ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 153

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 65
3. června 2022


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/876 ze dne 3. června 2022, kterým se provádí čl. 8a odst. 1 nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině

1

 

*

Nařízení Rady (EU) 2022/877 ze dne 3. června 2022, kterým se mění nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině

11

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/878 ze dne 3. června 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

15

 

*

Nařízení Rady (EU) 2022/879 ze dne 3. června 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině

53

 

*

Nařízení Rady (EU) 2022/880 ze dne 3. června 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

75

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/881 ze dne 3. června 2022, kterým se provádí rozhodnutí 2012/642/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do agrese Ruska vůči Ukrajině

77

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/882 ze dne 3. června 2022 kterým se mění rozhodnutí 2012/642/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do agrese Ruska vůči Ukrajině

88

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/883 ze dne 3. června 2022, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2014/145/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

92

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/884 ze dne 3. června 2022, kterým se mění rozhodnutí 2014/512/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině

128

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/885 ze dne 3. června 2022, kterým se mění rozhodnutí 2014/145/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

139

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

3.6.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 153/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2022/876

ze dne 3. června 2022,

kterým se provádí čl. 8a odst. 1 nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situace v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině (1), a zejména na čl. 8a odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 18. května 2006 přijala Rada nařízení (ES) č. 765/2006.

(2)

Vzhledem k závažnosti situace v Bělorusku a k pokračujícímu porušování lidských práv a represím vůči občanské společnosti a demokratické opozice by na seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze I nařízení (ES) č. 765/2006, mělo být zařazeno 12 osob a osm subjektů.

(3)

Nařízení (ES) č. 765/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 765/2006 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. června 2022.

Za Radu

předsedkyně

C. COLONNA


(1)  Úř. věst. L 134, 20.5.2006, s. 1.


PŘÍLOHA

Příloha I rozhodnutí (ES) č. 765/2006 se mění takto:

1)

V tabulce „A. Fyzické osoby podle čl. 2 odst. 1“ se doplňují tyto fyzické osoby:

 

Jméno

(angl. přepis z běloruštiny) (angl. přepis z ruštiny)

Jméno

(v běloruštině)

(přepis do ruštiny)

Identifikační údaje

Důvody pro zařazení na seznam

Datum zařazení na seznam

„184.

Ihar Vasilevich KARPENKA

Igor Vasilievich KARPENKO

Iгар Васiльевiч КАРПЕНКА

Игорь Васильевич КАРПЕНКО

Funkce: Předseda Ústřední komise Běloruské republiky pro volby a konání republikových referend

Datum narození: 28.4.1964

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: běloruská

Z titulu své funkce předsedy Ústřední komise Běloruské republiky pro volby a konání republikových referend od 13. prosince 2021 je Ihar Karpenka odpovědný za organizaci a konání ústavního referenda dne 27. února 2022, které nesplňuje mezinárodní standardy právního státu, demokracie a lidských práv a nesplňuje kritéria stanovená Benátskou komisí. Zejména proces přípravy návrhů nebyl transparentní a nezapojoval občanskou společnost ani demokratickou opozici v exilu.

Je proto odpovědný za závažné narušení demokracie a právního státu v Bělorusku.

3.6.2022

185.

Dzmitry Aliakseevich ALEKSIN

Dmitry Alexeevich OLEKSIN

Дзмiтрый Аляксеевiч АЛЕКСIН

Дмитрий Алексеевич ОЛЕКСИН

Funkce: Syn Aliakseie Aleksina, akcionář společností Belneftgaz, Energo-Oil a Grantlo (dříve Energo-Oil-Invest)

Datum narození: 25.4.1987

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: běloruská

Je synem předního běloruského podnikatele Aliakseie Aleksina. V roce 2021 se stal spoluvlastníkem společností vlastněných jeho otcem nebo společností s vazbami na jeho otce, včetně společností Energo-Oil, Belneftgaz a Grantlo (dříve Energo-Oil-Invest). Těmto společnostem se dostalo preferenčního zacházení na základě prezidentských dekretů podepsaných Alexandrem Lukašenkem: společnost „Inter Tobacco“ získala výhradní povolení k dovozu tabákových výrobků do Běloruska a společnost Belneftgaz byla jmenována národním operátorem pro monitorování tranzitu.

Má tedy prospěch z Lukašenkova režimu.

3.6.2022

186.

Vital Aliakseevich ALEKSIN

Vitaliy Alexeevich OLEKSIN

Вiталь Аляксеевiч АЛЯКСIН

Виталий Алексеевич ОЛЕКСИН

Funkce: Syn Aliakseie Aleksina, akcionář společností Belneftgaz, Energo-Oil a Grantlo (dříve Energo-Oil-Invest)

Datum narození: 29.8.1997

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: běloruská

Vital Aleksin je syn předního běloruského podnikatele Aliakseye Aleksina. V roce 2021 se stal spoluvlastníkem společností vlastněných jeho otcem nebo společností s vazbami na jeho otce, včetně společností Energo-Oil, Belneftgaz a Grantlo (dříve Energo-Oil-Invest). Těmto společnostem se dostalo preferenčního zacházení na základě prezidentských dekretů podepsaných Alexandrem Lukašenkem: společnost „Inter Tobacco“ získala výhradní povolení k dovozu tabákových výrobků do Běloruska a společnost Belneftgaz byla jmenována národním operátorem pro monitorování tranzitu.

Má tedy prospěch z Lukašenkova režimu.

3.6.2022

187.

Bogoljub KARIĆ

Богољуб КАРИЋ

Боголюб КАРИЧ

Funkce: Srbský podnikatel a politik s vazbami na společnost Dana Holdings

Datum narození: 17.1.1954

Místo narození: Peja/Pec, Kosovo

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: srbská

Číslo pasu: 012830978 (platný do 27.12.2026)

Bogoljub Karić je srbský podnikatel a politik. Spolu se svými rodinnými příslušníky vybudoval v Bělorusku síť realitních společností a vytvořil si síť kontaktů s rodinou Alexandra Lukašenka. Zejména měl úzké vazby na Dana Holdings a její bývalou dceřinou společnost Dana Astra a údajně tyto subjekty zastupoval během setkání s Lukašenkem. Projekt Minsk World, jehož developerem byla společnost spojená s Karićem, Lukašenko označil za „příklad spolupráce slovanského světa“. Díky těmto úzkým vztahům s Lukašenkem a jeho okolím se společnostem spojeným s Karićem dostalo preferenčního zacházení ze strany Lukašenkova režimu, včetně daňových úlev a pozemků k výstavbě nemovitostí.

Má tedy prospěch z Lukašenkova režimu a podporuje jej.

3.6.2022

188.

Andrii SICH

Andrey SYCH

Андрiй СИЧ

Андрей СЫЧ

Funkce: Jeden z moderátorů programu „Platforma“ ve státem vlastněné televizní stanici „Bělorusko 1“

Člen organizace „Rusj molodaja“

Datum narození: 20.9.1990

Místo narození: Bělorusko

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: běloruská

Andrii Sič je jedním z moderátorů programu „Platforma“ ve státní televizi „Bělorusko 1“. V této funkci podporoval argumentaci režimu zaměřenou na diskreditaci nezávislých sdělovacích prostředků, narušování demokracie a ospravedlňování represí. Podporuje argumentaci Lukašenkova režimu ohledně záměrů západních států zorganizovat v Bělorusku státní převrat a vyzýval k tvrdým trestům pro osoby, které jsou do této činnosti údajně zapojeny, podporuje dezinformační kampaň o špatném zacházení s migranty, kteří do Unie přišli z Běloruska, a propaguje obraz nezávislých sdělovacích prostředků jako agentů zahraničního vlivu, jejichž činnost by měla být omezena.

Podporuje tudíž Lukašenkův režim.

3.6.2022

189.

Dzianis Aliaksandravich MIKUSHEU

Denis Alexandrovich MIKUSHEV

Дзянiс Аляксандравiч МIКУШЭЎ

Денис Александрович МИКУШЕВ

Funkce: Vedoucí oddělení prokuratury Homelské oblasti pro dohled nad výkonem soudních rozhodnutí v trestních věcech; hlavní právní poradce.

Datum narození: 21.3.1980

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: běloruská

Dzianis Mikušau je vedoucím oddělení prokuratury Homelské oblasti pro dohled nad výkonem soudních rozhodnutí v trestních věcech a hlavním právním poradcem. Z tohoto titulu je odpovědný za zahájení stíhání Sjarheje Cichanouského, Arťoma Sakaua, Dzmitryje Papoua, Ihara Losika, Uladzimira Cihanoviče a Mikalaje Statkeviče. Podle zprávy pracovní skupiny Rady pro lidská práva pro svévolné zadržování se podílel na svévolném zadržování Sjarheje Cichanouského.

Je tudíž odpovědný za závažné porušování lidských práv a oslabování právního státu, jakož i za represe vůči občanské společnosti a demokratické opozici.

3.6.2022

190.

Mikalai lvanavich DOLIA

Nikolai lvanovich DOLYA

Мiĸалай Iванавiч ДОЛЯ

Ниĸолай Иванович ДОЛЯ

Funkce: Soudce oblastního soudu v Homelu

Datum narození: 3.7.1979

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: běloruská

Číslo dokladu totožnosti: 3070379H0 41PBI

Mikalaj Dolja je soudcem oblastního soudu v Homelu. Z titulu této funkce je odpovědný za odsouzení Sjarheje Cichanouského, Arťoma Sakaua, Dzmitryje Papoua, Ihara Losika, Uladzimira Cihanoviče a Mikalaje Statkeviče k nepřiměřeně dlouhým trestům odnětí svobody. Podle zprávy pracovní skupiny Rady pro lidská práva pro svévolné zadržování se podílel na svévolném zadržování Sjarheje Cichanouského.

Je tudíž odpovědný za závažné porušování lidských práv a oslabování právního státu, jakož i za represe vůči občanské společnosti a demokratické opozici.

3.6.2022

191.

Andrei Yauhenavich PARSHYN

Andrei Yevgenevich PARSHIN

Андрэй Яўгенавiч ПАРШЫН

Андрей Евгеньевич ПАРШИН

Funkce: Vedoucí hlavního úřadu pro boj proti organizované trestné činnosti a korupci v Bělorusku (GUBOPiK)

Datum narození: 19.2.1974

Adresa: 4A Skryganova St., Apt. (byt) 211, Minsk, Bělorusko

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: běloruská

Andrej Paršyn je od roku 2021 vedoucím hlavního úřadu pro boj proti organizované trestné činnosti a korupci v Bělorusku (GUBOPiK), jež spadá pod ministerstvo vnitra. GUBOPiK je jedním z hlavních orgánů odpovědných za politicky motivované perzekuce aktivistů a členů občanské společnosti v Bělorusku, které obnášejí svévolné a protiprávní zatýkání a špatné zacházení, včetně mučení.

GUBOPiK na své stránce na platformě Telegram zveřejnil videa vynucených doznání běloruských aktivistů i běžných občanů; ti jsou tak vystavováni běloruské veřejnosti a využíváni jako nástroj politického nátlaku. GUBOPiK rovněž zadržel jednoho z předních ruskojazyčných editorů Wikipedie Marka Bernsteina za zveřejňování informací o ruské agresi vůči Ukrajině, které jsou považovány za protiruské falešné zprávy.

Andrej Paršyn je tudíž odpovědný za závažné porušování lidských práv a za represe vůči občanské společnosti.

3.6.2022

192.

Ihar Pyatrovich TUR

Igor Petrovich TUR

Iгар Пятровiч ТУР

Игорь петрович ТУР

Funkce: Zaměstnanec ONT (státní televizní stanice), autor a moderátor několika pořadů („Propaganda“, „To be completed“ (Je třeba upřesnit))

Datum narození: 26.3.1989

Místo narození: Hrodna, bývalý SSSR (nyní Bělorusko)

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: běloruská

Ihar Tur je zaměstnancem státní televizní stanice ONT a jedním z hlavních propagandistů Lukašenkova režimu. Je moderátorem pořadu „Propaganda“, v němž podněcuje k násilí, diskredituje opoziční aktivisty a zveřejňuje videa s vynucenými doznáními politických vězňů. Je autorem řady falešných zpráv o protestech běloruské opozice, dezinformací týkajících se událostí v Unii a útoků na občanskou společnost. Je rovněž odpovědný za šíření dezinformací a podněcování k násilí online. Alexandr Lukašenko mu za jeho práci v médiích udělil vyznamenání.

Ihar Tur má tedy prospěch z Lukašenkova režimu a podporuje jej.

3.6.2022

193.

Lyudmila Leanidauna GLADKAYA

Lyudmila Leonidovna GLADKAYA

Людмiла Леанiдаўна ГЛАДКАЯ

Людмила Леонидовна ГЛАДКАЯ

Funkce: Zvláštní zpravodajka deníku Belarus Segodnya (Bělorusko dnes), moderátorka státem vlastněné televizní stanice „Belarus 1“ (Bělorusko 1).

Datum narození: 30.6.1983

Adresa: 8A Vodolazhskyst. , apt. (byt) 45, Minsk, Bělorusko

Pohlaví: žena

Státní příslušnost: běloruská

Ljudmila Gladkaja patří mezi nejvýznamnější propagandisty Lukašenkova režimu. Je zaměstnankyní deníku „SB Belarus Segodnya“ (SB Bělorusko dnes) a spolupracuje i s dalšími prorežimními sdělovacími prostředky, včetně státem vlastněné televizní stanice „Belarus 1“. Když hovoří o demokratické opozici, často se uchyluje k nenávistným projevům a používá hanlivé formulace. Vedla rovněž řadu „rozhovorů“ s nespravedlivě zadržovanými běloruskými občany – často se jednalo o studenty –, které prezentovala v ponižujících situacích a zesměšňovala je. Podporuje represe organizované běloruským bezpečnostním aparátem a podílí se na dezinformačních kampaních a manipulování s informacemi. Veřejně podporuje Alexandra Lukašenka a vyjadřuje hrdost na to, že slouží jeho režimu. Lukašenko ji za její práci veřejně ocenil a vyznamenal.

Ljudmila Gladkaja má tedy prospěch z Lukašenkova režimu a podporuje jej.

3.6.2022

194.

Ryhor Yur'yevich AZARONAK

Grigoriy Yurevich AZARYONOK

Рыгор Юр'евiч АЗАРОНАК

Григорий Юрьевич АЗАРЁНОК

Funkce: Zaměstnanec státem vlastněné televizní stanice „CTV“, autor a moderátor několika pořadů („Secret Springs of Politics“ (Tajná zákoutí politiky), „Order of Judas“ (Jidášův řád), „Panopticon“ (Panoptikon))

Hodnost: poručík v záloze

Datum narození: 18.10.1995

Místo narození: Minsk, Bělorusko

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: běloruská

Ryhor Azaronak je jedním z hlavních propagandistů Lukašenkova režimu. Je autorem politických komentářů, autorem a moderátorem propagandistických pořadů státem vlastněné televizní stanice „CTV“, které jsou vysílány každý týden. Ve svých pořadech schvaloval násilí namířené proti oponentům Lukašenkova režimu a systematicky používal hanlivé formulace vůči aktivistům, novinářům a dalším odpůrcům režimu. Alexandr Lukašenko jej ocenil vyznamenáním „Za odvahu“.

Ryhor Azanorak má tedy prospěch z Lukašenkova režimu a podporuje jej.

3.6.2022

195.

Ivan Ivanavich GALAVATYI

Ivan Ivanovich GOLOVATY

Iван Iванавiч ГАЛАВАТЫ

Иван Иванович ГОЛОВАТЫЙ

Funkce: Generální ředitel akciové společnosti „Belaruskali“

Člen stálého výboru pro zahraniční věci a národní bezpečnost Rady republiky Národního shromáždění Běloruska

Datum narození: 15.6.1976

Místo narození: osada Pogost, obvod Soligorsk, Minská oblast, nyní Bělorusko

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: běloruská

Ivan Galavatyj je generálním ředitelem státem vlastněného podniku Belaruskali, jenž pro Lukašenkův režim představuje významný zdroj příjmů a zahraniční měny. Je členem Rady republiky Národního shromáždění, kromě toho v Bělorusku zastává řadu dalších významných funkcí. V průběhu své kariéry obdržel řadu státních vyznamenání, včetně vyznamenání udělených přímo Alexandrem Lukašenkem. Má úzké vazby na Lukašenka a členy jeho rodiny. Má tedy prospěch z Lukašenkova režimu a podporuje jej.

Zaměstnancům společnosti „Belaruskali“, kteří se účastnili stávek a pokojných protestů po podvodných prezidentských volbách v srpnu 2020 v Bělorusku, nebyly vyplaceny prémie a později byli tito zaměstnanci propuštěni ze zaměstnání. Lukašenko osobně vyhrožoval tím, že stávkující pracovníky nahradí horníky z Ukrajiny. Ivan Galavatyj je tudíž odpovědný za represi vůči občanské společnosti.

3.6.2022“

2)

V tabulce „B. Právnické osoby, subjekty a orgány podle čl. 2 odst. 1 “ se doplňují tyto právnické osoby:

 

Název

(angl. přepis z běloruštiny)

(angl. přepis z ruštiny)

Název

(v běloruštině)

(přepis do ruštiny)

Identifikační údaje

Důvody pro zařazení na seznam

Datum zařazení na seznam

„28.

Veřejná akciová společnost „Belaruskali“

Адкрытае акцыянернае таварыства "Беларуськалiй"

Открытое акционерное общество "Беларуськалий"

Adresa: 5 Korzha street, Soligorsk, 223710, Minská oblast, Bělorusko

Datum registrace: 23.12.1996

Registrační číslo: 600122610

Akciová společnost „Belaruskali“ je státem vlastněný podnik a jeden z největších výrobců potaše na světě, který zajišťuje 20 % celosvětového vývozu potaše. Jako taková představuje tato společnost pro Lukašenkův režim významný zdroj příjmů a zahraniční měny. Alexandr Lukašenko ji označil za „národní poklad, zdroj hrdosti, jeden z pilířů běloruského vývozu“. Společnost „Belaruskali“ má tedy prospěch z Lukašenkova režimu a podporuje jej.

Zaměstnanci společnosti „Belaruskali“, kteří se účastnili stávek a pokojných protestů po podvodných prezidentských volbách v srpnu 2020 v Bělorusku, byli vedením společnosti zastrašováni a později propuštěni ze zaměstnání. Alexandr Lukašenko osobně vyhrožoval tím, že stávkující pracovníky nahradí horníky z Ukrajiny. Společnost „Belaruskali“ je proto odpovědná za represi vůči občanské společnosti v Bělorusku a podporuje Lukašenkův režim.

3.6.2022

29.

Akciová společnost “Belarusian Potash Company“

ААТ "Беларуская калiйная кампанiя"

ОАО Белорусская калийная компания

Adresa: 35 Masherova ave,. 220002, Minsk, Bělorusko, , 5

Datum registrace: 13.9.2013

Registrační číslo: 192050251

Tel. +375 (17)-309-30-10; +375 (17)-309-30-30

E-mail: info@belpc.by

Společnost JSC „Belarusian Potash Company“ je součástí běloruským státem vlastněného výrobce potaše „Belaruskali“, která zajišťuje vývoz. Společnost „Belaruskali“ je pro Lukašenkův režim jedním z největších zdrojů příjmů. Dodávky od společnosti „Belarusian Potash Company“ Stát zaručuje této společnosti „Belarusian Potash Company“ monopolní práva na vývoz draselných hnojiv. Díky preferenčnímu zacházení ze strany státních orgánů dosahuje tato společnost značných příjmů.

Společnost „Belarusian Potash Company“ má tedy prospěch z Lukašenkova režimu a podporuje jej.

3.6.2022

30.

„Inter Tobacco“, společnost s ručením omezeným

Таварыства з абмежаванай адказнасцю "Iнтэр Табак"

Общество с ограниченной ответственностью "Интер Тобако"

Adresa: 131 Novodvorskiy village (obec Novodvorskij), Novodvorskiy village council (obecní úřad Novodvorskij), 223016, okres Minsk, Minská oblast, Bělorusko (Minská zóna volného obchodu)

Datum registrace: 10.10.2002

Registrační číslo: 808000714

Společnost „Inter Tobacco“ je součástí tabákového zpracovatelského průmyslu v Bělorusku. Významnou částí se podílí na ziskovém domácím trhu s cigaretami v Bělorusku. Na základě dekretu podepsaného Alexandrem Lukašenkem získala tato společnost výhradní povolení k dovozu tabákových výrobků do Běloruska. Kromě toho Alexandr Lukašenko vydal prezidentský dekret s cílem změnit správní hranice běloruského hlavního města Minsku tak, aby z nich byl vyňat pozemek pro stavbu výrobního podniku společnosti „Inter Tobacco“, a to pravděpodobně z důvodů spojených s daňovými úniky. Společnost „Inter Tobacco“ patří Alexejovi Oleksinovi a jeho blízkým rodinným příslušníkům (je ve vlastnictví společnosti Alexeje Oleksina „Energo-Oil“.)

Společnost „Inter Tobacco“ má tedy prospěch z Lukašenkova režimu

3.6.2022

31.

Veřejná akciová společnost „Naftan“

Адкрытае акцыянернае таварыства "НАФТАН"

Открытое акционерное общество "НАФТАН"

Adresa: Novopolotsk 1, 211440 Vitebská oblast, Bělorusko

Datum registrace: 1992

Registrační číslo: 300042199

Jakožto státem vlastněný podnik představuje akciová společnost „Naftan“ pro Lukašenkův režim významný zdroj příjmů a zahraniční měny. Společnost „Naftan“ má tedy prospěch z Lukašenkova režimu a podporuje jej.

Zaměstnanci společnosti „Naftan“, kteří se účastnili stávek a pokojných protestů po podvodných prezidentských volbách v srpnu 2020 v Bělorusku, byli vedením společnosti zastrašováni a propuštěni ze zaměstnání. Společnost „Naftan“ je proto odpovědná za represe vůči občanské společnosti v Bělorusku a podporuje Lukašenkův režim.

3.6.2022

32.

Veřejná akciová společnost „Grodno Tobacco Factory Neman“

Адкрытае акцыянернае таварыства "Гродзенская тытунёвая фабрыка "Нёман""

Oткрытое акционерное общество "Гродненская табачная фабрика Неман"

Adresa: 18 Ordzhonikidze st., 230771 Grodno, Bělorusko

Datum registrace: 30.12.1996

Registrační číslo: 500047627

Akciová společnost „Grodno Tobacco Factory Neman“ je běloruský státem vlastněný podnik a je pro Lukašenkův režim jedním z významných zdrojů příjmů. Tato společnost má 70–80% podíl na trhu s tabákem v Bělorusku. „Grodno Tobacco Factory Neman“ má proto prospěch z Lukašenkova režimu a podporuje jej.

Značky „Grodno Tobacco Factory Neman“ vyráběné v Bělorusku patří mezi cigarety, které jsou v rámci lukrativního obchodu s pašovaným tabákem nejčastěji pašovány do Unie. V rámci tohoto systému pašování jsou využívány železniční vozy, které patří běloruským státem vlastněným společnostem „Belaruskali“ a „Grodno Azot“. Společnost „Grodno Tobacco Factory Neman“ proto přispívá k usnadňování nedovolené přepravy zboží podléhajícího omezením na území Unie.

3.6.2022

33.

Beltamozhservice

Рэспублiканскае унiтарнае прадпрыемства "БЕЛМЫТСЭРВIС"

Республиканское унитарное предприятие "БЕЛТАМОЖСЕРВИС"

Adresa: 17th km, 223049, Minsk-Dzerzhinsk highway (magistrála), administrative building (administrativní budova), office (kancelář č.) 75, Shchomyslitsky s / s, Minská oblast, Bělorusko

Datum registrace: 9.6.1999

Registrační číslo: 101561144

Společnost „Beltamozhservice“ je státní největší logistická společnost v Bělorusku. Je úzce spojena s běloruskými orgány a podílí se na pašování a zpětném vývozu zboží z Běloruska do Ruska. Tato společnost má prospěch z vazeb na státní orgány a zajišťuje pro Lukašenkův režim značné příjmy. Společnost „Beltamozhservice“ má tedy prospěch z Lukašenkova režimu a podporuje jej.

3.6.2022

34.

Veřejná akciová společnost „Managing Company of Holding ‚Belkommunmash‘“

Адкрытае акцыянернае таварыства "Кiруючая кампанiя холдынгу""Белкамунмаш"

Открытое акционерное общество "Управляющая компания холдинга""Белкоммунмаш"

Adresa: ul. Perehodnaja 64B-2, d220070 Minsk, Bělorusko

Datum registrace: 13.8.1991

Registrační číslo: 100205408

Společnost „Belkommunmash“ je běloruský výrobce vozidel veřejné dopravy. Alexandr Lukašenko podporuje obchodování s výrobky společnosti „Belkommunmash“, přičemž zajišťuje, aby společnost dodržovala své smluvní závazky vůči svým partnerům, a využívá svého vlivu k tomu, aby podpořil obchodní činnost této společnosti. Tato společnost má tedy z Lukašenkova režimu prospěch.

Společnost „Belkommunmash“ propustila pracovníky jako odvetu za jejich protest proti zfalšovaným výsledkům prezidentských voleb v roce 2020, a je proto odpovědná za represi vůči občanské společnosti a podporuje Lukašenkův režim.

3.6.2022

35.

Belteleradio Company / Státní televizní a rozhlasová společnost Běloruské republiky

Нацыянальная дзяржаўная тэлерадыёкампанiя Рэспублiкi Беларусь / Белтэлерадыёкампанiя

Национальная государственная телерадиокомпания Республики Беларусь / Белтелерадиокомпания

Adresa: 9. Makayonka st., Minsk, Bělorusko

Datum registrace: 14.9.1994

Registrační číslo: 100717729

Internetové stránky: tvr.by

Společnost „Belteleradio Company“ je státní televizní a rozhlasová společnost, která v Bělorusku ovládá sedm televizních kanálů a pět rozhlasových stanic. Po podvodných prezidentských volbách v srpnu 2020 společnost „Belteleradio Company“ propustila protestující pracovníky sdělovacích prostředků, které ovládá, a nahradila je zaměstnanci ruských sdělovacích prostředků. Je tudíž odpovědná za represi vůči občanské společnosti.

Televizní a rozhlasové stanice, které jsou pod dohledem společnosti „Belteleradio Company“ aktivně šíří propagandu, a podporují tak Lukašenkův režim.

3.6.2022“.


3.6.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 153/11


NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2022/877

ze dne 3. června 2022,

kterým se mění nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2012/642/SZBP ze dne 15. října 2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do agrese Ruska vůči Ukrajině (1),

s ohledem na společný návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 18. května 2006 přijala Rada nařízení (ES) č. 765/2006 (2).

(2)

Nařízením (ES) č. 765/2006 se uvádí v účinnost opatření stanovená v rozhodnutí 2012/642/SZBP.

(3)

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/882 (3) rozšiřuje oblast působnosti sankcí za účelem dalšího provádění závěrů Evropské rady ze dne 24. března 2022 v návaznosti na zapojení Běloruska do nepřijatelné a nezákonné ruské vojenské agrese proti Ukrajině, která se podle mezinárodního práva považuje za akt agrese.

(4)

Vzhledem k závažnosti situace je nezbytné přijmout dodatečná opatření. Rozhodnutím (SZBP) 2022/882 byl proto rozšířen seznam subjektů, na něž se vztahují omezení, pokud jde o prodej, dodávky, převod nebo vývoz zboží a technologií dvojího užití a zboží a technologií, které by mohly přispět k vojenskému nebo technologickému posílení Běloruska nebo k rozvoji jeho odvětví obrany a bezpečnosti. Rozhodnutím (SZBP) 2022/882 byl také rozšířen seznam běloruských úvěrových institucí a jejich běloruských dceřiných společností, na něž se vztahují omezující opatření, pokud jde o poskytování specializovaných služeb předávání údajů o finančních transakcích.

(5)

Nařízení (ES) č. 765/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 765/2006 se mění takto:

1)

článek 1zb se nahrazuje tímto:

„Článek 1zb

1.   Zakazuje se poskytovat specializované služby předávání údajů o finančních transakcích, které se používají k výměně finančních údajů, právnickým osobám, subjektům či orgánům uvedeným v příloze XV nebo jakékoli právnické osobě, subjektu či orgánu, které jsou usazeny v Bělorusku a jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v příloze XV.

2.   Zákaz stanovený v odstavci 1 se na právnické osoby, subjekty či orgány uvedené v příloze XV vztahuje od data, které je pro ně v dané příloze uvedeno. Od téhož data se zákaz vztahuje i na jakoukoli právnickou osobu, subjekt či orgán, které jsou usazeny v Bělorusku a jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v příloze XV.“;

2)

v článku 9 se odstavec 1 nahrazuje novým článkem, který zní:

„1.   Členské státy stanoví sankce, případně včetně trestních sankcí, za porušení ustanovení tohoto nařízení a přijmou veškerá nezbytná opatření k zajištění jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy rovněž stanoví vhodná opatření ke konfiskaci výnosů z těchto porušení.“;

3)

příloha V nařízení (ES) č. 765/2006 se nahrazuje zněním obsaženým v příloze I tohoto nařízení;

4)

příloha XV nařízení (ES) č. 765/2006 se nahrazuje zněním obsaženým v příloze II tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. Června 2022.

Za Radu

předsedkyně

C. COLONNA


(1)  Úř. věst. L 285, 17.10.2012, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině (Úř. věst. L 134, 20.5.2006, s. 1).

(3)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/882 ze dne 3. Června 2022, kterým se mění rozhodnutí 2012/642/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do agrese Ruska vůči Ukrajině (Úř. věst. L 153, 3.6.2022).


PŘÍLOHA I

„PŘÍLOHA V

SEZNAM FYZICKÝCH NEBO PRÁVNICKÝCH OSOB PODLE ČL. 1e ODST. 7, ČL. 1f ODST. 7 A ČL. 1fa ODST. 1

Běloruské ministerstvo obrany

140 Repair Plant JSC

558 Aircraft Repair Plant JSC

2566 Radioelectronic Armament Repair Plant JSC

AGAT - Control Systems - Managing Company of Geoinformation Control Systems Holding, JSC

AGAT - Electromechanical Plant OJSC

AGAT - SYSTEM

ATE - Engineering LLC

BelOMO Holding

Belspetsvneshtechnika SFTUE

Beltechexport, CJSC

BSVT-New Technologies

Odbor pro vnitřní věci v rámci výkonné rady Homelské oblasti

Vnitřní vojska Ministerstva vnitra Běloruské republiky

KGB Alpha

Kidma Tech OJSC

Minotor-Service

Minsk Wheeled Tractor Plant

Oboronnye Initsiativy LLC

OJS KB Radar Managing Company

Peleng JSC

Státní úřad vojenského průmyslu Běloruské republiky

Výbor státní bezpečnosti Běloruské republiky

Transaviaexport Airlines, JSC

Volatavto OJSC


PŘÍLOHA II

„PŘÍLOHA XV

SEZNAM PRÁVNICKÝCH OSOB, SUBJEKTŮ NEBO ORGÁNŮ PODLE ČLÁNKU 1zb

Název právnické osoby, subjektu nebo orgánu

Datum použitelnosti

Belagroprombank

20. března 2022

Bank Dabrabyt

20. března 2022

Development Bank of the Republic of Belarus (Rozvojová banka Běloruské republiky)

20. března 2022

Belinvestbank (Běloruská banka pro rozvoj a obnovu)

14. června 2022


3.6.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 153/15


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2022/878

ze dne 3. června 2022,

kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rada dne 17. března 2014 přijala nařízení (EU) č. 269/2014.

(2)

Unie nadále neochvějně podporuje svrchovanost a územní celistvost Ukrajiny a i nadále odsuzuje činnosti a politiky narušující územní celistvost Ukrajiny.

(3)

Unie nanejvýš důrazně odsuzuje zvěrstva, která podle dostupných zpráv spáchaly ozbrojené síly Ruské federace v obci Buča i v dalších ukrajinských městech. Unie podporuje veškerá opatření vedoucí k zajištění toho, aby z porušování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva na Ukrajině ozbrojenými silami Ruské federace byla vyvozena odpovědnost.

(4)

Vzhledem k závažnosti situace se Rada domnívá, že by na seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze I nařízení (EU) č. 269/2014 mělo být doplněno 65 osob a 18 subjektů.

(5)

Nařízení (EU) č. 269/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (EU) č. 269/2014 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. června 2022.

Za Radu

předsedkyně

C. COLONNA


(1)  Úř. věst. L 78, 17.3.2014, s. 6.


PŘÍLOHA

Na seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů obsažený v příloze I nařízení (EU) č. 269/2014 se doplňují tyto osoby a subjekty:

1.   OSOBY

 

Jméno (angl. přepis)

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„1111.

Azatbek Asanbekovich OMURBEKOV

(v ruštině: Азатбек Асанбекович ОМУРБЕКОВ)

Plukovník, velitel 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Adresa: Kňaze-Volkonskoje, Chabarovský kraj, Motostrelkovyj passaž, 3

Plukovník Azatbek Asanbekovič Omurbekov je velitelem 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace, která se dopustila zabíjení, znásilňování a mučení civilních obyvatel v ukrajinské obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny proti lidskosti a válečné zločiny.

Omurbekov velel akcím své vojenské jednotky a kvůli přímé odpovědnosti za zabíjení, znásilňování a mučení v obci Buča získal přezdívku „Řezník z Buči“.

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

3.6.2022

1112.

Andrei Boevich KURBANOV

(v ruštině: Андрей Боевич КУРБАНОВ)

Plukovník 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 7.1.1970

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 4615 949409

Číslo průkazu totožnosti: У-184386

Andrej Bojevič Kurbanov je plukovníkem 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace, která se dopustila zabíjení, znásilňování a mučení civilních obyvatel v ukrajinské obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny proti lidskosti a válečné zločiny.

Kurbanov velel akcím své vojenské jednotky.

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

3.6.2022

1113.

Viacheslav Sergeevich KLOBUKOV

(v ruštině: Вячеслав Сергеевич КЛОБУКОВ)

Plukovník 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 19.11.1978

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 8001 142195

Číslo průkazu totožnosti: Ф-703443

Vjačeslav Sergejevič Klobukov je plukovníkem 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace, která se dopustila zabíjení, znásilňování a mučení civilních obyvatel v ukrajinské obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny proti lidskosti a válečné zločiny.

Klobukov velel akcím své vojenské jednotky.

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

3.6.2022

1114.

Aleksandr Viktorovich VINS

(v ruštině: Александр Викторович ВИНС)

Plukovník 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 24.1.1969

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 0801 547363

Číslo průkazu totožnosti: T-194304

Alexandr Viktorovič Vins je plukovníkem 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace, která se dopustila zabíjení, znásilňování a mučení civilních obyvatel v ukrajinské obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny proti lidskosti a válečné zločiny.

Vins velel akcím své vojenské jednotky.

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

3.6.2022

1115.

Aleksandr Leonidovich SHERSHNEV

(v ruštině: Александр Леонидович ШЕРШНЕВ)

Plukovník 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 14.1.1978

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 3802 634927

Číslo průkazu totožnosti: Ф-529191

Alexandr Leonidovič Šeršněv je plukovníkem 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace, která se dopustila zabíjení, znásilňování a mučení civilních obyvatel v ukrajinské obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny proti lidskosti a válečné zločiny.

Šeršněv velel akcím své vojenské jednotky.

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

3.6.2022

1116.

Sergei Aleksandrovich VETROV

(v ruštině: Сергей Александрович ВЕТРОВ)

Podplukovník 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 25.9.1982

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 68 4 36337

Číslo průkazu totožnosti: X-296449

Sergej Alexandrovič Větrov je podplukovníkem 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace, která se dopustila zabíjení, znásilňování a mučení civilních obyvatel v ukrajinské obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny proti lidskosti a válečné zločiny.

Větrov velel akcím své vojenské jednotky.

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

3.6.2022

1117.

Ruslan Ovsepovich MITIAEV

(v ruštině: Руслан Овсепович МИТЯЕВ)

Podplukovník 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 30.10.1978

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 6002 284996

Číslo průkazu totožnosti: Ф-052935

Ruslan Ovsepovič Miťajev je podplukovníkem 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace, která se dopustila zabíjení, znásilňování a mučení civilních obyvatel v ukrajinské obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny proti lidskosti a válečné zločiny.

Miťajev velel akcím své vojenské jednotky.

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

3.6.2022

1118.

Andrei Nikolaevich ERMISHKO

(v ruštině: Андрей Николаевич ЕРМИШКО)

Podplukovník 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 5.11.1972

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 1202 583493

Číslo průkazu totožnosti: У-639041

Andrej Nikolajevič Jermiško je podplukovníkem 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace, která se dopustila zabíjení, znásilňování a mučení civilních obyvatel v ukrajinské obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny proti lidskosti a válečné zločiny.

