ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 321

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 65
15. prosince 2022


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise (EU) 2022/2455 ze dne 8. prosince 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 1217/2010 o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie na některé kategorie dohod o výzkumu a vývoji ( 1 )

1

 

*

Nařízení Komise (EU) 2022/2456 ze dne 8. prosince 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 1218/2010 o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie na některé kategorie specializačních dohod ( 1 )

3

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2457 ze dne 14. prosince 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/1993, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz některých otevřených síťovin ze skleněných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky rozšířené na dovoz některých otevřených síťovin ze skleněných vláken zasílaných z Indie, Indonésie, Malajsie, Tchaj-wanu a Thajska bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z těchto zemí

5

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2458 ze dne 14. prosince 2022 o provedení odpočtů z rybolovných kvót dostupných u určitých populací v roce 2022 v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1224/2009 z důvodu nadměrného rybolovu jiných populací v předchozích letech a o změně prováděcího nařízení Komise (EU) 2022/1926

10

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2022/2459 ze dne 8. prosince 2022 o uplatňování zvýšeného vízového poplatku, pokud jde o Gambii

18

 

*

Rozhodnutí Komise (EU) 2022/2460 ze dne 13. prosince 2022 o režimu dlouhodobé vnitrostátní podpory pro zemědělství v severních oblastech Švédska (oznámeno pod číslem C(2022) 9240)

22

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/2461 ze dne 14. prosince 2022, kterým se uznává režim KZR INiG pro prokázání souladu s požadavky stanovenými ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001, pokud jde o biopaliva, biokapaliny, paliva z biomasy, kapalná a plynná paliva z obnovitelných zdrojů nebiologického původu a recyklovaná paliva s obsahem uhlíku, a ruší prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/603 ( 1 )

38

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/2462 ze dne 14. prosince 2022, kterým se mění prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2323 o vytvoření evropského seznamu zařízení na recyklaci lodí v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1257/2013 ( 1 )

42

 

 

Opravy

 

*

Oprava rozhodnutí Rady 2014/194/EU ze dne 11. února 2014 o podpisu, jménem Evropské unie, Ujednání mezi Evropskou unií a Islandskou republikou o pravidlech pro účast Islandské republiky na činnosti Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu ( Úř. věst. L 106, 9.4.2014 )

71

 

*

Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2022/978 ze dne 23. června 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/159 o zavedení konečného ochranného opatření proti dovozu některých výrobků z oceli ( Úř. věst. L 167, 24.6.2022 )

72

 

*

Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2387 ze dne 30. srpna 2022, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/655, pokud jde o úpravu ustanovení o monitorování emisí plynných znečišťujících látek ze spalovacích motorů v provozu instalovaných v nesilničních mobilních strojích, aby zahrnovala motory s výkonem menším než 56 kW a větším než 560 kW ( Úř. věst. L 316, 8.12.2022 )

74

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

15.12.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 321/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/2455

ze dne 8. prosince 2022,

kterým se mění nařízení (EU) č. 1217/2010 o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie na některé kategorie dohod o výzkumu a vývoji

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2821/71 ze dne 20. prosince 1971 o použití čl. 85 odst. 3 Smlouvy na kategorie dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě (1),

poté, co zveřejnila předlohu tohoto nařízení (2),

po konzultaci Poradního výboru pro restriktivní praktiky a dominantní postavení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EHS) č. 2821/71 zmocňuje Komisi, aby nařízením a v souladu s čl. 101 odst. 3 Smlouvy prohlásila, že čl. 101 odst. 1 Smlouvy se nevztahuje na některé kategorie dohod o výzkumu a vývoji.

(2)

Nařízení Komise (EU) č. 1217/2010 (3) definuje kategorie dohod o výzkumu a vývoji, u nichž má Komise za to, že zpravidla splňují podmínky stanovené v čl. 101 odst. 3 Smlouvy. Uvedené nařízení pozbyde platnosti dne 31. prosince 2022.

(3)

Dne 5. září 2019 zahájila Komise hodnocení nařízení (EU) č. 1217/2010. Důkazy shromážděné v hodnocení naznačují, že nařízení (EU) č. 1217/2010 je užitečným nástrojem a jeho pravidla zůstávají pro zúčastněné strany relevantní. Na základě výsledků hodnocení zahájila Komise dne 7. června 2021 posouzení dopadů možností politiky pro přijetí nového nařízení o blokových výjimkách pro dohody o výzkumu a vývoji.

(4)

Aby měla Komise dostatek času na dokončení procesu přijímání nového nařízení o blokových výjimkách pro dohody o výzkumu a vývoji a v souladu s pravomocemi Komise podle čl. 2 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2821/71, měla by být doba použitelnosti nařízení (EU) č. 1217/2010 prodloužena o šest měsíců.

(5)

Nařízení (EU) č. 1217/2010 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 9 nařízení (EU) č. 1217/2010 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Jeho platnost skončí dne 30. června 2023.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. prosince 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 285, 29.12.1971, s. 46. S účinkem od 1. prosince 2009 se článek 81 Smlouvy o ES (dříve článek 85 Smlouvy o EHS) stal článkem 101 Smlouvy. Tato ustanovení jsou v podstatě totožná. Pro účely tohoto nařízení se v příslušných případech odkazy na článek 85 Smlouvy o EHS nebo na článek 81 Smlouvy o ES považují za odkazy na článek 101 Smlouvy.

(2)  Úř. věst. C 405, 21.10.2022, s. 53.

(3)  Nařízení Komise (EU) č. 1217/2010 ze dne 14. prosince 2010 o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie na některé kategorie dohod o výzkumu a vývoji (Úř. věst. L 335, 18.12.2010, s. 36).


15.12.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 321/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/2456

ze dne 8. prosince 2022,

kterým se mění nařízení (EU) č. 1218/2010 o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie na některé kategorie specializačních dohod

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2821/71 ze dne 20. prosince 1971 o použití čl. 85 odst. 3 Smlouvy na kategorie dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě (1),

poté, co zveřejnila předlohu tohoto nařízení (2),

po konzultaci Poradního výboru pro restriktivní praktiky a dominantní postavení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EHS) č. 2821/71 zmocňuje Komisi, aby nařízením a v souladu s čl. 101 odst. 3 Smlouvy prohlásila, že čl. 101 odst. 1 Smlouvy se nevztahuje na některé kategorie specializačních dohod.

(2)

Nařízení Komise (EU) č. 1218/2010 (3) definuje kategorie specializačních dohod, u nichž má Komise za to, že zpravidla splňují podmínky stanovené v čl. 101 odst. 3 Smlouvy. Uvedené nařízení pozbyde platnosti dne 31. prosince 2022.

(3)

Dne 5. září 2019 zahájila Komise hodnocení nařízení (EU) č. 1218/2010. Důkazy shromážděné v hodnocení naznačují, že nařízení (EU) č. 1218/2010 je užitečným nástrojem a jeho pravidla zůstávají pro zúčastněné strany relevantní. Na základě výsledků hodnocení zahájila Komise dne 7. června 2021 posouzení dopadů možností politiky pro přijetí nového nařízení o blokových výjimkách pro specializační dohody.

(4)

Aby měla Komise dostatek času na dokončení procesu přijímání nového nařízení o blokových výjimkách pro specializační dohody a v souladu s pravomocemi Komise podle čl. 2 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2821/71, měla by být doba použitelnosti nařízení (EU) č. 1218/2010 prodloužena o šest měsíců.

(5)

Nařízení (EU) č. 1218/2010 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 7 nařízení (EU) č. 1218/2010 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Jeho platnost skončí dne 30. června 2023.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. prosince 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 285, 29.12.1971, s. 46. S účinkem od 1. prosince 2009 se článek 81 Smlouvy o ES (dříve článek 85 Smlouvy o EHS) stal článkem 101 Smlouvy. Tato ustanovení jsou v podstatě totožná. Pro účely tohoto nařízení se v příslušných případech odkazy na článek 85 Smlouvy o EHS nebo na článek 81 Smlouvy o ES považují za odkazy na článek 101 Smlouvy.

(2)  Úř. věst. C 405, 21.10.2022, s. 50.

(3)  Nařízení Komise (EU) č. 1218/2010 ze dne 14. prosince 2010 o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie na některé kategorie specializačních dohod (Úř. věst. L 335, 18.12.2010, s. 43).


15.12.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 321/5


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/2457

ze dne 14. prosince 2022,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/1993, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz některých otevřených síťovin ze skleněných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky rozšířené na dovoz některých otevřených síťovin ze skleněných vláken zasílaných z Indie, Indonésie, Malajsie, Tchaj-wanu a Thajska bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z těchto zemí

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (1) (dále jen „základní antidumpingové nařízení“), a zejména na čl. 13 odst. 4 a čl. 14 odst. 5 uvedeného nařízení,

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1993 ze dne 6. listopadu 2017, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz některých otevřených síťovin ze skleněných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky rozšířené na dovoz některých otevřených síťovin ze skleněných vláken zasílaných z Indie, Indonésie, Malajsie, Tchaj-wanu a Thajska bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z těchto zemí, na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 (2),

vzhledem k těmto důvodům:

1.   PLATNÁ OPATŘENÍ

(1)

Prováděcím nařízením (EU) č. 791/2011 (3) uložila Rada konečné antidumpingové clo na dovoz některých otevřených síťovin ze skleněných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky (ČLR).

(2)

V návaznosti na šetření zaměřená proti obcházení byla tato opatření prováděcími nařízeními Rady (EU) č. 672/2012 (4), (EU) č. 21/2013 (5) a (EU) č. 1371/2013 (6), naposledy pozměněnými prováděcím nařízením Komise (EU) 2018/1711 (7), rozšířena na dovoz některých otevřených síťovin ze skleněných vláken zasílaných z Indie, Indonésie, Malajsie, Tchaj-wanu a Thajska bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z těchto zemí, s výjimkou uvedených síťovin vyráběných společností Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd. a společností Pyrotek India Pvt. Ltd.

(3)

Tato opatření byla prováděcím nařízením Komise (EU) č. 976/2014 (8) dále rozšířena na dovoz mírně upravených otevřených síťovin ze skleněných vláken.

(4)

V současné době platná opatření jsou uložena prováděcím nařízením (EU) 2017/1993 na základě přezkumu před pozbytím platnosti, ve znění prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/788 (9), kterým bylo společnosti SPG Glass Fibre PVT. Ltd uděleno osvobození.

2.   POSTUP

2.1.   Žádost o osvobození

(5)

Dne 23. srpna 2021 obdržela Evropská komise (dále jen „Komise“) žádost o osvobození od antidumpingových opatření vztahujících se na dovoz některých otevřených síťovin ze skleněných vláken zasílaných z Indie, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Indie. Žádost podala společnost Urja Products Private Limited (dále jen „žadatel“).

(6)

Žádost obsahovala důkazy o tom, že žadatel je novým vyvážejícím výrobcem a splňuje kritéria pro osvobození podle čl. 13 odst. 4 základního antidumpingového nařízení, konkrétně: 1) v období šetření, z něhož příslušná opatření vycházejí, tj. od 1. dubna 2012 do 31. března 2013 (dále jen „období původního šetření“), výrobek, který je předmětem přezkumu, do Unie nevyvážel; 2) není ve spojení s žádným vývozcem ani výrobcem, na nějž se vztahují antidumpingová opatření uložená původním nařízením; 3) po skončení období původního šetření skutečně vyvezl do Unie výrobek, který je předmětem přezkumu, nebo uzavřel neodvolatelný smluvní závazek vyvézt značné množství výrobku do Unie a 4) nepodílel se na praktikách obcházení.

(7)

Komise zjistila, že žádost obsahuje dostatečné důkazy pro zahájení šetření podle čl. 13 odst. 4 základního antidumpingového nařízení, jehož účelem je zjistit, zda lze žadatele osvobodit od rozšířených opatření.

2.2.   Zahájení přezkumu

(8)

Dne 20. dubna 2022 zahájila Komise prováděcím nařízením (EU) 2022/651 (10) přezkum prováděcího nařízení (EU) 2017/1993 za účelem zjištění, zda lze žadatele osvobodit od rozšířených opatření. Stejným nařízením Komise zrušila antidumpingová cla uložená prováděcím nařízením (EU) 2017/1993, pokud jde o dovoz výrobku, který je předmětem přezkumu, žadatelem, a celním orgánům bylo uloženo, aby přijaly vhodná opatření k zavedení celní evidence tohoto dovozu (dále jen „zahajovací nařízení“).

(9)

Komise vyzvala zúčastněné strany, aby se na ni za účelem účasti na přezkumném šetření obrátily. Všechny zúčastněné strany měly příležitost se k zahájení šetření vyjádřit a požádat ve lhůtách stanovených v prováděcím nařízení (EU) 2022/651 o slyšení u Komise a/nebo u úředníka pro slyšení v obchodních řízeních. Nebyly obdrženy žádné připomínky ani žádosti o slyšení.

2.3.   Výrobek, který je předmětem přezkumu

(10)

Výrobkem, který je předmětem přezkumu, jsou otevřené síťoviny ze skleněných vláken o velikosti buňky větší než 1,8 mm na délku i na šířku a o plošné hmotnosti větší než 35 g/m2, kromě kotoučů ze skleněných vláken, zasílané z Indie, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Indie, v současnosti kódů KN ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00 a ex 7019 69 90 (kódy TARIC 7019 63 00 14, 7019 64 00 14, 7019 65 00 14, 7019 66 00 14 a 7019 69 90 14). Kódy KN a TARIC se uvádějí pouze pro informaci.

(11)

Otevřené síťoviny ze skleněných vláken mohou mít různé velikosti buněk a různou plošnou hmotnost na metr čtvereční a používají se většinou jako výztužný materiál ve stavebnictví (vnější tepelná izolace, výztuha podlah a pro opravy stěn).

2.4.   Období přezkumného šetření

(12)

Období přezkumného šetření se týkalo období od 1. dubna 2012 do 31. prosince 2021 (dále jen „období přezkumného šetření“).

2.5.   Šetření

(13)

Komise požádala žadatele, aby vyplnil dotazník s cílem získat informace, které považovala pro své šetření za nezbytné. Žadatel předložil odpověď na dotazník dne 2. června 2022.

(14)

Komise pak v září 2022 provedla inspekci v prostorách žadatele. Snažila se ověřit veškeré informace, které považovala za nezbytné pro rozhodnutí o tom, zda žadatel splňuje potřebné podmínky.

3.   ZJIŠTĚNÍ

(15)

Pokud jde o podmínku 1), Komise odkázala na předchozí zjištění (11), že žadatel během období původního šetření nevyráběl výrobek, který je předmětem šetření, ani jej nevyvážel do Unie. Proto se dospělo k závěru, že podmínka 1) byla splněna.

(16)

Pokud jde o podmínku 2), šetření zjistilo několik společností ve spojení, konkrétně společnost Jayatma Industries Ltd působící v textilním a oděvním odvětví, společnost Mihikita Enterprises Ltd působící v oblasti budov a stavebnictví a společnost Denis Chem Lab Ltd působící v oblasti zdravotnických prostředků. Žádná z těchto společností se nepodílela na výrobě, zpracování, prodeji nebo nákupu výrobku, který je předmětem šetření. Proto se dospělo k závěru, že podmínka 2) byla splněna.

(17)

Pokud jde o podmínku 3), žadatel v roce 2021 vyvážel výrobek, který je předmětem šetření, dvěma společnostem v EU. Proto se dospělo k závěru, že žadatel podmínku 3) splnil.

(18)

A nakonec bylo během šetření zjištěno, že žadatel vyrobil celé množství, které vyvezl do Unie. Bylo rovněž zjištěno, že žadatel pro výrobu výrobku, který je předmětem přezkumu, nedovážel žádné suroviny z Číny. Šetření proto potvrdilo, že se žadatel nedopouštěl obcházení ve smyslu článku 13 základního nařízení. Komise proto dospěla k závěru, že i kritérium 4) bylo splněno.

(19)

Komise tudíž dospěla k závěru, že žadatel splňuje kritéria podle čl. 13 odst. 4 základního antidumpingového nařízení. Žadatel by proto měl být osvobozen od platných antidumpingových opatření v souladu s prováděcím nařízením (EU) 2017/1993.

(20)

Prováděcí nařízení (EU) 2017/1993 by proto mělo být změněno.

4.   ÚPRAVA SEZNAMU SPOLEČNOSTÍ, KTERÉ VYUŽÍVAJÍ VÝJIMKU Z ROZŠÍŘENÝCH OPATŘENÍ

(21)

Vzhledem k výše uvedeným zjištěním a v souladu s čl. 13 odst. 4 a čl. 11 odst. 4 základního nařízení dospěla Komise k závěru, že žadatel by měl být doplněn na seznam společností, které jsou osvobozeny od antidumpingových opatření uložených prováděcím nařízením (EU) 2017/1993.

(22)

Žadatel a výrobní odvětví Unie byli informováni o záměru Komise osvobodit společnost Urja Products Private Limited od platných antidumpingových opatření.

(23)

Stranám byla poskytnuta možnost předložit připomínky. Nebyly vzneseny žádné připomínky.

(24)

Toto nařízení je v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) 2016/1036,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 1 prováděcího nařízení (EU) 2017/1993 ve znění prováděcího nařízení (EU) 2018/788 se odstavce 1 a 3 nahrazují tímto:

„1.   Ukládá se konečné antidumpingové clo na dovoz otevřených síťovin ze skleněných vláken o velikosti buňky větší než 1,8 mm na délku i na šířku a o plošné hmotnosti větší než 35 g/m2, kromě kotoučů ze skleněných vláken, v současnosti kódů KN ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00 a ex 7019 69 90 (kódy TARIC 7019 63 00 19, 7019 64 00 19, 7019 65 00 18, 7019 66 00 18 a 7019 69 90 19), pocházejících z Čínské lidové republiky.“

„3.   Konečné antidumpingové clo vztahující se na dovoz pocházející z Čínské lidové republiky, jak je stanoveno v odstavci 2, se rozšiřuje na dovoz týchž otevřených síťovin (v současnosti kódů KN ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00 a ex 7019 69 90) zasílaných z Indie a Indonésie, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Indie a Indonésie (kódy TARIC 7019 63 00 14, 7019 63 00 15, 7019 64 00 14, 7019 64 00 15, 7019 65 00 14, 7019 65 00 15, 7019 66 00 14 7019 66 00 15, 7019 69 90 14 a 7019 69 90 15), s výjimkou síťovin vyráběných společnostmi Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd (doplňkový kód TARIC B942), Pyrotek India Pvt. Ltd (doplňkový kód TARIC C051), SPG Glass Fibre Pvt. Ltd (doplňkový kód TARIC C205) a Urja Products Private Limited (doplňkový kód TARIC C861), na dovoz týchž otevřených síťovin (TARIC codes 7019 63 00 11, 7019 64 00 11, 7019 65 00 11, 7019 66 00 11 a 7019 69 90 11) zasílaných z Malajsie, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Malajsie, a na dovoz týchž otevřených síťovin (kódy TARIC 7019 63 00 12, 7019 63 00 13, 7019 64 00 12, 7019 64 00 13, 7019 65 00 12, 7019 65 00 13, 7019 66 00 12, 7019 66 00 13, 7019 69 90 12 a 7019 69 90 13) zasílaných z Tchaj-wanu a Thajska, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Tchaj-wanu a Thajska.

Použití osvobození uděleného společnostem Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd, Pyrotek India Pvt. Ltd, SPG Glass Fibre PVT. Ltd a Urja Products Private Limited je podmíněno předložením platné obchodní faktury, která musí splňovat požadavky stanovené v příloze II tohoto nařízení, celním orgánům členských států. Není-li tato faktura předložena, použije se antidumpingové clo uložené v odstavci 1.“

Článek 2

1)   Celní orgány se vyzývají, aby ukončily celní evidenci dovozu zavedenou v souladu s článkem 3 prováděcího nařízení (EU) 2022/651.

