ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 322I

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 65
16. prosince 2022


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (EU) 2022/2474 ze dne 16. prosince 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině

1

 

*

Nařízení Rady (EU) 2022/2475 ze dne 16. prosince 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

315

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/2476 ze dne 16. prosince 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

318

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/2477 ze dne 16. prosince 2022, kterým se mění rozhodnutí 2014/145/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

466

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/2478 ze dne 16. prosince 2022, kterým se mění rozhodnutí 2014/512/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině

614

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/2479 ze dne 16. prosince 2022, kterým se mění rozhodnutí 2014/145/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

687

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

16.12.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

LI 322/1


NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2022/2474

ze dne 16. prosince 2022,

kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/2478 ze dne 16. prosince 2022, kterým se mění rozhodnutí 2014/512/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (1),

s ohledem na společný návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 31. července 2014 Rada přijala nařízení (EU) č. 833/2014 (2).

(2)

Nařízení (EU) č. 833/2014 provádí některá opatření stanovená v rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP (3).

(3)

Dne 16. prosince 2022 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2022/2478, kterým se mění rozhodnutí 2014/512/SZBP.

(4)

Je vhodné rozšířit seznam zboží, na které se vztahují omezující opatření a které by mohlo přispět k vojenskému a technologickému posílení Ruska nebo k rozvoji jeho odvětví obrany a bezpečnosti, a to přidáním motorů pro drony, dalších chemických a biologických přístrojů, látek k potlačení nepokojů a elektronických součástí.

(5)

Rozhodnutím (SZBP) 2022/2478 se rozšiřuje seznam subjektů spojených s ruským vojenským a průmyslovým komplexem, na něž se vztahují přísnější omezení vývozu zboží a technologií dvojího užití a zboží a technologií, které by mohly přispět k technologickému posílení Ruska v oblasti obrany a bezpečnosti, a to přidáním 168 nových subjektů. Vzhledem ke konkrétnímu riziku, že některé zboží nebo technologie budou přesměrovány z Krymu nebo Sevastopolu do Ruské federace, je rovněž vhodné do tohoto seznamu konečných uživatelů zahrnout některé Ruskem kontrolované subjekty se sídlem na Krymu nebo v Sevastopolu. Zahrnutí na tento seznam nemá vliv na skutečnost, že Unie neuznává a nadále důrazně odsuzuje protiprávní anexi Krymu a Sevastopolu Ruskou federací.

(6)

Rozhodnutím (SZBP) 2022/2478 se rozšiřuje pozastavení licencí na vysílání ruských sdělovacích prostředků pod trvalou kontrolou ruského vedení v Unii a zákaz vysílání jejich obsahu.

(7)

Ruská federace zahájila systematickou mezinárodní kampaň spočívající v manipulaci se sdělovacími prostředky a zkreslování faktů s cílem posílit svou strategii destabilizace sousedních zemí, Unie a jejích členských států. Propaganda se zejména opakovaně a důsledně zaměřuje na evropské politické strany, zejména v období voleb, jakož i na občanskou společnost, žadatele o azyl, ruské etnické menšiny, genderové menšiny a fungování demokratických institucí v Unii a jejích členských státech.

(8)

S cílem ospravedlnit a podpořit svou agresi vůči Ukrajině Ruská federace provádí soustavné a koordinované propagandistické akce, které jsou zaměřené na občanskou společnost v Unii a sousedních zemích a které závažným způsobem zkreslují fakta a manipulují s nimi.

(9)

Uvedená propaganda je šířena prostřednictvím řady sdělovacích prostředků pod stálou přímou či nepřímou kontrolou vedení Ruské federace. Tato opatření představují významnou a přímou hrozbu pro veřejný pořádek a bezpečnost Unie. Uvedené sdělovací prostředky mají zásadní význam pro prosazování a podporu agrese proti Ukrajině a pro destabilizaci sousedních zemí.

(10)

Vzhledem k závažnosti situace a v reakci na činnosti Ruska destabilizující situaci na Ukrajině je nutné v souladu se základními právy a svobodami uznanými v Listině základních práv Evropské unie (dále jen „Listina“), zejména s právem na svobodu projevu a informací, jak je uznáno v článku 11 Listiny, zavést další omezující opatření s cílem pozastavit činnost těchto sdělovacích prostředků v Unii nebo zaměřených na Unii. Tato opatření by měla být zachována, dokud nebude agrese vůči Ukrajině ukončena a dokud Ruská federace a její přidružené sdělovací prostředky neukončí propagandistické akce proti Unii a jejím členským státům.

(11)

V souladu se základními právy a svobodami uznanými v Listině, a zejména s právem na svobodu projevu a informací, svobodou podnikání a právem na vlastnictví, které jsou uznány v článcích 11, 16 a 17 Listiny, tato opatření nebrání těmto sdělovacím prostředkům a jejich zaměstnancům, aby v Unii vykonávali jiné činnosti než vysílání, jako je například výzkum a vedení rozhovorů. Těmito opatřeními není zejména dotčena povinnost respektovat práva, svobody a zásady uvedené v článku 6 Smlouvy o Evropské unii, v Listině a v ústavách členských států v rozsahu jejich příslušných oblastí působnosti.

(12)

S cílem zajistit soulad s postupem stanoveným v rozhodnutí 2014/SZBP pro pozastavení licencí na vysílání, je vhodné svěřit Radě prováděcí pravomoci, aby rozhodla formou prováděcích aktů o tom, zda se na několik subjektů uvedených v příloze XV tohoto nařízení mají ode dne stanoveného tímto nařízením použít uvedená omezující opatření.

(13)

Rozhodnutím (SZBP) 2022/2478 se prohlubuje stávající zákaz zaměřený na nové investice do ruského odvětví energetiky dodatečným zákazem nových investic do ruského těžebního odvětví s výjimkou činností těžby a dobývání, které se týkají určitých kritických surovin.

(14)

Je vhodné rozšířit zákaz vývozu zboží a technologií vhodných pro použití v letectví a kosmickém průmyslu na letecké motory a jejich součásti. Tento zákaz a rovněž zákaz přistát na území Unie, vzlétnout z něj nebo přes ně přeletět se vztahuje jak na letadla s posádkou, tak na bezpilotní letadla. Rozhodnutím (SZBP) 2022/2478 se kromě toho zavádí odchylka umožňující poskytování technické pomoci související s použitím zboží a technologií vhodných pro použití v letectví nebo v kosmickém průmyslu, je-li to nezbytné k zabránění kolize mezi družicemi a jejich nezamýšlenému návratu do atmosféry. . Kromě toho se jím zavádí možnost, aby příslušné vnitrostátní orgány udělily odchylky povolující vývoz určitého leteckého zboží, které je rovněž široce používáno ve zdravotnictví, pro zdravotnické, farmaceutické a humanitární účely.

(15)

Je rovněž vhodné rozšířit seznam zboží, které by mohlo přispět k posílení průmyslových kapacit Ruska, a to zahrnutím zboží, jako jsou generátory, drony pro děti, laptopy, pevné disky, IT součásti, zařízení pro noční vidění a radionavigační vybavení, kamery a objektivy.

(16)

Rozhodnutím (SZBP) 2022/2478 se o dalších šest měsíců prodlužuje výjimka vztahující se na dovoz methanolu pocházejícího nebo vyváženého z Ruska.

(17)

Nařízení (EU) č. 833/2014 obsahuje zákaz dovozu surové ropy z Ruska, a to ropovodem či prostřednictvím námořní dopravy. Nařízení (EU) č. 833/2014 rovněž stanoví dočasné odchylky pro Bulharsko pro dovoz ropovodem a pro dovoz po moři. Uvedené odchylky byly určeny výhradně k zajištění zabezpečení dodávek energie členským státům a měly mezi nimi zachovat rovné podmínky. Je proto vhodné vyjasnit, že stejně jako tomu je v případě členských států dovážejících ruskou surovou ropu ropovodem, nemůže Bulharsko prodávat ropné produkty získané z ruské surové ropy dovezené na základě uvedené odchylky kupujícím nacházejícím se v ostatních členských státech nebo ve třetích zemích. Tento zákaz se nevztahuje na doplňování paliva vozidlům a letadlům v členských státech, které mohou uvedené odchylky uplatňovat.

(18)

V duchu solidarity s Ukrajinou nicméně rozhodnutí (SZBP) 2022/2478 povoluje Maďarsku, Slovensku a Bulharsku vyvážet na Ukrajinu některé rafinované ropné produkty získané z ruské surové ropy dovážené na základě dotyčných odchylek, v případě potřeby včetně tranzitu přes jiné členské stáy.

(19)

Rozhodnutí 2022/2478 Bulharsku rovněž umožňuje vyvážet do třetích zemí určité rafinované ropné produkty získané z ruské surové ropy dovážené na základě dotyčných odchylek. To je nezbytné v zájmu zmírnění environmentálních a bezpečnostních rizik, neboť tyto produkty nemohou být v Bulharsku bezpečně skladovány. Roční vývoz by neměl překročit průměrný roční vývoz těchto produktů za posledních pět let.

(20)

Je vhodné vyloučit kondenzát zemního plynu vyráběný v závodech na výrobu zkapalněného zemního plynu z omezení stanovených v článcích 3m a 3n, aby byla zajištěna bezpečnost dodávek zkapalněného zemního plynu. Aby se zabránilo obcházení a zajistilo se, že se nebudou nakupovat výrobky z kondenzátu zemního plynu, na něž se vztahují omezení podle článků 3m a 3n, a nebudou se dovážet nebo přepravovat do Unie nebo do třetích zemí, je vhodné zavést pro hospodářské subjekty zapojené do transakcí týkajících se kondenzátu zemního plynu ze závodů na výrobu zkapalněného zemního plynu oznamovací povinnost.

(21)

Rozhodnutím (SZBP) 2022/2478 + se na seznam subjektů vlastněných nebo kontrolovaných Ruskem, na něž se vztahuje zákaz transakcí, doplňuje ruská Banka pro regionální rozvoj.

(22)

Rozhodnutím (SZBP) 2022/2478 se státním příslušníkům Unie ukládá zákaz zastávat jakékoli funkce v řídicích orgánech všech právnických osob, subjektů nebo orgánů vlastněných nebo kontrolovaných Ruskem a usazených v Rusku. Je rovněž vhodné stanovit možnost, aby příslušné orgány udělily svým státním příslušníkům povolení k výkonu těchto funkcí ve stávajících společných podnicích nebo podobných právních uspořádáních, jakož i dceřiných společnostech EU usazených v Rusku, a je-li to výkon těchto funkcí nezbytný pro zajištění kritických dodávek energie, nebo pokud se právnická osoba, subjekt nebo orgán podílí na zajištění přepravy ropy pocházející ze třetí země přes Rusko a zastávání těchto funkcí slouží pro zajištění operací, které nejsou jinak zakázány.

(23)

Rozhodnutím (SZBP) 2022/2478 se prodlužuje trvání výjimky ze zákazu uzavírat jakoukoli transakci s určitými ruskými státními subjekty, pokud je tato transakce nezbytně nutná k likvidaci společného podniku nebo podobného právního uspořádání. Zavádí rovněž možnost, aby příslušné vnitrostátní orgány povolily transakce, které jsou nezbytné pro stažení investic a stažení uvedených ruských státních subjektů ze společností EU.

(24)

S cílem usnadnit stažení investic hospodářských subjektů Unie z ruského trhu zavádí rozhodnutí (SZBP) 2022/2478 dočasnou odchylku od dovozních a vývozních zákazů obsažených v nařízení Rady (EU) č. 833/2014. K usnadnění urychleného odchodu z ruského trhu je tato odchylka dočasná a omezeného rozsahu tím, že umožňuje prodej, dodání a převod dotčeného zboží, nebo jeho dovoz do Unie do 30. září 2023, a uplatní se pouze na to zboží, které se již fyzicky nacházelo v Rusku v době, kdy příslušné zákazy vstoupily v platnost. Kromě toho by vnitrostátní orgány měly zajistit, aby zakázané zboží, které zůstane v Rusku v důsledku stažení investic, neposkytlo výhodu vojenským koncovým uživatelům ani nemělo vojenské konečné použití.

(25)

Je vhodné uvést povinnost členských států podávat zprávy o vkladech přesahujících 100 000 EUR od právnických osob, subjektů nebo orgánů usazených ve třetích zemích a většinově vlastněných ruskými státními příslušníky nebo fyzickými osobami s bydlištěm v Rusku do souladu s podobnými povinnostmi, které již existují pro ostatní druhy vkladů.

(26)

Rozhodnutí (SZBP) 2022/2478 dále rozšiřuje stávající zákaz poskytování určitých služeb na Ruskou federaci a na právnické osoby, subjekty nebo orgány usazené v Rusku tím, že zakazuje poskytování reklamy, průzkumu trhu a průzkumu veřejného mínění, jakož i služeb v oblasti testování výrobků a technické kontroly. V souladu s Centrální klasifikací produkce Statistického oddělení Organizace spojených národů, Statistical Papers, řada M, č. 77, CPC prov., 1991, zahrnuje „průzkum trhu a veřejného mínění“ služby související s průzkumem trhu a veřejného mínění. „Technické zkoušky a analýzy“ zahrnují služby testování a analýzy složení a čistoty, testování a analýzy fyzikálních vlastností, testování a analýzy integrovaných mechanických a elektrických systémů, služby technické kontroly, jakož i další technické zkoušky a analýzy. Poskytování technické pomoci související se zbožím vyváženým do Ruska zůstává povoleno, pokud prodej, dodání, převod nebo vývoz tohoto zboží nejsou v době poskytnutí této technické pomoci tímto nařízením zakázány. „Reklamní služby“ zahrnují prodej nebo pronájem reklamního prostoru nebo času a plánování, tvorbu a umísťování reklamy, jakož i jiné reklamní služby.

(27)

Rozhodnutí (SZBP) 2022/2478 dále objasňuje a mění výjimky ze zákazu dovozu ocelových výrobků, které buď pocházejí z Ruska, nebo byly z Ruska vyvezeny.

(28)

V neposlední řadě provádí rozhodnutí (SZBP) 2022/2478 určité technické opravy v normativní části.

(29)

Uvedená opatření spadají do oblasti působnosti Smlouvy, a proto je, zejména z důvodu zajištění jejich jednotného uplatňování ve všech členských státech, nezbytné regulační opatření na úrovni Unie.

(30)

Nařízení (EU) č. 833/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 833/2014 se mění takto:

1)

V článku 1 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„x)

„odvětvím těžby a dobývání“ odvětví zahrnující činnosti spojené s umístěním, těžbou, řízením a zpracováním energetických a neenergetických surovin;“.

2)

Článek 3a se nahrazuje tímto:

„Článek 3a

1.   Zakazuje se:

a)

nabývat jakékoli nové nebo zvyšovat jakékoli stávající účasti na právnické osobě, subjektu či orgánu, které jsou zřízeny nebo založeny podle práva Ruska nebo kterékoli jiné třetí země a které působí v odvětví energetiky v Rusku;

b)

poskytovat nové půjčky nebo úvěry nebo být součástí jakéhokoli ujednání o poskytnutí nové půjčky nebo úvěru nebo jinak poskytovat financování včetně vlastního kapitálu jakékoli právnické osobě, subjektu či orgánu, které jsou zřízeny nebo založeny podle práva Ruska nebo kterékoli jiné třetí země a které působí v odvětví energetiky v Rusku, nebo jehož doloženým účelem je financování takové právnické osoby, subjektu či orgánu;

c)

vytvářet jakýkoli nový společný podnik s jakoukoli právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou zřízeny nebo založeny podle práva Ruska nebo kterékoli jiné třetí země a které působí v odvětví energetiky v Rusku;

d)

poskytovat investiční služby přímo související s činnostmi uvedenými v písmenech a), b) a c).

2.   Zakazuje se:

a)

nabývat jakékoli nové nebo zvyšovat jakékoli stávající účasti na právnické osobě, subjektu či orgánu, které jsou zřízeny nebo založeny podle práva Ruska nebo kterékoli jiné třetí země a které působí v odvětví těžby a dobývání v Rusku;

b)

poskytovat nové půjčky nebo úvěry nebo být součástí jakéhokoli ujednání o poskytnutí nové půjčky nebo úvěru nebo jinak poskytovat financování včetně vlastního kapitálu jakékoli právnické osobě, subjektu či orgánu, které jsou zřízeny nebo založeny podle práva Ruska nebo kterékoli jiné třetí země a které působí v odvětví těžby a dobývání v Rusku, nebo jehož doloženým účelem je financování takové právnické osoby, subjektu či orgánu;

c)

vytvářet jakýkoli nový společný podnik s jakoukoli právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou zřízeny nebo založeny podle práva Ruska nebo kterékoli jiné třetí země a které působí v odvětví těžby a dobývání v Rusku;

d)

poskytovat investiční služby přímo související s činnostmi uvedenými v písmenech a), b) a c).

3.   Odchylně od odstavce 1 mohou příslušné orgány povolit za podmínek, které považují za vhodné, jakoukoli činnost uvedenou v odstavci 1, pokud určí, že:

a)

je to nezbytné pro zajištění kritických dodávek energie uvnitř Unie, jakož i k přepravě zemního plynu a ropy, včetně rafinovaných ropných produktů, není-li to podle článku 3m nebo 3n zakázáno, z Ruska nebo přes Rusko do Unie; nebo

b)

se to týká výlučně právnické osoby, subjektu nebo orgánu působících v odvětví energetiky v Rusku, které jsou vlastněny právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou zřízeny nebo založeny podle práva některého členského státu.

4.   Dotčený členský stát nebo členské státy informují ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 2 do dvou týdnů po jeho udělení.

5.   Zákaz uvedený v odstavci 2 se nevztahuje na těžební činnosti a dobývání surovin, které poskytují nejvyšší hodnotu z výroby jakéhokoli z materiálů uvedených v příloze XXX nebo mají za svůj primární cíl jeho výrobu.“

3)

Článek 3c se mění takto:

a)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„5b.   Pokud jde o zboží uvedené na seznamu v části C přílohy XI, zákazy stanovené v odstavcích 1 a 4 se do 16. ledna 2023 nevztahují na plnění smluv uzavřených před 17. prosince 2022, nebo doplňkových smluv, které jsou pro plnění takových smluv nezbytné.“

;

b)

vkládají nové odstavce, které znějí:

„6b.   Odchylně od odstavce 4 mohou příslušné orgány za podmínek, které považují za vhodné, povolit poskytování technické pomoci v souvislosti s používáním zboží a technologií uvedených v odstavci 1, pokud shledají, že poskytnutí takové technické pomoci je nezbytné k zabránění kolizím mezi družicemi nebo jejich nezamýšlenému opětovnému vstupu do atmosféry.

6c.   Odchylně od odstavců 1 a 4 mohou příslušné orgány za podmínek, které považují za vhodné, povolit prodej, dodávku, převod nebo vývoz zboží kódů KN 8517 71 00, 8517 79 00 a 9026 00 00 uvedeného v části B přílohy XI nebo související technickou pomoc, zprostředkovatelské služby, financování nebo finanční pomoc, pokud shledají, že je to nezbytné pro zdravotnické nebo farmaceutické účely nebo pro humanitární účely, jako jsou dodávky pomoci nebo jejich usnadnění, včetně zdravotnického vybavení a potravin, či přesun humanitárních pracovníků a související pomoci, nebo pro evakuace.

