ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 199

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 65
28. července 2022


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1317 ze dne 27. července 2022, kterým se stanoví odchylky od nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115, pokud jde o uplatňování standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy (standardů DZES) 7 a 8 pro rok podání žádosti 2023

1

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2022/1318 ze dne 26. července 2022 o jmenování jednoho člena Účetního dvora

5

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/1319 ze dne 26. července 2022 o přijetí žádosti předložené Francií podle čl. 7 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797, která se týká neuplatnění některých ustanovení technických specifikací pro interoperabilitu v případě rekonfigurace stávajících kolejových vozidel na devatenáct vlakových souprav TGV P-DUPLEX (oznámeno pod číslem C(2022) 5150)

6

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/1320 ze dne 26. července 2022, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2022) 5471)  ( 1 )

12

 

 

Opravy

 

*

Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91 ( Úř. věst. L 46, 17.2.2004 ) (Zvláštní vydání v češtině, kapitola 07, svazek 008, s. 10)

31

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

28.7.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 199/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1317

ze dne 27. července 2022,

kterým se stanoví odchylky od nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115, pokud jde o uplatňování standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy (standardů DZES) 7 a 8 pro rok podání žádosti 2023

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 ze dne 2. prosince 2021, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 1305/2013 a (EU) č. 1307/2013 (1), a zejména na čl. 148 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 13 nařízení (EU) 2021/2115 mají členské státy zajistit, aby veškerá zemědělská plocha, včetně půdy, která se již nevyužívá pro účely produkce, byla udržována v dobrém zemědělském a environmentálním stavu, a stanovit na celostátní nebo regionální úrovni minimální standardy pro zemědělce a další příjemce v případě každého standardu dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy (standardu DZES) uvedeného v příloze III v souladu s hlavním cílem standardů podle uvedené přílohy. Standardy DZES jsou použitelné od roku podání žádosti 2023, s výjimkou DZES 2, který lze použít až od roku podání žádosti 2024 nebo 2025, je-li to řádně odůvodněno.

(2)

Ve svém sdělení „Zajištění potravinového zabezpečení a posílení odolnosti potravinových systémů“ (2) Komise představila závažné důsledky ruské invaze na Ukrajinu pro celosvětové zajišťování potravin. Ruská invaze na Ukrajinu vyvolala prudký nárůst cen komodit a má dopad na nabídku zemědělských produktů i poptávku po nich na celosvětové úrovni. Zejména celosvětová produkce pšenice je ohrožena jak šokem na straně nabídky vzhledem k velikosti podílu Ukrajiny a Ruska na trzích s pšenicí, tak šokem na straně vstupních nákladů, zejména u zemního plynu, dusíkatých hnojiv a kyslíku. Nejistota ohledně celosvětové situace v oblasti dodávek potravin je vysoká, což vzbuzuje obavy ohledně celosvětového zabezpečení potravin. S cílem přispět k včasnému řešení této situace zachováním dodávek potravin by měl být zachován potenciál Unie v oblasti zemědělské produkce potravin a zároveň by měla být zajištěna střednědobá a dlouhodobá udržitelnost dodávek potravin pokračováním přechodu na udržitelnou produkci potravin, jak je stanoveno ve strategii „Od zemědělce ke spotřebiteli“ a ve strategii v oblasti biologické rozmanitosti.

(3)

Jak standard DZES 7 „střídání plodin na orné půdě, s výjimkou plodin pěstovaných ve vodě“, tak první požadavek podle standardu DZES 8 „minimální podíl zemědělské plochy vyhrazený pro neprodukční plochy nebo prvky“ uvedené v příloze III nařízení (EU) 2021/2115, které jsou použitelné od roku podání žádosti 2023, mají dopad na využívání orné půdy pro účely produkce. Stanovením minimálních požadavků, pokud jde o rozmanitost v čase a prostoru při pěstování různých plodin, s cílem zachovat půdní potenciál a zvýšit úrodnost půdy za účelem zajištění dlouhodobé produktivity může mít standard DZES 7 vliv na rozhodování zemědělců o plodinách. Tím, že se v souladu s prvním požadavkem podle standardu DZES 8 požaduje, aby byl vyčleněn minimální podíl orné půdy na neprodukční plochy nebo prvky s cílem zlepšit biologickou rozmanitost v zemědělských podnicích nezbytnou pro zdravé a produktivní ekosystémy, mohou zemědělci pro účely biologické rozmanitosti vedle přítomnosti krajinných prvků ponechat určitý podíl orné půdy ležet ladem.

(4)

Vzhledem k tomu, že je třeba řešit otázky potravinového zabezpečení týkající se celosvětové dostupnosti potravin a jejich cenové dostupnosti a zachovat potenciál produkce potravin v Unii a zároveň přispět k cílům Zelené dohody pro Evropu, zejména strategie „Od zemědělce ke spotřebiteli“ a strategie v oblasti biologické rozmanitosti, je vhodné výjimečně dát zemědělcům flexibilitu, aby mohli využívat svou dostupnou ornou půdu k produkci potravin, a zároveň zmírnit negativní dopady těchto rozhodnutí na životní prostředí a změnu klimatu. Členským státům by proto mělo být povoleno odchýlit se pro rok podání žádosti 2023 od použití standardu DZES 7 a od prvního požadavku podle standardu DZES 8 uvedeného v příloze III nařízení (EU) 2021/2115, jak je definují ve svém strategickém plánu SZP. Vzhledem k tomu, že cílem odchylky je přispět k řešení otázek zabezpečení potravin v krátkodobém horizontu, je vhodné stanovit, že orná půda, která by nebyla vyčleněna na neprodukční plochy v důsledku odchylky od prvního požadavku podle standardu DZES 8 uvedeného v příloze III nařízení (EU) 2021/2115, jak je vymezen členskými státy v jejich strategickém plánu SZP, by neměla být využívána k pěstování kukuřice a sójových bobů vzhledem k tomu, že tyto plodiny většinou nejsou určeny k produkci potravin. Kromě toho by členské státy využívající kteroukoli z výjimek ze standardů DZES 7 nebo 8 měly obecně podporovat využívání plodin k produkci potravin, jakož i využívání ekoschémat a agroenvironmentálně-klimatických opatření naplánovaných v jejich strategickém plánu SZP, jejichž cílem je zlepšení biologické rozmanitosti v zemědělských podnicích a zachování půdního potenciálu.

(5)

Vzhledem k významu výše uvedených standardů DZES 7 a 8 pro cíle týkající se zachování půdního potenciálu a zlepšení biologické rozmanitosti v zemědělských podnicích v rámci dlouhodobé udržitelnosti odvětví a zachování potenciálu produkce potravin se odchylka omezí na rok podání žádosti 2023 a nebude mít vliv na pravidla v letech po roce 2023, přičemž by měla být omezena na nezbytně nutná opatření k řešení otázek celosvětového zabezpečení potravin. Ostatní tři požadavky podle standardu DZES 8 uvedené v příloze III nařízení (EU) 2021/2115, včetně požadavku na zachování krajinných prvků, proto zůstávají pro rok podání žádosti 2023 použitelné jako záruka k dosažení hlavního cíle standardu, jímž je zlepšení biologické rozmanitosti v zemědělských podnicích.

(6)

Možností odchýlit se od uplatňování těchto standardů DZES, jak jsou vymezeny členskými státy v jejich strategickém plánu SZP, není dotčena povinnost členských států podle čl. 109 odst. 2 písm. a) bodu i) nařízení (EU) 2021/2115 zahrnout do svých strategických plánů SZP popis provádění a související prvky každého standardu DZES uvedeného v příloze III uvedeného nařízení.

(7)

Vzhledem k tomu, že standardy DZES jsou součástí základních podmínek ekoschémat a agroenvironmentálních, klimatických a jiných závazků hospodaření, je vhodné stanovit pravidla pro dodržování základní hodnoty, pokud členský stát využije výjimky pro použití standardu DZES 7 nebo prvního požadavku podle standardu DZES 8. V zájmu zajištění stability strategických plánů SZP a zachování ambicí intervencí, které jsou od roku 2023 součástí ekologické struktury společné zemědělské politiky (SZP), by základní scénář měl zůstat nezměněn bez ohledu na uplatnění odchylky. Zejména je vhodné, aby byly i nadále dodržovány základní požadavky standardu DZES 7 nebo prvního požadavku podle standardu DZES 8 v zájmu získání podpory v rámci intervencí, pokud závazky tyto základní požadavky zahrnují nebo z nich vycházejí.

(8)

Je nezbytné sledovat dopady těchto odchylek na celosvětové zajišťování potravin a na životní prostředí a změnu klimatu, a proto by členské státy měly provádění těchto odchylek posoudit a podat o něm zprávu Komisi.

(9)

Aby se zajistila účinnost odchylek povolených tímto nařízením s ohledem na jejich účel a vzhledem k tomu, že zemědělci přijímají rozhodnutí o výsevu pro sklizeň 2023 od léta 2022, mělo by být rozhodnutí o využití odchylek přijato rychle. Členské státy by proto měly přijmout svá rozhodnutí a oznámit je Komisi do 30 dnů ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost prostřednictvím systému založeného na informačních technologiích, který Komise zpřístupní podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/1185 (3). Rozhodnutí by měla být zahrnuta do strategických plánů SZP při první příležitosti, a to buď při opětovném předložení strategického plánu SZP v souladu s čl. 118 odst. 3 druhým pododstavcem nařízení (EU) 2021/2115, nebo v první žádosti o změnu strategického plánu SZP v souladu s článkem 119 uvedeného nařízení. Vzhledem k potřebě zajistit včasné provedení by rozhodnutí neměla podléhat schválení Komisí.

