ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 2

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 66
4. ledna 2023


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise (EU) 2023/3 ze dne 3. ledna 2023, kterým se opravuje německé znění nařízení (EU) 2019/1781, kterým se stanoví požadavky na ekodesign elektromotorů a pohonů s proměnnými otáčkami podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, mění nařízení (ES) č. 641/2009, pokud jde o požadavky na ekodesign samostatných bezucpávkových oběhových čerpadel a bezucpávkových oběhových čerpadel vestavěných ve výrobcích, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 640/2009 ( 1 )

1

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/4 ze dne 3. ledna 2023, kterým se povoluje uvedení houbového prášku s vitaminem D2 na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470 ( 1 )

3

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/5 ze dne 3. ledna 2023, kterým se povoluje uvedení částečně odtučněného prášku z Acheta domesticus (cvrčka domácího) na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470 ( 1 )

9

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/6 ze dne 3. ledna 2023, kterým se povoluje uvedení hrachového a rýžového proteinu fermentovaného myceliem Lentinula edodes (houby shiitake) na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470 ( 1 )

16

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/7 ze dne 3. ledna 2023, kterým se povoluje uvedení lakto-N-tetraosy produkované derivovanými kmeny Escherichia coli BL21(DE3) na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470 ( 1 )

21

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/8 ze dne 3. ledna 2023 o obnovení povolení přípravků Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762, Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236 a Lactococcus lactis NCIMB 30117 jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat a o zrušení prováděcích nařízení (EU) č. 868/2011, (EU) č. 1111/2011 a (EU) č. 227/2012 ( 1 )

28

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/9 ze dne 20. prosince 2022, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2022) 9934)  ( 1 )

34

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/10 ze dne 20. prosince 2022, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2022/2333 o některých mimořádných opatřeních v souvislosti s neštovicemi ovcí a neštovicemi koz ve Španělsku (oznámeno pod číslem C(2022) 9947)  ( 1 )

126

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

4.1.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 2/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/3

ze dne 3. ledna 2023,

kterým se opravuje německé znění nařízení (EU) 2019/1781, kterým se stanoví požadavky na ekodesign elektromotorů a pohonů s proměnnými otáčkami podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, mění nařízení (ES) č. 641/2009, pokud jde o požadavky na ekodesign samostatných bezucpávkových oběhových čerpadel a bezucpávkových oběhových čerpadel vestavěných ve výrobcích, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 640/2009

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES ze dne 21. října 2009 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie (1), a zejména na čl. 15 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Německé znění nařízení Komise (EU) 2019/1781 (2) obsahuje chyby v sedmém bodě odůvodnění druhé větě a v čl. 3 bodě 7 v odkazu na elektrorozvodnou síť a v čl. 2 odst. 1 písm. a) bodě v), pokud jde o provoz určitých výrobků s přímým připojením k elektrické síti.

(2)

Německé znění nařízení (EU) 2019/1781 by proto mělo být odpovídajícím způsobem opraveno. Ostatní jazyková znění nejsou dotčena.

(3)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 19 odst. 1 směrnice 2009/125/ES,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

(netýká se českého znění)

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. ledna 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 285, 31.10.2009, s. 10.

(2)  Nařízení Komise (EU) 2019/1781 ze dne 1. října 2019, kterým se stanoví požadavky na ekodesign elektromotorů a pohonů s proměnnými otáčkami podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, mění nařízení (ES) č. 641/2009, pokud jde o požadavky na ekodesign samostatných bezucpávkových oběhových čerpadel a bezucpávkových oběhových čerpadel vestavěných ve výrobcích, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 640/2009 (Úř. věst. L 272, 25.10.2019, s. 74).


4.1.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 2/3


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/4

ze dne 3. ledna 2023,

kterým se povoluje uvedení houbového prášku s vitaminem D2 na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 ze dne 25. listopadu 2015 o nových potravinách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nařízení Komise (ES) č. 1852/2001 (1), a zejména na čl. 12 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2015/2283 stanoví, že na trh v Unii smějí být uváděny pouze nové potraviny povolené a zařazené na seznam Unie pro nové potraviny.

(2)

V souladu s článkem 8 nařízení (EU) 2015/2283 zřídilo prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (2) seznam Unie pro nové potraviny.

(3)

Dne 21. února 2020 předložila společnost Monterey Mushrooms Inc (dále jen „žadatel“) Komisi v souladu s čl. 10 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2283 žádost o uvedení houbového prášku s vitaminem D2 na trh Unie jako nové potraviny. Žadatel požádal o použití houbového prášku s vitaminem D2 v řadě potravin určených pro běžnou populaci. Žadatel rovněž požádal o použití nové potraviny v doplňcích stravy pro kojence ve věku od 7 do 11 měsíců, jakož i v doplňcích stravy podle definice ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES (3), s výjimkou doplňků stravy pro kojence a malé děti, v potravinách pro zvláštní lékařské účely podle definice v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013 (4), s výjimkou potravin pro zvláštní léčebné účely určených pro kojence, a v náhradách celodenní stravy pro regulaci hmotnosti podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013. V průběhu podávání žádosti žadatel stáhl žádost o povolení nové potraviny v doplňcích stravy pro kojence ve věku od 7 do 11 měsíců.

(4)

Dne 21. února 2020 žadatel rovněž požádal Komisi o ochranu údajů, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví, pokud jde o řadu původních údajů předložených na podporu žádosti, konkrétně o údaje o identitě houbového prášku s vitaminem D2 (5), analytické certifikáty a údaje o šaržích (6), zprávy o stabilitě (7) a zprávu o posouzení příjmu (8).

(5)

Dne 5. února 2021 požádala Komise Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“), aby provedl posouzení houbového prášku s vitaminem D2 jako nové potraviny.

(6)

Dne 26. dubna 2022 přijal úřad v souladu s článkem 11 nařízení (EU) 2015/2283 své vědecké stanovisko „Safety of vitamin D2 mushroom powder as a Novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283 (NF 2019/1471)“ (9) (Bezpečnost houbového prášku s vitaminem D2 jako nové potraviny podle nařízení (EU) 2015/2283 (NF 2019/1471)).

(7)

Úřad ve svém stanovisku dospěl k závěru, že houbový prášek s vitaminem D2 je za navržených použití a v navržených množstvích bezpečný. Uvedené stanovisko tudíž poskytuje dostatečné důvody k závěru, že houbový prášek s vitaminem D2 splňuje za zvláštních podmínek použití podmínky pro uvedení na trh v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2283.

(8)

Měl by být stanoven požadavek na označování, aby byli spotřebitelé řádně informováni o tom, že doplňky stravy obsahující houbový prášek s vitaminem D2 by neměli konzumovat kojenci a děti mladší tří let.

(9)

Ve svém vědeckém stanovisku úřad rovněž uvedl, že jeho závěr o bezpečnosti nové potraviny byl založen na vědeckých údajích o identitě nové potraviny, informacích o analýzách šarží, příslušných analytických certifikátech a studiích stability, bez nichž by nebyl schopen novou potravinu posoudit a dospět ke svému závěru.

(10)

Komise vyzvala žadatele, aby podrobněji objasnil odůvodnění, které poskytl ohledně svého tvrzení, že uvedené údaje jsou předmětem průmyslového vlastnictví, a aby objasnil své tvrzení, že má výhradní právo na uvedené údaje odkazovat, jak požaduje čl. 26 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) 2015/2283.

(11)

Žadatel uvedl, že v době podání žádosti byly vědecké údaje o identitě nové potraviny, informace o analýzách šarží, příslušné analytické certifikáty a studie stability předmětem jeho průmyslového vlastnictví a měl výhradní právo na ně odkazovat

(12)

Komise posoudila veškeré informace, jež žadatel předložil, a dospěla k závěru, že žadatel dostatečně doložil splnění požadavků stanovených v čl. 26 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2283. Vědecké údaje o identitě houbového prášku s vitaminem D2 (10), analytické certifikáty a údaje o šaržích (11) a zprávy o stabilitě (12) by proto měly být chráněny v souladu s čl. 27 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2283. Pouze žadateli by proto mělo být povoleno uvádět houbový prášek s vitaminem D2 na trh v Unii po dobu pěti let od vstupu tohoto nařízení v platnost.

(13)

Omezení povolení houbového prášku s vitaminem D2 a odkazování na vědecké údaje obsažené v souboru žadatele pro výhradní použití žadatelem však nebrání tomu, aby o povolení uvádět na trh tutéž novou potravinu požádali další žadatelé, pokud se jejich žádost zakládá na zákonně získaných informacích, jež jsou podkladem pro takové povolení.

(14)

Je vhodné, aby zařazení houbového prášku s vitaminem D2 jako nové potraviny na seznam Unie pro nové potraviny bylo provázeno informacemi uvedenými v čl. 9 odst. 3 nařízení (EU) 2015/2283.

(15)

Houbový prášek s vitaminem D2 by měl být zařazen na seznam Unie pro nové potraviny stanovený v prováděcím nařízení (EU) 2017/2470. Příloha prováděcího nařízení (EU) 2017/2470 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(16)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Houbový prášek s vitaminem D2 se povoluje k uvedení na trh v Unii.

Houbový prášek s vitaminem D2 se zařadí na seznam Unie pro nové potraviny stanovený v prováděcím nařízení (EU) 2017/2470.

2.   Příloha prováděcího nařízení (EU) 2017/2470 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Pouze společnosti Monterey Mushrooms Inc (13) je povoleno uvádět na trh v Unii novou potravinu uvedenou v článku 1 po dobu pěti let ode dne 24. ledna 2023, pokud povolení pro tuto novou potravinu neobdrží další žadatel bez odkazu na vědecké údaje chráněné podle článku 3 nebo se souhlasem společnosti Monterey Mushrooms Inc.

Článek 3

Vědecké údaje obsažené v souboru žádosti a splňující podmínky stanovené v čl. 26 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2283 se nepoužijí ve prospěch dalšího žadatele po dobu pěti let ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost bez souhlasu společnosti Monterey Mushrooms Inc.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. ledna 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 327, 11.12.2015, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 ze dne 20. prosince 2017, kterým se zřizuje seznam Unie pro nové potraviny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách (Úř. věst. L 351, 30.12.2017, s. 72).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES ze dne 10. června 2002 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se doplňků stravy (Úř. věst. L 183, 12.7.2002, s. 51).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013 ze dne 12. června 2013 o potravinách určených pro kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti a o zrušení směrnice Rady 92/52/EHS, směrnic Komise 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/39/ES a nařízení Komise (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009 (Úř. věst. L 181, 29.6.2013, s. 35).

(5)  Příloha I Identita houbového prášku s vysokým obsahem vitaminu D2.

(6)  Příloha II Analytické certifikáty a údaje o šaržích.

(7)  Příloha III Zprávy o stabilitě.

(8)  Příloha V Zpráva o posouzení příjmu.

(9)  EFSA Journal 2022;20(6):7326.

(10)  Příloha I Identita houbového prášku s vysokým obsahem vitaminu D2.

(11)  Příloha II Analytické certifikáty a údaje o šaržích.

(12)  Příloha III Zprávy o stabilitě.

(13)  Adresa: 260 Westgate Drive Watsonville, CA 95076, Spojené státy americké.


PŘÍLOHA

Příloha prováděcího nařízení (EU) 2017/2470 se mění takto:

1)

do tabulky 1 (Povolené nové potraviny) se vkládá nový záznam, který zní:

Povolená nová potravina

Podmínky, za nichž smí být nová potravina používána

Doplňkové zvláštní požadavky na označování

Další požadavky

Ochrana údajů

Houbový prášek s vitaminem D2

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství vitaminu D2 (μg/100 g nebo 100 ml)

1.

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „houbový prášek s vitaminem D2 ošetřený UV zářením“.

2.

V označení doplňků stravy obsahujících houbový prášek s vitaminem D2 musí být uveden údaj, že tyto doplňky stravy by neměli konzumovat kojenci a děti mladší tří let.

 

Povoleno dne 24. ledna 2023. Toto zařazení se zakládá na vědeckých důkazech a vědeckých údajích, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví a jsou chráněny v souladu s článkem 26 nařízení (EU) 2015/2283.

Žadatel: Monterey Mushrooms Inc, 260 Westgate Drive Watsonville, CA 95076, Spojené státy americké.

Během období ochrany údajů smí novou potravinu houbový prášek s vitaminem D2 uvádět na trh v rámci Unie pouze společnost Monterey Mushrooms Inc, kromě případů, kdy povolení pro danou novou potravinu obdrží další žadatel, aniž by odkazoval na vědecké důkazy nebo vědecké údaje, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví a jež jsou chráněny v souladu s článkem 26 nařízení (EU) 2015/2283, nebo se souhlasem společnosti Monterey Mushrooms Inc.

Datum ukončení ochrany údajů: 24. ledna 2028.“

Náhražky mléka

1,1

Náhražky mléčných výrobků jiných než mléko

2,2

Snídaňové cereálie a cereální tyčinky

2,2

Polévky

2,2

Sušené polévky

22,5

Sušená syrovátka

14,1

Ovocné/rostlinné šťávy a nektary

1,1

Ovocné/zeleninové šťávy v prášku

12,4

Koncentrované ovocné/zeleninové šťávy (tekuté)

3,4

Nealkoholické nápoje uváděné na trh v souvislosti s fyzickým cvičením a kvašené nealkoholické nápoje (s výjimkou mléčných kvašených nápojů)

1,1

Potraviny pro zvláštní lékařské účely podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013, s výjimkou těch, které jsou určené pro kojence

V souladu se zvláštními nutričními potřebami osob, pro které jsou výrobky určeny, avšak nejvýše 15 μg/day

Náhrada celodenní stravy pro regulaci hmotnosti podle definice v

nařízení (EU) č. 609/2013

15 μg/den

Náhrady jídla pro regulaci hmotnosti

5 μg/jídlo

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES, kromě doplňků stravy pro kojence a malé děti

15 μg/den

2)

do tabulky 2 (Specifikace) se vkládá nový záznam, který zní:

Povolená nová potravina

Specifikace

Houbový prášek s vitaminem D2

Popis/definice:

Nová potravina se vyrábí řízenou expozicí na plátky/kostky nakrájených žampionů Agaricus bisporus UV záření, po které následuje dehydratace a mletí na prášek.

UV záření: postup použití ultrafialového záření v rozmezí vlnových délek, které je obdobné rozmezí použitému u nových potravin ošetřených UV zářením povolených podle nařízení (EU) 2015/2283.

Vlastnosti/složení:

Obsah vitaminu D2: 125–375 μg/g

Vlhkost: ≤ 7 %

Popel: ≤ 13,5 %

Vodní aktivita: < 0,5

Tuky: ≤ 4,5 %

Sacharidy celkem: ≤ 60 %

Bílkoviny: ≤ 40 %

Těžké kovy:

Olovo: ≤ 0,5 mg/kg

Kadmium: ≤ 0,5 mg/kg

Rtuť: ≤ 0,1 mg/kg

Arsen: ≤ 0,3 mg/kg

Mykotoxiny:

Aflatoxin B1: ≤ 2 μg/kg

Aflatoxiny (suma B1 + B2 + G1 + G2): < 4 μg/kg

Mikrobiologická kritéria:

Celkový počet aerobních mikroorganismů: ≤ 5 000 KTJ/g

Počet kvasinek a plísní celkem: < 100 KTJ/g

Koliformní bakterie: < 100 MPN/g

Salmonella spp.; nepřítomnost ve 25 g

Staphylococcus aureus: nepřítomnost v 10 g

Escherichia coli: nepřítomnost v 10 g

Listeria monocytogenes: nepřítomnost ve 25 g

KTJ: kolonii tvořící jednotky. MPN: nejvýše pravděpodobný počet.“


4.1.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 2/9


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/5

ze dne 3. ledna 2023,

kterým se povoluje uvedení částečně odtučněného prášku z Acheta domesticus (cvrčka domácího) na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 ze dne 25. listopadu 2015 o nových potravinách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nařízení Komise (ES) č. 1852/2001 (1), a zejména na článek 12 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2015/2283 stanoví, že na trh v Unii smějí být uváděny pouze nové potraviny povolené a zařazené na seznam Unie.

(2)

Podle článku 8 nařízení (EU) 2015/2283 zřídilo prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (2) seznam Unie pro povolené nové potraviny.

(3)

Dne 24. července 2019 společnost Cricket One Co. Ltd (dále jen „žadatel“) předložila Komisi v souladu s čl. 10 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2283 žádost o povolení částečně odtučněného prášku z Acheta domesticus (cvrčka domácího) na trhu Unie jako nové potraviny. V žádosti bylo požadováno, aby částečně odtučněný prášek z Acheta domesticus (cvrčka domácího) byl používán ve vícezrnném chlebu a pečivu, keksech a slaných tyčinkách, cereálních tyčinkách, suchých směsích pro pečené výrobky, sušenkách, sušených výrobcích na bázi plněných a neplněných těstovin, omáčkách, zpracovaných výrobcích z brambor, pokrmech na bázi luštěnin a zeleniny, pizze, výrobcích na bázi těstovin, sušené syrovátce, náhražkách masa, polévkách a koncentrovaných polévkách nebo polévkách v prášku, snacích na bázi kukuřičné mouky, nápojích podobných pivu, čokoládových cukrovinkách, ořeších a olejnatých semenech, snacích jiných než lupíncích a masných polotovarech určených pro běžnou populaci.

(4)

Dne 24. července 2019 žadatel rovněž požádal Komisi o ochranu vědeckých studií a údajů, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví a které předložil jako podklad k žádosti; konkrétně se jedná o podrobný popis výrobního procesu (3), výsledky orientačních analýz (4), analytické údaje o kontaminujících látkách (5), výsledky studií stability (6), analytické údaje o mikrobiologických ukazatelích (7) a výsledky studií stravitelnosti bílkovin (8).

(5)

Dne 8. července 2020 požádala Komise Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“), aby provedl posouzení částečně odtučněného prášku z Acheta domesticus (cvrčka domácího) jako nové potraviny.

(6)

Dne 23. března 2022 přijal úřad v souladu s článkem 11 nařízení (EU) 2015/2283 své vědecké stanovisko „Safety of partially defatted whole Acheta domesticus (house cricket) powder as a novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283“ (9) (Bezpečnost částečně odtučněného prášku z Acheta domesticus (cvrčka domácího) jako nové potraviny podle nařízení (EU) 2015/2283).

(7)

Ve svém vědeckém stanovisku dospěl úřad k závěru, že částečně odtučněný prášek z Acheta domesticus (cvrčka domácího) je za navržených podmínek použití a použitých množství bezpečný. Uvedené vědecké stanovisko proto poskytuje dostatečné odůvodnění pro závěr, že částečně odtučněný prášek z Acheta domesticus (cvrčka domácího), je-li používán ve vícezrnném chlebu a pečivu, keksech a slaných tyčinkách, cereálních tyčinkách, suchých směsích pro pečené výrobky, sušenkách, sušených výrobcích na bázi plněných a neplněných těstovin, omáčkách, zpracovaných výrobcích z brambor, pokrmech na bázi luštěnin a zeleniny, pizze, výrobcích na bázi těstovin, sušené syrovátce, náhražkách masa, polévkách a koncentrovaných polévkách nebo polévkách v prášku, snacích na bázi kukuřičné mouky, nápojích podobných pivu, čokoládových cukrovinkách, ořeších a olejnatých semenech, snacích jiných než lupíncích a masných polotovarech určených pro běžnou populaci, splňuje podmínky pro uvedení na trh v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2283.

(8)

Na základě omezených zveřejněných důkazů o potravinových alergiích souvisejících s hmyzem obecně, které konzumaci Acheta domesticus dávají nejednoznačně do spojitosti s řadou anafylaktických událostí, a na základě důkazů prokazujících, že Acheta domesticus obsahuje řadu potenciálně alergenních bílkovin, dospěl úřad v uvedeném stanovisku k závěru, že konzumace této nové potraviny může vyvolat senzibilizaci na bílkoviny z Acheta domesticus. Úřad doporučil provést ohledně alergenicity Acheta domesticus další výzkum.

(9)

V reakci na doporučení úřadu Komise v současnosti zkoumá způsoby, jak nezbytný výzkum alergenicity Acheta domesticus provést. Do doby, než úřad údaje získané při výzkumu posoudí, a vzhledem k tomu, že důkazy, které přímo spojují konzumaci Acheta domesticus s případy primární senzibilizace a alergiemi, dosud nevedou k jasným závěrům, má Komise za to, že na seznam Unie pro povolené nové potraviny by neměly být zařazeny žádné zvláštní požadavky na označování týkající se potenciálu Acheta domesticus vyvolat primární senzibilizaci.

(10)

Úřad ve svém stanovisku rovněž dospěl k závěru, že konzumace částečně odtučněného prášku z Acheta domesticus (cvrčka domácího) může vyvolat alergické reakce u osob alergických na korýše, měkkýše a prachové roztoče. Úřad dále konstatoval, že do uvedené nové potraviny se mohou dostat další alergeny, pokud jsou tyto alergeny přítomny v substrátu, jímž je hmyz krmen. Je proto vhodné, aby potraviny obsahující částečně odtučněný prášek z Acheta domesticus (cvrčka domácího) byly náležitě označeny v souladu s článkem 9 nařízení (EU) 2015/2283.

(11)

Ve svém vědeckém stanovisku úřad rovněž uvedl, že jeho závěr o bezpečnosti částečně odtučněného prášku z Acheta domesticus (cvrčka domácího) byl založen na vědeckých studiích a údajích týkajících se podrobného popisu výrobního procesu, výsledků orientačních analýz, analytických údajů o kontaminujících látkách, výsledků studií stability, analytických údajů o mikrobiologických ukazatelích a výsledků studií stravitelnosti bílkovin, bez nichž by nebyl schopen novou potravinu posoudit a dospět ke svému k závěru.