Jermiško velel akcím své vojenské jednotky.

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

3.6.2022

1119.

Maksim Alekseevich PLATONENKOV

(v ruštině: Максим Алексеевич ПЛАТОНЕНКОВ)

Podplukovník 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 3.1.1980

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 5003 593303

Číslo průkazu totožnosti: У-874515

Maxim Alexejevič Platoněnkov je podplukovníkem 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace, která se dopustila zabíjení, znásilňování a mučení civilních obyvatel v ukrajinské obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny proti lidskosti a válečné zločiny.

Platoněnkov velel akcím své vojenské jednotky.

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

3.6.2022

1120.

Vladimir Viktorovich MATAFONOV

(v ruštině: Владимир Викторович МАТАФОНОВ)

Podplukovník 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 5.9.1979

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 7600 562816

Číslo průkazu totožnosti: Ф-594713

Vladimir Viktorovič Matafonov je podplukovníkem 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace, která se dopustila zabíjení, znásilňování a mučení civilních obyvatel v ukrajinské obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny proti lidskosti a válečné zločiny.

Matafonov velel akcím své vojenské jednotky.

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

3.6.2022

1121.

Dmitrii Ivanovich LVOV

(také znám jako Dmitrii Ivanovich LVIV)

(v ruštině: Дмитрий Иванович ЛЬВОВ)

Podplukovník 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 15.8.1975

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 7603 794013

Číslo průkazu totožnosti: Ф-620752

Dmitrij Ivanovič Lvov je podplukovníkem 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace, která se dopustila zabíjení, znásilňování a mučení civilních obyvatel v ukrajinské obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny proti lidskosti a válečné zločiny.

Lvov velel akcím své vojenské jednotky.

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

3.6.2022

1122.

Evgenii Valerievich LADYZHENSKII

(v ruštině: Евгений Валерьевич ЛАДЫЖЕНСКИЙ)

Podplukovník 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 1.1.1977

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 813 551489

Číslo průkazu totožnosti: У-853407

Jevgenij Valerijevič Ladyžejnskij je podplukovníkem 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace, která se dopustila zabíjení, znásilňování a mučení civilních obyvatel v ukrajinské obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny proti lidskosti a válečné zločiny.

Ladyžejnskij velel akcím své vojenské jednotky.

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

3.6.2022

1123.

Dmitrii Viktorovich PAKHANDRIN

(v ruštině: Дмитрий Викторович ПАХАНДРИН)

Podplukovník 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 19.9.1976

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 0402 274319

Číslo průkazu totožnosti: Ф-620770

Dmitrij Viktorovič Pachandrin je podplukovníkem 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace, která se dopustila zabíjení, znásilňování a mučení civilních obyvatel v ukrajinské obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny proti lidskosti a válečné zločiny.

Pachandrin velel akcím své vojenské jednotky.

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

3.6.2022

1124.

Anatolii Aleksandrovich SHIPITSYN

(v ruštině: Анатолий Александрович ШИПИЦЫН)

Podplukovník 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 12.9.1977

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 5301 903199

Číslo průkazu totožnosti: Ф-607350

Anatolij Alexandrovič Šipicyn je podplukovníkem 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace, která se dopustila zabíjení, znásilňování a mučení civilních obyvatel v ukrajinské obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny proti lidskosti a válečné zločiny.

Šipicyn velel akcím své vojenské jednotky.

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

3.6.2022

1125.

Denis Nikolaevich DEEV

(v ruštině: Денис Николаевич ДЕЕВ)

Podplukovník 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 30.7.1977

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 9002 427497

Číslo průkazu totožnosti: Ф-624703

Denis Nikolajevič Dějev je podplukovníkem 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace, která se dopustila zabíjení, znásilňování a mučení civilních obyvatel v ukrajinské obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny proti lidskosti a válečné zločiny.

Dějev velel akcím své vojenské jednotky.

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

3.6.2022

1126.

Oleg Iurievich BUKHVALOV

(v ruštině: Олег Юрьевич БУХВАЛОВ)

Podplukovník 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 20.5.1979

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 1804 68726

Číslo průkazu totožnosti: Ф-584921

Oleg Jurjevič Buchvalov je podplukovníkem 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace, která se dopustila zabíjení, znásilňování a mučení civilních obyvatel v ukrajinské obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny proti lidskosti a válečné zločiny.

Buchvalov velel akcím své vojenské jednotky.

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

3.6.2022

1127.

Dmitrii Aleksandrovich SMOLIAGO

(v ruštině: Дмитрий Александрович СМОЛЯГО)

Podplukovník 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 27.12.1976

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 2702 603048

Číslo průkazu totožnosti: Ф-670103

Dmitrij Alexandrovič Smoljago je podplukovníkem 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace, která se dopustila zabíjení, znásilňování a mučení civilních obyvatel v ukrajinské obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny proti lidskosti a válečné zločiny.

Smoljago velel akcím své vojenské jednotky.

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

3.6.2022

1128.

Aleksei Viacheslavovich BOLSHAKOV

(v ruštině: Алексей Вячеславович БОЛЬШАКОВ)

Podplukovník 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 15.3.1976

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 0802 576504

Číslo průkazu totožnosti: У-053364

Alexej Vjačeslavovič Bolšakov je podplukovníkem 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace, která se dopustila zabíjení, znásilňování a mučení civilních obyvatel v ukrajinské obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny proti lidskosti a válečné zločiny.

Bolšakov velel akcím své vojenské jednotky.

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

3.6.2022

1129.

Roman Vladimirovich NADEZDHIN

(v ruštině: Роман Владимирович НАДЕЖДИН)

Podplukovník 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 21.7.1977

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 1002 570526

Číslo průkazu totožnosti: У-874071

Roman Vladimirovič Naděždin je podplukovníkem 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace, která se dopustila zabíjení, znásilňování a mučení civilních obyvatel v ukrajinské obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny proti lidskosti a válečné zločiny.

Naděždin velel akcím své vojenské jednotky.

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

3.6.2022

1130.

Viktor Vladimirovich FILIPPOV

(v ruštině: Виктор Владимирович ФИЛИППОВ)

Podplukovník 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 27.10.1972

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 0502 898734

Číslo průkazu totožnosti: У-721933

Viktor Vladimirovič Filippov je podplukovníkem 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace, která se dopustila zabíjení, znásilňování a mučení civilních obyvatel v ukrajinské obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny proti lidskosti a válečné zločiny.

Filippov velel akcím své vojenské jednotky.

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

3.6.2022

1131.

Faik Sameddin ogly MAMEDOV

(také znám jako Faik Samaddin MAMMADOV)

(v ruštině: Фаик Самеддин оглы МАМЕДОВ)

Major 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 24.11.1978

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 9902 119102

Číslo průkazu totožnosti: 802348

Faik Mamedov je majorem 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace, která se dopustila zabíjení, znásilňování a mučení civilních obyvatel v ukrajinské obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny proti lidskosti a válečné zločiny.

Mamedov velel akcím své vojenské jednotky.

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

3.6.2022

1132.

Igor Evgenievich FEDOTOV

(v ruštině: Игорь Евгеньевич ФЕДОТОВ)

Major 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 9.12.1980

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 6602 516592

Číslo průkazu totožnosti: 845762

Igor Jevgenjevič Fedotov je majorem 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace, která se dopustila zabíjení, znásilňování a mučení civilních obyvatel v ukrajinské obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny proti lidskosti a válečné zločiny.

Fedotov velel akcím své vojenské jednotky.

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

3.6.2022

1133.

German Nikolaevich KULEMIN

(v ruštině: Герман Николаевич КУЛЕМИН)

Major 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 29.3.1982

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 6702 594036

Číslo průkazu totožnosti: 949685

German Nikolajevič Kulemin je majorem 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace, která se dopustila zabíjení, znásilňování a mučení civilních obyvatel v ukrajinské obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny proti lidskosti a válečné zločiny.

Kulemin velel akcím své vojenské jednotky.

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

3.6.2022

1134.

Roman Victorovich BURDO

(v ruštině: Роман Викторович БУРДО)

Major 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 26.11.1980

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 1003 651875

Číslo průkazu totožnosti: 1083746

Roman Viktorovič Burdo je majorem 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace, která se dopustila zabíjení, znásilňování a mučení civilních obyvatel v ukrajinské obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny proti lidskosti a válečné zločiny.

Burdo velel akcím své vojenské jednotky.

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

3.6.2022

1135.

Dmitry Arkadyevich KOZLOV

(v ruštině: Дмитрий Аркадьевич КОЗЛОВ)

Major 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 11.10.1978

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 0801 272127

Číslo průkazu totožnosti: 1088985

Dmitrij Arkaďjevič Kozlov je majorem 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace, která se dopustila zabíjení, znásilňování a mučení civilních obyvatel v ukrajinské obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny proti lidskosti a válečné zločiny.

Kozlov velel akcím své vojenské jednotky.

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

3.6.2022

1136.

Ivan Alexandrovich KURKIN

(v ruštině: Иван Александрович КУРКИН)

Major 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 17.1.1982

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 0804 232754

Číslo průkazu totožnosti: 1091451

Ivan Alexandrovič Kurkin je majorem 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace, která se dopustila zabíjení, znásilňování a mučení civilních obyvatel v ukrajinské obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny proti lidskosti a válečné zločiny.

Kurkin velel akcím své vojenské jednotky.

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

3.6.2022

1137.

Evgeny Yurievich VAZHENOV

(v ruštině: Евгений Юрьевич ВАЖЕНОВ)

Major 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 27.1.1985

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 1005 944897

Číslo průkazu totožnosti: 1092162

Jevgenij Jurjevič Važenov je majorem 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace, která se dopustila zabíjení, znásilňování a mučení civilních obyvatel v ukrajinské obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny proti lidskosti a válečné zločiny.

Važenov velel akcím své vojenské jednotky.

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

3.6.2022

1138.

Dmitry Yulianovich IONOV

(v ruštině: Дмитрий Юлианович ИОНОВ)

Major 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 3.7.1965

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 1005 724322

Číslo průkazu totožnosti: 1093778

Dmitrij Julianovič Ijonov je majorem 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace, která se dopustila zabíjení, znásilňování a mučení civilních obyvatel v ukrajinské obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny proti lidskosti a válečné zločiny.

Ijonov velel akcím své vojenské jednotky.

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

3.6.2022

1139.

Alexander Anatolyevich KOCHERGIN

(v ruštině: Александр Анатольевич КОЧЕРГИН)

Major 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 10.12.1971

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 0803 940939

Číslo průkazu totožnosti: 1093786

Alexandr Anatoljevič Kočergin je majorem 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace, která se dopustila zabíjení, znásilňování a mučení civilních obyvatel v ukrajinské obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny proti lidskosti a válečné zločiny.

Kočergin velel akcím své vojenské jednotky.

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

3.6.2022

1140.

Alexander Vladimirovich KOPYLOV

(v ruštině: Александр Владимирович КОПЫЛОВ)

Major 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 29.9.1980

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 73У1 420589

Číslo průkazu totožnosti: 1094262

Alexandr Vladimirovič Kopylov je majorem 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace, která se dopustila zabíjení, znásilňování a mučení civilních obyvatel v ukrajinské obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny proti lidskosti a válečné zločiny.

Kopylov velel akcím své vojenské jednotky.

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

3.6.2022

1141.

Maxim Vladimirovich CHERNYSHEV

(v ruštině: Максим Владимирович ЧЕРНЫШЕВ)

Major 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 8.10.1980

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 0810 999451

Číslo průkazu totožnosti: 1094540

Maxim Vladimirovič Černyšev je majorem 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace, která se dopustila zabíjení, znásilňování a mučení civilních obyvatel v ukrajinské obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny proti lidskosti a válečné zločiny.

Černyšev velel akcím své vojenské jednotky.

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

3.6.2022

1142.

Stanislav Igorevich MAKAROV

(v ruštině: Станислав Игорьевич МAКАРОВ)

Major 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 16.8.1982

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 0810 953377

Číslo průkazu totožnosti: 1095194

Stanislav Igorevič Makarov je majorem 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace, která se dopustila zabíjení, znásilňování a mučení civilních obyvatel v ukrajinské obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny proti lidskosti a válečné zločiny.

Makarov velel akcím své vojenské jednotky.

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

3.6.2022

1143.

Andrey Nikolaevich IVANOV

(v ruštině: Андрей Николаевич ИВАНОВ)

Major 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 26.2.1981

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 2701 493476

Číslo průkazu totožnosti: 1095611

Andrej Nikolajevič Ivanov je majorem 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace, která se dopustila zabíjení, znásilňování a mučení civilních obyvatel v ukrajinské obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny proti lidskosti a válečné zločiny.

Ivanov velel akcím své vojenské jednotky.

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

3.6.2022

1144.

Sergei Gennadyevich PERESHIVKIN

(v ruštině: Сергей Геннадьевич ПЕРЕШИВКИН)

Major 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 19.1.1973

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 0804 277244

Číslo průkazu totožnosti: 1100141

Sergej Gennaďjevič Perešivkin je majorem 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace, která se dopustila zabíjení, znásilňování a mučení civilních obyvatel v ukrajinské obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny proti lidskosti a válečné zločiny.

Perešivkin velel akcím své vojenské jednotky.

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

3.6.2022

1145.

Aleksey Vladimirovich PRYSEV

(v ruštině: Алексей Владимирович ПРЫСЕВ)

Major 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 25.11.1975

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 0501 704733

Datum vydání: 20.3.2002

Číslo průkazu totožnosti: У-360702

Služební identifikační číslo: 1100633

Alexej Vladimirovič Prysev je majorem 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace, která se dopustila zabíjení, znásilňování a mučení civilních obyvatel v ukrajinské obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny proti lidskosti a válečné zločiny.

Prysev velel akcím své vojenské jednotky.

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

3.6.2022

1146.

Sergey Viktorovich RUDENKO

(v ruštině: Сергей Викторович РУДЕНКО)

Major 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 7.10.1975

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 0801 524291

Datum vydání: 14.3.2002

Číslo průkazu totožnosti: У-268570

Služební identifikační číslo: 1100637

Sergej Viktorovič Ruděnko je majorem 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace, která se dopustila zabíjení, znásilňování a mučení civilních obyvatel v ukrajinské obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny proti lidskosti a válečné zločiny.

Ruděnko velel akcím své vojenské jednotky.

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

3.6.2022

1147.

Olga Aleksandrovna KHAMENOK

(v ruštině: Ольга Александровна ХАМЕНОК)

Majorka 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 14.12.1981

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: žena

Číslo pasu: 6004 190824

Datum vydání: 10.10.2003

Číslo průkazu totožnosti: Ф-142685

Služební identifikační číslo: 1102882

Olga Alexandrovna Chamenoková je majorkou 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace, která se dopustila zabíjení, znásilňování a mučení civilních obyvatel v ukrajinské obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny proti lidskosti a válečné zločiny.

Chamenoková velela akcím své vojenské jednotky.

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

3.6.2022

1148.

Dmitriy Gennadyevich LEVIN

(v ruštině: Дмитрий Геннадьевич ЛЕВИН)

Major 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 25.10.1982

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 0804 98883

Datum vydání: 30.6.2003

Číslo průkazu totožnosti: У-268857

Služební identifikační číslo: 1103126

Dmitrij Gennaďjevič Levin je majorem 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace, která se dopustila zabíjení, znásilňování a mučení civilních obyvatel v ukrajinské obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny proti lidskosti a válečné zločiny.

Levin velel akcím své vojenské jednotky.

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

3.6.2022

1149.

Dmitriy Alekseevich GONCHAR

(v ruštině: Дмитрий Алексеевич ГОНЧАР)

Major 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 31.1.1970

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 0802 562844

Datum vydání: 27.5.2002

Číslo průkazu totožnosti: У-265899

Služební identifikační číslo: 1103591

Dmitrij Alexejevič Gončar je majorem 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace, která se dopustila zabíjení, znásilňování a mučení civilních obyvatel v ukrajinské obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny proti lidskosti a válečné zločiny.

Gončar velel akcím své vojenské jednotky.

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

3.6.2022

1150.

Sergey Sergeevich ZORIN

(v ruštině: Сергей Сергеевич ЗОРИН)

Major 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 25.10.1982

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 7503 78809

Datum vydání: 2.3.2003

Číslo průkazu totožnosti: X-115531

Služební identifikační číslo: 1166487

Sergej Sergejevič Zorin je majorem 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace, která se dopustila zabíjení, znásilňování a mučení civilních obyvatel v ukrajinské obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny proti lidskosti a válečné zločiny.

Zorin velel akcím své vojenské jednotky.

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

3.6.2022

1151.

Aleksandr Aleksandrovich POTAPOV

(v ruštině: Александр Александрович ПОТАПОВ)

Major 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 8.5.1981

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 6603 808655

Datum vydání: 29.4.2003

Číslo průkazu totožnosti: X-078567

Služební identifikační číslo: 1170231

Alexandr Alexandrovič Potapov je majorem 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace, která se dopustila zabíjení, znásilňování a mučení civilních obyvatel v ukrajinské obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny proti lidskosti a válečné zločiny.

Potapov velel akcím své vojenské jednotky.

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

3.6.2022

1152.

Stepan Viktorovich GRIGOROV

(v ruštině: Степан Викторович ГРИГОРОВ)

Major 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 26.3.1979

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 8110 342164

Datum vydání: 9.7.2010

Číslo průkazu totožnosti: Ф-594680

Služební identifikační číslo: 1194779

Stěpan Viktorovič Grigorov je majorem 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace, která se dopustila zabíjení, znásilňování a mučení civilních obyvatel v ukrajinské obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny proti lidskosti a válečné zločiny.

Grigorov velel akcím své vojenské jednotky.

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

3.6.2022

1153.

Sergey Viktorovich MOSALEV

(v ruštině: Сергей Викторович МОСАЛЕВ)

Major 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 19.1.1978

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 0802 688231

Datum vydání: 18.10.2015

Číslo průkazu totožnosti: Ф-866954

Služební identifikační číslo: 2737869

Sergej Viktorovič Mosalev je majorem 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace, která se dopustila zabíjení, znásilňování a mučení civilních obyvatel v ukrajinské obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny proti lidskosti a válečné zločiny.

Mosalev velel akcím své vojenské jednotky.

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

3.6.2022

1154.

Valentin Pavlovich LUTSAK

(v ruštině: Валентин Павлович ЛУЦАК)

Major 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 5.4.1979

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 5004 572078

Datum vydání: 28.8.2004

Číslo průkazu totožnosti: Ф-879492

Služební identifikační číslo: 3102560

Valentin Pavlovič Lucak je majorem 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace, která se dopustila zabíjení, znásilňování a mučení civilních obyvatel v ukrajinské obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny proti lidskosti a válečné zločiny.

Lucak velel akcím své vojenské jednotky.

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

3.6.2022

1155.

Sergey Nikolaevich BORISENKO

(v ruštině: Сергей Николаевич БОРИСЕНКО)

Major 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 15.3.1978

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 0503 357858

Datum vydání: 30.1.2003

Číslo průkazu totožnosti: У-268030

Služební identifikační číslo: 3127462

Sergej Nikolajevič Borisenko je majorem 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace, která se dopustila zabíjení, znásilňování a mučení civilních obyvatel v ukrajinské obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny proti lidskosti a válečné zločiny.

Borisenko velel akcím své vojenské jednotky.

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

3.6.2022

1156.

Marina Alexandrovna MORDASHOVA

(v ruštině: Марина Александровна МОРДАШОВА)

Datum narození: 17.5.1979

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: žena

Přidružené osoby:

Alexej Mordašov (manžel)

Kirill Mordašov (nevlastní syn)

Nikita Mordašov (nevlastní syn)

Přidružené subjekty:

Ondero Limited, Britské Panenské ostrovy

Unifirm Limited, Kypr

Marina Mordašovová je manželkou Alexeje Mordašova, předsedy představenstva společnosti Severgroup. Alexej Mordašov převedl prostřednictvím různých offshorových společností, včetně společností Unifirm Limited, Ondero Limited a Ranel Assets Limited, které vlastní nebo ovládá Marina Mordašovová, své podíly v turistickém gigantu TUI a ve společnosti pro těžbu zlata Nordgold v celkové hodnotě více než 1,5 miliardy eur na svou manželku Marinu Mordašovovou. Marina Alexandrovna Mordašovová je tedy fyzickou osobou s vazbami na osobu uvedenou na seznamu, která nese odpovědnost za podporu činností a politik narušujících územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a za poskytování finanční a materiální podpory ruským činitelům s rozhodovací pravomocí odpovědným za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny a má z vazby na tyto činitele prospěch.

3.6.2022

 

 

Ranel Assets Limited, Britské Panenské ostrovy

Rayglow Limited, Kypr

ServerGroup LLC (Ruská federace)

KN-Holding LLC (USA)

Nordgold

 

 

1157.

Mikhail Evgenievich MIZINTSEV

(v ruštině: Михаил Евгеньевич МИЗИНЦЕВ)

Velitel Národního střediska pro řízení obrany Ruské federace, generálplukovník

Datum narození: 10.9.1962

Místo narození: Averinskaja, okres Sjamža, Vologdská oblast.

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Generálplukovník Michail Mizincev je velitelem Národního střediska pro řízení obrany Ruské federace. Je též znám pod přezdívkou „Řezník z Mariupolu“ a byl identifikován jako velitel dohlížející na obléhání Mariupolu, během něhož při řízení bombardování tohoto města ruskými silami uplatňoval taktiku, která byla použita již dříve při obléhání syrského Aleppa. Mizincev je obviněn zejména z toho, že řídil bombardování města Mariupol, při němž byly zabity tisíce civilistů, včetně ostřelování mariupolské porodnice a divadla, při němž byly zabity stovky dětí. Je tedy fyzickou osobou, která nese odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

3.6.2022

1158.

Elizaveta Dmitrievna PESKOVA

(v ruštině: Елизавета Дмитриевна ПЕСКОВА)

Místopředsedkyně Nadace pro rozvoj rusko-francouzských historických iniciativ

Datum narození: 9.1.1998

Místo narození: Moskva, Ruská federace

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: žena

Přidružené osoby: Dmitrij Peskov (otec)

Jelizaveta Peskovová je dcerou Dmitrije Peskova, tiskového tajemníka prezidenta Ruské federace Vladimira Putina, který byl zařazen na seznam podle rozhodnutí 2014/145/SZBP.

Jelizaveta Peskovová je místopředsedkyní Nadace pro rozvoj rusko-francouzských historických iniciativ a zakladatelkou komunikační firmy. Díky konexím svého otce získala tyto lukrativní pozice a vede luxusní životní styl.

Je tedy spojena s osobou uvedenou na seznamu, která aktivně podporuje činnosti nebo politiky, jež narušují či ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož i stabilitu a bezpečnost na Ukrajině.

3.6.2022

1159.

Nikolay Dmitrievich PESKOV

(také znám jako Nikolay Dmitrievich CHOLES/CHOULZ)

(v ruštině: Николай Дмитриевич ПЕСКОВ)

(také znám jako Николай Дмитриевич ЧОУЛЗ)

Datum narození: 3.2.1990

Místo narození: Moskva, Ruská federace

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 721123760

Datum vydání: 12.9.2012

Datum skončení platnosti: 12.9.2022

Číslo průkazu totožnosti: 4516913332

Přidružené osoby: Dmitrij Peskov (otec)

Nikolaj Peskov je synem Dmitrije Peskova, tiskového tajemníka prezidenta Ruské federace Vladimira Putina, který byl zařazen na seznam podle rozhodnutí 2014/145/SZBP.

Využívá bohatství a peníze svého otce, a má tak přímý prospěch ze svého blízkého vztahu se svým otcem. Je tedy spojen s osobou uvedenou na seznamu, která aktivně podporuje činnosti nebo politiky, jež narušují či ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož i stabilitu a bezpečnost na Ukrajině.

3.6.2022

1160.

Tatiana Aleksandrovna NAVKA

(v ruštině: Татьяна Александровна НАВКА)

Datum narození: 13.4.1975

Místo narození: Ukrajina

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: žena

Taťjana Navková je ženou Dmitrije Peskova, tiskového tajemníka prezidenta Ruské federace Vladimira Putina, který byl zařazen na seznam podle rozhodnutí 2014/145/SZBP.

Je spoluvlastnicí společností a majetku nacházejících se mimo jiné na Ruskem protiprávně anektovaném Krymském poloostrově. Podporuje tedy činnosti narušující nebo ohrožující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Je navíc spojena s osobou uvedenou na seznamu, která aktivně podporuje činnosti nebo politiky, jež narušují či ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož i stabilitu a bezpečnost na Ukrajině.

3.6.2022

1161.

Sergey Vladimirovich SAVOSTYANOV

(v ruštině: Сергей Владимирович САВОСТЬЯНОВ)

Člen Moskevské městské dumy.

Datum narození: 22.8.1984

Místo narození: Ljubercy, Moskevská oblast, Ruská federace

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Sergej Savosťjanov je ruský státník a politik. Dne 8. září 2019 byl zvolen poslancem Moskevské městské dumy.

Tím, že popírá územní celistvost nezávislých zemí a podporuje obnovu hranic bývalého Svazu sovětských socialistických republik, veřejně podporuje činnosti Ruské federace na Ukrajině. Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí

3.6.2022

1162.

Andrei Yurievich LIPOV

(v ruštině: Андрей Юрьевич ЛИПОВ)

Ředitel ruské Federální služby pro dozor v oblasti telekomunikací, informačních technologií a hromadných sdělovacích prostředků (Roskomnadzor)

Datum narození: 23.11.1969

Místo narození: Moskva, Ruská federace

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Andrej Lipov je ředitelem ruské Federální služby pro dohled v oblasti telekomunikací, informačních technologií a hromadných sdělovacích prostředků (Roskomnadzor). Roskomnadzor je ústředním nástrojem provádění cenzury a represí vůči svobodným sdělovacím prostředkům v Rusku.

Jako ředitel služby Roskomnadzor je Lipov odpovědný za rozhodnutí, která vedla k cenzuře a uzavření ruských nezávislých sdělovacích prostředků.

Tyto činnosti vytvářejí cenzurovaný informační prostor, který propaguje a toleruje ozbrojenou agresi Ruska vůči Ukrajině a napomáhá jí.

3.6.2022

 

 

 

Pod vedením Lipova Roskomnadzor navíc aktivně narušuje územní celistvost Ukrajiny tím, že podporuje separatistické regiony na Ukrajině, tzv. „republiky“ v Donbasu, a zejména Děnise Pušilina, nejvyššího představitele tzv. „Doněcké lidové republiky“.

Lipov tedy nese odpovědnost za aktivní podporu nebo provádění činností nebo politik, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině.

 

1163.

Volodymir Vasilyovich SALDO

(v ukrajinštině: Володимир Васильович САЛЬДО)

Člen zastupitelstva města Cherson, člen „Výboru pro záchranu, mír a pořádek“ v Chersonu

Bývalý starosta Chersonu (2002–2012) a bývalý poslanec parlamentu (Strana regionů, 2012–2014)

Datum narození: 12.6.1956

Státní příslušnost: ukrajinská

Pohlaví: muž

V březnu 2022 se Volodymyr Saldo zúčastnil shromáždění na podporu ruské agrese vůči Ukrajině a poté se podílel na zřízení tzv. „Výboru pro záchranu, mír a pořádek“, což je orgán pro spolupráci s ruskými okupačními silami v Chersonské oblasti. Saldo podporoval a prosazoval politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

3.6.2022

1164.

Kyrylo Sergiyovich STREMOUSOV

(v ukrajinštině: Кирило Сергiйович СТРЕМОУСОВ)

Předseda „Výboru pro záchranu, mír a pořádek“ v Chersonu

Datum narození: 1976

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

V březnu 2022 se Kyrylo Stremousov podílel na zřízení tzv. „Výboru pro záchranu, mír a pořádek“, což je orgán pro spolupráci s ruskými okupačními silami v Chersonské oblasti.

Stremousov podporoval a prosazoval politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

3.6.2022

1165.

Serhiy Mikolayovich CHEREVKO

(v ukrajinštině: Сергiй Миколайович ЧЕРЕВКО)

Člen „Výboru pro záchranu, mír a pořádek“ v Chersonu, bývalý zástupce starosty Chersonu

Datum narození: 11.8.1975

Státní příslušnost: ukrajinská

Pohlaví: muž

V březnu 2022 se Serhij Čerevko podílel na zřízení tzv. „Výboru pro záchranu, mír a pořádek“, což je orgán pro spolupráci s ruskými okupačními silami v Chersonské oblasti.

Čerevko podporoval a prosazoval politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

3.6.2022

1166.

Tetiana KUZMICH

(v ukrajinštině: Тетяна КУЗЬМIЧ)

Členka „Výboru pro záchranu, mír a pořádek“ v Chersonu

Bývalá zástupkyně starosty Chersonu

Předsedkyně organizace občanské společnosti ruského národního společenství „Rusič“

Datum narození: 10.4.1968

Státní příslušnost: ukrajinská

Pohlaví: žena

V březnu 2022 se Tetjana Kuzmičová podílela na zřízení tzv. „Výboru pro záchranu, mír a pořádek“, což je orgán pro spolupráci s ruskými okupačními silami v Chersonské oblasti.

Kuzmičová podporuje a prosazuje politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

3.6.2022

1167.

Galina Viktorivna DANILCHENCKO

(v ukrajinštině: Галина Вiкторiвна ДАНИЛЬЧЕНКО)

Ruskými okupačními silami jmenovaná úřadující starostka Melitopolu

Datum narození: 1964

Státní příslušnost: ukrajinská

Pohlaví: žena

Halyna Danylčenková je úřadující starostkou města Melitopol.

Dne 4. března 2022 byl legitimně zvolený starosta Melitopolu ruskými silami unesen a na jeho místo byla jmenována Danylčenková. Kromě toho učinila několik prohlášení na podporu přítomnosti Ruska ve městě a vyzvala obyvatelstvo, aby se okupantům nebránilo.

Z titulu své funkce tak podporuje a prosazuje politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

3.6.2022

1168.

Petr AKOPOV

(v ruštině: Петр АКОПОВ)

Funkce: ruský propagandista: sloupkař v RIA Novosti

Datum narození: 7.10.1968

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Pjotr Akopov je ruský propagandista a sloupkař v RIA Novosti, ruské státem vlastněné agentuře domácího zpravodajství pod faktickou státní kontrolou agentury „Rossija Segodňa“. Je klíčovou postavou vládní propagandy a autorem článků popírajících právo Ukrajiny na státnost a vyzývá k „denacifikaci“ a k „deukrajinizaci“ země, přičemž podporuje myšlenku, že by Ukrajina měla být nedílnou součástí Ruska.

Pjotr Akopov tedy nese odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

3.6.2022

1169.

Timofey Nikolaevich SERGEYTSEV

(v ruštině: Тимофей Николаевич СЕРГЕЙЦЕВ)

Funkce: ruský propagandista: sloupkař v RIA Novosti

Datum narození: 3.11.1963

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Timofej Sergejcev je ruský propagandista a sloupkař v RIA Novosti, ruské státem vlastněné agentuře domácího zpravodajství pod faktickou státní kontrolou agentury „Rossija Segodňa“. Je klíčovou postavou vládní propagandy a autorem článků popírajících právo Ukrajiny na státnost a vyzývá k „denacifikaci“ a k „deukrajinizaci“ země, přičemž podporuje myšlenku, že by Ukrajina měla být nedílnou součástí Ruska.

Timofej Sergejcev tedy nese odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

3.6.2022

1170.

Victoria NIKIFOROVA

(v ruštině: Виктория НИКИФОРОВА)

Funkce: ruská propagandistka: pracuje pro RIA Novosti

Datum narození: 12.6.1971

Místo narození: Moskva, Ruská federace

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: žena

Viktorija Nikiforovová je ruská propagandistka a sloupkařka v RIA Novosti, ruské státem vlastněné agentuře domácího zpravodajství pod faktickou státní kontrolou agentury „Rossija Segodňa“. Je ústřední postavou vládní propagandy a popřela právo Ukrajiny na existenci, jakož i schopnost ukrajinského lidu rozhodovat sám za sebe. O Ukrajincích říká, že mají „vymyté mozky“ a že jsou „drženi jako rukojmí“, čímž propaguje souhlasný postoj k ruské agresi vůči Ukrajině,

Viktorija Nikiforovová tedy nese odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

3.6.2022

1171.

Alina Maratovna KABAEVA

(také známa jako Alina Maratovna KABAYEVA)

(v ruštině: Алина Маратовна КАБАЕВА)

Funkce: předsedkyně správní rady skupiny National Media Group (NMG)

Datum narození: 12.5.1983

Místo narození: Taškent, Uzbekistán

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: žena

Přidružené subjekty: National Media Group (NMG)

Alina Kabajevová je předsedkyní správní rady National Media Group (NMG), skupiny, která vlastní velké podíly v téměř všech význačných ruských federálních médiích, jež reprodukují propagandu ruské vlády. Je bývalou ruskou gymnastkou a někdejší členkou Státní dumy. Má úzké vazby na prezidenta Vladimira Putina.

Jako taková nese odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí. Alina Kabajevová je navíc osobou spojenou s osobou zařazenou na seznam, která nese odpovědnost za činnosti, které narušují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož i stabilitu a bezpečnost na Ukrajině, a aktivně tyto činnosti podporuje.

3.6.2022

1172.

Aleksandra MELNICHENKO

(v srbštině: Александра МЕЉНИЧЕНКО)

Datum narození: 21.4.1977

Místo narození: Bělehrad, Srbsko

Přidružená osoba: Andrej Igorevič Melničenko (manžel)

Státní příslušnost: srbská, chorvatská

Pohlaví: žena

Číslo pasu: chorvatský pas č. 094949450 (datum platnosti: 23.12.2023)

Alesandra Melničenková je manželkou Andreje Igoreviče Melničenka, ruského průmyslníka a majitele skupiny EuroChem, která je předním výrobcem hnojiv, a uhelné společnosti SUEK. Alexandra Melničenková má značný prospěch z bohatství a majetku svého manžela. Společně s ním vlastní dva luxusní střešní byty, jejichž hodnota přesahuje 30 milionů dolarů. V březnu 2022 se Alexandra Melničenková namísto svého manžela stala skutečnou majitelkou společnosti Firstline Trust, která je řízena společností Linetrust PTC Ltd, jež zastupuje skutečného majitele skupiny EuroChem.

Je tedy spojena s jedním z předních podnikatelů, kteří jsou zapojeni do hospodářských odvětví, která poskytují značné zdroje příjmů vládě Ruské federace odpovědné za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny. Andrej Igorevič Melničenko kromě toho podporuje nebo provádí činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož i stabilitu a bezpečnost na Ukrajině.

3.6.2022

1173.

Eduard Yurevich KHUDAYNATOV

(Эдуард Юрьевич ХУДАЙНАТОВ)

Datum narození: 11.9.1960

Místo narození: Šymkent, SSSR, nyní Kazachstán

Státní příslušnost: ruská

Č. cestovního pasu: 753296761 (ruský)

Pohlaví: muž

Eduard Jurjevič Chudajnatov je ruský podnikatel působící v odvětví energetiky. Je majitelem „Independent Oil and Gas Company“ (NOC, JSC Něftěgazholding), jedné z největších ruských soukromých společností a jednoho z předních producentů ropy, která se zabývá vyhledáváním, průzkumem a rozvojem ropných a plynových polí, rafinací ropy, jakož i výrobou ropných produktů a jejich uváděním na trh. V roce 2015 činily tržby společnosti 2,2 miliardy USD.

Independent Oil and Gas Company získala v uplynulých letech od státem vlastněné společnosti Rosněfť významné obchodní podíly ve firmách působících v odvětví energetiky spolu s jejich povoleními k těžbě. Kromě toho se NOC spolu se společností Rosněfť podílí na projektu Vostok Oil. V několika posledních letech společnost Rosněfť rovněž zaplatila Eduardu Chudajnatovi 9,6 miliardy USD výměnou za společnost, která vlastní ropné pole na Tajmyru.

3.6.2022

 

 

 

V roce 2019 požádaly společnosti NOC a Rosněfť prezidenta Putina o zvýhodnění v souvislosti se svými těžebními činnostmi v Arktidě a získaly je.

