ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 193

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 65
21. července 2022


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (EU) 2022/1269 ze dne 21. července 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině

1

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/1270 ze dne 21. července 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

133

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/1271 ze dne 21. července 2022, kterým se mění rozhodnutí 2014/512/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině

196

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/1272 ze dne 21. července 2022, kterým se mění rozhodnutí 2014/145/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

219

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

21.7.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 193/1


NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2022/1269

ze dne 21. července 2022,

kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/1271 ze dne 21. července 2022, kterým se mění rozhodnutí 2014/512/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (1),

s ohledem na společný návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 31. července 2014 Rada přijala nařízení (EU) č. 833/2014 (2).

(2)

Nařízení (EU) č. 833/2014 provádí některá opatření stanovená v rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP.

(3)

Dne 21. července 2022 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2022/1271, kterým se mění rozhodnutí 2014/512/SZBP.

(4)

Rozhodnutím (SZBP) 2022/1271 se rozšiřuje seznam kontrolovaných položek, které by mohly přispět k vojenskému a technologickému posílení Ruska nebo k rozvoji jeho odvětví obrany a bezpečnosti. Ukládá se jím rovněž zákaz přímého či nepřímého dovozu, nákupu nebo převodu zlata, které představuje po energii nejvýznamnější vývoz Ruska. Tento zákaz se vztahuje na zlato pocházející z Ruska, které bylo vyvezeno z Ruska po vstupu uvedeného rozhodnutí v platnost.

(5)

Rozhodnutím (SZBP) 2022/1271 se rozšiřuje zákaz přístupu do přístavů na plavební komory, aby se zajistilo plné provedení opatření a zabránilo se jeho obcházení.

(6)

Aby se zajistila činnost Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) v oblasti stanovování technických průmyslových norem, umožňuje rozhodnutí (SZBP) 2022/1271 v tomto konkrétním rámci sdílet technickou pomoc s Ruskem, pokud jde o letecké zboží a technologie.

(7)

Aby byl zajištěn přístup ke spravedlnosti, umožňuje rozhodnutí (SZBP) 2022/1271 také výjimku ze zákazu uzavírat jakékoli transakce s ruskými veřejnými subjekty, která je nezbytná pro zajištění přístupu k soudnímu, správnímu nebo rozhodčímu řízení.

(8)

V zájmu zajištění správného provádění opatření stanovených v nařízení (EU) č. 833/2014 je nezbytné vyjasnit rozsah zákazu zadávání veřejných zakázek. Dále je nezbytné harmonizovat požadavky na oznamování pro příslušné vnitrostátní orgány udělující povolení na základě výjimek stanovených v uvedeném nařízení.

(9)

Rozhodnutím SZBP 2022/1271 se rozšiřuje rozsah zákazu přijímat vklady tak, aby zahrnoval vklady od právnických osob, subjektů nebo orgánů, které jsou usazeny ve třetích zemích a které jsou ve většinovém vlastnictví ruských státních příslušníků nebo fyzických osob s bydlištěm v Rusku. Kromě toho se přijímání vkladů u nezakázaného přeshraničního obchodu podřizuje předchozímu povolení příslušných vnitrostátních orgánů.

(10)

V neposlední řadě se rozhodnutím SZBP 2022/1271 provádí určité technické opravy v normativním textu a některých přílohách.

(11)

Vzhledem k odhodlání Unie bojovat proti nedostatku potravin a energie po celém světě a s cílem zabránit jakýmkoli možným negativním následkům tohoto nedostatku se rozhodnutím (SZBP) 2022/1271 rozšiřuje výjimka ze zákazu uzavírat transakce s některými subjekty ve vlastnictví státu, pokud jde o transakce se zemědělskými produkty a dodávky ropy a ropných produktů do třetích zemí.

(12)

Unie je obecněji odhodlána vyhnout se všem opatřením, která by mohla vést k celosvětovému nedostatku potravin. Žádné z opatření v tomto nařízení ani z opatření, která byla přijata dříve vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, se tudíž žádným způsobem nezaměřují na obchod se zemědělskými a potravinářskými produkty, včetně pšenice a hnojiv, mezi třetími zeměmi a Ruskem.

(13)

Opatření Unie obdobně nebrání třetím zemím a jejich státním příslušníkům působícím mimo Unii v nákupu farmaceutických nebo zdravotnických výrobků z Ruska.

(14)

Uvedená opatření spadají do oblasti působnosti Smlouvy, a proto je, zejména z důvodu zajištění jejich jednotného uplatňování ve všech členských státech, nezbytné regulační opatření na úrovni Unie.

(15)

Nařízení (EU) č. 833/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 833/2014 se mění takto:

1)

článek 2 se mění takto:

a)

v odst. 3 prvním pododstavci se zrušuje písmeno f);

b)

v odstavci 3 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„S výjimkou prvního pododstavce písm. g) vývozce v celním prohlášení uvede, že položky jsou vyváženy v rámci příslušné výjimky stanovené v tomto odstavci, a do 30 dnů ode dne prvního vývozu oznámí příslušnému orgánu členského státu, v němž má sídlo nebo je usazen, první použití příslušné výjimky.“;

c)

v odstavci 4 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„h)

určeny pro zajištění kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti informací fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů v Rusku s výjimkou jeho státní správy a podniků přímo či nepřímo ovládaných touto státní správou.“;

2)

článek 2a se mění takto:

a)

v odst. 3 prvním pododstavci se zrušuje písmeno f);

b)

v odstavci 3 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„S výjimkou prvního pododstavce písm. g) vývozce v celním prohlášení uvede, že položky jsou vyváženy v rámci příslušné výjimky stanovené v tomto odstavci, a do 30 dnů ode dne prvního vývozu oznámí příslušnému orgánu členského státu, v němž má sídlo nebo je usazen, první použití příslušné výjimky.“;

c)

v odstavci 4 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„h)

určeny pro zajištění kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti informací fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů v Rusku s výjimkou jeho státní správy a podniků přímo či nepřímo ovládaných touto státní správou.“;

3)

v článku 3b se doplňuje nový odstavec, který zní:

„5.   Dotčený členský stát informuje ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 4 do dvou týdnů od jeho udělení.“;

4)

v článku 3c se doplňuje nový odstavec, který zní:

„9.   „Zákaz uvedený v odst. 4 písm. a) se nevztahuje na výměnu informací za účelem stanovení technických norem v rámci Mezinárodní organizace pro civilní letectví, pokud jde o zboží a technologie uvedené v odstavci 1.“;“

5)

článek 3ea se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Po dni 16. dubna 2022 se zakazuje poskytnout přístup do přístavů a po dni 29. července 2022 do plavebních komor na území Unie jakémukoli plavidlu registrovanému pod vlajkou Ruska, s výjimkou přístupu do plavebních komor za účelem opuštění území Unie.“;

b)

v odstavci 5 se návětí nahrazuje tímto:

„5.Odchylně od odstavce 1 mohou příslušné orgány povolit plavidlu přístup do přístavu nebo plavební komory za podmínek, které považují za vhodné, pokud určí, že je daný přístup nezbytný pro:“;

c)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„5a.   Odchylně od odstavce 2 mohou příslušné orgány povolit plavidlu, u něhož došlo ke změně ruské vlajky nebo registrace na vlajku nebo registraci jakéhokoli jiného státu před 16. dubnem 2022, přístup do přístavu nebo plavební komory za podmínek, které považují za vhodné, pokud určí, že:

a)

ruská vlajka nebo registrace byly vyžadovány smlouvou a

b)

daný přístup je nezbytný pro vykládku zboží, které je nezbytně nutné pro dokončení projektů v oblasti energie z obnovitelných zdrojů v Unii, a dovoz takového zboží není jinak zakázán na základě tohoto nařízení.“,

d)

odstavec 6 se nahrazuje tímto:

„6.   Dotčený členský stát informuje ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavců 5 a 5a do dvou týdnů od jeho udělení.“,

6)

v článku 3f se doplňuje nový odstavec, který zní:

„5.   Dotčený členský stát informuje ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 4 do dvou týdnů od jeho udělení.“;

7)

v článku 3f se vkládá nový odstavec, který zní:

„3a.   Zákaz uvedený v odstavci 1 se nevztahuje na zboží kódu KN 7113 00 00 a kódu KN 7114 00 00 uvedené v příloze XVIII pro osobní potřebu fyzických osob cestujících z Evropské unie nebo jejich nejbližších rodinných příslušníků, kteří cestují s nimi, které je ve vlastnictví uvedených osob a není určeno k prodeji.“;

8)

článek 3k se mění takto:

a)

odstavec 5 se nahrazuje tímto:

„5.   Příslušné orgány členských států mohou za podmínek, které považují za vhodné, povolit prodej, dodávky, převod nebo vývoz zboží a technologií uvedených v příloze XXIII nebo poskytnutí související technické nebo finanční pomoci, pokud určí, že dotčené zboží nebo technologie nebo poskytnutí související technické nebo finanční pomoci jsou nezbytné pro:

a)

zdravotnické nebo farmaceutické účely nebo pro humanitární účely, jako jsou dodávky pomoci nebo jejich usnadnění, včetně zdravotnického vybavení a potravin, či přesun humanitárních pracovníků a související pomoci, nebo pro evakuace, nebo

b)

výhradní použití členským státem udělujícím povolení a pod jeho plnou kontrolou, za účelem plnění povinností týkajících se údržby v oblastech, které jsou předmětem smlouvy o dlouhodobém pronájmu mezi tímto členským státem a Ruskou federací.“;

b)

doplňují se nové odstavce, které znějí:

„6.   Při rozhodování o žádosti o povolení pro zdravotnické nebo farmaceutické účely v souladu s odstavcem 5 neudělí příslušné orgány povolení k vývozu žádné fyzické či právnické osobě, subjektu ani orgánu v Rusku nebo pro použití v Rusku, pokud mají dostatečné důvody se domnívat, že by dané zboží mohlo být určeno ke koncovému vojenskému použití.

7.   Dotčený členský stát informuje ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 5 do dvou týdnů od jeho udělení.“;

9)

vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 3o

1.   Zakazuje se přímo či nepřímo nakupovat, dovážet nebo převádět zlato uvedené v příloze XXVI, pokud pochází z Ruska a bylo vyvezeno z Ruska do Unie nebo do kterékoli třetí země po dni 22. července 2022.

2.   Zakazuje se přímo či nepřímo nakupovat, dovážet nebo převádět výrobky uvedené v příloze XXVI, pokud jsou zpracovány ve třetí zemi a obsahují produkt zakázaný podle odstavce 1.

3.   Zakazuje se přímo či nepřímo nakupovat, dovážet nebo převádět zlato uvedené v příloze XXVII, pokud pochází z Ruska a bylo vyvezeno z Ruska do Unie po dni 22. července 2022.

4.   Zakazuje se:

a)

poskytovat technickou pomoc, zprostředkovatelské služby nebo jiné služby související se zbožím uvedeným v odstavcích 1, 2 a 3 a s poskytováním, výrobou, údržbou a používáním tohoto zboží v přímé či nepřímé souvislosti se zákazem uvedeným v odstavcích 1 a 2;

b)

poskytovat financování nebo finanční pomoc v souvislosti se zbožím uvedeným v odstavcích 1, 2 a 3 pro jakýkoli nákup, dovoz nebo převod uvedeného zboží nebo pro poskytování související technické pomoci, zprostředkovatelských nebo jiných služeb v přímé či nepřímé souvislosti se zákazem uvedeným v odstavcích 1, 2 a 3.

5.   Zákazy uvedené v odstavcích 1, 2 a 3 se nevztahují na zlato, které je nezbytné pro služební účely diplomatických misí, konzulárních úřadů či mezinárodních organizací v Rusku, které požívají výsad podle mezinárodního práva.

6.   Zákaz uvedený v odstavci 3 se nevztahuje na zboží uvedené v příloze XXVII pro osobní potřebu fyzických osob cestujících do Evropské unie nebo jejich nejbližších rodinných příslušníků, kteří cestují s nimi, které je ve vlastnictví uvedených osob a není určeno k prodeji.

7.   Odchylně od odstavců 1, 2 a 3 mohou příslušné orgány povolit převod nebo dovoz kulturních statků zapůjčených v rámci formální kulturní spolupráce s Ruskem.“;

10)

článek 5aa se mění takto:

a)

odstavec 3 se mění takto:

i)

písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

transakce, které jsou nezbytně nutné k přímému či nepřímému nákupu, dovozu nebo přepravě zemního plynu, titanu, hliníku, mědi, niklu, palladia a železné rudy z Ruska nebo přes Rusko do Unie, země, která je členem Evropského hospodářského prostoru, Švýcarska nebo zemí západního Balkánu;“

ii)

písmeno d) se nahrazuje tímto:

„d)

transakce včetně prodeje, které jsou nezbytně nutné k likvidaci společných podniků nebo podobných právních uspořádání, které byly uzavřeny před 16. březnem 2022 a které zahrnují právnickou osobu, subjekt nebo orgán uvedené v odstavci 1, do 31. prosince 2022;“

iii)

vkládají se nová písmena, která znějí:

„aa)

transakce, které jsou nezbytně nutné k přímému či nepřímému nákupu, dovozu nebo přepravě ropy, včetně rafinovaných ropných produktů, z Ruska nebo přes Rusko, není-li to podle článků 3m nebo 3n zakázáno;

f)

transakce, které jsou nezbytně nutné k nákupu, dovozu nebo přepravě farmaceutických, zdravotnických, zemědělských a potravinářských výrobků, včetně pšenice a hnojiv, jejichž nákup, dovoz a přeprava jsou podle tohoto nařízení dovoleny;

g)

transakce, které jsou nezbytně nutné k zajištění přístupu k soudnímu, správnímu nebo rozhodčímu řízení v členském státě, jakož i k uznání nebo vymáhání rozsudku nebo rozhodčího nálezu vydaného v členském státě, pokud jsou tyto transakce v souladu s cíli tohoto nařízení a nařízení (EU) 269/2014.“

11)

článek 5b se mění takto:

a)

odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Zakazuje se přijímat vklady od ruských státních příslušníků nebo fyzických osob s bydlištěm v Rusku, právnických osob, subjektů či orgánů usazených v Rusku nebo právnických osob, subjektů či orgánů usazených mimo Unii, jež jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny ruskými státními příslušníky nebo fyzickými osobami s bydlištěm v Rusku, pokud celková hodnota vkladů dané fyzické nebo právnické osoby, subjektu či orgánu na úvěrovou instituci přesahuje 100 000 EUR.“;

b)

odstavec 4 se zrušuje;

12)

v čl. 5c odst. 1 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„f)

nezbytné pro nezakázaný přeshraniční obchod se zbožím a službami mezi Unií a Ruskem.“;

13)

v článku 5e se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Ustanovení odstavce1 se nevztahuje na státní příslušníky členského státu, země, která je členem Evropského hospodářského prostoru, nebo Švýcarska ani na fyzické osoby s povolením k dočasnému nebo trvalému pobytu v členském státě, zemi, která je členem Evropského hospodářského prostoru, nebo ve Švýcarsku.“

14)

v článku 5j se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Zakazuje se poskytovat ratingové služby jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi nebo fyzické osobě s bydlištěm v Rusku nebo jakékoli právnické osobě, subjektu či orgánu usazeným v Rusku nebo ve vztahu k nim.“;

15)

v článku 5k se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Zakazuje se zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, čl. 7 písm. a) až d), článku 8 a čl. 10 písm. b) až f) a h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a g až i) a článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ES a hlavy VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046*:

a)

jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické osobě s bydlištěm v Rusku nebo právnické osobě, subjektu či orgánu usazeným v Rusku;

b)

právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo

c)

fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce,

včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi.“

16)

v článku 5m se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.   Ustanovení odstavců 1 a 2 se nepoužijí, pokud je zakladatel nebo obmyšlený státním příslušníkem některého členského států nebo fyzickou osobou, která má povolení k dočasnému nebo trvalému pobytu v některém členském státě, zemi, která je členem Evropského hospodářského prostoru, nebo Švýcarsku.“;

17)

článek 5n se mění takto:

a)

odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.   Odstavec 1 se nepoužije na poskytování služeb určených k výlučnému použití právnickými osobami, subjekty či orgány usazenými v Rusku, které vlastní nebo výhradně či společně ovládá právnická osoba, subjekt nebo orgán založený nebo zřízený podle práva některého členského státu, země, která je členem Evropského hospodářského prostoru, nebo Švýcarska.“;

b)

doplňuje se nový odstavec, který zní:

„6.   Dotčený členský stát informuje ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 5 do dvou týdnů od jeho udělení.“;

18)

V článku 12a se doplňují nové odstavce, které znějí:

„3.   Příslušné orgány členských států, včetně donucovacích orgánů a správců úředních registrů, v nichž jsou registrovány fyzické osoby, právnické osoby, subjekty a orgány, jakož i nemovitý nebo movitý majetek, zpracovávají a vyměňují si informace, včetně osobních údajů, s jinými příslušnými orgány členských států a Komisí.

4.   Veškeré zpracování osobních údajů se provádí v souladu s tímto nařízením a nařízeními Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (*1) a (EU) 2018/1725 (*2), a to pouze v rozsahu nezbytném pro uplatňování tohoto nařízení a pro zajištění účinné spolupráce mezi členskými státy, jakož i s Komisí při uplatňování tohoto nařízení.

(*1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1)."

(*2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).“;"

19)

příloha IV se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení;

20)

příloha VII se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení;

21)

příloha IX se mění v souladu s přílohou III tohoto nařízení;

22)

příloha X se mění v souladu s přílohou IV tohoto nařízení;

23)

příloha XXII se mění v souladu s přílohou V tohoto nařízení;

24)

příloha XXIII se mění v souladu s přílohou VI tohoto nařízení;

25)

příloha XXIV se mění v souladu s přílohou VII tohoto nařízení;

26)

doplňuje se příloha XXVI v souladu s přílohou VIII tohoto nařízení;

27)

doplňuje se příloha XXVII v souladu s přílohou IX tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. července 2022.

Za Radu

předseda

M. BEK


(1)  Úř. věst L 193, 21.7.2022.

(2)  Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (Úř. věst. L 229, 31.7.2014. s. 1).


PŘÍLOHA I

V příloze IV nařízení (EU) č. 833/2014 se doplňují tyto fyzické nebo právnické osoby, subjekty nebo orgány:

„Federal Center for Dual-Use Technology (FTsDT) Soyuz (Federální středisko pro technologie dvojího užití (FCDT) Sojuz)

Turayev Machine Building Design Bureau Soyuz (Turajevská strojírenská konstrukční kancelář Sojuz)

Zhukovskiy Central Aerohydrodynamics Institute (TsAGI) (Žukovského ústřední ústav aerohydrodynamiky (CAGI))

Rosatomflot“


PŘÍLOHA II

Příloha VII nařízení (EU) č. 833/2014 se mění takto:

1)

v kategorii II – Počítače se následující text:

„X.E.II.001

„Technologie“ pro „vývoj“ nebo „výrobu“ zařízení konstruovaných pro ‚zpracování vícenásobného toku dat‘.

Technická poznámka: Pro účely položky X.E.II.001 se ‚zpracováním vícenásobného toku dat‘ rozumí technika mikroprogramu nebo architektury zařízení umožňující současné zpracování nejméně dvou nebo více datových sledů, které jsou řízeny jednou nebo více sledy instrukcí prostřednictvím:“

nahrazuje tímto:

„X.E.II.002

‚Technologie‘ pro ‚vývoj‘ nebo ‚výrobu‘ zařízení konstruovaných pro ‚zpracování vícenásobného toku dat‘.

Technická poznámka: Pro účely položky X.E.II.002 se ‚zpracováním vícenásobného toku dat‘ rozumí technika mikroprogramu nebo architektury zařízení umožňující současné zpracování nejméně dvou nebo více datových sledů, které jsou řízeny jedním nebo více sledy instrukcí prostřednictvím:“;

2)

doplňují se následující položky:

„Kategorie VIII – Různé

X.A.VIII.014

Systémy vodních děl pro zvládání nepokojů nebo davu a pro ně speciálně konstruované součásti.

Poznámka:

Systémy vodních děl X.A.VIII.014 zahrnují například: vozidla nebo pevné stanice vybavené dálkově ovládaným vodním dělem, které jsou konstruovány tak, aby chránily obsluhu před vnějšími nepokoji, s prvky, jako jsou pancéřování, okna odolná proti rozbití, kovové clony, pevné ochranné rámy nebo pneumatiky schopné jízdy bez vzduchu v pneumatice. Součásti speciálně konstruované pro vodní děla mohou zahrnovat například: vodní trysky palubního vodního stříkače, čerpadla, nádrže, kamery a světla, které jsou tvrzeny nebo cloněny proti projektilům, zdvihací stožáry pro tyto předměty a teleoperační systémy pro tyto předměty.

X.A.VIII.015

Úderné zbraně donucovacích složek, včetně plněných kožených obušků, policejních obušků, obušků s boční rukojetí, tonf, sjamboků a bičů.

X.A.VIII.016

Policejní přilby a štíty; a speciálně konstruované součásti, jiné než uvedené ve společném vojenském seznamu nebo v nařízení (EU) 2021/821.

X.A.VIII.017

Omezovací prostředky donucovacích složek, včetně okovů, pout a želízek; svěracích kazajek; pout vydávajících elektrické šoky; opasků vydávajících šoky; rukávů vydávajících šoky; vícebodových omezovacích prostředků, jako jsou křesla omezující pohyb; a speciálně konstruované součásti a příslušenství, jiné než uvedené ve společném vojenském seznamu nebo v nařízení (EU) 2021/821.

Poznámka:

Položka X.A.VIII.017 se vztahuje na omezovací prostředky používané v donucovacích činnostech. Nevztahuje se na zdravotnické prostředky, které slouží k omezení pohybu pacientů během lékařských výkonů. Nevztahuje se na prostředky, které slouží k omezení volného pohybu pacientů s poruchou paměti ve vhodných zdravotnických zařízeních. Nevztahuje se na bezpečnostní vybavení, jako jsou bezpečnostní pásy nebo dětské bezpečnostní autosedačky.

X.A.VIII.018

Zařízení, software a data pro průzkum ropy a zemního plynu (viz seznam zboží podléhajícího kontrole):

a.

nevyužito;

b.

položky pro hydraulické štěpení:

1.

software a data pro projektování a analýzu hydraulického štěpení;

2.

‚propant‘ pro hydraulické štěpení, ‚frakovací kapalina‘ a jejich chemické přísady nebo

3.

vysokotlaká čerpadla.

Technická poznámka:

‚Propant‘ je pevný materiál, obvykle upravený písek nebo umělé keramické materiály, který zajišťuje, aby během štěpení nebo po něm zůstala vytvořená hydraulická trhlina otevřená. Přidává se do ‚frakovací kapaliny‘; ta může mít různé složení v závislosti na typu použitého štěpení a může být na bázi gelu, pěny nebo vody s přísadami.

X.A.VIII.019

Specifická procesní zařízení (viz seznam zboží podléhajícího kontrole):

a.

kruhové magnety;

b.

nevyužito.

X.B.VIII.001

Specifická procesní zařízení (viz seznam zboží podléhajícího kontrole):

a.

horké komory nebo

b.

rukávové boxy vhodné pro použití s radioaktivními materiály.

X.D.VIII.004

„Software“ speciálně konstruovaný pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ komodit zahrnutých do položky X.A.VIII.014.

X.D.VIII.005

Specifický software (viz seznam zboží podléhajícího kontrole):

a.

software pro neutronové výpočty/modelování;

b.

software pro výpočty/modelování přenosu radiace nebo

c.

software pro hydrodynamické výpočty/modelování.

X.E.VIII.005

„Technologie“„potřebná“ pro „vývoj“ nebo „výrobu“ komodit zahrnutých do položky X.A.VIII.014.

X.E.VIII.006

„Technologie“ výhradně pro „vývoj“ nebo „výrobu“ zařízení zahrnutých do položky X.A.VIII.017.

Kategorie IX – Zvláštní materiály a související příslušenství

X.A.IX.001

Chemické látky, včetně slzotvorného přípravku obsahujícího 1 % nebo méně orthochlorbenzalmalononitrilu (CS) nebo 1 % nebo méně chloracetofenonu (CN), s výjimkou jednotlivých nádobek o čisté hmotnosti 20 g nebo nižší; pepřová kapalina, s výjimkou balení v jednotlivých nádobkách o čisté hmotnosti 85,05 g nebo nižší; kouřové bomby; dýmové pochodně, dýmovnice, granáty a náplně s nedráždivým kouřem a další pyrotechnické výrobky dvojího vojenského a obchodního užití a pro ně speciálně konstruované součásti, jiné než uvedené ve společném vojenském seznamu nebo v nařízení (EU) 2021/821.

X.A.IX.002

Prášky, barvy a inkousty pro snímání otisků prstů

X.A.IX.003

Ochranné a detekční vybavení, které není konstruováno speciálně pro vojenské použití a není zahrnuto do položek 1A004 nebo 2B351 (viz seznam zboží podléhajícího kontrole), a součásti, které nejsou konstruovány speciálně pro vojenské použití a nejsou zahrnuty do položek 1A004 nebo 2B351:

a.

osobní dozimetry radioaktivního záření nebo

b.

vybavení konstrukčně nebo funkčně omezené na ochranu proti rizikům, která jsou specifická pro civilní průmysl, jako je hornictví, těžba kamene, zemědělství, farmacie, lékařství, veterinářství, ochrana životního prostředí, odpadové hospodářství nebo potravinářský průmysl.

Poznámka:

Položka X.A.IX.003 nezahrnuje zboží určené k ochraně proti chemickým látkám nebo biologickým činitelům, které jsou spotřebním zbožím, v balení pro maloobchodní prodej nebo k osobnímu použití, nebo zdravotnickým materiálem, jako jsou latexové vyšetřovací rukavice, latexové chirurgické rukavice, tekuté dezinfekční mýdlo, jednorázové operační roušky, chirurgické pláště, návleky na boty pro zdravotníky a chirurgické ústenky.

X.A.IX.004

Specifická procesní zařízení, jiná než uvedená ve společném vojenském seznamu nebo v nařízení (EU) 2021/821 (viz seznam zboží podléhajícího kontrole):

a.

zařízení pro detekci, monitorování a měření záření, jiné než uvedené ve společném vojenském seznamu nebo v nařízení (EU) 2021/821, nebo

b.

radiografická detekční zařízení, jako jsou rentgenové konvertory, a záznamové fosforové zobrazovací desky.

X.B.IX.001

Specifická procesní zařízení, jiná než uvedená ve společném vojenském seznamu nebo v nařízení (EU) 2021/821 (viz seznam zboží podléhajícího kontrole):

a.

elektrolyzéry pro výrobu fluoru, jiné než uvedené ve společném vojenském seznamu nebo v nařízení (EU) 2021/821;

b.

urychlovače částic;

c.

hardware/systémy pro řízení průmyslových procesů určené pro energetiku, jiné než uvedené ve společném vojenském seznamu nebo v nařízení (EU) 2021/821, nebo

e.

zařízení pro výrobu strukturních kompozitů, vláken, prepregů a předlisků.