(10)

Vzhledem k tomu, že členské státy musí rozhodnutí učinit včas před rozhodnutím zemědělců o výsevu, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost co nejdříve, a to prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou zemědělskou politiku,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Rozhodnutí odchylující se od uplatňování některých standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy pro rok podání žádosti 2023

1.   Odchylně od čl. 13 odst. 1 nařízení (EU) 2021/2115 mohou členské státy rozhodnout, že se pro rok podání žádosti 2023 odchýlí od uplatňování jednoho nebo obou z následujících standardů DZES uvedených v příloze III uvedeného nařízení, jak je vymezují členské státy ve svých strategických plánech SZP:

a)

DZES 7 „Střídání plodin na orné půdě, s výjimkou plodin pěstovaných ve vodě“

b)

DZES 8, první požadavek „Minimální podíl zemědělské plochy vyhrazený pro neprodukční plochy nebo prvky:

Minimální podíl nejméně 4 % orné půdy na úrovni zemědělského podniku vyhrazené na neprodukční plochy a prvky, včetně půdy ležící ladem.

Pokud se zemědělec zaváže věnovat alespoň 7 % své orné půdy na neprodukční plochy nebo prvky, včetně půdy ležící ladem, v rámci posíleného ekoschématu v souladu s čl. 31 odst. 6, je podíl, který má být určen na dodržování tohoto standardu DZES, omezen na 3 %.

Minimální podíl nejméně 7 % orné půdy na úrovni zemědělského podniku, pokud zahrnuje také meziplodiny nebo plodiny vážící dusík, pěstované bez použití přípravků na ochranu rostlin, přičemž 3 % z toho tvoří půda ponechaná ladem nebo neprodukční prvky. Pro meziplodiny by členské státy měly použít váhový faktor 0,3“.

Členské státy, které využijí odchylku uvedenou v prvním pododstavci písm. b), zajistí, aby se vztahovala výhradně na půdu ležící ladem a aby se nevztahovala na jiné neprodukční prvky.

Členské státy zajistí, aby orná půda, která nebude v důsledku odchylky uvedené v prvním pododstavci písm. b) vyhrazena pro neprodukční plochy, nebyla využívána k pěstování kukuřice, sójových bobů nebo rychle rostoucích dřevin pěstovaných ve výmladkových plantážích.

Členské státy, které využijí některou z odchylek uvedených v prvním pododstavci, podpoří pěstování plodin určených k produkci potravin.

Členské státy, které využijí kterékoli z odchylek uvedených v prvním pododstavci, podporují ekoschémata a agroenvironmentálně-klimatická opatření plánovaná v jejich strategickém plánu SZP, jejichž cílem je zlepšení biologické rozmanitosti v zemědělských podnicích a zachování půdního potenciálu.

2.   Pro účely ekoschémat uvedených v článku 31 nařízení (EU) 2021/2115 a agroenvironmentálních závazků, závazků v oblasti klimatu a dalších závazků hospodaření uvedených v článku 70 uvedeného nařízení a stanovených členskými státy v jejich strategickém plánu SZP pro rok podání žádosti 2023 zůstávají základní hodnoty uvedené v čl. 31 odst. 5 prvním pododstavci písm. a) a čl. 70 odst. 3 prvním pododstavci písm. a) uvedeného nařízení, pokud jde o DZES 7 a první požadavek podle DZES 8, rozhodnutími členského státu uvedenými v odstavci 1 tohoto článku nezměněny.

Článek 2

Lhůta, oznámení rozhodnutí a jejich uplatňování

1.   Do 30 dnů ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost oznámí členské státy, které se rozhodnou využít odchylek uvedených v čl. 1 odst. 1, Komisi rozhodnutí přijatá podle uvedeného odstavce prostřednictvím systému založeného na informačních technologiích, který Komise zpřístupní podle prováděcího nařízení (EU) 2017/1185.

2.   Členské státy zahrnou rozhodnutí přijatá podle čl. 1 odst. 1 tohoto nařízení do oddílu 3.10 o podmíněnosti a standardu DZES strategických plánů SZP buď jako součást opětovného předložení strategického plánu SZP v souladu s čl. 118 odst. 3 druhým pododstavcem nařízení (EU) 2021/2115, nebo jako součást první žádosti o změnu strategického plánu SZP v souladu s článkem 119 uvedeného nařízení.

3.   Rozhodnutí přijatá podle čl. 1 odst. 1 tohoto nařízení nepodléhají schválení Komisí podle čl. 118 odst. 6 nebo čl. 119 odst. 10 nařízení (EU) 2021/2115.

4.   Rozhodnutí přijatá podle čl. 1 odst. 1 se použijí pro rok podání žádosti 2023.

5.   Členské státy, které využijí některou z výjimek uvedených v čl. 1 odst. 1, zahrnou do výroční zprávy o výkonnosti uvedené v článku 134 nařízení (EU) 2021/2115, která má být předložena dne 15. února 2024, posouzení dopadů uplatňování těchto odchylek na celosvětové zajišťování potravin, ochranu životního prostředí a boj proti změně klimatu.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. července 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 435, 6.12.2021, s. 1.

(2)  COM(2022) 133 final.

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1185 ze dne 20. dubna 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o oznamování informací a dokumentů Komisi, a kterým se mění a ruší několik nařízení Komise (Úř. věst. L 171, 4.7.2017, s. 113).


ROZHODNUTÍ

28.7.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 199/5


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2022/1318

ze dne 26. července 2022

o jmenování jednoho člena Účetního dvora

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 286 odst. 5 této smlouvy,

s ohledem na návrh podaný Nizozemským královstvím,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím (EU) 2019/2173 (2) byl členem Účetního dvora na období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2025 jmenován pan Alex BRENNINKMEIJER.

(2)

Dopisem ze dne 3. června 2021 oznámil pan Alex BRENNINKMEIJER odstoupení z funkce člena Účetního dvora s účinkem ode dne 1. ledna 2022. V souladu s čl. 286 odst. 5 třetím pododstavcem Smlouvy o fungování Evropské unie zastával svou funkci až do okamžiku svého nahrazení.

(3)

Dne 14. dubna 2022 pan Alex BRENNINKMEIJER zemřel.

(4)

Na zbývající část funkčního období pana Alexe BRENNINKMEIJERA by měl být jmenován nový člen Účetního dvora.

(5)

Nizozemské království navrhlo, aby byl členem Účetního dvora od 1. září 2022 jmenován pan Stephanus Abraham BLOK,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Členem Účetního dvora na období od 1. září 2022 do 31. prosince 2025 je jmenován pan Stephanus Abraham BLOK.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 26. července 2022.

Za Radu

předseda

J. SÍKELA


(1)  Stanovisko ze dne 23. června 2022 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Rozhodnutí Rady (EU) 2019/2173 ze dne 16. prosince 2019 o jmenování pěti členů Účetního dvora (Úř. věst. L 329, 19.12.2019, s. 94).


28.7.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 199/6


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2022/1319

ze dne 26. července 2022

o přijetí žádosti předložené Francií podle čl. 7 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797, která se týká neuplatnění některých ustanovení technických specifikací pro interoperabilitu v případě rekonfigurace stávajících kolejových vozidel na devatenáct vlakových souprav TGV P-DUPLEX

(oznámeno pod číslem C(2022) 5150)

(Pouze francouzské znění je závazné)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ze dne 11. května 2016 o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii (1), a zejména na čl. 7 odst. 4 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 10. prosince 2021 předložila Francie Komisi v souladu s čl. 7 odst. 4 směrnice (EU) 2016/797 žádost o neuplatnění některých ustanovení obsažených v technických specifikacích pro interoperabilitu (TSI) stanovených v příloze nařízení Komise (EU) č. 1302/2014 (2) (TSI LOC&PAS), v TSI stanovených v příloze nařízení Komise (EU) č. 1300/2014 (3) (TSI PRM) a v TSI stanovených v příloze nařízení Komise (EU) č. 1304/2014 (4) (TSI NOI) na projekt modernizace kolejových vozidel týkající se devatenácti vlakových souprav určených k provozu na francouzské železniční síti.

(2)

Žádost byla podána na základě čl. 7 odst. 1 písm. c) směrnice (EU) 2016/797, konkrétně s ohledem na nedostatečnou ekonomickou životaschopnost projektu při provádění modernizace dotčených vlakových souprav.

(3)

Žádost se týká rekonstrukce devatenácti vlakových souprav, jejichž motory a osobní vozy byly při výrobě v roce 2006 odděleny. Z důvodu poptávky na trhu v dané době byly lokomotivy těchto vlakových souprav provozovány a jsou stále provozovány jako připojené osobní vozy typu „Réseau 1N“, zatímco osobní vozy těchto vlakových souprav byly provozovány jako připojené lokomotivy typu „Réseau“.

(4)

Dnes se blíží okamžik, kdy má být provozování těchto vlakových souprav přerušeno z důvodu údržby v polovině životního cyklu. Plánuje se zásah údržby s cílem zajistit jejich bezpečný provoz po dobu dalších 16 let. Zásah údržby předpokládá opětovné připojení původních lokomotiv a osobních vozů. Pracovní fáze modernizace se uskuteční mezi lety 2022 a 2025, přičemž první vlakové soupravy vstoupily do dílen v únoru 2022. Cílem je získat povolení typu pro devatenáct vlakových souprav, na něž se vztahuje modernizace, do prosince 2023. Poté budou následovat povolení týkající se shody s typem pro každou vlakovou soupravu.