Při rozhodování o žádosti o povolení pro zdravotnické, farmaceutické nebo humanitární účely v souladu s tímto odstavcem neudělí příslušné vnitrostátní orgány povolení k vývozu žádné fyzické či právnické osobě, subjektu ani orgánu v Rusku nebo pro použití v Rusku, pokud mají dostatečné důvody se domnívat, že by dané zboží mohlo být určeno ke koncovému vojenskému použití.“

4)

V článku 3ea se odstavec 6 nahrazuje tímto:

„6.   Dotčený členský stát informuje ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavců 5, 5a a 5b do dvou týdnů od jeho udělení.“

5)

Článek 3g se mění takto:

a)

v odstavci 1 se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d)

dovážet od 30. září 2023 nebo přímo či nepřímo nakupovat výrobky ze železa a oceli uvedené v příloze XVII, jsou-li zpracovány ve třetí zemi a obsahují-li výrobky ze železa a oceli pocházející z Ruska, jak je uvedeno v příloze XVII; pokud jde o výrobky uvedené v příloze XVII zpracované ve třetí zemi a obsahující výrobky z oceli pocházející z Ruska kódu KN 7207 11 nebo 7207 12 10 nebo 7224 90, použije se tento zákaz ode dne 1. dubna 2024 pro výrobky kódu KN 7207 11 ode dne 1. října 2024 pro výrobky kódů KN 7207 12 10 a 7224 90.“;

b)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Pokud jde o zboží uvedené v části B přílohy XVII, které není uvedeno v části A téže přílohy, a aniž je dotčen odstavec 4, zákazy uvedené v odstavci 1 se do 8. ledna 2023 nevztahují na plnění smluv uzavřených před 7. říjnem 2022 nebo doplňkových smluv, které jsou pro plnění takových smluv nezbytné. Toto ustanovení se nepoužije na zboží kódů KN 7207 11, 7207 12 10 a 7224 90, na něž se použijí odstavce 4, 5 a 5a.“

;

c)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„5a.   Zákazy uvedené v odstavci 1 se nevztahují na dovoz, nákup nebo přepravu níže uvedeného množství zboží kódu KN 7224 90 nebo na související technickou či finanční pomoc:

a)

147 007 metrických tun v období od 17. prosince 2022 do 31. prosince 2023;

b)

110 255 metrických tun v období od 1. ledna 2024 do 30. září 2024.“;

d)

odstavec 6 se nahrazuje tímto:

„6.   Dovozní kvóty stanovené v odstavcích 4, 5 a 5a spravují Komise a členské státy v souladu se systémem správy celních kvót stanoveným v článcích 49 až 54 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447 (*1).“

(*1)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558)."

6)

Článek 3i se mění takto:

a)

odstavec 3b se nahrazuje tímto:

„3b.   Pokud jde o zboží uvedené na seznamu v části B přílohy XXI, zákazy stanovené v odstavcích 1 a 2 se do 8. ledna 2023 nevztahují na plnění smluv uzavřených před 7. říjnem 2022, nebo doplňkových smluv, které jsou pro plnění takových smluv nezbytné.

Toto ustanovení se nevztahuje na zboží kódu KN 2905 11 uvedené v části B přílohy XXI, na které se vztahuje odstavec 3ba.“

;

b)

Doplňuje se nový odstavec, který zní:

„3ba.   Pokud jde o zboží kódu KN 2905 11 uvedené v části B přílohy XXI, zákazy uvedené v odstavcích 1 a 2 se do 18. června 2023 nevztahují na plnění smluv uzavřených před 7. říjnem 2022, nebo doplňkových smluv, které jsou pro plnění takových smluv nezbytné.“

7)

Článek 3k se mění takto:

a)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Pokud jde o zboží uvedené na seznamu v části A přílohy XXIII, zákazy stanovené v odstavcích 1 a 2 se do 10. července 2022 nevztahují na plnění smluv uzavřených před 9. dubnem 2022, nebo doplňkových smluv, které jsou pro plnění takových smluv nezbytné.“

b)

odstavec 3a se nahrazuje tímto:

„3a.   Pokud jde o zboží kódů KN 2701, 2702, 2703 a 2704 uvedené na seznamu v části A přílohy XXIII, zákazy stanovené v odstavcích 1 a 2 se do 8. ledna 2023 nevztahují na plnění smluv uzavřených před 7. říjnem 2022, nebo doplňkových smluv, které jsou pro plnění takových smluv nezbytné.“

c)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„3b.   Pokud jde o zboží uvedené na seznamu v části B přílohy XXIII, zákazy stanovené v odstavcích 1 a 2 se do 16. ledna 2023 nevztahují na plnění smluv uzavřených před 17. prosincem 2022, nebo doplňkových smluv, které jsou pro plnění takových smluv nezbytné.“

d)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„5a.   Příslušné orgány členských států mohou za podmínek, které považují za vhodné, povolit prodej, dodávky, převod nebo vývoz zboží kódů KN 8417 20, 8419 81 80 a 8438 10 10 nebo poskytnutí související technické nebo finanční pomoci, pokud určí, že dotčené zboží nebo poskytnutí související technické nebo finanční pomoci jsou nezbytné pro osobní potřebu fyzických osob v domácnosti.“

;

e)

odstavec 6 se nahrazuje tímto:

„6.   Při rozhodování o žádosti o povolení podle odstavců 5 a 5a neudělí příslušné orgány povolení k vývozu žádné fyzické či právnické osobě, subjektu ani orgánu v Rusku nebo pro použití v Rusku, pokud mají dostatečné důvody se domnívat, že by dané zboží mohlo být určeno k vojenskému konečnému použití.“

8)

Článek 3m se mění takto:

a)

v odstavci 7 se doplňují nové pododstavce, které znějí:

„Od 5. února 2023 je zakázáno převádět nebo přepravovat ropné produkty kódu KN 2710 získané ze surové ropy dovezené na základě odchylky udělené příslušným bulharským orgánem podle odstavce 5 do jiných členských států nebo do třetích zemí nebo prodávat tyto ropné produkty kupujícím v jiných členských státech nebo ve třetích zemích.

Odchylně od zákazu uvedeného v druhém pododstavci mohou příslušné orgány Bulharska za podmínek, které považují za vhodné, povolit prodej, dodávky, převod nebo vývoz na Ukrajinu některých ropných produktů uvedených v příloze XXXI, které byly získány ze surové ropy dovezené podle odstavce 5, pokud zjistí, že:

a)

produkty jsou určeny k výhradnímu použití na Ukrajině;

b)

účelem takového prodeje, dodávek, převodu nebo vývozu není obcházení zákazů uvedených v druhém pododstavci.

Odchylně od zákazu uvedeného v druhém pododstavci mohou příslušné orgány Bulharska za podmínek, které považují za vhodné, povolit prodej, dodávky, převod nebo vývoz určitých ropných produktů uvedených v příloze XXXII, které byly získány ze surové ropy dovezené podle odstavce 5, do jakékoli třetí země, v rámci vývozních objemových kvót uvedených v uvedené příloze, pokud zjistí, že:

a)

tyto produkty nemohou být skladovány v Bulharsku z důvodu environmentálních a bezpečnostních rizik;

b)

účelem takového prodeje, dodávek, převodu nebo vývozu není obcházení zákazů uvedených v druhém pododstavci.

Bulharsko informuje ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle tohoto odstavce do dvou týdnů po jeho udělení.“;

b)

v odstavci 8 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Odchylně od zákazů uvedených v odstavci 8 mohou příslušné orgány Maďarska a Slovenska od 5. února 2023 za podmínek, které považují za vhodné, povolit prodej, dodávky, převod nebo vývoz na Ukrajinu některých ropných produktů uvedených v příloze XXXI, které byly získány ze surové ropy dovezené podle odst. 3 písm. d), pokud zjistí, že:

a)

produkty jsou určeny k výhradnímu použití na Ukrajině;

b)

účelem takového prodeje, dodávek, převodu nebo vývozu není obcházení zákazů uvedených v odstavci 8 .

Dotčený členský stát informuje ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle tohoto odstavce do dvou týdnů po jeho udělení.“;

c)

doplňují se nové odstavce, které znějí:

„11   . Fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány informují do dvou týdnů příslušný orgán členského státu, v němž mají bydliště či sídlo nebo v němž jsou usazeny či zaregistrovány, o všech transakcích týkajících se nákupu, dovozu nebo převodu kondenzátů zemního plynu podpoložky KN 2709 00 10 ze závodů na výrobu zkapalněného zemního plynu, které pocházejí nebo jsou vyvezeny z Ruska, do Unie. Zpráva musí obsahovat informace o objemech.

Dotčený členský stát poskytne informace získané podle předchozího pododstavce ostatním členským státům a Komisi.

12.   Na základě informací získaných podle odstavce 11 Komise nejpozději do 18. června 2023 přezkoumá fungování opatření týkajících se kondenzátů zemního plynu podpoložky KN 2709 00 10 závodů na výrobu zkapalněného zemního plynu, které pocházejí nebo jsou vyvezeny z Ruska.“

9)

V článku 3n se doplňují nové odstavce, které znějí::

„12.   Fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány informují do dvou týdnů příslušný orgán členského státu, v němž mají bydliště či sídlo nebo v němž jsou usazeny či zaregistrovány, o všech transakcích týkajících se nákupu, nebo převodu kondenzátů zemního plynu podpoložky KN 2709 00 10 ze závodů na výrobu zkapalněného zemního plynu, které pocházejí nebo jsou vyvezeny z Ruska, do třetích zemí. Zpráva musí obsahovat informace o objemech.

Dotčený členský stát poskytne informace získané podle předchozího pododstavce ostatním členským státům a Komisi.

13.   Na základě informací získaných podle odstavce 11 Komise nejpozději 18. Června 2023 přezkoumá fungování opatření týkajících se kondenzátů zemního plynu podpoložky KN 2709 00 10 ze závodů na výrobu zkapalněného zemního plynu, které pocházejí nebo jsou vyvezeny z Ruska.“

10)

V článku 5 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5.   Ode dne 12. dubna 2022 se zakazuje kotovat v obchodních systémech registrovaných nebo uznaných v Unii převoditelné cenné papíry jakékoli právnické osoby, subjektu nebo orgánu, které jsou usazeny v Rusku a jsou z více než 50 % ve veřejném vlastnictví a poskytovat služby s nimi související; ode dne 29. ledna 2023 se zakazuje přijímat tyto cenné papíry k obchodování.“

(11)

Článek 5aa se mění takto:

a)

doplňují se nové odstavce, které znějí:

„1b.   Od 16. ledna 2023 se zakazuje zastávat jakékoli funkce v řídicích orgánech:

a)

právnických osob, subjektů nebo orgánů, které jsou usazeny v Rusku a jsou pod veřejnou kontrolou nebo z více než 50 % ve veřejném vlastnictví nebo v nichž má Rusko, jeho vláda nebo jeho centrální banka právo podílet se na zisku nebo s nimiž má Rusko, jeho vláda nebo jeho centrální banka jiný významný hospodářský vztah;

b)

právnických osob, subjektů nebo orgánů, které jsou usazeny v Rusku a které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo

c)

právnických osob, subjektů nebo orgánů usazených v Rusku, které jednají jménem nebo na pokyn subjektu uvedeného v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce.

Tento zákaz se nevztahuje na právnickou osobu, subjekt nebo orgán, které jsou uvedeny v odstavci 1, na něž se použije odstavec 1a.

1c.   Odchylně od odstavce 1b mohou příslušné orgány povolit zastávání funkce v řídícím orgánu právnické osoby, subjektu nebo orgánu uvedených v odstavci 1b, pokud určí, že tato právnická osoba, subjekt nebo orgán je:

a)

společným podnikem nebo podobným právním uspořádáním, které zahrnují právnickou osobu, subjekt nebo orgán uvedené v odstavci 1b a které byly uzavřeny právnickou osobou, subjektem nebo orgánem založeným nebo zřízeným podle práva některého členského státu před 17. prosince 2022, nebo

b)

právnickou osobou, subjektem nebo orgánem uvedeným v odstavci 1b, který byl v Rusku usazen před 17. prosince 2022 a který vlastní nebo výhradně či společně ovládá právnická osoba, subjekt nebo orgán založený nebo zřízený podle práva některého členského státu.

1d.   Odchylně od odstavce 1b mohou příslušné orgány povolit zastávání funkce v řídícím orgánu právnické osoby, subjektu nebo orgánu uvedených v odstavci 1b, pokud určí, že zastávání této funkce je nezbytné pro zajištění kritických dodávek energie.

1e.   Odchylně od odstavce 1b mohou příslušné orgány povolit zastávání funkce v řídícím orgánu právnické osoby, subjektu nebo orgánu uvedených v odstavci 1b, pokud určí, že tato právnická osoba, subjekt nebo orgán je zapojen do převážení ropy pocházející ze třetí země přes Rusko a že zastávání této funkce slouží pro zajištění operací, které nejsou zakázány podle článků 3m a 3n.“

;

b)

Vkládají se nové odstavce, které znějí:

„2d.   Zákaz v odstavci 1 se do 18. března 2023 nevztahuje na plnění smluv uzavřených s právnickou osobou, subjektem nebo orgánem uvedenými v části C přílohy XIX přede dnem 17. prosince 2022 nebo doplňkových smluv, které jsou pro plnění takových smluv nezbytné.

2e.   Zákaz stanovený v odstavci 1 se nevztahuje na přijímání plateb, které mají uhradit právnické osoby, subjekty nebo orgány uvedené v části C přílohy XIX podle smluv provedených před 18. březnem 2023.“

;

c)

vodstavci 3 se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d)

transakce včetně prodejů, které jsou nezbytně nutné k likvidaci společných podniků nebo podobných právních uspořádání, které byly uzavřeny před 16. březnem 2022 a které zahrnují právnickou osobu, subjekt nebo orgán uvedené v odstavci 1, do 30. června 2023;“

d)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„3a.   Odchylně od odstavce 1 mohou příslušné orgány za podmínek, které považují za vhodné, povolit transakce, které jsou nezbytně nutné pro stažení investic a úplné stažení subjektů uvedených v odstavci 1 nebo jejich dceřiných společností v Unii z právnické osoby, subjektu nebo orgánu usazených v Unii, a to do 30. června 2023.“

;

e)

doplňuje nový odstavec, který zní:

„5.   Dotčený členský stát informuje ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavců 1c, 1d, 1e a 3a do dvou týdnů od jeho udělení.“

12)

V čl. 5g odst. 1 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„aa)

nejpozději do 27. května 2023 poskytnou příslušnému vnitrostátnímu orgánu členského státu, v němž se nacházejí, nebo Komisi seznam vkladů nad 100 000 EUR držených právnickou osobou, subjektem nebo orgánem usazeným mimo Unii, jež jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny ruskými státními příslušníky nebo fyzickými osobami s bydlištěm v Rusku. Každých 12 měsíců poskytnou aktuální informace o výši těchto vkladů.“

13)

Článek 5n se nahrazuje tímto:

„Článek 5n

1.   Zakazuje se poskytovat přímo či nepřímo účetnické a auditorské služby, včetně povinného auditu, nebo služby daňového poradenství nebo poradenské služby v oblasti podnikání a řízení nebo v oblasti vztahů s veřejností:

a)

vládě Ruska nebo

b)

právnickým osobám, subjektům nebo orgánům usazeným v Rusku.

2.   Zakazuje se přímo či nepřímo poskytovat architektonické a inženýrské služby, právní poradenské služby a poradenské služby v oblasti IT:

a)

vládě Ruska nebo

b)

právnickým osobám, subjektům nebo orgánům usazeným v Rusku.

2a.   Zakazuje se poskytovat služby průzkumu trhu a veřejného mínění, technické zkoušky a analýzy a reklamní služby:

a)

vládě Ruska nebo

b)

právnickým osobám, subjektům nebo orgánům usazeným v Rusku.

3.   Odstavec 1 se nevztahuje na poskytování služeb, které jsou nezbytně nutné pro ukončení do 5. července 2022 smluv, které jsou v rozporu s tímto článkem a které byly uzavřeny před 4. červnem 2022, nebo doplňkových smluv, které jsou pro plnění těchto smluv nezbytné.

4.   Odstavec 2 se nevztahuje na poskytování služeb, které jsou nezbytně nutné pro ukončení do 8. ledna 2023 smluv, které jsou v rozporu s tímto článkem a které byly uzavřeny před 7. říjnem 2022, nebo doplňkových smluv, které jsou pro plnění těchto smluv nezbytné.

4a)   Odstavec 2a se nevztahuje na poskytování služeb, které jsou nezbytně nutné pro ukončení do 16. ledna 2023 smluv, které jsou v rozporu s tímto článkem a které byly uzavřeny před 17. prosince 2022 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv.

5.   Odstavce 1 a 2 se nepoužijí na poskytování služeb, které jsou nezbytně nutné pro výkon práva na obhajobu v soudním řízení a práva na účinnou právní ochranu.

6.   Odstavce 1 a 2 se nepoužijí na poskytování služeb, které jsou nezbytně nutné k zajištění přístupu k soudnímu, správnímu nebo rozhodčímu řízení v členském státě, jakož i k uznání nebo vymáhání rozsudku nebo rozhodčího nálezu vydaného v členském státě, pokud je toto poskytování služeb v souladu s cíli tohoto nařízení a nařízení (EU) 269/2014.

7.   Odstavce 1, 2 a 2a se nepoužijí na poskytování služeb určených k výlučnému použití právnickými osobami, subjekty či orgány usazenými v Rusku, které vlastní nebo výhradně či společně ovládá právnická osoba, subjekt nebo orgán založený nebo zřízený podle práva některého členského státu, země, která je členem Evropského hospodářského prostoru, Švýcarska nebo partnerské země uvedené na seznamu v příloze VIII.

8.   Odstavce 2 a 2a se nepoužijí na poskytování služeb, které jsou nezbytně nutné pro mimořádné situace v oblasti veřejného zdraví, naléhavou prevenci nebo zmírnění událostí s pravděpodobným závažným a významným dopadem na lidské zdraví a bezpečnost nebo na životní prostředí nebo v reakci na přírodní katastrofy.

9.   Odstavec 2 se nepoužije na poskytování služeb, které jsou nezbytné pro aktualizace softwaru pro nevojenské použití a nevojenské koncové uživatele a jež jsou povoleny podle čl. 2 odst. 3 písm. d) a čl. 2a odst. 3 písm. d) ve vztahu ke zboží uvedenému v příloze VII.

10.   Odchylně od odstavců 1, 2 a 2a mohou příslušné orgány za podmínek, které považují za vhodné, služby v nich uvedené povolit, pokud určí, že jsou nezbytné pro:

a)

humanitární účely, jako jsou dodávky nebo usnadnění dodávek pomoci, včetně zdravotnického vybavení, potravin nebo převozu humanitárních pracovníků a související pomoci, nebo pro evakuaci;

b)

činnosti občanské společnosti, které přímo podporují demokracii, lidská práva nebo právní stát v Rusku;

c)

fungování diplomatických a konzulárních zastoupení Unie a členských států nebo partnerských zemí v Rusku, včetně delegací, velvyslanectví a misí, nebo mezinárodních organizací v Rusku požívajících výsad podle mezinárodního práva;

d)

zajištění kritických dodávek energie v rámci Unie a nákup, dovoz nebo přepravu titanu, hliníku, mědi, niklu, palladia a železné rudy do Unie;

e)

zajištění nepřetržitého provozu infrastruktur, hardwaru a softwaru, které mají zásadní význam pro lidské zdraví a bezpečnost nebo pro bezpečnost životního prostředí;

f)

zřizování, provoz, údržbu, dodávky a přepracování paliva a bezpečnost civilních jaderných kapacit a pokračování navrhování, konstrukcí a uvádění do provozu nezbytných pro dokončení civilních jaderných zařízení, dodávky prekurzorového materiálu pro výrobu radioizotopů pro lékařské účely a podobných lékařských aplikací nebo kritické technologie pro monitorování radiace v životním prostředí nebo civilní jadernou spolupráci, zejména v oblasti výzkumu a vývoje nebo

g)

poskytování služeb elektronických komunikací telekomunikačními operátory Unie, jež jsou nezbytné pro provoz, údržbu a bezpečnost, včetně kybernetické bezpečnosti, služeb elektronických komunikací v Rusku, na Ukrajině, v Unii, mezi Ruskem a Unií a mezi Ukrajinou a Unií a pro služby datových center v Unii.