X.C.IX.004

Vláknité materiály, nezahrnuté do položek 1C010 nebo 1C210, pro použití v „kompozitních“ strukturách a s měrným modulem 3,18 × 106 m nebo vyšším a měrnou pevností v tahu 7,62 × 104 m nebo vyšší.

X.C.IX.005

„Vakcíny“, „imunotoxiny“, ‚léčivé přípravky‘, ‚diagnostické soupravy a soupravy pro testování potravin‘ (viz seznam zboží podléhajícího kontrole):

a.

„vakcíny“ obsahující zboží zahrnuté do položek 1C351, 1C353 nebo 1C354 nebo určené pro použití proti němu;

b.

„imunotoxiny“ obsahující zboží zahrnuté do položky 1C351.d nebo

c.

‚léčivé přípravky‘, které obsahují některé z tohoto zboží:

1.

„toxiny“ zahrnuté do položky 1C351.d (kromě botulinových toxinů zahrnutých do položky 1C351.d.1, conotoxinů zahrnutých do položky 1C351.d.3 nebo zboží zahrnutého z důvodu zákazu chemických zbraní do položek 1C351.d.4 nebo .d.5) nebo

2.

geneticky modifikované organismy nebo genetické prvky zahrnuté do položky 1C353.a.3 (kromě těch, které obsahují nebo kódují botulinové toxiny zahrnuté do položky 1C351.d.1 nebo conotoxiny zahrnuté do položky 1C351.d.3);

d.

‚léčivé přípravky‘, nezahrnuté do položky X.C.IX.005.c, které obsahují některé z tohoto zboží:

1.

botulinové toxiny zahrnuté do položky 1C351.d.1;

2.

conotoxiny zahrnuté do položky 1C351.d.3 nebo

3.

geneticky modifikované organismy nebo genetické prvky zahrnuté do položky 1C353.a.3, které obsahují nebo kódují botulinové toxiny zahrnuté do položky 1C351.d.1 nebo conotoxiny zahrnuté do položky 1C351.d.3, nebo

e.

„diagnostické soupravy a soupravy pro testování potravin“ obsahující zboží zahrnuté do položky 1C351.d (s výjimkou zboží zahrnutého z důvodu zákazu chemických zbraní do položek 1C351.d.4 nebo .d.5).

Technické poznámky:

1.

„Léčivé přípravky“ jsou: 1) farmaceutické výrobky určené k testování a podávání lidem (nebo zvířatům) při poskytování zdravotní péče, 2) balené pro distribuci jako klinické výrobky nebo léčivé přípravky a 3) schválené Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA) buď k prodeji jako klinické výrobky nebo léčivé přípravky, nebo k použití jako nové léčivo pro výzkum.

2.

‚Diagnostické soupravy a soupravy pro testování potravin‘ jsou speciálně vyvinuty, baleny a uváděny na trh pro diagnostické účely nebo pro účely veřejného zdraví. Biologické toxiny v jakékoli jiné konfiguraci, včetně hromadných zásilek, nebo pro jakékoli jiné konečné použití jsou zahrnuty do položky 1C351.

X.C.IX.006

Komerční nálože a zařízení obsahující energetické materiály, jiné než uvedené ve společném vojenském seznamu nebo v nařízení (EU) 2021/821, a fluorid dusitý v plynném skupenství (viz seznam zboží podléhajícího kontrole):

a.

usměrněné nálože konstruované speciálně pro ropné vrty, které využívají jednu nálož fungující podél jedné osy, jež při detonaci vytváří otvor, a

1.

obsahují jakoukoli směs ‚kontrolovaných materiálů‘;

2.

mají pouze rovnoměrně tvarovanou kuželovou vložku s úhlem rozevření 90 stupňů nebo menším;

3.

obsahují více než 0,010 kg, avšak nejvýše 0,090 kg ‚kontrolovaných materiálů‘, a

4.

mají průměr nepřesahující 114,3 cm;

b.

usměrněné nálože konstruované speciálně pro ropné vrty obsahující nejvýše 0,010 kg ‚kontrolovaných materiálů‘;

c.

bleskovice nebo detonační trubičky obsahující nejvýše 0,064 kg/m ‚kontrolovaných materiálů‘;

d.

nábojky pro technické účely, které obsahují v deflagračním materiálu nejvýše 0,70 kg ‚kontrolovaných materiálů‘;

e.

rozbušky (elektrické nebo neelektrické) a jejich sestavy, které obsahují nejvýše 0,01 kg ‚kontrolovaných materiálů‘;

f.

zažehovače, které obsahují nejvýše 0,01 kg ‚kontrolovaných materiálů‘;

g.

nábojky pro ropné vrty, které obsahují nejvýše 0,015 kg kontrolovaných ‚energetických materiálů‘;

h.

komerční lité nebo lisované zesilovače obsahující nejvýše 1,0 kg ‚kontrolovaných materiálů‘;

i.

komerční prefabrikované suspenze a emulze obsahující nejvýše 10,0 kg a nejvýše a 35 % hmotnostních ‚kontrolovaných materiálů‘ zahrnutých do bodu ML8;

j.

řezné nástroje a rozřezávací nástroje (na tzv. severing), které obsahují nejvýše 3,5 kg ‚kontrolovaných materiálů‘;

k.

pyrotechnické prostředky, pokud jsou určeny výhradně pro komerční účely (např. divadelní scény, speciální filmové efekty a ohňostroje) a obsahují nejvýše 3,0 kg ‚kontrolovaných materiálů‘;

l.

jiná komerční výbušná zařízení a nálože nezahrnuté do položek X.C.IX.006.a až .k., které obsahují nejvýše 1,0 kg ‚kontrolovaných materiálů‘, nebo

Poznámka:

X.C.IX.006.l zahrnuje automobilová bezpečnostní zařízení; hasicí systémy; náboje pro nýtovací pistole; výbušné náplně pro zemědělské, ropné a plynárenské činnosti, sportovní potřeby, komerční těžbu nebo pro účely veřejných prací; a zpožďovací trubice používané při sestavování komerčních výbušných zařízení.

m.

fluorid dusitý (NF3) v plynném skupenství.

Poznámky:

1.

‚Kontrolovanými materiály‘ se rozumí kontrolované energetické materiály (viz položky 1C011, 1C111, 1C239 nebo bod ML8).

2.

Fluorid dusitý, pokud není v plynném stavu, je zahrnutý do bodu ML8 d) společného vojenského seznamu.

X.C.IX.007

Směsi nezahrnuté do položky 1C350 nebo 1C450, které obsahují chemické látky zahrnuté do položky 1C350 nebo 1C450, a lékařské, analytické a diagnostické soupravy a soupravy pro testování potravin nezahrnuté do položky 1C350 nebo 1C450, které obsahují chemické látky zahrnuté do položky 1C350 (viz seznam zboží podléhajícího kontrole):

a.

směsi obsahující následující koncentrace chemických látek, které lze použít jako prekurzory, zahrnutých do položky 1C350:

1.

směsi obsahující 10 % hmotnostních nebo méně kterékoli jednotlivé chemické látky uvedené na seznamu 2 Úmluvy o zákazu chemických zbraní zahrnuté do položky 1C350;

2.

směsi obsahující méně než 30 % hmotnostních:

a.

kterékoli jednotlivé chemické látky uvedené na seznamu 3 Úmluvy o zákazu chemických zbraní zahrnuté do položky 1C350 nebo

b.

kterékoli jednotlivé chemické látky neuvedené v Úmluvě o zákazu chemických zbraní, kterou lze použít jako prekurzor, zahrnuté do položky 1C350;

b.

směsi obsahující následující koncentrace toxických chemických látek nebo chemických látek, které lze použít jako prekurzory, zahrnutých do položky 1C450:

1.

směsi obsahující následující koncentrace chemických látek uvedených na seznamu 2 Úmluvy o zákazu chemických zbraní zahrnutých do položky 1C450:

a.

směsi obsahující 1 % hmotnostní nebo méně kterékoli jednotlivé chemické látky uvedené na seznamu 2 Úmluvy o zákazu chemických zbraní zahrnuté do položky 1C450.a.1 a a.2 (tj. směsi obsahující amiton nebo PFIB) nebo

b.

směsi obsahující 10 % hmotnostních nebo méně kterékoli jednotlivé chemické látky uvedené na seznamu 2 Úmluvy o zákazu chemických zbraní zahrnuté do položky 1C450.b.1, b.2, b.3, b.4, b.5 nebo b.6;

2.

směsi obsahující méně než 30 % hmotnostních kterékoli jednotlivé chemické látky uvedené na seznamu 3 Úmluvy o zákazu chemických zbraní zahrnuté do položky 1C450.a.4, a.5., a.6., a.7 nebo 1C450.b.8;

c.

„lékařské, analytické a diagnostické soupravy a soupravy pro testování potravin“, které obsahují chemické látky, které lze použít jako prekurzory, zahrnuté do položky 1C350 v množství nepřesahujícím 300 gramů na chemickou látku.

Technická poznámka:

Pro účely této položky se „lékařskými, analytickými a diagnostickými soupravami a soupravami pro testování potravin“ rozumí balené materiály definovaného složení, které jsou speciálně vyvinuty, baleny a uváděny na trh pro lékařské, analytické nebo diagnostické účely anebo pro účely veřejného zdraví. Náhradní činidla pro lékařské, analytické a diagnostické soupravy a soupravy pro testování potravin popsané v položce X.C.IX.007.c jsou zahrnuty do položky 1C350, pokud činidla obsahují alespoň jednu z chemických látek, které lze použít jako prekurzory, identifikovaných v uvedené položce v koncentracích rovnajících se kontrolním úrovním pro směsi uvedené v položce 1C350 nebo v koncentracích vyšších.

X.C.IX.008

Nefluorované polymerní látky, nezahrnuté do položky 1C008 (viz seznam zboží podléhajícího kontrole):

a.

poly(arylenetherkpoietony):

1.

poly(etheretherketon) (PEEK);

2.

poly(etherketonketon) (PEKK);

3.

poly(etherketon) (PEK) nebo

4.

poly(etherketonetherketonketon) (PEKEKK);

b.

nevyužito.

X.C.IX.009

zvláštní materiály, jiné než uvedené ve společném vojenském seznamu nebo v nařízení (EU) 2021/821 (viz seznam zboží podléhajícího kontrole):

a.

přesná kuličková ložiska (o průměru 3 mm nebo větším) z kalené oceli a karbidu wolframu;

b.

ocelové desky z korozivzdorné oceli třídy 304 a 316 jiné než uvedené ve společném vojenském seznamu nebo v nařízení (EU) 2021/821;

c.

desky z monelu;

d.

tributylfosfát (CAS 126-73-8);

e.

kyselina dusičná (CAS 7697-37-2) v koncentracích 20 % hmotnostních nebo vyšších;

f.

fluor (CAS 7782-41-4) nebo

g.

radionuklidy emitující záření alfa jiné než uvedené ve společném vojenském seznamu nebo v nařízení (EU) 2021/821.

X.C.IX.010

aromatické polyamidy (aramidy) nezahrnuté do položky 1C010, 1C210 nebo X.C.IX.004, předkládané v jakékoli z následujících forem (viz seznam zboží podléhajícího kontrole):

a.

v primárních formách;

b.

jako nitě z nekonečných vláken nebo monofilamenty;

c.

jako nepředená nekonečná vlákna;

d.

jako pramence;

e.

jako střihová nebo sekaná vlákna;

f.

jako tkaniny;

g.

jako buničina nebo postřižky.

X.C.IX.011

Nanomateriály (viz seznam zboží podléhajícího kontrole):

a.

polovodičové nanomateriály;

b.

kompozitní nanomateriály; nebo

c.

jakékoli uhlíkové nanomateriály:

1.

uhlíkové nanotrubice;

2.

uhlíková nanovlákna;

3.

fullereny;

4.

grafeny nebo

5.

uhlíkové cibule.

Poznámky:

Pro účely položky X.C.IX.011 se nanomateriálem rozumí materiál, který splňuje alespoň jedno z těchto kritérií:

1.

sestává z částic, u kterých je u více než 1 % částic ve velikostním rozdělení jeden nebo více vnějších rozměrů v rozmezí velikosti 1–100 nm;

2.

má vnitřní nebo povrchové struktury v jednom nebo více rozměrech v rozmezí velikosti 1–100 nm nebo

3.

má specifický povrch vztažený k objemu větší než 60 m2/cm3, kromě materiálů obsahujících částice o velikosti menší než 1 nm.

X.D.IX.001

Zvláštní software, jiný než uvedený ve společném vojenském seznamu nebo v nařízení (EU) 2021/821 (viz seznam zboží podléhajícího kontrole):

a.

software speciálně navržený pro hardware/systémy pro řízení průmyslových procesů zahrnuté do položky X.B.IX.001, jiný než uvedený ve společném vojenském seznamu nebo v nařízení (EU) 2021/821 nebo

b.

software speciálně navržený pro zařízení na výrobu kompozitních struktur, vláken, prepregů a polotovarů zahrnuté do položky X.B.IX.001, jiný než uvedený ve společném vojenském seznamu nebo v nařízení (EU) 2021/821.

X.E.IX.001

„Technologie“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ vláknitých materiálů zahrnutých do položek X.C.IX.004 a X.C.IX.010.

X.E.IX.002

„Technologie“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ nanomateriálů zahrnutých do položky X.C.IX.011.

Kategorie X – Zpracování materiálů

X.A.X.001

Zařízení na detekci výbušnin nebo rozbušek, jak pro detekci těles výbušnin, tak pro stopovou detekci, sestávající z automatického zařízení nebo kombinace zařízení pro automatické rozhodování odhalování pro detekci různých typů výbušnin, zbytků výbušnin nebo rozbušek; a součásti, jiné než uvedené ve společném vojenském seznamu nebo v nařízení (EU) 2021/821:

a.

zařízení na detekci výbušnin pro „automatické rozhodování“ pro detekci a identifikaci těles výbušnin využívající mimo jiné rentgenové záření (např. výpočetní tomografie, zařízení využívající duální energii nebo koherentní rozptyl), jaderné technologie (např. termální neutronová analýza, pulzní analýza pomocí rychlých neutronů, pulzní spektroskopie využívající přenos rychlých neutronů a absorpce využívající rezonanci paprsků gama) nebo elektromagnetické metody (např. kvadrupólová rezonance a dielektrometrie);

b.

nevyužito;

c.

zařízení na detekci rozbušek pro automatické rozhodování pro detekci a identifikaci iniciačních zařízení (např. rozbušek) využívající mimo jiné rentgenové záření (např. zařízení využívající duální energii nebo výpočetní tomografii) nebo elektromagnetické metody.

Poznámka:

Zařízení na detekci výbušnin nebo rozbušek v položce X.A.X.001 zahrnuje zařízení pro detekční kontrolu osob, dokladů, zavazadel, jiných osobních věcí, nákladu a/nebo pošty.

Technické poznámky:

1.

„Automatickým rozhodováním“ se rozumí schopnost zařízení detekovat výbušniny nebo rozbušky na úrovni citlivosti dané konstrukcí zařízení nebo zvolené operátorem a v případě detekce výbušnin nebo rozbušek na úrovni citlivosti nebo vyšší spustit automatický poplach.

2.

Tato položka nezahrnuje zařízení, které je závislé na interpretaci ukazatelů, jako je anorganické/organické barevné mapování snímaného zboží, operátorem.

3.

Mezi výbušniny a rozbušky patří komerční nálože a zařízení zahrnuté do položek X.C.VIII.004 a X.C.IX.006 a energetické materiály zahrnuté do položek 1C011, 1C111 a 1C239.

X.A.X.002

Zařízení na detekci ukrytých předmětů pracující v kmitočtovém rozsahu od 30 GHz do 3 000 GHz s prostorovým rozlišením 0,1 mrad (miliradiánu) až do 1 mrad (miliradiánu) včetně, v odstupu 100 m; a součásti, jiné než uvedené ve společném vojenském seznamu nebo v nařízení (EU) 2021/821.

Poznámka:

Zařízení na detekci ukrytých předmětů zahrnuje mimo jiné zařízení pro detekční kontrolu osob, dokladů, zavazadel, jiných osobních věcí, nákladu a/nebo pošty.

Technická poznámka:

Kmitočtový rozsah pokrývá frekvenční oblasti obecně považované za oblasti milimetrových vln, menších než milimetrových vln a terahertzové frekvence.

X.A.X.003

Ložiska a ložiskové systémy nezahrnuté do položky 2A001 (viz seznam zboží podléhajícího kontrole):

a.

kuličková ložiska nebo pevná kuličková ložiska s tolerancemi specifikovanými výrobcem podle norem ABEC 7, ABEC 7P nebo ABEC 7T nebo normy ISO třídy 4 nebo lepší (nebo rovnocenné), jež vykazují kteroukoli z těchto vlastností:

1.

jsou vyrobena pro použití při provozních teplotách vyšších než 573 K (300 °C), a to buď použitím speciálních materiálů, nebo pomocí speciálního tepelného zpracování nebo

2.

mají úpravy mazacích prvků nebo součástí, které jsou podle specifikací výrobce speciálně navrženy tak, aby umožnily provoz ložisek při rychlostech překračujících 2,3 milionu „DN“;

b.

pevná kuželíková ložiska s tolerancemi specifikovanými výrobcem podle norem ANSI/AFBMA třídy 00 (v palcích) nebo třídy A (v metrické soustavě) nebo lepší (nebo rovnocenné), jež vykazují kteroukoli z těchto vlastností:

1.

mají úpravy mazacích prvků nebo součástí, které jsou podle specifikací výrobce speciálně navrženy tak, aby umožnily provoz ložisek při rychlostech překračujících 2,3 milionu „DN“, nebo

2.

jsou vyrobena pro použití při provozních teplotách nižších než 219 K (–54 °C) nebo vyšších než 423 K (150 °C);

c.

plynem mazaná fóliová ložiska vyrobená pro použití při provozních teplotách 561 K (288 °C) nebo vyšších a jednotkové nosnosti vyšší než 1 MPa;

d.

aktivní magnetické ložiskové systémy;

e.

samonastavitelná ložiska s kluznou vrstvou z tkaniny nebo kluzná ložiska hřídele s kluznou vrstvou z tkaniny vyrobená pro použití při provozních teplotách nižších než 219 K (–54 °C) nebo vyšších než 423 K (150 °C).

Technické poznámky:

1.

„DN“ je součin průměru velikosti otvoru ložiska v mm a jeho rychlosti otáčení v otáčkách za minutu.

2.

Za provozní teploty se považují i teploty naměřené poté, co se motor s plynovou turbínou po provozu zastavil.

X.A.X.004

Potrubí, potrubní tvarovky a ventily vyrobené z korozivzdorné slitinové oceli na bázi mědi a niklu nebo jiné slitiny obsahující 10 % nebo více niklu a/nebo chromu nebo vyložené touto ocelí:

a.

tlakové trubky, trouby a potrubní tvarovky o vnitřním průměru 200 mm nebo větším vhodné pro provoz při tlaku 3,4 MPa nebo větším;

b.

potrubní ventily, jež vykazují všechny tyto vlastnosti a nejsou zahrnuty do položky 2B350.g:

1.

velikost vnitřního průměru potrubního napojení 200 mm nebo větší a

2.

jmenovitý tlak 10,3 MPa nebo vyšší.

Poznámky:

1.

Viz položka X.D.X.005 týkající se softwaru pro zboží zahrnuté do této položky.

2.

Viz položka 2E001 („vývoj“), 2E002 („výroba“), a X.E.X.003 („užití“) týkající se technologie pro zboží zahrnuté do této položky.

3.

Viz související položky 2A226, 2B350 a X.B.X.010.

X.A.X.005

Čerpadla konstruovaná pro čerpání roztavených kovů pomocí elektromagnetických sil.

Poznámky:

1.

Viz položka X.D.X.005 týkající se softwaru pro zboží zahrnuté do této položky.

2.

Viz položka 2E001 („vývoj“), 2E002 („výroba“), a X.E.X.003 („užití“) týkající se technologie pro zboží zahrnuté do této položky.

3.

Čerpadla pro použití v reaktorech chlazených tekutými kovy jsou zahrnuta do položky 0A001.

X.A.X.006

„Přenosné elektrické generátory“ a speciálně konstruované součásti.

Technická poznámka:

„Přenosné elektrické generátory“ – generátory, které jsou v položce X.A.X.006, jsou přenosné – o hmotnosti 2 268 kg nebo nižší na kolečkách nebo je lze přepravovat na nákladním autě o nosnosti 2,5 tuny bez speciálních požadavků na ustavení.

X.A.X.007

Specifická procesní zařízení, jiná než uvedená ve společném vojenském seznamu nebo v nařízení (EU) 2021/821 (viz seznam zboží podléhajícího kontrole):

a.

ventily těsněné vlnovcem;

b.

nevyužito.

X.B.X.004

Jednotky číslicového řízení pro obráběcí stroje a „číslicově řízené“ obráběcí stroje jiné než uvedené ve společném vojenském seznamu nebo v nařízení (EU) 2021/821 (viz seznam zboží podléhajícího kontrole):

a.

jednotky „číslicového řízení“ pro obráběcí stroje:

1.

se čtyřmi interpolujícími osami, které mohou být současně koordinovány za účelem interpolace tvaru nebo

2.

se dvěma nebo více osami, které mohou být současně koordinovány za účelem interpolace tvaru a minimálním naprogramovatelným přírůstkem lepším (menším) než 0,001 mm;

3.

jednotky „číslicového řízení“ pro obráběcí stroje, které mají dvě nebo více interpolujících os, které mohou být současně koordinovány za účelem interpolace tvaru a které jsou schopny přímo (online) přijímat a zpracovávat data pro projektování pomocí počítače (CAD) pro interní přípravu instrukcí pro stroj nebo

b.

desky plošných spojů pro řízení pohybu speciálně konstruované pro obráběcí stroje, jež vykazují kteroukoli z těchto vlastností:

1.

umožňují interpolaci ve více než čtyřech osách;

2.

jsou schopny zpracovávat data v reálném čase za účelem úpravy dat pro dráhu nástroje, rychlost posuvu a vřetena během obrábění prostřednictvím kterékoli z následujících činností:

a.

automatického výpočtu a úpravy části dat obráběcího programu ve dvou nebo více osách pomocí měření cyklů a přístupu ke zdrojovým datům nebo

b.

adaptivního řízení s více než jednou fyzickou proměnnou měřenou a zpracovávanou pomocí výpočetního modelu (strategie) za účelem změny jedné nebo více instrukcí pro obrábění pro optimalizaci procesu nebo

3.

jsou schopny přijímat a zpracovávat data pro projektování pomocí počítače (CAD) pro interní přípravu instrukcí pro stroj:

c.

„číslicově řízené“ obráběcí stroje, které podle technických specifikací výrobce mohou být vybaveny elektronickými zařízeními pro současnou interpolaci tvaru ve dvou nebo více osách a které vykazují obě tyto vlastnosti:

1.

dvě nebo čtyři osy, které mohou být současně koordinovány za účelem interpolace tvaru a

2.

přesnost polohování podle normy ISO 230/2 (2006) se všemi dostupnými kompenzacemi:

a.

lepší než 15 μm podél kterékoli lineární osy (celkové polohování) pro brusky;

b.

lepší než 15 μm podél kterékoli lineární osy (celkové polohování) pro frézky nebo

c.

lepší než 15 μm podél kterékoli lineární osy (celkové polohování) pro soustruhy nebo

d.

obráběcí stroje pro úběr nebo dělení kovů, keramiky nebo kompozitních materiálů, které podle technických specifikací výrobce mohou být vybaveny elektronickými zařízeními pro současnou interpolaci tvaru ve dvou nebo více osách:

1.

obráběcí stroje pro soustružení, broušení, frézování nebo jakoukoli kombinaci těchto operací se dvěma nebo více osami, které mohou být současně koordinovány za účelem interpolace tvaru, jež vykazují kteroukoli z těchto vlastností:

a.

jedno nebo více „naklápěcích vřeten“ pro interpolaci tvaru;

Poznámka:

Položka X.B.X.004.d.1.a. se vztahuje pouze na obráběcí stroje pro broušení nebo frézování.

b.

„výstřednost“ (axiální posun) při jedné otáčce vřetena menší (lepší) než 0,0006 mm, celková výchylka měřicích hodin (TIR);

Poznámka:

Položka X.B.X.004.d.1.b. se vztahuje pouze na obráběcí stroje pro soustružení.

c.

„radiální házení“ (radiální posun) při jedné otáčce vřetena menší (lepší) než 0,0006 mm, celková výchylka měřicích hodin (TIR) nebo

d.

přesnost polohování se všemi dostupnými kompenzacemi je menší (lepší) než: 0,001° na kterékoli otočné ose;

2.

elektrojiskrové obráběcí stroje (EDM) s podáváním drátu, které mají pět nebo více os, které mohou být současně koordinovány za účelem interpolace tvaru.

X.B.X.005

Obráběcí stroje, které nejsou „číslicově řízené“, pro vytváření povrchů optické jakosti (viz seznam zboží podléhajícího kontrole) a součásti speciálně konstruované pro tyto stroje:

a.

soustruhy pracující s jednobřitým nožem, jež vykazují všechny tyto vlastnosti:

1.

přesnost polohování posuvu menší (lepší) než 0,0005 mm na dráhu 300 mm;

2.

opakovatelnost dvousměrného polohování posuvu menší (lepší) než 0,00025 mm na dráhu 300 mm;

3.

„radiální házení“ a „výstřednost“ vřetena menší (lepší) než 0,0004 mm, celková výchylka měřicích hodin (TIR);

4.

úhlovou odchylku posuvného pohybu (vybočení, klonění a klopení) menší (lepší) než 2 úhlové vteřiny, TIR po celé dráze a

5.

kolmost posuvu menší (lepší) než 0,001 mm na dráhu 300 mm;

Technická poznámka:

Opakovatelnost dvousměrného polohování posuvu (R) určité osy je maximální hodnota opakovatelnosti polohování v jakékoli poloze podél nebo kolem této osy stanovená pomocí postupu a za podmínek specifikovaných v části 2.11 normy ISO 230/2: 1988.

b.

okružovací frézky, jež vykazují všechny tyto vlastnosti:

1.

„radiální házení“ a „výstřednost“ vřetena menší (lepší) než 0,0004 mm, TIR a

2.

úhlovou odchylku posuvného pohybu (vybočení, klonění a klopení) menší (lepší) než 2 úhlové vteřiny, TIR po celé dráze.

X.B.X.006

Stroje na výrobu ozubených kol a/nebo dokončovací stroje nezahrnuté do položky 2B003, schopné vyrábět ozubená kola třídy jakosti AGMA 11 nebo lepší.

X.B.X.007

Systémy nebo zařízení pro rozměrovou kontrolu nebo měření nezahrnuté do položek 2B006 nebo 2B206 (viz seznam zboží podléhajícího kontrole):

a.

manuální měřicí stroje pro rozměrovou kontrolu, které vykazují obě tyto vlastnosti:

1.

dvě osy nebo více a

2.

nejistotu měření rovnající se nebo menší (lepší) než (3 + L/300) μm v kterékoli ose (L je délka měřená v mm).