(5)

Strategie povolování pro proces rekonfigurace je založena na „novém“ povolení jakožto variantě pro již dříve povolený typ TGV Duplex. Za těchto podmínek budou muset být do souladu s TSI uvedeny pouze upravené části osobních vozů. Lokomotivy nepodléhají žádným změnám, ale považují se za nové prvky typu TGV Duplex a jejich povolení je třeba považovat za „první“ povolení, které vyžaduje prokázání plného souladu se stávajícími TSI LOC&PAS, NOI a PRM.

(6)

Lokomotivy a osobní vozy devatenácti vlakových souprav, které jsou modernizovány a rekonfigurovány, splňují normy a TSI platné v době jejich výroby. Od roku 2006 podléhaly příslušné TSI vývoji a zpřísnění požadavků. Neuplatnění je požadováno s ohledem na to, že pokud se stávající TSI použijí na již existující vlakové soupravy, znamenalo by to značné dodatečné náklady na modernizaci a rekonfiguraci, jakož i významné zpoždění při opětovném uvedení vlakových souprav do provozu.

(7)

Kromě toho by použití bodů 4.2.3.1, 4.2.8.2.6, 4.2.10.4.4, 4.2.3.3.2, 4.2.3.7 a 4.2.8.2.9 přílohy nařízení (EU) č. 1302/2014, bodů 4.2.1, 4.2.2 a 4.2.3 přílohy nařízení (EU) č. 1304/2014 a bodu 4.2.2.1 přílohy nařízení (EU) č. 1300/2014 vyžadovalo provedení rozsáhlých vývojových studií dodavatelem, přidělení zdrojů a dodatečné náklady na materiál, což by zpochybnilo ekonomickou životaschopnost projektu vzhledem k tomu, že odhadované jednotkové náklady projektu by se zvýšily o více než 60 %.

(8)

Dodatečné náklady nemohou být devatenácti vlakovými soupravami absorbovány, aniž by byl zpochybněn hospodářský význam a životaschopnost projektu modernizace a rekonfigurace.

(9)

V rámci projektu bude zajištěn soulad s ostatními ustanoveními stávajících TSI, včetně úpravy vnitřního osvětlení, vnitřních plošin a prostor pro cestující, čelních skel, světlometů a ovládání světel, nouzových spojovacích zařízení, zvukových výstražných zařízení, vnitřní signalizace, piktogramů a hmatových informací a generátoru zvuku v kabině v souladu s body 4.2.9.1.8, 4.2.9.2.1, 4.2.7.1.1 až 4.2.7.1.4, 4.2.7.2.1 a 4.2.2.7.2 přílohy nařízení (EU) č. 1302/2014 a bodem 4.2.2.4 přílohy nařízení (EU) č. 1300/2014.

(10)

Projekt rovněž zajistí, že těchto devatenáct vlakových souprav bude plně v souladu s nařízením Komise (EU) 2016/919 (5), včetně modernizace na úroveň Baseline 3 v systému ERTMS.

(11)

Nebude-li žádost o neuplatnění přijata, hrozí, že dojde k dopadům na přepravní kapacitu v oblasti budoucího využití těchto devatenácti vlakových souprav na úkor cestujících v železniční přepravě. Projekt by se zpozdil přibližně o tři roky. Zastavení projektu by vedlo k vyřazení vlaků z provozu, což by ovlivnilo obchodní zájmy provozovatele v roce 2023 během oživení odvětví železniční dopravy po pandemii COVID-19. Ztráta příjmů provozovatele se odhaduje na více než 100 milionů EUR.

(12)

Informace týkající se žádosti o neuplatnění sdíleli zástupci Francie se členy výboru uvedeného v čl. 51 odst. 1 směrnice (EU) 2016/797 na jeho 93. zasedání.

(13)

Případný dopad neuplatňování některých ustanovení TSI LOC&PAS, PRM a NOI na bezpečnost je zmírněn skutečností, že dotyčných devatenáct rekonfigurovaných vlakových souprav již prokázalo shodu s příslušnými bezpečnostními požadavky platnými v době jejich původního povolení v roce 2006 a od té doby byly tyto soupravy bezpečně provozovány.

(14)

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se Komise domnívá, že podmínky stanovené v čl. 7 odst. 1 písm. c) a čl. 7 odst. 4 směrnice (EU) 2016/797 by měly být v případě motorů a osobních vozů devatenácti dotčených vlakových souprav považovány za splněné. Žádost Francie o neuplatnění bodů 4.2.3.1, 4.2.8.2.6, 4.2.10.4.4, 4.2.3.3.2, 4.2.3.7 a 4.2.8.2.9 přílohy nařízení (EU) č. 1302/2014, bodů 4.2.1, 4.2.2 a 4.2.3 přílohy nařízení (EU) č. 1304/2014 a bodu 4.2.2.1 přílohy nařízení (EU) č. 1300/2014, přičemž neuplatňování uvedených bodů se zmírní použitím ustanovení platných v době původního povolení jakožto alternativních ustanovení, by proto měla být přijata.

(15)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru uvedeného v čl. 51 odst. 1 směrnice (EU) 2016/797,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Žádost Francie týkající se neuplatnění ustanovení technických specifikací pro interoperabilitu (TSI) stanovených v přílohách nařízení (EU) č. 1302/2014, nařízení (EU) č. 1300/2014 a nařízení (EU) č. 1304/2014, jak je uvedeno v příloze I tohoto rozhodnutí, na devatenáct rekonfigurovaných vlakových souprav TGV P-DUPLEX sestávajících z vozidel uvedených v příloze II tohoto rozhodnutí se přijímá.

Ustanovení, která jsou předmětem žádosti o neuplatnění uvedené v prvním pododstavci, spolu s alternativními ustanoveními, která se mají použít, jsou uvedena v příloze I.

Oblastí použití vozidel uvedených v příloze II je Francie.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Francouzské republice.

V Bruselu dne 26. července 2022.

Za Komisi

Adina-Ioana VĂLEAN

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 138, 26.5.2016, s. 44.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 1302/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému kolejová vozidla – lokomotivy a kolejová vozidla pro přepravu osob železničního systému v Evropské unii (Úř. věst. L 356, 12.12.2014, s. 228).

(3)  Nařízení Komise (EU) č. 1300/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technických specifikacích pro interoperabilitu týkajících se přístupnosti železničního systému Unie pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (Úř. věst. L 356, 12.12.2014, s. 110).

(4)  Nařízení Komise (EU) č. 1304/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „kolejová vozidla – hluk“, kterým se mění rozhodnutí 2008/232/ES a zrušuje rozhodnutí 2011/229/EU (Úř. věst. L 356, 12.12.2014, s. 421).

(5)  Nařízení Komise (EU) 2016/919 ze dne 27. května 2016 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů „Řízení a zabezpečení“ železničního systému v Evropské unii (Úř. věst. L 158, 15.6.2016, s. 1).


PŘÍLOHA I

Tabulka níže uvádí ustanovení, na něž se vztahuje článek 1 a která se nemusí uplatňovat, a ustanovení, která se použijí namísto nich.

Neuplatňovaná ustanovení TSI

Použitelná alternativní ustanovení

TSI LOC&PAS bod 4.2.3.1 – obrysy

Pro motory: vyhlášky UIC 505-1 a 506

Pro osobní vozy: EN 15273-2 (listopad 2017), rozhodnutí Komise 2008/232/ES (zrušená TSI HS RST), rozhodnutí Komise 2011/291/EU (zrušená TSI LOC&PAS)

TSI LOC&PAS bod 4.2.8.2.6 – účiník

ES certifikát o ověření: 0942/6/SH2/2007/RST/FR-EN/ECA1178AD0048

TSI LOC&PAS bod 4.2.10.4.4 –

schopnost jízdy

francouzská norma NF F16-103

TSI LOC&PAS bod 4.2.3.3.2 – monitorování stavu nápravových ložisek

francouzská specifikace SAMI D 001

TSI LOC&PAS bod 4.2.3.7 – smetadla

francouzská vyhláška „arrêté MR“ ze dne 5. června 2000, § 2.2.1

TSI LOC&PAS bod 4.2.8.2.9 – požadavky týkající se pantografových sběračů

rozhodnutí Komise 2002/735/ES (zrušená TSI HS RST), francouzská vyhláška „arrêté MR“ ze dne 5. června 2000, § 3.2.1, vyhláška UIC 608

TSI NOI bod 4.2.1 – mezní hodnoty hluku při stání

rozhodnutí Komise 2002/735/ES (zrušená TSI HS RST)

TSI NOI bod 4.2.2 – mezní hodnoty hluku při rozjezdu

TSI NOI bod 4.2.3 – mezní hodnoty hluku při průjezdu

TSI PRM bod 4.2.2.1 – sedadla

rozhodnutí Komise 2008/164/ES (zrušená TSI PRM)


PŘÍLOHA II

Tabulka níže obsahuje seznam evropských čísel vozidel (EVN, ve smyslu prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2018/1614) motorů a osobních vozů, na něž se vztahuje článek 1, které mají být rekonfigurovány na vlakové soupravy TGV P-DUPLEX

Uspořádání řádků v tabulce nemá vliv na dvojice „motor + osobní vůz“, jež budou vytvořeny.

Evropská čísla vozidel (EVN) motorů a osobních vozů se po rekonfiguraci mohou změnit.

Tabulka 2.1

Motory

Motor 1

Motor 2

93870384001-8

93870384002-6

93870384003-4

93870384004-2

93870384007-5

93870384008-3

93870384009-1

93870384010-9

93870384011-7

93870384012-5

93870384013-3

93870384014-1

93870384015-8

93870384016-6

93870384017-4

93870384018-2

93870384019-0

93870384020-8

93870384021-6

93870384022-4

93870384023-2

93870384024-0

93870384025-7

93870384026-5

93870384027-3

93870384028-1

93870384005-9

93870384006-7

93870384029-9

93870384030-7

93870384031-5

93870384032-3

93870384033-1

93870384034-9

93870384035-6

93870384036-4

93870384037-2

93870384038-0


Tabulka 2.2

Osobní vozy

Osobní vůz 1

Osobní vůz 2

Osobní vůz 3

Osobní vůz 4

Osobní vůz 5

Osobní vůz 6

Osobní vůz 7

Osobní vůz 8

93870291601-7

93870292601-6

93870293601-5

93870294601-4

93870295601-3

93870296601-2

93870297601-1

93870298601-0

93870291602-5

93870292602-4

93870293602-3

93870294602-2

93870295602-1

93870296602-0

93870297602-9

93870298602-8

93870291604-1

93870292604-0

93870293604-9

93870294604-8

93870295604-7

93870296604-6

93870297604-5

93870298604-4

93870291605-8

93870292605-7

93870293605-6

93870294605-5

93870295605-4

93870296605-3

93870297605-2

93870298605-1

93870291606-6

93870292606-5

93870293606-4

93870294606-3

93870295606-2

93870296606-1

93870297606-0

93870298606-9

93870291607-4

93870292607-3

93870293607-2

93870294607-1

93870295607-0

93870296607-9

93870297607-8

93870298607-7

93870291608-2

93870292608-1

93870293608-0

93870294608-9

93870295608-8

93870296608-7

93870297608-6

93870298608-5

93870291609-0

93870292609-9

93870293609-8

93870294609-7

93870295609-6

93870296609-5

93870297609-4

93870298609-3

93870291610-8

93870292610-7

93870293610-6

93870294610-5

93870295610-4

93870296610-3

93870297610-2

93870298610-1

93870291611-6

93870292611-5

93870293611-4

93870294611-3

93870295611-2

93870296611-1

93870297611-0

93870298611-9

93870291612-4

93870292612-3

93870293612-2

93870294612-1

93870295612-0

93870296612-9

93870297612-8

93870298612-7

93870291616-5

93870292616-4

93870293616-3

93870294616-2

93870295616-1

93870296616-0

93870297616-9

93870298616-8

93870291617-3

93870292617-2

93870293617-1

93870294617-0

93870295617-9

93870296617-8

93870297617-7

93870298617-6

93870291603-3

93870292603-2

93870293603-1

93870294603-0

93870295603-9

93870296603-8

93870297603-7

93870298603-6

93870291619-9

93870292619-8

93870293619-7

93870294619-6

93870295619-5

93870296619-4

93870297619-3

93870298619-2

93870291613-2

93870292613-1

93870293613-0

93870294613-9

93870295613-8

93870296613-7

93870297613-6

93870298613-5

93870291614-0

93870292614-9

93870293614-8

93870294614-7

93870295614-6

93870296614-5

93870297614-4

93870298614-3

93870291615-7

93870292615-6

93870293615-5

93870294615-4

93870295615-3

93870296615-2

93870297615-1

93870298615-0

93870291618-1

93870292618-0

93870293618-9

93870294618-8

93870295618-7

93870296618-6

93870297618-5

93870298618-4


28.7.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 199/12


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2022/1320

ze dne 26. července 2022,

kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech

(oznámeno pod číslem C(2022) 5471)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (1), a zejména na čl. 259 odst. 1 písm. c) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Vysoce patogenní influenza ptáků (HPAI) je infekční virová nákaza ptáků, která může mít vážný dopad na výnosnost drůbežářského odvětví, což způsobuje narušení obchodu uvnitř Unie a vývozu do třetích zemí. Viry HPAI mohou infikovat stěhovavé ptáky, kteří tyto viry mohou během podzimní a jarní migrace šířit na velké vzdálenosti. Výskyt virů HPAI u volně žijících ptáků proto představuje stálou hrozbu přímého či nepřímého zavlečení těchto virů do hospodářství, kde se chová drůbež nebo ptáci chovaní v zajetí. V případě ohniska HPAI hrozí, že se původce nákazy může rozšířit do dalších hospodářství, kde se chová drůbež nebo ptáci chovaní v zajetí.

(2)

Nařízení (EU) 2016/429 stanoví nový legislativní rámec pro prevenci a tlumení nákaz přenosných na zvířata nebo na člověka. HPAI spadá pod definici nákazy uvedené na seznamu ve zmíněném nařízení a vztahují se na ni pravidla pro prevenci a tlumení nákaz v něm stanovená. Kromě toho nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 (2) doplňuje nařízení (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu, včetně opatření k tlumení HPAI.

(3)

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/641 (3) bylo přijato v rámci nařízení (EU) 2016/429 a stanoví opatření k tlumení nákazy v souvislosti s ohnisky HPAI.

(4)

Prováděcí rozhodnutí (EU) 2021/641 konkrétně stanoví, že ochranná pásma, pásma dozoru a další uzavřená pásma vymezená členskými státy v návaznosti na ohniska HPAI v souladu s nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 mají zahrnovat přinejmenším oblasti uvedené jako ochranná pásma, pásma dozoru a další uzavřená pásma v příloze uvedeného prováděcího rozhodnutí.

(5)

Příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 byla nedávno změněna prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2022/1200 (4), a sice v návaznosti na ohniska HPAI u drůbeže nebo ptáků chovaných v zajetí v Belgii a Nizozemsku, která bylo třeba v uvedené příloze zohlednit.

(6)

Od data přijetí prováděcího rozhodnutí (EU) 2022/1200 oznámilo Německo Komisi ohniska HPAI v hospodářstvích s chovem drůbeže nebo ptáků chovaných v zajetí ve spolkových zemích Šlesvicko-Holštýnsko a Dolní Sasko uvedeného členského státu.

(7)

Polsko rovněž oznámilo Komisi ohnisko HPAI v zařízení s chovem drůbeže nebo jiných ptáků chovaných v zajetí, které se nachází ve Velkopolském vojvodství uvedeného členského státu.

(8)

Jedno z ohnisek potvrzených v Německu se kromě toho nachází v těsné blízkosti hranice s Dánskem a příslušné orgány těchto členských států řádně spolupracovaly na vytvoření nezbytného pásma dozoru v souladu s nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/687, jelikož pásmo dozoru rovněž zasahuje až na území Dánska.

(9)

Příslušný orgán Dánska, Německa a Polska přijal nezbytná opatření k tlumení nákazy požadovaná v souladu s nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/687, včetně vymezení ochranných pásem a pásem dozoru kolem uvedených ohnisek.

(10)

Komise ve spolupráci s Dánskem, Německem a Polskem prozkoumala opatření k tlumení nákazy, která uvedené členské státy přijaly, a s uspokojením konstatovala, že hranice ochranných pásem a pásem dozoru v Německu a Polsku a pásma dozoru v Dánsku, které vymezil příslušný orgán uvedených členských států, jsou v dostatečné vzdálenosti od zařízení, v nichž byla ohniska HPAI potvrzena.

(11)

V příloze prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 nejsou v současné době uvedeny žádné oblasti jako pásma dozoru pro Dánsko, žádné oblasti jako ochranná pásma pro Německo ani žádné oblasti jako ochranná pásma a pásma dozoru pro Polsko.

(12)

Aby se předešlo jakémukoli zbytečnému narušení obchodu uvnitř Unie a kladení neopodstatněných překážek obchodu ze strany třetích zemí, je nutné na úrovni Unie ve spolupráci s Dánskem, Německem a Polskem urychleně popsat ochranná pásma a pásma dozoru vymezená Německem a Polskem a pásma dozoru vymezeného Dánskem v souladu s nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/687.

(13)

Na seznamu v příloze prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 by proto mělo být uvedeno pásmo dozoru pro Dánsko, ochranné pásmo pro Německo a ochranná pásma a pásma dozoru pro Polsko.

(14)

Navíc by měly být změněny oblasti uvedené jako pásma dozoru pro Německo v příloze prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641.

(15)

Příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 by proto měla být za účelem aktualizace regionalizace na úrovni Unie změněna tak, aby zohledňovala ochranná pásma a pásma dozoru řádně vymezená Německem a Polskem a pásma dozoru řádně vymezeného Dánskem v souladu s nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 a dobu trvání opatření, která mají být v těchto pásmech uplatňována.

(16)

Prováděcí rozhodnutí (EU) 2021/641 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(17)

Vzhledem k naléhavosti epizootologické situace v Unii, pokud jde o šíření HPAI, je důležité, aby změny, které mají být prostřednictvím tohoto rozhodnutí provedeny v prováděcím rozhodnutí (EU) 2021/641, nabyly účinku co nejdříve.

(18)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 26. července 2022.

Za Komisi

Stella KYRIAKIDES

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu (Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 64).

(3)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/641 ze dne 16. dubna 2021 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (Úř. věst. L 134, 20.4.2021, s. 166).

(4)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/1200 ze dne 11. července 2022, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (Úř. věst. L 185, 12.7.2022, s. 138).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA

ČÁST A

Ochranná pásma v dotčených členských státech* podle článků 1 a 2:

Členský stát: Francie

Oblast zahrnující:

Datum ukončení platnosti podle článku 39 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687

Département: Dordogne (24)

„AURIAC-DU-PERIGORD à l’Ouest de l’Affluent de la Laurence“

„AZERAT à l’Ouest du lieu-dit Servolle“

„BARS au nord des lieux-dits la Tuilières, Lascasses, Le Four de Marty, le Bousquet, la Bleyrie“

THENON

16.8.2022

Členský stát: Německo

Oblast zahrnující:

Datum ukončení platnosti podle článku 39 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687

NIEDERSACHSEN

Landkreis Cuxhaven

Beginnend im Ort Lunestedt am Bahnübergang/Heerstedter Straße (K45) Richtung Norden bis zur Querung des Gewässers „Dohrener Bach“. Dem Verlauf des Baches stromaufwärts in östlicher Richtung entlang bis zum Übergang auf die Straße „Kiefernweg“ (B71), auf dieser Straße weiter bis nach Beverstedt. An der Kreuzung der L134 auf die Straße „Alte Bundesstraße“ übergehend in die Straße „Logestraße“. Dieser folgend bis zur Kreuzung der Straße „Wellener Straße“ (L128). Nach Süden weiter auf der L128, bis zur Straße „Drillmoor“ in Richtung Kramelheide abbiegend. Dem Straßenverlauf folgend und in die Straße „Nasse Straße“ abbiegend auf die Straße „Neue Dorfstraße“ (L128) in Richtung Oldendorf, ab der Abbiegung der Straße „Im Dorfe“ (K42) dieser folgend Richtung Brunshausen. In die Straße „Hirtenweg“ abbiegend und dem Straßenverlauf folgend bis nach Seebeck auf die Straße „Seebeck“ bis zum Flussübergang „Billerbeck“.

Dem Flussverlauf stromaufwärts folgend, übergehend in das Gewässer „Stubbengraben“ bis zur Straßenüberquerung der Straße „Haßbüttel“. Der Straße Richtung Norden folgend übergehend in die Straße „Haßbütteler Weg“ in Richtung Bokel. An der Kreuzung auf die Straße „Hauptstraße“ (L134), abbiegend in die Straße „Littstraße“, übergehend in die Straße „Lehmkuhlweg“„Hahnenbergsweg“ und „Immenberg“. Abbiegend in die Straße „Mittelstraße“ dann übergehend in die Straße „Heiser Weg“ nach Norden abbiegen in die Straße „Oberheiser Straße“ übergehend in die Straßen „Oberheise“, Hollenerheide“, „Alte Reihe“ und weiter in die Straße „Schuldamm“, auf die Straße „Bei den Bauern“ (K45) fortlaufend bis zur Überquerung des „Bewehrer Abzugsgraben“ nach Norden in den Fluss „Lune“. Der Lune flussabwärts folgend bis zur Mündung des „Hammerwiesen Graben“. Diesem entlang, ankommend an der Straße „Heudamm“, weiter bis in die Straße „Raue Stätte“, abbiegend in die Straße „An der Bahn“ und dort weiter bis zum Bahnübergang als Ausgangspunkt.

12.8.2022

SCHLESWIG-HOLSTEIN

Kreis Schleswig-Flensburg

3 Km Umkreis um Primär-Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 9,589367 54,751891 und Sekundär-Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 9,567510 54,785590. Betroffen sind Teile der Gemeinden Ringsberg, Wees, Munkbrarup, Husby, Grundhof, Sörup, Ausacker, Hürup und Maasbüll.

9.8.2022

Členský stát: Nizozemsko

Oblast zahrnující:

Datum ukončení platnosti podle článku 39 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687

Province Noord-Holland

Those parts of the municipality Zaanstad, Wormerland, Purmerland, Edam-Volendam en Amsterdam contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4.95 lat 52.44.

27.7.2022

Členský stát: Polsko

Oblast zahrnující:

Datum ukončení platnosti podle článku 39 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687

Województwo wielkopolskie

1)

w powiecie ostrowskim, w gminie Sieroszewice miejscowości: Biernacice, Zamość;

2)

w powiecie ostrzeszowskim:

a)

w gminie Kraszewice miejscowości: Racławice, Renta, Mączniki, Jaźwiny;

w gminie Grabów nad Prosną miejscowości: Giżyce, Palaty, Grabów-Wójtostwo, Grabów nad Prosną, Skrzynki, Smolniki, Zawady

12.8.2022

ČÁST B

Pásma dozoru v dotčených členských státech* podle článků 1 a 3:

Členský stát: Dánsko

Oblast zahrnující:

Datum ukončení platnosti podle článku 55 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687

The parts of Aabenraa and Soenderborg municipalities (ADNS 01580 and ADNS 01540) that is parts of the German zone within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS koordinates coordinates

N 54.785588; E 9.567511

18.8.2022

Členský stát: Německo

Oblast zahrnující:

Datum ukončení platnosti podle článku 55 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687

NIEDERSACHSEN

Landkreis Cuxhaven

Beginnend an der Autobahnausfahrt 9 Bremerhaven-Wulsdorf der A27 auf die B71 in Richtung Beverstedt, bis zur Abbiegung nach Nückel. Auf der Straße „Nückel“ übergehend in die Straße „Heudamm“„Hosermühlen“„Hosermühlener Straße“ Richtung Pennhop folgend bis zum Bahnübergang der Bahnstrecke RB33 Bremerhaven – Bremervörde. Dem Bahnverlauf folgend bis Geestenseth zum Bahnübergang der Straße „Geestensether Straße (K40), dieser durch den Ort Frelsdorf folgend. Über die Straße „Malser Straße“„Fresldorfer Weg“ bis zur Kreuzung der Straße „Hipstedter Straße“. Auf dieser Straße weiter, übergehend in die Straße „Malser Weg“ in südliche Richtung bis zur Landkreisgrenze nach Rotenburg (Wümme).

Der Landkreisgrenze Richtung Süden folgend, übergehend zur Landkreisgrenze Osterholz. Von der Landkreis Osterholz an der Straße „Bremerhorn“ (K47) kommend in westliche Richtung auf die Straße „Bremerhorner Weg“, weiter auf die Straße „Albstedter Straße“ (K48) und „Unter den Linden“ übergehend in die Straße „Dorfhagener Allee“ bis zur Kreuzung der Straße „An der Bundesstraße“ (B6). Dieser in Richtung Bremerhaven folgend bis zur Abbiegung auf die Straße „Dorfhagener Straße“ Richtung Hagen im Bremischen. Ankommend an der Straße „Auf der Wurth“, dieser weiter folgend über „Am Amtsholz“ auf die Straße „Amtsdamm“ (L134). Im weiteren Verlauf bis zur Kreuzung der Straße „Blumenstraße“ (K51), dieser folgend, übergehend in die Straße „Kreisstraße“ (K51), abbiegend auf die Autobahn A 27 an der Anschlussstelle 12 Hagen in Richtung Bremerhaven. Der A27 folgend bis zum Ausgangspunkt der Ausfahrt 9 Bremerhaven-Wulsdorf.

21.8.2022

Landkreis Cuxhaven

Beginnend im Ort Lunestedt am Bahnübergang/Heerstedter Straße (K45) Richtung Norden bis zur Querung des Gewässers „Dohrener Bach“. Dem Verlauf des Baches stromaufwärts in östlicher Richtung entlang bis zum Übergang auf die Straße „Kiefernweg“ (B71), auf dieser Straße weiter bis nach Beverstedt. An der Kreuzung der L134 auf die Straße „Alte Bundesstraße“ übergehend in die Straße „Logestraße“. Dieser folgend bis zur Kreuzung der Straße „Wellener Straße“ (L128). Nach Süden weiter auf der L128, bis zur Straße „Drillmoor“ in Richtung Kramelheide abbiegend. Dem Straßenverlauf folgend und in die Straße „Nasse Straße“ abbiegend auf die Straße „Neue Dorfstraße“ (L128) in Richtung Oldendorf, ab der Abbiegung der Straße „Im Dorfe“ (K42) dieser folgend Richtung Brunshausen. In die Straße „Hirtenweg“ abbiegend und dem Straßenverlauf folgend bis nach Seebeck auf die Straße „Seebeck“ bis zum Flussübergang „Billerbeck“.

Dem Flussverlauf stromaufwärts folgend, übergehend in das Gewässer „Stubbengraben“ bis zur Straßenüberquerung der Straße „Haßbüttel“. Der Straße Richtung Norden folgend übergehend in die Straße „Haßbütteler Weg“ in Richtung Bokel. An der Kreuzung auf die Straße „Hauptstraße“ (L134), abbiegend in die Straße „Littstraße“, übergehend in die Straße „Lehmkuhlweg“„Hahnenbergsweg“ und „Immenberg“. Abbiegend in die Straße „Mittelstraße“ dann übergehend in die Straße „Heiser Weg“ nach Norden abbiegen in die Straße „Oberheiser Straße“ übergehend in die Straßen „Oberheise“, Hollenerheide“, „Alte Reihe“ und weiter in die Straße „Schuldamm“, auf die Straße „Bei den Bauern“ (K45) fortlaufend bis zur Überquerung des „Bewehrer Abzugsgraben“ nach Norden in den Fluss „Lune“. Der Lune flussabwärts folgend bis zur Mündung des „Hammerwiesen Graben“. Diesem entlang, ankommend an der Straße „Heudamm“, weiter bis in die Straße „Raue Stätte“, abbiegend in die Straße „An der Bahn“ und dort weiter bis zum Bahnübergang als Ausgangspunkt.

13.8.2022 - 21.8.2022

Landkreis Osterholz

Die Überwachungszone besteht im Landkreis Osterholz aus den Gemeinden Lübberstedt, Axstedt und Holste.

21.8.2022

SCHLESWIG-HOLSTEIN

Stadt Flensburg

Gesamtes Stadtgebiet, von der Flensburger Förde beginnend, der Stadtgrenze folgen bis zum Ochsenweg.

18.8.2022

Kreis Schleswig-Flensburg

Von der Stadtgrenze Flensburg/Ochsenweg südwärts folgen bis zur B200. Von dort westwärts bis zur A7. Dieser südwärts folgen bis zur Amtsgrenze Oeversee/Sieverstedt. Dieser Amtsgrenze folgen und weiter über die Amtsgrenze Havetoft/Uelsby und Mittelangeln/Struxdorf bis zur in südlicher Richtung kreuzenden Strasse Schwienholm. Dieser folgen bis Eckberg. Über Eckbergsee, Treholz, Feldstrasse bis K127. Der K127 in nördlicher Richtung folgend bis Kreuzung Alter Weg und südlich weiter bis zur Kreuzung mit der Amtsgrenze Mohrkirch/Böel. Der Amtsgrenze ostwärts folgen bis Amtsgrenze Mohrkirch/Saustrup. In nördlicher Richtung weiter über die Amtsgrenze Mohrkirch/Rügge bis zur Amtsgrenze Ahneby/Rügge und weiter über die Amtsgrenze Sterup/Rügge. Der Amtsgrenze Sterup/Esgrus nördlich folgen über die Amtsgrenze Sterup/Niesgrau, Sterup/Steinfeld bis zur Amtsgrenze Steinbergkirche/Steinfeld. Weiter folgen bis zur Flensburger Förde und westwärts entlang bis zur Stadtgrenze Flensburg.

18.8.2022

Kreis Schleswig-Flensburg

3 Km Umkreis um Primär-Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 9,589367 54,751891 und Sekundär-Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 9,567510 54,785590. Betroffen sind Teile der Gemeinden Ringsberg, Wees, Munkbrarup, Husby, Grundhof, Sörup, Ausacker, Hürup und Maasbüll.

10.8.2022 – 18.8.2022

Členský stát: Francie

Oblast zahrnující:

Datum ukončení platnosti podle článku 55 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687

Département: Dordogne (24)

BANEUIL

BEAUREGARD-ET-BASSAC

BELEYMAS

„BOULAZAC ISLE MANOIRE

sud A89“

BOURROU

BUGUE

CAMPAGNE

CAMPSEGRET

CAUSE-DE-CLERANS

CHALAGNAC

CLERMONT-DE-BEAUREGARD

CREYSSENSAC-ET-PISSOT

DOUVILLE

DOUZE

EGLISE-NEUVE-DE-VERGT

FOULEIX

GRUN-BORDAS

ISSAC

JOURNIAC

LACROPTE

LALINDE

LAMONZIE-MONTASTRUC

LIORAC-SUR-LOUYRE

MAUZAC-ET-GRAND-CASTANG

MONTAGNAC-LA-CREMPSE

„SANILHAC

territoire au Sud de l’A89 et à l’Est de la RN21“

PRESSIGNAC-VICQ

QUEYSSAC

VAL DE LOUYRE ET CAUDEAU

SAINT-AMAND-DE-VERGT

SAINT-AVIT-DE-VIALARD

SAINT-CIRQ

SAINT-FELIX-DE-REILLAC-ET-MORTEMART

SAINT-FELIX-DE-VILLADEIX

SAINTE-FOY-DE-LONGAS

SAINT-GEORGES-DE-MONTCLARD

SAINT-HILAIRE-D’ESTISSAC

SAINT-JEAN-D’ESTISSAC

SAINT-JULIEN-DE-CREMPSE

SAINT-MARCEL-DU-PERIGORD

SAINT-MARTIN-DES-COMBES

SAINT-MAIME-DE-PEREYROL

SAINT-MICHEL-DE-VILLADEIX

SAINT-PAUL-DE-SERRE

SALON

SAVIGNAC-DE-MIREMONT

VERGT

VEYRINES-DE-VERGT

VILLAMBLARD

9.8.2022

ARCHIGNAC

BORREZE

CASSAGNE

CHAPELLE-AUBAREIL

COTEAUX PERIGOURDINS

DORNAC

FEUILLADE

JAYAC

MARCILLAC-SAINT-QUENTIN

„MONTIGNAC

territoire au Sud de la Vézère“

NADAILLAC

PAULIN

PAZAYAC

SAINT-AMAND-DE-COLY

SAINT-CREPIN-ET-CARLUCET

SAINT-GENIES

SALIGNAC-EYVIGUES

SERGEAC

TAMNIES

TERRASSON-LAVILLEDIEU

THONAC

VALOJOULX

29.7.2022

ANGOISSE

ANLHIAC

CORGNAC-SUR-L’ISLE

COULAURES

DUSSAC

EYZERAC

GENIS

LANOUAILLE

MAYAC

NANTHEUIL

NANTHIAT

NEGRONDES

PAYZAC

PREYSSAC-D’EXCIDEUIL

SAINT-GERMAIN-DES-PRES

SAINT-JORY-LAS-BLOUX

SAINT-MEDARD-D’EXCIDEUIL

SAINT-MESMIN

SAINT-SULPICE-D’EXCIDEUIL

SARLANDE

SARRAZAC

SAVIGNAC-LEDRIER

SAVIGNAC-LES-EGLISES

„SORGES ET LIGUEUX

(Est de la RN21) (24540)“

THIVIERS

VAUNAC

26.7.2022

AJAT

„AUBAS au nord de la D 704“

„AURIAC DU PERIGORD (24018) - (à l’Est de l’Affluent de la Laurence)“

„AZERAT à l’est du lieu-dit Servolle“

BACHELLERIE

„BARS au sud des lieux-dits la Tuilières, Lascasses, Le Four de Marty, le Bousquet, la Bleyrie“

„FANLAC au nord du GR36“

FOSSEMAGNE

„GRANGES-D’ANS (au sud de la D70)“

LIMEYRAT

„MONTIGNAC au nord de la D704 et du GR461)“

„PLAZAC au nord de la D6 et D45“

„SAINTE-ORSE Au sud de la D70“

SAINT-RABIER

24.8.2022

„AURIAC-DU-PERIGORD à l’Ouest de l’Affluent de la Laurence“

„AZERAT à l’Ouest du lieu-dit Servolle“

„BARS au nord des lieux-dits la Tuilières, Lascasses, Le Four de Marty, le Bousquet, la Bleyrie“

THENON

17.8.2022 - 24.8.2022

Les communes suivantes dans le département: Loire-Atlantique (44)

Abbaretz

Cordemais

Couëron

Frossay

Joué-sur-Erdre

Nort-sur-Erdre

Nozay

Pannecé

Riaillé

Saint-Étienne-de-Montluc

Saint-Viaud

Teillé

Le Temple-de-Bretagne

Treffieux

Vigneux-de-Bretagne

Chaumes-en-Retz

La Bernerie-en-Retz

Villeneuve-en-Retz

Chauvé

Les Moutiers-en-Retz

La Plaine-sur-Mer

Pornic

Préfailles

Saint-Hilaire-de-Chaléons

Saint-Michel-Chef-Chef

Sainte-Pazanne

27.7.2022

Legé

La Limouzinière

Machecoul-Saint-Même

La Marne

Paulx

Saint-Colomban

Corcoué-sur-Logne

Saint-Étienne-de-Mer-Morte

Saint-Lumine-de-Coutais

Saint-Mars-de-Coutais

Saint-Philbert-de-Grand-Lieu

Touvois

2.8.2022

Aigrefeuille-sur-Maine

Ancenis-Saint-Géréon

La Boissière-du-Doré

Boussay

La Chevrolière

Clisson

Gétigné

Le Landreau

Montbert

Montrelais

La Regrippière

La Remaudière

Remouillé

Saint-Aignan-Grandlieu

Vair-sur-Loire

Saint-Hilaire-de-Clisson

Saint-Lumine-de-Clisson

Vallet

Loireauxence

La Roche-Blanche

Geneston

15.8.2022

La Planche

Vieillevigne

29.8.2022

Département: Lot (46)

ALVIGNAC

BALADOU

BRETENOUX

CALES

CRESSENSAC-SARRAZAC

CREYSSE

CUZANCE

FLOIRAC

GIGNAC

LACAVE

LACHAPELLE-AUZAC

LAVERGNE

LE VIGNON EN QUERCY

LOUBRESSAC

MARTEL

MAYRAC

MAYRINHAC-LENTOUR

MEYRONNE

MIERS

MONTVALENT

PADIRAC

PINSAC

PRUDHOMAT

RIGNAC

ROCAMADOUR

SAINT-DENIS-LES-MARTEL

SAINT-SOZY

SOUILLAC

STRENQUELS

THEGRA

VAYRAC

22.7.2022

Département: Maine-et-Loire (49)

Angrie

Bécon-les-Granits

Champtocé-sur-Loire

Chazé-sur-Argos

Ingrandes-Le Fresne sur Loire

Loiré

Saint-Augustin-des-Bois

Saint-Georges-sur-Loire

Saint-Germain-des-Prés

Saint-Léger-de-Linières

Saint-Martin-du-Fouilloux

Saint-Sigismond

„Segré-en-Anjou Bleu

Sainte-Gemmes-d’Andigné“

Val d’Erdre-Auxence

26.7.2022

Aubigné-sur-Layon

Beaulieu-sur-Layon

Bellevigne-en-Layon

„Brissac Loire Aubance

Luigné“

Cernusson

Chalonnes-sur-Loire

Chanteloup-les-Bois

Chaudefonds-sur-Layon

Chemillé-en-Anjou

Cléré-sur-Layon

Coron

Denée

„Doué-en-Anjou

Brigné“

La Plaine

Lys-Haut-Layon

„Mauges-sur-Loire

Saint-Laurent-de-la-Plaine“

Montilliers

Mozé-sur-Louet

Passavant-sur-Layon

Rochefort-sur-Loire

Saint-Paul-du-Bois

Somloire

Soulaines-sur-Aubance

Terranjou

Val-du-Layon

Vezins

8.8.2022

„Mauges-sur-Loire

(sauf Saint-Laurent-de-la-Plaine)“

Montrevault-sur-Evre

Orée d’Anjou

22.8.2022

Beaupréau-en-Mauges

Bégrolles-en-Mauges

Cholet

La Romagne

La Séguinière

La Tessouale

Le May-sur-Evre

Le Puy-Saint-Bonnet

Les Cerqueux

Maulévrier

Mazières-en-Mauges

Nuaillé

Saint-Christophe-du-Bois

Saint-Léger-sous-Cholet

Sèvremoine

Toutlemonde

Trémentines

Yzernay

29.8.2022

Les communes suivantes dans le département: DEUX-SEVRES (79)

Availles-Thouarsais

Saint-Généroux

26.7.2022

Doux

Thénezay

26.7.2022

Ardin

Coulonges-sur-l’Autize

Saint-Pompain

Villiers-en-Plaine

26.7.2022

Amailloux

Boussais

Glénay

Gourgé

Lageon

Louin

Maisontiers

Saint-Loup-Lamairé

Tessonière

2.8.2022

Allonne

Azay-sur-Thouet

Saint-Pardoux-Soutiers

Le Tallud

8.8.2022

L’Absie

Chanteloup

La Chapelle-Saint-Laurent

Largeasse

Neuvy-Bouin

Scillé

Trayes

Vernoux-en-Gâtine

19.8.2022

Bretignolles

Cerizay

Mauléon

Cirières

Combrand

Courlay

La Forêt-sur-Sèvre

Moncoutant-sur-Sèvre

Montravers

Nueil-les-Aubiers

La Petite-Boissière

Le Pin

Saint-Amand-sur-Sèvre

Saint-André-sur-Sèvre

SAINT-PIERRE-DES-ECHAUBROGNES

Saint-Paul-en-Gâtine

29.8.2022

Argentonnay

Bressuire

Val en Vignes

Coulonges-Thouarsais

Geay

Genneton

Luché-Thouarsais

Saint-Aubin-du-Plain

Voulmentin

Saint Maurice Étusson

29.8.2022

Les communes suivantes dans le département: Vendée (85)

La Chapelle-aux-Lys

Faymoreau

Loge-Fougereuse

Marillet

Puy-de-Serre

Saint-Hilaire-de-Voust

27.7.2022

Apremont

Beauvoir-sur-Mer

Benet

Bois-de-Céné

Bouin

Challans

Châteauneuf

Coëx

Commequiers

Falleron

Foussais-Payré

Froidfond

La Garnache

Maché

Saint-Christophe-du-Ligneron

Saint-Gervais

Saint-Hilaire-des-Loges

Saint-Maixent-sur-Vie

Saint-Révérend

Saint-Urbain

Sallertaine

Soullans

26.7.2022

Aizenay

Beaufou

Bellevigny

La Chaize-le-Vicomte

La Chapelle-Palluau

Doix lès Fontaines

Dompierre-sur-Yon

La Ferrière

Fontenay-le-Comte

Fougeré

La Genétouze

Grand’Landes

Les Lucs-sur-Boulogne

La Merlatière

Montreuil

Mouilleron-le-Captif

Palluau

Les Velluire-sur-Vendée

Le Poiré-sur-Vie

La Roche-sur-Yon

Saint-Denis-la-Chevasse

Saint-Étienne-du-Bois

Saint-Martin-de-Fraigneau

Saint-Martin-des-Noyers

Saint-Michel-le-Cloucq

Saint-Paul-Mont-Penit

Saint-Pierre-le-Vieux

La Taillée

Vix

Vouillé-les-Marais

3.8.2022

L’Aiguillon-sur-Vie

Aubigny-Les Clouzeaux

Auchay-sur-Vendée

Bazoges-en-Pareds

Beaulieu-sous-la-Roche

Bessay

Bourneau

Bournezeau

La Caillère-Saint-Hilaire

Chantonnay

La Chapelle-Hermier

La Chapelle-Thémer

Château-Guibert

Corpe

Le Girouard

Le Givre

Grosbreuil

L’Hermenault

L’Île-d’Olonne

La Jaudonnière

La Jonchère

Landeronde

Landevieille

Le Langon

Longèves

Luçon

Les Magnils-Reigniers

Mareuil-sur-Lay-Dissais

Marsais-Sainte-Radégonde

Martinet

Mervent

Les Achards

Moutiers-les-Mauxfaits

Moutiers-sur-le-Lay

Mouzeuil-Saint-Martin

Nalliers

Nesmy

L’Orbrie

Péault

Petosse

Les Pineaux

Pissotte

Pouillé

La Réorthe

Rosnay

Saint-Aubin-la-Plaine

Saint-Avaugourd-des-Landes

Saint-Benoist-sur-Mer

Saint-Cyr-des-Gâts

Saint-Cyr-en-Talmondais

Saint-Étienne-de-Brillouet

Sainte-Flaive-des-Loups

Rives de l’Yon

Sainte-Foy

Sainte-Gemme-la-Plaine

Saint-Georges-de-Pointindoux

Sainte-Hermine

Saint-Hilaire-le-Vouhis

Saint-Jean-de-Beugné

Saint-Juire-Champgillon

Saint-Julien-des-Landes

Saint-Laurent-de-la-Salle

Brem-sur-Mer

Saint-Martin-des-Fontaines

Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine

Saint-Mathurin

Sainte-Pexine

Saint-Valérien

Saint-Vincent-sur-Graon

Sérigné

Sigournais

Le Tablier

Talmont-Saint-Hilaire

Thiré

Thorigny

Thouarsais-Bouildroux

Vairé

Venansault

9.8.2022

Chauché

Essarts en Bocage

Mouchamps

La Rabatelière

Rochetrejoux

Saint-André-Goule-d’Oie

Sainte-Cécile

Saint-Germain-de-Prinçay

Saint-Vincent-Sterlanges

Vendrennes

16.8.2022

Bazoges-en-Paillers

La Boissière-de-Montaigu

Chavagnes-en-Paillers

Mesnard-la-Barotière

Saint-Fulgent

23.8.2022

La Bernardière

Les Brouzils

La Bruffière

La Copechagnière

Cugand

L’Herbergement

Montaigu-Vendée

Rocheservière

Montréverd

Saint-Philbert-de-Bouaine

Treize-Septiers

30.8.2022

Beaurepaire

La Gaubretière

Les Herbiers

Les Landes-Genusson

Mortagne-sur-Sèvre

Saint-Aubin-des-Ormeaux

Saint-Laurent-sur-Sèvre

Saint-Malô-du-Bois

Saint-Martin-des-Tilleuls

Tiffauges

Chanverrie

6.9.2022

Le Boupère

Les Epesses

Sèvremont

Saint-Mars-la-Réorthe

Saint-Paul-en-Pareds

Treize-Vents

13.9.2022

Antigny

Breuil-Barret

Cezais

La Châtaigneraie

Chavagnes-les-Redoux

Cheffois

Mallièvre

La Meilleraie-Tillay

Menomblet

Monsireigne

Montournais

Mouilleron-Saint-Germain

Pouzauges

Réaumur

Saint-Maurice-des-Noues

Saint-Maurice-le-Girard

Saint-Mesmin

Saint-Pierre-du-Chemin

Saint-Prouant

Saint-Sulpice-en-Pareds

Tallud-Sainte-Gemme

La Tardière

Vouvant

13.9.2022

Les communes suivantes dans le département: Haute Vienne (87)

GLANDON

SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE – Sud de la D901 et de la D18

26.7.2022

Členský stát: Nizozemsko

Oblast zahrnující:

Datum ukončení platnosti podle článku 55 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687

Province Noord-Holland

1.

Vanaf kruising A5/Spoorlijn, Spoorlijn Amsterdam-Alkmaar volgen in noordelijke richting Noorzeekanaal overstekend overgaand in Provincialeweg N203 tot aan Stationsstraat.

2.

Stationsstraat volgen in noordelijke richting tot aan Zaanweg.

3.

Zaanweg volgen in oostelijke richting tot aan Nieuweweg.

4.

Nieuweweg volgen in noordelijke richting tot aan Mercuriusweg.

5.

Mercuriusweg volgen in oostelijke richting tot aan Rouenweg.

6.

Rouenweg volgen in noordelijke richting tot aan Zandweg.

7.

Zandweg volgen in oostelijke richting overgaand in Dorpsstraat overgaand in Oosteinde tot aan Wever.

8.

Wever volgen in noordelijke richting tot aan Dorpsstraat.

9.

Dorpsstraat volgen in oostelijke richting tot aan Van Saanelaan.

10.

Van Saanelaan volgen in noordelijke richting tot aan Noorderganssloot.

11.

Noorderganssloot volgen in oostelijke richting tot aan Jispersluissloot.

12.

Jispersluissloot volgen in noordelijke richting tot aan Kanaaldijk.

13.

Kanaaldijk volgen in oostelijke richting tot aan Middenweg.

14.

Middenweg volgen in noordelijke richting tot aan N244.

15.

N244 volgen in oostelijke richting tot aan Purmerenderweg.

16.

Purmerenderweg volgen in noordelijke richting tot aan Kwadijkerweg.

17.

Kwadijkerweg volgen in oostelijke richting overgaand in Kwadijk tot aan Purmerringvaart.

18.

Purmerringvaart volgen in noordelijke richting tot aan Nieuwe Haven te Edam.

19.

Nieuwe Haven te Edam volgen in oostelijke richting overgaand in Oorgat tot aan Zeedijk.

20.