11.   Dotčený členský stát informuje ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle tohoto odstavce 10 do dvou týdnů po jeho udělení.“

14)

Vkládají se nové články, které znějí:

„Článek 12b

1.   Odchylně od článků 2, 2a, 3, 3b, 3c, 3f, 3h a 3k mohou příslušné orgány povolit do 30. září 2023 prodej, dodávku nebo převod zboží a technologií uvedených v přílohách II, VII, X, XI, XVI, XVIII, XX a XXIII, jakož i v příloze I nařízení (EU) 2021/821, pokud je takový prodej, dodávka nebo převod nezbytně nutný pro stažení investic z Ruska nebo ukončení obchodních činností v Rusku, za předpokladu, že jsou splněny tyto podmínky:

a)

zboží a technologie jsou vlastněny státním příslušníkem členského státu nebo právnickou osobou, subjektem či orgánem, které jsou založeny nebo zřízeny podle práva některého členského státu, nebo právnickými osobami, subjekty či orgány usazenými v Rusku, které jsou vlastněny právnickou osobou, subjektem či orgánem založeným nebo zřízeným podle práva některého členského státu nebo jsou jimi výhradně či společně ovládány, a

b)

příslušné orgány, které rozhodují o žádostech o povolení, nemají dostatečné důvody domnívat se, že by zboží mohlo být určeno pro vojenského konečného uživatele nebo by mohlo mít vojenské konečné použití v Rusku, a

c)

dotčené zboží a technologie se fyzicky nacházely v Rusku předtím, než pro toto zboží a technologie vstoupily v platnost příslušné zákazy uvedené v článcích 2, 2a, 3, 3b, 3c, 3f, 3h nebo 3k.

2.   Odchylně od článků 3g a 3i mohou příslušné orgány do 30. září 2023 povolit dovoz nebo převod zboží uvedeného v přílohách XVII a XXI, pokud je takový dovoz nebo převod nezbytně nutný pro stažení investic z Ruska nebo ukončení obchodních činností v Rusku, za předpokladu, že jsou splněny tyto podmínky:

a)

zboží je vlastněno státním příslušníkem členského státu nebo právnickou osobou, subjektem či orgánem, které jsou založeny nebo zřízeny podle práva některého členského státu, nebo právnickými osobami, subjekty či orgány usazenými v Rusku, které jsou vlastněny právnickou osobou, subjektem či orgánem založeným nebo zřízeným podle práva některého členského státu nebo jsou jimi výhradně či společně ovládány, a

b)

dotčené zboží se fyzicky nacházelo v Rusku předtím, než pro něj vstoupily v platnost příslušné zákazy uvedené v článcích 3g a 3i.

3.   Dotčený členský stát informuje ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavců 1 a 2 do dvou týdnů od jeho udělení.

4.   Veškerá povolení uvedená v odstavci 1, pokud jde o zboží a technologie uvedené v příloze VII a v příloze I nařízení (EU) 2021/821, se vydávají pokud možno elektronickými prostředky na formulářích, které obsahují alespoň všechny údaje podle vzoru C stanoveného v příloze IX, a v pořadí stanoveném v tomto vzoru.

Článek 12c

1.   Příslušné orgány si vyměňují informace s ostatními členskými státy a Komisí o povoleních udělených podle čl. 12b odst. 1 v souvislosti se zbožím a technologiemi uvedenými v příloze VII, jakož i v příloze I nařízení (EU) 2021/821. Pro výměnu informací se použije elektronický systém vytvořený podle čl. 23 odst. 6 nařízení (EU) 2021/821.

2.   Informace obdržené na základě tohoto článku se použijí pouze k účelům, ke kterým byly vyžádány, včetně výměny informací uvedené v čl. 2d odst. 4.

3.   Členské státy a Komise zajistí ochranu důvěrných informací získaných při uplatňování tohoto článku v souladu s unijním a příslušným vnitrostátním právem.

4.   Členské státy a Komise zajistí, aby u utajovaných informací poskytovaných nebo vyměňovaných podle tohoto článku nebyl jejich stupeň utajení snížen ani aby nebyly odtajněny bez předchozího písemného souhlasu původce.“

15)

Příloha IV se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

16)

Příloha VII se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

17)

Příloha IX se mění v souladu s přílohou III tohoto nařízení.

18)

Příloha XI se mění v souladu s přílohou IV tohoto nařízení.

19)

Příloha XV se mění v souladu s přílohou V tohoto nařízení.

Bod 19 se použije na jeden nebo několik subjektů uvedených v příloze V tohoto nařízení ode dne 1. února 2023 a za předpokladu, že tak Rada po posouzení příslušných případů rozhodne prováděcím aktem.

20)

Příloha XVII se mění v souladu s přílohou VI tohoto nařízení.

21)

Příloha XIX se mění v souladu s přílohou VII tohoto nařízení.

22)

Příloha XXIII se mění v souladu s přílohou VIII tohoto nařízení.

23)

Příloha XXV se mění v souladu s přílohou IX tohoto nařízení.

24)

Příloha XXX se vkládá v souladu s přílohou IX tohoto nařízení.

25)

Příloha XXXI se vkládá v souladu s přílohou X tohoto nařízení.

26)

Příloha XXXII se doplňuje v souladu s přílohou XII tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. prosince 2022.

Za Radu

předseda

M. BEK


(1)  Úř. věst. L 322.I, 16.12.2022.

(2)  Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (Úř. věst. L 229, 31.7.2014, s. 1).

(3)  Rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (Úř. věst. L 229, 31.7.2014, s. 13).


PŘÍLOHA I

Příloha IV nařízení (EU) č. 833/2014 se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA IV

Seznam fyzických nebo právnických osob, subjektů nebo orgánů podle čl. 2 odst. 7, čl. 2a odst. 7 a čl. 2b odst. 1

JSC Sirius

OJSC Stankoinstrument

OAO JSC Chemcomposite

JSC Kalashnikov

JSC Tula Arms Plant

NPK Technologii Maschinostrojenija

OAO Wysokototschnye Kompleksi

OAO Almaz Antey

OAO NPO Bazalt

Admiralty Shipyard JSC

Aleksandrovův vědecko-výzkumný technologický ústav NITI

Argut OOO

Komunikační centrum Ministerstva obrany

Federální výzkumné středisko Boreskovův ústav katalýzy

Federální státní rozpočtová organizace při úřadu prezidenta Ruska

Federální státní rozpočtová organizace Special Flight Unit Rossiya při úřadu prezidenta Ruska

Federální státní jednotný podnik Duchovův výzkumný ústav automatiky (VNIIA)

Zahraniční zpravodajská služba (SVR)

Forenzní středisko oblasti Nižní Novgorod při hlavním ředitelství Ministerstva vnitra

Mezinárodní centrum kvantové optiky a kvantových technologií (Ruské kvantové centrum)

Irkut Corporation

Irkut Research and Production Corporation Public Joint Stock Company

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computing Machinery

JSC Central Research Institute of Machine Building (JSC TsNIIMash)

JSC Kazan Helicopter Plant Repair Service

JSC Shipyard Zaliv (loděnice Zaliv)

JSC Rocket and Space Centre – Progress

Kamensk-Uralsky Metallurgical Works J.S. Co.

Kazan Helicopter Plant PJSC

Komsomolsk-na-Amur Aviation Production Organization (KNAAPO)

Ministerstvo obrany Ruské federace

Moskevský institut fyziky a technologie

NPO High Precision Systems JSC

NPO Splav JSC

OPK Oboronprom

PJSC Beriev Aircraft Company

PJSC Irkut Corporation

PJSC Kazan Helicopters

POLYUS Research Institute of M.F. Stelmakh Joint Stock Company

Promtech-Dubna, JSC

Public Joint Stock Company United Aircraft Corporation

Radiotechnical and Information Systems (RTI) Concern

Rapart Services LLC; Rosoboronexport OJSC (ROE)

Rostec (Russian Technologies State Corporation)

Rostekh – Azimuth

Russian Aircraft Corporation MiG

Russian Helicopters JSC

SP KVANT (Sovmestnoe Predpriyatie Kvantovye Tekhnologii)

Sukhoi Aviation JSC

Sukhoi Civil Aircraft

Tactical Missiles Corporation JSC

Tupolev JSC

UEC-Saturn

United Aircraft Corporation

JSC AeroKompozit

United Engine Corporation

UEC-Aviadvigatel JSC

United Instrument Manufacturing Corporation

United Shipbuilding Corporation

JSC PO Sevmash

Krasnoye Sormovo Shipyard

Severnaya Shipyard

Shipyard Yantar

UralVagonZavod

Baikal Electronics

Center for Technological Competencies in Radiophtonics (Centrum technologických kompetencí v radiofotonice)

Central Research and Development Institute Tsiklon (Ústřední vědecko-výzkumný ústav Ciklon)

Crocus Nano Electronics

Dalzavod Ship-Repair Center (Centrum pro opravu lodí Dalzavod)

Elara

Electronic Computing and Information Systems

ELPROM

Engineering Center Ltd.

Forss Technology Ltd.

Integral SPB

JSC Element

JSC Pella-Mash

JSC Shipyard Vympel

Kranark LLC

Lev Anatolyevich Yershov (Ershov)

LLC Center

MCST Lebedev

Miass Machine-Building Factory (Strojírenský závod Miass)

Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk (Vědecko-výzkumný ústav mikroelektroniky v Novosibirsku)

MPI VOLNA

N.A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering (Výzkumný a konstrukční ústav silnoproudé elektrotechniky N. A. Dolležala, nositel Leninova řádu)

Nerpa Shipyard (Loděnice Nerpa)

NM-Tekh

Novorossiysk Shipyard JSC

NPO Electronic Systems

NPP Istok

NTC Metrotek

OAO GosNIIkhimanalit

OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era

OJSC TSRY

OOO Elkomtekh (Elkomtex)

OOO Planar

OOO Sertal

Photon Pro LLC

PJSC Zvezda

Amur Shipbuilding Factory PJSC

AO Center of Shipbuilding and Ship Repairing JSC

AO Kronshtadt

Avant Space LLC

Production Association Strela (Výrobní sdružení Strela)

Radioavtomatika

Research Center Module

Robin Trade Limited

R. Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships (Aleksejevova ústřední konstrukční kancelář pro křídlové lodě)

Rubin Sever Design Bureau (Konstrukční kancelář Rubin-Sever)

Russian Space Systems (Ruské kosmické systémy)

Rybinsk Shipyard Engineering

Scientific Research Institute of Applied Chemistry (Vědecko-výzkumný ústav aplikované chemie)

Scientific-Research Institute of Electronics (Vědecko-výzkumný ústav elektroniky)

Scientific Research Institute of Hypersonic Systems (Vědecko-výzkumný ústav nadzvukových systémů)

Scientific Research Institute NII Submikron (Vědecko-výzkumný ústav NII Submikron)

Sergey IONOV

Serniya Engineering

Severnaya Verf Shipbuilding Factory (Loděnice Severnaja verf)

Ship Maintenance Center Zvezdochka (Centrum pro údržbu lodí Zvězdočka)

State Governmental Scientific Testing Area of Aircraft Systems (Státní vládní vědecko-technický polygon pro letecké systémy) (GkNIPAS)

State Machine Building Design Bureau Raduga Bereznya (Bereznjakova státní strojírenská konstrukční kancelář Raduga)

State Scientific Center AO GNTs RF – FEI A.I. Leypunskiy Physico-Energy Institute (akciová společnost Státní vědecké centrum Ruské federace – Fyzikálně-energetický ústav A. I. Lejpunského, AO GNC RF – FEI)

State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (Bachirevův státní vědecko-výzkumný ústav strojírenský) (GosNIImash)

Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center (Tomské kolektivní konstrukční centrum mikrovlnných a fotonických integrovaných obvodů a modulů)

UAB Pella-Fjord

United Shipbuilding Corporation JSC “35th Shipyard”

United Shipbuilding Corporation JSC “Astrakhan Shipyard”

United Shipbuilding Corporation JSC “Aysberg Central Design Bureau”

United Shipbuilding Corporation JSC “Baltic Shipbuilding Factory”

United Shipbuilding Corporation JSC “Krasnoye Sormovo Plant OJSC”

United Shipbuilding Corporation JSC SC “Zvyozdochka”

United Shipbuilding Corporation “Pribaltic Shipbuilding Factory Yantar”

United Shipbuilding Corporation “Scientific Research Design Technological Bureau Onega”

United Shipbuilding Corporation “Sredne-Nevsky Shipyard”

Ural Scientific Research Institute for Composite Materials (Uralský vědecko-výzkumný ústav kompozitních materiálů)

Urals Project Design Bureau Detal (Uralská projektová konstrukční kancelář Detal)

Vega Pilot Plant (Pilotní závod Vega)

Vertikal LLC

Vladislav Vladimirovich Fedorenko

VTK Ltd

Yaroslavl Shipbuilding Factory (Loděnice Jaroslavl)

ZAO Elmiks-VS

ZAO Sparta

ZAO Svyaz Inzhiniring

46th TSNII Central Scientific Research Institute (46. ústřední vědecko-výzkumný ústav)

Alagir Resistor Factory

All-Russian Research Institute of Optical and Physical Measurements (Všeruský výzkumný ústav optických a fyzikálních měření)

All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC (Všeruský vědecko-výzkumný ústav Etalon, akciová společnost)

Almaz, JSC

Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia (Arzamaský vědecko-výrobní závod Temp Avia)

Automated Procurement System for State Defense Orders, LLC

Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC) (Dolgoprudenská konstrukční kancelář automatiky, akciová společnost)

Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC (Vědecko-výzkumné centrum elektronické výpočetní techniky, akciová společnost)

Electrosignal JSC

Energiya JSC

Engineering Center Moselectronproekt (Inženýrské centrum Moselectronproekt)

Etalon Scientific and Production Association (Vědecko-výrobní sdružení Etalon)

Evgeny Krayushin

Foreign Trade Association Mashpriborintorg (Sdružení zahraničního obchodu Mašpriborintorg)

Ineko LLC

Informakustika JSC

Institute of High Energy Physics (Ústav vysokoenergetické fyziky)

Institute of Theoretical and Experimental Physics (Ústav teoretické a experimentální fyziky)

Inteltech PJSC

ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics (Ústav silnoproudé elektroniky SO RAN)

Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC (Kalužský vědecko-výzkumný ústav telemechanických zařízení, akciová společnost)

Kulon Scientific-Research Institute JSC (Vědecko-výzkumný ústav Kulon, akciová společnost)

Lutch Design Office JSC (Konstrukční kancelář Luč, akciová společnost)

Meteor Plant JSC

Moscow Communications Research Institute JSC (Moskevský komunikační výzkumný ústav, akciová společnost)

Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute JSC (Moskevský vědecko-výzkumný ústav radiotechniky, nositel Řádu rudého praporu práce, akciová společnost)

NPO Elektromechaniki JSC

Omsk Production Union Irtysh JSC

Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC (Omský vědecko-výzkumný ústav strojírenství, akciová společnost)

Optron, JSC

Pella Shipyard OJSC

Polyot Chelyabinsk Radio Plant JSC

Pskov Distance Communications Equipment Plant (Pskovský závod pro zařízení dálkové komunikace)

Radiozavod JSC

Razryad JSC

Research Production Association Mars (Vědecko-výrobní sdružení Mars)

Ryazan Radio-Plant (Rjazaňský radiozávod)

Scientific Production Center Vigstar JSC (Vědecko-výrobní centrum Vigstar, akciová společnost)

Scientific Production Enterprise ‘Radiosviaz’ (Vědecko-výrobní závod Radiosvjaz)

Scientific Research Institute Ferrite-Domen (Vědecko-výzkumný ústav Ferrit-Domen)

Scientific Research Institute of Communication Management Systems (Vědecko-výzkumný ústav komunikačních řídicích systémů)

Scientific-Production Association and Scientific-Research Institute of Radio-Components (Vědecko-výrobní sdružení a vědecko-výzkumný ústav radiosoučástek)

Scientific-Production Enterprise ‘Kant’ (Vědecko-výrobní závod Kant)

Scientific-Production Enterprise ‘Svyaz’ (Vědecko-výrobní závod Svjaz)

Scientific-Production Enterprise Almaz JSC (Vědecko-výrobní závod Almaz, akciová společnost)

Scientific-Production Enterprise Salyut JSC (Vědecko-výrobní závod Saljut, akciová společnost)

Scientific-Production Enterprise Volna (Vědecko-výrobní závod Volna)

Scientific-Production Enterprise Vostok JSC (Vědecko-výrobní závod Vostok, akciová společnost)

Scientific-Research Institute ‘Argon’ (Vědecko-výzkumný ústav Argon)

Scientific-Research Institute and Factory Platan (Vědecko-výzkumný ústav a závod Platan)

Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications Complexes Neptune JSC (Vědecko-výzkumný ústav automatizovaných systémů a komunikačních komplexů Neptun, akciová společnost)

Special Design and Technical Bureau for Relay Technology (Speciální konstrukční a technická kancelář pro reléové technologie)

Special Design Bureau Salute JSC (Speciální konstrukční kancelář Saljut, akciová společnost)

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ‘Salute’ (akciová společnost Saljut)

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ‘State Machine Building Design Bureau ‘Vympel’ By Name I.I.Toropov’ (akciová společnost Toropovova státní strojírenská konstrukční kancelář Vympel)

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ‘URALELEMENT’ (akciová společnost URALELEMENT)

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ‘Plant Dagdiesel’ (akciová společnost Závod Dagdizel)

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ‘Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering’ (akciová společnost Vědecko-výzkumný ústav mořské termální techniky)

Tactical Missile Company, Joint Stock Company PA Strela (akciová společnost PA Strela)

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Plant Kulakov (akciová společnost Kulakovův závod)

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo (akciová společnost Ravenstvo)

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo-service (akciová společnost Ravenstvo-servis)

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant (akciová společnost Saratovský závod rádiových zařízení)

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Severny Press (akciová společnost Severnyj Press)

Tactical Missile Company, Joint-Stock Company ‘Research Center for Automated Design’ (akciová společnost Výzkumné centrum pro automatizované konstruování)

Tactical Missile Company, KB Mashinostroeniya (KB Mašinostrojenija)

Tactical Missile Company, NPO Electromechanics (NPO Elektromechanika)

Tactical Missile Company, NPO Lightning (NPO Blesk)

Tactical Missile Company, Petrovsky Electromechanical Plant ‘Molot’ (Petrovský elektromechanický závod Molot)

Tactical Missile Company, PJSC ‘MBDB ‘ISKRA’’

Tactical Missile Company, PJSC ANPP Temp Avia

Tactical Missile Company, Raduga Design Bureau (Konstrukční kancelář Raduga)

Tactical Missile Corporation, ‘Central Design Bureau of Automation’ (Centrální konstrukční kancelář automatizace)

Tactical Missile Corporation, 711 Aircraft Repair Plant (Letecký opravárenský závod 711)

Tactical Missile Corporation, AO GNPP ‘Region’

Tactical Missile Corporation, AO TMKB ‘Soyuz’ (AO TMKB Sojuz)

Tactical Missile Corporation, Azov Optical and Mechanical Plant (Azovský opticko-mechanický závod)

Tactical Missile Corporation, Concern ‘MPO – Gidropribor’ (koncern MPO – Gidropribor)

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company ‘KRASNY GIDROPRESS’ (akciová společnost KRASNYJ GIDROPRESS)

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Avangard (akciová společnost Avangard)

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Concern Granit-Electron (akciová společnost Koncern Granit-Elektron)

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Elektrotyaga (akciová společnost Elektrotjaga)

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company GosNIIMash (akciová společnost GosNIIMash)

Tactical Missile Corporation, RKB Globus

Tactical Missile Corporation, Smolensk Aviation Plant (Smolenský letecký závod)

Tactical Missile Corporation, TRV Engineering (TRV Strojírenství)

Tactical Missile Corporation, Ural Design Bureau ‘Detal’ (Uralská konstrukční kancelář Detal)

Tactical Missile Corporation, Zvezda-Strela Limited Liability Company (společnost s ručením omezeným Zvězda-Strela)

Tambov Plant (TZ) ‘October’ (Tambovský závod Říjen)

United Shipbuilding Corporation ‘Production Association Northern Machine Building Enterprise’ (Výrobní sdružení Severní strojírenský závod)

United Shipbuilding Corporation ‚5th Shipyard‘ (5. loděnice)

Federal Center for Dual-Use Technology (FTsDT) Soyuz (Federální středisko pro technologie dvojího užití (FCDT) Sojuz)

Turayev Machine Building Design Bureau Soyuz (Turajevská strojírenská konstrukční kancelář Sojuz)

Zhukovskiy Central Aerohydrodynamics Institute (TsAGI) (Žukovského ústřední ústav aerohydrodynamiky (CAGI))

