ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 148

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 65
31. května 2022


Obsah

 

I   Legislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/838 ze dne 30. května 2022, kterým se mění nařízení (EU) 2018/1727, pokud jde o uchovávání, analýzu a ukládání důkazů souvisejících s genocidou, zločiny proti lidskosti,válečnými zločiny a souvisejícími trestnými činy v Eurojustu

1

 

*

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/839 ze dne 30. května 2022, kterým se stanoví přechodná pravidla pro balení a označení na obalu veterinárních léčivých přípravků registrovaných v souladu se směrnicí 2001/82/ES nebo nařízením (ES) č. 726/2004 ( 1 )

6

 

 

II   Nelegislativní akty

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/840 ze dne 30. května 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii

8

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/841 ze dne 24. května 2022, kterým se názvu Bolandin (CHOP) uděluje ochrana podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013

21

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/842 ze dne 24. května 2022, kterým se názvu Abadía Retuerta (CHOP) uděluje ochrana podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013

22

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/843 ze dne 24. května 2022, kterým se schvaluje změna specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení (Colli Berici (CHOP))

23

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/844 ze dne 30. května 2022, kterým se opravuje švédské znění nařízení (EU) č. 1178/2011, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ( 1 )

24

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/845 ze dne 30. května 2022, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie ( 1 )

26

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru (SZBP) 2022/846 ze dne 18. května 2022 o prodloužení mandátu vedoucí mise Evropské unie pro pomoc při integrované správě hranic v Libyi (EUBAM Libya) (EUBAM Libya/1/2022)

38

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/847 ze dne 30. května 2022 na podporu úsilí zaměřeného na prevenci a potírání nedovoleného šíření ručních palných a lehkých zbraní a střeliva a obchodování s nimi a proti jejich dopadu v Americe

40

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/848 ze dne 30. května 2022, kterým se mění rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/1464 o prosazování účinné kontroly vývozu zbraní

50

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/849 ze dne 30. května 2022, kterým se mění rozhodnutí 2013/255/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii

52

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Legislativní akty

NAŘÍZENÍ

31.5.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 148/1


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2022/838

ze dne 30. května 2022,

kterým se mění nařízení (EU) 2018/1727, pokud jde o uchovávání, analýzu a ukládání důkazů souvisejících s genocidou, zločiny proti lidskosti,válečnými zločiny a souvisejícími trestnými činy v Eurojustu

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 85 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

v souladu s řádným legislativním postupem (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1727 (2) byl zřízen Eurojust a byly stanoveny jeho úkoly, působnost a pravomoci.

(2)

V čl. 3 odst. 1 nařízení (EU) 2018/1727 se stanoví, že do působnosti Eurojustu spadají formy závažné trestné činnosti uvedené v příloze I zmíněného nařízení, mezi něž patří genocida, zločiny proti lidskosti a válečné zločiny. Podle čl. 3 odst. 4 nařízení (EU) 2018/1727 do působnosti Eurojustu spadají rovněž trestné činy související s trestnými činy uvedenými v příloze I zmíněného nařízení.

(3)

Dne 24. února 2022 zahájila Ruská federace vojenskou agresi proti Ukrajině. Existuje důvodné podezření, že na Ukrajině byly a jsou v rámci současných nepřátelských akcí páchány zločiny proti lidskosti a válečné zločiny.

(4)

Vzhledem k závažnosti situace by Unie měla urychleně přijmout veškerá nezbytná opatření, aby zajistila, že ti, kdo na Ukrajině páchají zločiny proti lidskosti a válečné zločiny, za to ponesou odpovědnost.

(5)

Státní zastupitelství v několika členských státech a na Ukrajině zahájila vyšetřování týkající se událostí na Ukrajině, přičemž se ve vhodných případech spoléhají na podporu Eurojustu. Dne 27. června 2016 Eurojust uzavřel dohodu o spolupráci s Ukrajinou. V souladu s touto dohodou vyslala Ukrajina do Eurojustu styčného státního zástupce, který usnadňuje spolupráci mezi Eurojustem a Ukrajinou.

(6)

Podle Římského statutu Mezinárodního trestního soudu ze dne 17. července 1998 je Mezinárodní trestní soud oprávněn vykonávat svou jurisdikci nad osobami odpovědnými za nejzávažnější zločiny , kterými je dotčeno mezinárodní společenství jako celek a které jsou uvedeny v daném statutu. Jurisdikce Mezinárodního trestního soudu má komplementární úlohu vůči vnitrostátním trestním jurisdikcím. Úřad žalobce Mezinárodního trestního soudu oznámil, že zahájil vyšetřování situace na Ukrajině.

(7)

Vzhledem k uplatňování zásady univerzální jurisdikce v několika členských státech a komplementární povaze jurisdikce Mezinárodního trestního soudu jsou pro zajištění účinnosti vyšetřování a stíhání genocidy, zločinů proti lidskosti, válečných zločinů a souvisejících trestných činů, včetně těch, které by mohly být páchány na Ukrajině v souvislosti se současnými nepřátelskými akcemi, důležité koordinace a výměna důkazů mezi vnitrostátními orgány pověřenými vyšetřováním a stíháním v různých jurisdikcích a s Mezinárodním trestním soudem nebo jakýmkoli jiným soudem, tribunálem či mechanismem zřízeným za tímto účelem.