X.B.X.008

„Roboty“ nezahrnuté do položek 2B007 nebo 2B207, schopné využívat zpětnou vazbu při zpracování v reálném čase z jednoho nebo více čidel za účelem vytvoření nebo modifikace programů nebo vytvoření nebo modifikace číslicových programových dat.

X.B.X.009

Sestavy, desky plošných spojů nebo vložky speciálně konstruované pro obráběcí stroje zahrnuté do položky X.B.X.004, nebo pro zařízení zahrnuté do položek X.B.X.006, X.B.X.007 nebo X.B.X.008:

a.

vřetenové sestavy, skládající se z vřeten a ložisek jako minimální sestava, s radiálním „házením“ nebo posunem („camming“) v ose pohybu na jednu otáčku vřetena menším (lepším) než 0,0006 mm celkového údaje úchylkoměru (TIR);

b.

břitové destičky jednobřitových diamantových řezných nástrojů, které vykazují všechny tyto vlastnosti:

1.

břit bez vad a odštěpků při zvětšení 400× v jakémkoliv směru;

2.

řezný poloměr od 0,1 do 5 mm včetně a

3.

nekruhovitost řezného poloměru menší (lepší) než 0,002 mm celkového údaje úchylkoměru (TIR);

c.

speciálně konstruované desky plošných spojů s osazenými součástkami schopné zlepšit, podle specifikací výrobce, jednotky „číslicového řízení“, obráběcí stroje nebo zpětnovazebná zařízení na úrovně určené v položkách X.B.X.004, X.B.X.006, X.B.X.007, X.B.X.008, nebo X.B.X.009 nebo vyšší.

Technická poznámka:

Tato položka nezahrnuje systémy měřicích interferometrů, bez zpětné vazby v uzavřené nebo otevřené smyčce, obsahující laser pro měření chyb kluzného pohybu obráběcích strojů, strojů pro kontrolu rozměrů nebo podobných zařízení.

X.B.X.010

Specifická procesní zařízení, jiná než uvedená ve společném vojenském seznamu nebo v nařízení (EU) 2021/821 (viz seznam zboží podléhajícího kontrole):

a.

izostatické lisy, jiné než uvedené ve společném vojenském seznamu nebo v nařízení (EU) 2021/821;

b.

zařízení pro výrobu vlnovců, včetně hydraulických tvarovacích zařízení a forem pro tváření vlnovců;

c.

laserové svařovací stroje;

d.

svařovací stroje MIG;

e.

svařovací stroje s elektronovým paprskem;

f.

monelové příslušenství, včetně ventilů, potrubí, nádrží a nádob;

g.

ventily, potrubí, nádrže a nádoby z nerezové oceli 304 a 316;

Poznámka:

Příslušenství se považuje za součást potrubí pro účely položky X.B.X.010.g.

h.

důlní a vrtné zařízení:

1.

velké vyvrtávací zařízení schopné vrtat otvory o průměru větším než 61 cm;

2.

velké zařízení pro zemní práce používané v těžebním průmyslu;

i.

zařízení pro elektrolytické pokovování konstruované pro potahování částí niklem nebo hliníkem;

j.

čerpadla konstruovaná pro průmyslové účely a pro použití s elektrickým motorem o výkonu 5 HP nebo vyšším;

k.

vakuové ventily, potrubí, příruby, těsnicí kroužky a související příslušenství speciálně konstruované pro užití při vysokovakuovém provozu, jiné než uvedené ve společném vojenském seznamu nebo v nařízení (EU) 2021/821;

l.

stroje pro kovotlačitelské tváření a pro kontinuální tváření, jiné než uvedené ve společném vojenském seznamu nebo v nařízení (EU) 2021/821;

m.

odstředivé vícerovinné vyvažovací stroje, jiné než uvedené ve společném vojenském seznamu nebo v nařízení (EU) 2021/821;

n.

plechy, ventily, potrubí, nádrže a nádoby z austenitické nerezové oceli.

X.D.X.001

„Software“ speciálně navržený nebo upravený pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zařízení zahrnutého do položky X.A.X.001.

X.D.X.002

„Software“„potřebný“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zařízení pro detekci ukrytých předmětů zahrnutého do položky X.A.X.002.

X.D.X.003

„Software“ speciálně navržený pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zařízení zahrnutého do položek X.B.X.004, X.B.X.006, nebo X.B.X.007, X.B.X.008, a X.B.X.009.

X.D.X.004

Specifický „software“ (viz seznam zboží podléhajícího kontrole):

a.

„software“, který zajišťuje adaptivní řízení a vykazuje obě tyto vlastnosti:

1.

slouží pro pružné výrobní jednotky (FMU) a

2.

dokáže vytvořit nebo upravit programy nebo data zpracování v reálném čase použitím signálů současně získaných prostřednictvím alespoň dvou detekčních metod, jako jsou:

a.

strojové vidění (optické rozpětí);

b.

infračervené zobrazení;

c.

akustické zobrazení (akustické rozpětí);

d.

dotykové měření;

e.

inerciální nastavování polohy;

f.

měření síly a

g.

měření točivého momentu;

Poznámka:

Položka X.D.X.004.a nezahrnuje „software“, který zajišťuje pouze přeplánování funkčně identického zařízení „v pružných výrobních jednotkách“ za použití předem uložených součástkových programů a předem uložené strategie distribuce těchto součástkových programů.

b.

nevyužito.

X.D.X.005

„Software“ speciálně navržený nebo upravený pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zboží zahrnutého do položek X.A.X.004 nebo X.A.X.005.

Poznámka:

Viz položka 2E001 („vývoj“) týkající se „technologie“ pro „software“ zahrnutý do této položky.

X.D.X.006

„Software“ speciálně navržený pro „vývoj“ nebo „výrobu“ přenosných elektrických generátorů zahrnutých do položky X.A.X.006.

X.E.X.001

„Technologie“„potřebná“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zařízení zahrnutého do položky X.A.X.002 nebo potřebná pro „vývoj“„softwaru“ zahrnutého do položky X.D.X.002.

Poznámka:

Viz položky X.A.X.002 a X.D.X.002 týkající se souvisejících kontrol komodit a softwaru.

X.E.X.002

„Technologie“ pro „užití“ zařízení zahrnutého do položek X.B.X.004, X.B.X.006, X.B.X.007 nebo X.B.X.008.

X.E.X.003

„Technologie“ ve smyslu všeobecné poznámky k technologii pro „užití“ zařízení zahrnutého do položek X.A.X.004 nebo X.A.X.005.

X.E.X.004

„Technologie“ pro „užití“ přenosných elektrických generátorů zahrnutých do položky X.A.X.006.“


PŘÍLOHA III

Příloha IX nařízení (EU) č. 833/2014 se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA IX

A.   Vzor formulářů oznámení, žádosti a povolení pro dodávky, převod nebo vývoz

(podle článku 2c tohoto nařízení)

Toto vývozní povolení je platné ve všech členských státech Evropské unie do data skončení jeho platnosti.

EVROPSKÁ UNIE

VÝVOZNÍ POVOLENÍ/OZNÁMENÍ

(nařízení (EU) 2022/328)

V případě oznámení podle čl. 2 odst. 3 nebo čl. 2a odst. 3 nařízení Rady (EU) 833/2014 uveďte, které písmeno (písmena) se použije (použijí):

☐ a)

humanitární účely, mimořádné situace v oblasti zdraví, naléhavou prevenci nebo zmírnění událostí s pravděpodobným závažným a významným dopadem na lidské zdraví a bezpečnost nebo na životní prostředí nebo v reakci na přírodní katastrofy;

☐ b)

lékařské nebo farmaceutické účely;

☐ c)

dočasný vývoz položek pro potřeby zpravodajských médií;

☐ d)

aktualizace softwaru;

☐ e)

použití jako komunikační zařízení pro spotřebitele;

☐ f)

osobní potřebu fyzických osob cestujících do Ruska nebo jejich nejbližších rodinných příslušníků, kteří cestují s nimi, a to pouze pokud jde o osobní věci, vybavení domácnosti, vozidla nebo pracovní nástroje, které jsou ve vlastnictví uvedených osob a nejsou určeny k prodeji.

V případě povolení uveďte, zda o ně bylo požádáno podle čl. 2 odst. 4, čl. 2 odst. 5, čl. 2a odst. 4, čl. 2a odst. 5 nebo čl. 2b odst. 1 nařízení Rady (EU) 833/2014:

V případě povolení podle čl. 2 odst. 4 nebo čl. 2a odst. 4 nařízení Rady (EU) 833/2014 uveďte, které písmeno (písmena) se použije (použijí):

☐ a)

určeny pro spolupráci mezi Unií, státními správami členských států a státní správou Ruska v čistě civilních záležitostech;

☐ b)

určeny pro mezivládní spolupráci v oblasti kosmických programů;

☐ c)

určeny pro provoz, údržbu, přepracování paliva a bezpečnost civilních jaderných kapacit, jakož i pro civilní jadernou spolupráci, zejména v oblasti výzkumu a vývoje;

☐ d)

určeny pro námořní bezpečnost;

☐ e)

určeny pro civilní sítě elektronických komunikací, jež nejsou veřejně dostupné a nejsou majetkem subjektu, který je pod veřejnou kontrolou nebo z více než 50 % ve veřejném vlastnictví;

☐ f)

určeny k výhradnímu použití subjekty vlastněnými nebo výhradně či společně ovládanými právnickou osobou, subjektem nebo orgánem založeným nebo zřízeným podle práva členského státu nebo partnerské země;

☐ g)

pro diplomatická zastoupení Unie, členských států a partnerských zemí, včetně delegací, velvyslanectví a misí;

☐ h)

zajištění kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti informací fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů v Rusku s výjimkou jeho státní správy a podniků přímo či nepřímo ovládaných touto státní správou.

V případě povolení podle čl. 2b odst. 1 nařízení Rady (EU) 833/2014 uveďte, které písmeno se použije:

☐ a)

naléhavé zabránění nebo zmírnění událostí s pravděpodobným závažným a významným dopadem na lidské zdraví a bezpečnost nebo na životní prostředí;

☐ b)

smlouvy uzavřené přede dnem 26. února 2022 nebo doplňkové smlouvy nezbytné pro plnění takové smlouvy, pokud je o povolení požádáno přede dnem 1. května 2022.


1

1.

Vývozce

2.

Identifikační číslo

3.

Datum skončení platnosti (existuje-li)

 

4.

Podrobnosti o kontaktním místě

5.

Příjemce

6.

Vydávající orgán

7.

Agent/zástupce (je-li jiný než vývozce)

8.

Země odeslání

Kód (1)

9.

Konečný uživatel (je-li jiný než příjemce)

10.

Členský stát současného nebo budoucího umístění zboží

Kód2

11.

Členský stát zamýšleného vstupu do celního režimu vývozu

Kód2

1

12.

Země konečného určení

Kód2

Potvrďte, že konečný uživatel je nevojenský

Ano/Ne


 

13.

Popis zboží (2)

14.

Země původu

Kód2

15.

Kód harmonizovaného systému nebo kód kombinované nomenklatury (v příslušném případě 8místný; číslo CAS, existuje-li)

16.

Č. podle kontrolního seznamu (pro zboží uvedené v seznamu)

17.

Měna a hodnota

18.

Množství zboží

19.

Konečné použití

Potvrďte, že konečné užití je nevojenské

Ano/Ne

20.

Datum smlouvy (v příslušném případě)

21.

Celní režim vývozu

22.

Doplňkové údaje:

Místo vyhrazené pro

předtištěné údaje členských států

 

Vyplní

vydávající orgán

Razítko

Podpis

Vydávající orgán

 

 

Datum


EVROPSKÁ UNIE

(nařízení (EU) 2022/328)

1

a

1.

Vývozce

2.

Identifikační číslo

 

 

 

 

 

13.

Popis zboží

14.

Země původu

Kód2

15.

Kód komodity (v příslušném případě 8místný; číslo CAS, existuje-li)

16.

Č. podle kontrolního seznamu (pro zboží uvedené v seznamu)

17.

Měna a hodnota

18.

Množství zboží

 

13.

Popis zboží

14.

Země původu

Kód2

15.

Kód komodity (v příslušném případě 8místný; číslo CAS, existuje-li)

16.

Č. podle kontrolního seznamu (pro zboží uvedené v seznamu)

17.

Měna a hodnota

18.

Množství zboží

 

13.

Popis zboží

14.

Země původu

Kód2

15.

Kód komodity

16.

Č. podle kontrolního seznamu

17.

Měna a hodnota

18.

Množství zboží

 

13.

Popis zboží

14.

Země původu

Kód2

15.

Kód komodity

16.

Č. podle kontrolního seznamu

17.

Měna a hodnota

18.

Množství zboží

 

13.

Popis zboží

14.

Země původu

Kód2

15.

Kód komodity

16.

Č. podle kontrolního seznamu

17.

Měna a hodnota

18.

Množství zboží

 

13.

Popis zboží

14.

Země původu

Kód2

15.

Kód komodity

16.

Č. podle kontrolního seznamu

17.

Měna a hodnota

18.

Množství zboží


Pozn.: V kolonce 1 sloupce 24 uveďte množství, které je dosud dostupné, a v kolonce 2 sloupce 24 uveďte množství odečtené v tomto případě.

23.

Čisté množství/hodnota (čistá hmotnost / jiná jednotka s upřesněním měrné jednotky)

26.

Celní dokument (druh a číslo) nebo výpis (č.) a datum odečtení

27.

Členský stát, jméno a podpis, razítko orgánu pověřeného odečtením

24.

V číslech

25.

Slovy odečtené množství / odečtená hodnota

1.

 

 

 

2.

1.

 

 

 

2.

1.

 

 

 

2.

1.

 

 

 

2.

1.

 

 

 

2.

1.

 

 

 

2.

A.   Vzor formulářů oznámení, žádosti a povolení pro zprostředkovatelské služby / technickou pomoc

(podle článku 2c tohoto nařízení)

EVROPSKÁ UNIE

POSKYTOVÁNÍ TECHNICKÉ POMOCI

(nařízení (EU) 2022/328)

V případě oznámení podle čl. 2 odst. 3 nebo čl. 2a odst. 3 nařízení Rady (EU) 833/2014 uveďte, které písmeno (písmena) se použije (použijí):

☐ a)

humanitární účely, mimořádné situace v oblasti zdraví, naléhavou prevenci nebo zmírnění událostí s pravděpodobným závažným a významným dopadem na lidské zdraví a bezpečnost nebo na životní prostředí nebo v reakci na přírodní katastrofy;

☐ b)

lékařské nebo farmaceutické účely;

☐ c)

dočasný vývoz položek pro potřeby zpravodajských médií;

☐ d)

aktualizace softwaru;

☐ e)

použití jako komunikační zařízení pro spotřebitele;

☐ f)

osobní potřebu fyzických osob cestujících do Ruska nebo jejich nejbližších rodinných příslušníků, kteří cestují s nimi, a to pouze pokud jde o osobní věci, vybavení domácnosti, vozidla nebo pracovní nástroje, které jsou ve vlastnictví uvedených osob a nejsou určeny k prodeji.

V případě povolení uveďte, zda o ně bylo požádáno podle čl. 2 odst. 4, čl. 2 odst. 5, čl. 2a odst. 4, čl. 2a odst. 5 nebo čl. 2b odst. 1 nařízení Rady (EU) 833/2014:

V případě povolení podle čl. 2 odst. 4 nebo čl. 2a odst. 4 nařízení Rady (EU) 833/2014 uveďte, které písmeno (písmena) se použije (použijí):

☐ a)

určeny pro spolupráci mezi Unií, státními správami členských států a státní správou Ruska v čistě civilních záležitostech;

☐ b)

určeny pro mezivládní spolupráci v oblasti kosmických programů;

☐ c)

určeny pro provoz, údržbu, přepracování paliva a bezpečnost civilních jaderných kapacit, jakož i pro civilní jadernou spolupráci, zejména v oblasti výzkumu a vývoje;

☐ d)

určeny pro námořní bezpečnost;

☐ e)

určeny pro civilní sítě elektronických komunikací, jež nejsou veřejně dostupné a nejsou majetkem subjektu, který je pod veřejnou kontrolou nebo z více než 50 % ve veřejném vlastnictví;

☐ f)

určeny k výhradnímu použití subjekty vlastněnými nebo výhradně či společně ovládanými právnickou osobou, subjektem nebo orgánem založeným nebo zřízeným podle práva členského státu nebo partnerské země;

☐ g)

pro diplomatická zastoupení Unie, členských států a partnerských zemí, včetně delegací, velvyslanectví a misí;

☐ h)

zajištění kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti informací fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů v Rusku s výjimkou jeho státní správy a podniků přímo či nepřímo ovládaných touto státní správou.

V případě povolení podle čl. 2b odst. 1 nařízení Rady (EU) 833/2014 uveďte, které písmeno se použije:

☐ a)

naléhavé zabránění nebo zmírnění událostí s pravděpodobným závažným a významným dopadem na lidské zdraví a bezpečnost nebo na životní prostředí;

☐ b)

smlouvy uzavřené přede dnem 26. února 2022 nebo doplňkové smlouvy nezbytné pro plnění takové smlouvy, pokud je o povolení požádáno přede dnem 1. května 2022.


1

1.

Zprostředkovatel / Poskytovatel technické pomoci / Žadatel

2.

Identifikační číslo

3.

Datum skončení platnosti (existuje-li)

 

4.

Podrobnosti o kontaktním místě

5.

Vývozce v třetí zemi původu (existuje-li)

6.

Vydávající orgán

7.

Příjemce

8.

Členský stát, v němž má zprostředkovatel / poskytovatel technické pomoci bydliště nebo je usazen

Kód (3)

9.

Země původu / Země umístění zboží, na nějž se vztahují zprostředkovatelské služby

Kód1

10.

Konečný uživatel v třetí zemi určení (je-li jiný než příjemce)

11.

Země určení

Kód1

12.

Zúčastněné třetí strany, např. agenti (existují-li)

 

1

Potvrďte, že konečný uživatel je nevojenský

Ano/Ne


 

13.

Popis zboží / technické pomoci

14.

Kód harmonizovaného systému nebo kód kombinované nomenklatury (existuje-li)

15.

Č. podle kontrolního seznamu (existuje-li)

16.

Měna a hodnota

17.

Množství zboží (v příslušném případě)

18.

Konečné použití

Potvrďte, že konečné užití je nevojenské

Ano/Ne

19.

Doplňkové údaje:

Místo vyhrazené pro

předtištěné údaje členských států

 

Vyplní vydávající orgán

Podpis

Razítko

Vydávající orgán

 

 

Datum“.


(1)  Viz nařízení (ES) č. 1172/95 (Úř. věst. L 118, 25.5.1995, s. 10).

(2)  V případě potřeby může být tento popis uveden v jedné nebo více přílohách k tomuto formuláři (1a). V tom případě uveďte v tomto políčku přesný počet příloh. Popis by měl být co nejpřesnější a zahrnovat v příslušném případě číslo CAS nebo další odkazy zejména pro chemikálie.

(3)  Viz nařízení (ES) č. 1172/95 (Úř. věst. L 118, 25.5.1995, s. 10).


PŘÍLOHA IV

Příloha X nařízení (EU) č. 833/2014 se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA X

Seznam zboží a technologií podle čl. 3b odst. 1

 

KN

Výrobek

ex

8414 10 81

Kryogenní čerpadla v rámci výroby LNG

ex

8418 69 00

Procesní jednotky pro chlazení plynu v rámci výroby LNG

ex

8419 40 00

Jednotky pro atmosféricko-vakuovou destilaci ropy (CDU)

ex

8419 40 00

Procesní jednotky pro separaci a frakcionaci uhlovodíků v rámci výroby LNG

ex

8419 50 20 , 8419 50 80

Chladicí boxy v rámci výroby LNG

ex

8419 50 20 , 8419 50 80

Kryogenní výměníky v rámci výroby LNG

ex

8419 60 00

Procesní jednotky pro zkapalňování zemního plynu

ex

8419 60 00 , 8419 89 98 , 8421 39 15 , 8421 39 25 , 8421 39 35 , 8421 39 85

Technologie zpětného získávání a čištění vodíku

ex

8419 60 00 , 8419 89 98 , 8421 39 35 , 8421 39 85

Technologie úpravy rafinérského topného plynu a rekuperace síry (včetně jednotek pro aminovou vypírku, jednotek pro rekuperaci síry, jednotek pro zpracování koncového plynu)

ex

8419 89 10

Chladicí věže a podobná zařízení pro přímé chlazení (bez přepážky) pomocí recirkulace vody, určené pro použití s technologií uvedenou v této příloze.

ex

8419 89 98

Alkylační a izomerizační jednotky

ex

8419 89 98

Jednotky pro výrobu aromatických uhlovodíků

ex

8419 89 98

Jednotky pro katalytické reformování/krakování

ex

8419 89 98

Jednotky pro pozdržené koksování

ex

8419 89 98

Jednotky pro fluidní koksování se zplyňováním

ex

8419 89 98

Hydrokrakovací reaktory

ex

8419 89 98

Nádoby hydrokrakovacích reaktorů

ex

8419 89 98

Technologie výroby vodíku

ex

8419 89 98

Hydrogenační technologie/jednotky

ex

8419 89 98

Jednotky pro izomerizaci primárního benzinu

ex

8419 89 98

Polymerizační jednotky

ex

8419 89 98

Jednotky pro výrobu síry

ex

8419 89 98

Jednotky pro alkylaci kyseliny sírové a regeneraci kyseliny sírové

ex

8419 89 98

Jednotky pro termické krakování

ex

8419 89 98

Jednotky pro transalkylaci [toluenu a těžkých aromatických sloučenin]

ex

8419 89 98

Jednotky visbreakingu

ex

8419 89 98

Jednotky pro vakuovo-plynové hydrokrakování ropy

ex

8479 89 97

Jednotky pro odasfaltování rozpouštědly“.


PŘÍLOHA V

V příloze XXII nařízení (EU) č. 833/2014 se název nahrazuje tímto:

„Seznam uhelných a jiných produktů podle článku 3j“.


PŘÍLOHA VI

Příloha XXIII nařízení (EU) č. 833/2014 se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA XXIII

SEZNAM ZBOŽÍ A TECHNOLOGIÍ PODLE ČLÁNKU 3k

Kód KN

Název zboží

0601 10

Cibule, hlízy, hlízovité kořeny, drápovité kořeny a oddenky, ve vegetačním klidu

0601 20

Cibule, hlízy, hlízovité kořeny, drápovité kořeny a oddenky, ve vegetaci nebo v květu; sazenice, rostliny a kořeny čekanky

0602 30

Rododendrony a azalky, též roubované

0602 40

Růže, též roubované

0602 90

Ostatní živé rostliny (včetně jejich kořenů), řízky a rouby; podhoubí – Ostatní

0604 20

Listoví, listy, větve a jiné části rostlin, bez květů nebo poupat, a trávy, mechy a lišejníky, na kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé, sušené, bělené, barvené, napuštěné nebo jinak upravené – Čerstvé

2508 40

Ostatní jíly

2508 70

Šamotové nebo dinasové zeminy

2509 00

Křída

2512 00

Křemičité fosilní moučky (například křemelina, tripolit a diatomit) a podobné křemičité zeminy, též kalcinované, o relativní hustotě 1 nebo méně

2515 12

Rozřezaný pilou nebo jinak do bloků nebo desek pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru

2515 20

Ecaussin a jiné vápenaté kameny pro výtvarné nebo stavební účely; alabastr

2518 20

Kalcinovaný nebo spékaný dolomit

2519 10

Přírodní uhličitan hořečnatý (magnezit)

2520 10

Sádrovec; anhydrit

2521 00

Vápenec (tavidlo); vápenec a jiné vápenaté kameny používané k výrobě vápna nebo cementu

2522 10

Nehašené (pálené) vápno

2522 30

Hydraulické vápno

2525 20

Slídový prach

2526 20

Přírodní steatit, též hrubě opracovaný nebo rozřezaný pilou nebo jinak do bloků nebo desek pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru; mastek – Drcený nebo rozemletý

2530 20

Kieserit, epsomit (přírodní sírany hořečnaté)

2707 30

Xylol (xyleny)

2708 20

Smolný koks

2712 10

Vazelína

2712 90

Vazelína; parafín, mikrokrystalický parafín, parafínový gáč, ozokerit, montánní vosk, rašelinový vosk, ostatní minerální vosky a podobné výrobky, získané synteticky nebo jiným způsobem, též barvené:

2715 00

Živičné tmely, ředěné produkty a ostatní živičné směsi na bázi přírodního asfaltu, přírodní živice, ropné živice, minerálního dehtu nebo minerální dehtové smoly – Ostatní

2804 10

Vodík

2804 30

Dusík

2804 40

Kyslík

2804 61

Křemík – Obsahující nejméně 99,99 % hmotnostních křemíku

2804 80

Arsen

2806 10

Chlorovodík (kyselina chlorovodíková)

2806 20

Kyselina chlorosírová

2811 29

Ostatní anorganické kyslíkaté sloučeniny nekovů – Ostatní

2813 10

Sirouhlík

2814 20

Amoniak (čpavek) ve vodném roztoku

2815 12

Hydroxid sodný (louh sodný) – Ve vodném roztoku

2818 30

Hydroxid hlinitý

2819 90

Oxidy a hydroxidy chromu – Ostatní

2820 10

Oxid manganičitý

2827 31

Ostatní chloridy – Hořčíku

2827 35

Ostatní chloridy – Niklu

2828 90

Chlornany; komerční chlornan vápenatý; chloritany; bromnany – Ostatní

2829 11

Chlorečnany – Sodíku

2832 20

Siřičitany (kromě sodných)

2833 24

Sírany niklu

2833 30

Kamence

2834 10

Dusitany

2836 30

Hydrogenuhličitan sodný (bikarbonát sodný)

2836 50

Uhličitan vápenatý

2839 90

Křemičitany (silikáty); komerční křemičitany alkalických kovů – Ostatní

2840 30

Peroxoboritany (perboritany)

2841 50

Ostatní chromany a dichromany; peroxochromany

2841 80

Wolframany

2843 10

Drahé kovy v koloidním stavu

2843 21

Dusičnan stříbrný

2843 29

Sloučeniny stříbra – Ostatní

2843 30

Sloučeniny zlata

2847 00

Peroxid vodíku, též ztužený močovinou

2901 23

Buten (butylen) a jeho isomery

2901 24

1,3-Butadien a isopren

2901 29

Acyklické uhlovodíky – Nenasycené – Ostatní

2902 11

Cyklohexan

2902 30

Toluen

2902 41

o-Xylen

2902 43

p-Xylen

2902 44

Směs izomerů xylenu

2902 50

Styren

2903 11

Chlormethan (methylchlorid) a chlorethan (ethylchlorid)

2903 12

Dichlormethan (methylenchlorid)

2903 21

Vinylchlorid (chlorethylen)

2903 23

Tetrachlorethylen (perchlorethylen)

2903 29

Nenasycené chlorderiváty acyklických uhlovodíků – Ostatní

2903 76

Bromchlordifluormethan (halon-1211 ), bromtrifluormethan (halon-1301 ) a dibromtetrafluorethany (halon-2402 )