Rosatomflot

Lyulki Experimental-Design Bureau (Ljulkova experimentální konstrukční kancelář)

Lyulki Science and Technology Center (Ljulkovo vědecko-technické centrum)

AO Aviaagregat

Central Aerohydrodynamic Institute (TsAGI) (Ústřední ústav aerohydrodynamiky (CAGI))

Closed Joint Stock Company Turborus (Turborus)

Federal Autonomous Institution Central Institute of Engine-Building N.A. P.I. Baranov; Central Institute of Aviation Motors (CIAM) (Federální autonomní instituce Ústřední ústav vývoje leteckých motorů P. I. Baranova; Ústřední ústav leteckých motorů (CIAM))

Federal State Budgetary Institution National Research Center Institute N.A. N.E. Zhukovsky (Zhukovsky National Research Institute) (Federální státní rozpočtová instituce Národní výzkumné centrum Ústav N. J. Žukovského (Žukovského národní výzkumný ústav))

Federal State Unitary Enterprise “State Scientific-Research Institute for Aviation Systems” (Federální státní jednotný podnik Státní vědecko-výzkumný ústav leteckých systémů) (GosNIIAS)

Joint Stock Company 123 Aviation Repair Plant (123 ARZ) (letecký opravárenský závod 123)

Joint Stock Company 218 Aviation Repair Plant (218 ARZ) (letecký opravárenský závod 218)

Joint Stock Company 360 Aviation Repair Plant (360 ARZ) (letecký opravárenský závod 360)

Joint Stock Company 514 Aviation Repair Plant (514 ARZ) (letecký opravárenský závod 514)

Joint Stock Company 766 UPTK

Joint Stock Company Aramil Aviation Repair Plant (AARZ)

Joint Stock Company Aviaremont (Aviaremont)

Joint Stock Company Flight Research Institute N.A. M.M. Gromov (FRI Gromov) (akciová společnost Letecký výzkumný ústav M. M. Gromova)

Joint Stock Company Metallist Samara (Metallist Samara)

Joint Stock Company Moscow Machine-Building Enterprise named after V. V. Chernyshev (MMP V.V. Chernyshev) (akciová společnost Moskevský strojírenský podnik V. V. Černyševa)

JSC NII Steel (akciová společnost Národní výzkumný ústav oceli)

Joint Stock Company Remdizel

Joint Stock Company Special Industrial and Technical Base Zvezdochka (SPTB Zvezdochka) (akciová společnost Speciální průmyslově-technická základna Zvězdočka, SPTB Zvězdočka)

Joint Stock Company STAR

Joint Stock Company Votkinsk Machine Building Plant (Strojírenský závod Votkinsk, JSC)

Joint Stock Company Yaroslav Radio Factory (Jaroslavský závod na výrobu radiopřijímačů)

Joint Stock Company Zlatoustovsky Machine Building Plant (JSC Zlatmash) (Zlatoustovský strojírenský závod)

Limited Liability Company Center for Specialized Production OSK Propulsion (Centrum specializované výroby)

Lytkarino Machine-Building Plant (Strojírenský závod Lytkarino)

Moscow Aviation Institute (Moskevský letecký ústav)

Moscow Institute of Thermal Technology (Moskevský ústav termální technologie)

Omsk Motor-Manufacturing Design Bureau (Konstrukční kancelář výrobce motorů v Omsku)

Open Joint Stock Company 170 Flight Support Equipment Repair Plant (170 RZ SOP) (Opravárenský závod zařízení pro letecký provoz 170)

Open Joint Stock Company 20 Aviation Repair Plant (20 ARZ) (Letecký opravárenský závod 20)

Open Joint Stock Company 275 Aviation Repair Plant (275 ARZ) (Letecký opravárenský závod 275)

Open Joint Stock Company 308 Aviation Repair Plant (308 ARZ) (Letecký opravárenský závod 308)

Open Joint Stock Company 32 Repair Plant of Flight Support Equipment (32 RZ SOP) (Opravárenský závod zařízení pro letecký provoz 32)

Open Joint Stock Company 322 Aviation Repair Plant (322 ARZ) (Letecký opravárenský závod 322)

Open Joint Stock Company 325 Aviation Repair Plant (325 ARZ) (Letecký opravárenský závod 325)

Open Joint Stock Company 680 Aircraft Repair Plant (680 ARZ) (Letecký opravárenský závod 680)

Open Joint Stock Company 720 Flight Support Equipment Repair Plant (720 RZ SOP) (Opravárenský závod zařízení pro letecký provoz 720)

Open Joint Stock Company Volgograd Radio-Technical Equipment Plant (Volgogradský závod na výrobu rádiového a technického zařízení)

Public Joint Stock Company Agregat (PJSC Agregat)

Salute Gas Turbine Research and Production Center (Centrum výzkumu a výroby plynových turbín Salut)

Scientific-Production Association Vint of Zvezdochka Shipyard (Vědecko-výrobní sdružení Vint loděnice Zvezdochka, SPU Vint)

Scientific Research Institute of Applied Acoustics (Vědecko-výzkumný ústav aplikované akustiky; NIIPA)

Siberian Scientific-Research Institute of Aviation N.A. (Sibiřský vědecko-výzkumný ústav letectví) S.A. Chaplygin (SibNIA)

Software Research Institute (Ústav pro výzkum softwaru)

Subsidiary Sevastopol Naval Plant of Zvezdochka Shipyard (Sevastopol Naval Plant, dceřiná společnost loděnic Zvězdočka)

Tula Arms Plant (Zbrojní závod Tula)

Russian Institute of Radio Navigation and Time (Ruský ústav radionavigace a času)

Federal Technical Regulation and Metrology Agency (Rosstandart, Federální agentura pro technické předpisy a metrologii)

Federal State Budgetary Institution of Science P.I. K.A. Valiev RAS of the Ministry of Science and Higher Education of Russia (FTIAN, (Federální státní vědecký rozpočtový ústav Ruské akademie věd pod ruským ministerstvem vědy a vysokoškolského vzdělávání)

Federal State Unitary Enterprise All-Russian Research Institute of Physical, Technical and Radio Engineering Measurements (VNIIFTRI, Federální státní jednotný podnik pro všeruský výzkumný ústav fyzikálních, technických a radiotechnických měření)

Institute of Physics Named After P.N. of the Russian Academy of Sciences (Ústav fyziky P. N. Lebeděva Ruské akademie věd)

The Institute of Solid-State Physics of the Russian Academy of Sciences (ISSP, Ústav fyziky pevných látek Ruské akademie věd)

Rzhanov Institute of Semiconductor Physics, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences (IPP SB RAS, Ržanovův ústav fyziky polovodičů Ruské akademie věd)

UEC-Perm Engines, JSC

Ural Works of Civil Aviation, JSC

Central Design Bureau for Marine Engineering “Rubin”, JSC (Ústřední konstrukční kancelář pro stavbu lodí „Rubin“)

„Aeropribor-Voskhod“, JSC

Aerospace Equipment Corporation, JSC

Central Research Institute of Automation and Hydraulics (CNIIAG, Ústřední výzkumný ústav pro automatizaci a hydrauliku), JSC

Aerospace Systems Design Bureau (Konstrukční kancelář leteckých systémů), JSC

Afanasyev Technomac, JSC

Ak Bars Shipbuilding Corporation, CJSC (Společnost pro stavbu lodí)

AGAT, Gavrilov-Yaminskiy Machine-Building Plant, JSC (Strojírenský závod v Gavrilov-Jaminském okrese)

Almaz Central Marine Design Bureau, JSC (Centrální námořní konstrukční kancelář)

Joint Stock Company Eleron

AO Rubin

Branch of AO Company Sukhoi Yuri Gagarin Komsomolsk-on-Amur Aircraft Plant (Komsomolskoamurské letecké výrobní sdružení J. A. Gagarina, pobočka společnosti Suchoj)

Pobočka PAO II – Aviastar

Branch of RSK MiG Nizhny Novgorod Aircraft-Construction Plant Sokol (Závod na výrobu letadel Sokol v Nižním Novgorodu, pobočka RSK MiG)

Chkalov Novosibirsk Aviation Plant (Novosibirský letecký závod V. P. Čkalova)

Joint Stock Company All-Russian Scientific-Research Institute Gradient (Všeruský vědecko-výzkumný ústav Gradient, JSC)

Joint Stock Company Almatyevsk Radiopribor Plant (JSC AZRP)

Joint Stock Company Experimental-Design Bureau Elektroavtomatika name of P.A. Efimov (Experimentální konstrukční kacelář P. A. Efimova)

Joint Stock Company Industrial Controls Design Bureau (Konstrukční kancelář řídících systémů)

Joint Stock Company Kazan Instrument-Engineering and Design Bureau (Kazaňská kancelář přístrojového inženýrství a designu)

Joint Stok Company Microtechnology

Phasotron Scientific-Research Institute of Radio-Engineering (Vědecko-výzkumný ústav radioinženýrství)

Joint Stock Company Radiopribor

Joint Stock Company Ramensk Instrument-Engineering Bureau (Ramenská Kancelář přístrojového inženýrství)

Joint Stock Company Research and Production Center SAPSAN (Výzkumné a výrobní centrum)

Joint Stock Company Rychag

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Izmeritel (Vědecko-výrobní podnik Izmeritel)

Joint Stock Company Scientific-Production Union for Radioelectronics named after V.I. Shimko (Vědecko-výrobní sdružení pro radioelektroniku V. I. Šimka)

Joint Stock Company Taganrog Communications Scientific-Research Institute (Vědecko-výzkumný ústav komunikace)

Joint Stock Company Urals Instrument-Engineering Plant (Uralský přístrojový strojírenský závod)

Joint Stock Company Vzlet Engineering Testing Support (Technická podpora testování Vzlet)

Joint Stock Company Zhiguli Radio Plant (Závod na výrobu radiopřijímačů Žiguli)

Joint Stock Company Bryansk Electromechanical Plant (Elektormechanický závod Brjansk)

Public Joint Stock Company Moscow Institute of Electro-Mechanics and Automation (Moskevský institut elektromechaniky a automatizace)

Public Joint Stock Company Stavropol Radio Plant Signal (Radioelektrotechnický závod Stavropol)

Public Joint Stock Company Techpribor

Joint Stock Company Ramensky Instrument-Engineering Plant (Ramenský přístrojový strojírenský závod)

V.V. Tarasov Avia Avtomatika

Design Bureau of Chemical Machine Building KBKhM (Konstrukční kancelář pro výrobu chemických strojů)

Far Eastern Shipbuilding and Ship Repair Center (Středisko pro stavbu a opravy lodí na Dálném východě)

Ilyushin Aviation Complex Branch: Myasishcheva Experimental Mechanical Engineering Plant (Mjasiščevův experimentální strojírenský závod – pobočka leteckého komplexu Iljušin)

Institute of Marine Technology Problems Far East Branch Russian Academy of Sciences (Institut pro problémy námořních technologií, Dálněvýchodní oddělení Ruské akademie věd)

Irkutsk Aviation Plant (Irkutský letecký závod)

Joint Stock Company Aerocomposit Ulyanovsk Plant (Závod Uljanovsk–AeroComposit)

Joint Stock Company Experimental Design Bureau named after A.S. Yakovlev (Experimetální konstrukční kancelář A. S. Jakovleva)

Joint Stock Company Federal Research and Production Center Altai (Federální výzkumné a výrobní středisko Altaj)

Joint Stock Company Head Special Design Bureau Prozhektor (Speciální konstrukční kancelář Prožektor)

Joint Stock Company Ilyushin Aviation Complex (Letecký komplex Iljušin)

Joint Stock Company Lazurit Central Design Bureau (Centrální konstrukční kancelář Lazurit)

Joint Stock Company Research and Development Enterprise Protek (Výzkumný a vývojový podnik Protek)

Joint Stock Company SPMDB Malachite

Joint Stock Company Votkinsky Zavod (závod ve Votkinsku)

Kalyazinsky Machine Building Factory – pobočka závodu RSK MiG

Main Directorate of Deep-Sea Research of the Ministry of Defense of the Russian Federation (Hlavní ředitelství pro hlubokomořský výzkum při Ministerstvu obrany Ruské federace)

NPP Start

OAO Radiofizika

P.A. Voronin Lukhovitsk Aviation Plant (Luchovický letecký závod P. A. Voronina), pobočka RSK MiG

Public Joint Stock Company Bryansk Special Design Bureau (Speciální konstrukční závod Brjansk)

Public Joint Stock Company Voronezh Aircraft Company (Voroněžská letecká společnost)

Radio Technical Institute named after A. L. Mints (Radiotechnický ústav A.L. Mints)

Russian Federal Nuclear Center – All-Russian Research Institute of Experimental Physics (Ruské federální jaderné středisko – Všeruský výzkumný ústav experimentální fyziky)

Shvabe JSC

Special Technological Center LLC (Zvláštní technologické středisko LLC)

St. Petersburg Marine Bureau of Machine Building Malakhit (Námořní kancelář pro strojírenství Malachit v Petrohradě)

St. Petersburg Naval Design Bureau Almaz (Námořní konstrukční kancelář Almaz v Petrohradě)

St. Petersburg Shipbuilding Institution Krylov 45 (Výzkumný ústav loďařství Krylov 45 v Petrohradě)

Strategic Control Posts Corporation (Korporace strategických kontrolních stanovišť)

V.A. Trapeznikov Institute of Control Sciences of Russian Academy of Sciences (Ústav věd o řízení V. A. Trapeznikova Ruské akademie věd)

Vladimir Design Bureau for Radio Communications OJSC (Konstrukční kancelář pro radiokomunikace Vladimir)

Voentelecom JSC

A.A. Kharkevich Institute for Information Transmission Problems (IITP), Russian Academy of Sciences (RAS) (Ústav A. A. Charkeviče pro studium problémů s přenosem informací, Ruská akademie věd)

Ak Bars Holding

Special Research Bureau for Automation of Marine Researches Far East Branch Russian Academy of Sciences (Zvláštní výzkumný úřad pro automatizaci mořského výzkumu, Dálněvýchodní oddělení Ruské akademie věd)

Systems of Biological Synthesis LLC (Systémy biologické syntézy LLC)

Borisfen, JSC

Barnaul cartridge plant, JSC (továrna na výrobu munice)

Concern Avrora Scientific and Production Association, JSC (Koncern Aurora – Vědecké a výrobní sdružení)

Bryansk Automobile Plant, JSC (Automobilový závod Brjansk)

Burevestnik Central Research Institute, JSC (Ústřední výzkumný ústav Burevestnik)

Research Institute of Space Instrumentation, JSC (Výzkumný ústav využití vesmíru)

Arsenal Machine-building plant, OJSC (Strojní závod Arsenal)

Central Design Bureau of Automatics, JSC (Dolgoprudenská konstrukční kancelář automatiky)

Zelenodolsk Design Bureau, JSC (Konstrukční kancelář Zelenodolsk)

Zavod Elecon, JSC

VMP „Avitec“, JSC

JSC V. Tikhomirov Scientific Research Institute of Instrument Design (Vědecko-výzkumný ústav konstrukce přístrojů Viktora Tichomirova)

Tulatochmash, JSC

PJSC „I.S. Brook“ INEUM

SPE „Krasnoznamenets“, JSC

SPA Pribor named after S.S. Golembiovsky, SC (jinak znám jako akciová společnost S.S. Golembiovského)

SPA „Impuls“, JSC

RusBITech

ROTOR 43

Rostov optical and mechanical plant, PJSC (Závod pro optiku a mechaniku Rostov)

RATEP, JSC

PLAZ

OKB „Technika“

Ocean Chips

Nudelman Precision Engineering Design Bureau (Konstrukční kancelář přesného strojírenství Nudelman)

Angstrem JSC

NPCAP

Novosibirsk Plant of Artificial Fibre (Závod na výrobu umělých vláken v Novosibirsku)

Novosibirsk Cartridge Plant, JSC (továrna na výrobu munice v Novosibirsku, také známá jako: SIBFIRE), Новосибирский Патронный Завод

Novator DB

NIMI V.V. BAHIREVA, JSC

NII Stali JSC

Nevskoe Design Bureau, JSC (Něvská konstrukční kancelář)

Neva Electronica JSC

ENICS

The JSC Makeyev Design Bureau (konstrukční kancelář V. P. Makejeva)

KURGANPRIBOR, JSC


PŘÍLOHA II

Přílha VII nařízení (EU) č. 833/2014 se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA VII

Seznam zboží a technologií podle čl. 2a odst. 1 a čl. 2b odst. 1

Část A

Na tuto přílohu se vztahují všeobecné poznámky, zkratková slova a zkratky a definice uvedené v příloze I nařízení (EU) 2021/821, s výjimkou „části I – Všeobecné poznámky, zkratková slova a zkratky a definice, všeobecných poznámek k příloze I bodu 2“.

Na tuto přílohu se vztahují definice pojmů použité ve Společném vojenském seznamu Evropské unie (dále jen „společný vojenský seznam“) (2020/C 85/01).

Aniž je dotčen článek 12 tohoto nařízení, nepodléhá nekontrolované zboží obsahující jednu nebo více položek uvedených v této příloze kontrolám podle článku 2a a 2b tohoto nařízení.

Aniž je dotčen článek 12 tohoto nařízení, nepodléhá nekontrolované zboží obsahující jednu nebo více položek uvedených v této příloze kontrolám podle článku 2a a 2b tohoto nařízení.

Kategorie I – Elektronika

X.A.I.001

Elektronická zařízení a součásti

a.

„mikroprocesorové mikroobvody“, „mikropočítačové mikroobvody“ a mikroregulátorové mikroobvody, které mají některou z těchto vlastností:

1.

výkonnost 5 gigaflopů nebo více a aritmeticko-logickou jednotku s šířkou přístupu 32 bitů nebo více;

2.

hodinovou frekvenci vyšší než 25 MHz nebo

3.

více než jednu datovou nebo instrukční sběrnici nebo sériový komunikační port pro vnější přímé propojení mezi paralelními „mikroprocesorovými mikroobvody“ s přenosovou rychlostí 2,5 Mbyte/s;

b.

paměťové integrované obvody:

1.

elektricky vymazatelné programovatelné permanentní paměti (EEPROM) s paměťovou kapacitou:

a.

v případě pamětí typu flash vyšší než 16 Mbit na pouzdro nebo

b.

v případě všech ostatních typů EEPROM vyšší než některý z těchto limitů:

1.

vyšší než 1 Mbit na pouzdro nebo

2.

vyšší než 256 kbit na pouzdro při maximální přístupové době nižší než 80 ns;

2.

statické paměti s náhodným přístupem (SRAM) s paměťovou kapacitou:

a.

vyšší než 1 Mbit na pouzdro nebo

b.

vyšší než 256 kbit na pouzdro při maximální přístupové době nižší než 25 ns;

c.

analogově-číslicové převodníky, které mají některou z těchto vlastností:

1.

rozlišení nejméně 8 bitů, avšak menší než 12 bitů, s výstupní rychlostí vyšší než 200 megavzorků za sekundu (MSPS);

2.

rozlišení 12 bitů s výstupní rychlostí vyšší než 105 megavzorků za sekundu (MSPS);

3.

rozlišení větší než 12 bitů, avšak nejvýše 14 bitů, s výstupní rychlostí vyšší než 10 megavzorků za sekundu (MSPS) nebo

4.

rozlišení větší než 14 bitů s výstupní rychlostí vyšší než 2,5 megavzorků za sekundu (MSPS);

d.

uživatelem programovatelné logické obvody s maximálním počtem číslicových vstupů/výstupů se společnou zemí mezi 200 a 700;

e.

procesory pro rychlou Fourierovu transformaci (FFT), jejichž jmenovitá doba provádění pro 1 024bodovou komplexní FFT je kratší než 1 ms;

f.

zákaznické integrované obvody, u nichž výrobci buď není známa funkce, nebo není znám kontrolní status zařízení, ve kterém bude integrovaný obvod použit a které mají některou z těchto vlastností:

1.

více než 144 vývodů nebo

2.

typickou „základní dobu zpoždění“ menší než 0,4 ns;

g.