Eduard Chudajnatov má vazby na ruského oligarchu Igora Sečina a prezidenta Vladimira Putina.

Chudajnatov a Sečin spolu pracovali ve společnosti Rosněfť a jejich firmy společně podnikají v odvětví energetiky.

Eduard Chudajnatov se podílel na první prezidentské volební kampani Vladimira Putina v roce 2000 – řídil ji v Ťumeňské oblasti, kde byl od roku 1997 členem oblastní dumy.

 

 

 

 

Obdržel řád „Za zásluhy o vlast“ za „posílení postavení Ruska na světovém trhu s energií a zlepšení jeho investičních vyhlídek“.

Je tedy jedním z předních podnikatelů působících v hospodářských odvětvích, která poskytují značné zdroje příjmů vládě Ruské federace. Má prospěch z vazeb na vládu Ruské federace a je spojen s osobami uvedenými na seznamu.

 

1174.

Pavel Evgenevich PRIGOZHIN

(Павел Евгеньевич ПРИГОЖИН)

Datum narození: 1996

Státní příslušnost: ruská

Daňové identifikační číslo: 780103765308

Přidružené osoby: Jevgenij Viktorovich Prigožin (otec), Ljubov Valentinovna Prigožinová (matka), Polina Jevgeňjevna Prigožina (sestra)

Přidružené subjekty: Lakhta Park, Lakhta Park Premium, Lakhta Plaza, Turtrans

Pohlaví: muž

Pavel PRIGOŽIN je synem Jevgenije Prigožina, předního ruského podnikatele, který má úzké osobní vazby na prezidenta Putina a ruské ministerstvo obrany. Financuje a neoficiálně vede Wagnerovu skupinu, neregistrovaný soukromý vojenský subjekt se sídlem v Rusku, a nese odpovědnost za nasazení žoldnéřů na Ukrajině.

Společnost Concord, rovněž známá jako KOMBINAT PITANIYA KONKORD OOO, kterou Jevgenij Prigožin založil a vlastnil do listopadu 2019, a skupina dalších společností s vazbami na něj, včetně společností Concord Management and Consulting LLC a Megaline LLC, měly po nezákonné anexi Krymu ze strany Ruska a okupaci východní Ukrajiny separatisty podporovanými Ruskou federací prospěch z velkých veřejných zakázek ruského ministerstva obrany.

3.6.2022

 

 

 

Pavel Prigožin je vlastníkem pěti společností dříve vlastněných jeho matkou, Ljubov Valentinovnou Prigorožinovou – Beta LLC, Turstatus, Lakhta Park Premium LLC, Lakhta Park LLC a Lakhta Plaza LLC.

Má tedy vazby na přední podnikatele nebo právnické osoby, subjekty či orgány, které jsou zapojeny do hospodářských odvětví, jež poskytují značné zdroje příjmů vládě Ruské federace odpovědné za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny.

 

1175.

Arkady Yurievich VOLOZH

(Аркaдий Юрьевич ВOЛОЖ)

Funkce: spoluzakladatel a generální ředitel společnosti Yandex N.V.

Datum narození: 11.2.1964

Místo narození: Atyrau, Kazašská sovětská socialistická republika, Sovětský svaz (nyní Kazachstán)

Státní příslušnost: ruská, maltská

Pohlaví: muž

Arkadij Jurijevič Volož je ruský podnikatel s obchodními zájmy v oblasti IT a technologií. Je zakladatelem a generálním ředitelem společnosti Yandex. Yandex je největší internetová společnost v Rusku, která provozuje nejpopulárnější ruský vyhledávač.

Akcionáři a investory společnosti Yandex jsou ruské státem vlastněné banky, jako například Sberbank a VTB.

V roce 2019 souhlasila společnost Yandex s restrukturalizací, díky níž získala „zlatou akcii“ nově založená Nadace veřejného zájmu, jejímž účelem je „obhajovat zájmy Ruské federace“. Prostřednictvím Nadace veřejného zájmu může vláda Ruské federace uplatnit právo veta k vymezenému souboru otázek, jako jsou prodej důležitého duševního vlastnictví a prodej či přenos osobních údajů ruských uživatelů zahraničním společnostem, tedy otázek, u nichž se má za to, že mají dopad na „národní zájmy“ Ruska. Společnost Yandex je rovněž odpovědná za propagaci státních sdělovacích prostředků a narativů ve výsledcích vyhledávání na svém vyhledávači a za méně výhodné řazení a odstraňování obsahu, který je kritický vůči Kremlu, jako je například obsah související s útočnou válkou Ruska proti Ukrajině.

3.6.2022“;

 

 

 

Volož je předním podnikatelem zapojeným do hospodářských odvětví, jež poskytují značné zdroje příjmů vládě Ruské federace odpovědné za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny. Kromě toho jako zakladatel a generální ředitel společnosti Yandex materiálně či finančně podporuje vládu Ruské federace a je odpovědný za podporu činností nebo politik, jež narušují či ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

 

2.   SUBJEKTY

 

Jméno (angl. přepis)

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„84.

JSC GARNIZON

(v ruštině: АО Гарнизон)

Adresa: Kosmodamjanskaja naběrežnaja 24, budova 1, Moskva, 115035, Rusko

Poštovní adresa: Sadovničeskaja 53, Moskva, 115035, Rusko

Tel.: +7 (499) 790-92-12

Internetová stránka: http://ao-garnizon.ru

E-mail: info@ao-garnizon.ru

Garnizon, a.s., je holdingová společnost podřízená Ministerstvu obrany Ruské federace. Její struktura zahrnuje více než 60 subjektů. Společnost Garnizon plní úkoly stanovené Ministerstvem obrany a chrání zájmy ozbrojených sil Ruské federace. V zájmu Ministerstva obrany jednala v zadávacích řízeních jako veřejný zadavatel.

Společnost Garnizon je tudíž právnickou osobou, která materiálně či finančně podporuje vládu Ruské federace odpovědnou za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny.

3.6.2022

85.

JSC OBORONENERGO

(v ruštině: АО Оборонэнерго)

Adresa: 1. Krasnoselskij 11, Moskva, 107140, Rusko

Tel.: +7 (495) 532-13-06

Internetová stránka: https://oboronenergo.su

E-mail: info@oen.su

Oboroneněrgo, a. s., je vojenský dodavatel energie, jenž v rámci vládních zakázek zajišťuje dodávky elektrické energie pro ruské vojenské jednotky a další subjekty podléhající Ministerstvu obrany. Společnost Oboroneněrgo se podílela na modernizaci vojenské letecké základny v Korenovsku, kterou ozbrojené síly Ruské federace používaly jako výchozí stanoviště pro útoky na cíle na území Ukrajiny během nevyprovokované a neodůvodněné vojenské agrese Ruska vůči Ukrajině.

Společnost Oboroneněrgo tudíž materiálně podporovala vládu Ruské federace odpovědnou za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny a měla z vazby na tuto vládu prospěch. Kromě toho materiálně podporovala činnosti, jež narušovaly nebo ohrožovaly územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

3.6.2022

86.

OJSC Ulyanovsk Automobile Plant (UAZ)

(v ruštině: ООО „Ульяновский автомобильный завод“ (УАЗ))

Adresa: Moskovskoje šosse 92, Uljanovsk, Uljanovská oblast, 432008

Tel.: +7 (8422) 40-91-09

Internetová stránka: https://uaz.global/

E-mail: mm.medvedev@dnd.team

UAZ je ruský výrobce automobilů. Společnost UAZ dodává ozbrojeným silám Ruské federace vozidla UAZ Patriot, která ruská armáda používala během nevyprovokované a neodůvodněné vojenské agrese vůči Ukrajině.

Společnost UAZ tudíž materiálně podporuje vládu Ruské federace odpovědnou za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny a má z vazby na tuto vládu prospěch. Je odpovědná za materiální podporu činností, jež narušovaly nebo ohrožovaly územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

3.6.2022

87.

JSC VOENTELECOM (VOYENTELEKOM)

(v ruštině: АО „Воентелеком“)

Adresa: Bolšaja Olenja 15A, budova 1, Moskva, 107014, Rusko

Tel.: +7 (495) 609-50-05, +7 (985) 900-50-05

Internetová stránka: https://voentelecom.ru

E-mail: info@voentelecom.ru

Vojentělekom, a. s., je hlavní poskytovatel telekomunikačních služeb Ministerstvu obrany Ruské federace. Vláda Ruské federace označila Vojentělekom za společnost federálního významu. Společnost Vojentělekom provádí údržbu a opravy IT infrastruktury, vojenského komunikačního vybavení, komunikačních spojení a vybavení pro elektronický boj ozbrojených sil Ruské federace, a to i na území protiprávně anektovaného Krymu a Sevastopolu. Vyvinula pro ruskou armádu jednotný automatizovaný digitální komunikační systém. Pro ruské námořnictvo zajišťuje zabezpečenou širokopásmovou rádiovou komunikaci, a to i na území protiprávně anektovaného Krymského poloostrova. Společnost Vojentělekom spolupracovala s koncernem Rostěch na vývoji standardu LTE pro území protiprávně anektovaného Krymu a Sevastopolu.

3.6.2022

 

 

 

Společnost Vojentělekom tudíž materiálně podporovala vládu Ruské federace odpovědnou za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny a měla z vazby na tuto vládu prospěch. Kromě toho materiálně podporovala činnosti, jež narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

 

88.

JSC VOENTORG

(v ruštině: АО „Военторг“)

Adresa: Sadovničeskaja 55/26, budova 3, Moskva, 115035, Rusko

Tel.: +7 (495) 609-5200

Internetová stránka: http://www.oaovoentorg.ru

E-mail: info@oaovoentorg.ru

Přidružené subjekty: Podřízené společnosti:

 

JSC „Voentorg–West“;

 

JSC „Voentorg–South“;

 

JSC „Voentorg–Center“;

 

JSC „Voentorg–Vostok“;

 

JSC „Voentorg–Moscow“;

 

Voentorg–Retail LLC

Vojentorg, a. s., je dodavatelem zakázek pro Ministerstvo obrany Ruské federace. Pro ozbrojené síly Ruské federace zajišťuje společnost Vojentorg stravovací a prádelní služby a dodává jim vojenské uniformy. Její dceřiná společnost Vojentorg Retail navíc prodávala trička ve stylu ruské armády s vojenským symbolem „Z“, která ruská propaganda využívala k podpoře nevyprovokované a neodůvodněné vojenské agrese Ruska vůči Ukrajině.

Společnost Vojentorg tudíž materiálně či finančně podporuje vládu Ruské federace odpovědnou za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny. Kromě toho materiálně či finančně podporuje činnosti, jež narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

3.6.2022

89.

VOENTEKSTILPROM LLC

(v ruštině: ООО ВоенТекстильПром)

Adresa: Kolomenskij projezd 13a, Moskva, 115446, Rusko

Tel.: 8-499-444-32-84;

Fax: 8-499-611-90-46

Internetová stránka: https://voentekstilprom.ru/

E-mail: office@vtpmsk.ru

Vojentěkstilprom vyrábí oděvy pro potřeby vlády Ruské federace. Na objednávku pro účely obranu státu společnost Vojentěkstilprom poskytovala dodávky ošacení ruským ozbrojeným silám. Vyrábí polní uniformy pro Národní gardu Ruské federace a košile pro příslušníky ruského námořnictva a Národní gardy Ruské federace.

Společnost Vojentěkstilprom je tudíž právnickou osobou, která materiálně či finančně podporuje vládu Ruské federace odpovědnou za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny nebo má z vazby na tuto vládu prospěch.

3.6.2022

90.

INDEPENDENT INSURANCE GROUP

(v ruštině: СК НЕЗАВИСИМАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА)

Adresa: Vspolnij Pereulok 18, budova 2, Moskva, 123001

Tel.: +7 (495) 926-72-70; 788-81-19

Fax: +7 (495) 788-81-16

Internetová stránka: www.nsg-ins.ru

E-mail: info@nsg-ins.ru

Společnost Nezávislá pojišťovací skupina (Nězavisimaja strachovaja gruppa) je pojistitelem ruských společností působících v odvětví obrany. Je zařazena na seznam pojistitelů, kteří poskytují pojišťovací služby pro mezinárodní přepravu vojenského zboží. Spolupracuje s ruskými státními společnostmi a pojišťuje je, zejména ve vojenském a obranném sektoru. Nezávislá pojišťovací skupina je hlavním pojistitelem rizik Rostěchu, což je ruský konglomerát ve vlastnictví státu působící v oblasti obrany. Společnost patří mezi sponzory a účastníky mezinárodního vojenského a technického fóra „Army2022“, které pořádá ministerstvo obrany Ruské federace.

3.6.2022

 

 

 

Nezávislá pojišťovací skupina je proto odpovědná za materiální či finanční podporu činností, jež narušovaly nebo ohrožovaly územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Rovněž materiálně či finančně podporuje vládu Ruské federace odpovědnou za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny nebo má z vazby na tuto vládu prospěch.

 

91.

PJSC KAMAZ, také známa jako KAMAZ PTC

(v ruštině: ПАО „КАМАЗ“)

Adresa: Avtozavodskij prospekt, 2, Naberežnyje Čelny, Republika Tatarstán, 423827

Tel.: +7 (800) 555-00-99

Internetová stránka: https://kamaz.ru/en

Email: callcentre@kamaz.ru

Ruská společnost KAMAZ se zabývá vývojem a výrobou vozidel a vojenského vybavení. Vyrobila vozidla KAMAZ-5350, KAMAZ-6350 a KAMAZ 6560, která používaly ozbrojené síly Ruské federace během nevyprovokované a neoprávněné vojenské agrese Ruska vůči Ukrajině.

Je proto odpovědná za materiální či finanční podporu činností, jež narušovaly nebo ohrožovaly územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

3.6.2022

92.

JSC KRONSHTADT TEKHNOLOGII Group of Companies

(v ruštině: Кронштадт-технологии группа компаний АО)

Adresa: 115432, Moskva, Prospekt Andropova, 18, budova 9, Descartes Business Center, Rusko/ 199178, Petrohrad, Malyj prospekt, Vasiljevskyj ostrov, 54/4

Tel.: +7 (495) 748-35-77,

+7 (495) 230-00-36 (Moskva);

+7 (812) 449-90-90 (Petrohrad)

Internetová stránka: https://kronshtadt.ru

Email: uav@kronshtadt.ru; office@kronshtadt.ru

Skupina společností Kronštadt-těchnologii a. s. je ruský vojenský dodavatel, který vyvíjí a vyrábí vybavení, software a integrovaná řešení pro bezpilotní vzdušné prostředky a ruský obranný průmysl. Ozbrojené síly Ruské federace používaly bezpilotní vzdušné prostředky Orion vyrobené společností Kronštadt-těchnologii při nevyprovokované a neodůvodněné vojenské agresi vůči Ukrajině.

Je proto odpovědná za materiální či finanční podporu činností, jež narušovaly nebo ohrožovaly územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

3.6.2022

93.

Management Company Tatneft-Neftekhim LLC

(v ruštině: OOO УК Татнефть-Нефтехим)

Adresa: 423580, Republika Tatarstán, Nižněkamsk-10, P.O. Box 1, AIK-24, Rusko

Tel.: +7(8555) 49-73-42, +7(8555) 49-75-86,

Fax: +7 (8555) 49-75-86

Internetová stránka: www.neftehim.tatneft.ru

Email: nhk@tnnh.tatneft.ru

Přidružené subjekty:

JSC Nizhnekamskshina;

LLC Nizhnekamsk Truck Tyre Factory

Nizhnekamsk SSC Tyre Factory;

JSC Nizhnekamsktekhuglerod;

JSC Nizhnekamsk Mechanical Plant;

TD ‘Kama’ Trading House;

LLC ‘Kama’ Scientific & Technical Center;

Správcovská společnost Tatněfť-Něftěchim spravuje a koordinuje podřízené společnosti Tatněftě působící v odvětví pneumatik, mezi něž patří TD KAMA, Nižněkamskšina a Nižněkamskyj zavod gruzovych šin. Spojuje všechny podniky s vazbou na podnikání společnosti Tatněfť v odvětví pneumatik a řídí jejich výrobu, procesy plánování, obchodní operace, lidské zdroje a vztahy s veřejností.

TD KAMA, hlavní distributor výrobků společnosti Tatněfť v odvětví pneumatik, dodává pneumatiky ozbrojeným silám Ruské federace a Národní gardě Ruské federace. Nižněkamskšina vyrábí pneumatiky montované na obrněná vozidla K4386 Typhoon-VDV. Mezi výrobky podniku Nižněkamskyj zavod gruzovych šin patří pneumatiky KAMA NU402, které jsou montovány na lehká obrněná vozidla Tigr nesoucí mobilní protitankové střely Kornet. Ozbrojené síly Ruské federace používaly obrněná vozidla K4386 Typhoon-VDV, lehká obrněná vozidla Tigr a mobilní protitankové střely Kornet při nevyprovokované a neodůvodněné vojenské agresi vůči Ukrajině.

3.6.2022

 

 

LLC TATNEFT-Neftekhimsnab;

JSC Yarpolimermash-Tatneft;

LLC Energoshinservis

Společnost je proto odpovědná za materiální podporu činností, jež narušovaly nebo ohrožovaly územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Kromě toho materiálně podporuje vládu Ruské federace odpovědnou za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny.

 

94.

Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant, LLC

(v ruštině: ООО Нижнекамский завод грузовых шин)

Adresa: 423580, Nižněkamsk, průmyslová zóna, Republika Tatarstán, Rusko

Tel.: +7 (8555) 49-73-40

Internetová stránka: https://cmk.tatneft.ru/?lang=ru

Email: nkastp@tatneft.ru

Přidružené subjekty:

Tatneft

Trading House KAMA

Management Company Tatneft-Neftekhim

Nizhnekamskshina

Společnost Nižněkamskyj zavod gruzovych šin vyrábí celoocelové pneumatiky. Je to společnost podřízená společnosti Tatněfť. Její výrobky jsou dodávány Ministerstvu obrany Ruské federace.

Vyrábí pneumatiky KAMA NU402, které jsou montovány na lehká obrněná vozidla Tigr nesoucí mobilní protitankové střely Kornet. Ozbrojené síly Ruské federace používaly lehká obrněná vozidla Tigr a mobilní protitankové střely Kornet při nevyprovokované a neodůvodněné vojenské agresi vůči Ukrajině.

Společnost je proto odpovědná za materiální podporu činností, jež narušovaly nebo ohrožovaly územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Kromě toho materiálně podporuje vládu Ruské federace odpovědnou za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny.

3.6.2022

95.

PJSC Nizhnekamskshina

(v ruštině: ПАО „Нижнекамскшина“)

Adresa: 423570, Republika Tatarstán, Nižněkamsk, Rusko

Tel.: +8 555 49-79-30,

fax: + 8 555 24-15-70

Internetová stránka: https://shinakama.tatneft.ru

E-mail: nksh@tatneft.ru

Přidružené subjekty:

Tatneft

Trading House KAMA

Management Company Tatneft-Neftekhim

Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant

Společnost Nižněkamskšina je předním ruským výrobcem pneumatik. Je to společnost podřízená společnosti Tatněfť. Vyrábí pneumatiky pod značkami KAMA a Viatti. Mezi její výrobky patří pneumatiky dvojího užití a vojenské pneumatiky dodávané vládě Ruské federace. Vyrábí pneumatiky montované na obrněná vozidla K4386 Typhoon-VDV. Ozbrojené síly Ruské federace používaly vozidla K4386 Typhoon-VDV během nevyprovokované a neodůvodněné vojenské agrese Ruska vůči Ukrajině.

Společnost je proto odpovědná za materiální podporu činností, jež narušovaly nebo ohrožovaly územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Kromě toho materiálně podporuje vládu Ruské federace odpovědnou za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny.

3.6.2022

96.

LLC TD KAMA

(v ruštině: ООО ТД „КАМА”)

Adresa: 423570, Rusko, Republika Tatarstán, Nižněkamsk, Oblast Promzona, AIK-24, místnost 402

Tel.: +7 (8555) 24-10-00, 24-10-10

Internetová stránka: https://www.td-kama.com

E-mail: info@td-kama.com

Společnost TD KAMA je hlavním distributorem výrobků společnosti Tatněfť v odvětví pneumatik, které vyrábějí společnosti Nižněkamskyj zavod gruzovych šin a Nižněkamskšina. Dodává pneumatiky ozbrojeným silám Ruské federace a Národní gardě Ruské federace.

Mezi výrobky společnosti Nižněkamskšina, které distribuuje TD KAMA, patří pneumatiky dvojího užití a vojenské pneumatiky dodávané vládě Ruské federace. Nižněkamskšina vyrábí pneumatiky montované na obrněná vozidla K4386 Typhoon-VDV. Mezi výrobky společnosti Nižněkamskyj zavod gruzovych šin, které distribuuje TD KAMA, patří pneumatiky KAMA NU402, které jsou montovány na lehká obrněná vozidla Tigr nesoucí mobilní protitankové střely Kornet. Ozbrojené síly Ruské federace používaly obrněná vozidla K4386 Typhoon-VDV, lehká obrněná vozidla Tigr a mobilní protitankové střely Kornet během nevyprovokované a neodůvodněné vojenské agrese Ruska vůči Ukrajině.

3.6.2022

 

 

 

Společnost je proto odpovědná za materiální podporu činností, jež narušovaly nebo ohrožovaly územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Kromě toho materiálně podporuje vládu Ruské federace odpovědnou za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny.

 

97.

OJSC Balashikha Casting and Mechanical Plant

(v ruštině: ОАО Балашихинский литейно-механический завод)

také známa jako OJSC BLMZ

(v ruštině: ОАО БЛМЗ)

Adresa: Šosse Entuziastov, 4, Balašicha, Moskevská oblast, 143900, Ruská federace

Tel.: +7 (495) 639-94-94

Internetová stránka: https://www.blmz.ru

E-mail: info@blmz.ru

Společnost BLMZ je ruský odlévací a mechanický závod. Dodává materiály používané k výrobě zbraní ruským dodavatelům vojenského vybavení, na něž se vztahují sankce Unie vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině.

Je smluvním dodavatelem ozbrojených sil Ruské federace. Dodává vybavení a materiály pro výrobu několika letadel a vrtulníků, včetně vrtulníku Ka-52, který ozbrojené síly Ruské federace používaly během nevyprovokované a neoprávněné vojenské agrese Ruska vůči Ukrajině.

3.6.2022

 

 

 

Společnost je proto odpovědná za materiální podporu činností, jež narušovaly nebo ohrožovaly územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Kromě toho materiálně podporuje vládu Ruské federace odpovědnou za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny a má z vazby na tuto vládu prospěch.

 

98.

JSC REMDIZEL

(v ruštině: АО „Ремдизель“)

Adresa: 423800, Republika Tatarstán, Naberežnyje Čelny, Menzelinskij trakt, 40, Rusko

Tel.: 7 (8552) 55-15-88 / 7 (8552) 30-80-00

Internetová stránka: http://www.remdizel.com

E-mail: remdizel@kamaz.ru

Přidružené subjekty:

KAMAZ

Společnost Remdizel vyrábí a opravuje kolová a pásová vozidla. Vyrábí vozidla Typhoon K-63968, obrněná vozidla odolná vůči minám, která používaly ozbrojené síly Ruské federace během nevyprovokované a neoprávněné vojenské agrese Ruska vůči Ukrajině.

Je proto odpovědná za materiální či finanční podporu činností, jež narušovaly nebo ohrožovaly územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

3.6.2022

99.

JSC SUKHOI Company

(v ruštině: ПАО Компания „Сухой“)

Adresa: 125284, Rusko, Moskva, ul. Polikarpova, 23B, PO box 604

Tel.: +7 (499) 550-01-06

Internetová stránka: https://www.sukhoi.org

E-mail: info@sukhoi.org

Přidružené subjekty:

United Aircraft Corporation (mateřská společnost)

Společnost Suchoj, a s., je ruský výrobce letadel. Ozbrojené síly Ruské federace provozovaly bojová letadla vyrobená společností Suchoj během nevyprovokované a neodůvodněné vojenské agrese Ruska vůči Ukrajině.

Je proto odpovědná za materiální či finanční podporu činností, jež narušovaly nebo ohrožovaly územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

3.6.2022

100.

JSC „121 AIRCRAFT REPAIR PLANT“

(v ruštině: Акционерное общество „121 авиационный ремонтный завод“)

Adresa: Rusko, 143079, Moskevská oblast, Odincovo, Staryj Gorodok, ul. Postal, 10

Tel.: +7 (498) 677-95-11

Internetová stránka: https://121arz.ru

E-mail: info@121arz.ru

Společnost 121 aviacionnyj remontnyj zavod (121. závod na opravy letadel) opravuje letadla Su-25, Su-27 a MiG-29. Je to jediný podnik v Rusku, který současně opravuje letadla Su-25 a modernizuje je na verzi Su-25 SM. Letadla Su-25 SM používaly ozbrojené síly Ruské federace během nevyprovokované a neoprávněné vojenské agrese Ruska vůči Ukrajině.

Společnost je proto odpovědná za materiální podporu činností, jež narušovaly nebo ohrožovaly územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Rovněž materiálně či finančně podporuje vládu Ruské federace odpovědnou za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny nebo má z vazby na tuto vládu prospěch.

3.6.2022

101.

National Settlement Depository (NSD) (Národní zúčtovací depozitář)

(v ruštině: Национальный расчетный депозитарий)

Adresa: ul. Spartakovskaja 12, 105066, Moskva, Ruská federace

Typ subjektu: nebankovní úvěrová instituce, akciová společnost

Datum registrace: 27.6.1996

Státní registrační číslo: 3294

Primární státní registrační číslo: 1027739132563

Daňové identifikační číslo: 7702165310 / 770101001

Hlavní místo obchodní činnosti: Ruská federace

NSD je ruská nebankovní finanční instituce a centrální depozitář cenných papírů v Rusku. Na základě tržní hodnoty kapitálových a dluhových cenných papírů, které drží v úschově, je největším depozitářem cenných papírů v Rusku a jediným depozitářem, který má přístup k mezinárodnímu finančnímu systému.

Ruská vláda a ruská centrální banka ji považují za systémově významnou finanční instituci v Rusku. Hraje zásadní úlohu ve fungování ruského finančního systému a jeho napojení na mezinárodní finanční systém, čímž přímo i nepřímo umožňuje ruské vládě realizovat její činnosti, politiky a zdroje.

3.6.2022“.

 

 

Přidružené subjekty: většinový akcionář / mateřská společnost s podílem 99,997 % (neuvedeno jednotlivě):

veřejná akciová společnost „Moskva Exchange MICEX-RTS“ (Moskevská burza nebo MOEX),

sídlo: Bolšoj Kislovskij pereulok 13, 125009 Moskva, Ruská federace,

daňové identifikační číslo: 7702077840, primární státní registrační číslo: 1027739387411

Je téměř v plném vlastnictví Moskevské burzy, jejímž úkolem je poskytovat úplný přístup na ruské finanční trhy. Moskevská burza je pak díky své úloze a akcionářům ve vysoké míře ovládána ruskou vládou. NSD je tedy subjektem či orgánem, který materiálně či finančně podporuje vládu Ruské federace odpovědnou za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny.

 


3.6.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 153/53


NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2022/879

ze dne 3. června 2022,

kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/884 ze dne 3. června 2022, kterým se mění rozhodnutí 2014/512/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (1),

s ohledem na společný návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 31. července 2014 přijala Rada nařízení (EU) č. 833/2014 (2).

(2)

Nařízení (EU) č. 833/2014 provádí některá opatření stanovená v rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP (3).

(3)

Dne 3. června 2022 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2022/884 ze dne 3. června 2022, kterým se mění rozhodnutí 2014/512/SZBP a ukládají další omezující opatření v různých odvětvích.

(4)

Rozhodnutím (SZBP) 2022/884 se rozšiřuje zákaz poskytování specializovaných služeb předávání údajů o finančních transakcích na další tři ruské úvěrové instituce.

(5)

Rozhodnutím (SZBP) 2022/884 se rovněž rozšiřuje seznam osob spojených s ruskou obrannou a průmyslovou základnou, na něž se vztahují přísnější omezení vývozu zboží a technologií dvojího užití a zboží a technologií, které by mohly přispět k technologickému posílení Ruska v oblasti obrany a bezpečnosti.

(6)

Rovněž se považuje za vhodné rozšířit seznam kontrolovaného zboží, které by mohlo přispět k vojenskému a technologickému posílení Ruska nebo k rozvoji jeho odvětví obrany a bezpečnosti.

(7)

Rozhodnutím (SZBP) 2022/884 se rozšiřuje pozastavení licencí na vysílání ruských sdělovacích prostředků pod trvalou kontrolou ruského vedení v Unii.

(8)

Ruská federace zahájila systematickou mezinárodní kampaň spočívající v manipulaci se sdělovacími prostředky a zkreslování faktů s cílem posílit svou strategii destabilizace sousedních zemí, Unie a jejích členských států. Propaganda se zejména opakovaně a důsledně zaměřuje na evropské politické strany, zejména v období voleb, jakož i na občanskou společnost, žadatele o azyl, ruské etnické menšiny, genderové menšiny a fungování demokratických institucí v Unii a jejích členských státech.

(9)

S cílem ospravedlnit a podpořit svou agresi vůči Ukrajině Ruská federace provádí soustavné a koordinované propagandistické akce, které jsou zaměřené na občanskou společnost v Unii a sousedních zemích a které závažným způsobem zkreslují fakta a manipulují s nimi.

(10)

Uvedená propaganda je šířena prostřednictvím řady sdělovacích prostředků pod stálou přímou či nepřímou kontrolou vedení Ruské federace. Tato opatření představují významnou a přímou hrozbu pro veřejný pořádek a bezpečnost Unie. Uvedené sdělovací prostředky mají zásadní význam pro prosazování a podporu agrese proti Ukrajině a pro destabilizaci sousedních zemí.

(11)

Vzhledem k závažnosti situace a v reakci na činnosti Ruska destabilizující situaci na Ukrajině je nutné v souladu se základními právy a svobodami uznanými v Listině základních práv Evropské unie (dále jen „Listina“), zejména s právem na svobodu projevu a informací, jak je uznáno v článku 11 Listiny, zavést další omezující opatření s cílem urychleně pozastavit činnost těchto sdělovacích prostředků v Unii nebo zaměřených na Unii. Tato opatření by měla být zachována, dokud nebude agrese vůči Ukrajině ukončena a dokud Ruská federace a její přidružené sdělovací prostředky neukončí propagandistické akce proti Unii a jejím členským státům.

(12)

Je vhodné svěřit Radě prováděcí pravomoci, aby po přezkoumání relevantní skutečností rozhodla formou prováděcích aktů o tom, zda se na jeden nebo více subjektů uvedených v příloze VI tohoto nařízení mají ode dne stanoveného tímto nařízením použít uvedená omezující opatření.

(13)

V souladu se základními právy a svobodami uznanými v Listině, a zejména s právem na svobodu projevu a informací, svobodou podnikání a právem na vlastnictví, které jsou uznány v článcích 11, 16 a 17 Listiny, tato opatření nebrání těmto sdělovacím prostředkům a jejich zaměstnancům, aby v Unii vykonávali jiné činnosti než vysílání, jako je například výzkum a vedení rozhovorů. Těmito opatřeními není zejména dotčena povinnost respektovat práva, svobody a zásady uvedené v článku 6 Smlouvy o Evropské unii, v Listině a v ústavách členských států v rozsahu jejich příslušných oblastí působnosti.

(14)

Rozhodnutím (SZBP) 2022/884 se rovněž ukládá zákaz reklamy na výrobky nebo služby v jakémkoli obsahu vytvořeném nebo vysílaném ruskými sdělovacími prostředky pod trvalou kontrolou ruského vedení, na které se vztahuje pozastavení vysílacích licencí.

(15)

Rozhodnutím (SZBP) 2022/884 se rovněž ukládá zákaz nákupu, dovozu nebo převodu do členských států, přímo či nepřímo, surové ropy a některých ropných produktů, které pocházejí z Ruska nebou jsou vyvezeny z Ruska, a zákaz pojištění a zajištění námořní přepravy tohoto zboží do třetích zemí. Jsou stanovena vhodná přechodná období.

(16)

Vzhledem k zeměpisné poloze několika členských států, která vytváří zvláštní závislost na surové ropě dovážené ropovodem z Ruska bez životaschopné možnosti alternativních dodávek v krátkodobém horizontu, by dovoz surové ropy ropovodem z Ruska do těchto členských států dočasně, dokud Rada nerozhodne jinak, neměl podléhat zákazu dovozu surové ropy z Ruska. Tyto členské státy by měly přijmout veškerá nezbytná opatření k získání alternativních dodávek s cílem zajistit, aby se zákaz dovozu surové ropy ropovodem z Ruska začal uplatňovat co nejdříve.

(17)

Je nezbytné zakázat další převod, přepravu nebo přeprodej surové ropy z Ruska dodávané do členského státu ropovodem do jiných členských států nebo do třetích zemí a po uplynutí osmiměsíčního přechodného období rovněž zakázat další převod, přepravu nebo přeprodej ropných produktů získaných z této surové ropy do jiných členských států. Vzhledem ke zvláštní závislosti Česka na těchto ropných produktech by mu mělo být poskytnuto dodatečné desetiměsíční období na získání alternativních dodávek.

(18)

Vzhledem ke specifické zeměpisné expozici Bulharska by na omezenou dobu měla být stanovena zvláštní výjimka ze zákazu dovozu surové ropy prostřednictvím námořní dopravy (dále jen „surová ropa přepravovaná po moři“) a ropných produktů. Vzhledem ke specifické situaci Chorvatska, jehož rafinérie potřebuje pro své fungování zajištění pravidelných dodávek vakuového plynového oleje, by vnitrostátní příslušný orgán měl mít možnost povolit na určitou dobu a za určitých podmínek nákup, dovoz či převod ruského vakuového plynového oleje.

(19)

Pokud dojde k přerušení dodávek surové ropy ropovodem z Ruska do vnitrozemského členského státu z důvodů, které jsou mimo kontrolu tohoto členského státu, měl by být na základě výjimečné dočasné odchylky povolen dovoz surové ropy přepravované po moři z Ruska do tohoto členského státu, a to až do obnovení dodávek ropovodem nebo dokud Rada nerozhodne, že se ve vztahu k tomuto členskému státu má uplatnit zákaz dovozu surové ropy ropovodem.

(20)

V případě náhlého narušení dodávek ropy, ať již ropovodem nebo po moři, by členské státy měly jednat v duchu solidarity a regionální spolupráce – se zapojením veřejných orgánů i podniků v odvětví energetiky a v úzké koordinaci s koordinační skupinou pro otázky ropy – s cílem přikročit k případnému uvolnění zásob ropy, a to i nouzových zásob ropy, a dalším opatřením včetně dodávek vhodné směsi, jak je stanoveno v jejich vnitrostátních pohotovostních plánech nebo dohodnuto v souladu se směrnicí 2009/119/ES. Tento závazek solidarity a spolupráce je obzvláště důležitý s ohledem na agresi Ruska vůči Ukrajině a možné narušení dodávek ruské surové ropy či rafinovaných ropných produktů do regionu, zejména pokud jde o ropovody nebo přístavy v Černém moři. Komise bude sledovat trhy a bezpečnost dodávek a pravidelně podávat zprávy Radě a v případě potřeby předloží návrhy na posílení bezpečnosti dodávek.

(21)

V souladu se zásadou volného tranzitu by zákazem nakupovat, dovážet nebo převádět surovou ropu přepravovanou po moři a některé ropné produkty z Ruska neměl být dotčen nákup, dovoz nebo převod takového zboží, které pochází ze třetí země a je přes Rusko pouze převáženo. Uvedený zákaz by se zejména neměl použít v situaci, kde je Rusko v celním prohlášení označeno za stát vývozu, pokud je jako země původu surové ropy nebo jiných ropných produktů v tomto prohlášení označen třetí stát.

(22)

Vnitrostátní orgány by měly provádět nezbytné kontroly k zajištění toho, aby tranzit zboží ze třetích zemí nevedl k obcházení zákazů. Existují-li dostatečné důkazy o tom, že dovoz zboží ze třetích zemí k obcházení zákazu vede, měl by být takový dovoz zakázán.

(23)

Rozhodnutím (SZBP) 2022/884 se dále ukládají zákazy poskytovat Rusku účetnické a auditorské služby a služby daňového poradenství, jakož i služby poradenství v oblasti podnikání a řízení a v oblasti vztahů s veřejností.

(24)

S cílem zajistit hladké provádění článku 5m nařízení (EU) č. 833/2014 je vhodné lhůtu pro ukončení činností stanovenou v odstavcích 2 a 3 uvedeného článku prodloužit tak, aby namísto 10. května 2022 končila dne... 5. července 2022.

