taganrožský letecký vědecko-technický komplex G. M. Berijeva, otevřená a. s.)

37.

PJSC Irkut Corporation (Korporace „Irkut“, otevřená a. s.)

38.

PJSC Kazan Helicopters (Kazaňská továrna na vrtulníky, otevřená a. s.)

39.

POLYUS Research Institute of M.F. Stelmakh Joint Stock Company (Vědecko-výzkumný ústav „Poljus“ M. F. Stělmacha, a. s.)

40.

Promtech-Dubna, JSC (Promtěch-Dubna, a. s.)

41.

Public Joint Stock Company United Aircraft Corporation (Sjednocená korporace pro výrobu letadel, otevřená a. s.)

42.

Radiotechnical and Information Systems (RTI) Concern (Koncern „Radiotechnické a informační systémy“)

43.

Rapart Services LLC (Rapart Servicez, s. r. o)

44.

Rosoboronexport OJSC (ROE) (Rosoboronexport, otevřená a. s.)

45.

Rostec (Russian Technologies State Corporation) (Státní korporace „Rostěch“)

46.

Rostekh – Azimuth (Rostěch – Azimut)

47.

Russian Aircraft Corporation MiG (Ruská korporace pro výrobu letadel „MiG“)

48.

Russian Helicopters JSC (Vrtulníky Ruska, a. s.)

49.

SP KVANT (Sovmestnoe Predpriyatie Kvantovye Tekhnologii) (Společný podnik „Kvantové techologie“)

50.

Sukhoi Aviation JSC (Letecká holdingová společnost „Suchoj“, a. s.)

51.

Sukhoi Civil Aircraft (Suchého civilní letadla, a. s.)

52.

Tactical Missiles Corporation JSC (Korporace „Taktické raketové zbraně“, a. s.)

53.

Tupolev JSC (Tupolev, a. s.)

54.

UEC-Saturn (ODK-Saturn)

55.

United Aircraft Corporation (Sjednocená korporace pro výrobu letadel)

56.

JSC AeroKompozit (AeroKompozit, a. s.)

57.

United Engine Corporation (Sjednocená korporace pro výrobu motorů, ODK)

58.

UEC-Aviadvigatel JSC (ODK-Aviadvigatěl, a. s.)

59.

United Instrument Manufacturing Corporation (Sjednocená nástrojářská korporace)

60.

United Shipbuilding Corporation (Sjednocená korporace pro výrobu lodí)

61.

JSC PO Sevmash (Výrobní sdružení „Severní strojírenský závod“ (Sevmaš), a. s.)

62.

Krasnoye Sormovo Shipyard (Loděnice „Krasnoje Sormovo“)

63.

Severnaya Shipyard (Loděnice „Severnaja verf“)

64.

Shipyard Yantar (Loděnice „Jantar“)

65.

UralVagonZavod (Vědecko-výrobní korporace „Uralvagonzavod“)

66.

Baikal Electronics (Bajkal Elektroniks)

67.

Center for Technological Competencies in Radiophtonics (Technologické středisko „Geoinformatika“)

68.

Central Research and Development Institute Tsiklon (Ústřední vědecko-výzkumný ústav Ciklon)

69.

Crocus Nano Electronics (Krokus Nanoelektronika)

70.

Dalzavod Ship-Repair Center (Středisko pro opravu lodí Dalzavod)

71.

ELara (Vědecko-výrobní komplex „Elara“)

72.

Electronic Computing and Information Systems (Elektronické výpočetně-informační systémy)

73.

ELPROM (Elprom, s. r. o)

74.

Engineering Center Ltd. (Inženýrské středisko, s. r. o)

75.

Forss Technology Ltd. (Forss Těchnologii, s. r. o)

76.

Integral SPB (Společný podnik „Intěgral SPB“)

77.

JSC Element (Element, a. s.)

78.

JSC Pella-Mash (Pella-Maš, a. s.)

79.

JSC Shipyard Vympel (Loděnice „Vympel“, a. s.)

80.

Kranark LLC (KranarK, s. r. o)

81.

Lev Anatolyevich Yershov (Ershov) (Lev Anatoljevič Jeršov)

82.

LLC Center (Centr, s. r. o)

83.

MCST Lebedev (MCST Lebeděv)

84.

Miass Machine-Building Factory (Miasský strojírenský závod, a. s.)

85.

Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk (Projekčně-technologický ústav aplikované mikroelektroniky Novosibirsk)

86.

MPI VOLNA (Mašpriborintorg-Volna)

87.

N.A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering (Vědecko-výzkumný a projekční energetický ústav N. A. Dolležala, nositel Leninova řádu)

88.

Nerpa Shipyard (Loděnice „Něrpa“)

89.

NM-Tekh (NM-Těch, s. r. o)

90.

Novorossiysk Shipyard JSC (Novorossijská opravna lodí, a. s.)

91.

NPO Electronic Systems (Vědecko-výrobní sdružení pro elektronické systémy)

92.

NPP Istok (Vědecko-výrobní podnik „Istok“)

93.

NTC Metrotek (Vědecko-technické středisko „Metrotěk“)

94.

OAO GosNIIkhimanalit (Státní vědecko-výzkumný ústav chemické analýzy, otevřená a. s.)

95.

OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era (Světlovskoje predprijatije „Era“, otevřená a. s.)

96.

OJSC TSRY (Tuypsynská opravna lodí, otevřená a. s.)

97.

OOO Elkomtekh (Elkomtex) (Elkomtěch, s. r. o)

98.

OOO Planar (Planar, s. r. o)

99.

OOO Sertal (Sertal, s. r. o)

100.

Photon Pro LLC

101.

PJSC Zvezda (Zvezda, otevřená a. s.)

102.

Amur Shipbuilding Factory PJSC (Amurská loděnice, otevřená a. s.)

103.

AO Center of Shipbuilding and Ship Repairing JSC (Středisko pro technologie výroby a opravy lodí, a. s.)

104.

AO Kronshtadt (Kronštadt, a. s.)

105.

Avant Space LLC (Avant-Spejs Sistěms, s. r. o)

106.

Production Association Strela (Výrobní sdružení „Strela“)

107.

Radioavtomatika

108.

Research Center Module (Vědecko-technické středisko „Modul“)

109.

Robin Trade Limited (Robin Trejd, s. r. o)

110.

R.Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships (Ústřední projekční kancelář pro křídlové čluny R. Je. Alexejeva)

111.

Rubin Sever Design Bureau (Projekční kancelář „Rubin-Sever“)

112.

Russian Space Systems (Ruské kosmické systémy)

113.

Rybinsk Shipyard Engineering (Rybinská loděnice)

114.

Scientific Research Institute of Applied Chemistry (Vědecko-výzkumný ústav aplikované chemie)

115.

Scientific-Research Institute of Electronics (Vědecko-výzkumný ústav elektroniky)

116.

Scientific Research Institute of Hypersonic Systems (Vědecko-výzkumný podnik pro nadzvukové systémy)

117.

Scientific Research Institute NII Submikron (Vědecko-výzkumný ústav „Submikron“)

118.

Sergey IONOV (Sergej Jonov)

119.

Serniya Engineering (Sernija inžiniring, s. r. o)

120.

Severnaya Verf Shipbuilding Factory (Loděnice „Severnaja verf“)

121.

Ship Maintenance Center Zvezdochka (Středisko údržby lodí „Zvezdočka“)

122.

State Governmental Scientific Testing Area of Aircraft Systems (GkNIPAS) (Státní vědecko-zkušební polygon pro letecké systémy L. K. Safronova)

123.

State Machine Building Design Bureau Raduga Bereznya (Státní strojírenská projekční kancelář „Raduga“ A. Ja. Bereznjaka)

124.

State Scientific Center AO GNTs RF—FEI A.I. Leypunskiy Physico-Energy Institute (Státní vědecké středisko RF – Fyzikálně-energetický ústav A. I. Lejpunského)

125.

State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNIImash) (Státní vědecko-výzkumný strojírenský ústav V. V. Bachireva)

126.

Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center (Tusur-elektronika)

127.

UAB Pella-Fjord (Pella-Fiord, uzavřená a. s.)

128.

United Shipbuilding Corporation JSC ‘35th Shipyard’ (Sjednocená korporace pro výrobu lodí „35. opravna lodí“, a. s.)

129.

United Shipbuilding Corporation JSC ‘Astrakhan Shipyard’ (Sjednocená korporace pro výrobu lodí „Astrachaňská opravna lodí“, a. s.)

130.

United Shipbuilding Corporation JSC ‘Aysberg Central Design Bureau’ (Sjednocená korporace pro výrobu lodí „Ústřední projekční kancelář Ajsberg“, a. s.)

131.

United Shipbuilding Corporation JSC ‘Baltic Shipbuilding Factory’ (Sjednocená korporace pro výrobu lodí „Baltský závod – loděnice“, a. s.)

132.

United Shipbuilding Corporation JSC ‘Krasnoye Sormovo Plant OJSC’ (Sjednocená korporace pro výrobu lodí „Závor Krasnoje Sormovo“, otevřená a. s.)

133.

United Shipbuilding Corporation JSC SC ‘Zvyozdochka’ (Sjednocená korporace pro výrobu lodí „Středisko opravy lodí Zvezdočka“, a. s.)

134.

United Shipbuilding Corporation ‘Pribaltic Shipbuilding Factory Yantar’ (Sjednocená korporace pro výrobu lodí „Pobaltská loděnice Jantar“)

135.

United Shipbuilding Corporation ‘Scientific Research Design Technological Bureau Onega’ (Sjednocená korporace pro výrobu lodí „Vědecko-výzkumná projektová a technologická kancelář Oněga“)

136.

United Shipbuilding Corporation ‘Sredne-Nevsky Shipyard’ (Sjednocená korporace pro výrobu lodí „Středoněvská loděnice“)

137.

Ural Scientific Research Institute for Composite Materials (Uralský vědecko-výzkumný ústav kompozitních materiálů)

138.

Urals Project Design Bureau Detal (Uralská projekční kancelář „Dětal“)

139.

Vega Pilot Plant (Zkušební závod „Vega“)

140.

Vertikal LLC (Vertikal, s. r. o)

141.

Vladislav Vladimirovich Fedorenko (Vladislav Vladimirovič Fedorenko)

142.

VTK Ltd (Vaše tepelná společnost (VTK), s. r. o)

143.

Yaroslavl Shipbuilding Factory (Jaroslavlská loděnice)

144.

ZAO Elmiks-VS (Elmiks-VS, uzavřená a. s.)

145.

ZAO Sparta (Sparta, uzavřená a. s.)

146.

ZAO Svyaz Inzhiniring (Svjaz inžiniring, uzavřená a. s.)

147.

46th TSNII Central Scientific Research Institute (46. ústřední vědecko-výzkumný ústav)

148.

Alagir Resistor Factory (Alagirská továrna na odpory)

149.

All-Russian Research Institute of Optical and Physical Measurements (Všeruský vědecko-výzkumný ústav pro opticko-fyzikální měření)

150.

All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC (Všeruský vědecko-výzkumný ústav „Etalon“, a. s.)

151.

Almaz JSC (Almaz, a. s.)

152.

Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia (Arzamský vědecko-výrobní podnik „Temp-Avia“)

153.

Automated Procurement System for State Defense Orders, LLC (Automatizovaný systém aukcí státních obranných zakázek, s. r. o)

154.

Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC) (Dolgoprudněnská projekční kancelář pro automatiku, a. s.)

155.

Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC (Vědecko-výzkumné středisko elektronické výpočetní techniky, a. s.)

156.

Electrosignal JSC (Elektrosignal, a. s.)

157.

Energiya JSC (Eněrgija, a. s.)

158.

Engineering Center Moselectronproekt (Moselektronprojekt, a. s.)

159.

Etalon Scientific and Production Association (Vědecko-výrobní sdružení „Etalon“)

160.

Evgeny Krayushin (Jevgenij Krajušin)

161.

Foreign Trade Association Mashpriborintorg (Sdružení zahraničního obchodu Mašpriborintorg)

162.

Ineko LLC (Iněko, s. r. o)

163.

Informakustika JSC (Informakustika, a. s.)

164.

Institute of High Energy Physics (Ústav fyziky vysokých energií)

165.

Institute of Theoretical and Experimental Physics (Ústav teoretické a experimentální fyziky)

166.

Inteltech PJSC (Intěltěch, otevřená a. s.)

167.

ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics (Ústav silnoproudé elektroniky Sibiřského oddělení Ruské akademie věd)

168.

Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC (Kalužský vědecko-výzkumný ústav telemechanických přístrojů, a. s.)

169.

Kulon Scientific-Research Institute JSC (Vědecko-výzkumný ústav „Kulon“, a. s.)

170.

Lutch Design Office JSC (Projekční kancelář „Luč“, a. s.)

171.

Meteor Plant JSC (Závod „Meteor“, a. s.)

172.

Moscow Communications Research Institute JSC (Moskevský vědecko-výzkumný ústav spojů, a. s.)

173.

Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute JSC (Moskevský vědecko-výzkumný radiotechnický ústav, nositel řádu Rudého praporu práce, a. s.)

174.

NPO Elektromechaniki JSC (Vědecko-výrobní sdružení pro elektromechaniku, a. s.)

175.

Omsk Production Union Irtysh JSC (Omské výrobní sdružení „Irtyš“, a. s.)

176.

Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC (Omský vědecko-výzkumný nástrojářský ústav, a. s.)

177.

Optron, JSC (Optron, a. s.)

178.

Pella Shipyard OJSC (Leningradská loděnice „Pella“, otevřená a. s.)

179.

Polyot Chelyabinsk Radio Plant JSC (Čeljabinský radiotechnický závod „Poljot“, a. s.)

180.

Pskov Distance Communications Equipment Plant (Pskovská továrna na přístroje pro dálkové spojení)

181.

Radiozavod JSC (Radiozavod, a. s.)

182.

Razryad JSC (Razrjad, a. s.)

183.

Research Production Association Mars (Vědecko-výrobní sdružení „Mars“)

184.

Ryazan Radio-Plant (Rjazaňský radiotechnický závod)

185.

Scientific Production Center Vigstar JSC (Vědecko-výrobní středisko „Vigstar“, a. s.)

186.

Scientific Production Enterprise ‘Radiosviaz’ (Vědecko-výrobní podnik „Radiosvjaz“)

187.

Scientific Research Institute Ferrite-Domen (Vědecko-výzkumný ústav „Ferrit-Domen“)

188.

Scientific Research Institute of Communication Management Systems (Vědecko-výzkumný ústav systémů komunikace a řízení)

189.

Scientific-Production Association and Scientific-Research Institute of Radio-Components (Vědecko-výrobní sdružení a vědecko-výzkumný ústav radiosoučástek)

190.