„vakuové elektronické součástky“ s postupnou vlnou pulzní nebo průběžnou:

1.

součástky se spojenou dutinou nebo jejich odvozeniny;

2.

součástky založené na šroubovicovém, složeném vlnovodu nebo na serpentinových vlnovodových obvodech nebo jejich odvozeniny, které mají některou z těchto vlastností:

a.

„okamžitou šířku pásma“ polovinu oktávy nebo více a průměrný výkon (vyjádřený v kW) násobený frekvencí (vyjádřenou v GHz) větší než 0,2 nebo

b.

„okamžitou šířku pásma“ menší než polovinu oktávy a průměrný výkon (vyjádřený v kW) násobený frekvencí (vyjádřenou v GHz) větší než 0,4;

h.

ohebné vlnovody konstruované pro použití při frekvencích vyšších než 40 GHz;

i.

zařízení s povrchovou akustickou vlnou a s podpovrchovou akustickou vlnou, která mají některou z těchto vlastností:

1.

nosnou frekvenci vyšší než 1 GHz nebo

2.

nosnou frekvenci 1 GHz nebo nižší a

a.

‚potlačení postranních laloků frekvence‘ větší než 55 dB;

b.

součin maximální doby zpoždění a šířky pásma (doba v μs a šířka pásma v MHz) větší než 100 nebo

c.

disperzní zpoždění větší než 10 μs;

Technická poznámka: Pro účely položky X.A.I.001.i se ‚potlačením postranních laloků frekvence‘ rozumí maximální hodnota potlačení uvedená na bezpečnostním listu.

j.

‚články‘:

1.

‚primární články‘, které mají při 293 K (20 °C) ‚hustotu energie‘ 550 Wh/kg nebo nižší;

2.

‚sekundární články‘, které mají při 293 K (20 °C) ‚hustotu energie‘ 350 Wh/kg nebo nižší;

Poznámka: Položka X.A.I.001.j nezahrnuje baterie, včetně jednočlánkových.

Technické poznámky:

1.

Pro účely položky X.A.I.001.j se hustota energie (Wh/kg) vypočte z jmenovitého napětí vynásobeného jmenovitou kapacitou v ampérhodinách (Ah) děleno hmotností v kilogramech. Pokud jmenovitá kapacita není uvedena, vypočítá se hustota energie z čtverce jmenovitého napětí vynásobeného poté dobou vybíjení v hodinách děleno vybíjecí zátěží v ohmech a hmotností v kilogramech.

2.

Pro účely položky X.A.I.001.j se ‚článkem‘ rozumí elektrochemické zařízení, které má kladné a záporné elektrody a elektrolyt a je zdrojem elektrické energie. Jedná se o základní stavební prvek baterie.

3.

Pro účely položky X.A.I.001.j.1 se ‚primárním článkem‘ rozumí ‚článek‘, který není určen k tomu, aby byl nabíjen jiným zdrojem.

4.

Pro účely položky X.A.I.001.j.2 se ‚sekundárním článkem‘ rozumí ‚článek‘, který je určen k tomu, aby byl nabíjen vnějším elektrickým zdrojem.

k.

„supravodivé“ elektromagnety nebo solenoidy speciálně konstruované k plnému nabití nebo vybití za méně než jednu minutu, které mají všechny tyto vlastnosti:

Poznámka: Položka X.A.I.001.k nezahrnuje „supravodivé“ elektromagnety nebo solenoidy konstruované pro lékařské přístroje k zobrazování na principu magnetické rezonance (MRI).

1.

maximální energii dodanou při vybití dělenou dobou vybíjení větší než 500 kJ za minutu;

2.

vnitřní průměr vinutí vedoucích proud větší než 250 mm a

3.

jsou určeny pro magnetickou indukci větší než 8 T nebo „celkovou proudovou hustotu“ ve vinutí větší než 300 A/mm2;

l.

obvody nebo systémy pro uchovávání elektromagnetické energie, obsahující součásti vyrobené ze „supravodivých“ materiálů speciálně konstruovaných pro provoz při teplotách pod „kritickou teplotou“ alespoň jedné z jejich „supravodivých“ složek, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.

rezonanční pracovní kmitočty vyšší než 1 MHz;

2.

hustotu uložené energie 1 MJ/m3 nebo vyšší a

3.

dobu vybíjení kratší než 1 ms;

m.

tyratrony na bázi vodíku / izotopů vodíku s keramicko-kovovou konstrukcí a jmenovitým špičkovým proudem 500 A nebo více;

n.

nevyužito;

o.

solární články, sestavy propojených článků s krycím sklem (CIC), solární panely a solární pole, které jsou „vhodné pro kosmické aplikace“ a nejsou zahrnuté do položky 3A001.e.4 (1).

X.A.I.002

Univerzální „elektronické sestavy“, moduly a zařízení

a.

elektronická zkušební zařízení, jiná než uvedená ve společném vojenském seznamu nebo v nařízení (EU) 2021/821;

b.

číslicové přístrojové záznamníky dat s magnetickou páskou, které mají některou z těchto vlastností:

1.

mají maximální přenosovou rychlost číslicového rozhraní vyšší než 60 Mbit/s a využívají techniky šikmého snímání;

2.

mají maximální přenosovou rychlost číslicového rozhraní vyšší než 120 Mbit/s a využívají techniky pevných hlav nebo

3.

jsou „vhodné pro kosmické aplikace“;

c.

zařízení s maximální přenosovou rychlostí číslicového rozhraní vyšší než 60 Mbit/s, konstruovaná k transformaci číslicových videorekordérů s magnetickou páskou k použití jako číslicové přístrojové záznamníky dat;

d.

nemodulární analogové osciloskopy s šířkou pásma 1 GHz nebo větší;

e.

modulární analogové osciloskopové systémy, které mají některou z těchto vlastností:

1.

hlavní šasi s šířkou pásma 1 GHz nebo větší nebo

2.

zásuvné moduly s individuální šířkou pásma 4 GHz nebo větší;

f.

analogové vzorkovací osciloskopy pro analýzu opakujících se jevů s efektivní šířkou pásma větší než 4 GHz;

g.

digitální osciloskopy a záznamníky přechodových dějů, které využívají techniky analogově číslicového převodu, jsou schopné zaznamenávat přechodové děje sekvenčním vzorkováním jednorázových vstupů v intervalech kratších než 1 ns (více než 1 gigavzorek za sekundu (GSPS)), digitalizují na rozlišení 8 bitů nebo vyšší a uchovávají 256 nebo více vzorků.

Poznámka: Položka X.A.I.002 zahrnuje tyto speciálně konstruované součásti pro analogové osciloskopy:

1.

zásuvné jednotky;

2.

vnější zesilovače;

3.

předzesilovače;

4.

vzorkovací zařízení;

5.

katodové trubice.

X.A.I.003

Specifická vyhodnocovací zařízení, jiná než uvedená ve společném vojenském seznamu nebo v nařízení (EU) 2021/821:

a.

měniče frekvencí a jejich speciálně konstruované součásti, jiné než uvedené ve společném vojenském seznamu nebo v nařízení (EU) 2021/821;

b.

hmotnostní spektrometry, jiné než uvedené ve společném vojenském seznamu nebo v nařízení (EU) 2021/821;

c.

všechny zábleskové rentgenové přístroje nebo součásti pulsních výkonových systémů, které jsou konstruovány na jejich základě, včetně Marxových generátorů, vysokovýkonových sítí tvarování impulsů, vysokonapěťových kondenzátorů a spouštěčů;

d.

zesilovače impulsů, jiné než uvedené ve společném vojenském seznamu nebo v nařízení (EU) 2021/821;

e.

elektronická zařízení pro generování časového zpoždění nebo měření časových intervalů:

1.

digitální generátory časového zpoždění s rozlišením 50 ns nebo méně na časových intervalech 1 μs nebo více nebo

2.

vícekanálové (tj. s třemi nebo více kanály) nebo modulární měřiče časových intervalů a chronometrická zařízení s rozlišením 50 ns nebo méně na časových intervalech 1 μs nebo více;

f.

analytické přístroje pro chromatografii a spektrometrii.

X.B.I.001

Zařízení pro výrobu elektronických součástí nebo materiálů a jejich speciálně konstruované součásti a příslušenství:

a.

zařízení speciálně konstruovaná pro výrobu elektronek a optických prvků a součásti, které jsou pro ně speciálně konstruovány, zahrnuté do položky 3A001 (2) nebo X.A.I.001;

b.

zařízení speciálně konstruovaná pro výrobu polovodičových součástek, integrovaných obvodů a „elektronických sestav“ a systémy obsahující tato zařízení nebo mající jejich vlastnosti:

Poznámka: Položka X.B.I.001.b. zahrnuje rovněž zařízení používaná nebo upravená pro použití při výrobě jiných zařízení, např. zobrazovacích zařízení, elektrooptických zařízení a zařízení s akustickou vlnou.

1.

Zařízení pro zpracování materiálů pro výrobu zařízení a součástí uvedených v položce X.B.I.001.b:

Poznámka: Položka X.B.I.001 nezahrnuje křemenné pecní trubky, pecní vložky, lopaty (paddles), nosiče destiček (kromě speciálně konstruovaných klecových nosičů), probublávačky, kazety nebo kelímky, které jsou speciálně konstruované pro zařízení pro zpracování zahrnutá do položky X.B.I.001.b.1.

a.

zařízení pro výrobu polykrystalického křemíku a materiálů zahrnutých do položky 3C001 (3);

b.

zařízení speciálně konstruovaná pro čištění nebo zpracování polovodičových materiálů III/V a II/VI zahrnutých do položky 3C001, 3C002, 3C003, 3C004 nebo 3C005 (4), s výjimkou tažiček krystalů, pro které viz X.B.I.001.b.1.c níže;

c.

tažičky krystalů a pece:

Poznámka: Položka X.B.I.001.b.1.c nezahrnuje difuzní a oxidační pece.

1.

zařízení pro žíhání nebo rekrystalizaci, jiná než pece s konstantní teplotou, která využívají vysokorychlostní přenos energie, schopná zpracovávat polovodičové destičky rychlostí vyšší než 0,005 m2 za minutu;

2.

tažičky krystalů ‚řízené uloženým programem‘, které mají některou z těchto vlastností:

a.

lze je plnit bez výměny tavicího kelímku;

b.

jsou schopné provozu při tlaku vyšším než 2,5 x 105 Pa nebo

c.

jsou schopné táhnout krystaly o průměru větším než 100 mm;

d.

zařízení pro epitaxiální růst ‚řízená uloženým programem‘, která mají některou z těchto vlastností:

1.

jsou schopná produkovat křemíkovou vrstvu s rovnoměrností tloušťky méně než ± 2,5 % v rozsahu vzdálenosti 200 mm nebo více;

2.

jsou schopná produkovat vrstvu z jiného materiálu než křemíku s rovnoměrností tloušťky ± 3,5 % nebo

3.

jednotlivé destičky během zpracování rotují;

e.

zařízení pro epitaxiální růst s molekulárním svazkem;

f.

magneticky podporované ‚naprašovací‘ zařízení se speciálně konstruovaným zabudovaným systémem load lock, který umožňuje přenášet destičky v izolovaném vakuovém prostředí;

g.

zařízení speciálně konstruovaná pro iontovou implantaci nebo ionty podporovanou nebo foto-podporovanou difuzi, která mají některou z těchto vlastností:

1.

schopnost vytváření obrazců;

2.

energii paprsku (urychlující napětí) větší než 200 keV;

3.

jsou optimalizovaná pro provoz při energii paprsku (urychlující napětí) menší než 10 keV nebo

4.

jsou schopná implantovat kyslík s vysokou energií do zahřátého „substrátu“;

h.

zařízení pro selektivní odstraňování (leptání) prostřednictvím anizotropických suchých metod (např. plazmy) ‚řízená uloženým programem‘:

1.

‚dávkové typy‘, které mají některou z těchto vlastností:

a.

detekci koncového bodu, jinou než optické typy emisní spektroskopie nebo

b.

provozní (leptací) tlak reaktoru 26,66 Pa nebo méně

2.

‚jednodestičkové typy‘, které mají některou z těchto vlastností:

a.

detekci koncového bodu, jinou než optické typy emisní spektroskopie

b.

provozní (leptací) tlak reaktoru 26,66 Pa nebo méně nebo

c.

manipulace s destičkami probíhá pomocí systémů cassette-to- cassette a load lock;

Poznámky:

1.

‚Dávkovými typy‘ se rozumějí stroje, které nejsou speciálně konstruované pro výrobní zpracování jednotlivých destiček. Tyto stroje mohou zpracovávat dvě nebo více destiček současně za použití společných procesních parametrů, např. VF výkonu, teploty, druhu leptavého plynu nebo průtoku.

2.

‚Jednodestičkovými typy‘ se rozumějí stroje, které jsou speciálně konstruované pro výrobní zpracování jednotlivých destiček. Tyto stroje mohou používat techniky automatické manipulace s destičkami k vložení jedné destičky do zařízení za účelem jejího zpracování. Uvedená definice zahrnuje zařízení, která mohou vkládat a zpracovávat několik destiček, ale u nichž lze parametry leptání, např. VF výkon nebo koncový bod, stanovit nezávisle pro každou jednotlivou destičku.

i.

zařízení pro „chemickou depozici z plynné fáze“ (CVD), např. plazmou podporovaná CVD (PECVD) nebo foto-podporovaná CVD, pro výrobu polovodičových součástek, pro depozici oxidů, nitridů, kovů nebo polykrystalického křemíku:

1.

zařízení pro chemickou depozici z plynné fáze, která fungují při tlaku nižším než 105 Pa, nebo

2.

zařízení PECVD, která fungují při tlaku nižším než 60 Pa nebo jsou ovládána pomocí automatických systémů cassette-to-cassette a load lock;

Poznámka: Položka X.B.I.001.b.1.i nezahrnuje nízkotlaké systémy pro chemickou depozici z plynné fáze (LPCVD) ani zařízení pro reaktivní ‚naprašování‘.

j.

systémy elektronových svazků speciálně konstruované nebo upravené pro výrobu masek nebo zpracování polovodičových součástek, které mají některou z těchto vlastností:

1.

elektrostatické vychylovaní svazku;

2.

tvarovaný profil paprsku, jiného tvaru než Gaussova křivka;

3.

rychlost číslicově-analogového převodu vyšší než 3 MHz;

4.

číslicově-analogový převod s přesností vyšší než 12 bitů; nebo

5.

přesnost zpětnovazebního řízení polohy cíle vůči svazku 1 μm nebo přesnější

Poznámka: Položka X.B.I.001.b.1.j nezahrnuje systémy depozice pomocí elektronových svazků ani rastrovací elektronové mikroskopy pro všeobecné účely.

k.

zařízení pro konečnou úpravu povrchu pro zpracování polovodičových destiček:

1.

zařízení speciálně konstruovaná pro zpracování zadní strany destiček o tloušťce menší než 100 μm a pro jejich následné oddělování nebo

2.

zařízení speciálně konstruovaná pro dosažení drsnosti aktivního povrchu zpracované destičky s hodnotou sigma nejvýše 2 μm, metoda T.I.R. (rozdíl mezi maximální a minimální naměřenou hodnotou);

Poznámka: Položka X.B.I.001.b.1.k nezahrnuje jednostranná lapovací a lešticí zařízení pro konečnou povrchovou úpravu destiček.

l.

propojovací zařízení, která zahrnují společné jednoduché nebo vícečetné vakuové komory speciálně konstruované tak, aby umožňovaly integraci jakéhokoliv zařízení zahrnutého do položky X.B.I.001 do úplného systému;

m.

zařízení ‚řízená uloženým programem‘, která používají „lasery“ pro opravy nebo úpravy „monolitických integrovaných obvodů“, s některou z těchto vlastností:

1.

přesností nastavení polohy menší než ± 1 μm nebo

2.

stopou paprsku (šířkou řezu) menší než 3 μm.

Technická poznámka: Pro účely položky X.B.I.001.b.1 se ‚naprašováním‘ rozumí proces vytvoření povlaku, při němž se v elektrickém poli urychlují kladně nabité ionty směrem k povrchu terče (povlakový materiál). Kinetická energie dopadajících iontů je dostatečná k tomu, aby způsobila uvolnění atomů z povrchu terče a jejich uložení na substrát. ( Poznámka: běžnou modifikací tohoto procesu je triodové, magnetronové nebo vysokofrekvenční naprašování za účelem zvýšení přilnavosti povlaku a rychlosti nanášení.)

2.

Masky, substráty pro masky, zařízení pro výrobu masek a zařízení pro přenos obrazu pro výrobu zařízení a součástí uvedených v názvu položky X.B.I.001:

Poznámka: Výrazem masky se rozumějí masky používané v elektronové litografii, rentgenové litografii a ultrafialové litografii, jakož i v obvyklé litografii v ultrafialovém a viditelném spektru.

a.

hotové masky, optické mřížky a jejich konstrukce, kromě:

1.

hotových masek nebo optických mřížek pro výrobu integrovaných obvodů, na něž se nevztahuje položka 3A001 (5), nebo

2.

masek nebo optických mřížek, které mají obě tyto vlastnosti:

a.

jejich konstrukce je založena na geometrii o velikosti 2,5 μm nebo více a

b.

konstrukce nezahrnuje zvláštní prvky, které by měnily zamýšlené použití prostřednictvím výrobního zařízení nebo „softwaru“;

b.

substráty pro masky:

1.

„substráty“ (např. sklo, křemen, safír) potažené tvrdým povrchem (např. chromem, křemíkem, molybdenem) pro přípravu masek o rozměrech přesahujících 125 mm x 125 mm nebo

2.

substráty speciálně konstruované pro rentgenové masky;

c.

zařízení, jiná než počítače pro všeobecné účely, speciálně konstruovaná pro projektování polovodičových součástek nebo integrovaných obvodů za pomoci počítače (CAD);

d.

zařízení nebo stroje pro výrobu masek nebo optických mřížek:

1.

fotooptické krokovací a snímací kamery schopné vytvářet pole větší než 100 mm x 100 mm nebo jednorázovou expozici větší než 6 mm x 6 mm v rovině obrazu (tj. ohniskové rovině) nebo linie ve fotorezistu na „substrátu“ užší než 2,5 μm;

2.

zařízení na výrobu masek nebo optických mřížek používající iontovou nebo „laserovou“ litografii schopnou vytvářet linie užší než 2,5 μm nebo

3.

vybavení nebo držáky pro úpravu masek nebo optických mřížek nebo přidávání povlaků za účelem odstranění závad;

Poznámka: Položky X.B.I.001.b.2.d.1 a b.2.d.2 nezahrnují zařízení na výrobu masek používající fotooptické metody, které byly buď komerčně dostupné před 1. lednem 1980, nebo nemají lepší vlastnosti než taková zařízení.

e.

zařízení ‚řízená uloženým programem‘ pro kontrolu masek, optických mřížek nebo povlaků s:

1.

rozlišením 0,25 μm nebo jemnějším a

2.

přesností 0,75 μm nebo lepší na vzdálenosti v jedné nebo dvou souřadnicích 63,5 mm nebo více;

Poznámka: Položka X.B.I.001.b.2.e se nevztahuje na rastrovací elektronové mikroskopy pro všeobecné účely, s výjimkou těch, které byly speciálně konstruovány a vybaveny pro automatickou kontrolu obrazců.

f.

nastavovací a krokovací zařízení pro výrobu polovodičových destiček využívající fotooptické nebo rentgenové metody, např. litografická zařízení, včetně zařízení pro přenos promítaného obrazu a krokovacích a snímacích zařízení nebo krokovacích a snímacích zařízení, která jsou schopná plnit některou z těchto funkcí:

Poznámka: Položka X.B.I.001.b.2.f nezahrnuje fotooptická nastavovací a krokovací zařízení využívající kontaktní nebo projekční masku nebo zařízení pro kontaktní přenos obrazu.

1.

expozice obrazců o velikosti menší než 2,5 μm;

2.

nastavení s přesností větší než ± 0,25 μm (3 sigma);

3.

překryv mezi stroji není lepší než ± 0,3 μm nebo

4.

vlnová délka světelného zdroje kratší než 400 nm;

g.

zařízení využívající elektronové, iontové nebo rentgenové paprsky pro přenos promítaného obrazu schopná vytvářet obrazce menší než 2,5 μm;

Poznámka: Pro systémy využívající vychylovaný zaostřený paprsek (systémy přímého zápisu) viz X.B.I.001.b.1.j.

h.

zařízení používající „lasery“ k přímému zápisu na destičky schopná vytvářet obrazce menší než 2,5 μm.