(25)

Je vhodné vyjasnit, že toto nařízení nebrání přijímání plateb právnickou osobou, subjektem nebo orgánem založeným nebo zřízeným podle práva některého členského státu od jejich ruského protějšku na základě smluv týkajících se zboží a technologií uvedených v příloze X nařízení (EU) č. 833/2014, které byly uzavřeny před 26. únorem 2022 a plněny těmito právnickými osobami, subjekty nebo orgány před 27. květnem 2022.

(26)

S ohledem na přílohu II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005 ze dne 12. ledna 2005 o statistice Společenství týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investic (4) zahrnují účetnické a auditorské služby a služby daňového poradenství zaznamenávání obchodních transakcí pro podniky a jiné subjekty; služby přezkoumání účetních záznamů a účetních závěrek; plánování a poradenství v daňové oblasti u podnikatelů a přípravu daňových dokladů. Poradenské služby v oblasti podnikání a řízení a v oblasti vztahů s veřejností zahrnují poradenské, pomocné a provozní asistenční služby poskytované podnikům pro podnikatelskou politiku a strategii a celkové plánování, strukturování a řízení organizace. Patří sem manažerské poplatky, manažerské audity; řízení trhu, lidské zdroje, řízení výroby a poradenství pro řízení projektů a poradenské, pomocné a provozní služby týkající se zlepšování postavení klientů a jejich vztahů s veřejností a jinými institucemi.

(27)

Aby se zajistilo správné provádění opatření stanovených v nařízení (EU) č. 833/2014, je vhodné rozšířit výjimku ze zákazu přepravy zboží podniky silniční dopravy usazenými v Rusku na všechna diplomatická a konzulární zastoupení v Rusku. Je rovněž vhodné rozšířit některé výjimky ze zákazů týkajících se přijímání vkladů a svěřenských fondů a vyjasnit a posílit ustanovení o vnitrostátních sankcích za porušení opatření stanovených v uvedeném nařízení.

(28)

Tato opatření spadají do oblasti působnosti Smlouvy, a proto je, zejména z důvodu zajištění jejich jednotného uplatňování ve všech členských státech, nezbytné regulační opatření na úrovni Unie.

(29)

Nařízení (EU) č. 833/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 833/2014 se mění takto:

1)

v článku 2f se doplňuje nový odstavec, které zní:

„3.   Zakazuje se inzerovat výrobky nebo služby v jakémkoli obsahu vytvořeném nebo vysílaném právnickými osobami, subjekty nebo orgány uvedenými v příloze XV, a to i prostřednictvím přenosu nebo šíření jakýmikoli prostředky uvedenými v odstavci 1.“;

2)

v čl. 3 odst. 3 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

přepravě zemního plynu a ropy, včetně rafinovaných ropných produktů, z Ruska nebo přes Rusko do Unie, není-li to podle článků 3m nebo 3n zakázáno, nebo“;

3)

v čl. 3a odst. 2 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

je to nezbytné pro zajištění kritických dodávek energie uvnitř Unie, jakož i k přepravě zemního plynu a ropy, včetně rafinovaných ropných produktů, z Ruska nebo přes Rusko do Unie, není-li to podle článků 3m nebo 3n zakázáno, nebo“;

4)

v čl. 3ea odst. 5 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

nákup, dovoz nebo přepravu zemního plynu a ropy, včetně rafinovaných ropných produktů, titanu, hliníku, mědi, niklu, palladia a železné rudy, jakož i určitých chemických výrobků a výrobků ze železa, jejichž seznam je uveden v příloze XXIV, do Unie, není-li to podle článků 3m nebo 3n zakázáno;“;

5)

v čl. 3l odst. 4 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

nákup, dovoz nebo přepravu zemního plynu a ropy, včetně rafinovaných ropných produktů, jakož i titanu, hliníku, mědi, niklu, palladia a železné rudy do Unie, není-li to podle článků 3m nebo 3n zakázáno;“;

6)

v čl. 3l odst. 4 se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d)

fungování diplomatických a konzulárních zastoupení v Rusku, včetně delegací, velvyslanectví a misí, nebo mezinárodních organizací v Rusku požívajících výsad podle mezinárodního práva, nebo“;

7)

vkládají se nové články, které znějí:

„Článek 3m

1.   Zakazuje se přímo či nepřímo nakupovat, dovážet nebo převádět surovou ropu a ropné produkty uvedené v příloze XXV, pokud pocházejí z Ruska nebo z něj jsou vyvezeny.

2.   Zakazuje se poskytovat přímo či nepřímo technickou pomoc, zprostředkovatelské služby, financování nebo finanční pomoc nebo jakékoli jiné služby související se zákazem uvedeným v odstavci 1.

3.   Zákazy podle odstavců 1 a 2 se nevztahují:

a)

do 5. prosince 2022 na jednorázové transakce týkající se dodávek v blízkém horizontu uzavřené a provedené před tímto datem, ani na plnění smluv o nákupu, dovozu nebo převodu zboží kódu KN 2709 00 uzavřených před 4. červnem 2022 nebo doplňkových smluv, které jsou pro plnění těchto smluv nezbytné, za předpokladu, že uvedené smlouvy byly příslušnými členskými státy oznámeny Komisi do 24. června 2022 a že jednorázové transakce týkající se dodávek v blízkém horizontu jsou příslušnými členskými státy oznámeny Komisi do deseti dnů od jejich dokončení;

b)

do 5. února 2023 nevztahují na jednorázové transakce týkající se dodávek v blízkém horizontu uzavřené a provedené před tímto datem, ani na plnění smluv o nákupu, dovozu nebo převodu zboží kódu KN 2710 uzavřených před 4. červnemd 2022 nebo doplňkových smluv, které jsou pro plnění těchto smluv nezbytné, za předpokladu, že uvedené smlouvy byly příslušnými členskými státy oznámeny Komisi do 24. června 2022 a že jednorázové transakce týkající se dodávek v blízkém horizontu jsou příslušnými členskými státy oznámeny Komisi do deseti dnů od jejich dokončení;

c)

na nákup, dovoz nebo převod surové ropy přepravované po moři a ropných produktů uvedených v příloze XXV, pokud toto zboží pochází ze třetí země a je pouze v Rusku nakládáno, z Ruska odváženo nebo přes Rusko převáženo, a to za předpokladu, že toto zboží má neruský původ a neruského vlastníka;

d)

na surovou ropu kódu KN 2709 00 dodávanou ropovodem z Ruska do členských států, dokud Rada nerozhodne, že se použijí zákazy uvedené v odstavcích 1 a 2.

4.   Pokud dojde k přerušení dodávek surové ropy ropovodem z Ruska do vnitrozemského členského státu z důvodů, které jsou mimo kontrolu tohoto členského státu, může být do tohoto členského státu na základě výjimečné dočasné odchylky od odstavců 1 a 2 dovážena z Ruska surová ropa přepravovaná po moři, spadající pod kód KN 2709 00, a to až do obnovení dodávek nebo do doby, než se ve vztahu k tomuto členskému státu uplatní rozhodnutí Rady uvedené v odst. 3 písm. d), podle toho, co nastane dříve.

5.   Ode dne 5. prosince 2022 a odchylně od odstavců 1 a 2 mohou příslušné orgány Bulharska povolit do 31. prosince 2024 plnění smluv uzavřených před 4. červnem 2022 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, jež se týkají nákupu, dovozu nebo převodu surové ropy přepravované po moři a ropných produktů uvedených v příloze XXV, které pochází z Ruska nebo jsou vyvezeny z Ruska.

6.   Ode dne 5. února 2023 a odchylně od odstavců 1 a 2 mohou příslušné orgány Chorvatska povolit do 31. prosince 2023 nákup, dovoz či převod vakuového plynového oleje kódu KN 2710 19 71, který pochází z Ruska nebo je vyvezen z Ruska, jsou-li splněny tyto podmínky:

a)

není k dispozici žádná možnost alternativních dodávek vakuového plynového oleje a

b)

Chorvatsko oznámilo Komisi alespoň dva týdny před udělením povolení důvody, proč se domnívá, že by mělo být zvláštní povolení uděleno, a Komise v této době nevznesla námitky.

7.   Zboží dovezené na základě výjimky udělené příslušným orgánem podle odstavců 5 nebo 6 nesmí být přeprodáno kupujícím nacházejícím se v jiném členském státě nebo ve třetí zemi.

8.   Převod nebo přeprava surové ropy dodávané ropovodem do členských států, jak je uvedeno v odst. 3 písm. d), do jiných členských států nebo do třetích zemí nebo její prodej kupujícím v jiných členských státech nebo ve třetích zemích jsou zakázány.

Veškeré zásilky a kontejnery s touto surovou ropou musí být jasně označeny jako „REBCO: vývoz zakázán“.

Pokud byla surová ropa dodána ropovodem do členského státu, jak je uvedeno v odst. 3 písm. d), je od 5. února 2023 zakázáno převádět nebo přepravovat ropné produkty kódu KN 2710 získané z této surové ropy do jiných členských států nebo třetích zemí nebo prodávat tyto ropné produkty kupujícím v jiných členských státech nebo ve třetích zemích.

Na dovoz a převod ropných produktů získaných ze surové ropy, která byla dodána ropovodem do jiného členského státu, jak je uvedeno v odst. 3 písm. d), do Česka a na jejich prodej kupujícím v Česku se zákazy uvedené ve třetím pododstavci uplatní na základě dočasné odchylky ode dne 5. prosince 2023. Budou-li Česku před uvedeným datem zpřístupněny alternativní dodávky těchto ropných produktů, Rada platnost této dočasné odchylky ukončí. V době do 5. prosince 2023 nepřekročí objemy takových ropných produktů dovezených do Česka z jiných členských států průměrné objemy, které byly do Česka z těchto jiných členských států dovezeny během stejného období v předchozích pěti letech.

9.   Zákaz uvedený v odstavci 1 se nevztahuje na nákupy zboží uvedeného v příloze XXV v Rusku, které jsou nezbytné pro uspokojení základních potřeb kupujícího v Rusku nebo humanitárních projektů v Rusku.

10.   Členské státy oznámí Komisi do 8. června 2022 a následně každé tři měsíce objem surové ropy kódu KN 2709 00 dovezené ropovodem, jak je uvedeno v odst. 3 písm. d). Tyto údaje o dovozu se rozčlení podle jednotlivých ropovodů. V případě, že se na vnitrozemský členský stát vztahuje výjimečná dočasná odchylka uvedená v odstavci 4, oznámí tento členský stát Komisi každé tři měsíce po celou dobu trvání odchylky objem surové ropy přepravované po moři, spadající pod kód KN 2709 00, kterou dovezl z Ruska.

V době do 5. prosince 2023, jak uvádí odst. 8 čtvrtý pododstavec, oznámí členské státy Komisi každé tři měsíce objemy ropných produktů kódu KN 2710 získaných ze surové ropy dodané ropovodem, jak je uvedeno v odst. 3 písm. d), které vyvezly do Česka.

Článek 3n

1.   Zakazuje se přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc, zprostředkovatelské služby, financování nebo finanční pomoc související s přepravou surové ropy a ropných produktů uvedených v příloze XXV, které pocházejí z Ruska nebo byly vyvezeny z Ruska, do třetích zemí, a to i prostřednictvím překládek z lodě na loď.

2.   Zákaz uvedený v odstavci 1 se nevztahuje:

a)

do 5. prosince 2023 na plnění smluv uzavřených před 4. červnem 2022 nebo doplňkových smluv, které jsou pro plnění těchto smluv nezbytné;

b)

na přepravu surové ropy a ropných produktů uvedených v příloze XXV, pokud toto zboží pochází ze třetí země a je pouze v Rusku nakládáno, z Ruska odváženo nebo přes Rusko převáženo, a to za předpokladu, že toto zboží má neruský původ a neruského vlastníka.“

8)

článek 5aa se mění takto:

a)

doplňuje se nový odstavec, který zní:

„2a.   Zákaz stanovený v odstavci 1 se nevztahuje na přijímání plateb, které mají uhradit právnické osoby, subjekty nebo orgány uvedené v odstavci 1 podle smluv provedených před 15. květnem 2022.“;

b)

v odstavci 3 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

transakce, které jsou nezbytně nutné k přímému či nepřímému nákupu, dovozu nebo přepravě zemního plynu a ropy, včetně rafinovaných ropných produktů, jakož i titanu, hliníku, mědi, niklu, palladia a železné rudy, z Ruska nebo přes Rusko do Unie, země, která je členem Evropského hospodářského prostoru, Švýcarska nebo zemí západního Balkánu, není-li to podle článků 3m nebo 3n zakázáno;“

c)

v odstavci 3 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„d)

transakce včetně prodejů, které jsou nezbytně nutné k likvidaci společných podniků nebo podobných právních uspořádání, které byly uzavřeny před 16. březnem 2022 a které zahrnují právnickou osobu, subjekt nebo orgán uvedené v odstavci 1, do 5. září 2022;

e)

transakce související s poskytováním služeb elektronických komunikací, s poskytováním služeb datových center a s poskytováním služeb a zařízení nezbytných pro jejich provoz, údržbu, bezpečnost, včetně poskytování firewallů, a služeb call center právnické osobě, subjektu nebo orgánu uvedeným v příloze XIX.“

9)

článek 5c se nahrazuje tímto:

„Článek 5c

1.   Odchylně od čl. 5b odst. 1 a 2 mohou příslušné orgány povolit přijetí takového vkladu nebo poskytnutí služby peněženky, účtu nebo úschovy za podmínek, které považují za vhodné, pokud určí, že přijetí takového vkladu nebo poskytnutí služby peněženky, účtu nebo úschovy je:

a)

nezbytné pro uspokojení základních potřeb fyzických nebo právnických osob, subjektů či orgánů uvedených v čl. 5b odst. 1 a na nich závislých rodinných příslušníků, včetně plateb za potraviny, plateb nájemného nebo splácení hypoték, plateb za léky a lékařskou péči, plateb daní, pojistného a poplatků za veřejné služby;

b)

určené výlučně k úhradě přiměřených honorářů za odborné výkony nebo k náhradě výdajů vzniklých v souvislosti s poskytováním právních služeb;

c)

určené výlučně k úhradě poplatků nebo nákladů na běžné vedení nebo správu zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů;

d)

nezbytné k úhradě mimořádných výdajů, pokud dotčený příslušný orgán oznámil příslušným orgánům ostatních členských států a Komisi alespoň dva týdny před udělením povolení důvody, pro něž se domnívá, že by dané povolení mělo být uděleno; nebo

e)

nezbytné pro oficiální účely diplomatické nebo konzulární mise či mezinárodní organizace.

2.   Dotčený členský stát informuje ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odst. 1 písm. a), b), c) a e) do dvou týdnů po jeho udělení.“;

10)

v článku 5f se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Odstavec 1 se nevztahuje na státní příslušníky členského státu, země, která je členem Evropského hospodářského prostoru, nebo Švýcarska ani na fyzické osoby s povolením k dočasnému nebo trvalému pobytu v členském státě, zemi, která je členem Evropského hospodářského prostoru, nebo Švýcarsku.“;

11)

článek 5h se nahrazuje tímto:

„Článek 5h

1.   Zakazuje se poskytovat specializované služby předávání údajů o finančních transakcích, které se používají k výměně finančních údajů, právnickým osobám, subjektům nebo orgánům uvedeným na seznamu v příloze XIV nebo jakékoli právnické osobě, subjektu či orgánu usazeným v Rusku, jež jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v příloze XIV.

2.   Zákaz stanovený v odstavci 1 se na právnické osoby, subjekty či orgány uvedené v příloze XIV vztahuje od data, které je pro ně v dané příloze uvedeno. Od téhož data se zákaz vztahuje i na jakoukoli právnickou osobu, subjekt či orgán, které jsou usazeny v Rusku a jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v příloze XIV.“;

12)

v čl. 5k odst. 2 se písmeno e) nahrazuje tímto:

„e)

nákup, dovoz nebo přepravu zemního plynu a ropy, včetně rafinovaných ropných produktů, jakož i titanu, hliníku, mědi, niklu, palladia a železné rudy do Unie z Ruska nebo přes Rusko, není-li to podle článků 3m nebo článku 3n zakázáno, nebo“;

13)

článek 5m se nahrazuje tímto:

„Článek 5m

1.   Zakazuje se udělovat registraci a poskytovat sídlo, obchodní adresu nebo administrativní adresu, jakož i správcovské služby svěřenskému fondu nebo podobnému právnímu uspořádání, jehož zakladatelem nebo obmyšleným jsou:

a)

ruští státní příslušníci nebo fyzické osoby s bydlištěm v Rusku;

b)

právnické osoby, subjekty nebo orgány usazené v Rusku;

c)

právnické osoby, subjekty nebo orgány, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny fyzickými nebo právnickými osobami, subjekty nebo orgány uvedenými v písmenech a) nebo b);

d)

právnické osoby, subjekty nebo orgány ovládané fyzickými nebo právnickými osobami, subjekty či orgány uvedenými v písmenech a), b) nebo c);

e)

fyzické nebo právnické osoby, subjekty nebo orgány, které jednají jménem nebo na pokyn fyzických nebo právnických osob, subjektů nebo orgánů uvedených v písmenech a), b), c) nebo d).

2.   Od 5. července 2022 je zakázáno jednat nebo zajišťovat, aby jiná osoba jednala, jako svěřenský správce, pověřený akcionář, ředitel, tajemník nebo v podobné funkci ve prospěch svěřenského fondu nebo podobného právního uspořádání uvedeného v odstavci 1.

3.   Ustanovení odstavců 1 a 2 se nepoužijí na operace, které jsou nezbytně nutné pro ukončení do 5. července 2022 smluv, které jsou v rozporu s tímto článkem a které byly uzavřeny před 9. dubnem 2022, nebo doplňkových smluv, které jsou pro plnění takových smluv nezbytné.

4.   Ustanovení odstavců 1 a 2 se nepoužijí, pokud je zakladatel nebo obmyšlený státním příslušníkem některého členského státu nebo fyzickou osobou, která má povolení k dočasnému nebo trvalému pobytu v některém členském státě.

5.   Odchylně od odstavce 2 mohou příslušné orgány povolit za podmínek, které považují za vhodné, aby služby podle odstavce 2 byly poskytovány i po 5. červenci 2022:

a)

s cílem dokončit do 5. září 2022 operace nezbytně nutné pro ukončení smluv uvedených v odstavci 3 za předpokladu, že tyto operace byly zahájeny před 11. květnem 2022, nebo

b)

z jiných důvodů, za předpokladu, že poskytovatelé služeb přímo ani nepřímo nepřijmou od osob uvedených v odstavci 1 jakékoli finanční prostředky nebo hospodářské zdroje, ani jim je neposkytnou, ani těmto osobám jinak neposkytnou jakékoli výhody z aktiv uložených do svěřenského fondu.

6.   Odchylně od odstavců 1 a 2 mohou příslušné orgány povolit za podmínek, které považují za vhodné, služby uvedené v daných odstavcích, pokud určí, že jsou nezbytné pro:

a)

humanitární účely, jako jsou dodávky nebo usnadnění dodávek pomoci, včetně zdravotnického vybavení, potravin nebo převozu humanitárních pracovníků a související pomoci, nebo pro evakuaci;

b)

činnosti občanské společnosti, které přímo podporují demokracii, lidská práva nebo právní stát v Rusku; nebo

c)

provozování svěřenských fondů, jejichž účelem je správa zaměstnaneckých penzijních plánů, pojistných smluv nebo zaměstnaneckých akcií, charitativních organizací, amatérských sportovních klubů a fondů pro nezletilé osoby nebo zranitelné dospělé osoby.

7.   Dotčený členský stát informuje Komisi o každém povolení uděleném podle odstavců 5 nebo 6 do dvou týdnů po udělení takového povolení.“;

14)

vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 5n

1.   Zakazuje se poskytovat přímo či nepřímo účetnické a auditorské služby, včetně povinného auditu, nebo služby daňového poradenství nebo poradenské služby v oblasti podnikání a řízení nebo v oblasti vztahů s veřejností:

a)

vládě Ruska; nebo

b)

právnickým osobám, subjektům nebo orgánům usazeným v Rusku.

2.   Odstavec 1 se nevztahuje na poskytování služeb, které jsou nezbytně nutné pro ukončení do 5. července 2022 smluv, které jsou v rozporu s tímto článkem a které byly uzavřeny před 4. červnem 2022, nebo doplňkových smluv, které jsou pro plnění těchto smluv nezbytné.

3.   Odstavec 1 se nepoužije na poskytování služeb, které jsou nezbytně nutné pro výkon práva na obhajobu v soudním řízení a práva na účinnou právní ochranu.

4.   Odstavec 1 se nepoužije na poskytování služeb určených k výlučnému použití právnickými osobami, subjekty nebo orgány usazenými v Rusku, které vlastní nebo výhradně či společně ovládá právnická osoba, subjekt nebo orgán založený nebo zřízený podle práva některého členského státu.

5.   Odchylně od odstavce 1 mohou příslušné orgány za podmínek, které považují za vhodné, služby uvedené v odstavci 1 povolit, pokud určí, že jsou nezbytné pro:

a)

humanitární účely, jako jsou dodávky nebo usnadnění dodávek pomoci, včetně zdravotnického vybavení, potravin nebo převozu humanitárních pracovníků a související pomoci, nebo pro evakuaci; nebo

b)

činnosti občanské společnosti, které přímo podporují demokracii, lidská práva nebo právní stát v Rusku.“;

15)

v článku 8 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Členské státy stanoví sankce, včetně trestních sankcí, za porušení ustanovení tohoto nařízení a přijmou veškerá nezbytná opatření k zajištění jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy rovněž stanoví vhodná opatření ke konfiskaci výnosů z těchto porušení.“;

16)

příloha IV se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení;

17)

příloha VII se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení;

18)

příloha VIII se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení;

19)

příloha XII se mění v souladu s přílohou IV tohoto nařízení;

20)

příloha XIV se nahrazuje zněním uvedeným v příloze V tohoto nařízení;

21)

příloha XV se mění v souladu s přílohou VI tohoto nařízení.

Tento bod se použije ve vztahu k jednomu nebo více subjektům uvedeným v příloze VI tohoto nařízení ode dne 25. června 2022 a za podmínky, že o tom po posouzení jednotlivých případů rozhodne Rada prostřednictvím prováděcího aktu;

22)

příloha XXI se mění v souladu s přílohou VII tohoto nařízení;

23)

doplňuje se nová příloha XXV v souladu s přílohou VIII tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. června 2022.

Za Radu

předsedkyně

C. COLONNA


(1)  Úř. věst. L 153, 3.6.2022.

(2)  Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (Úř. věst. L 229, 31.7.2014, s. 1).

(3)  Rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (Úř. věst. L 229, 31.7.2014, s. 13).

(4)  Úř. věst. L 35, 8.2.2005, s. 23.


PŘÍLOHA I

V příloze IV nařízení (EU) č. 833/2014 se doplňují tyto fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány:

„46th TSNII Central Scientific Research Institute (46. ústřední vědecko-výzkumný ústav)

Alagir Resistor Factory

All-Russian Research Institute of Optical and Physical Measurements (Všeruský výzkumný ústav optických a fyzikálních měření)

All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC (Všeruský vědecko-výzkumný ústav Etalon, akciová společnost)

Almaz, JSC

Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia (Arzamaský vědecko-výrobní závod Temp Avia)

Automated Procurement System for State Defense Orders, LLC

Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC) (Dolgoprudenská konstrukční kancelář automatiky, akciová společnost)

Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC (Vědecko-výzkumné centrum elektronické výpočetní techniky, akciová společnost)

Electrosignal, JSC

Energiya JSC

Engineering Center Moselectronproekt (Inženýrské centrum Moselectronproekt)

Etalon Scientific and Production Association (Vědecko-výrobní sdružení Etalon)

Evgeny Krayushin

Foreign Trade Association Mashpriborintorg (Sdružení zahraničního obchodu Mašpriborintorg)

Ineko LLC

Informakustika JSC

Institute of High Energy Physics (Ústav vysokoenergetické fyziky)

Institute of Theoretical and Experimental Physics (Ústav teoretické a experimentální fyziky)

Inteltech PJSC

ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics (Ústav silnoproudé elektroniky SO RAN)

Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC (Kalužský vědecko-výzkumný ústav telemechanických zařízení, akciová společnost)

Kulon Scientific-Research Institute JSC (Vědecko-výzkumný ústav Kulon, akciová společnost)

Lutch Design Office JSC (Konstrukční kancelář Luč, akciová společnost)

Meteor Plant JSC

Moscow Communications Research Institute JSC (Moskevský komunikační výzkumný ústav, akciová společnost)

Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute JSC (Moskevský vědecko-výzkumný ústav radiotechniky, nositel Řádu rudého praporu práce, akciová společnost)

NPO Elektromechaniki JSC

Omsk Production Union Irtysh JSC

Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC (Omský vědecko-výzkumný ústav strojírenství, akciová společnost)

Optron, JSC

Pella Shipyard OJSC

Polyot Chelyabinsk Radio Plant JSC

Pskov Distance Communications Equipment Plant (Pskovský závod pro zařízení dálkové komunikace)

Radiozavod, JSC

Razryad, JSC

Research Production Association Mars (Vědecko-výrobní sdružení Mars)

Ryazan Radio-Plant (Rjazaňský radiozávod)

Scientific Production Center Vigstar JSC (Vědecko-výrobní centrum Vigstar, akciová společnost)

Scientific Production Enterprise ‘Radiosviaz’ (Vědecko-výrobní závod Radiosvjaz)

Scientific Research Institute Ferrite-Domen (Vědecko-výzkumný ústav Ferrit-Domen)

Scientific Research Institute of Communication Management Systems (Vědecko-výzkumný ústav komunikačních řídicích systémů)

Scientific-Production Association and Scientific-Research Institute of Radio-Components (Vědecko-výrobní sdružení a vědecko-výzkumný ústav radiosoučástek)

Scientific-Production Enterprise ‘Kant’ (Vědecko-výrobní závod Kant)

Scientific-Production Enterprise ‘Svyaz’ (Vědecko-výrobní závod Svjaz)

Scientific-Production Enterprise Almaz, JSC (Vědecko-výrobní závod Almaz, akciová společnost)

Scientific-Production Enterprise Salyut, JSC (Vědecko-výrobní závod Saljut, akciová společnost)

Scientific-Production Enterprise Volna (Vědecko-výrobní závod Volna)

Scientific-Production Enterprise Vostok, JSC (Vědecko-výrobní závod Vostok, akciová společnost)

Scientific-Research Institute ‘Argon’ (Vědecko-výzkumný ústav Argon)

Scientific-Research Institute and Factory Platan (Vědecko-výzkumný ústav a závod Platan)

Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications Complexes Neptune JSC (Vědecko-výzkumný ústav automatizovaných systémů a komunikačních komplexů Neptun, akciová společnost)

Special Design and Technical Bureau for Relay Technology (Speciální konstrukční a technická kancelář pro reléové technologie)

Special Design Bureau Salute JSC (Speciální konstrukční kancelář Saljut, akciová společnost)

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ‘Salute’ (akciová společnost Saljut)

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ‘State Machine Building Design Bureau ‘Vympel’ By Name I.I.Toropov’ (akciová společnost Toropovova státní strojírenská konstrukční kancelář Vympel)

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ‘URALELEMENT’ (akciová společnost URALELEMENT)

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ‘Plant Dagdiesel’ (akciová společnost Závod Dagdizel)

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ‘Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering’ (akciová společnost Vědecko-výzkumný ústav mořské termální techniky)

Tactical Missile Company, Joint Stock Company PA Strela (akciová společnost PA Strela)

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Plant Kulakov (akciová společnost Kulakovův závod)

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo (akciová společnost Ravenstvo)

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo-service (akciová společnost Ravenstvo-servis)

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant (akciová společnost Saratovský závod rádiových zařízení)

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Severny Press (akciová společnost Severnyj Press)

Tactical Missile Company, Joint-Stock Company ‘Research Center for Automated Design’ (akciová společnost Výzkumné centrum pro automatizované konstruování)

Tactical Missile Company, KB Mashinostroeniya (KB Mašinostrojenija)

Tactical Missile Company, NPO Electromechanics (NPO Elektromechanika)

Tactical Missile Company, NPO Lightning (NPO Blesk)

Tactical Missile Company, Petrovsky Electromechanical Plant ‘Molot’ (Petrovský elektromechanický závod Molot)

Tactical Missile Company, PJSC ‘MBDB ‘ISKRA’’

Tactical Missile Company, PJSC ANPP Temp Avia

Tactical Missile Company, Raduga Design Bureau (Konstrukční kancelář Raduga)

Tactical Missile Corporation, ‘Central Design Bureau of Automation’ (Centrální konstrukční kancelář automatizace)

Tactical Missile Corporation, 711 Aircraft Repair Plant (Letecký opravárenský závod 711)

Tactical Missile Corporation, AO GNPP ‘Region’

Tactical Missile Corporation, AO TMKB ‘Soyuz’ (AO TMKB Sojuz)

Tactical Missile Corporation, Azov Optical and Mechanical Plant (Azovský opticko-mechanický závod)

Tactical Missile Corporation, Concern ‘MPO – Gidropribor’ (koncern MPO – Gidropribor)

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company ‘KRASNY GIDROPRESS’ (akciová společnost KRASNYJ GIDROPRESS)

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Avangard (akciová společnost Avangard)

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Concern Granit-Electron (akciová společnost Koncern Granit-Elektron)

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Elektrotyaga (akciová společnost Elektrotjaga)

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company GosNIIMash (akciová společnost GosNIIMash)

Tactical Missile Corporation, RKB Globus

Tactical Missile Corporation, Smolensk Aviation Plant (Smolenský letecký závod)

Tactical Missile Corporation, TRV Engineering (TRV Strojírenství)

Tactical Missile Corporation, Ural Design Bureau ‘Detal’ (Uralská konstrukční kancelář Detal)

Tactical Missile Corporation, Zvezda-Strela Limited Liability Company (společnost s ručením omezeným Zvězda-Strela)

Tambov Plant (TZ) ‘October’ (Tambovský závod Říjen)

United Shipbuilding Corporation ‘Production Association Northern Machine Building Enterprise’ (Výrobní sdružení Severní strojírenský závod)

United Shipbuilding Corporation ‚5th Shipyard‘ (5. loděnice)“.


PŘÍLOHA II

Příloha VII nařízení (EU) č. 833/2014 se mění takto:

1)

v kategorii I – Elektronika, podkategorii X.A.I.003 se písmeno a. nahrazuje tímto:

„a.

měniče frekvencí a jejich speciálně konstruované součásti, jiné než uvedené ve společném vojenském seznamu nebo v nařízení (EU) 2021/821;“;

2)

doplňují se nové kategorie, které znějí:

„Kategorie IX – Zvláštní materiály a související příslušenství

X.C.IX.001

Samostatné chemicky definované sloučeniny dle poznámky 1 ke kapitolám 28 a 29 kombinované nomenklatury:

a.

V koncentracích 95 % hmotnostních nebo vyšších:

1.

ethylendichlorid (CAS 107-06-2);

2.

nitromethan (CAS 75-52-5);

3.

kyselina pikrová (CAS 88-89-1);

4.

chlorid hlinitý (CAS 7446-70-0);

5.

arsen (CAS 7440-38-2);

6.

oxid arsenitý (CAS 1327-53-3);

7.

bis(2-chlorethyl)ethylamin-hydrochlorid (CAS 3590-07-6);

8.

bis(2-chlorethyl)methylamin-hydrochlorid (CAS 55-86-7);

9.

tris(2-chlorethyl)amin-hydrochlorid (CAS 817-09-4);

10.

tributyl-fosfit (CAS 102-85-2);

11.

methyl-isokyanát (CAS 624-83-9);

12.

chinaldin (CAS 91-63-4);

13.

2-bromchlorethan (CAS 107-04-0);

14.

benzil (CAS 134-81-6);

15.

diethylether (CAS 60-29-7);

16.

dimethylether (CAS 115-10-6);

17.

2-(dimethylamino)ethan-1-ol (CAS 108-01-0);

18.

2-methoxyethanol (CAS 109-86-4);

19.

butyrylcholinesterasa (BCHE);

20.

diethylentriamin (CAS 111-40-0);

21.

dichlormethan (CAS 75-09-2);

22.

dimethylanilin (CAS 121-69-7);

23.

ethylbromid (CAS 74-96-4);

24.

ethylchlorid (CAS 75-00-3);

25.

ethylamin (CAS 75-04-7);

26.

hexamin (CAS 100-97-0);

27.

isopropanol (CAS 67-63-0);

28.

isopropylbromid (CAS 75-26-3);

29.

isopropylether (CAS 108-20-3);

30.

methylamin (CAS 74-89-5);

31.

methylbromid (CAS 74-83-9);

32.

monoisopropylamin (CAS 75-31-0);

33.

obidoximiumchlorid (CAS 114-90-9);

34.

bromid draselný (CAS 7758-02-3);

35.

pyridin (CAS 110-86-1);

36.

pyridostigminbromid (CAS 101-26-8);

37.

bromid sodný (CAS 7647-15-6);

38.

kovový sodík (CAS 7440-23-5);

39.

tributylamin (CAS 102-82-9);

40.

triethylamin (CAS 121-44-8) nebo

41.

trimethylamin (CAS 75-50-3).

b.

V koncentracích 90 % hmotnostních nebo vyšších:

1.

aceton (CAS 67-64-1);

2.

acetylen (CAS 74-86-2);

3.

amoniak (CAS 7664-41-7);

4.

antimon (CAS 7440-36-0);

5.

benzaldehyd (CAS 100-52-7);

6.

benzoin (CAS 119-53-9);

7.

butan-1-ol (CAS 71-36-3);

8.

butan-2-ol (CAS 78-92-2);

9.

isobutyl-alkohol (CAS 78-83-1);

10.

terc-butylalkohol (CAS 75-65-0);

11.

karbid vápníku (CAS 75-20-7);

12.

oxid uhelnatý (CAS 630-08-0);

13.

chlor (CAS 7782-50-5);

14.

cyklohexanol (CAS 108-93-0);

15.

dicyklohexylamin (CAS 101-83-7);

16.

ethanol (CAS 64-17-5);

17.

ethylen (CAS 74-85-1);

18.

ethylenoxid (CAS 75-21-8);

19.

fluoroapatit (CAS 1306-05-4);

20.

chlorovodík (CAS 7647-01-0);

21.

sulfan (CAS 7783-06-4);

22.

kyselina mandlová (CAS 90-64-2);

23.

methanol (CAS 67-56-1);

24.

methylchlorid (CAS 74-87-3);

25.

methyljodid (CAS 74-88-4);

26.

methylmerkaptan (CAS 74-93-1);

27.

monoethylenglykol (CAS 107-21-1);

28.

oxalylchlorid (CAS 79-37-8);

29.

sulfid draselný (CAS 1312-73-8);

30.

thiokyanatan draselný (CAS 333-20-0);

31.

chlornan sodný (CAS 7681-52-9);

32.

síra (CAS 7704-34-9);

33.

oxid siřičitý (CAS 7446-09-5);

34.

oxid sírový (CAS 7446-11-9);

35.

thiofosforyl-trichlorid (CAS 3982-91-0);

36.

triisobutyl-fosfit (CAS 1606-96-8);

37.

fosfor bílý (CAS 12185-10-3) nebo

38.

fosfor žlutý (CAS 7723-14-0).

X.C.IX.002

Fentanyl a jeho deriváty alfentanil, sufentanil, remifentanil, karfentanil a jejich soli.

Poznámka:

Položka X.C.IX.002 nezahrnuje výrobky označené jako spotřební zboží v balení pro maloobchodní prodej k osobnímu použití nebo v balení pro individuální použití.

X.C.IX.003

Chemické prekurzory chemických látek působících na centrální nervový systém:

a.

4-anilino-N-fenethylpiperidin (CAS 21409-26-7) nebo

b.

N-fenethyl-4-piperidon (CAS 39742-60-4).

Poznámky:

1.

Položka X.C.IX.003 nezahrnuje „směsi chemických látek“ obsahující jednu nebo více chemických látek uvedených v podpoložce X.C.IX.003, ve kterých žádná uvedená chemická látka netvoří více než 1 % hmotnostní směsi.

2.

Položka X.C.IX.003 nezahrnuje výrobky označené jako spotřební zboží v balení pro maloobchodní prodej k osobnímu použití nebo v balení pro individuální použití.

Kategorie X – Zpracování materiálů

X.B.X.001

‚Reaktory s kontinuálním průtokem‘ a jejich ‚modulové součásti‘.

Technické poznámky:

1.

