ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 305

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 65
25. listopadu 2022


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2300 ze dne 30. srpna 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/847 o ustanovení o zavedení rámce pro monitorování a hodnocení programu Fiscalis pro spolupráci v oblasti daní

1

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2301 ze dne 23. listopadu 2022, kterým se stanoví trajektorie naplňování s průběžnými cíli pro rok 2023 pro každý členský stát s podzemními zásobníky plynu na jeho území a přímo propojených s jeho oblastí trhu ( 1 )

5

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2302 ze dne 23. listopadu 2022, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin

9

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2303 ze dne 24. listopadu 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/1780, kterým se stanoví standardní formuláře pro uveřejňování oznámení v oblasti zadávání veřejných zakázek ( 1 )

12

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2304 ze dne 24. listopadu 2022, kterým se určuje referenční laboratoř Evropské unie pro horečku Údolí Rift ( 1 )

51

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2305 ze dne 24. listopadu 2022, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky představující nízké riziko rybí tuk a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ( 1 )

53

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/2306 ze dne 23. listopadu 2022, kterým se některým členským státům povolují odchylky týkající se předávání statistik podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008, pokud jde o statistiky o zdravotnických zařízeních, lidských zdrojích v oblasti zdravotní péče a využívání zdravotní péče (oznámeno pod číslem C(2022) 8341)  ( 1 )

58

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/2307 ze dne 23. listopadu 2022, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2022/179, pokud jde o určení a zpřístupnění kmitočtových pásem 5150–5250 MHz, 5250–5350 MHz a 5470–5725 MHz v souladu s technickými podmínkami stanovenými v příloze (oznámeno pod číslem C(2022) 8313)  ( 1 )

63

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

25.11.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 305/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2022/2300

ze dne 30. srpna 2022,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/847 o ustanovení o zavedení rámce pro monitorování a hodnocení programu Fiscalis pro spolupráci v oblasti daní

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/847 ze dne 20. května 2021, kterým se zavádí program „Fiscalis“ pro spolupráci v oblasti daní a zrušuje nařízení (EU) č. 1286/2013 (1), a zejména na čl. 14 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ukazatele pro podávání zpráv o pokroku programu Fiscalis zavedeného nařízením (EU) 2021/847 (dále jen „program“) při plnění specifických cílů stanovených v čl. 3 odst. 2 uvedeného nařízení jsou uvedeny v příloze II nařízení.

(2)

Ukazatele uvedené v příloze II nařízení (EU) 2021/847 jsou sice vhodné pro účely každoročního monitorování výkonnosti, avšak dostatečně neumožňují komplexní monitorování a hodnocení činností programu a výsledků při plnění jeho specifických cílů. Jako součást rámce pro monitorování a hodnocení by proto měly být stanoveny další ukazatele. Tyto další ukazatele by měly měřit výstupy, výsledky a dopady programu.

(3)

Aby se zajistilo, že údaje pro monitorování a hodnocení programu budou shromažďovány účinně, účelně a včas, měly by být stanoveny přiměřené požadavky na podávání zpráv, které zamezí dvojímu podávání zpráv a minimalizují administrativní zátěž.

(4)

Aby byl zajištěn soulad se začátkem období podávání zpráv souvisejícího s rámcem pro monitorování a hodnocení programu, mělo by se toto nařízení v přenesené pravomoci použít se zpětnou účinností od 1. ledna 2022,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Ukazatele rámce pro monitorování a hodnocení a požadavky na podávání zpráv

1.   Při monitorování a hodnocení programu v souladu s články 14 a 15 nařízení (EU) 2021/847 se jako součást rámce pro monitorování a hodnocení použijí tyto ukazatele:

a)

ukazatele stanovené v příloze II nařízení (EU) 2021/847;

b)

ukazatele stanovené v příloze tohoto nařízení, které měří výstupy, výsledky a dopady programu.

2.   Ukazatele uvedené v odstavci 1 se měří každoročně, s výjimkou ukazatelů dopadu uvedených v bodě 1 písm. a) a bodě 3 přílohy tohoto nařízení, které se měří každé dva roky a jako součást průběžných a závěrečných hodnocení v souladu s článkem 15 nařízení (EU) 2021/847.

3.   Na žádost Komise poskytnou příjemci finančních prostředků z programu Komisi údaje a informace týkající se ukazatelů uvedených v odstavci 1, které jsou relevantní za účelem příspěvků k rámci pro monitorování a hodnocení.

Článek 2

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2022.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. srpna 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 188, 28.5.2021, s. 1.


PŘÍLOHA

Seznam dalších ukazatelů týkajících se rámce pro monitorování a hodnocení programu Fiscalis podle článků 14 a 15 nařízení (EU) 2021/847

A.   Ukazatele výstupů

1)

Vývoj společných složek evropských elektronických systémů (EES):

a)

počet projektů v oblasti informačních technologií (IT) v zahajovací fázi;

b)

počet projektů v oblasti IT ve fázi realizace;

c)

podíl projektů IT, jejichž skutečné náklady odpovídají předpokladům;

d)

podíl projektů IT se statusem „souhlasí“ v souladu s požadavky stanovenými ve víceletém strategickém plánu pro oblast daní (MASP-T).

2)

Dodání společných složek systému EES:

a)

počet projektů IT uvolněných do výroby v souladu s požadavky práva Unie;

b)

podíl společných složek systému EES dodaných podle harmonogramu MASP-T;

c)

počet provedených revizí lhůt pro dodání společných složek systému EES.

3)

Spolehlivost systému EES (kapacita společné komunikační sítě).

4)

Spolehlivost služeb podpory IT:

a)

podíl mimořádných událostí vyřešených včas;

b)

spokojenost uživatelů s poskytovanými službami podpory.

5)

Úroveň podpory budování kapacit poskytované prostřednictvím činností založených na spolupráci (kvalita činností založených na spolupráci).

6)

Stupeň povědomí o programech.

B.   Ukazatele výsledků

1)

Úroveň konzistentnosti daňových předpisů a politiky a jejich provádění (příspěvek nových společných složek systému EES k usnadnění konzistentního provádění práva a politiky Unie).

2)

Používání klíčového systému EES zaměřeného na zvýšení vzájemné propojenosti a výměnu informací (počet vyměňovaných zpráv mezi systémy).

3)

Úroveň operativní spolupráce mezi vnitrostátními orgány:

a)

příspěvek nových společných složek systému EES k usnadnění operativní spolupráce mezi vnitrostátními orgány;

b)

počet aktivních uživatelů online platformy pro spolupráci;

c)

počet interakcí na platformě pro spolupráci;

d)

spokojenost uživatelů s online platformou pro spolupráci.

4)

Provozní výkonnost vnitrostátních orgánů:

a)

příspěvek nových společných složek systému EES ke zlepšení provozní výkonnosti vnitrostátních orgánů;

b)

příspěvek výstupů týkajících se činností založených na spolupráci a odborné způsobilosti ke zlepšení provozní výkonnosti vnitrostátních orgánů.

C.   Ukazatele dopadu

1)

Vývoj ochrany finančních a hospodářských zájmů Unie a členských států:

a)

odhadované nedoplatky daně z přidané hodnoty;

b)

příspěvek správní spolupráce k ochraně finančních zájmů členských států.

2)

Příspěvek k lepšímu fungování vnitřního trhu (počet případů před zahájením řízení o nesplnění povinnosti a řízení o nesplnění povinnosti v souvislosti se zdaněním).