3.

Zařízení pro montáž integrovaných obvodů:

a.

bondovačky (die bonders) ‚řízené uloženým programem‘, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.

jsou speciálně konstruované pro „hybridní integrované obvody“;

2.

rozmezí pohybu v rovině X–Y větší než 37,5 x 37,5 mm a

3.

přesnost umístění v rovině X–Y lepší než ± 10 μm;

b.

zařízení ‚řízená uloženým programem‘ pro vytváření vícečetných spojů v rámci jedné operace (např. bondovačky beam lead, bondovačky na nosiče čipů, páskové bondovačky);

c.

poloautomatické nebo automatické víčkovačky pro horká víčka, v nichž se víčko lokálně zahřívá na vyšší teplotu než tělo pouzdra, které jsou speciálně konstruované pro keramická pouzdra mikroobvodů zahrnutých do položky 3A001 (6) a mají výkonnost jedno pouzdro za minutu nebo vyšší.

Poznámka: Položka X.B.I.001.b.3 nezahrnuje odporové bodové svářeče pro všeobecné použití.

4.

Filtry pro čisté prostory schopné vytvářet ovzduší s 10 nebo méně částicemi o velikosti 0,3 μm nebo menšími na 0,02832 m3 a filtrační materiály pro tyto filtry.

Technická poznámka: Pro účely položky X.B.I.001 se pojmem ‚řízený uloženým programem‘ rozumí řízení využívající instrukce uložené v elektronické paměti, které je procesor schopen provádět, aby ovlivňoval provádění předem stanovených funkcí. Zařízení může být ‚řízeno uloženým programem‘ bez ohledu na to, zda je elektronická paměť uvnitř nebo vně zařízení.

X.B.I.002

Zařízení pro kontrolu nebo zkoušení elektronických součástí a materiálů a jejich speciálně konstruované součásti a příslušenství.

a.

zařízení speciálně konstruovaná pro kontrolu nebo zkoušení elektronek a optických prvků a součásti, které jsou pro ně speciálně konstruovány, zahrnuté do položky 3A001 (7) nebo X.A.I.001;

b.

zařízení speciálně konstruovaná pro kontrolu nebo zkoušení polovodičových součástek, integrovaných obvodů a „elektronických sestav“ a systémy obsahující nebo mající vlastnosti takových zařízení:

Poznámka: Položka X.B.I.002.b rovněž zahrnuje zařízení používaná nebo upravená pro použití při kontrole nebo zkoušení jiných zařízení, např. zobrazovacích zařízení, elektro-optických zařízení, zařízení s akustickou vlnou.

1.

kontrolní zařízení pro automatickou detekci vad, chyb nebo kontaminantů o velikosti 0,6 μm nebo menší ve zpracovaných destičkách nebo na nich ‚řízená uloženým programem‘, substráty, jiné než desky plošných spojů nebo čipy, používající techniky získávání optických snímků pro srovnání obrazců;

Poznámka: Položka X.B.I.002.b.1 nezahrnuje univerzální rastrovací elektronové mikroskopy, kromě těch, které byly speciálně konstruovány a vybaveny pro automatickou kontrolu obrazců.

2.

speciálně konstruovaná zařízení pro měření a analýzu ‚řízená uloženým programem‘:

a.

speciálně konstruovaná pro měření obsahu kyslíku nebo uhlíku v polovodičových materiálech;

b.

zařízení pro měření šířky linií s rozlišením 1 μm nebo jemnějším;

c.

speciálně konstruovaná zařízení pro měření rovinnosti schopná měřit odchylky od rovinnosti 10 μm nebo méně, s rozlišením 1 μm nebo jemnějším.

3.

zařízení pro sondování destiček ‚řízená uloženým programem‘, která mají některou z těchto vlastností:

a.

přesnost nastavení polohy jemnější než 3,5 μm;

b.

schopnost zkoušet zařízení, která mají více než 68 vývodů, nebo

c.

schopnost zkoušet při frekvenci vyšší než 1 GHz;

4.

zkušební zařízení:

a.

zařízení ‚řízená uloženým programem‘ speciálně konstruovaná pro zkoušení diskrétních polovodičových součástek a nezapouzdřených destiček, schopná zkoušet při frekvenci vyšší než 18 GHz;

Technická poznámka: Diskrétní polovodičové součástky zahrnují fotobuňky a solární články.

b.

zařízení ‚řízená uloženým programem‘ speciálně konstruovaná pro zkoušení integrovaných obvodů a jejich „elektronických sestav“, schopná funkčních zkoušek:

1.

při ‚rychlosti vzorku‘ vyšší než 20 MHz nebo

2.

při ‚rychlosti vzorku‘ vyšší než 10 MHz, ale ne vyšší než 20 MHz, a schopná zkoušet pouzdra s více než 68 výstupy;

Poznámky: Položka X.B.I.002.b.4.b nezahrnuje zkušební zařízení speciálně konstruovaná pro zkoušení:

1.

pamětí;

2.

sestav nebo řad „elektronických sestav“ pro použití v domácnosti nebo v zařízeních pro účely zábavy a

3.

elektronických součástí, „elektronických sestav“ a integrovaných obvodů nezahrnutých do položky 3A001 (8) nebo X.A.I.001, za předpokladu, že tato zkušební zařízení nemají zabudována výpočetní zařízení s „uživatelskou programovatelností“.

Technická poznámka: Pro účely položky X.B.I.002.b.4.b se ‚rychlostí vzorku‘ rozumí maximální frekvence číslicové operace zkoušecího zařízení. Je proto ekvivalentem nejvyšší možné rychlosti dat, kterou toto zařízení může poskytnout v nemultiplexním režimu. Označuje se též jako rychlost zkoušení, maximální číslicová frekvence nebo maximální číslicová rychlost.

c.

c. zařízení speciálně konstruovaných pro zjišťování výkonu ohniskových polí při vlnových délkách vyšších než 1 200 nm s použitím měření ‚řízeného uloženým programem‘ nebo počítačem podporovaného hodnocení, která mají některou z těchto vlastností:

1.

používají skenovací světlo s paprskem o průměru méně než 0,12 mm;

2.

jsou konstruována pro měření fotosenzitivních výkonnostních parametrů a hodnocení frekvenční odezvy, modulační přenosové funkce, stejnoměrnosti odezvy nebo šumu nebo

3.

jsou konstruována pro hodnocení polí schopných vytvářet obrazy s více než 32 x 32 řádkovými prvky;

5.

testovací systémy s elektronovým svazkem konstruované pro provoz při napětí 3 keV nebo nižším nebo systémy s „laserovým“ paprskem pro bezkontaktní zkoušení zapnutých polovodičových součástek, které mají některou z těchto vlastností:

a.

funkci na základě stroboskopického jevu se zatemňováním svazku nebo klíčováním detektoru;

b.

elektronový spektrometr pro měření napětí s rozlišením méně než 0,5 V nebo

c.

elektrické zkušební přípravky pro analýzu výkonnosti integrovaných obvodů;

Poznámka: Položka X.B.I.002.b.5 nezahrnuje rastrovací elektronové mikroskopy, kromě těch, které byly speciálně konstruovány a vybaveny pro bezkontaktní sondování zapnutých polovodičových součástek.

6.

multifunkční systémy zaostřeného iontového paprsku ‚řízené uloženým programem‘ speciálně konstruované pro výrobu, opravy, analýzu fyzického uspořádání a zkoušení masek nebo polovodičových součástek, které mají některou z těchto vlastností:

a.

přesnost zpětnovazebního řízení polohy cíle vůči svazku 1 μm nebo přesnější nebo

b.

číslicově-analogový převod s přesností vyšší než 12 bitů;

7.

systémy měření částic používající „lasery“ konstruované pro měření velikosti a koncentrace částic ve vzduchu, které mají obě tyto vlastnosti:

a.

schopnost měřit velikost částic odpovídající 0,2 μm nebo menší při průtoku nejméně 0,02832 m3 za minutu a

b.

schopnost charakterizovat čistotu vzduchu třídy 10 nebo lepší.

Technická poznámka: Pro účely položky X.B.I.002 se pojmem ‚řízený uloženým programem‘ rozumí řízení využívající instrukce uložené v elektronické paměti, které je procesor schopen provádět, aby ovlivňoval provádění předem stanovených funkcí. Zařízení může být ‚řízeno uloženým programem‘ bez ohledu na to, zda je elektronická paměť uvnitř nebo vně zařízení.

X.C.I.001

Pozitivní rezisty konstruované pro polovodičovou litografii speciálně upravené (optimalizované) pro použití při vlnových délkách mezi 370 a 193 nm.

X.D.I.001

„Software“ speciálně konstruovaný pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ elektronických přístrojů nebo součástí zahrnutých do položky X.A.I.001, univerzálních elektronických zařízení zahrnutých do položky X.A.I.002 nebo výrobních a zkušebních zařízení zahrnutých do položek X.B.I.001 a X.B.I.002; nebo „software“ speciálně konstruovaný pro „užití“ zařízení zahrnutých do položek 3B001.g a 3B001.h (9).

X.E.I.001

„Technologie“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ elektronických přístrojů nebo součástí zahrnutých do položky X.A.I.001, univerzálních elektronických zařízení zahrnutých do položky X.A.I.002 nebo výrobních a zkušebních zařízení zahrnutých do položek X.B.I.001 nebo X.B.I.002 nebo materiálů zahrnutých do položky X.C.I.001.

Kategorie II – Počítače

Poznámka: Kategorie II nezahrnuje zboží pro osobní potřebu fyzických osob.

X.A.II.001

Počítače, „elektronické sestavy“ a jejich příslušenství nezahrnuté do položky 4A001 nebo 4A003 (10) a pro ně speciálně konstruované součásti.

Poznámka: Kontrolní status „digitálních počítačů“ nebo jejich příslušenství popsané v položce X.A.II.001 je určen kontrolním statusem jiných zařízení nebo systémů za předpokladu, že:

a.

„digitální počítače“ nebo jejich příslušenství jsou nezbytně nutné pro provoz těchto jiných zařízení nebo systémů;

b.

„digitální počítače“ nebo jejich příslušenství nejsou „hlavním prvkem“ těchto jiných zařízení nebo systémů a

Pozn. 1: Status zařízení pro „zpracování signálů“ nebo „zlepšení obrazu“ speciálně konstruovaných pro jiná zařízení, jejichž funkce jsou omezeny pouze na fungování těchto jiných zařízení, je určen statusem těchto jiných zařízení, i když přesahuje kritérium „hlavního prvku“. Pozn. 2: Pokud jde o status „digitálních počítačů“ nebo jejich příslušenství pro telekomunikační zařízení, viz kategorie 5 část 1 (Telekomunikace) (11) .

c.

„technologie“ pro „digitální počítače“ a jejich příslušenství je uvedena v položce 4E (12) .

a.

elektronické počítače a jejich příslušenství a „elektronické sestavy“ a pro ně speciálně konstruované součásti, určené pro provoz při okolní teplotě vyšší než 343 K (70 °C);

b.

„digitální počítače“ včetně zařízení pro „zpracování signálů“ nebo „zlepšení obrazu“, které mají „nastavený nejvyšší výkon“ („APP“) rovný nebo přesahující 0,0128 vážených teraflopů (WT);

c.

„elektronické sestavy“, které jsou speciálně konstruované nebo upravené pro zvýšení výkonu agregací procesorů:

1.

konstruované tak, aby byly schopné agregace v konfiguracích 16 nebo více procesorů;

2.

nevyužito;

Poznámka 1: Položka X.A.II.001.c. zahrnuje pouze „elektronické sestavy“ a programovatelná propojení s APP nepřesahujícím meze uvedené v položce X.A.II.001.b., jsou-li dodávány jako nezabudované „elektronické sestavy“. Nevztahuje se na „elektronické sestavy“ přirozeně omezené povahou své konstrukce pro použití jako příslušenství pro zařízení zahrnutá v položce X.A.II.001.k.

Poznámka 2: Položka X.A.II.001.c. nezahrnuje žádnou „elektronickou sestavu“ speciálně konstruovanou pro nějaký výrobek nebo skupinu výrobků, jejichž maximální konfigurace nepřekračuje meze uvedené v položce X.A.II.001.b.

d.

nevyužito;

e.

nevyužito;

f.

zařízení pro „zpracování signálů“ nebo „zlepšení obrazu“, které mají „nastavený nejvyšší výkon“ („APP“) rovný nebo přesahující 0,0128 vážených teraflopů (WT);

g.

nevyužito;

h.

nevyužito;

i.

zařízení obsahující ‚zařízení koncového rozhraní‘ přesahující meze uvedené v položce X.A.III.101;

Technická poznámka: Pro účely položky X.A.II.001.i se ‚zařízením koncového rozhraní‘ rozumí zařízení, kterým informace vstupují do telekomunikačního systému nebo kterým jej opouštějí, např. telefon, datové zařízení, počítač atd.

j.

zařízení speciálně konstruovaná pro zajištění externího propojení „digitálních počítačů“ nebo připojených zařízení umožňující komunikaci při rychlosti dat vyšší než 80 Mbytů/s;

Poznámka: Položka X.A.II.001.j. nezahrnuje vnitřní propojovací zařízení (např. propojovací desky), pasivní propojovací zařízení, „řadiče přístupu do sítě“ nebo ‚řadiče komunikačních kanálů‘.

Technická poznámka: Pro účely položky X.A.II.001.j. se ‚řadiči komunikačních kanálů‘ rozumí fyzické rozhraní, které řídí tok synchronních nebo asynchronních číslicových informací. Je to modul, který lze integrovat do počítače nebo telekomunikačního zařízení k zajištění komunikačního přístupu.

k.

„hybridní počítače“ a „elektronické sestavy“ a pro ně speciálně konstruované součásti obsahující analogově-číslicové převodníky, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.

32 nebo více kanálů a

2.

rozlišení 14 bitů (plus znaménkový bit) nebo větší s převodní rychlostí 200 000 Hz nebo vyšší.

X.D.II.001

„Software“ pro ověřování a validaci „programů“, „software“ umožňující automatické generování „zdrojových kódů“ a „software“ operačního systému, které jsou speciálně konstruované pro zařízení pro „zpracování v reálném čase“.

a.

„software“ pro ověřování a validaci „programů“, který používá matematické a analytické techniky a je konstruovaný nebo upravený pro „programy“ s více než 500 000 pokyny „zdrojového kódu“;

b.

„software“ umožňující automatické generování „zdrojových kódů“ z dat získaných on-line z externích snímačů popsaných v nařízení (EU) 2021/821 nebo

c.

„software“ operačního systému speciálně konstruovaný pro zařízení pro „zpracování v reálném čase“, který zaručuje ‚dobu latence globálního přerušení‘ kratší než 20 μs.

Technická poznámka: Pro účely položky X.D.II.001 se ‚dobou latence globálního přerušení‘ rozumí doba, jakou počítačovému systému trvá rozpoznat přerušení v důsledku dané události, obsloužit přerušení a provést přepnutí kontextu na alternativní úlohu, rezidentní v paměti a čekající na přerušení.

X.D.II.002

„Software“, jiný než zahrnutý v položce 4D001 (13), speciálně vyvinutý nebo upravený pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zařízení zahrnutých v položce 4A101 (14).

X.E.II.001

„Technologie“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zařízení zahrnutých v položce X.A.II.001 nebo „softwaru“ zahrnutého v položkách X.D.II.001 nebo X.D.II.002.

X.E.II.002

„Technologie“ pro „vývoj“ nebo „výrobu“ zařízení konstruovaných pro ‚zpracování vícenásobného toku dat‘.

Technická poznámka: Pro účely položky X.E.II.002 se ‚zpracováním vícenásobného toku dat‘ rozumí technika mikroprogramu nebo architektury zařízení umožňující současné zpracování nejméně dvou nebo více datových sledů, které jsou řízeny jedním nebo více sledy instrukcí prostřednictvím:

1.

jednoinstrukčních vícedatových architektur (SIMD), jako jsou vektorové nebo matricové procesory;

2.

jednoinstrukčních a víceinstrukčních vícedatových architektur (MSIMD);

3.

víceinstrukčních vícedatových architektur (MIMD), včetně takových, které jsou úzce spojeny, zcela spojeny nebo volně spojeny, nebo

4.

strukturovaných polí prvků zpracovávání, včetně systolických polí.

Kategorie III. Část 1 – Telekomunikace

Poznámka: Kategorie III část 1 nezahrnuje zboží pro osobní potřebu fyzických osob.

X.A.III.101

Telekomunikační zařízení.

a.

jakýkoli typ telekomunikačních zařízení, který nezahrnuje položka 5A001.a (15), speciálně konstruovaný pro provoz mimo teplotní rozmezí 219 K (–54 °C) až 397 K (124 °C);

b.

telekomunikační přenosová zařízení a systémy a speciálně pro ně konstruované součásti a příslušenství, které mají některou z dále uvedených charakteristik, funkcí nebo vlastností:

Poznámka: Telekomunikační přenosová zařízení:

a.

rozčleněná do následujících kategorií, nebo jejich kombinace:

1.

rádiová zařízení (např. vysílače, přijímače a přijímače-vysílače);

2.

koncová linková zařízení;

3.

zařízení pro mezilehlé zesilovače;

4.

opakovací zařízení;

5.

zařízení regenerátoru;

6.

kódovací zařízení pro translaci (transkodéry);

7.

multiplexní zařízení (včetně statistického mutiplexu);

8.

modulátory/demodulátory (modemy);

9.

zařízení Transmultiplex (viz doporučení CCITT G701);

10.

zařízení pro digitální propojení ‚řízená uloženým programem‘;

11.

‚brány‘ a můstky;

12.

‚jednotky pro přístup k médiím‘; a

b.

konstruovaná pro použití v jednokanálové nebo vícekanálové komunikaci prostřednictvím:

1.

drátu (linky);

2.

koaxiálního kabelu;

3.

kabelu z optických vláken;

4.

elektromagnetického záření nebo

5.

šíření podvodních akustických vln.

1.

používají digitální techniky, včetně digitálního zpracování analogových signálů, a konstruovaná pro provoz při ‚číslicové přenosové rychlosti‘ při nejvyšší úrovni multiplexu vyšší než 45 Mbit/s nebo ‚celkové číslicové přenosové rychlosti‘ vyšší než 90 Mbit/s;

Poznámka: Položka X.A.III.101.b.1 nezahrnuje zařízení speciálně konstruovaná pro integraci a provoz v jakémkoli družicovém systému pro civilní použití.

2.

modemy používající ‚šířku pásma jednoho hlasového kanálu‘ s ‚rychlostí datových signálů‘ vyšší než 9 600 bitů za sekundu;

3.

digitální zařízení pro vzájemné propojení ‚řízená uloženým programem‘ s ‚číslicovou přenosovou rychlostí‘ vyšší než 8,5 Mbit/s na jeden port;

4.

zařízení obsahující kteroukoli z těchto položek:

a.

„řadiče přístupu do sítě“ a s nimi související společné médium s ‚číslicovou přenosovou rychlostí‘ vyšší než 33 Mbit/s nebo

b.

‚řadiče komunikačních kanálů‘ s digitálním výstupem a ‚rychlostí datových signálů‘ vyšší než 64 000 bitů/s na jeden kanál;

Poznámka: Pokud některé nekontrolované zařízení obsahuje „řadič přístupu do sítě“, nemůže mít žádný typ telekomunikačního rozhraní kromě těch, která jsou popsána, nikoli však zahrnuta v položce X.A.III.101.b.4.

5.

používají „laser“ a mají některou z těchto vlastností:

a.

vlnovou délku přenosu větší než 1 000 nm nebo

b.

používají analogovou techniku a mají šířku pásma větší než 45 MHz;

c.

používají techniky koherentního optického přenosu nebo koherentní optické detekce (nazývané též optické heterodynní nebo homodynní techniky);

d.

používají multiplexní techniky dělení vlnové délky nebo

e.

provádějí ‚optické zesílení‘;

6.

rádiová zařízení pracující při vstupních nebo výstupních frekvencích vyšších než:

a.