Pro účely položky X.B.X.001 jsou ‚reaktory s kontinuálním průtokem‘ tvořeny systémy na principu plug and play, u nichž jsou do reaktoru nepřetržitě přiváděny reaktanty a na výstupu je odebírán výsledný produkt.

2.

Pro účely položky X.B.X.001 se ‚modulovými součástmi‘ rozumějí fluidní moduly, kapalinová čerpadla, ventily, moduly pevného lože, míchací moduly, tlakoměry, separátory kapalina-kapalina atd.

X.B.X.002

Kompilátory a syntetizátory nukleových kyselin nezahrnuté do položky 2B352.i, které jsou částečně nebo zcela automatizované a navržené tak, aby generovaly nukleové kyseliny delší než 50 bází.

X.B.X.003

Automatizované syntetizátory peptidů schopné pracovat v podmínkách řízené atmosféry.“


PŘÍLOHA III

V příloze VIII nařízení (EU) č. 833/2014 se doplňují tyto partnerské země:

„SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

JIŽNÍ KOREA“.


PŘÍLOHA IV

V příloze XII nařízení (EU) č. 833/2014 se název nahrazuje tímto:

„Seznam právnických osob, subjektů a orgánů podle čl. 5 odst. 2“.


PŘÍLOHA V

Příloha XIV nařízení (EU) č. 833/2014 se nahrazuje touto přílohou:

„PŘÍLOHA XIV

SEZNAM PRÁVNICKÝCH OSOB, SUBJEKTŮ A ORGÁNŮ PODLE ČLÁNKU 5h

Název právnické osoby, subjektu či orgánu

Datum použitelnosti

Bank Otkritie

12. března 2022

Novikombank

12. března 2022

Promsvyazbank

12. března 2022

Bank Rossiya

12. března 2022

Sovcombank

12. března 2022

VNESHECONOMBANK (VEB)

12. března 2022

VTB BANK

12. března 2022

Sberbank

14. června 2022

Credit Bank of Moscow

14. června 2022

Joint Stock Company Russian Agricultural Bank, JSC Rosselkhozbank

14. června 2022

“.

PŘÍLOHA VI

V příloze XV nařízení (EU) č. 833/2014 se doplňují tyto subjekty:

„Rossiya RTR / RTR Planeta

Rossiya 24 / Russia 24

TV Centre International“.


PŘÍLOHA VII

Příloha XXI nařízení (EU) č. 833/2014 se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA XXI

SEZNAM ZBOŽÍ A TECHNOLOGIÍ PODLE ČLÁNKU 3i

Kód KN

Název zboží

0306

Korýši, též bez krunýřů, živí, čerství, chlazení, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; uzení korýši, též bez krunýřů, též vaření před nebo během uzení; korýši v krunýřích, vaření ve vodě nebo v páře, též chlazení, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu

16043100

Kaviár

16043200

Kaviárové náhražky

2208

Ethylalkohol nedenaturovaný s obsahem alkoholu nižším než 80 % obj.; destiláty, likéry a jiné lihové nápoje

2303

Škrobárenské zbytky a podobné zbytky, řepné řízky, bagasa a jiné cukrovarnické odpady, pivovarnické nebo lihovarnické mláto a odpady, též ve tvaru pelet

2523

Portlandský cement, hlinitanový cement, struskový cement, supersulfátový cement a podobné hydraulické cementy, též barvené nebo ve formě slínků

ex ex2825

Hydrazin a hydroxylamin a jejich anorganické soli; ostatní anorganické zásady; ostatní oxidy, hydroxidy a peroxidy kovů, s výjimkou kódů KN 2825 20 00 a 2825 30 00

ex ex2835

Fosfornany (hypofosfity), fosforitany (fosfity) a fosforečnany (fosfáty); polyfosforečnany (polyfosfáty), chemicky definované i nedefinované, s výjimkou kódu KN 2835 26 00

ex ex2901

Acyklické uhlovodíky, s výjimkou kódu KN 2901 10 00

2902

Cyklické uhlovodíky

ex ex2905

Acyklické alkoholy a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty, s výjimkou kódu KN 2905 11 00

2907

Fenoly; fenolalkoholy

2909

Ethery, etheralkoholy, etherfenoly, etheralkoholfenoly, alkoholperoxidy, etherperoxidy, acetal- a poloacetalperoxidy, ketoperoxidy (chemicky definované i nedefinované) a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty

310420

Chlorid draselný

310520

Minerální nebo chemická hnojiva obsahující tři hnojivé prvky: dusík, fosfor a draslík

310560

Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: fosfor a draslík

ex ex31059020

Ostatní hnojiva obsahující chlorid draselný

ex ex31059080

Ostatní hnojiva obsahující chlorid draselný

3902

Polymery propylenu nebo ostatních olefinů, v primárních formách

4011

Nové pneumatiky z kaučuku

44

Dřevo a dřevěné výrobky; dřevěné uhlí

4705

Dřevná buničina získávaná kombinací mechanického a chemického rozvlákňovacího postupu

4804

Nenatíraný papír, kartón a lepenka kraft, v kotoučích nebo listech (arších), jiné než patřící do čísel 4802 nebo 4803

6810

Výrobky z cementu, betonu nebo umělého kamene, též vyztužené

7005

Plavené sklo a sklo na povrchu broušené nebo leštěné, v tabulích, též s absorpční, reflexní nebo nereflexní vrstvou, avšak jinak neopracované

7007

Bezpečnostní sklo sestávající z tvrzeného nebo vrstveného skla

7010

Demižony, lahve, sklenice, baňky, kelímky, lékovky, lahvičky na tablety, ampule a jiné skleněné obaly používané pro přepravu nebo k balení zboží; zavařovací sklenice; zátky, víčka a jiné uzávěry ze skla

7019

Skleněná vlákna (včetně skleněné vlny) a výrobky z nich (například příze, pramence (rovings), tkaniny)

7106

Stříbro (včetně stříbra pokoveného zlatem nebo platinou), netepané nebo ve formě polotovarů nebo prachu

7606

Hliníkové desky, plechy a pásy, o tloušťce převyšující 0,2 mm

7801

Netvářené (surové) olovo

ex ex8411

Proudové motory, turbovrtulové pohony a ostatní plynové turbíny s výjimkou částí a součástí proudových motorů nebo turbovrtulových motorů kodů KN 8411 91 00

8431

Části a součásti vhodné pro použití výhradně nebo hlavně se stroji a zařízeními čísel 8425 až 8430

8901

Lodě pro osobní dopravu, turistické lodě, trajektové lodě, nákladní lodě a čluny a podobná plavidla pro přepravu osob nebo nákladů

8904

Lodě k vlečení nebo tlačení jiných lodí (remorkéry)

8905

Majákové lodě, požární lodě, plovoucí bagry, plovoucí jeřáby a jiná plavidla, u nichž je plavba ve srovnání s jejich hlavní funkcí pouze vedlejší činností; plovoucí doky; plovoucí nebo ponorné vrtné nebo těžební plošiny

9403

Ostatní nábytek a jeho části a součásti

“.

PŘÍLOHA VIII

Doplňuje se nová příloha, která zní:

„PŘÍLOHA XXV

SEZNAM SUROVÉ ROPY A ROPNÝCH PRODUKTŮ PODLE ČLÁNKŮ 3m A 3n

Kód KN

Popis

2709 00

Minerální oleje a oleje ze živičných nerostů, surové

2710

Minerální oleje a oleje ze živičných nerostů, jiné než surové; přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté, obsahující 70 % hmotnostních nebo více minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů, jsou-li tyto oleje základní složkou těchto přípravků; odpadní oleje

“.

3.6.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 153/75


NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2022/880

ze dne 3. června 2022,

kterým se mění nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (1),

s ohledem na společný návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (2) uvádí v účinnost omezující opatření stanovená v rozhodnutí 2014/145/SZBP.

(2)

Dne 3. června 2022 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2022/885 (3), kterým se mění rozhodnutí 2014/145/SZBP a kterým byly zavedeny další možnosti odchylek od zmrazení majetku a od zákazu zpřístupnění finančních prostředků a hospodářských zdrojů osobám a subjektům, na které se vztahují omezující opatření. Je rovněž vhodné vyjasnit a posílit ustanovení o vnitrostátních sankcích za porušení opatření obsažená v uvedeném nařízení.

(3)

Tyto změny spadají do oblasti působnosti Smlouvy, a k jejich provedení je tedy nezbytné regulační opatření na úrovni Unie, zejména proto, aby bylo zajištěno jejich jednotné uplatňování ve všech členských státech.

(4)

Nařízení (EU) č. 269/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 269/2014 se mění takto:

1)

vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 6c

Článek 2 se nevztahuje na finanční prostředky nebo hospodářské zdroje, které jsou nezbytně nutné pro poskytování služeb elektronických komunikací telekomunikačními operátory z Unie, pro poskytování přiřazených zařízení a služeb nezbytných pro provoz, údržbu a bezpečnost těchto služeb elektronických komunikací v Rusku, na Ukrajině, v Unii, mezi Ruskem a Unií a mezi Ukrajinou a Unií a pro služby datových center v Unii.“

2)

V článku 15 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Členské státy stanoví pravidla pro sankce, včetně případných trestních sankcí, za porušení ustanovení tohoto nařízení a přijmou veškerá nezbytná opatření k zajištění jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy rovněž stanoví vhodná opatření ke konfiskaci výnosů z takových porušení.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. června 2022.

Za Radu

předsedkyně

C. COLONNA


(1)  Úř. věst. L 078, 17.3.2014, s. 16.

(2)  Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (Úř. věst. L 78, 17.3.2014, s. 6).

(3)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/885 ze dne 3. června 2022, kterým se mění rozhodnutí 2014/145/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (Úř. věst. L 153, 3.6.2022).


ROZHODNUTÍ

3.6.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 153/77


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2022/881

ze dne 3. června 2022,

kterým se provádí rozhodnutí 2012/642/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do agrese Ruska vůči Ukrajině

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 31 odst. 2 této Smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2012/642/SZBP ze dne 15. října 2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do agrese Ruska vůči Ukrajině (1), a zejména na čl. 6 odst. 1 uvedeného rozhodnutí,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 15. října 2012 přijala Rada rozhodnutí 2012/642/SZBP.

(2)

Vzhledem k závažnosti situace v Bělorusku a k pokračujícímu porušování lidských práv a represím vůči občanské společnosti a demokratické opozice by na seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze I rozhodnutí 2012/642/SZBP, mělo být zařazeno 12 osob a osm subjektů.

(3)

Rozhodnutí 2012/642/SZBP by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha I rozhodnutí 2012/642/SZBP se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 3. června 2022.

Za Radu

předsedkyně

C. COLONNA


(1)  Úř. věst. L 285, 17.10.2012, s. 1.


PŘÍLOHA

Příloha I rozhodnutí 2012/642/SZBP se mění takto:

1)

V tabulce „A. Fyzické osoby podle čl. 3 odst. 1 a čl. 4 odst. 1“ se doplňují tyto fyzické osoby:

 

Jméno

(angl. přepis z běloruštiny)

(angl. přepis z ruštiny)

Jméno

(v běloruštině)

(přepis do ruštiny)

Identifikační údaje

Důvody pro zařazení na seznam

Datum zařazení na seznam

„184.

Ihar Vasilevich KARPENKA

Igor Vasilievich KARPENKO

Iгар Васiльевiч КАРПЕНКА

Игорь Васильевич КАРПЕНКО

Funkce: Předseda Ústřední komise Běloruské republiky pro volby a konání republikových referend

Datum narození: 28.4.1964

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: běloruská

Z titulu své funkce předsedy Ústřední komise Běloruské republiky pro volby a konání republikových referend od 13. prosince 2021 je Ihar Karpenka odpovědný za organizaci a konání ústavního referenda dne 27. února 2022, které nesplňuje mezinárodní standardy právního státu, demokracie a lidských práv a nesplňuje kritéria stanovená Benátskou komisí. Zejména proces přípravy návrhů nebyl transparentní a nezapojoval občanskou společnost ani demokratickou opozici v exilu.

Je proto odpovědný za závažné narušení demokracie a právního státu v Bělorusku.

3.6.2022

185.

Dzmitry Aliakseevich ALEKSIN

Dmitry Alexeevich OLEKSIN

Дзмiтрый Аляксеевiч АЛЕКСIН

Дмитрий Алексеевич ОЛЕКСИН

Funkce: Syn Aliakseie Aleksina, akcionář společností Belneftgaz, Energo-Oil a Grantlo (dříve Energo-Oil-Invest)

Datum narození: 25.4.1987

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: běloruská

Je synem předního běloruského podnikatele Aliakseie Aleksina. V roce 2021 se stal spoluvlastníkem společností vlastněných jeho otcem nebo společností s vazbami na jeho otce, včetně společností Energo-Oil, Belneftgaz a Grantlo (dříve Energo-Oil-Invest). Těmto společnostem se dostalo preferenčního zacházení na základě prezidentských dekretů podepsaných Alexandrem Lukašenkem: společnost „Inter Tobacco“ získala výhradní povolení k dovozu tabákových výrobků do Běloruska a společnost Belneftgaz byla jmenována národním operátorem pro monitorování tranzitu.

Má tedy prospěch z Lukašenkova režimu.

3.6.2022

186.

Vital Aliakseevich ALEKSIN

Vitaliy Alexeevich OLEKSIN

Вiталь Аляксеевiч АЛЯКСIН

Виталий Алексеевич ОЛЕКСИН

Funkce: Syn Aliakseie Aleksina, akcionář společností Belneftgaz, Energo-Oil a Grantlo (dříve Energo-Oil-Invest)

Datum narození: 29.8.1997

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: běloruská

Vital Aleksin je syn předního běloruského podnikatele Aliakseye Aleksina. V roce 2021 se stal spoluvlastníkem společností vlastněných jeho otcem nebo společností s vazbami na jeho otce, včetně společností Energo-Oil, Belneftgaz a Grantlo (dříve Energo-Oil-Invest). Těmto společnostem se dostalo preferenčního zacházení na základě prezidentských dekretů podepsaných Alexandrem Lukašenkem: společnost „Inter Tobacco“ získala výhradní povolení k dovozu tabákových výrobků do Běloruska a společnost Belneftgaz byla jmenována národním operátorem pro monitorování tranzitu.

Má tedy prospěch z Lukašenkova režimu.

3.6.2022

187.

Bogoljub KARIĆ

Богољуб КАРИЋ

Боголюб КАРИЧ

Funkce: Srbský podnikatel a politik s vazbami na společnost Dana Holdings

Datum narození: 17.1.1954

Místo narození: Peja/Pec, Kosovo

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: srbská

Číslo pasu: 012830978 (platný do 27.12.2026)

Bogoljub Karić je srbský podnikatel a politik. Spolu se svými rodinnými příslušníky vybudoval v Bělorusku síť realitních společností a vytvořil si síť kontaktů s rodinou Alexandra Lukašenka. Zejména měl úzké vazby na Dana Holdings a její bývalou dceřinou společnost Dana Astra a údajně tyto subjekty zastupoval během setkání s Lukašenkem. Projekt Minsk World, jehož developerem byla společnost spojená s Karićem, Lukašenko označil za „příklad spolupráce slovanského světa“. Díky těmto úzkým vztahům s Lukašenkem a jeho okolím se společnostem spojeným s Karićem dostalo preferenčního zacházení ze strany Lukašenkova režimu, včetně daňových úlev a pozemků k výstavbě nemovitostí.

Má tedy prospěch z Lukašenkova režimu a podporuje jej.

3.6.2022

188.

Andrii SICH

Andrey SYCH

Андрiй СИЧ

Андрей СЫЧ

Funkce: Jeden z moderátorů programu „Platforma“ ve státem vlastněné televizní stanici „Bělorusko 1“

Člen organizace „Rusj molodaja“

Datum narození: 20.9.1990

Místo narození: Bělorusko

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: běloruská

Andrii Sič je jedním z moderátorů programu „Platforma“ ve státní televizi „Bělorusko 1“. V této funkci podporoval argumentaci režimu zaměřenou na diskreditaci nezávislých sdělovacích prostředků, narušování demokracie a ospravedlňování represí.

Podporuje argumentaci Lukašenkova režimu ohledně záměrů západních států zorganizovat v Bělorusku státní převrat a vyzýval k tvrdým trestům pro osoby, které jsou do této činnosti údajně zapojeny, podporuje dezinformační kampaň o špatném zacházení s migranty, kteří do Unie přišli z Běloruska, a propaguje obraz nezávislých sdělovacích prostředků jako agentů zahraničního vlivu, jejichž činnost by měla být omezena. Podporuje tudíž Lukašenkův režim.

3.6.2022

189.

Dzianis Aliaksandravich MIKUSHEU

Denis Alexandrovich MIKUSHEV

Дзянiс Аляксандравiч МIКУШЭЎ

Денис Александрович МИКУШЕВ

Funkce: Vedoucí oddělení prokuratury Homelské oblasti pro dohled nad výkonem soudních rozhodnutí v trestních věcech; hlavní právní poradce.

Datum narození: 21.3.1980

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: běloruská

Dzianis Mikušau je vedoucím oddělení prokuratury Homelské oblasti pro dohled nad výkonem soudních rozhodnutí v trestních věcech a hlavním právním poradcem. Z tohoto titulu je odpovědný za zahájení stíhání Sjarheje Cichanouského, Arťoma Sakaua, Dzmitryje Papoua, Ihara Losika, Uladzimira Cihanoviče a Mikalaje Statkeviče. Podle zprávy pracovní skupiny Rady pro lidská práva pro svévolné zadržování se podílel na svévolném zadržování Sjarheje Cichanouského.

Je tudíž odpovědný za závažné porušování lidských práv a oslabování právního státu, jakož i za represe vůči občanské společnosti a demokratické opozici.

3.6.2022

190.

Mikalai lvanavich DOLIA

Nikolai lvanovich DOLYA

Мiĸалай Iванавiч ДОЛЯ

Ниĸолай Иванович ДОЛЯ

Funkce: Soudce oblastního soudu v Homelu

Datum narození: 3.7.1979

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: běloruská

Číslo dokladu totožnosti: 3070379H0 41PBI

Mikalaj Dolja je soudcem oblastního soudu v Homelu. Z titulu této funkce je odpovědný za odsouzení Sjarheje Cichanouského, Arťoma Sakaua, Dzmitryje Papoua, Ihara Losika, Uladzimira Cihanoviče a Mikalaje Statkeviče k nepřiměřeně dlouhým trestům odnětí svobody. Podle zprávy pracovní skupiny Rady pro lidská práva pro svévolné zadržování se podílel na svévolném zadržování Sjarheje Cichanouského.

Je tudíž odpovědný za závažné porušování lidských práv a oslabování právního státu, jakož i za represe vůči občanské společnosti a demokratické opozici.

3.6.2022

191.

Andrei Yauhenavich PARSHYN

Andrei Yevgenevich PARSHIN

Андрэй Яўгенавiч ПАРШЫН

Андрей Евгеньевич ПАРШИН

Funkce: Vedoucí hlavního úřadu pro boj proti organizované trestné činnosti a korupci v Bělorusku (GUBOPiK)

Datum narození: 19.2.1974

Adresa: 4A Skryganova St., Apt. (byt) 211, Minsk, Bělorusko

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: běloruská

Andrej Paršyn je od roku 2021 vedoucím hlavního úřadu pro boj proti organizované trestné činnosti a korupci v Bělorusku (GUBOPiK), jež spadá pod ministerstvo vnitra. GUBOPiK je jedním z hlavních orgánů odpovědných za politicky motivované perzekuce aktivistů a členů občanské společnosti v Bělorusku, které obnášejí svévolné a protiprávní zatýkání a špatné zacházení, včetně mučení.

GUBOPiK na své stránce na platformě Telegram zveřejnil videa vynucených doznání běloruských aktivistů i běžných občanů; ti jsou tak vystavováni běloruské veřejnosti a využíváni jako nástroj politického nátlaku. GUBOPiK rovněž zadržel jednoho z předních ruskojazyčných editorů Wikipedie Marka Bernsteina za zveřejňování informací o ruské agresi vůči Ukrajině, které jsou považovány za protiruské falešné zprávy.

Andrej Paršyn je tudíž odpovědný za závažné porušování lidských práv a za represe vůči občanské společnosti.

3.6.2022

192.

Ihar Pyatrovich TUR

Igor Petrovich TUR

Iгар Пятровiч ТУР

Игорь петрович ТУР

Funkce: Zaměstnanec ONT (státní televizní stanice), autor a moderátor několika pořadů („Propaganda“, „To be completed“ (Je třeba upřesnit))

Datum narození: 26.3.1989

Místo narození: Hrodna, bývalý SSSR (nyní Bělorusko)

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: běloruská

Ihar Tur je zaměstnancem státní televizní stanice ONT a jedním z hlavních propagandistů Lukašenkova režimu. Je moderátorem pořadu „Propaganda“, v němž podněcuje k násilí, diskredituje opoziční aktivisty a zveřejňuje videa s vynucenými doznáními politických vězňů. Je autorem řady falešných zpráv o protestech běloruské opozice, dezinformací týkajících se událostí v Unii a útoků na občanskou společnost. Je rovněž odpovědný za šíření dezinformací a podněcování k násilí online. Alexandr Lukašenko mu za jeho práci v médiích udělil vyznamenání.

Ihar Tur má tedy prospěch z Lukašenkova režimu a podporuje jej.

3.6.2022

193.

Lyudmila Leanidauna GLADKAYA

Lyudmila Leonidovna GLADKAYA

Людмiла Леанiдаўна ГЛАДКАЯ

Людмила Леонидовна ГЛАДКАЯ

Funkce: Zvláštní zpravodajka deníku Belarus Segodnya (Bělorusko dnes), moderátorka státem vlastněné televizní stanice „Belarus 1“ (Bělorusko 1).

Datum narození: 30.6.1983

Adresa: 8A Vodolazhskyst. , apt. (byt) 45, Minsk, Bělorusko

Pohlaví: žena

Státní příslušnost: běloruská

Ljudmila Gladkaja patří mezi nejvýznamnější propagandisty Lukašenkova režimu. Je zaměstnankyní deníku „SB Belarus Segodnya“ (SB Bělorusko dnes) a spolupracuje i s dalšími prorežimními sdělovacími prostředky, včetně státem vlastněné televizní stanice „Belarus 1“. Když hovoří o demokratické opozici, často se uchyluje k nenávistným projevům a používá hanlivé formulace. Vedla rovněž řadu „rozhovorů“ s nespravedlivě zadržovanými běloruskými občany – často se jednalo o studenty –, které prezentovala v ponižujících situacích a zesměšňovala je. Podporuje represe organizované běloruským bezpečnostním aparátem a podílí se na dezinformačních kampaních a manipulování s informacemi. Veřejně podporuje Alexandra Lukašenka a vyjadřuje hrdost na to, že slouží jeho režimu. Lukašenko ji za její práci veřejně ocenil a vyznamenal.

Ljudmila Gladkaja má tedy prospěch z Lukašenkova režimu a podporuje jej.

3.6.2022

194.

Ryhor Yur'yevich AZARONAK

Grigoriy Yurevich AZARYONOK

Рыгор Юр'евiч АЗАРОНАК

Григорий Юрьевич АЗАРЁНОК

Funkce: Zaměstnanec státem vlastněné televizní stanice „CTV“, autor a moderátor několika pořadů („Secret Springs of Politics“ (Tajná zákoutí politiky), „Order of Judas“ (Jidášův řád), „Panopticon“ (Panoptikon))

Hodnost: poručík v záloze

Datum narození: 18.10.1995

Místo narození: Minsk, Bělorusko

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: běloruská

Ryhor Azaronak je jedním z hlavních propagandistů Lukašenkova režimu. Je autorem politických komentářů, autorem a moderátorem propagandistických pořadů státem vlastněné televizní stanice „CTV“, které jsou vysílány každý týden. Ve svých pořadech schvaloval násilí namířené proti oponentům Lukašenkova režimu a systematicky používal hanlivé formulace vůči aktivistům, novinářům a dalším odpůrcům režimu. Alexandr Lukašenko jej ocenil vyznamenáním „Za odvahu“.

Ryhor Azanorak má tedy prospěch z Lukašenkova režimu a podporuje jej.

3.6.2022

195.

Ivan Ivanavich GALAVATYI

Ivan Ivanovich GOLOVATY

Iван Iванавiч ГАЛАВАТЫ

Иван Иванович ГОЛОВАТЫЙ

Funkce: Generální ředitel akciové společnosti „Belaruskali“

Člen stálého výboru pro zahraniční věci a národní bezpečnost Rady republiky Národního shromáždění Běloruska

Datum narození: 15.6.1976

Místo narození: osada Pogost, obvod Soligorsk, Minská oblast, nyní Bělorusko

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: běloruská

Ivan Galavatyj je generálním ředitelem státem vlastněného podniku Belaruskali, jenž pro Lukašenkův režim představuje významný zdroj příjmů a zahraniční měny. Je členem Rady republiky Národního shromáždění, kromě toho v Bělorusku zastává řadu dalších významných funkcí. V průběhu své kariéry obdržel řadu státních vyznamenání, včetně vyznamenání udělených přímo Alexandrem Lukašenkem. Má úzké vazby na Lukašenka a členy jeho rodiny. Má tedy prospěch z Lukašenkova režimu a podporuje jej.

Zaměstnancům společnosti „Belaruskali“, kteří se účastnili stávek a pokojných protestů po podvodných prezidentských volbách v srpnu 2020 v Bělorusku, nebyly vyplaceny prémie a později byli tito zaměstnanci propuštěni ze zaměstnání. Lukašenko osobně vyhrožoval tím, že stávkující pracovníky nahradí horníky z Ukrajiny. Ivan Galavatyj je tudíž odpovědný za represi vůči občanské společnosti.

3.6.2022“

2)

V tabulce „B. Právnické osoby, subjekty a orgány podle čl. 4 odst. 1“ se doplňují tyto právnické osoby:

 

Název

(angl. přepis z běloruštiny)

(angl. přepis z ruštiny)

Název

(v běloruštině)

(přepis do ruštiny)

Identifikační údaje

Důvody pro zařazení na seznam

Datum zařazení na seznam

„28.

Veřejná akciová společnost „Belaruskali“

Адкрытае акцыянернае таварыства "Беларуськалiй"

Открытое акционерное общество "Беларуськалий"

Adresa: 5 Korzha street, Soligorsk, 223710, Minská oblast, Bělorusko

Datum registrace: 23.12.1996

Registrační číslo: 600122610

Akciová společnost „Belaruskali“ je státem vlastněný podnik a jeden z největších výrobců potaše na světě, který zajišťuje 20 % celosvětového vývozu potaše. Jako taková představuje tato společnost pro Lukašenkův režim významný zdroj příjmů a zahraniční měny. Alexandr Lukašenko ji označil za „národní poklad, zdroj hrdosti, jeden z pilířů běloruského vývozu“. Společnost „Belaruskali“ má tedy prospěch z Lukašenkova režimu a podporuje jej.

Zaměstnanci společnosti „Belaruskali“, kteří se účastnili stávek a pokojných protestů po podvodných prezidentských volbách v srpnu 2020 v Bělorusku, byli vedením společnosti zastrašováni a později propuštěni ze zaměstnání. Alexandr Lukašenko osobně vyhrožoval tím, že stávkující pracovníky nahradí horníky z Ukrajiny. Společnost „Belaruskali“ je proto odpovědná za represi vůči občanské společnosti v Bělorusku a podporuje Lukašenkův režim.

3.6.2022

29.

Akciová společnost “Belarusian Potash Company“

ААТ "Беларуская калiйная кампанiя"

ОАО Белорусская калийная компания

Adresa: 35 Masherova ave,. 220002, Minsk, Bělorusko, , 5

Datum registrace: 13.9.2013

Registrační číslo: 192050251

Tel. +375 (17)-309-30-10; +375 (17)-309-30-30

E-mail: info@belpc.by

Společnost JSC „Belarusian Potash Company“ je součástí běloruským státem vlastněného výrobce potaše „Belaruskali“, která zajišťuje vývoz. Společnost „Belaruskali“ je pro Lukašenkův režim jedním z největších zdrojů příjmů. Dodávky od společnosti „Belarusian Potash Company“ Stát zaručuje této společnosti „Belarusian Potash Company“ monopolní práva na vývoz draselných hnojiv. Díky preferenčnímu zacházení ze strany státních orgánů dosahuje tato společnost značných příjmů.

Společnost „Belarusian Potash Company“ má tedy prospěch z Lukašenkova režimu a podporuje jej.

3.6.2022

30.

„Inter Tobacco“, společnost s ručením omezeným

Таварыства з абмежаванай адказнасцю "Iнтэр Табак"

Общество с ограниченной ответственностью "Интер Тобако"

Adresa: 131 Novodvorskiy village (obec Novodvorskij), Novodvorskiy village council (obecní úřad Novodvorskij), 223016, okres Minsk, Minská oblast, Bělorusko (Minská zóna volného obchodu)

Datum registrace: 10.10.2002

Registrační číslo: 808000714

Společnost „Inter Tobacco“ je součástí tabákového zpracovatelského průmyslu v Bělorusku. Významnou částí se podílí na ziskovém domácím trhu s cigaretami v Bělorusku. Na základě dekretu podepsaného Alexandrem Lukašenkem získala tato společnost výhradní povolení k dovozu tabákových výrobků do Běloruska. Kromě toho Alexandr Lukašenko vydal prezidentský dekret s cílem změnit správní hranice běloruského hlavního města Minsku tak, aby z nich byl vyňat pozemek pro stavbu výrobního podniku společnosti „Inter Tobacco“, a to pravděpodobně z důvodů spojených s daňovými úniky. Společnost „Inter Tobacco“ patří Alexejovi Oleksinovi a jeho blízkým rodinným příslušníkům (je ve vlastnictví společnosti Alexeje Oleksina „Energo-Oil“.)

Společnost „Inter Tobacco“ má tedy prospěch z Lukašenkova režimu

3.6.2022

31.

Veřejná akciová společnost „Naftan“

Адкрытае акцыянернае таварыства "НАФТАН"

Открытое акционерное общество "НАФТАН"

Adresa: Novopolotsk 1, 211440 Vitebská oblast, Bělorusko

Datum registrace: 1992

Registrační číslo: 300042199

Jakožto státem vlastněný podnik představuje akciová společnost „Naftan“ pro Lukašenkův režim významný zdroj příjmů a zahraniční měny. Společnost „Naftan“ má tedy prospěch z Lukašenkova režimu a podporuje jej.

Zaměstnanci společnosti „Naftan“, kteří se účastnili stávek a pokojných protestů po podvodných prezidentských volbách v srpnu 2020 v Bělorusku, byli vedením společnosti zastrašováni a propuštěni ze zaměstnání. Společnost „Naftan“ je proto odpovědná za represe vůči občanské společnosti v Bělorusku a podporuje Lukašenkův režim.

3.6.2022

32.

Veřejná akciová společnost „Grodno Tobacco Factory Neman“

Адкрытае акцыянернае таварыства "Гродзенская тытунёвая фабрыка "Нёман""

Oткрытое акционерное общество "Гродненская табачная фабрика Неман"

Adresa: 18 Ordzhonikidze st., 230771 Grodno, Bělorusko

Datum registrace: 30.12.1996

Registrační číslo: 500047627

Akciová společnost „Grodno Tobacco Factory Neman“ je běloruský státem vlastněný podnik a je pro Lukašenkův režim jedním z významných zdrojů příjmů. Tato společnost má 70–80% podíl na trhu s tabákem v Bělorusku. „Grodno Tobacco Factory Neman“ má proto prospěch z Lukašenkova režimu a podporuje jej.

Značky „Grodno Tobacco Factory Neman“ vyráběné v Bělorusku patří mezi cigarety, které jsou v rámci lukrativního obchodu s pašovaným tabákem nejčastěji pašovány do Unie. V rámci tohoto systému pašování jsou využívány železniční vozy, které patří běloruským státem vlastněným společnostem „Belaruskali“ a „Grodno Azot“. Společnost „Grodno Tobacco Factory Neman“ proto přispívá k usnadňování nedovolené přepravy zboží podléhajícího omezením na území Unie.

3.6.2022

33.

Beltamozhservice

Рэспублiканскае унiтарнае прадпрыемства "БЕЛМЫТСЭРВIС"

Республиканское унитарное предприятие "БЕЛТАМОЖСЕРВИС"

Adresa: 17th km, 223049, Minsk-Dzerzhinsk highway (magistrála), administrative building (administrativní budova), office (kancelář č.) 75, Shchomyslitsky s / s, Minská oblast, Bělorusko

Datum registrace: 9.6.1999

Registrační číslo: 101561144

Společnost „Beltamozhservice“ je státní největší logistická společnost v Bělorusku. Je úzce spojena s běloruskými orgány a podílí se na pašování a zpětném vývozu zboží z Běloruska do Ruska. Tato společnost má prospěch z vazeb na státní orgány a zajišťuje pro Lukašenkův režim značné příjmy. Společnost „Beltamozhservice“ má tedy prospěch z Lukašenkova režimu a podporuje jej.

3.6.2022

34.

Veřejná akciová společnost „Managing Company of Holding ‚Belkommunmash‘“

Адкрытае акцыянернае таварыства "Кiруючая кампанiя холдынгу""Белкамунмаш"

Открытое акционерное общество "Управляющая компания холдинга""Белкоммунмаш"

Adresa: ul. Perehodnaja 64B-2, d220070 Minsk, Bělorusko

Datum registrace: 13.8.1991

Registrační číslo: 100205408

Společnost „Belkommunmash“ je běloruský výrobce vozidel veřejné dopravy. Alexandr Lukašenko podporuje obchodování s výrobky společnosti „Belkommunmash“, přičemž zajišťuje, aby společnost dodržovala své smluvní závazky vůči svým partnerům, a využívá svého vlivu k tomu, aby podpořil obchodní činnost této společnosti. Tato společnost má tedy z Lukašenkova režimu prospěch.

Společnost „Belkommunmash“ propustila pracovníky jako odvetu za jejich protest proti zfalšovaným výsledkům prezidentských voleb v roce 2020, a je proto odpovědná za represi vůči občanské společnosti a podporuje Lukašenkův režim.

3.6.2022

35.

Belteleradio Company / Státní televizní a rozhlasová společnost Běloruské republiky

Нацыянальная дзяржаўная тэлерадыёкампанiя Рэспублiкi Беларусь / Белтэлерадыёкампанiя

Национальная государственная телерадиокомпания Республики Беларусь / Белтелерадиокомпания

Adresa: 9. Makayonka st., Minsk, Bělorusko

Datum registrace: 14.9.1994

Registrační číslo: 100717729

Internetové stránky: tvr.by

Společnost „Belteleradio Company“ je státní televizní a rozhlasová společnost, která v Bělorusku ovládá sedm televizních kanálů a pět rozhlasových stanic. Po podvodných prezidentských volbách v srpnu 2020 společnost „Belteleradio Company“ propustila protestující pracovníky sdělovacích prostředků, které ovládá, a nahradila je zaměstnanci ruských sdělovacích prostředků. Je tudíž odpovědná za represi vůči občanské společnosti.

Televizní a rozhlasové stanice, které jsou pod dohledem společnosti „Belteleradio Company“ aktivně šíří propagandu, a podporují tak Lukašenkův režim.

3.6.2022“.


3.6.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 153/88


ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2022/882

ze dne 3. června 2022

kterým se mění rozhodnutí 2012/642/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do agrese Ruska vůči Ukrajině

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 15. října 2012 přijala Rada rozhodnutí 2012/642/SZBP (1) o omezujících opatřeních vůči Bělorusku.

(2)

Dne 24. února 2022 oznámil prezident Ruské federace vojenskou operaci na Ukrajině a ruské ozbrojené síly zahájily na Ukrajinu útok, a to i z území Běloruska. Tento útok je zjevným porušením územní celistvosti, svrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny.

(3)

Dne 2. března 2022 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2022/356 (2), kterým byl změněn název rozhodnutí 2012/642/SZBP a zavedena další omezující opatření v reakci na zapojení Běloruska do ruské agrese vůči Ukrajině.

(4)

Evropská rada ve svých závěrech ze dne 24. března 2022 uvedla, že Unie zůstává připravena urychleně přikročit k dalším koordinovaným důrazným sankcím vůči Rusku i Bělorusku, jimiž Rusku účinně znemožní v agresivní válce pokračovat.

(5)

Vzhledem k závažnosti situace je vhodné rozšířit seznam běloruských úvěrových institucí a jejich běloruských dceřiných společností, na něž se vztahují omezující opatření, pokud jde o poskytování specializovaných služeb předávání údajů o finančních transakcích. Je rovněž vhodné rozšířit seznam subjektů, na něž se vztahují omezení, pokud jde o prodej, dodávky, převod nebo vývoz zboží a technologií dvojího užití a zboží a technologií, které by mohly přispět k vojenskému nebo technologickému posílení Běloruska nebo k rozvoji jeho odvětví obrany a bezpečnosti.