(12)

Komise vyzvala žadatele, aby podrobněji objasnil odůvodnění, které poskytl ohledně svého tvrzení, že uvedené vědecké studie a údaje jsou předmětem průmyslového vlastnictví, a aby objasnil své tvrzení, že má výhradní právo na ně odkazovat v souladu s čl. 26 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) 2015/2283.

(13)

Žadatel prohlásil, že v době podání žádosti měl vlastnické a výhradní právo odkazovat na vědecké studie a údaje týkající se podrobného popisu výrobního procesu, výsledků orientačních analýz, analytických údajů o kontaminujících látkách, výsledků studií stability, analytických údajů o mikrobiologických ukazatelích a výsledků studií stravitelnosti bílkovin podle vnitrostátního práva a že třetí strany nemohou mít oprávněný přístup k uvedeným údajům a studiím, používat je ani na ně odkazovat.

(14)

Komise posoudila veškeré informace, jež žadatel předložil, a dospěla k závěru, že žadatel dostatečně doložil splnění požadavků stanovených v čl. 26 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2283. Vědecké studie a údaje týkající se podrobného popisu výrobního procesu, výsledků orientačních analýz, analytických údajů o kontaminujících látkách, výsledků studií stability, analytických údajů o mikrobiologických ukazatelích a výsledků studií stravitelnosti bílkovin by proto měly být chráněny v souladu s čl. 27 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2283. Pouze žadateli by proto mělo být povoleno uvádět částečně odtučněný prášek z Acheta domesticus (cvrčka domácího) na trh v Unii po dobu pěti let od vstupu tohoto nařízení v platnost.

(15)

Omezení povolení částečně odtučněného prášku z Acheta domesticus (cvrčka domácího) a odkazování na vědecké studie a údaje obsažené v souboru žadatele pro výhradní použití žadatelem však nebrání tomu, aby o povolení uvádět na trh tutéž novou potravinu požádali další žadatelé, pokud se jejich žádost zakládá na zákonně získaných informacích, jež jsou podkladem pro takové povolení.

(16)

Částečně odtučněný prášek z Acheta domesticus (cvrčka domácího) by měl být zařazen na seznam Unie pro nové potraviny stanovený v prováděcím nařízení (EU) 2017/2470. Příloha prováděcího nařízení (EU) 2017/2470 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(17)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1)   Částečně odtučněný prášek z Acheta domesticus (cvrčka domácího) se povoluje k uvedení na trh v Unii.

Částečně odtučněný prášek z Acheta domesticus (cvrčka domácího) se zařazuje na seznam Unie pro nové potraviny stanovený v prováděcím nařízení (EU) 2017/2470.

2)   Příloha prováděcího nařízení (EU) 2017/2470 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Pouze společnosti Cricket One Co. Ltd (10) je povoleno uvádět na trh v Unii novou potravinu uvedenou v článku 1 po dobu pěti let ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost 24. ledna 2023, pokud povolení pro tuto novou potravinu neobdrží další žadatel bez odkazu na vědecké údaje chráněné podle článku 3 nebo se souhlasem společnosti Cricket One Co Ltd.

Článek 3

Vědecké údaje obsažené v souboru žádosti a splňující podmínky stanovené v čl. 26 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2283 se nepoužijí ve prospěch dalšího žadatele po dobu pěti let ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost bez souhlasu společnosti Cricket One Co. Ltd.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. ledna 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 327, 11.12.2015, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 ze dne 20. prosince 2017, kterým se zřizuje seznam Unie pro nové potraviny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách (Úř. věst. L 351, 30.12.2017, s. 72).

(3)  Cricket One CO. 2019, 2020 a 2021 (nezveřejněno).

(4)  Cricket One CO. 2019, 2020 a 2021 (nezveřejněno).

(5)  Cricket One CO. 2018, 2019, 2020 a 2021 (nezveřejněno).

(6)  Cricket One CO. 2020 (nezveřejněno).

(7)  Cricket One CO. 2018, 2019, 2020 a 2021 (nezveřejněno).

(8)  Cricket One CO. 2019, 2020 a 2021 (nezveřejněno).

(9)  EFSA Journal 2022;20(5):7258.

(10)  Cricket One Co. Ltd 383/3/51 Quang Trung Street, Ward 10, Go Vap district, Ho Chi Minh City, Vietnam.


PŘÍLOHA

Příloha prováděcího nařízení (EU) 2017/2470 se mění takto:

1)

do tabulky 1 (Povolené nové potraviny) se vkládá nový záznam, který zní:

Povolená nová potravina

Podmínky, za nichž smí být nová potravina používána

Doplňkové zvláštní požadavky na označování

Další požadavky

Ochrana údajů

Částečně odtučněný prášek z Acheta domesticus (cvrčka domácího)

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství (g / 100 g)

(uváděné na trh jako takové nebo rekonstituované podle pokynů)

1.

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „částečně odtučněný prášek z Acheta domesticus (cvrčka domácího)“.

2.

Na označení potravin obsahujících částečně odtučněný prášek z Acheta domesticus (cvrčka domácího) musí být uveden údaj, že tato složka může způsobit alergické reakce spotřebitelům se známými alergiemi na korýše, měkkýše a výrobky z nich a na prachové roztoče.

Tento údaj musí být uveden v bezprostřední blízkosti seznamu složek.

 

Povoleno dne 24.1.2023. Toto zařazení se zakládá na vědeckých důkazech a vědeckých údajích, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví a jež jsou chráněny v souladu s článkem 26 nařízení (EU) 2015/2283.

Žadatel: „Cricket One Co. Ltd“, 383/3/51 Quang Trung street, Ward 10, Go Vap district, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Během období ochrany údajů smí dotčenou novou potravinu částečně odtučněný prášek z Acheta domesticus (cvrčka domácího) uvádět na trh v Unii pouze společnost „Cricket One Co. Ltd“, kromě případů, kdy povolení pro uvedenou novou potravinu obdrží další žadatel bez odkazu na vědecké důkazy nebo vědecké údaje, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví a jsou chráněny v souladu s článkem 26 nařízení (EU) 2015/2283, nebo se souhlasem společnosti Cricket One Co. Ltd.

Datum ukončení ochrany údajů: 24.1.2028.“

Vícezrnný chléb a pečivo; keksy a slané tyčinky

2

Cereální tyčinky

3

Premixy pro pečené výrobky (suché)

3

Sušenky

1,5

Výrobky na bázi těstovin (sušené)

0,25

Výrobky na bázi plněných těstovin (sušené)

3

Omáčky

1

Zpracované výrobky z brambor, pokrmy na bázi luštěnin a zeleniny, pizza, výrobky na bázi těstovin

1

Sušená syrovátka

3

Náhražky masa

5

Polévky a koncentrované polévky nebo polévky v prášku

1

Snacky na bázi kukuřičné mouky

4

Nápoje podobné pivu

0,1

Čokoládové cukrovinky

2

Ořechy a olejnatá semena

2

Snacky jiné než lupínky

5

Masné polotovary

2

 

2)

do tabulky 2 (Specifikace) se vkládá nový záznam, který zní:

Povolená nová potravina

Specifikace

Částečně odtučněný prášek z Acheta domesticus (cvrčka domácího)

Popis/definice:

Novou potravinou je částečně odtučněný prášek získávaný z celého Acheta domesticus (cvrčka domácího) po řadě kroků zahrnujících 24hodinovou dobu, kdy hmyzu nepřijímá potravu, aby se zbavil obsahu střev, usmrcení hmyzu zmrazením, mytí, tepelné zpracování, sušení, extrakci oleje (mechanické lisování) a mletí.

Vlastnosti/složení:

Surový protein (N x 6,25) (% hmot.): 74,0–78,0

Tuky (% hmot.): 9,0–12,0

Vlhkost (% hmot.): 3,0–6,0

Hrubá vláknina (% hmot.): 8,0–10,0

Chitin (*1) (% hmot.): 4,0–8,5

Popel (% hmot.): ≤ 5,6

Peroxidové číslo (Meq O2/kg tuku) ≤ 5,0

Mangan: ≤ 100,0 mg/kg

Kyanid: ≤ 5,0 mg/kg

Těžké kovy:

Olovo: ≤ 0,1 mg/kg

Kadmium: ≤ 0,025 mg/kg

Mykotoxiny:

Aflatoxiny (suma B1, B2, G1, G2): ≤ 0,4 μg/kg

Deoxynivalenol: ≤ 200,0 μg/kg

Ochratoxin A: ≤ 1,0 μg/kg

Dioxiny a PCB s dioxinovým efektem:

Suma dioxinů a PCB UB s dioxinovým efektem ( (*2)WHO2005 PCDD/F-PCB-TEF): ≤ 1,25 pg/g tuku

Mikrobiologická kritéria:

Celkový počet aerobních mikroorganismů: ≤ 105 KTJ/g

Kvasinky a plísně: ≤ 100 KTJ/g

Escherichia coli: ≤ 50 KTJ/g

Salmonella spp.: nezjištěno ve 25 g

Listeria monocytogenes: nezjištěno ve 25 g

Bacillus cereus (předpoklad): ≤ 100 KTJ/g

Enterobacteriaceae (předpoklad): < 100 KTJ/g

Koagulázopozitivní stafylokoky: ≤ 100 KTJ/g


(*1)  Chitin vypočtený jako rozdíl mezi frakcemi acidodetergentní vláknina a acidodetergentní lignin (ADF-ADL), jak popisuje Hahn a kol. (2018).

(*2)  Horní mez sumy polychlorovaných dibenzo-para-dioxinů (PCDD), polychlorovaných dibenzofuranů (PCDF) a polychlorovaných bifenylů (PCB) s dioxinovým efektem vyjádřená jako faktory toxické rovnocennosti podle Světové zdravotnické organizace (za použití WHO-TEF z roku 2005).

KTJ: kolonii tvořící jednotky.“


4.1.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 2/16


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/6

ze dne 3. ledna 2023,

kterým se povoluje uvedení hrachového a rýžového proteinu fermentovaného myceliem Lentinula edodes (houby shiitake) na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 ze dne 25. listopadu 2015 o nových potravinách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nařízení Komise (ES) č. 1852/2001 (1), a zejména na čl. 12 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2015/2283 stanoví, že na trh v Unii smějí být uváděny pouze nové potraviny povolené a zařazené na seznam Unie pro nové potraviny.

(2)

V souladu s článkem 8 nařízení (EU) 2015/2283 zřídilo prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (2) seznam Unie pro nové potraviny.

(3)

Dne 12. prosince 2019 předložila společnost MycoTechnology, Inc. (dále jen „žadatel“) v souladu s čl. 10 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2283 Komisi žádost o uvedení hrachového a rýžového proteinu fermentovaného myceliem Lentinula edodes (houby shiitake) na trh Unie jako nové potraviny. Žadatel požádal o použití fermentovaného hrachového a rýžového proteinu v pečivu, chlebu, krutonech, pizze, snídaňových cereáliích, cereálních tyčinkách, nápojích na bázi ovoce a zeleniny, nápojových prášcích k okamžitému použití, kakaových a čokoládových cukrovinkách, náhražkách mléčných výrobků a náhradách nemléčných pokrmů pro regulaci hmotnosti, kysaných mléčných výrobcích, výrobcích na bázi těstovin, masných polotovarech a masných výrobcích, polévkách (určených k přímé spotřebě) a koncentrovaných polévkách nebo polévkách v prášku, salátech, náhražkách masa, mléčných nápojích a jednotlivých náhradách jídla pro regulaci hmotnosti určených pro běžnou populaci.

(4)

Dne 12. prosince 2019 žadatel rovněž požádal Komisi o ochranu vědeckých studií a údajů, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví a které předložil jako podklad k žádosti; konkrétně se jedná o podrobný popis výrobního procesu (3) a analýzy složení nové potraviny (4).

(5)

Dne 22. dubna 2020 požádala Komise Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“), aby provedl posouzení hrachového a rýžového proteinu fermentovaného myceliem Lentinula edodes (houby shiitake) jako nové potraviny.

(6)

Dne 28. února 2022 přijal úřad v souladu s článkem 11 nařízení (EU) 2015/2283 své vědecké stanovisko „Safety of pea and rice protein fermented by Shiitake (Lentinula edodes) mycelia as a novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283“ (5) (Bezpečnost hrachového a rýžového proteinu fermentovaného myceliem houby shiitake (Lentinula edodes) jako nové potraviny podle nařízení (EU) 2015/2283).

(7)

Ve svém vědeckém stanovisku dospěl úřad k závěru, že hrachový a rýžový protein fermentovaný myceliem Lentinula edodes je za navržených podmínek použití bezpečný. Uvedené vědecké stanovisko proto poskytuje dostatečné odůvodnění pro závěr, že fermentovaný hrachový a rýžový protein, je-li používán v pečivu, chlebu, krutonech, pizze, snídaňových cereáliích, cereálních tyčinkách, nápojích na bázi ovoce a zeleniny, nápojových prášcích k okamžitému použití, kakaových a čokoládových cukrovinkách, náhražkách mléčných výrobků a náhradách nemléčných pokrmů pro regulaci hmotnosti, kysaných mléčných výrobcích, výrobcích na bázi těstovin, masných polotovarech a masných výrobcích, polévkách (určených k přímé spotřebě) a koncentrovaných polévkách nebo polévkách v prášku, salátech, náhražkách masa, mléčných nápojích a jednotlivých náhradách jídla pro regulaci hmotnosti určených pro běžnou populaci, splňuje podmínky pro uvedení na trh v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2283.

(8)

Ve svém vědeckém stanovisku úřad rovněž uvedl, že jeho závěr o bezpečnosti nové potraviny byl založen na vědeckých studiích a údajích z podrobného popisu výrobního procesu a analýz složení nové potraviny, které jsou obsaženy v dokumentaci žadatele, bez nichž by nebyl schopen novou potravinu posoudit a dospět ke svému závěru.

(9)

Komise vyzvala žadatele, aby podrobněji objasnil odůvodnění, které poskytl ohledně svého tvrzení, že uvedené vědecké studie a údaje jsou předmětem průmyslového vlastnictví, a aby objasnil své tvrzení, že má výhradní právo na ně odkazovat v souladu s čl. 26 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) 2015/2283.

(10)

Žadatel prohlásil, že v době podání žádosti měl vlastnické a výhradní právo odkazovat na vědecké studie a údaje týkající se podrobného popisu výrobního procesu a analýz složení nové potraviny a že třetí strany nemohou mít oprávněný přístup k uvedeným údajům, používat je ani na ně odkazovat.

(11)

Komise posoudila veškeré informace, jež žadatel předložil, a dospěla k závěru, že žadatel dostatečně doložil splnění požadavků stanovených v čl. 26 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2283. Vědecké studie a údaje týkající se podrobného popisu výrobního procesu a analýz složení nové potraviny by proto měly být chráněny v souladu s čl. 27 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2283. Pouze žadateli by proto mělo být povoleno uvádět hrachový a rýžový protein fermentovaný myceliem Lentinula edodes na trh v Unii po dobu pěti let od vstupu tohoto nařízení v platnost.

(12)

Omezení povolení této nové potraviny a odkazování na vědecké studie a údaje obsažené v souboru žadatele pro výhradní použití žadatelem však nebrání tomu, aby o povolení uvádět na trh tutéž novou potravinu požádali další žadatelé, pokud se jejich žádost zakládá na zákonně získaných informacích, jež jsou podkladem pro takové povolení.

(13)

Je vhodné, aby zařazení hrachového a rýžového proteinu fermentovaného myceliem Lentinula edodes jako nové potraviny na seznam Unie pro nové potraviny bylo provázeno informacemi uvedenými v čl. 9 odst. 3 nařízení (EU) 2015/2283.

(14)

Hrachový a rýžový protein fermentovaný myceliem Lentinula edodesby měl být zařazen na seznam Unie pro nové potraviny stanovený v prováděcím nařízení (EU) 2017/2470. Příloha prováděcího nařízení (EU) 2017/2470 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(15)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

(1)   Hrachový a rýžový protein fermentovaný myceliem Lentinula edodes (houby shiitake) se povoluje k uvedení na trh v Unii.

Hrachový a rýžový protein fermentovaný myceliem Lentinula edodes(houby shiitake) se zařadí na seznam Unie pro nové potraviny stanovený v prováděcím nařízení (EU) 2017/2470.

(2)   Příloha prováděcího nařízení (EU) 2017/2470 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Pouze společnosti MycoTechnology, Inc. (6) je povoleno uvádět na trh v Unii novou potravinu uvedenou v článku 1 po dobu pěti let ode dne 24. ledna 2023, pokud povolení pro tuto novou potravinu neobdrží další žadatel bez odkazu na vědecké údaje chráněné podle článku 3 nebo se souhlasem společnosti MycoTechnology, Inc.

Článek 3

Vědecké údaje obsažené v souboru žádosti a splňující podmínky stanovené v čl. 26 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2283 se nepoužijí ve prospěch dalšího žadatele po dobu pěti let ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost bez souhlasu společnosti MycoTechnology, Inc.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. ledna 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 327, 11.12.2015, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 ze dne 20. prosince 2017, kterým se zřizuje seznam Unie pro nové potraviny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách (Úř. věst. L 351, 30.12.2017, s. 72).

(3)  MycoTechnology, Inc. (2020, nezveřejněno).

(4)  MycoTechnology, Inc. (2020 a 2021, nezveřejněno).

(5)  EFSA Journal 2022;20(4):7205.

(6)  Adresa: 18250 E. 40th Avenue, Suite 50, Aurora, 80011 Colorado, Spojené státy.


PŘÍLOHA

Příloha prováděcího nařízení (EU) 2017/2470 se mění takto:

1)

do tabulky 1 (Povolené nové potraviny) se vkládá nový záznam, který zní:

„Povolená nová potravina

Podmínky, za nichž smí být nová potravina používána

Doplňkové zvláštní požadavky na označování

Další požadavky

Ochrana údajů

Hrachový a rýžový protein fermentovaný myceliem Lentinula edodes (houby shiitake)

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „hrachový a rýžový protein fermentovaný myceliem houby shiitake“.

 

Povoleno dne 24.1.2023. Toto zařazení se zakládá na vědeckých údajích, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví a jsou chráněny v souladu s článkem 26 nařízení (EU) 2015/2283.

Žadatel: MycoTechnology, Inc., 18250 E. 40th Avenue, Suite 50, Aurora, 80011 Colorado, Spojené státy. Během období ochrany údajů smí novou potravinu hrachový a rýžový protein fermentovaný myceliem Lentinula edodes (houby shiitake) uvádět na trh v rámci Unie pouze společnost MycoTechnology, Inc., kromě případů, kdy povolení pro danou novou potravinu obdrží další žadatel, aniž by odkazoval na vědecké údaje, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví a jež jsou chráněny v souladu s článkem 26 nařízení (EU) 2015/2283, nebo se souhlasem společnosti MycoTechnology, Inc.

Datum ukončení ochrany údajů: 24.1.2028.“

Pečivo, chléb, krutony, pizza

5 g/100 g

Snídaňové cereálie a cereální tyčinky

33 g/100 g

Nápoje na bázi ovoce a zeleniny

20 g/100 ml

Nápojové prášky připravené k okamžitému použití

93 g/100 g

Kakaové a čokoládové cukrovinky

7 g/100 g

Náhražky mléčných výrobků a náhrady nemléčných pokrmů pro regulaci hmotnosti

11 g/100 g

Kysané mléčné výrobky

5 g/100 g

Výrobky na bázi těstovin

15 g/100 g

Masné polotovary a masné výrobky

14 g/100 g

Polévky (určené k přímé spotřebě) a koncentrované polévky nebo polévky v prášku

3 g/100 g

Saláty

26 g/100 g

Náhražky masa

40 g/100 g

Mléčné nápoje

1 g/100 g

Jednotlivé náhrady jídla pro regulaci hmotnosti

1 g/100 g

2)

do tabulky 2 (Specifikace) se v abecedním pořadí vkládá nový záznam, který zní: [Úřad pro publikace: vložte v abecedním pořadí do CS znění.]

„Povolená nová potravina

Specifikace

Hrachový a rýžový protein fermentovaný myceliem Lentinula edodes (houby shiitake)

Popis:

Nová potravina se vyrábí fermentací směsi 65 % hrachového a 35 % rýžového proteinového koncentrátu s použitím mycelia houby shiitake (Lentinula edodes) a následným tepelným ošetřením za účelem ukončení fermentace a několika fázemi sušení za účelem vytvoření prášku.

Vlastnosti/složení:

Bílkoviny (% sušiny, N x 6,25): ≥ 75,0

Vlhkost: ≤ 7,0

Celkový obsah tuku (% sušiny): ≤ 10,0

Popel (% sušiny): ≤ 10,0

Sacharidy (% podle výpočtu): ≤ 15,0

Mykotoxiny:

Aflatoxin B1 (μg/kg): < 1,0

Aflatoxin B2 (μg/kg): < 1,0

Aflatoxin G1 (μg/kg): < 1,0

Aflatoxin G2 (μg/kg): < 1,0

Aflatoxiny celkem (B1+B2+G1+G2) (μg/kg): < 3,0

Těžké kovy:

Arsen (μg/g): < 0,1

Kadmium (μg/g): < 0,1

Olovo (μg/g): < 0,3

Rtuť (μg/g): < 0,1

Mikrobiologická kritéria:

Celkový počet aerobních mikroorganismů: < 1 000 KTJ/g

Celkové množství kvasinek/plísní: < 100 KTJ/g

Koliformní bakterie: ≤ 10 KTJ/g

Salmonella spp.: Nepřítomnost v 25 g

Escherichia coli: < 10 KTJ/g

Listeria monocytogenes: Nepřítomnost v 25 g

*KTJ: kolonii tvořící jednotky“


4.1.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 2/21


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/7

ze dne 3. ledna 2023,

kterým se povoluje uvedení lakto-N-tetraosy produkované derivovanými kmeny Escherichia coli BL21(DE3) na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 ze dne 25. listopadu 2015 o nových potravinách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nařízení Komise (ES) č. 1852/2001 (1), a zejména na čl. 12 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2015/2283 stanoví, že na trh v Unii smějí být uváděny pouze nové potraviny povolené a zařazené na seznam Unie pro nové potraviny.