Scientific-Production Enterprise ‘Kant’ (Vědecko-výrobní podnik „Kant“)

191.

Scientific-Production Enterprise ‘Svyaz’ (Vědecko-výrobní podnik „Svjaz“)

192.

Scientific-Production Enterprise Almaz JSC (Vědecko-výrobní podnik „Almaz“, a. s.)

193.

Scientific-Production Enterprise Salyut JSC (Vědecko-výrobní podnik „Saljut“, a. s.)

194.

Scientific-Production Enterprise Volna (Vědecko-výrobní podnik „Volna“)

195.

Scientific-Production Enterprise Vostok JSC (Vědecko-výrobní podnik „Vostok“, a. s.)

196.

Scientific-Research Institute ‘Argon’ (Vědecko-výrobní ústav „Argon“)

197.

Scientific-Research Institute and Factory Platan (Vědecko-výzkumný ústav „Platan“ s přidruženým závodem)

198.

Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications Complexes Neptune JSC (Vědecko-výzkumný ústav automatizovaných systémů a komunikačních komplexů „Něptun“, a. s.)

199.

Special Design and Technical Bureau for Relay Technology (Speciální projekční a technologická kancelář pro techniky relé)

200.

Special Design Bureau Salute JSC (Zvláštní projekční kancelář „Saljut“, a. s.)

201.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ‘Salute’ (Korporace „Taktické raketové zbraně“, „Saljut“, a. s.)

202.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ‘State Machine Building Design Bureau ‘Vympel’ By Name I.I.Toropov’ (Korporace „Taktické raketové zbraně“. Státní strojírenská projekční kancelář „Vympel“ I. I. Toropova, a. s.)

203.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ‘URALELEMENT’ (Korporace „Taktické raketové zbraně“, Uralelement, a. s.)

204.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ‘Plant Dagdiesel’ (Korporace „Taktické raketové zbraně“, závod „Dagdizel“, a. s.)

205.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ‘Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering’ (Korporace „Taktické raketové zbraně“, Vědecko-výzkumný ústav námořních tepelných technologií, a. s.)

206.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company PA Strela (Korporace „Taktické raketové zbraně“, Výrobní sdružení „Strela“, a. s.)

207.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Plant Kulakov (Korporace „Taktické raketové zbraně“, Závod A. A. Kulakova, a. s.)

208.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo (Korporace „Taktické raketové zbraně“, Ravenstvo, a. s.)

209.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo-service (Korporace „Taktické raketové zbraně“, Ravenstvo-Servis, a. s.)

210.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant (Korporace „Taktické raketové zbraně“, Saratovská továrna na radiopřístroje, a. s.)

211.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Severny Press (Korporace „Taktické raketové zbraně“, Severnyj press, a. s.)

212.

Tactical Missile Company, Joint-Stock Company ‘Research Center for Automated Design’ (Korporace „Taktické raketové zbraně“, Vědecko-výzkumné středisko automatizovaných systémů konstrukce, a. s.)

213.

Tactical Missile Company, KB Mashinostroeniya (Korporace „Taktické raketové zbraně“, Strojírenská projekční kancelář)

214.

Tactical Missile Company, NPO Electromechanics (Korporace „Taktické raketové zbraně“, Vědecko-produkční sdružení „Elektromechanika“)

215.

Tactical Missile Company, NPO Lightning (Korporace „Taktické raketové zbraně“, Vědecko-produkční sdružení „Molnija“)

216.

Tactical Missile Company, Petrovsky Electromechanical Plant ‘Molot’ (Korporace „Taktické raketové zbraně“, Petrovský elektromechanický závod „Molot“)

217.

Tactical Missile Company, PJSC ‘MBDB ‘ISKRA’’ (Korporace „Taktické raketové zbraně“, Strojírenská projekční kancelář „Iskra“, otevřená a. s.)

218.

Tactical Missile Company, PJSC ANPP Temp Avia (Korporace „Taktické raketové zbraně“, Arzamský vědecko-výrobní podnik „Temp-Avia“, otevřená a. s.)

219.

Tactical Missile Company, Raduga Design Bureau (Korporace „Taktické raketové zbraně“, Projekční kancelář „Raduga“)

220.

Tactical Missile Corporation, ‘Central Design Bureau of Automation’ (Korporace „Taktické raketové zbraně“, Ústřední projekční kancelář pro automatiku)

221.

Tactical Missile Corporation, 711 Aircraft Repair Plant (Korporace „Taktické raketové zbraně“, 711. opravna letadel)

222.

Tactical Missile Corporation, AO GNPP ‘Region’ (Korporace „Taktické raketové zbraně“, Státní vědecko-výrobní podnik „Region“, a. s.)

223.

Tactical Missile Corporation, AO TMKB ‘Soyuz’ (Korporace „Taktické raketové zbraně“, Turajevská strojírenská projekční kancelář „Sojuz“, a. s.)

224.

Tactical Missile Corporation, Azov Optical and Mechanical Plant (Korporace „Taktické raketové zbraně“, Azovský opticko-mechanický závod)

225.

Tactical Missile Corporation, Concern ‘MPO – Gidropribor’ (Korporace „Taktické raketové zbraně“, Koncern „Námořní podvodní zbraně – Gidropribor“)

226.

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company ‘KRASNY GIDROPRESS’ (Korporace „Taktické raketové zbraně“, Krasnyj Gidropress, a. s.)

227.

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Avangard (Korporace „Taktické raketové zbraně“, Avangard, a. s.)

228.

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Concern Granit-Electron (Korporace „Taktické raketové zbraně“, Koncern „Granit-Elektron“, a. s.)

229.

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Elektrotyaga (Korporace „Taktické raketové zbraně“, Elektrotjaga, a. s.)

230.

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company GosNIIMash (Korporace „Taktické raketové zbraně“, Státní vědecko-výzkumný strojírenský ústav, a. s.)

231.

Tactical Missile Corporation, RKB Globus (Korporace „Taktické raketové zbraně“. Rjazaňská projekční kancelář „Globus“)

232.

Tactical Missile Corporation, Smolensk Aviation Plant (Korporace „Taktické raketové zbraně“, Smolenský letecký závod)

233.

Tactical Missile Corporation, TRV Engineering (Korporace „Taktické raketové zbraně“, TRV-Inžiniring)

234.

Tactical Missile Corporation, Ural Design Bureau ‘Detal’ (Korporace „Taktické raketové zbraně“, Uralská projekční kancelář „Dětal“)

235.

Tactical Missile Corporation, Zvezda-Strela Limited Liability Company (Korporace „Taktické raketové zbraně“, Zvezda-Strela, s. r. o)

236.

Tambov Plant (TZ) ‘October’ (Tambovský závod „Okťjabr“)

237.

United Shipbuilding Corporation ‘Production Association Northern Machine Building Enterprise’ (Sjednocená korporace pro výrobu lodí, Výrobní sdružení „Severní strojírenský podnik“)

238.

United Shipbuilding Corporation ‘5th Shipyard’ (Sjednocená korporace pro výrobu lodí „5. opravna lodí“)

239.

Federal Center for Dual-Use Technology (FTsDT) Soyuz (Federální středisko pro technologie dvojího užití „Sojuz“)

240.

Turayev Machine Building Design Bureau Soyuz (Turajevská strojírenská projekční kancelář „Sojuz“)

241.

Zhukovskiy Central Aerohydrodynamics Institute (TsAGI) (Ústřední aerohydrodynamický ústav N. Je. Žukovského)

242.

Rosatomflot

243.

Lyulki Experimental-Design Bureau (Výzkumně-projekční kancelář A. Ljulky)

244.

Lyulki Science and Technology Center (Vědecko-technické středisko A. Ljulky)

245.

AO Aviaagregat (Aviaagregat, a. s.)

246.

Central Aerohydrodynamic Institute (TsAGI) (Ústřední aerohydrodynamický ústav N. Je. Žukovského)

247.

Closed Joint Stock Company Turborus (Turborus) (Turborus, uzavřená a. s.)

248.

Federal Autonomous Institution Central Institute of Engine-Building N.A. P.I. Baranov; Central Institute of Aviation Motors (CIAM) (Federální autonomní organizace „Ústřední ústav pro výrobu leteckých motorů P. I. Baranova“)

249.

Federal State Budgetary Institution National Research Center Institute N.A. N.E. Zhukovsky (Zhukovsky National Research Institute) (Federální státní rozpočtová organizace „Národní výzkumné středisko – Ústav N. Je. Žukovského“)

250.

Federal State Unitary Enterprise “State Scientific-Research Institute for Aviation Systems” (GosNIIAS) (Federální státní jednotný podnik „Státní vědecko-výzkumný ústav leteckých systémů“)

251.

Joint Stock Company 123 Aviation Repair Plant (123 ARZ) (123. Letecká opravna, a. s.)

252.

Joint Stock Company 218 Aviation Repair Plant (218 ARZ) (218. Letecká opravna, a. s.)

253.

Joint Stock Company 360 Aviation Repair Plant (360 ARZ) (360. Letecká opravna, a. s.)

254.

Joint Stock Company 514 Aviation Repair Plant (514 ARZ) (514. Letecká opravna, a. s.)

255.

Joint Stock Company 766 UPTK (Zařízení pro výrobně-technologickou kompletaci, a. s.)

256.

Joint Stock Company Aramil Aviation Repair Plant (AARZ) (Aramilská letecká opravna, a. s.)

257.

Joint Stock Company Aviaremont (Aviaremont, a. s.)

258.

Joint Stock Company Flight Research Institute N.A. M.M. Gromov (FRI Gromov) (Letecký výzkumný ústav M. M. Gromova, a. s.)

259.

Joint Stock Company Metallist Samara (Metallist Samara) (Metallist-Samara, a. s.)

260.

Joint Stock Company Moscow Machine-Building Enterprise named after V. V. Chernyshev (MMP V.V. Chernyshev) (Moskevský strojírenský podnik V. V. Černyševa, a. s.)

261.

JSC NII Steel (Vědecko-výzkumný ústav oceli, a. s.)

262.

Joint Stock Company Remdizel (Remdizel, a. s.)

263.

Joint Stock Company Special Industrial and Technical Base Zvezdochka (SPTB Zvezdochka) (Zvláštní výrobně-technická základna „Zvezdočka“, a. s.)

264.

Joint Stock Company STAR (ODK-Star, a. s.)

265.

Joint Stock Company Votkinsk Machine Building Plant (Votkinský závod, a. s.)

266.

Joint Stock Company Yaroslav Radio Factory (Jaroslavský radiotechnický závod, a. s.)

267.

Joint Stock Company Zlatoustovsky Machine Building Plant (JSC Zlatmash) (Zlatoustovský strojírenský závod (Zlatmaš), a. s.)

268.

Limited Liability Company Center for Specialized Production OSK Propulsion (OSK Propulsion) (Středisko výrobní specializace „OSK-Dviženije“, s. r. o)

269.

Lytkarino Machine-Building Plant (Lytkarinský strojírenský závod)

270.

Moscow Aviation Institute (Moskevský ústav letectví)

271.

Moscow Institute of Thermal Technology (Moskevský ústav tepelné technologie)

272.

Omsk Motor-Manufacturing Design Bureau (Omská strojírenská projekční kancelář)

273.

Open Joint Stock Company 170 Flight Support Equipment Repair Plant (170 RZ SOP) (170. opravna součástí pro zajištění letů, otevřená a. s.)

274.

Open Joint Stock Company 20 Aviation Repair Plant (20 ARZ) (20. Letecká opravna, otevřená a. s.)

275.

Open Joint Stock Company 275 Aviation Repair Plant (275 ARZ) (275. Letecká opravna, otevřená a. s.)

276.

Open Joint Stock Company 308 Aviation Repair Plant (308 ARZ) (308. Letecká opravna, otevřená a. s.)

277.

Open Joint Stock Company 32 Repair Plant of Flight Support Equipment (32 RZ SOP) (32. Opravna leteckého podpůrného zařízení, otevřená a. s.)

278.

Open Joint Stock Company 322 Aviation Repair Plant (322 ARZ) (322. Letecká opravna, otevřená a. s.)

279.

Open Joint Stock Company 325 Aviation Repair Plant (325 ARZ) (32.5 Letecká opravna, otevřená a. s.)

280.

Open Joint Stock Company 680 Aircraft Repair Plant (680 ARZ) (680. Letecká opravna, otevřená a. s.)

281.

Open Joint Stock Company 720 Special Flight Support Equipment Repair Plant (720 RZ SOP) (720. Opravna leteckého podpůrného zařízení, otevřená a. s.)

282.

Open Joint Stock Company Volgograd Radio-Technical Equipment Plant (VZ RTO) (Volgogradská továrna na radiotechnická zařízení, otevřená a. s.)

283.

Public Joint Stock Company Agregat (PJSC Agregat) (Agregat, otevřená a. s.)

284.

Salute Gas Turbine Research and Production Center (Vědecko-výrobní středisko pro plynovody „Salut“)

285.

Scientific-Production Association Vint of Zvezdochka Shipyard (SPU Vint) (Vědecko-výrobní sdružení „Vint“ Střediska údržby lodí „Zvezdočka“)

286.

Scientific Research Institute of Applied Acoustics (NIIPA) (Vědecko-výzkumný ústav aplikované akustiky)

287.

Siberian Scientific-Research Institute of Aviation N.A. S.A. Chaplygin (SibNIA) (Sibiřský vědecko-výzkumný ústav letectví S. A. Čaplygina)

288.

Software Research Institute (Vědecko-výzkumný ústav programovacích prostředků)

289.

Subsidiary Sevastopol Naval Plant of Zvezdochka Shipyard (Sevastopol Naval Plant) (Sevastopolský námořní závod, pobočka Střediska údržby lodí „Zvezdočka“)

290.

Tula Arms Plant (Tulská zbrojovka)

291.

Russian Institute of Radio Navigation and Time (Ruský ústav radionavigace a času)

292.

Federal Technical Regulation and Metrology Agency (Rosstandart) (Federální agentura pro normalizaci a metrologii)

293.

Federal State Budgetary Institution of Science P.I. K.A. Valiev RAS of the Ministry of Science and Higher Education of Russia (FTIAN) (Federální státní rozpočtová vědecká organizace Fyzikálně-technologický ústav K. A. Valijeva Ruské akademie věd)

294.

Federal State Unitary Enterprise All-Russian Research Institute of Physical, Technical and Radio Engineering Measurements (VNIIFTRI) (Federální státní jednotný podnik „Všeruský vědecko-výzkumný ústav pro fyzikálně-technická a radiotechnická měření“)

295.