Zeedijk volgen in zuidelijke richting overgaand in Noordeinde tot aan Haven.

21.

Haven volgen in zuidelijke richting tot aan Havenbuurt.

22.

Havenbuurt volgen via zeedijk overgaand in Waterlandsezeedijk overgaand in Markermeer tot aan Uitdammerdijk.

23.

Uitdammerdijk volgen in zuidelijke richting tot aan A10.

24.

A10 volgen in zuidelijke richting tot aan Spoorlijn.

25.

Spoorlijn volgen in noordelijke tot aan Wijttenbachstraat.

26.

Wijttenbachstraat volgen in westelijke richting overgaand in Eerste Oosterparkstraat tot aan Wibautstraat.

27.

Wibautstraat volgen in noordelijke straat tot aan S100.

28.

S100 volgen in westelijke richting tot aan Overtoom (S106).

29.

S106 volgen in westelijke richting tot aan Hoofdweg.

30.

Hoofdweg volgen in noordelijke richting tot aan Bos en Lommerweg.

31.

Bos en Lommerweg volgen in westelijke richting tot aan A10.

32.

A10 volgen in noordelijke richting tot aan Spoorlijn Amsterdam/Alkmaar.

33.

Spoorlijn Amsterdam/Alkmaar volgen in westelijke richting tot aan A5.

5.8.2022

Those parts of the municipality Zaanstad, Wormerland, Purmerland, Edam-Volendam en Amsterdam contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4.95 lat 52.44.

28.7.2022 – 5.8.2022

Členský stát: Polsko

Oblast zahrnující:

Datum ukončení platnosti podle článku 55 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687

Województwo łódzkie

1)

w powiecie wieruszowskim:

w gminie Galewice miejscowość: Brzeziny

19.8.2022

Województwo wielkopolskie

1)

w powiecie kaliskim:

a)

w gminie Brzeziny miejscowości: Ostrów Kaliski, Zagórna, Pieczyska, Świerczyna, Przystajnia Kolonia, Przystajnia Wieś, Przystajnia Folwark, Moczalec, Jagodziniec;

b)

w gminie Godziesze Wielkie, miejscowości: Kakawa-Kolonia, Kakawa Nowa, Kakawa Stara, Rafałów;

2)

w powiecie ostrowskim, w gminie Sieroszowice miejscowości: Wielowieś, Namysłaki, Raduchów, Kania;

3)

w powiecie ostrzeszowskim:

a)

w gminie Mikstat miejscowości: Kaliszkowice Ołobockie, Kaliszkowice Kaliskie, Przedborów

b)

w gminie Doruchów miejscowości: Skarydzew, Mieleszówka, Wygoda Plugawska, Morawin, Stara Kuźnica, Doruchów

c)

w gminie Grabów nad Prosną miejscowości: Chlewo, Grabów-Pustkowie, Książenice, Bukownica, Marszałki, Siekierzyn, Kuźnica Bobrowska, Bobrowniki, Dębicze, Kopeć;

d)

w gminie Kraszewice miejscowości: Jelenie, Kuźnica Grabowska, Głuszyna, Kraszewice

e)

w gminie Czajków: Klon

21.8.2022

w powiecie ostrowskim, w gminie Sieroszewice miejscowości: Biernacice, Zamość;

w powiecie ostrzeszowskim:

f)

w gminie Kraszewice miejscowości: Racławice, Renta, Mączniki, Jaźwiny;

w gminie Grabów nad Prosną miejscowości: Giżyce, Palaty, Grabów-Wójtostwo, Grabów nad Prosną, Skrzynki, Smolniki, Zawady

13.8.2022 – 21.8.2022

ČÁST C

Další uzavřená pásma v dotčených členských státech* podle článků 1 a 3a:

*

V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, zahrnují pro účely této přílohy odkazy na členský stát Spojené království s ohledem na Severní Irsko.

Opravy

28.7.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 199/31


Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91

( Úřední věstník Evropské unie L 46 ze dne 17. února 2004 )

(Zvláštní vydání v češtině, kapitola 07, svazek 008, s. 10)

1.

Strana 10, první bod odůvodnění:

místo:

„Činnost Společenství v oblasti letecké dopravy měly mimo jiné směřovat k zajištění vysoké úrovně ochrany cestujících. (…)“,

má být:

„Činnost Společenství v oblasti letecké dopravy by měla mimo jiné směřovat k zajištění vysoké úrovně ochrany cestujících. (…)“.

2.

Strana 11, 15. bod odůvodnění:

místo:

„Za vznik mimořádných okolností by se měl považovat případ, kdy dopad rozhodnutí řízení letového provozu, které se vztahuje k jednotlivému letadlu v určitý den, vyvolá velké zpoždění, zpoždění do dalšího dne nebo zrušení jednoho nebo více letů uvedeného letadla, i když byla dotčeným leteckým dopravcem přijata všechna přiměřená opatření, aby zabránil zpoždění nebo zrušení.“,

má být:

„Za vznik mimořádných okolností by se měl považovat případ, kdy dopad rozhodnutí řízení letového provozu, které se vztahuje k jednotlivému letadlu v určitý den, vyvolá významné zpoždění, zpoždění do dalšího dne nebo zrušení jednoho nebo více letů uvedeného letadla, i když byla dotčeným leteckým dopravcem přijata všechna přiměřená opatření, aby zabránil zpoždění nebo zrušení.“

3.

Strana 12, čl. 2 písm. c):

místo:

„c)

„dopravcem Společenství“ rozumí letecký dopravce s platným provozním povolením uděleným členským státem v souladu s nařízením Rady (EHS) č. 2407/92 ze dne 23. července 1992 o vydávání licencí leteckým dopravcům (1);“,

má být:

„c)

„dopravcem Společenství“ rozumí letecký dopravce s platnou provozní licencí vydanou členským státem v souladu s nařízením Rady (EHS) č. 2407/92 ze dne 23. července 1992 o vydávání licencí leteckým dopravcům (1);“.

4.

Strana 12, čl. 2 písm. j):

místo:

„j)

„odepřením nástupu na palubu“ rozumí odmítnutí přepravit cestující leteckou dopravou, přestože se přihlásili k nástupu na palubu za podmínek stanovených v čl. 3 odst. 2, s výjimkou případu, kdy zde jsou přiměřené důvody odepřít jim nástup na palubu, například zdravotní důvody, důvody bezpečnosti nebo ochrany nebo nedostatečné cestovní doklady;“,

má být:

„j)

„odepřením nástupu na palubu“ rozumí odmítnutí přepravit cestující daným letem, přestože se přihlásili k nástupu na palubu za podmínek stanovených v čl. 3 odst. 2, s výjimkou případu, kdy zde jsou přiměřené důvody odepřít jim nástup na palubu, například zdravotní důvody, důvody bezpečnosti nebo ochrany nebo nedostatečné cestovní doklady;“.

5.

Strana 13, čl. 5, odst. 1 písm. c):

místo:

„c)

mají dotčení cestující v souladu s článkem 7 právo na náhradu škody od provozujícího leteckého dopravce, jestliže

i)

nejsou o zrušení informováni alespoň dva týdny před plánovaným časem odletu, nebo

ii)

nejsou o zrušení informováni ve lhůtě od dvou týdnů do sedmi dnů před plánovaným časem odletu a není jim nabídnuto přesměrování, které by jim umožnilo odletět nejpozději dvě hodiny před plánovaným časem odletu a dosáhnout jejich cílového místa určení nejpozději čtyři hodiny po plánovaném čase příletu, nebo

iii)

nejsou informování o zrušení ve lhůtě kratší sedmi dnů před plánovaným časem odletu a není jim nabídnuto přesměrování jejich letu, které by jim umožnilo odletět nejpozději jednu hodinu před plánovaným časem odletu a dosáhnout cílového místa určení nejpozději dvě hodiny po plánovaném čase příletu.“,

má být:

„c)

mají dotčení cestující v souladu s článkem 7 právo na náhradu škody od provozujícího leteckého dopravce, ledaže:

i)

jsou o zrušení informováni alespoň dva týdny před plánovaným časem odletu, nebo

ii)

jsou o zrušení informováni ve lhůtě od dvou týdnů do sedmi dnů před plánovaným časem odletu a je jim nabídnuto přesměrování, které jim umožní odletět nejdříve dvě hodiny před plánovaným časem odletu a dosáhnout jejich cílového místa určení méně než čtyři hodiny po plánovaném čase příletu, nebo

iii)

jsou o zrušení informováni ve lhůtě kratší sedmi dnů před plánovaným časem odletu a je jim nabídnuto přesměrování jejich letu, které jim umožní odletět nejdříve jednu hodinu před plánovaným časem odletu a dosáhnout jejich cílového místa určení méně než dvě hodiny po plánovaném čase příletu.“

6.

Strana 14, čl. 8 odst. 3:

místo:

„3.

Jestliže v případě, kdy místo, město nebo region obsluhuje několik letišť a provozující letecký dopravce nabízí cestujícím let do jiného letiště, než které bylo uvedeno v původní rezervaci, nese provozující letecký dopravce náklady na přepravu cestujícího z tohoto jiného letiště buď na letiště, které bylo uvedeno v původním knihování, nebo na jiné místo určení dohodnuté s cestujícím.“,

má být:

„3.

Jestliže v případě, kdy místo, město nebo region obsluhuje několik letišť a provozující letecký dopravce nabízí cestujícím let do jiného letiště, než které bylo uvedeno v původní rezervaci, nese provozující letecký dopravce náklady na přepravu cestujícího z tohoto jiného letiště buď na letiště, které bylo uvedeno v původní rezervaci, nebo na jiné nedaleké místo určení dohodnuté s cestujícím.“