2)   Na celně evidovaný dovoz není uloženo konečné clo se zpětnou působností.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. prosince 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 21).

(2)  Úř. věst. L 288, 7.11.2017, s. 4.

(3)  Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 791/2011 ze dne 3. srpna 2011 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímně uloženého cla na dovoz některých otevřených síťovin ze skleněných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 204, 9.8.2011, s. 1).

(4)  Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 672/2012 ze dne 16. července 2012, kterým se rozšiřuje konečné antidumpingové clo uložené prováděcím nařízením (EU) č. 791/2011 na dovoz některých otevřených síťovin ze skleněných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky na dovoz některých otevřených síťovin ze skleněných vláken zasílaných z Malajsie bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Malajsie či nikoli (Úř. věst. L 196, 24.7.2012, s. 1).

(5)  Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 21/2013 ze dne 10. ledna 2013, kterým se rozšiřuje konečné antidumpingové clo uložené prováděcím nařízením (EU) č. 791/2011 na dovoz některých otevřených síťovin ze skleněných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky na dovoz některých otevřených síťovin ze skleněných vláken zasílaných z Tchaj-wanu a Thajska bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Tchaj-wanu a Thajska či nikoli (Úř. věst. L 11, 16.1.2013, s. 1).

(6)  Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1371/2013 ze dne 16. prosince 2013, kterým se rozšiřuje konečné antidumpingové clo uložené prováděcím nařízením Rady (EU) č. 791/2011 na dovoz některých otevřených síťovin ze skleněných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky na dovoz některých otevřených síťovin ze skleněných vláken zasílaných z Indie a Indonésie bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Indie a Indonésie či nikoli (Úř. věst. L 346, 20.12.2013, s. 20).

(7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1711 ze dne 13. listopadu 2018, kterým se mění prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1371/2013, pokud jde o datum použitelnosti osvobození udělených indickým vyvážejícím výrobcům (Úř. věst. L 286, 14.11.2018, s. 12).

(8)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 976/2014 ze dne 15. září 2014, kterým se rozšiřuje konečné antidumpingové clo uložené prováděcím nařízením (EU) č. 791/2011 na dovoz některých otevřených síťovin ze skleněných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky na dovoz některých nepatrně upravených otevřených síťovin ze skleněných vláken rovněž pocházejících z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 274, 16.9.2014, s. 13).

(9)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/788 ze dne 30. května 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/1993, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz některých otevřených síťovin ze skleněných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky rozšířené na dovoz některých otevřených síťovin ze skleněných vláken zasílaných z Indie, Indonésie, Malajsie, Tchaj-wanu a Thajska, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z těchto zemí, na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 (Úř. věst. L 134, 31.5.2018, s. 5).

(10)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/651 ze dne 20. dubna 2022, kterým se zahajuje přezkum prováděcího nařízení (EU) 2017/1993, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz některých otevřených síťovin ze skleněných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky rozšířené na dovoz některých otevřených síťovin ze skleněných vláken zasílaných z Indie, Indonésie, Malajsie, Tchaj-wanu a Thajska bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z těchto zemí, jehož účelem je zjistit, zda od těchto opatření lze osvobodit jednoho indického vyvážejícího výrobce, zrušit antidumpingové clo, pokud jde o dovoz od tohoto vyvážejícího výrobce, a zavést celní evidenci dovozu od tohoto vyvážejícího výrobce (Úř. věst. L 119, 21.4.2022, s. 68).

(11)  V souladu s 50. bodem odůvodnění nařízení (EU) č. 1371/2013 Komise zjistila, že „společnost Urja Products není výrobcem výrobku, který je předmětem šetření“.


15.12.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 321/10


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/2458

ze dne 14. prosince 2022

o provedení odpočtů z rybolovných kvót dostupných u určitých populací v roce 2022 v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1224/2009 z důvodu nadměrného rybolovu jiných populací v předchozích letech a o změně prováděcího nařízení Komise (EU) 2022/1926

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Unie k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (1), a zejména na čl. 105 odst. 1, 2, 3 a 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rybolovné kvóty na rok 2021 byly stanoveny nařízeními Rady (EU) 2020/1579 (2), (EU) 2021/90 (3), (EU) 2021/91 (4) a (EU) 2021/92 (5).

(2)

Rybolovné kvóty na rok 2022 byly stanoveny nařízeními Rady (EU) 2021/91, (EU) 2021/1888 (6), (EU) 2022/109 (7) a (EU) 2022/110 (8).

(3)

Podle čl. 105 odst. 1 nařízení (ES) č. 1224/2009 platí, že zjistí-li Komise, že členský stát překročil přidělené rybolovné kvóty, provede odpočty z budoucích rybolovných kvót tohoto členského státu.

(4)

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2022/1926 (9) byly stanoveny odpočty z rybolovných kvót dostupných u určitých populací ryb v roce 2022 z důvodu nadměrného rybolovu v předchozích letech.

(5)

U některých členských států, konkrétně Španělska, Francie, Litvy a Polska nebylo možné na základě prováděcího nařízení (EU) 2022/1926 provést odpočty z rybolovných kvót přidělených pro nadměrně odlovené populace, protože kvóty pro tyto populace nejsou pro tyto členské státy v roce 2022 k dispozici.

(6)

Podle čl. 105 odst. 5 nařízení (ES) č. 1224/2009 by se v případě, kdy není možné provést odpočty z nadměrně odlovené populace v roce následujícím po roce, v němž k přečerpání došlo, z důvodu, že daný členský stát nemá kvótu na uvedenou populaci ryb k dispozici, lze po konzultaci s dotčeným členským státem odpočty provést z jiných populací, které jsou dostupné v téže zeměpisné oblasti nebo které mají stejnou komerční hodnotu.

(7)

Podle sdělení Komise 2022/C 369/03 o pokynech pro odpočet kvót podle čl. 105 odst. 1, 2 a 5 nařízení (ES) č. 1224/2009 (10) (dále jen „pokyny“) by se odpočty měly provést pokud možno z kvót přidělených na populace, které ulovilo totéž loďstvo, které kvótu přečerpalo.

(8)

S dotčenými členskými státy proběhly konzultace ohledně některých odpočtů z rybolovných kvót přidělených pro jiné než nadměrně odlovené populace. Je proto vhodné provést odpočty z těchto alternativních rybolovných kvót, které byly přiděleny dotčeným členským státům na rok 2022.

(9)

Vzhledem k tomu, že rejnok ostnatý v oblasti 7d (RJC/07D.) je poddruhem populace „rejnokovitých“ v oblasti 7d (SRX/07D.), provádí se odpočet splatný Irskem z důvodu jím nadměrně odloveného rejnoka ostnatého v oblasti 7d podle prováděcího nařízení (EU) 2022/1926, na základě rybolovné kvóty pro rejnokovité v oblasti 7d, kterou má Irsko k dispozici na rok 2022.

(10)

V roce 2021 Portugalsko přečerpalo svou rybolovnou kvótu pro sardel obecnou v oblastech 9 a 10 a ve vodách Unie oblasti CECAF 34.1.1 (ANE/9/3411). Dne 22. srpna 2022 Portugalsko požádalo o rozložení odpočtu splatného – včetně násobícího koeficientu 1,4 podle čl. 105 odst. 2 nařízení (ES) č. 1224/2009 – do tří let. Podle bodu 3 písm. a) pokynů lze povolit rozložení odpočtu na dva roky nebo více let, pokud je populace ryb řízena udržitelným způsobem na základě příslušných relevantních vědeckých stanovisek týkajících se dané populace. Podle akustických průzkumů monitorujících rozložení hojnosti druhů a biomasy a každoročně prováděné studie několika biologických parametrů sardele obecné se biomasa sardele obecné v roce 2022 ve srovnání s průzkumy z roku 2021 podle odhadů zvýšila o 64 %. Portugalský vědecký institut IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera) ve spolupráci se španělským vědeckým institutem IEO (Instituto Español de Oceanografía) testuje nové pravidlo kontroly odlovu prostřednictvím hodnocení strategie řízení. Během čekání na plánovanou referenční hodnotu Mezinárodní rady pro průzkum moří (ICES) pro tuto populaci lze rozložení odpočtu na dva roky namísto tří let akceptovat.

(11)

Na základě posledních aktualizovaných údajů předaných Francií dne 9. září 2022 se zdá, že byla překročena sdílená kvóta činící jednu tunu přidělená na rok 2021 v části „Ostatní“ pro marlína bělavého v Atlantském oceánu (WHM/ATLANT_AMS) a stanovená v nařízení (EU) 2021/92, v jejímž rámci bylo Francii povoleno lovit. Vzhledem k tomu, že Francie vykázala odlovy ve výši 2 972 kilogramů v rámci této kvóty v části „Ostatní“, měl by se odpočet provést z důvodu tohoto nadměrného rybolovu – včetně násobícího koeficientu 1,5 podle čl. 105 odst. 3 písm. c) nařízení (ES) č. 1224/2009 – z rybolovné kvóty marlína bělavého v Atlantském oceánu, kterou má Francie k dispozici na rok 2022. Do přílohy prováděcího nařízení (EU) 2022/1926 by proto měl být přidán odpovídající odpočet.

(12)

Prováděcí nařízení (EU) 2022/1926 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(13)

Pro účely současného nebo předchozího rybářského hospodářského roku se ještě mohou provést další aktualizace nebo opravy, a to v návaznosti na zjištění chyb, opomenutí nebo poskytnutí nesprávných údajů o úlovcích oznámených členskými státy podle článku 33 nařízení (ES) č. 1224/2009,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Rybolovné kvóty stanovené pro rok 2022 nařízeními (EU) 2021/91, (EU) 2021/1888, (EU) 2022/109 a (EU) 2022/110 a uvedené v příloze I tohoto nařízení se sníží o odpočty z alternativních populací stanovené v uvedené příloze.

Článek 2

Příloha prováděcího nařízení (EU) 2022/1926 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze II tohoto nařízení.

Článek 3

Portugalský odpočet činící 2 954,752 tuny použitelný v roce 2022 se z důvodu nadměrně odlovené populace sardele obecné v roce 2021 v oblastech 9 a 10 a ve vodách Unie oblasti CECAF 34.1.1 (ANE/9/3411) rozkládá na dva roky.

Použitelný roční odpočet činí 1 477,376 tuny v letech 2022 a 2023, aniž je dotčena jakákoli další úprava kvót z důvodu dalšího možného nadměrného odlovu.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. prosince 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EU) 2020/1579 ze dne 29. října 2020, kterým se pro rok 2021 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři a kterým se mění nařízení (EU) 2020/123, pokud jde o některá rybolovná práva v jiných vodách (Úř. věst. L 362, 30.10.2020, s. 3).

(3)  Nařízení Rady (EU) 2021/90 ze dne 28. ledna 2021, kterým se na rok 2021 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb ve Středozemním moři a v Černém moři (Úř. věst. L 31, 29.1.2021, s. 1).

(4)  Nařízení Rady (EU) 2021/91 ze dne 28. ledna 2021, kterým se pro roky 2021 a 2022 stanoví rybolovná práva na některé populace hlubinných druhů ryb pro rybářská plavidla Unie (Úř. věst. L 31, 29.1.2021, s. 20).

(5)  Nařízení Rady (EU) 2021/92 ze dne 28. ledna 2021, kterým se pro rok 2021 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací (Úř. věst. L 31, 29.1.2021, s. 31).

(6)  Nařízení Rady (EU) 2021/1888 ze dne 27. října 2021, kterým se pro rok 2022 stanoví rybolovná práva pro některé rybí populace a skupiny rybích populací v Baltském moři a kterým se mění nařízení (EU) 2021/92, pokud jde o některá rybolovná práva v jiných vodách (Úř. věst. L 384, 29.10.2021, s. 1).

(7)  Nařízení Rady (EU) 2022/109 ze dne 27. ledna 2022, kterým se pro rok 2022 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací (Úř. věst. L 21, 31.1.2022, s. 1).

(8)  Nařízení Rady (EU) 2022/110 ze dne 27. ledna 2022, kterým se na rok 2022 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb ve Středozemním moři a Černém moři (Úř. věst. L 21, 31.1.2022, s. 165).

(9)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1926 ze dne 11. října 2022 o provedení odpočtů z rybolovných kvót dostupných u určitých populací v roce 2022 z důvodu nadměrného rybolovu v předchozích letech (Úř. věst. L 265, 12.10.2022, s. 67).

(10)  Sdělení Komise o pokynech pro odpočet kvót podle čl. 105 odst. 1, 2 a 5 nařízení (ES) č. 1224/2009, kterým se nahrazuje sdělení Komise 2012/C 72/07 (2022/C 369/03) (Úř. věst. C 369, 27.9.2022, s. 3).


PŘÍLOHA I

ODPOČTY Z RYBOLOVNÝCH KVÓT NA ROK 2022, KTERÉ SE POUŽIJÍ NA ALTERNATIVNÍ POPULACE

NADMĚRNĚ ODLOVENÉ POPULACE

 

ALTERNATIVNÍ POPULACE

Členský stát

Kód druhu

Kód oblasti

Název druhu

Název oblasti

Množství, které nelze odečíst od rybolovné kvóty na rok 2022 pro nadměrně odlovenou populaci (v kilogramech)

 

Členský stát

Kód druhu

Kód oblasti

Název druhu

Název oblasti

Množství, které se má odečíst od rybolovné kvóty na rok 2022 pro alternativní populace (v kilogramech)

ESP

GHL

1N2AB.

Platýs černý

Vody Norska oblastí 1 a 2

56 667

 

ESP

COD

1/2B.

Treska obecná

1 a 2b

56 667

ESP

HAD

1N2AB.

Treska skvrnitá

Vody Norska oblastí 1 a 2

19 059

 

ESP

COD

1/2B.

Treska obecná

1 a 2b

7 627

REB

1N2AB.

Okouník bradatý

Vody Norska oblastí 1 a 2

11 432

ESP

OTH

1N2AB.

Jiné druhy

Vody Norska oblastí 1 a 2

41 357

 

ESP

REB

1N2AB.

Okouník bradatý

Vody Norska oblastí 1 a 2

41 357

FRA

RED

51214S

Okouníci rodu Sebastes

Vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5; mezinárodní vody oblastí 12 a 14

3 516

 

FRA

BLI

5B67-

Mník modrý

6 a 7; vody Spojeného království a mezinárodní vody oblasti 5

3 516

LTU

HER

4AB.

Sleď obecný

Vody Spojeného království, Unie a Norska oblasti 4 severně od 53°30' s. š.

13 592

 

LTU

MAC

2CX14-

Makrela obecná

6, 7, 8a, 8b, 8d a 8e; vody Spojeného království a mezinárodní vody oblasti 5b; mezinárodní vody oblastí 2a, 12 a 14

13 592

POL

MAC

2A34.

Makrela obecná

Vody Spojeného království a Unie oblastí 2a, 3 a 4

63 850

 

POL

HER

3D-R30

Sleď obecný

Vody Unie subdivizí 25–27, 28.2, 29 a 32

63 850


PŘÍLOHA II

Příloha prováděcího nařízení (EU) 2022/1926 se nahrazuje tímto:

ODPOČTY Z RYBOLOVNÝCH KVÓT NA ROK 2022 U NADMĚRNĚ ODLOVENÝCH POPULACÍ

Členský stát

Kód druhu

Kód oblasti

Název druhu

Název oblasti

Původní kvóta na rok 2021 (v kilogramech)

Povolené vykládky v roce 2021 (celkové upravené množství v kilogramech)  (1)

Celkové úlovky v roce 2021 (množství v kilogramech)

Čerpání kvóty v poměru k povoleným vykládkám (v %)

Přečerpání v poměru k povolené vykládce (množství v kilogramech)

Násobící koeficient  (2)

Dodatečný násobící koeficient  (3) ,  (4)

Zatím neprovedené odpočty z předchozích let (5) (množství v kilogramech)

Odpočty z rybolovných kvót na rok 2022 (6) a následující roky (množství v kilogramech)

Odpočty z rybolovných kvót na rok 2022 pro nadměrně odlovené populace (7) (množství v kilogramech)

Odpočty z rybolovných kvót na rok 2022 pro alternativní populace (množství v kilogramech)

Množství, které se má odečíst z rybolovných kvót na rok 2023 a následující rok(y) (množství v kilogramech)

CYP

SWO

MED

Mečoun obecný

Středozemní moře

52 230

52 230

55 703

106,65 %

3 473

/

C (8)

/

3 473

3 473

/

/

DEU

HER

4AB.

Sleď obecný

Vody Spojeného království, Unie a Norska oblasti 4 severně od 53°30' s. š.

33 852 000

17 152 318

18 844 967

109,87 %

1 692 649

/

A (8)

/

1 692 649

1 692 649

/

/

DNK

COD

03AN.

Treska obecná

Skagerrak

1 515 000

1 556 000

1 598 949

102,76 %

42 949

/

C (8)

/

42 949

42 949

/

/

DNK

HER

4AB.

Sleď obecný

Vody Spojeného království, Unie a Norska oblasti 4 severně od 53°30' s. š.

49 993 000

49 711 223

51 805 988

104,21 %

2 094 765

/

/

/

2 094 765

2 094 765

/

/

ESP

COD

1/2B.

Treska obecná

1 a 2b

11 331 000

8 580 172

8 604 667

100,29 %

24 495

/

A (8)

/

24 495

24 495

/

/

ESP

GHL

1N2AB.

Platýs černý

Vody Norska oblastí 1 a 2

/

6 000

43 778

729,63 %

37 778

1,00

A

/

56 667

/

56 667

/

ESP

HAD

1N2AB.

Treska skvrnitá

Vody Norska oblastí 1 a 2

/

0

19 059

neuvedeno

19 059

1,00

/

/

19 059

/

19 059

/

ESP

OTH

1N2AB.

Jiné druhy

Vody Norska oblastí 1 a 2

/

0

27 571

neuvedeno

27 571

1,00

A

/

41 357

/

41 357

/

EST

GHL

N3LMNO

Platýs černý

NAFO 3LMNO

331 000

502 500

515 085

102,50 %

12 585

/

/

/

12 585

12 585

/

/

FRA

RED

51214S

Okouníci rodu Sebastes

Vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5; mezinárodní vody oblastí 12 a 14

0

0

3 516

neuvedeno

3 516

1,00

/

/

3 516

/

3 516

/

FRA

WHM

ATLANT

Marlín bělavý

Atlantský oceán

1 000  (9)

1 000  (9)

2 972

297,20  %

1 972

1,00

C

/

2 958

2 958

/

/

GRC

BFT

AE45WM

Tuňák obecný

Atlantský oceán, východně od 45° z. d., a Středozemní moře

314 030

314 030

322 640

102,74 %

8 610

/

C (8)

/

8 610

8 610

/

/

IRL

HER

6AS7BC

Sleď obecný

6aS, 7b, 7c

1 236 000

1 513 457

1 605 894

106,11 %

92 437

/

/

/

92 437

92 437

/

/

IRL

RJC

07D.

Rejnok ostnatý

7d

/

0

1 741

neuvedeno

1 741

1,00

/

/

1 741  (10)

1 741  (10)

/

/

LTU

HER

4AB.

Sleď obecný

Vody Spojeného království, Unie a Norska oblasti 4 severně od 53°30' s. š.