2903 81

1,2,3,4,5,6-Hexachlorcyklohexan [HCH (ISO)], včetně lindanu (ISO, INN)

2903 91

Chlorbenzen, o-dichlorbenzen a p-dichlorbenzen

2904 10

Deriváty obsahující pouze sulfoskupiny, jejich soli a ethylestery

2904 20

Deriváty obsahující pouze nitro- nebo pouze nitrososkupiny

2904 31

Perfluoroktansulfonová kyselina

2905 13

1-Butanol (n-butylalkohol)

2905 16

Oktanol (oktylalkohol) a jeho izomery

2905 19

Nasycené jednosytné alkoholy – Ostatní

2905 41

2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propandiol (trimethylolpropan)

2905 59

Ostatní vícesytné alkoholy – Ostatní

2906 13

Steroly a inositoly

2906 19

Cykloalkanové, cykloalkenové nebo cykloterpenické – Ostatní

2907 11

Fenol (hydroxybenzen) a jeho soli

2907 13

Oktylfenol, nonylfenol a jejich izomery; jejich soli

2907 19

Monofenoly – Ostatní

2907 22

Hydrochinon (chinol) a jeho soli

2909 11

Pentachlorfenol (ISO)

2909 20

Cykloalkanové, cykloalkenové nebo cykloterpenické ethery a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty

2909 41

2,2'-Oxydiethanol (diethylenglykol, digol)

2909 43

Monobutylethery ethylenglykolu nebo diethylenglykolu

2909 49

Etheralkoholy a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty – Ostatní

2910 10

Oxiran (ethylenoxid)

2910 20

Methyloxiran (propylenoxid)

2911 00

Acetaly a poloacetaly (hemiacetaly), též s jinou kyslíkatou funkcí, a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty

2912 12

Ethanal (acetaldehyd)

2912 49

Aldehydalkoholy, aldehydethery, aldehydfenoly a aldehydy s jinou kyslíkatou funkcí – Ostatní

2912 60

Paraformaldehyd

2914 11

Aceton

2914 61

Antrachinon

2915 13

Estery kyseliny mravenčí

2915 90

Nasycené acyklické monokarboxylové kyseliny a jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty – Ostatní

2916 12

Estery kyseliny akrylové

2916 13

Kyselina methakrylová a její soli

2916 14

Estery kyseliny methakrylové

2916 15

Kyseliny olejová, linolová nebo linolenová, jejich soli a estery

2917 33

Dinonyl nebo didecylorthoftaláty

2920 11

Parathion (ISO) a parathion-methyl (ISO) (methyl-parathion)

2921 22

Hexamethylendiamin a jeho soli

2921 41

Anilin a jeho soli

2922 11

Monoethanolamin a jeho soli

2922 43

Kyselina anthranilová (2-aminobenzoová) a její soli

2923 20

Lecithiny a ostatní fosfoaminolipidy

2930 40

Methionin

2933 54

Ostatní deriváty malonylmočoviny (kyseliny barbiturové); jejich soli

2933 71

6-Hexanlaktam (ε-kaprolaktam)

3201 90

Tříselné výtažky rostlinného původu; taniny a jejich soli, ethery, estery a jiné deriváty

3202 10

Syntetická organická třísliva

3202 90

Syntetická organická třísliva; anorganická třísliva; tříselné přípravky, též obsahující přírodní třísliva; enzymatické přípravky pro předčinění

3203 00

Barviva rostlinného nebo živočišného původu, včetně barvicích výtažků (kromě černi živočišného původu), chemicky definované i nedefinované; přípravky založené na barvivech rostlinného nebo živočišného původu, používané k barvení tkanin nebo při výrobě barvicích přípravků (kromě přípravků čísel 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 a 3215 ) – Ostatní

3204 90

Syntetická organická barviva, chemicky definovaná i nedefinovaná; přípravky založené na syntetické organické barvicí látce specifikované poznámkou 3 k této kapitole; syntetické organické výrobky používané jako fluorescenční zjasňující prostředky nebo jako luminofory, chemicky definované i nedefinované

3205 00

Barevné laky (jiné než čínské nebo japonské laky a nátěrové barvy); přípravky založené na barevných lacích, používané k barvení tkanin nebo při výrobě barvicích přípravků (kromě přípravků čísel 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 a 3215 )

3206 41

Ultramarin a přípravky na jeho bázi, používané k barvení jakýchkoli materiálů nebo při výrobě barvicích přípravků (kromě přípravků čísel 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 a 3215 )

3206 49

Anorganická nebo minerální barviva, j. n.; přípravky založené na anorganických nebo minerálních barvivech, používané k barvení jakýchkoli materiálů nebo při výrobě barvicích přípravků, j. n. (kromě přípravků čísel 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 a 3215 a anorganických výrobků používaných jako luminofory) – Ostatní

3207 10

Připravené pigmenty, připravená kalidla, připravené barvy a podobné přípravky

3207 20

Engoby

3207 30

Tekuté listry a podobné přípravky

3207 40

Skleněné frity a jiné sklo, ve formě prášku, granulí, šupinek nebo vloček

3208 10

Nátěrové barvy a laky (včetně emailů a jemných laků) založené na syntetických polymerech nebo chemicky modifikovaných přírodních polymerech, rozptýlené nebo rozpuštěné v nevodném prostředí; roztoky definované v poznámce 4 ke kapitole 32 – na bázi akrylových nebo vinylových polymerů

3208 20

Nátěrové barvy a laky (včetně emailů a jemných laků) založené na syntetických polymerech nebo chemicky modifikovaných přírodních polymerech, rozptýlené nebo rozpuštěné v nevodném prostředí; roztoky definované v poznámce 4 ke kapitole 32 – na bázi akrylových nebo vinylových polymerů

3208 90

Nátěrové barvy a laky (včetně emailů a jemných laků) založené na syntetických polymerech nebo chemicky modifikovaných přírodních polymerech, rozptýlené nebo rozpuštěné v nevodném prostředí; roztoky definované v poznámce 4 ke kapitole 32 –

3209 10

Nátěrové barvy a laky, včetně emailů a jemných laků, na bázi akrylových nebo vinylových polymerů, rozptýlené nebo rozpuštěné ve vodném prostředí

3209 90

Nátěrové barvy a laky, včetně emailů a jemných laků, na bázi syntetických nebo chemicky modifikovaných přírodních polymerů, rozptýlené nebo rozpuštěné ve vodném prostředí (jiné než na bázi akrylových nebo vinylových polymerů) – Ostatní

3210 00

Olejové nátěrové barvy a laky (včetně emailů, jemných laků a temperových barev); připravené vodní pigmenty používané pro konečnou úpravu kůže

3212 90

Pigmenty (včetně kovových prášků, šupinek a vloček) rozptýlené v nevodném prostředí, v kapalné nebo pastovité formě, používané při výrobě nátěrových barev (včetně emailů); ražební fólie; barvy a jiná barviva v úpravě nebo v balení pro drobný prodej – Ostatní

3214 10

Sklenářské tmely, štěpařské tmely, pryskyřičné tmely, těsnicí a jiné tmely; malířské tmely

3214 90

Sklenářské tmely, štěpařské tmely, pryskyřičné tmely, těsnicí a jiné tmely; malířské tmely; nežáruvzdorné přípravky pro povrchovou úpravu fasád, vnitřních stěn, podlah, stropů a podobné přípravky – Ostatní

3215 11

Tiskařské barvy – Černé

3215 19

Tiskařské barvy – Ostatní

3403 11

Mazací prostředky (včetně řezných olejů, přípravků k uvolňování šroubů nebo matic, přípravků proti rzi nebo antikorozních a separačních přípravků pro formy na bázi maziv) a přípravky používané pro olejovou nebo mastnou úpravu textilních materiálů, usně, kožešin nebo jiných materiálů, kromě přípravků obsahujících jako základní složku 70 % hmotnostních nebo více minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů – Obsahující minerální oleje nebo oleje ze živičných nerostů – Přípravky pro úpravu textilních materiálů, usně, kožešin nebo jiných materiálů

3403 19

Mazací prostředky (včetně řezných olejů, přípravků k uvolňování šroubů nebo matic, přípravků proti rzi nebo antikorozních a separačních přípravků pro formy na bázi maziv) a přípravky používané pro olejovou nebo mastnou úpravu textilních materiálů, usně, kožešin nebo jiných materiálů, kromě přípravků obsahujících jako základní složku 70 % hmotnostních nebo více minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů – Obsahující minerální oleje nebo oleje ze živičných nerostů – Ostatní

3403 91

Přípravky pro úpravu textilních materiálů, usně, kožešin nebo jiných materiálů

3403 99

Mazací prostředky (včetně řezných olejů, přípravků k uvolňování šroubů nebo matic, přípravků proti rzi nebo antikorozních a separačních přípravků pro formy na bázi maziv) a přípravky používané pro olejovou nebo mastnou úpravu textilních materiálů, usně, kožešin nebo jiných materiálů, kromě přípravků obsahujících jako základní složku 70 % hmotnostních nebo více minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů – Ostatní

3505 10

Dextriny a jiné modifikované škroby

3506 99

Připravené klihy a jiná připravená lepidla, jinde neuvedené ani nezahrnuté; výrobky vhodné k použití jako klihy nebo lepidla, upravené pro drobný prodej jako klihy nebo lepidla, o čisté hmotnosti nepřesahující 1 kg – Ostatní

3701 20

Filmy pro okamžitou fotografii

3701 91

Pro barevnou fotografii (polychromní)

3702 32

Ostatní filmy, s emulzí halogenidů stříbra

3702 39

Fotografické filmy ve svitcích, citlivé, neexponované, z jakéhokoliv materiálu jiného než z papíru, kartónu, lepenky nebo textilií; filmy pro okamžitou fotografii ve svitcích, citlivé, neexponované – Ostatní

3702 43

Ostatní filmy, neperforované, o šířce převyšující 105 mm – O šířce převyšující 610 mm a o délce nepřesahující 200 m

3702 44

Ostatní filmy, neperforované, o šířce převyšující 105 mm – O šířce převyšující 105 mm, avšak nepřesahující 610 mm

3702 55

Ostatní filmy, pro barevnou fotografii (polychromní) – O šířce převyšující 16 mm, avšak nepřesahující 35 mm a o délce převyšující 30 mm

3702 56

Ostatní filmy, pro barevnou fotografii (polychromní) – O šířce převyšující 35 mm

3702 97

Ostatní filmy, pro barevnou fotografii (polychromní) – O šířce nepřesahující 35 mm a o délce převyšující 30 mm.

3702 98

Fotografické filmy ve svitcích, citlivé, neexponované, perforované, pro černobílou fotografii, o šířce > 35 mm (jiné než z papíru, kartónu, lepenky a textilií; filmy pro rentgen)

3703 20

Fotografický papír, kartón, lepenka a textilie, citlivé, neexponované, pro barevnou fotografii (polychromní) (kromě výrobků ve svitcích o šířce převyšující 610 mm)

3703 90

Fotografický papír, kartón, lepenka a textilie, citlivé, neexponované, pro černobílou fotografii (kromě výrobků ve svitcích o šířce převyšující 610 mm)

3705 00

Fotografické desky a filmy, exponované a vyvolané (kromě výrobků z papíru, kartónu, lepenky nebo textilií, kinematografických filmů a tiskařských desek připravených k použití)

3706 10

Kinematografické filmy, exponované a vyvolané, též obsahující zvukový záznam nebo obsahující pouze zvukový záznam, o šířce >= 35 mm

3801 20

Koloidní nebo polokoloidní grafit

3806 20

Soli kalafuny, pryskyřičných kyselin nebo soli derivátů kalafuny nebo pryskyřičných kyselin (jiné než soli aduktů kalafuny)

3807 00

Dřevný dehet; oleje z dřevěného dehtu; dřevný kreosot; dřevný líh; rostlinná smola; pivovarská smola a podobné přípravky na bázi kalafuny, pryskyřičných kyselin nebo rostlinné smoly (kromě burgundské smoly, žluté smoly, stearinové smoly, smoly z mastných kyselin, mastného dehtu a glycerinové smoly)

3809 10

Přípravky k úpravě povrchu, k apretování, přípravky k urychlení barvení nebo ustálení barviv a jiné výrobky a přípravky, například apretury a mořidla, používané v textilním, papírenském, kožedělném a podobném průmyslu, jinde neuvedené, na bázi škrobu nebo jeho derivátů

3809 91

Přípravky k úpravě povrchu, k apretování, přípravky k urychlení barvení nebo ustálení barviv a jiné výrobky a přípravky, například apretury a mořidla, používané v textilním nebo podobném průmyslu, j. n. (jiné než na bázi škrobových látek)

3809 92

Přípravky k úpravě povrchu, k apretování, přípravky k urychlení barvení nebo ustálení barviv a jiné výrobky a přípravky, například apretury a mořidla, používané v papírenském nebo podobném průmyslu, j. n. (jiné než na bázi škrobových látek)

3809 93

Přípravky k úpravě povrchu, k apretování, přípravky k urychlení barvení nebo ustálení barviv a jiné výrobky a přípravky, například apretury a mořidla, používané v kožedělném nebo podobném průmyslu, j. n. (jiné než na bázi škrobových látek)

3810 10

Přípravky na čištění kovových povrchů; prášky a pasty k pájení nebo svařování sestávající z kovu a jiných materiálů

3811 21

Připravená aditiva pro mazací oleje obsahující minerální oleje nebo oleje ze živičných nerostů

3811 29

Připravená aditiva pro mazací oleje neobsahující minerální oleje nebo oleje ze živičných nerostů

3811 90

Oxidační inhibitory, pryskyřičné inhibitory, zlepšovače viskozity, antikorozní přípravky a jiná připravená aditiva pro minerální oleje, včetně benzinu, nebo pro jiné kapaliny používané pro stejné účely jako minerální oleje (jiné než antidetonační přípravky a aditiva pro mazací oleje)

3812 20

Směsné plastifikátory pro kaučuk nebo plasty, jinde neuvedené

3813 00

Přípravky a náplně pro hasicí přístroje; naplněné hasicí granáty a bomby (jiné než plná nebo prázdná hasicí zařízení, též přenosná, nesmíšené chemicky nedefinované výrobky s hasebními vlastnostmi v jiných formách)

3814 00

Kombinovaná organická rozpouštědla a ředidla, j. n.; připravené odstraňovače nátěrů nebo laků (jiné než odlakovače)

3815 11

Katalyzátory na nosiči s niklem nebo se sloučeninou niklu jako aktivní látkou, j. n.

3815 12

Katalyzátory na nosiči s drahým kovem nebo se sloučeninou drahého kovu jako aktivní látkou, j. n.

3815 19

Katalyzátory na nosiči, j. n. (jiné než s drahým kovem, sloučeninou drahého kovu, niklem nebo se sloučeninou niklu jako aktivní látkou)

3815 90

Iniciátory reakce, urychlovače reakce a katalytické přípravky, j. n. (jiné než urychlovače vulkanizace a katalyzátory na nosiči)

3816 00 10

Dolomitová dusací směs

3817 00

Směsi alkylbenzenů a směsi alkylnaftalenů vyrobené alkylací benzenu a naftalenu (jiné než smíšené izomery cyklických uhlovodíků)

3819 00

Kapaliny pro hydraulické brzdy a jiné připravené kapaliny pro hydraulické převody, též obsahující méně než 70 % hmotnostních minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů

3820 00

Přípravky proti zamrzání a připravené kapaliny k odmrazování (jiné než připravená aditiva pro minerální oleje nebo jiné kapaliny používané pro stejné účely jako minerální oleje)

3823 13

Mastné kyseliny z tallového oleje, technické

3827 90

Směsi obsahující halogenované deriváty methanu, ethanu nebo propanu (jiné než podpoložek 3824.71.00 až 3824.78.00)

3824 81

Směsi a přípravky obsahující oxiran (ethylenoxid)

3824 84

Směsi a přípravky obsahující aldrin (ISO), kamfechlor (ISO) (toxafen), chlordan (ISO), chlordekon (ISO), DDT (ISO) (klofenotan (INN), 1,1,1-trichlor-2,2-bis(p-chlorfenyl)ethan), dieldrin (ISO, INN), endosulfan (ISO), endrin (ISO), heptachlor (ISO) nebo mirex (ISO)

3824 99

Chemické výrobky a přípravky chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví, včetně směsí přírodních výrobků, j. n.

3825 90

Odpadní produkty chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví, j.n. (jiné než odpad)

3826 00

Bionafta a její směsi, též obsahující méně než 70 % hmotnostních minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů

3901 40

Ethylen-alfa-olefinové kopolymery o hustotě nižší než 0,94, v primárních formách

3902 20

Polyisobutylen, v primárních formách

3902 30

Kopolymery propylenu, v primárních formách

3902 90

Polymery propylenu nebo ostatních olefinů, v primárních formách (jiné než polypropylen, polyisobutylen a kopolymery propylenu)

3903 19

Polystyren, v primárních formách (jiný než lehčený (pěnový))

3903 90

Polymery styrenu, v primárních formách (jiné než polystyren, styren-akrylonitrilové kopolymery (SAN) a akrylonitril-butadien-styrenové kopolymery (ABS))

3904 10

Poly(vinylchlorid), v primárních formách, nesmíšený s jinými látkami

3904 50

Vinylchloridové polymery, v primárních formách

3905 12

Poly(vinylacetát), ve vodné disperzi

3905 19

Poly(vinylacetát), v primárních formách (jiný než ve vodné disperzi)

3905 21

Kopolymery vinylacetátu, ve vodné disperzi

3905 29

Kopolymery vinylacetátu, v primárních formách (jiné než ve vodné disperzi)

3905 91

Kopolymery vinylu, v primárních formách (jiné než vinylchlorid-vinylacetátové kopolymery a ostatní kopolymery vinylchloridu a vinylacetátové kopolymery)

3906 10

Poly(methylmetakrylát), v primárních formách

3906 90

Akrylové polymery, v primárních formách (jiné než poly(methylmetakrylát))

3907 21

Polyethery, v primárních formách (jiné než polyacetaly a výrobky položky 3002 10 )

3907 40

Polykarbonáty, v primárních formách

3907 70

poly(mléčná kyselina), v primárních formách

3907 91

Nenasycené polyallylestery a ostatní polyestery, v primárních formách (jiné než polykarbonáty, alkydové pryskyřice, poly(ethylentereftalát) a poly(mléčná kyselina))

3908 10

Polyamidy-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 nebo -6,12, v primárních formách

3908 90

Polyamidy, v primárních formách (jiné než polyamidy-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 a -6,12)

3909 20

Melaminové pryskyřice, v primárních formách

3909 39

Aminové pryskyřice, v primárních formách (jiné než močovinové, thiomočovinové a melaminové pryskyřice a MDI)

3909 40

Fenolové pryskyřice, v primárních formách

3909 50

Polyuretany, v primárních formách

3912 11

Neměkčené acetáty celulózy, v primárních formách

3912 90

Celulóza a její chemické deriváty, jinde neuvedené, v primárních formách (jiné než acetáty celulózy, nitráty celulózy a ethery celulózy)

3915 20

Odpady, úlomky a odřezky z polymerů styrenu

3917 10

Umělá střeva (střívka párků) z tvrzených bílkovin nebo celulózových materiálů

3917 23

Neohebné trubky a hadice z polymerů vinylchloridu

3917 31

Ohebné trubky, potrubí a hadice, z plastů, pro průtržný tlak nejméně >= 27,6 MPa

3917 32

Ohebné trouby, trubky a hadice z plastů, ne zpevněné nebo jinak kombinované s jinými materiály, bez spojovacího příslušenství

3917 33

Ohebné trouby, trubky a hadice z plastů, ne zpevněné nebo jinak kombinované s jinými materiály, se spojovacím příslušenstvím, ucpávkami nebo spojkami

3920 10

Desky, listy, fólie, filmy a pásy z nelehčených polymerů ethylenu, nevyztužené, nelaminované, nezesílené ani jinak nekombinované s jinými materiály, bez podkladu, neopracované nebo pouze povrchově upravené nebo pouze řezané do čtvercových nebo obdélníkových tvarů (jiné než samolepicí výrobky a podlahové krytiny, obklady stěn a stropů čísla 3918 )

3920 61

Desky, listy, fólie, filmy a pásy z nelehčených polykarbonátů, nevyztužené, nelaminované, nezesílené ani jinak nekombinované s jinými materiály, bez podkladu, neopracované nebo pouze povrchově upravené nebo pouze řezané do čtvercových nebo obdélníkových tvarů (jiné než z poly(methylmetakrylátu), samolepicí výrobky a podlahové krytiny, obklady stěn a stropů čísla 3918 )

3920 69

Desky, listy, fólie, filmy a pásy z nelehčených polyesterů, nevyztužené, nelaminované, nezesílené ani jinak nekombinované s jinými materiály, neopracované nebo pouze povrchově upravené nebo pouze řezané do pravoúhlých (včetně čtvercových) tvarů (jiné než z polykarbonátů, poly(ethylentereftalátu) a jiných nenasycených polyesterů, samolepicí výrobky a podlahové krytiny, obklady stěn a stropů čísla 3918 )

3920 73

Desky, listy, fólie, filmy a pásy z nelehčených acetátů celulózy, nevyztužené, nelaminované, nezesílené ani jinak nekombinované s jinými materiály, bez podkladu, neopracované nebo pouze povrchově upravené nebo pouze řezané do čtvercových nebo obdélníkových tvarů (jiné než samolepicí výrobky a podlahové krytiny, obklady stěn a stropů čísla 3918 )

3920 91

Desky, listy, fólie, filmy a pásy z nelehčeného poly(vinylbutyralu), nevyztužené, nelaminované, nezesílené ani jinak nekombinované s jinými materiály, bez podkladu, neopracované nebo pouze povrchově upravené nebo pouze řezané do čtvercových nebo obdélníkových tvarů (jiné než samolepicí výrobky a podlahové krytiny, obklady stěn a stropů čísla 3918 )

3921 19

Desky, listy, fólie, filmy a pásy z lehčených plastů, neopracované nebo pouze povrchově upravené nebo pouze řezané do čtvercových nebo obdélníkových tvarů (jiné než z polymerů styrenu, vinylchloridu, polyuretanů a regenerované celulózy, samolepicí výrobky, podlahové krytiny, obklady stěn a stropů čísla 3918 a sterilní adhezní bariéry pro chirurgii nebo zubní lékařství podpoložky 3006.10.30)

3922 90

Bidety, záchodové mísy, splachovací nádrže a podobné sanitární a hygienické výrobky, z plastů (jiné než koupací vany, sprchy, odpady, umyvadla, záchodová sedátka a kryty)

3925 20

Dveře, okna a jejich rámy, zárubně a prahy, z plastů

4002 11

Latex styren-butadienového kaučuku (SBR); latex karboxylovaného styren-butadienového kaučuku (XSBR)

4002 20

Butadienový kaučuk (BR), v primárních formách nebo v deskách, listech nebo pásech

4002 31

Isobuten-isoprenový kaučuk (butylkaučuk) (IIR), v primárních formách nebo v deskách, listech nebo pásech

4002 39

Halogenisobuten-isoprenový kaučuk (CIIR nebo BIIR), v primárních formách nebo v deskách, listech nebo pásech

4002 41

Latex chloroprenového (chlorbutadienového) kaučuku (CR)

4002 51

Latex akrylonitril-butadienového kaučuku (NBR)

4002 80

Směsi přírodního kaučuku, balaty, gutaperči, guajalu, čiklu a podobných přírodních gum se syntetickým kaučukem nebo faktisem, v primárních formách nebo v deskách, listech nebo pásech

4002 91

Syntetický kaučuk a faktis (olejový kaučuk), v primárních formách nebo v deskách, listech nebo pásech (jiný než styren-butadienový kaučuk (SBR), karboxylovaný styren-butadienový kaučuk (XSBR), butadienový kaučuk (BR), isobuten-isoprenový kaučuk (butylkaučuk) (IIR), halogenisobuten-isoprenový kaučuk (CIIR nebo BIIR), chloroprenový kaučuk (CR), akrylonitril-butadienový kaučuk (NBR), isoprenový kaučuk (IR) a nekonjugovaný dienový ethylenpropylenový kaučuk (EPDM))

4002 99

Syntetický kaučuk a faktis (olejový kaučuk), v primárních formách nebo v deskách, listech nebo pásech (jiný než latex, styren-butadienový kaučuk (SBR), karboxylovaný styren-butadienový kaučuk (XSBR), butadienový kaučuk (BR), isobuten-isoprenový kaučuk (butylkaučuk) (IIR), halogenisobuten-isoprenový kaučuk (CIIR nebo BIIR), chloroprenový kaučuk (CR), akrylonitril-butadienový kaučuk (NBR), isoprenový kaučuk (IR) a nekonjugovaný dienový ethylenpropylenový kaučuk (EPDM))

4005 10

Kaučuk, nevulkanizovaný, smíšený se sazemi nebo oxidem křemičitým, v primárních formách nebo v deskách, listech nebo pásech

4005 20

Směsný kaučuk, nevulkanizovaný, ve formě roztoků nebo disperzí (jiný než kaučuk smíšený se sazemi nebo oxidem křemičitým a směsi přírodního kaučuku, balaty, gutaperči, guajalu, čiklu a podobných přírodních gum obsahující syntetický kaučuk a faktis (olejový kaučuk))

4005 91

Směsný kaučuk, nevulkanizovaný, v deskách, listech nebo pásech (jiný než kaučuk smíšený se sazemi nebo oxidem křemičitým a směsi přírodního kaučuku, balaty, gutaperči, guajalu, čiklu a podobných přírodních gum obsahující syntetický kaučuk a faktis (olejový kaučuk))

4005 99

Směsný kaučuk, nevulkanizovaný, v primárních formách (jiný než roztoky a disperze, kaučuk obsahující saze nebo oxid křemičitý, směsi přírodního kaučuku, balaty, gutaperči, guajalu, čiklu a podobných přírodních gum se syntetickým kaučukem nebo faktisem a kaučuk ve formě desek, listů nebo pásů)

4006 10

„Profilované“ pásy z nevulkanizovaného kaučuku používané k protektorování pneumatik

4008 21

Desky, listy a pásy z nelehčeného kaučuku

4009 12

Trubky, potrubí a hadice, z vulkanizovaného kaučuku (jiného než tvrdého kaučuku), nezpevněné ani jinak nekombinované s jinými materiály, s příslušenstvím

4009 41

Trubky, potrubí a hadice, z vulkanizovaného kaučuku (jiného než tvrdého kaučuku), zpevněné nebo jinak kombinované s jinými materiály než kov nebo textilní materiály, bez příslušenství

4010 31

Nekonečné převodové pásy s lichoběžníkovým průřezem (V-pásy), V-žebrované, z vulkanizovaného kaučuku, s vnějším obvodem převyšujícím 60 cm, avšak nepřesahujícím 180 cm

4010 33

Nekonečné převodové pásy s lichoběžníkovým průřezem (V-pásy), V-žebrované, z vulkanizovaného kaučuku, s vnějším obvodem převyšujícím 180 cm, avšak nepřesahujícím 240 cm

4010 35

Nekonečné synchronní pásy, z vulkanizovaného kaučuku, s vnějším obvodem převyšujícím 60 cm, avšak nepřesahujícím 150 cm

4010 36

Nekonečné synchronní pásy, z vulkanizovaného kaučuku, s vnějším obvodem převyšujícím 150 cm, avšak nepřesahujícím 198 cm

4010 39

Převodové pásy nebo řemeny, z vulkanizovaného kaučuku (jiné než nekonečné převodové pásy s lichoběžníkovým průřezem (V-pásy), V-žebrované, s vnějším obvodem > 60 cm, avšak <= 240 cm a nekonečné synchronní pásy, s vnějším obvodem > 60 cm, avšak <= 198 cm)

4012 11

Protektorované pneumatiky z kaučuku, typy používané pro osobní automobily (včetně osobních dodávkových automobilů a závodních automobilů)

4012 13

Protektorované pneumatiky z kaučuku, typy používané pro letadla

4012 19

Protektorované pneumatiky z kaučuku (jiné než typy používané pro osobní automobily, osobní dodávkové automobily, závodní automobily, autobusy, nákladní automobily a letadla)

4012 20

Použité pneumatiky z kaučuku

4016 93

Plochá těsnění, podložky a jiná těsnění, z vulkanizovaného kaučuku (jiného než tvrdého kaučuku a z lehčeného kaučuku)

4407 19

Jehličnaté dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm (jiné než borové (Pinus spp.), jedlové (Abies spp.) a smrkové (Picea spp.)