(2)

V souladu s článkem 8 nařízení (EU) 2015/2283 zřídilo prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (2) seznam Unie pro nové potraviny.

(3)

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2020/484 (3) bylo povoleno uvedení lakto-N-tetraosy získané mikrobiální fermentací s geneticky modifikovaným kmenem Escherichia coli (dále jen „E. coli“) K12 DH1 na trh Unie jako nové potraviny podle nařízení (EU) 2015/2283.

(4)

Dne 22. května 2020 společnost Chr. Hansen A/S (dále jen „žadatel“) předložila Komisi v souladu s čl. 10 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2283 žádost o povolení uvést lakto-N-tetraosu (dále jen „LNT“) získanou mikrobiální fermentací za použití dvou geneticky modifikovaných kmenů (produkčního kmene a volitelného degradačního kmene) derivovaných z hostitelského kmene E. coli BL21(DE3) na trh Unie jako novou potravinu. Žadatel požádal o použití LNT v počáteční a pokračovací kojenecké výživě podle definice v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013 (4), obilných příkrmech pro kojence a malé děti a příkrmech pro kojence a malé děti podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013, potravinách pro zvláštní lékařské účely pro kojence a malé děti podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013, potravinách pro zvláštní lékařské účely podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013, s výjimkou potravin pro kojence a malé děti, v mléčných nápojích a podobných výrobcích určených malým dětem a v doplňcích stravy podle definice ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES (5) určených pro běžnou populaci. Žadatel rovněž navrhl, že by doplňky stravy obsahující LNT neměly být používány, pokud je tentýž den konzumováno mateřské mléko, které LNT obsahuje přirozeně, a/nebo jiné potraviny s přidanou LNT. Následně žadatel dne 17. června 2022 upravil původní požadavek v žádosti o použití látky LNT v doplňcích stravy, aby byli vyloučeni kojenci a malé děti.

(5)

Dne 22. května 2020 žadatel rovněž požádal Komisi o ochranu údajů, pokud jde o řadu vědeckých studií a údajů, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví, předložených na podporu žádosti. Konkrétně jde o validaci metody pomocí hmotnostní spektometrie („MS“), nukleární magnetické rezonance („NMR“) a vysoce účinné ionexové chromatografie s pulzní amperometrickou detekcí („HPAEC-PAD“) a výsledky určování identity LNT a sacharidových vedlejších produktů (lakto-N-triosa II („LNT2“), para-lakto-N-hexaosa (‘pLNH‘), laktóza a glukóza/galaktóza) přítomných v nové potravině (6); popis geneticky modifikovaného produkčního kmene a volitelného degradačního kmene LNT a lakto-N-neotetraosy („LNnT“) (7); certifikáty ukládání geneticky modifikovaného produkčního a volitelného degradačního kmene LNT a LNnT (8); protokoly o validaci systému qPCR a metod pro geneticky modifikovaný produkční a volitelný degradační kmen LNT a LNnT (9); zkoušku bakteriální reverzní mutace s LNT (10); in vitro zkoušku na přítomnost mikrojader v buňkách savců s LNT (11); 7denní studii orální toxicity na hlodavcích s LNT (12) a 90denní studii orální toxicity na hlodavcích s LNT (13).

(6)

Dne 27. ledna 2021 požádala Komise Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“), aby v souladu s čl. 10 odst. 3 nařízení (EU) 2015/2283 provedl posouzení látky LNT získané mikrobiální fermentací za použití dvou geneticky modifikovaných kmenů (produkčního kmene a volitelného degradačního kmene) derivovaných z hostitelského kmene Escherichia coli („E. coli“) BL21(DE3).

(7)

Dne 23. března 2022 přijal úřad v souladu s článkem 11 nařízení (EU) 2015/2283 své vědecké stanovisko „Safety of lacto-N-tetraose (LNT) produced by derivative strains of Escherichia coli BL21(DE3) as a novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283“ (14) (Bezpečnost lakto-N-tetraosy produkované derivovanými kmeny Escherichia coli BL21(DE3) jako nové potraviny podle nařízení (EU) 2015/2283).

(8)

Ve svém vědeckém stanovisku dospěl úřad k závěru, že LNT je za navrhovaných podmínek použití pro navrhovanou cílovou populaci bezpečná. Uvedené vědecké stanovisko proto poskytuje dostatečné odůvodnění pro závěr, že látka LNT, je-li použita v počáteční a pokračovací kojenecké výživě podle definice v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013, obilných příkrmech pro kojence a malé děti a příkrmech pro kojence a malé děti podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013, potravinách pro zvláštní lékařské účely pro kojence a malé děti podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013, potravinách pro zvláštní lékařské účely podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013, s výjimkou potravin pro kojence a malé děti, v mléčných nápojích a podobných výrobcích určených malým dětem a v doplňcích stravy podle definice ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES určených pro běžnou populaci, splňuje podmínky pro uvedení na trh v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2283.

(9)

Ve svém vědeckém stanovisku úřad rovněž uvedl, že jeho závěr o bezpečnosti nové potraviny vychází z vědeckých studií a údajů týkajících se validace MS, NMR a metody HPAEC-PAD a z výsledků určování identity LNT a sacharidových vedlejších produktů LNT2, pLNH, laktózy a glukózy/galaktózy přítomných v nové potravině; popisu geneticky modifikovaného produkčního a volitelného degradačního kmene LNT a LNnT; certifikátů ukládání geneticky modifikovaného produkčního a volitelného degradačního kmene LNT a LNnT; protokolů o validaci systému qPCR a metod pro geneticky modifikovaný produkční a volitelný degradační kmen LNT a LNnT; zkoušek bakteriální reverzní mutace s LNT; in vitro zkoušky na přítomnost mikrojader v buňkách savců s LNT; 7denní studie orální toxicity na hlodavcích s LNT; a 90denní studie orální toxicity na hlodavcích s LNT, bez nichž by nemohla novou potravinu posoudit a dospět ke svému závěru.

(10)

Komise vyzvala žadatele, aby podrobněji objasnil odůvodnění, které poskytl ohledně svého tvrzení, že uvedené vědecké studie a údaje jsou předmětem průmyslového vlastnictví, a aby objasnil své tvrzení, že má výhradní právo na uvedené studie a údaje odkazovat v souladu s čl. 26 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) 2015/2283.

(11)

Žadatel prohlásil, že v době podání žádosti měl podle vnitrostátního práva výhradní právo odkazovat na vědecké studie a údaje týkající se validace metody pomocí MS, NMR a HPAEC-PAD a výsledků určování identity LNT a sacharidových vedlejších produktů LNT2, pLNH, laktózy a glukózy/galaktózy přítomných v nové potravině; popisu geneticky modifikovaného produkčního a volitelného degradačního kmene LNT a LNnT; certifikátů ukládání geneticky modifikovaného produkčního a volitelného degradačního kmene LNT a LNnT; protokolů o validaci systému a metody pomocí qPCR pro geneticky modifikovaný produkční a volitelný degradační kmen LNT a LNnT; zkoušky bakteriální reverzní mutace s LNT; in vitro zkoušky na přítomnost mikrojader v buňkách savců s LNT; 7denní studie orální toxicity pro určení rozsahu dávky u hlodavců s LNT a 90denní studie orální toxicity u hlodavců s LNT a že třetí strany nemohou mít oprávněný přístup k uvedeným údajům, používat je ani na ně odkazovat.

(12)

Komise posoudila veškeré informace, jež žadatel předložil, a dospěla k závěru, že žadatel dostatečně doložil splnění požadavků stanovených v čl. 26 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2283. Vědecké studie a údaje týkající se validace metody MS, NMR a HPAEC-PAD a výsledků určování identity LNT a vedlejších produktů sacharidů LNT2, pLNH, laktózy a glukózy/galaktózy přítomných v nové potravině; popisu geneticky modifikovaného produkčního a volitelného degradačního kmene LNT a LNnT; certifikátů ukládání geneticky modifikovaného produkčního a volitelného degradačního kmene LNT a LNnT; protokolů o validaci systému a metody pomocí qPCR pro geneticky modifikovaný produkční a volitelný degradační kmen LNT a LNnT; zkoušky bakteriální reverzní mutace s LNT; in vitro zkoušky na přítomnost mikrojader v buňkách savců s LNT; 7denní studie orální toxicity pro určení rozsahu dávky u hlodavců s LNT; a 90denní studie orální toxicity u hlodavců s LNT by proto měly být chráněny v souladu s čl. 27 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2283. Pouze žadateli by proto mělo být povoleno uvádět LNT na trh v Unii po dobu pěti let od vstupu tohoto nařízení v platnost.

(13)

Omezení povolení LNT a odkazování na vědecké studie a údaje obsažené v souboru žadatele pro výhradní použití žadatelem však nebrání tomu, aby o povolení uvádět na trh tutéž novou potravinu požádali další žadatelé, pokud se jejich žádost zakládá na zákonně získaných informacích, jež jsou podkladem pro takové povolení.

(14)

V souladu s podmínkami použití doplňků stravy obsahujících LNT, které navrhl žadatel a které posoudil úřad, je nezbytné informovat spotřebitele pomocí vhodného označení, že doplňky stravy obsahující LNT by se neměly konzumovat, pokud jsou v tentýž den konzumovány jiné potraviny s přidanou LNT.

(15)

Je vhodné, aby zařazení látky LNT produkované derivovanými kmeny E. coli BL21(DE3) jako nové potraviny na seznam Unie pro nové potraviny bylo provázeno informacemi uvedenými v čl. 9 odst. 3 nařízení (EU) 2015/2283.

(16)

Látka LNT produkovaná derivovanými kmeny E. coli BL21(DE3) by měla být zařazena na seznam Unie pro nové potraviny stanovený v prováděcím nařízení (EU) 2017/2470. Příloha prováděcího nařízení (EU) 2017/2470 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(17)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1)   Lakto-N-tetraosa produkovaná derivovanými kmeny E. coli BL21(DE3) se povoluje k uvedení na trh v Unii.

Lakto-N-tetraosa produkovaná derivovanými kmeny E. coli BL21(DE3) se zařadí na seznam Unie pro nové potraviny stanovený v prováděcím nařízení (EU) 2017/2470.

2)   Příloha prováděcího nařízení (EU) 2017/2470 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Pouze společnosti Chr. Hansen A/S (15) je povoleno uvádět na trh v Unii novou potravinu uvedenou v článku 1 po dobu pěti let ode dne 24. ledna 2023, pokud povolení pro tuto novou potravinu neobdrží další žadatel bez odkazu na vědecké údaje chráněné podle článku 3 nebo se souhlasem společnosti Chr. Hansen A/S.

Článek 3

Vědecké údaje obsažené v souboru žádosti a splňující podmínky stanovené v čl. 26 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2283 se nepoužijí ve prospěch dalšího žadatele po dobu pěti let ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost bez souhlasu společnosti Chr. Hansen A/S.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. ledna 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 327, 11.12.2015, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 ze dne 20. prosince 2017, kterým se zřizuje seznam Unie pro nové potraviny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách (Úř. věst. L 351, 30.12.2017, s. 72).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/484 ze dne 2. dubna 2020, kterým se povoluje uvedení lakto-N-tetraosy na trh jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Úř. věst. L 103, 3.4.2020, s. 3).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013 ze dne 12. června 2013 o potravinách určených pro kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti a o zrušení směrnice Rady 92/52/EHS, směrnic Komise 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/39/ES a nařízení Komise (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009 (Úř. věst. L 181, 29.6.2013, s. 35).

(5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES ze dne 10. června 2002 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se doplňků stravy (Úř. věst. L 183, 12.7.2002, s. 51).

(6)  Chr. Hansen 2019 a 2021 (nezveřejněno).

(7)  Chr. Hansen 2019 a 2021 (nezveřejněno).

(8)  Chr. Hansen 2020 (nezveřejněno).

(9)  Chr. Hansen 2021 (nezveřejněno).

(10)  Chr. Hansen 2018 (nezveřejněno) a Parschat K., Oehme A., Leuschner J., Jennewein S. a Parkot J. 2020. A safety evaluation of mixed human milk oligosaccharides in rats. (Hodnocení bezpečnosti směsi oligosacharidů lidského mléka u hlodavců.) Food and Chemical Toxicology, 136, 111118.

(11)  Chr. Hansen 2018 (nezveřejněno) a Parschat K., Oehme A., Leuschner J., Jennewein S. a Parkot J. 2020. A safety evaluation of mixed human milk oligosaccharides in rats. (Hodnocení bezpečnosti směsi oligosacharidů lidského mléka u hlodavců.) Food and Chemical Toxicology, 136, 111118.

(12)  Chr. Hansen 2018 a 2021 (nezveřejněno) a Parschat K., Oehme A., Leuschner J., Jennewein S. a Parkot J. 2020. A safety evaluation of mixed human milk oligosaccharides in rats. (Hodnocení bezpečnosti směsi oligosacharidů lidského mléka u hlodavců.) Food and Chemical Toxicology, 136, 111118.

(13)  Chr. Hansen 2019 a 2021 (nezveřejněno) a Parschat K., Oehme A., Leuschner J., Jennewein S. a Parkot J. 2020. A safety evaluation of mixed human milk oligosaccharides in rats. (Hodnocení bezpečnosti směsi oligosacharidů lidského mléka u hlodavců.) Food and Chemical Toxicology, 136, 111118.

(14)  EFSA Journal 2022;20(5):7242.

(15)  Adresa: Bøge Allé 10-12, 2970 Hørsholm, Danmark.


PŘÍLOHA

Příloha prováděcího nařízení (EU) 2017/2470 se mění takto:

1)

Do tabulky 1 (Povolené nové potraviny) se v abecedním pořadí vkládá nový záznam, který zní:

Povolená nová potravina

Podmínky, za nichž smí být nová potravina používána

Doplňkové zvláštní požadavky na označování

Další požadavky

Ochrana údajů

„Lakto-N-tetraosa („LNT“)

(produkovaná derivovanými kmeny E. coli BL21(DE3))

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální limity (vyjádřené jako lakto-N-tetraosa)

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „lakto-N-tetraosa“.

Na označení doplňků stravy obsahujících lakto-N-tetraosu (LNT) musí být uveden údaj, že

a)

tyto doplňky stravy by neměly být konzumovány dětmi mladšími 3 let;

b)

tyto doplňky stravy by se neměly používat, pokud jsou tentýž den konzumovány jiné potraviny obsahující přidanou lakto-N-tetraosu.

 

Povoleno dne 24.1.2023. Toto zařazení se zakládá na vědeckých důkazech a vědeckých údajích, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví a jež jsou chráněny v souladu s článkem 26 nařízení (EU) 2015/2283.

Žadatel: „Chr. Hansen A/S“, Boege Allé 10-12, 2970 Hoersholm, Dánsko. Během období ochrany údajů smí novou potravinu lakto-N-tetraosu na trh v Unii uvádět pouze společnost „Chr. Hansen A/S“, pokud povolení pro novou potravinu neobdrží další žadatel, aniž by odkazoval na vědecké důkazy nebo vědecké údaje, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví a které jsou chráněny v souladu s článkem 26 nařízení (EU) 2015/2283, nebo se souhlasem subjektu „Chr. Hansen A/S“.

Datum ukončení ochrany údajů: 24.1.2028.“

Počáteční kojenecká výživa podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013

1,82 g/l v konečném výrobku připraveném k použití a prodávaném jako takový nebo rekonstituovaném podle pokynů výrobce

Pokračovací kojenecká výživa podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013

1,82 g/l v konečném výrobku připraveném k použití a prodávaném jako takový nebo rekonstituovaném podle pokynů výrobce

Obilné a ostatní příkrmy pro kojence a malé děti podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013

1,82 g/l nebo 1,82 g/kg v konečném výrobku připraveném k použití a prodávaném jako takový nebo rekonstituovaném podle pokynů výrobce

Mléčné nápoje a obdobné výrobky určené malým dětem

1,82 g/l v konečném výrobku připraveném k použití a prodávaném jako takový nebo rekonstituovaném podle pokynů výrobce

Potraviny pro zvláštní lékařské účely pro kojence a malé děti podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013

V souladu se zvláštními nutričními potřebami kojenců a malých dětí, kterým jsou výrobky určeny, avšak v žádném případě nepřevyšující 1,82 g/l nebo 1,82 g/kg v konečném výrobku připraveném k použití a prodávaném jako takový nebo rekonstituovaném podle pokynů výrobce.

Potraviny pro zvláštní lékařské účely podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013, s výjimkou potravin pro kojence a malé děti

V souladu se zvláštními nutričními potřebami osob, pro které jsou výrobky určeny

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES pro běžnou populaci, kromě kojenců a malých dětí

4,6 g/den

2)

Do tabulky 2 (Specifikace) se v abecedním pořadí vkládá nový záznam, který zní:

Povolená nová potravina

Specifikace

„Lakto-N-tetraosa („LNT“)

(produkovaná derivovanými kmeny E. coli BL21(DE3))

Popis:

Lakto-N-tetraosa je přečištěný a koncentrovaný bílý až krémový prášek, který vzniká mikrobiální fermentací.

Definice:

Chemický název: β-D-galaktopyranosyl-(1→3)-2-acetamido-2-deoxy-β-D-glukopyranosyl-(1→3)-β-D-galaktopyranosyl-(1→4)-D-glukopyranosa

Chemický vzorec: C26H45NO21

č. CAS: 14116-68-8

Molekulová hmotnost: 707,63 Da

Zdroj: Dva geneticky modifikované kmeny (produkční kmen a volitelný degradační kmen) Escherichia coli BL21(DE3)

Vlastnosti/složení:

Lakto-N-tetraosa (% sušiny): ≥ 75,0 % (hmotnostních)

D-laktóza (% sušiny): ≤ 5,0 % (hmotnostních)

Lakto-N-triosa II (% sušiny): ≤ 5,0 % (hmotnostních)

Para-lakto-N-hexaosa (% sušiny): ≤ 5,0 % (hmotnostních)

D-galaktóza a D-glukóza (% sušiny): ≤ 5,0 % (hmotnostních)

Suma jiných sacharidůa: ≤ 15,0 % (hmotnostních)

Vlhkost: ≤ 9,0 % (hmotnostních)

Popel: ≤ 1,0 % (hmotnostních)

Zbytkové bílkoviny: ≤ 0,01 % (hmotnostních)

Těžké kovy a kontaminující látky:

Arsen: ≤ 0,2 mg/kg

Aflatoxin M1: ≤ 0,025 μg/kg

Mikrobiologická kritéria:

Standardní počet mikroorganismů: ≤ 1 000 KTJ/g

Enterobacteriaceae: ≤ 10 KTJ/g

Salmonella spp.: nepřítomnost ve 25 g

Kvasinky a plísně: ≤ 100 KTJ/g

Cronobacter (Enterobacter) sakazaki: nepřítomnost v 10 g

Zbytkové endotoxiny: ≤ 10 EJ/mg

a Suma jiných sacharidů = 100 (% (hmot.) sušiny) – kvantifikované sacharidy (% (hmot.) sušiny) – popel (% (hmot.) sušiny). KTJ: kolonii tvořící jednotky; EJ: endotoxinové jednotky“


4.1.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 2/28


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/8

ze dne 3. ledna 2023

o obnovení povolení přípravků Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762, Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236 a Lactococcus lactis NCIMB 30117 jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat a o zrušení prováděcích nařízení (EU) č. 868/2011, (EU) č. 1111/2011 a (EU) č. 227/2012

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje a obnovuje.

(2)

Přípravek Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762, dříve taxonomicky identifikovaný jako Lactobacillus plantarum (DSM 21762), přípravek Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236, dříve taxonomicky identifikovaný jako Lactobacillus plantarum (NCIMB 30236), a přípravek Lactococcus lactis NCIMB 30117 byly prováděcími nařízeními Komise (EU) č. 868/2011 (2), (EU) č. 1111/2011 (3) a (EU) č. 227/2012 (4) povoleny jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat na dobu deseti let.

(3)

V souladu s čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 1831/2003 byly podány žádosti o obnovení povolení přípravků Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762, Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236 a Lactococcus lactis NCIMB 30117 jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat s požadavkem zařadit uvedené doplňkové látky do kategorie doplňkových látek „technologické doplňkové látky“. Uvedené žádosti byly podány spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 14 odst. 2 uvedeného nařízení.

(4)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dospěl ve svých stanoviscích ze dne 5. května 2021 (5), 26. ledna 2022 (6) a 23. března 2022 (7) k závěru, že žadatelé předložili důkazy, že uvedené doplňkové látky splňují stávající podmínky povolení. Úřad dospěl k závěru, že přípravky Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762, Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236 a Lactococcus lactis NCIMB 30117 nemají nepříznivé účinky na zdraví zvířat, bezpečnost spotřebitelů nebo na životní prostředí. Konstatoval rovněž, že Lactococcus lactis NCIMB 30117 by měl být považován za látku senzibilizující dýchací cesty, nelze však vyvodit závěry týkající se senzibilizace kůže a potenciálu být dráždivý pro oči a kůži, zatímco Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236 by měl být považován za látku senzibilizující kůži a dýchací cesty, nelze však vyvodit závěry týkající se potenciálu být dráždivý pro oči a kůži. Úřad rovněž dospěl k závěru, že Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762 není látkou dráždivou pro oči a kůži, je však považován za látku senzibilizující kůži a dýchací cesty. Referenční laboratoř Evropské unie konstatovala, že závěry a doporučení obsažené v předchozím posouzení, pokud jde o metody analýzy používané pro kontrolu látek přidaných do krmiv, jsou platné a použitelné i v případě stávajících žádostí.

(5)

Posouzení přípravků Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762, Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236 a Lactococcus lactis NCIMB 30117 prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Proto by povolení uvedených doplňkových látek mělo být obnoveno.