(6)

Rozhodnutí 2012/642/SZBP by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2012/642/SZBP se mění takto:

1)

článek 2y se nahrazuje tímto:

„Článek 2y

1.   Zakazuje se poskytovat specializované služby předávání údajů o finančních transakcích, které se používají k výměně finančních údajů, právnickým osobám, subjektům či orgánům uvedeným v příloze V nebo jakékoli právnické osobě, subjektu či orgánu, které jsou usazeny v Bělorusku a jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v příloze V.

2.   Zákaz stanovený v odstavci 1 se na právnické osoby, subjekty či orgány uvedené v příloze V vztahuje od data, které je pro ně v dané příloze uvedeno. Od téhož data se zákaz vztahuje i na jakoukoli právnickou osobu, subjekt či orgán, které jsou usazeny v Bělorusku a jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v příloze V.“;

2)

přílohy II a V rozhodnutí 2012/642/SZBP se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 3. června 2022.

Za Radu

předsedkyně

C. COLONNA


(1)  Rozhodnutí Rady 2012/642/SZBP ze dne 15. října 2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku (Úř. věst. L 285, 17.10.2012, s. 1). Nynější název: rozhodnutí Rady 2012/642/SZBP ze dne 15. října 2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do agrese Ruska vůči Ukrajině.

(2)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/356 ze dne 2. března 2022, kterým se mění rozhodnutí 2012/642/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku (Úř. věst. L 67, 2.3.2022, s. 103).


PŘÍLOHA

1)

Příloha II rozhodnutí 2012/642/SZBP se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA II

SEZNAM PRÁVNICKÝCH OSOB, SUBJEKTŮ NEBO ORGÁNŮ PODLE ČLÁNKU 2d

Běloruské ministerstvo obrany

140 Repair Plant JSC

558 Aircraft Repair Plant JSC

2566 Radioelectronic Armament Repair Plant JSC

AGAT - Control Systems - Managing Company of Geoinformation Control Systems Holding, JSC

AGAT - Electromechanical Plant OJSC

AGAT - SYSTEM

ATE - Engineering LLC

BelOMO Holding

Belspetsvneshtechnika SFTUE

Beltechexport, CJSC

BSVT-New Technologies

Odbor pro vnitřní věci v rámci výkonné rady Homelské oblasti

Vnitřní vojska Ministerstva vnitra Běloruské republiky

KGB Alpha

Kidma Tech OJSC

Minotor-Service

Minsk Wheeled Tractor Plant

Oboronnye Initsiativy LLC

OJS KB Radar Managing Company

Peleng JSC

Státní úřad vojenského průmyslu Běloruské republiky

Výbor státní bezpečnosti Běloruské republiky

Transaviaexport Airlines, JSC

Volatavto OJSC

“;

2)

Příloha V rozhodnutí 2012/642/SZBP se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA V

SEZNAM PRÁVNICKÝCH OSOB, SUBJEKTŮ NEBO ORGÁNŮ PODLE ČLÁNKU 2y

Název právnické osoby, subjektu nebo orgánu

Datum použitelnosti

Belagroprombank

20. března 2022

Bank Dabrabyt

20. března 2022

Development Bank of the Republic of Belarus (Rozvojová banka Běloruské republiky)

20. března 2022

Belinvestbank (Běloruská banka pro rozvoj a obnovu)

14. června 2022


3.6.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 153/92


ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2022/883

ze dne 3. června 2022,

kterým se mění rozhodnutí (EU) 2014/145/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rada dne 17. března 2014 přijala rozhodnutí 2014/145/SZBP (1).

(2)

Unie nadále neochvějně podporuje svrchovanost a územní celistvost Ukrajiny a i nadále odsuzuje činnosti a politiky narušující územní celistvost Ukrajiny.

(3)

Unie nanejvýš důrazně odsuzuje zvěrstva, která podle dostupných zpráv spáchaly ozbrojené síly Ruské federace v obci Buča i v dalších ukrajinských městech. Unie podporuje veškerá opatření vedoucí k zajištění toho, aby z porušování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva na Ukrajině ozbrojenými silami Ruské federace byla vyvozena odpovědnost.

(4)

Vzhledem k závažnosti situace se Rada domnívá, že by na seznam osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze rozhodnutí 2014/145/SZBP mělo být doplněno 65 osob a 18 subjektů.

(5)

Rozhodnutí 2014/145/SZBP by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha rozhodnutí 2014/145/SZBP se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 3. června 2022.

Za Radu

předsedkyně

C. COLONNA


(1)  Rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (Úř. věst. L 78, 17.3.2014, s. 16).


PŘÍLOHA

Na seznam osob, subjektů a orgánů obsažený v příloze rozhodnutí 2014/145/SZBP se doplňují tyto osoby, subjekty a orgány:

1.   OSOBY

 

Jméno (angl. přepis)

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„1111.

Azatbek Asanbekovich OMURBEKOV

(v ruštině: Азатбек Асанбекович ОМУРБЕКОВ)

Plukovník, velitel 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Adresa: Kňaze-Volkonskoje, Chabarovský kraj, Motostrelkovyj passaž, 3

Plukovník Azatbek Asanbekovič Omurbekov je velitelem 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace, která se dopustila zabíjení, znásilňování a mučení civilních obyvatel v ukrajinské obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny proti lidskosti a válečné zločiny.

Omurbekov velel akcím své vojenské jednotky a kvůli přímé odpovědnosti za zabíjení, znásilňování a mučení v obci Buča získal přezdívku „Řezník z Buči“.

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

3.6.2022

1112.

Andrei Boevich KURBANOV

(v ruštině: Андрей Боевич КУРБАНОВ)

Plukovník 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 7.1.1970

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 4615 949409

Číslo průkazu totožnosti: У-184386

Andrej Bojevič Kurbanov je plukovníkem 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace, která se dopustila zabíjení, znásilňování a mučení civilních obyvatel v ukrajinské obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny proti lidskosti a válečné zločiny.

Kurbanov velel akcím své vojenské jednotky.

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

3.6.2022

1113.

Viacheslav Sergeevich KLOBUKOV

(v ruštině: Вячеслав Сергеевич КЛОБУКОВ)

Plukovník 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 19.11.1978

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 8001 142195

Číslo průkazu totožnosti: Ф-703443

Vjačeslav Sergejevič Klobukov je plukovníkem 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace, která se dopustila zabíjení, znásilňování a mučení civilních obyvatel v ukrajinské obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny proti lidskosti a válečné zločiny.

Klobukov velel akcím své vojenské jednotky.

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

3.6.2022

1114.

Aleksandr Viktorovich VINS

(v ruštině: Александр Викторович ВИНС)

Plukovník 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 24.1.1969

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 0801 547363

Číslo průkazu totožnosti: T-194304

Alexandr Viktorovič Vins je plukovníkem 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace, která se dopustila zabíjení, znásilňování a mučení civilních obyvatel v ukrajinské obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny proti lidskosti a válečné zločiny.

Vins velel akcím své vojenské jednotky.

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

3.6.2022

1115.

Aleksandr Leonidovich SHERSHNEV

(v ruštině: Александр Леонидович ШЕРШНЕВ)

Plukovník 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 14.1.1978

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 3802 634927

Číslo průkazu totožnosti: Ф-529191

Alexandr Leonidovič Šeršněv je plukovníkem 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace, která se dopustila zabíjení, znásilňování a mučení civilních obyvatel v ukrajinské obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny proti lidskosti a válečné zločiny.

Šeršněv velel akcím své vojenské jednotky.

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

3.6.2022

1116.

Sergei Aleksandrovich VETROV

(v ruštině: Сергей Александрович ВЕТРОВ)

Podplukovník 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 25.9.1982

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 68 4 36337

Číslo průkazu totožnosti: X-296449

Sergej Alexandrovič Větrov je podplukovníkem 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace, která se dopustila zabíjení, znásilňování a mučení civilních obyvatel v ukrajinské obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny proti lidskosti a válečné zločiny.

Větrov velel akcím své vojenské jednotky.

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

3.6.2022

1117.

Ruslan Ovsepovich MITIAEV

(v ruštině: Руслан Овсепович МИТЯЕВ)

Podplukovník 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 30.10.1978

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 6002 284996

Číslo průkazu totožnosti: Ф-052935

Ruslan Ovsepovič Miťajev je podplukovníkem 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace, která se dopustila zabíjení, znásilňování a mučení civilních obyvatel v ukrajinské obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny proti lidskosti a válečné zločiny.

Miťajev velel akcím své vojenské jednotky.

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

3.6.2022

1118.

Andrei Nikolaevich ERMISHKO

(v ruštině: Андрей Николаевич ЕРМИШКО)

Podplukovník 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 5.11.1972

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 1202 583493

Číslo průkazu totožnosti: У-639041

Andrej Nikolajevič Jermiško je podplukovníkem 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace, která se dopustila zabíjení, znásilňování a mučení civilních obyvatel v ukrajinské obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny proti lidskosti a válečné zločiny.

Jermiško velel akcím své vojenské jednotky.

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

3.6.2022

1119.

Maksim Alekseevich PLATONENKOV

(v ruštině: Максим Алексеевич ПЛАТОНЕНКОВ)

Podplukovník 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 3.1.1980

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 5003 593303

Číslo průkazu totožnosti: У-874515

Maxim Alexejevič Platoněnkov je podplukovníkem 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace, která se dopustila zabíjení, znásilňování a mučení civilních obyvatel v ukrajinské obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny proti lidskosti a válečné zločiny.

Platoněnkov velel akcím své vojenské jednotky.

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

3.6.2022

1120.

Vladimir Viktorovich MATAFONOV

(v ruštině: Владимир Викторович МАТАФОНОВ)

Podplukovník 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 5.9.1979

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 7600 562816

Číslo průkazu totožnosti: Ф-594713

Vladimir Viktorovič Matafonov je podplukovníkem 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace, která se dopustila zabíjení, znásilňování a mučení civilních obyvatel v ukrajinské obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny proti lidskosti a válečné zločiny.

Matafonov velel akcím své vojenské jednotky.

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

3.6.2022

1121.

Dmitrii Ivanovich LVOV

(také znám jako Dmitrii Ivanovich LVIV)

(v ruštině: Дмитрий Иванович ЛЬВОВ)

Podplukovník 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 15.8.1975

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 7603 794013

Číslo průkazu totožnosti: Ф-620752

Dmitrij Ivanovič Lvov je podplukovníkem 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace, která se dopustila zabíjení, znásilňování a mučení civilních obyvatel v ukrajinské obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny proti lidskosti a válečné zločiny.

Lvov velel akcím své vojenské jednotky.

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

3.6.2022

1122.

Evgenii Valerievich LADYZHENSKII

(v ruštině: Евгений Валерьевич ЛАДЫЖЕНСКИЙ)

Podplukovník 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 1.1.1977

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 813 551489

Číslo průkazu totožnosti: У-853407

Jevgenij Valerijevič Ladyžejnskij je podplukovníkem 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace, která se dopustila zabíjení, znásilňování a mučení civilních obyvatel v ukrajinské obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny proti lidskosti a válečné zločiny.

Ladyžejnskij velel akcím své vojenské jednotky.

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

3.6.2022

1123.

Dmitrii Viktorovich PAKHANDRIN

(v ruštině: Дмитрий Викторович ПАХАНДРИН)

Podplukovník 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 19.9.1976

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 0402 274319

Číslo průkazu totožnosti: Ф-620770

Dmitrij Viktorovič Pachandrin je podplukovníkem 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace, která se dopustila zabíjení, znásilňování a mučení civilních obyvatel v ukrajinské obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny proti lidskosti a válečné zločiny.

Pachandrin velel akcím své vojenské jednotky.

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

3.6.2022

1124.

Anatolii Aleksandrovich SHIPITSYN

(v ruštině: Анатолий Александрович ШИПИЦЫН)

Podplukovník 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 12.9.1977

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 5301 903199

Číslo průkazu totožnosti: Ф-607350

Anatolij Alexandrovič Šipicyn je podplukovníkem 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace, která se dopustila zabíjení, znásilňování a mučení civilních obyvatel v ukrajinské obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny proti lidskosti a válečné zločiny.

Šipicyn velel akcím své vojenské jednotky.

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

3.6.2022

1125.

Denis Nikolaevich DEEV

(v ruštině: Денис Николаевич ДЕЕВ)

Podplukovník 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 30.7.1977

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 9002 427497

Číslo průkazu totožnosti: Ф-624703

Denis Nikolajevič Dějev je podplukovníkem 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace, která se dopustila zabíjení, znásilňování a mučení civilních obyvatel v ukrajinské obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny proti lidskosti a válečné zločiny.

Dějev velel akcím své vojenské jednotky.

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

3.6.2022

1126.

Oleg Iurievich BUKHVALOV

(v ruštině: Олег Юрьевич БУХВАЛОВ)

Podplukovník 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 20.5.1979

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 1804 68726

Číslo průkazu totožnosti: Ф-584921

Oleg Jurjevič Buchvalov je podplukovníkem 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace, která se dopustila zabíjení, znásilňování a mučení civilních obyvatel v ukrajinské obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny proti lidskosti a válečné zločiny.

Buchvalov velel akcím své vojenské jednotky.

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

3.6.2022

1127.

Dmitrii Aleksandrovich SMOLIAGO

(v ruštině: Дмитрий Александрович СМОЛЯГО)

Podplukovník 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 27.12.1976

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 2702 603048

Číslo průkazu totožnosti: Ф-670103

Dmitrij Alexandrovič Smoljago je podplukovníkem 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace, která se dopustila zabíjení, znásilňování a mučení civilních obyvatel v ukrajinské obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny proti lidskosti a válečné zločiny.

Smoljago velel akcím své vojenské jednotky.

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

3.6.2022

1128.

Aleksei Viacheslavovich BOLSHAKOV

(v ruštině: Алексей Вячеславович БОЛЬШАКОВ)

Podplukovník 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 15.3.1976

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 0802 576504

Číslo průkazu totožnosti: У-053364

Alexej Vjačeslavovič Bolšakov je podplukovníkem 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace, která se dopustila zabíjení, znásilňování a mučení civilních obyvatel v ukrajinské obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny proti lidskosti a válečné zločiny.

Bolšakov velel akcím své vojenské jednotky.

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

3.6.2022

1129.

Roman Vladimirovich NADEZDHIN

(v ruštině: Роман Владимирович НАДЕЖДИН)

Podplukovník 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 21.7.1977

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 1002 570526

Číslo průkazu totožnosti: У-874071

Roman Vladimirovič Naděždin je podplukovníkem 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace, která se dopustila zabíjení, znásilňování a mučení civilních obyvatel v ukrajinské obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny proti lidskosti a válečné zločiny.

Naděždin velel akcím své vojenské jednotky.

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

3.6.2022

1130.

Viktor Vladimirovich FILIPPOV

(v ruštině: Виктор Владимирович ФИЛИППОВ)

Podplukovník 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 27.10.1972

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 0502 898734

Číslo průkazu totožnosti: У-721933

Viktor Vladimirovič Filippov je podplukovníkem 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace, která se dopustila zabíjení, znásilňování a mučení civilních obyvatel v ukrajinské obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny proti lidskosti a válečné zločiny.

Filippov velel akcím své vojenské jednotky.

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

3.6.2022

1131.

Faik Sameddin ogly MAMEDOV

(také znám jako Faik Samaddin MAMMADOV)

(v ruštině: Фаик Самеддин оглы МАМЕДОВ)

Major 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 24.11.1978

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 9902 119102

Číslo průkazu totožnosti: 802348

Faik Mamedov je majorem 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace, která se dopustila zabíjení, znásilňování a mučení civilních obyvatel v ukrajinské obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny proti lidskosti a válečné zločiny.

Mamedov velel akcím své vojenské jednotky.

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

3.6.2022

1132.

Igor Evgenievich FEDOTOV

(v ruštině: Игорь Евгеньевич ФЕДОТОВ)

Major 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 9.12.1980

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 6602 516592

Číslo průkazu totožnosti: 845762

Igor Jevgenjevič Fedotov je majorem 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace, která se dopustila zabíjení, znásilňování a mučení civilních obyvatel v ukrajinské obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny proti lidskosti a válečné zločiny.

Fedotov velel akcím své vojenské jednotky.

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

3.6.2022

1133.

German Nikolaevich KULEMIN

(v ruštině: Герман Николаевич КУЛЕМИН)

Major 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 29.3.1982

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 6702 594036

Číslo průkazu totožnosti: 949685

German Nikolajevič Kulemin je majorem 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace, která se dopustila zabíjení, znásilňování a mučení civilních obyvatel v ukrajinské obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny proti lidskosti a válečné zločiny.

Kulemin velel akcím své vojenské jednotky.

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

3.6.2022

1134.

Roman Victorovich BURDO

(v ruštině: Роман Викторович БУРДО)

Major 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 26.11.1980

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 1003 651875

Číslo průkazu totožnosti: 1083746

Roman Viktorovič Burdo je majorem 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace, která se dopustila zabíjení, znásilňování a mučení civilních obyvatel v ukrajinské obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny proti lidskosti a válečné zločiny.

Burdo velel akcím své vojenské jednotky.

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

3.6.2022

1135.

Dmitry Arkadyevich KOZLOV

(v ruštině: Дмитрий Аркадьевич КОЗЛОВ)

Major 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 11.10.1978

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 0801 272127

Číslo průkazu totožnosti: 1088985

Dmitrij Arkaďjevič Kozlov je majorem 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace, která se dopustila zabíjení, znásilňování a mučení civilních obyvatel v ukrajinské obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny proti lidskosti a válečné zločiny.

Kozlov velel akcím své vojenské jednotky.

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

3.6.2022

1136.

Ivan Alexandrovich KURKIN

(v ruštině: Иван Александрович КУРКИН)

Major 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 17.1.1982

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 0804 232754

Číslo průkazu totožnosti: 1091451

Ivan Alexandrovič Kurkin je majorem 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace, která se dopustila zabíjení, znásilňování a mučení civilních obyvatel v ukrajinské obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny proti lidskosti a válečné zločiny.

Kurkin velel akcím své vojenské jednotky.

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

3.6.2022

1137.

Evgeny Yurievich VAZHENOV

(v ruštině: Евгений Юрьевич ВАЖЕНОВ)

Major 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 27.1.1985

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 1005 944897

Číslo průkazu totožnosti: 1092162

Jevgenij Jurjevič Važenov je majorem 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace, která se dopustila zabíjení, znásilňování a mučení civilních obyvatel v ukrajinské obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny proti lidskosti a válečné zločiny.

Važenov velel akcím své vojenské jednotky.

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

3.6.2022

1138.

Dmitry Yulianovich IONOV

(v ruštině: Дмитрий Юлианович ИОНОВ)

Major 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 3.7.1965

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 1005 724322

Číslo průkazu totožnosti: 1093778

Dmitrij Julianovič Ijonov je majorem 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace, která se dopustila zabíjení, znásilňování a mučení civilních obyvatel v ukrajinské obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny proti lidskosti a válečné zločiny.

Ijonov velel akcím své vojenské jednotky.

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

3.6.2022

1139.

Alexander Anatolyevich KOCHERGIN

(v ruštině: Александр Анатольевич КОЧЕРГИН)

Major 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 10.12.1971

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 0803 940939

Číslo průkazu totožnosti: 1093786

Alexandr Anatoljevič Kočergin je majorem 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace, která se dopustila zabíjení, znásilňování a mučení civilních obyvatel v ukrajinské obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny proti lidskosti a válečné zločiny.

Kočergin velel akcím své vojenské jednotky.

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

3.6.2022

1140.

Alexander Vladimirovich KOPYLOV

(v ruštině: Александр Владимирович КОПЫЛОВ)

Major 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 29.9.1980

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 73У1 420589

Číslo průkazu totožnosti: 1094262

Alexandr Vladimirovič Kopylov je majorem 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace, která se dopustila zabíjení, znásilňování a mučení civilních obyvatel v ukrajinské obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny proti lidskosti a válečné zločiny.

Kopylov velel akcím své vojenské jednotky.

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

3.6.2022

1141.

Maxim Vladimirovich CHERNYSHEV

(v ruštině: Максим Владимирович ЧЕРНЫШЕВ)

Major 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 8.10.1980

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 0810 999451

Číslo průkazu totožnosti: 1094540

Maxim Vladimirovič Černyšev je majorem 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace, která se dopustila zabíjení, znásilňování a mučení civilních obyvatel v ukrajinské obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny proti lidskosti a válečné zločiny.

Černyšev velel akcím své vojenské jednotky.

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

3.6.2022

1142.

Stanislav Igorevich MAKAROV

(v ruštině: Станислав Игорьевич МAКАРОВ)

Major 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 16.8.1982

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 0810 953377

Číslo průkazu totožnosti: 1095194

Stanislav Igorevič Makarov je majorem 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace, která se dopustila zabíjení, znásilňování a mučení civilních obyvatel v ukrajinské obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny proti lidskosti a válečné zločiny.

Makarov velel akcím své vojenské jednotky.

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

3.6.2022

1143.

Andrey Nikolaevich IVANOV

(v ruštině: Андрей Николаевич ИВАНОВ)

Major 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 26.2.1981

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 2701 493476

Číslo průkazu totožnosti: 1095611

Andrej Nikolajevič Ivanov je majorem 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace, která se dopustila zabíjení, znásilňování a mučení civilních obyvatel v ukrajinské obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny proti lidskosti a válečné zločiny.

Ivanov velel akcím své vojenské jednotky.

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

3.6.2022

1144.

Sergei Gennadyevich PERESHIVKIN

(v ruštině: Сергей Геннадьевич ПЕРЕШИВКИН)

Major 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 19.1.1973

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 0804 277244

Číslo průkazu totožnosti: 1100141

Sergej Gennaďjevič Perešivkin je majorem 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace, která se dopustila zabíjení, znásilňování a mučení civilních obyvatel v ukrajinské obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny proti lidskosti a válečné zločiny.

Perešivkin velel akcím své vojenské jednotky.

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

3.6.2022

1145.

Aleksey Vladimirovich PRYSEV

(v ruštině: Алексей Владимирович ПРЫСЕВ)

Major 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 25.11.1975

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 0501 704733

Datum vydání: 20.3.2002

Číslo průkazu totožnosti: У-360702

Služební identifikační číslo: 1100633

Alexej Vladimirovič Prysev je majorem 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace, která se dopustila zabíjení, znásilňování a mučení civilních obyvatel v ukrajinské obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny proti lidskosti a válečné zločiny.

Prysev velel akcím své vojenské jednotky.

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

3.6.2022

1146.

Sergey Viktorovich RUDENKO

(v ruštině: Сергей Викторович РУДЕНКО)

Major 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 7.10.1975

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 0801 524291

Datum vydání: 14.3.2002

Číslo průkazu totožnosti: У-268570

Služební identifikační číslo: 1100637

Sergej Viktorovič Ruděnko je majorem 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace, která se dopustila zabíjení, znásilňování a mučení civilních obyvatel v ukrajinské obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny proti lidskosti a válečné zločiny.

Ruděnko velel akcím své vojenské jednotky.

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

3.6.2022

1147.

Olga Aleksandrovna KHAMENOK

(v ruštině: Ольга Александровна ХАМЕНОК)

Majorka 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 14.12.1981

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: žena

Číslo pasu: 6004 190824

Datum vydání: 10.10.2003

Číslo průkazu totožnosti: Ф-142685

Služební identifikační číslo: 1102882

Olga Alexandrovna Chamenoková je majorkou 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace, která se dopustila zabíjení, znásilňování a mučení civilních obyvatel v ukrajinské obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny proti lidskosti a válečné zločiny.

Chamenoková velela akcím své vojenské jednotky.

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

3.6.2022

1148.

Dmitriy Gennadyevich LEVIN

(v ruštině: Дмитрий Геннадьевич ЛЕВИН)

Major 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 25.10.1982

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 0804 98883

Datum vydání: 30.6.2003

Číslo průkazu totožnosti: У-268857

Služební identifikační číslo: 1103126

Dmitrij Gennaďjevič Levin je majorem 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace, která se dopustila zabíjení, znásilňování a mučení civilních obyvatel v ukrajinské obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny proti lidskosti a válečné zločiny.

Levin velel akcím své vojenské jednotky.

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

3.6.2022

1149.

Dmitriy Alekseevich GONCHAR

(v ruštině: Дмитрий Алексеевич ГОНЧАР)

Major 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 31.1.1970

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 0802 562844

Datum vydání: 27.5.2002

Číslo průkazu totožnosti: У-265899

Služební identifikační číslo: 1103591

Dmitrij Alexejevič Gončar je majorem 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace, která se dopustila zabíjení, znásilňování a mučení civilních obyvatel v ukrajinské obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny proti lidskosti a válečné zločiny.

Gončar velel akcím své vojenské jednotky.

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

3.6.2022

1150.

Sergey Sergeevich ZORIN

(v ruštině: Сергей Сергеевич ЗОРИН)

Major 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 25.10.1982

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 7503 78809

Datum vydání: 2.3.2003

Číslo průkazu totožnosti: X-115531

Služební identifikační číslo: 1166487

Sergej Sergejevič Zorin je majorem 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace, která se dopustila zabíjení, znásilňování a mučení civilních obyvatel v ukrajinské obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny proti lidskosti a válečné zločiny.

Zorin velel akcím své vojenské jednotky.

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

3.6.2022

1151.

Aleksandr Aleksandrovich POTAPOV

(v ruštině: Александр Александрович ПОТАПОВ)

Major 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 8.5.1981

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 6603 808655

Datum vydání: 29.4.2003

Číslo průkazu totožnosti: X-078567

Služební identifikační číslo: 1170231

Alexandr Alexandrovič Potapov je majorem 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace, která se dopustila zabíjení, znásilňování a mučení civilních obyvatel v ukrajinské obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny proti lidskosti a válečné zločiny.

Potapov velel akcím své vojenské jednotky.

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

3.6.2022

1152.

Stepan Viktorovich GRIGOROV

(v ruštině: Степан Викторович ГРИГОРОВ)

Major 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 26.3.1979

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 8110 342164

Datum vydání: 9.7.2010

Číslo průkazu totožnosti: Ф-594680

Služební identifikační číslo: 1194779

Stěpan Viktorovič Grigorov je majorem 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace, která se dopustila zabíjení, znásilňování a mučení civilních obyvatel v ukrajinské obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny proti lidskosti a válečné zločiny.

Grigorov velel akcím své vojenské jednotky.

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

3.6.2022

1153.

Sergey Viktorovich MOSALEV

(v ruštině: Сергей Викторович МОСАЛЕВ)

Major 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 19.1.1978

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 0802 688231

Datum vydání: 18.10.2015

Číslo průkazu totožnosti: Ф-866954

Služební identifikační číslo: 2737869

Sergej Viktorovič Mosalev je majorem 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace, která se dopustila zabíjení, znásilňování a mučení civilních obyvatel v ukrajinské obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny proti lidskosti a válečné zločiny.

Mosalev velel akcím své vojenské jednotky.

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

3.6.2022

1154.

Valentin Pavlovich LUTSAK

(v ruštině: Валентин Павлович ЛУЦАК)

Major 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 5.4.1979

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 5004 572078

Datum vydání: 28.8.2004

Číslo průkazu totožnosti: Ф-879492

Služební identifikační číslo: 3102560

Valentin Pavlovič Lucak je majorem 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace, která se dopustila zabíjení, znásilňování a mučení civilních obyvatel v ukrajinské obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny proti lidskosti a válečné zločiny.

Lucak velel akcím své vojenské jednotky.

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

3.6.2022

1155.

Sergey Nikolaevich BORISENKO

(v ruštině: Сергей Николаевич БОРИСЕНКО)

Major 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 15.3.1978

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 0503 357858

Datum vydání: 30.1.2003

Číslo průkazu totožnosti: У-268030

Služební identifikační číslo: 3127462

Sergej Nikolajevič Borisenko je majorem 64. samostatné motostřelecké brigády 35. vševojskové armády Ruské federace, která se dopustila zabíjení, znásilňování a mučení civilních obyvatel v ukrajinské obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny proti lidskosti a válečné zločiny.

Borisenko velel akcím své vojenské jednotky.

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

3.6.2022

1156.

Marina Alexandrovna MORDASHOVA

(v ruštině: Марина Александровна МОРДАШОВА)

Datum narození: 17.5.1979

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: žena

Přidružené osoby:

Alexej Mordašov (manžel)

Kirill Mordašov (nevlastní syn)

Nikita Mordašov (nevlastní syn)

Přidružené subjekty:

Ondero Limited, Britské Panenské ostrovy

Unifirm Limited, Kypr

Marina Mordašovová je manželkou Alexeje Mordašova, předsedy představenstva společnosti Severgroup. Alexej Mordašov převedl prostřednictvím různých offshorových společností, včetně společností Unifirm Limited, Ondero Limited a Ranel Assets Limited, které vlastní nebo ovládá Marina Mordašovová, své podíly v turistickém gigantu TUI a ve společnosti pro těžbu zlata Nordgold v celkové hodnotě více než 1,5 miliardy eur na svou manželku Marinu Mordašovovou. Marina Alexandrovna Mordašovová je tedy fyzickou osobou s vazbami na osobu uvedenou na seznamu, která nese odpovědnost za podporu činností a politik narušujících územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a za poskytování finanční a materiální podpory ruským činitelům s rozhodovací pravomocí odpovědným za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny a má z vazby na tyto činitele prospěch.

3.6.2022

 

 

Ranel Assets Limited, Britské Panenské ostrovy

Rayglow Limited, Kypr

ServerGroup LLC (Ruská federace)

KN-Holding LLC (USA)

Nordgold

 

 

1157.

Mikhail Evgenievich MIZINTSEV

(v ruštině: Михаил Евгеньевич МИЗИНЦЕВ)

Velitel Národního střediska pro řízení obrany Ruské federace, generálplukovník

Datum narození: 10.9.1962

Místo narození: Averinskaja, okres Sjamža, Vologdská oblast.

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Generálplukovník Michail Mizincev je velitelem Národního střediska pro řízení obrany Ruské federace. Je též znám pod přezdívkou „Řezník z Mariupolu“ a byl identifikován jako velitel dohlížející na obléhání Mariupolu, během něhož při řízení bombardování tohoto města ruskými silami uplatňoval taktiku, která byla použita již dříve při obléhání syrského Aleppa. Mizincev je obviněn zejména z toho, že řídil bombardování města Mariupol, při němž byly zabity tisíce civilistů, včetně ostřelování mariupolské porodnice a divadla, při němž byly zabity stovky dětí. Je tedy fyzickou osobou, která nese odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

3.6.2022

1158.

Elizaveta Dmitrievna PESKOVA

(v ruštině: Елизавета Дмитриевна ПЕСКОВА)

Místopředsedkyně Nadace pro rozvoj rusko-francouzských historických iniciativ

Datum narození: 9.1.1998

Místo narození: Moskva, Ruská federace

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: žena

Přidružené osoby: Dmitrij Peskov (otec)

Jelizaveta Peskovová je dcerou Dmitrije Peskova, tiskového tajemníka prezidenta Ruské federace Vladimira Putina, který byl zařazen na seznam podle rozhodnutí 2014/145/SZBP.

Jelizaveta Peskovová je místopředsedkyní Nadace pro rozvoj rusko-francouzských historických iniciativ a zakladatelkou komunikační firmy. Díky konexím svého otce získala tyto lukrativní pozice a vede luxusní životní styl.

Je tedy spojena s osobou uvedenou na seznamu, která aktivně podporuje činnosti nebo politiky, jež narušují či ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož i stabilitu a bezpečnost na Ukrajině.

3.6.2022

1159.

Nikolay Dmitrievich PESKOV

(také znám jako Nikolay Dmitrievich CHOLES/CHOULZ)

(v ruštině: Николай Дмитриевич ПЕСКОВ)

(také znám jako Николай Дмитриевич ЧОУЛЗ)

Datum narození: 3.2.1990

Místo narození: Moskva, Ruská federace

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 721123760

Datum vydání: 12.9.2012

Datum skončení platnosti: 12.9.2022

Číslo průkazu totožnosti: 4516913332

Přidružené osoby: Dmitrij Peskov (otec)

Nikolaj Peskov je synem Dmitrije Peskova, tiskového tajemníka prezidenta Ruské federace Vladimira Putina, který byl zařazen na seznam podle rozhodnutí 2014/145/SZBP.

Využívá bohatství a peníze svého otce, a má tak přímý prospěch ze svého blízkého vztahu se svým otcem. Je tedy spojen s osobou uvedenou na seznamu, která aktivně podporuje činnosti nebo politiky, jež narušují či ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož i stabilitu a bezpečnost na Ukrajině.

3.6.2022

1160.

Tatiana Aleksandrovna NAVKA

(v ruštině: Татьяна Александровна НАВКА)

Datum narození: 13.4.1975

Místo narození: Ukrajina

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: žena

Taťjana Navková je ženou Dmitrije Peskova, tiskového tajemníka prezidenta Ruské federace Vladimira Putina, který byl zařazen na seznam podle rozhodnutí 2014/145/SZBP.

Je spoluvlastnicí společností a majetku nacházejících se mimo jiné na Ruskem protiprávně anektovaném Krymském poloostrově. Podporuje tedy činnosti narušující nebo ohrožující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Je navíc spojena s osobou uvedenou na seznamu, která aktivně podporuje činnosti nebo politiky, jež narušují či ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož i stabilitu a bezpečnost na Ukrajině.

3.6.2022

1161.

Sergey Vladimirovich SAVOSTYANOV

(v ruštině: Сергей Владимирович САВОСТЬЯНОВ)

Člen Moskevské městské dumy.

Datum narození: 22.8.1984

Místo narození: Ljubercy, Moskevská oblast, Ruská federace

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Sergej Savosťjanov je ruský státník a politik. Dne 8. září 2019 byl zvolen poslancem Moskevské městské dumy.

Tím, že popírá územní celistvost nezávislých zemí a podporuje obnovu hranic bývalého Svazu sovětských socialistických republik, veřejně podporuje činnosti Ruské federace na Ukrajině. Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí

3.6.2022

1162.

Andrei Yurievich LIPOV

(v ruštině: Андрей Юрьевич ЛИПОВ)

Ředitel ruské Federální služby pro dozor v oblasti telekomunikací, informačních technologií a hromadných sdělovacích prostředků (Roskomnadzor)

Datum narození: 23.11.1969

Místo narození: Moskva, Ruská federace

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Andrej Lipov je ředitelem ruské Federální služby pro dohled v oblasti telekomunikací, informačních technologií a hromadných sdělovacích prostředků (Roskomnadzor). Roskomnadzor je ústředním nástrojem provádění cenzury a represí vůči svobodným sdělovacím prostředkům v Rusku.

Jako ředitel služby Roskomnadzor je Lipov odpovědný za rozhodnutí, která vedla k cenzuře a uzavření ruských nezávislých sdělovacích prostředků.

Tyto činnosti vytvářejí cenzurovaný informační prostor, který propaguje a toleruje ozbrojenou agresi Ruska vůči Ukrajině a napomáhá jí.

3.6.2022

 

 

 

Pod vedením Lipova Roskomnadzor navíc aktivně narušuje územní celistvost Ukrajiny tím, že podporuje separatistické regiony na Ukrajině, tzv. „republiky“ v Donbasu, a zejména Děnise Pušilina, nejvyššího představitele tzv. „Doněcké lidové republiky“.

Lipov tedy nese odpovědnost za aktivní podporu nebo provádění činností nebo politik, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině.

 

1163.

Volodymir Vasilyovich SALDO

(v ukrajinštině: Володимир Васильович САЛЬДО)

Člen zastupitelstva města Cherson, člen „Výboru pro záchranu, mír a pořádek“ v Chersonu

Bývalý starosta Chersonu (2002–2012) a bývalý poslanec parlamentu (Strana regionů, 2012–2014)

Datum narození: 12.6.1956

Státní příslušnost: ukrajinská

Pohlaví: muž

V březnu 2022 se Volodymyr Saldo zúčastnil shromáždění na podporu ruské agrese vůči Ukrajině a poté se podílel na zřízení tzv. „Výboru pro záchranu, mír a pořádek“, což je orgán pro spolupráci s ruskými okupačními silami v Chersonské oblasti. Saldo podporoval a prosazoval politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

3.6.2022

1164.