Institute of Physics Named After P.N. Lebedev of the Russian Academy of Sciences (LPI) (Federální státní rozpočtová vědecká organizace Fyzikální ústav P. N. Lebeděva Ruské akademie věd)

296.

The Institute of Solid-State Physics of the Russian Academy of Sciences (ISSP) (Ústav fyziky pevné fáze Ruské akademie věd)

297.

Rzhanov Institute of Semiconductor Physics, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences (IPP SB RAS) (Ústav fyziky polovodičů A. V. Ržanova Sibiřského oddělení Ruské akademie věd)

298.

UEC-Perm Engines, JSC (ODK-Permskije Motory, a. s.)

299.

Ural Works of Civil Aviation, JSC (Uralský závod civilního letectví, a. s.)

300.

Central Design Bureau for Marine Engineering “Rubin”, JSC (Ústřední projekční kancelář námořní techniky „Rubin“, a. s.)

301.

"Aeropribor-Voskhod", JSC (Aeropribor-Vozchod, a. s.)

302.

Aerospace Equipment Corporation, JSC (Korporace „Aerokosmické vybavení“, a. s.)

303.

Central Research Institute of Automation and Hydraulics (CNIIAG), JSC (Ústřední vědecko-výzkumný ústav automatiky a hydrauliky, a. s.)

304.

Aerospace Systems Design Bureau, JSC (Výzkumně-projekční kancelář „Aerokosmickcé systémy“, a. s.)

305.

Afanasyev Technomac, JSC (Vědecko-výrobní sdružení „Těchnomaš“ S. A. Afanasjeva, a. s.)

306.

Ak Bars Shipbuilding Corporation, CJSC (Korporace lodní výroby „Ak Bars“, uzavřená a. s.)

307.

AGAT, Gavrilov-Yaminskiy Machine-Building Plant, JSC (Gavrilov-jamský strojírenský závod „Agat“, a. s.)

308.

Almaz Central Marine Design Bureau, JSC (Ústřední námořní projekční kancelář „Almaz“, a. s.)

309.

Joint Stock Company Eleron (Eleron, a. s.)

310.

AO Rubin (Rubin, a. s.)

311.

Branch of AO Company Sukhoi Yuri Gagarin Komsomolsk-on-Amur Aircraft Plant (Letecký závod Ju. A. Gagarina v Komsomolsku-na-Amuru, pobočka Letecké holdingové společnosti „Suchoj“)

312.

Branch of PAO II – Aviastar (Aviastar, pobočka Leteckého komplexu S. V. Iljušina)

313.

Branch of RSK MiG Nizhny Novgorod Aircraft-Construction Plant Sokol (Nižněnovgorodská továrna na výrobu letadel „Sokol“, pobočka Ruské korporace pro výrobu letadel „MiG“)

314.

Chkalov Novosibirsk Aviation Plant (Novosibirský letecký závod V. P. Čkalova)

315.

Joint Stock Company All-Russian Scientific-Research Institute Gradient (Všeruský vědecko-výzkumný ústav „Gradient“, a. s.)

316.

Joint Stock Company Almatyevsk Radiopribor Plant (JSC AZRP) (Almeťjevský závod „Radiopribor“, a. s.)

317.

Joint Stock Company Experimental-Design Bureau Elektroavtomatika in the name of P.A. Efimov (Výzkumně-projekční kancelář „Elektroavtomatika“ P. A. Jefimova, a. s.)

318.

Joint Stock Company Industrial Controls Design Bureau (Projekční kancelář průmyslové automatiky, a. s.)

319.

Joint Stock Company Kazan Instrument-Engineering and Design Bureau (Kazaňská nástrojářská projekční kancelář, a. s.)

320.

Joint Stock Company Microtechnology (Mikrotěchnika, a. s.)

321.

Phasotron Scientific-Research Institute of Radio-Engineering (Korporace „Fazotron“ – Vědecko-výzkumný ústav pro radiotechnickou výrobu)

322.

Joint Stock Company Radiopribor (Radiopribor, a. s.)

323.

Joint Stock Company Ramensk Instrument-Engineering Bureau (Ramenský nástrojářský závod, a. s.)

324.

Joint Stock Company Research and Production Center SAPSAN (Vědecko-výrobní středisko „Sapsan“, a. s.)

325.

Joint Stock Company Rychag (Ryčag, a. s.)

326.

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Izmeritel (Vědecko-výrobní podnik „Izmeritěl“, a. s.)

327.

Joint Stock Company Scientific-Production Union for Radioelectronics named after V.I. Shimko (Vědecko-výrobní sdružení „Radiotěchnika“ V. I. Šimka, a. s.)

328.

Joint Stock Company Taganrog Communications Scientific-Research Institute (Taganrožský vědecko-výzkumný ústav spojů, a. s.)

329.

Joint Stock Company Urals Instrument-Engineering Plant (Uralský nástrojářský závod, a. s.)

330.

Joint Stock Company Vzlet Engineering Testing Support (Inženýrská zkušební podpora „Vzlet“, a. s.)

331.

Joint Stock Company Zhiguli Radio Plant (Žigulevský radiotechnický závod, a. s.)

332.

Joint Stock Company Bryansk Electromechanical Plant (Brjanský elektromechanický závod, a. s.)

333.

Public Joint Stock Company Moscow Institute of Electro-Mechanics and Automation (Moskevský ústav elektromechaniky a automatiky, otevřená a. s.)

334.

Public Joint Stock Company Stavropol Radio Plant Signal (Stavropolský radiotechnický závod „Signal“, otevřená a. s.)

335.

Public Joint Stock Company Techpribor (Těchpribor, otevřená a. s.)

336.

Joint Stock Company Ramensky Instrument-Engineering Plant (Ramenský nástrojářský závod, a. s.)

337.

V.V. Tarasov Avia Avtomatika („Aviaavtomatika“ V. V. Tarasova)

338.

Design Bureau of Chemical Machine Building KBKhM (Projekční kancelář chemického strojírenství (KBChM) A. M. Isajeva)

339.

Far Eastern Shipbuilding and Ship Repair Center (Dálněvýchodní středisko pro výrobu a opravu lodí)

340.

Ilyushin Aviation Complex Branch: Myasishcheva Experimental Mechanical Engineering Plant (Experimentální strojírenský závod V. V. Mjasiščeva, pobočka Leteckého komplexu S. V. Iljušina)

341.

Institute of Marine Technology Problems Far East Branch Russian Academy of Sciences (Ústav pro otázky námořních technologií Dálněvýchodního oddělení Ruské akademie věd)

342.

Irkutsk Aviation Plant (Irkutský letecký závod)

343.

Joint Stock Company Aerocomposit Ulyanovsk Plant (AeroKompozit-Uljanovsk, a. s.)

344.

Joint Stock Company Experimental Design Bureau named after A.S. Yakovlev (Výzkumně-projekční kancelář A. S. Jakovleva, a. s.)

345.

Joint Stock Company Federal Research and Production Center Altai (Federální vědecko-výrobní centrum „Altaj“, a. s.)

346.

Joint Stock Company “Head Special Design Bureau Prozhektor (Hlavní zvláštní projekční kancelář „Prožektor“, a. s.)

347.

Joint Stock Company Ilyushin Aviation Complex (Letecký komplex S. V. Iljušina, a. s.)

348.

Joint Stock Company Lazurit Central Design Bureau (Ústřední projekční kancelář „Lazurit“, a. s.)

349.

Joint Stock Company Research and Development Enterprise Protek (Vědecko-výrobní podnik „Protěk“, a. s.)

350.

Joint Stock Company SPMDB Malachite (Sankt-petěrsburská kancelář námořního strojírenství „ Malachit“, a. s.)

351.

Joint Stock Company Votkinsky Zavod (Votkinskij zavod, a. s.)

352.

Kalyazinsky Machine Building Factory – Branch of RSK MiG (Kaljazinský strojírenský závod, pobočka Ruské korporace pro výrobu letadel „MiG“)

353.

Main Directorate of Deep-Sea Research of the Ministry of Defense of the Russian Federation (Hlavní ředitelství pro hlubokomořský výzkum Ministerstva obrany Ruské federace)

354.

NPP Start (Vědecko-výrobní podnik „Start“ A. I. Jaskina)

355.

OAO Radiofizika (Radiofizika, otevřená a. s.)

356.

P.A. Voronin Lukhovitsk Aviation Plant, branch of RSK MiG (Luchovický automobilový závod P. A. Voronina, pobočka Ruské korporace pro výrobu letadel „MiG“)

357.

Public Joint Stock Company Bryansk Special Design Bureau (Brjanská speciální projekční kancelář, otevřená a. s.)

358.

Public Joint Stock Company Voronezh Joint Stock Aircraft Company (Voroněžská akciová společnost pro výrobu letadel, otevřená a. s.)

359.

Radio Technical Institute named after A. L. Mints (Radiotechnický ústav akademika A. L. Mince)

360.

Russian Federal Nuclear Center – All-Russian Research Institute of Experimental Physics (Ruské federální jaderné centrum – Všeruský vědecko-výzkumný ústav experimentální fyziky)

361.

Shvabe JSC (Švabe, a. s.)

362.

Special Technological Center LLC (Zvláštní technologické centrum, s. r. o)

363.

St. Petersburg Marine Bureau of Machine Building Malakhit (Sankt-petěrsburská kancelář námořního strojírenství „ Malachit“)

364.

St. Petersburg Naval Design Bureau Almaz (Ústřední námořní projekční kancelář „Almaz“)

365.

St. Petersburg Shipbuilding Institution Krylov 45 (Ústřední vědecko-výzkumný ústav akademika A. N. Krylova)

366.

Strategic Control Posts Corporation (Korporace „Strategické řídicí body“)

367.

V.A. Trapeznikov Institute of Control Sciences of Russian Academy of Sciences (Ústav pro otázky řízení V. A. Trapeznikova Ruské akademie věd)

368.

Vladimir Design Bureau for Radio Communications OJSC (Vladimirská projekční kancelář pro radiokomunikaci, otevřená a. s.)

369.

Voentelecom JSC (Vojentělekom, a. s.)

370.

A.A. Kharkevich Institute for Information Transmission Problems (IITP), Russian Academy of Sciences (RAS) (Ústav pro otázky předávání informací A. A. Charkeviče Ruské akademie věd)

371.

Ak Bars Holding (Holdingová společnost „Ak Bars“)

372.

Special Research Bureau for Automation of Marine Researches Far East Branch Russian Academy of Sciences (Zvláštní projekční kancelář pro prostředky automatizace výzkumu moří Dálněvýchodního oddělení Ruské akademie věd)

373.

Systems of Biological Synthesis LLC (Systémy biologické syntézy, s. r. o)

374.

Borisfen, JSC (Borisfen, a. s.)

375.

Barnaul cartridge plant, JSC (Barnulská továrna na střelivo, a. s.)

376.

Concern Avrora Scientific and Production Association, JSC (Koncern „Vědecko-výrobní sdružení Aurora“, a. s.)

377.

Bryansk Automobile Plant, JSC (Brjanský automobilový závod, a. s.)

378.

Burevestnik Central Research Institute, JSC (Ústřední vědecko-výzkumný ústav „Burevestnik“, a. s.)

379.

Research Institute of Space Instrumentation, JSC (Vědeckovýzkumný ústav vesmírného nástrojářství, a. s.)

380.

Arsenal Machine-building plant, OJSC (Strojírenský závor „Arsenal“, otevřená a. s.)

381.

Central Design Bureau of Automatics, JSC (Centrální projekční kancelář pro automatiku, a. s.)

382.

Zelenodolsk Design Bureau, JSC (Zelenodolská projekční kancelář, a. s.)

383.

Zavod Elecon, JSC (Závod Elekon, a. s.)

384.

VMP "Avitec", JSC (Vjatský strojírenský podnik „Avitěk“, a. s.)

385.

JSC V. Tikhomirov Scientific Research Institute of Instrument Design (Vědecko-výzkumný ústav nástrojářství V. V. Tichomirova, a. s.)

386.

Tulatochmash, JSC (Tulatočmaš, a. s.)

387.

PJSC “I.S. Brook” INEUM (Ústav pro elektronické řídicí stroje I. S. Bruka, otevřená a. s.)

388.

SPE "Krasnoznamenets", JSC (Vědecko-výrobní podnik „Krasnoznamenec“, a. s.)

389.

SPA Pribor named after S.S. Golembiovsky, SC (Vědecko-výrobní sdružení „Pribor“ S. S. Golembiovského)

390.

SPA "Impuls", JSC (Vědecko-výrobní sdružení „Impuls“, a. s.)

391.

RusBITech (Vědecko-výrobní sdružení ruské bázové informační technologie)

392.

ROTOR 43 (Rotor-43)

393.

Rostov optical and mechanical plant, PJSC (Rostovský opticko-mechanický závod, otevřená a. s.)

394.

RATEP, JSC (Ratep, a. s.)

395.

PLAZ (Plaz, s. r. o)

396.

OKB "Technika" (Výzkumně-projekční kancelář „Těchnika“)

397.

Ocean Chips (Okean Elektroniki, s. r. o)

398.

Nudelman Precision Engineering Design Bureau (Projekční kancelář přesného strojírenství A. E. Nudelmana)

399.

Angstrem JSC (Angstrem, a. s.)

400.

NPCAP (Vědecko-výrobní středisko automatiky a nástrojářství akademika N. A. Piljugina)

401.

Novosibirsk Plant of Artificial Fibre (Novosibirská továrna na umělé vlákno)

402.

Novosibirsk Cartridge Plant, JSC (alias: SIBFIRE), Новосибирский Патронный Завод (Novosibirská továrna na střelivo, a. s.)

403.

Novator DB (Výzkumně-projekční kancelář „Novator“)

404.

NIMI named after V.V. BAHIREV, JSC (Vědecko-výzkumný strojírenský ústav V. V. Bachireva, a. s.)

405.

NII Stali JSC (Vědecko-výzkumný ústav „Stali“, a. s.)

406.

Nevskoe Design Bureau, JSC (Něvská projekční kancelář, a. s.)

407.

Neva Electronica JSC (Něva elektronika, a. s.)

408.

ENICS (Eniks, a. s.)

409.

The JSC Makeyev Design Bureau (Státní raketové centrum akademika V. P. Makejeva, a. s.)

410.

KURGANPRIBOR, JSC (Vědecko-výrobní sdružení „Kurganpribor“, a. s.)

411.

Ural Optical-Mechanical Plant E.S. Yalamova, JSC (Uralský opticko-mechanický závod E. S. Jalamova, a. s.)

412.

Ramenskoye Engineering Design Office, JSC (Ramenská nástrojářská projekční kancelář, a. s.)

413.