(6)

Komise se domnívá, že by měla být přijata vhodná ochranná opatření, aby se zabránilo nepříznivým účinkům na lidské zdraví, zejména pokud jde o uživatele uvedených doplňkových látek. Tato ochranná opatření by měla být v souladu s právními předpisy Unie o požadavcích na bezpečnost pracovníků.

(7)

V důsledku obnovení povolení přípravků Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762, Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236 a Lactococcus lactis NCIMB 30117 jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat by měla být zrušena prováděcí nařízení (EU) č. 868/2011, (EU) č. 1111/2011 a (EU) č. 227/2012.

(8)

Vzhledem k tomu, že bezpečnostní důvody nevyžadují okamžité provedení změn v podmínkách pro povolení přípravků Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762, Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236 a Lactococcus lactis NCIMB 30117, je vhodné stanovit přechodné období, které by zúčastněným stranám umožnilo připravit se na plnění nových požadavků vyplývajících z obnovení povolení.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Povolení přípravků uvedených v příloze, náležejících do kategorie doplňkových látek „technologické doplňkové látky“ a funkční skupiny „doplňkové látky k silážování“, se obnovuje podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

1.   Přípravky Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762, Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236 a Lactococcus lactis NCIMB 30117 uvedené v příloze a premixy obsahující tyto látky, vyrobené a označené před dnem 24. července 2023 v souladu s pravidly platnými před dnem 24. ledna 2023 mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících zásob.

2.   Krmné směsi a krmné suroviny obsahující přípravky Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762, Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236 a Lactococcus lactis NCIMB 30117 uvedené v příloze, vyrobené a označené před dnem 24. ledna 2024 v souladu s pravidly platnými před dnem 24. ledna 2023 mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících zásob, jestliže jsou určeny pro zvířata určená k produkci potravin.

3.   Krmné směsi a krmné suroviny obsahující přípravky Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762, Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236 a Lactococcus lactis NCIMB 30117 uvedené v příloze, vyrobené a označené před dnem 24. ledna 2025 v souladu s pravidly platnými před dnem 24. ledna 2023 mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících zásob, jestliže jsou určeny pro zvířata neurčená k produkci potravin.

Článek 3

Prováděcí nařízení (EU) č. 868/2011, (EU) č. 1111/2011 a (EU) č. 227/2012 se zrušují.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. ledna 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 868/2011 ze dne 31. srpna 2011 o povolení přípravku Lactobacillus plantarum (DSM 21762) a přípravku Lactobacillus buchneri (DSM 22963) jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Úř. věst. L 226, 1.9.2011, s. 2).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1111/2011 ze dne 3. listopadu 2011 o povolení Lactobacillus plantarum (NCIMB 30236) jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Úř. věst. L 287, 4.11.2011, s. 30).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 227/2012 ze dne 15. března 2012 o povolení Lactococcus lactis (NCIMB 30117) jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Úř. věst. L 77, 16.3.2012, s. 8).

(5)  EFSA Journal 2021;19(5):6613.

(6)  EFSA Journal 2022;20(3):7149.

(7)  EFSA Journal 2022;20(4):7243.


PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

CFU/kg čerstvého materiálu

Kategorie: technologické doplňkové látky. Funkční skupina: doplňkové látky k silážování

1k2071

Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762

Složení doplňkové látky

Přípravek Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762 s obsahem nejméně 5 × 1011 CFU/g doplňkové látky

Pevná forma

všechny druhy zvířat

––

––

––

1.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování.

2.

Minimální obsah doplňkové látky, pokud není použita v kombinaci s jinými mikroorganismy jako doplňkovými látkami k silážování: 1×108 CFU/kg čerstvého materiálu.

3.

Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit nebo snížit na minimum, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky, včetně ochrany pokožky a dýchacích cest.

24. ledna 2033

Charakteristika účinné látky

Vitální buňky Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762.

Analytická metoda  (1)

Stanovení počtu mikroorganismů: kultivační metoda. EN 15787.

Identifikace: gelová elektroforéza s pulzním polem (PFGE) nebo metody sekvenování DNA.


Identifikační číslo doplňkové látky

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

CFU doplňkové látky/kg čerstvého materiálu

Kategorie: technologické doplňkové látky. Funkční skupina: doplňkové látky k silážování

1k2073

Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236

Složení doplňkové látky

Přípravek Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236 s obsahem nejméně 1,2 × 1011 CFU/g doplňkové látky

Pevná forma

všechny druhy zvířat

––

––

––

1.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování.

2.

Minimální obsah doplňkové látky, pokud není použita v kombinaci s jinými mikroorganismy jako doplňkovými látkami k silážování: 2,4×108 CFU/kg čerstvého materiálu.

3.

Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit nebo snížit na minimum, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky, včetně ochrany očí, pokožky a dýchacích cest.

24. ledna 2033

Charakteristika účinné látky

Vitální buňky Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236

Analytická metoda  (2)

Stanovení počtu mikroorganismů Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236 v doplňkové látce:

kultivační metoda (EN 15787).

Identifikace Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236:

gelová elektroforéza s pulzním polem (PFGE) nebo metody sekvenování DNA.


Identifikační číslo doplňkové látky

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

CFU doplňkové látky/kg čerstvého materiálu

Kategorie: technologické doplňkové látky. Funkční skupina: doplňkové látky k silážování

1k2083

Lactococcus lactis NCIMB 30117

Složení doplňkové látky

Přípravek Lactococcus lactis NCIMB 30117 s obsahem nejméně 5 × 1010 CFU/g doplňkové látky

Pevná forma

všechny druhy zvířat

––

––

––

1.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování.

2.

Minimální obsah doplňkové látky, pokud není použita v kombinaci s jinými mikroorganismy jako doplňkovými látkami k silážování: 1×108 CFU/kg čerstvého materiálu.

3.

Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit nebo snížit na minimum, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky, včetně ochrany očí, pokožky a dýchacích cest.

24. ledna 2033

Charakteristika účinné látky

Vitální buňky Lactococcus lactis NCIMB 30117

Analytická metoda  (3)

Stanovení počtu mikroorganismů v doplňkové látce:

kultivace na MSR agaru (ISO 15214).

Identifikace:

gelová elektroforéza s pulzním polem (PFGE) nebo metody sekvenování DNA.


(1)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(2)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(3)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en


ROZHODNUTÍ

4.1.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 2/34


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2023/9

ze dne 20. prosince 2022,

kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech

(oznámeno pod číslem C(2022) 9934)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (1), a zejména na čl. 259 odst. 1 písm. c) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Vysoce patogenní influenza ptáků (HPAI) je infekční virová nákaza ptáků, která může mít vážný dopad na výnosnost drůbežářského odvětví, což způsobuje narušení obchodu uvnitř Unie a vývozu do třetích zemí. Viry HPAI mohou infikovat stěhovavé ptáky, kteří tyto viry mohou během podzimní a jarní migrace šířit na velké vzdálenosti. Výskyt virů HPAI u volně žijících ptáků proto představuje stálou hrozbu přímého či nepřímého zavlečení těchto virů do zařízení s chovem drůbeže nebo ptáků chovaných v zajetí. V případě ohniska HPAI hrozí, že se původce nákazy může rozšířit do dalších zařízení s chovem drůbeže nebo ptáků chovaných v zajetí.

(2)

Nařízení (EU) 2016/429 stanoví nový legislativní rámec pro prevenci a tlumení nákaz přenosných na zvířata nebo na člověka. HPAI spadá pod definici nákazy uvedené na seznamu ve zmíněném nařízení a vztahují se na ni pravidla pro prevenci a tlumení nákaz v něm stanovená. Kromě toho nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 (2) doplňuje nařízení (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu, včetně opatření k tlumení HPAI.

(3)

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/641 (3) bylo přijato v rámci nařízení (EU) 2016/429 a stanoví mimořádná opatření na úrovni Unie v souvislosti s ohnisky HPAI.

(4)

Prováděcí rozhodnutí (EU) 2021/641 konkrétně stanoví, že ochranná pásma, pásma dozoru a další uzavřená pásma vymezená členskými státy v návaznosti na ohniska HPAI v souladu s nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 mají zahrnovat přinejmenším oblasti uvedené jako ochranná pásma, pásma dozoru a další uzavřená pásma v příloze uvedeného prováděcího rozhodnutí.

(5)

Příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 byla nedávno změněna prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2022/2420 (4), a sice v návaznosti na ohniska HPAI u drůbeže nebo ptáků chovaných v zajetí v Německu, Irsku, Francii, Itálii, Maďarsku a Nizozemsku, která bylo třeba v uvedené příloze zohlednit.

(6)

Od data přijetí prováděcího rozhodnutí (EU) 2022/2420 oznámily Německo, Francie, Itálie a Maďarsko Komisi další ohniska HPAI v zařízeních s chovem drůbeže nebo ptáků chovaných v zajetí, která se nacházejí ve spolkových zemích Severní Porýní-Vestfálsko, Šlesvicko-Holštýnsko, Sasko-Anhaltsko, Durynsko, Sasko, Dolní Sasko v Německu, ve správních oblastech Nouvelle-Aquitaine a Pays de la Loire ve Francii, v regionech Lombardie a Benátsko v Itálii a v župách Bács-Kiskun a Csongrád-Csanád v Maďarsku.

(7)

Kromě toho Česko, Kypr a Polsko informovaly Komisi o ohniscích HPAI v zařízeních s chovem drůbeže nebo ptáků chovaných v zajetí, která se nacházejí ve Středočeském a Jihočeském kraji v Česku, v okrese Ammochostos na Kypru a v Opolském vojvodství v Polsku.

(8)

Příslušné orgány Česka, Německa, Francie, Itálie, Kypru, Maďarska a Polska přijaly nezbytná opatření k tlumení nákazy požadovaná v souladu s nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/687, včetně vymezení ochranných pásem a pásem dozoru kolem uvedených ohnisek.

(9)

Kromě toho se příslušný orgán Francie rozhodl zřídit další uzavřená pásma nad rámec ochranných pásem a pásem dozoru vymezených v návaznosti na některá ohniska v uvedeném členském státě.

(10)

Komise ve spolupráci s Českem, Německem, Francií, Itálií, Kyprem, Maďarskem a Polskem prozkoumala opatření k tlumení nákazy, která uvedené členské státy přijaly, a s uspokojením konstatovala, že hranice ochranných pásem a pásem dozoru v Česku, Německu, Francii, Itálii, na Kypru, v Maďarsku a Polsku vymezených příslušnými orgány uvedených členských států jsou v dostatečné vzdálenosti od zařízení, kde byla ohniska HPAI potvrzena.

(11)

V příloze prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 nejsou v současné době uvedeny žádné oblasti jako ochranná pásma a pásma dozoru pro Česko, Kypr a Polsko.

(12)

Aby se předešlo jakémukoli zbytečnému narušení obchodu uvnitř Unie a kladení neopodstatněných překážek obchodu ze strany třetích zemí, je nutné na úrovni Unie ve spolupráci s Českem, Německem, Francií, Itálií, Kyprem, Maďarskem a Polskem urychleně popsat ochranná pásma a pásma dozoru řádně vymezená těmito členskými státy v souladu s nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/687, jakož i další uzavřená pásma vymezená Francií.

(13)

Oblasti uvedené jako ochranná pásma a pásma dozoru pro Německo, Francii, Itálii a Maďarsko, jakož i oblasti uvedené jako další uzavřená pásma pro Francii v příloze prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 by proto měly být změněny.

(14)

Pro Česko, Kypr a Polsko by navíc měla být v příloze prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 uvedena ochranná pásma a pásma dozoru.

(15)

Příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 by proto měla být za účelem aktualizace regionalizace na úrovni Unie změněna tak, aby zohledňovala ochranná pásma a pásma dozoru řádně vymezená Českem, Německem, Francií, Itálií, Kyprem, Maďarskem a Polskem a další uzavřená pásma vymezená Francií v souladu s nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 a dobu trvání opatření, která mají být v těchto pásmech uplatňována.

(16)

Prováděcí rozhodnutí (EU) 2021/641 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(17)

Vzhledem k naléhavosti epizootologické situace v Unii, pokud jde o šíření HPAI, je důležité, aby změny, které mají být prostřednictvím tohoto rozhodnutí provedeny v prováděcím rozhodnutí (EU) 2021/641, nabyly účinku co nejdříve.

(18)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 20. prosince 2022.

Za Komisi

Stella KYRIAKIDES

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu (Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 64).

(3)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/641 ze dne 16. dubna 2021 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (Úř. věst. L 134, 20.4.2021, s. 166).

(4)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/2420 ze dne 1. prosince 2022, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (Úř. věst. L 318, 12.12.2022, s. 9).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA

Část A

Ochranná pásma v dotčených členských státech* podle článků 1 a 2:

Členský stát: Česko

Referenční číslo ADIS příslušného ohniska

Oblast zahrnující:

Datum ukončení platnosti podle článku 39 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687

Jihočeský kraj

CZ-HPAI(P)-2022-00011

Frahelž (686689); Klec (666009); Lomnice nad Lužnicí (686697); Lužnice (689459); Kolence (706981); Ponědraž (725617); Ponědrážka (725625); Val u Veselí nad Lužnicí (776131); Záblatí u Ponědraže (725633).

23.12.2022

CZ-HPAI(P)-2022-00015

Bošilec (608572); Lhota u Dynína (634271); Frahelž (686689); Klec (666009); Lomnice nad Lužnicí (686697); Ponědraž (725617); Ponědrážka (725625); Val u Veselí nad Lužnicí (776131); Horusice (644978); Záblatí u Ponědraže (725633)

1.1.2023

Středočeský kraj

CZ-HPAI(P)-2022-00012

CZ-HPAI(P)-2022-00013

CZ-HPAI(P)-2022-00014

CZ-HPAI(P)-2022-00016

Herink (627666); Hrusice (648655); Lensedly (662186); Štiřín (662496); Čenětice (676543); Křížkový Újezdec (676551); Dolní Lomnice u Kunic (677213); Kunice u Říčan (677230); Všešímy (677256); Mirošovice u Říčan (695475); Božkov u Mnichovic (697532); Mnichovice u Říčan (697541); Myšlín (697559); Modletice u Dobřejovic (627682); Ondřejov u Prahy (711276); Třemblat (770612); Turkovice u Ondřejova (711284); Pětihosty (747491); Petříkov u Velkých Popovic (720411); Radimovice u Velkých Popovic (720429); Chomutovice u Dobřejovic (627674); Popovičky (627704); Kovářovice (737038); Olešky (737470); Radějovice (737488); Jažlovice (745537); Senohraby (747505); Otice u Svojšovic (761460); Předboř u Prahy (734225); Všechromy (787094); Velké Popovice (779342)

2.1.2023

Členský stát: Německo

Referenční číslo ADIS příslušného ohniska

Oblast zahrnující:

Datum ukončení platnosti podle článku 39 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687

BRANDENBURG

DE-HPAI(NON-P)-2022-01306

Landkreis Prignitz

beginnend im Norden an der Kreisgrenze zum Landkreis Ludwigslust-Parchim an der B 103, der Kreisgrenze in Richtung Osten und Südosten folgend bis zur L 154, der L 154 in Richtung Halenbeck folgend bis Halenbeck, in Halenbeck entlang der Pritzwalker Straße bis zur L 155, der L 155 in Richtung Brügge folgend bis Brügge, in Brügge entlang der Hauptstraße in Richtung Brügge Ausbau, Brügge Ausbau durchquerend bis zur Kreuzung mit der B 103, der B 103 in Richtung Norden folgend bis zum Ausgangspunkt an der Kreisgrenze zum Landkreis Ludwigslust-Parchim

23.12.2022

DE-HPAI(NON-P)-2022-01323

Landkreis Prignitz

beginnend an der Kreisgrenze zum Landkreis Ludwigslust-Parchim an der L 14, der L 14, Jännersdorf einschließend, in Richtung Südosten folgend bis zum Fluss Stepenitz. dem Lauf der Stepenitz in Richtung Südwesten und Süden folgend bis zum Durchlass Weitgendorfer Chaussee, der Weitgendorfer Chaussee folgend bis zur L 13, der L 13 nach Westen über die Autobahn 24 folgend, dann weiter in Richtung Südwesten bis Putlitz Kreuzung Meyenburger Chaussee – Philippshof, der Straße Philippshof in Richtung Westen bis zur Parchimer Chaussee folgend, der Parchimer Chaussee, übergehend in die L 111 in Richtung Nordwesten, die A 24 überquerend, bis zur Kreisgrenze folgend, der Kreisgrenze in Richtung Westen, später in Richtung Norden, folgend bis zum Ausgangspunkt an der L 14 an der Kreisgrenze zum Landkreis Ludwigslust-Parchim

28.12.2022

HESSEN

DE-HPAI(NON-P)-2022-01324

Landkreis Marburg-Biedenkopf

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.407272/50.928777

Betroffen sind Teile der Gemeinden Biedenkopf und Breidenbach

27.12.2022

DE-HPAI(NON-P)-2022-01351

Landkreis Waldeck-Frankenberg

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.899840 51.153197

Betroffen sind Teile der Gemeinden Vöhl, Frankenau

4.1.2023

DE-HPAI(NON-P)-2022-01334

Landkreis Waldeck-Frankenberg

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten:

8.512425 51.093585

Betroffen sind Teile der Gemeinden Bromskirchen, Battenberg (Eder)

29.12.2022

MECKLENBURG-VORPOMMERN

DE-HPAI(NON-P)-2022-01323

Landkreis Ludwigslust-Parchim

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS Koordinaten 12.041500, 53.309565. Betroffen ist die Gemeinde Ruhner Berge mit den Orten und Ortsteilen: Drenkow.

28.12.2022

NIEDERSACHSEN

DE-HPAI(NON-P)-2022-01325

Landkreis Rotenburg (Wümme)

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS-Koordinaten

9.263337/53.143515

Betroffen sind Teile der Gemeinden Reeßum, Horstedt, Rotenburg (Wümme), Bötersen, Hassendorf und Sottrum

2.1.2023

NORDRHEIN-WESTFALEN

DE-HPAI(P)-2022-00092

Stadt Bielefeld

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.495170/51.964723)

Betroffen sind Teile:

der Stadt Bielefeld

23.12.2022

DE-HPAI(NON-P)-2022-01299

Kreis Gütersloh

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.582442/51.850401)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Gütersloh mit den Gemeinden Verl und Schloß Holte-Stukenbrock,

des Kreises Paderborn mit der Stadt Delbrück und der Gemeinde Hövelhof

23.12.2022

DE-HPAI(P)-2022-00097

Kreis Kleve

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 6.300396/51.727608)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Kleve mit der Stadt Kalkar und den Gemeinden Uedem, Bedburg-Hau

2.1.2023

DE-HPAI(P)-2022-00091

Kreis Lippe

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 9.057176 51.979341)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Lippe mit den Städten Barntrup, Blomberg und der Gemeinde Dörentrup

22.12.2022

DE-HPAI(NON-P)-2022-01343

Kreis Lippe

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.959862/52.008142)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Lippe mit den Städten Lemgo, Blomberg, Detmold und der Gemeinde Dörentrup,

28.12.2022

DE-HPAI(NON-P)-2022-01324

Kreis Siegen-Wittgenstein

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.407272/50.928777)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Siegen-Wittgenstein mit der Stadt Bad Laasphe

27.12.2022

DE-HPAI(NON-P)-2022-01324

Kreis Siegen-Wittgenstein

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.407272/50.928777)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Siegen-Wittgenstein mit der Stadt Bad Laasphe

27.12.2022

DE-HPAI(NON-P)-2022-01333

Kreis Siegen-Wittgenstein

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.393029/50.989926)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Siegen-Wittgenstein mit den Städten Bad Berleburg und Bad Laasphe

29.12.2022

DE-HPAI(NON-P)-2022-01334

Kreis Siegen-Wittgenstein

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.512425/51.093585)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Siegen-Wittgenstein mit der Stadt Bad Berleburg

des Hochsauerlandkreises mit der Stadt Hallenberg

29.12.2022

DE-HPAI(NON-P)-2022-01335

Kreis Siegen-Wittgenstein

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.337847/51.038843)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Siegen-Wittgenstein mit der Stadt Bad Berleburg und der Gemeinde Erndtebrück

30.12.2022

DE-HPAI(P)-2022-00090

Kreis Warendorf

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.870534/52.027914)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Warendorf mit den Städten Warendorf, Telgte und der Gemeinde Ostbevern

18.12.2022

SACHSEN

DE-HPAI(NON-P)-2022-01305

Kreis Bautzen

Gemeinde Schmölln-Putzkau mit den Gemarkungen Niederputzkau, Oberputzkau, Schmölln, Tröbigau, Weickersdorf und Teile der Gemarkung Bischofswerda (Bereich südöstlich der B6)

23.12.2022

DE-HPAI(P)-2022-00096

Kreis Bautzen

Gemarkungen Brehmen, Brohna, Camina, Crosta, Droben, Großdubrau, Lomske, Luppa, Luttowitz und Teile der Gemarkungen Lippitsch: Bereich südlich der S101 bis Gemarkungsgrenze am Grenzgraben, Milkel: Bereich südlich der S101, Oppitz: Bereich südlich der im östlichen Gemarkungsbereich liegenden S101, westlich begrenzt durch den Feldweg, der auf die Gemarkungsgrenze Luppa (Waldstück Arabien) mündet, Quatitz: gesamter Bereich nördlich der S107 (Luttowitzer Straße) und westlich der K7210 (Großdubrauer Straße), Radibor: im Osten - Bereich nördlich der K7211 (Caminaer Straße), Bereich nördlich der Verbindungsstraße zwischen Caminaer Straße und Lilienstraße bis zur Gemarkungsgrenze Brohna sowie im Westen - Bereich nördlich des alten Bahndammes bis Gemarkungsgrenze Quoos, Sdier: Bereich westlich der Teiche Großteich und Oberer Großteich sowie Feld- und Waldbereich „Am Forsthaus“, östlich des Mädelteichs

27.12.2022

DE-HPAI(NON-P)-2022-01305

Kreis Sächsische Schweiz - Osterzgebirge

3 km Radius um Primär-Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 14.213868/51.106638

Betroffen sind Teile der Stadt Neustadt in Sachsen

23.12.2022

SACHSEN-ANHALT

DE-HPAI(P)-2022-00094

Landkreis Börde

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS-Koordinaten

11.660969/52.275516

Betroffen ist die Einheitsgemeinde Wolmirstedt und die Ortschaften Schricke und Zielitz der Verbandsgebmeinde Elbe-Heide

26.12.2022

SCHLESWIG-HOLSTEIN

DE-HPAI(P)-2022-00093

Kreis Segeberg

Die Schutzzone erstreckt sich auf folgende bzw. Teile von folgenden Gemeinden:

Leezen, Mözen, Neversdorf, Schwissel, Dreggers, Klein Gladebrügge, Neuengörs; Traventhal und Wakendorf I

23.12.2022

Kreis Stormarn

Gemeinde Travenbrück

Das Gemeindegebiet nördlich der überirdischen Starkstromtrasse.