/

452 600

466 192

103,00 %

13 592

/

/

/

13 592

/

13 592

/

LVA

SPR

3BCD-C

Šprot obecný

Vody Unie subdivizí 22–32

30 845 000

28 709 205

29 084 587

101,31 %

375 382

/

C (8)

/

375 382

375 382

/

/

NLD

HER

4AB.

Sleď obecný

Vody Spojeného království, Unie a Norska oblasti 4 severně od 53°30' s. š.

46 381 000

45 488 813

46 533 481

102,30 %

1 044 668

/

/

/

1 044 668

1 044 668

/

/

POL

MAC

2A34.

Makrela obecná

Vody Spojeného království a Unie oblastí 2a, 3 a 4

/

0

63 850

neuvedeno

63 850

1,00

/

/

63 850

/

63 850

/

PRT

ALF

3X14-

Pilonoši rodu Beryx

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 a 14

145 000

136 677

139 363

101,97 %

2 686

/

/

/

2 686

2 686

/

/

PRT

ANE

9/3411

Sardel obecná

9 a 10; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1

7 829 000

8 752 733

10 863 270

124,11 %

2 110 537

1,40

/

/

2 954 752  (11)

1 477 376  (11)

/

1 477 376  (11)

PRT

ANF

8C3411

Ďasovití

8c, 9 a 10; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1

584 000

648 238

657 235

101,39 %

8 997

/

C (8)

/

8 997

8 997

/

/

PRT

BFT

AE45WM

Tuňák obecný

Atlantský oceán, východně od 45° z. d., a Středozemní moře

572 970

572 970

583 215

101,79 %

10 245

/

C (8)

/

10 245

10 245

/

/

PRT

HKE

8C3411

Štikozubec obecný

8c, 9 a 10; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1

2 483 000

2 093 417

2 207 568

105,45 %

114 151

/

C (8)

/

114 151

114 151

/

/

SWE

HER

03A.

Sleď obecný

3a

9 498 000

13 085 112

13 223 209

101,06 %

138 097

/

/

/

138 097

138 097

/

/


(1)  Kvóty dostupné členskému státu podle příslušných nařízení o rybolovných právech po zohlednění výměny rybolovných práv v souladu s čl. 16 odst. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22), převodu kvót z roku 2020 do roku 2021 v souladu s čl. 4 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 847/96, kterým se stanoví dodatečné podmínky pro meziroční řízení celkových přípustných odlovů a kvót (Úř. věst. L 115, 9.5.1996, s. 3), a s čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013 nebo přerozdělení a odpočtu rybolovných práv v souladu s články 37 a 105 nařízení (ES) č. 1224/2009.

(2)  Podle čl. 105 odst. 2 nařízení (ES) č. 1224/2009. Ve všech případech přečerpání, které se rovná nejvýše 100 tunám, se uplatní odpočet rovnající se přečerpání násobenému koeficientem 1,00.

(3)  Podle čl. 105 odst. 3 nařízení (ES) č. 1224/2009 a za předpokladu, že rozsah přečerpání překročí 10 %.

(4)  Písmeno „A“ značí, že byl uplatněn dodatečný násobící koeficient 1,5 z důvodu opakovaného přečerpání v letech 2019, 2020 a 2021. Písmeno „C“ značí, že byl uplatněn dodatečný násobící koeficient 1,5, jelikož se na populaci vztahuje víceletý plán.

(5)  Zbývající množství z předchozího roku/předchozích let.

(6)  Odpočty, které se mají provést v roce 2022.

(7)  Odpočty, které se mají provést v roce 2022 a které by se skutečně mohly použít vzhledem ke kvótě dostupné ke dni 19. října 2022.

(8)  Dodatečný násobící koeficient se nepoužije, protože přečerpání nepřesahuje 10 % povolených vykládek.

(9)  Kvóta dostupná pro „Ostatní“, v jejímž rámci bylo Francii povoleno lovit.

(10)  Odečte se od rybolovné kvóty, kterou má Irsko k dispozici pro populaci rejnokovitých v oblasti 7d (SRX/07D.) v roce 2022.

(11)  Na žádost Portugalska bude odpočet za rok 2022 činící 2 954 752 kg z důvodu nadměrného rybolovu v roce 2021 rovnoměrně rozložen do dvou let (2022 a 2023).“


ROZHODNUTÍ

15.12.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 321/18


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2022/2459

ze dne 8. prosince 2022

o uplatňování zvýšeného vízového poplatku, pokud jde o Gambii

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex) (1), a zejména na čl. 25a odst. 5 písm. b) uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 25a odst. 2 nařízení (ES) č. 810/2009 má Komise pravidelně posuzovat spolupráci třetích zemí v oblasti zpětného přebírání osob. Spolupráce s Gambií v oblasti zpětného přebírání osob byla na základě hodnocení provedeného podle uvedeného ustanovení vyhodnocena jako nedostatečná. S ohledem na kroky uskutečněné ke zlepšení úrovně spolupráce a na celkové vztahy Unie s Gambií se dospělo k závěru, že spolupráce Gambie s Unií v oblasti zpětného přebírání osob není dostatečná, a proto je třeba, aby Unie přijala opatření.

(2)

V souladu s čl. 25a odst. 5 písm. a) nařízení (ES) č. 810/2009 bylo dne 7. října 2021 přijato prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2021/1781 (2), kterým se dočasně pozastavilo uplatňování některých ustanovení nařízení (ES) č. 810/2009, pokud jde o některé státní příslušníky Gambie.

(3)

V souladu s čl. 25a odst. 2 nařízení (ES) č. 810/2009 Komise průběžně posuzuje spolupráci s Gambií v oblasti zpětného přebírání osob po vstupu prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/1781 v platnost. Z hodnocení vyplývá, že nedošlo k žádnému významnému zlepšení, protože spolupráce v oblasti zjišťování totožnosti a navracení je stále obtížná, nebyl dodržován časový rámec stanovený v ujednání EU-Gambie o zpětném přebírání osob a až do března 2022 zůstávalo v platnosti moratorium na navracení charterovými lety, jež Gambie jednostranně zavedla. Navzdory určitému omezenému vývoji, zejména vydání tří povolení k přistání pro návratové operace, k němuž došlo po pozastavení moratoria zavedeného Gambií, je spolupráce v oblasti zpětného přebírání osob stále nedostatečná a je třeba dosáhnout zásadního a trvalého zlepšení.

(4)

Podle posouzení Komise je spolupráce Gambie s Unií v oblasti zpětného přebírání osob i přes opatření přijatá v prováděcím rozhodnutí (EU) 2021/1781 nadále nedostatečná, a proto je třeba přijmout další opatření, aniž by bylo dotčeno prováděcí rozhodnutí (EU) 2021/1781.

(5)

Postupné uplatnění zvýšeného vízového poplatku na státní příslušníky Gambie by mělo být jasným signálem pro gambijské orgány, že je třeba přijmout nezbytná opatření ke zlepšení spolupráce v oblasti zpětného přebírání osob.

(6)

Na státní příslušníky Gambie, kteří podléhají vízové povinnosti podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1806 (3), by se proto měl uplatnit vízový poplatek ve výši 120 EUR, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 810/2009. V souladu s uvedeným nařízením se tento poplatek nevztahuje na děti mladší 12 let. Neměl by se rovněž vztahovat na žadatele, kteří jsou osvobozeni od vízového poplatku podle nařízení (ES) č. 810/2009.

(7)

Tímto rozhodnutím by nemělo být dotčeno uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES (4), která rozšiřuje právo volného pohybu na rodinné příslušníky doprovázející nebo následující občana Unie, nezávisle na jejich státní příslušnosti. Toto rozhodnutí by se tedy nemělo uplatnit na rodinné příslušníky občana Unie, na něhož se vztahuje směrnice 2004/38/ES, ani na rodinné příslušníky státního příslušníka třetí země požívajícího práva na volný pohyb, které je rovnocenné právu občanů Unie na základě dohody mezi Unií a třetí zemí.

(8)

Opatřeními stanovenými v tomto rozhodnutí by neměly být dotčeny povinnosti členských států podle mezinárodního práva, včetně závazků, které mají jako hostitelské země mezinárodních mezivládních organizací nebo mezinárodních konferencí svolaných Organizací spojených národů nebo jinými mezinárodními mezivládními organizacemi se sídlem v členských státech. Zvýšený vízový poplatek by se tedy neměl vztahovat na státní příslušníky Gambie žádající o víza, jestliže je to nezbytné k tomu, aby členské státy splnily své povinnosti jakožto hostitelské země těchto organizací nebo konferencí.

(9)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o fungování Evropské unie, se Dánsko neúčastní přijímání tohoto rozhodnutí a toto rozhodnutí pro ně není závazné ani použitelné. Vzhledem k tomu, že toto rozhodnutí navazuje na schengenské acquis, rozhodne se Dánsko v souladu s článkem 4 uvedeného protokolu do šesti měsíců ode dne přijetí tohoto rozhodnutí Radou, zda je provede ve svém vnitrostátním právu.

(10)

Toto rozhodnutí rozvíjí ta ustanovení schengenského acquis, kterých se neúčastní Irsko v souladu s rozhodnutím Rady 2002/192/ES (5); Irsko se tedy nepodílí na jeho přijímání a toto rozhodnutí pro ně není závazné ani použitelné.

(11)

Pokud jde o Island a Norsko, rozvíjí toto rozhodnutí ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu Dohody uzavřené mezi Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis (6), která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě B rozhodnutí Rady 1999/437/ES (7).

(12)

Pokud jde o Švýcarsko, rozvíjí toto rozhodnutí ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis (8), která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě B rozhodnutí Rady 1999/437/ES ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 2008/146/ES (9).

(13)

Pokud jde o Lichtenštejnsko, rozvíjí toto rozhodnutí ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu Protokolu mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k Dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis (10), která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě B rozhodnutí 1999/437/ES ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 2011/350/EU (11).

(14)

Toto rozhodnutí představuje akt navazující na schengenské acquis nebo s ním jinak související ve smyslu čl. 3 odst. 2 aktu o přistoupení z roku 2003, čl. 4 odst. 2 aktu o přistoupení z roku 2005 a čl. 4 odst. 2 aktu o přistoupení z roku 2011,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Oblast působnosti

1.   Toto rozhodnutí se použije na státní příslušníky Gambie, kteří podléhají vízové povinnosti podle nařízení (EU) 2018/1806.

2.   Toto rozhodnutí se nepoužije na státní příslušníky Gambie, kteří jsou od vízové povinnosti osvobozeni podle článku 4 nebo článku 6 nařízení (EU) 2018/1806.

3.   Tímto rozhodnutím není dotčena možnost v jednotlivých případech od vybírání vízového poplatku upustit nebo jej snížit podle čl. 16 odst. 6 nařízení (ES) č. 810/2009.

4.   Toto rozhodnutí se nepoužije na státní příslušníky Gambie žádající o vízum, kteří jsou rodinnými příslušníky občana Unie, na něhož se vztahuje směrnice 2004/38/ES, nebo státního příslušníka třetí země požívajícího práva na volný pohyb, které je rovnocenné právu občanů Unie na základě dohody mezi Unií a třetí zemí.

5.   Tímto rozhodnutím nejsou dotčeny případy, kdy je členský stát vázán povinností podle mezinárodního práva, a sice:

a)

jako hostitelská země mezinárodní mezivládní organizace;

b)

jako hostitelská země mezinárodní konference svolané Organizací spojených národů nebo jinou mezinárodní mezivládní organizací, která má sídlo v členském státě, nebo pod záštitou uvedených organizací;

c)

podle mnohostranné dohody o výsadách a imunitách nebo

d)

na základě Smlouvy o smíru z roku 1929 (Lateránský pakt) uzavřené mezi Svatým stolcem (Vatikánským městským státem) a Itálií, v platném znění.

6.   Tímto rozhodnutím nejsou dotčena opatření stanovená a uplatňovaná v souladu s prováděcím rozhodnutím (EU) 2021/1781.

Článek 2

Uplatňování vízového poplatku

Státní příslušníci Gambie žádající o víza uhradí vízový poplatek ve výši 120 EUR.

Článek 3

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem oznámení.

Článek 4

Určení

Toto rozhodnutí je určeno Belgickému království, Bulharské republice, České republice, Spolkové republice Německo, Estonské republice, Řecké republice, Španělskému království, Francouzské republice, Chorvatské republice, Italské republice, Kyperské republice, Lotyšské republice, Litevské republice, Lucemburskému velkovévodství, Maďarsku, Republice Malta, Nizozemskému království, Rakouské republice, Polské republice, Portugalské republice, Rumunsku, Republice Slovinsko, Slovenské republice, Finské republice a Švédskému království.

V Bruselu dne 8. prosince 2022.

Za Radu

předseda

V. RAKUŠAN


(1)  Úř. věst. L 243, 15.9.2009, s. 1.

(2)  Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2021/1781 ze dne 7. října 2021 o pozastavení některých ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009, pokud jde o Gambii (Úř. věst. L 360, 11.10.2021, s. 124).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1806 ze dne 14. listopadu 2018, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Úř. věst. L 303, 28.11.2018, s. 39).

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 77).

(5)  Rozhodnutí Rady 2002/192/ES ze dne 28. února 2002 o žádosti Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis (Úř. věst. L 64, 7.3.2002, s. 20).

(6)  Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 36.

(7)  Rozhodnutí Rady 1999/437/ES ze dne 17. května 1999 o některých opatřeních pro uplatňování dohody uzavřené mezi Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis (Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 31).

(8)  Úř. věst. L 53, 27.2.2008, s. 52.

(9)  Rozhodnutí Rady 2008/146/ES ze dne 28. ledna 2008 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis jménem Evropského společenství (Úř. věst. L 53, 27.2.2008, s. 1).

(10)  Úř. věst. L 160, 18.6.2011, s. 21.

(11)  Rozhodnutí Rady 2011/350/EU ze dne 7. března 2011 o uzavření Protokolu mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis jménem Evropské unie, pokud jde o zrušení kontrol na vnitřních hranicích a pohyb osob (Úř. věst. L 160, 18.6.2011, s. 19).


15.12.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 321/22


ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2022/2460

ze dne 13. prosince 2022

o režimu dlouhodobé vnitrostátní podpory pro zemědělství v severních oblastech Švédska

(oznámeno pod číslem C(2022) 9240)

(Pouze švédské znění je závazné)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na akt o přistoupení Rakouska, Finska a Švédska k Evropské unii, a zejména na článek 142 tohoto aktu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím 96/228/ES (1) Komise schválila režim dlouhodobé vnitrostátní podpory pro zemědělství v severních oblastech Švédska (dále jen „režim severské podpory“) oznámený Švédskem podle článku 143 aktu o přistoupení za účelem povolení podle článku 142 aktu o přistoupení. Rozhodnutí 96/228/ES bylo nahrazeno rozhodnutím Komise C(2010) 6050 (2). Uvedené rozhodnutí bylo nahrazeno rozhodnutím Komise (EU) 2018/479 (3).

(2)

Jelikož platnost povolení na provádění severské podpory v případě Švédska jak stanoví rozhodnutí (EU) 2018/479 vyprší 31. prosince 2022, je třeba přijmout nové rozhodnutí.

(3)

Dopisem ze dne 1. července 2022 oznámilo Švédsko Komisi svůj návrh na prodloužení režimu severské podpory. Švédsko navrhlo, aby Komise změnila rozhodnutí (EU) 2018/479 s cílem pokračovat v režimu s dobou platnosti delší o rok, zvýšit celkovou roční referenční hodnotu, což znamená určitou úpravu úrovní podpory, a změnit datum, kdy by Švédsko mělo předložit návrhy na změnu a prodloužení režimu.

(4)

Dlouhodobá vnitrostátní podpora podle článku 142 aktu o přistoupení má zajistit, aby byla zemědělská činnost v severních oblastech zachována tak, jak stanovila Komise.

(5)

S přihlédnutím k faktorům uvedeným v čl. 142 odst. 1 a 2 aktu o přistoupení je vhodné stanovit správní jednotky, seskupené podle podoblastí, které se nacházejí severně od 62. rovnoběžky nebo k této rovnoběžce přiléhají a které jsou dotčeny srovnatelnými klimatickými podmínkami, jež mimořádně ztěžují zemědělskou činnost. Tyto podoblasti mají hustotu zalidnění nepřesahující deset obyvatel na kilometr čtvereční a předpokládá se, že využívaná zemědělská půda tvoří nejvýše 10 % celkové plochy obce a část využívané zemědělské půdy vyhrazená polním plodinám určeným pro lidskou spotřebu nejvýše 20 %. Podoblasti obklopené jinými podoblastmi v rámci těchto oblastí je zapotřebí zahrnout, i když nesplňují stejné požadavky.

(6)

Pro usnadnění správy režimu a pro jeho koordinaci s podporou podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 (4) je vhodné zahrnout do oblastí přijímajících podporu podle tohoto rozhodnutí tytéž obce, které náleží do oblasti vymezené podle čl. 32 odst. 2 druhého pododstavce nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 (5) a čl. 71 odst. 2 nařízení (EU) 2021/2115 ve strategickém plánu SZP pro provádění společné zemědělské politiky ve Švédsku na období 2023–2027.

(7)

Referenčním obdobím, k němuž by měly být vztaženy rozvoj zemědělské produkce a úroveň celkové podpory, s využitím dostupné vnitrostátní statistiky jako základu a za účelem zajištění jednotného uplatňování na všechna odvětví produkce, by měl být rok 1993.

(8)

Podle článku 142 aktu o přistoupení by celková výše poskytnuté podpory měla být dostatečná pro zachování zemědělské činnosti ve zmíněných severních oblastech Švédska, nesmí však vést k celkové podpoře přesahující úroveň podpory během předvstupního referenčního období, které bude určeno. Aby bylo možné poskytnout podporu podle článku 142 aktu o přistoupení v přiměřené výši s ohledem na stávající náklady produkce a zároveň nepřesáhnout úroveň podpory během určeného předvstupního referenčního období, je vhodné při určování maximální povolené výše podpory podle uvedeného článku přihlédnout k vývoji indexu spotřebitelských cen ve Švédsku v období let 1993 až 2022.

(9)

Na základě údajů z roku 1993 do konce dubna 2022 by tak maximální roční výše podpory, která se vypočítá jako průměr za šestileté období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2028, měla být stanovena na 473,75 milionu SEK.

(10)

Pro zjednodušení režimu severské podpory a umožnění flexibility Švédska při směrování podpory do různých odvětví produkce by měla být pro celkovou podporu stanovena jedna maximální průměrná roční výše podpory, včetně samostatné maximální podpory na produkci a přepravu kravského mléka, aby bylo zajištěno vyvážené rozložení podpory.

(11)

Podpora by měla být poskytována ročně na základě výrobních činitelů (velkých dobytčích jednotek a hektarů), s výjimkou kravského mléka, kde by měla být poskytována na základě výrobních jednotek (kilogramů) v rámci celkových limitů stanovených tímto rozhodnutím.

(12)

Pro umožnění rychlých reakcí na kolísání výrobních cen zemědělských produktů a pro zachování zemědělské činnosti v severních oblastech Švédska je vhodné Švédsku umožnit pro každý kalendářní rok stanovit výši podpory na odvětví v rámci kategorie podpory a na výrobní jednotku.

(13)

Švédsko by mělo diferencovat podporu ve svých severních oblastech a stanovit roční výši podpory podle závažnosti přírodního znevýhodnění a jiných objektivních, transparentních a odůvodněných kritérií týkajících se cílů stanovených v čl. 142 odst. 3 třetím pododstavci aktu o přistoupení, které spočívají v zachování tradiční primární produkce a zpracování zvláště vhodných pro klimatické podmínky dotčených oblastí, aby se zlepšily struktury pro produkci, uvádění na trh a zpracování zemědělských produktů, zjednodušilo se nakládání s nimi a zajistila se ochrana životního prostředí a zachování krajiny.