4407 92

Bukové (Fagus spp.) dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm

4407 94

Třešňové (Prunus spp.) dřevo, rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm

4407 97

Topolové (Populus spp.) dřevo, rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm

4407 99

Dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce > 6 mm (jiné než tropické dřevo, jehličnaté dřevo, dubové (Quercus spp.), bukové (Fagus spp.), javorové (Acer spp.), třešňové (Prunus spp.), jasanové (Fraxinus spp.), březové (Betula spp.) a topolové (Populus spp.))

4408 10

Listy na dýhování, včetně listů získaných krájením na plátky vrstveného dřeva, na jehličnaté překližky nebo na podobné vrstvené jehličnaté dřevo a ostatní jehličnaté dřevo, rozřezané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo sesazované nebo na koncích spojované, o tloušťce <= 6 mm

4411 13

Polotvrdé dřevovláknité desky (MDF) ze dřeva, o tloušťce převyšující 5 mm, avšak nepřesahující 9 mm

4411 94

Dřevovláknité desky a podobné desky ze dřeva a jiných dřevitých materiálů, též aglomerované pryskyřicemi nebo jinými organickými pojivy, o hustotě <= 0,5 g/cm3 (jiné než polotvrdé dřevovláknité desky (MDF); třískové desky, též pojené s jedním nebo více listy dřevovláknitých desek; vrstvené dřevo s vrstvou z překližky; dřevěné voštinové desky, jež mají obě strany z dřevovláknitých desek; kartón nebo lepenka; nábytkové díly, které lze rozpoznat jako nábytkové díly)

4412 31

Překližky sestávající pouze z dřevěných listů o tloušťce nepřesahující 6 mm, nejméně s jednou vnější vrstvou z tropického dřeva (jiné než listy ze stlačeného dřeva, dřevěné voštinové desky, intarzované dřevo a listy rozpoznatelné jako nábytkové díly)

4412 33

Překližky sestávající pouze z dřevěných listů o tloušťce nepřesahující 6 mm, nejméně s jednou vnější vrstvou z jiného než jehličnatého dřeva (jiné než z bambusu, s vnější vrstvou z tropického dřeva nebo z olše, jasanu, buku, břízy, třešně, kaštanu, jilmu, eukalyptu, ořechovce, lípy, javoru, dubu, platanu, topolu, trnovníku, liliovníku nebo ořešáku a listy ze stlačeného dřeva, dřevěné voštinové desky, intarzované dřevo a listy rozpoznatelné jako nábytkové díly)

4412 94

Vrstvené dřevo jako jsou laťovky, vrstvené desky a podlahové laťovky (jiné než z bambusu, překližky sestávající pouze z dřevěných listů o tloušťce nepřesahující 6 mm, listy ze stlačeného dřeva, intarzované dřevo a listy rozpoznatelné jako nábytkové díly)

4416 00

Sudy, džbery, kádě, nádrže, vědra a jiné bednářské výrobky a jejich části a součásti, ze dřeva, včetně dužin (dílů pláště) sudu

4418 40

Dřevěné bednění pro betonování (jiné než překližkové bednění)

4418 60

Sloupy a trámy, ze dřeva

4418 79

Dřevěné (jiné než bambusové) sestavené podlahové desky (jiné než vícevrstvé desky a desky pro mozaikové podlahy)

4503 10

Zátky a uzávěry všech typů, z přírodního korku, včetně polotovarů se zaoblenými hranami

4504 10

Dlaždice jakéhokoliv tvaru, bloky, desky, listy a pásy, pevné válce, včetně kotoučů, z aglomerovaného korku

4701 00

Mechanická dřevná buničina (dřevovina), chemicky neupravená

4703 19

Nebělená chemická dřevná buničina jiná než jehličnanová; natronová nebo sulfátová (jiná než druhů pro rozpouštění)

4703 21

Polobělená nebo bělená jehličnanová chemická dřevná buničina, natronová nebo sulfátová (jiná než druhů pro rozpouštění)

4703 29

Polobělená nebo bělená chemická dřevná buničina jiná než jehličnanová; natronová nebo sulfátová (jiná než druhů pro rozpouštění)

4704 11

Nebělená jehličnanová chemická dřevná buničina, sulfitová (jiná než druhů pro rozpouštění)

4704 21

Polobělená nebo bělená jehličnanová chemická dřevná buničina, sulfitová (jiná než druhů pro rozpouštění)

4704 29

Polobělená nebo bělená chemická dřevná buničina jiná než jehličnanová; sulfitová (jiná než druhů pro rozpouštění)

4705 00

Dřevná buničina získávaná kombinací mechanického a chemického rozvlákňovacího postupu

4706 30

Buničina z celulózových vláknovin z bambusu

4706 92

Chemická buničina z celulózových vláknovin (jiná než z bambusu, ze dřeva, z bavlněného lintru nebo z vláken získaných ze sběrového papíru, kartónu nebo lepenky [odpadu a výmětu])

4707 10

Sběrový papír, kartón nebo lepenka (odpad a výmět) z neběleného sulfátového (kraft) papíru nebo vlnitého papíru, kartónu nebo lepenky

4707 30

Sběrový papír, kartón nebo lepenka (odpad a výmět) vyrobené převážně z mechanické buničiny, například noviny, časopisy a podobné tiskoviny

4802 20

Papír, kartón a lepenka používané jako podklad pro fotosenzitivní, teplocitlivý nebo elektrocitlivý papír, kartón nebo lepenku, nenatírané, v kotoučích nebo čtvercových nebo obdélníkových listech (arších), jakéhokoliv rozměru

4802 40

Surový tapetový papír, nenatíraný

4802 58

Nenatíraný papír, kartón a lepenka, určené ke psaní, tisku nebo k jiným grafickým účelům, a neděrovaný papír na děrné štítky nebo děrné pásky, v kotoučích nebo čtvercových nebo obdélníkových listech (arších), jakéhokoliv rozměru, neobsahující vlákna získaná mechanickým nebo chemicko-mechanickým postupem nebo z jejichž celkového vlákninového složení činí obsah těchto vláken nejvýše 10 % hmotnostních, s plošnou hmotností > 150 g/m2, j. n.

4802 61

Nenatíraný papír, kartón a lepenka, určené ke psaní, tisku nebo k jiným grafickým účelům, a neděrovaný papír na děrné štítky nebo děrné pásky, v kotoučích jakéhokoliv rozměru, z jejichž celkového vlákninového složení činí obsah vláken získaných mechanickým nebo chemicko-mechanickým postupem více než 10 % hmotnostních, j. n.

4804 11

Nebělený kraftliner, nenatíraný, v kotoučích o šířce přesahující 36 cm

4804 19

Kraftliner, nenatíraný, v kotoučích o šířce přesahující 36 cm (jiný než nebělený a výrobky čísel 4802 a 4803 )

4804 21

Nebělený pytlový papír kraft, nenatíraný, v kotoučích o šířce přesahující 36 cm (jiný než výrobky čísel 4802 , 4803 nebo 4808 )

4804 29

Pytlový papír kraft, nenatíraný, v kotoučích o šířce přesahující 36 cm (jiný než nebělený a výrobky čísel 4802 , 4803 nebo 4808 )

4804 31

Nebělený papír, kartón a lepenka kraft, nenatírané, v kotoučích o šířce přesahující 36 cm nebo v čtvercových nebo obdélníkových listech (arších) s jednou stranou přesahující 36 cm a s druhou stranou přesahující 15 cm v nepřeloženém stavu, s plošnou hmotností <= 150 g/m2 (jiné než kraftliner, pytlový papír kraft a výrobky čísel 4802 , 4803 nebo 4808 )

4804 39

Papír, kartón a lepenka kraft, nenatírané, v kotoučích o šířce přesahující 36 cm nebo v čtvercových nebo obdélníkových listech (arších) s jednou stranou přesahující 36 cm a s druhou stranou přesahující 15 cm v nepřeloženém stavu, s plošnou hmotností <= 150 g/m2 (jiné než nebělené, kraftliner, pytlový papír kraft a výrobky čísel 4802 , 4803 nebo 4808 )

4804 41

Nebělený papír, kartón a lepenka kraft, nenatírané, v kotoučích o šířce přesahující 36 cm nebo v čtvercových nebo obdélníkových listech (arších) s jednou stranou přesahující 36 cm a s druhou stranou přesahující 15 cm v nepřeloženém stavu, s plošnou hmotností <= 150 g až < 225 g/m2 (jiné než kraftliner, pytlový papír kraft a výrobky čísel 4802 , 4803 nebo 4808 )

4804 42

Papír, kartón a lepenka kraft, nenatírané, v kotoučích o šířce přesahující 36 cm nebo v čtvercových nebo obdélníkových listech (arších) s jednou stranou přesahující 36 cm a s druhou stranou přesahující 15 cm v nepřeloženém stavu, s plošnou hmotností > 150 g až < 225 g/m2, bělené stejnoměrně ve hmotě, z jejichž celkového vlákninového složení činí obsah dřevných vláken získaných chemickými postupy více než 95 % hmotnostních (jiné než kraftliner, pytlový papír kraft a výrobky čísel 4802 , 4803 nebo 4808 )

4804 49

Papír, kartón a lepenka kraft, nenatírané, v kotoučích o šířce přesahující 36 cm nebo v čtvercových nebo obdélníkových listech (arších) s jednou stranou přesahující 36 cm a s druhou stranou přesahující 15 cm v nepřeloženém stavu, s plošnou hmotností > 150 g až < 225 g/m2 (jiné než nebělené, bělené stejnoměrně ve hmotě, z jejichž celkového vlákninového složení činí obsah dřevných vláken získaných chemickými postupy více než 95 % hmotnostních, kraftliner, pytlový papír kraft a výrobky čísel 4802 , 4803 nebo 4808 )

4804 52

Papír, kartón a lepenka kraft, nenatírané, v kotoučích o šířce přesahující 36 cm nebo v čtvercových nebo obdélníkových listech (arších) s jednou stranou přesahující 36 cm a s druhou stranou přesahující 15 cm v nepřeloženém stavu, s plošnou hmotností >= 225 g/m2, bělené stejnoměrně ve hmotě, z jejichž celkového vlákninového složení činí obsah dřevných vláken získaných chemickými postupy více než 95 % hmotnostních (jiné než kraftliner, pytlový papír kraft a výrobky čísel 4802 , 4803 nebo 4808 )

4804 59

Papír, kartón a lepenka kraft, nenatírané, v kotoučích o šířce přesahující 36 cm nebo v čtvercových nebo obdélníkových listech (arších) s jednou stranou přesahující 36 cm a s druhou stranou přesahující 15 cm v nepřeloženém stavu, s plošnou hmotností >= 225 g/m2 (jiné než nebělené nebo bělené stejnoměrně ve hmotě, z jejichž celkového vlákninového složení činí obsah dřevných vláken získaných chemickými postupy více než 95 % hmotnostních, a kraftliner, pytlový papír kraft a výrobky čísel 4802 , 4803 nebo 4808 )

4805 24

Testliner (recyklovaný krycí kartón), nenatíraný, v kotoučích o šířce > 36 cm nebo v čtvercových nebo obdélníkových listech (arších) s jednou stranou > 36 cm a s druhou stranou > 15 cm v nepřeloženém stavu, s plošnou hmotností <= 150 g/m2

4805 25

Testliner (recyklovaný krycí kartón), nenatíraný, v kotoučích o šířce > 36 cm nebo v čtvercových nebo obdélníkových listech (arších) s jednou stranou > 36 cm a s druhou stranou > 15 cm v nepřeloženém stavu, s plošnou hmotností <= 150 g/m2

4805 40

Filtrační papír, kartón a lepenka, v kotoučích o šířce přesahující 36 cm nebo v čtvercových nebo obdélníkových listech (arších) s jednou stranou přesahující 36 cm a s druhou stranou přesahující 15 cm v nepřeloženém stavu

4805 91

Papír, kartón a lepenka, nenatírané, v kotoučích o šířce > 36 cm nebo v čtvercových nebo obdélníkových listech (arších) s jednou stranou > 36 cm a s druhou stranou > 15 cm v nepřeloženém stavu, s plošnou hmotností <= 150 g/m2, j.n.

4805 92

Papír, kartón a lepenka, nenatírané, v kotoučích o šířce > 36 cm nebo v čtvercových nebo obdélníkových listech (arších) s jednou stranou > 36 cm a s druhou stranou > 15 cm v nepřeloženém stavu, s plošnou hmotností > 150 g až < 225 g/m2, j.n.

4806 10

Rostlinný pergamen, v kotoučích o šířce přesahující 36 cm nebo v čtvercových nebo obdélníkových listech (arších) s jednou stranou přesahující 36 cm a s druhou stranou přesahující 15 cm v nepřeloženém stavu

4806 20

Nepromastitelné papíry, v kotoučích o šířce přesahující 36 cm nebo v čtvercových nebo obdélníkových listech (arších) s jednou stranou přesahující 36 cm a s druhou stranou přesahující 15 cm v nepřeloženém stavu

4806 30

Pauzovací papíry, v kotoučích o šířce přesahující 36 cm nebo v čtvercových nebo obdélníkových listech (arších) s jednou stranou přesahující 36 cm a s druhou stranou přesahující 15 cm v nepřeloženém stavu

4806 40

Pergamin a jiné hlazené průhledné nebo průsvitné papíry, v kotoučích o šířce přesahující 36 cm nebo v čtvercových nebo obdélníkových listech (arších) s jednou stranou přesahující 36 cm a s druhou stranou přesahující 15 cm v nepřeloženém stavu (jiné než rostlinný pergamen, nepromastitelné papíry a pauzovací papíry)

4807 00

Vrstvený papír, kartón a lepenka (vyrobené slepením plochých vrstev papíru, kartónu nebo lepenky), na povrchu nenatírané ani neimpregnované, též uvnitř zesílené, v kotoučích o šířce přesahující 36 cm nebo v čtvercových nebo obdélníkových listech (arších) s jednou stranou přesahující 36 cm a s druhou stranou přesahující 15 cm v nepřeloženém stavu

4808 90

Papír, kartón a lepenka, krepované, plisované, ražené nebo perforované, v kotoučích o šířce přesahující 36 cm nebo v čtvercových nebo obdélníkových listech (arších) s jednou stranou přesahující 36 cm a s druhou stranou přesahující 15 cm v nepřeloženém stavu (jiné než pytlový papír kraft a ostatní papír kraft a výrobky čísla 4803 )

4809 20

Samokopírovací papír, též potištěný, v kotoučích o šířce přesahující 36 cm nebo v čtvercových nebo obdélníkových listech (arších) s jednou stranou přesahující 36 cm a s druhou stranou přesahující 15 cm v nepřeloženém stavu (jiný než karbonový papír a podobné kopírovací papíry)

4810 13

Papír, kartón a lepenka, používané ke psaní, tisku nebo k jiným grafickým účelům, neobsahující vlákna získaná mechanickým nebo chemicko-mechanickým výrobním postupem nebo z jejichž celkového vlákninového složení činí obsah těchto vláken nejvýše 10 % hmotnostních, natírané na jedné nebo na obou stranách kaolinem nebo jinou anorganickou látkou, v kotoučích jakéhokoliv rozměru

4810 19

Papír, kartón a lepenka, používané ke psaní, tisku nebo k jiným grafickým účelům, neobsahující vlákna získaná mechanickým nebo chemicko-mechanickým výrobním postupem nebo z jejichž celkového vlákninového složení činí obsah těchto vláken nejvýše 10 % hmotnostních, natírané na jedné nebo na obou stranách kaolinem nebo jinou anorganickou látkou, v čtvercových nebo obdélníkových listech (arších) s jednou stranou převyšující 435 mm nebo s jednou stranou nepřesahující 435 mm a druhou stranou převyšující 297 mm v nepřeloženém stavu

4810 22

Tenký natíraný papír používaný ke psaní, tisku nebo k jiným grafickým účelům, s celkovou plošnou hmotností nepřesahující 72 g/m2, s nátěrem o plošné hmotnosti na každé straně nepřevyšující 15 g/m2, z jejichž celkového vlákninového složení činí obsah vláken získaných mechanickým nebo chemicko-mechanickým výrobním postupem 50 % nebo více, natíraný na obou stranách kaolinem nebo jinou anorganickou látkou, v kotoučích nebo v čtvercových nebo obdélníkových listech (arších) jakéhokoliv rozměru

4810 31

Papír, kartón a lepenka kraft, stejnoměrně bělené ve hmotě a z jejichž celkového vlákninového složení činí obsah dřevných vláken získaných chemickými postupy > 95 % hmotnostních, natírané na jedné nebo na obou stranách kaolinem nebo jinou anorganickou látkou, v kotoučích nebo v čtvercových nebo obdélníkových listech (arších) jakéhokoliv rozměru, s plošnou hmotností <= 150 g/m2 (jiné než určené ke psaní, tisku nebo k jiným grafickým účelům)

4810 39

Papír, kartón a lepenka kraft, natírané na jedné nebo na obou stranách kaolinem nebo jinou anorganickou látkou, v kotoučích nebo v čtvercových nebo obdélníkových listech (arších) jakéhokoliv rozměru (jiné než určené ke psaní, tisku nebo k jiným grafickým účelům; papír, karton a lepenka stejnoměrně bělené ve hmotě a obsahující > 95 % hmotnostních chemicky zpracovaných dřevných vláken z celkového vlákninového složení)

4810 92

Vícevrstvý papír, kartón a lepenka, natírané na jedné nebo na obou stranách kaolinem nebo jinou anorganickou látkou, v kotoučích nebo v čtvercových nebo obdélníkových listech (arších) jakéhokoliv rozměru (jiné než určené ke psaní, tisku nebo k jiným grafickým účelům, papír, kartón a lepenka kraft)

4810 99

Papír, kartón a lepenka, natírané na jedné nebo na obou stranách kaolinem nebo jinou anorganickou látkou, též s pojivem, a bez jakéhokoliv dalšího nátěru, též na povrchu barvené, zdobené nebo potištěné, v kotoučích nebo v čtvercových nebo obdélníkových rolích, jakéhokoliv rozměru (jiné než určené ke psaní, tisku nebo k jiným grafickým účelům, papír, kartón a lepenka kraft, vícevrstvý papír, kartón a lepenka a bez jakéhokoliv dalšího nátěru)

4811 10

Dehtovaný, bitumenovaný nebo asfaltovaný papír, kartón a lepenka, v kotoučích nebo v čtvercových nebo obdélníkových listech (arších), jakéhokoliv rozměru

4811 51

Papír, kartón a lepenka, na povrchu barvené, zdobené nebo potištěné, natírané, impregnované nebo potažené umělými pryskyřicemi nebo plasty, v kotoučích nebo v čtvercových nebo obdélníkových listech (arších), jakéhokoliv rozměru, bělené, s plošnou hmotností > 150 g/m2 (kromě lepidel)

4811 59

Papír, kartón a lepenka, na povrchu barvené, zdobené nebo potištěné, natírané, impregnované nebo potažené umělými pryskyřicemi nebo plasty, v kotoučích nebo v čtvercových nebo obdélníkových listech (arších), jakéhokoliv rozměru (jiné než bělené s plošnou hmotností > 150 g/m2 a kromě lepidel)

4811 60

Papír, kartón a lepenka, natírané, impregnované nebo potažené voskem, parafínem, stearinem, olejem nebo glycerinem, v kotoučích nebo v čtvercových nebo obdélníkových listech (arších), jakéhokoliv rozměru (jiné než zboží čísel 4803 , 4809 a 4818 )

4811 90

Papír, kartón a lepenka, buničitá vata a pásy zplstěných buničinových vláken, natírané, impregnované, potažené, na povrchu barvené, zdobené nebo potištěné, v kotoučích nebo v čtvercových nebo obdélníkových listech (arších), jakéhokoliv rozměru (jiné než zboží čísel 4803 , 4809 , 4810 a 4818 a položek 4811.10 až 4811.60)

4814 90

Tapetový papír a podobné krycí materiály na stěny a okenní transparentní papír (jiné než krycí materiály na stěny sestávající z papíru natřeného nebo potaženého na lícové straně zrnitou, raženou, barvenou, potištěnou vzorem nebo jinak zdobenou vrstvou plastů)

4819 20

Skládací kartóny, bedny a krabice, z nezvlněného papíru, kartónu nebo lepenky

4822 10

Dutinky, cívky, potáče a podobné výztuže z papíroviny, papíru, kartónu nebo lepenky, též perforované nebo tvrzené, používané k navíjení textilní příze

4823 20

Filtrační papír, kartón a lepenka, v pásech nebo kotoučích o šířce nepřesahující 36 cm, v čtvercových nebo obdélníkových listech (arších), jejichž každá strana je kratší než 36 cm v nepřeloženém stavu, nebo nařezané na jiný než čtvercový nebo obdélníkový tvar

4823 40

Kotouče, listy a disky, potištěné pro registrační pokladny, v kotoučích o šířce nepřesahující 36 cm, v čtvercových nebo obdélníkových listech (arších), jejichž každá strana je kratší než 36 cm v nepřeloženém stavu, nebo nařezané na disky

4823 70

Tvarované nebo lisované výrobky z papíroviny, j. n.

4906 00

Plány a výkresy pro stavební, strojnické, průmyslové, obchodní, topografické nebo podobné účely, které jsou ručně zhotovenými originály; ručně psané texty; fotografické reprodukce na citlivém papíře a karbonové kopie výrobků uvedených v tomto čísle

5105 39

Jemné zvířecí chlupy, mykané nebo česané (jiné než vlna a chlupy z kašmírských koz)

5105 40

Hrubé zvířecí chlupy, mykané nebo česané

5106 10

Vlněná příze mykaná, obsahující 85 % hmotnostních nebo více vlny (jiná než upravená pro drobný prodej)

5106 20

Vlněná příze mykaná, obsahující převážně, avšak méně než 85 % hmotnostních vlny (jiná než upravená pro drobný prodej)

5107 20

Vlněná příze česaná, obsahující převážně, avšak méně než 85 % hmotnostních vlny (jiná než upravená pro drobný prodej)

5112 11

Tkaniny obsahující >= 85 % hmotnostních česané vlny nebo česaných jemných zvířecích chlupů, o plošné hmotnosti <= 200 g/m2 (jiné než tkaniny pro technické účely čísla 5911 )

5112 19

Tkaniny obsahující 85 % hmotnostních nebo více česané vlny nebo česaných jemných zvířecích chlupů, o plošné hmotnosti přesahující 200 g/m2

5205 21

Jednoduchá bavlněná příze, z česaných vláken, obsahující 85 % hmotnostních nebo více bavlny a o délkové hmotnosti 714,29 nebo více decitex (metrické číslo nepřesahující 14) (jiná než šicí nitě a příze upravená pro drobný prodej)

5205 28

Jednoduchá bavlněná příze, z česaných vláken, obsahující 85 % hmotnostních nebo více bavlny a o délkové hmotnosti nižší než 83,33 decitex (metrické číslo převyšující 120) (jiná než šicí nitě a příze upravená pro drobný prodej)

5205 41

Násobná (skaná) nebo kablovaná bavlněná nit, z česaných vláken, obsahující 85 % hmotnostních nebo více bavlny a o délkové hmotnosti 714,29 nebo více decitex (metrické číslo jednoduché příze nepřesahující 14) (jiná než šicí nitě a příze upravená pro drobný prodej)

5206 42

Násobná (skaná) nebo kablovaná bavlněná nit obsahující převážně, avšak méně než 85 % hmotnostních bavlny, z česaných vláken a o délkové hmotnosti nižší než 714,29 decitex, ne však nižší než 232,56 decitex (metrické číslo jednoduché příze převyšující 14, avšak nepřesahující 43) (jiná než šicí nitě a příze upravená pro drobný prodej)

5209 11

Bavlněné tkaniny obsahující >= 85 % hmotnostních bavlny, v plátnové vazbě, o plošné hmotnosti > 200 g/m2, nebělené

5211 19

Bavlněné tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních bavlny, smíšené hlavně nebo výhradně s chemickými vlákny, o plošné hmotnosti > 200 g/m2, nebělené (jiné než v třívazném nebo čtyřvazném kepru, včetně křížového kepru, a tkaniny v plátnové vazbě)

5211 51

Bavlněné tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních bavlny, v plátnové vazbě, smíšené hlavně nebo výhradně s chemickými vlákny, o plošné hmotnosti > 200 g/m2, potištěné

5211 59

Bavlněné tkaniny obsahující převážně, avšak < 85 % hmotnostních bavlny, smíšené hlavně nebo výhradně s chemickými vlákny, o plošné hmotnosti > 200 g/m2, nebělené (jiné než v třívazném nebo čtyřvazném kepru, včetně křížového kepru, a tkaniny v plátnové vazbě)

5308 20

Nitě z pravého konopí

5402 63

Násobné (skané) nebo kablované nitě z nekonečných vláken z polypropylenu, včetně nití z jednoho nekonečného vlákna (monofilamentu) o délkové hmotnosti < 67 decitex (jiné než šicí nitě, nitě upravené pro drobný prodej a tvarované nitě)

5403 33

Nitě z nekonečných vláken z acetátu celulózy, včetně nití z jednoho nekonečného vlákna (monofilamentu) o délkové hmotnosti < 67 decitex, jednoduché (jiné než šicí nitě, vysokopevnostní nitě a nitě upravené pro drobný prodej)

5403 42

Násobné (skané) nebo kablované nitě z nekonečných vláken z acetátu celulózy, včetně nití z jednoho nekonečného vlákna (monofilamentu) o délkové hmotnosti < 67 decitex (jiné než šicí nitě, vysokopevnostní nitě a nitě upravené pro drobný prodej)

5404 12

Nitě z jednoho nekonečného vlákna (monofilamentu) z polypropylenu o délkové hmotnosti 67 decitex nebo vyšší, a jehož největší rozměr příčného průřezu nepřesahuje 1 mm (jiné než elastomerové)

5404 19

Nitě z jednoho syntetického nekonečného vlákna (monofilamentu) o délkové hmotnosti 67 decitex nebo vyšší, a jehož největší rozměr příčného průřezu nepřesahuje 1 mm (jiné než elastomerové a z polypropylenu)

5404 90

Pásky a podobné tvary, například umělá sláma, ze syntetických textilních materiálů, o zjevné šířce <= 5 mm

5407 30

Tkaniny z nití ze syntetických nekonečných vláken, včetně nití z jednoho nekonečného vlákna (monofilamentu) o délkové hmotnosti 67 decitex nebo vyšší a jehož největší rozměr příčného průřezu nepřesahuje 1 mm, sestávající z vrstev paralelních textilních nití, které jsou vzájemně přeložené v ostrém nebo pravém úhlu, přičemž tyto vrstvy jsou mezi sebou spojeny v místech překřížení nití pojivem nebo tepelným zpracováním

5501 90

Kabely ze syntetických nekonečných vláken specifikované v poznámce 1 ke kapitole 55 (jiné než z akrylových a modakrylových nekonečných vláken, nekonečných vláken z polyesterů, polypropylenu, nylonu nebo jiných polyamidů)

5502 10

Kabely z umělých nekonečných vláken specifikované v poznámce 1 ke kapitole 55, z acetátu

5503 19

Střižová vlákna z nylonu nebo jiných polyamidů, nemykaná, nečesaná ani jinak nezpracovaná pro spřádání (jiná než z aromatických polyamidů)

5503 40

Střižová vlákna z polypropylenu, nemykaná, nečesaná ani jinak nezpracovaná pro spřádání

5504 90

Umělá střižová vlákna, nemykaná, nečesaná ani jinak nezpracovaná pro spřádání (jiná než z viskózového vlákna)

5506 40

Střižová vlákna z polypropylenu, nemykaná, nečesaná ani jinak nezpracovaná pro spřádání

5507 00

Umělá střižová vlákna, mykaná, česaná nebo jinak zpracovaná pro spřádání

5512 21

Tkaniny obsahující 85 % hmotnostních nebo více akrylových nebo modakrylových střižových vláken, nebělené nebo bělené

5512 99

Tkaniny obsahující 85 % hmotnostních nebo více syntetických střižových vláken, barvené, z různobarevných nití nebo potištěné (jiné než z akrylových, modakrylových nebo polyesterových střižových vláken)

5516 44

Tkaniny obsahující převážně, avšak méně než 85 % hmotnostních umělých střižových vláken, smíšené hlavně nebo výhradně s bavlnou, potištěné

5516 94

Tkaniny obsahující převážně, avšak méně než 85 % hmotnostních umělých střižových vláken, jiné než smíšené hlavně nebo výhradně s bavlnou, vlnou, s jemnými zvířecími chlupy nebo s chemickými nekonečnými vlákny, potištěné

5601 29

Vata z textilních materiálů a výrobky z ní (jiné než z bavlny nebo z chemických vláken; hygienické vložky a tampony, dětské pleny a podobné hygienické výrobky, vata a výrobky z vaty impregnované nebo povrstvené medicinálními přípravky nebo upravené pro drobný prodej pro lékařské, chirurgické, zubolékařské nebo zvěrolékařské účely a výrobky impregnované, povrstvené nebo potažené parfémy, líčidly, mýdly, čisticími prostředky atd.)