31 GHz pro aplikace družicových pozemských stanic nebo

b.

26,5 GHz pro jiné aplikace;

Poznámka: Položka X.A.III.101.b.6. nezahrnuje zařízení pro civilní použití, která jsou v souladu s pásmem přiděleným Mezinárodní telekomunikační unií (ITU) mezi 26,5 GHz a 31 GHz.

7.

rádiová zařízení, která používají některou z těchto položek:

a.

techniky kvadraturní amplitudové modulace (QAM) nad úrovní 4, pokud je ‚celková číslicová přenosová rychlost‘ vyšší než 8,5 Mbit/s;

b.

techniky QAM nad úrovní 16, pokud je ‚celková číslicová přenosová rychlost‘ rovna 8,5 Mbit/s nebo nižší;

c.

jiné techniky digitální modulace, které mají ‚spektrální efektivitu‘ vyšší než 3 bity/s/Hz, nebo

d.

pracují v pásmu 1,5 MHz až 87,5 MHz a zahrnují adaptivní techniky zajišťující potlačení interferenčního signálu o více než 15 dB;

Poznámky:

1.

Položka X.A.III.101.b.7 nezahrnuje zařízení speciálně konstruovaná pro integraci a provoz v jakémkoli družicovém systému pro civilní použití.

2.

Položka X.A.III.101.b.7 nezahrnuje zařízení s rádiovými relé pro provoz v pásmu přiděleném Mezinárodní telekomunikační unií (ITU):

a.

mají některou z těchto vlastností:

1.

nepřesahují 960 MHz nebo

2.

s ‚celkovou číslicovou přenosovou rychlostí‘ nepřesahující 8,5 Mbit/s a

b.

mají ‚spektrální efektivitu‘ nepřesahující 4 bity/s/Hz.

c.

přepínací zařízení a související signalizační systémy ‚řízené uloženým programem‘, které mají některou z následujících vlastností, funkcí nebo parametrů, a speciálně pro ně konstruované součásti a příslušenství:

Poznámka: Statistické multiplexery s digitálním vstupem a digitálním výstupem, které umožňují přepínání, se považují za přepínací zařízení ‚řízená uloženým programem‘.

1.

zařízení nebo systémy pro ‚přepínání dat (zpráv)‘ konstruované pro ‚provoz v paketovém režimu‘ a jejich elektronické sestavy a součásti, jiné než uvedené ve společném vojenském seznamu nebo v nařízení (EU) 2021/821;

2.

nevyužito;

3.

směrování nebo přepínání paketů ‚datagramu‘;

Poznámka: Položka X.A.III.101.c.3 nezahrnuje sítě omezené na používání pouze „řadičů přístupu do sítě“ nebo na „řadiče přístupu do sítě“ samotné.

4.

nevyužito;

5.

víceúrovňová priorita a přednostní právo pro přepínání okruhů;

Poznámka: Položka X.A.III.101.c.5 nezahrnuje jednoúrovňové přednostní právo na volání.

6.

konstruované pro automatické předávání celulárních radiových volání do jiných celulárních přepínacích zařízení nebo pro automatické připojení k centralizované databázi účastníků společné pro více než jedno přepínací zařízení;

7.

obsahují digitální zařízení pro vzájemné propojení ‚řízená uloženým programem‘ s číslicovou přenosovou rychlostí vyšší než 8,5 Mbit/s na jeden port;

8.

‚signalizace ve společném kanálu‘ pracující buď v nepřidruženém nebo kvazipřidruženém provozním režimu;

9.

‚dynamické adaptivní směrování‘;

10.

paketové přepínače, spínače okruhů a směrovače s porty nebo linkami s hodnotami překračujícími některý z těchto parametrů:

a.

‚rychlost datových signálů‘64 000 bitů/s na jeden kanál pro ‚řadič komunikačního kanálu‘ nebo

Poznámka: Položka X.A.III.101.c.10.a nezahrnuje multiplexní kompozitní propojení tvořená pouze komunikačními kanály, které nejsou individuálně ovládány položkou X.A.III.101.b.1.

b.

‚číslicovou přenosovou rychlost‘ 33 Mbit/s pro „řadič přístupu do sítě“ a související společná média;

Poznámka: Položka X.A.III.101.c.10 nezahrnuje paketové přepínače nebo směrovače s porty nebo linkami nepřekračujícími mezní hodnoty uvedené v položce X.A.III.101.c.10.

11.

‚optické přepojování‘;

12.

používají techniky ‚asynchronního režimu přenosu‘ (‚ATM‘).

d.

optická vlákna a kabely z optických vláken o délce větší než 50 m konstruované pro jednorežimový provoz;

e.

centralizované řízení sítě se všemi těmito vlastnostmi:

1.

přijímá data z uzlů a

2.

zpracovává tato data pro zajištění řízení provozu, které nevyžaduje rozhodnutí operátora, a provádí tak ‚dynamické adaptivní směrování‘;

Poznámka 1: Položka X.A.III.101.e nezahrnuje případy rozhodnutí o směrování přijímané na základě předem definované informace.

Poznámka 2: Položka X.A.III.101.e nevylučuje řízení provozu v závislosti na předvídatelných statistických podmínkách provozu.

f.

sfázované anténní soustavy pracující na frekvenci vyšší než 10,5 GHz, obsahující aktivní prvky a distribuované součásti, konstruované tak, aby umožňovaly elektronické řízení tvarování a zaměřování paprsku, s výjimkou přistávacích systémů s přístroji splňujícími normy Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) (mikrovlnné přistávací systémy (MLS)).

g.

mobilní komunikační zařízení, jiná než uvedená ve společném vojenském seznamu nebo v nařízení (EU) 2021/821, jejich elektronické sestavy a součásti nebo

h.

rádiová reléová komunikační zařízení konstruovaná pro použití na frekvencích rovných 19,7 GHz nebo vyšších a jejich součásti, jiné než uvedené ve společném vojenském seznamu nebo v nařízení (EU) 2021/821.

Technická poznámka: Pro účely položky X.A.III.101:

1)

‚Asynchronní režim přenosu‘ (‚ATM‘): režim přenosu, ve kterém jsou informace uspořádány do buněk; je asynchronní v tom smyslu, že opakování buněk závisí na požadované nebo okamžité rychlosti přenosu informací v bitech.

2)

‚Šířka pásma jednoho hlasového kanálu‘: zařízení pro přenos dat konstruované pro provoz v jednom hlasovém kanálu o frekvenci 3 100 Hz, jak je definováno v doporučení CCITT G.151.

3)

‚Řadič komunikačního kanálu‘: fyzické rozhraní, které řídí tok synchronních nebo asynchronních číslicových informací. Je to modul, který lze integrovat do počítače nebo telekomunikačního zařízení k zajištění komunikačního přístupu.

4)

‚Datagram‘: samostatný a nezávislý subjekt údajů nesoucích dostatečné informace, aby mohly být směrovány ze zdroje do cílového koncového datového zařízení bez spoléhání se na dřívější výměny mezi tímto zdrojem a cílovým koncovým datovým zařízením a přepravní sítí.

5)

‚Rychlá volba‘: zařízení použitelné pro virtuální volání, které umožňuje koncovým datovým zařízením rozšířit možnost přenosu dat v nastavení volání a uvolnění ‚paketů‘ nad rámec základních schopností virtuálního volání.

6)

‚Brána‘: funkce, realizovaná jakoukoli kombinací zařízení a „softwaru“, spočívající v konverzi konvencí pro reprezentaci, zpracování nebo sdělování informací používaných v jednom systému na odpovídající, avšak odlišné konvence používané v jiném systému.

7)

‚Digitální síť integrovaných služeb (ISDN)‘: jednotná digitální síť mezi koncovými body, v níž jsou data pocházející ze všech typů komunikace (např. hlasové, textové, datové, přenosu statických a pohyblivých obrazů) přenášena z jednoho portu (terminálu) v ústředně (přepínacím zařízení) přes jednu přístupovou linku k účastníkovi a od něho.

8)

‚Paket‘: skupina binárních číslic včetně signálů pro řízení dat a volání, která se přepíná jako kompozitní celek. Data, signály pro řízení volání a řídící informace o možných chybách jsou uspořádány ve stanoveném formátu.

9)

‚Signalizace ve společném kanálu‘: přenos řídicích informací (signalizace) samostatným kanálem, který se nepoužívá pro zprávy. Signalizační kanál obvykle řídí více kanálů pro zprávy.

10)

‚Rychlost datových signálů‘: rychlost, jak ji definuje Doporučení ITU 53-36, které bere v úvahu, že při nebinární modulaci se baud nerovná bitu za sekundu. Je třeba počítat s bity pro kódovací, kontrolní a synchronizační funkce.

11)

‚Dynamické adaptivní směrování‘: automatické přesměrování provozu založené na průběžném snímání a rozboru aktuálních podmínek sítě.

12)

‚Jednotka pro přístup k médiím‘: zařízení, které obsahuje jedno nebo více komunikačních rozhraní („řadič přístupu do sítě“, ‚řadič komunikačního kanálu‘, modem nebo počítačovou sběrnici) pro připojení koncového zařízení k síti.

13)

‚Spektrální účinnost‘: ‚číslicová přenosová rychlost‘ [bits/s] / šířka pásma spektra 6 dB (Hz).

14)

‚Řízený uloženým programem‘: řízení využívající instrukce uložené v elektronické paměti, které je procesor schopen provádět, aby ovlivňoval provádění předem stanovených funkcí.

Poznámka: Zařízení může být ‚řízeno uloženým programem‘ bez ohledu na to, zda je elektronická paměť uvnitř nebo vně zařízení.

X.B.III.101

Telekomunikační testovací zařízení, jiná než uvedená ve společném vojenském seznamu nebo v nařízení (EU) 2021/821.

X.C.III.101

Předtvary ze skla nebo z jakéhokoliv jiného materiálu optimalizované pro výrobu optických vláken zahrnutých do položky X.A.III.101.

X.D.III.101

„Software“ speciálně konstruovaný nebo upravený pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zařízení zahrnutých v položkách X.A.III.101 a X.B.III.101 a dynamický adaptivní směrovací software popsaný takto:

a.

„software“, jiný než ve strojově vykonatelném formátu, speciálně konstruovaný pro ‚dynamické adaptivní směrování‘;

b.

nevyužito.

X.E.III.101

„Technologie“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zařízení uvedených v položce X.A.III.101 nebo X.B.III.101 nebo „software“ zahrnutý v položce X.D.III.101 a jiné „technologie“:

a.

specifické „technologie“:

1.

„technologie“ pro zpracování a nanášení povlaků na optická vlákna, speciálně konstruované tak, aby bylo vhodné pro použití pod vodou;

2.

„technologie“ pro „vývoj“ zařízení, která používají techniku ‚synchronní digitální hierarchie‘ (‚SDH‘) nebo ‚synchronní optické sítě‘ (‚SONET‘).

Technická poznámka: Pro účely položky X.E.III.101:

1)

‚Synchronní digitální hierarchie‘ (SDH) je digitální hierarchie, která poskytuje prostředky pro řízení a multiplexování různých forem digitálního provozu a přístup k němu za použití synchronního formátu přenosu na různých typech médií. Formát je založen na synchronním dopravním modulu (STM), který je definován v doporučeních CCITT G.703, G.707, G.708, G.709 a dalších, která teprve budou zveřejněna. První úroveň rychlosti ‚SDH‘ činí 155,52 Mbit/s.

2)

‚Synchronní optická síť‘ (SONET) je síť, která poskytuje prostředky pro řízení a multiplexování různých forem digitálního provozu a přístup k němu za použití synchronního formátu na optických vláknech. Formátem je severoamerická verze ‚SDH‘ a používá rovněž synchronní dopravní modul (STM). Jako základní přepravní modul však používá synchronní přepravní signál (STS) s první úrovní rychlosti 51,81 Mbit/s. Probíhá integrace standardů SONET do standardů ‚SDH‘.

Kategorie III. Část 2 – Bezpečnost informací

Poznámka: Kategorie III část 2 nezahrnuje zboží pro osobní potřebu fyzických osob.

X.A.III.201

Zařízení:

a.

nevyužito;

b.

nevyužito;

c.

zboží klasifikované jako šifrování nabízené na hromadném trhu v souladu s poznámkou o šifrování – poznámka 3 ke kategorii 5, část 2 (16).

X.D.III.201

„Software“ pro „bezpečnost informací“:

Poznámka: Tato položka nezahrnuje „software“ konstruovaný nebo upravený k ochraně před úmyslným poškozením počítače, např. viry, kde je užití „šifrování“ omezeno na autentizaci, digitální podpis a/nebo dešifrování dat nebo souborů.

a.

nevyužito;

b.

nevyužito;

c.

„software“ klasifikovaný jako šifrovací „software“ nabízený na hromadném trhu v souladu s poznámkou o šifrování – poznámka 3 ke kategorii 5, část 2 (17).

X.E.III.201

„Technologie“ pro „bezpečnost informací“ ve smyslu všeobecné poznámky k technologii:

a.

nevyužito;

b.

„Technologie“, jiné než uvedené ve společném vojenském seznamu nebo v nařízení (EU) 2021/821, pro „užití“ zboží nabízeného na hromadném trhu zahrnutého v položce X.A.III.201.c. nebo „softwaru“ nabízeného na hromadném trhu zahrnutého v položce X.D.III.201.c.

Kategorie IV – Snímače a lasery

X.A.IV.001

Námořní nebo pozemní akustická zařízení schopná detekovat podvodní objekty nebo prvky reliéfu nebo určit jejich polohu nebo stanovit polohu povrchových plavidel nebo plavidel pohybujících se pod vodou; a speciálně konstruované součásti, jiné než uvedené ve společném vojenském seznamu nebo v nařízení (EU) 2021/821.

X.A.IV.002

Optické snímače:

a.

elektronkové zesilovače obrazu a jejich speciálně konstruované součásti:

1.

elektronkové zesilovače obrazu, které mají všechny tyto vlastnosti:

a.

maximální citlivost v rozmezí vlnových délek nad 400 nm, avšak nejvýše 1 050 nm;

b.

mikrokanálovou desku k zesílení elektronového obrazu s roztečí otvorů (od středu ke středu) méně než 25 μm a

c.

mají některou z těchto vlastností:

1.

fotokatodu S-20, S-25 nebo vícenásobnou alkalickou fotokatodu nebo

2.

fotokatodu GaAs nebo GaInAs;

2.

speciálně konstruované mikrokanálové desky, které mají obě tyto vlastnosti:

a.

15 000 nebo více trubic na desku a

b.

rozteč otvorů (od středu ke středu) méně než 25 μm;

b.

zobrazovací zařízení k přímému pozorování pracující ve viditelném nebo infračerveném spektru a obsahující elektronkové zesilovače obrazu, které mají vlastnosti uvedené v položce X.A.IV.002.a.1.

X.A.IV.003

Kamery:

a.

kamery, které splňují kritéria poznámky 3 k položce 6A003.b.4 (18);

b.

nevyužito;

X.A.IV.004

Optika:

Poznámka: Položka X.A.IV.004 nezahrnuje optické filtry s pevnou vzduchovou mezerou ani Lyotovy filtry.

a.

optické filtry:

1.

určené pro vlnové délky větší než 250 nm, které jsou tvořeny vícevrstvými optickými povlaky a mají jednu z těchto vlastností:

a.

šířky pásem do 1 nm s celkovou šířkou na úrovni poloviční intenzity (FWHI) a maximální přenos 90 % nebo více nebo

b.

šířky pásem do 0,1 nm FWHI a maximální přenos 50 % nebo více;

2.

určené pro vlnové délky větší než 250 nm, které mají všechny tyto vlastnosti:

a.

laditelné ve spektrálním rozsahu 500 nm nebo více;

b.

okamžitou optickou pásmovou propustnost 1,25 nm nebo menší;

c.

vlnovou délku znovunastavitelnou v rozmezí 0,1 ms s přesností 1 nm nebo lepší v laditelném spektrálním rozsahu a

d.

jednotlivý maximální přenos 91 % nebo více;

3.

přepínače optické opacity (filtry) se zorným polem 30° nebo více a dobou odezvy nejvýše 1 ns;

b.

kabely z ‚fluoridových vláken‘ nebo optická vlákna pro ně, které mají útlum menší než 4 dB/km v rozmezí vlnových délek více než 1 000 nm, avšak nejvýše 3 000 nm.

Technická poznámka: Pro účely položky X.A.IV.004.b se ‚fluoridovými vlákny‘ rozumějí vlákna vyrobená z objemových fluoridových sloučenin.

X.A.IV.005

„Lasery“:

a.

„lasery“ na bázi oxidu uhličitého (CO2), které mají některou z těchto vlastností:

1.

výstupní výkon v režimu spojité vlny vyšší než 10 kW;

2.

pulsní výstup s „dobou trvání pulsu“ delší než 10 μs a

a.

průměrný výstupní výkon vyšší než 10 kW nebo

b.

impulsní „špičkový výkon“ vyšší než 100 kW nebo

3.

pulsní výstup s „dobou trvání pulsu“ nejvýše 10 μs a

a.

pulsní energii vyšší než 5 J na puls a „špičkový výkon“ vyšší než 2,5 kW nebo

b.

průměrný výstupní výkon vyšší než 2,5 kW;

b.

polovodičové lasery:

1.

samostatné polovodičové „lasery“ s jednoduchým příčným módem, které mají:

a.

průměrný výstupní výkon vyšší než 100 mW nebo

b.

vlnovou délku větší než 1 050 nm;

2.

samostatné polovodičové „lasery“ s násobným příčným módem nebo sestavy samostatných polovodičových „laserů“, které mají vlnovou délku větší než 1 050 nm;

c.

rubínové „lasery“ s výstupní energií vyšší než 20 J na puls;

d.

ne-„laditelné“„pulsní lasery“, které mají výstupní vlnovou délku větší než 975 nm, ale nejvýše 1 150 nm a některou z těchto vlastností:

1.

„dobu trvání pulsu“ 1 ns nebo delší, ale menší než 1 μs a některou z těchto vlastností:

a.

jednoduchý příčný mód a některou z těchto vlastností:

1.

‚účinnost laseru‘ vyšší než 12 % a „průměrný výstupní výkon“ vyšší než 10 W a schopnost provozu při frekvenci opakování pulsů vyšší než 1 kHz nebo

2.

„průměrný výstupní výkon“ vyšší než 20 W nebo

b.

násobný příčný mód a některou z těchto vlastností:

1.

‚účinnost laseru‘ vyšší než 18 % a „průměrný výstupní výkon“ vyšší než 30 W;

2.

„špičkový výkon“ vyšší než 200 MW nebo

3.

„průměrný výstupní výkon“ vyšší než 50 W nebo

2.

„dobu trvání pulsu“ delší než 1 μs a některou z těchto vlastností:

a.

jednoduchý příčný mód a některou z těchto vlastností:

1.

‚účinnost laseru‘ vyšší než 12 % a „průměrný výstupní výkon“ vyšší než 10 W a schopnost provozu při frekvenci opakování pulsů vyšší než 1 kHz nebo

2.

„průměrný výstupní výkon“ vyšší než 20 W nebo

b.

násobný příčný mód a některou z těchto vlastností:

1.

‚účinnost laseru‘ vyšší než 18 % a „průměrný výstupní výkon“ vyšší než 30 W nebo

2.

„průměrný výstupní výkon“ vyšší než 500 W;

e.

ne-„laditelné“ kontinuální „(CW) lasery“, které mají výstupní vlnovou délku větší než 975 nm, ale nejvýše 1 150 nm a některou z těchto vlastností:

1.

jednoduchý příčný mód a některou z těchto vlastností:

a.

‚účinnost laseru‘ vyšší než 12 % a „průměrný výstupní výkon“ vyšší než 10 W a schopnost provozu při frekvenci opakování pulsů vyšší než 1 kHz nebo

b.

„průměrný výstupní výkon“ vyšší než 50 W nebo

2.

násobný příčný mód a některou z těchto vlastností:

a.