Kyrylo Sergiyovich STREMOUSOV

(v ukrajinštině: Кирило Сергiйович СТРЕМОУСОВ)

Předseda „Výboru pro záchranu, mír a pořádek“ v Chersonu

Datum narození: 1976

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

V březnu 2022 se Kyrylo Stremousov podílel na zřízení tzv. „Výboru pro záchranu, mír a pořádek“, což je orgán pro spolupráci s ruskými okupačními silami v Chersonské oblasti.

Stremousov podporoval a prosazoval politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

3.6.2022

1165.

Serhiy Mikolayovich CHEREVKO

(v ukrajinštině: Сергiй Миколайович ЧЕРЕВКО)

Člen „Výboru pro záchranu, mír a pořádek“ v Chersonu, bývalý zástupce starosty Chersonu

Datum narození: 11.8.1975

Státní příslušnost: ukrajinská

Pohlaví: muž

V březnu 2022 se Serhij Čerevko podílel na zřízení tzv. „Výboru pro záchranu, mír a pořádek“, což je orgán pro spolupráci s ruskými okupačními silami v Chersonské oblasti.

Čerevko podporoval a prosazoval politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

3.6.2022

1166.

Tetiana KUZMICH

(v ukrajinštině: Тетяна КУЗЬМIЧ)

Členka „Výboru pro záchranu, mír a pořádek“ v Chersonu

Bývalá zástupkyně starosty Chersonu

Předsedkyně organizace občanské společnosti ruského národního společenství „Rusič“

Datum narození: 10.4.1968

Státní příslušnost: ukrajinská

Pohlaví: žena

V březnu 2022 se Tetjana Kuzmičová podílela na zřízení tzv. „Výboru pro záchranu, mír a pořádek“, což je orgán pro spolupráci s ruskými okupačními silami v Chersonské oblasti.

Kuzmičová podporuje a prosazuje politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

3.6.2022

1167.

Galina Viktorivna DANILCHENCKO

(v ukrajinštině: Галина Вiкторiвна ДАНИЛЬЧЕНКО)

Ruskými okupačními silami jmenovaná úřadující starostka Melitopolu

Datum narození: 1964

Státní příslušnost: ukrajinská

Pohlaví: žena

Halyna Danylčenková je úřadující starostkou města Melitopol.

Dne 4. března 2022 byl legitimně zvolený starosta Melitopolu ruskými silami unesen a na jeho místo byla jmenována Danylčenková. Kromě toho učinila několik prohlášení na podporu přítomnosti Ruska ve městě a vyzvala obyvatelstvo, aby se okupantům nebránilo.

Z titulu své funkce tak podporuje a prosazuje politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

3.6.2022

1168.

Petr AKOPOV

(v ruštině: Петр АКОПОВ)

Funkce: ruský propagandista: sloupkař v RIA Novosti

Datum narození: 7.10.1968

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Pjotr Akopov je ruský propagandista a sloupkař v RIA Novosti, ruské státem vlastněné agentuře domácího zpravodajství pod faktickou státní kontrolou agentury „Rossija Segodňa“. Je klíčovou postavou vládní propagandy a autorem článků popírajících právo Ukrajiny na státnost a vyzývá k „denacifikaci“ a k „deukrajinizaci“ země, přičemž podporuje myšlenku, že by Ukrajina měla být nedílnou součástí Ruska.

Pjotr Akopov tedy nese odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

3.6.2022

1169.

Timofey Nikolaevich SERGEYTSEV

(v ruštině: Тимофей Николаевич СЕРГЕЙЦЕВ)

Funkce: ruský propagandista: sloupkař v RIA Novosti

Datum narození: 3.11.1963

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Timofej Sergejcev je ruský propagandista a sloupkař v RIA Novosti, ruské státem vlastněné agentuře domácího zpravodajství pod faktickou státní kontrolou agentury „Rossija Segodňa“. Je klíčovou postavou vládní propagandy a autorem článků popírajících právo Ukrajiny na státnost a vyzývá k „denacifikaci“ a k „deukrajinizaci“ země, přičemž podporuje myšlenku, že by Ukrajina měla být nedílnou součástí Ruska.

Timofej Sergejcev tedy nese odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

3.6.2022

1170.

Victoria NIKIFOROVA

(v ruštině: Виктория НИКИФОРОВА)

Funkce: ruská propagandistka: pracuje pro RIA Novosti

Datum narození: 12.6.1971

Místo narození: Moskva, Ruská federace

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: žena

Viktorija Nikiforovová je ruská propagandistka a sloupkařka v RIA Novosti, ruské státem vlastněné agentuře domácího zpravodajství pod faktickou státní kontrolou agentury „Rossija Segodňa“. Je ústřední postavou vládní propagandy a popřela právo Ukrajiny na existenci, jakož i schopnost ukrajinského lidu rozhodovat sám za sebe. O Ukrajincích říká, že mají „vymyté mozky“ a že jsou „drženi jako rukojmí“, čímž propaguje souhlasný postoj k ruské agresi vůči Ukrajině,

Viktorija Nikiforovová tedy nese odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.

3.6.2022

1171.

Alina Maratovna KABAEVA

(také známa jako Alina Maratovna KABAYEVA)

(v ruštině: Алина Маратовна КАБАЕВА)

Funkce: předsedkyně správní rady skupiny National Media Group (NMG)

Datum narození: 12.5.1983

Místo narození: Taškent, Uzbekistán

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: žena

Přidružené subjekty: National Media Group (NMG)

Alina Kabajevová je předsedkyní správní rady National Media Group (NMG), skupiny, která vlastní velké podíly v téměř všech význačných ruských federálních médiích, jež reprodukují propagandu ruské vlády. Je bývalou ruskou gymnastkou a někdejší členkou Státní dumy. Má úzké vazby na prezidenta Vladimira Putina.

Jako taková nese odpovědnost za činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí. Alina Kabajevová je navíc osobou spojenou s osobou zařazenou na seznam, která nese odpovědnost za činnosti, které narušují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož i stabilitu a bezpečnost na Ukrajině, a aktivně tyto činnosti podporuje.

3.6.2022

1172.

Aleksandra MELNICHENKO

(v srbštině: Александра МЕЉНИЧЕНКО)

Datum narození: 21.4.1977

Místo narození: Bělehrad, Srbsko

Přidružená osoba: Andrej Igorevič Melničenko (manžel)

Státní příslušnost: srbská, chorvatská

Pohlaví: žena

Číslo pasu: chorvatský pas č. 094949450 (datum platnosti: 23.12.2023)

Alesandra Melničenková je manželkou Andreje Igoreviče Melničenka, ruského průmyslníka a majitele skupiny EuroChem, která je předním výrobcem hnojiv, a uhelné společnosti SUEK. Alexandra Melničenková má značný prospěch z bohatství a majetku svého manžela. Společně s ním vlastní dva luxusní střešní byty, jejichž hodnota přesahuje 30 milionů dolarů. V březnu 2022 se Alexandra Melničenková namísto svého manžela stala skutečnou majitelkou společnosti Firstline Trust, která je řízena společností Linetrust PTC Ltd, jež zastupuje skutečného majitele skupiny EuroChem.

Je tedy spojena s jedním z předních podnikatelů, kteří jsou zapojeni do hospodářských odvětví, která poskytují značné zdroje příjmů vládě Ruské federace odpovědné za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny. Andrej Igorevič Melničenko kromě toho podporuje nebo provádí činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož i stabilitu a bezpečnost na Ukrajině.

3.6.2022

1173.

Eduard Yurevich KHUDAYNATOV

(Эдуард Юрьевич ХУДАЙНАТОВ)

Datum narození: 11.9.1960

Místo narození: Šymkent, SSSR, nyní Kazachstán

Státní příslušnost: ruská

Č. cestovního pasu: 753296761 (ruský)

Pohlaví: muž

Eduard Jurjevič Chudajnatov je ruský podnikatel působící v odvětví energetiky. Je majitelem „Independent Oil and Gas Company“ (NOC, JSC Něftěgazholding), jedné z největších ruských soukromých společností a jednoho z předních producentů ropy, která se zabývá vyhledáváním, průzkumem a rozvojem ropných a plynových polí, rafinací ropy, jakož i výrobou ropných produktů a jejich uváděním na trh. V roce 2015 činily tržby společnosti 2,2 miliardy USD.

Independent Oil and Gas Company získala v uplynulých letech od státem vlastněné společnosti Rosněfť významné obchodní podíly ve firmách působících v odvětví energetiky spolu s jejich povoleními k těžbě. Kromě toho se NOC spolu se společností Rosněfť podílí na projektu Vostok Oil. V několika posledních letech společnost Rosněfť rovněž zaplatila Eduardu Chudajnatovi 9,6 miliardy USD výměnou za společnost, která vlastní ropné pole na Tajmyru.

3.6.2022

 

 

 

V roce 2019 požádaly společnosti NOC a Rosněfť prezidenta Putina o zvýhodnění v souvislosti se svými těžebními činnostmi v Arktidě a získaly je.

Eduard Chudajnatov má vazby na ruského oligarchu Igora Sečina a prezidenta Vladimira Putina.

Chudajnatov a Sečin spolu pracovali ve společnosti Rosněfť a jejich firmy společně podnikají v odvětví energetiky.

Eduard Chudajnatov se podílel na první prezidentské volební kampani Vladimira Putina v roce 2000 – řídil ji v Ťumeňské oblasti, kde byl od roku 1997 členem oblastní dumy.

 

 

 

 

Obdržel řád „Za zásluhy o vlast“ za „posílení postavení Ruska na světovém trhu s energií a zlepšení jeho investičních vyhlídek“.

Je tedy jedním z předních podnikatelů působících v hospodářských odvětvích, která poskytují značné zdroje příjmů vládě Ruské federace. Má prospěch z vazeb na vládu Ruské federace a je spojen s osobami uvedenými na seznamu.

 

1174.

Pavel Evgenevich PRIGOZHIN

(Павел Евгеньевич ПРИГОЖИН)

Datum narození: 1996

Státní příslušnost: ruská

Daňové identifikační číslo: 780103765308

Přidružené osoby: Jevgenij Viktorovich Prigožin (otec), Ljubov Valentinovna Prigožinová (matka), Polina Jevgeňjevna Prigožina (sestra)

Přidružené subjekty: Lakhta Park, Lakhta Park Premium, Lakhta Plaza, Turtrans

Pohlaví: muž

Pavel PRIGOŽIN je synem Jevgenije Prigožina, předního ruského podnikatele, který má úzké osobní vazby na prezidenta Putina a ruské ministerstvo obrany. Financuje a neoficiálně vede Wagnerovu skupinu, neregistrovaný soukromý vojenský subjekt se sídlem v Rusku, a nese odpovědnost za nasazení žoldnéřů na Ukrajině.

Společnost Concord, rovněž známá jako KOMBINAT PITANIYA KONKORD OOO, kterou Jevgenij Prigožin založil a vlastnil do listopadu 2019, a skupina dalších společností s vazbami na něj, včetně společností Concord Management and Consulting LLC a Megaline LLC, měly po nezákonné anexi Krymu ze strany Ruska a okupaci východní Ukrajiny separatisty podporovanými Ruskou federací prospěch z velkých veřejných zakázek ruského ministerstva obrany.

3.6.2022

 

 

 

Pavel Prigožin je vlastníkem pěti společností dříve vlastněných jeho matkou, Ljubov Valentinovnou Prigorožinovou – Beta LLC, Turstatus, Lakhta Park Premium LLC, Lakhta Park LLC a Lakhta Plaza LLC.

Má tedy vazby na přední podnikatele nebo právnické osoby, subjekty či orgány, které jsou zapojeny do hospodářských odvětví, jež poskytují značné zdroje příjmů vládě Ruské federace odpovědné za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny.

 

1175.

Arkady Yurievich VOLOZH

(Аркaдий Юрьевич ВOЛОЖ)

Funkce: spoluzakladatel a generální ředitel společnosti Yandex N.V.

Datum narození: 11.2.1964

Místo narození: Atyrau, Kazašská sovětská socialistická republika, Sovětský svaz (nyní Kazachstán)

Státní příslušnost: ruská, maltská

Pohlaví: muž

Arkadij Jurijevič Volož je ruský podnikatel s obchodními zájmy v oblasti IT a technologií. Je zakladatelem a generálním ředitelem společnosti Yandex. Yandex je největší internetová společnost v Rusku, která provozuje nejpopulárnější ruský vyhledávač.

Akcionáři a investory společnosti Yandex jsou ruské státem vlastněné banky, jako například Sberbank a VTB.

V roce 2019 souhlasila společnost Yandex s restrukturalizací, díky níž získala „zlatou akcii“ nově založená Nadace veřejného zájmu, jejímž účelem je „obhajovat zájmy Ruské federace“. Prostřednictvím Nadace veřejného zájmu může vláda Ruské federace uplatnit právo veta k vymezenému souboru otázek, jako jsou prodej důležitého duševního vlastnictví a prodej či přenos osobních údajů ruských uživatelů zahraničním společnostem, tedy otázek, u nichž se má za to, že mají dopad na „národní zájmy“ Ruska. Společnost Yandex je rovněž odpovědná za propagaci státních sdělovacích prostředků a narativů ve výsledcích vyhledávání na svém vyhledávači a za méně výhodné řazení a odstraňování obsahu, který je kritický vůči Kremlu, jako je například obsah související s útočnou válkou Ruska proti Ukrajině.

3.6.2022“;

 

Volož je předním podnikatelem zapojeným do hospodářských odvětví, jež poskytují značné zdroje příjmů vládě Ruské federace odpovědné za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny. Kromě toho jako zakladatel a generální ředitel společnosti Yandex materiálně či finančně podporuje vládu Ruské federace a je odpovědný za podporu činností nebo politik, jež narušují či ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

2.   SUBJEKTY

 

Jméno (angl. přepis)

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„84.

JSC GARNIZON

(v ruštině: АО Гарнизон)

Adresa: Kosmodamjanskaja naběrežnaja 24, budova 1, Moskva, 115035, Rusko

Poštovní adresa: Sadovničeskaja 53, Moskva, 115035, Rusko

Tel.: +7 (499) 790-92-12

Internetová stránka: http://ao-garnizon.ru

E-mail: info@ao-garnizon.ru

Garnizon, a.s., je holdingová společnost podřízená Ministerstvu obrany Ruské federace. Její struktura zahrnuje více než 60 subjektů. Společnost Garnizon plní úkoly stanovené Ministerstvem obrany a chrání zájmy ozbrojených sil Ruské federace. V zájmu Ministerstva obrany jednala v zadávacích řízeních jako veřejný zadavatel.

Společnost Garnizon je tudíž právnickou osobou, která materiálně či finančně podporuje vládu Ruské federace odpovědnou za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny.

3.6.2022

85.

JSC OBORONENERGO

(v ruštině: АО Оборонэнерго)

Adresa: 1. Krasnoselskij 11, Moskva, 107140, Rusko

Tel.: +7 (495) 532-13-06

Internetová stránka: https://oboronenergo.su

E-mail: info@oen.su

Oboroneněrgo, a. s., je vojenský dodavatel energie, jenž v rámci vládních zakázek zajišťuje dodávky elektrické energie pro ruské vojenské jednotky a další subjekty podléhající Ministerstvu obrany. Společnost Oboroneněrgo se podílela na modernizaci vojenské letecké základny v Korenovsku, kterou ozbrojené síly Ruské federace používaly jako výchozí stanoviště pro útoky na cíle na území Ukrajiny během nevyprovokované a neodůvodněné vojenské agrese Ruska vůči Ukrajině.

Společnost Oboroneněrgo tudíž materiálně podporovala vládu Ruské federace odpovědnou za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny a měla z vazby na tuto vládu prospěch. Kromě toho materiálně podporovala činnosti, jež narušovaly nebo ohrožovaly územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

3.6.2022

86.

OJSC Ulyanovsk Automobile Plant (UAZ)

(v ruštině: ООО „Ульяновский автомобильный завод“ (УАЗ))

Adresa: Moskovskoje šosse 92, Uljanovsk, Uljanovská oblast, 432008

Tel.: +7 (8422) 40-91-09

Internetová stránka: https://uaz.global/

E-mail: mm.medvedev@dnd.team

UAZ je ruský výrobce automobilů. Společnost UAZ dodává ozbrojeným silám Ruské federace vozidla UAZ Patriot, která ruská armáda používala během nevyprovokované a neodůvodněné vojenské agrese vůči Ukrajině.

Společnost UAZ tudíž materiálně podporuje vládu Ruské federace odpovědnou za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny a má z vazby na tuto vládu prospěch. Je odpovědná za materiální podporu činností, jež narušovaly nebo ohrožovaly územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

3.6.2022

87.

JSC VOENTELECOM (VOYENTELEKOM)

(v ruštině: АО „Воентелеком“)

Adresa: Bolšaja Olenja 15A, budova 1, Moskva, 107014, Rusko

Tel.: +7 (495) 609-50-05, +7 (985) 900-50-05

Internetová stránka: https://voentelecom.ru

E-mail: info@voentelecom.ru

Vojentělekom, a. s., je hlavní poskytovatel telekomunikačních služeb Ministerstvu obrany Ruské federace. Vláda Ruské federace označila Vojentělekom za společnost federálního významu. Společnost Vojentělekom provádí údržbu a opravy IT infrastruktury, vojenského komunikačního vybavení, komunikačních spojení a vybavení pro elektronický boj ozbrojených sil Ruské federace, a to i na území protiprávně anektovaného Krymu a Sevastopolu. Vyvinula pro ruskou armádu jednotný automatizovaný digitální komunikační systém. Pro ruské námořnictvo zajišťuje zabezpečenou širokopásmovou rádiovou komunikaci, a to i na území protiprávně anektovaného Krymského poloostrova. Společnost Vojentělekom spolupracovala s koncernem Rostěch na vývoji standardu LTE pro území protiprávně anektovaného Krymu a Sevastopolu.

3.6.2022

 

 

 

Společnost Vojentělekom tudíž materiálně podporovala vládu Ruské federace odpovědnou za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny a měla z vazby na tuto vládu prospěch. Kromě toho materiálně podporovala činnosti, jež narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

 

88.

JSC VOENTORG

(v ruštině: АО „Военторг“)

Adresa: Sadovničeskaja 55/26, budova 3, Moskva, 115035, Rusko

Tel.: +7 (495) 609-5200

Internetová stránka: http://www.oaovoentorg.ru

E-mail: info@oaovoentorg.ru

Přidružené subjekty: Podřízené společnosti:

 

JSC „Voentorg–West“;

 

JSC „Voentorg–South“;

 

JSC „Voentorg–Center“;

 

JSC „Voentorg–Vostok“;

 

JSC „Voentorg–Moscow“;

 

Voentorg–Retail LLC

Vojentorg, a. s., je dodavatelem zakázek pro Ministerstvo obrany Ruské federace. Pro ozbrojené síly Ruské federace zajišťuje společnost Vojentorg stravovací a prádelní služby a dodává jim vojenské uniformy. Její dceřiná společnost Vojentorg Retail navíc prodávala trička ve stylu ruské armády s vojenským symbolem „Z“, která ruská propaganda využívala k podpoře nevyprovokované a neodůvodněné vojenské agrese Ruska vůči Ukrajině.

Společnost Vojentorg tudíž materiálně či finančně podporuje vládu Ruské federace odpovědnou za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny. Kromě toho materiálně či finančně podporuje činnosti, jež narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

3.6.2022

89.

VOENTEKSTILPROM LLC

(v ruštině: ООО ВоенТекстильПром)

Adresa: Kolomenskij projezd 13a, Moskva, 115446, Rusko

Tel.: 8-499-444-32-84;

Fax: 8-499-611-90-46

Internetová stránka: https://voentekstilprom.ru/

E-mail: office@vtpmsk.ru

Vojentěkstilprom vyrábí oděvy pro potřeby vlády Ruské federace. Na objednávku pro účely obranu státu společnost Vojentěkstilprom poskytovala dodávky ošacení ruským ozbrojeným silám. Vyrábí polní uniformy pro Národní gardu Ruské federace a košile pro příslušníky ruského námořnictva a Národní gardy Ruské federace.

Společnost Vojentěkstilprom je tudíž právnickou osobou, která materiálně či finančně podporuje vládu Ruské federace odpovědnou za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny nebo má z vazby na tuto vládu prospěch.

3.6.2022

90.

INDEPENDENT INSURANCE GROUP

(v ruštině: СК НЕЗАВИСИМАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА)

Adresa: Vspolnij Pereulok 18, budova 2, Moskva, 123001

Tel.: +7 (495) 926-72-70; 788-81-19

Fax: +7 (495) 788-81-16

Internetová stránka: www.nsg-ins.ru

E-mail: info@nsg-ins.ru

Společnost Nezávislá pojišťovací skupina (Nězavisimaja strachovaja gruppa) je pojistitelem ruských společností působících v odvětví obrany. Je zařazena na seznam pojistitelů, kteří poskytují pojišťovací služby pro mezinárodní přepravu vojenského zboží. Spolupracuje s ruskými státními společnostmi a pojišťuje je, zejména ve vojenském a obranném sektoru. Nezávislá pojišťovací skupina je hlavním pojistitelem rizik Rostěchu, což je ruský konglomerát ve vlastnictví státu působící v oblasti obrany. Společnost patří mezi sponzory a účastníky mezinárodního vojenského a technického fóra „Army2022“, které pořádá ministerstvo obrany Ruské federace.

3.6.2022

Nezávislá pojišťovací skupina je proto odpovědná za materiální či finanční podporu činností, jež narušovaly nebo ohrožovaly územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Rovněž materiálně či finančně podporuje vládu Ruské federace odpovědnou za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny nebo má z vazby na tuto vládu prospěch.

91.

PJSC KAMAZ, také známa jako KAMAZ PTC

(v ruštině: ПАО „КАМАЗ“)

Adresa: Avtozavodskij prospekt, 2, Naberežnyje Čelny, Republika Tatarstán, 423827

Tel.: +7 (800) 555-00-99

Internetová stránka: https://kamaz.ru/en

Email: callcentre@kamaz.ru

Ruská společnost KAMAZ se zabývá vývojem a výrobou vozidel a vojenského vybavení. Vyrobila vozidla KAMAZ-5350, KAMAZ-6350 a KAMAZ 6560, která používaly ozbrojené síly Ruské federace během nevyprovokované a neoprávněné vojenské agrese Ruska vůči Ukrajině.

Je proto odpovědná za materiální či finanční podporu činností, jež narušovaly nebo ohrožovaly územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

3.6.2022

92.

JSC KRONSHTADT TEKHNOLOGII Group of Companies

(v ruštině: Кронштадт-технологии группа компаний АО)

Adresa: 115432, Moskva, Prospekt Andropova, 18, budova 9, Descartes Business Center, Rusko/ 199178, Petrohrad, Malyj prospekt, Vasiljevskyj ostrov, 54/4

Tel.: +7 (495) 748-35-77,

+7 (495) 230-00-36 (Moskva);

+7 (812) 449-90-90 (Petrohrad)

Internetová stránka: https://kronshtadt.ru

Email: uav@kronshtadt.ru; office@kronshtadt.ru

Skupina společností Kronštadt-těchnologii a. s. je ruský vojenský dodavatel, který vyvíjí a vyrábí vybavení, software a integrovaná řešení pro bezpilotní vzdušné prostředky a ruský obranný průmysl. Ozbrojené síly Ruské federace používaly bezpilotní vzdušné prostředky Orion vyrobené společností Kronštadt-těchnologii při nevyprovokované a neodůvodněné vojenské agresi vůči Ukrajině.

Je proto odpovědná za materiální či finanční podporu činností, jež narušovaly nebo ohrožovaly územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

3.6.2022

93.

Management Company Tatneft-Neftekhim LLC

(v ruštině: OOO УК Татнефть-Нефтехим)

Adresa: 423580, Republika Tatarstán, Nižněkamsk-10, P.O. Box 1, AIK-24, Rusko

Tel.: +7(8555) 49-73-42,

+7(8555) 49-75-86,

Fax: +7 (8555) 49-75-86

Internetová stránka: www.neftehim.tatneft.ru

Email: nhk@tnnh.tatneft.ru

Přidružené subjekty:

 

JSC Nizhnekamskshina;

 

LLC Nizhnekamsk Truck Tyre Factory

 

Nizhnekamsk SSC Tyre Factory;

 

JSC Nizhnekamsktekhuglerod;

 

JSC Nizhnekamsk Mechanical Plant;

 

TD ‘Kama’ Trading House;

 

LLC ‘Kama’ Scientific & Technical Center;

 

LLC TATNEFT-Neftekhimsnab;

 

JSC Yarpolimermash-Tatneft;

 

LLC Energoshinservis

Správcovská společnost Tatněfť-Něftěchim spravuje a koordinuje podřízené společnosti Tatněftě působící v odvětví pneumatik, mezi něž patří TD KAMA, Nižněkamskšina a Nižněkamskyj zavod gruzovych šin. Spojuje všechny podniky s vazbou na podnikání společnosti Tatněfť v odvětví pneumatik a řídí jejich výrobu, procesy plánování, obchodní operace, lidské zdroje a vztahy s veřejností.

TD KAMA, hlavní distributor výrobků společnosti Tatněfť v odvětví pneumatik, dodává pneumatiky ozbrojeným silám Ruské federace a Národní gardě Ruské federace. Nižněkamskšina vyrábí pneumatiky montované na obrněná vozidla K4386 Typhoon-VDV. Mezi výrobky podniku Nižněkamskyj zavod gruzovych šin patří pneumatiky KAMA NU402, které jsou montovány na lehká obrněná vozidla Tigr nesoucí mobilní protitankové střely Kornet. Ozbrojené síly Ruské federace používaly obrněná vozidla K4386 Typhoon-VDV, lehká obrněná vozidla Tigr a mobilní protitankové střely Kornet při nevyprovokované a neodůvodněné vojenské agresi vůči Ukrajině.

Společnost je proto odpovědná za materiální podporu činností, jež narušovaly nebo ohrožovaly územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Kromě toho materiálně podporuje vládu Ruské federace odpovědnou za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny.

3.6.2022

94.

Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant, LLC

(v ruštině: ООО Нижнекамский завод грузовых шин)

Adresa: 423580, Nižněkamsk, průmyslová zóna, Republika Tatarstán, Rusko

Tel.: +7 (8555) 49-73-40

Internetová stránka: https://cmk.tatneft.ru/?lang=ru

Email: nkastp@tatneft.ru

Přidružené subjekty:

Tatneft

Trading House KAMA

Management Company Tatneft-Neftekhim

Nizhnekamskshina

Společnost Nižněkamskyj zavod gruzovych šin vyrábí celoocelové pneumatiky. Je to společnost podřízená společnosti Tatněfť. Její výrobky jsou dodávány Ministerstvu obrany Ruské federace.

Vyrábí pneumatiky KAMA NU402, které jsou montovány na lehká obrněná vozidla Tigr nesoucí mobilní protitankové střely Kornet. Ozbrojené síly Ruské federace používaly lehká obrněná vozidla Tigr a mobilní protitankové střely Kornet při nevyprovokované a neodůvodněné vojenské agresi vůči Ukrajině.

Společnost je proto odpovědná za materiální podporu činností, jež narušovaly nebo ohrožovaly územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Kromě toho materiálně podporuje vládu Ruské federace odpovědnou za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny.

3.6.2022

95.

PJSC Nizhnekamskshina

(v ruštině: ПАО „Нижнекамскшина“)

Adresa: 423570, Republika Tatarstán, Nižněkamsk, Rusko

Tel.: +8 555 49-79-30,

fax: + 8 555 24-15-70

Internetová stránka: https://shinakama.tatneft.ru

E-mail: nksh@tatneft.ru

Přidružené subjekty:

Tatneft

Trading House KAMA

Management Company Tatneft-Neftekhim

Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant

Společnost Nižněkamskšina je předním ruským výrobcem pneumatik. Je to společnost podřízená společnosti Tatněfť. Vyrábí pneumatiky pod značkami KAMA a Viatti. Mezi její výrobky patří pneumatiky dvojího užití a vojenské pneumatiky dodávané vládě Ruské federace. Vyrábí pneumatiky montované na obrněná vozidla K4386 Typhoon-VDV. Ozbrojené síly Ruské federace používaly vozidla K4386 Typhoon-VDV během nevyprovokované a neodůvodněné vojenské agrese Ruska vůči Ukrajině.

Společnost je proto odpovědná za materiální podporu činností, jež narušovaly nebo ohrožovaly územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Kromě toho materiálně podporuje vládu Ruské federace odpovědnou za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny.

3.6.2022

96.

LLC TD KAMA

(v ruštině: ООО ТД „КАМА”)

Adresa: 423570, Rusko, Republika Tatarstán, Nižněkamsk, Oblast Promzona, AIK-24, místnost 402

Tel.: +7 (8555) 24-10-00, 24-10-10

Internetová stránka: https://www.td-kama.com

E-mail: info@td-kama.com

Společnost TD KAMA je hlavním distributorem výrobků společnosti Tatněfť v odvětví pneumatik, které vyrábějí společnosti Nižněkamskyj zavod gruzovych šin a Nižněkamskšina. Dodává pneumatiky ozbrojeným silám Ruské federace a Národní gardě Ruské federace.

Mezi výrobky společnosti Nižněkamskšina, které distribuuje TD KAMA, patří pneumatiky dvojího užití a vojenské pneumatiky dodávané vládě Ruské federace. Nižněkamskšina vyrábí pneumatiky montované na obrněná vozidla K4386 Typhoon-VDV. Mezi výrobky společnosti Nižněkamskyj zavod gruzovych šin, které distribuuje TD KAMA, patří pneumatiky KAMA NU402, které jsou montovány na lehká obrněná vozidla Tigr nesoucí mobilní protitankové střely Kornet. Ozbrojené síly Ruské federace používaly obrněná vozidla K4386 Typhoon-VDV, lehká obrněná vozidla Tigr a mobilní protitankové střely Kornet během nevyprovokované a neodůvodněné vojenské agrese Ruska vůči Ukrajině.

3.6.2022

Společnost je proto odpovědná za materiální podporu činností, jež narušovaly nebo ohrožovaly územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Kromě toho materiálně podporuje vládu Ruské federace odpovědnou za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny.

97.

OJSC Balashikha Casting and Mechanical Plant

(v ruštině: ОАО Балашихинский литейно-механический завод)

také známa jako OJSC BLMZ

(v ruštině: ОАО БЛМЗ)

Adresa: Šosse Entuziastov, 4, Balašicha, Moskevská oblast, 143900, Ruská federace

Tel.: +7 (495) 639-94-94

Internetová stránka: https://www.blmz.ru

E-mail: info@blmz.ru

Společnost BLMZ je ruský odlévací a mechanický závod. Dodává materiály používané k výrobě zbraní ruským dodavatelům vojenského vybavení, na něž se vztahují sankce Unie vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině.

Je smluvním dodavatelem ozbrojených sil Ruské federace. Dodává vybavení a materiály pro výrobu několika letadel a vrtulníků, včetně vrtulníku Ka-52, který ozbrojené síly Ruské federace používaly během nevyprovokované a neoprávněné vojenské agrese Ruska vůči Ukrajině.

3.6.2022

 

Společnost je proto odpovědná za materiální podporu činností, jež narušovaly nebo ohrožovaly územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Kromě toho materiálně podporuje vládu Ruské federace odpovědnou za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny a má z vazby na tuto vládu prospěch.

98.

JSC REMDIZEL

(v ruštině: АО „Ремдизель“)

Adresa: 423800, Republika Tatarstán, Naberežnyje Čelny, Menzelinskij trakt, 40, Rusko

Tel.: 7 (8552) 55-15-88 / 7 (8552) 30-80-00

Internetová stránka: http://www.remdizel.com

E-mail: remdizel@kamaz.ru

Přidružené subjekty:

KAMAZ

Společnost Remdizel vyrábí a opravuje kolová a pásová vozidla. Vyrábí vozidla Typhoon K-63968, obrněná vozidla odolná vůči minám, která používaly ozbrojené síly Ruské federace během nevyprovokované a neoprávněné vojenské agrese Ruska vůči Ukrajině.

Je proto odpovědná za materiální či finanční podporu činností, jež narušovaly nebo ohrožovaly územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

3.6.2022

99.

JSC SUKHOI Company

(v ruštině: ПАО Компания „Сухой“)

Adresa: 125284, Rusko, Moskva, ul. Polikarpova, 23B, PO box 604

Tel.: +7 (499) 550-01-06

Internetová stránka: https://www.sukhoi.org

E-mail: info@sukhoi.org

Přidružené subjekty:

United Aircraft Corporation (mateřská společnost)

Společnost Suchoj, a s., je ruský výrobce letadel. Ozbrojené síly Ruské federace provozovaly bojová letadla vyrobená společností Suchoj během nevyprovokované a neodůvodněné vojenské agrese Ruska vůči Ukrajině.

Je proto odpovědná za materiální či finanční podporu činností, jež narušovaly nebo ohrožovaly územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

3.6.2022

100.

JSC „121 AIRCRAFT REPAIR PLANT“

(v ruštině: Акционерное общество „121 авиационный ремонтный завод“)

Adresa: Rusko, 143079, Moskevská oblast, Odincovo, Staryj Gorodok, ul. Postal, 10

Tel.: +7 (498) 677-95-11

Internetová stránka: https://121arz.ru

E-mail: info@121arz.ru

Společnost 121 aviacionnyj remontnyj zavod (121. závod na opravy letadel) opravuje letadla Su-25, Su-27 a MiG-29. Je to jediný podnik v Rusku, který současně opravuje letadla Su-25 a modernizuje je na verzi Su-25 SM. Letadla Su-25 SM používaly ozbrojené síly Ruské federace během nevyprovokované a neoprávněné vojenské agrese Ruska vůči Ukrajině.

Společnost je proto odpovědná za materiální podporu činností, jež narušovaly nebo ohrožovaly územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Rovněž materiálně či finančně podporuje vládu Ruské federace odpovědnou za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny nebo má z vazby na tuto vládu prospěch.

3.6.2022

101.

National Settlement Depository (NSD) (Národní zúčtovací depozitář)

(v ruštině: Национальный расчетный депозитарий)

Adresa: ul. Spartakovskaja 12, 105066, Moskva, Ruská federace

Typ subjektu: nebankovní úvěrová instituce, akciová společnost

Datum registrace: 27.6.1996

Státní registrační číslo: 3294

Primární státní registrační číslo: 1027739132563

Daňové identifikační číslo: 7702165310 / 770101001

Hlavní místo obchodní činnosti: Ruská federace

NSD je ruská nebankovní finanční instituce a centrální depozitář cenných papírů v Rusku. Na základě tržní hodnoty kapitálových a dluhových cenných papírů, které drží v úschově, je největším depozitářem cenných papírů v Rusku a jediným depozitářem, který má přístup k mezinárodnímu finančnímu systému.

Ruská vláda a ruská centrální banka ji považují za systémově významnou finanční instituci v Rusku. Hraje zásadní úlohu ve fungování ruského finančního systému a jeho napojení na mezinárodní finanční systém, čímž přímo i nepřímo umožňuje ruské vládě realizovat její činnosti, politiky a zdroje.

3.6.2022“.

Přidružené subjekty: většinový akcionář / mateřská společnost s podílem 99,997 % (neuvedeno jednotlivě):

veřejná akciová společnost „Moskva Exchange MICEX-RTS“ (Moskevská burza nebo MOEX), sídlo: Bolšoj Kislovskij pereulok 13, 125009 Moskva, Ruská federace,

daňové identifikační číslo: 7702077840,

primární státní registrační číslo: 1027739387411

Je téměř v plném vlastnictví Moskevské burzy, jejímž úkolem je poskytovat úplný přístup na ruské finanční trhy. Moskevská burza je pak díky své úloze a akcionářům ve vysoké míře ovládána ruskou vládou. NSD je tedy subjektem či orgánem, který materiálně či finančně podporuje vládu Ruské federace odpovědnou za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny.


3.6.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 153/128


ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2022/884

ze dne 3. června 2022,

kterým se mění rozhodnutí 2014/512/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 31. července 2014 Rada přijala rozhodnutí 2014/512/SZBP (1).

(2)

Unie nadále neochvějně podporuje svrchovanost a územní celistvost Ukrajiny.

(3)

Dne 24. února 2022 oznámil prezident Ruské federace vojenskou operaci na Ukrajině a ruské ozbrojené síly zahájily na Ukrajinu útok. Uvedený útok je zjevným porušením územní celistvosti, svrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny.