5601 30

Textilní postřižky, prach a nopky

5604 90

Textilní nitě a pásky a podobné tvary čísel 5404 nebo 5405 , impregnované, povrstvené, potažené nebo opláštěné kaučukem nebo plasty (jiné než umělý katgut, vlákna a provázky s upevněnou udičkou (háčkem) nebo jinak upravené jako udice)

5605 00

Metalizované nitě, též ovinuté, představující textilní nitě, pásky nebo podobné tvary čísel 5404 nebo 5405 , z textilních vláken, kombinované s kovem ve formě nití, pásků nebo prášků nebo potažené kovem (jiné než nitě vyrobené ze směsi textilních a kovových vláken, s antistatickými vlastnostmi; nitě zpevněné kovovým drátem; výrobky mající povahu ozdob)

5607 41

Vázací nebo balicí motouzy, z polyethylenu nebo polypropylenu

5801 27

Osnovní vlasové tkaniny, z bavlny (jiné než froté a podobné smyčkové tkaniny, všívané textilie a stuhy čísla 5806 )

5803 00

Perlinkové tkaniny (jiné než stuhy čísla 5806 )

5806 40

Stuhy bez útku sestávající z osnovy spojené lepidlem (bolduky), o šířce nepřesahující 30 cm

5901 10

Textilie povrstvené lepidlem nebo škrobovými látkami, používané pro vnější obaly knih, k výrobě krabic a výrobků z kartónu a lepenky nebo podobné účely

5905 00

Textilní tapety

5908 00

Textilní knoty, tkané, splétané nebo pletené pro lampy, vařiče, zapalovače, svíčky nebo podobné výrobky; žárové punčošky a duté úplety sloužící k jejich výrobě, též impregnované (jiné než knoty potažené voskem ve tvaru kuželu, zápalnice a bleskovice, knoty ve formě textilní příze a knoty ze skleněného vlákna)

5910 00

Převodové nebo dopravníkové pásy nebo řemeny z textilního materiálu, též impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované plasty nebo zesílené kovem nebo jiným materiálem (jiné než o tloušťce menší než 3 mm a neurčité délky nebo pouze rozřezané na určitou délku, a impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované kaučukem nebo zhotovené z nití nebo šňůr impregnovaných nebo potažených kaučukem)

5911 10

Textilie, plsti a tkaniny s plsťovou podšívkou, povrstvené, potažené nebo laminované kaučukem, usní nebo jinými materiály používanými na mykací povlaky a podobné textilie pro jiné technické účely, včetně velurových stuh impregnovaných kaučukem, pro krytí osnovních vratidel

5911 31

Textilie a plsti, nekonečné nebo opatřené spojovacími částmi, používané na papírenských nebo podobných strojích, například na buničinu nebo azbestocement, o plošné hmotnosti nižší než 650 g/m2

5911 32

Textilie a plsti, nekonečné nebo opatřené spojovacími částmi, používané na papírenských nebo podobných strojích, například na buničinu nebo azbestocement, o plošné hmotnosti 650 g/m2 nebo vyšší

5911 40

Filtrační plachetky používané v olejových lisech nebo pro podobné technické účely, včetně plachetek z vlasů

6001 99

Vlasové textilie, pletené nebo háčkované (jiné než z bavlny nebo z chemických vláken a textilie s „dlouhým vlasem“)

6003 40

Pletené nebo háčkované textilie z umělých vláken, o šířce ≤ 30 cm (jiné než obsahující ≥ 5 % hmotnostních elastomerových nití nebo kaučukových nití a vlasové textilie, včetně textilií s „dlouhým vlasem“, smyčkové textilie, štítky, odznaky a podobné výrobky a pletené nebo háčkované textilie, impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované a sterilní adhézní bariéry pro chirurgii nebo zubní lékařství podpoložky 3006.10.30)

6005 36

Nebělené nebo bělené osnovní pleteniny ze syntetických vláken (včetně pletenin vyrobených na galonových pletacích strojích), o šířce > 30 cm (jiné než pleteniny obsahující ≥ 5 % hmotnostních elastomerových nití nebo kaučukových nití a vlasové textilie, včetně textilií s „dlouhým vlasem“, smyčkové textilie, štítky, odznaky a podobné výrobky a pletené nebo háčkované textilie, impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované)

6005 44

Potištěné osnovní pleteniny z umělých vláken (včetně pletenin vyrobených na galonových pletacích strojích), o šířce > 30 cm (jiné než pleteniny obsahující ≥ 5 % hmotnostních elastomerových nití nebo kaučukových nití a vlasové textilie, včetně textilií s „dlouhým vlasem“, smyčkové textilie, štítky, odznaky a podobné výrobky a pletené nebo háčkované textilie, impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované)

6006 10

Textilie, pletené nebo háčkované, o šířce > 30 cm, z vlny nebo jemných zvířecích chlupů (jiné než osnovní pleteniny (včetně pletenin vyrobených na galonových pletacích strojích), pleteniny obsahující ≥ 5 % hmotnostních elastomerových nití nebo kaučukových nití a vlasové textilie, včetně textilií s „dlouhým vlasem“, smyčkové textilie, štítky, odznaky a podobné výrobky a pletené nebo háčkované textilie, impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované)

6309 00

Obnošené oděvy a oděvní doplňky, přikrývky a plédy, bytové textilie a textilie pro dekoraci interiéru, ze všech typů textilních materiálů, včetně všech typů obuvi a pokrývek hlavy, vykazující známky patrného používání a předkládané hromadně nebo v balících, pytlích nebo podobných obalech (jiné než koberce, jiné podlahové krytiny a tapiserie)

6802 92

Vápenaté kameny, v jakékoliv formě (jiné než mramor, travertin a alabastr, dlaždice, kostky a podobné výrobky položky 6802.10, bižuterie, hodiny, lampy a svítidla a jejich části a součásti, původní díla (originály) uměleckého modelářství nebo sochařství, dlažební kostky, obrubníky a dlažební desky)

6804 23

Mlýnské kameny, brusné kameny, brusné kotouče a podobné výrobky, bez rámů, používané k ostření, leštění, hoblování nebo řezání, z přírodního kamene (jiné než z aglomerovaných přírodních brusiv nebo z keramiky, parfémovaná pemza, ruční brousky nebo lešticí kameny a brusné kotouče atd. určené speciálně pro stomatologické vrtačky)

6806 10

Strusková vlna, horninová vlna a podobné minerální vlny, včetně jejich směsí, volně ložené, v listech nebo rolích

6806 90

Směsi a výrobky z nerostných materiálů používaných pro tepelnou nebo zvukovou izolaci nebo zvukovou absorpci (jiné než strusková vlna, horninová vlna a podobné minerální vlny, expandovaný vermikulit, expandované jíly, strusková pěna a podobné expandované nerostné materiály, výrobky z lehkého betonu, osinkocementu (azbestocementu), buničitocementu nebo podobné, směsi a ostatní výrobky z osinku (azbestu) nebo na bázi osinku (azbestu) a keramické výrobky)

6807 10

Výrobky z asfaltu nebo podobných materiálů (například z ropného asfaltu nebo černouhelné strusky), ve svitcích

6807 90

Výrobky z asfaltu nebo podobných materiálů, například z ropné živice nebo černouhelné dehtové smoly (jiné než v kotoučích)

6809 19

Tabule, desky, panely, dlaždice a podobné výrobky, ze sádry nebo ze směsí na bázi sádry (jiné než zdobené, potažené nebo vyztužené pouze papírem, kartónem nebo lepenkou a výrobky aglomerované sádrou, používané pro tepelnou nebo zvukovou izolaci nebo zvukovou absorpci)

6810 91

Prefabrikované konstrukční díly pro stavebnictví nebo stavební inženýrství z cementu, betonu nebo umělého kamene, též vyztužené

6811 81

Vlnité desky z buničitocementu nebo podobné, neobsahující osinek (azbest)

6811 82

Desky, tabule, dlaždičky, dlaždice a podobné výrobky z buničitocementu nebo podobné, neobsahující osinek (azbest) (jiné než vlnité desky)

6811 89

Výrobky buničitocementové nebo z podobných směsí vláken neobsahující osinek (azbest) (kromě vlnitých desek a ostatních desek, tabulí, dlaždic a podobných výrobků)

6813 89

Třecí materiál a výrobky z něj, například desky, svitky, pásy, segmenty, kotouče, podložky, těsnění, pro spojky nebo podobné výrobky, na bázi nerostných látek nebo buničiny, též v kombinaci s textilií nebo jinými materiály (jiné než obsahující osinek (azbest) a brzdová obložení a podložky)

6814 90

Zpracovaná slída a výrobky ze slídy (jiné než elektrické izolátory, izolační části a součásti, rezistory a kondenzátory, ochranné brýle ze slídy a jejich skla, slída ve formě vánočních ozdob a desky, tabule a pásy z aglomerované nebo rekonstituované slídy, též na podložce)

6901 00

Cihly, tvárnice, dlaždice a jiné keramické výrobky z křemičitých fosilních mouček, například z křemeliny, tripolitu nebo diatomitu, nebo z podobných křemičitých zemin

6904 10

Stavební cihly (jiné než z křemičitých fosilních mouček nebo podobných křemičitých zemin a žáruvzdorné cihly čísla 6902 )

6905 10

Střešní tašky

6905 90

Keramické komínové krycí desky, komínové vložky, stavební ozdoby a jiné stavební keramické výrobky (jiné než výrobky z křemičitých fosilních mouček nebo podobných křemičitých zemin, žáruvzdorné keramické stavební výrobky, trubky a ostatní výrobky pro odvodňování a podobné účely a střešní tašky)

6906 00

Keramické trubky, odtokové žlaby, žlábky a příslušenství pro trubky (jiné než výrobky z křemičitých fosilních mouček nebo podobných křemičitých zemin, žáruvzdorné keramické výrobky, komínové vložky, trubky speciálně zhotovené pro laboratoře, izolační trubky a příslušenství a ostatní trubky k elektrotechnickým účelům)

6907 22

Keramické dlaždice a obkládačky, obkládačky pro krby nebo stěny, s koeficientem nasákavosti vody > 0,5 % hmotnostních, avšak <= 10 % hmotnostních (jiné než mozaikové kostky a keramické zakončovací prvky)

6907 40

keramické zakončovací prvky

6909 90

Keramické žlaby, kádě a podobné nádrže používané v zemědělství; keramické hrnce, nádoby a podobné výrobky používané pro přepravu nebo balení zboží (jiné než víceúčelové skladovací nádoby pro laboratoře, nádoby pro obchody a výrobky pro domácnost)

7002 20

Skleněné tyče, neopracované

7002 31

Trubice z taveného křemene nebo jiného křemenného skla, neopracované

7002 32

Trubice ze skla s lineárním koeficientem teplotní roztažnosti nepřesahujícím 5 × 10–6 K–1 v rozmezí teplot od 0 °C do 300 °C, neopracované (jiné než trubice ze skla s lineárním koeficientem teplotní roztažnosti nepřesahujícím 5 × 10–6 K–1 v rozmezí teplot od 0 °C do 300 °C)

7002 39

Skleněné trubice, neopracované (jiné než trubice s lineárním koeficientem teplotní roztažnosti nepřesahujícím 5 × 10–6 K–1 v rozmezí teplot od 0 °C do 300 °C nebo z taveného křemene nebo jiného křemenného skla)

7003 30

Profilované sklo, též s absorpční, reflexní nebo nereflexní vrstvou, avšak jinak neopracované

7004 20

Tažené a foukané sklo v tabulích, barvené ve hmotě, zakalené, přejímané nebo s absorpční, reflexní nebo nereflexní vrstvou, avšak jinak neopracované

7005 10

Plavené sklo a sklo na povrchu broušené nebo leštěné, v tabulích, s absorpční, reflexní nebo nereflexní vrstvou, avšak jinak neopracované (jiné než sklo s drátěnou vložkou)

7005 30

Plavené sklo a sklo na povrchu broušené nebo leštěné, v tabulích, též s absorpční, reflexní nebo nereflexní vrstvou, s drátěnou vložkou, avšak jinak neopracované

7007 11

Tvrzené (temperované) bezpečnostní sklo, v rozměrech a tvarech vhodných k zabudování do motorových vozidel, letadel, kosmických lodí, plavidel a jiných vozidel

7007 29

Vrstvené bezpečnostní sklo (jiné než sklo v rozměrech a tvarech vhodných k zabudování do motorových vozidel, letadel, kosmických lodí, plavidel nebo jiných vozidel, izolační jednotky z několika skleněných tabulí)

7011 10

Skleněné pláště, včetně žárovkových baněk a baněk pro elektronky, otevřené, a jejich skleněné části a součásti, bez vnitřního vybavení, pro elektrické osvětlení

7202 92

Ferovanad

7207 12

Polotovary ze železa nebo nelegované oceli obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, obdélníkového (jiného než čtvercového) příčného průřezu, jehož šířka je dvojnásobek tloušťky nebo více

7208 25

Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, ve svitcích, pouze válcované za tepla, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o tloušťce 4,75 mm nebo větší, mořené, bez vzorku v reliéfu

7208 90

Ploché válcované výrobky ze železa nebo oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla a dále opracované, avšak neplátované, nepokovené ani nepotažené

7209 25

Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, jiné než ve svitcích, pouze válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené, o tloušťce 3 mm nebo větší

7209 28

Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, jiné než ve svitcích, pouze válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené, o tloušťce menší než 0,5 mm

7210 90

Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), plátované, pokovené nebo potažené (jiné než pokovené nebo potažené cínem, pokovené nebo potažené olovem, zinkem, oxidy chromu nebo chromem a oxidy chromu nebo hliníkem, barvené, lakované nebo potažené plasty)

7211 13

Ploché výrobky válcované za tepla ze železa nebo nelegované oceli, válcované ze čtyř stran nebo v uzavřeném kalibru, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o šířce > 150 mm avšak < 600 mm a tloušťce ≥ 4 mm, jiné než ve svitcích, bez vzorku v reliéfu (obecné známé jako „široká ocel“)

7211 14

Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o tloušťce 4,75 mm nebo větší (jiné než „široká ocel“)

7211 29

Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, pouze válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené, obsahující 0,25 % hmotnostních nebo více uhlíku

7212 10

Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), pokovené nebo potažené cínem

7212 60

Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), plátované

7213 20

Tyče a pruty, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích, z nelegované automatové oceli (jiné než tyče a pruty s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování)

7213 99

Tyče a pruty, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích, ze železa nebo nelegované oceli (jiné než výrobky s kruhovým příčným průřezem o průměru menším než 14 mm, tyče a pruty z automatové oceli a tyče a pruty s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování)

7215 50

Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované (jiné než z automatové oceli)

7216 10

Profily ve tvaru U, I nebo H ze železa nebo nelegované oceli, po válcování, tažení nebo protlačování za tepla již dále neopracované, o výšce menší než 80 mm

7216 22

Profily ve tvaru T ze železa nebo nelegované oceli, po válcování, tažení nebo protlačování za tepla již dále neopracované, o výšce menší než 80 mm

7216 33

Profily ve tvaru H ze železa nebo nelegované oceli, po válcování, tažení nebo protlačování za tepla již dále neopracované, o výšce 80 mm nebo větší

7216 69

Úhelníky, tvarovky a profily, ze železa nebo nelegované oceli, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované (jiné než profilované plechy)

7218 91

Polotovary z nerezavějící oceli pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu

7219 24

Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce menší než 3 mm

7222 30

Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli, tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena a dále opracované nebo po kování již dále neopracované nebo kované nebo tvářené za tepla jinými způsoby a dále opracované

7224 10

Legovaná ocel, jiná než nerezavějící, v ingotech nebo v jiných primárních formách (kromě odpadu a šrotu ve formě ingotů a výrobků získaných kontinuálním litím)

7225 19

Ploché válcované výrobky, o šířce 600 mm nebo větší, z křemíkové elektrotechnické oceli, s neorientovanou strukturou

7225 30

Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)

7225 99

Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované (jiné než pokovené nebo potažené zinkem a výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)

7226 91

Ploché výrobky válcované za tepla, o šířce < 600 mm, z legované oceli (jiné než nerezavějící, rychlořezné a křemíkové elektrotechnické oceli)

7228 30

Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, po válcování za tepla, tažení za tepla nebo protlačování za tepla již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)

7228 60

Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena a dále opracované, nebo tvářené za tepla a dále opracované, j. n. (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)

7228 70

Úhelníky, tvarovky a profily z legované oceli jiné než nerezavějící, jinde neuvedené

7228 80

Duté vrtné tyče a pruty, z legované nebo nelegované oceli

7229 90

Dráty z legované oceli jiné než nerezavějící, ve svitcích (jiné než tyče a pruty a dráty z křemíkomanganové oceli)

7301 20

Úhelníky, tvarovky a profily, ze železa nebo oceli, svařované

7304 24

Pažnice a trubky, bezešvé, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, z nerezavějící oceli

7305 39

Trouby a trubky s kruhovým příčným průřezem, s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm, ze železa nebo oceli, svařované (jiné než výrobky podélně svařované nebo používané pro ropovody nebo plynovody nebo používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)

7306 50

Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící (jiné než trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)

7307 22

Kolena, ohyby a nátrubky, se závitem

7309 00

Nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), ze železa nebo oceli, o objemu převyšujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením

7314 12

Nekonečné pásy z drátů z nerezavějící oceli, pro stroje

7318 24

Příčné klíny a závlačky, ze železa nebo oceli

7320 20

Šroubové (spirálové) pružiny, ze železa nebo oceli (jiné než ploché spirálové pružiny, hodinové a hodinkové pružiny, pružiny pro tyče a rukojeti deštníků a slunečníků a tlumiče nárazů třídy 17)

7322 90

Ohřívače vzduchu a rozvaděče teplého vzduchu (včetně rozvaděčů, které rovněž mohou rozvádět čerstvý nebo upravený vzduch), nevytápěné elektricky, s vestavěným motoricky poháněným ventilátorem nebo dmychadlem, a jejich části a součásti, ze železa nebo oceli

7324 29

Vany, z ocelového plechu

7407 10

Tyče, pruty a profily, z rafinované mědi

7408 11

Dráty z rafinované mědi, jejichž největší rozměr příčného průřezu převyšuje 6 mm

7408 19

Dráty z rafinované mědi, jejichž největší rozměr příčného průřezu převyšuje 6 mm

7409 11

Desky, plechy a pásy z rafinované mědi, ve svitcích, o tloušťce převyšující 0,15 mm (jiné než plechová mřížovina a pásy a elektricky izolované pásy)

7409 19

Desky, plechy a pásy z rafinované mědi, jiné než ve svitcích, o tloušťce převyšující 0,15 mm (jiné než plechová mřížovina a pásy a elektricky izolované pásy)

7409 40

Desky, plechy a pásy ze slitin na bázi měď-nikl (kupronikl) nebo ze slitin na bázi měď-nikl-zinek (alpaka, niklová mosaz), o tloušťce převyšující 0,15 mm (jiné než plechová mřížovina a pásy a elektricky izolované pásy)

7411 29

Trouby a trubky ze slitin mědi (jiné než ze slitin na bázi měď-zinek (mosaz), ze slitin na bázi měď-nikl (kupronikl) nebo ze slitin na bázi měď-nikl-zinek (alpaka, niklová mosaz))

7415 21

Podložky (včetně pružných podložek a pružných pojistných podložek), z mědi

7505 11

Tyče, pruty, profily a dráty, z nelegovaného niklu, jinde neuvedené (jiné než elektricky izolované výrobky)

7505 21

Dráty z nelegovaného niklu (jiné než elektricky izolované výrobky)

7506 10

Desky, plechy, pásy a fólie, z nelegovaného niklu (jiné než mřížové desky, plechy nebo pásy)

7507 11

Trouby a trubky z nelegovaného niklu

7508 90

Výrobky z niklu

7605 19

Dráty z nelegovaného hliníku, jejichž největší rozměr příčného průřezu nepřesahuje 7 mm (jiné než splétaná lanka, kabely, provazy a jiné výrobky čísla 7614 , elektricky izolované dráty, struny pro hudební nástroje)

7605 29

Dráty ze slitin hliníku, jejichž největší rozměr příčného průřezu nepřesahuje 7 mm (jiné než splétaná lanka, kabely, provazy a jiné výrobky čísla 7614 , elektricky izolované dráty, struny pro hudební nástroje)

7606 92

Desky, plechy a pásy ze slitin hliníku, o tloušťce převyšující 0,2 mm (jiné než čtvercové nebo obdélníkové)

7607 20

Hliníkové fólie na podložce, o tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky) nepřesahující 0,2 mm (jiné než ražební fólie čísla 3212 a fólie zhotovené jako materiál pro ozdobu vánočních stromků)

7611 00

Nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby, z hliníku, pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu převyšujícím 300 l, nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací (jiné než nádoby speciálně konstruované nebo vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy)

7612 90

Hliníkové sudy, barely, plechovky, krabice nebo podobné nádoby, včetně pevných válcovitých (trubkovitých) zásobníků, pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu nepřesahujícím 300 l, j. n.