‚účinnost laseru‘ vyšší než 18 % a „průměrný výstupní výkon“ vyšší než 30 W nebo

b.

„průměrný výstupní výkon“ vyšší než 500 W;

Poznámka: Položka X.A.IV.005.e.2.b. nezahrnuje průmyslové „lasery“ s násobným příčným módem s výstupním výkonem nejvýše 2 kW o celkové hmotnosti přesahující 1 200 kg. Pro účely této poznámky zahrnuje celková hmotnost všechny součásti nezbytné pro provoz „laseru“, např., „laser“, napájení, tepelný výměník, avšak nezahrnuje vnější optiku pro stabilizaci a/nebo vytváření paprsku.

f.

ne-„laditelné“„lasery“, které mají vlnovou délku větší než 1 400 nm, ale nejvýše 1 555 nm a některou z těchto vlastností:

1.

výstupní energii vyšší než 100 mJ na impuls a impulsní „špičkový výkon“ vyšší než 1 W nebo

2.

průměrný nebo CW výstupní výkon vyšší než 1 W;

g.

„lasery“ s volnými elektrony.

Technická poznámka: Pro účely položky X.A.IV.005 je ‚účinnost laseru‘ definována jako poměr výstupního výkonu „laseru“ (nebo „průměrného výstupního výkonu“) k celkovému elektrickému příkonu potřebnému k provozu „laseru“, včetně dodávky/stabilizace napájení a tepelné stabilizace / tepelného výměníku.

X.A.IV.006

„Magnetometry“, „supravodivé“ elektromagnetické snímače a jejich speciálně konstruované součásti:

a.

„magnetometry“, jiné než uvedené ve společném vojenském seznamu nebo v nařízení (EU) 2021/821, s ‚citlivostí‘ nižší (lepší) než 1,0 nT ve střední kvadratické hodnotě vztaženo na druhou odmocninu Hz;

Technická poznámka: Pro účely položky X.A.IV.006.a je ‚citlivost‘ (úroveň šumu) střední kvadratická odchylka prahu měření zařízení, což je nejnižší signál, který je možno měřit.

b.

„supravodivé“ elektromagnetické snímače, součásti vyrobené ze „supravodivých“ materiálů:

1.

konstruované pro provoz při teplotách pod „kritickou teplotou“ alespoň jedné ze „supravodivých“ složek (včetně zařízení využívajících Josephsonův jev nebo „supravodivých“ kvantových interferenčních zařízení (SQUID));

2.

konstruované pro snímání změn elektromagnetického pole při frekvencích 1 kHz nebo menších a

3.

mající některou z těchto vlastností:

a.

obsahují tenkovrstvé SQUID s velikostí nejmenšího prvku menší než 2 μm a s připojenými vstupními a výstupními vazbovými obvody;

b.

jsou konstruovány pro provoz s rychlostí otáčení magnetického pole přesahující 1 x 106 kvant magnetického toku za sekundu;

c.

jsou konstruovány tak, aby fungovaly bez magnetického stínění v okolním magnetickém poli Země, nebo

d.

mají teplotní koeficient nižší (menší) než 0,1 kvanta magnetického toku na kelvin.

X.A.IV.007

Gravimetry pro pozemní užití, jiné než uvedené ve společném vojenském seznamu nebo v nařízení (EU) 2021/821:

a.

se statickou přesností menší (lepší) než 100 μGal nebo

b.

s křemenným prvkem (Wordenova typu).

X.A.IV.008

Radarové systémy, zařízení a hlavní součásti, jiné než uvedené ve společném vojenském seznamu nebo v nařízení (EU) 2021/821, a jejich speciálně konstruované součásti:

a.

letecká radarová zařízení, jiná než uvedená ve společném vojenském seznamu nebo v nařízení (EU) 2021/821, a jejich speciálně konstruované součásti;

b.

„laserové“ radary nebo laserové nebo světelné radary (LIDAR) „vhodné pro kosmické aplikace“ speciálně konstruované pro průzkumy nebo meteorologické pozorování;

c.

radarové zobrazovací systémy pro zlepšení viditelnosti pracující s milimetrovými vlnami speciálně konstruované pro rotorová letadla, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.

pracovní frekvenci 94 GHz;

2.

průměrný výstupní výkon nižší než 20 mW;

3.

šířku radarového paprsku 1 stupeň a

4.

provozní rozsah nejméně 1 500 m.

X.A.IV.009

Specifická vyhodnocovací zařízení:

a.

zařízení pro seismickou detekci nezahrnutá do položky X.A.IV.009.c;

b.

radiačně odolné televizní kamery, jiné než uvedené ve společném vojenském seznamu nebo v nařízení (EU) 2021/821, nebo

c.

systémy pro detekci seismického narušení, které detekují, klasifikují a určují azimut zjištěného signálu.

X.B.IV.001

Zařízení, včetně nástrojů, lisovadel, přípravků nebo měřidel a jiných jejich speciálně konstruovaných součástí a příslušenství, speciálně konstruovaných nebo upravených:

a.

pro výrobu nebo kontrolu:

1.

magnetových wigglerů „laserů“ na bázi volných elektronů;

2.

fotoinjektorů „laserů“ na bázi volných elektronů;

b.

pro seřízení podélného magnetického pole „laserů“ na bázi volných elektronů na požadované tolerance.

X.C.IV.001

Citlivá optická vlákna, která jsou strukturálně modifikována tak, aby měla ‚záznějovou délku‘ menší než 500 mm (vysoký dvojlom), nebo materiály pro optické snímače, které nejsou popsány v položce 6C002.b (19), s obsahem zinku, který je podle ‚molárního zlomku‘ nejméně 6 %.

Technická poznámka: Pro účely položky X.C.IV.001:

1.

‚molárním zlomkem‘ se rozumí poměr molů ZnTe k součtu molů CdTe a ZnTe přítomných v krystalu;

2.

‚záznějovou délkou‘ se rozumí vzdálenost, kterou musí projít dva ortogonálně polarizované signály, zpočátku ve fázi, aby se docílila fázová diference 2 π v radiánech.

X.C.IV.002

Optické materiály:

a.

materiály s nízkou optickou absorpcí:

1.

objemové fluoridové sloučeniny obsahující složky o čistotě 99 999 % nebo vyšší nebo

Poznámka: Položka X.C.IV.002.a.1 zahrnuje fluoridy zirkonia nebo hliníku a varianty.

2.

objemové fluoridové sklo vyrobené ze sloučenin zahrnutých v položce 6C004.e.1 (20);

b.

‚předtvary optických vláken‘ vyrobené z objemových fluoridových sloučenin obsahujících složky o čistotě 99 999 % nebo vyšší, speciálně konstruované pro výrobu ‚fluoridových vláken‘ zahrnutých v položce X.A.IV.004.b.

Technická poznámka: Pro účely položky X.C.IV.002:

1.

‚fluoridovými vlákny‘ se rozumějí vlákna vyrobená z objemových fluoridových sloučenin;

2.

‚předtvary optických vláken‘ se rozumí tyče, ingoty nebo pruty ze skla, plastů nebo jiných materiálů, které byly speciálně zpracovány pro použití při výrobě optických vláken. Vlastnosti předtvarů určují základní parametry výsledných tažených optických vláken.

X.D.IV.001

„Software“, jiný než uvedený ve společném vojenském seznamu nebo v nařízení (EU) 2021/821, speciálně konstruovaný pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zboží zahrnutého v položkách 6A002, 6A003 (21), X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007 nebo X.A.IV.008.

X.D.IV.002

„Software“ speciálně konstruovaný pro „vývoj“ nebo „výrobu“ zařízení zahrnutého v položkách X.A.IV.002, X.A.IV.004 nebo X.A.IV.005.

X.D.IV.003

Jiný „software“:

a.

aplikační „programy“ tvořící součást „softwaru“ pro řízení letového provozu (ATC) umístěné na víceúčelových počítačích ve střediscích řízení letového provozu a schopné automaticky předávat cílová data primárního radaru (pokud nejsou korelována s daty sekundárního přehledového radaru (SSR)) z hostitelského střediska ATC do jiného střediska ATC;

b.

„software“ speciálně konstruovaný pro systémy pro detekci seismického narušení zahrnuté v položce X.A.IV.009.c nebo

c.

„zdrojový kód“ speciálně konstruovaný pro systémy pro detekci seismického narušení zahrnuté v položce X.A.IV.009.c.

X.E.IV.001

„Technologie“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zařízení zahrnutého v položkách X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007, X.A.IV.008 nebo X.A.IV.009.c.

X.E.IV.002

„Technologie“ pro „vývoj“ nebo „výrobu“ zařízení, materiálů nebo „softwaru“ zahrnutých v položkách X.A.IV.002, X.A.IV.004 nebo X.A.IV.005, X.B.IV.001, X.C.IV.001, X.C.IV.002 nebo X.D.IV.003.

X.E.IV.003

Jiné „technologie“:

a.

technologie pro výrobu optiky, které slouží pro sériovou výrobu optických součástí při výkonu přesahujícím 10 m2 povrchové plochy za rok na každém jednotlivém vřetenu a mají všechny tyto vlastnosti:

1.

plochu větší než 1 m2 a

2.

povrchové číslo větší než λ/10 ve střední kvadratické hodnotě při návrhové vlnové délce;

b.

„technologie“ pro optické filtry s šířkou pásma maximálně 10 nm, zorným polem (FOV) větším než 40° a rozlišením větším než 0,75 řádkových párů na miliradián;

c.

„technologie“ pro „vývoj“ nebo „výrobu“ kamer zahrnutých v položce X.A.IV.003;

d.

„technologie“„potřebná“ pro „vývoj“ nebo „výrobu“ netriaxiálních fluxgate „magnetometrů“ nebo systémů netriaxiálních fluxgate „magnetometrů“, které mají některou z těchto vlastností:

1.

‚citlivost‘ nižší (lepší) než 0,05 nT ve střední kvadratické hodnotě vztaženo na druhou odmocninu Hz při frekvencích menších než 1 Hz nebo

2.

‚citlivost‘ nižší (lepší) než 1 x 10-3 nT ve střední kvadratické hodnotě vztaženo na druhou odmocninu Hz při frekvencích 1 Hz nebo vyšších;

e.

„technologie“„potřebná“ pro „vývoj“ nebo „výrobu“ infračervených konverzních zařízení, která mají všechny tyto vlastnosti:

1.

odezvu v rozmezí vlnových délek nad 700 nm, avšak nejvýše 1 500 nm; a

2.

kombinaci infračerveného fotodetektoru, diody vyzařující světlo (OLED) a nanokrystalu pro přeměnu infračerveného světla na viditelné světlo.

Technická poznámka: Pro účely položky X.E.IV.003 je ‚citlivost‘ (nebo úroveň šumu) střední kvadratická odchylka prahu měření zařízení, což je nejnižší signál, který je možno měřit.

Kategorie V – Navigace a letecká elektronika

X.A.V.001

Palubní komunikační zařízení, všechny inerciální navigační systémy „letadel“ a jiné zařízení letecké elektroniky, včetně součástí, jiné než uvedené ve společném vojenském seznamu nebo v nařízení (EU) 2021/821.

Poznámka 1: položka X.A.V.001 nezahrnuje sluchátka nebo mikrofony.

Poznámka 2: Položka X.A.V.001 nezahrnuje zboží pro osobní potřebu fyzických osob.

X.B.V.001

Ostatní zařízení speciálně konstruovaná pro zkoušení, kontrolu nebo „výrobu“ zařízení pro navigaci a leteckou elektroniku.

X.D.V.001

„Software“, jiný než uvedený ve společném vojenském seznamu nebo v nařízení (EU) 2021/821, pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ navigace, palubní komunikace a jiné letecké elektroniky.

X.E.V.001

„Technologie“, jiné než uvedené ve společném vojenském seznamu nebo v nařízení (EU) 2021/821, pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zařízení pro navigaci, palubní komunikaci a jinou leteckou elektroniku.

Kategorie VI – Námořní technika

X.A.VI.001

Plavidla, námořní systémy nebo zařízení a jejich speciálně konstruované součásti, součásti a příslušenství:

a.

systémy pro vidění pod vodou:

1.

televizní systémy (sestávající z kamery, světel, monitorovacích zařízení a zařízení pro přenos signálu), které mají při měření ve vzduchu mezní rozlišení větší než 500 řádků a které jsou speciálně konstruované nebo upravené pro dálkově ovládaný provoz s ponorným plavidlem, nebo

2.

televizní kamery pro použití pod vodou, které mají mezní rozlišení větší než 700 řádků při měření ve vzduchu;

Technická poznámka: Mezní rozlišení v televizi je míra horizontálního rozlišení obvykle vyjadřovaného počtem řádků na výšku obrazu rozlišených na zkušebním diagramu za použití normy IEEE 208/1960 nebo jakékoli jiné odpovídající normy.

b.

fotografické tiché kamery speciálně konstruované nebo upravené pro použití pod vodou, které mají formát filmu 35 mm nebo větší a které mají automatické zaostřování nebo dálkové zaostřování speciálně konstruované pro použití pod vodou;

c.

stroboskopické světelné systémy speciálně konstruované nebo upravené pro užití pod vodou, které jsou schopné dosáhnout světelného výstupního výkonu více než 300 J na jeden záblesk;

d.

ostatní podvodní kamerová zařízení, jiná než uvedená ve společném vojenském seznamu nebo v nařízení (EU) 2021/821;

e.

nevyužito;

f.

plavidla (hladinová a podmořská), včetně nafukovacích člunů, a jejich speciálně konstruované součásti, jiné než uvedené ve společném vojenském seznamu nebo v nařízení (EU) 2021/821;

Poznámka: Položka X.A.VI.001.f nezahrnuje plavidla dočasně se zdržující, používaná pro soukromou dopravu nebo pro přepravu cestujících nebo zboží z celního území Unie nebo přes něj.

g.

lodní motory (vestavěné i závěsné) a ponorkové motory a jejich speciálně konstruované součásti, jiné než uvedené ve společném vojenském seznamu nebo v nařízení (EU) 2021/821;

h.

autonomní podvodní dýchací přístroje (potápěčské vybavení) a jejich příslušenství, jiné než uvedené ve společném vojenském seznamu nebo v nařízení (EU) 2021/821;

i.

záchranné vesty, bombičky pro nafukování, potápěčské kompasy a počítače pro potápění;

Poznámka: Položka X.A.VI.001.i nezahrnuje zboží pro osobní potřebu fyzických osob.

j.

podvodní světla a pohonná zařízení nebo

Poznámka: Položka X.A.VI.001.j nezahrnuje zboží pro osobní potřebu fyzických osob.

k.

vzduchové kompresory a filtrační systémy speciálně konstruované pro plnění tlakových lahví.

X.D.VI.001

„Software“ speciálně navržený nebo upravený pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zařízení zahrnutého do položky X.A.VI.001.

X.D.VI.002

„Software“ speciálně konstruovaný pro provoz bezpilotních ponorných plavidel používaných v ropném a plynárenském průmyslu.

X.E.VI.001

„Technologie“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zařízení zahrnutého v položce X.A.VI.001.

Kategorie VII – Letecká technika a pohonné systémy

X.A.VII.001

Naftové motory a traktory a tahače a jejich speciálně konstruované součásti, jiné než uvedené ve společném vojenském seznamu nebo v nařízení (EU) 2021/821:

a.

naftové motory, jiné než uvedené ve společném vojenském seznamu nebo v nařízení (EU) 2021/821, pro nákladní automobily, traktory a tahače a automobilová použití, s celkovým výkonem 298 kW nebo vyšším;

b.

terénní kolové traktory a tahače s nosností 9 tun nebo vyšší a hlavní součásti a příslušenství, jiné než uvedené ve společném vojenském seznamu nebo v nařízení (EU) 2021/821;

c.

silniční návěsové tahače s jednoduchými nebo tandemovými zadními nápravami s nosností 9 t na nápravu nebo větší a speciálně konstruované hlavní součásti.

Poznámka: Položky X.A.VII.001.b a X.A.VII.001.c nezahrnují vozidla dočasně se zdržující, používaná pro soukromou dopravu nebo pro přepravu cestujících nebo zboží z celního území Unie nebo přes něj.

X.A.VII.002

Motory s plynovou turbínou a součásti, jiné než uvedené ve společném vojenském seznamu nebo v nařízení (EU) 2021/821:

a.

nevyužito;

b.

nevyužito;

c.

letecké motory s plynovou turbínou a jejich speciálně konstruované součásti;

d.

nevyužito;

e.

speciálně konstruované součásti tlakového dýchacího vybavení letadel, jiné než uvedené ve společném vojenském seznamu nebo v nařízení (EU) 2021/821.

X.A.VII.003

Letecké motory, jiné než uvedené v položce X.A.VII.002, ve společném vojenském seznamu nebo v nařízení (EU) 2021/821:

a.

vratné nebo rotační pístové motory s vnitřním spalováním nebo

b.

elektromotory.

Technická poznámka: Pro účely položky X.A.VII.003 letadla zahrnují: letouny, bezpilotní vzdušné prostředky, vrtulníky, gyroplány, hybridní letadla nebo rádiem ovládané modely.

X.B.VII.001

Vibrační testovací zařízení a speciálně konstruované součásti, jiné než uvedené ve společném vojenském seznamu nebo v nařízení (EU) 2021/821.

Poznámka: Položka X.B.VII.001 zahrnuje pouze zařízení pro „vývoj“ nebo „výrobu“. Nevztahuje se na systémy monitorování stavu.

X.B.VII.002

Speciálně konstruované „zařízení“, nástroje nebo přípravky pro výrobu nebo měření lopatek, listů nebo odlitků vrchních věnců plynových turbín:

a.

automatizované zařízení používající nemechanické metody pro měření tloušťky stěny aerodynamických ploch;

b.

nástroje, přípravky nebo měřící zařízení pro procesy vrtání „laserem“, vodním paprskem nebo ECM/EDM zahrnuté v položce 9E003.c (22);

c.

zařízení pro vyluhování keramických jader;

d.

zařízení nebo nástroje pro výrobu keramických jader;

e.

zařízení pro přípravu voskových modelů keramických plášťů;

f.

zařízení pro vypékání nebo vypalování keramických plášťů.

X.D.VII.001

„Software“, jiný než uvedený ve společném vojenském seznamu nebo v nařízení (EU) 2021/821, pro „vývoj“ nebo „výrobu“ zařízení zahrnutého v položkách X.A.VII.001 nebo X.B.VII.001.

X.D.VII.002

„Software“ pro „vývoj“ nebo „výrobu“ zařízení zahrnutého v položkách X.A.VII.002 nebo X.B.VII.002.

X.E.VII.001

„Technologie“, jiné než uvedené ve společném vojenském seznamu nebo v nařízení (EU) 2021/821, pro „vývoj“ nebo „výrobu“ nebo „užití“ zařízení zahrnutého v položkách X.A.VII.001 nebo X.B.VII.001.

X.E.VII.002

„Technologie“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zařízení zahrnutého v položkách X.A.VII.002 nebo X.B.VII.002.

X.E.VII.003

Ostatní „technologie“ nezahrnuté v položce 9E003 (23):

a.

systémy řízení vrcholové vůle lopatek rotorů používající „technologii“ aktivní kompenzace skříně omezenou na návrhovou a vývojovou databázi nebo

b.

plynová ložiska pro rotorové sestavy turbínových motorů.

Kategorie VIII – Různé

X.A.VIII.001

Zařízení pro těžbu nebo průzkum ropy:

a.

integrované měřicí zařízení pro vrtací hlavu, včetně inerciálních naváděcích systémů pro měření při vrtání (MWD);

b.

systémy monitorování plynu a jejich detektory konstruované pro nepřetržitý provoz a detekci sirovodíku;

c.

zařízení pro seismologická měření, včetně zařízení pro reflexní seismiku a seismických vibrátorů;

d.

echoloty pro měření sedimentů.

X.A.VIII.002

Zařízení, „elektronické sestavy“ a součásti, speciálně konstruované pro kvantové počítače, kvantovou elektroniku, kvantové snímače, kvantové procesorové jednotky, qubitové obvody, qubitové součástky nebo kvantové radarové systémy, včetně Pockelsových cel.

Poznámka 1: