ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 285

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 65
7. listopadu 2022


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2125 ze dne 31. října 2022, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Carne Barrosã (CHOP))

1

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2126 ze dne 31. října 2022 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení Castagna di Roccamonfina (CHZO)

3

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2127 ze dne 4. listopadu 2022 o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků Ecolab UA BPF 1-Propanol v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ( 1 )

4

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2022/2128 ze dne 27. října 2022, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2019/1311 o třetí sérii cílených dlouhodobějších refinančních operací (ECB/2019/21) (ECB/2022/37)

15

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

7.11.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 285/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/2125

ze dne 31. října 2022,

kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Carne Barrosã“ (CHOP))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 53 odst. 1 prvním pododstavcem nařízení (EU) č. 1151/2012 přezkoumala Komise žádost Portugalska o schválení změny specifikace chráněného označení původu „Carne Barrosã“ zapsaného do rejstříku podle nařízení Komise (ES) č. 1263/96 (2).

(2)

Protože daná změna není menšího rozsahu ve smyslu čl. 53 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012, zveřejnila Komise žádost o změnu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení v Úředním věstníku Evropské unie (3).

(3)

Jelikož Komisi nebylo předloženo žádné prohlášení o námitce podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012, musí být změna specifikace schválena,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna specifikace zveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie týkající se názvu „Carne Barrosã“ (CHOP) se schvaluje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. října 2022.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Janusz WOJCIECHOWSKI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1263/96 ze dne 1. července 1996, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 1107/96 o zápisu zeměpisných označení a označení původu podle postupu stanoveného v článku 17 nařízení (EHS) č. 2081/92 (Úř. věst. L 163, 2.7.1996, s. 19).

(3)  Úř. věst. C 252, 1.7.2022, s. 31.


7.11.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 285/3


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/2126

ze dne 31. října 2022

o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení „Castagna di Roccamonfina“ (CHZO)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Žádost o zápis názvu „Castagna di Roccamonfina“ předložená Itálií byla v souladu s čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 1151/2012 zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie (2).

(2)

Protože Komisi nebyla oznámena žádná námitka podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012, musí být název „Castagna di Roccamonfina“ zapsán do rejstříku,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Název „Castagna di Roccamonfina“ (CHZO) se zapisuje do rejstříku.

Název uvedený v prvním pododstavci označuje produkt třídy 1.6 Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované podle přílohy XI prováděcího nařízení Komise (EU) č. 668/2014 (3).

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. října 2022.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Janusz WOJCIECHOWSKI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 252, 1.7.2022, s. 26.

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 668/2014 ze dne 13. června 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 179, 19.6.2014, s. 36).


7.11.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 285/4


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/2127

ze dne 4. listopadu 2022

o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „Ecolab UA BPF 1-Propanol“ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (1), a zejména na čl. 44 odst. 5 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 26. března 2019 předložila společnost Ecolab Deutschland GmbH Evropské agentuře pro chemické látky (dále jen „agentura“) v souladu s čl. 43 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012 žádost o povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků s názvem „Ecolab UA BPF 1-Propanol“, které jsou typem přípravku 1 podle definice v příloze V uvedeného nařízení, a poskytla písemné potvrzení o souhlasu příslušného orgánu Švédska, že tuto žádost vyhodnotí. Žádost byla zaznamenána v registru biocidních přípravků pod číslem BC-RS050191-24.

(2)

Kategorie biocidních přípravků „Ecolab UA BPF 1-Propanol“ obsahuje jako účinnou látku propan-1-ol, která je zařazena na seznam schválených účinných látek vypracovaný na úrovni Unie, na nějž se odkazuje v čl. 9 odst. 2 nařízení (EU) č. 528/2012, pro typ přípravku 1.

(3)

Dne 9. září 2021 předložil hodnotící příslušný orgán v souladu s čl. 44 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012 agentuře zprávu o posouzení a závěry svého hodnocení.

(4)

V souladu s čl. 44 odst. 3 nařízení (EU) č. 528/2012 předložila agentura dne 24. března 2022 Komisi své stanovisko (2), návrh souhrnu vlastností biocidního přípravku (dále jen „souhrn vlastností přípravku“) pro kategorii „Ecolab UA BPF 1-Propanol“ a závěrečnou zprávu o posouzení této kategorie biocidních přípravků.

(5)

Agentura dospěla ve svém stanovisku k závěru, že kategorie přípravků „Ecolab UA BPF 1-Propanol“ spadá do definice „kategorie biocidních přípravků“ uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. s) nařízení (EU) č. 528/2012, je způsobilá pro povolení Unie v souladu s čl. 42 odst. 1 uvedeného nařízení a, s výhradou shody s návrhem souhrnu vlastností přípravku, splňuje podmínky stanovené v čl. 19 odst. 1 a 6 uvedeného nařízení.

(6)

Dne 12. dubna 2022 agentura Komisi předala návrh souhrnu vlastností přípravku ve všech úředních jazycích Unie v souladu s čl. 44 odst. 4 nařízení (EU) č. 528/2012.

(7)

Komise souhlasí se stanoviskem agentury, a domnívá se proto, že je vhodné udělit kategorii přípravků „Ecolab UA BPF 1-Propanol“ povolení Unie.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Společnosti Ecolab Deutschland GmbH se uděluje povolení Unie s číslem povolení EU-0028430-0000 pro dodávání na trh a používání kategorie biocidních přípravků „Ecolab UA BPF 1-Propanol“ v souladu se souhrnem vlastností biocidního přípravku uvedeným v příloze.

Povolení Unie je platné ode dne 27. listopadu 2022 do dne 31. října 2032.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. listopadu 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Stanovisko Evropské agentury pro chemické látky ze dne 1. března 2021 k povolení Unie pro „Ecolab UA BPF 1-Propanol“ (ECHA/BPC/315/2022), https://echa.europa.eu/bpc-opinions-on-union-authorisation.


PŘÍLOHA

Souhrn vlastností biocidního přípravku pro kategorii biocidních přípravků

Ecolab UA BPF 1-Propanol

Typ přípravku 1 – Osobní hygiena (dezinfekční prostředky)

Číslo povolení: EU-0028430-0000

Číslo záznamu v registru R4BP: EU-0028430-0000

ČÁST I

PRVNÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE

1.1.   Název kategorie biocidních přípravků

Název

Ecolab UA BPF 1-Propanol

1.2.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 01 - Osobní hygiena (Dezinfekční prostředky)

1.3.   Držitel povolení

Jméno (název) a adresa držitele povolení

Jméno (název)

Ecolab Deutschland GmbH

Adresa

Ecolab Allee 1, 40789 Monheim am Rhein Německo

Číslo povolení

EU-0028430-0000

Číslo záznamu v registru R4BP

EU-0028430-0000

Datum udělení povolení

27. listopadu 2022

Datum skončení platnosti povolení

31. října 2032

1.4.   Výrobce (výrobci) biocidních přípravků

Jméno výrobce

Ecolab Europe GmbH

Adresa výrobce

Richtistrasse 7, 8304 Wallisellen Švýcarsko

Umístění výrobních závodů

Richtistrasse 7, 8304 Wallisellen Švýcarsko

AFP GmbH, Otto-Brenner-Straße 16, 21337 Lüneburg Německo

Acideka S.A., Edificio Feria. Capuchinos de Basurto 6. 4a planta, 48013 Bilbao Španělsko

Adiego, Adiego Ctra De Valencia KM 5, 900, 50410 Cuarte de Huerva Zaragoza Španělsko

Allied Products, Allied Hygiene Unit 11, Belvedere Industrial Estate, Fishers Way, Belvedere, Kent, DA17 6BS Belvedere Spojené království

Arkema GmbH, Morschheimer Strasse 19, D-67292 Kirchheimbolanden Německo

Azelis Denmark, Lundtoftegårdsvej 95, 2800 Kgs Lyngby Dánsko

Belinka-Ljublijana, Belinka Zasavska Cesta, 95 1001 Lublaň Slovinsko

Radio street 24 Bld 1, 105005 Moskva Ruská federace

Bio Productions Ltd inc Starpro, 72 Victoria Road Victoria Industrial Estate, West Sussex, RH15 9LH Burgess Hill Spojené království

Bioxal SA, Route des Varennes - Secteur A, BP 30072 71103 Cedex Francie

Bores Srl, Via Pioppa 179, 44030 Pontegradella (FE) Itálie

Brenntag Ardennes, Route de Tournes, CD n 2, 08090 Cliron Francie

Brenntag CEE - Guntramsdorf, Blending Bahnstr 13 A, 2353 Guntramsdorf Rakousko

Brenntag GmbH, Humboldtring 15, 45472 Muehlheim Německo

Brenntag Kaiserslautern, Merkurstr. 47, 67663 Kaiserslautern Německo

Brenntag Nordic - Haslev, Høsten Teglværksvej 47, 4690 Haslev Dánsko

Brenntag Nordic - Vejle, Strandgade 35, 7100 Vejle Dánsko

Brenntag Normandy, 12 Sente des Jumelles, BP 11 76710 Montville Francie

Brenntag PL-Zgierz, ul. Kwasowa 5, 95-100 Zgierz Polsko

Brenntag Quimica, Calle Gutemberg n° 22, Poligono Industrial El Lomo, 28906 Getafe Madrid Španělsko

Brenntag Schweizerhall, Elsaesserstr. 231, CH-4056 Basilej, Švýcarsko Švýcarsko

Brenntag SRL, S. Gării nr 1, 077040 Chiaina, Ilfov Rumunsko

Budich International GmbH, Dieselstrasse 10, 32120 Hiddenhausen Německo

Caldic Deutschland Chemie B.V, Karlshof 10, D 40231 Düsseldorf Německo

The Carbon Group“ P43 R772, County Cork Ringaskiddy Irsko

Colep Bad Schmiedeberg, Kemberger S. 3, 06905 Bad Schmiedeberg Německo

Comercial Farmaceutica Castel LANA S.A., „Cofarcas“ Condado de Trevino 46 P.I Villalonquejar, 09080 Burgos Španělsko

Comercial Godo, França 13, 08700 Igaulada Barcelona Španělsko

Courtois Sarl, ZA Sous Le Beer, Route de Pacy, 27730 Bueil Francie

DAN-MOR (Dr Wipe) Natural products and Chemicals Ltd, Or Akiva Industrial Zone, Hailian street 29, 30600 Akiva Izrael

Denteck BV, Heliumstraat 8, 2718 SL Zoetermeer Nizozemsko

Donauchem Kft (Hungary), Bányalég utca 37-43, H-1225 Budapešť Maďarsko

Detergents Burguera S.L, Joan Ballester 50, 07630 Campos (Illes Baleares) Španělsko

Champion Technologies Ltd., Minto Avenue, Altens Industrial Estate, AB12 3JZ Aberdeen Spojené království

ECL Biebesheim, Justus-von-Liebig-Straße 11, 64584 Biebesheim am Rhein Německo

ECL Chalons, Avenue Du General Patton, 51000 Châlons en Champagne Francie

ECL Cisterna, Nalco italiana Manufacturing Srl. Via Ninfina II, 04012 Cisterna di Latina Itálie

Champion Technologies Ltd. Fawley, Fawley Cadland Road Hythe, Hampshire, SO45 3NP Southampton Spojené království

Ecolab Leeds, Lotherton Way, Garforth, LS25 2JY Leeds Spojené království

ECL Mandra, 25TH KM Old National Road of Athens To Thiva, 19600 Mandra Řecko

ECL Maribor, Vajngerlova Ulica 4, 2000 Maribor Slovinsko

ECL Microtek B.V., Gesinkkampstraat 19, 7051 HR Varsseveld Nizozemsko

ECL Microtek Mosta, Sorbonne Centre F20 Mosta Technopark, Mst 3000 Mosta Malta

ECL Microtek Zutphen, Hekkehorst 24, 7027 BN Zutphen Nizozemsko

Ecolab Ltd (IE) and Ecolab Manufacturing IE Ltd (IE), Forest Park, Zone C Mullingar Ind. Estate N91, Co. Westmeath Mullingar Irsko

ECL Niewegein, Brugwal 11 A, 3432 NZ Nieuwegein Nizozemsko

ECL Rovigo Esoform, Esoform SRL Laboratorio Chimico Farmaceutico Viale del Lavoro 10, 45100 Rovigo Itálie

ECL Rozzano, Via A. Grandi, 20089 Milano Itálie

ECL Tessenderlo, Havenlaan 4, Ravenshout 4 210 , B-3980 Tessenderlo Belgie

ECL Weavergate/Ecolab Ltd (UK)/Ecolab Manufacturing UK Ltd (UK), Winnington Avenue, CW8 3AA Northwich Spojené království

Ecolab LTD Baglan/Swindon, Plot 7a Baglan Energy Park, Baglan, SA11 2HZ Port Talbot Spojené království

Ferdinand Eiermacher GmbH & Co. KG, Westring 24, 48356 Nordwalde Německo

F.E.L.T., B.P 64 10 Rue du Vertuquet, 59531 Neuville En Ferrain Francie

Gallows Green Services Ltd., Cod Beck Mill Industrial Estate Dalton Lane, YO7 3HR Thirsk Spojené království

Gerdisa German Rodriguez Drogas IND., Gerdisa Poligono Industrial Miralcampo C.Pintura n.-4, parc.37, 19200 Azuqueca de Henares Guadalajara Španělsko

Girasol Natural Products BV, De Veldoven 12-14, 3342 GR Hendrik-Ido-Ambacht Nizozemsko

Henkel Engels, 48 Pr. Stroitelei, 413116 Saratov Ruská federace

IMECO GmbH & Co. KG, Boschstraße 5, D-63768 Hösbach Německo

Innovate GmbH, Am Hohen Stein 11, 06618 Naumburg Německo

Interfill LCC-Tosno, 187000 Moskovskoye shosse 1, 187000 Leningradská oblast Ruská federace

Jodel, Jodel Zona Industrial 2050, 2050 Aveiras de Cima Portugalsko

Kleimann GmbH, Am Trieb 13, 72820 Sonnenbühl Německo

Kompak Nederland BV, 433651 Bavel 0031-161 Bavel Nizozemsko

La Antigua Lavandera S.L., Ctra. Antigua Sevilla-Alcalá Km.1.5 (SE-410 Apartado de Correos 58, 41500 Alcala De Guadaira Sevilla Španělsko

Laboratoires Anios, Pavé du moulin, 59260 Lille-Hellemmes Francie

Laboratoires Anios, 3330 Rue de Lille, 59262 Sainghin-en-Mélantois Francie

Laboratoires Prodene Klint, Site de Mitry-Mory 2, Rue Denis Papin ZI Mitry-Compans, 77290 Mitry Mory Francie

Lichtenheldt GmbH, Lichtenheldt Industriestrasse 7-9, 23812 Wahlstedt Německo

Lonza GmbH, Morianstr.32, 42103 Wuppertal Německo

Multifill BV, Constructieweg 25-A, 3641 SB Mijdrecht Nizozemsko

NALCO Finland Manufacturing Oy (Tesjoki), Kivikummuntie 1, 07955 Tesjoki Finsko

NALCO Celra, Celra C/Tramuntana s/n Poligona Industrial, 17460 Celrà Španělsko

NOPA Nordisk Parfumerivare, Hvedevej 2-22, DK-8900 Randers Dánsko

Nuova Farmec Srl, Via Flemming 7, 37026 Settimo di Pescantina (VR) Verona Itálie

Pal International Ltd, Sandhurst Street, LE17 4JA Leicester Spojené království

Planol GmbH, Maybachstr 17, 63456 Hanau Německo

Plum A/S, Frederik Plums Vej 2, DK 5610 Assens Dánsko

Productos La Corberana S.L., Ctra Corbera Polinyá, s/n° 4, 46612 Valencie Španělsko

The Proton Group Ltd, Ripley Drive, Normanton Industrial Estate, WF6 1QT Wakefield Spojené království

Quimicas Morales S.L., Misiones, 11 Urb. El Sebadal, 05005 Las Palmas de Gran Canaria Španělsko

RNM Productos Quimicos, Lda Rua da Fabrica 123, Segade, 4765-080 Carreira Vila Nova de Famalicao Portugalsko

RP Adam Ltd (Arpal Group), North Riverside Business Park, Riverside Road“ TD7 5DU Selkirk Spojené království

Roquette & Barentz, Roquette Freres, Route De La Gorgue, F-62136 Lestrem Francie

Rutpen Ltd, Membury Airfield, Lambourn, RG16 7TJ Membury Spojené království

Simagec, Z.I. de Rousset/Peynier, 54 Avenue de la Plaine“ 13790 Rousset Francie

Solimix, Montseny 17-19 Pol. Ind. Sant Pere, Molanta, 08799 Olerdola Barcelona Španělsko

Staub & Co - Silbermann GmbH, Industriestraße 3, D-86456 Gablingen Německo

Stockmeier Chemie, Eilenburg GmbH & Co. Kg, Gustav-Adolf-Ring 5, 04838 Ellenburg Německo

Synerlogic BV (IN2FOOD), L.J. Costerstraat 5, 6827 Arnhem Nizozemsko

Techtex (Technical Textile Services Ltd), Units 7 & 8, Rhodes Business Park Silburn Way, Middleton, M24 4NE Manchester Spojené království

Univar Ltd, Argyle House, Epsom Avenue, SK9 3RN Wilmslow Spojené království

Univar SPA, Via Caldera 21, 20-153 Milano Itálie

Van Dam Bodegraven B.V, Postbus 48 NL, 2410 AA Bodegraven Nizozemsko

McBride, Calle Ramón Esteve, 0 S/N (Pol L’Illa)“ 08650 Botjosa (la) Barcelona Španělsko

Extruplast, Avenue de la Repentie, 1700 La Rochelle Francie

Brenntag Hungary Kft, Bányalég u. 45, 1225 Budapešť Maďarsko

DR. Becher GmbH, Vor den Specken 3“ 30926 Seelze Německo

Danlind AS, Lægaardvej 90 - 94, DK-7500 Holstebro Dánsko

Farmak Moravia a.s, Na Vlčinci 16“ 779 00 Olomouc Česká republika

Hydrachem LTD, Gillmans Industrial Estate, Natts Lane, RH14 9EZ Billingshurst Spojené království

Julius Hoesch GmbH, Birkesdorfer S. 5, 52353 Düren Německo

Medentech LTD, Whitemill Industrial Estate, Wexford Wexford Irsko

MKS GmbH & CO KG, Am Ockenheimer Graben 43, 55411 Bingen am Rhein Německo

PDI, Aber Park, Aber Road, CH6 5EX Flint Spojené království

Peenwhite LTD, Midpoint 18 Business Park, Aston Way“ CW10 0HS Middlewich Spojené království

Jago Pro Sp.z.o.o., Szczakowska 35, 43-600 Jaworzno Polsko

Wesso AG, Martin-Luther-S.10, 91217 Hersbruck Německo

CID Lines NV, Waterpoorstraat 2, 8900 Ieper Belgie

1.5.   Výrobce(i) účinné látky/účinných látek

Účinná látka

propan-1-ol

Jméno výrobce

BASF SE

Adresa výrobce

Carl-Bosch-S. 38, 67056 Ludwigshafen Německo

Umístění výrobních závodů

Carl-Bosch-S. 38, 67056 Ludwigshafen Německo


Účinná látka

propan-1-ol

Jméno výrobce

OQ Corporation

Adresa výrobce

2001 FM 3057, TX 77414 Bay City Spojené státy

Umístění výrobních závodů

2001 FM 3057, TX 77414 Bay City Spojené státy

2.   SLOŽENÍ A FORMA KATEGORIE PŘÍPRAVKŮ

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení kategorie biocidních přípravků

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Min.

Max.

propan-1-ol

 

účinná látka

71-23-8

200-746-9

70,35

75,38

2.2.   Typ(y) složení (forma)

Forma (formy)

AL - Jakákoliv jiná kapalina

ČÁST II

DRUHÁ ÚROVEŇ INFORMACÍ – META SPC

META SPC 1

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 1

1.1.   Identifikátor meta SPC 1

Identifikátor

meta SPC 1

1.2.   Přípona k číslu povolení

Číslo

1-1

1.3.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 01 - Osobní hygiena (Dezinfekční prostředky)

2.   SLOŽENÍ META SPC 1

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 1

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Min.

Max.

propan-1-ol

 

účinná látka

71-23-8

200-746-9

70,35

75,38

2.2.   Typ(y) složení meta SPC 1

Forma (formy)

AL - Jakákoliv jiná kapalina

3.   STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 1

Standardní věty o nebezpečnosti

Hořlavá kapalina a páry.

Způsobuje vážné poškození očí.

Může způsobit ospalost nebo závratě.

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. – Zákaz kouření.

Používejte obličejový štít.

Používejte ochranné brýle.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:Několik minut opatrně oplachujte vodou.Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Zamezte vdechování par.

Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

4.   POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 1

4.1.   Popis použití

Tabulka 1.

Použití # 1 – Dezinfekce rukou

Typ přípravku

Typ přípravku 01 - Osobní hygiena (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Hygienický dezinfekční prostředek na ruce

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: other: Bacteria

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium:

Žádné informace

Obecný název: Mykobakterie tuberkulózy

Vývojové stadium:

Žádné informace

Obecný název: Kvasinky

Vývojové stadium:

Žádné informace

Obecný název: Obalené viry

Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: Viry (omezené spektrum virucidní aktivity)

Obecný název: Viry (omezené spektrum virucidní aktivity)

Vývojové stadium: Žádné informace

Oblast použití

Vnitřní

Vnitřní

Dezinfekce rukou

Prostory pro zpracování potravin (průmyslové, institucionální a nemocniční kuchyně (bez kontaktu s pacienty))

Hygienický dezinfekční prostředek na ruce, na viditelně čisté ruce

Metoda(y) aplikace

Metoda: Ruční nebo automatické dávkovací zařízení

Podrobný popis:

Ruční (zahnutá páka nebo bezdotykové) Automatika (čerpadlem)

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: 3 ml

Ředění (%): Přípravek k přímému použití

Počet a načasování aplikace:

10 krát za den

Kategorie uživatelů

průmyslový

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

100 ml - 20 L láhev HDPE, kanystr.

4.1.1.   Návod k danému způsobu použití

Viz obecná opatření (5.1)

4.1.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz obecná opatření (5.2)

4.1.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecná opatření (5.3)

4.1.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecná opatření (5.4)

4.1.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecná opatření (5.5)

5.   OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ (1) META SPC 1

5.1.   Pokyny pro používání

Použití 1 – Dezinfekce rukou

Dezinfekce rukou v prostorách pro zpracování potravin:

Naneste 3 ml přípravku na čisté a suché ruce:

roztírejte rovnoměrně po rukou po dobu 30 sekund pro použití proti bakteriím/kvasinkám/mykobakteriím tuberkulózy/obaleným virům

roztírejte rovnoměrně po rukou po dobu 60 sekund pro použití proti virům (omezené spektrum virucidní aktivity)

Udržujte ruce vlhké po celou dobu kontaktu

5.2.   Opatření ke zmírnění rizika

Zamezte styku s očima.

Během doplňování aplikační nádoby přípravkem používejte rukavice a ochranu očí.

V případě vysychání pokožky použijte vhodné tělové mléko.

5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

PŘI NADÝCHÁNÍ: Přejděte na čerstvý vzduch a zůstaňte v klidu v poloze usnadňující dýchání. Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa.

V případě přetrvávajících příznaků: Volejte 112/rychlou záchrannou službu popř. vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokud nepozorujete žádné příznaky: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Informace pro zdravotnický personál/lékaře: V případě potřeby poskytněte zasaženému první pomoc v souladu se zásadami poskytování první pomoci a poté volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO.

PŘI ZASAŽENÍ KŮŽE: Dojde-li k podráždění pokožky, omyjte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. V případě neúmyslné expozice pokožky: omyjte vodou.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Okamžitě vyplachujte oči po dobu několika minut velkým množstvím pokud možno vlažné čisté vody. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování po dobu nejméně 15 minut. Kontaktní čočky nelze znovu použít, je třeba je zlikvidovat. Zavolejte 112/rychlou záchrannou službu, popř. vyhledejte lékařskou pomoc.

TOXIKOLOGICKÉ A INFORMAČNÍ STŘEDISKO TEL.: 224 91 92 93 NEBO 224 91 54 02.

Opatření na ochranu životního prostředí: zabraňte kontaktu s půdou, povrchovými a podzemními vodami.

5.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Přípravek a zbytky přípravku: Zabraňte úniku přípravku do kanalizace, vodních toků a půdy. Je-li to možné, upřednostněte recyklaci přípravku před jeho likvidací/spalováním. Pokud není recyklace proveditelná, proveďte likvidaci v souladu s místními platnými právními předpisy, popř. předejte veškerý odpad autorizované společnosti v oblasti odpadového hospodářství.

Obaly: Prázdné nádoby by měly být přepravenyna schválené místo pro nakládání s odpady za účelem jejich recyklace nebo likvidace. Obal likvidujte pouze zcela vyprázdněný a zavřený. Prázdné nádoby znovu nepoužívejte. Obalový materiál likvidujte v souladu s národními popř. místními platnými předpisy.

5.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Chraňte před teplem a zdroji vznícení. Uchovávejte na chladném dobře větraném místě. Neuchovávejte společně s oxidačními činidly. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Přípravek uchovávejte ve vhodných a označených obalech. Skladujte při teplotě v rozmezí 0 °C až 25 °C.

Doba skladovatelnosti: 4 roky

6.   DALŠÍ INFORMACE

7.   TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 1

7.1.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

Skinman Sensitive

Tržní prostor: EU

 

P3-Manodes LI

Tržní prostor: EU

Epicare DES

Tržní prostor: EU

Manodes LI

Tržní prostor: EU

Číslo povolení

EU-0028430-0001 1-1

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

propan-1-ol

 

účinná látka

71-23-8

200-746-9

70,35


(1)  Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití v rámci meta SPC 1.


ROZHODNUTÍ

7.11.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 285/15


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2022/2128

ze dne 27. října 2022,

kterým se mění rozhodnutí (EU) 2019/1311 o třetí sérii cílených dlouhodobějších refinančních operací (ECB/2019/21) (ECB/2022/37)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 127 odst. 2 první odrážku této smlouvy,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na čl. 3.1 první odrážku, článek 12.1, čl. 18.1 druhou odrážku a čl. 34.1 druhou odrážku tohoto statutu,

s ohledem na obecné zásady Evropské centrální banky (EU) 2015/510 ze dne 19. prosince 2014 o provádění rámce měnové politiky Eurosystému (obecné zásady o obecné dokumentaci) (ECB/2014/60) (1) ,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 1 odst. 4 obecných zásad (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) může Rada guvernérů kdykoli měnit nástroje, požadavky, kritéria a postupy provádění operací měnové politiky Eurosystému.

(2)

V rámci plnění svého cíle udržovat cenovou stabilitu zachováním příznivých úvěrových podmínek bank a podporou akomodativní orientace měnové politiky v členských státech, jejichž měnou je euro, přijala Rada guvernérů dne 22. července 2019 rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2019/1311 (ECB/2019/21) (2) . Uvedené rozhodnutí upravuje třetí sérii cílených dlouhodobějších refinančních operací (targeted longer-term refinancing operations - TLTRO-III) prováděných v období od září 2019 do března 2021.

(3)

Od přijetí rozhodnutí (EU) 2019/1311 (ECB/2019/21) byly parametry a podmínky operací TLTRO-III několikrát opětovně nastaveny, jak bylo považováno za nezbytné a vhodné s ohledem na rizika pro cenovou stabilitu, transmisní mechanismus měnové politiky a hospodářský výhled v eurozóně, které existovaly v dané době. K těmto úpravám došlo v dezinflačním prostředí, což vyžadovalo vysoce akomodativní orientaci měnové politiky s cílem zajistit cenovou stabilitu ve střednědobém horizontu. S cílem zachovat příznivé úvěrové podmínky bank, zajistit plynulou transmisi měnové politiky v členských státech, jejichž měnou je euro, a podpořit akomodativní orientaci měnové politiky tak Rada guvernérů dne 12. září 2019 rozhodla o změně některých parametrů operací TLTRO-III, včetně zvýšení splatnosti všech operací ze dvou na tři roky a snížení použitelných úrokových sazeb. S cílem podpořit poskytování bankovních úvěrů těm, kteří jsou nejvíce postiženi rozšířením onemocnění koronavirem (COVID-19), zejména malým a středním podnikům, Rada guvernérů dne 12. března 2020 rozhodla o změně určitých parametrů operací TLTRO-III, včetně zvýšení úvěrového přídělu. Aby dále podpořila poskytování úvěrů domácnostem a podnikům s ohledem na stávající narušení hospodářství a zvýšenou nejistotu, rozhodla Rada guvernérů dne 30. dubna 2020 o dalším dočasném snížení úrokových sazeb, které se za určitých podmínek uplatňuje na všechny TLTRO-III (3). Dne 10. prosince 2020 Rada guvernérů rozhodla o další změně nastavení podmínek TLTRO-III, jejímž cílem bylo přispět k zachování příznivých podmínek financování během pandemie, a podpořit tak tok úvěrů do všech sektorů hospodářství, podpořit ekonomickou aktivitu a zajistit stabilitu cen ve střednědobém horizontu. Konkrétně rozhodla o prodloužení období, po které se uplatní značně příznivější podmínky, do června 2022, o provedení tří dodatečných operací mezi červnem a prosincem 2021 a o zvýšení celkové částky, kterou si účastníci jsou oprávněni vypůjčit v operacích TLTRO III. Rada guvernérů tehdy uvedla, že je nadále připravena všechny své nástroje náležitě přizpůsobit tomu, aby bylo zajištěno udržitelné směřování inflace k jejímu cíli, a to v souladu s jejím závazkem v oblasti symetrie inflačního cíle (4).

(4)

Operace TLTRO-III ve znění úprav, které byly v dané době třeba, tak hrály, zejména v průběhu akutní fáze pandemie, klíčovou úlohu při udržování cenové stability, a to zachováním příznivých podmínek financování v dezinflačním prostředí a podporou akomodativní orientace měnové politiky nezbytné k řešení závažných rizik nepříznivého vývoje pro hospodářství a cenovou stabilitu. Během tohoto období poskytla Evropská centrální banka (ECB) prostřednictvím operací TLTRO-III výjimečně příznivé podmínky financování zúčastněným úvěrovým institucím s cílem udržet poskytování úvěrů reálné ekonomice v době silného napětí.

(5)

Rychlý a neočekávaný nárůst inflace na úroveň, která nemá od zavedení eura obdoby, zejména v důsledku nečekaně vysokých nákladů na energie a výpadků dodávek, a podstatná revize výhledu střednědobé inflace směrem nahoru od konce roku 2021 vyžadují zásadní přehodnocení vhodné orientace měnové politiky. Ceny energií a komodit po ruské invazi na Ukrajinu prudce vzrostly a následné narušení obchodu zhoršilo překážky v dodávkách, zvýšilo nejistotu a zesílilo inflační tlaky napříč odvětvími. Tuto drastickou změnu okolností nebylo možné předvídat ani při zavedení operací TLTRO-III ani při novém nastavením jejich podmínek, přičemž tato změna byla ve významné míře způsobena vnějšími otřesy. Tato neočekávaná a bezprecedentní změna okolností, již ještě zhoršily hospodářské důsledky ruské invaze na Ukrajinu, vyžaduje úpravy orientace měnové politiky a změnu nastavení všech nástrojů měnové politiky včetně operací TLTRO-III. Rada guvernérů konkrétně zahájila urychlenou cestu normalizace měnové politiky s cílem zajistit, aby se inflace ve střednědobém horizontu stabilizovala na 2 % cíli v souladu s mandátem ECB v oblasti cenové stability. Rada guvernérů rozhodla, že od prosince 2021 ukončí čisté nákupy aktiv v rámci programu nákupu aktiv a v rámci nouzového pandemického programu nákupu aktiv a následně zvýší základní měnověpolitické sazby ECB o celkem 200 bazických bodů k dnešnímu dni.

(6)

I když transmise zvýšení klíčových měnověpolitických sazeb do podmínek pro domácnosti a podniky v eurozóně doposud probíhala hladce, současné okolnosti vyžadují další urychlení transmise úrokové politiky do podmínek financování v širším rozsahu. Ze stávajících cenových podmínek operací TLTRO-III vyplývá, že před dvěma obdobími zvláštní úrokové sazby v rozmezí od 24. června 2020 do 23. června 2022 a po nich je použitelná úroková sazba navázána na sazbu vkladové facility nebo sazbu hlavních refinančních operací po celou dobu životnosti příslušné operace. To zpomaluje normalizaci podmínek poskytování bankovních úvěrů a omezuje schopnost ECB plnit svůj mandát v oblasti cenové stability. Se zvyšujícími se úrokovými sazbami se totiž sazba operací TLTRO-III upravuje jen velmi postupně. Současné podmínky operací TLTRO-III proto zúčastněným úvěrovým institucím nabízejí jen velmi málo pobídek, aby předčasně splatily své nesplacené částky operací TLTRO-III. Současné cenové podmínky operací TLTRO-III rovněž přispívají k tomu, že objem rozvahy Eurosystému zůstává zvětšený, což je v rozporu se zamýšlenou normalizací měnové politiky. Velikost rozvahy centrální banky je totiž klíčovým signálem míry akomodace, kterou měnová politika poskytuje ekonomice, a přímo ovlivňuje náklady na likviditu na trhu. Úprava podmínek operací TLTRO-III, která by odstranila prvky odrazující účastníky od předčasného splacení jejich nesplacených částek TLTRO-III, by proto rovněž přispěla ke snížení objemu rozvahy Eurosystému, čímž by byla více sladěna se současnou orientací měnové politiky. Úprava podmínek operací TLTRO-III tedy sleduje cíl udržovat cenovou stabilitu tím, že se urychlí normalizace podmínek financování a sníží objem rozvahy Eurosystému.

(7)

Dne 27. října 2022 Rada guvernérů rozhodla o přijetí dodatečných opatření měnové politiky s cílem zajistit včasný návrat inflace ke střednědobému 2% cíli ECB. Rada guvernérů považuje celkovou sadu opatření přijatých 27. října 2022 za nezbytnou a přiměřenou k provedení nastavení měnové politiky, které je vhodné pro obnovení cenové stability ve střednědobém horizontu. V rámci tohoto balíčku Rada guvernérů rozhodla, že úroková sazba, která se použije na každou příslušnou nesplacenou operaci TLTRO-III, by se měla vypočítat takto: od 23. listopadu 2022 do dne splatnosti nebo dne předčasného splacení každé příslušné dosud nesplacené operace TLTRO-III by úroková sazba měla být indexově vázána na průměrné příslušné klíčové úrokové sazby ECB po tuto dobu, nikoli po dobu životnosti příslušné operace TLTRO-III, s cílem přispět k procesu normalizace měnové politiky.

(8)

Má se za to, že navázání úrokové sazby TLTRO-III na průměrnou sazbu vkladové facility nebo na průměrnou sazbu hlavních refinančních operací po zbývající dobu splatnosti příslušné operace TLTRO-III je vhodné k tomu, aby v zájmu dosažení cíle udržování cenové stability urychlilo normalizaci podmínek financování a snížilo objem rozvahy Eurosystému. Očekává se, že toto opatření zvýší náklady bank na financování, a přispěje tak k včasnému obnovení cenové stability ve stávajícím inflačním prostředí. Kromě toho se očekává, že zvýšení nákladů bank na financování, ke kterému dojde v důsledku přenastavení podmínek TLTRO-III, bude mít nezanedbatelný účinek na úvěrové sazby. V konečném důsledku se očekává, že účinek změn podmínek TLTRO-III na bankovní úvěrové sazby způsobí významné snížení inflace ve střednědobém horizontu. Kromě toho se rovněž očekává, že změny podmínek TLTRO-III odstraní prvky odrazující zúčastněné úvěrové instituce od předčasného splacení jejich nesplacených částek, které si vypůjčily v rámci operací TLTRO-III, a tím sníží objem rozvahy Eurosystému a přispěje k celkové normalizaci měnové politiky.

(9)

Navázání úrokové sazby TLTRO-III na průměrnou sazbu vkladové facility nebo na průměrnou sazbu hlavních refinančních operací po zbývající dobu splatnosti příslušné operace TLTRO-III nejde na rámec toho, co je nezbytné. Neexistují méně invazivní a současně stejně účinná opatření měnové politiky k dosažení cíle normalizace podmínek financování a snížení objemu rozvahy Eurosystému. Požadovaného pokroku směrem k přísnějším měnovým podmínkám a podmínkám financování, který by měla zajistit úprava cenových podmínek operací TLTRO-III, nelze účinněji dosáhnout formou zvýšení sazeb.

(10)

Případný negativní dopad, který by navrhované změny mohly mít na zúčastněné úvěrové instituce, je zmírněn zachováním stávajících zvýhodněných cenových podmínek, které se uplatní až do 22. listopadu 2022, zavedením dodatečných dnů předčasného splacení, kdy tyto instituce mohou splatit své nesplacené částky TLTRO-III, poskytnutím dostatečné lhůty, ve které mohou přehodnotit skladbu svých zdrojů financování, před vstupem těchto změn v platnost a tím, že i nadále bude poskytována úroková sazba z operací TLTRO-III, která bude i po této změně výhodná ve srovnání s možnostmi financování na trhu. Stávající výpočet úrokové sazby by proto měl být zachován pro období ode dne vypořádání každé příslušné operace TLTRO-III do 22. listopadu 2022. Kromě toho by měly být zavedeny další tři dny dobrovolného předčasného splacení s cílem poskytnout účastníkům TLTRO-III další příležitost příslušnou operaci TLTRO-III ukončit nebo snížit její objem před splatností.

(11)

S ohledem na důležitost cíle udržování cenové stability je změna cenových podmínek operací TLTRO-III, která nastane co nejdříve a bez přechodných opatření, zásadní pro dosažení zamýšlených cílů urychlené normalizace podmínek financování a snížení objemu rozvahy Eurosystému. Přijetím přechodných opatření by změny byly méně účinné, pokud jde o to, přimět banky k normalizaci úvěrových podmínek, a došlo by k zachování prvků silně odrazujících od dobrovolného předčasného splacení, jakož i rizika zastření měnověpolitického signálu, který toto opatření přináší. Toto rozhodnutí by proto mělo vstoupit v platnost co nejdříve.

(12)

Rozhodnutí (EU) 2019/1311 (ECB/2019/21) je proto třeba příslušným způsobem změnit.

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Změny

Rozhodnutí (EU) 2019/1311 (ECB/2019/21) se mění takto:

1.

Článek 1 se mění takto:

a)

bod 23 se zrušuje;

b)

doplňují se nové body, které znějí:

„(29)

„obdobím úrokové sazby před SIRP“ se rozumí období ode dne vypořádání příslušné operace TLTRO-III do 23. června 2020, tj. období úrokové sazby, které bezprostředně předchází období zvláštní úrokové sazby (special interest rate period – SIRP);

(30)

„obdobím úrokové sazby po ASIRP“ se rozumí období od 24. června 2022 do 22. listopadu 2022, nebo případně dne předčasného splacení příslušné operace TLTRO-III, podle toho, co nastane dříve; jedná se tedy o období úrokové sazby, které bezprostředně následuje po dodatečném období zvláštní úrokové sazby (additional special interest rate period – ASIRP);

(31)

„hlavním obdobím úrokové sazby“ se rozumí období ode dne vypořádání příslušné operace TLTRO-III do 22. listopadu 2022, nebo případně dne předčasného splacení příslušné operace TLTRO-III, podle toho, co nastane dříve; jedná se tedy o období, které zahrnuje období úrokové sazby před SIRP, období zvláštní úrokové sazby, dodatečné období zvláštní úrokové sazby a období úrokové sazby po ASIRP;

(32)

„posledním obdobím úrokové sazby“ se rozumí období od 23. listopadu 2022 do dne splatnosti příslušné operace TLTRO-III, nebo případně dne předčasného splacení příslušné operace TLTRO-III, podle toho, co nastane dříve.“;

2.

Článek 5 se nahrazuje tímto:

„Článek 5

Úroky

1.   Úroková sazba, která se uplatňuje na částky vypůjčené v rámci každé z prvních sedmi operací TLTRO-III účastníky, jejichž způsobilé čisté úvěry se v průběhu zvláštního referenčního období rovnají příslušné srovnávací částce čistých úvěrů nebo tuto částku přesahují a jejichž způsobilé čisté úvěry jsou v průběhu dodatečného zvláštního referenčního období nižší než příslušná srovnávací částka čistých úvěrů, se s výhradou podmínek uvedených v čl. 6 odst. 3a vypočte takto:

a)

během období zvláštní úrokové sazby je úrokovou sazbou průměrná úroková sazba vkladové facility během tohoto období snížená o 50 bazických bodů. Výsledná úroková sazba nesmí být v žádném případě vyšší než minus 100 bazických bodů;

b)

během dodatečného období zvláštní úrokové sazby je úrokovou sazbou jedna z těchto sazeb podle toho, která z nich je nižší:

i)

průměrná úroková sazba hlavních refinančních operací během tohoto období snížená o 50 bazických bodů;

ii)

průměrná úroková sazba vkladové facility za hlavní období úrokové sazby příslušné operace TLTRO-III;

c)

během období úrokových sazeb před SIRP a po ASIRP příslušné operace TLTRO-III je úrokovou sazbou průměrná úroková sazba vkladové facility po hlavní období úrokové sazby příslušné operace TLTRO-III;

d)

během posledního období úrokové sazby příslušné operace TLTRO-III je úrokovou sazbou průměrná úroková sazba vkladové facility během tohoto období.

2.   Úroková sazba, která se uplatňuje na částky vypůjčené v rámci každé z prvních sedmi operací TLTRO-III účastníky, jejichž způsobilé čisté úvěry jsou v průběhu zvláštního referenčního období a v průběhu dodatečného zvláštního referenčního období nižší než příslušná srovnávací částka čistých úvěrů, avšak jejichž způsobilé čisté úvěry v průběhu druhého referenčního období příslušnou srovnávací částku čistých úvěrů přesahují, se vypočte takto:

a)

během období zvláštní úrokové sazby je úrokovou sazbou jedna z těchto sazeb podle toho, která z nich je nižší:

i)

průměrná úroková sazba hlavních refinančních operací během tohoto období snížená o 50 bazických bodů;

ii)

úroková sazba vypočtená v závislosti na odchylce od srovnávací nesplacené částky, jak je stanoveno v písmenu c);

b)

během dodatečného období zvláštní úrokové sazby je úrokovou sazbou jedna z těchto sazeb podle toho, která z nich je nižší:

i)

průměrná úroková sazba hlavních refinančních operací během tohoto období snížená o 50 bazických bodů;

ii)

úroková sazba vypočtená v závislosti na odchylce od srovnávací nesplacené částky, jak je stanoveno v písmenu c);

c)

během období úrokové sazby před SIRP a po ASIRP příslušné operace TLTRO-III je úroková sazba nižší než průměrná úroková sazba hlavních refinančních operací po hlavní období úrokové sazby příslušné operace TLTRO-III a může v závislosti na velikosti odchylky od srovnávací nesplacené částky klesnout až na úroveň průměrné úrokové sazby vkladové facility po hlavní období úrokové sazby příslušné operace TLTRO-III;

d)

během posledního období úrokové sazby příslušné operace TLTRO-III je úroková sazba nižší než průměrná úroková sazba hlavních refinančních operací během tohoto období a může v závislosti na velikosti odchylky od referenční nesplacené částky klesnout až na úroveň průměrné úrokové sazba vkladové facility za toto období.

3.   Úroková sazba, která se uplatňuje na částky vypůjčené v rámci každé z prvních sedmi operací TLTRO-III účastníky, jejichž způsobilé čisté úvěry jsou v průběhu druhého referenčního období, zvláštního referenčního období a dodatečného zvláštního referenčního období nižší než příslušná srovnávací částka čistých úvěrů, se vypočte takto:

a)

během období zvláštní úrokové sazby je úrokovou sazbou průměrná úroková sazba hlavních refinančních operací během tohoto období snížená o 50 bazických bodů;

b)

během dodatečného období zvláštní úrokové sazby je úrokovou sazbou průměrná úroková sazba hlavních refinančních operací během tohoto období snížená o 50 bazických bodů;

c)

během období úrokových sazeb před SIRP a po ASIRP příslušné operace TLTRO-III je úrokovou sazbou průměrná úroková sazba hlavních refinančních operací po hlavní období úrokové sazby příslušné operace TLTRO-III;

d)

během posledního období úrokové sazby příslušné operace TLTRO-III je úrokovou sazbou průměrná úroková sazba hlavních refinančních operací během tohoto období.

3a.   Úroková sazba, která se uplatňuje na částky vypůjčené v rámci každé z prvních sedmi operací TLTRO-III účastníky, jejichž způsobilé čisté úvěry se v průběhu dodatečného zvláštního referenčního období rovnají příslušné srovnávací částce čistých úvěrů nebo tuto částku přesahují, se s výhradou podmínek uvedených v čl. 6 odst. 3b vypočte takto:

a)

během období úrokové sazby před SIRP příslušné operace TLTRO-III se úroková sazba vypočítá podle odst. 1 písm. c), odst. 2 písm. c) nebo odst. 3 písm. c);

b)

během období zvláštní úrokové sazby se úroková sazba vypočítá podle odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) nebo odst. 3 písm. a);

c)

během dodatečného období zvláštní úrokové sazby je úrokovou sazbou průměrná úroková sazba vkladové facility během tohoto období snížená o 50 bazických bodů. Výsledná úroková sazba nesmí být v žádném případě vyšší než minus 100 bazických bodů;

d)

během období úrokové sazby po ASIRP příslušné operace TLTRO-III je úrokovou sazbou průměrná úroková sazba vkladové facility po hlavní období úrokové sazby příslušné operace TLTRO-III;

e)

během posledního období úrokové sazby příslušné operace TLTRO-III je úrokovou sazbou průměrná úroková sazba vkladové facility během tohoto období.

3b.   Úroková sazba, která se uplatňuje na částky vypůjčené v rámci osmé nebo následné operace TLTRO-III účastníky, jejichž způsobilé čisté úvěry se v průběhu dodatečného zvláštního referenčního období rovnají příslušné srovnávací částce čistých úvěrů nebo tuto částku přesahují, se s výhradou podmínek uvedených v čl. 6 odst. 3b vypočte takto:

a)

během dodatečného období zvláštní úrokové sazby je úrokovou sazbou průměrná úroková sazba vkladové facility během tohoto období snížená o 50 bazických bodů. Výsledná úroková sazba nesmí být v žádném případě vyšší než minus 100 bazických bodů;

b)

během období úrokové sazby po ASIRP příslušné operace TLTRO-III je úrokovou sazbou průměrná úroková sazba vkladové facility po hlavní období úrokové sazby příslušné operace TLTRO-III;

c)

během posledního období úrokové sazby příslušné operace TLTRO-III je úrokovou sazbou průměrná úroková sazba vkladové facility během tohoto období.

3c.   Úroková sazba, která se uplatňuje na částky vypůjčené v rámci osmé nebo následné operace TLTRO-III účastníky, jejichž způsobilé čisté úvěry jsou během dodatečného zvláštního referenčního období nižší než příslušná srovnávací částka čistých úvěrů, se vypočte takto:

a)

během dodatečného období zvláštní úrokové sazby je úrokovou sazbou průměrná úroková sazba hlavních refinančních operací během tohoto období snížená o 50 bazických bodů;

b)

během období úrokové sazby po ASIRP příslušné operace TLTRO-III je úrokovou sazbou průměrná úroková sazba hlavních refinančních operací po hlavní období úrokové sazby příslušné operace TLTRO-III;

c)

během posledního období úrokové sazby příslušné operace TLTRO-III je úrokovou sazbou průměrná úroková sazba hlavních refinančních operací během tohoto období.

4.   Další podrobnosti týkající se výpočtu úrokové sazby jsou uvedeny v příloze I. Konečná úroková sazba a příslušné údaje, které se týkají jejího výpočtu, se účastníkům oznamují v souladu s indikativním kalendářem operací TLTRO-III zveřejněným na internetových stránkách ECB.

5.   Úroky jsou splatné zpětně při splatnosti každé operace TLTRO-III, nebo případně při předčasném splacení, jak je stanoveno v článku 5a.

6.   Je-li účastník z důvodu použití prostředků nápravy, které má národní centrální banka v souladu se svou smluvní nebo veřejnoprávní úpravou k dispozici, povinen splatit nesplacené částky některé z prvních sedmi operací TLTRO-III před tím, než jsou mu oznámeny údaje týkající se úroků za druhé a zvláštní referenční období, je úrokovou sazbou, která se uplatní na částky, které si tento účastník vypůjčil v rámci každé z prvních sedmi operací TLTRO-III a které podléhají povinnému splacení, tato sazba: a) po období zvláštní úrokové sazby průměrná úroková sazba hlavních refinančních operací během tohoto období snížená o 50 bazických bodů; b) po dodatečné období zvláštní úrokové sazby průměrná úroková sazba hlavních refinančních operací během tohoto období snížená o 50 bazických bodů a c) po období úrokové sazby před SIRP průměrná sazba hlavních refinančních operací po hlavní období úrokové sazby příslušné operace TLTRO-III, a to do dne, ke kterému národní centrální banka požádala o splacení. Je-li splacení požadováno poté, co byly účastníkovi oznámeny údaje o úrocích týkající se druhého a zvláštního referenčního období, avšak před tím, než jsou mu oznámeny údaje o úrokové sazbě týkající se dodatečného zvláštního referenčního období, stanoví se úroková sazba, která se uplatní na částky, které si tento účastník vypůjčil v rámci každé z prvních sedmi operací TLTRO-III a které podléhají povinnému splacení, v souladu s odstavci 1 až 3. Je-li splacení požadováno poté, co byly účastníkovi oznámeny údaje týkající se úroků za dodatečné zvláštní referenční období, stanoví se úroková sazba, která se uplatní na splácené částky, které si tento účastník vypůjčil v rámci každé z prvních sedmi operací TLTRO-III, v souladu s odstavci 1 až 3a.

Je-li účastník z důvodu použití prostředků nápravy, které má národní centrální banka v souladu se svou smluvní nebo veřejnoprávní úpravou k dispozici, povinen splatit nesplacené částky osmé nebo následné operace TLTRO-III před tím, než je mu oznámena výsledná úroková sazba pro dodatečné zvláštní referenční období, stanoví se úroková sazba, která se uplatní na částky, které si tento účastník vypůjčil v rámci osmé nebo následné operace TLTRO-III a které podléhají povinnému splacení, v souladu s odstavcem 3c. Je-li splacení požadováno poté, co byly účastníkovi oznámeny údaje týkající se úroků za dodatečné zvláštní referenční období, stanoví se úroková sazba, která se uplatní na částky, které si tento účastník vypůjčil v rámci osmé nebo následné operace TLTRO-III a které podléhají povinnému splacení, v souladu s odstavci 3b a 3c.

7.   Pokud protistrany v souladu s článkem 5a dobrovolně předčasně splatí částky vypůjčené v rámci některé z prvních sedmi operací TLTRO-III před tím, než jsou jim oznámeny údaje týkající úroků za dodatečné zvláštní referenční období, úroková sazba pro dodatečné období zvláštní úrokové sazby se vypočte v souladu s odst. 1 písm. b), odst. 2 písm. b) a odst. 3 písm. b).“;

3.

V článku 5a se doplňuje nový odstavec 5, který zní:

„5.   Kromě možností předčasného splacení stanovených v odstavci 1 mají účastníci rovněž možnost před splatností ukončit příslušnou operaci TLTRO-III nebo snížit její objem k těmto dodatečným datům předčasného splacení:

a.

23. listopadu 2022;

b.

25. ledna 2023;

c.

22. února 2023.

Pro účely prvního pododstavce písm. a) a odchylně od odstavců 3 a 4, pokud jde o lhůty pro oznámení zamýšleného předčasného splacení a jeho závaznost, pokud účastník příslušnou operaci TLTRO-III ukončí nebo sníží její objem ke dni 23. listopadu 2022, oznámí to příslušné národní centrální bance nejméně jeden týden před dodatečným datem předčasného splacení, které hodlá splatit v rámci postupu předčasného splacení k tomuto dodatečnému dni předčasného splacení. Oznámení se pro daného účastníka stává závazným týden přede dnem předčasného splacení.“

4.

V čl. 7 odst. 1 se písmena f) a g) nahrazují tímto:

„f)

pokud účastník nepředloží příslušné národní centrální bance údaje týkající se třetího výkazu nebo výsledky hodnocení údajů týkajících se třetího výkazu ze strany auditora v příslušné lhůtě uvedené v indikativním kalendáři operací TLTRO-III, který je zveřejněn na internetových stránkách ECB, použijí se tato pravidla:

i)

pokud příslušná národní centrální banka obdrží údaje týkající se třetího výkazu nebo výsledky hodnocení těchto údajů auditorem do 14 kalendářních dnů ode dne následujícího po uplynutí příslušné lhůty, vzniká účastníkovi za každý den až do jejich obdržení pokuta ve výši celkové nesplacené částky, kterou si účastník vypůjčil v rámci operací TLTRO-III, vydělené 1 000 000 (nebo pokud je takto vypočtená částka nižší než 1 000 EUR, pokuta ve výši 1 000 EUR za každý den až do obdržení). Pokuty za každý den se sčítají a příslušná národní centrální banka je účastníkovi účtuje poté, co obdrží všechny údaje týkající se třetího výkazu nebo výsledky hodnocení těchto údajů auditorem. Příslušná národní centrální banka oznámí účastníkovi údaje o úrokové sazbě týkající se druhého referenčního období dne 1. července 2022;

ii)

pokud příslušná národní centrální banka neobdrží údaje týkající se třetího výkazu nebo výsledky hodnocení těchto údajů auditorem ve lhůtě 14 kalendářních dnů uvedené v bodě i), na částky, které si tento účastník vypůjčil v rámci uvedených operací TLTRO-III, se během dodatečného období zvláštní úrokové sazby uplatňuje úroková sazba vypočtená podle čl. 5 odst. 1 písm. b), čl. 5 odst. 2 písm. b) nebo čl. 5 odst. 3 písm. b) (pokud se účastník již účastnil některé z prvních sedmi operací TLTRO-III), nebo případně podle čl. 5 odst. 3c písm. a) (pokud se účastník účastnil osmé nebo následné operace TLTRO-III). Během období úrokové sazby po ASIRP se úroková sazba vypočítá podle čl. 5 odst. 1 písm. c), čl. 5 odst. 2 písm. c), čl. 5 odst. 3 písm. c) nebo případně čl. 5 odst. 3c písm. b). Během posledního období úrokové sazby příslušné operace TLTRO-III se úroková sazba vypočítá podle čl. 5 odst. 1 písm. d), čl. 5 odst. 2 písm. d), čl. 5 odst. 3 písm. d) nebo případně čl. 5 odst. 3c písm. c). Pokud příslušná národní centrální banka ve lhůtě 14 kalendářních dnů uvedené v bodě i) neobdrží údaje týkající se třetího výkazu, vzniká účastníkovi rovněž pokuta ve výši 5 000 EUR, kterou příslušná národní centrální banka účastníkovi účtuje po obdržení všech údajů týkajících se třetího výkazu.

g)

pokud účastník jinak nesplní povinnosti vymezené v čl. 6 odst. 6, čl. 6 odst. 7 nebo čl. 6 odst. 8a, uplatňuje se na částky, které si tento účastník vypůjčil v rámci operací TLTRO-III, průměrná sazba hlavních refinančních operací po hlavní období úrokové sazby každé příslušné TLTRO-III, a to kromě období zvláštní úrokové sazby a dodatečného období zvláštní úrokové sazby, kdy se uplatní průměrná sazba hlavních refinančních operací po každé z těchto období snížená o 50 bazických bodů, a kromě posledního období úrokové sazby příslušné operace TLTRO-III, kdy se uplatní průměrná sazba hlavních refinančních operací po poslední období úrokové sazby příslušné operace TLTRO-III;“;

5.

Příloha I se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 8. listopadu 2022.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 27. října 2022.

Prezidentka ECB

Christine LAGARDE


(1)  Úř. věst. L 91, 2.4.2015, s. 3.

(2)  Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2019/1311 ze dne 22. července 2019 o třetí sérii cílených dlouhodobějších refinančních operací (ECB/2019/21) (Úř. věst. L 204, 2.8.2019, s.100).

(3)  Tyto změny provádějí rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2020/407 ze dne 16. března 2020, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2019/1311 o třetí sérii cílených dlouhodobějších refinančních operací (ECB/2020/13) (Úř. věst. L 80, 17.3.2020, s. 23) a rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2020/614 ze dne 30. dubna 2020, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2019/1311 o třetí sérii cílených dlouhodobějších refinančních operací (ECB/2020/25) (Úř. věst. L 141, 5.5.2020, s. 28).

(4)  Tyto změny provádí rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2021/124 ze dne 29. ledna 2021, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2019/1311 o třetí sérii cílených dlouhodobějších refinančních operací (ECB/2021/3) (Úř. věst. L 38, 3.2.2021, s. 93).


PŘÍLOHA

Příloha I rozhodnutí (EU) 2019/1311 (ECB/2019/21) se mění takto:

Oddíl 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Výpočet úrokové sazby

A.

Označme NLSpecial jako částku způsobilých čistých úvěrů v průběhu zvláštního referenčního období od 1. března 2020 do 31. března 2021.

Formula

B.

Označme NLADSpecial jako částku způsobilých čistých úvěrů v průběhu dodatečného zvláštního referenčního období od 1. října 2020 do 31. prosince 2021.

Formula

C.

Označme NSMar 2021 jako částku získanou součtem způsobilých čistých úvěrů v období od 1. dubna 2019 do 31. března 2021 a nesplacené částky způsobilých úvěrů k 31. březnu 2019; tato částka se vypočte jako:

Formula

Označme nyní EX jako procentní odchylku NSMar 2021 od srovnávací nesplacené částky po období od 1. dubna 2019 do 31. března 2021, tedy

Formula

EX se zaokrouhlí na 15 desetinných míst. Pokud se OAB rovná nule, má se za to, že EX se rovná 1,15.

E.

Nechť k pre označuje období úrokové sazby před SIRP ode dne vypořádání příslušné operace TLTRO-III do 23. června 2020, k special označuje období zvláštní úrokové sazby od 24. června 2020 do 23. června 2021, k adspecial označuje dodatečné období zvláštní úrokové sazby od 24. června 2021 do 23. června 2022, k post označuje období úrokové sazby po ASIRP od 24. června 2022 do 22. listopadu 2022, nebo případně dne předčasného splacení příslušné operace TLTRO-III podle toho, co nastane dříve, k main označuje hlavní období úrokové sazby ode dne vypořádání příslušné operace TLTRO-III do 22. listopadu 2022, nebo případně dne předčasného splacení příslušné operace TLTRO-III podle toho, co nastane dříve, a k last označuje období úrokové sazby od 23. listopadu 2022 do dne splatnosti, nebo případně dne předčasného splacení příslušné operace TLTRO-III podle toho, co nastane dříve.

Nechť 

Formula
 je průměr sazby hlavní refinanční operace, která se na TLTRO-III k uplatňuje během období zvláštní úrokové sazby od 24. června 2020 do 23. června 2021 a která je vyjádřena jako roční procentní sazba, a nechť
Formula
 je průměr sazby vkladové facility, která se na TLTRO-III k uplatňuje během období zvláštní úrokové sazby od 24. června 2020 do 23. června 2021 a která je vyjádřena jako roční procentní sazba, tj:

Formula
Formula

Ve shora uvedených rovnicích 

Formula
 označuje počet dnů období k special TLTRO-III k a je-li tato hlavní refinanční operace prováděna v režimu úplného přidělení s pevnou sazbou, 
Formula
 označuje sazbu uplatňovanou na hlavní refinanční operace v den t období k special TLTRO-III k, nebo je-li tato hlavní refinanční operace prováděna v rámci nabídkového řízení s proměnlivou sazbou, 
Formula
 označuje minimální nabídkovou sazbu, která je uplatňována na hlavní refinanční operaci v den t období k special TLTRO-III k, a 
Formula
je vždy vyjádřena jako roční procentní sazba. Ve shora uvedených rovnicích 
Formula
 označuje sazbu uplatňovanou na vkladovou facilitu v den t období k special TLTRO-III k a vyjádřenou jako roční procentní sazba.

Nechť 

Formula
 je průměr sazby hlavní refinanční operace, která se na TLTRO-III k uplatňuje během dodatečného období zvláštní úrokové sazby od 24. června 2021 do 23. června 2022 a která je vyjádřena jako roční procentní sazba, a nechť 
Formula
 je průměr sazby vkladové facility, která se na TLTRO-III k uplatňuje během dodatečného období zvláštní úrokové sazby od 24. června 2021 do 23. června 2022 a která je vyjádřena jako roční procentní sazba, tj:

Formula
Formula

Ve shora uvedených rovnicích 

Formula
 označuje počet dnů období k adspecial TLTRO-III k a je-li tato hlavní refinanční operace prováděna v režimu úplného přidělení s pevnou sazbou, 
Formula
 označuje sazbu uplatňovanou na hlavní refinanční operace v den t období k adspecial TLTRO-III k, nebo je-li tato hlavní refinanční operace prováděna v rámci nabídkového řízení s proměnlivou sazbou, 
Formula
 označuje minimální nabídkovou sazbu, která je uplatňována na hlavní refinanční operaci v den t období k adspecial TLTRO-III k, a 
Formula
je vždy vyjádřena jako roční procentní sazba. Ve shora uvedených rovnicích 
Formula
 označuje sazbu uplatňovanou na vkladovou facilitu v den t období k adspecial TLTRO-III k a vyjádřenou jako roční procentní sazba.

Nechť

Formula
je průměr sazby hlavní refinanční operace, která se uplatňuje ode dne vypořádání TLTRO-III k do 22. listopadu 2022, nebo případně dne předčasného splacení TLTRO-III k podle toho, co nastane dříve, a která je vyjádřena jako roční procentní sazba, a nechť
Formula
je průměr sazby vkladové facility, která se na TLTRO-III k uplatňuje ode dne vypořádání TLTRO-III k do 22. listopadu 2022, , nebo případně dne předčasného splacení TLTRO-III k podle toho, co nastane dříve, a která je vyjádřena jako roční procentní sazba, tj.:

Formula
Formula

Ve shora uvedených rovnicích 

Formula
 označuje počet dnů období k main TLTRO-III k a je-li tato hlavní refinanční operace prováděna v režimu úplného přidělení s pevnou sazbou, 
Formula
 označuje sazbu uplatňovanou na hlavní refinanční operace v den t období k main TLTRO-III k, nebo je-li tato hlavní refinanční operace prováděna v rámci nabídkového řízení s proměnlivou sazbou, 
Formula
 označuje minimální nabídkovou sazbu, která je uplatňována na hlavní refinanční operaci v den t období k main TLTRO-III k, a 
Formula
je vždy vyjádřena jako roční procentní sazba. Ve shora uvedených rovnicích 
Formula
 označuje sazbu uplatňovanou na vkladovou facilitu v den t období k main TLTRO-III k a vyjádřenou jako roční procentní sazba.

Nechť

Formula
je průměr sazby hlavní refinanční operace, která se na TLTRO-III k uplatňuje od 23. listopadu 2022 do dne splatnosti TLTRO-III k, nebo případně dne předčasného splacení TLTRO-III k podle toho, co nastane dříve, a která je vyjádřena jako roční procentní sazba, a nechť
Formula
je průměr sazby vkladové facility, která se na TLTRO-III k uplatňuje od 23. listopadu 2022 do dne splatnosti TLTRO-III k, nebo případně dne předčasného splacení TLTRO-III k podle toho, co nastane dříve, a která je vyjádřena jako roční procentní sazba, tj.:

Formula
Formula

Ve shora uvedených rovnicích 

Formula
 označuje počet dnů období k last TLTRO-III k a je-li tato hlavní refinanční operace prováděna v režimu úplného přidělení s pevnou sazbou, 
Formula
 označuje sazbu uplatňovanou na hlavní refinanční operace v den t období k last TLTRO-III k, nebo je-li tato hlavní refinanční operace prováděna v rámci nabídkového řízení s proměnlivou sazbou, 
Formula
 označuje minimální nabídkovou sazbu, která je uplatňována na hlavní refinanční operaci v den t období k last TLTRO-III k, a 
Formula
je vždy vyjádřena jako roční procentní sazba. Ve shora uvedených rovnicích 
Formula
 označuje sazbu uplatňovanou na vkladovou facilitu v den t období k last TLTRO-III k a vyjádřenou jako roční procentní sazba.

F.

Označme případnou pobídkovou úpravu úrokové sazby jako iri; tato sazba je vyjádřena jako zlomek průměrného pásma mezi:

i)

Formula

Formula

během hlavního období úrokové sazby příslušné operace TLTRO-III; nebo

ii)

Formula

Formula

během posledního období úrokové sazby příslušné operace TLTRO-III.

G.

Označme úrokovou sazbu, která má být uplatňována po dobu životnosti příslušné TLTRO-III k (konečná úroková sazba) a která je vyjádřena jako roční procentní sazba, jako rk. Označme úrokovou sazbu, která má být uplatňována po období kj TLTRO-III k, kde j = pre, special, adspecial, post or last, a která je vyjádřena jako roční procentní sazba, jako

Formula

.

H.

Úroková sazba rk je definována jako:

Formula

Ve shora uvedené rovnici

Formula
označuje počet dnů období k pre TLTRO-III k 
Formula
označuje počet dnů období k post TLTRO-III k.

Úroková sazba platná pro jednotlivé operace TLTRO-III k se vypočte takto:

(1)

Pro částky vypůjčené v rámci prvních sedmi operací, tj. pokud k = 1,…,7:

a)

Pokud účastník ve zvláštním referenčním období a v dodatečném zvláštním referenčním období dosáhne srovnávací částky čistých úvěrů nebo tuto částku překročí, úroková sazba, která se uplatní na objemy, které si tento účastník vypůjčí v rámci operací TLTRO-III:

i)

se během období zvláštní úrokové sazby rovná průměru sazby vkladové facility po toto období snížené o 50 bazických bodů, která nesmí být nikdy vyšší než minus 100 bazických bodů, tj.:

 

pokud NLSpecial ≥ NLB, pak

Formula
;

ii)

se během dodatečného období zvláštní úrokové sazby rovná průměru sazby vkladové facility po toto období snížené o 50 bazických bodů, která nesmí být nikdy vyšší než minus 100 bazických bodů, tj.:

 

pokud NLADSpecial ≥ NLB, pak

Formula
;

iii)

se během období úrokové sazby před SIRP a po ASIRP příslušné operace TLTRO-III rovná průměru sazby vkladové facility po hlavní období úrokové sazby příslušné operace TLTRO-III, tj.:

 

pokud NLSpecial ≥ NLB a NLADSpecial ≥ NLB, pak

Formula
;

iv)

se během posledního období úrokové sazby příslušné operace TLTRO-III rovná průměru sazby vkladové facility za poslední období úrokové sazby příslušné operace TLTRO-III, tj.:

 

pokud NLSpecial ≥ NLB a NLADSpecial ≥ NLB, pak

Formula
.

b)

Pokud účastník ve zvláštním referenčním období dosáhne srovnávací částky čistých úvěrů nebo tuto částku přesáhne, avšak v dodatečném zvláštním referenčním období nedosáhne srovnávací částky čistých úvěrů ani tuto částku nepřesáhne, úroková sazba, která se uplatní na objemy, které si tento účastník vypůjčí v rámci operací TLTRO-III:

i)

se během období zvláštní úrokové sazby rovná průměru sazby vkladové facility po toto období snížené o 50 bazických bodů, která nesmí být nikdy vyšší než minus 100 bazických bodů, tj.:

 

pokud NLSpecial ≥ NLB,

 

pak

Formula
;

ii)

se během období dodatečné zvláštní úrokové sazby rovná průměru sazby hlavní refinanční operace během tohoto období snížené o 50 bazických bodů, nebo průměru sazby vkladové facility po hlavní období úrokové sazby příslušné operace TLTRO-III, podle toho, která z těchto sazeb je nižší, tedy:

 

pokud NLSpecial ≥ NLB a NLADSpecial < NLB,

 

pak

Formula
;

iii)

se během období úrokové sazby před SIRP a po ASIRP příslušné operace TLTRO-III rovná průměru sazby vkladové facility po hlavní období úrokové sazby příslušné operace TLTRO-III, tj.:

 

pokud NLSpecial ≥ NLB a NLADSpecial < NLB , pak 

Formula
;

(iv)

se během posledního období úrokové sazby příslušné operace TLTRO-III rovná průměru sazby vkladové facility za poslední období úrokové sazby příslušné operace TLTRO-III, tj.:

 

pokud NLSpecial ≥ NLB a NLADSpecial < NLB , pak 

Formula
.

c)

Pokud účastník ve zvláštním referenčním období nedosáhne své srovnávací částky čistých úvěrů ani tuto částku nepřesáhne, avšak dosáhne srovnávací částky čistých úvěrů nebo tuto částku přesáhne v dodatečném zvláštním referenčním období a svou srovnávací nesplacenou částku způsobilých úvěrů během druhého referenčního období přesáhne alespoň o 1,15 %, úroková sazba, která se uplatní na objemy, které si tento účastník vypůjčí v rámci operací TLTRO-III:

i)

se během období zvláštní úrokové sazby rovná průměru sazby hlavní refinanční operace během tohoto období snížené o 50 bazických bodů, nebo průměru sazby vkladové facility po hlavní období úrokové sazby příslušné operace TLTRO-III, podle toho, která z těchto sazeb je nižší, tedy:

 

pokud NLSpecial < NLB a EX ≥ 1,15,

 

pak iri = 100 % a 

Formula
;

ii)

se během dodatečného období zvláštní úrokové sazby rovná průměru sazby vkladové facility po toto období snížené o 50 bazických bodů, která nesmí být nikdy vyšší než minus 100 bazických bodů, tj.:

 

pokud NLADSpecial ≥ NLB, NLSpecial < NLB a EX ≥ 1,15,

 

pak

Formula
;

iii)

se během období úrokové sazby před SIRP a po ASIRP příslušné operace TLTRO-III rovná průměru sazby vkladové facility po hlavní období úrokové sazby příslušné operace TLTRO-III, tj.:

 

pokud NLSpecial < NLB, NLADSpecial ≥ NLB a EX ≥ 1,15,

 

pak iri = 100 % and

Formula

iv)

se během posledního období úrokové sazby příslušné operace TLTRO-III rovná průměru sazby vkladové facility za poslední období úrokové sazby příslušné operace TLTRO-III, tj.:

 

pokud NLSpecial < NLB, NLADSpecial ≥ NLB a EX ≥ 1,15, pak iri = 100 % a 

Formula

d)

Pokud účastník ve zvláštním referenčním období ani v dodatečném zvláštním referenčním období nedosáhne své srovnávací částky čistých úvěrů ani tuto částku nepřesáhne, avšak přesáhne svou srovnávací nesplacenou částku způsobilých úvěrů během druhého referenčního období alespoň o 1,15 %, úroková sazba, která se uplatní na objemy, které si tento účastník vypůjčí v rámci operací TLTRO-III:

i)

se během období zvláštní úrokové sazby rovná průměru sazby hlavní refinanční operace během tohoto období snížené o 50 bazických bodů, nebo průměru sazby vkladové facility po hlavní období úrokové sazby příslušné operace TLTRO-III, podle toho, která z těchto sazeb je nižší, tedy:

 

pokud NLSpecial < NLB a EX ≥ 1,15,

 

pak iri = 100 % a 

Formula
;

ii)

se během dodatečného období zvláštní úrokové sazby rovná průměru sazby hlavní refinanční operace během tohoto období snížené o 50 bazických bodů, nebo průměru sazby vkladové facility po hlavní období úrokové sazby příslušné operace TLTRO-III, podle toho, která z těchto sazeb je nižší, tedy:

 

pokud NLADSpecial < NLB, NLSpecial < NLB a EX ≥ 1,15,

 

pak iri = 100 % a 

Formula
;

iii)

se během období úrokové sazby před SIRP a po ASIRP příslušné operace TLTRO-III rovná průměru sazby vkladové facility po hlavní období úrokové sazby příslušné operace TLTRO-III, tj.:

 

pokud NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB a EX ≥ 1,15,

 

pak iri = 100 % and

Formula
;

iv)

se během posledního období úrokové sazby příslušné operace TLTRO-III rovná průměru sazby vkladové facility za poslední období úrokové sazby příslušné operace TLTRO-III, tj.:

 

pokud NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB a EX ≥ 1,15,

 

pak iri = 100 % and

Formula
.

e)

Pokud účastník ve zvláštním referenčním období nedosáhne své srovnávací částky čistých úvěrů ani tuto částku nepřesáhne, avšak dosáhne srovnávací částky čistých úvěrů nebo tuto částku přesáhne v dodatečném zvláštním referenčním období a svou srovnávací nesplacenou částku způsobilých úvěrů během druhého referenčního období přesáhne o méně než 1,15 %, úroková sazba, která se uplatní na objemy, které si tento účastník vypůjčí v rámci operací TLTRO-III:

i)

se během období úrokové sazby před SIRP příslušné operace TLTRO-III rovná úrokové sazbě, která se lineárně zvyšuje v závislosti na procentu, o něž účastník přesáhne srovnávací nesplacenou částku, tedy:

 

pokud NLSpecial < NLB a 0 < EX < 1,15,

 

pak

Formula
Formula
;

ii)

se během období zvláštní úrokové sazby rovná průměru sazby hlavní refinanční operace během tohoto období snížené o 50 bazických bodů, nebo úrokové sazbě vypočtené podle bodu i), podle toho, která z těchto sazeb je nižší, tedy:

 

pokud NLSpecial < NLB a 0 < EX < 1,15,

 

pak

Formula
Formula
;

iii)

se během dodatečného období zvláštní úrokové sazby rovná průměru sazby vkladové facility po toto období snížené o 50 bazických bodů, která nesmí být nikdy vyšší než minus 100 bazických bodů, tj.:

 

pokud NLADSpecial ≥ NLB, NLSpecial < NLB a 0 < EX < 1,15 pak

Formula
;

iv)

se během období úrokové sazby po ASIRP příslušné operace TLTRO-III rovná průměru sazby vkladové facility za hlavní období úrokové sazby příslušné operace TLTRO-III, tj.:

 

pokud NLSpecial < NLB, NLADSpecial ≥ NLB a 0 < EX < 1,15,

 

potom

Formula

v)

se během posledního období úrokové sazby příslušné operace TLTRO-III rovná průměru sazby vkladové facility za poslední období úrokové sazby příslušné operace TLTRO-III, tj.:

 

pokud NLSpecial < NLB, NLADSpecial ≥ NLB a 0 < EX < 1,15,

 

potom

Formula
.

f)

Pokud účastník ve zvláštním referenčním období ani v dodatečném zvláštním referenčním období nedosáhne své srovnávací částky čistých úvěrů ani tuto částku nepřesáhne, avšak svou srovnávací nesplacenou částku způsobilých úvěrů během druhého referenčního období přesáhne o méně než o 1,15 %, úroková sazba, která se uplatní na objemy, které si tento účastník vypůjčí v rámci operací TLTRO-III,:

i)

se během období zvláštní úrokové sazby rovná průměru sazby hlavní refinanční operace během tohoto období snížené o 50 bazických bodů, nebo úrokové sazbě vypočtené podle bodu iii), podle toho, která z těchto sazeb je nižší, tedy:

 

pokud NLSpecial < NLB a 0 < EX < 1,15,

 

pak

Formula
Formula
;

ii)

se během dodatečného období zvláštní úrokové sazby rovná průměru sazby hlavní refinanční operace během tohoto období snížené o 50 bazických bodů, nebo úrokové sazbě vypočtené podle bodu iii), podle toho, která z těchto sazeb je nižší, tedy:

 

pokud NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB a 0 < EX < 1,15,

 

pak

Formula
Formula
;

iii)

se během období úrokové sazby před SIRP a po ASIRP příslušné operace TLTRO-III rovná úrokové sazbě, která se lineárně zvyšuje v závislosti na procentu, o něž účastník přesáhne srovnávací nesplacenou částku, tedy:

 

pokud NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB a 0 < EX < 1,15,

 

pak

Formula
Formula

iv)

se během posledního období úrokové sazby příslušné operace TLTRO-III rovná úrokové sazbě, která se lineárně zvyšuje v závislosti na procentu, o něž účastník přesáhne srovnávací nesplacenou částku, tedy:

 

pokud NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB a 0 < EX < 1,15,

 

pak

Formula
Formula

g)

Pokud účastník ve zvláštním referenčním období nedosáhne své srovnávací částky čistých úvěrů ani tuto částku nepřesáhne, ve druhém referenčním období nepřesáhne svou srovnávací nesplacenou částku, avšak v dodatečném zvláštním referenčním období dosáhne srovnávací částky čistých úvěrů nebo tuto částku přesáhne, úroková sazba, která se uplatní na objemy, které si tento účastník vypůjčí v rámci operací TLTRO-III:

i)

se během období úrokové sazby před SIRP příslušné operace TLTRO-III rovná průměru sazby hlavní refinanční operace za hlavní období úrokové sazby příslušné operace TLTRO-III, tj.:

 

pokud NLSpecial < NLB a EX ≤ 0, pak iri = 0 % a 

Formula
;

ii)

se během období zvláštní úrokové sazby rovná průměru sazby hlavní refinanční operace během tohoto období snížené o 50 bazických bodů; tedy:

 

pokud NLSpecial < NLB a EX ≤ 0, pak

Formula
;

iii)

se během dodatečného období zvláštní úrokové sazby rovná průměru sazby vkladové facility po toto období snížené o 50 bazických bodů, která nesmí být nikdy vyšší než minus 100 bazických bodů, tj.:

 

pokud NLADSpecial ≥ NLB, NLSpecial < NLB a EX ≤ 0

 

pak

Formula
;

iv)

se během období úrokové sazby po ASIRP příslušné operace TLTRO-III rovná průměru sazby vkladové facility za hlavní období úrokové sazby příslušné operace TLTRO-III, tj.:

 

pokud NLSpecial < NLB, NLADSpecial ≥ NLB a EX ≤ 0, pak

Formula

v)

se během posledního období úrokové sazby příslušné operace TLTRO-III rovná průměru sazby vkladové facility za poslední období úrokové sazby příslušné operace TLTRO-III, tj.:

 

pokud NLSpecial < NLB, NLADSpecial ≥ NLB a EX ≤ 0, pak 

Formula
.

h)

Pokud účastník nedosáhne své srovnávací částky čistých úvěrů ani tuto částku nepřesáhne ve zvláštním referenčním období, nedosáhne své srovnávací částky čistých úvěrů ani tuto částku nepřesáhne v dodatečném zvláštním referenčním období a během druhého referenčního období nepřesáhne svou srovnávací nesplacenou částku, úroková sazba, která se uplatní na objemy, které si tento účastník vypůjčí v rámci operací TLTRO-III:

i)

se během období zvláštní úrokové sazby rovná průměru sazby hlavní refinanční operace během tohoto období snížené o 50 bazických bodů; tedy:

 

pokud NLSpecial < NLB a EX ≤ 0, pak

Formula
;

ii)

se během dodatečného období zvláštní úrokové sazby rovná průměru sazby hlavní refinanční operace během tohoto období snížené o 50 bazických bodů; tedy:

 

pokud NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB a EX ≤ 0,

 

pak

Formula
;

iii)

se během období úrokové sazby před SIRP a po ASIRP příslušné operace TLTRO-III rovná průměru sazby hlavní refinanční operace po hlavní období úrokové sazby příslušné operace TLTRO-III, tj.:

 

pokud NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB a EX ≤ 0,

 

pak iri = 0 % and

Formula
;

iv)

se během posledního období úrokové sazby příslušné operace TLTRO-III rovná průměru sazby hlavní refinanční operace za poslední období úrokové sazby příslušné operace TLTRO-III, tj.:

 

pokud NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB a EX ≤ 0,

 

pak iri = 0 % and

Formula
.

2)

Pro částky vypůjčené v osmé nebo následné operaci TLTRO-III, tj. pokud k = 8, 9 nebo 10:

a)

Pokud účastník v dodatečném zvláštním referenčním období dosáhne srovnávací částky čistých úvěrů nebo tuto částku přesáhne, úroková sazba, která se uplatní na objemy, které si tento účastník vypůjčí v rámci operací TLTRO-III:

i)

se během dodatečného období zvláštní úrokové sazby rovná průměru sazby vkladové facility po toto období snížené o 50 bazických bodů, která nesmí být nikdy vyšší než minus 100 bazických bodů, tj.:

 

pokud NLADSpecial ≥ NLB, pak

Formula
;

ii)

se během období úrokové sazby po ASIRP příslušné operace TLTRO-III rovná průměru sazby vkladové facility za hlavní období úrokové sazby příslušné operace TLTRO-III, tj.:

 

pokud NLADSpecial ≥ NLB, pak

Formula
;

iii)

se během posledního období úrokové sazby příslušné operace TLTRO-III rovná průměru sazby vkladové facility za poslední období úrokové sazby příslušné operace TLTRO-III, tj.:

 

pokud NLADSpecial ≥ NLB, pak

Formula
;

b)

Pokud účastník v dodatečném zvláštním referenčním období nedosáhne srovnávací částky čistých úvěrů ani tuto částku nepřesáhne, úroková sazba, která se uplatní na objemy, které si tento účastník vypůjčí v rámci operací TLTRO-III:

i)

se během dodatečného období zvláštní úrokové sazby rovná průměru sazby hlavní refinanční operace během příslušného období snížené o 50 bazických bodů; tedy:

 

pokud NLADSpecial < NLB, pak

Formula
;

ii)

se během období úrokové sazby po ASIRP příslušné operace TLTRO-III rovná průměru sazby hlavní refinanční operace za hlavní období úrokové sazby příslušné operace TLTRO-III, tj.:

 

pokud NLADSpecial < NLB, pak

Formula
.

iii)

se během posledního období úrokové sazby příslušné operace TLTRO-III rovná průměru sazby hlavní refinanční operace za poslední období úrokové sazby příslušné operace TLTRO-III, tj.:

 

pokud NLADSpecial < NLB, pak

Formula
.

Pobídková úprava úrokové sazby (iri) je vyjádřena zaokrouhlením na 15 desetinných míst.

Úrokové sazby

Formula
Formula
se vyjádří jako roční procentní sazba zaokrouhlená na 13 desetinných míst.

Formula
,
Formula
se vyjádří jako roční procentní sazba zaokrouhlená na 13 desetinných míst.

Formula
,
Formula
se vyjádří jako roční procentní sazba zaokrouhlená na 13 desetinných míst.

Konečná úroková sazba r k se vyjádří jako roční procentní sazba, zaokrouhlená směrem dolů na nejbližší čtvrté desetinné místo.“