23.12.2022

THÜRINGEN

DE-HPAI(P)-2022-00095

Stadt Jena

Cospeda, Isserstedt, Krippendorf, Lützenroda, Remderoda, Vierzehnheiligen

28.12.2022

Landkreis Weimarer Land

Großromstedt, Kleinromstedt, Hohlstedt, Kötschau

28.12.2022

Členský stát: Francie

Referenční číslo ADIS příslušného ohniska

Oblast zahrnující:

Datum ukončení platnosti podle článku 39 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687

Département: Dordogne (24)

FR-HPAI(P)-2022-01481

FR-HPAI(P)-2022-01480

FR-HPAI(P)-2022-01517

 

ARCHIGNAC

 

MARCILLAC SAINT QUENTIN

 

PAULIN

 

SAINT CREPIN ET CARLUCET

 

SAINT GENIES

 

SALIGNAC EYVIGUES

27.12.2022

Département: Indre (36)

FR-HPAI(P)-2022-01412

AIZE: Sud de D31 et route entre Moulin Bailly et Aize

BUXEUIL: Sud de D960

ROUVRES LES BOIS

25.12.2022

Département: Landes (40)

FR-HPAI(NON-P)-2022-00391

FR-HPAI(NON-P)-2022-00395

LEON

SAINT-MICHEL-ESCALUS

16.12.2022

Département: Loire-Atlantique (44)

FR-HPAI(P)-2022-01466

VIEILLEVIGNE

24.12.2022

FR-HPAI(P)-2022-01492

FR-HPAI(P)-2022-01497

FR-HPAI(P)-2022-01505

 

LIGNE

 

NORT-SUR-ERDRE

 

PETIT-MARS

 

LES TOUCHES

2.1.2023

Département: Maine-et-Loire (49)

FR-HPAI(P)-2022-01457

FR-HPAI(P)-2022-01471

FR-HPAI(P)-2022-01472

FR-HPAI(P)-2022-01483

FR-HPAI(P)-2022-01485

FR-HPAI(P)-2022-01486

FR-HPAI(P)-2022-01487

FR-HPAI(P)-2022-01489

FR-HPAI(P)-2022-01496

FR-HPAI(P)-2022-01498

FR-HPAI(P)-2022-01506

FR-HPAI(P)-2022-01511

FR-HPAI(P)-2022-01512

FR-HPAI(P)-2022-01516

FR-HPAI(P)-2022-01518

FR-HPAI(P)-2022-01519

FR-HPAI(P)-2022-01524

 

Andrezé

 

Beaupréau

 

Gesté

 

Jallais

 

La Chapelle-du-Genêt

 

La Jubaudière

 

La Poitevinière

 

Le Pin-en-Mauges

 

Saint-Philbert-en-Mauges

 

Villedieu-la-Blouère

 

La Romagne

 

Le Fief-Sauvin

 

La Renaudière

 

Montfaucon-Montigné

 

Roussay

 

Saint-André-de-la-Marche

 

Saint-Macaire-en-Mauges

 

Torfou

2.1.2023

FR-HPAI(P)-2022-01458

FR-HPAI(P)-2022-01467

LES CERQUEUX

YZERNAY

24.12.2022

Département: Morbihan (56)

FR-HPAI(P)-2022-01422

FR-HPAI(P)-2022-01435

FR-HPAI(P)-2022-01443

FR-HPAI(P)-2022-01444

FR-HPAI(P)-2022-01445

EVELLYS -Partie de la commune à l’est de la D767 jusqu’à Siviac puis à l’est de la route allant à Naizin puis au sud de la D203

MOREAC - Partie de la commune à l’est de la D767 jusqu’à Porh Legal puis au nord de la D181 jusqu’à Keranna puis au nord de la route allant de Keranna à Kervalo en passant par Le Petit Kerimars, Bolcalpère et le Faouët d’En Haut

REGUINY - Partie de la commune au sud de la D203 jusqu’à Le Pont Saint Fiacre

RADENAC -Partie de la commune à l’ouest de la D11

BULEON - Partie de la commune au nord de la N24

GUEGON - Partie de la commune au nord de la N24

LANOUEE - Partie de la commune à l’ouest de la rivière de l’Oust jusqu’à Pomeleuc puis au sud de la D155 jusqu’à la Ville Hervieux puis au sud de la 764 jusqu’à la N24

LANTILLAC - Commune entière

PLEUGRIFFET - Partie de la commune au sud de la D117

19.12.2022

Département: Nord (59)

FR-HPAI(P)-2022-01423

 

NEUF-BERQUIN

 

STEENWERCK

 

ESTAIRES

 

LE DOULIEU

16.12.2022

FR-HPAI(P)-2022-01434

 

NEUF-BERQUIN

 

STEENWERCK

 

ESTAIRES

 

LE DOULIEU

 

AUBERS

 

HERLIES

 

ILLIES

19.12.2022

Département: Orne (61)

FR-HPAI(NON-P)-2022-00354

 

LA FERTE-EN-OUCHE

 

LA GONFRIERE

 

SAINT-NICOLAS-DE-SOMMAIRE

16.12.2022

Département: Pas-de Calais (62)

FR-HPAI(P)-2022-01427

 

ALLOUAGNE

 

BURBURE

 

CHOQUES

 

GONNEHEM

 

LABEUVRIERE

 

LAPUGNOY

 

LILLERS

 

LOZINGHEM

19.12.2022

Département: Deux – Sèvres (79)

FR-HPAI(P)-2022-01449

 

MENIGOUTE

 

VASLES

20.12.2022

FR-HPAI(P)-2022-01476

FR-HPAI(P)-2022-01501

 

BRULAIN

 

MOUGON-THORIGNE

 

PRAHECQ

 

SAINTE-BLANDINE

 

SAINT-MARTIN-DE-BERNEGOUE

28.12.2022

FR-HPAI(P)-2022-01411

FR-HPAI(P)-2022-01415

FR-HPAI(P)-2022-01414

FR-HPAI(P)-2022-01417

FR-HPAI(P)-2022-01430

FR-HPAI(P)-2022-01436

FR-HPAI(P)-2022-01428

FR-HPAI(P)-2022-01447

FR-HPAI(P)-2022-01448

FR-HPAI(P)-2022-01449

FR-HPAI(P)-2022-01477

FR-HPAI(P)-2022-01450

FR-HPAI(P)-2022-01475

FR-HPAI(P)-2022-01474

FR-HPAI(P)-2022-01482

FR-HPAI(P)-2022-01484

FR-HPAI(P)-2022-01473

FR-HPAI(P)-2022-01502

FR-HPAI(P)-2022-01504

FR-HPAI(P)-2022-01515

FR-HPAI(P)-2022-01499

FR-HPAI(P)-2022-01521

FR-HPAI(P)-2022-01522

FR-HPAI(P)-2022-01532

FR-HPAI(P)-2022-01541

FR-HPAI(P)-2022-01534

FR-HPAI(P)-2022-01538

FR-HPAI(P)-2022-01544

 

L’ABSIE

 

ARGENTONNAY

 

BOISME

 

BRESSUIRE

 

BRETIGNOLLES

 

LE BREUIL-BERNARD

 

LE BUSSEAU

 

CERIZAY

 

CHANTELOUP

 

LA CHAPELLE-SAINT-ETIENNE

 

LA CHAPELLE-SAINT-LAURENT

 

CIRIERES

 

COMBRAND

 

COURLAY

 

GENNETON

 

LARGEASSE

 

MAULEON

 

MONTRAVERS

 

NEUVY-BOUIN

 

NUEIL-LES-AUBIERS

 

LA PETITE-BOISSIERE

 

LE PIN

 

PUGNY

 

SAINT-AMAND-SUR-SEVRE

 

SAINT-ANDRE-SUR-SEVRE

 

SAINT-AUBIN-DU-PLAIN

 

SAINT-PAUL-EN-GATINE

 

SAINT PIERRE DES ECHAUBROGNES

 

TRAYES

 

VAL-EN-VIGNES

 

VERNOUX-EN-GATINE

4.1.2023

Département: Vendée (85)

FR-HPAI(P)-2022-01523

 

GROSBREUIL

 

CHÂTEAU D’OLONNE

 

SAINTE FOY

 

LE GIROUARD

 

GROSBREUIL

 

TALMONT SAINT HILAIRE

 

LES ACHARDS

 

SAINT MATHURIN

 

SAINTE FLAIVE DES LOUPS

29.12.2022

FR-HPAI(P)-2022-01526

 

AUIGNY LES CLOUZEAUX

 

BEAULIEU SOUS LA ROCHE

 

LANDERONDE

 

LA ROCHE SUR YON

 

VENANSAULT

16.12.2022

FR-HPAI(P)-2022-01465

FR-HPAI(P)-2022-01468

FR-HPAI(P)-2022-01439

FR-HPAI(P)-2022-01453

 

CHALLANS

 

LE PERRIER

 

SALLERTAINE

 

SOULLANS

 

APPREMONT

 

COMMEQUIERS

 

LA CHAPELLE PALLAU

 

SAINT PAUL MONT PENIT

 

SAINT CHRISTOPHE DU LIGNERON

16.12.2022

FR-HPAI(P)-2022-01536

 

LES LUCS SUR BOULOGNE

 

MONTREVERD

 

ROCHESERVIERE

 

SAINT PHILBERT DE BOUAINE

5.1.2023

FR-HPAI(P)-2022-01424

FR-HPAI(P)-2022-01426

FR-HPAI(P)-2022-01438

FR-HPAI(P)-2022-01440 FR-HPAI(P)-2022-01441

FR-HPAI(P)-2022-01442

FR-HPAI(P)-2022-01446

FR-HPAI(P)-2022-01451

FR-HPAI(P)-2022-01454

FR-HPAI(P)-2022-01455

FR-HPAI(P)-2022-01456

FR-HPAI(P)-2022-01459

FR-HPAI(P)-2022-01460

FR-HPAI(P)-2022-01461

FR-HPAI(P)-2022-01462

FR-HPAI(P)-2022-01463

FR-HPAI(P)-2022-01464

FR-HPAI(P)-2022-01469

FR-HPAI(P)-2022-01470

FR-HPAI(P)-2022-01478

FR-HPAI(P)-2022-01479

FR-HPAI(P)-2022-01488

FR-HPAI(P)-2022-01490

FR-HPAI(P)-2022-01491

FR-HPAI(P)-2022-01493

FR-HPAI(P)-2022-01494

FR-HPAI(P)-2022-01495

FR-HPAI(P)-2022-01500

FR-HPAI(P)-2022-01503

FR-HPAI(P)-2022-01507

FR-HPAI(P)-2022-01508

FR-HPAI(P)-2022-01509

FR-HPAI(P)-2022-01510

FR-HPAI(P)-2022-01513

FR-HPAI(P)-2022-01514

FR-HPAI(P)-2022-01520

FR-HPAI(P)-2022-01525

FR-HPAI(P)-2022-01527

FR-HPAI(P)-2022-01528

FR-HPAI(P)-2022-01529

FR-HPAI(P)-2022-01530

FR-HPAI(P)-2022-01531

FR-HPAI(P)-2022-01533

FR-HPAI(P)-2022-01537

FR-HPAI(P)-2022-01539

FR-HPAI(P)-2022-01540

FR-HPAI(P)-2022-01542

FR-HPAI(P)-2022-01543

FR-HPAI(P)-2022-01546

FR-HPAI(P)-2022-01551

FR-HPAI(P)-2022-01552

FR-HPAI(P)-2022-01553

FR-HPAI(P)-2022-01555

FR-HPAI(P)-2022-01556

FR-HPAI(P)-2022-01557

 

ANTIGNY

 

BAZOGES EN PAILLERS

 

BAZOGES EN PAREDS

 

BEAUREPAIRE

 

BOUFFERE

 

BOURNEZEAU

 

CHANTONNAY

 

CHANVERRIE

 

CHAVAGNES EN PAILLERS

 

CHAVAGNES LES REDOUX

 

CHEFFOIS

 

FOUGERE

 

LA BOISSIERE DE MONT TAIGU

 

LA BRUFFIERE

 

LA CAILLERE SAINT HILAIRE

 

LA CHATAIGNERAIE

 

LA GUYONNIERE

 

LA JAUDONNIERE

 

LA MEILLERAIE TILLAY

 

LA TARDIERE

 

LE BOUPERE

 

LES EPESSES

 

LES HERBIERS

 

LES LANDES GENUSSON

 

MENOMBLET

 

MONSIREIGNE

 

MONTAIGU

 

MONTOURNAIS

 

MORTAGNE SUR SEVRE

 

MOUCHAMPS

 

MOUILLERON SAINT GERMAIN

 

POUZAUGES

 

REAUMUR

 

ROCHETREJOUX

 

SAINT AUBIN DES ORMEAUX

 

SAINT CYR DES GATS

 

SAINT GEORGES DE MONTAIGU

 

SAINT GERMAIN DE PRINCAY

 

SAINT HILAIRE DE LOULAY

 

SAINT HILAIRE LE VOUHIS

 

SAINT LAURENT SUR SEVRE

 

SAINT MALO DU BOIS

 

SAINT MARS LA REORTHE

 

SAINT MARTIN DES NOYERS

 

SAINT MARTINS DES TILLEULS

 

SAINT LMAURICE LE GIRARD

 

SAINT MESMIN

 

SAINT PAUL EN PÄREDS

 

SAINT PIERRE DU CHEMIN

 

SAINT PROUANT

 

SAINT SULPICE EN PAREDS

 

SAINT VINCENT STERLANGES

 

SAINTE CECILE

 

SEVREMONT

 

SIGOURNAIS

 

TALLUD SAINTE GEMME

 

THOUARSAIS BOUILDROUX

 

TIFFAUGES

 

VENDRENNES

5.1.2023

Département: Vienne (86)

FR-HPAI(P)-2022-01449

SANXAY

20.12.2022

Členský stát: Itálie

Referenční číslo ADIS příslušného ohniska

Oblast zahrnující:

Datum ukončení platnosti podle článku 39 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687

Region: Veneto

IT-HPAI(P)-2022-00050

The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.074265, E11.604144

18.12.2022

IT-HPAI(P)-2022-00052

The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.376213, E11.104264

26.12.2022

Region: Lombardia

IT-HPAI(P)-2022-00046

The area of the parts of Lombardia Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.033964, E10.302944

16.12.2022

IT-HPAI(P)-2022-00051

The area of the parts of Lombardia Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.073379, E10.367887

30.12.2022

IT-HPAI(P)-2022-00053

The area of the parts of Lombardia Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.023717, E10.574713

2.1.2023

Členský stát: Kypr

Referenční číslo ADIS příslušného ohniska

Oblast zahrnující:

Datum ukončení platnosti podle článku 39 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687

CY-HPAI(P)-2022-00001

The zones include the parts of Ammochostos District that are contained within a circle of radius three kilometers, centered on GPS coordinates N35.01984619944396, E33.97468921268333

24.12.2022

CY-HPAI(NON-P)-2022-00001

The zones include the parts of Ammochostos District that are contained within a circle of radius three kilometers, centered on GPS coordinates N35.02081597901865, E33.987459243330854

24.12.2022

Členský stát: Maďarsko

Referenční číslo ADIS příslušného ohniska

Oblast zahrnující:

Datum ukončení platnosti podle článku 39 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687

Bács-Kiskun megye

HU-HPAI(P)-2022-00211

HU-HPAI(P)-2022-00216

HU-HPAI(P)-2022-00219

HU-HPAI(P)-2022-00225

HU-HPAI(P)-2022-00285

HU-HPAI(P)-2022-00290

Bugac, Bugacpusztaháza, Fülöpjakab, Jakabszállás, Móricgát és Szank települések közigazgatási területeinek a 46.67844 és 19.65301 és a 46.679183 és a 19.663134, 46.686318 és a 19.661755, a 46.695600 és a 19.681280, a 46.625636 és a 19.653214, a 46.631749 és a 19.677088 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

30.12.2022

HU-HPAI(P)-2022-00212

HU-HPAI(P)-2022-00217

HU-HPAI(P)-2022-00226

HU-HPAI(P)-2022-00229-00230

HU-HPAI(P)-2022-00233-00245

HU-HPAI(P)-2022-00247-00251

HU-HPAI(P)-2022-00256

HU-HPAI(P)-2022-00258-00265

HU-HPAI(P)-2022-00270-00275

HU-HPAI(P)-2022-00277-00281

HU-HPAI(P)-2022-00283-00284

HU-HPAI(P)-2022-00286-00287

HU-HPAI(P)-2022-00289

HU-HPAI(P)-2022-00293

HU-HPAI(P)-2022-00295

Csólyospálos, Harkakötöny, Jászszentlászló, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Kömpöc, Móricgát, Pálmonostora, Petőfiszállás, Szank és Zsana települések közigazgatási területeinek a 46.489980 és a 19.772640, a 46.544237 és a 19.741665, a 46.569793 és a 19.692088, a 46.494360 és a 19.781250, a 46.517887 és a 19.678431, a 46.465166 és a 19.753716, a 46.540082 és a 19.646619, 46.457070 és a 19.620880, a 46.491690 és a 19.689880, a 46.559267 és a 19.683815, a 46.457070 és a 19.620880, 46.511456 és a 19.726186, a 46.493138 és a 19.690420, a 46.485781 és a 19.676447, a 46.499678 és a 19.687294, a 46.484707 és a 19.693469, a 46.537062 és a 19.727489, a 46.520024 és a 19.725265, a 46.532441 és a 19.644402, a 46.545107 és a 19.702540, a 46.543879 és a 19.700779, a 46.556750 és a 19.783380, a 46.460140 és a 19.480575, a 46.469155 és a 19.769960, a 46.525178 és a 19.618940, a 46.566283 és a 19.627354, a 46.497336 és a 19.775280, 19.862000, a 46.449825 és a 19.874751, a 46.442671 és a 19.844208, a 46.442530 és a 19.847300, a 46.457047 és a 19.878295, a 46.457105 és a 19.878381, a 46.446674 és a 19.842729, a 46.432070 és a 19.844230, a 46.417660 és a 19.855820, a 46.279380 és a 19.344527, a 46.448694 és a 19.835750, a 46.546400 és a 19.789500, a 46.451724 és a 19.878076, a 46.460471 és a 19.829871, a 46.438902 és a 19.604347, a 46.444126 és a 19.851216, a 46.516127 és a 19.639443, a 46.497473 és a 19.648627, a 46.499154 és a 19.656645, a 46.565080 és a 19.626590, a 46.425183 és a 19.557660, a 46.524556 és a 19.632469, a 46.520633 és a 19.639630, a 46.543500 és a 19.817600, a 46.539300 és a 19.848100, a 46.534382 és a 19.835872, a 46.516400 és a 19.887200, valamint a 46.555300 és a 19.900300 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

31.12.2022

HU-HPAI(P)-2022-00215

HU-HPAI(P)-2022-00218

HU-HPAI(P)-2022-00220-00221

HU-HPAI(P)-2022-00223-00224

HU-HPAI(P)-2022-00227-00228

HU-HPAI(P)-2022-00231-00232

HU-HPAI(P)-2022-00252

HU-HPAI(P)-2022-00254

HU-HPAI(P)-2022-00276

HU-HPAI(P)-2022-00282

HU-HPAI(P)-2022-00296

Bócsa és Bugac, Bugacpusztaháza, Kakantyú, Orgovány és Szank települések közigazgatási területeinek a 46.627319 és a 19.536083, 46.626416 és a 19.545777, a 46.630891 és a 19.536630, a 46.619573 és a 19.537445, a 46.622916 és a 19.537992, a 46.645837 és a 19.513270, a 46.640484 és a 19.524528, a 46.641252 és a 19.532421, a 46.616930 és a 19.545510, a 46.673759 és a 19.497050, a 46.618622 és a 19.536336, a 46.563426 és a 19.47272, 46.546941 és a 19.530264, a 46.619942 és 19.448554, 46.598273 és a 19.462954 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

6.1.2023

HU-HPAI(P)-2022-00246

Kispáhi és Orgovány települések közigazgatási területeinek a 46.735284 és a 19.458263 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

15.12.2022

HU-HPAI(P)-2022-00257

Kiskunhalas település közigazgatási területének a 46.460140 és a 19.480575 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

21.12.2022

HU-HPAI(P)-2022-00267

Kiskunfélegyháza, Pálmonostora és Petőfiszállás települések közigazgatási területeinek a 46.633607 és a 19.891596 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

23.12.2022

HU-HPAI(P)-2022-00268

Jánoshalma és Mélykút települések közigazgatási területeinek a 46.279380 és a 19.344527 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

25.12.2022

HU-HPAI(P)-2022-00291

Bácsalmás, Bácsszőlős és Mélykút települések közigazgatási területeinek a 46.181634 és a 19.389784 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

1.1.2023

HU-HPAI(P)-2022-00292

Kisszállás település közigazgatási területének a 46.276290 és a 19.530357 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

31.12.2022

HU-HPAI(P)-2022-00297

Kiskunfélegyháza település közigazgatási területének a 46.6894859 és a 19.8074637 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

5.1.2023

Csongrád-Csanád megye

HU-HPAI(P)-2022-00214

HU-HPAI(P)-2022-00222

HU-HPAI(P)-2022-00288

Nagymágocs és Szentes települések közigazgatási területének 46.647079 és a 20.325001, valamint a 46.664455 és a 20.294252, valamint a 46.608922 és a 20.406042 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

28.12.2022

HU-HPAI(P)-2022-00229

HU-HPAI(P)-2022-00236

HU-HPAI(P)-2022-00243

HU-HPAI(P)-2022-00255- 00256

HU-HPAI(P)-2022-00260

HU-HPAI(P)-2022-00265-00266

HU-HPAI(P)-2022-00271-00274

HU-HPAI(P)-2022-00279

HU-HPAI(P)-2022-00283

HU-HPAI(P)-2022-00286

Balástya, Bordány, Csengele, Forráskút, Kistelek és Üllés települések közigazgatási területének a 46.494360 és a 19.781250, a 46.556750 és a 19.783380, valamint a 46.497336 és a 19.775280, a 46.543500 és a 19.817600, a 46.539300 és a 19.848100, a 46.546400 és a 19.789500, a 46.534382 és a 19.835872, a 46.516400 és a 19.887200, valamint a 46.555300 és a 19.900300, 46.387300 és a 19.862000, a 46.359048 és a 19.888786, a 46.449825 és a 19.874751, a 46.457047 és a 19.878295, a 46.457105 és a 19.878381, valamint a 46.451724 és a 19.878076 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

31.12.2022

HU-HPAI(P)-2022-00294

Balástya, Kistelek és Ópusztaszer települések közigazgatási területének a 46.474248 és a19.988948 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

2.1.2023

Békés megye

HU-HPAI(P)-2022-00269

Kaszaper és Tótkomlós települések közigazgatási területeinek a 46.437833 és a 20.778503 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

21.12.2022

Členský stát: Polsko

Referenční číslo ADIS příslušného ohniska

Oblast zahrnující:

Datum ukončení platnosti podle článku 39 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687

PL-HPAI(P)-2022-00037

PL-HPAI(P)-2022-00039

PL-HPAI(P)-2022-00038

W województwie opolskim:

1.