Vologda Optical and Mechanical Plant, JSC (Vologdský opticko-mechanický závod, a. s.)

414.

Videoglaz Project (Videoglaz Projekt, s. r. o)

415.

Innovative Underwater Technologies, LLC (Innovative Underwater Technologies, s. r. o)

416.

Ulyanovsk Mechanical Plant (Uljanovský strojírenský závod)

417.

All-Russian Research Institute of Radio Engineering (Všeruský vědecko-výzkumný ústav radiotechniky)

418.

PJSC "Scientific and Production Association "Almaz" named after Academician A.A. Raspletin" (Vědecko-výzkumné sdružení „Almaz“ akademika A. A. Raspletina)

419.

Concern OJSC - KIZLYAR ELECTRO-MECHANICAL PLANT (Koncern Kizljarský elektromechanický závod, otevřená a. s.)

420.

Concern Oceanpribor, JSC (Koncern „Okeanpribor“, a. s.)

421.

JSC Zelenogradsky Nanotechnology Center (Zelenogradské středisko pro nanotechnologie, a. s.)

422.

JSC Elektronstandart Pribor (Ruský vědecko-výzkumný ústav „Elektrostandart“, a. s.)

423.

JSC “Urals Optical-Mechanical Plant named after Mr E.S Yalamov” (Uralský opticko-mechanický závod E. S. Jalamova, a. s.)

424.

Ramenskoye Instrument-Making Design Bureau, JSC (Ramenská nástrojářská projekční kancelář, a. s.)

425.

Special Technology Centre Limited Liability Company (Speciální technologické centrum, s. r. o)

426.

Vest Ost Limited Liability (Vest-Ost, s. r. o)

427.

Trade-Component LLC (Trejd-Komponent, s. r. o)

428.

Radiant Electronic Components JSC (Radiant – elektronické součástky, a. s.)

429.

JSC ICC Milandr (PKK Milandr, a. s.)

430.

SMT iLogic LLC (SMT iLogic, s. r. o)

431.

Device Consulting

432.

Concern Radio-Electronic Technologies (Koncern „Radioelektronické technologie“)

433.

Technodinamika, JSC (Těchnodinamika, a. s.)

434.

OOO “UNITEK” (Unitek, s. r. o)

435.

Closed Joint Stock Company TPK LINKOS (Tržně-průmyslová společnost „Linkos“, uzavřená a. s.)

436.

Closed Joint Stock Company TPK LINKOS, SUBDIVISION IN ASTRAKHAN (Tržně-průmyslová společnost „Linkos“, pobočka v Astrachani, uzavřená a. s.)

437.

Design and Manufacturing of Aircraft Engines (DAMA)

438.

Islamic Revolutionary Guard Corps Aerospace Force

439.

Islamic Revolutionary Guard Corps Research and Self-Sufficiency Jihad Organization (IRGC SSJO)

440.

Oje Parvaz Mado Nafar Company (Mado)

441.

Paravar Pars Company

442.

Qods Aviation Industries

443.

Shahed Aviation Industries

444.

Concern Morinformsystem–Agat

445.

AO Papilon (Papilon, a. s.)

446.

IT-Papillon OOO (IT-Papillon, s. r. o.)

447.

OOO Adis (Adis, s. r. o.)

448.

Papilon Systems Limited Liability Company

449.

Advanced Research Foundation (Fond perspektivního výzkumu)

450.

Federal Service for Military-Technical Cooperation (Federální služba pro vojensko-technickou spolupráci)

451.

Federal State Budgetary Scientific Institution Research and Production Complex Technology Center (Federální státní rozpočtová vědecká organizace „Vědecko-výrobní podnik Technologické centrum“)

452.

Federal State Institution Federal Scientific Center Scientific Research Institute for System Analysis of the Russian Academy of Sciences (Federální státní organizace „Federální vědecké středisko Vědecko-výzkumný ústav systémového výzkumu Ruské akademie věd“)

453.

Joint Stock Company All-Russian Research Institute Signal (Všeruský vědecko-výzkumný ústav „Signal“, a. s.)

454.

Joint Stock Company Center of Research and Technology Services Dinamika (Středisko vědecko-technických služeb „Dinamika“, a. s.)

455.

Joint Stock Company Concern Avtomatika Koncern „Avtomatika“, a. s.)

456.

Joint Stock Company Corporation Moscow Institute of Heat Technology (Korporace „Moskevský ústav tepelné techniky“, a. s.)

457.

Joint Stock Company Design Center Soyuz (Dizajn centr „Sojuz“, a. s.)

458.

Joint Stock Company Design Technology Center Elektronika (Projekční a technologické středisko „Elektronika“, a. s.)

459.

Joint Stock Company Institute for Scientific Research Microelectronic Equipment Progress (Vědecko-výzkumný ústav mikroelektronického zařízení „Progress“, a. s.)

460.

Joint Stock Company Machine-Building Engineering Office Fakel Named After Akademika P.D. Grushina (Strojírenská projekční kancelář „Fakel“ akademika P. D. Grušina, a. s.)

461.

Joint Stock Company Moscow Institute of Electromechanics and Automatics (Moskevský ústav elektromechaniky a automatiky, a. s.)

462.

Joint Stock Company North Western Regional Center of Almaz Antey Concern Obukhovsky Plant (Severozápadní regionální středisko koncernu VKO „Almaz-Antěj“ – Obuchovský závod, a. s.)

463.

Joint Stock Company Obninsk Research and Production Enterprise Technologiya Named After A.G. Romashin (Obninský vědecko-výzkumný podnik „Těchnologija“ A. G. Romašina, a. s.)

464.

Joint Stock Company Penza Electrotechnical Research Institute (Penzský vědecko-výzkumný elektrotechnický ústav, a. s.)

465.

Joint Stock Company Production Association Sever (Výrobní sdružení „Sever“, a. s.)

466.

Joint Stock Company Research Center ELINS (Vědecké středisko „Elins“, a. s.)

467.

Joint Stock Company Research and Production Association of Measuring Equipment (Vědecko-výrobní sdružení pro měřicí přístroje, a. s.)

468.

Joint Stock Company Research and Production Enterprise Radar MMS (Vědecko-výrobní podnik „Radar MMS“, a. s.)

469.

Joint Stock Company Research and Production Enterprise Sapfir (Vědecko-výrobní podnik „Sapfir“, a. s.)

470.

Joint Stock Company RT-Tekhpriemka (RT-Těchprijemka, a. s.)

471.

Joint Stock Company Russian Research Institute Electronstandart (Vědecko-výrobní podnik „Elektronstandart“, a. s.)

472.

Joint Stock Company Ryazan Plant of Metal Ceramic Instruments (Rjazaňská továrna na kovokeramické přístroje, a. s.)

473.

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Digital Solutions (Vědecko-výrobní podnik „Cifrovyje rešenija“, a. s.)

474.

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Kontakt (Vědecko-výrobní podnik „Kontakt“, a. s.)

475.

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Topaz (Vědecko-výrobní podnik „Topaz“, a. s.)

476.

Joint Stock Company Scientific Research Institute Giricond (Vědecko-výzkumný ústav „Girikond“, a. s.)

477.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computer Engineering NII SVT (Vědecko-výzkumný ústav prostředků výpočetní techniky, a. s.)

478.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electrical Carbon Products (Vědecko-výzkumný ústav elektrouhlíkových produktů, a. s.)

479.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electronic and Mechanical Devices (Vědecko-výzkumný ústav elektronicko-mechanických nástrojů, a. s.)

480.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electronic Engineering Materials (Vědecko-výzkumný ústav elektrotechnických materiálů, a. s.)

481.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Gas Discharge Devices Plasma (Vědecko-výzkumný ústav výbojových přístrojů „Plazma“, a. s.)

482.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Industrial Television Rastr (Vědecko-výzkumný ústav průmyslové televize „Rastr“, a. s.)

483.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Precision Mechanical Engineering (Vědecko-výzkumný ústav přesného strojírenství, a. s.)

484.

Joint Stock Company Special Design Bureau of Computer Engineering (Speciální projekční kancelář pro výpočetní techniku, a. s.)

485.

Joint Stock Company Special Design Bureau of Control Means (Speciální projekční kancelář pro prostředky řízení, a. s.)

486.

Joint Stock Company Special Design Bureau Turbina (Speciální projekční kancelář „Turbina“, a. s.)

487.

Joint Stock Company State Scientific Research Institute Kristall (Státní vědecko-výzkumný ústav „Kristall“, a. s.)

488.

Joint Stock Company Svetlana Semiconductors (Svetlana-Polovodiče, a. s.)

489.

Joint Stock Company Tekhnodinamika (Těchnodinamika, a. s.)

490.

Joint Stock Company Voronezh Semiconductor Devices Factory Assembly (Voroněžská továrna na polovodičové přístroje – montáž, a. s.)

491.

KAMAZ Publicly Traded Company (Kamaz, otevřená a. s.)

492.

Keldysh Institute of Applied Mathematics of the Russian Academy of Sciences (Ústav aplikované matematiky M. V. Keldyše Ruské akademie věd)

493.

Limited Liability Company Research and Production Association Radiovolna (Vědecko-výrobní sdružení „Radiovolna“, s. r. o.)

494.

Limited Liability Company RSBGroup (RSB-Group, s. r. o.)

495.

Mitishinskiy Scientific Research Institute of Radio Measuring Instruments (Mitišinský vědecko-výzkumný ústav radioměřicích nástrojů)

496.

Open Joint Stock Company Khabarovsk Radio Engineering Plant (Chabarovský radiotechnický závod, otevřená a. s.)

497.

Open Joint Stock Company Mariyskiy Machine-Building Plant (Marijský strojírenský závod, otevřená a. s.)

498.

Open Joint Stock Company Scientific and Production Enterprise Pulsar (Vědecko-výrobní podnik „Pulsar“, otevřená a. s.)

499.

Public Joint Stock Company Megafon (Megafon, otevřená a. s.)

500.

Public Joint Stock Company Tutaev Motor Plant (Tutajevský motorový závod, otevřená a. s.)

501.

Public Joint Stock Company Vympel Interstate Corporation (Mezivládní akciová korporace „Vympel“, otevřená a. s.)

502.

RT-Inform Limited Liability Company (RT-Inform, s. r. o.)

503.

Skolkovo Foundation (Fond „Skolkovo“)

504.

Skolkovo Institute of Science and Technology (Skolkovský ústav vědy a technologií)

505.

State Flight Testing Center Named After V.P. Chkalov (Státní středisko leteckého výzkumu V. P. Čkalova)

506.

Joint Stock Company Research and Production Association Named After S.A. Lavochkina (Vědecko-výrobní sdružení S. A. Lavočkina, a. s.


PŘÍLOHA II

Příloha VII nařízení (EU) č. 833/2014 se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA VII

Seznam zboží a technologií podle čl. 2a odst. 1 a čl. 2b odst. 1

Část A

Na tuto přílohu se vztahují všeobecné poznámky, zkratková slova a zkratky a definice uvedené v příloze I nařízení (EU) 2021/821, s výjimkou „části I – Všeobecné poznámky, zkratková slova a zkratky a definice, všeobecných poznámek k příloze I bodu 2“.

Na tuto přílohu se vztahují definice pojmů použité ve Společném vojenském seznamu Evropské unie (dále jen „společný vojenský seznam“) (2020/C 85/01).

Aniž je dotčen článek 12 tohoto nařízení, nepodléhá nekontrolované zboží obsahující jednu nebo více položek uvedených v této příloze kontrolám podle článku 2a a 2b tohoto nařízení.

Kategorie I – Elektronika

X.A.I.001

Elektronická zařízení a součásti

a.

„mikroprocesorové mikroobvody“, „mikropočítačové mikroobvody“ a mikroregulátorové mikroobvody, které mají některou z těchto vlastností:

1.

výkonnost 5 gigaflopů nebo více a aritmeticko-logickou jednotku s šířkou přístupu 32 bitů nebo více;

2.

hodinovou frekvenci vyšší než 25 MHz nebo

3.

více než jednu datovou nebo instrukční sběrnici nebo sériový komunikační port pro vnější přímé propojení mezi paralelními „mikroprocesorovými mikroobvody“ s přenosovou rychlostí 2,5 Mbyte/s;

b.

paměťové integrované obvody:

1.

elektricky vymazatelné programovatelné permanentní paměti (EEPROM) s paměťovou kapacitou:

a.

v případě pamětí typu flash vyšší než 16 Mbit na pouzdro nebo

b.

v případě všech ostatních typů EEPROM vyšší než některý z těchto limitů:

1.

vyšší než 1 Mbit na pouzdro nebo

2.

vyšší než 256 kbit na pouzdro při maximální přístupové době nižší než 80 ns;

2.

statické paměti s náhodným přístupem (SRAM) s paměťovou kapacitou:

a.

vyšší než 1 Mbit na pouzdro nebo

b.

vyšší než 256 kbit na pouzdro při maximální přístupové době nižší než 25 ns;

c.

analogově-číslicové převodníky, které mají některou z těchto vlastností:

1.

rozlišení nejméně 8 bitů, avšak menší než 12 bitů, s výstupní rychlostí vyšší než 200 megavzorků za sekundu (MSPS);

2.

rozlišení 12 bitů s výstupní rychlostí vyšší než 105 megavzorků za sekundu (MSPS);

3.

rozlišení větší než 12 bitů, avšak nejvýše 14 bitů, s výstupní rychlostí vyšší než 10 megavzorků za sekundu (MSPS) nebo

4.

rozlišení větší než 14 bitů s výstupní rychlostí vyšší než 2,5 megavzorků za sekundu (MSPS);

d.

uživatelem programovatelné logické obvody s maximálním počtem číslicových vstupů/výstupů se společnou zemí mezi 200 a 700;

e.

procesory pro rychlou Fourierovu transformaci (FFT), jejichž jmenovitá doba provádění pro 1 024bodovou komplexní FFT je kratší než 1 ms;

f.

zákaznické integrované obvody, u nichž výrobci buď není známa funkce, nebo není znám kontrolní status zařízení, ve kterém bude integrovaný obvod použit a které mají některou z těchto vlastností:

1.

více než 144 vývodů nebo

2.

typickou „základní dobu zpoždění“ menší než 0,4 ns;

g.

„vakuové elektronické součástky“ s postupnou vlnou pulzní nebo průběžnou:

1.

součástky se spojenou dutinou nebo jejich odvozeniny;

2.

součástky založené na šroubovicovém, složeném vlnovodu nebo na serpentinových vlnovodových obvodech nebo jejich odvozeniny, které mají některou z těchto vlastností:

a.

„okamžitou šířku pásma“ polovinu oktávy nebo více a průměrný výkon (vyjádřený v kW) násobený frekvencí (vyjádřenou v GHz) větší než 0,2 nebo

b.