(4)

Evropská rada ve svých závěrech ze dne 24. února 2022 nanejvýš důrazně odsoudila nevyprovokovanou a neodůvodněnou vojenskou agresi Ruské federace vůči Ukrajině. Rusko svými protiprávními vojenskými akcemi hrubě porušuje mezinárodní právo a zásady Charty Organizace spojených národů a ohrožuje evropskou a celosvětovou bezpečnost a stabilitu. Evropská rada vyzvala k urychlenému vypracování a přijetí dalšího souboru individuálních a hospodářských sankcí.

(5)

Evropská rada v závěrech ze dne 24. března 2022 uvedla, že Unie zůstává připravena odstranit nedostatky a zaměřit se na existující i potenciální případy obcházení již přijatých omezujících opatření, jakož i urychleně přikročit k dalším koordinovaným důrazným sankcím vůči Rusku i Bělorusku, jimiž Rusku účinně znemožní v agresi pokračovat.

(6)

Vzhledem k závažnosti situace a v reakci na útočnou válku Ruska vůči Ukrajině je vhodné zavést další omezující opatření.

(7)

Je namístě zakázat dovoz, nákup nebo převod do členských států surové ropy a některých ropných produktů z Ruska. Dále je vhodné zakázat pojištění a zajištění námořní přepravy tohoto zboží do třetích zemí. Měla by být stanovena vhodná přechodná období.

(8)

Vzhledem k zeměpisné poloze několika členských států, která vytváří zvláštní závislost na surové ropě dovážené ropovodem z Ruska bez životaschopné možnosti alternativních dodávek v krátkodobém horizontu, by dovoz surové ropy ropovodem z Ruska do těchto členských států dočasně, dokud Rada nerozhodne jinak, neměl podléhat zákazu dovozu surové ropy z Ruska. Dotčené členské státy by měly přijmout veškerá nezbytná opatření s cílem získat co nejdříve alternativní dodávky. Komise by měla pokrok těchto členských států při získávání alternativních dodávek sledovat. Jakmile některý členský stát dosáhne dostatečného pokroku, měl by vysoký představitel s podporou Komise navrhnout Radě, aby dočasnou výjimku ve vztahu k tomuto členskému státu ukončila.

(9)

Evropská rada se na zasedání ve dnech 30. a 31. května 2022 dohodla, že se k otázce této dočasné výjimky pro surovou ropu dodávanou ropovodem co nejdříve vrátí.

(10)

Je nezbytné zakázat další převod, přepravu nebo přeprodej surové ropy z Ruska dodávané do členského státu ropovodem do jiných členských států nebo do třetích zemí a po uplynutí osmiměsíčního přechodného období rovněž zakázat další převod, přepravu nebo přeprodej ropných produktů získaných z této surové ropy do jiných členských států. Vzhledem ke zvláštní závislosti Česka na těchto ropných produktech by mu mělo být poskytnuto dodatečné desetiměsíční období na získání alternativních dodávek.

(11)

Vzhledem ke specifické zeměpisné expozici Bulharska by na omezenou dobu měla být stanovena zvláštní výjimka ze zákazu dovozu surové ropy prostřednictvím námořní dopravy (dále jen „surová ropa přepravovaná po moři“) a ropných produktů. Vzhledem ke specifické situaci Chorvatska, jehož rafinérie potřebuje pro své fungování zajištění pravidelných dodávek vakuového plynového oleje, by vnitrostátní příslušný orgán měl mít možnost povolit na určitou dobu a za určitých podmínek nákup, dovoz či převod ruského vakuového plynového oleje.

(12)

Pokud dojde k přerušení dodávek surové ropy ropovodem z Ruska do vnitrozemského členského státu z důvodů, které jsou mimo kontrolu tohoto členského státu, měl by být na základě výjimečné dočasné odchylky povolen dovoz surové ropy přepravované po moři z Ruska do tohoto členského státu, a to až do obnovení dodávek ropovodem nebo dokud Rada nerozhodne, že se ve vztahu k tomuto členskému státu má uplatnit zákaz dovozu surové ropy ropovodem.

(13)

V souladu se zásadou volného tranzitu by zákazem nakupovat, dovážet nebo převádět surovou ropu přepravovanou po moři a některé ropné produkty z Ruska neměl být dotčen nákup, dovoz nebo převod takového zboží, které pochází ze třetí země a je přes Rusko pouze převáženo. Uvedený zákaz by se zejména neměl použít v situaci, kde je Rusko v celním prohlášení označeno za stát vývozu, pokud je jako země původu surové ropy nebo jiných ropných produktů v tomto prohlášení označen třetí stát.

(14)

Je vhodné zakázat poskytování účetnických a auditorských služeb, včetně povinného auditu, nebo služeb daňového poradenství nebo poradenských služeb v oblasti podnikání a řízení a v oblasti vztahů s veřejností Rusku. Rovněž je namístě změnit zákazy týkajících se vkladů, podniků silniční dopravy usazených v Rusku a služeb vytvářejících důvěru. V neposlední řadě je vhodné doplnit některé položky na seznamy právnických osob, subjektů a orgánů obsažené v přílohách nařízení 2014/512/SZBP.

(15)

S cílem zajistit hladké provádění článku 1j rozhodnutí 2014/512/SZBP je vhodné lhůtu pro ukončení činností stanovenou v odstavcích 2 a 3 uvedeného článku prodloužit tak, aby namísto 10. května 2022 končila dne 5. července 2022.

(16)

Je vhodné vyjasnit, že toto rozhodnutí nebrání přijímání plateb právnickou osobou, subjektem nebo orgánem založeným nebo zřízeným podle práva některého členského státu od jejich ruského protějšku na základě smluv týkajících se zboží a technologií uvedených v článku 4c rozhodnutí 2014/512/SZBP, které byly uzavřeny před 26. únorem 2022 a plněny před 27. květnem 2022.

(17)

Ruská federace zahájila systematickou mezinárodní kampaň spočívající v manipulaci se sdělovacími prostředky a zkreslování faktů s cílem posílit svou strategii destabilizace sousedních zemí, Unie a jejích členských států. Propaganda se zejména opakovaně a důsledně zaměřuje na evropské politické strany, zejména v období voleb, jakož i na občanskou společnost, žadatele o azyl, ruské etnické menšiny, genderové menšiny a fungování demokratických institucí v Unii a jejích členských státech.

(18)

S cílem ospravedlnit a podpořit svou agresi vůči Ukrajině Ruská federace provádí soustavné a koordinované propagandistické akce, které jsou zaměřené na občanskou společnost v Unii a sousedních zemích a které závažným způsobem zkreslují fakta a manipulují s nimi.

(19)

Uvedená propaganda je šířena prostřednictvím řady sdělovacích prostředků pod stálou přímou či nepřímou kontrolou vedení Ruské federace. Tato opatření představují významnou a přímou hrozbu pro veřejný pořádek a bezpečnost Unie. Uvedené sdělovací prostředky mají zásadní význam pro prosazování a podporu agrese proti Ukrajině a pro destabilizaci sousedních zemí.

(20)

Vzhledem k závažnosti situace a v reakci na činnosti Ruska destabilizující situaci na Ukrajině je nutné v souladu se základními právy a svobodami uznanými v Listině základních práv Evropské unie (dále jen „Listina“), zejména s právem na svobodu projevu a informací, jak je uznáno v článku 11 Listiny, zavést další omezující opatření s cílem pozastavit činnost těchto sdělovacích prostředků v Unii nebo zaměřených na Unii. Tato opatření by měla být zachována, dokud nebude agrese vůči Ukrajině ukončena a dokud Ruská federace a její přidružené sdělovací prostředky neukončí propagandistické akce proti Unii a jejím členským státům.

(21)

V souladu se základními právy a svobodami uznanými v Listině, a zejména s právem na svobodu projevu a informací, svobodou podnikání a právem na vlastnictví, které jsou uznány v článcích 11, 16 a 17 Listiny, tato opatření nebrání uvedeným sdělovacím prostředkům a jejich zaměstnancům, aby v Unii vykonávali jiné činnosti než vysílání, jako je například výzkum a vedení rozhovorů. Uvedenými opatřeními není zejména dotčena povinnost respektovat práva, svobody a zásady uvedené v článku 6 Smlouvy o Evropské unii, v Listině a v ústavách členských států v rozsahu jejich příslušných oblastí působnosti.

(22)

K provedení některých opatření je nezbytná další činnost Unie.

(23)

Rozhodnutí 2014/512/SZBP by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2014/512/SZBP se mění takto:

1)

článek 1aa se mění takto:

a)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„2a.   Zákaz stanovený v odstavci 1 se nevztahuje na přijímání plateb, které mají uhradit právnické osoby, subjekty nebo orgány uvedené v odstavci 1 podle smluv provedených před 15. květnem 2022.“;

b)

v odstavci 3 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

transakce, které jsou nezbytně nutné k přímému či nepřímému nákupu, dovozu nebo přepravě zemního plynu a ropy, včetně rafinovaných ropných produktů, jakož i titanu, hliníku, mědi, niklu, palladia a železné rudy, z Ruska nebo přes Rusko do Unie, země, která je členem Evropského hospodářského prostoru, Švýcarska nebo zemí západního Balkánu, není-li to podle článků 4o nebo 4p zakázáno;“

c)

v odstavci 3 se doplňují nová písmena, která znějí:

„d)

transakce včetně prodeje, které jsou nezbytně nutné k likvidaci společných podniků nebo podobných právních uspořádání, které byly uzavřeny před 16. březnem 2022 a které zahrnují právnickou osobu, subjekt nebo orgán uvedené v odstavci 1, do 5. září 2022;

e)

transakce související s poskytováním služeb elektronických komunikací, služeb datových center a poskytováním služeb a zařízení nezbytných pro jejich provoz, údržbu, bezpečnost, včetně poskytování firewallů, a služeb call center právnické osobě, subjektu nebo orgánu uvedeným v příloze X.“;

2)

v článku 1b se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5.   Odchylně od odstavců 1 a 2 mohou příslušné orgány povolit přijetí takového vkladu nebo poskytnutí peněženky, účtu nebo úschovy za podmínek, které považují za vhodné, pokud určí, že přijetí takového vkladu nebo poskytnutí služby peněženky, účtu nebo úschovy je:

a)

nezbytné pro uspokojení základních potřeb fyzických nebo právnických osob, subjektů či orgánů uvedených v odstavci 1 a na nich závislých rodinných příslušníků, včetně plateb za potraviny, plateb nájemného nebo splácení hypoték, plateb za léky a lékařskou péči, plateb daní, pojistného a poplatků za veřejné služby;

b)

určené výlučně k úhradě přiměřených honorářů za odborné výkony nebo k náhradě výdajů vzniklých v souvislosti s poskytováním právních služeb;

c)

určené výlučně k úhradě poplatků nebo nákladů na běžné vedení nebo správu zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů;

d)

nezbytné k úhradě mimořádných výdajů, pokud dotčený příslušný orgán oznámil příslušným orgánům ostatních členských států a Komisi alespoň dva týdny před udělením povolení důvody, pro něž se domnívá, že by dané povolení mělo být uděleno; nebo

e)

nezbytné pro oficiální účely diplomatické nebo konzulární mise či mezinárodní organizace.

Dotčený členský stát informuje ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle písmen a), b), c) nebo e) tohoto odstavce do dvou týdnů od jeho udělení.“;

3)

v článku 1d se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Odstavec 1 se nevztahuje na státní příslušníky členského státu, země, která je členem Evropského hospodářského prostoru, nebo Švýcarska ani na fyzické osoby s povolením k dočasnému nebo trvalému pobytu v členském státě, zemi, která je členem Evropského hospodářského prostoru, nebo Švýcarsku.“;

4)

článek 1e se nahrazuje tímto:

„Článek 1e

1.   Zakazuje se poskytovat specializované služby předávání údajů o finančních transakcích, které se používají k výměně finančních údajů, právnickým osobám, subjektům nebo orgánům uvedeným na seznamu v příloze VIII nebo jakékoli právnické osobě, subjektu či orgánu usazeným v Rusku, jež jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených na seznamu v příloze VIII.

2.   Zákaz stanovený v odstavci 1 se na právnické osoby, subjekty či orgány uvedené v příloze VIII vztahuje od data, které je pro ně v dané příloze uvedeno. Od téhož data se zákaz vztahuje i na jakoukoli právnickou osobu, subjekt či orgán, které jsou usazeny v Rusku a jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v příloze VIII.“;

5)

v čl. 1h odst. 2 se písmeno e) nahrazuje tímto:

„e)

nákup, dovoz nebo přepravu zemního plynu a ropy, včetně rafinovaných ropných produktů, jakož i titanu, hliníku, mědi, niklu, palladia a železné rudy do Unie z Ruska nebo přes Rusko, není-li to podle článků 4o nebo4p zakázáno, nebo“;

6)

článek 1j se nahrazuje tímto:

„Článek 1j

1.   Zakazuje se udělovat registraci a poskytovat sídlo, obchodní adresu nebo administrativní adresu, jakož i správcovské služby svěřenskému fondu nebo podobnému právnímu uspořádání, jehož zakladatelem nebo obmyšleným jsou:

a)

ruští státní příslušníci nebo fyzické osoby s bydlištěm v Rusku;

b)

právnické osoby, subjekty nebo orgány usazené v Rusku;

c)

právnické osoby, subjekty nebo orgány, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny fyzickými nebo právnickými osobami, subjekty nebo orgány uvedenými v písmenech a) nebo b);

d)

právnické osoby, subjekty nebo orgány ovládané fyzickými nebo právnickými osobami, subjekty či orgány uvedenými v písmenech a), b) nebo c);

e)

fyzické nebo právnické osoby, subjekty nebo orgány, které jednají jménem nebo na pokyn fyzických nebo právnických osob, subjektů nebo orgánů uvedených v písmenech a), b), c) nebo d).

2.   Od .5. července 2022 je zakázáno jednat nebo zajišťovat, aby jiná osoba jednala, jako svěřenský správce, pověřený akcionář, ředitel, tajemník nebo v podobné funkci ve prospěch svěřenského fondu nebo podobného právního uspořádání uvedeného v odstavci 1.

3.   Ustanovení odstavců 1 a 2 se nepoužijí na operace, které jsou nezbytně nutné pro ukončení do 5. července 2022 smluv, které jsou v rozporu s tímto článkem a které byly uzavřeny před 9. dubnem 2022, nebo doplňkových smluv, které jsou pro plnění takových smluv nezbytné.

4.   Ustanovení odstavců 1 a 2 se nepoužijí, pokud je zakladatel nebo obmyšlený státním příslušníkem některého členského státu nebo fyzickou osobou, která má povolení k dočasnému nebo trvalému pobytu v některém členském státě.

5.   Odchylně od odstavce 2 mohou příslušné orgány povolit za podmínek, které považují za vhodné, aby služby podle odstavce 2 byly poskytovány i po 5. červenci 2022:

a)

s cílem dokončit do 5. září 2022 operace nezbytně nutné pro ukončení smluv uvedených v odstavci 3 za předpokladu, že tyto operace byly zahájeny před 11. květnem 2022, nebo

b)

z jiných důvodů, za předpokladu, že poskytovatelé služeb přímo ani nepřímo nepřijmou od osob uvedených v odstavci 1 jakékoli finanční prostředky nebo hospodářské zdroje, ani jim je neposkytnou, ani těmto osobám jinak neposkytnou jakékoli výhody z aktiv uložených do svěřenského fondu.

6.   Odchylně od odstavců 1 a 2 mohou příslušné orgány povolit za podmínek, které považují za vhodné, služby uvedené v daných odstavcích, pokud určí, že jsou nezbytné pro:

a)

humanitární účely, jako jsou dodávky nebo usnadnění dodávek pomoci, včetně zdravotnického vybavení, potravin nebo převozu humanitárních pracovníků a související pomoci, nebo pro evakuaci;

b)

činnosti občanské společnosti, které přímo podporují demokracii, lidská práva nebo právní stát v Rusku; nebo

c)

provozování svěřenských fondů, jejichž účelem je správa zaměstnaneckých penzijních plánů, pojistných smluv nebo zaměstnaneckých akcií, charitativních organizací, amatérských sportovních klubů a fondů pro nezletilé osoby nebo zranitelné dospělé osoby.

7.   Dotčený členský stát informuje Komisi o každém povolení uděleném podle odstavců 5 nebo 6 do dvou týdnů po udělení takového povolení.“;

7)

vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 1k

1.   Zakazuje se poskytovat přímo či nepřímo účetnické a auditorské služby, včetně povinného auditu, nebo služby daňového poradenství nebo poradenské služby v oblasti podnikání a řízení nebo v oblasti vztahů s veřejností:

a)

vládě Ruska; nebo

b)

právnickým osobám, subjektům nebo orgánům usazeným v Rusku.

2.   Odstavec 1 se nevztahuje na poskytování služeb, které jsou nezbytně nutné pro ukončení do 5. července 2022 smluv, které jsou v rozporu s tímto článkem a které byly uzavřeny před 4. červnem 2022, nebo doplňkových smluv, které jsou pro plnění těchto smluv nezbytné.

3.   Odstavec 1 se nepoužije na poskytování služeb, které jsou nezbytně nutné pro výkon práva na obhajobu v soudním řízení a práva na účinnou právní ochranu.

4.   Odstavec 1 se nepoužije na poskytování služeb určených k výlučnému použití právnickými osobami, subjekty nebo orgány usazenými v Rusku, které vlastní nebo výhradně či společně ovládá právnická osoba, subjekt nebo orgán založený nebo zřízený podle práva některého členského státu

5.   Odchylně od odstavce 1 mohou příslušné orgány za podmínek, které považují za vhodné, služby uvedené v odstavci 1 povolit, pokud určí, že jsou nezbytné pro:

a)

humanitární účely, jako jsou dodávky nebo usnadnění dodávek pomoci, včetně zdravotnického vybavení, potravin nebo převozu humanitárních pracovníků a související pomoci, nebo pro evakuaci; nebo

b)

činnosti občanské společnosti, které přímo podporují demokracii, lidská práva nebo právní stát v Rusku.“;

8)

v čl. 4 odst. 3 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

přepravě zemního plynu a ropy, včetně rafinovaných ropných produktů, z Ruska nebo přes Rusko do Unie, není-li to podle článků 4o nebo 4p zakázáno, nebo“;

9)

v čl. 4a odst. 2 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

je to nezbytné pro zajištění kritických dodávek energie uvnitř Unie, jakož i k přepravě zemního plynu a ropy, včetně rafinovaných ropných produktů, z Ruska nebo přes Rusko do Unie, není-li to podle článků 4o nebo 4p zakázáno, nebo“;

10)

v článku 4g se doplňuje nový odstavec, který zní:

„3.   Zakazuje se inzerovat výrobky nebo služby v jakémkoli obsahu vytvořeném nebo vysílaném právnickými osobami, subjekty nebo orgány uvedenými v příloze IX, a to i prostřednictvím přenosu nebo šíření jakýmikoli prostředky uvedenými v odstavci 1.“;

11)

v čl. 4ha odst. 5 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

nákup, dovoz nebo přepravu zemního plynu a ropy, včetně rafinovaných ropných produktů, titanu, hliníku, mědi, niklu, palladia a železné rudy, jakož i určitých chemických výrobků a výrobků ze železa do Unie, není-li to podle článků 4o nebo 4p zakázáno;“;

12)

v článku 4n se odstavec 4 mění takto:

a)

písmeno a) se nahrazuje tímto:

„a)

nákup, dovoz nebo přepravu zemního plynu a ropy, včetně rafinovaných ropných produktů, jakož i titanu, hliníku, mědi, niklu, palladia a železné rudy do Unie, není-li to podle článků 4o nebo 4p zakázáno;“;

b)

písmeno d) se nahrazuje tímto:

„d)

fungování diplomatických a konzulárních zastoupení v Rusku, včetně delegací, velvyslanectví a misí, nebo mezinárodních organizací v Rusku požívajících výsad podle mezinárodního práva, nebo“;

13)

vkládají se nové články, které znějí:

„Článek 4o

1.   Zakazuje se přímo či nepřímo nakupovat, dovážet nebo převádět surovou ropu a ropné produkty, pokud pocházejí z Ruska nebo z něj jsou vyvezeny.

2.   Zakazuje se poskytovat přímo či nepřímo technickou pomoc, zprostředkovatelské služby, financování nebo finanční pomoc nebo jakékoli jiné služby související se zákazem uvedeným v odstavci 1.

3.   Zákazy podle odstavců 1 a 2 se nevztahují:

a)

do 5. prosince 2022 na jednorázové transakce týkající se dodávek v blízkém horizontu uzavřené a provedené před tímto datem, ani na plnění smluv o nákupu, dovozu nebo převodu surové ropy uzavřených před 4. červnem 2022 nebo doplňkových smluv, které jsou pro plnění těchto smluv nezbytné, za předpokladu, že uvedené smlouvy byly příslušnými členskými státy oznámeny Komisi do 24. června 2022 a že jednorázové transakce týkající se dodávek v blízkém horizontu jsou příslušnými členskými státy oznámeny Komisi do deseti dnů od jejich dokončení;

b)

do 5. února 2023 na jednorázové transakce týkající se dodávek v blízkém horizontu uzavřené a provedené před tímto datem, ani na plnění smluv o nákupu, dovozu nebo převodu ropných produktů uzavřených před 4. červnem 2022 nebo doplňkových smluv, které jsou pro plnění těchto smluv nezbytné, za předpokladu, že uvedené smlouvy byly příslušnými členskými státy oznámeny Komisi do 24. června 2022 a že jednorázové transakce týkající se dodávek v blízkém horizontu jsou příslušnými členskými státy oznámeny Komisi do deseti dnů od jejich dokončení;

c)

na nákup, dovoz nebo převod surové ropy přepravované po moři a ropných produktů, pokud toto zboží pochází ze třetí země a je pouze v Rusku nakládáno, z Ruska odváženo nebo přes Rusko převáženo, a to za předpokladu, že toto zboží má neruský původ a neruského vlastníka;

d)

na surovou ropu dodávanou ropovodem z Ruska do členských států, dokud Rada jednomyslně na návrh vysokého představitele s podporou Komise nerozhodne, že se použijí zákazy uvedené v odstavcích 1 a 2.

4.   Pokud dojde k přerušení dodávek surové ropy ropovodem z Ruska do vnitrozemského členského státu z důvodů, které jsou mimo kontrolu tohoto členského státu, může být do tohoto členského státu na základě výjimečné dočasné odchylky od odstavců 1 a 2 dovážena z Ruska surová ropa přepravovaná po moři, a to až do obnovení dodávek nebo do doby, než se ve vztahu k tomuto členskému státu uplatní rozhodnutí Rady uvedené v odst. 3 písm. d), podle toho, co nastane dříve.

5.   Ode dne 5. prosince 2022 a odchylně od odstavců 1 a 2 mohou příslušné orgány Bulharska povolit do 31. prosince 2024 plnění smluv uzavřených před 4. červnem 2022 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, jež se týkají nákupu, dovozu nebo převodu surové ropy přepravované po moři a ropných produktů, které pochází z Ruska nebo jsou vyvezeny z Ruska.

6.   Ode dne 5. února 2023 a odchylně od odstavců 1 a 2 mohou příslušné orgány Chorvatska povolit do 31. prosince 2023 nákup, dovoz či převod vakuového plynového oleje, který pochází z Ruska nebo je vyvezen z Ruska, jsou-li splněny tyto podmínky:

a)

není k dispozici žádná možnost alternativních dodávek vakuového plynového oleje a

b)

Chorvatsko oznámilo Komisi alespoň dva týdny před udělením povolení důvody, proč se domnívá, že by mělo být zvláštní povolení uděleno, a Komise v této době nevznesla námitky.

7.   Zboží dovezené na základě výjimky udělené příslušným orgánem podle odstavců 5 nebo 6 nesmí být přeprodáno kupujícím nacházejícím se v jiném členském státě nebo ve třetí zemi.

8.   Převod nebo přeprava surové ropy dodávané ropovodem do členských států, jak je uvedeno v odst. 3 písm. d), do jiných členských států nebo do třetích zemí nebo její prodej kupujícím v jiných členských státech nebo ve třetích zemích jsou zakázány.

Veškeré zásilky a kontejnery s touto surovou ropou musí být jasně označeny jako „REBCO: vývoz zakázán“.

Pokud byla surová ropa dodána ropovodem do členského státu, jak je uvedeno v odst. 3 písm. d), je od 5. února 2023 zakázáno převádět nebo přepravovat ropné produkty získané z této surové ropy do jiných členských států nebo třetích zemí nebo prodávat tyto ropné produkty kupujícím v jiných členských státech nebo ve třetích zemích.

Na dovoz a převod ropných produktů získaných ze surové ropy, která byla dodána ropovodem do jiného členského státu, jak je uvedeno v odst. 3 písm. d), do Česka a na jejich prodej kupujícím v Česku se zákazy uvedené ve třetím pododstavci uplatní na základě dočasné odchylky ode dne 5. prosince 2023. Budou-li Česku před uvedeným datem zpřístupněny alternativní dodávky těchto ropných produktů, Rada jednomyslně přijme rozhodnutí, jímž platnost této dočasné odchylky ukončí. V době do 5. prosince 2023 nepřekročí objemy takových ropných produktů dovezených do Česka z jiných členských států průměrné objemy, které byly do Česka z těchto jiných členských států dovezeny během stejného období v předchozích pěti letech.

9.   Zákaz uvedený v odstavci 1 se nevztahuje na nákupy surové ropy a ropných produktů v Rusku, které jsou nezbytné pro uspokojení základních potřeb kupujícího v Rusku nebo humanitárních projektů v Rusku.

10.   Unie přijme opatření nezbytná k určení příslušných položek, na které se má tento článek vztahovat.

Článek 4p

1.   Zakazuje se přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc, zprostředkovatelské služby, financování nebo finanční pomoc související s přepravou surové ropy a ropných produktů, které pocházejí z Ruska nebo byly vyvezeny z Ruska, do třetích zemí, a to i prostřednictvím překládek z lodě na loď.

2.   Zákaz uvedený v odstavci 1 se nevztahuje:

a)

do 5. prosince 2022 na plnění smluv uzavřených před 4. červnem 2022 nebo doplňkových smluv, které jsou pro plnění těchto smluv nezbytné;

b)

na přepravu surové ropy a ropných produktů, pokud toto zboží pochází ze třetí země a je pouze v Rusku nakládáno, z Ruska odváženo nebo přes Rusko převáženo, a to za předpokladu, že toto zboží má neruský původ a neruského vlastníka.“;

14)

přílohy se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Tento bod se použije ve vztahu k jednomu nebo více subjektům uvedeným v bodu 4 přílohy tohoto rozhodnutí ode dne 25. června 2022 a za podmínky, že o tom po posouzení jednotlivých případů jednomyslně rozhodne Rada.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 3. června 2022.

Za Radu

předsedkyně

C. COLONNA


(1)  Rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (Úř. věst. L 229, 31.7.2014, s. 13).


PŘÍLOHA

1)

V příloze IV rozhodnutí 2014/512/SZBP se vkládají nové položky, které znějí:

„46th TSNII Central Scientific Research Institute (46. ústřední vědecko-výzkumný ústav)

Alagir Resistor Factory

All-Russian Research Institute of Optical and Physical Measurements (Všeruský výzkumný ústav optických a fyzikálních měření)

All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC (Všeruský vědecko-výzkumný ústav Etalon, akciová společnost)

Almaz, JSC

Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia (Arzamaský vědecko-výrobní závod Temp Avia)

Automated Procurement System for State Defense Orders, LLC

Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC) (Dolgoprudenská konstrukční kancelář automatiky, akciová společnost)

Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC (Vědecko-výzkumné centrum elektronické výpočetní techniky, akciová společnost)

Electrosignal, JSC

Energiya JSC

Engineering Center Moselectronproekt (Inženýrské centrum Moselectronproekt)

Etalon Scientific and Production Association (Vědecko-výrobní sdružení Etalon)

Evgeny Krayushin

Foreign Trade Association Mashpriborintorg (Sdružení zahraničního obchodu Mašpriborintorg)

Ineko LLC

Informakustika JSC

Institute of High Energy Physics (Ústav vysokoenergetické fyziky)

Institute of Theoretical and Experimental Physics (Ústav teoretické a experimentální fyziky)

Inteltech PJSC

ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics (Ústav silnoproudé elektroniky SO RAN)

Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC (Kalužský vědecko-výzkumný ústav telemechanických zařízení, akciová společnost)

Kulon Scientific-Research Institute JSC (Vědecko-výzkumný ústav Kulon, akciová společnost)

Lutch Design Office JSC (Konstrukční kancelář Luč, akciová společnost)

Meteor Plant JSC

Moscow Communications Research Institute JSC (Moskevský komunikační výzkumný ústav, akciová společnost)

Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute JSC (Moskevský vědecko-výzkumný ústav radiotechniky, nositel Řádu rudého praporu práce, akciová společnost)

NPO Elektromechaniki JSC

Omsk Production Union Irtysh JSC

Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC (Omský vědecko-výzkumný ústav strojírenství, akciová společnost)

Optron, JSC

Pella Shipyard OJSC

Polyot Chelyabinsk Radio Plant JSC

Pskov Distance Communications Equipment Plant (Pskovský závod pro zařízení dálkové komunikace)

Radiozavod, JSC

Razryad, JSC

Research Production Association Mars (Vědecko-výrobní sdružení Mars)

Ryazan Radio-Plant (Rjazaňský radiozávod)

Scientific Production Center Vigstar JSC (Vědecko-výrobní centrum Vigstar, akciová společnost)

Scientific Production Enterprise ‘Radiosviaz’ (Vědecko-výrobní závod Radiosvjaz)

Scientific Research Institute Ferrite-Domen (Vědecko-výzkumný ústav Ferrit-Domen)

Scientific Research Institute of Communication Management Systems (Vědecko-výzkumný ústav komunikačních řídicích systémů)

Scientific-Production Association and Scientific-Research Institute of Radio-Components (Vědecko-výrobní sdružení a vědecko-výzkumný ústav radiosoučástek)

Scientific-Production Enterprise ‘Kant’ (Vědecko-výrobní závod Kant)

Scientific-Production Enterprise ‘Svyaz’ (Vědecko-výrobní závod Svjaz)

Scientific-Production Enterprise Almaz, JSC (Vědecko-výrobní závod Almaz, akciová společnost)

Scientific-Production Enterprise Salyut, JSC (Vědecko-výrobní závod Saljut, akciová společnost)

Scientific-Production Enterprise Volna (Vědecko-výrobní závod Volna)

Scientific-Production Enterprise Vostok, JSC (Vědecko-výrobní závod Vostok, akciová společnost)

Scientific-Research Institute ‘Argon’ (Vědecko-výzkumný ústav Argon)

Scientific-Research Institute and Factory Platan (Vědecko-výzkumný ústav a závod Platan)

Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications Complexes Neptune JSC (Vědecko-výzkumný ústav automatizovaných systémů a komunikačních komplexů Neptun, akciová společnost)

Special Design and Technical Bureau for Relay Technology (Speciální konstrukční a technická kancelář pro reléové technologie)

Special Design Bureau Salute JSC (Speciální konstrukční kancelář Saljut, akciová společnost)

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ‘Salute’ (akciová společnost Saljut)

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ‘State Machine Building Design Bureau ‘Vympel’ By Name I.I.Toropov’ (akciová společnost Toropovova státní strojírenská konstrukční kancelář Vympel)

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ‘URALELEMENT’ (akciová společnost URALELEMENT)

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ‘Plant Dagdiesel’ (akciová společnost Závod Dagdizel)

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ‘Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering’ (akciová společnost Vědecko-výzkumný ústav mořské termální techniky)

Tactical Missile Company, Joint Stock Company PA Strela (akciová společnost PA Strela)

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Plant Kulakov (akciová společnost Kulakovův závod)

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo (akciová společnost Ravenstvo)

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo-service (akciová společnost Ravenstvo-servis)

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant (akciová společnost Saratovský závod rádiových zařízení)

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Severny Press (akciová společnost Severnyj Press)

Tactical Missile Company, Joint-Stock Company ‘Research Center for Automated Design’ (akciová společnost Výzkumné centrum pro automatizované konstruování)

Tactical Missile Company, KB Mashinostroeniya (KB Mašinostrojenija)

Tactical Missile Company, NPO Electromechanics (NPO Elektromechanika)

Tactical Missile Company, NPO Lightning (NPO Blesk)

Tactical Missile Company, Petrovsky Electromechanical Plant ‘Molot’ (Petrovský elektromechanický závod Molot)

Tactical Missile Company, PJSC ‘MBDB ‘ISKRA’’

Tactical Missile Company, PJSC ANPP Temp Avia

Tactical Missile Company, Raduga Design Bureau (Konstrukční kancelář Raduga)

Tactical Missile Corporation, ‘Central Design Bureau of Automation’ (Centrální konstrukční kancelář automatizace)

Tactical Missile Corporation, 711 Aircraft Repair Plant (Letecký opravárenský závod 711)

Tactical Missile Corporation, AO GNPP ‘Region’

Tactical Missile Corporation, AO TMKB ‘Soyuz’ (AO TMKB Sojuz)

Tactical Missile Corporation, Azov Optical and Mechanical Plant (Azovský opticko-mechanický závod)

Tactical Missile Corporation, Concern ‘MPO – Gidropribor’ (koncern MPO – Gidropribor)

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company ‘KRASNY GIDROPRESS’ (akciová společnost KRASNYJ GIDROPRESS)

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Avangard (akciová společnost Avangard)

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Concern Granit-Electron (akciová společnost Koncern Granit-Elektron)

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Elektrotyaga (akciová společnost Elektrotjaga)

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company GosNIIMash (akciová společnost GosNIIMash)

Tactical Missile Corporation, RKB Globus

Tactical Missile Corporation, Smolensk Aviation Plant (Smolenský letecký závod)

Tactical Missile Corporation, TRV Engineering (TRV Strojírenství)

Tactical Missile Corporation, Ural Design Bureau ‘Detal’ (Uralská konstrukční kancelář Detal)

Tactical Missile Corporation, Zvezda-Strela Limited Liability Company (společnost s ručením omezeným Zvězda-Strela)

Tambov Plant (TZ) ‘October’ (Tambovský závod Říjen)

United Shipbuilding Corporation ‘Production Association Northern Machine Building Enterprise’ (Výrobní sdružení Severní strojírenský závod)

United Shipbuilding Corporation ‚5th Shipyard‘ (5. loděnice)“.

2)

V příloze VII rozhodnutí 2014/512/SZBP se vkládají nové položky, které znějí:

„Spojené království

Jižní Korea“.

3)

Příloha VIII rozhodnutí 2014/512/SZBP se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA VIII

SEZNAM PRÁVNICKÝCH OSOB, SUBJEKTŮ NEBO ORGÁNŮ PODLE ČLÁNKU 1e

Název právnické osoby, subjektu či orgánu

Datum použitelnosti

Bank Otkritie

12. března 2022

Novikombank

12. března 2022

Promsvyazbank

12. března 2022

Bank Rossiya

12. března 2022

Sovcombank

12. března 2022

VNESHECONOMBANK (VEB)

12. března 2022

VTB BANK

12. března 2022

Sberbank

14. června 2022

Credit Bank of Moscow

14. června 2022

Joint Stock Company Russian Agricultural Bank, JSC Rosselkhozbank

14. června 2022

4)

V příloze IX rozhodnutí 2014/512/SZBP se doplňují nové položky, které znějí:

„Rossiya RTR / RTR Planeta

Rossiya 24 / Russia 24

TV Centre International“.


3.6.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 153/139


ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2022/885

ze dne 3. června 2022,

kterým se mění rozhodnutí 2014/145/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rada dne 17. března 2014 přijala rozhodnutí 2014/145/SZBP (1).

(2)

Unie nadále neochvějně podporuje svrchovanost a územní celistvost Ukrajiny.

(3)

Rada se domnívá, že by měly být zavedeny další možnosti odchylek od zmrazení majetku a od zákazu zpřístupnění finančních prostředků a hospodářských zdrojů osobám a subjektům, na které se vztahují omezující opatření.

(4)

Rozhodnutí 2014/145/SZBP by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V článku 2 rozhodnutí 2014/145/SZBP se doplňuje nový odstavec, který zní:

„13.   Odstavce 1 a 2 se nevztahují na finanční prostředky nebo hospodářské zdroje, které jsou nezbytně nutné pro poskytování služeb elektronických komunikací telekomunikačními operátory z Unie, pro poskytování přiřazených zařízení a služeb nezbytných pro provoz, údržbu a bezpečnost těchto služeb elektronických komunikací v Rusku, na Ukrajině, v Unii, mezi Ruskem a Unií a mezi Ukrajinou a Unií a pro služby datových center v Unii. “

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 3. června 2022.

Za Radu

předsedkyně

C. COLONNA


(1)  Rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (Úř. věst. L 78, 17.3.2014, s. 16).