Część gmin: Pokój, Domaszowice, Świerczów w powiecie namysłowskim

2.

Część gminy Wołczyn w powiecie kluczborskim

zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 50.96876/17.90187 and

50.96334/17.91449 and

50.97138/17.86664

5.1.2023

Část B

Pásma dozoru v dotčených členských státech* podle článků 1 a 3:

Členský stát: Česko

Referenční číslo ADIS příslušného ohniska

Oblast zahrnující:

Datum ukončení platnosti podle článku 55 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687

Jihočeský kraj

CZ-HPAI(P)-2022-00011

Bošilec (608572); Sedlíkovice u Dolního Bukovska (628867); Drahov (631990), Dunajovice (633828); Dynín (634255); Lhota u Dynína (634271); Hatín (637513); Nítovice (663221); Dolní Slověnice (750727); Horní Slověnice (750735); Mazelov (762440); Neplachov (703389); Mláka (706990); Novosedly nad Nežárkou (707007); Smržov u Lomnice nad Lužnicí (686701); Kundratice u Svinů (760897); Přeseka (735060); Stará Hlína (753726); Újezdec u Kardašovy Řečice (721701); Hamr nad Nežárkou (776122); Horusice (644978); Veselí nad Lužnicí (780685); Vlkov nad Lužnicí (784061); Zlukov (793361); Kardašova Řečice (663204) – jižní část s částí obce Cikar ohraničená místní komunikací od východu kú probíhající na jih od komunikace 23 navazující dále na ulici Palackého směrem k jihu mezi rybníky Velká Ochoz a Řečice Popelov po ulici Cikar na západní hranici kú po ulici Řehořinky;

Břilice (615021) – severní část katastru od komunikace č. 15512; Velechvín (668494) – severní část katastru od komunikace 146; Holičky u Staré Hlíny (753742) – západní část katastru od komunikace č. 34

1.1.2023

Frahelž (686689); Klec (666009); Lomnice nad Lužnicí (686697); Lužnice (689459); Kolence (706981); Ponědraž (725617); Ponědrážka (725625); Val u Veselí nad Lužnicí (776131); Záblatí u Ponědraže (725633)

24.12.2022 - 1.1.2023

CZ-HPAI(P)-2022-00015

Pelejovice (628841); Sedlíkovice u Dolního Bukovska (628867); Drahov (631990); Dunajovice (633828); Dynín (634255); Nítovice (663221); Dolní Slověnice (750727); Horní Slověnice (750735); Hůrky u Lišova (649589); Lužnice (689459); Mazelov (762440); Neplachov (703389); Kolence (706981); Novosedly nad Nežárkou (707007); Smržov u Lomnice nad Lužnicí (686701); Kundratice u Svinů (760897); Sviny (760901); Ševětín (762458); Přeseka (735060); Hamr nad Nežárkou (776122); Veselí nad Lužnicí (780685); Vlkov nad Lužnicí (784061); Zlukov (793361); Žíšov u Veselí nad Lužnicí (780693);

Kardašova Řečice (663204) – jižní část s částí obce Cikar ohraničená místní komunikací od východu kú probíhající na jih od komunikace 23 navazující dále na ulici Palackého směrem k jihu mezi rybníky Velká Ochoz a Řečice Popelov po ulici Cikar na západní hranici kú po ulici Řehořinky;

Velechvín (668494) – severní část katastru od komunikace 146;

Dolní Bukovsko (628824) – východní část katastrálního území, kdy západní hranici od jihu tvoří silnice III. třídy č. 14711, na ní navazující v intravilánu obce ulice Luční a následně ulice Veselská a na ní navazující místní komunikace až po silnici II. třídy č. 147 vedoucí k severní hranici katastrálního území;

Kolný (668478) – východní část katarálního území, kdy západní hranici od jihu tvoří od turistického rozcestníku Kolná místní komunikace označená jako žlutá turistická cesta a na ni navazující cyklostezka č. 1054 směrem na severní hranici katastrálního území;

Hatín (637513) – západní část katastrálního území, kdy východní hranici od jihu tvoří místní komunikace Strážská (cyklostezka Nežárská) a na ni od rozcestníku Jemčina – zámek krátce na východ navazující Hradecká silnice a následně k severní hranici katastrálního území navazující cyklostezka č. 1170 (místní komunikace Jemčinská a Rudolfovská).

10.1.2023

Bošilec (608572); Lhota u Dynína (634271); Frahelž (686689); Klec (666009); Lomnice nad Lužnicí (686697); Ponědraž (725617); Ponědrážka (725625); Val u Veselí nad Lužnicí (776131); Horusice (644978); Záblatí u Ponědraže (725633).

2.1.2023 - 10.1.2023

Středočeský kraj

CZ-HPAI(P)-2022-00012

CZ-HPAI(P)-2022-00013

CZ-HPAI(P)-2022-00014

CZ-HPAI(P)-2022-00016

Babice (600601); Březí u Říčan (613886); Čerčany (619663); Černé Voděrady (620084); Čestlice (623440); Čtyřkoly (624331); Dobřejovice (627640); Hvězdonice (650170); Chocerady (652024); Samechov (652059); Vestec u Chocerad (652067); Vlkovec (652075); Horní Jirčany (658600); Jesenice u Prahy (658618); Osnice (713279); Zdiměřice u Prahy (713287); Jevany (659312); Jílové u Prahy (660094); Kaliště u Ondřejova (662178); Ládví (662445); Těptín (662500); Klokočná (666467); Konojedy (708097); Kostelec u Křížků (670308); Kozmice u Benešova (671851); Krhanice (674362); Libeň u Libeře (682551); Libeř (682560); Louňovice (687359); Lštění (624357); Mrač (700002); Mukařov u Říčan (700321); Srbín (752967); Žernovka (700339); Nespeky (703770); Nupaky (623458); Oplany (708119); Bělčice u Ostředka (716278); Petroupim (719706); Pohoří u Prahy (724904); Poříčí nad Sázavou (726036); Hole u Průhonic (733962); Průhonice (733971); Přestavlky u Čerčan (735191); Dolní Jirčany (736414); Psáry (736422); Pyšely (737054); Zaječice (737071); Babice u Řehenic (744930); Malešín (744972); Kuří u Říčan (677647); Pacov u Říčan (717207); Říčany u Prahy (745456); Říčany-Radošovice (745511); Strašín u Říčan (756237); Voděrádky (745529); Soběhrdy (751537); Žíňany (751553); Strančice (756067); Svojšovice (761478); Struhařov u Mnichovic (757080); Hradec u Stříbrné Skalice (757667); Hradové Střimelice (757675); Kostelní Střimelice (757683); Stříbrná Skalice (757691); Sulice (759431); Světice u Říčan (760391); Svojetice (761176); Tehov u Říčan (765309); Tehovec (765317); Čakovice u Řehenic (744956); Lojovice (779318); Mokřany u Velkých Popovic (779326); Vestec u Prahy (781029); Vodslivy (716308); Vranov u Čerčan (785351); Vranovská Lhota (785369); Všestary u Říčan (787396); Vyžlovka (789046); Hodkovice u Zlatníků (793213); Zlatníky u Prahy (793221); Zvánovice (793795)

11.1.2023

Herink (627666); Hrusice (648655); Lensedly (662186); Štiřín (662496); Čenětice (676543); Křížkový Újezdec (676551); Dolní Lomnice u Kunic (677213); Kunice u Říčan (677230); Všešímy (677256); Mirošovice u Říčan (695475); Božkov u Mnichovic (697532); Mnichovice u Říčan (697541); Myšlín (697559); Modletice u Dobřejovic (627682); Ondřejov u Prahy (711276); Třemblat (770612); Turkovice u Ondřejova (711284); Pětihosty (747491); Petříkov u Velkých Popovic (720411); Radimovice u Velkých Popovic (720429); Chomutovice u Dobřejovic (627674); Popovičky (627704); Kovářovice (737038); Olešky (737470); Radějovice (737488); Jažlovice (745537); Senohraby (747505); Otice u Svojšovic (761460); Předboř u Prahy (734225); Všechromy (787094); Velké Popovice (779342)

3.1.2023 - 11.1.2023

Hlavní město Praha

CZ-HPAI(P)-2022-00012

CZ-HPAI(P)-2022-00013

CZ-HPAI(P)-2022-00014

CZ-HPAI(P)-2022-00016

Benice (602582); Kolovraty (668591); Křeslice (676071);

Lipany (668605); Nedvězí u Říčan (702323); Pitkovice (773417); Šeberov (762130); Uhříněves (773425); Újezd u Průhonic (773999)

11.1.2023

Členský stát: Německo

Referenční číslo ADIS příslušného ohniska

Oblast zahrnující:

Datum ukončení platnosti podle článku 55 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687

BRANDENBURG

DE-HPAI(NON-P)-2022-01306

DE-HPAI(NON-P)-2022-01323

Landkreis Prignitz

beginnend im Norden an der Kreisgrenze zum Landkreis Ludwigslust-Parchim an der L 14, der Kreisgrenze in Richtung Norden, Westen und dann in Richtung Süden folgend bis zur Verbindungsstraße zwischen Heiligengrabe und Wilmersdorf (Alt Wittstocker Weg), dem Alt Wittstocker Weg in Richtung Nordwesten folgend bis Wilmersdorf, in Wilmersdorf an der Dorfstraße Wilmersdorf entlang in Richtung Neu Krüssow - vom Ortsausgang Wilmersdorf an der K 7052 bis zur Kreuzung mit der Kreisstraße 7019, in Richtung Südwesten dieser nach Alt Krüssow folgend, der K 7019 durch Alt Krüssow in Richtung Beveringen folgend, hier entlang der Dorfstraße Beveringen bis zum Kreuzungspunkt Wegemühle an der Freyensteiner Chaussee, der Freyensteiner Chaussee folgend bis zur Kreuzung Zur Hainholzmühle, der Straße Zur Hainholzmühle folgend bis zur Straße Am Stadion, der Straße Am Stadion folgend bis zur Wegkreuzung Hainholzweg, ab hier der Straße Zum Stadion folgend bis zur Meyenburger Chaussee, ab hier der Straße Zum Stadion dann dem Heidbergweg folgend bis zur Meyenburger Chaussee, der Meyenburger Chaussee in Richtung Südwesten folgend bis zum Preddöhler Weg, dem Preddöhler Weg nach Norden folgend bis zur B 103, hier entlang der B 103 in Richtung Westen bis zur Kreuzung mit der L 111, entlang der L 111, Triglitz durchquerend bis zur Kreuzung mit der K 7025, der K 7025 in Richtung Laaske folgend, Laaske durchquerend bis Lockstädt, Lockstädt durchquerend bis Gülitz, Gülitz durchquerend in Richtung Schönholz bis zur L 13, der L 13 in Richtung Nordosten folgend bis zur K 7041, dieser entlang, Burow durchquerend, bis Pirow, Pirow durchquerend, der K 7041 weiter entlang bis zur Kreuzung mit der L 10, der L 10 folgend in Richtung Norden bis zur Kreisgrenze zum Landkreis Ludwigslust-Parchim, der Kreisgrenze folgend in Richtung Nordosten bis zum Ausgangspunkt an der L 14 an der Kreisgrenze zum Landkreis Ludwigslust-Parchim

Landkreis Ostprignitz-Ruppin

beginnend am nördlichsten Punkt der Gemarkung Freyenstein an der Kreisgrenze zum Landkreis Prignitz, dem Fluss „Dosse“ entlang der Landesgrenze zu Mecklenburg-Vorpommern in südöstlicher Richtung bis zum Grabower Weg folgend, dem Grabower Weg folgend bis zur Ortschaft Wulfersdorf, von dort in gedachter Linie über die Kirche in die Dorfstraße und weiter in den Blesendorfer Weg mündend, den Blesendorfer Weg in südwestlicher Richtung folgend, dabei den Tetschendorfer Damm, den Tetschendorfer Weg und die Ganzower Straße kreuzend bis in die Ortschaft Blesendorf, in der Ortschaft Blesendorf der Blesendorfer Dorfstraße folgend, weiter in südwestlicher Richtung bis zur Kreisgrenze zum Landkreis Prignitz

6.1.2023

DE-HPAI(NON-P)-2022-01306

Landkreis Prignitz

beginnend im Norden an der Kreisgrenze zum Landkreis Ludwigslust-Parchim an der B 103, der Kreisgrenze in Richtung Osten und Südosten folgend bis zur L 154, der L 154 in Richtung Halenbeck folgend bis Halenbeck, in Halenbeck entlang der Pritzwalker Straße bis zur L 155, der L 155 in Richtung Brügge folgend bis Brügge, in Brügge entlang der Hauptstraße in Richtung Brügge Ausbau, Brügge Ausbau durchquerend bis zur Kreuzung mit der B 103, der B 103 in Richtung Norden folgend bis zum Ausgangspunkt an der Kreisgrenze zum Landkreis Ludwigslust-Parchim

24.12.2022 -6.1.2023

DE-HPAI(NON-P)-2022-01323

Landkreis Prignitz

beginnend an der Kreisgrenze zum Landkreis Ludwigslust-Parchim an der L 14, der L 14, Jännersdorf einschließend, in Richtung Südosten folgend bis zum Fluss Stepenitz. dem Lauf der Stepenitz in Richtung Südwesten und Süden folgend bis zum Durchlass Weitgendorfer Chaussee, der Weitgendorfer Chaussee folgend bis zur L 13, der L 13 nach Westen über die Autobahn 24 folgend, dann weiter in Richtung Südwesten bis Putlitz Kreuzung Meyenburger Chaussee – Philippshof, der Straße Philippshof in Richtung Westen bis zur Parchimer Chaussee folgend, der Parchimer Chaussee, übergehend in die L 111 in Richtung Nordwesten, die A 24 überquerend, bis zur Kreisgrenze folgend, der Kreisgrenze in Richtung Westen, später in Richtung Norden, folgend bis zum Ausgangspunkt an der L 14 an der Kreisgrenze zum Landkreis Ludwigslust-Parchim

29.12.2022 – 6.1.2023

HESSEN

DE-HPAI(NON-P)-2022-01324

Landkreis Lahn-Dill

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 8.407272/50.928777

Betroffen sind Teile der Gemeinden Dietzhölztal und Eschenburg

5.1.2023

Landkreis Marburg-Biedenkopf

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 8.407272/50.928777

Betroffen sind Teile der Gemeinden Biedenkopf, Breidenbach, Dautphetal und Steffenberg

5.1.2023

DE-HPAI(NON-P)-2022-01333

Landkreis Marburg-Biedenkopf

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 8.393029 50.989926

Betroffen sind Teile der Gemeinden Biedenkopf, Breidenbach

7.1.2023

DE-HPAI(NON-P)-2022-01324

Landkreis Marburg-Biedenkopf

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.407272/50.928777

Betroffen sind Teile der Gemeinden Biedenkopf und Breidenbach

28.12.2022 – 5.1.2023

Landkreis Waldeck-Frankenberg

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 8.407272/50.928777

Betroffen sind Teile der Gemeinde Hatzfeld (Eder)

5.1.2023

DE-HPAI(NON-P)-2022-01351

Landkreis Waldeck-Frankenberg

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 8.899840 51.153197

Betroffen sind Teile der Gemeinden Lichtenfels, Vöhl, Korbach, Waldeck, Edertal, Bad Wildungen, Haina, Frankenau, Frankenberg (Eder)

13.1.2023

Landkreis Waldeck-Frankenberg

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.899840 51.153197

Betroffen sind Teile der Gemeinden Vöhl, Frankenau

5.1.2023 -13.1.2023

DE-HPAI(NON-P)-2022-01333

Landkreis Waldeck-Frankenberg

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 8.393029/50.989926

Betroffen sind Teile der Gemeinde Hatzfeld (Eder)

7.1.2023

DE-HPAI(NON-P)-2022-01334

Landkreis Waldeck-Frankenberg

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 8.512425 51.093585

Betroffen sind Teile der Gemeinden Hatzfeld (Eder), Battenberg (Eder), Allendorf (Eder), Bromskirchen)

7.1.2023

Landkreis Waldeck-Frankenberg

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten:

8.512425 51.093585

Betroffen sind Teile der Gemeinden Bromskirchen, Battenberg (Eder)

30.12.2022 – 7.1.2023

MECKLENBURG-VORPOMMERN

DE-HPAI(NON-P)-2022-01323

Landkreis Ludwigslust-Parchim

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS Koordinaten 12.041500, 53.309565. Betroffen sind im Landkreis Ludwigslust Parchim die Gemeinde Ganzlin mit den Orten und Ortsteilen: Klein Dammerow, die Gemeinde Gehlsbach mit den Orten und Ortsteilen: Ausbau Darß, Darß, Quaßlin, Quaßlin Hof, Quaßliner Mühle, Wahlstorf, die Gemeinde Kreien mit den Orten und Ortsteilen: Wilsen, die Gemeinde Ruhner Berge mit den Orten und Ortsteilen: Griebow, Jarchow, Leppin, Malow, Malower Mühle, Marnitz, Mentin, Mooster, Suckow, die Gemeinde Siggelkow mit den Orten und Ortsteilen: Groß Pankow, Klein Pankow, Redlin.

6.1.2023

Landkreis Ludwigslust-Parchim

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS Koordinaten 12.041500, 53.309565. Betroffen ist die Gemeinde Ruhner Berge mit den Orten und Ortsteilen: Drenkow

28.12.2022 - 6.1.2023

DE-HPAI(NON-P)-2022-01306

Landkreis Ludwigslust-Parchim

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS Koordinaten 12.277329, 53.287247. Betroffen ist die Gemeinde Ganzlin mit den Orten und Ortsteilen Liebhof, Tönchow und Wendisch Priborn.

1.1.2023

Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 12.277329/53.287247. Betroffen sind die Ortschaft Altenhof, Gemeinde Eldetal mit Ortschaften Massow und Evchensruh, Gemeinde Fincken mit Ortschaften Marienhof, Knüppeldamm, Dammwolde, Jaebetz, Gemeinde Stuer mit Ortschaft Neu Stuer.

26.12.2022

NIEDERSACHSEN

DE-HPAI(P)-2022-00089

Landkreis Aurich

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten:

7.649228/53.428679

Betroffen sind Teile der Gemeinden Großefehn, Wiesmoor, Aurich, Ihlow, Wittmund, Friedeburg, Hesel, Firrel und Uplengen.

17.12.2022

Landkreis Aurich

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten:

7.649228/53.428679

Betroffen sind Teile der Gemeinden Großefehn und Wiesmoor.