„okamžitou šířku pásma“ menší než polovinu oktávy a průměrný výkon (vyjádřený v kW) násobený frekvencí (vyjádřenou v GHz) větší než 0,4;

h.

ohebné vlnovody konstruované pro použití při frekvencích vyšších než 40 GHz;

i.

zařízení s povrchovou akustickou vlnou a s podpovrchovou akustickou vlnou, která mají některou z těchto vlastností:

1.

nosnou frekvenci vyšší než 1 GHz nebo

2.

nosnou frekvenci 1 GHz nebo nižší a

a.

„potlačení postranních laloků frekvence“ větší než 55 dB;

b.

součin maximální doby zpoždění a šířky pásma (doba v μs a šířka pásma v MHz) větší než 100 nebo

c.

disperzní zpoždění větší než 10 μs;

Technická poznámka: Pro účely položky X.A.I.001.i se ‚potlačením postranních laloků frekvence‘ rozumí maximální hodnota potlačení uvedená na bezpečnostním listu.

j.

„články“:

1.

„primární články“, které mají při 293 K (20 °C) „hustotu energie“ 550 Wh/kg nebo nižší;

2.

„sekundární články“, které mají při 293 K (20 °C) „hustotu energie“ 350 Wh/kg nebo nižší;

Poznámka: Položka X.A.I.001.j. nezahrnuje baterie, včetně jednočlánkových.

Technické poznámky:

1.

Pro účely položky X.A.I.001.j se hustota energie (Wh/kg) vypočte z jmenovitého napětí vynásobeného jmenovitou kapacitou v ampérhodinách (Ah) děleno hmotností v kilogramech. Pokud jmenovitá kapacita není uvedena, vypočítá se hustota energie z čtverce jmenovitého napětí vynásobeného poté dobou vybíjení v hodinách děleno vybíjecí zátěží v ohmech a hmotností v kilogramech.

2.

Pro účely položky X.A.I.001.j se „článkem“ rozumí elektrochemické zařízení, které má kladné a záporné elektrody a elektrolyt a je zdrojem elektrické energie. Jedná se o základní stavební prvek baterie.

3.

Pro účely položky X.A.I.001.j.1 se „primárním článkem“ rozumí „článek“, který není určen k tomu, aby byl nabíjen jiným zdrojem.

4.

Pro účely položky X.A.I.001.j.2 se „sekundárním článkem“ rozumí „článek“, který je určen k tomu, aby byl nabíjen vnějším elektrickým zdrojem;

k.

„supravodivé“ elektromagnety nebo solenoidy speciálně konstruované k plnému nabití nebo vybití za méně než jednu minutu, které mají všechny tyto vlastnosti:

Poznámka: Položka X.A.I.001.k nezahrnuje „supravodivé“ elektromagnety nebo solenoidy konstruované pro lékařské přístroje k zobrazování na principu magnetické rezonance (MRI).

1.

maximální energii dodanou při vybití dělenou dobou vybíjení větší než 500 kJ za minutu;

2.

vnitřní průměr vinutí vedoucích proud větší než 250 mm a

3.

jsou určeny pro magnetickou indukci větší než 8 T nebo „celkovou proudovou hustotu“ ve vinutí větší než 300 A/mm2;

l.

obvody nebo systémy pro uchovávání elektromagnetické energie, obsahující součásti vyrobené ze „supravodivých“ materiálů speciálně konstruovaných pro provoz při teplotách pod „kritickou teplotou“ alespoň jedné z jejich „supravodivých“ složek, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.

rezonanční pracovní kmitočty vyšší než 1 MHz;

2.

hustotu uložené energie 1 MJ/m3 nebo vyšší a

3.

dobu vybíjení kratší než 1 ms;

m.

tyratrony na bázi vodíku / izotopů vodíku s keramicko-kovovou konstrukcí a jmenovitým špičkovým proudem 500 A nebo více;

n.

nevyužito;

o.

solární články, sestavy propojených článků s krycím sklem (CIC), solární panely a solární pole, které jsou „vhodné pro kosmické aplikace“ a nejsou zahrnuté do položky 3A001.e.4 (1).

X.A.I.002

Univerzální „elektronické sestavy“, moduly a zařízení

a.

elektronická zkušební zařízení, jiná než uvedená ve společném vojenském seznamu nebo v nařízení (EU) 2021/821;

b.

číslicové přístrojové záznamníky dat s magnetickou páskou, které mají některou z těchto vlastností:

1.

mají maximální přenosovou rychlost číslicového rozhraní vyšší než 60 Mbit/s a využívají techniky šikmého snímání;

2.

mají maximální přenosovou rychlost číslicového rozhraní vyšší než 120 Mbit/s a využívají techniky pevných hlav nebo

3.

jsou „vhodné pro kosmické aplikace“;

c.

zařízení s maximální přenosovou rychlostí číslicového rozhraní vyšší než 60 Mbit/s, konstruovaná k transformaci číslicových videorekordérů s magnetickou páskou k použití jako číslicové přístrojové záznamníky dat;

d.

nemodulární analogové osciloskopy s šířkou pásma 1 GHz nebo větší;

e.

modulární analogové osciloskopové systémy, které mají některou z těchto vlastností:

1.

hlavní šasi s šířkou pásma 1 GHz nebo větší nebo

2.

zásuvné moduly s individuální šířkou pásma 4 GHz nebo větší;

f.

analogové vzorkovací osciloskopy pro analýzu opakujících se jevů s efektivní šířkou pásma větší než 4 GHz;

g.

digitální osciloskopy a záznamníky přechodových dějů, které využívají techniky analogově číslicového převodu, jsou schopné zaznamenávat přechodové děje sekvenčním vzorkováním jednorázových vstupů v intervalech kratších než 1 ns (více než 1 gigavzorek za sekundu (GSPS)), digitalizují na rozlišení 8 bitů nebo vyšší a uchovávají 256 nebo více vzorků.

Poznámka:

Položka X.A.I.002 zahrnuje tyto speciálně konstruované součásti pro analogové osciloskopy:

1.

zásuvné jednotky;

2.

vnější zesilovače;

3.

předzesilovače;

4.

vzorkovací zařízení;

5.

katodové trubice.

X.A.I.003

Specifická vyhodnocovací zařízení, jiná než uvedená ve společném vojenském seznamu nebo v nařízení (EU) 2021/821:

a.

měniče frekvencí a jejich speciálně konstruované součásti, jiné než uvedené ve společném vojenském seznamu nebo v nařízení (EU) 2021/821;

b.

hmotnostní spektrometry, jiné než uvedené ve společném vojenském seznamu nebo v nařízení (EU) 2021/821;

c.

všechny zábleskové rentgenové přístroje nebo součásti pulsních výkonových systémů, které jsou konstruovány na jejich základě, včetně Marxových generátorů, vysokovýkonových sítí tvarování impulsů, vysokonapěťových kondenzátorů a spouštěčů;

d.

zesilovače impulsů, jiné než uvedené ve společném vojenském seznamu nebo v nařízení (EU) 2021/821;

e.

elektronická zařízení pro generování časového zpoždění nebo měření časových intervalů:

1.

digitální generátory časového zpoždění s rozlišením 50 ns nebo méně na časových intervalech 1 μs nebo více nebo

2.

vícekanálové (tj. s třemi nebo více kanály) nebo modulární měřiče časových intervalů a chronometrická zařízení s rozlišením 50 ns nebo méně na časových intervalech 1 μs nebo více;

f.

analytické přístroje pro chromatografii a spektrometrii.

X.B.I.001

Zařízení pro výrobu elektronických součástí nebo materiálů a jejich speciálně konstruované součásti a příslušenství:

a.

zařízení speciálně konstruovaná pro výrobu elektronek a optických prvků a součásti, které jsou pro ně speciálně konstruovány, zahrnuté do položky 3A001 (2) nebo X.A.I.001;

b.

zařízení speciálně konstruovaná pro výrobu polovodičových součástek, integrovaných obvodů a „elektronických sestav“ a systémy obsahující tato zařízení nebo mající jejich vlastnosti:

Poznámka: Položka X.B.I.001.b. zahrnuje rovněž zařízení používaná nebo upravená pro použití při výrobě jiných zařízení, např. zobrazovacích zařízení, elektrooptických zařízení a zařízení s akustickou vlnou.

1.

Zařízení pro zpracování materiálů pro výrobu zařízení a součástí uvedených v položce X.B.I.001.b:

Poznámka: Položka X.B.I.001 nezahrnuje křemenné pecní trubky, pecní vložky, lopaty (paddles), nosiče destiček (kromě speciálně konstruovaných klecových nosičů), probublávačky, kazety nebo kelímky, které jsou speciálně konstruované pro zařízení pro zpracování zahrnutá do položky X.B.I.001.b.1.

a.

zařízení pro výrobu polykrystalického křemíku a materiálů zahrnutých do položky 3C001 (3);

b.

zařízení speciálně konstruovaná pro čištění nebo zpracování polovodičových materiálů III/V a II/VI zahrnutých do položky 3C001, 3C002, 3C003, 3C004 nebo 3C005 1 , s výjimkou tažiček krystalů, pro které viz X.B.I.001.b.1.c níže;

c.

tažičky krystalů a pece:

Poznámka: Položka X.B.I.001.b.1.c nezahrnuje difuzní a oxidační pece.

1.

zařízení pro žíhání nebo rekrystalizaci, jiná než pece s konstantní teplotou, která využívají vysokorychlostní přenos energie, schopná zpracovávat polovodičové destičky rychlostí vyšší než 0,005 m2 za minutu;

2.

tažičky krystalů „řízené uloženým programem“, které mají některou z těchto vlastností:

a.

lze je plnit bez výměny tavicího kelímku;

b.

jsou schopné provozu při tlaku vyšším než 2,5 × 105 Pa nebo

c.

jsou schopné táhnout krystaly o průměru větším než 100 mm;

d.

zařízení pro epitaxiální růst „řízená uloženým programem“, která mají některou z těchto vlastností:

1.

jsou schopná produkovat křemíkovou vrstvu s rovnoměrností tloušťky méně než ± 2,5 % v rozsahu vzdálenosti 200 mm nebo více;

2.

jsou schopná produkovat vrstvu z jiného materiálu než křemíku s rovnoměrností tloušťky ± 3,5 % nebo

3.

jednotlivé destičky během zpracování rotují;

e.

zařízení pro epitaxiální růst s molekulárním svazkem;

f.

magneticky podporované „naprašovací“ zařízení se speciálně konstruovaným zabudovaným systémem load lock, který umožňuje přenášet destičky v izolovaném vakuovém prostředí;

g.

zařízení speciálně konstruovaná pro iontovou implantaci nebo ionty podporovanou nebo foto-podporovanou difuzi, která mají některou z těchto vlastností:

1.

schopnost vytváření obrazců;

2.

energii paprsku (urychlující napětí) větší než 200 keV;

3.

jsou optimalizovaná pro provoz při energii paprsku (urychlující napětí) menší než 10 keV nebo

4.

jsou schopná implantovat kyslík s vysokou energií do zahřátého „substrátu“;

h.

zařízení pro selektivní odstraňování (leptání) prostřednictvím anizotropických suchých metod (např. plazmy) „řízená uloženým programem“:

1.

„dávkové typy“, které mají některou z těchto vlastností:

a.

detekci koncového bodu, jinou než optické typy emisní spektroskopie nebo

b.

provozní (leptací) tlak reaktoru 26,66 Pa nebo méně;

2.

„jednodestičkové typy“, které mají některou z těchto vlastností:

a.

detekci koncového bodu, jinou než optické typy emisní spektroskopie;

b.

provozní (leptací) tlak reaktoru 26,66 Pa nebo méně nebo

c.

manipulace s destičkami probíhá pomocí systémů cassette-to- cassette a load lock;

Poznámky:

1.

„Dávkovými typy“ se rozumějí stroje, které nejsou speciálně konstruované pro výrobní zpracování jednotlivých destiček. Tyto stroje mohou zpracovávat dvě nebo více destiček současně za použití společných procesních parametrů, např. VF výkonu, teploty, druhu leptavého plynu nebo průtoku.

2.

„Jednodestičkovými typy“ se rozumějí stroje, které jsou speciálně konstruované pro výrobní zpracování jednotlivých destiček. Tyto stroje mohou používat techniky automatické manipulace s destičkami k vložení jedné destičky do zařízení za účelem jejího zpracování. Uvedená definice zahrnuje zařízení, která mohou vkládat a zpracovávat několik destiček, ale u nichž lze parametry leptání, např. VF výkon nebo koncový bod, stanovit nezávisle pro každou jednotlivou destičku.

i.

zařízení pro „chemickou depozici z plynné fáze“ (CVD), např. plazmou podporovaná CVD (PECVD) nebo foto-podporovaná CVD, pro výrobu polovodičových součástek, pro depozici oxidů, nitridů, kovů nebo polykrystalického křemíku:

1.

zařízení pro chemickou depozici z plynné fáze, která fungují při tlaku nižším než 105 Pa, nebo

2.

zařízení PECVD, která fungují při tlaku nižším než 60 Pa nebo jsou ovládána pomocí automatických systémů cassette-to-cassette a load lock;

Poznámka: Položka X.B.I.001.b.1.i nezahrnuje nízkotlaké systémy pro chemickou depozici z plynné fáze (LPCVD) ani zařízení pro reaktivní „naprašování“.

j.

systémy elektronových svazků speciálně konstruované nebo upravené pro výrobu masek nebo zpracování polovodičových součástek, které mají některou z těchto vlastností:

1.

elektrostatické vychylovaní svazku;

2.

tvarovaný profil paprsku, jiného tvaru než Gaussova křivka;

3.

rychlost číslicově-analogového převodu vyšší než 3 MHz;

4.

číslicově-analogový převod s přesností vyšší než 12 bitů nebo

5.

přesnost zpětnovazebního řízení polohy cíle vůči svazku 1 μm nebo přesnější

Poznámka: Položka X.B.I.001.b.1.j nezahrnuje systémy depozice pomocí elektronových svazků ani rastrovací elektronové mikroskopy pro všeobecné účely.

k.

zařízení pro konečnou úpravu povrchu pro zpracování polovodičových destiček:

1.

zařízení speciálně konstruovaná pro zpracování zadní strany destiček o tloušťce menší než 100 μm a pro jejich následné oddělování nebo

2.

zařízení speciálně konstruovaná pro dosažení drsnosti aktivního povrchu zpracované destičky s hodnotou sigma nejvýše 2 μm, metoda T.I.R. (rozdíl mezi maximální a minimální naměřenou hodnotou);

Poznámka: Položka X.B.I.001.b.1.k nezahrnuje jednostranná lapovací a lešticí zařízení pro konečnou povrchovou úpravu destiček.

l.

propojovací zařízení, která zahrnují společné jednoduché nebo vícečetné vakuové komory speciálně konstruované tak, aby umožňovaly integraci jakéhokoliv zařízení zahrnutého do položky X.B.I.001 do úplného systému;

m.

zařízení „řízená uloženým programem“, která používají „lasery“ pro opravy nebo úpravy „monolitických integrovaných obvodů“, s některou z těchto vlastností:

1.

přesností nastavení polohy menší než ± 1 μm nebo

2.

stopou paprsku (šířkou řezu) menší než 3 μm.