(14)

Podpora by měla být vyplácena ročně na základě skutečného počtu způsobilých výrobních činitelů. Švédsko by však mělo mít možnost vyplácet podporu na kravské mléko, nosnice a prasata na porážku, jakož i na přepravu kravského mléka měsíčně. Podpora na kravské mléko má vycházet ze skutečné produkce, aby se zajistila kontinuita produkce.

(15)

Je zapotřebí se vyhýbat nadměrné kompenzaci producentů zpětným získáváním neoprávněně vyplacených částek, a to bezodkladně a nejpozději do 1. června následujícího roku.

(16)

Podle čl. 142 odst. 2 aktu o přistoupení by podpora poskytnutá podle tohoto rozhodnutí neměla vést ke zvýšení celkové produkce nad rámec tradiční úrovně produkce v oblasti, na kterou se vztahuje režim severské podpory.

(17)

Je tedy nezbytné stanovit maximální roční počet způsobilých výrobních činitelů pro každou kategorii podpory a maximální roční způsobilou výši produkce pro kravské mléko na úrovni odpovídající úrovni v referenčních obdobích nebo nižší.

(18)

Pokud počet výrobních činitelů v kategorii nebo výše produkce kravského mléka přesáhne maximální úroveň v daném roce, počet způsobilých výrobních činitelů nebo množství kravského mléka by se měly snížit (aby byly dodrženy pětileté průměry) o odpovídající počet výrobních činitelů v kalendářních letech následujících po roce, v němž bylo maximum překročeno, s výjimkou podpory na přepravu kravského mléka, nosnice a prasata na porážku a kravské mléko, v jejichž souvislosti lze způsobilou výši snížit o výši odpovídající nadměrné výši v posledním měsíci roku, v němž bylo maximum překročeno.

(19)

Vzhledem k tomu, že oznámení návrhů Komisi na prodloužení a změnu podpory povolené podle tohoto rozhodnutí by mělo umožnit včasnou přípravu posouzení režimu, je nezbytné umožnit, aby k oznámení došlo ve stejném roce, v němž se předkládá zpráva za pět let, a prodloužit dobu platnosti povoleného režimu severské podpory z pěti na šest let.

(20)

Podle čl. 143 odst. 2 aktu o přistoupení má Švédsko poskytnout Komisi informace o provádění a důsledcích podpory. Aby bylo možné lépe posoudit dlouhodobé účinky podpory a stanovit úrovně podpory jako víceleté průměry, je vhodné podávat každých pět let zprávu o socioekonomických účincích podpory a předkládat výroční zprávy obsahující finanční a jiné prováděcí informace nezbytné k tomu, aby se zajistilo splnění podmínek stanovených v tomto rozhodnutí.

(21)

Je vhodné stanovit pravidla použitelná pro změny režimu zavedené Komisí nebo navržené Švédskem s cílem ochránit legitimní očekávání příjemců podpory a zajistit kontinuitu režimu tak, aby bylo možné účinně sledovat cíle článku 142 aktu o přistoupení.

(22)

Švédsko by mělo zajistit přijetí vhodných kontrolních opatření ve vztahu k příjemcům podpory. Aby se zajistila účinnost těchto opatření a transparentnost provádění režimu severské podpory, měla by tato kontrolní opatření být maximálně sladěna s opatřeními prováděnými podle společné zemědělské politiky.

(23)

K dosažení cíle zachování produkce podle článku 142 aktu o přistoupení a k usnadnění správy podpory by se toto rozhodnutí mělo použít od 1. ledna 2023.

(24)

V zájmu jasnosti by rozhodnutí (EU) 2018/479 mělo být zrušeno. Je vhodné stanovit přechodná opatření týkající se podávání zpráv o podpoře podle článku 142 aktu o přistoupení vyplacené v letech 2018–2022 podle rozhodnutí Komise (EU) 2018/479,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Povolená podpora

1.   Od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2028 je Švédsko oprávněno provádět režim dlouhodobé podpory pro zemědělství ve svých severních oblastech uvedených v příloze I.

2.   Celková výše poskytnuté podpory nesmí přesáhnout 473,75 milionu SEK za kalendářní rok. Maximální roční částky se považují za roční průměry podpory poskytnuté v období šesti kalendářních let, na které se vztahuje toto rozhodnutí.

3.   Kategorie podpory a odvětví produkce pro každou kategorii, maximální povolené průměrné roční částky podle odstavce 2, včetně samostatné maximální částky na produkci a přepravu kravského mléka, jakož i maximální roční počet způsobilých výrobních činitelů na kategorii podpory jsou stanoveny v příloze II.

4.   Podpora se poskytuje na základě způsobilých výrobních činitelů nebo množství produkce takto:

a)

na kilogram skutečně vyprodukovaného mléka pro produkci kravského mléka;

b)

na velkou dobytčí jednotku pro chov zvířat;

c)

na hektar pro rostlinnou a zahradnickou výrobu včetně bobulového ovoce;

d)

jako kompenzace skutečných nákladů na přepravu kravského mléka po odečtení jakékoli jiné veřejné podpory pro stejné náklady.

Podpora vázaná na množství produkce může být poskytnuta pouze na produkci kravského mléka a v žádném případě nesmí být tato podpora vázána na budoucí produkci.

Přepočítací koeficienty na velké dobytčí jednotky pro různé druhy dobytka jsou stanoveny v příloze II.

5.   Podle odstavce 3 a v mezích stanovených v příloze II Švédsko diferencuje podporu ve svých severních oblastech a každý rok stanoví výši podpory na produkční faktor, náklady nebo produkční jednotku na základě objektivních kritérií týkajících se závažnosti přírodního znevýhodnění a jiných činitelů přispívajících k dosažení cílů stanovených v čl. 142 odst. 3 třetím pododstavci aktu o přistoupení.

Článek 2

Referenční období

Referenčním obdobím podle čl. 142 odst. 3 prvního pododstavce druhé odrážky aktu o přistoupení je rok 1993, pokud jde o množství i úroveň podpory stanovené v článku 1 tohoto rozhodnutí.

Článek 3

Podmínky pro poskytování podpory

1.   Švédsko stanoví v mezích tohoto rozhodnutí podmínky pro poskytování podpory různým kategoriím příjemců. Tyto podmínky musí zahrnovat uplatňovaná kritéria způsobilosti a kritéria pro výběr a musí zajistit rovné zacházení příjemcům.

2.   Podpora se příjemcům vyplácí na základě skutečných výrobních činitelů nebo, pokud jde o produkci kravského mléka, na základě množství skutečné produkce podle čl. 1 odst. 4.

3.   Podpora se vyplácí ročně, s výjimkou kravského mléka, podpory na přepravu kravského mléka, nosnic a prasat na porážku, pro něž může být podpora vyplácena měsíčně.

4.   Překročení maximálního ročního počtu výrobních činitelů nebo množství způsobilých pro podporu podle přílohy II se zohlední jako odpovídající snížení počtu výrobních činitelů v roce následujícím po překročení, pokud je podpora vyplácena ročně, nebo v posledním měsíci roku, pokud je podpora vyplácena měsíčně.

5.   Švédsko přijme vhodná opatření, aby se zabránilo překročení uvedenému v odstavci 4, pokud se takovéto překročení jeví jako pravděpodobné na základě oficiálních nebo oficiálně ověřených statistických prognóz.

6.   Přeplatek nebo neoprávněná platba příjemci se získají zpět tak, že se odpovídající částky odečtou od podpory vyplácené příjemci v následujícím roce, nebo se jiným způsobem získají zpět v daném roce, pokud již příjemci žádná podpora vyplácena nebude. Neoprávněné částky musí být získány zpět do 1. června následujícího roku.

Článek 4

Informace a kontrolní opatření

1.   V rámci informací poskytovaných podle čl. 143 odst. 2 aktu o přistoupení Švédsko do 1. června každého roku předloží Komisi informace o provádění podpory, která byla poskytnuta podle tohoto rozhodnutí, v průběhu předcházejícího kalendářního roku.

Tyto informace se týkají zejména:

a)

určení obcí, v nichž byla podpora vyplacena, za pomoci podrobné mapy, případně jiných údajů;

b)

celkové produkce zahrnující vykazovaný rok pro podoblasti způsobilé pro podporu podle tohoto rozhodnutí vyjádřené v množství pro každý z produktů uvedených v příloze II;

c)

celkového počtu výrobních činitelů a množství, počtu výrobních činitelů a množství způsobilých pro podporu a počtu výrobních činitelů a množství podporovaných na odvětví produkce podle přílohy II s rozdělením podle produktu v rámci každého odvětví, včetně uvedení jakéhokoli překročení maximálního povoleného ročního počtu výrobních činitelů a množství, jakož i popisu případných opatření přijatých, aby se se zabránilo takovémuto překročení;

d)

celkové vyplacené podpory, celkové výše podpory na kategorii podpory a typ produkce, částek vyplacených příjemcům na výrobní činitel/jinou jednotku, jakož i kritérií pro rozlišování částek podpory podle podoblastí a typů zemědělských podniků nebo na základě jiných aspektů;

e)

uplatňovaného systému plateb s podrobnými informacemi o jakýchkoli zálohách na základě odhadů, konečných platbách, jakož i zjištěných přeplatcích a jejich získání zpět;

f)

částek podpory vyplacených podle článku 32 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ve správních jednotkách, na které se vztahuje toto rozhodnutí;

g)

odkazů na vnitrostátní právní předpisy, na jejichž základě se podpora provádí.

2.   Do 1. června 2028 předloží Švédsko Komisi kromě výroční zprávy zahrnující rok 2027 zprávu zahrnující pětileté období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2027.

Tato zpráva musí uvádět zejména:

a)

celkovou podporu vyplacenou během pětiletého období a její rozložení mezi kategorie podpory, typy produkce a podoblasti;

b)

pro každou kategorii podpory celkovou výši produkce za rok a za pětileté období, počet výrobních činitelů a úrovně příjmů zemědělců v oblastech způsobilých pro podporu;

c)

vývoj zemědělské produkce, zpracování a uvádění na trh v sociálních a hospodářských souvislostech severních oblastí;

d)

vliv podpory na ochranu životního prostředí a zachování krajiny;

e)

návrhy střednědobého vývoje podpory na základě údajů předložených ve zprávě.

3.   Švédsko poskytne údaje v podobě slučitelné se statistickými standardy používanými v Unii.

4.   Švédsko podnikne veškeré nezbytné kroky k použití tohoto rozhodnutí a přijme vhodná kontrolní opatření ve vztahu k příjemcům podpory.

5.   Kontrolní opatření musí být, pokud je to možné, harmonizována s kontrolními systémy používanými v rámci režimů podpory Unie.

Článek 5

Použitelnost změn

1.   Na základě informací o režimu podpory podle článku 4 a s ohledem na souvislosti zemědělské produkce v členských státech a Unii, jakož i na další relevantní činitele Švédsko do 1. července 2028 předloží Komisi vhodné návrhy na prodloužení a změnu podpory povolené podle tohoto rozhodnutí.

2.   Pokud se Komise rozhodne toto rozhodnutí změnit, zejména na základě změn ve společné organizaci trhů nebo v režimu přímé podpory nebo na základě změny ve výši některé povolené vnitrostátní zemědělské státní podpory, jakákoli změna podpory povolené tímto rozhodnutím se použije až od roku následujícího po roce, v němž byla změna přijata.

Článek 6

Zrušení

Rozhodnutí (EU) 2018/479 se zrušuje s účinkem ode dne 1. ledna 2023. Ustanovení čl. 4 odst. 2 uvedeného rozhodnutí se však i nadále vztahují na podporu poskytnutou podle uvedeného rozhodnutí v letech 2018–2022.

Článek 7

Použití

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. ledna 2023.

Článek 8

Příjemce

Toto rozhodnutí je určeno Švédskému království.

V Bruselu dne 13. prosince 2022.

Za Komisi

Janusz WOJCIECHOWSKI

člen Komise


(1)  Rozhodnutí Komise 96/228/ES ze dne 28. února 1996 o režimu dlouhodobé vnitrostátní podpory na pomoc zemědělcům v severních oblastech Švédska (Úř. věst. L 76, 26.3.1996, s. 29).

(2)  Rozhodnutí Komise C(2010) 6050 ze dne 8. září 2010 o režimu dlouhodobé vnitrostátní podpory na pomoc zemědělcům v severních oblastech Švédska.

(3)  Rozhodnutí Komise (EU) 2018/479 ze dne 20. března 2018 o režimu dlouhodobé vnitrostátní podpory pro zemědělství v severních oblastech Švédska (Úř. věst. L 79, 22.3.2018, s. 55).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 ze dne 2. prosince 2021, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 1305/2013 a (EU) č. 1307/2013 (Úř. věst. L 435, 6.12.2021, s. 1).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 487).


PŘÍLOHA I

PODOBLAST 1

Provincie

Obec

Farnost

Dalarna

Älvdalen

Idre

Jämtland

Krokom

Hotagen

 

Strömsund

Frostviken

 

Åre

Åre

 

 

Kall

 

 

Undersåker

 

Berg

Storsjö

 

Härjedalen

Linsell

 

 

Hede

 

 

Ljusnedal

 

 

Tännäs

Västerbotten

Storuman

Tärna

 

Sorsele

Sorsele

 

Dorotea

Risbäck

 

Vilhelmina

Vilhelmina

Norrbotten

Arvidsjaur

Arvidsjaur

 

Arjeplog

Arjeplog

 

Jokkmokk

Jokkmokk

 

 

Porjus

 

Pajala

Muonionalusta

 

 

Junosuando

 

Gällivare

Gällivare

 

 

Nilivaara

 

 

Malmberget

 

Kiruna

Jukkasjärvi

 

 

Vittangi

 

 

Karesuando

Zemědělská plocha podoblasti 1

6 700 ha

PODOBLAST 2

Provincie

Obec

Distrikt

Dalarna

Malung

Lima

 

 

Transtrand

 

Älvdalen

Särna

Västernorrland

Örnsköldsvik

Trehörningsjö

Jämtland

Ragunda

Borgvattnet

 

 

Stugun

 

Bräcke

Bräcke

 

 

Nyhem

 

 

Håsjö

 

 

Sundsjö

 

 

Revsund

 

 

Bodsjö

 

Krokom

Näskott

 

 

Aspås

 

 

Ås

 

 

Laxsjö

 

 

Föllinge

 

 

Offerdal

 

 

Alsen

 

Strömsund

Ström

 

 

Alanäs

 

 

Gåxsjö

 

 

Hammerdal

 

 

Bodum

 

 

Tåsjö

 

Åre

Mattmar

 

 

Mörsil

 

 

Hallen

 

Berg

Berg

 

 

Hackås

 

 

Oviken

 

 

Myssjö

 

 

Åsarne

 

 

Klövsjö

 

 

Rätan

 

Härjedalen

Sveg

 

 

Vemdalen

 

 

Ängersjö

 

 

Lillhärdal

 

Östersund

Östersund

 

 

Frösö

 

 

Sunne

 

 

Näs

 

 

Lockne

 

 

Marieby

 

 

Brunflo

 

 

Kyrkås

 

 

Lit

 

 

Häggenås

Västerbotten

Vindeln

Vindeln

 

 

Åmsele

 

Norsjö

Norsjö

 

Malå

Malå

 

Storuman

Stensele

 

Sorsele

Gargnäs

 

Dorotea

Dorotea

 

Åsele

Åsele

 

 

Fredrika

 

Lycksele

Lycksele

 

 

Björksele

 

 

Örträsk

 

Skellefteå

Boliden

 

 

Fällfors

 

 

Jörn

 

 

Kalvträsk

Norrbotten

Jokkmokk

Vuollerim

 

Övertorneå

Svanstein

 

Pajala

Pajala

 

 

Korpilombolo

 

 

Tärendö

 

Gällivare

Hakkas

Zemědělská plocha podoblasti 2

46 600 ha

PODOBLAST 3

Provincie

Obec

Distrikt

Värmland

Torsby

Södra Finnskoga

Dalarna

Älvdalen

Älvdalen

Gävleborg

Nordanstig

Hassela

 

Ljusdal

Hamra

 

 

Los

 

 

Kårböle

Västernorrland

Ånge

Haverö

 

Timrå

Ljustorp

 

Härnösand

Stigsjö

 

 

Viksjö

 

Sundsvall

Indal

 

 

Holm

 

 

Liden

 

Kramfors

Nordingrå

 

 

Vibyggerå

 

 

Ullånger

 

 

Torsåker

 

Sollefteå

Graninge

 

 

Junsele

 

 

Edsele

 

 

Ramsele

 

Örnsköldsvik

Örnsköldsvik

 

 

Anundsjö

 

 

Skorped

 

 

Sidensjö

 

 

Nätra

 

 

Själevad

 

 

Mo

 

 

Gideå

 

 

Björna

Jämtland

Ragunda

Ragunda

 

Bräcke

Hällesjö

 

Krokom

Rödön

 

Strömsund

Fjällsjö

 

Åre

Marby

 

Härjedalen

Älvros

 

 

Överhogdal

 

 

Ytterhogdal

 

Östersund

Norderö

Västerbotten

Nordmaling

Nordmaling

 

Bjurholm

Bjurholm

 

Robertsfors

Bygdeå

 

 

Nysätra

 

Vännäs

Vännäs

 

Umeå

Umeå Landsförsamling

 

 

Tavelsjö

 

 

Sävar

 

Skellefteå

Skellefteå Landsförsamling

 

 

Kågedalen

 

 

Byske

 

 

Lövånger

 

 

Burträsk

Norrbotten

Överkalix

Överkalix

 

Kalix

Nederkalix

 

 

Töre

 

Övertorneå

Övertorneå

 

 

Hietaniemi

 

Älvsbyn

Älvsby

 

Luleå

Luleå Domkyrkoförsamling

 

 

Örnäset

 

 

Nederluleå

 

 

Råneå

 

Piteå

Piteå Stadsförsamling

 

 

Hortlax

 

 

Piteå Landsförsamling

 

 

Norrfjärden

 

Boden

Överluleå

 

 

Gunnarsbyn

 

 

Edefors

 

 

Sävast

 

Haparanda

Nedertorneå-Haparanda

 

 

Karl Gustav

Zemědělská plocha podoblasti 3

108 650 ha

PODOBLAST 4

Provincie

Obec

Distrikt

Värmland

Torsby

Lekvattnet

 

 

Nyskoga

 

 

Norra Finnskoga

 

 

Dalby

 

 

Norra Ny

 

Filipstad

Rämmen

 

Hagfors

Gustav Adolf

Dalarna

Vansbro

Järna

 

 

Nås

 

 

Äppelbo

 

Malung

Malung

 

Rättvik

Boda

 

 

Ore

 

Orsa

Orsa

 

Mora

Våmhus

 

 

Venjan

 

Falun

Bjursås

 

Ludvika

Säfsnäs

Gävleborg

Ovanåker

Ovanåker

 

 

Voxna

 

Nordanstig

Ilsbo

 

 

Harmånger

 

 

Jättendal

 

 

Gnarp

 

 

Bergsjö

 

Ljusdal

Ljusdal

 

 

Färila

 

 

Ramsjö

 

 

Järvsö

 

Bollnäs

Rengsjö

 

 

Undersvik

 

 

Arbrå

 

Hudiksvall

Bjuråker

Västernorrland

Ånge

Borgsjö

 

 

Torp

 

Timrå

Timrå

 

 

Hässjö

 

 

Tynderö

 

Härnösand

Härnösands Domkyrkoförsamling

 

 

Högsjö

 

 

Häggdånger

 

 

Säbrå

 

 

Hemsö

 

Sundsvall

Sundsvalls Gustav Adolf

 

 

Skönsmon

 

 

Skön

 

 

Alnö

 

 

Sättna

 

 

Selånger

 

 

Stöde

 

 

Tuna

 

 

Attmar

 

 

Njurunda

 

Kramfors

Gudmundrå

 

 

Nora

 

 

Skog

 

 

Bjärtrå

 

 

Styrnäs

 

 

Dal

 

 

Ytterlännäs

 

Sollefteå

Sollefteå

 

 

Multrå

 

 

Långsele

 

 

Ed

 

 

Resele

 

 

Helgum

 

 

Ådals-Liden

 

 

Boteå

 

 

Överlännäs

 

 

Sånga

 

Örnsköldsvik

Arnäs

 

 

Grundsunda

Jämtland

Ragunda

Fors

Västerbotten

Umeå

Umeå Stadsförsamling

 

 

Teg

 

 

Ålidhem

 

 

Holmsund

 

 

Hörnefors

 

 

Holmön

 

 

Umeå Maria

 

Skellefteå

Skellefteå Sankt Olov

 

 

Skellefteå Sankt Örjan

 

 

Bureå

Zemědělská plocha podoblasti 4

69 050 ha

PODOBLAST 5

Provincie

Obec

Distrikt

Värmland

Kil

Boda

 

Eda

Eda

 

 

Järnskog

 

 

Skillingmark

 

 

Köla

 

Torsby

Fryksände

 

 

Vitsand

 

 

Östmark

 

Grums

Värmskog

 

Årjäng

Silbodal

 

 

Sillerud

 

 

Karlanda

 

 

Holmedal

 

 

Blomskog

 

 

Trankil

 

 

Västra Fågelvik

 

 

Töcksmark

 

 

Östervallskog

 

Sunne

Gräsmark

 

 

Lysvik

 

Filipstad

Gåsborn

 

Hagfors

Hagfors

 

 

Ekshärad

 

 

Norra Råda

 

 

Sunnemo

 

Arvika

Arvika Östra

 

 

Arvika Västra

 

 

Stavnäs

 

 

Högerud

 

 

Glava

 

 

Bogen

 

 

Gunnarskog

 

 

Ny

 

 

Älgå

 

 

Mangskog

 

 

Brunskog

 

Säffle

Svanskog

 

 

Långserud

Dalarna

Gagnef

Mockfjärd

 

 

Gagnef

 

 

Floda

 

Leksand

Leksand

 

 

Djura

 

 

Ål

 

 

Siljansnäs

 

Rättvik

Rättvik

 

Mora

Mora

 

 

Sollerön

 

Falun

Svärdsjö

 

 

Enviken

Gävleborg

Ockelbo

Ockelbo

 

Ovanåker

Alfta

 

Gävle

Hamrånge

 

Söderhamn

Söderhamn

 

 

Sandarne

 

 

Skog

 

 

Ljusne

 

 

Söderala

 

 

Bergvik

 

 

Mo

 

 

Trönö

 

 

Norrala

 

Bollnäs

Bollnäs

 

 

Segersta

 

Bollnäs

Hanebo

 

Hudiksvall

Hudiksvall

 

 

Idenor

 

 

Hälsingtuna

 

 

Rogsta

 

 

Njutånger

 

 

Enånger

 

 

Delsbo

 

 

Norrbo

 

 

Forsa

 

 

Hög

Zemědělská plocha podoblasti 5

72 300 ha


PŘÍLOHA II

 

Maximální průměrná roční podpora za šestileté období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2028 (v milionech SEK)

Maximální roční počet způsobilých výrobních činitelů  (1)

Kravské mléko a podpora na přepravu kravského mléka

 

450 000  tun pro každou stranu

Kozy, prasata na porážku, prasnice, nosnice

 

17 000 VDJ

Bobuloviny, zelenina a brambory

 

3 660 hektarů

PODPORA CELKEM

473,75  (2)

 


(1)  Přepočítací koeficient na velké dobytčí jednotky (VDJ): koza je 0,20 VDJ, nosnice 0,01 VDJ, prasnice 0,33 VDJ a prase na porážku 0,10 VDJ.

(2)  Z níž může být maximální podpora ve výši 443,44 milionu SEK poskytnuta na kategorii kravského mléka a podpora pro přepravu kravského mléka


15.12.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 321/38


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2022/2461

ze dne 14. prosince 2022,

kterým se uznává režim „KZR INiG“ pro prokázání souladu s požadavky stanovenými ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001, pokud jde o biopaliva, biokapaliny, paliva z biomasy, kapalná a plynná paliva z obnovitelných zdrojů nebiologického původu a recyklovaná paliva s obsahem uhlíku, a ruší prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/603

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 2018 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (1), a zejména na čl. 30 odst. 4 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice (EU) 2018/2001 stanoví požadavky na některá paliva, zejména biopaliva, biokapaliny, paliva z biomasy, kapalná a plynná paliva z obnovitelných zdrojů nebiologického původu a recyklovaná paliva s obsahem uhlíku. Díky těmto požadavkům lze zaručit, že tato paliva budou do cílů stanovených v uvedené směrnici započítána pouze tehdy, pokud byla vyrobena udržitelným způsobem a ve srovnání s fosilními palivy uspoří značné množství emisí skleníkových plynů. Článek 29 uvedené směrnice stanoví kritéria udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů pro biopaliva, biokapaliny a paliva z biomasy. Článek 26 uvedené směrnice a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/807 (2) dále stanoví kritéria k určení toho: i) která surovina pro biopaliva, biokapaliny nebo paliva z biomasy vykazuje vysoké riziko nepřímé změny ve využívání půdy a ii) která biopaliva, biokapaliny nebo paliva z biomasy s vysokým rizikem nepřímé změny ve využívání půdy, která splňují určité podmínky, mohou být certifikována jako paliva s nízkým rizikem nepřímé změny ve využívání půdy. Ustanovení čl. 25 odst. 2 směrnice (EU) 2018/2001 stanoví kritéria úspor emisí skleníkových plynů pro kapalná a plynná paliva z obnovitelných zdrojů nebiologického původu a recyklovaná paliva s obsahem uhlíku používaná v dopravě. Ustanovení čl. 28 odst. 2 uvedené směrnice vyžaduje, aby hospodářské subjekty zadávaly do databáze Unie informace o provedených transakcích a parametrech udržitelnosti některých obnovitelných paliv (biopaliv, bioplynu a kapalných a plynných paliv z obnovitelných zdrojů nebiologického původu) a recyklovaných paliv s obsahem uhlíku používaných v dopravě.

(2)

Směrnice (EU) 2018/2001 rovněž stanoví pravidla pro výpočet příspěvku elektřiny z obnovitelných zdrojů k cílům v oblasti dopravy. Zejména čl. 27 odst. 3 uvedené směrnice stanoví pravidla, jak tento příspěvek vypočítat v případě, kdy je elektřina přímo využívána k pohonu elektrických vozidel, a v případě, kdy je používána k výrobě kapalných a plynných paliv z obnovitelných zdrojů nebiologického původu, která jsou používána v dopravě.

(3)

Nepovinné režimy hrají významnou roli při poskytování důkazů o souladu s kritérii udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů pro biopaliva a biokapaliny. Podle směrnice (EU) 2018/2001 mohou nepovinné režimy sloužit k: i) certifikaci souladu všech paliv vyráběných z biomasy, včetně plynných a pevných paliv, s kritérii udržitelnosti stanovenými v uvedené směrnici; ii) poskytnutí přesných údajů o jejich úsporách emisí skleníkových plynů; iii) certifikaci souladu kapalných a plynných paliv z obnovitelných zdrojů nebiologického původu a recyklovaných paliv s obsahem uhlíku s jejich kritérii úspor emisí skleníkových plynů a iv) prokázání souladu s pravidly, která čl. 27 odst. 3 uvedené směrnice stanoví pro výpočet elektřiny z obnovitelných zdrojů v dopravě. Nepovinné režimy mohou být rovněž použity k prokázání skutečnosti, že hospodářské subjekty zadávají do databází Unie nebo vnitrostátních databází přesné informace o některých obnovitelných palivech a recyklovaných palivech s obsahem uhlíku používaných v dopravě v souladu s čl. 28 odst. 4 směrnice (EU) 2018/2001. Kromě toho lze nepovinné režimy využít k certifikaci biopaliv, biokapalin a paliv z biomasy s nízkým rizikem nepřímé změny ve využívání půdy. Komise může rozhodnout, že nepovinné vnitrostátní nebo mezinárodní režimy mohou sloužit všem nebo některým z těchto účelů.

(4)

Ustanovení čl. 30 odst. 9 směrnice (EU) 2018/2001 stanoví, že v případě, že hospodářský subjekt předloží doklady nebo údaje o souladu s kritérii udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů získané v souladu s nepovinným režimem uznaným Komisí, nevyžaduje členský stát v rozsahu příslušného rozhodnutí o uznání, aby dodavatel poskytl další doklady.

(5)

Žádost o uznání režimu „KZR INiG“ podle čl. 30 odst. 4 směrnice (EU) 2018/2001 byla Komisi předložena dne 28. srpna 2020. Tato žádost vedla Komisi k posouzení režimu, přičemž byly zjištěny některé otázky bránící tomu, aby mohl být považován za režim splňující kritéria udržitelnosti stanovená v článku 29 směrnice (EU) 2018/2001. Ve svém opakovaném podání ze dne 25. června 2021 režim tyto otázky správně vyřešil. Komise ve svém posouzení dospěla k závěru, že režim: i) v odpovídající míře zahrnoval kritéria udržitelnosti pro zemědělskou biomasu stanovená v čl. 29 odst. 2 až 5 směrnice (EU) 2018/2001; ii) obsahoval přesné údaje o úsporách emisí skleníkových plynů pro účely čl. 29 odst. 10 směrnice (EU) 2018/2001 a iii) uplatnil metodiku hmotnostní bilance v souladu s požadavky čl. 30 odst. 1 a 2 směrnice (EU) 2018/2001. Dle Komise však režim v odpovídající míře nezahrnoval kritéria udržitelnosti pro lesní biomasu stanovená v čl. 29 odst. 6 a 7 směrnice (EU) 2018/2001. Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/603 (3) proto uznalo prokázání souladu režimu „KZR INiG“ pouze s požadavky stanovenými v čl. 29 odst. 2 až 5 a 10 směrnice (EU) 2018/2001.

(6)

Režim „KZR INiG“ provedl další úpravy, aby bylo zajištěno, že budou rovněž v odpovídající míře zahrnuta kritéria udržitelnosti pro lesní biomasu stanovená v čl. 29 odst. 6 a 7 směrnice (EU) 2018/2001. V rámci opakovaného podání ze dne 23. září 2022 byly všechny zbývající otázky, které byly dříve zjištěny, odpovídajícím způsobem vyřešeny.

(7)

Režim „KZR INiG“ se vztahuje na následující suroviny: zemědělská biomasa, lesní biomasa, odpady a zbytky. Režim se rovněž vztahuje na všechny druhy paliv. Má globální zeměpisné pokrytí a zahrnuje celý dodavatelský řetězec (pro biomethan až po výrobní jednotku). Od opakovaného podání ze dne 23. září 2022 Komise režim „KZR INiG“ znovu posoudila a zjistila, že: i) v odpovídající míře zahrnuje kritéria udržitelnosti stanovená v čl. 29 odst. 2 až 7 směrnice (EU) 2018/2001; ii) obsahuje přesné údaje o úsporách emisí skleníkových plynů pro účely čl. 29 odst. 10 uvedené směrnice a iii) uplatňuje metodiku hmotnostní bilance v souladu s požadavky čl. 30 odst. 1 a 2 uvedené směrnice.

(8)

Toto posouzení Komise nezohledňuje připravovaný prováděcí akt, který má být přijat v souladu s čl. 29 odst. 8 směrnice (EU) 2018/2001, o poskytování pokynů pro prokázání souladu s kritérii udržitelnosti stanovenými v čl. 29 odst. 6 a 7 uvedené směrnice (4). Režim „KZR INiG“ bude proto v tomto ohledu znovu posouzen.

(9)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/996 (5) je použitelné až od 30. prosince 2023. Vzhledem k novému prováděcímu nařízení by měl být režim „KZR INiG“ znovu posouzen.

(10)

Posouzením režimu „KZR INiG“ Komise zjistila, že režim splňuje přiměřené normy spolehlivosti, transparentnosti a nezávislého auditu a že splňuje metodické požadavky stanovené v příloze VI směrnice (EU) 2018/2001.

(11)

Z důvodu zachování transparentnosti a právní jistoty je vhodné, aby byla všechna kritéria udržitelnosti a emisí skleníkových plynů, která režim „KZR INiG“ odpovídajícím způsobem splňuje, přehledně obsažena v jediném aktu Komise. Prováděcí rozhodnutí (EU) 2022/603 by proto mělo být nahrazeno.

(12)

Uznaný režim „KZR INiG“ by měl být dostupný v oddíle věnovaném nepovinným režimům na internetových stránkách Komise Europa.

(13)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro udržitelnost biopaliv, biokapalin a paliv z biomasy,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Nepovinný režim „KZR INiG“ (dále jen „režim“), jenž byl Komisi předložen k uznání dne 23. září 2022, prokazuje pro paliva auditovaná v rámci režimu tyto prvky:

a)

soulad dodávek biopaliv, biokapalin a paliv z biomasy s kritérii udržitelnosti podle čl. 29 odst. 2 až 7 a 10 směrnice (EU) 2018/2001;

b)

splnění povinnosti hospodářských subjektů zadávat do databází Unie nebo vnitrostátních databází přesné informace o obnovitelných palivech a recyklovaných palivech s obsahem uhlíku používaných v dopravě v souladu s čl. 28 odst. 4 směrnice (EU) 2018/2001.

Režim rovněž obsahuje přesné údaje o úsporách emisí skleníkových plynů pro účely čl. 29 odst. 10 směrnice (EU) 2018/2001 do té míry, že zaručuje, že všechny relevantní informace od hospodářských subjektů v předcházejících článcích dodavatelského řetězce jsou předány hospodářským subjektům v navazujících článcích dodavatelského řetězce.

Pokud se obsah nepovinného režimu „KZR INiG“, který byl Komisi předložen k uznání dne 23. září 2022, změní způsobem, jenž by mohl mít vliv na podstatu tohoto rozhodnutí, oznámí se tyto změny neprodleně Komisi. Komise oznámené změny posoudí, aby stanovila, zda režim stále odpovídajícím způsobem splňuje kritéria udržitelnosti, pro něž je uznán.

Článek 2

Toto rozhodnutí se použije do 16. prosince 2027.

Článek 3

Toto rozhodnutí se zrušuje, pokud:

a)

se jednoznačně prokáže, že v nepovinném režimu „KZR INiG“ nebyly provedeny prvky, jež se pro toto rozhodnutí považují za důležité, nebo pokud došlo k závažnému a strukturálnímu porušení těchto prvků;

b)

pokud nepovinný režim „KZR INiG“ nepředloží Komisi výroční zprávy podle čl. 30 odst. 5 směrnice (EU) 2018/2001;

c)

pokud nepovinný režim „KZR INiG“ nezavede normy pro nezávislý audit a ostatní požadavky stanovené v prováděcích aktech podle čl. 29 odst. 8 a čl. 30 odst. 8 směrnice (EU) 2018/2001 nebo zlepšení jiných prvků režimu považovaná za důležitá pro to, aby byl režim i nadále uznáván.

Článek 4

Prováděcí rozhodnutí (EU) 2022/603 se zrušuje s účinkem ode dne 16. prosince 2022.

Článek 5

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 14. prosince 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 328, 21.12.2018, s. 82.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/807 ze dne 13. března 2019, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001, pokud jde o stanovení surovin s vysokým rizikem nepřímé změny ve využívání půdy, u nichž je zjištěno značné rozšíření oblasti produkce na půdu s velkou zásobou uhlíku, a o certifikaci biopaliv, biokapalin a paliv z biomasy s nízkým rizikem nepřímé změny ve využívání půdy (Úř. věst. L 133, 21.5.2019, s. 1).

(3)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/603 ze dne 8. dubna 2022 o uznání režimu „KZR INiG“ pro prokázání souladu s požadavky stanovenými ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 pro biopaliva, biokapaliny, paliva z biomasy, kapalná a plynná paliva z obnovitelných zdrojů nebiologického původu a recyklovaná paliva s obsahem uhlíku (Úř. věst. L 114, 12.4.2022, s. 185).

(4)  Prováděcí nařízení o poskytování pokynů pro prokázání souladu s kritérii udržitelnosti stanovenými v čl. 29 odst. 6 a 7 směrnice (EU) 2018/2001 obdrželo dne 14. září 2022 kladné stanovisko Výboru pro udržitelnost biopaliv, biokapalin a paliv z biomasy, ale dosud nebylo oficiálně přijato.

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/996 ze dne 14. června 2022 o pravidlech pro ověřování kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů a kritérií nízkého rizika nepřímé změny ve využívání půdy (Úř. věst. L 168, 27.6.2022, s. 1).


15.12.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 321/42


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2022/2462

ze dne 14. prosince 2022,

kterým se mění prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2323 o vytvoření evropského seznamu zařízení na recyklaci lodí v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1257/2013

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1257/2013 ze dne 20. listopadu 2013 o recyklaci lodí a o změně nařízení (ES) č. 1013/2006 a směrnice 2009/16/ES (1), a zejména na článek 16 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 6 odst. 2 nařízení (EU) č. 1257/2013 vyžaduje, aby majitelé lodí zajistili, aby lodě určené k recyklaci byly recyklovány pouze v zařízeních na recyklaci lodí (dále jen „evropský seznam“), která jsou uvedena na evropském seznamu zařízení na recyklaci lodí zveřejněném podle článku 16 uvedeného nařízení.

(2)

Evropský seznam je stanoven v prováděcím rozhodnutí Komise (EU) 2016/2323 (2).

(3)

Platnost povolení pro společnosti UAB Armar a Démonaval Recycling, zařízení na recyklaci lodí nacházející se v Litvě a ve Francii, vypršela dne 19. dubna 2022 a 11. prosince 2022. Komise obdržela od Litvy a Francie informace o tom, že oprávnění udělené těmto zařízením k provádění recyklace lodí bylo obnoveno před koncem jeho platnosti v souladu s článkem 14 nařízení (EU) č. 1257/2013. Datum konce platnosti zařazení těchto zařízení na evropský seznam by proto mělo být aktualizováno.

(4)

Bulharsko informovalo Komisi, že příslušný orgán udělil v souladu s článkem 14 nařízení (EU) č. 1257/2013 oprávnění pro Ship and Industrial Service Ltd., zařízení na recyklaci lodí nacházející se na jeho území. Bulharsko poskytlo Komisi všechny informace nezbytné pro zařazení tohoto zařízení na evropský seznam. Evropský seznam by proto měl být aktualizován a o zmíněné zařízení rozšířen.

(5)

Komise byla informována o změnách kontaktních údajů společností Dales Marine Services Ltd a Gardet & De Bezenac Recycling, zařízení na recyklaci lodí, která se nacházejí ve Spojeném království a ve Francii. Evropský seznam by proto měl být odpovídajícím způsobem aktualizován.

(6)

Společnost Kishorn Port Ltd. informovala Komisi o změně licence, která omezuje provoz a stanoví podmínky pro provozovatele zařízení. Změna zvyšuje maximální přípustné rozměry lodě. Evropský seznam by proto měl být odpovídajícím způsobem aktualizován.

(7)

Komise v souladu s čl. 15 odst. 4 nařízení (EU) č. 1257/2013 provedla přezkum v polovině období týkající se Işıksan, zařízení na recyklaci lodí nacházejícího se v Türkiye, který nemohl potvrdit, že dotyčné zařízení nadále splňuje příslušné požadavky čl. 13 odst. 1, zejména písm. b), f) a i) nařízení (EU) č. 1257/2013. Dále bylo zjištěno, že dotyčné zařízení nesplnilo požadavky týkající se recyklace lodí plujících pod vlajkou členských států EU stanovené v čl. 13 odst. 2 písm. a) až c) nařízení (EU) č. 1257/2013. Kromě toho dostupné informace neumožňují dospět k závěru, že řada lodí plujících pod vlajkou členských států EU, které mají být recyklovány v lokalitě Işıksan, byla v tomto zařízení nakonec demontována, ale naznačují, že místo toho byla převezena do blízkých zařízení, která nejsou uvedena na evropském seznamu. Tento postup představuje porušení požadavků podle čl. 13 odst. 1 písm. e) nařízení (EU) č. 1257/2013, který vyžaduje, aby provozovatelé zařízení uvedených na evropském seznamu museli ve svém zařízení recyklovat lodě plující pod vlajkou členských států EU v souladu s plánem recyklace pro konkrétní loď. Evropský seznam by proto měl být aktualizován a zmíněné zařízení z něj vymazáno.

(8)

Komise provedla posouzení vyšetřování nehod a analýzu hlavních příčin dvou smrtelných nehod, k nimž došlo v únoru 2021 a červnu 2022 v jiném zařízení na recyklaci lodí nacházejícím se v Türkiye, konkrétně v Simsekleru. Hodnocení dospělo k závěru, že příčiny nehod byly způsobeny nejen individuálními opatřeními, ale spíše základními organizačními faktory, na které by se loděnice měla zaměřit, aby zlepšila svou kontrolu rizik. Kromě toho zpráva o první smrtelné nehodě předaná zařízení v červnu 2021 obsahovala řadu konkrétních doporučení ke zlepšení bezpečnosti pracovníků. Žádostí Komise, aby byla informována o opatřeních přijatých v tomto ohledu, se zařízení nezabývalo. Dotyčné zařízení proto nesplnilo příslušné požadavky čl. 13 odst. 1, zejména písm. b), f) a i) nařízení (EU) č. 1257/2013. Evropský seznam by proto měl být aktualizován a zmíněné zařízení z něj vymazáno.

(9)

Prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/2323 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(10)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 25 nařízení (EU) č. 1257/2013,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2323 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 14. prosince 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 330, 10.12.2013, s. 1.

(2)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2323 ze dne 19. prosince 2016 o vytvoření evropského seznamu zařízení na recyklaci lodí v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1257/2013 o recyklaci lodí (Úř. věst. L 345, 20.12.2016, s. 119).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA

Evropský seznam zařízení na recyklaci lodí podle článku 16 nařízení (EU) č. 1257/2013

ČÁST A

Zařízení na recyklaci lodí nacházející se v členském státě

Název zařízení

Metoda recyklace

Typ a velikost lodí, které mohou být recyklovány

Omezení a podmínky související s provozem tohoto zařízení, a to i pokud jde o nakládání s nebezpečným odpadem

Informace o postupu pro výslovné nebo tiché schválení plánu recyklace lodi příslušným orgánem (1)

Maximální roční objem recyklace lodí, vypočítaný jako součet hmotnosti lodí vyjádřené v LDT, které byly v tomto zařízení v daném roce recyklovány (2)

Datum konce platnosti zařazení na evropský seznam (3)

BELGIE

NV Galloo Recycling Gent

Scheepszatestraat 9

9000 Gent

Belgie

Telefon: +32 92512521

E-mail: peter.wyntin@galloo.com

Na boku (mokré kotviště), rampa

Lodě podle definice v čl. 3 odst. 1 bodě 1 nařízení (EU) č. 1257/2013

Maximální rozměry lodi:

Délka: 265 metrů

Šířka: 37 metrů

Ponor: 12,5 metru

 

Tichý souhlas, s maximální lhůtou pro posouzení v délce 30 dnů.

34 000  (4)

31. března 2025

BULHARSKO

Ship and Industrial Service Ltd.

Lodní skluz 3

Asparuhovo

9000 Varna

Bulharsko

Telefon: + 359 888 334114

E-mail: d_kondov@yahoo.co.uk

Suchý dok

Lodě podle definice v čl. 3 odst. 1 bodě 1 nařízení (EU) č. 1257/2013

Maximální rozměry lodi:

Délka: 140 metrů

Šířka: 16 metrů

Ponor: 6 metrů

Lehká váha: 1 800  tun

Omezení a podmínky jsou stanoveny v povolení k nakládání s odpady (rozhodnutí č. 03-DO-655–00/25.1.2019).

Výslovný souhlas, s maximální lhůtou pro posouzení v délce 30 dnů. Příslušným orgánem pro rozhodnutí o schválení je ředitel Regionální inspekce životního prostředí a vody, kde se nachází zařízení na recyklaci lodí.

12 500  (5)

25. ledna 2024

DÁNSKO

FAYARD A/S

Kystvejen 100

DK-5330 Munkebo

Dánsko

www.fayard.dk

Telefon: +45 7592 0000

E-mail: fayard@fayard.dk

Suchý dok

Lodě podle definice v čl. 3 odst. 1 bodě 1 nařízení (EU) č. 1257/2013

Maximální rozměry lodi:

Délka: 415 metrů

Šířka: 90 metrů

Ponor: 7,8 metru

Zařízení na recyklaci lodí je regulováno v souladu s platnými právními předpisy a s podmínkami stanovenými v environmentálním povolení ze dne 7. listopadu 2018, které vydala obec Kerteminde. Environmentální povolení zahrnuje podmínky pro provozní hodiny, zvláštní provozní podmínky, manipulaci a skladování odpadu a rovněž podmínku, že tato činnost musí být prováděna v suchém doku.

Tichý souhlas, s maximální lhůtou pro posouzení v délce 14 dnů.

0  (6)

7. listopadu 2023

Fornæs ApS

Rolshøjvej 12–16

8500 Grenaa

Dánsko

www.fornaes.com

Telefon: +45 86326393

E-mail: recycling@fornaes.dk

Na boku, suchý dok

Lodě podle definice v čl. 3 odst. 1 bodě 1 nařízení (EU) č. 1257/2013

Maximální rozměry lodi:

Délka: 150 metrů

Šířka: 25 metrů

Ponor: 7 metrů

GT: 10 000

Obec Norddjurs má právo posílat nebezpečný odpad do přijímacích zařízení splňujících předpisy na ochranu životního prostředí.

Tichý souhlas, s maximální lhůtou pro posouzení v délce 14 dnů.

30 000  (7)

12. května 2026

Jatob ApS

Langerak 12

9900 Frederikshavn

Dánsko

www.jatob.dk

Telefon: +45 8668 1689

E-mail: post@jatob.dk

mathias@jatob.dk

Na boku, lodní skluz

Lodě podle definice v čl. 3 odst. 1 bodě 1 nařízení (EU) č. 1257/2013

Maximální rozměry lodi:

Délka: 150 metrů

Šířka: 30 metrů

Ponor: 6 metrů

Na manipulaci s frakcemi odpadu a jejich skladování se vydává ekologické povolení. Nebezpečný odpad se v dané lokalitě může přechodně uskladnit až po dobu jednoho roku.

Tichý souhlas, s maximální lhůtou pro posouzení v délce 14 dnů.

13 000  (8)

9. března 2025

Modern American Recycling Services Europe.

Sandholm 60

9900 Frederikshavn

Dánsko

www.modernamericanrecyclingservices.com/

E-mail: kim@mars-eu.dk

Lodní skluz

Lodě podle definice v čl. 3 odst. 1 bodě 1 nařízení (EU) č. 1257/2013

Maximální rozměry lodi:

Délka: 290 metrů

Šířka: 90 metrů

Ponor: 14 metrů

Podmínky související s provozem tohoto zařízení jsou stanoveny v environmentálním povolení, které dne 9. března 2018 vydala obec Frederikshavn.

Obec Frederikshavn má právo posílat nebezpečný odpad do přijímacích zařízení splňujících předpisy na ochranu životního prostředí.

Zařízení nesmí skladovat nebezpečný odpad po dobu delší než jeden rok.

Tichý souhlas, s maximální lhůtou pro posouzení v délce 14 dnů.

0  (9)

23. srpna 2023

Smedegaarden A/S

Vikingkaj 5

6700 Esbjerg

Dánsko

www.smedegaarden.net

Telefon: +45 75128888

E-mail: m@smedegaarden.net

Na boku, lodní skluz

Lodě podle definice v čl. 3 odst. 1 bodě 1 nařízení (EU) č. 1257/2013

Maximální rozměry lodi:

Délka: 200 metrů*

Šířka: 48 metrů

Ponor: 7,5 metru

(*Pokud je délka > 170 metrů, je vyžadováno povolení od obce Esbjerg)

Podmínky související s provozem tohoto zařízení jsou stanoveny v environmentálním povolení, které dne 4. června 2015 vydala obec Esbjerg.

Obec Esbjerg má právo posílat nebezpečný odpad do přijímacích zařízení splňujících předpisy na ochranu životního prostředí.

Tichý souhlas, s maximální lhůtou pro posouzení v délce 14 dnů.

20 000  (10)

11. března 2026

Stena Recycling A/S

Grusvej 6

6700 Esbjerg

Dánsko

www.stenarecycling.dk

Telefon: +45 20699190

E-mail: jakob.kristensen@stenarecycling.com

Suchý dok

Lodě podle definice v čl. 3 odst. 1 bodě 1 nařízení (EU) č. 1257/2013

Maximální rozměry lodi:

 

Délka: 40 metrů

 

Šířka: 40 metrů

 

Ponor: 10 metrů

Podmínky související s provozem tohoto zařízení jsou stanoveny v environmentálním povolení, které dne 5. října 2017 vydala obec Esbjerg.

Obec Esbjerg má právo posílat nebezpečný odpad do přijímacích zařízení splňujících předpisy na ochranu životního prostředí, jak je stanoveno v environmentálním povolení, které bylo zařízení na recyklaci lodí uděleno.

Tichý souhlas, s maximální lhůtou pro posouzení v délce 14 dnů.

0  (11)

7. února 2024

ESTONSKO

BLRT Refonda Baltic OÜ

Kopli 103, 11712 Tallinn, Estonsko

Telefon: +372 610 2933

Fax +372 610 2444

E-mail: refonda@blrt.ee

www.refonda.ee

Na vodě u přístavní hráze a v plovoucím doku

Lodě podle definice v čl. 3 odst. 1 bodě 1 nařízení (EU) č. 1257/2013

Maximální rozměry lodi:

Délka: 197 metrů

Šířka: 32 metrů

Ponor: 9,6 metru

Povolení pro nakládání s odpadem č. KL-511809. Licence pro nakládání s nebezpečným odpadem č. 0546. Pravidla přístavu Vene-Balti, příručka o recyklaci lodí MSR-Refonda. Systém environmentálního řízení, nakládání s odpady EP 4.4.6–1–13

Zařízení může recyklovat pouze ty nebezpečné materiály, pro které mu byla vydána licence.

Tichý souhlas, s maximální lhůtou pro posouzení v délce 30 dnů.

24 364  (12)

15. února 2026

ŠPANĚLSKO

DESGUACE INDUSTRIAL Y NAVAL, S.L.U. (DINA)

Vega de Tapia, s/n

48903 Barakaldo-Bizkaia

Španělsko

Telefon: +34 944971552

E-mail: dina@dinascrapping.com

www.redena.es

Na boku, demontážní rampa

Lodě podle definice v čl. 3 odst. 1 bodě 1 nařízení (EU) č. 1257/2013

Maximální rozměry lodi:

Délka: 120 metrů

Šířka: 20 metrů

Ponor: 6 metrů

Omezení jsou součástí integrovaného environmentálního povolení.

Tichý souhlas. Příslušným orgánem, který rozhoduje o schválení, je orgán pro ochranu životního prostředí autonomní oblasti, kde se zařízení nachází.

2 086  (13)

3. března 2026

DDR VESSELS XXI, S.L.

Přístav El Musel

Gijon

Španělsko

Telefon: +34 630144416

E-mail: abarredo@ddr-vessels.com

Na boku, demontážní rampa

Lodě podle definice v čl. 3 odst. 1 bodě 1 nařízení (EU) č. 1257/2013

Maximální rozměry lodi:

Délka: 169,9 metru

(Lodě s větší délkou, jež mohou způsobit nulové nebo záporné překlopení rampy, mohou být přijaty na základě podrobné studie proveditelnosti.)

Šířka: 25 metrů

Omezení jsou součástí integrovaného environmentálního povolení.

Tichý souhlas. Příslušným orgánem, který rozhoduje o schválení, je orgán pro ochranu životního prostředí autonomní oblasti, kde se zařízení nachází.

3 600  (14)

28. července 2025

FRANCIE

Démonaval Recycling

ZI du Malaquis

Rue François Arago

76580 LE TRAIT

Telefon: +33 769791280

E-mail: patrick@demonaval-recycling.fr

Na boku, suchý dok

Lodě podle definice v čl. 3 odst. 1 bodě 1 nařízení (EU) č. 1257/2013

Maximální rozměry lodi:

Délka: 140 metrů

Šířka: 25 metrů

Hloubka: 5 metrů

Environmentální omezení jsou stanovena v oprávnění uděleném prefekturou.

Výslovné schválení – příslušným orgánem, který rozhoduje o schválení, je ministr životního prostředí

1 500  (15)

21. září 2027

GARDET & DE BEZENAC Recycling

/Groupe BAUDELET ENVIRONNEMENT – GIE MUG

616, Boulevard Jules Durand

76600 Le Havre

Francie

Telefon: +33 235951634

E-mail: normandie@baudelet.fr

Plovoucí dok a skluz

Lodě podle definice v čl. 3 odst. 1 bodě 1 nařízení (EU) č. 1257/2013

Maximální rozměry lodi:

Délka: 150 metrů

Šířka: 18 metrů

Hloubka: 7 metrů

LDT: 7 000

Environmentální omezení jsou stanovena v oprávnění uděleném prefekturou.

Výslovné schválení – příslušným orgánem, který rozhoduje o schválení, je ministr životního prostředí

7 730  (16)

29. prosince 2026

Grand Port Maritime de Bordeaux

152, Quai de Bacalan – CS 41320 – 33082 Bordeaux Cedex

Francie

Telefon: +33 556905800

E-mail: maintenance@bordeaux-port.fr

Na boku, suchý dok

Lodě podle definice v čl. 3 odst. 1 bodě 1 nařízení (EU) č. 1257/2013

Maximální rozměry lodi:

Délka: 240 metrů

Šířka: 37 metrů

Hloubka: 17 metrů

Environmentální omezení jsou stanovena v oprávnění uděleném prefekturou.

Výslovné schválení – příslušným orgánem, který rozhoduje o schválení, je ministr životního prostředí

9 000  (17)

27. září 2026

Recycleurs Bretons – Navaléo

170 rue Jacqueline Auriol

29470 Guipavas

Francie

Telefon: +33 298011106

E-mail: navaleo@navaleo.fr

Na boku, suchý dok

Lodě podle definice v čl. 3 odst. 1 bodě 1 nařízení (EU) č. 1257/2013

Maximální rozměry lodi:

Délka: 225 metrů

Šířka: 34 metrů

Hloubka: 27 metrů

Environmentální omezení jsou stanovena v oprávnění uděleném prefekturou.

Výslovné schválení – příslušným orgánem, který rozhoduje o schválení, je ministr životního prostředí

15 000  (18)

19. června 2025

ITÁLIE

San Giorgio del Porto S.p.A.

Calata Boccardo 8

16128 – Genova

Itálie

Telefon: +39 10251561

E-mail:

segreteria@sgdp.it;

sangiorgiodelporto@legalmail.it

www.sgdp.it

Na boku, suchý dok

Lodě podle definice v čl. 3 odst. 1 bodě 1 nařízení (EU) č. 1257/2013

Maximální rozměry lodi:

Délka: 350 metrů

Šířka: 75 metrů

Hloubka: 16 metrů

GT: 130 000

Omezení jsou součástí integrovaného environmentálního povolení.

Výslovné schválení

38 564  (19)

6. června 2023

LOTYŠSKO

„Galaksis N“, Ltd.

Kapsedes street 2D,

Liepāja, LV – 3414

Lotyšsko

Telefon: +371 29410506

E-mail: galaksisn@inbox.lv

Na boku (mokré kotviště), suchý dok

Lodě podle definice v čl. 3 odst. 1 bodě 1 nařízení (EU) č. 1257/2013

Maximální rozměry lodi:

Délka: 165 metrů

Šířka: 22 metrů

Hloubka: 7 metrů

GT: 12 000

Viz vnitrostátní povolení č. LI12IB0053

Výslovné schválení – písemné oznámení do 30 pracovních dnů

0  (20)

17. července 2024

LITVA

UAB APK

Minijos 180 (kotviště 133 A), LT 93269, Klaipėda,

Litva

Telefon: +370 46365776

Fax +370 46365776

E-mail: uab.apk@gmail.com

Na boku (mokré kotviště)

Lodě podle definice v čl. 3 odst. 1 bodě 1 nařízení (EU) č. 1257/2013

Maximální rozměry lodi:

Délka: 130 metrů

Šířka: 35 metrů

Hloubka: 10 metrů

GT: 3 500

Viz vnitrostátní povolení č. TL-KL.1-15/2015

Výslovné schválení – písemné oznámení do 30 pracovních dnů

1 500  (21)

12. března 2025

UAB Armar

Minijos 180 (kotviště 131 A), LT 93269, Klaipėda,

Litva

Telefon: +370 685 32607

E-mail: armar.uab@gmail.com

Na boku (mokré kotviště)

Lodě podle definice v čl. 3 odst. 1 bodě 1 nařízení (EU) č. 1257/2013

Maximální rozměry lodi:

Délka: 80 metrů

Šířka: 16 metrů

Hloubka: 5 metrů

GT: 1 500

Viz vnitrostátní povolení č. TL-KL.1-51/2017

Výslovné schválení – písemné oznámení do 30 pracovních dnů

3 910  (22)

12. dubna 2027

UAB Demeksa

Nemuno g. 42 A (berth 121), LT 93277 Klaipėda

Litva

Telefon: +370 630 69903

E-mail: uabdemeksa@gmail.com

Na boku (mokré kotviště)

Lodě podle definice v čl. 3 odst. 1 bodě 1 nařízení (EU) č. 1257/2013

Maximální rozměry lodi:

Délka: 58 metrů

Šířka: 16 metrů

Hloubka: 5 metrů

GT: 3 500

Viz vnitrostátní povolení č. TL-KL.1-64/2019

Výslovné schválení – písemné oznámení do 30 pracovních dnů

0  (23)

22. května 2024

UAB Vakarų refonda

Minijos 180 (kotviště 129, 130, 131 A, 131, 132, 133 A), LT 93269, Klaipėda,

Litva

Telefon: +370 46483940/483891

Fax +370 46483891

E-mail: refonda@wsy.lt

Na boku (mokré kotviště)

Lodě podle definice v čl. 3 odst. 1 bodě 1 nařízení (EU) č. 1257/2013

Maximální rozměry lodi:

Délka: 230 metrů

Šířka: 55 metrů

Hloubka: 14 metrů

GT: 70 000

Viz vnitrostátní povolení č. (11.2)-30-161/2011/TL-KL.1-18/2015

Výslovné schválení – písemné oznámení do 30 pracovních dnů

20 140  (24)

30. dubna 2025

NIZOZEMSKO

Damen Verolme Rotterdam B.V.

Prof. Gerbrandyweg 25

3197 KK Rotterdam

Nizozemsko

Telefon: +31 181234353

E-mail: MZoethout@damenverolme.com

Suchý dok

Lodě podle definice v čl. 3 odst. 1 bodě 1 nařízení (EU) č. 1257/2013

Maximální rozměry lodi:

Délka: 400 metrů

Šířka: 90 metrů

Hloubka: 12 metrů

Výška: 90 metrů

Lokalita má povolení k provozu. Toto povolení obsahuje omezení a podmínky týkající se provozu šetrného k životnímu prostředí.

Výslovné schválení

0  (25)

21. května 2026

DECOM Amsterdam B.V.

Siciliëweg 10 1045 AS Amsterdam

Nizozemsko

Telefon: +31 235581937

E-mail: info@decomamsterdam.eu

Přípravné činnosti podél přístavní hráze, sešrotování po uvolnění na moře

Lodě podle definice v čl. 3 odst. 1 bodě 1 nařízení (EU) č. 1257/2013

Maximální rozměry lodi:

Délka: 240 metrů

Šířka: 50 metrů

Ponor: 9 metrů

Lokalita má povolení k provozu. Toto povolení obsahuje omezení a podmínky týkající se provozu šetrného k životnímu prostředí.

Výslovné schválení

17 500  (26)

5. října 2026

Hoondert Services & Decommissioning B.V.

Spanjeweg 4

4455 TW Nieuwdorp

Telefon: +31 113352510

E-mail: info@hsd.nl

Přípravné činnosti podél přístavní hráze, sešrotování po uvolnění na moře

Lodě podle definice v čl. 3 odst. 1 bodě 1 nařízení (EU) č. 1257/2013

Maximální rozměry lodi:

Délka: 175 metrů

Šířka: 40 metrů

Hloubka: 10 metrů

Lokalita má povolení k provozu. Toto povolení obsahuje omezení a podmínky týkající se provozu šetrného k životnímu prostředí.

Výslovné schválení

30 000  (27)

26. ledna 2026

Sagro Aannemingsmaatschappij Zeeland B.V.

Estlandweg 10

4455 SV Nieuwdorp

Nizozemsko

Telefon: +31 113351710

E-mail: slf@sagro.nl

Přípravné činnosti podél přístavní hráze, sešrotování po uvolnění na moře

Lodě podle definice v čl. 3 odst. 1 bodě 1 nařízení (EU) č. 1257/2013

Maximální rozměry lodi:

Délka: 120 metrů

Šířka: 20 metrů

Hloubka: 6 metrů

Lokalita má povolení k provozu. Toto povolení obsahuje omezení a podmínky týkající se provozu šetrného k životnímu prostředí.

Výslovné schválení

15 000  (28)

28. března 2024

Scheepssloperij Nederland B.V.

Havenweg 1

3295 XZ

s-Gravendeel

Postbus 5234

3295 ZJ

s-Gravendeel

Nizozemsko

Telefon: +31 180463990

E-mail: gsnoek@sloperij-nederland.nl

Mokré kotviště a lodní skluz

Lodě podle definice v čl. 3 odst. 1 bodě 1 nařízení (EU) č. 1257/2013

Maximální rozměry lodi:

Délka: 200 metrů

Šířka: 33 metrů

Hloubka: 5,5 metru

Výška: 45 metrů (Botlekbridge)

Lokalita má povolení k provozu. Toto povolení obsahuje omezení a podmínky týkající se provozu šetrného k životnímu prostředí.

Přípravné činnosti probíhají podél přístavní hráze do doby, než může být trup vyvlečen na lodní skluz za použití navijáku s tažnou kapacitou 2 000  tun.

Výslovné schválení

17 500  (29)

12. května 2026

NORSKO

ADRS Decom Gulen

Adresa zařízení:

Sløvågen 2,

5960 Dalsøyra,

Norsko

Adresa kanceláře:

Statsminister Michelsens vei 38,

5230 Paradis,

Norsko

https://adrs.no/

Na boku, lodní skluz, suchý/mokrý dok

Lodě podle definice v čl. 3 odst. 1 bodě 1 nařízení (EU) č. 1257/2013

Maximální rozměry lodi:

Délka: 360 metrů

Šířka: bez omezení

Hloubka: bez omezení

Viz vnitrostátní povolení č. 2019.0501.T

Výslovné schválení

0  (30)

1. října 2024

AF Offshore Decom

Raunesvegen 597,

5578 Nedre Vats

Norsko

https://afgruppen.no/selskaper/af-offshore-decom/

Na boku

Lodě podle definice v čl. 3 odst. 1 bodě 1 nařízení (EU) č. 1257/2013

Maximální rozměry lodi:

Délka: 290 metrů

Šířka: bez omezení

Hloubka: bez omezení

Viz vnitrostátní povolení č. 2005.0038.T

Výslovné schválení

31 000  (31)

28. ledna 2024

Green Yard AS

Angholmen,

4485 Feda,

Norsko

www.greenyard.no

Suchý dok (ve vnitřních prostorách), lodní skluz

Lodě podle definice v čl. 3 odst. 1 bodě 1 nařízení (EU) č. 1257/2013

Maximální rozměry lodi:

Délka: 230 metrů

Šířka: 25 metrů

Hloubka: 20 metrů

Viz vnitrostátní povolení č. 2018.0833.T

Hlavní demontážní operace musí být provedeny ve vnitřních prostorách.

Ve venkovních prostorách jsou povoleny jen drobnější demontážní a řezací operace potřebné k přemístění lodí do vnitřních prostor. Další podrobnosti viz povolení.

Výslovné schválení

0  (32)

28. ledna 2024

Green Yard Kleven AS

6065 Ulsteinvik

Norsko

www.kleven.no

Na boku, lodní skluz

Lodě podle definice v čl. 3 odst. 1 bodě 1 nařízení (EU) č. 1257/2013

Maximální rozměry lodi:

Délka: 170 metrů

Šířka: 35 metrů

Hloubka: bez omezení

Viz vnitrostátní povolení č. 2021.0011.T

Výslovné schválení

0  (33)

9. dubna 2026

Fosen Gjenvinning AS

Stokksundveien 1432,

7177 Revsnes

Norsko

Telefon: +47 40039479

E-mail: knut@fosengjenvinning.no

Na boku

Lodě podle definice v čl. 3 odst. 1 bodě 1 nařízení (EU) č. 1257/2013, s výjimkou plošin nebo plavidel používaných k těžbě uhlovodíků

Maximální rozměry lodi:

Délka: 150 metrů

Šířka: 20 metrů

Hloubka: 7 metrů

Viz vnitrostátní povolení č. 2006.0250.T

Výslovné schválení

8 000  (34)

9. ledna 2024

Aker Solutions AS (Stord)

Eldøyane 59

5411 Stord

Norsko

www.akersolutions.com

Na boku (mokré kotviště), lodní skluz

Lodě podle definice v čl. 3 odst. 1 bodě 1 nařízení (EU) č. 1257/2013

Maximální rozměry lodi:

Délka: 230 metrů

Šířka: bez omezení

Hloubka: bez omezení

Viz vnitrostátní povolení č. 2013.0111.T

Výslovné schválení

43 000  (35)

28. ledna 2024

Lutelandet Industrihamn

Lutelandet Offshore AS

6964 Korssund,

Norsko

www.lutelandetoffshore.com

Na boku

Lodě podle definice v čl. 3 odst. 1 bodě 1 nařízení (EU) č. 1257/2013

Maximální rozměry lodi:

Délka: bez omezení

Šířka: bez omezení

Hloubka: bez omezení

Viz vnitrostátní povolení č. 2014.0646.T

Výslovné schválení

14 000  (36)

28. ledna 2024

Norscrap West AS

Hanøytangen 122,

5310 Hauglanghella,

Norsko

www.norscrap.no

Na boku, plovoucí skluz, suchý dok

Lodě podle definice v čl. 3 odst. 1 bodě 1 nařízení (EU) č. 1257/2013

Maximální rozměry lodi:

Délka: 150 metrů

Šířka: 34 metrů

Hloubka: bez omezení

Viz vnitrostátní povolení č. 2017.0864.T

Na plovoucím skluzu maximálně 8 000 LDT. U lodí, jejichž výtlak přesahuje 8 000 LDT, je před vytažením na skluz třeba výtlak snížit.

Výslovné schválení

4 500  (37)

1. března 2024

FINSKO

Turun Korjaustelakka Oy (Turku Repair Yard Ltd)

Navirentie, 21100 Naantali

Finsko

Telefon: +358 244511

Email: try@turkurepairyard.com

Na boku, suchý dok

Lodě podle definice v čl. 3 odst. 1 bodě 1 nařízení (EU) č. 1257/2013

Maximální rozměry lodi:

Délka: 250 metrů

Šířka: 40 metrů

Ponor: 7,9 metru

Omezení jsou součástí vnitrostátního environmentálního povolení.

Výslovné schválení

20 000  (38)

1. října 2023

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ –SEVERNÍ IRSKO

Harland and Wolff (Belfast) Ltd

Queen’s Island

Belfast

BT3 9DU

Telefon: +44 2890534189

Fax: +44 2890458515

E-mail: Eoghan.Rainey@harland-wolff.com

Suchý dok a mokré kotviště

Lodě podle definice v čl. 3 odst. 1 bodě 1 nařízení (EU) č. 1257/2013

Maximální rozměry lodi:

Délka: 556 metrů

Šířka: 93 metrů

Ponor: 7,5 metru

DWT: 550 000

Lokalita funguje na základě povolení k nakládání s odpady č. LN/20/11, jež omezuje provoz a stanoví podmínky pro provozovatele zařízení.

Výslovné schválení

12 000  (39)

16. června 2025

ČÁST B

Zařízení na recyklaci lodí nacházející se ve třetí zemi

Název zařízení

Metoda recyklace

Typ a velikost lodí, které mohou být recyklovány

Omezení a podmínky související s provozem tohoto zařízení, a to i pokud jde o nakládání s nebezpečným odpadem

Informace o postupu pro výslovné nebo tiché schválení plánu recyklace lodi příslušným orgánem (40)

Maximální roční objem recyklace lodí, vypočítaný jako součet hmotnosti lodí vyjádřené v LDT, které byly v tomto zařízení v daném roce recyklovány (41)

Datum konce platnosti zařazení na evropský seznam (42)

TÜRKIYE

Avsar Gemi Sokum San. Dis Tic. Ltd. Sti.

Gemi Söküm Tesisleri,

Parcel 5 Aliağa

İzmir 35800,

Türkiye

Telefon: +90 2326182107 – 08 - 09

Email: info@avsargemiltd.com

Vykládka

Lodě podle definice v čl. 3 odst. 1 bodě 1 nařízení (EU) č. 1257/2013, kromě vrtných zařízení

Maximální rozměry lodi:

Délka: bez omezení

Šířka: 50 metrů

Ponor: 15 metrů

Zařízení je držitelem povolení pro demontáž lodí, které udělilo ministerstvo pro životní prostředí a územní plánování, a rovněž držitelem osvědčení povolujícího demontáž lodí, které udělilo ministerstvo dopravy a infrastruktury, která stanoví omezení a podmínky provozování zařízení.

Tichý souhlas, s maximální lhůtou pro posouzení v délce 15 dnů

Plán recyklace lodi je součástí souboru dokumentů, posudků a povolení/licencí, jež se předkládají příslušným orgánům za účelem získání povolení k demontáži lodí. Plán recyklace se jako samostatný dokument výslovně neschvaluje ani nezamítá.

54 224  (43)

2. prosince 2025

EGE CELIK SAN. VE TIC. A.S.

Gemi Söküm Tesisleri

Parcel 10 Aliağa

Izmir, 35800

Türkiye

Telefon: +90 2326182162

E-mail: pamirtaner@egecelik.com

Vykládka

Lodě podle definice v čl. 3 odst. 1 bodě 1 nařízení (EU) č. 1257/2013

Maximální rozměry lodi:

Délka: bez omezení

Šířka: 50 metrů

Ponor: 15 metrů

Zařízení je držitelem povolení pro demontáž lodí, které udělilo ministerstvo pro životní prostředí a územní plánování, a rovněž držitelem osvědčení povolujícího demontáž lodí, které udělilo ministerstvo dopravy a infrastruktury, která stanoví omezení a podmínky provozování zařízení.

Tichý souhlas, s maximální lhůtou pro posouzení v délce 15 dnů

Plán recyklace lodi je součástí souboru dokumentů, posudků a povolení/licencí, jež se předkládají příslušným orgánům za účelem získání povolení k demontáži lodí. Plán recyklace se jako samostatný dokument výslovně neschvaluje ani nezamítá.

55 503  (44)

12. února 2025

LEYAL GEMİ SÖKÜM SANAYİ ve TİCARET

LTD.

Gemi Söküm Tesisleri

Parcel 3-4 Aliaga

Izmir, 35800

Türkiye

Telefon: +90 2326182030

E-mail: info@leyal.com.tr

Vykládka

Lodě podle definice v čl. 3 odst. 1 bodě 1 nařízení (EU) č. 1257/2013

Maximální rozměry lodi:

Délka: bez omezení

Šířka: 100 metrů

Ponor: 15 metrů

Zařízení je držitelem povolení pro demontáž lodí, které udělilo ministerstvo pro životní prostředí a územní plánování, a rovněž držitelem osvědčení povolujícího demontáž lodí, které udělilo ministerstvo dopravy a infrastruktury, která stanoví omezení a podmínky provozování zařízení.

Tichý souhlas, s maximální lhůtou pro posouzení v délce 15 dnů

Plán recyklace lodi je součástí souboru dokumentů, posudků a povolení/licencí, jež se předkládají příslušným orgánům za účelem získání povolení k demontáži lodí. Plán recyklace se jako samostatný dokument výslovně neschvaluje ani nezamítá.

64 815  (45)

9. prosince 2023

LEYAL-DEMTAŞ GEMİ SÖKÜM SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Gemi Söküm Tesisleri

Parcel 25 Aliağa

Izmir, 35800

Türkiye

Telefon: +90 2326182065

E-mail: demtas@leyal.com.tr

Vykládka

Lodě podle definice v čl. 3 odst. 1 bodě 1 nařízení (EU) č. 1257/2013

Maximální rozměry lodi:

Délka: bez omezení

Šířka: 63 metrů

Ponor: 15 metrů

Zařízení je držitelem povolení pro demontáž lodí, které udělilo ministerstvo pro životní prostředí a územní plánování, a rovněž držitelem osvědčení povolujícího demontáž lodí, které udělilo ministerstvo dopravy a infrastruktury, která stanoví omezení a podmínky provozování zařízení.

Tichý souhlas, s maximální lhůtou pro posouzení v délce 15 dnů

Plán recyklace lodi je součástí souboru dokumentů, posudků a povolení/licencí, jež se předkládají příslušným orgánům za účelem získání povolení k demontáži lodí. Plán recyklace se jako samostatný dokument výslovně neschvaluje ani nezamítá.

57 275  (46)

9. prosince 2023

ÖGE GEMİ SÖKÜM İTH. İHR. TİC. SAN.AŞ.

Gemi Söküm Tesisleri

Parcel 23 Aliağa

Izmir, 35800

Türkiye

Telefon: +90 2326182105

E-mail: oge@ogegemi.com

www.ogegemi.com

Vykládka

Lodě podle definice v čl. 3 odst. 1 bodě 1 nařízení (EU) č. 1257/2013

Maximální rozměry lodi:

Délka: bez omezení

Šířka: 70 metrů

Ponor: 15 metrů

Zařízení je držitelem povolení pro demontáž lodí, které udělilo ministerstvo pro životní prostředí a územní plánování, a rovněž držitelem osvědčení povolujícího demontáž lodí, které udělilo ministerstvo dopravy a infrastruktury, která stanoví omezení a podmínky provozování zařízení.

Tichý souhlas, s maximální lhůtou pro posouzení v délce 15 dnů

Plán recyklace lodi je součástí souboru dokumentů, posudků a povolení/licencí, jež se předkládají příslušným orgánům za účelem získání povolení k demontáži lodí. Plán recyklace se jako samostatný dokument výslovně neschvaluje ani nezamítá.

62 471  (47)

12. února 2025

Sök Denizcilik Tic. Ltd. Sti

Gemi Söküm Tesisleri,

Parcel 8-9 Aliağa,

Izmir, 35800

Türkiye

Telefon: +90 2326182092

E-mail: info@sokship.com

Vykládka

Lodě podle definice v čl. 3 odst. 1 bodě 1 nařízení (EU) č. 1257/2013

Maximální rozměry lodi:

Délka: bez omezení

Šířka: 90 metrů

Ponor: 15 metrů

Zařízení je držitelem povolení pro demontáž lodí, které udělilo ministerstvo pro životní prostředí a územní plánování, a rovněž držitelem osvědčení povolujícího demontáž lodí, které udělilo ministerstvo dopravy a infrastruktury, která stanoví omezení a podmínky provozování zařízení.

Tichý souhlas, s maximální lhůtou pro posouzení v délce 15 dnů

Plán recyklace lodi je součástí souboru dokumentů, posudků a povolení/licencí, jež se předkládají příslušným orgánům za účelem získání povolení k demontáži lodí. Plán recyklace se jako samostatný dokument výslovně neschvaluje ani nezamítá.

66 167  (48)

12. února 2025

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Dales Marine Services Ltd

Imperial Dry Dock

Leith

Edinburgh

EH6 7DR

Telefon: + 44 131454 3380; + 44 7703806067

E-mail: Phil@dalemarine.co.uk

Suchý dok a mokré kotviště

Lodě podle definice v čl. 3 odst. 1 bodě 1 nařízení (EU) č. 1257/2013, kromě vrtných zařízení

Maximální rozměry lodi:

Délka: 165 metrů

Šířka: 20 metrů

Ponor: 7,7 metru

Lokalita funguje na základě povolení k nakládání s odpady č. WML/L/1157331, jež omezuje provoz a stanoví podmínky pro provozovatele zařízení.

Výslovné schválení

5 019  (49)

22. května 2027

Kishorn Port Ltd

Kishorn Base

Kishorn

Strathcarron

IV54 8XA

Spojené království

Telefon: +44 1397773840

E-mail: enquiries@kishornportltd.com

alasdair@kishornportltd.com

frank@fergusontransport.co.uk

Suchý dok

Lodě podle definice v čl. 3 odst. 1 bodě 1 nařízení (EU) č. 1257/2013

Maximální rozměry lodi:

Délka: 160 metrů

Šířka: 160 metrů

Ponor: 13,8 metru

LDT: 26 448

Lokalita funguje na základě povolení k nakládání s odpady č. WML/L/1175043 změna 01 a WML/L/1175043 změna 02, jež omezuje provoz a stanoví podmínky pro provozovatele zařízení.

Výslovné schválení

38 148  (50)

22. května 2027

SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ

International Shipbreaking Limited L.L.C

18601 R.L Ostos Road

Brownsville TX, 78521

Spojené státy

Telefon: 956 8312299

E-mail: chris.green@internationalshipbreaking.com

robert.berry@internationalshipbreaking.com

Na boku (mokré kotviště), rampa

Lodě podle definice v čl. 3 odst. 1 bodě 1 nařízení (EU) č. 1257/2013

Maximální rozměry lodi:

 

Délka: 366 metrů

 

Šířka: 48 metrů

 

Ponor: 9 metrů

Podmínky, za kterých se povoluje provoz zařízení, jsou definovány v oprávněních, osvědčeních a povoleních, které byly zařízení uděleny Úřadem pro ochranu životního prostředí Spojených států amerických, komisí pro kvalitu životního prostředí státu Texas, pozemkovým úřadem státu Texas a pobřežní stráží USA.

V americkém zákoně o kontrole toxických látek se zakazuje dovoz plavidel pod cizí vlajkou do USA, pokud tato plavidla obsahují koncentrace PCB větší než 50 ppm.

Zařízení má dva skluzy s rampami na konečnou recyklaci plavidel (východní skluz a západní skluz). Lodě plující pod vlajkou členských států EU se recyklují výlučně na východním skluzu.

Spojené státy v současné době nemají ve svých právních předpisech postup týkající se schvalování plánů recyklace lodi.

120 000  (51)

9. prosince 2023


(1)  Jak je uvedeno v čl. 7 odst. 3 nařízení (EU) č. 1257/2013 o recyklaci lodí.

(2)  Jak je uvedeno v čl. 32 odst. 1 písm. a) třetí větě nařízení (EU) č. 1257/2013.

(3)  Datum konce platnosti zařazení na evropský seznam se shoduje s datem konce platnosti povolení či oprávnění uděleného zařízení v daném členském státě.

(4)  Podle předložených informací činí teoretická maximální roční kapacita zařízení na recyklaci lodí 50 000 LDT.

(5)  Podle předložených informací činí teoretická maximální roční kapacita zařízení na recyklaci lodí 12 500 LDT.

(6)  Podle předložených informací činí teoretická maximální roční kapacita zařízení na recyklaci lodí 30 000 LDT.

(7)  Podle předložených informací činí teoretická maximální roční kapacita zařízení na recyklaci lodí 50 000 LDT.

(8)  Podle předložených informací činí teoretická maximální roční kapacita zařízení na recyklaci lodí 30 000 LDT.

(9)  Podle předložených informací činí teoretická maximální roční kapacita zařízení na recyklaci lodí 200 000 LDT.

(10)  Podle předložených informací činí teoretická maximální roční kapacita zařízení na recyklaci lodí 50 000 LDT.

(11)  Podle předložených informací činí teoretická maximální roční kapacita zařízení na recyklaci lodí 45 000 LDT.

(12)  Podle předložených informací činí teoretická maximální roční kapacita zařízení na recyklaci lodí 36 000 LDT.

(13)  Podle předložených informací činí teoretická maximální roční kapacita zařízení na recyklaci lodí 6 000 LDT.

(14)  Podle předložených informací činí teoretická maximální roční kapacita zařízení na recyklaci lodí 60 000 LDT.

(15)  Podle předložených informací činí teoretická maximální roční kapacita zařízení na recyklaci lodí 15 000 LDT.

(16)  Podle předložených informací činí teoretická maximální roční kapacita zařízení na recyklaci lodí 12 000 LDT.

(17)  Podle předložených informací činí teoretická maximální roční kapacita zařízení na recyklaci lodí 23 000 LDT.

(18)  Podle předložených informací činí teoretická maximální roční kapacita zařízení na recyklaci lodí 40 000 LDT.

(19)  Podle předložených informací činí teoretická maximální roční kapacita zařízení na recyklaci lodí 60 000 LDT.

(20)  Podle předložených informací činí teoretická maximální roční kapacita zařízení na recyklaci lodí 10 000 LDT.

(21)  Na základě povolení může zařízení ročně recyklovat maximálně 30 000 LDT.

(22)  Na základě povolení může zařízení ročně recyklovat maximálně 6 000 LDT.

(23)  Na základě povolení může zařízení ročně recyklovat maximálně 10 000 LDT.

(24)  Na základě povolení může zařízení ročně recyklovat maximálně 45 000 LDT.

(25)  Na základě povolení činí teoretická maximální roční kapacita zařízení na recyklaci lodí 100 000 LDT.

(26)  Na základě povolení činí teoretická maximální roční kapacita zařízení na recyklaci lodí 47 500 LDT.

(27)  Na základě povolení činí teoretická maximální roční kapacita zařízení na recyklaci lodí 100 000 LDT.

(28)  Na základě povolení činí teoretická maximální roční kapacita zařízení na recyklaci lodí 100 000 LDT.

(29)  Na základě povolení činí teoretická maximální roční kapacita zařízení na recyklaci lodí 40 000 LDT.

(30)  Na základě povolení může zařízení ročně recyklovat maximálně 75 000 LDT.

(31)  Na základě povolení může zařízení ročně recyklovat maximálně 75 000 LDT.

(32)  Na základě povolení může zařízení ročně recyklovat maximálně 30 000 LDT.

(33)  Na základě povolení může zařízení ročně recyklovat maximálně 30 000 LDT.

(34)  Na základě povolení může zařízení ročně recyklovat maximálně 10 000 LDT.

(35)  Na základě povolení může zařízení ročně recyklovat maximálně 85 000 LDT.

(36)  Na základě povolení může zařízení ročně recyklovat maximálně 200 000 LDT.

(37)  Na základě povolení může zařízení ročně recyklovat maximálně 100 000 LDT.

(38)  Podle předložených informací činí teoretická maximální roční kapacita zařízení na recyklaci lodí 40 000 LDT.

(39)  Na základě povolení může zařízení ročně recyklovat maximálně 300 000 LDT.

(40)  Jak je uvedeno v čl. 7 odst. 3 nařízení (EU) č. 1257/2013 o recyklaci lodí.

(41)  Jak je uvedeno v čl. 32 odst. 1 písm. a) třetí větě nařízení (EU) č. 1257/2013.

(42)  Zařazení zařízení na recyklaci lodí nacházejícího se ve třetí zemi na evropský seznam je platné po dobu pěti let ode dne, kdy vstoupí v platnost příslušné prováděcí rozhodnutí Komise, v němž se stanoví zařazení tohoto zařízení, pokud není stanoveno jinak.

(43)  Teoretická maximální roční kapacita zařízení na recyklaci lodí činí 60 000 LDT.

(44)  Teoretická maximální roční kapacita zařízení na recyklaci lodí činí 60 000 LDT.

(45)  Teoretická maximální roční kapacita zařízení na recyklaci lodí činí 80 000 LDT.

(46)  Teoretická maximální roční kapacita zařízení na recyklaci lodí činí 70 000 LDT.

(47)  Teoretická maximální roční kapacita zařízení na recyklaci lodí činí 90 000 LDT.

(48)  Teoretická maximální roční kapacita zařízení na recyklaci lodí činí 100 000 LDT.

(49)  Na základě povolení může zařízení ročně recyklovat maximálně 7 275 LDT.

(50)  Na základě povolení může zařízení ročně recyklovat maximálně 38 148 LDT.

(51)  Teoretická maximální roční kapacita zařízení na recyklaci lodí činí 120 000 LDT.


Opravy

15.12.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 321/71


Oprava rozhodnutí Rady 2014/194/EU ze dne 11. února 2014 o podpisu, jménem Evropské unie, Ujednání mezi Evropskou unií a Islandskou republikou o pravidlech pro účast Islandské republiky na činnosti Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu

( Úřední věstník Evropské unie L 106 ze dne 9. dubna 2014 )

1.

Titulní strana s obsahem a strana 2, název

místo:

„Rozhodnutí Rady 2014/194/EU ze dne 11. února 2014 o podpisu, jménem Evropské unie, Ujednání mezi Evropskou unií a Islandskou republikou o pravidlech pro účast Islandské republiky na činnosti Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu“,

má být:

„Rozhodnutí Rady 2014/194/EU ze dne 11. února 2014 o podpisu Ujednání mezi Evropskou unií a Islandem o pravidlech pro účast Islandu na činnosti Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu jménem Evropské unie“.

2.

Strana 2, druhý bod odůvodnění

místo:

„Dne 27. ledna 2012 zmocnila Rada Komisi k zahájení jednání o Ujednání mezi Evropskou unií a Islandskou republikou o pravidlech pro účast Islandské republiky na činnosti podpůrného úřadu pro otázky azylu ...“,

má být:

„Dne 27. ledna 2012 zmocnila Rada Komisi k zahájení jednání o Ujednání mezi Evropskou unií a Islandem o pravidlech pro účast Islandu na činnosti podpůrného úřadu pro otázky azylu ...“.

3.

Strana 2, článek 1

místo:

„Podpis, jménem Unie, Ujednání mezi Evropskou unií a Islandskou republikou o pravidlech pro účast Islandské republiky na činnosti Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu se schvaluje ...“,

má být:

„Podpis Ujednání mezi Evropskou unií a Islandem o pravidlech pro účast Islandu na činnosti Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu jménem Unie se schvaluje ...“.


15.12.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 321/72


Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2022/978 ze dne 23. června 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/159 o zavedení konečného ochranného opatření proti dovozu některých výrobků z oceli

( Úřední věstník Evropské unie L 167 ze dne 24. června 2022 )

Strana 77, příloha II, změna čísla výrobku 9 v tabulce v části IV.1 přílohy IV prováděcího nařízení (EU) 2019/159:

místo:

„9

Plechy a pásy z nerezavějící oceli válcované za studena

7219 31 00 , 7219 32 10 , 7219 32 90 , 7219 33 10 , 7219 33 90 , 7219 34 10 , 7219 34 90 , 7219 35 10 , 7219 35 90 , 7219 90 20 , 7219 90 80 , 7220 20 21 , 7220 20 29 , 7220 20 41 , 7220 20 49 , 7220 20 81 , 7220 20 89 , 7220 90 20 , 7220 90 80

Korejská republika

47 773,95

47 773,95

46 735,39

47 254,67

49 549,16

49 549,16

49 010,58

49 010,58

25 %

09.8846

Tchaj-wan

44 302,39

44 302,39

43 339,29

43 820,84

45 948,59

45 948,59

45 449,15

45 449,15

25 %

09.8847

Indie

29 610,23

29 610,23

28 966,53

29 288,38

30 710,50

30 710,50

30 376,69

30 376,69

25 %

09.8848

Jihoafrická republika

25 765,68

25 765,68

25 205,56

25 485,62

26 723,10

26 723,10

26 432,63

26 432,63

25 %

09.8853

Spojené státy

24 090,93

24 090,93

23 567,21

23 829,07

24 986,11

24 986,11

24 714,52

24 714,52

25 %

09.8849

Turecko

20 046,66

20 046,66

19 610,86

19 828,76

20 791,56

20 791,56

20 565,57

20 565,57

25 %

09.8850

Malajsie

12 700,45

12 700,45

12 424,35

12 562,40

13 172,38

13 172,38

13 029,20

13 029,20

25 %

09.8851

Ostatní země

50 944,84

50 944,84

49 837,34

50 391,09

52 837,87

52 837,87

52 263,55

52 263,55

25 %

11

má být:

„9

Plechy a pásy z nerezavějící oceli válcované za studena

7219 31 00 , 7219 32 10 , 7219 32 90 , 7219 33 10 , 7219 33 90 , 7219 34 10 , 7219 34 90 , 7219 35 10 , 7219 35 90 , 7219 90 20 , 7219 90 80 , 7220 20 21 , 7220 20 29 , 7220 20 41 , 7220 20 49 , 7220 20 81 , 7220 20 89 , 7220 90 20 , 7220 90 80

Korejská republika

47 773,95

47 773,95

46 735,39

47 254,67

49 549,16

49 549,16

49 010,58

49 010,58

25 %

09.8846

Tchaj-wan

44 302,39

44 302,39

43 339,29

43 820,84

45 948,59

45 948,59

45 449,15

45 449,15

25 %

09.8847

Indie

29 610,23

29 610,23

28 966,53

29 288,38

30 710,50

30 710,50

30 376,69

30 376,69

25 %

09.8848

Jihoafrická republika

25 765,68

25 765,68

25 205,56

25 485,62

26 723,10

26 723,10

26 432,63

26 432,63

25 %

09.8853

Spojené státy

24 090,93

24 090,93

23 567,21

23 829,07

24 986,11

24 986,11

24 714,52

24 714,52

25 %

09.8849

Turecko

20 046,66

20 046,66

19 610,86

19 828,76

20 791,56

20 791,56

20 565,57

20 565,57

25 %

09.8850

Ostatní země

63 645,29

63 645,29

62 261,69

62 953,49

66 010,25

66 010,25

65 292,75

65 292,75

25 %

11

Dále strana 85, příloha II, změna čísla výrobku 9 v tabulce v části IV.2 přílohy IV prováděcího nařízení (EU) 2019/159:

místo:

„9

Ostatní země

50 944,84

50 944,84

49 837,34

50 391,09

52 837,87

52 837,87

52 263,55

52 263,55 “

má být:

„9

Ostatní země

63 645,29

63 645,29

62 261,69

62 953,49

66 010,25

66 010,25

65 292,75

65 292,75 “


15.12.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 321/74


Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2387 ze dne 30. srpna 2022, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/655, pokud jde o úpravu ustanovení o monitorování emisí plynných znečišťujících látek ze spalovacích motorů v provozu instalovaných v nesilničních mobilních strojích, aby zahrnovala motory s výkonem menším než 56 kW a větším než 560 kW

( Úřední věstník Evropské unie L 316 ze dne 8. prosince 2022 )

Strana 3, článek 1 bod 3:

místo:

„3)

V článku 3a se doplňuje nový odstavec 3, který zní:

„3.   EU schválení typu pro typ motoru nebo rodinu motorů, které byly schváleny v souladu s tímto nařízením před 26. prosincem 2022, nemusí být revidována nebo rozšířena na základě výsledku zkoušek provedených v souladu s požadavky přílohy.““,

má být:

„3)

V článku 3a se doplňuje nový odstavec 3, který zní:

„3.   EU schválení typu pro typ motoru nebo rodinu motorů, které byly schváleny v souladu s tímto nařízením před 28. prosincem 2022, nemusí být revidována nebo rozšířena na základě výsledku zkoušek provedených v souladu s požadavky přílohy.““

Strana 6, příloha, bod 7:

místo:

„2.6.1.1.1.

Zkoušce se podrobí 9 motorů ze skupiny ISM s naakumulovanou dobou provozu kratší než a % EDP podle tabulky 2. Výsledky zkoušky se předloží schvalovacímu orgánu do 26. prosince 2024.

2.6.1.1.2.

Zkoušce se podrobí 9 motorů ze skupiny ISM s naakumulovanou dobou provozu delší než b % EDP podle tabulky 2. Zkušební protokoly se předloží schvalovacímu orgánu do 26. prosince 2026.“,

má být:

„2.6.1.1.1.

Zkoušce se podrobí 9 motorů ze skupiny ISM s naakumulovanou dobou provozu kratší než a % EDP podle tabulky 2. Výsledky zkoušky se předloží schvalovacímu orgánu do 28. prosince 2024.

2.6.1.1.2.

Zkoušce se podrobí 9 motorů ze skupiny ISM s naakumulovanou dobou provozu delší než b % EDP podle tabulky 2. Zkušební protokoly se předloží schvalovacímu orgánu do 28. prosince 2026.“

Strana 7, příloha, bod 7:

místo:

„2.6.2.1.1.

Zkoušce se podrobí x motorů ze skupiny ISM s naakumulovanou dobou provozu kratší než c % EDP podle tabulky 3. Výsledky zkoušky se předloží schvalovacímu orgánu do 26. prosince 2024.

2.6.2.1.2.

Zkoušce se podrobí x motorů ze skupiny ISM s naakumulovanou dobou provozu delší než d % EDP podle tabulky 3. Výsledky zkoušky se předloží schvalovacímu orgánu do 26. prosince 2026.“,

má být:

„2.6.2.1.1.

Zkoušce se podrobí x motorů ze skupiny ISM s naakumulovanou dobou provozu kratší než c % EDP podle tabulky 3. Výsledky zkoušky se předloží schvalovacímu orgánu do 28. prosince 2024.

2.6.2.1.2.

Zkoušce se podrobí x motorů ze skupiny ISM s naakumulovanou dobou provozu delší než d % EDP podle tabulky 3. Výsledky zkoušky se předloží schvalovacímu orgánu do 28. prosince 2026.“

Strana 8, příloha, bod 7:

místo:

„2.6.2.2.1.

Výsledky zkoušky prvních x motorů se předloží do pozdějšího z těchto dat:

a)

26. prosince 2024;“,

má být:

„2.6.2.2.1.

Výsledky zkoušky prvních x motorů se předloží do pozdějšího z těchto dat:

a)

28. prosince 2024;“.

Strana 9, příloha, bod 7:

místo:

„2.6.2.2.3.

a)

(...)

i)

výsledky zkoušky jednoho motoru s naakumulovanou dobou provozu mezi c % a d % EDP, jak je definováno v tabulce 3, a to do 26. prosince 2025, nebo“,

má být:

„2.6.2.2.3.

a)

(...)

i)

výsledky zkoušky jednoho motoru s naakumulovanou dobou provozu mezi c % a d % EDP, jak je definováno v tabulce 3, a to do 28. prosince 2025, nebo“.

Strana 9, příloha, bod 7:

místo:

„2.6.3.1.1.

Zkoušce se podrobí x motorů ze skupiny ISM, přičemž rok výroby nesilničních mobilních strojů musí být nejvíce dva roky před datem dané zkoušky (viz obrázek 2), podle tabulky 4. Výsledky zkoušky se předloží schvalovacímu orgánu do 26. prosince 2024.

2.6.3.1.2.

Zkoušce se podrobí x motorů ze skupiny ISM, přičemž rok výroby nesilničních mobilních strojů musí být nejméně čtyři roky před datem dané zkoušky (viz obrázek 2), podle tabulky 4. Výsledky zkoušky se předloží schvalovacímu orgánu do 26. prosince 2026.“,

má být:

„2.6.3.1.1.

Zkoušce se podrobí x motorů ze skupiny ISM, přičemž rok výroby nesilničních mobilních strojů musí být nejvíce dva roky před datem dané zkoušky (viz obrázek 2), podle tabulky 4. Výsledky zkoušky se předloží schvalovacímu orgánu do 28. prosince 2024.

2.6.3.1.2.

Zkoušce se podrobí x motorů ze skupiny ISM, přičemž rok výroby nesilničních mobilních strojů musí být nejméně čtyři roky před datem dané zkoušky (viz obrázek 2), podle tabulky 4. Výsledky zkoušky se předloží schvalovacímu orgánu do 28. prosince 2026.“

Strana 10, příloha, bod 7:

místo:

„2.6.4.1.1.

Zkoušce se podrobí x motorů ze skupiny ISM s naakumulovanou dobou provozu nesilničních mobilních strojů v podobě stavu počitadla ujetých kilometrů nižšího než c (km) podle tabulky 4 a tabulky 6. Výsledky zkoušky se předloží schvalovacímu orgánu do 26. prosince 2024.

2.6.4.1.2.

Zkoušce se podrobí x motorů ze skupiny ISM s naakumulovanou dobou provozu nesilničních mobilních strojů v podobě stavu počitadla ujetých kilometrů vyššího než d (km) podle tabulky 4 a tabulky 6. Výsledky zkoušky se předloží schvalovacímu orgánu do 26. prosince 2026.“,

má být:

„2.6.4.1.1.

Zkoušce se podrobí x motorů ze skupiny ISM s naakumulovanou dobou provozu nesilničních mobilních strojů v podobě stavu počitadla ujetých kilometrů nižšího než c (km) podle tabulky 4 a tabulky 6. Výsledky zkoušky se předloží schvalovacímu orgánu do 28. prosince 2024.

2.6.4.1.2.

Zkoušce se podrobí x motorů ze skupiny ISM s naakumulovanou dobou provozu nesilničních mobilních strojů v podobě stavu počitadla ujetých kilometrů vyššího než d (km) podle tabulky 4 a tabulky 6. Výsledky zkoušky se předloží schvalovacímu orgánu do 28. prosince 2026.“