9.12.2022-

17.12.2022

DE-HPAI(NON-P)-2022-01325

Landkreis Rotenburg (Wümme)

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS-Koordinaten

9.263337/53.143515

Betroffen sind Teile der Gemeinden Reeßum, Horstedt, Rotenburg (Wümme), Bötersen, Hassendorf, Sottrum, Zeven, Bülstedt, Elsdorf, Gyhum, Scheeßel, Ahausen, Hellwege, Ottersberg und Vorwerk

11.1.2023

Landkreis Rotenburg (Wümme)

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS-Koordinaten

9.263337/53.143515

Betroffen sind Teile der Gemeinden Reeßum, Horstedt, Rotenburg (Wümme), Bötersen, Hassendorf und Sottrum

3.1.2023-

11.1.2023

DE-HPAI(P)-2022-00090

Landkreis Osnabrück

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS-Koordinaten

7.870534/52.027914

Betroffen sind Teile der Gemeinde Glandorf

26.12.2022

DE-HPAI(P)-2022-00091

Landkreis Hameln-Pyrmont

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS-Koordinaten

9.057176/51.979341

Betroffen sind Teile der Gemeinden Bad Pyrmont und Aerzen

31.12.2022

NORDRHEIN-WESTFALEN

DE-HPAI(P)-2022-00092

Stadt Bielefeld

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.495170/51.964723)

Betroffen sind Teile:

der Stadt Bielefeld

24.12.2022-

1.1.2023

Stadt Bielefeld

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.495170/51.964723)

Betroffen sind Teile:

der Stadt Bielefeld

des Kreises Lippe mit der Stadt Oerlinghausen

des Kreises Gütersloh mit der Städten Gütersloh, Halle, Werther, den Gemeinden Schloß Holte-Stukenbrock, Verl, Steinhagen

1.1.2023

DE-HPAI(NON-P)-2022-01299

Kreis Gütersloh

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.582442/51.850401)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Gütersloh mit den Gemeinden Verl, Schloß Holte-Stukenbrock,

des Kreises Paderborn mit der Stadt Delbrück und der Gemeinde Hövelhof

24.12.2022-

1.1.2023

Kreis Gütersloh

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.582442/51.850401)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Gütersloh mit den Städten Gütersloh, Rietberg und den Gemeinden Verl, Schloß Holte-Stukenbrock,

des Kreises Paderborn mit der Städten Delbrück, Paderborn und der Gemeinde Hövelhof

der Stadt Bielefeld

des Kreises Lippe mit der Stadt Oerlinghausen

1.1.2023

DE-HPAI(P)-2022-00097

Kreis Kleve

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 6.300396/51.727608)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Kleve mit der Stadt Kalkar und den Gemeinden Uedem, Bedburg-Hau

3.1.2023-

11.1.2023

Kreis Kleve

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 6.300396/51.727608)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Kleve mit den Städten Kalkar, Kevelaer, Goch, Kleve, Emmerich, Rees und den Gemeinden Uedem, Bedburg-Hau, Weeze

des Kreises Wesel mit der Stadt Xanten und der Gemeinde Sonsbeck

11.1.2023

DE-HPAI(P)-2022-00091

Kreis Lippe

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 9.057176 51.979341)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Lippe mit den Städten Barntrup, Blomberg und der Gemeinde Dörentrup

23.12.2022-

31.12.2022

Kreis Lippe

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 9.057176 51.979341)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Lippe mit den Städten Barntrup, Blomberg, Detmold, Lemgo, Schieder-Schwalenberg, Horn –Bad Meinberg, der Gemeinde Dörentrup, Extertal,

des Kreises Höxter mit der Stadt Steinheim

31.12.2022

DE-HPAI(NON-P)-2022-01343

Kreis Lippe

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.959862/52.008142)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Lippe mit den Städten Lemgo, Blomberg, Detmold und der Gemeinde Dörentrup,

29.12.2022-

6.1.2023

Kreis Lippe

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.959862/52.008142)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Lippe mit den Städten Lemgo, Blomberg, Detmold, Barntrup, Horn-Bad Meinberg, Lage, Bad Salzuflen und den Gemeinden Dörentrup, Kalletal, Extertal

6.1.2023

NL-HPAI(P)-2022-00086

(Ausbruch in den Niederlanden)

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 6.043777/51.532737)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Kleve mit den Städten Kevelaer, Goch und der Gemeinde Weeze

22.12.2022

DE-HPAI(P)-2022-00090

Kreis Warendorf

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.870534/52.027914)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Warendorf mit den Städten Warendorf, Telgte und der Gemeinde Ostbevern,

19.12.2022-

27.12.2022

Kreis Warendorf

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.870534/52.027914)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Warendorf mit den Städten Warendorf, Telgte, Sassenberg und den Gemeinden Ostbevern, Everswinkel

des Kreises Steinfurt mit der Stadt Lengerich, den Gemeinden Ladbergen, Lienen,

der Stadt Münster

27.12.2022

DE-HPAI(NON-P)-2022-01324

Kreis Siegen-Wittgenstein

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.407272/50.928777)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Siegen-Wittgenstein mit der Stadt Bad Laasphe

28.12.2022-

8.1.2023

Kreis Siegen-Wittgenstein

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.407272/50.928777)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Siegen-Wittgenstein mit den Städten Bad Laasphe, Bad Berleburg und den Gemeinden Erndtebrück, Netphen

8.1.2023

DE-HPAI(NON-P)-2022-01333

Kreis Siegen-Wittgenstein

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.393029/50.989926)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Siegen-Wittgenstein mit den Städten Bad Berleburg und Bad Laasphe

30.12.2022-

8.1.2023

Kreis Siegen-Wittgenstein

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.393029/50.989926)

Die Überwachungszone setzt sich zusammen aus folgenden sich überlappenden Bereichen der SO 22-015-01373, 01382, 01383 und 01388.

Betroffen sind Teile:

des Kreises Siegen-Wittgenstein mit den Städten Bad Berleburg, Bad Laasphe und der Gemeinde Erndtebrück

8.1.2023

DE-HPAI(NON-P)-2022-01334

Kreis Siegen-Wittgenstein

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.512425/51.093585)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Siegen-Wittgenstein mit der Stadt Bad Berleburg

des Hochsauerlandkreises mit der Stadt Hallenberg

30.12.2022-

8.1.2023

Kreis Siegen-Wittgenstein

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.512425/51.093585)

Die Überwachungszone setzt sich zusammen aus folgenden sich überlappenden Bereichen der SO 22-015-01373, 01382, 01383 und 01388.

Betroffen sind Teile:

des Kreises Siegen-Wittgenstein mit der Stadt Bad Berleburg

des Hochsauerlandkreises mit den Städten Hallenberg, Schmallenberg, Winterberg

8.1.2023

DE-HPAI(NON-P)-2022-01335

Kreis Siegen-Wittgenstein

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.337847/51.038843)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Siegen-Wittgenstein mit der Stadt Bad Berleburg und der Gemeinde Erndtebrück

31.12.2022-

8.1.2023

Kreis Siegen-Wittgenstein

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.337847/51.038843)

Die Überwachungszone setzt sich zusammen aus folgenden sich überlappenden Bereichen der SO 22-015-01373, 01382, 01383 und 01388.

Betroffen sind Teile:

des Kreises Siegen-Wittgenstein mit den Städten Bad Berleburg, Bad Laasphe, Hilchenbach und der Gemeinde Erndtebrück

des Kreises Olpe mit der Gemeinde Kirchhundem

des Hochsauerlandkreises mit der Stadt Schmallenberg

8.1.2023

RHEINLAND-PFALZ

DE-HPAI(NON-P)-2022-01219

DE-HPAI(P)-2022-00080

DE-HPAI(P)-2022-00081

DE-HPAI(P)-2022-00084

Kreis Altenkirchen

Union der 10 km Radien um die Ausbruchsbetriebe mit den GPS-Koordinaten:

 

7.685763/50.834267

 

7.640940/50.800340

 

7.710063/50.961332

 

7.980232/50.871116

Betroffen sind Verbandsgemeinden Hamm, Kirchen und Wissen sowie die Stadt Herdorf, außerdem in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld die Ortsgemeinden Werkhausen, Oberirsen, Ölsen, Wölmersen, Busenhausen, Kettenhausen, Obererbach, Heupelzen, Bachenberg, Hilgenroth, Volkerzen, Racksen, Isert, Eichelhardt, Idelberg und Helmeroth

16.12.2022

DE-HPAI(P)-2022-00084

DE-HPAI(NON-P)- 2022-01219

Kreis Altenkirchen

Union der 3 km-Radien um die Ausbruchsbetriebe mit den GPS- Koordinaten:

 

7.685763/50.834267

 

7.640940/50.800340

Betroffen sind die Stadt Wissen und die Ortsgemeinde Birken-Honigsessen, jeweils ausserhalb der Ortslage Richtung Kreisgrenze zu NRW sowie die Ortsgemeinden Forst und Fürthen

6.12.2022-16.12.2022

DE-HPAI(NON-P)-2022-01219

Westerwaldkreis

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS-Koordinaten: 7.640940/50.800340

Betroffen sind in der Gemeinde Stein-Wingert die Ortsteile Altburg und Alhausen und in der Gemeinde Mörsbach der nordwestliche Teil des Staatsforstes Hachenburg

16.12.2022

SACHSEN

DE-HPAI(NON-P)-2022-01305

Kreis Bautzen

Gemeinden und Gemarkungen Birkau, Bischofswerda (nordwestlich der B6), Bühlau, Burkau, Cannewitz, Cossern, Demitz, Diehmen, Drauschkowitz, Dretschen, Frankenthal, Gaußig, Geißmannsdorf, Glaubnitz, Göda, Goldbach, Golenz, Großdrebnitz, Großhänchen, Großharthau, Großseitschen, Günthersdorf, Hauswalde, Kindisch, Kleindrebnitz, Kleinseitschen, Kynitzsch, Leutwitz, Medewitz, Naundorf, Nedaschütz, Niederneukirch, Oberneukirch, Pickau, Pohla, Pottschaplitz, Rammenau, Rauschwitz, Ringenhain, Rothnaußlitz, Säuritz, Schmiedefeld, Schönbrunn, Seeligstadt, Semmichau, Spittwitz, Stacha, Steinigtwolmsdorf, Taschendorf, Taucherwald, Tautewalde, Thumitz, Uhyst, Weißnaußlitz, Wölkau, Zockau

1.1.2023

Kreis Bautzen

Gemeinde Schmölln-Putzkau mit den Gemarkungen Niederputzkau, Oberputzkau, Schmölln, Tröbigau, Weickersdorf und Teile der Gemarkung Bischofswerda (Bereich südöstlich der B6)

24.12.2022-

1.1.2023

DE-HPAI(P)-2022-00096

Kreis Bautzen

Gemeinden und Gemarkungen: Basankwitz, Bautzen, Bolbritz, Brohna, Brösa, Burk, Cölln, Commerau, Dahlowitz, Doberschütz, Eutrich, Gleina, Göbeln, Großwelka, Großwelka, Guhra, Gutta, Halbendorf/Spree, Hermsdorf, Holscha, Jesch, Jetscheba, Johnsdorf, Kauppa, Kleinbautzen, Kleinseidau, Kleinseidau, Kleinwelka, Klix, Königswartha, Kreckwitz, Krinitz, Kronförstchen, Lieske, Lietschen Flur, Lippen, Litten, Loga, Lömischau, Löschau, Lubachau, Malschwitz, Malsitz, Milkwitz, Muschelwitz, Neudorf/Spree, Niedergurig, Niederkaina, Niesendorf, Oehna, Pannewitz, Pließkowitz, Preititz, Purschwitz, Purschwitz, Quatitz, Quoos, Salga, Salzenforst, Särchen, Saritsch, Schmochtitz, Seidau, Spreewiese, Steinitz, Strohschütz, Teichnitz, Temritz, Wartha, Wetro, Zescha, Zschillichau und Teile der Gemarkungen Lippitsch, Milkel, Oppitz, Quatitz, Radibor, Sdier

5.1.2023

Kreis Bautzen

Gemarkungen Brehmen, Brohna, Camina, Crosta, Droben, Großdubrau, Lomske, Luppa, Luttowitz und Teile der Gemarkungen Lippitsch: Bereich südlich der S101 bis Gemarkungsgrenze am Grenzgraben, Milkel: Bereich südlich der S101, Oppitz: Bereich südlich der im östlichen Gemarkungsbereich liegenden S101, westlich begrenzt durch den Feldweg, der auf die Gemarkungsgrenze Luppa (Waldstück Arabien) mündet, Quatitz: gesamter Bereich nördlich der S107 (Luttowitzer Straße) und westlich der K7210 (Großdubrauer Straße), Radibor: im Osten - Bereich nördlich der K7211 (Caminaer Straße), Bereich nördlich der Verbindungsstraße zwischen Caminaer Straße und Lilienstraße bis zur Gemarkungsgrenze Brohna sowie im Westen - Bereich nördlich des alten Bahndammes bis Gemarkungsgrenze Quoos, Sdier: Bereich westlich der Teiche Großteich und Oberer Großteich sowie Feld- und Waldbereich „Am Forsthaus“, östlich des Mädelteichs

28.12.2022 – 5.1.2023

Kreis Görlitz

10 km Radius um Primär-Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 14.433951/51.274519

Betroffen ist die Gemeinde Boxberg mit den Ortsteilen Rauden und Mönau

5.1.2023

DE-HPAI(NON-P)-2022-01305

Kreis Sächsische Schweiz - Osterzgebirge

Gemarkungen Stolpen, Lauterbach, Langenwolmsdorf, Rückersdorf, Polenz, Neustadt in Sachsen, Langburkersdorf, Berthelsdorf, Niederottendorf und Oberottendorf

1.1.2023

Kreis Sächsische Schweiz - Osterzgebirge

3 km Radius um Primär-Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 14.213868/51.106638

Betroffen sind Teile der Stadt Neustadt in Sachsen

24.12.2022-

1.1.2023

SACHSEN-ANHALT

DE-HPAI(P)-2022-00094

Landkreis Börde

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS-Koordinaten

11.660969/52.275516

Betroffen sind:

im Landkreis Börde die Einheitsgemeinde Wolmirstedt, Teile der Verbandsgemeinde Elbe-Heide, der Einheitsgemeinde Barleben und der Einheitsgemeinde Niedere Börde

im Landkreis Jerichower Land die Ortsteile Schartau und Niegripp der Gemeinde Burg, die Ortschaften Hohenwarthe und Lostau der Gemeinde Möser

4.1.2023

SCHLESWIG-HOLSTEIN

DE-HPAI(P)-2022-00083

Kreis Rendsburg-Eckernförde

Die Überwachungszone umfasst

die Teile der Gemeinden Emkendorf, Bokel und Groß Vollstedt die nicht in der Schutzzone liegen

die Gemeinde Bredenbek südlich des Straßenzugs Kieler Straße/Rendsburger Straße (K67)

die Gemeinde Bovenau südlich der Kieler Straße ausgenommen des Bereichs nördlich der gedachten Verbindungslinie zwischen der Koordinate 54.32441; 9.84070 (Einmündung Feldweg) und der Koordinate 54.32054; 9.85893 (Kreuzung Rendsburger Straße/Kronsfelde)

den südlich der Bundesautobahn A210 gelegenen Teil der Gemeinde Felde

den südlich der Landesstraße L255 gelegenen Teil der Gemeinde Schierensee

den westlich der Bundesautobahn A215 gelegenen Teil der Gemeinde Sören

den nördlich des Straßenzuges Dorfstraße/Heinkenborsteler Weg gelegenen Teil der Gemeinde Gnutz

den östlich des Straßenzugs Rüsterbergen-Hasenkrug-Dorfstraße gelegenen Teil der Gemeinde Schülp bei Rendsburg

die Gesamtfläche der Gemeinden Achterwehr, Bargstedt, Borgdorf-Seedorf, Brammer, Dätgen, Ellerdorf, Eisendorf, Groß Vollstedt, Haßmoor, Jevenstedt, Langwedel, Luhnstedt, Nortorf, Oldenhütten, Ostenfeld, Osterrönfeld, Rade bei Rendsburg, Schacht-Audorf, Schülldorf, Schülp bei Nortorf, Stafstedt, Warder, Westerrönfeld, Westensee, und der Stadt Rendsburg

10.12.2022

Kreis Rendsburg-Eckernförde

3 km Radius um Primär-Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 9,799269/54,237815

Teile der Gemeinden Emkendorf, Bokel und Groß Vollstedt

2.12.2022 -10.12.2022

DE-HPAI(P)-2022-00093

Kreis Segeberg

Die Überwachungszone erstreckt sich auf folgende bzw. Teile von folgenden Gemeinden:

Oering, Seth, Sülfeld, Bark, Forstgutsbezirk Buchholz, Fredesdorf, Groß Niendorf, Högersdorf, Kükels, Leezen, Todesfelde, Wittenborn, Bahrenhof, Bühnsdorf, Fahrenkrug, Geschendorf, Groß Rönnau, Klein Gladebrügge, Klein Rönnau, Neuengörs, Rohlstorf, Schackendorf, Schieren, Stipsdorf, Wakendorf I, Weede, Bad Segeberg und Wahlstedt

1.1.2023

Kreis Segeberg

Die Schutzzone erstreckt sich auf folgende bzw. Teile von folgenden Gemeinden:

Leezen, Mözen, Neversdorf, Schwissel, Dreggers, Klein Gladebrügge, Neuengörs; Traventhal und Wakendorf I

24.12.2022 – 1.1.2023

DE-HPAI(P)-2022-00093

 

Kreis Stormarn

 

Stadt Bad Oldesloe

 

Gesamtes Stadtgebiet

 

Gemeinde Rehhorst:

 

Gesamtes Gemeindegebiet

 

Gemeinde Feldhorst:

 

Gesamtes Gemeindegebiet

 

Gemeinde Rümpel:

Das Gemeindegebiet mit einem Radius von 10 km um den Ausbruchsort mit den Geokoordinaten 10,298701/53,879455

Gemeinde Travenbrück

Das Gemeindegebiet südlich der überirdischen Starkstromtrasse.

 

Gemeinde Grabau:

 

Gesamtes Gemeindegebiet

 

Gemeinde Neritz:

 

Gesamtes Gemeindegebiet

1.1.2023

DE-HPAI(P)-2022-00093

Kreis Stormarn

Gemeinde Travenbrück

Das Gemeindegebiet nördlich der überirdischen Starkstromtrasse.

24.12.2022 – 1.1.2023

THÜRINGEN

DE-HPAI(P)-2022-00095

Stadt Jena:

Ammerbach, Burgau (bei Jena an der Saale), Closewitz, Drackendorf, Ernst-Abbe-Siedlung, Forsthaus (Jena), Göschwitz, Ilmnitz, Jena (An der Saale), Jena (Ost), Jenaprießnitz, Kunitz, Laasan, Leutra, Lichtenhain (Jena), Lobeda (bei Jena an der Saale), Lobeda Ost, Lobeda West, Löbstedt, Maua, Münchenroda, Neuwöllnitz, Siedlung Sonnenblick (Jena), Untermühle (bei Jena), Vorwerk Cospoth, Wenigenjena, Winzerla (bei Jena an der Saale), Wogau, Wöllnitz, Ziegenhain (bei Jena an der Saale), Zwätzen

6.1.2023

DE-HPAI(P)-2022-00095

Landkreis Saale-Holzland:

Bucha (bei Jena), Coppanz, Mühle Bucha, Nennsdorf, Oßmaritz, Pösen, Schorba, Hainichen (bei Jena), Stiebritz; Striebritz, Altengönna, Lehesten (bei Jena), Nerckewitz, Obermühle (Nerckewitz), Rödigen, Untermühle (Nerckewitz), Neuengönna, Porstendorf (bei Jena), Zimmern (bei Apolda)

6.1.2023

DE-HPAI(P)-2022-00095

Landkreis Weimarer Land

Apolda, Herressen, Nauendorf, Oberndorf (bei Apolda), Oberroßla, Rödigsdorf, Schöten, Sulzbach, Utenbach, Niedersynderstedt, Döbritschen, Vollradisroda, Frankendorf, Großschwabhausen, Hammerstedt, Kapellendorf, Kleinschwabhausen, Lehnstedt, Göttern, Magdala, Maina, Ottstedt (bei Magdala), Mellingen, Umpferstedt, Schwabsdorf, Wiegendorf, Hermstedt, Kösnitz, Stobra, Wormstedt, Niederroßla, Oßmannstedt, Ulrichshalben

6.1.2023

DE-HPAI(P)-2022-00095

Stadt Weimar

Süßenborn, Taubach,

6.1.2023

DE-HPAI(P)-2022-00095

Stadt Jena

Cospeda, Isserstedt, Krippendorf, Lützenroda, Remderoda, Vierzehnheiligen

29.12.2022-6.1.2023

DE-HPAI(P)-2022-00095

Landkreis Weimarer Land:

Großromstedt, Kleinromstedt, Hohlstedt, Kötschau

29.12.2022-6.1.2023

Členský stát: Irsko

Referenční číslo ADIS příslušného ohniska

Oblast zahrnující:

Datum ukončení platnosti podle článku 55 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687

Monaghan County

IE-HPAI(P)-2022-00001

IE-HPAI(P)-2022-00003

That part of the County of Monaghan that comprises the Electoral Divisions of Killeevan and Newbliss, the Electoral Division of Clones, except for the townlands of Derryarrit and Skeatry, the Electoral Divisions of Clones Rural, Clones Urban and St. Tierney, apart from the townlands situate in the protection zone, the townlands of Aghareagh, Closdaw, Corkish, Corlougharoe, Correvan, Drumanan, Drumacreeve, Drumary, Drumcrow, Drumgramph, Drumlina, Killyeg, Lislongfield, Tullyard, all in the Electoral Division of Drum, the Electoral Division of Drumhillagh, except for the townlands of Aghaclay, Carn, Corleck, Doosky, Drumhullagh, Drumkirk, Drumleny, Liscumaskey and Latnamard, the townlands of Annaghbrack, Brookvale, Carrowbarra, Carrowbarra Island, Coolatty, Gortmore South, Liscat, Naghill, Mullabrack, Mulladuff, Mullanacross, Skeagh, Skervan, Thornhill, all in the Electoral Division of Drumsnat, the Electoral Division of Drummully except for the townlands of Annaghraw and Clontask, the townlands of Derrins and Lurganboy, all in the Electoral Division of Killynenagh, the townlands of Aghagaw, Allagesh, Annagh, Annyeeb, Aughnahunshin, Corrinshigo, Crenlough, Drumslavog, Formoyle, Gortmore North, Graffagh, Killytur, Killydonnelly and Mullatagorry, all in the Electoral Division of Scotstown, the townlands of Cornacreeve, Cornaguillagh, Derrynahesco, Kilmore West, Lennaght and Sruveel, all in the Electoral Division of Sheskin, the townlands of Carolina, Crover, Drumaghkeel, Drumskelt, Drumgristin, Feagh, and Mullymagaraghan, all in the Electoral Division of Aghabog, and the townlands Aghnahola, Annaveagh, Annies, Carnroe, Cavanreagh, Cavany, Coolnacarte, Corraskea, Drumgarran, Drumreenagh, Dunsrim, Hilton Demense, Killyfargy, Lisarearke, Skerrick East, Lisnalee, all of the Electoral Division of Currin.