Technická poznámka: Pro účely položky X.B.I.001.b.1 se ‚naprašováním‘ rozumí proces vytvoření povlaku, při němž se v elektrickém poli urychlují kladně nabité ionty směrem k povrchu terče (povlakový materiál). Kinetická energie dopadajících iontů je dostatečná k tomu, aby způsobila uvolnění atomů z povrchu terče a jejich uložení na substrát. ( Poznámka: běžnou modifikací tohoto procesu je triodové, magnetronové nebo vysokofrekvenční naprašování za účelem zvýšení přilnavosti povlaku a rychlosti nanášení.)

2.

Masky, substráty pro masky, zařízení pro výrobu masek a zařízení pro přenos obrazu pro výrobu zařízení a součástí uvedených v názvu položky X.B.I.001:

Poznámka: Výrazem masky se rozumějí masky používané v elektronové litografii, rentgenové litografii a ultrafialové litografii, jakož i v obvyklé litografii v ultrafialovém a viditelném spektru.

a.

hotové masky, optické mřížky a jejich konstrukce, kromě:

1.

hotových masek nebo optických mřížek pro výrobu integrovaných obvodů, na něž se nevztahuje položka 3A001 (4), nebo

2.

masek nebo optických mřížek, které mají obě tyto vlastnosti:

a.

jejich konstrukce je založena na geometrii o velikosti 2,5 μm nebo více a

b.

konstrukce nezahrnuje zvláštní prvky, které by měnily zamýšlené použití prostřednictvím výrobního zařízení nebo „softwaru“;

b.

substráty pro masky:

1.

„substráty“ (např. sklo, křemen, safír) potažené tvrdým povrchem (např. chromem, křemíkem, molybdenem) pro přípravu masek o rozměrech přesahujících 125 mm × 125 mm nebo

2.

substráty speciálně konstruované pro rentgenové masky;

c.

zařízení, jiná než počítače pro všeobecné účely, speciálně konstruovaná pro projektování polovodičových součástek nebo integrovaných obvodů za pomoci počítače (CAD);

d.

zařízení nebo stroje pro výrobu masek nebo optických mřížek:

1.

fotooptické krokovací a snímací kamery schopné vytvářet pole větší než 100 mm × 100 mm nebo jednorázovou expozici větší než 6 mm × 6 mm v rovině obrazu (tj. ohniskové rovině) nebo linie ve fotorezistu na „substrátu“ užší než 2,5 μm;

2.

zařízení na výrobu masek nebo optických mřížek používající iontovou nebo „laserovou“ litografii schopnou vytvářet linie užší než 2,5 μm nebo

3.

vybavení nebo držáky pro úpravu masek nebo optických mřížek nebo přidávání povlaků za účelem odstranění závad;

Poznámka: Položky X.B.I.001.b.2.d.1 a b.2.d.2 nezahrnují zařízení na výrobu masek používající fotooptické metody, které byly buď komerčně dostupné před 1. lednem 1980, nebo nemají lepší vlastnosti než taková zařízení.

e.

zařízení „řízená uloženým programem“ pro kontrolu masek, optických mřížek nebo povlaků s:

1.

rozlišením 0,25 μm nebo jemnějším a

2.

přesností 0,75 μm nebo lepší na vzdálenosti v jedné nebo dvou souřadnicích 63,5 mm nebo více;

Poznámka: Položka X.B.I.001.b.2.e se nevztahuje na rastrovací elektronové mikroskopy pro všeobecné účely, s výjimkou těch, které byly speciálně konstruovány a vybaveny pro automatickou kontrolu obrazců.

f.

nastavovací a krokovací zařízení pro výrobu polovodičových destiček využívající fotooptické nebo rentgenové metody, např. litografická zařízení, včetně zařízení pro přenos promítaného obrazu a krokovacích a snímacích zařízení nebo krokovacích a snímacích zařízení, která jsou schopná plnit některou z těchto funkcí:

Poznámka: Položka X.B.I.001.b.2.f nezahrnuje fotooptická nastavovací a krokovací zařízení využívající kontaktní nebo projekční masku nebo zařízení pro kontaktní přenos obrazu.

1.

expozice obrazců o velikosti menší než 2,5 μm;

2.

nastavení s přesností větší než ± 0,25 μm (3 sigma);

3.

překryv mezi stroji není lepší než ± 0,3 μm nebo

4.

vlnová délka světelného zdroje kratší než 400 nm;

g.

zařízení využívající elektronové, iontové nebo rentgenové paprsky pro přenos promítaného obrazu schopná vytvářet obrazce menší než 2,5 μm;

Poznámka: Pro systémy využívající vychylovaný zaostřený paprsek (systémy přímého zápisu) viz X.B.I.001.b.1.j.

h.

zařízení používající „lasery“ k přímému zápisu na destičky schopná vytvářet obrazce menší než 2,5 μm.

3.

Zařízení pro montáž integrovaných obvodů:

a.

bondovačky (die bonders) „řízené uloženým programem“, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.

jsou speciálně konstruované pro „hybridní integrované obvody“;

2.

rozmezí pohybu v rovině X–Y větší než 37,5 × 37,5 mm a

3.

přesnost umístění v rovině X–Y lepší než ± 10 μm;

b.

zařízení „řízená uloženým programem“ pro vytváření vícečetných spojů v rámci jedné operace (např. bondovačky beam lead, bondovačky na nosiče čipů, páskové bondovačky);

c.

poloautomatické nebo automatické víčkovačky pro horká víčka, v nichž se víčko lokálně zahřívá na vyšší teplotu než tělo pouzdra, které jsou speciálně konstruované pro keramická pouzdra mikroobvodů zahrnutých do položky 3A001 (5) a mají výkonnost jedno pouzdro za minutu nebo vyšší.

Poznámka: Položka X.B.I.001.b.3 nezahrnuje odporové bodové svářeče pro všeobecné použití.

4.

Filtry pro čisté prostory schopné vytvářet ovzduší s 10 nebo méně částicemi o velikosti 0,3 μm nebo menšími na 0,02832 m3 a filtrační materiály pro tyto filtry.

Technická poznámka: Pro účely položky X.B.I.001 se pojmem ‚řízený uloženým programem‘ rozumí řízení využívající instrukce uložené v elektronické paměti, které je procesor schopen provádět, aby ovlivňoval provádění předem stanovených funkcí. Zařízení může být ‚řízeno uloženým programem‘ bez ohledu na to, zda je elektronická paměť uvnitř nebo vně zařízení.

X.B.I.002

Zařízení pro kontrolu nebo zkoušení elektronických součástí a materiálů a jejich speciálně konstruované součásti a příslušenství.

a.

zařízení speciálně konstruovaná pro kontrolu nebo zkoušení elektronek a optických prvků a součásti, které jsou pro ně speciálně konstruovány, zahrnuté do položky 3A001 (6) nebo X.A.I.001;

b.

zařízení speciálně konstruovaná pro kontrolu nebo zkoušení polovodičových součástek, integrovaných obvodů a „elektronických sestav“ a systémy obsahující nebo mající vlastnosti takových zařízení:

Poznámka: Položka X.B.I.002.b rovněž zahrnuje zařízení používaná nebo upravená pro použití při kontrole nebo zkoušení jiných zařízení, např. zobrazovacích zařízení, elektro-optických zařízení, zařízení s akustickou vlnou.

1.

kontrolní zařízení pro automatickou detekci vad, chyb nebo kontaminantů o velikosti 0,6 μm nebo menší ve zpracovaných destičkách nebo na nich „řízená uloženým programem“, substráty, jiné než desky plošných spojů nebo čipy, používající techniky získávání optických snímků pro srovnání obrazců;

Poznámka: Položka X.B.I.002.b.1 se nevztahuje na rastrovací elektronové mikroskopy pro všeobecné účely, s výjimkou těch, které byly speciálně konstruovány a vybaveny pro automatickou kontrolu obrazců.

2.

speciálně konstruovaná zařízení pro měření a analýzu „řízená uloženým programem“:

a.

speciálně konstruovaná pro měření obsahu kyslíku nebo uhlíku v polovodičových materiálech;

b.

zařízení pro měření šířky linií s rozlišením 1 μm nebo jemnějším;

c.

speciálně konstruovaná zařízení pro měření rovinnosti schopná měřit odchylky od rovinnosti 10 μm nebo méně, s rozlišením 1 μm nebo jemnějším;

3.

zařízení pro sondování destiček „řízená uloženým programem“, která mají některou z těchto vlastností:

a.

přesnost nastavení polohy jemnější než 3,5 μm;

b.

schopnost zkoušet zařízení, která mají více než 68 vývodů, nebo

c.

schopnost zkoušet při frekvenci vyšší než 1 GHz;

4.

zkušební zařízení:

a.

zařízení „řízená uloženým programem“ speciálně konstruovaná pro zkoušení diskrétních polovodičových součástek a nezapouzdřených destiček, schopná zkoušet při frekvenci vyšší než 18 GHz;

Technická poznámka: Diskrétní polovodičové součástky zahrnují fotobuňky a solární články.

b.

zařízení „řízená uloženým programem“ speciálně konstruovaná pro zkoušení integrovaných obvodů a jejich „elektronických sestav“, schopná funkčních zkoušek:

1.

při „rychlosti vzorku“ vyšší než 20 MHz nebo

2.

při „rychlosti vzorku“ vyšší než 10 MHz, ale ne vyšší než 20 MHz, a schopná zkoušet pouzdra s více než 68 výstupy;

Poznámky: Položka X.B.I.002.b.4.b nezahrnuje zkušební zařízení speciálně konstruovaná pro zkoušení:

1.

pamětí;

2.

sestav nebo řad „elektronických sestav“ pro použití v domácnosti nebo v zařízeních pro účely zábavy a

3.

elektronických součástí, „elektronických sestav“ a integrovaných obvodů nezahrnutých do položky 3A001 (7) nebo X.A.I.001, za předpokladu, že tato zkušební zařízení nemají zabudována výpočetní zařízení s „uživatelskou programovatelností“.

Technická poznámka: Pro účely položky X.B.I.002.b.4.b se „rychlostí vzorku“ rozumí maximální frekvence číslicové operace zkoušecího zařízení. Je proto ekvivalentem nejvyšší možné rychlosti dat, kterou toto zařízení může poskytnout v nemultiplexním režimu. Označuje se též jako rychlost zkoušení, maximální číslicová frekvence nebo maximální číslicová rychlost.

c.

zařízení speciálně konstruovaných pro zjišťování výkonu ohniskových polí při vlnových délkách vyšších než 1 200 nm s použitím měření „řízeného uloženým programem“ nebo počítačem podporovaného hodnocení, která mají některou z těchto vlastností:

1.

používají skenovací světlo s paprskem o průměru méně než 0,12 mm;

2.

jsou konstruována pro měření fotosenzitivních výkonnostních parametrů a hodnocení frekvenční odezvy, modulační přenosové funkce, stejnoměrnosti odezvy nebo šumu nebo

3.

jsou konstruována pro hodnocení polí schopných vytvářet obrazy s více než 32 × 32 řádkovými prvky;

5.

testovací systémy s elektronovým svazkem konstruované pro provoz při napětí 3 keV nebo nižším nebo systémy s „laserovým“ paprskem pro bezkontaktní zkoušení zapnutých polovodičových součástek, které mají některou z těchto vlastností:

a.

funkci na základě stroboskopického jevu se zatemňováním svazku nebo klíčováním detektoru;

b.

elektronový spektrometr pro měření napětí s rozlišením méně než 0,5 V nebo

c.

elektrické zkušební přípravky pro analýzu výkonnosti integrovaných obvodů;

Poznámka: Položka X.B.I.002.b.5 nezahrnuje rastrovací elektronové mikroskopy, kromě těch, které byly speciálně konstruovány a vybaveny pro bezkontaktní sondování zapnutých polovodičových součástek.

6.

multifunkční systémy zaostřeného iontového paprsku „řízené uloženým programem“ speciálně konstruované pro výrobu, opravy, analýzu fyzického uspořádání a zkoušení masek nebo polovodičových součástek, které mají některou z těchto vlastností:

a.

přesnost zpětnovazebního řízení polohy cíle vůči svazku 1 μm nebo přesnější nebo

b.

číslicově-analogový převod s přesností vyšší než 12 bitů;

7.

systémy měření částic používající „lasery“ konstruované pro měření velikosti a koncentrace částic ve vzduchu, které mají obě tyto vlastnosti:

a.

schopnost měřit velikost částic odpovídající 0,2 μm nebo menší při průtoku nejméně 0,02832 m3 za minutu a

b.

schopnost charakterizovat čistotu vzduchu třídy 10 nebo lepší.

Technická poznámka: Pro účely položky X.B.I.002 se pojmem „řízený uloženým programem“ rozumí řízení využívající instrukce uložené v elektronické paměti, které je procesor schopen provádět, aby ovlivňoval provádění předem stanovených funkcí. Zařízení může být „řízeno uloženým programem“ bez ohledu na to, zda je elektronická paměť uvnitř nebo vně zařízení.

X.C.I.001

Pozitivní rezisty konstruované pro polovodičovou litografii speciálně upravené (optimalizované) pro použití při vlnových délkách mezi 370 a 193 nm.

X.D.I.001

„Software“ speciálně konstruovaný pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ elektronických přístrojů nebo součástí zahrnutých do položky X.A.I.001, univerzálních elektronických zařízení zahrnutých do položky X.A.I.002 nebo výrobních a zkušebních zařízení zahrnutých do položek X.B.I.001 a X.B.I.002; nebo „software“ speciálně konstruovaný pro „užití“ zařízení zahrnutých do položek 3B001.g a 3B001.h (8).

X.E.I.001

„Technologie“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ elektronických přístrojů nebo součástí zahrnutých do položky X.A.I.001, univerzálních elektronických zařízení zahrnutých do položky X.A.I.002 nebo výrobních a zkušebních zařízení zahrnutých do položek X.B.I.001 nebo X.B.I.002 nebo materiálů zahrnutých do položky X.C.I.001.

Kategorie II – Počítače

Poznámka: Kategorie II nezahrnuje zboží pro osobní potřebu fyzických osob.

X.A.II.001

Počítače, „elektronické sestavy“ a jejich příslušenství nezahrnuté do položky 4A001 nebo 4A003 1 a pro ně speciálně konstruované součásti.

Poznámka: Kontrolní status „digitálních počítačů“ nebo jejich příslušenství popsaného v položce X.A.II.001 je určen kontrolním statusem jiných zařízení nebo systémů za předpokladu, že:

a.

„digitální počítače“ nebo jejich příslušenství jsou nezbytně nutné pro provoz těchto jiných zařízení nebo systémů;

b.

„digitální počítače“ nebo jejich příslušenství nejsou „hlavním prvkem“ těchto jiných zařízení nebo systémů a

1 : Status zařízení pro „zpracování signálů“ nebo „zlepšení obrazu“ speciálně konstruovaných pro jiná zařízení, jejichž funkce jsou omezeny pouze na fungování těchto jiných zařízení, je určen statusem těchto jiných zařízení, i když přesahuje kritérium „hlavního prvku“. Status zařízení pro „zpracování signálů“ nebo „zlepšení obrazu“ speciálně konstruovaných pro jiná zařízení, jejichž funkce jsou omezeny pouze na fungování těchto jiných zařízení, je určen statusem těchto jiných zařízení, i když přesahuje kritérium „hlavního prvku“. Pozn.

2: Pokud jde o status „digitálních počítačů“ nebo jejich příslušenství pro telekomunikační zařízení, viz kategorie 5 část 1 (Telekomunikace) (9) .

c.

„technologie“ pro „digitální počítače“ a jejich příslušenství je uvedena v položce 4E 1 .

a.

elektronické počítače a jejich příslušenství a „elektronické sestavy“ a pro ně speciálně konstruované součásti, určené pro provoz při okolní teplotě vyšší než 343 K (70 °C);

b.

„digitální počítače“ včetně zařízení pro „zpracování signálů“ nebo „zlepšení obrazu“, které mají „nastavený nejvyšší výkon“ („APP“) rovný nebo přesahující 0,0128 vážených teraflopů (WT);

c.

„elektronické sestavy“, které jsou speciálně konstruované nebo upravené pro zvýšení výkonu agregací procesorů:

1.

konstruované tak, aby byly schopné agregace v konfiguracích 16 nebo více procesorů;

2.

nevyužito;

Poznámka 1: Položka X.A.II.001.c. zahrnuje pouze „elektronické sestavy“ a programovatelná propojení s APP nepřesahujícím meze uvedené v položce X.A.II.001.b., jsou-li dodávány jako nezabudované „elektronické sestavy“. Nevztahuje se na „elektronické sestavy“ přirozeně omezené povahou své konstrukce pro použití jako příslušenství pro zařízení zahrnutá v položce X.A.II.001.k.

Poznámka 2: Položka X.A.II.001.c. nezahrnuje žádnou „elektronickou sestavu“ speciálně konstruovanou pro nějaký výrobek nebo skupinu výrobků, jejichž maximální konfigurace nepřekračuje meze uvedené v položce X.A.II.001.b.

d.

nevyužito;

e.

nevyužito;

f.

zařízení pro „zpracování signálů“ nebo „zlepšení obrazu“, které mají „nastavený nejvyšší výkon“ („APP“) rovný nebo přesahující 0,0128 vážených teraflopů (WT);

g.

nevyužito;

h.

nevyužito;

i.

zařízení obsahující „zařízení koncového rozhraní“ přesahující meze uvedené v položce X.A.III.101;

Technická poznámka: Pro účely položky X.A.II.001.i se „zařízením koncového rozhraní“ rozumí zařízení, kterým informace vstupují do telekomunikačního systému nebo kterým jej opouštějí, např. telefon, datové zařízení, počítač atd.

j.

zařízení speciálně konstruovaná pro zajištění externího propojení „digitálních počítačů“ nebo připojených zařízení umožňující komunikaci při rychlosti dat vyšší než 80 Mbytů/s;

Poznámka: Položka X.A.II.001.j. nezahrnuje vnitřní propojovací zařízení (např. propojovací desky), pasivní propojovací zařízení, „řadiče přístupu do sítě“ nebo „řadiče komunikačních kanálů“.

Technická poznámka: Pro účely položky X.A.II.001.j. se „řadiči komunikačních kanálů“ rozumí fyzické rozhraní, které řídí tok synchronních nebo asynchronních číslicových informací. Je to modul, který lze integrovat do počítače nebo telekomunikačního zařízení k zajištění komunikačního přístupu.

k.

„hybridní počítače“ a „elektronické sestavy“ a pro ně speciálně konstruované součásti obsahující analogově-číslicové převodníky, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.

32 nebo více kanálů a

2.

rozlišení 14 bitů (plus znaménkový bit) nebo větší s převodní rychlostí 200 000 Hz nebo vyšší.

X.D.II.001

„Software“ pro ověřování a validaci „programů“, „software“ umožňující automatické generování „zdrojových kódů“ a „software“ operačního systému, které jsou speciálně konstruované pro zařízení pro „zpracování v reálném čase“.

a.

„software“ pro ověřování a validaci „programů“, který používá matematické a analytické techniky a je konstruovaný nebo upravený pro „programy“ s více než 500 000 pokyny „zdrojového kódu“;

b.

„software“ umožňující automatické generování „zdrojových kódů“ z dat získaných on-line z externích snímačů popsaných v nařízení (EU) 2021/821 nebo

c.

„software“ operačního systému speciálně konstruovaný pro zařízení pro „zpracování v reálném čase“, který zaručuje „dobu latence globálního přerušení“ kratší než 20 μs.

Technická poznámka: Pro účely položky X.D.II.001 se ‚dobou latence globálního přerušení‘ rozumí doba, jakou počítačovému systému trvá rozpoznat přerušení v důsledku dané události, obsloužit přerušení a provést přepnutí kontextu na alternativní úlohu, rezidentní v paměti a čekající na přerušení.

X.D.II.002

„Software“, jiný než zahrnutý v položce 4D001 (10), speciálně vyvinutý nebo upravený pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zařízení zahrnutých do položky 4A101 1 .

X.E.II.001

„Technologie“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zařízení zahrnutých do položky X.A.II.001 nebo „softwaru“ zahrnutého do položek X.D.II.001 nebo X.D.II.002.

X.E.II.002

„Technologie“ pro „vývoj“ nebo „výrobu“ zařízení konstruovaných pro ‚zpracování vícenásobného toku dat‘.

Technická poznámka: Pro účely položky X.E.II.002 se „zpracováním vícenásobného toku dat“ rozumí technika mikroprogramu nebo architektury zařízení umožňující současné zpracování nejméně dvou nebo více datových sledů, které jsou řízeny jedním nebo více sledy instrukcí prostřednictvím:

1.

jednoinstrukčních vícedatových architektur (SIMD), jako jsou vektorové nebo matricové procesory;

2.

jednoinstrukčních a víceinstrukčních vícedatových architektur (MSIMD);

3.

víceinstrukčních vícedatových architektur (MIMD), včetně takových, které jsou úzce spojeny, zcela spojeny nebo volně spojeny, nebo

4.

strukturovaných polí prvků zpracovávání, včetně systolických polí.

Kategorie III část 1 – Telekomunikace

Poznámka: Kategorie III část 1 nezahrnuje zboží pro osobní potřebu fyzických osob.

X.A.III.101

Telekomunikační zařízení.

a.

jakýkoli typ telekomunikačních zařízení, který nezahrnuje položka 5A001.a (11), speciálně konstruovaný pro provoz mimo teplotní rozmezí 219 K (-54 °C) až 397 K (124 °C);

b.

telekomunikační přenosová zařízení a systémy a speciálně pro ně konstruované součásti a příslušenství, které mají některou z dále uvedených charakteristik, funkcí nebo vlastností:

Poznámka: Telekomunikační přenosová zařízení:

a.

rozčleněná do následujících kategorií, nebo jejich kombinace:

1.

rádiová zařízení (např. vysílače, přijímače a přijímače-vysílače);

2.

koncová linková zařízení;

3.

zařízení pro mezilehlé zesilovače;

4.

opakovací zařízení;

5.

zařízení regenerátoru;

6.

kódovací zařízení pro translaci (transkodéry);

7.

multiplexní zařízení (včetně statistického mutiplexu);

8.

modulátory/demodulátory (modemy);

9.

zařízení Transmultiplex (viz doporučení CCITT G701);

10.

zařízení pro digitální propojení „řízená uloženým programem“;

11.

„brány“ a můstky;

12.

„jednotky pro přístup k médiím“ a

b.

konstruovaná pro použití v jednokanálové nebo vícekanálové komunikaci prostřednictvím:

1.

drátu (linky);

2.

koaxiálního kabelu;

3.

kabelu z optických vláken;

4.

elektromagnetického záření nebo

5.

šíření podvodních akustických vln.

1.

používají digitální techniky, včetně digitálního zpracování analogových signálů, a konstruovaná pro provoz při „číslicové přenosové rychlosti“ při nejvyšší úrovni multiplexu vyšší než 45 Mbit/s nebo „celkové číslicové přenosové rychlosti“ vyšší než 90 Mbit/s;

Poznámka: Položka X.A.III.101.b.1 nezahrnuje zařízení speciálně konstruovaná pro integraci a provoz v jakémkoli družicovém systému pro civilní použití.

2.

modemy používající „šířku pásma jednoho hlasového kanálu“ s „rychlostí datových signálů“ vyšší než 9 600 bitů za sekundu;

3.

digitální zařízení pro vzájemné propojení „řízená uloženým programem“ s „číslicovou přenosovou rychlostí“ vyšší než 8,5 Mbit/s na jeden port;

4.

zařízení obsahující kteroukoli z těchto položek:

a.

„řadiče přístupu do sítě“ a s nimi související společné médium s „číslicovou přenosovou rychlostí“ vyšší než 33 Mbit/s nebo

b.

„řadiče komunikačních kanálů“ s digitálním výstupem a „rychlostí datových signálů“ vyšší než 64 000 bitů/s na jeden kanál;

Poznámka: Pokud některé nekontrolované zařízení obsahuje „řadič přístupu do sítě“, nemůže mít žádný typ telekomunikačního rozhraní kromě těch, která jsou popsána, nikoli však zahrnuta v položce X.A.III.101.b.4.

5.

používají „laser“ a mají některou z těchto vlastností:

a.

vlnovou délku přenosu větší než 1 000 nm nebo

b.

používají analogovou techniku a mají šířku pásma větší než 45 MHz,

c.

používají techniky koherentního optického přenosu nebo koherentní optické detekce (nazývané též techniky optického heterodynu nebo homodynu),

d.

používají multiplexní techniky dělení vlnové délky nebo

e.

provádějí „optické zesílení“;

6.

rádiová zařízení pracující při vstupních nebo výstupních frekvencích vyšších než:

a.

31 GHz pro aplikace družicových pozemských stanic nebo

b.

26,5 GHz pro jiné aplikace;

Poznámka: Položka X.A.III.101.b.6. nezahrnuje zařízení pro civilní použití, která jsou v souladu s pásmem přiděleným Mezinárodní telekomunikační unií (ITU) mezi 26,5 GHz a 31 GHz.

7.

rádiová zařízení, která používají některou z těchto položek:

a.

techniky kvadraturní amplitudové modulace (QAM) nad úrovní 4, pokud je „celková číslicová přenosová rychlost“ vyšší než 8,5 Mbit/s;

b.

techniky QAM nad úrovní 16, pokud je „celková číslicová přenosová rychlost“ rovna 8,5 Mbit/s nebo nižší;

c.

jiné techniky digitální modulace, které mají „spektrální efektivitu“ vyšší než 3 bity/s/Hz, nebo

d.

pracují v pásmu 1,5 MHz až 87,5 MHz a zahrnují adaptivní techniky zajišťující potlačení interferenčního signálu o více než 15 dB;

Poznámky:

1.

Položka X.A.III.101.b.7 nezahrnuje zařízení speciálně konstruovaná pro integraci a provoz v jakémkoli družicovém systému pro civilní použití.

2.

Položka X.A.III.101.b.7 nezahrnuje zařízení s rádiovými relé pro provoz v pásmu přiděleném Mezinárodní telekomunikační unií (ITU):

a.

mají některou z těchto vlastností:

1.

nepřesahují 960 MHz nebo

2.

s „celkovou číslicovou přenosovou rychlostí“ nepřesahující 8,5 Mbit/s a

b.

mají „spektrální efektivitu“ nepřesahující 4 bity/s/Hz.

c.

přepínací zařízení a související signalizační systémy „řízené uloženým programem“, které mají některou z následujících vlastností, funkcí nebo parametrů, a speciálně pro ně konstruované součásti a příslušenství:

Poznámka: Statistické multiplexery s digitálním vstupem a digitálním výstupem, které umožňují přepínání, se považují za přepínací zařízení „řízená uloženým programem“.

1.

zařízení nebo systémy pro „přepínání dat (zpráv)“ konstruované pro „provoz v paketovém režimu“ a jejich elektronické sestavy a součásti, jiné než uvedené ve společném vojenském seznamu nebo v nařízení (EU) 2021/821;

2.

nevyužito;

3.

směrování nebo přepínání paketů „datagramu“;

Poznámka: Položka X.A.III.101.c.3 nezahrnuje sítě omezené na používání pouze „řadičů přístupu do sítě“ nebo na „řadiče přístupu do sítě“ samotné.

4.

nevyužito;

5.

víceúrovňová priorita a přednostní právo pro přepínání okruhů;

Poznámka: Položka X.A.III.101.c.5 nezahrnuje jednoúrovňové přednostní právo na volání.

6.

konstruované pro automatické předávání celulárních radiových volání do jiných celulárních přepínacích zařízení nebo pro automatické připojení k centralizované databázi účastníků společné pro více než jedno přepínací zařízení;

7.

obsahují digitální zařízení pro vzájemné propojení „řízená uloženým programem“ s číslicovou přenosovou rychlostí vyšší než 8,5 Mbit/s na jeden port;

8.

„signalizace ve společném kanálu“ pracující buď v nepřidruženém nebo kvazipřidruženém provozním režimu;

9.

„dynamické adaptivní směrování“;

10.

paketové přepínače, spínače okruhů a směrovače s porty nebo linkami s hodnotami překračujícími některý z těchto parametrů:

a.