7613 00

Hliníkové nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn

7616 10

Hřebíky, cvočky, skoby a sponky (jiné než čísla 8305 ), šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky a podobné výrobky…

7804 11

Desky, plechy, pásy a fólie z olova; olověný prášek a šupiny (vločky) – Desky, plechy, pásy a fólie – Plechy, pásy a fólie o tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky) nepřesahující 0,2 mm

7804 19

Desky, plechy, pásy a fólie z olova; olověný prášek a šupiny (vločky) – Desky, plechy, pásy a fólie – Ostatní

7905 00

Zinkové desky, plechy, pásy a fólie

8001 20

Slitiny cínu, netvářené (surové)

8003 00

Cínové tyče, pruty, profily a dráty

8007 00

Výrobky z cínu

8101 10

Wolframový prášek

8102 97

Molybdenový odpad a šrot (jiný než popel a zbytky obsahující molybden)

8105 90

Výrobky z kobaltu

8109 31

Zirkoniový odpad a šrot – Obsahující méně než 1 hmotnostní díl hafnia na 500 hmotnostních dílů zirkonia

8109 39

Zirkoniový odpad a šrot – Ostatní

8109 91

Výrobky ze zirkonia – Obsahující méně než 1 hmotnostní díl hafnia na 500 hmotnostních dílů zirkonia

8109 99

Výrobky ze zirkonia – Ostatní

8202 20

Pásové pilové listy z obecných kovů

8207 60

Nástroje na vyvrtávání nebo protahování

8208 10

Nože a řezné čepele pro stroje nebo mechanická zařízení – pro opracování kovů

8208 20

Nože a řezné čepele pro stroje nebo mechanická zařízení – pro opracování dřeva

8208 30

Nože a řezné čepele pro stroje nebo mechanická zařízení – používané v potravinářském průmyslu

8208 90

Nože a řezné čepele pro stroje nebo mechanická zařízení – ostatní

8301 20

Zámky pro motorová vozidla, z obecných kovů

8301 70

Klíče předkládané samostatně

8302 30

Ostatní úchytky, kování a podobné výrobky pro motorová vozidla

8307 10

Ohebné trubky ze železa nebo oceli, též s příslušenstvím (fitinky)

8309 90

Zátky, závěry lahví a víčka, včetně šroubovacích víček a nalévacích zátek, odtrhovací uzávěry pro lahve, plomby a jiné příslušenství obalů, z obecných kovů (jiné než korunkové uzávěry)

8402 12

Vodotrubné kotle vyrábějící páru v množství nepřesahujícím 45 tun za hodinu

8402 19

Ostatní parní kotle, včetně hybridních kotlů

8402 20

Kotle zvané „na přehřátou vodu“

8402 90

Parní kotle (jiné než kotle k ústřednímu vytápění schopné dodávat jak horkou vodu, tak i nízkotlakou páru); kotle zvané „na přehřátou vodu“ – Části a součásti

8404 10

Pomocná zařízení pro použití s kotli čísel 8402 nebo 8403 , například ohříváky vody tzv. ekonomizéry, přehříváky páry, odstraňovače sazí, zařízení na rekuperaci plynů

8404 20

Kondenzátory pro parní pohonné jednotky

8404 90

Plynové generátory pro výrobu generátorového nebo vodního plynu, též vybavené čističi plynů; vyvíječe acetylenu a podobné plynové generátory pro výrobu plynu mokrou cestou, též vybavené čističi plynů – Části a součásti

8405 90

Části a součásti plynových generátorů pro výrobu generátorového nebo vodního plynu, vyvíječů acetylenu nebo podobných plynových generátorů pro výrobu plynu mokrou cestou, jinde neuvedené

8406 90

Parní turbíny – Části a součásti

8412 10

Reaktivní motory, jiné než proudové motory

8412 21

Motory a pohony – s lineárním pohybem (hydraulické válce)

8412 29

Hydraulické motory a pohony – Ostatní

8412 39

Pneumatické motory a pohony – Ostatní

8414 90

Vzduchová čerpadla nebo vývěvy, kompresory a ventilátory na vzduch nebo jiný plyn; ventilační nebo recirkulační odsávače s ventilátorem, též s vestavěnými filtry; plynotěsné skříně biologické bezpečnosti, též s vestavěnými filtry – Části a součásti

8415 83

Ostatní klimatizační zařízení skládající se z motorem poháněného ventilátoru a ze zařízení na změnu teploty a vlhkosti vzduchu, včetně takových zařízení, ve kterých nemůže být vlhkost vzduchu regulována odděleně – bez vestavěné chladicí jednotky

8416 10

Hořáky pro topeniště na kapalná paliva

8416 20

Hořáky pro topeniště na prášková nebo plynná paliva, včetně kombinovaných hořáků

8416 30

Mechanická přikládací zařízení, včetně jejich mechanických roštů, mechanická zařízení pro odstraňování popela a podobná zařízení (kromě hořáků)

8416 90

Části a součásti hořáků pro topeniště, například mechanických přikládacích zařízení, včetně jejich mechanických roštů, mechanických zařízení pro odstraňování popela a podobných zařízení

8417 20

Neelektrické pekárenské pece, včetně pecí na výrobu sušenek a jemného pečiva

8419 19

Neelektrické průtokové nebo zásobníkové ohřívače vody (jiné než plynové průtokové ohřívače vody a kotle nebo ohřívače vody pro ústřední vytápění)

8420 99

Části a součásti kalandrů nebo jiných válcovacích strojů, jiných než strojů na válcování kovů nebo skla, válce pro tyto stroje – Ostatní

8421 19

Odstředivky, včetně odstředivých ždímaček – ostatní

8421 91

Části a součásti odstředivek, včetně odstředivých ždímaček

8424 89 40

Mechanické přístroje ke stříkání, rozstřikování (rozmetávání) nebo rozprašování používané výhradně nebo hlavně pro výrobu desek plošných spojů nebo sestav desek plošných spojů

8424 90 20

Části a součásti mechanických přístrojů podpoložky 8424 89 40

8425 11

Kladkostroje a zdvihací zařízení, jiné než skipové výtahy nebo zdvihací zařízení na zdvihání vozidel, poháněné elektrickým motorem

8426 12

Mobilní zvedací rámy na pneumatikách a zdvižné obkročné vozíky a portálové nízkozdvižné vozíky

8426 99

Lodní otočné sloupové jeřáby; jeřáby, včetně lanových jeřábů; mobilní zdvihací rámy, zdvižné obkročné vozíky, portálové nízkozdvižné vozíky a jeřábové vozíky – Ostatní

8428 20

Pneumatické elevátory a dopravníky

8428 32

Ostatní elevátory a dopravníky pro nepřetržité přemísťování zboží nebo materiálů – Ostatní, korečkového typu

8428 33

Ostatní elevátory a dopravníky pro nepřetržité přemísťování zboží nebo materiálů – Ostatní, pásového typu

8428 90

Ostatní stroje a přístroje

8429 19

Buldozery a angldozery – Ostatní

8429 59

Mechanické lopaty, rypadla a lopatové nakladače – Ostatní

8430 10

Beranidla a vytahovače pilot

8430 39

Brázdicí a zásekové stroje pro těžbu uhlí nebo hornin a stroje pro ražení tunelů, chodeb a štol – Ostatní

8439 10

Stroje a přístroje pro výrobu buničiny (papíroviny) z vláknitého celulózového materiálu

8439 30

Stroje a přístroje pro konečnou úpravu papíru, kartónu nebo lepenky

8440 90

Stroje a přístroje pro brožování a vazbu knih, včetně strojů na sešívání knih – Části a součásti

8441 30

Stroje pro výrobu krabic, beden, pouzder, tub, válců nebo podobných obalů, jinak než tvarováním

8442 40

Části a součásti výše uvedených strojů, přístrojů a zařízení

8443 13

Ostatní ofsetové tiskařské stroje a přístroje

8443 15

Typografické tiskařské stroje a přístroje, jiné než kotoučové, kromě strojů a přístrojů pro flexografický tisk

8443 16

Stroje a přístroje pro flexografický tisk

8443 17

Hlubotiskové stroje a přístroje

8443 91

Části, součásti a příslušenství tiskařských strojů a přístrojů určených k tisku pomocí desek, válců a jiných pomůcek čísla 8442

8444 00

Stroje k vytlačování, protahování, tvarování nebo stříhání chemických textilních materiálů

8448 11

Listovky a žakárové stroje; stroje k redukci, děrování nebo kopírování štítků (karet) nebo stroje ke spojování štítků (karet) po jejich děrování

8448 19

Přídavná (pomocná) strojní zařízení pro stroje čísel 8444 , 8445 , 8446 nebo 8447 – Ostatní

8448 33

Vřetena, křídla, dopřádací prstence a běžce (prstencového spřádacího stroje)

8448 42

Paprsky pro tkalcovské stavy, nitěnky a listy brdové

8448 49

Části, součásti a příslušenství tkalcovských stavů nebo jejich přídavného (pomocného) strojního zařízení – Ostatní

8448 51

Platiny, jehly a ostatní výrobky používané pro vytváření oček

8451 10

Stroje a přístroje pro chemické čištění

8451 29

Sušičky – Ostatní

8451 30

Žehlicí stroje a přístroje (včetně žehlicích lisů)

8451 90

Stroje a přístroje (jiné než čísla 8450 ) pro praní, čištění, ždímání, sušení, žehlení (včetně žehlicích lisů), bělení, barvení, apretování, konečnou úpravu nebo impregnování textilních přízí, textilií nebo zcela zhotovených textilních výrobků a stroje na nanášení pasty na základové tkaniny nebo jiné podložky používané při výrobě podlahových krytin jako je linoleum; stroje pro navíjení, odvíjení, skládání a plisování, stříhání nebo zoubkování či vykrajování textilií – Části a součásti

8453 10

Stroje a přístroje pro přípravu, vyčiňování nebo zpracování kůží, kožek nebo usní

8453 80

Ostatní stroje a přístroje

8453 90

Stroje a přístroje pro přípravu, vyčiňování nebo zpracování kůží, kožek nebo usní nebo pro výrobu nebo opravy obuvi nebo jiných výrobků z kůží, kožek nebo usní, jiné než šicí stroje – Části a součásti

8454 10

Konvertory

8459 10

Stroje s pohyblivou hlavou

8459 70

Ostatní stroje na řezání vnějších nebo vnitřních závitů

8461 20

Stroje pro obrážení nebo drážkování, pro opracování kovů, karbidů kovů nebo cermetů

8461 30

Protahovací stroje, pro opracování kovů, karbidů kovů nebo cermetů

8461 40

Stroje k obrábění ozubených kol, broušení ozubených kol nebo pro konečnou úpravu ozubených kol

8461 90

Obráběcí stroje k hoblování, obrážení, drážkování, protahování, obrábění ozubených kol, broušení ozubených kol nebo pro konečnou úpravu ozubených kol, strojní pily, odřezávací stroje a jiné obráběcí stroje pracující úběrem kovů nebo cermetů, jinde neuvedené ani nezahrnuté – Ostatní

8465 20

Obráběcí centra

8465 93

Stroje na broušení, hlazení nebo leštění

8465 94

Ohýbací nebo spojovací stroje

8466 10

Nástrojové držáky a samočinné závitořezné hlavy

8466 92

Ostatní části, součásti a příslušenství vhodné pro použití výhradně nebo hlavně se stroji a přístroji čísel 8456 až 8465 , včetně upínacích zařízení nebo nástrojových držáků, samočinných závitořezných hlav, dělicích hlav a jiných speciálních přídavných zařízení ke strojům; nástrojové držáky pro všechny typy ručních nástrojů a nářadí – Pro stroje čísla 8464

8472 10

Rozmnožovací stroje

8472 30

Stroje na třídění nebo skládání korespondence nebo pro její vkládání do obálek nebo pásek, stroje na otvírání, zavírání nebo pečetění korespondence a stroje na přilepování nebo razítkování poštovních známek

8473 21

Části, součásti a příslušenství elektronických počítacích strojů položek 8470 10 , 8470 21 nebo 8470 29

8474 10

Stroje a přístroje na třídění, prosévání, oddělování nebo praní

8474 39

Stroje a přístroje k míchání nebo hnětení – Ostatní

8474 80

Stroje a přístroje na třídění, prosévání, oddělování, praní, drcení, mletí, míchání nebo hnětení zemin, kamenů, rud nebo jiných pevných nerostných hmot (též ve formě prášku nebo kaše); stroje na aglomerování, lisování nebo tváření pevných nerostných paliv, keramických hmot, netvrzeného cementu, sádry nebo jiných práškovitých nebo kašovitých nerostných hmot; stroje na tvarování odlévacích forem z písku – Ostatní stroje a přístroje

8475 21

Stroje pro výrobu optických vláken a jejich předlisků

8475 29

Stroje pro výrobu nebo opracování skla nebo skleněných výrobků za tepla – Ostatní

8475 90

Stroje a zařízení pro montáž žárovek nebo elektronových lamp, trubic, elektronek nebo výbojek nebo bleskových žárovek, ve skleněných pouzdrech; stroje pro výrobu nebo opracování skla nebo skleněných výrobků za tepla – Části a součásti

8477 40

Stroje na tvarování podtlakem a ostatní stroje na tvarování za tepla

8477 51

Na lisování pneumatik nebo pro obnovování (protektorování) pneumatik nebo lisování či jiné tvarování duší pneumatik

8479 10

Stroje a přístroje pro veřejné práce, stavebnictví nebo podobné práce

8479 30

Lisy na výrobu třískových desek nebo dřevovláknitých desek ze dřeva nebo jiných dřevitých materiálů a ostatní stroje a přístroje na zpracování dřeva či korku

8479 50

Průmyslové roboty, jinde neuvedené ani nezahrnuté

8479 90

Stroje a mechanická zařízení s vlastní individuální funkcí, jinde v kapitole 84 neuvedené ani nezahrnuté – Části a součásti

8480 20

Formovací základny

8480 30

Modely pro formy

8480 60

Formy na nerostné materiály

8481 10

Redukční ventily

8481 20

Ventily pro olejohydraulické nebo pneumatické převody

8481 40

Pojistné nebo odvzdušňovací ventily

8482 20

Kuželíková ložiska, včetně sestav kuželových a kuželíkových ložisek

8482 91

Kuličky, jehly a válečky

8482 99

Ostatní části a součásti

8484 10

Těsnění a podobné výrobky z kovového plechu kombinovaného s jiným materiálem nebo ze dvou nebo více vrstev kovu

8484 20

Mechanické ucpávky

8484 90

Těsnění a podobné výrobky z kovového plechu kombinovaného s jiným materiálem nebo ze dvou nebo více vrstev kovu; soubory (sady) nebo sestavy těsnění a podobných výrobků, různého složení, uložené v sáčcích, obálkách, vacích, pouzdrech nebo v podobných obalech; mechanické ucpávky – Ostatní

8501 33

Ostatní motory na stejnosměrný proud; generátory stejnosměrného proudu, jiné než fotovoltaické generátory – s výkonem převyšujícím 75 kW, avšak nepřesahujícím 375 kW

8501 62

Generátory střídavého proudu (alternátory), jiné než fotovoltaické generátory, s výkonem převyšujícím 75 kVA, avšak nepřesahujícím 375 kVA

8501 63

Generátory střídavého proudu (alternátory), jiné než fotovoltaické generátory, s výkonem převyšujícím 375 kVA, avšak nepřesahujícím 750 kVA

8501 64

Generátory střídavého proudu (alternátory), jiné než fotovoltaické generátory, s výkonem převyšujícím 750 kVA

8502 31

Generátorová soustrojí, poháněná energií větru

8502 39

Ostatní generátorová soustrojí – Ostatní

8502 40

Elektrické rotační měniče

8504 33

Transformátory s výkonem převyšujícím 16 kVA, avšak nepřesahujícím 500 kVA

8504 34

Transformátory s výkonem převyšujícím 500 kVA

8505 20

Elektromagnetické spojky, převody a brzdy

8506 90

Galvanické články a baterie – Části a součásti

8507 30

Elektrické akumulátory, včetně separátorů pro ně, též pravoúhlých (včetně čtvercových) – Niklo-kadmiové

8514 31

Pece s elektronovým svazkem

8525 50

Vysílací přístroje

8530 90

Elektrické přístroje a zařízení signalizační, bezpečnostní nebo pro řízení železniční, tramvajové, silniční dopravy a dopravy po vnitrozemských vodních cestách, pro parkovací zařízení a pro vybavení přístavů nebo letišť (jiné než čísla 8608 ) – Části a součásti

8532 10

Pevné kondenzátory konstruované pro použití v obvodech o 50/60 Hz a které mají jalový výkon nejméně 0,5 kVAr (silové kondenzátory)

8533 29

Ostatní pevné rezistory – Ostatní

8535 30

Odpojovače a vypínače zátěže

8535 90

Elektrická zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně elektrických obvodů, nebo k jejich zapojování, spojování a připojování (například vypínače, spínače, pojistky, bleskojistky, omezovače napětí, omezovače proudu, zástrčky a jiné konektory, rozvodné skříně), pro napětí převyšující 1 000  V – Ostatní

8539 41

Obloukovky

8540 20

Snímací elektronky televizních kamer; elektronové měniče a zesilovače obrazu; ostatní fotokatodové elektronky

8540 60

Ostatní obrazovky (CRT)

8540 79

Mikrovlnné elektronky (například magnetrony, klystrony, permaktrony, karcinotrony), kromě elektronek s řídicí mřížkou – Ostatní

8540 81

Přijímací nebo zesilovací elektronky a trubice

8540 89

Ostatní elektronky a trubice – Ostatní

8540 91

Části a součásti obrazovek (CRT)

8540 99

Ostatní části a součásti

8543 10

Urychlovače částic

8547 90

Izolační části a součásti pro elektrické stroje, přístroje nebo zařízení, vyrobené zcela z izolačních materiálů nebo jen s jednoduchými, do materiálu vlisovanými drobnými kovovými součástmi (například s objímkami se závitem), sloužícími výhradně k připevňování, jiné než izolátory čísla 8546 ; elektroinstalační trubky a jejich spojky z obecných kovů, s vnitřní izolací – Ostatní

8602 90

Lokomotivy a malé posunovací lokomotivy akumulátorové

8604 00

Vozidla pro údržbu železničních nebo tramvajových tratí nebo traťovou službu, též s vlastním pohonem (například dílenské vozy, jeřábové vozy, vozy vybavené podbíječkami štěrkového lože, vyrovnávačky kolejí, zkušební vozy a drezíny)

8606 92

Ostatní železniční nebo tramvajové nákladní vozy a vagony, bez vlastního pohonu – Otevřené, s nesnímatelnými bočnicemi, o výšce převyšující 60 cm

8701 21

Silniční návěsové tahače – Pouze se vznětovým pístovým motorem s vnitřním spalováním (dieselovým motorem nebo motorem se žárovou hlavou)

8701 22

Silniční návěsové tahače – Se vznětovým pístovým motorem s vnitřním spalováním (dieselovým motorem nebo motorem se žárovou hlavou) a s elektrickým motorem jako hnacími motory

8701 23

Silniční návěsové tahače – Se zážehovým spalovacím pístovým motorem s vnitřním spalováním a s elektrickým motorem jako hnacími motory

8701 24

Silniční návěsové tahače – Pouze s elektrickým hnacím motorem

8701 30

Pásové traktory a tahače (jiné než jednonápravové malotraktory)

8704 10

Terénní vyklápěcí vozy (dampry)

8704 22

Ostatní motorová vozidla pro přepravu nákladu – o celkové hmotnosti vozidla převyšující 5 tun, avšak nepřesahující 20 tun:

8704 32

Ostatní motorová vozidla pro přepravu nákladu – o celkové hmotnosti vozidla převyšující 5 tun

8705 20

Pojízdné vrtné soupravy

8705 30

Požární automobily

8705 90

Motorová vozidla pro zvláštní účely, jiná než vozidla konstruovaná především pro dopravu osob nebo nákladu (například vyprošťovací automobily, jeřábové automobily, požární automobily, nákladní automobily s míchačkou na beton, zametací automobily, kropicí automobily, pojízdné dílny, pojízdné rentgenové stanice) – Ostatní

8709 90

Vozíky s vlastním pohonem, nevybavené zdvihacím nebo manipulačním zařízením, typů používaných v továrnách, skladech, přístavech nebo na letištích k přepravě zboží na krátké vzdálenosti; malé tahače používané na železničních nástupištích; jejich části a součásti – Části a součásti

8716 20

Samonakládací nebo samovýklopné přívěsy a návěsy pro zemědělské účely

8716 39

Ostatní přívěsy a návěsy pro přepravu nákladu – Ostatní

9010 10

Přístroje a vybavení pro automatické vyvolávání fotografických (včetně kinematografických) filmů nebo papírů ve svitcích nebo pro automatické exponování vyvolaných filmů na svitky fotografického papíru

9015 40

Fotogrammetrické zaměřovací nástroje a přístroje

9015 80

Ostatní nástroje a přístroje

9015 90

Geodetické, topografické, zeměměřičské, nivelační, fotogrammetrické zaměřovací, hydrografické, oceánografické, hydrologické, meteorologické nebo geofyzikální nástroje a přístroje, kromě kompasů; dálkoměry – Části, součásti a příslušenství

9029 10

Otáčkoměry, počítače výrobků, taxametry, měřiče ujeté vzdálenosti, krokoměry a podobné přístroje

9031 20

Zkušební zařízení

9032 81

Ostatní automatické regulační nebo kontrolní přístroje a zařízení – Hydraulické nebo pneumatické – Ostatní

9401 10

Sedadla pro letadla

9401 20

Sedadla pro motorová vozidla

9403 30

Kancelářský dřevěný nábytek

9406 10

Montované stavby ze dřeva

9406 90

Montované stavby, též úplné nebo již smontované – Ostatní

9606 30

Formy na knoflíky a ostatní části a součásti knoflíků; knoflíkové polotovary

9608 91

Hroty a špičky per

9612 20

Z chemických vláken, o šířce menší než 30 mm, trvale zamontované v plastových nebo kovových kazetách, používané v automatických psacích strojích, zařízeních pro automatizované zpracování dat a jiných strojích


PŘÍLOHA VII

V příloze XXIV nařízení (EU) č. 833/2014 se název nahrazuje tímto:

„Seznam zboží podle čl. 3ea odst. 5 písm. a)“.


PŘÍLOHA VIII

Doplňuje se nová příloha, která zní:

„PŘÍLOHA XXVI

SEZNAM ZBOŽÍ PODLE ČL. 3o ODST. 1 A 2

 

Kód KN

Název zboží

 

7108

Zlato (včetně zlata pokoveného platinou), netepané nebo ve formě polotovarů nebo prachu

 

7112 91

Odpad a šrot ze zlata, včetně kovu plátovaného zlatem, avšak s výjimkou odpadu obsahujícího jiné drahé kovy

Ex

7118 90

Zlaté mince“.


PŘÍLOHA IX

Doplňuje se nová příloha, která zní:

„PŘÍLOHA XXVII

SEZNAM ZBOŽÍ PODLE ČL. 3o ODST. 3

 

Kód KN

Název zboží

Ex

7113

Šperky a klenoty a jejich části a součásti ze zlata nebo zlato obsahující nebo z kovů plátovaných zlatem

Ex

7114

Zlatnické nebo stříbrnické zboží a jejich části a součásti ze zlata, zlato obsahující nebo z kovů plátovaných zlatem“.


21.7.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 193/133


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2022/1270

ze dne 21. července 2022,

kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rada dne 17. března 2014 přijala nařízení (EU) č. 269/2014.

(2)

Unie nadále neochvějně podporuje svrchovanost a územní celistvost Ukrajiny.

(3)

Vzhledem k závažnosti situace se Rada domnívá, že by na seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze I nařízení (EU) č. 269/2014 mělo být doplněno 48 osob a 9 subjektů nesoucích odpovědnost za činnosti narušující nebo ohrožující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

(4)

Nařízení (EU) č. 269/2014 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Na seznam obsažený v příloze I nařízení (EU) č. 269/2014 se doplňují osoby a subjekty uvedené v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. července 2022.

Za Radu

předseda

M. BEK


(1)  Úř. věst. L 78, 17.3.2014, s. 6.


PŘÍLOHA

Na seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů obsažený v příloze I nařízení (EU) č. 269/2014 se doplňují tyto osoby a subjekty:

Osoby

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„1182.

Adam Sultanovich DELIMKHANOV

(Адам Султанович ДЕЛИМХАНОВ)

Datum narození: 25.9.1969

Místo narození: Běnoj, Rusko

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Od 19. září 2021 poslanec Státní dumy Ruské federace, první místopředseda Výboru pro bezpečnost a boj proti korupci.

Odpovědný za rozmísťování čečenských sil v oblasti Donbasu od března 2022 a za velení při obléhání města Mariupol v březnu 2022. Od počátku útočné války Ruska proti Ukrajině se osobně podílel na přípravě útoků. Za tyto činy mu bylo dne 26. dubna 2022 uděleno výnosem prezidenta Ruské federace státní vyznamenání „Hrdina Ruské federace“.

Z titulu své funkce nese odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, nebo tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

21.7.2022

1183.

Sharip Sultanovich DELIMKHANOV

(Шерип Султанович ДЕЛИМХАНОВ)

Datum narození: 23.4.1980

Místo narození: Džalka, Rusko

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Velitel čečenské odnože Národní gardy Ruské federace.

Odpovědný za velení čečenským silám během útočné války Ruska proti Ukrajině, mimo jiné v oblasti Kyjeva a Donbasu.

Z titulu své funkce nese odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, nebo tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

21.7.2022

1184.

Alibek Sultanovich DELIMKHANOV

(Алибек Султанович ДЕЛИМХАНОВ)

Datum narození: 16.10.1974

Místo narození: Džalka, Rusko

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Zástupce velitele čečenské odnože Národní gardy Ruské federace.

Odpovědný za velení čečenským silám během útočné války Ruska proti Ukrajině, mimo jiné v oblasti Kyjeva a Donbasu.

Z titulu své funkce nese odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, nebo tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

21.7.2022

1185.

Viktor Nikolayevich STRIGUNOV

(Виктор Николаевич СТРИГУНОВ)

Datum narození: 27.10.1958

Místo narození: Dubovoje, Rusko

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

První náměstek ředitele Federální služby Národní gardy Ruské federace – vrchní velitel Národní gardy Ruské federace.

Jednotky Národní gardy Ruské federace (Rosgvardija) byly vyslány do oblastí pod kontrolou ruských orgánů, jako jsou Cherson, Heničesk, Berďansk a některé části Mariupolu, aby potlačily protesty místního obyvatelstva. Rovněž se podílely na zabíjení, znásilňování a mučení civilních obyvatel v ukrajinské obci Buča. Příslušníci jednotek Rosgvardija zatýkali proukrajinské občany a zavedli správu vykonávanou vojenskou policií.

Viktor Strigunov tedy z titulu své funkce nese odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, nebo tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

21.7.2022

1186.

Oleg Anatolyevich PLOKHOI

(Олег Анатольевич ПЛОХОЙ)

Datum narození: 4.12.1968

Místo narození: Kyjev, Ukrajina

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Státní tajemník, náměstek ředitele Federální služby Národní gardy Ruské federace – vrchní velitel Národní gardy Ruské federace.

Jednotky Národní gardy Ruské federace (Rosgvardija) byly vyslány do oblastí pod kontrolou ruských orgánů, jako jsou Cherson, Heničesk, Berďansk a některé části Mariupolu, aby potlačily protesty místního obyvatelstva. Rovněž se podílely na zabíjení, znásilňování a mučení civilních obyvatel v ukrajinské obci Buča. Příslušníci jednotek Rosgvardija zatýkali proukrajinské občany a zavedli správu vykonávanou vojenskou policií.

Oleg Plochoj tedy z titulu své funkce nese odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině nebo které brání působení mezinárodních organizací na Ukrajině, nebo tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

21.7.2022

1187.

Yuri Viktorovich YASHIN

(Юрий Викторович ЯШИН)

Datum narození: 11.3.1967

Místo narození: Mednogorsk, Rusko

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Náčelník Generálního štábu vojsk Národní gardy Ruské federace, náměstek ředitele Federální služby vojsk Národní gardy Ruské federace – vrchní velitel vojsk Národní gardy Ruské federace.

Jednotky Národní gardy Ruské federace (Rosgvardija) byly vyslány do oblastí pod kontrolou ruských orgánů, jako jsou Cherson, Heničesk, Berďansk a některé části Mariupolu, aby potlačily protesty místního obyvatelstva. Rovněž se podílely na zabíjení, znásilňování a mučení civilních obyvatel v ukrajinské obci Buča. Příslušníci jednotek Rosgvardija zatýkali proukrajinské občany a zavedli správu vykonávanou vojenskou policií.

Jurij Jašin tedy z titulu své funkce nese odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, nebo tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

21.7.2022

1188.

Igor Anatolyevich ILYASH

(Игорь Анатольевич ИЛЬЯШ)

Datum narození: 5.10.1967

Místo narození: Oděsa, Ukrajina

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Náměstek ředitele Federální služby Národní gardy Ruské federace (Rosgvardija) – vrchní velitel Národní gardy Ruské federace.

Jednotky Národní gardy Ruské federace (Rosgvardija) byly vyslány do oblastí pod kontrolou ruských orgánů, jako jsou Cherson, Heničesk, Berďansk a některé části Mariupolu, aby potlačily protesty místního obyvatelstva. Rovněž se podílely na zabíjení, znásilňování a mučení civilních obyvatel v ukrajinské obci Buča. Příslušníci jednotek Rosgvardija zatýkali proukrajinské občany a zavedli správu vykonávanou vojenskou policií.

Igor Iljaš tedy z titulu své funkce nese odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, nebo tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

21.7.2022

1189.