That part of the County of Monaghan that comprises the Electoral Divisions of Killeevan and Newbliss, the Electoral Division of Clones, except for the townlands of Derryarrit and Skeatry, the Electoral Divisions of Clones Rural, Clones Urban and St. Tierney, apart from the townlands situate in the protection zone, the townlands of Aghareagh, Closdaw, Cornawall, Corkish, Corlougharoe, Correvan, Drumanan, Drumacreeve, Drumary, Drumcrow, Drumgramph, Drumlina, Killyeg, Lislea, Lislongfield, Tullyard, all in the Electoral Division of Drum, the Electoral Division of Drumhillagh, except for the townlands of Aghaclay, Corleck, Drumhullagh, Drumkirk, Drumleny, Liscumaskey and Latnamard, the townlands of Annaghbrack, Brookvale, Carnasoo, Carrowbarra, Carrowbarra Island, Coolatty, Gortmore South, Liscat, Naghill, Mullabrack, Mulladuff, Mullanacross, Mullavannog, Skeagh, Skervan, Thornhill, all in the Electoral Division of Drumsnat, the Electoral Division of Drummully except for the townlands of Annaghraw and Clontask, the townlands of Briscarnagh, Derrins and Lurganboy, all in the Electoral Division of Killynenagh, the townlands of Aghagaw, Allagesh, Annagh, Annyeeb, Aughnahunshin, Corrinshigo, Crenlough, Drumslavog, Formoyle, Gortmore North, Graffagh, Killytur, Killydonnelly, Tirnaskea South and Mullatagorry, all in the Electoral Division of Scotstown, the townlands of Cornacreeve, Cornaguillagh, Derrynahesco, Derryallaghan, Derrynasell West, Kilmore West, Lennaght, Milligan and Sruveel, all in the Electoral Division of Sheskin, the townlands of Carolina, Crover, Drumaghakeel, Drumskelt, Drumgristin, Feagh, and Mullymagaraghan, all in the Electoral Division of Aghabog, and the townlands Aghnahola, Annaveagh, Annies, Carnroe, Cavanreagh, Cavany, Coolnacarte, Corraskea, Drumgarran, Drumreenagh, Dunsrim, Hilton Demense, Killyfargy, Lisarearke, Lisnalee and Skerrick East, all of the Electoral Division of Currin.

22.12.2022

Členský stát: Francie

Referenční číslo ADIS příslušného ohniska

Oblast zahrnující:

Datum ukončení platnosti podle článku 55 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687

Département: Côtes-d’Armor (22)

FR-HPAI(P)-2022-01419

FR-HPAI(P)-2022-01425

 

BOBITAL

 

BRUSVILY

 

CAULNES

 

DINAN

 

EVRAN

 

GUENROC

 

GUITTE

 

LANVALLAY

 

LE HINGLE

 

LES CHAMPS-GERAUX

 

PLOUASNE

 

PLUMAUDAN

 

SAINT-CARNE

 

SAINT-JUDOCE

 

TRELIVAN

 

YVIGNAC-LA-TOUR

17.12.2022

 

CALORGUEN

 

EVRAN

 

LE QUIOU

 

SAINT-ANDRE-DES-EAUX

 

SAINT-JUVAT

 

SAINT-MADEN

 

TREFUMEL

 

TREVRON

9.12.2022- 17.12.2022

Département: Dordogne (24)

FR-HPAI(P)-2022-01481

FR-HPAI(P)-2022-01480

FR-HPAI(P)-2022-01517

 

VALOJOULX

 

LA DORNAC

 

NADAILLAC

 

SAINT-VINCENT-LE-PALUEL

 

PRATS6DE-CARLUX

 

BORREZE

 

MARQUAY

 

SAINT-AMAND-DE-COLY

 

PROISSANS

 

SAINT-ANDRE-D’ALLAS

 

SARLAT-LA-CANEDA

 

SIMEYROLS

 

TAMNIES

 

AUBAS

 

MONTIGNAC

 

JAYAC

 

LA CASSAGNE

 

LA CHAPELLE-AUBAREIL

 

COLY

 

ORLIAGUET

 

SAINTE-NATHALENE

 

SALIGNAC-EYVIGUES

 

MARCILLAC SAINT QUENTIN

5.1.2023

 

ARCHIGNAC

 

MARCILLAC SAINT QUENTIN

 

PAULIN

 

SAINT CREPIN ET CARLUCET

 

SAINT GENIES

 

SALIGNAC EYVIGUES

28.12.2022- 5.1.2022

Département: Eure (27)

FR-HPAI(NON-P)-2022-00354

 

MESNIL-EN-OUCHE (partie ouest/D49)

 

LES BOTTEREAUX

 

CHAMBLAC

 

CHAMBORD

 

LA GOULAFRIERE

 

JUIGNETTES

 

MONTREUIL-L’ARGILLE

 

SAINT-AGNAN-DE-CERNIERES

 

SAINT-DENIS-D’AUGERONS

 

SAINT-LAURENT-DU-TENCEMENT

 

LA TRINITE-DE-REVILLE

 

VERNEUSSES

16.12.2022

 

LA HAYE-SAINT-SYLVESTRE

 

MELICOURT

 

MESNIL-ROUSSET

 

NOTRE-DAME-DU-HAMEL

 

SAINT-PIERRE-DE-CERNIERES

8.12.2022- 16.12.2022

Département:Finistère (29)

FR-HPAI(P)-2022-01421

FR-HPAI(P)-2022-01429

 

CARANTEC

 

GUICLAN

 

LOCQUENOLE

 

MESPAUL

 

MORLAIX

 

PLEYBER-CHRIST

 

PLOUENAN

 

PLOUEZOC’H

 

PLOUGASNOU

 

PLOUGOULM

 

PLOUVORN

 

SAINT MARTIN DES CHAMPS

 

SAINT POL DE LEON

 

SAINTE SEVE

 

SAINT THEGONNEC

 

TAULE

16.12.2022

 

HENVIC

 

TAULE

8.12.2022- 16.12.2022

Département: Ille-et-Vilaine (35)

FR-HPAI(P)-2022-01419

 

LONGAULNAY

 

TREVERIEN

 

SAINT PERN

 

PLESDER

 

SAINT THUAL

 

MEDREAC à l’est de la RD 20 et au nord de la RD 220

18.12.2022

FR-HPAI(P)-2022-01418

 

LA SELLE GUERCHAISE

 

RANNEE

 

DROUGES

 

FORGES LA FORET

 

CHELUN

 

EANCE

 

MARTIGNE-FERCHAUD

24.12.2022

RANNEE à l’est de la D95 et au sud des lignes de la belle etoile

1.11.2022-18.12.2022

 

Département: Indre (36)

 

FR-HPAI(P)-2022-01412

AIZE: Nord de D31

BAUDRES

BOUGES-LE-CHATEAU

BRETAGNE

BUXEUIL: Nord de D960

FONTENAY

GUILLY

LA CHAPELLE-SAINT- LAURIAN

LANGE: Est du Nahon

LEVROUX: Nord D8

LINIEZ: Ouest de A20

MOULINS-SUR-CEPHONS: Nord D8

ORVILLE: Ouest de D25

POULAINES

SAINT-FLORENTIN

VALENCAY: Sud-Est du Nahon

VICQ-SUR-NAHON: Est du Nahon

4.1.2023

AIZE: Sud de D31 et route entre Moulin Bailly et Aize

BUXEUIL: Sud de D960

ROUVRES LES BOIS

26.12.2022- 4.1.2023

Département: Landes (40)

FR-HPAI(NON-P)-2022-00391

 

AZUR

 

CASTETS

 

LEON

 

LINXE

 

MAGESCQ

 

MESSANGES

 

MOLIETS-ET-MAA

 

VIELLE-SAINT-GIRONS

25.12.2022

 

LEON

 

SAINT-MICHEL-ESCALUS

17.12.2022 -25.12.2022

Département: Loire-Atlantique (44)

FR-HPAI(P)-2022-01492

FR-HPAI(P)-2022-01497

FR-HPAI(P)-2022-01505

 

CASSON

 

LE CELLIER

 

COUFFE

 

HERIC

 

JOUE-SUR-ERDRE

 

MESANGER

 

MOUZEIL

 

NORT-SUR-ERDRE

 

RIAILLE

 

SAFFRE

 

SAINT-MARS-DU-DESERT

 

SUCE-SUR-ERDRE

 

TEILLE

 

TRANS-SUR-ERDRE

11.1.2023

 

LIGNE

 

NORT-SUR-ERDRE

 

PETIT-MARS

 

LES TOUCHES

3.1.2023- 11.1.2023

FR-HPAI(P)-2022-01466

 

LA PLANCHE

 

REMOUILLE

 

MONTBERT

 

AIGREFEUILLE

 

SAINT LUMINE DE CLISSON

 

SAINT HILAIRE DE CLISSON

2.1.2023

VIEILLEVIGNE

25.12.2022 – 2.1.2023

FR-HPAI(P)-2022-01498

 

LA BOISSIERE-DU-DORE

 

LA REGRIPPIERE

 

LA REMAUDIERE

7.1.2023

Département: Loiret (45)

FR-HPAI(P)-2022-01407

FR-HPAI(P)-2022-01420

FR-HPAI(P)-2022-01432

 

AUVILLIERS-EN-GÂTINAIS

 

BELLEGARDE

 

BOUZY-LA-FORÊT

 

CHÂTENOY

 

CHEVILLON-SUR-HUILLARD

 

COUDROY

 

LA COUR-MARIGNY

 

FRÉVILLE-DU-GÂTINAIS

 

LADON

 

LORRIS

 

MÉZIÈRES-EN-GÂTINAIS

 

MONTLIARD

 

NESPLOY

 

NOYERS

 

OUZOUER-SOUS-BELLEGARDE

 

PRESNOY

 

QUIERS-SUR-BÉZONDE

 

SURY-AUX-BOIS

 

THIMORY

 

VIEILLES-MAISONS-SUR-JOUDRY

 

VILLEMOUTIERS

 

AUVILLIERS-EN-GÂTINAIS

 

BELLEGARDE

 

BOUZY-LA-FORÊT

 

CHÂTENOY

 

CHEVILLON-SUR-HUILLARD

 

COUDROY

 

LA COUR-MARIGNY

 

FRÉVILLE-DU-GÂTINAIS

 

LADON

 

LOMBREUIL

 

LORRIS

 

MÉZIÈRES-EN-GÂTINAIS

 

MONTLIARD

 

NESPLOY

 

MONTEREAU

 

LE MOULINET-SUR-SOLIN

 

OUSSOY-EN-GÂTINAIS

 

OUZOUER-SOUS-BELLEGARDE

 

PRESNOY

 

QUIERS-SUR-BÉZONDE

 

SAINT MAURICE SUR FRESSARD

 

SURY-AUX-BOIS

 

THIMORY

 

VARENNES-CHANGY

 

VIEILLES-MAISONS-SUR-JOUDRY

 

VILLEMOUTIERS

 

BELLEGARDE

 

BOUZY-LA-FORÊT

 

CHÂTENOY

 

CHEVILLON-SUR-HUILLARD

 

COUDROY

 

LA COUR-MARIGNY

 

FRÉVILLE-DU-GÂTINAIS

 

LADON

 

LOMBREUIL

 

LORCY

 

LORRIS

 

MÉZIÈRES-EN-GÂTINAIS

 

MONTLIARD

 

MOULON

 

NESPLOY

 

MONTEREAU

 

LE MOULINET-SUR-SOLIN

 

OUSSOY-EN-GÂTINAIS

 

OUZOUER-SOUS-BELLEGARDE

 

PRESNOY

 

QUIERS-SUR-BÉZONDE

 

SAINT MAURICE SUR FRESSARD

 

SURY-AUX-BOIS

 

THIMORY

 

VARENNES-CHANGY

 

VIEILLES-MAISONS-SUR-JOUDRY

 

VILLEMOUTIERS

19.12.2022

Departement: Maine-et-Loire (49)

FR-HPAI(P)-2022-01457

FR-HPAI(P)-2022-01471

FR-HPAI(P)-2022-01472

FR-HPAI(P)-2022-01483

FR-HPAI(P)-2022-01485

FR-HPAI(P)-2022-01486

FR-HPAI(P)-2022-01487

FR-HPAI(P)-2022-01489

FR-HPAI(P)-2022-01496

FR-HPAI(P)-2022-01498

FR-HPAI(P)-2022-01506

FR-HPAI(P)-2022-01511

FR-HPAI(P)-2022-01512

FR-HPAI(P)-2022-01516

FR-HPAI(P)-2022-01518

FR-HPAI(P)-2022-01519

FR-HPAI(P)-2022-01524

FR-HPAI(P)-2022-01458

FR-HPAI(P)-2022-01467

 

Bégrolles-en-Mauges

 

Chanteloup-les-Bois

 

Chemillé-en-Anjou

 

Chemillé-en-Anjou

 

Chemillé-en-Anjou

 

Chemillé-en-Anjou

 

Chemillé-en-Anjou

 

Chemillé-en-Anjou

 

Cholet

 

Cléré-sur-Layon

 

La Plaine

 

La Séguinière

 

La Tessouale

 

Le May-sur-Evre

 

Le Puy-Saint-Bonnet

 

Les Cerqueux-sous-Passavant

 

Nueil-sur-Layon

 

En entier

 

En entier

 

Chaudron-en-Mauges

 

La Boissière-sur-Evre

 

La Chaussaire

 

La Salle-et-Chapelle-Aubry

 

Montrevault-sur-Evre

 

Montrevault-sur-Evre

 

Montrevault-sur-Evre

 

Montrevault-sur-Evre

 

Montrevault-sur-Evre

 

Montrevault-sur-Evre

 

Nuaillé

 

Passavant-sur-Layon

 

Saint-Christophe-du-Bois

 

Saint-Léger-sous-Cholet

 

Le Longeron

 

Saint-Crespin-sur-Moine

 

Saint-Germain-sur-Moine

 

Tillières

 

Somloire

 

Toutlemonde

 

Trémentines

11.1.2023

 

ANDREZÉ

 

BEAUPRÉAU

 

GESTÉ

 

JALLAIS

 

LA CHAPELLE-DU-GENÊT

 

LA JUBAUDIÈRE

 

LA POITEVINIÈRE

 

LE PIN-EN-MAUGES

 

SAINT-PHILBERT-EN-MAUGES

 

VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE

 

LA ROMAGNE

 

LE FIEF-SAUVIN

 

LA RENAUDIÈRE

 

MONTFAUCON-MONTIGNÉ

 

ROUSSAY

 

SAINT-ANDRÉ-DE-LA-MARCHE

 

SAINT-MACAIRE-EN-MAUGES

 

TORFOU

3.1.2023- 11.1.2023

Departement: Mayenne (53)

FR-HPAI(P)-2022-01431

 

BAIS

 

BREE

 

EVRON

 

HAMBERS

 

IZE

 

JUBLAINS

 

LIVET

 

MEZANGERS

 

MONTSURS

 

NEAU

 

SAINT-LEGER

 

SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES

 

TORCE-VIVIERS-EN-CHARNIE

 

VIMARTIN-SUR-ORTHE

 

VOUTRE

16.12.2022

 

ASSE-LE-BERENGER

 

EVRON

 

SAINTE-GEMMES-LE-ROBERT

 

SAINT-GEORGES-SUR-ERVE

8.12.2022 -16.12.2022

Departement: Morbihan (56)

FR-HPAI(P)-2022-01422

FR-HPAI(P)-2022-01435

FR-HPAI(P)-2022-01443

FR-HPAI(P)-2022-01444

FR-HPAI(P)-2022-01445

BIGNAN - Commune entière

BILLIO - Commune entière

BULEON - Commune entière

CREDIN - Partie de la commune à l’ouest de la D11 jusqu’à Bellevue puis au sud de la route allant de Bellevue à Le Pont du redressement

CRUGUEL - Commune entière

GUEGON -Partie de la commune au sud de la N24

GUEHENNO - Commune entière

EVELLYS - Partie de la commune à l’ouest de la D767 jusqu’à Siviac puis au nord-ouest de la route allant à Naizin puis au nord de la D203

JOSSELIN - Commune entière

KERFOURN - Partie de la commmune au sud de la route allant de Le Guéric à Le Lindreu

LA CROIX HELLEAN - Commune entière

LANOUEE - Partie de la commune à l’est de la rivière de l’Oust jusqu’à Pomeleuc puis au nord de la D155 jusqu’à la Ville Hervieux puis au nord de la 764 jusqu’à la N24

LANTILLAC - Commune entière

LES FORGES - Partie de la commune à l’ouest de la D778

LOCMINE - Commune entière

MOREAC - Partie de la commune à l’ouest de la D767 jusqu’à Porh Legal puis au sud de la D181 jusqu’à Keranna puis au sud de la route allant de Keranna à Kervalo en passant par Le Petit Kerimars, Bolcalpère et le Faouët d’En Haut

MOUSTOIR-AC - Partie de la commune au nord de la route allant de Plumelin à Moustoir-Ac puis au nord de la D318 et à l’ouest de la D767

PLEUGRIFFET - Commune entière

PLUMELIAU-BIEUZY - Partie de la commune au sud de la D203 et à l’est de la route allant du bourg à Talhouet Avalec en passant par Kerjegu et Beau Soleil

PLUMELIN - Partie de la commune au nord de la D117 jusqu’à Kerfourchec puis à l’est de la route allant à Moustoir-Ac

RADENAC - Commune entière

REGUINY - Partie de la commune au nord de la D203 jusqu’à Le Pont Saint Fiacre

SAINT-ALLOUESTRE - Commune entière

28.12.2022

EVELLYS -Partie de la commune à l’est de la D767 jusqu’à Siviac puis à l’est de la route allant à Naizin puis au sud de la D203

MOREAC - Partie de la commune à l’est de la D767 jusqu’à Porh Legal puis au nord de la D181 jusqu’à Keranna puis au nord de la route allant de Keranna à Kervalo en passant par Le Petit Kerimars, Bolcalpère et le Faouët d’En Haut

REGUINY - Partie de la commune au sud de la D203 jusqu’à Le Pont Saint Fiacre

RADENAC -Partie de la commune à l’ouest de la D11

BULEON - Partie de la commune au nord de la N24

GUEGON - Partie de la commune au nord de la N24

LANOUEE - Partie de la commune à l’ouest de la rivière de l’Oust jusqu’à Pomeleuc puis au sud de la D155 jusqu’à la Ville Hervieux puis au sud de la 764 jusqu’à la N24

LANTILLAC - Commune entière

PLEUGRIFFET - Partie de la commune au sud de la D117

20.12.2022 – 28.12.2022

Département: Nord (59)

FR-HPAI(P)-2022-01423

 

BAILLEUL

 

ERQUINGHEM-LYS

 

LA GORGUE

 

MERRIS

 

MERVILLE

 

METEREN

 

NIEPPE

 

STRAZEELE

 

VIEUX-BERQUIN

26.12.2022

 

NEUF-BERQUIN

 

STEENWERCK

 

ESTAIRES

 

LE DOULIEU

17.12.2022-

26.12.2022

FR-HPAI(P)-2022-01434

 

ALLENES-LES-MARAIS

 

ANNOEULLIN

 

BAILLEUL

 

BAUVIN

 

BEAUCAMPS-LIGNY

 

BOIS-GRENIER

 

DON

 

ERQUINGHEM-LE-SEC

 

ERQUINGHEM-LYS

 

ESCOBECQUES

 

FOURNES-EN-WEPPES

 

FROMELLES

 

HALLENNE-LES-HAUBOURDIN

 

HANTAY

 

LA BASSEE

 

LA GORGUE

 

LE MAISNIL

 

MARQUILLIES

 

MERRIS

 

MERVILLE

 

METEREN

 

NIEPPE

 

PROVIN

 

RADINGHEM-EN-WEPPES

 

SAINGHIN-EN-WEPPES

 

SALOME

 

STRAZEELE

 

VIEUX-BERQUIN

 

WAVRIN

 

WICRES

28.12.2022

 

NEUF-BERQUIN

 

STEENWERCK

 

ESTAIRES

 

LE DOULIEU

 

AUBERS

 

HERLIES

 

ILLIES

20.12.2022- 28.12.2022

Département: Orne (61)

FR-HPAI(NON-P)-2022-00354

 

LA FERTE-EN-OUCHE

 

LA GONFRIERE

 

SAINT-NICOLAS-DE-SOMMAIRE

16.12.2022

Département: Pas-de-Calais (62)

FR-HPAI(P)-2022-01427

 

AMES

 

AMETTES

 

ANNEZIN

 

AUCHEL

 

AUCHY-AU-BOIS

 

AUMERVAL

 

BAILLEUL-LES-PERNES

 

BARLIN

 

BETHUNE

 

BEUGIN

 

BOURECQ

 

BEUVRY

 

BRUAY-LA-BUISSIERE

 

BUSNES

 

CALONNE-RICOUART

 

CALONNE-SUR-LA-LYS

 

CAMBLAIN-CHATELAIN

 

CAUCHY-A-LA-TOUR

 

DIEVAL

 

DIVION

 

DROUVIN-LE-MARAIS

 

ECQUEDECQUES

 

ESSARS

 

FERFAY

 

FLEURBAIX

 

FLORINGHEM

 

FOUQUEREUIL

 

FOUQUIERES-LES-BETHUNES

 

GOSNAY

 

GUARBECQUE

 

HAILLICOURT

 

HAM-EN-ARTOIS

 

HESDIGNEUL-LES-BETHUNE

 

HINGES

 

HOUCHIN

 

HOUDAIN

 

ISBERGUES