„rychlost datových signálů“64 000 bitů/s na jeden kanál pro ‚řadič komunikačního kanálu‘ nebo

Poznámka: Položka X.A.III.101.c.10.a nezahrnuje multiplexní kompozitní propojení tvořená pouze komunikačními kanály, které nejsou individuálně ovládány položkou X.A.III.101.b.1.

b.

„číslicovou přenosovou rychlost“ 33 Mbit/s pro „řadič přístupu do sítě“ a související společná média;

Poznámka: Položka X.A.III.101.c.10 nezahrnuje paketové přepínače nebo směrovače s porty nebo linkami nepřekračujícími mezní hodnoty uvedené v položce X.A.III.101.c.10.

11.

„optické přepojování“;

12.

používají techniky „asynchronního režimu přenosu“ („ATM“);

d.

optická vlákna a kabely z optických vláken o délce větší než 50 m konstruované pro jednorežimový provoz;

e.

centralizované řízení sítě se všemi těmito vlastnostmi:

1.

přijímá data z uzlů a

2.

zpracovává tato data pro zajištění řízení provozu, které nevyžaduje rozhodnutí operátora, a provádí tak „dynamické adaptivní směrování“;

Poznámka 1: Položka X.A.III.101.e nezahrnuje případy rozhodnutí o směrování přijímané na základě předem definované informace.

Poznámka 2: Položka X.A.III.101.e nevylučuje řízení provozu v závislosti na předvídatelných statistických podmínkách provozu.

f.

sfázované anténní soustavy pracující na frekvenci vyšší než 10,5 GHz, obsahující aktivní prvky a distribuované součásti, konstruované tak, aby umožňovaly elektronické řízení tvarování a zaměřování paprsku, s výjimkou přistávacích systémů s přístroji splňujícími normy Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) (mikrovlnné přistávací systémy (MLS)).

g.

mobilní komunikační zařízení, jiná než uvedená ve společném vojenském seznamu nebo v nařízení (EU) 2021/821, jejich elektronické sestavy a součásti nebo

h.

rádiová reléová komunikační zařízení konstruovaná pro použití na frekvencích rovných 19,7 GHz nebo vyšších a jejich součásti, jiné než uvedené ve společném vojenském seznamu nebo v nařízení (EU) 2021/821.

Technická poznámka: Pro účely položky X.A.III.101:

1)

„Asynchronní režim přenosu“ („ATM“): režim přenosu, ve kterém jsou informace uspořádány do buněk; je asynchronní v tom smyslu, že opakování buněk závisí na požadované nebo okamžité rychlosti přenosu informací v bitech.

2)

„Šířka pásma jednoho hlasového kanálu“: zařízení pro přenos dat konstruované pro provoz v jednom hlasovém kanálu o frekvenci 3 100 Hz, jak je definováno v doporučení CCITT G.151.

3)

„Řadič komunikačního kanálu“: fyzické rozhraní, které řídí tok synchronních nebo asynchronních číslicových informací. Je to modul, který lze integrovat do počítače nebo telekomunikačního zařízení k zajištění komunikačního přístupu.

4)

„Datagram“: samostatný a nezávislý subjekt údajů nesoucích dostatečné informace, aby mohly být směrovány ze zdroje do cílového koncového datového zařízení bez spoléhání se na dřívější výměny mezi tímto zdrojem a cílovým koncovým datovým zařízením a přepravní sítí.

5)

„Rychlá volba“: zařízení použitelné pro virtuální volání, které umožňuje koncovým datovým zařízením rozšířit možnost přenosu dat v nastavení volání a uvolnění „paketů“ nad rámec základních schopností virtuálního volání.

6)

„Brána“: funkce, realizovaná jakoukoli kombinací zařízení a „softwaru“, spočívající v konverzi konvencí pro reprezentaci, zpracování nebo sdělování informací používaných v jednom systému na odpovídající, avšak odlišné konvence používané v jiném systému.

7)

„Digitální síť integrovaných služeb (ISDN)“: jednotná digitální síť mezi koncovými body, v níž jsou data pocházející ze všech typů komunikace (např. hlasové, textové, datové, přenosu statických a pohyblivých obrazů) přenášena z jednoho portu (terminálu) v ústředně (přepínacím zařízení) přes jednu přístupovou linku k účastníkovi a od něho.

8)

„Paket“: skupina binárních číslic včetně signálů pro řízení dat a volání, která se přepíná jako kompozitní celek. Data, signály pro řízení volání a řídící informace o možných chybách jsou uspořádány ve stanoveném formátu.

9)

„Signalizace ve společném kanálu“: přenos řídicích informací (signalizace) samostatným kanálem, který se nepoužívá pro zprávy. Signalizační kanál obvykle řídí více kanálů pro zprávy.

10)

„Rychlost datových signálů“: rychlost, jak ji definuje Doporučení ITU 53-36, které bere v úvahu, že při nebinární modulaci se baud nerovná bitu za sekundu. Je třeba počítat s bity pro kódovací, kontrolní a synchronizační funkce.

11)

„Dynamické adaptivní směrování“: automatické přesměrování provozu založené na průběžném snímání a rozboru aktuálních podmínek sítě.

12)

„Jednotka pro přístup k médiím“: zařízení, které obsahuje jedno nebo více komunikačních rozhraní („řadič přístupu do sítě“, „řadič komunikačního kanálu“, modem nebo počítačovou sběrnici) pro připojení koncového zařízení k síti.

13)

„Spektrální účinnost“: „číslicová přenosová rychlost“ [bits/s] / šířka pásma spektra 6 dB (Hz).

14)

„Řízený uloženým programem“: řízení využívající instrukce uložené v elektronické paměti, které je procesor schopen provádět, aby ovlivňoval provádění předem stanovených funkcí.

Poznámka: Zařízení může být „řízeno uloženým programem“ bez ohledu na to, zda je elektronická paměť uvnitř nebo vně zařízení.

X.B.III.101

Telekomunikační testovací zařízení, jiná než uvedená ve společném vojenském seznamu nebo v nařízení (EU) 2021/821.

X.C.III.101

Předtvary ze skla nebo z jakéhokoliv jiného materiálu optimalizované pro výrobu optických vláken zahrnutých do položky X.A.III.101.

X.D.III.101

„Software“ speciálně konstruovaný nebo upravený pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zařízení zahrnutých v položkách X.A.III.101 a X.B.III.101 a dynamický adaptivní směrovací software popsaný takto:

a.

„software“, jiný než ve strojově vykonatelném formátu, speciálně konstruovaný pro „dynamické adaptivní směrování“;

b.

nevyužito.

X.E.III.101

„Technologie“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zařízení uvedených v položce X.A.III.101 nebo X.B.III.101 nebo „software“ zahrnutý v položce X.D.III.101 a jiné „technologie“:

a.

specifické „technologie“:

1.

„technologie“ pro zpracování a nanášení povlaků na optická vlákna, speciálně konstruované tak, aby bylo vhodné pro použití pod vodou;

2.

„technologie“ pro „vývoj“ zařízení, která používají techniku „synchronní číslicové hierarchie“ („SDH“) nebo „synchronní optické sítě“ („SONET“).

Technická poznámka: Pro účely položky X.E.III.101:

1)

„Synchronní digitální hierarchie“ (SDH) je digitální hierarchie, která poskytuje prostředky pro řízení a multiplexování různých forem digitálního provozu a přístup k němu za použití synchronního formátu přenosu na různých typech médií. Formát je založen na synchronním dopravním modulu (STM), který je definován v doporučeních CCITT G.703, G.707, G.708, G.709 a dalších, která teprve budou zveřejněna. První úroveň rychlosti „SDH“ činí 155,52 Mbit/s.

2)

„Synchronní optická síť“ (SONET) je síť, která poskytuje prostředky pro řízení a multiplexování různých forem digitálního provozu a přístup k němu za použití synchronního formátu na optických vláknech. Formátem je severoamerická verze „SDH“ a používá rovněž synchronní dopravní modul (STM). Jako základní přepravní modul však používá synchronní přepravní signál (STS) s první úrovní rychlosti 51,81 Mbit/s. Probíhá integrace standardů SONET do standardů „SDH“.

Kategorie III část 2 – Bezpečnost informací

Poznámka: Kategorie III část 2 nezahrnuje zboží pro osobní potřebu fyzických osob.

X.A.III.201

Zařízení:

a.

nevyužito;

b.

nevyužito;

c.

zboží klasifikované jako šifrování nabízené na hromadném trhu v souladu s poznámkou o šifrování – poznámka 3 ke kategorii 5, část 2 (12).

X.D.III.201

„Software“ pro „bezpečnost informací“:

Poznámka: Tato položka nezahrnuje „software“ konstruovaný nebo upravený k ochraně před úmyslným poškozením počítače, např. viry, kde je užití „šifrování“ omezeno na autentizaci, digitální podpis a/nebo dešifrování dat nebo souborů.

a.

nevyužito;

b.

nevyužito;

c.

„software“ klasifikovaný jako šifrovací „software“ nabízený na hromadném trhu v souladu s poznámkou o šifrování – poznámka 3 ke kategorii 5, část 2 (13).

X.E.III.201

„Technologie“ pro „bezpečnost informací“ ve smyslu všeobecné poznámky k technologii:

a.

nevyužito;

b.

„Technologie“, jiné než uvedené ve společném vojenském seznamu nebo v nařízení (EU) 2021/821, pro „užití“ zboží nabízeného na hromadném trhu zahrnutého v položce X.A.III.201.c. nebo „softwaru“ nabízeného na hromadném trhu zahrnutého v položce X.D.III.201.c.

Kategorie IV – Snímače a lasery

X.A.IV.001

Námořní nebo pozemní akustická zařízení schopná detekovat podvodní objekty nebo prvky reliéfu nebo určit jejich polohu nebo stanovit polohu povrchových plavidel nebo plavidel pohybujících se pod vodou; a speciálně konstruované součásti, jiné než uvedené ve společném vojenském seznamu nebo v nařízení (EU) 2021/821.

X.A.IV.002

Optické snímače:

a.

elektronkové zesilovače obrazu a jejich speciálně konstruované součásti:

1.

elektronkové zesilovače obrazu, které mají všechny tyto vlastnosti:

a.

maximální citlivost v rozmezí vlnových délek nad 400 nm, avšak nejvýše 1 050 nm;

b.

mikrokanálovou desku k zesílení elektronového obrazu s roztečí otvorů (od středu ke středu) méně než 25 μm a

c.

mají některou z těchto vlastností:

1.

fotokatodu S-20, S-25 nebo vícenásobnou alkalickou fotokatodu nebo

2.

fotokatodu GaAs nebo GaInAs;

2.

speciálně konstruované mikrokanálové desky, které mají obě tyto vlastnosti:

a.

15 000 nebo více trubic na desku a

b.

rozteč otvorů (od středu ke středu) méně než 25 μm;

b.

zobrazovací zařízení k přímému pozorování pracující ve viditelném nebo infračerveném spektru a obsahující elektronkové zesilovače obrazu, které mají vlastnosti uvedené v položce X.A.IV.002.a.1.

X.A.IV.003

Kamery:

a.

kamery, které splňují kritéria poznámky 3 k položce 6A003.b.4 (14) 15;

b.

nevyužito;

X.A.IV.004

Optika:

Poznámka: Položka X.A.IV.004 nezahrnuje optické filtry s pevnou vzduchovou mezerou ani Lyotovy filtry.

a.

optické filtry:

1.

určené pro vlnové délky větší než 250 nm, které jsou tvořeny vícevrstvými optickými povlaky a mají jednu z těchto vlastností:

a.

šířky pásem do 1 nm s celkovou šířkou na úrovni poloviční intenzity (FWHI) a maximální přenos 90 % nebo více nebo

b.

šířky pásem do 0,1 nm FWHI a maximální přenos 50 % nebo více;

2.

určené pro vlnové délky větší než 250 nm, které mají všechny tyto vlastnosti:

a.

laditelné ve spektrálním rozsahu 500 nm nebo více;

b.

okamžitou optickou pásmovou propustnost 1,25 nm nebo menší;

c.

vlnovou délku znovunastavitelnou v rozmezí 0,1 ms s přesností 1 nm nebo lepší v laditelném spektrálním rozsahu a

d.

jednotlivý maximální přenos 91 % nebo více;

3.

přepínače optické opacity (filtry) se zorným polem 30° nebo více a dobou odezvy nejvýše 1 ns;

b.

kabely z „fluoridových vláken“ nebo optická vlákna pro ně, které mají útlum menší než 4 dB/km v rozmezí vlnových délek více než 1 000 nm, avšak nejvýše 3 000 nm.

Technická poznámka: Pro účely položky X.A.IV.004.b se „fluoridovými vlákny“ rozumějí vlákna vyrobená z objemových fluoridových sloučenin.

X.A.IV.005

„Lasery“:

a.

„lasery“ na bázi oxidu uhličitého (CO2), které mají některou z těchto vlastností:

1.

výstupní výkon v režimu spojité vlny vyšší než 10 kW;

2.

pulsní výstup s „dobou trvání pulsu“ delší než 10 μs a

a.

„průměrný výstupní výkon“ vyšší než 10 kW nebo

b.

impulsní „špičkový výkon“ vyšší než 100 kW nebo

3.

pulsní výstup s „dobou trvání pulsu“ nejvýše 10 μs a

a.

pulsní energii vyšší než 5 J na puls a „špičkový výkon“ vyšší než 2,5 kW nebo

b.

„průměrný výstupní výkon“ vyšší než 2,5 kW;

b.

polovodičové „lasery“:

1.

samostatné polovodičové „lasery“ s jednoduchým příčným módem, které mají:

a.

„průměrný výstupní výkon“ vyšší než 100 mW; nebo

b.

vlnovou délku větší než 1 050 nm;

2.

samostatné polovodičové „lasery“ s násobným příčným módem nebo sestavy samostatných polovodičových „laserů“, které mají vlnovou délku větší než 1 050 nm;

c.

rubínové „lasery“ s výstupní energií vyšší než 20 J na puls;

d.

ne-„laditelné“„pulsní lasery“, které mají výstupní vlnovou délku větší než 975 nm, ale nejvýše 1 150 nm a některou z těchto vlastností:

1.

„dobu trvání pulsu“ 1 ns nebo delší, ale menší než 1 μs a některou z těchto vlastností:

a.

jednoduchý příčný mód a některou z těchto vlastností:

1.

„účinnost laseru“ vyšší než 12 % a „průměrný výstupní výkon“ vyšší než 10 W a schopnost provozu při frekvenci opakování pulsů vyšší než 1 kHz nebo

2.

„průměrný výstupní výkon“ vyšší než 20 W nebo

b.

násobný příčný mód a některou z těchto vlastností:

1.

„účinnost laseru“ vyšší než 18 % a „průměrný výstupní výkon“ vyšší než 30 W;