Sergei Anatolyevich LEBEDEV

(Сергей Анатольевич ЛЕБЕДЕВ)

Datum narození: 10.1.1966

Místo narození: Astrachaň, Rusko

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Náměstek ředitele Federální služby Národní gardy Ruské federace (Rosgvardija) – vrchní velitel Národní gardy Ruské federace.

Jednotky Národní gardy Ruské federace (Rosgvardija) byly vyslány do oblastí pod kontrolou ruských orgánů, jako jsou Cherson, Heničesk, Berďansk a některé části Mariupolu, aby potlačily protesty místního obyvatelstva. Rovněž se podílely na zabíjení, znásilňování a mučení civilních obyvatel v ukrajinské obci Buča. Příslušníci jednotek Rosgvardija zatýkali proukrajinské občany a zavedli správu vykonávanou vojenskou policií.

Sergej Lebeděv tedy z titulu své funkce nese odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, nebo tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

21.7.2022

1190.

Alexey Mikhailovich KUZMENKOV

(Алексей Михайлович КУЗЬМЕНКОВ)

Datum narození: 10.6.1971

Místo narození: Horlivka, Ukrajina

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Náměstek ředitele Federální služby Národní gardy Ruské federace (Rosgvardija) – vrchní velitel Národní gardy Ruské federace.

Jednotky Národní gardy Ruské federace (Rosgvardija) byly vyslány do oblastí pod kontrolou ruských orgánů, jako jsou Cherson, Heničesk, Berďansk a některé části Mariupolu, aby potlačily protesty místního obyvatelstva. Rovněž se podílely na zabíjení, znásilňování a mučení civilních obyvatel v ukrajinské obci Buča. Příslušníci jednotek Rosgvardija zatýkali proukrajinské občany a zavedli správu vykonávanou vojenskou policií.

Alexej Kuzmenkov tedy z titulu své funkce nese odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, nebo tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

21.7.2022

1191.

Alexey Stepanovich BEZZUBIKOV

(Алексей Степанович БЕЗЗУБИКОВ)

Datum narození: 5.7.1965

Místo narození: Moskva, Rusko

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Náměstek ředitele Federální služby Národní gardy Ruské federace (Rosgvardija) – vrchní velitel Národní gardy Ruské federace.

Jednotky Národní gardy Ruské federace (Rosgvardija) byly vyslány do oblastí pod kontrolou ruských orgánů, jako jsou Cherson, Heničesk, Berďansk a některé části Mariupolu, aby potlačily protesty místního obyvatelstva. Rovněž se podílely na zabíjení, znásilňování a mučení civilních obyvatel v ukrajinské obci Buča. Příslušníci jednotek Rosgvardija zatýkali proukrajinské občany a zavedli správu vykonávanou vojenskou policií.

Alexej Bezzubikov tedy z titulu své funkce nese odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, nebo tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

21.7.2022

1192.

Yevgeniy Vitalievich BALYTSKIY

(v ruštině: Евгений Витальевич БАЛИЦКИЙ;

(také znám jako Yevhen Vitaliiovych BALYTSKIY)

v ukrajinštině: Євген Вiталiйович БАЛИЦЬКИЙ)

Datum narození: 10.12.1969

Místo narození: Melitopol, Ukrajina

Státní příslušnost: ukrajinská

Pohlaví: muž

Jevgenij Balyckyj spolupracoval s ruskými orgány v ukrajinském městě Melitopol. Po únosu legitimně zvoleného starosty podpořil jmenování Halyny Danilčenkové starostkou Melitopolu.

Dne 9. dubna 2022 byl Jevgenij Balyckyj ruskými orgány jmenován do funkce tzv. guvernéra Záporožské oblasti Ukrajiny. Vyjadřuje se pro připojení Záporožské oblasti k Ruské federaci.

Z titulu své funkce a prostřednictvím své činnosti tedy nese odpovědnost za činnosti nebo politiky, jež narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, nebo tyto činnosti a politiky podporuje nebo je provádí.

21.7.2022

1193.

Konstantin Vladimirovich IVASHCHENKO

(v ruštině: Константин Владимирович ИВАЩЕНКО;

v ukrajinštině: Костянтин Володимирович IВАЩЕНКО)

Datum narození: 3.10.1963

Místo narození: Mariupol, Ukrajina

Státní příslušnost: ukrajinská

Pohlaví: muž

Poté, co ruské ozbrojené síly obsadily město Mariupol, byl Konstantin Ivaščenko dne 6. dubna 2022 tzv. „nejvyšším představitelem Doněcké lidové republiky“ Denisem Pušilinem jmenován starostou Mariupolu.

Z titulu své funkce nese odpovědnost za činnosti nebo politiky, jež narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost Ukrajiny, nebo tyto činnosti a politiky podporuje nebo je provádí.

21.7.2022

1194.

Oleksandr Yuriyovych KOBETS

(v ruštině: Александр Юрьевич КОБЕЦ;

v ukrajinštině: Олександр Юрiйович КОБЕЦЬ)

Datum narození: 27.9.1959

Státní příslušnost: ukrajinská

Pohlaví: muž

Od 26. dubna 2022 zastává funkci tzv. starosty města Cherson, do níž byl dosazen ruskými orgány.

Z titulu své funkce tak podporuje a prosazuje politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

21.7.2022

1195.

Vladimir Valeryevich ROGOV

(v ruštině: Владимир Валерьевич РОГОВ;

v ukrajinštině: Володимир Валерiйович РОГОВ)

Datum narození: 1.12.1976

Místo narození: Záporoží, Ukrajina

Státní příslušnost: ukrajinská

Pohlaví: muž

Tzv. zástupce hlavní rady vojensko-civilní správy Záporožské oblasti. Vystupuje proti ukrajinským orgánům a vyjadřuje se ve prospěch toho, aby se Záporožská oblast stala součástí Ruské federace. Usnadňuje rovněž vydávání ruských pasů ve městě Melitopol.

Z titulu své funkce nese odpovědnost za činnosti nebo politiky, jež narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost Ukrajiny, nebo tyto činnosti a politiky podporuje nebo je provádí.

21.7.2022

1196.

Alexander Fedorovich SAULENKO

(v ruštině: Александр Федорович САУЛЕНКО;

v ukrajinštině: Олександр Федорович САУЛЕНКО)

Datum narození: 9.5.1962

Místo narození: Novopetrivka, Ukrajina

Státní příslušnost: ukrajinská

Pohlaví: muž

Tzv. nejvyšší představitel prozatímní správy města Berďansk a Berďanské oblasti. Zasazuje se o to, aby kontrola nad městem Berďansk a jeho správa přešla z Ukrajiny na Ruskou federaci.

Z titulu své funkce nese odpovědnost za činnosti nebo politiky, jež narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost Ukrajiny, nebo tyto činnosti a politiky podporuje nebo je provádí.

21.7.2022

1197.

Andrei Vladimirovich SHEVCHIK

(v ruštině: Андрей Владимирович ШЕВЧИК)

Datum narození: 17.6.1973

Místo narození: Železnogorsk (dříve Krasnojarsk-26), Rusko

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Tzv. starosta města Enerhodar. Organizačně zajišťoval vytvoření „rady pro samosprávu města“ Enerhodar dne 27. března 2022, která nemá podporu ukrajinských orgánů.

Z titulu své funkce nese odpovědnost za činnosti nebo politiky, jež narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost Ukrajiny, nebo tyto činnosti a politiky podporuje nebo je provádí.

21.7.2022

1198.

Oleg KRYUCHKOV

(Олег КРЮКОВ)

Pohlaví: muž

Oleg Krjuškov je mluvčím ruské okupační správy na Krymu a poradcem nejvyššího představitele Krymu. Ve svých veřejných vyjádřeních potvrdil krádež obilí patřícího ukrajinskému státu a ukrajinským zemědělcům na územích okupovaných Ruskem, potvrdil rusifikaci ukrajinských škol na okupovaných územích a uvedl, že Rusko má v úmyslu anektovat okupovaná území na jihu Ukrajiny.

Nese tedy odpovědnost za činnosti a politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a stabilitu a bezpečnost na Ukrajině, a podporuje je.

21.7.2022

1199.

Sergei Borissovich KOROLEV

(Сергей Борисович КОРОЛЕВ)

Datum narození: 9.11.1952 nebo 25.7.1952

Pohlaví: muž

Sergej Borisovič Korolev je od února 2021 prvním náměstkem ředitele Ruské zpravodajské služby (FSB). Podle dostupných informací má úzké vazby na ředitele FSB Alexandra Bortnikova a na podnikatele Arkadije Rotenberga a Borise Rotenberga. Je označován za potenciálního nástupce Bortnikova ve funkci ředitele FSB. Je kariérním úředníkem FSB, pro niž pracuje od počátku 21. století, a dříve zastával funkci ředitele Ekonomické bezpečnostní služby FSB. V 2021 mu Vladimir Putin udělil hodnost armádního generála, což je typická odměna pro vyšší funkce. Podporuje tak ruské činitele s rozhodovací pravomocí odpovědné za anexi Krymu nebo za destabilizaci východní Ukrajiny a má z vazby na tyto činitele prospěch.

FSB je jednou ze zpravodajských služeb, které Vladimiru Putinovi poskytovaly zpravodajské informace před zahájením ruské agrese vůči Ukrajině dne 24. února 2022. Sergej Borisovič Korolev je tedy odpovědný za činnosti narušující a ohrožující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

21.7.2022

1200.

Stanislav Sergeyevich CHEMEZOV

(Станислав Сергеевич ЧЕМЕЗОВ)

Datum narození: 1973

Místo narození: Ruská federace

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Stanislav Sergejevič Čemezov je synem Sergeje Čemezova, člena Nejvyšší rady strany Jednotné Rusko a předsedy koncernu Rostec, což je největší ruská státem kontrolovaná obranná a průmyslová korporace. Stanislav Čemezov vlastnil offshorovou společnost Erlinglow Ltd, která profitovala z výstavby celostátní informační superdálnice – na bázi technologie optického vlákna – v hodnotě 550 milionů dolarů, kterou zajišťoval koncern Rostec. Kromě toho spoluvlastní různé offshorové společnosti s dcerou Nikolaje Tokareva Majou Bolotovovou, mimo jiné společnost Irvin-2, která získala zakázky v hodnotě 8 miliard rublů. Jako protislužbu povolila rodina Tokarevových rodině Čemezovových snížit rozpočet společnosti Transněfť. Stanislav Čemezov dále vlastní společnost Nezávislá pojišťovací skupina (Independent Insurance Group), která spravuje významné pojistné smlouvy v oblasti obrany, mimo jiné pro koncern Rostec působící v oblasti obrany, jehož generálním ředitelem je jeho otec Sergej Čemezov. Stanislav Čemezov je tedy fyzickou osobou spojenou s osobou zařazenou na seznam.

21.7.2022

1201.

Maiya Nikolaevna BOLOTOVA (roz. TOKAREVA)

také známa jako Maiya/Mayya/Maija/Maja

BOLOTOVA

(Майя Николаевна БОЛОТОВА (ТОКАРЕВА)

Datum narození: 18.1.1975

Místo narození: Karaganda, Kazachstán

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: žena

Maja Bolotova (roz. Tokareva) je dcerou Nikolaje Tokareva, generálního ředitele významné ruské ropné a plynárenské společnosti Transněfť. Maja Bolotova a její bývalý manžel Andrej Bolotov vlastní v Moskvě, Lotyšsku a Chorvatsku luxusní nemovitosti, jejichž hodnota přesahuje 50 milionů dolarů a které lze spojit s Nikolajem Tokarevem. Maja Bolotova má rovněž vazby na společnost Ronin, která spravuje penzijní fond společnosti Transněfť. Když žádala o kyperské občanství, uvedla jako svou adresu adresu společnosti Ronin. Maja Bolotova kromě toho získala státní zakázky v hodnotě 8 miliard rublů prostřednictvím společnosti Irvin-2, kterou spoluvlastní se Stanislavem Čemezovem, synem generálního ředitele společnosti Rostec Sergeje Čemezova. Maja Bolotova je tedy fyzickou osobou spojenou s osobou uvedenou na seznamu, totiž se svým otcem Nikolajem Tokarevem a se Stanislavem Čemezovem.

21.7.2022

1202.

Pavel EZOUBOV

(Павел ЭЗОУБОВ)

Datum narození: srpen 1975

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Pavel Ezoubov je bratrancem Olega Děripasky, vlastníka ruského průmyslového konglomerátu Russian Machines, jehož součástí je společnost Military Industrial Company, která je významným dodavatelem zbraní a vojenského vybavení ruským ozbrojeným silám. Oleg Děripaska na svého bratrance Pavla Ezoubova převedl rozsáhlý majetek, mimo jiné několik nemovitostí ve Francii prostřednictvím holdingové společnosti vlastněné Ezoubovem, hotel v rakouském Lechu prostřednictvím ruské holdingové společností Gost Hotel Management LLC vlastněné Ezoubovem a rovněž na Ezoubova převedl správu společnosti Terra Limited. Ezoubov dále kontroluje společnost Hestia International LLC, která vlastní vilu ve Washingtonu DC, spojenou s Olegem Děripaskou. Pavel Ezoubov je tedy fyzickou osobou spojenou s osobou zařazenou na seznam, která nese odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, nebo tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

21.7.2022

1203.

Alexander Sergeyevich ZALDOSTANOV

(Александр Сергеевич ЗАЛДОСТAНОВ)

také znám jako „Chirurg“ (Хирург)

Datum narození: 19.1.1963

Místo narození: Kropyvnytskyi, Krym, Ukrajina

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Alexander Zaldostanov je vedoucím představitelem a zakladatelem nacionalistického motorkářského klubu Noční vlci MC. Vzhledem ke své pozici vedoucího představitele organizace Noční vlci MC je Zaldostanov, který má úzké vazby na ruského prezidenta Vladmira Putina, známou veřejnou postavou a jedním z klíčových podporovatelů ruské vlády, který aktivně podporuje ruskou státní propagandu tím, že veřejně popírá právo Ukrajiny na státní suverenitu, vyzývá k „denacifikaci“ a k „deukrajinizaci“ této země a prosazuje myšlenku, že by Ukrajina měla být integrální součástí Ruska. Jakožto vedoucí představitel organizace Noční vlci MC je Zaldostanov dále odpovědný za kroky a činnosti této skupiny, jež narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Zaldostanov je vedoucím představitelem organizace Noční vlci MC, která je odpovědná za materiální podporu činností, jež narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Je tedy fyzickou osobou, která nese odpovědnost za činnosti nebo politiky, jež narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož i stabilitu a bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje a provádí je.

21.7.2022

1204.

Andrey BOBROWSKIY

(Андрей БОБРОВСКИЙ)

Datum narození: 5.1.1982

Místo narození: Minsk

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Andrej Bobrovskij je členem nacionalistického motorkářského klubu Noční vlci MC a vedoucím představitelem jeho pobočky nazvané „Cesta k vítězství“. V rámci své pozice vedoucího představitele pobočky „Cesta k vítězství“ Bobrovskij uspořádal několik srazů Nočních vlků, které se konaly v Berlíně, Polsku a Rusku. Od útoku Ruska na Ukrajinu v únoru 2022 mají tyto srazy za účel aktivně podporovat válku Ruska proti Ukrajině, veřejně popírat právo Ukrajiny na státní suverenitu, vyzývat k „denacifikaci“ této země a prosazovat myšlenku, že Ukrajina by měla být integrální součástí Ruska. Bobrovskij proto aktivně a veřejně podporuje ruskou státní propagandu. Je členem organizace Noční vlci MC, která je odpovědná za materiální podporu činností, jež narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Je tedy fyzickou osobou, která nese odpovědnost za činnosti nebo politiky, jež narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož i stabilitu a bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje a provádí je.

21.7.2022

1205.

Jozef HAMBÁLEK

také znám jako Josef HAMBÁLEK

(Йозеф ХАМБАЛЕК)

Datum narození: 14.3.1972

Státní příslušnost: slovenská

Pohlaví: muž

Jozef Hambálek je předsedou evropské odnože nacionalistického motorkářského klubu Noční vlci MC, která má sídlo na Slovensku. Hambálek, který může mít kontakty s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a dalšími představiteli ruské vlády, je veřejně znám tím, že na bývalé vojenské základně na Slovensku vybudoval evropské ústředí organizace Noční vlci MC, pro něž použil vyřazené vojenské vybavení včetně tanků. Jeho pokračující aktivity, mezi něž údajně patří i to, že v prostorech svých nemovitostí provádí výcvik členů organizace Noční vlci k aktivnímu boji na Ukrajině a aktivně podporuje proruskou propagandu v Evropě, mohou být považovány za bezpečnostní hrozbu pro Ukrajinu a EU. Jozef Hambálek je tedy fyzickou osobou, která materiálně nebo finančně podporuje činnosti, jež narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

21.7.2022

1206.

Alexei WEITZ

také znám jako Alexei VAYTS

také znám jako Aleksey Yevgenevich VEITZ

(Алексей ВАЙЦ)

Datum narození: 7.10.1965

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Alexej Weitz je členem a duchovním vůdcem nacionalistického motorkářského klubu Noční vlci s úzkými osobními vazbami na vůdce této organizace Alexandera Zaldostanova. Je odpovědný za to, že organizaci Noční vlci MC propojil s ruskou ortodoxní církví a utváří světonázor vedoucích představitelů této organizace. Dříve působil jako tiskový mluvčí organizace Noční vlci MC a plní reprezentativní úkoly, které mimo jiné zahrnují přednášky pro studenty vysokých škol a proslovy na srazech organizace Noční vlci. Je rovněž jedním z odborníků v Radě pro mezietnické vztahy spadající pod ruského prezidenta, která veřejně podpořila válku Ruska proti Ukrajině a porušování mezinárodního práva a je odpovědná za formulování oficiálního konceptu „ruského národa“. Vzhledem ke svým aktivitám pro organizaci Noční vlci MC a pro Radu pro mezietnické vztahy je Weitz jednou z klíčových postav ruské státní propagandy. Je členem organizace Noční vlci MC, která je odpovědná za materiální podporu činností, jež narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Je tedy fyzickou osobou, která nese odpovědnost za činnosti nebo politiky, jež narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož i stabilitu a bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje a provádí je.

21.7.2022

1207.

Andrey Removich BELOUSOV

také znám jako Andrei Removich BELOUSOV

(Андрей Рэмович БЕЛОУСОВ)

Datum narození: 17.3.1959

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Andrej Removič Belousov je prvním místopředsedou vlády Ruské federace a je považován za dlouholetého člena nejužšího okruhu osob okolo Vladimira Putina. Je vlivnou postavou ve vládě Ruské federace. Belousov provádí hospodářskou politiku ruské vlády a je odpovědný za hospodářský růst Ruska a stabilizaci ruských trhů. Dne 25. února 2022 se zúčastnil setkání v Kremlu a požádal přítomné oligarchy, aby nadále spolupracovali s bankami, na něž se vztahují sankce. V březnu 2022 Belousov oznámil, že soudy budou na zahraniční společnosti, které v Rusku ukončí činnost a propustí zaměstnance, nahlížet jako na společnosti, jež se dopustily úmyslného bankrotu, tedy úkonu, který je podle ruského insolvenčního práva spojen se správní a případně trestní odpovědností. Podporoval anexi Krymu v roce 2014.

Nese proto odpovědnost za činnosti nebo politiky, jež narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, nebo tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

21.7.2022

1208.

Yury Yakovlevich CHAIKA

také znám jako Yury Yakovlevich CHAYKA; Yuri Yakovlevich CHAIKA

(Юрий Яковлевич ЧАЙКА)

Datum narození: 21.5.1951

Místo narození: Nikolajevsk na Amuru, Chabarovský kraj, Ruská federace

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Jurij Jakovlevič Čajka je nestálým členem Bezpečnostní rady Ruské federace a zplnomocněným zástupcem prezidenta Ruské federace pro Severokavkazský federální okruh. Je přímo zapojen do řízení a provádění agresivní zahraniční politiky Ruska.

V dubnu 2022 Jurij Čajka udílel státní vyznamenání příslušníkům ozbrojených sil, kteří se vyznamenali během tzv. „zvláštní operace za účelem denacifikace Ukrajiny“. Na setkání s uprchlíky z tzv. Doněcké lidové republiky konaném dne 17. března 2022 v Pjatigorsku obhajoval válku Ruska proti Ukrajině a tvrdil, že ukrajinské orgány páchají na Ukrajině genocidu.

Jurij Čajka je již řadu let jedním z nejbližších spolupracovníků Vladimira Putina a poslušným služebníkem vládnoucího režimu. Jurij Čajka a jeho rodina mají ze své úzké spolupráce s Putinovým režimem osobní prospěch.

Jurij Čajka proto nese odpovědnost za činnosti nebo politiky, jež narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, nebo tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

21.7.2022

1209.

Alexander Anatolievich MAKSIMYSEV

(Александр Анатольевич МАКСИМЦЕВ)

Datum narození: 20.8.1963

Místo narození: Tokmak, Kyrgyzská SSR, bývalý SSSR (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Alexandr Anatoljevič Maksimysev je jedním z ruských vojenských vůdců a zástupcem vrchního velitele Ruských leteckých sil pro vojensko-politickou činnost. Ruské letecké síly útočí na vojenské i civilní cíle na Ukrajině. Alexandr Anatoljevič Maksimysev je zástupcem vrchního velitele, a nese tak odpovědnost za akce této jednotky. Nese tedy odpovědnost za činnosti, které narušují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a stabilitu a bezpečnost na Ukrajině, nebo tyto činnosti podporuje a provádí.

21.7.2022

1210.

Maria Alexeyevna LVOVA-BELOVA

(Мария Алексеевна ЛЬВОВА-БЕЛОВА)

Datum narození: 25.10.1984

Místo narození: Penza, bývalý SSSR (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: žena

Maria Alexejevna Lvova-Belová je prezidentskou komisařkou pro práva dítěte a dala podnět ke zjednodušení řízení o udělení státního občanství osiřelým dětem na Ukrajině. Je jednou z osob, které jsou nejvíce zapojeny do nezákonného přepravování ukrajinských dětí do Ruska a jejich adopce ruskými rodinami. Činnost Marie Alexejevny Lvovy-Belové porušuje práva ukrajinských dětí a ukrajinské právo a správní řád, nese proto odpovědnost za činnosti a politiky, které narušují svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a stabilitu a bezpečnost na Ukrajině, nebo tyto činnosti a politiky podporuje nebo je provádí.

21.7.2022

1211.

Yuri Nikolaevich GREKHOV

(Юрий Николаевич ГРЕХОВ)

Datum narození: 15.10.1962

Místo narození: Gorkij, bývalý SSSR (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Jurij Nikolajevič Grechov je ruským vojenským velitelem, generálplukovník a zástupce vrchního velitele Ruských leteckých sil. Ruské letecké síly útočí na vojenské i civilní cíle na Ukrajině. Jako zástupce vrchního velitele Ruských leteckých sil velí jednotkám protivzdušné a protiraketové obrany, nese proto odpovědnost za podporu a provádění činností, které narušují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a stabilitu a bezpečnost na Ukrajině.

21.7.2022

1212.

Zabit Sabirovich KHEIRBEKOV

(Забит Сабирович ХЕИРБЕКОВ)

Datum narození: 5.6.1968

Místo narození: Kusarská oblast, Ázerbájdžánská SSR, bývalý SSSR (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Zabit Cheirbekov je generálporučík Ruských leteckých sil a zástupce vrchního velitele Ruských leteckých sil pro logistiku. Ruské letecké síly útočí na vojenské i civilní cíle na Ukrajině. Zabit Cheirbekov tedy nese odpovědnost za činnosti, které narušují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a stabilitu a bezpečnost na Ukrajině, a tyto činnosti podporuje a provádí.

21.7.2022

1213.

Andrey Anatolyevich KOZITSYN

(Андрей Анатольевич КОЗИЦЫН)

Datum narození: 9.6.1960

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Andrej Anatoljevič Kozicyn je jedním z předních ruských podnikatelů. Spoluzakladatel a generální ředitel společnosti Ural Mining Metallurgical Company (UMMC/UGMK), která je jedním z nejdůležitějších ruských producentů hlavních komodit (vč. mědi, zinku, uhlí, zlata a stříbra). Je proto jedním z předních podnikatelů působících v hospodářských odvětvích, která poskytují značné zdroje příjmů vládě Ruské federace odpovědné za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny.

21.7.2022

1214.

Sergey Semyonovich SOBYANIN

(Сергей Семёнович СОБЯНИН)

Datum narození: 21.6.1958

Místo narození: Njaksimvol, bývalý SSSR (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Sergej Semjonovič Sobjanin je starosta Moskvy a má úzké vazby na Vladimira Putina. V letech 2005–2008 byl vedoucím prezidentské kanceláře a v druhé vládě Vladimira Putina v letech 2008–2010 vykonával funkci místopředsedy vlády Ruska. Je členem Bezpečnostní rady. Dne 1. března 2022 Sobjanin varoval, že bude zabráněno veškerým pokusům o pouliční protesty v Moskvě a výzvám k nim ze strany „provokatérů“. Na politickém mítinku „za svět bez nacismu“ dne 18. března 2022 vyjádřil výslovnou podporu „zvláštní vojenské operaci“ na Ukrajině. Podporuje tedy nebo provádí činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině.

21.7.2022

1215.

Aleksey Vladimirovich DENISENKO

(Алексей Владимирович ДЕНИСЕНКО)

Datum narození: 9.6.1978

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Alexej Vladimirovič Děnisenko je členem zákonodárného shromáždění Čeljabinské oblasti, členem předsednictva oblastní politické rady, předsedou Výboru pro politiku v oblasti výstavby, bydlení a veřejné služby zákonodárného shromáždění a vedoucím oddělení pro spolupráci s veřejnými sdruženími a práci s mládeží v rámci čeljabinské oblastní kanceláře Jednotného Ruska. Dále je členem prokremelské vládnoucí strany Jednotné Rusko a otevřeně ospravedlňuje, obhajuje a podporuje rozhodnutí prezidenta Putina uznat Doněckou lidovkou republiku a Luhanskou lidovou republiku jako nezávislé státy, jakož i zvláštní vojenskou operaci, která je podle jeho slov operací k prosazování míru. Alexej Děnisenko je odpovědný za podněcování nenávisti vůči Ukrajině, šíření proruských dezinformací a propagandy v souvislosti s probíhající válkou, jakož i za snahu získat domácí podporu v Rusku pro válku na Ukrajině. Jako takový nese odpovědnost za podporu činností nebo politik narušujících územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

21.7.2022

1216.

Alexander Nikolaevich BELSKIY

(Александр Николаевич БЕЛЬСКИЙ)

Datum narození: 16.7.1975

Místo narození: Leningrad, bývalý SSSR, nyní Ruská federace

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Alexandr Bělskij je od 29. září 2021 předsedou zákonodárného shromáždění města Petrohradu jako člen prokremelské politické strany Jednotné Rusko. Zákonodárné shromáždění je nejvyšší a jediný zákonodárný orgán státní moci