3)

Vývoj v oblasti konkurenceschopnosti Unie a spravedlivé hospodářské soutěže v rámci Unie (předvyplňování daňových přiznání nebo daňových výměrů).


25.11.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 305/5


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/2301

ze dne 23. listopadu 2022,

kterým se stanoví trajektorie naplňování s průběžnými cíli pro rok 2023 pro každý členský stát s podzemními zásobníky plynu na jeho území a přímo propojených s jeho oblastí trhu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1938 ze dne 25. října 2017 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a o zrušení nařízení (EU) č. 994/2010 (1), a zejména na čl. 6a odst. 7 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V návaznosti na ruskou vojenskou agresi vůči Ukrajině a vzhledem k možnosti dlouhodobého přerušení či dokonce zastavení dodávek plynu z Ruska přijala Unie iniciativy ke zvýšení své připravenosti na tato narušení s cílem chránit své občany a hospodářství Unie.

(2)

V této souvislosti bylo přijato nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/1032 (2) s cílem zajistit naplnění podzemních zásobníků plynu v členských státech pro zimní období 2022–2023 a dále.

(3)

Pokud jde o rok 2023 a následující roky, čl. 6a odst. 7 první pododstavec nařízení (EU) 2017/1938 stanoví, že každý členský stát s podzemními zásobníky plynu musí do 15. září předchozího roku předložit Komisi návrh trajektorie naplňování s průběžnými cíli pro únor, květen, červenec a září, včetně technických informací, týkající se těchto zařízení na jeho území a přímo propojených s jeho oblastí trhu v souhrnné podobě. Trajektorie naplňování a příslušné průběžné cíle vychází z průměrné míry naplňování během předcházejících pěti let.

(4)

V čl. 6a odst. 7 třetím pododstavci nařízení (EU) 2017/1938 se stanoví, že na základě technických informací poskytnutých každým členským státem a s přihlédnutím k posouzení Koordinační skupiny pro otázky plynu musí Komise přijmout prováděcí akty, kterými stanoví trajektorii naplňování pro každý členský stát do 15. listopadu předchozího roku přezkumným postupem podle čl. 18a odst. 2 výše uvedeného nařízení. Komisi je nápomocen výbor v rámci postupu projednávání ve výboru uvedený v čl. 18a odst. 1 nařízení (EU) 2017/1938, „Výbor pro skladování plynu“.

(5)

Komise má do 15. listopadu 2022 přijmout prováděcí akty, kterými stanoví trajektorie naplňování s průběžnými cíli pro rok 2023 pro členské státy s podzemními zásobníky plynu. Vzhledem k časovým omezením pro přijetí těchto prováděcích aktů by měl být přijat jediný prováděcí akt pro všechny dotčené členské státy.

(6)

S ohledem na vysokou nejistotu, pokud jde obecnou situaci bezpečnosti dodávek plynu a vývoj nabídky zemního plynu a poptávky po něm v Unii i jednotlivých členských státech, různé scénáře spotřeby v závislosti na zimních teplotách a rozsah dobrovolných opatření ke snížení poptávky zavedených členskými státy na základě článku 3 nařízení Rady (EU) 2022/1369 (3) by trajektorie naplňování stanovené v tomto nařízení měly zahrnovat technicky proveditelné minimální průběžné cíle, které členským státům umožní splnit cíl 90% naplnění do 1. listopadu 2023.

(7)

Trajektorie naplňování by měly v co největší míře zohledňovat trajektorie naplňování předložené členskými státy a průměrnou míru naplnění v členských státech v předchozích pěti letech. Technická proveditelnost průběžných cílů stanovených v tomto nařízení by měla rovněž zohlednit souhrnnou křivku vtláčecí kapacity úložišť každého členského státu. Tyto cíle by měly být stanoveny tak, aby zajišťovaly bezpečnost dodávek plynu na úrovni Unie, přičemž se vyvarují zbytečné zátěži pro členské státy, účastníky trhu s plynem, provozovatele skladovacích zařízení či zákazníky a nenaruší nepřiměřeně hospodářskou soutěž mezi skladovacími zařízeními nacházejícími se v sousedících členských státech.

(8)

Průběžný cíl pro 1. únor 2023 je důležitým průběžným cílem pro bezpečnost dodávek v zimních obdobích 2022–2023 a 2023–2024. Cílem stanovení tohoto cíle na minimální průměr Unie ve výši 45 % je zajistit bezpečnost dodávek v prosinci 2022 a lednu 2023, kdy je poptávka po plynu vysoká, a zároveň zabránit vyčerpání zásob v únoru a březnu 2023. Flexibilita by měla být poskytnuta zejména v prvních zimních měsících v případě, že zima bude chladnější než průměr. Pokud zimní měsíce nebudou chladnější než průměr, měly by členské státy usilovat o společné naplnění ve výši 55 % kapacity podzemních zásobníků plynu v Unii.

(9)

V souladu s nařízením (EU) 2017/1938 se má za to, že úrovně naplňování, které zůstávají o maximálně pět procentních bodů nižší než cíl, splňují cíle nařízení (EU) 2017/1938. Je-li úroveň naplnění v členském státě o více než pět procentních bodů pod úrovní jeho trajektorie naplňování, měl by příslušný orgán okamžitě přijmout účinná opatření ke zvýšení úrovně naplnění. Členské státy by o těchto opatřeních měly informovat Komisi a Koordinační skupinu pro otázky plynu.

(10)

V případě členských států, na něž se vztahuje čl. 6a odst. 3 nařízení (EU) 2017/1938, by měl být cíl naplňování snížen o objem, který byl během referenčního období 2016–2021 dodán do třetích zemí, činil-li průměrný objem dodávek během těžebního období (říjen – duben) více než 15 TWh ročně.

(11)

Evropská komise oznámila zřízení energetické platformy EU, která mimo jiné stanoví potenciální společný nákup plynu, což je ujednání, které potvrdila Evropská rada ve svých závěrech ze zasedání ve dnech 30. a 31. května 2022. Společný nákup může přispět k rovnějšímu přístupu podniků v celé EU k novým nebo alternativním zdrojům plynu za lepších podmínek. Využívání agregace poptávky by zejména mohlo členským státům pomoci zmírnit problémy týkající se období plnění zásobníků 2023–2024 tím, že v mezích právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže umožní podporu lépe koordinovaného řízení plnění a skladování a pomůže zabránit nadměrným výkyvům cen způsobeným mimo jiné nekoordinovaným plněním zásobníků.

(12)

Členské státy by měly splnit cíl 90% naplnění svých zásobníků uvedený v čl. 6a odst. 1 nařízení (EU) 2017/1938, zejména agregací poptávky a účastí na mechanismech společného nákupu, jak je stanoveno ve sdělení Komise ze dne 18. října 2022.

(13)

Při naplňování zásobníků a s ohledem na výzvy spojené s obdobím plnění v roce 2023 by členské státy měly co nejlépe využívat všechny dostupné koordinační nástroje na úrovni EU. Využití energetické platformy EU pro agregaci poptávky s ohledem na potenciální společný nákup plynu může přispět k lepší koordinaci naplňování zásobníků. Členské státy by se například již měly připravit na účast na agregaci poptávky s objemy rovnajícími se alespoň 15 % celkového objemu nezbytného ke splnění cíle ve výši 90 %.

(14)

Trajektorie naplňování by měly rovněž zohlednit posouzení Koordinační skupiny pro otázky plynu, která byla konzultována na jejím zasedání dne 21. října 2022.

(15)

Vzhledem k potřebě stanovit trajektorie naplňování pro rok 2023 do 15. listopadu 2022 by toto nařízení mělo vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

(16)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro skladování plynu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Trajektorie naplňování pro rok 2023

Trajektorie naplňování s průběžnými cíli pro rok 2023 pro členské státy s podzemními zásobníky na jejich území a přímo propojených s jejich oblastí trhu jsou stanoveny v příloze.

Článek 2

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. listopadu 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 280, 28.10.2017, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/1032 ze dne 29. června 2022, kterým se mění nařízení (EU) 2017/1938 a (ES) č. 715/2009, pokud jde o uskladňování zemního plynu (Úř. věst. L 173, 30.6.2022, s. 17).

(3)  Nařízení Rady (EU) 2022/1369 ze dne 5. srpna 2022 o koordinovaných opatřeních ke snížení poptávky po plynu (Úř. věst. L 206, 8.8.2022, s. 1).


PŘÍLOHA

Trajektorie naplňování s průběžnými cíli pro rok 2023 pro členské státy s podzemními zásobníky plynu (1)

Členský stát

Průběžný cíl pro 1. únor

Průběžný cíl pro 1. květen

Průběžný cíl pro 1. červenec

Průběžný cíl pro 1. září

AT

49 %

37 %

52 %

67 %

BE

30 %

5 %

40 %

78 %

BG

45 %

29 %

49 %

71 %

CZ

45 %

25 %

30 %

60 %

DE

45 %

10 %

30 %

65 %

DK

45 %

40 %

60 %

80 %

ES

59 %

62 %

68 %

76 %

FR

41 %

7 %

35 %

81 %

HR

46 %

29 %

51 %

83 %

HU

51 %

37 %

65 %

86 %

IT

45 %

36 %

54 %

72 %

LV

45 %

41 %

63 %

90 %

NL

49 %

34 %

56 %

78 %

PL

45 %

30 %

50 %

70 %

PT

70 %

70 %

80 %

80 %

RO

40 %

41 %

67 %

88 %

SE

45 %

5 %

5 %

5 %

SK

45 %

25 %

27 %

67 %


(1)  Na tuto přílohu se vztahují poměrné povinnosti každého členského státu podle nařízení (EU) 2017/1938, a zejména článků 6a, 6b a 6c uvedeného nařízení. V členských států, na něž se vztahuje ustanovení čl. 6a odst. 2, se poměrný průběžný cíl vypočítá vynásobením hodnoty uvedené v tabulce mezní hodnotou 35 % a vydělením výsledku 90 %.


25.11.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 305/9


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/2302

ze dne 23. listopadu 2022,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 183 písm. b) uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2014 ze dne 16. dubna 2014 o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů a zrušení nařízení Rady (ES) č. 1216/2009 a (ES) č. 614/2009 (2), a zejména na čl. 5 odst. 6 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1484/95 (3) stanovilo prováděcí pravidla k režimu dodatečných dovozních cel a určilo reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin.

(2)

Z pravidelné kontroly údajů, na jejichž základě se stanoví reprezentativní ceny produktů v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, vyplývá nutnost změnit reprezentativní ceny pro dovoz některých produktů s přihlédnutím k cenovým rozdílům podle původu.

(3)

Nařízení (ES) č. 1484/95 by mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

Vzhledem k tomu, že je nutné začít uplatňovat uvedené opatření co nejdříve poté, co budou k dispozici aktualizované údaje, je třeba, aby toto nařízení vstoupilo v platnost dnem vyhlášení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 1484/95 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. listopadu 2022.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Wolfgang BURTSCHER

generální ředitel

Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. L 150, 20.5.2014, s. 1.

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 1484/95 ze dne 28. června 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu dodatečných dovozních cel a určují reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se zrušuje nařízení č. 163/67/EHS (Úř. věst. L 145, 29.6.1995, s. 47).


PŘÍLOHA

„ŘÍLOHA I

Kód KN

Popis zboží

Reprezentativní cena

(EUR/100 kg)

Jistota uvedená v článku 3

(EUR/100 kg)

Původ  (1)

0207 14 10

Dělené maso, vykostěné, z kohoutů a slepic druhu Gallus domesticus, zmrazené

380,0

0

TH


(1)  Klasifikace zemí a území stanovená nařízením Komise (EU) 2020/1470 ze dne 12. října 2020 o klasifikaci zemí a území pro evropské statistiky mezinárodního obchodu se zbožím a o geografickém členění pro jiné podnikové statistiky (Úř. věst. L 334, 13.10.2020, s. 2).


25.11.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 305/12


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/2303

ze dne 24. listopadu 2022,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/1780, kterým se stanoví standardní formuláře pro uveřejňování oznámení v oblasti zadávání veřejných zakázek

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci postupů při zadávání některých zakázek na stavební práce, dodávky a služby zadavateli v oblasti obrany a bezpečnosti a o změně směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES (1), a zejména na čl. 32 odst. 1, čl. 52 odst. 2 a článek 64 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí (2), a zejména na čl. 33 odst. 1 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (3), a zejména na čl. 51 odst. 1, čl. 75 odst. 3 a čl. 79 odst. 3 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES (4), a zejména na čl. 71 odst. 1, čl. 92 odst. 3 a čl. 96 odst. 2 první pododstavec uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 89/665/EHS ze dne 21. prosince 1989 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek na dodávky a stavební práce (5), a zejména na článek 3a uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 92/13/EHS ze dne 25. února 1992 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se uplatňování pravidel Společenství pro postupy při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací (6), a zejména na článek 3a uvedené směrnice,

po konzultaci s Poradním výborem pro veřejné zakázky,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1780 (7) stanoví standardní formuláře (elektronické formuláře) pro uveřejňování oznámení v oblasti zadávání veřejných zakázek. Jeho cílem bylo nahradit prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1986 (8) a přizpůsobit standardní formuláře stanovené v uvedeném nařízení digitální transformaci.

(2)

Aby pomohla členským státům při plnění jejich povinností podávat zprávy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/33/ES (9), má Komise zveřejnit určité informace o čistých vozidlech v rámci sledování příslušných údajů dostupných v databázi Tenders Electronic Daily (TED) v souladu se směrnicemi 2014/24/EU a 2014/25/EU. S ohledem na nedávné změny směrnice 2009/33/ES (10) jsou v oznámeních o výsledku zadávacího řízení zapotřebí podrobnější informace. Tyto informace umožní podávat komplexní zprávy o vozidlech s nízkými a nulovými emisemi a o jiných vozidlech poháněných alternativními palivy, čímž se usnadní monitorovací činnosti v rámci TED a podávání zpráv členskými státy. Standardní formuláře by proto měly být upraveny tak, aby zahrnovaly další volitelná pole pro danou kategorii vozidel, příslušný odkaz na právní předpisy a ukazatel pro potvrzení, zda postup spadá do oblasti působnosti směrnice 2009/33/ES.

(3)

Aby se zajistilo sladění standardních formulářů s cíli Unie v oblasti životního prostředí a v zájmu jasnosti a jednotnosti podávání zpráv, s přihlédnutím k potřebám členských států, mělo by být pole pro zelené zadávání aktualizováno a pole pro zadávání inovací zjednodušeno.

(4)

Standardní formuláře by měly být rovněž upraveny a zdokonaleny v některých aspektech, které členské státy a Komise identifikovaly během postupu vedoucího k přijetí prováděcího nařízení (EU) 2019/1780, jako je popis některých obchodních termínů a jejich uplatňování.

(5)

K zajištění hladkého technického přechodu potřebují členské státy čas se na používání nových standardních formulářů připravit. Aby bylo jasné, že po určitou dobu lze používat jak standardní formuláře stanovené prováděcím nařízením (EU) 2015/1986, tak standardní formuláře zavedené prováděcím nařízením (EU) 2019/1780, měla by být stanovena přechodná ustanovení. Z důvodů právní jistoty by datum zrušení prováděcího nařízení (EU) 2015/1986 mělo být sladěno s datem použitelnosti nařízení (EU) 2019/1780.

(6)

Prováděcí nařízení (EU) 2019/1780 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Prováděcí nařízení (EU) 2019/1780 se mění takto:

1)

článek 3 se nahrazuje tímto:

„Článek 3

Zrušení

Prováděcí nařízení (EU) 2015/1986 se zrušuje s účinkem ode dne 14. listopadu 2022.“;

2)

vkládá se nový článek 3a, který zní:

„Článek 3a

Přechodná ustanovení

Ode dne 14. listopadu 2022 do dne 24. října 2023 lze pro uveřejňování oznámení v Úředním věstníku Evropské unie použít jak formuláře stanovené tímto nařízením, tak i formuláře stanovené prováděcím nařízením (EU) 2015/1986.“;

3)

příloha se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. listopadu 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 216, 20.8.2009, s. 76.

(2)  Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 65.

(4)  Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 243.

(5)  Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33.

(6)  Úř. věst. L 76, 23.3.1992, s. 14.

(7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1780 ze dne 23. září 2019, kterým se stanoví standardní formuláře pro uveřejňování oznámení v oblasti zadávání veřejných zakázek a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2015/1986 („elektronické formuláře“) (Úř. věst. L 272, 25.10.2019, s. 7).

(8)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1986 ze dne 11. listopadu 2015, kterým se stanoví standardní formuláře pro uveřejňování oznámení v oblasti zadávání veřejných zakázek a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 842/2011 (Úř. věst. L 296, 12.11.2015, s. 1).

(9)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/33/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře čistých silničních vozidel na podporu nízkoemisní mobility (Úř. věst. L 120, 15.5.2009, s. 5).

(10)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1161 ze dne 20. června 2019, kterou se mění směrnice 2009/33/ES o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel (Úř. věst. L 188, 12.7.2019, s. 116).


PŘÍLOHA

V příloze se tabulka 2 nahrazuje tímto:

„Tabulka 2

Pole ve standardních formulářích a oznámeních

Úroveň

ID

Název

Druh údaje

Popis

Plánování

Zadávání

Ozn. o záměru

Výsledek

Změna smlouvy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

+

BG-1

Oznámení

-

Základní informace o oznámení.

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

++

BT-04

Identifikátor zadávacího řízení

Identifikátor

Identifikátor evropského postupu zadávání veřejných zakázek, jedinečný identifikátor zadávacího řízení. Uvedení tohoto identifikátoru ve všech uveřejňovaných verzích daného oznámení (např. v TED, na celostátních nebo regionálních portálech pro uveřejňování) umožňuje jedinečnou identifikaci zadávacích řízení v rámci Unie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

++

BT-701

Identifikátor oznámení

Identifikátor

Identifikátor oznámení v rámci evropského postupu zadávání veřejných zakázek. Uvedení tohoto identifikátoru ve všech uveřejňovaných verzích daného oznámení (např. v TED, na celostátních nebo regionálních portálech pro uveřejňování) umožňuje jedinečnou identifikaci oznámení týkajících se zadávacích řízení v rámci Unie.

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

++

BT-757

Verze oznámení

Identifikátor

Verze oznámení. Tento údaj pomáhá například sledovat verze oznámení nebo změny oznámení před uveřejněním.

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

++

BT-01

Právní základ řízení

Kód

Právní základ (např. unijní nebo vnitrostátní právní akt), podle kterého zadávací řízení probíhá nebo (v případě předběžných oznámení) podle kterého zadávací řízení probíhat bude (budou).

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

++

BT-03

Typ formuláře

Kód

Typ formuláře podle právních přepisů o zadávání veřejných zakázek.

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

++

BT-02

Typ oznámení

Kód

Typ oznámení podle právních přepisů o zadávání veřejných zakázek.

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

++

BT-05

Datum odeslání oznámení

Datum

Datum a čas, kdy kupující odeslal oznámení k uveřejnění.

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

++

BT-803

Datum odeslání oznámení eSenderem

Datum

Datum a čas, kdy eSender oznámení elektronicky předal Úřadu pro publikace Evropské unie.

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

++

BT-738

Upřednostňované datum uveřejnění oznámení

Datum

Upřednostňované datum uveřejnění oznámení v TED (např. ve snaze předejít uveřejnění v den, který je státním svátkem).

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

++

BT-702

Úřední jazyk oznámení

Kód

Jazyk nebo jazyky, v nichž je toto oznámení oficiálně dostupné. Daná jazyková znění jsou z právního hlediska rovnocenná.

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

+

BG-125

Předchozí plánování

-

Informace o předběžném oznámení nebo jiném obdobném oznámení souvisejícím s daným oznámením. Tyto informace se mohou lišit podle částí zakázky. U předběžného oznámení použitého pouze pro informační účely se uvedené informace mohou lišit i v jednotlivých částech oznámení, které se později mohou stát částí zakázky nebo samostatnou zakázkou.

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

 

 

 

++

BT-125

Identifikátor předchozího plánování

Identifikátor

Identifikátor předběžného oznámení nebo jiného obdobného oznámení souvisejícího s daným oznámením.

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

 

 

 

++

BT-1251

Identifikátor části předchozího plánování

Identifikátor

Identifikátor části předběžného oznámení nebo jiného obdobného oznámení souvisejícího s daným oznámením.

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

 

 

 

+

BG-703

Organizace

-

Informace o organizaci. Tyto informace se mohou lišit podle částí zakázky, podle smluv, podle nabídek apod. U předběžného oznámení použitého pouze pro informační účely se uvedené informace mohou lišit i v jednotlivých částech oznámení, které se později mohou stát částí zakázky nebo samostatnou zakázkou.

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

++

BT-13720

Identifikátor části oznámení organizace

Identifikátor

Identifikátor jedné nebo více částí daného oznámení. Informace uvedené v oddíle „Organizace“ se týkají daného oddílu nebo oddílů.

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

++

BT-500

Název organizace

Text

Úřední název organizace.

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

++

BT-501

Identifikátor organizace

Identifikátor

Identifikátor organizace. Uvádějí se všechny identifikátory organizace.

P

P

V

P

P

V

P

P

V

P

P

P

P

P

P

P

P

V

P

P

P

V

P

P

V

V

V

V

P

P

V

P

P

P

P

P

P

P

P

P

++

BT-16

Název části organizace

Text

Název části organizace (např. příslušného oddělení významného kupujícího).

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

++

BT-510

Ulice organizace

Text

Název ulice fyzické adresy organizace a další identifikace (např. číslo budovy).

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

++

BT-513

Město organizace

Text

Obec, kde má organizace fyzickou adresu.

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

++

BT-512

Poštovní směrovací číslo organizace

Text

Poštovní směrovací číslo fyzické adresy organizace.

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

++

BT-507

Nižší územní jednotka země organizace

Kód

Umístění fyzické adresy organizace podle společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS). Použije se klasifikační kód NUTS3.

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

++

BT-514

Kód země organizace

Kód

Země fyzické adresy organizace.

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

++

BT-502

Kontaktní místo organizace

Text

Název oddělení nebo jiného kontaktního místa pro komunikaci s organizací. Aby se předešlo zbytečnému zpracování osobních údajů, umožní kontaktní místo identifikaci fyzické osoby pouze v nezbytných případech (ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725).

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

++

BT-506

Kontaktní e-mailová adresa organizace

Text

E-mailová adresa, na níž lze organizaci kontaktovat. Aby se předešlo zbytečnému zpracování osobních údajů, umožní e-mailová adresa identifikaci fyzické osoby pouze v nezbytných případech (ve smyslu nařízení (EU) 2016/679 a nařízení (EU) 2018/1725).

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

++

BT-503

Kontaktní telefonní číslo organizace

Text

Telefonní číslo, na němž lze organizaci kontaktovat. Aby se předešlo zbytečnému zpracování osobních údajů, umožní telefonní číslo identifikaci fyzické osoby pouze v nezbytných případech (ve smyslu nařízení (EU) 2016/679 a nařízení (EU) 2018/1725).

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

++

BT-739

Kontaktní faxové číslo organizace

Text

Faxové číslo, na němž lze organizaci kontaktovat. Aby se předešlo zbytečnému zpracování osobních údajů, umožní faxové číslo identifikaci fyzické osoby pouze v nezbytných případech (ve smyslu nařízení (EU) 2016/679 a nařízení (EU) 2018/1725).

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

++

BT-505

Internetová adresa organizace

URL

Internetové stránky organizace.

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

++

BT-509

Digitální brána organizace pro elektronické doručování

URL

Jednotný lokátor zdroje organizace pro výměnu dat a dokumentů.

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

++

BT-633

Organizace – fyzická osoba

Ukazatel

Organizace je fyzická osoba.

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

++

BT-08

Úloha organizace

Kód

Úloha organizace v zadávacím řízení (např. kupující, vítěz). V oznámení musí být uvedeny všechny organizace, které mají v řízení úlohu kupujícího, vítěze, orgánu příslušného k přezkumu, kupujícího pořizujícího dodávky a/nebo služby určené pro jiné kupující, kupujícího zadávajícího veřejné zakázky nebo uzavírajícího rámcové dohody na stavební práce, dodávky nebo služby určené pro jiné kupující.

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

++

BT-770

Dílčí úloha organizace

Kód

Dílčí úloha organizace v zadávacím řízení (např. vedoucí skupiny, organizace poskytující další informace o zadávacím řízení).

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

++

BG-3

Kupující

-

Další informace o kupujícím.

P

P

P

P

P

V

P

P

V

P

P

V

V

P

P

P

P

V

P

V

V

V

P

P

V

V

V

V

P

P

V

P

V

V

P

P

P

 

 

 

+++

BT-508

URL profilu kupujícího

URL

Internetové stránky, na kterých kupující zveřejňuje informace týkající se zadávacích řízení (např. oznámení, zadávací dokumentaci).

P

P

P

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

 

 

 

+++

BT-11

Typ kupujícího z právního hlediska

Kód

Typ kupujícího podle právních předpisů o zadávání veřejných zakázek (např. ústřední orgán státní správy, veřejnoprávní subjekt, veřejný podnik).

P

V

V

P

V

V

P

V

V

P

V

V

V

P

V

P

V

V

P

V

V

V

P

V

V

V

V

V

P

V

V

P

V

V

P

P

V

 

 

 

+++

BT-740

Kupující – zadavatel

Ukazatel

Kupující je zadavatel.

 

 

V

 

 

V

 

 

V

 

 

 

 

P

 

 

 

V

P

 

 

 

 

 

 

 

V

V

 

 

V

P

 

 

P

 

 

 

 

 

+++

BT-10

Činnost veřejného zadavatele

Kód

Hlavní činnost veřejného zadavatele.

P

P

V

P

P

V

P

P

V

P

P

V

V

P

P

P

P

V

P

V

V

 

P

P

V

V

V

V

P

P

V

P

V

V

P

P

P

 

 

 

+++

BT-610

Činnost zadavatele

Kód

Hlavní činnost zadavatele.

 

P

V

 

P

V

 

P

V

 

P

 

V

P

P

 

P

V

P

 

V

 

 

P

 

V

V

V

 

P

V

P

 

V

P

 

P

 

 

 

++

BG-4

Vítěz

-

Další informace o vítězi, uchazeči nebo subdodavateli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

P

P

V

P

P

P

P

P

P

 

 

 

+++

BT-165

Velikost vítěze

Kód

Velikost vítěze, uchazeče nebo subdodavatele (např. mikropodnik, malý podnik, střední podnik).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

P

P

V

P

P

P

P

P

P

 

 

 

+++

BT-706

Státní příslušnost majitele vítěze

Kód

Státní příslušnost (nebo příslušnosti) skutečného majitele (skutečných majitelů) vítěze, uchazeče nebo subdodavatele, jak je uvedeno v rejstříku nebo rejstřících zřízených směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/843. Pokud takový rejstřík neexistuje (např. v případě zhotovitelů, dodavatelů nebo poskytovatelů usazených mimo Unii), uvedou se obdobné informace z jiných zdrojů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

 

 

 

+++

BT-746

Vítěz kótován

Ukazatel

Státní příslušnost (nebo příslušnosti) skutečného majitele (skutečných majitelů) vítěze, uchazeče nebo subdodavatele není uvedena v rejstříku nebo rejstřících zřízených směrnicí (EU) 2018/843, protože vítěz je kótován na regulovaném trhu (např. na burze cenných papírů), který zajišťuje náležitou transparentnost v souladu s právními předpisy pro boj proti praní peněz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

 

 

 

+

BG-2

Účel

-

Informace o účelu zadávacího řízení. Tyto informace se uvedou pro celé zadávací řízení, a pokud je zakázka rozdělena do částí, též pro jednotlivé části. U předběžného oznámení použitého pouze pro informační účely se uvedené informace mohou lišit i v jednotlivých částech oznámení, které se později mohou stát částí zakázky nebo samostatnou zakázkou.

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

++

BT-22

Interní identifikátor

Text

Interní identifikátor používaný pro soubory týkající se zadávacího řízení nebo části zakázky před přidělením identifikátoru zadávacího řízení (např. pocházející ze systému správy dokumentů kupujícího nebo ze systému pro plánování veřejných zakázek).

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

++

BT-23

Hlavní povaha

Kód

Hlavní povaha předmětu zakázky (např. stavebních prací). V případě smíšených zakázek (např. zakázek na stavební práce i na služby) může být hlavní povahou například povaha s nejvyšší odhadovanou hodnotou. Tyto informace se uvedou pro celé zadávací řízení.

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

V

V

V

++

BT-531

Doplňující povaha

Kód

Povaha předmětu zakázky (např. služeb), která doplňuje hlavní povahu.

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

V

V

V

++

BT-21

Název

Text

Název zadávacího řízení nebo části zadávacího řízení.

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

V

V

V

++

BT-24

Popis

Text

Popis povahy, množství nebo objemu předmětu zakázky nebo potřeb a požadavků, které v daném zadávacím řízení nebo části zadávacího řízení musí být splněny. V případě oznámení o změně smlouvy popis zadávacího řízení před změnou a po změně.

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

++

BT-27

Odhadovaná hodnota

Hodnota

Odhadovaná hodnota zadávacího řízení nebo jeho části za celou dobu jeho trvání, včetně opčních práv a prodloužení.

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

 

V

V

V

V

V

V

V

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

 

 

 

 

 

++

BT-271

Maximální hodnota rámcové dohody

Hodnota

Maximální hodnota rámcové dohody zadávacího řízení nebo jeho části za celou dobu jeho trvání, včetně opčních práv a prodloužení. Tato hodnota zahrnuje všechny zakázky, které mají být zadány na základě rámcové dohody.

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

 

 

V

V

V

 

V

V

V

 

 

V

V

V

 

V

V

V

 

V

V

 

 

 

 

 

 

++

BG-557

Maximální hodnota skupiny na základě rámcové dohody

-

Informace o maximální hodnotě, která může být na základě rámcové dohody vynaložena na skupinu částí. Tato informace může být poskytnuta, když je maximální hodnota skupiny částí nižší než celkový součet hodnot jednotlivých částí v dané skupině (např. když má více částí společný rozpočet).

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

 

 

V

V

V

 

V

V

V

 

 

V

V

V

 

V

V

V

 

V

V

 

 

 

 

 

 

+++

BT-557

Identifikátor části, odhadovaná maximální hodnota skupiny na základě rámcové dohody

Identifikátor

Identifikátor části zadávacího řízení, která je součástí skupiny částí, jejíž odhadovaná maximální hodnota je nižší než celkový součet jednotlivých odhadovaných maximálních hodnot všech částí dohromady (např. když má více částí společný rozpočet).

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

 

 

V

V

V

 

V

V

V

 

 

V

V

V

 

V

V

V

 

V

V

 

 

 

 

 

 

+++

BT-157

Maximální hodnota skupiny na základě rámcové dohody

Hodnota

Maximální hodnota, která může být na základě rámcové dohody vynaložena na skupinu částí. Tato informace může být poskytnuta, když je maximální hodnota skupiny částí nižší než celkový součet maximálních hodnot jednotlivých částí v dané skupině (např. když má více částí společný rozpočet). Maximální hodnotou se rozumí hodnota všech zakázek, které mají být zadány na základě rámcové dohody po celou dobu jejího trvání, včetně opčních práv a prodloužení.

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

 

 

V

V

V

 

V

V

V

 

 

V

V

V

 

V

V

V

 

V

V

 

 

 

 

 

 

++

BG-261

Klasifikace

-

Informace o klasifikaci(ích) popisující(ch) předmět zakázky. Použije se typ klasifikace podle společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV). Kromě toho mohou být v budoucnu doplněny jiné klasifikace.

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

V

V

V

+++

BT-26

Typ klasifikace

Kód

Typ klasifikace popisující předmět zakázky (např. CPV).

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

V

V

V

+++

BT-262

Hlavní klasifikační kód

Kód

Klasifikační kód, který předmět zakázky nejlépe charakterizuje.

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

V

V

V

+++

BT-263

Doplňkové klasifikační kódy

Kód

Doplňkový klasifikační kód, který předmět zakázky rovněž charakterizuje.

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

++

BT-25

Množství

Číslo

Požadovaný počet jednotek.

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

 

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

++

BT-625

Jednotka

Kód

Jednotka pro vyjádření zboží, služby nebo stavebních prací, například hodiny nebo kilogramy. Je-li kód CPV dodávka nevyžadující další jednotku (např. automobily), jednotka se neuvádí a množství je definováno počtem, např. „počet automobilů“.

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

 

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

++

BT-53

Opční práva

Ukazatel

Kupující si vyhrazuje právo (není povinné) zadat zhotoviteli, dodavateli nebo poskytovateli další zakázky (po dobu platnosti zakázky).

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

P

V

V

V

 

P

P

V

P

V

V

V

 

 

V

V

V

V

P

V

V

P

V

V

V

 

 

V

V

V

++

BT-54

Popis opčních práv

Text

Popis opčních práv.

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

P

V

V

V

 

P

P

V

P

V

V

V

 

 

V

V

V

V

P

V

V

P

V

V

V

 

 

V

V

V

++

BT-94

Opakování

Ukazatel

Zakázka, jež může být v dohledné budoucnosti zahrnuta i do jiného řízení. (Například pravidelně vyhlašované zadávací řízení na komunální služby. Nepatří sem zadání několika zakázek v rámci jednoho systému kvalifikace, rámcová dohoda ani dynamický nákupní systém.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

V

V

++

BT-95

Popis opakování

Text

Jakékoli další informace o opakování (např. předpokládané načasování).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

V

V

+

BG-708

Místo plnění

-

Informace o hlavním místě plnění stavebních prací v případě zakázky na stavební práce, hlavním místě dodání nebo plnění v případě dodávek a služeb. Zahrnuje-li místo plnění několik oblastí NUTS 3 (např. dálnice, vnitrostátní síť úřadů práce), uvedou se všechny příslušné kódy. Tyto informace se mohou lišit podle částí zakázky. U předběžného oznámení použitého pouze pro informační účely se uvedené informace mohou lišit i v jednotlivých částech oznámení, které se později mohou stát částí zakázky nebo samostatnou zakázkou.

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

V

V

V

V

P

P

P

P

P

P

P

P

P

V

V

V

++

BT-5101

Ulice místa plnění

Text

Název ulice místa plnění a další identifikace (např. číslo budovy).

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

++

BT-5131

Město místa plnění

Text

Název města místa plnění.

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

++

BT-5121

Poštovní směrovací číslo místa plnění

Text

Poštovní směrovací číslo místa plnění.

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

++

BT-5071

Nižší územní jednotka země místa plnění

Kód

Umístění podle společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS). Použije se klasifikační kód NUTS3.

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

V

V

V

V

P

P

P

P

P

P

P

P

P

V

V

V

++

BT-5141

Kód země místa plnění

Kód

Země místa plnění.

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

V

V

V

V

P

P

P

P

P

P

P

P

P

V

V

V

++

BT-727

Místo plnění – jiné

Kód

Místo plnění může být dále vymezeno (např. „kdekoli v Evropském hospodářském prostoru“, „kdekoli v dané zemi“).

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

V

V

V

V

P

P

P

P

P

P

P

P

P

V

V

V

++

BT-728

Další informace o místě plnění

Text

Další informace o místě plnění.

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

+

BG-36

Doba trvání

-

Informace o době trvání zakázky, rámcové dohody, dynamického nákupního systému nebo systému kvalifikace. Musí být zahrnuta různá opční práva a prodloužení. Tyto informace se mohou lišit podle částí zakázky. U předběžného oznámení použitého pouze pro informační účely se uvedené informace mohou lišit i v jednotlivých částech oznámení, které se později mohou stát částí zakázky nebo samostatnou zakázkou.

 

 

 

V

V

V

P

P

P

P

P

V

V

V

P

P

P

P

P

V

V

P

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

 

 

V

V

V

++

BT-536

Počátek doby trvání

Datum

(Odhadované) datum zahájení zakázky, rámcové dohody, dynamického nákupního systému nebo systému kvalifikace.

 

 

 

V

V

V

P

P

P

P

P

V

V

V

P

P

P

P

P

V

V

P

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

 

 

V

V

V

++

BT-36

Délka trvání

Doba trvání

(Odhadovaná) délka trvání od zahájení do ukončení zakázky, rámcové dohody, dynamického nákupního systému nebo systému kvalifikace. Zahrnou se různá opční práva a prodloužení.

 

 

 

V

V

V

P

P

P

P

P

V

V

V

P

P

P

P

P

V

V

P

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

 

 

V

V

V

++

BT-537

Konec doby trvání

Datum

(Odhadované) datum ukončení zakázky, rámcové dohody, dynamického nákupního systému nebo systému kvalifikace.

 

 

 

V

V

V

P

P

P

P

P

V

V

V

P

P

P

P

P

V

V

P

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

 

 

V

V

V

++

BT-538

Doba trvání – jiné

Kód

Doba trvání není známa, je neomezená atd.

 

 

 

V

V

V

P

P

P

P

P

V

V

V

P

P

P

P

P

V

V

P

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

 

 

V

V

V

++

BT-58

Maximální prodloužení

Číslo

Maximální možný počet prodloužení smlouvy. Prodloužením si kupující vyhrazuje právo (není povinné) na prodloužení smlouvy (tj. prodloužení její platnosti), aniž by muselo být zahájeno nové zadávací řízení. Například smlouva může platit jeden rok a kupujícímu může být ponechána možnost smlouvu prodloužit (např. jednou, dvakrát) o další tři měsíce, je-li s poskytovanými službami spokojen.

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

 

P

V

P

P

V

V

V

V

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

 

 

V

V

V

++

BT-57

Popis prodloužení

Text

Jakékoli další informace o prodloužení.

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

 

P

V

V

P

V

V

V

V

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

 

 

V

V

V

+

BG-61

Finanční prostředky EU

-

Informace o finančních prostředcích Unie použitých na financování zakázky. Tyto informace se mohou lišit podle částí zakázky.

 

 

 

 

 

 

P

V

V

P

V

V

V

V

V

P

V

V

P

V

V

V

P

V

V

V

V

V

P

V

V

P

V

V

V

P

V

V

V

V

++

BT-60

Finanční prostředky EU

Ukazatel

Zakázka je alespoň částečně financována z prostředků Unie, např. z evropských strukturálních a investičních fondů nebo grantů poskytnutých Unií.

 

 

 

 

 

 

P

V

V

P

V

V

V

V

V

P

V

V

P

V

V

V

P

V

V

V

V

V

P

V

V

P

V

V

V

P

V

V

V

V

++

BG-614

Informace o finančních prostředcích EU

-

Informace o finančních prostředcích Evropské unie, které budou použity na financování řízení. Informace musí být co nejkonkrétnější (např. o konkrétních projektech, nikoli pouze o operačních programech).

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-7220

Programy financování z EU

Kód

Program finančních prostředků Unie použitých na alespoň částečné financování zakázky.

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-5010

Identifikátor finančních prostředků EU

Identifikátor

Identifikátor programu Unie použitého na alespoň částečné financování zakázky. Informace musí být co nejkonkrétnější (např. číslo grantové dohody, vnitrostátní identifikátor, zkratka projektu, číslo smlouvy).

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-6140

Podrobnosti o finančních prostředcích EU

Text

Další informace o programu nebo projektu Unie použitém na alespoň částečné financování zakázky.

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

BG-6

Řízení

-

Informace o zadávacím řízení

 

 

 

 

 

 

V

V

V

P

P

P

P

V

 

P

P

P

V

P

P

V

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

V

V

P

P

P

 

 

 

++

BT-09

Přeshraniční právní předpisy

Text

Právní předpisy použitelné v případě, že kupující z různých zemí zakázku zadávají společně v rámci jednoho zadávacího řízení.

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

 

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

 

 

 

++

BT-105

Druh řízení

Kód

Druh zadávacího řízení (např. podle typů uvedených ve směrnicích o zadávání veřejných zakázek, na něž se odkazuje v bodech odůvodnění tohoto aktu).

 

 

 

 

 

 

V

V

V

P

P

V

V

V

 

P

P

P

V

V

V

V

P

P

P

P

P

P

P

P

P

V

V

V

V

P

P

 

 

 

++

BT-88

Rysy řízení

Text

Hlavní rysy řízení (např. popis jednotlivých fází) a informace, kde lze nalézt úplné znění pravidel. Tyto informace se uvedou, jedná-li se o řízení, které není uvedeno ve směrnicích o zadávání veřejných zakázek. Jedná se například o koncese na sociální a jiné specifické služby a případy dobrovolného uveřejnění zadávacích řízení nedosahujících finančních limitů EU pro veřejné zakázky.

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

V

P

P

 

 

V

V

V

V

P

P

V

V

V

 

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

V

 

 

 

++

BT-106

Zkrácené řízení

Ukazatel

Lhůta pro přijetí žádostí o účast nebo pro nabídky v daném řízení může být zkrácena z důvodu naléhavé situace.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

P

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

V

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-1351

Odůvodnění zkráceného řízení

Text

Důvody k použití zkráceného řízení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

V

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

V

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-136

Kód odůvodnění přímého zadání

Kód

Důvody k použití řízení, které umožňuje přímé zadávání zakázek, tj. řízení, které nevyžaduje uveřejnění výzvy k účasti v soutěži v Úředním věstníku Evropské unie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

P

P

P

P

P

P

P

V

V

P

 

 

 

 

 

++

BT-1252

Identifikátor předchozího řízení odůvodňujícího přímé zadání

Identifikátor

Identifikátor předchozího řízení, jež odůvodňuje použití řízení, které umožňuje přímé zadávání zakázek, tj. odůvodňující řízení, které nevyžaduje uveřejnění výzvy k účasti v soutěži v Úředním věstníku Evropské unie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

P

P

P

P

P

P

P

V

V

P

 

 

 

 

 

++

BT-135

Text odůvodnění přímého zadání

Text

Důvody k použití řízení, které umožňuje přímé zadávání zakázek, tj. řízení, které nevyžaduje uveřejnění výzvy k účasti v soutěži v Úředním věstníku Evropské unie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

P

P

P

P

P

P

P

V

V

P

 

 

 

 

 

++

BT-31

Maximální přípustný počet částí

Číslo

Maximální počet částí, pro které může jeden uchazeč podat nabídky.

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

 

P

P

V

V

V

V

V

V

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-763

Všechny části požadovány

Ukazatel

Uchazeč musí podat nabídky pro všechny části.

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

 

V

V

V

V

V

V

V

V

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-33

Maximální počet zadaných částí

Číslo

Maximální počet částí, pro které lze jednomu uchazeči zadat zakázku (zakázky).

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

 

P

V

V

V

V

V

V

V

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BG-330

Nabídka pro skupinu částí

-

Uchazeči mohou podávat nabídky nejen pro jednotlivé části, ale též pro skupiny daných částí. Kupující pak může porovnat nabídky podané pro skupiny částí s nabídkami pro jednotlivé části a zhodnotit, které opční právo nejlépe splňuje kritéria pro zadání zakázky. Pro každou skupinu částí musí být stanovena jasná kritéria pro zadání zakázky.

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

 

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

+++

BT-330

Identifikátor skupiny

Identifikátor

Identifikátor skupiny částí daného řízení.

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

 

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

+++

BT-1375

Identifikátor skupiny částí

Identifikátor

Identifikátor části zadávacího řízení, která je součástí skupiny částí, pro něž lze podat a hodnotit jednu nabídku.

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

 

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

++

BG-709

Druhá fáze

-

Informace o druhé fázi dvoufázového řízení. Tyto informace se mohou lišit podle částí zakázky.

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

 

P

V

V

 

V

V

V

V

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-50

Minimální počet zájemců

Číslo

Minimální počet zájemců, kteří musí být vyzváni k účasti ve druhé fázi řízení.

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

 

P

V

V

 

V

V

V

V

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-661

Ukazatel – maximální počet zájemců

Ukazatel

Existuje maximální počet zájemců, kteří mohou být vyzváni k účasti ve druhé fázi řízení.

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

 

P

V

V

 

V

V

V

V

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-51

Maximální počet zájemců

Číslo

Maximální počet zájemců, kteří mohou být vyzváni k účasti ve druhé fázi řízení.

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

 

P

V

V

 

V

V

V

V

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-52

Postupné snižování

Ukazatel

Řízení probíhá v několika na sebe navazujících fázích. V každé fázi mohou být určití účastníci vyřazeni.

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

 

P

V

V

 

V

V

V

V

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-120

Jednání není nezbytné

Ukazatel

Kupující si vyhrazuje právo zadat zakázku na základě původních nabídek bez dalších jednání.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

BG-704

Odměna a porota

-

Informace o odměnách a porotě v soutěži o návrh. Tyto informace se mohou lišit podle částí zakázky.

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

 

V

V

V

V

V

V

V

P

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BG-44

Cena

-

Informace o hodnotě a pořadí ceny pro vítěze soutěže o návrh, inovační partnerství nebo soutěžní dialog (např. „první místo – 10 000  EUR“, „druhé místo – 5 000  EUR“).

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

 

V

V

V

V

V

V

V

P

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-644

Hodnota ceny

Hodnota

Hodnota případné ceny pro vítěze soutěže o návrh, inovační partnerství nebo soutěžní dialog.

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

 

V

V

V

V

V

V

V

P

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-44

Oceňované umístění

Číslo

Místo (např. první místo, druhé místo) v soutěži o návrh, inovační partnerství nebo soutěžní dialog, které získává cenu.

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

 

V

V

V

V

V

V

V

P

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-41

Navazující zakázka

Ukazatel

Jakákoli zakázka na služby na základě soutěže bude zadána jednomu z vítězů soutěže.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-45

Další informace v souvislosti s odměnami

Text

Další informace o navazujících zakázkách, cenách a platbách (např. nepeněžních cenách, platbách poskytovaných za účast).

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

 

V

V

V

V

V

V

V

V

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-42

Závazné rozhodnutí poroty

Ukazatel

Rozhodnutí poroty je pro kupujícího závazné.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-46

Jméno člena poroty

Text

Jméno člena poroty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-47

Název účastníka

Text

Název dříve vybraného účastníka. Účastník mohl být vybrán již v době uveřejnění soutěže o návrh, protože například informace o účasti světově uznávaných architektů má přilákat další potenciální účastníky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

BG-701

Důvody pro vyloučení

-

Stručný popis kritérií týkajících se osobní situace uchazečů, která může vést k jejich vyloučení. Uvede se seznam všech takových kritérií a požadované informace (např. vlastní prohlášení, dokumenty). Rovněž mohou být zahrnuty i zvláštní vnitrostátní důvody pro vyloučení.

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

V

P

V

V

V

V

V

V

V

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-67

Důvody pro vyloučení

Text

Stručný popis kritérií týkajících se osobní situace uchazečů, která může vést k jejich vyloučení. Uvede se seznam všech takových kritérií a požadované informace (např. vlastní prohlášení, dokumenty). Rovněž mohou být zahrnuty i zvláštní vnitrostátní důvody pro vyloučení.

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

V

P

V

V

V

V

V

V

V

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

BG-702

Kvalifikační kritéria pro výběr

-

Informace o kvalifikačních kritériích pro výběr (nebo kritériu). Musí být uvedena všechna kritéria. Tyto informace se mohou lišit podle částí zakázky.

 

 

 

 

 

 

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-747

Typ kvalifikačních kritérií pro výběr

Kód

Kritéria (nebo kritérium) týkající se například ekonomické a finanční způsobilosti nebo technické a odborné způsobilosti.

 

 

 

 

 

 

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-748

Použitá kvalifikační kritéria pro výběr

Kód

Kritéria (nebo kritérium) daného typu jsou použita, nejsou použita nebo jejich použití není dosud známo (v případě předběžného oznámení použitého jako výzva k účasti v soutěži nebo za účelem zkrácení lhůt).

 

 

 

 

 

 

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-749

Název kvalifikačních kritérií pro výběr

Text

Název kvalifikačních kritérií pro výběr (nebo kritéria).

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-750

Popis kvalifikačních kritérií pro výběr

Text

Stručný popis kvalifikačních kritérií pro výběr (nebo kritéria), včetně minimálních požadavků, požadované informace (např. vlastní prohlášení, dokumenty) a jak budou tato kritéria (nebo kritérium) použita k výběru zájemců, kteří budou vyzváni k účasti ve druhé fázi řízení (pokud byl stanoven maximální počet zájemců).

 

 

 

 

 

 

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-40

Kvalifikační kritéria pro vyzvání k účasti ve druhé fázi

Ukazatel

Kritéria (nebo kritérium) budou použita (pouze) k výběru zájemců, kteří budou vyzváni k účasti ve druhé fázi řízení (pokud byl stanoven maximální počet zájemců).

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

 

V

P

P

P

 

P

P

P

P

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BG-72

Číslo spojené s kvalifikačními kritérii pro vyzvání k účasti ve druhé fázi

-

Informace o čísle spojeném s kvalifikačními kritérii (nebo kritériem) použitými k výběru zájemců, kteří budou vyzváni k účasti ve druhé fázi řízení.

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

 

V

V

V

V

 

V

V

V

V

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-752

Číslo spojené s kvalifikačními kritérii pro vyzvání k účasti ve druhé fázi

Číslo

Číslo spojené s kvalifikačními kritérii pro výběr (nebo kritériem).

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

 

V

V

V

V

 

V

V

V

V

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-7531

Číslo spojené s kvalifikačními kritérii pro vyzvání k účasti ve druhé fázi – váha

Kód

Informace, zda číslo spojené s kvalifikačním kritériem pro výběr (nebo s kritérii) představuje poměrnou váhu (např. procentní podíl).

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

 

V

V

V

V

 

V

V

V

V

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-7532

Číslo spojené s kvalifikačními kritérii pro vyzvání k účasti ve druhé fázi – limit

Kód

Informace, zda číslo spojené s kvalifikačním kritériem pro výběr (nebo s kritérii) představuje limit (např. minimální bodové ohodnocení, maximální počet nabídek s nejvyšším ohodnocením).

 

 

 

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

 

V

V

V

V

 

V

V

V

V

V