(8)

Aby bylo zajištěno sdílení důkazů a osvědčených postupů týkajících se stíhání genocidy, zločinů proti lidskosti,válečných zločinů a souvisejících trestných činů s příslušnými vnitrostátními orgány a mezinárodními justičními orgány, měl by Eurojust posílit svou spolupráci s trestními soudy, tribunály a mechanismy zřízenými k řešení případů porušování mezinárodního práva. Za tímto účelem by měl Eurojust navázat úzkou spolupráci s Mezinárodním trestním soudem a jakýmkoli jiným soudem, tribunálem nebo mechanismem, jehož cílem je řešit zločiny, které mají vliv na mezinárodní mír a bezpečnost. V souladu s tím by měl Eurojust usnadňovat výkon žádostí o justiční spolupráci Mezinárodního trestního soudu nebo zvláštních trestních soudů, tribunálů nebo mechanismů, které se týkají důkazů souvisejících s genocidou, zločiny proti lidskosti, válečnými zločiny a souvisejícími trestnými činy.

(9)

Existuje riziko, že důkazy týkající se genocidy, zločinů proti lidskosti, válečných zločinů a souvisejících trestných činů nemohou být bezpečně uloženy na území, kde probíhají nepřátelské akce. Tak je tomu v případě důkazů souvisejících s probíhajícími nepřátelskými akcemi na Ukrajině. Z toho důvodu je vhodné zřídit centrální úložiště na bezpečném místě. Centrální úložiště by mohlo být rovněž nezbytné pro důkazy shromážděné institucemi a jinými subjekty Unie, mezinárodními orgány nebo třetími stranami, jako jsou organizace občanské společnosti, aby byly důkazy přístupné příslušným vnitrostátním orgánům a mezinárodním justičním orgánům.

(10)

Eurojust má odborné znalosti a zkušenosti, které mu umožňují podporovat vyšetřování a stíhání přeshraničních trestných činů, včetně genocidy, zločinů proti lidskosti, válečných zločinů a souvisejících trestných činů. Tato podpora zahrnuje uchovávání, analýzu a ukládání důkazů, pokud jde o jejich přípustnost před soudem a spolehlivost.

(11)

Uchováváním, analýzou a ukládáním důkazů souvisejících s genocidou, zločiny proti lidskosti, válečnými zločiny a souvisejícími trestnými činy a, je-li to nezbytné a vhodné, i umožněním jejich výměny, v souladu s platnými unijními pravidly pro ochranu údajů, může Eurojust podporovat vytváření případů v rámci vnitrostátních a mezinárodních vyšetřování a poskytovat dodatečnou podporu příslušným vnitrostátním orgánům a mezinárodním justičním orgánům. Taková analýza by mohla být zvláště cenná pro účely zjištění věrohodnosti svědeckých výpovědí nebo pro zjištění jakýchkoli relevantních souvislostí. Toto nařízení však nezavádí žádnou povinnost vnitrostátních orgánů sdílet důkazy s Eurojustem.

(12)

Mělo by být zřízeno nové dočasné úložiště umožňující uchovávání, analýzu a ukládání důkazů týkajících se genocidy, zločinů proti lidskosti, válečných zločinů a souvisejících trestných činů. Jelikož potřeba uložit tyto důkazy je naléhavá, je nutné, aby je Eurojust ukládal v automatizovaném zařízení pro správu a ukládání, které je oddělené od systému řízení případů zřízeného na základě článku 23 nařízení (EU) 2018/1727 (dále jen „automatizované zařízení pro správu a ukládání“). Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1727 a rozhodnutí Rady 2005/671/SVV, pokud jde o elektronickou výměnu informací v případech terorismu, obsahuje ustanovení týkající se vytvoření nového systému řízení případů. Jakmile bude tento nový systém řízení případů vytvořen, měly by do něj být začleněny operativní údaje přechodně zpracovávané v automatizovaném zařízení pro správu a ukládání údajů. Obecná pravidla stanovená v kapitole IX nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 (3) by se měla uplatňovat, aniž by byla dotčena zvláštní pravidla pro ochranu údajů stanovená v nařízení (EU) 2018/1727.

(13)

Uchování, analýza a ukládání důkazů týkajících se genocidy, zločinů proti lidskosti, válečných zločinů a souvisejících trestných činů v automatizovaném zařízení pro správu a ukládání údajů a zpřístupnění těchto důkazů příslušným vnitrostátním orgánům a mezinárodním justičním orgánům, kdykoli je to nezbytné a vhodné, by mělo být v souladu s nejvyššími standardy kybernetické bezpečnosti a ochrany údajů v souladu s články 7 a 8 Listiny základních práv Evropské unie, nařízením (EU) 2018/1725, zejména s článkem 91 uvedeného nařízení, a se zvláštními pravidly pro ochranu údajů stanovenými v nařízení (EU) 2018/1727.

(14)

Satelitní snímky, fotografie, videozáznamy a zvukové záznamy mohou být užitečné pro prokázání páchání genocidy, zločinů proti lidskosti, válečných zločinů a souvisejících trestných činů. Eurojust by proto měl být schopen zpracovávat a ukládat satelitní snímky, fotografie, videozáznamy a zvukové záznamy pro tyto účely.

(15)

Eurojust a Europol by měly úzce spolupracovat v rámci jejich pravomocí, a to s ohledem na potřebu se vyhnout zdvojení činností a svých příslušných operačních kapacit, zejména pokud jde o zpracování a analýzu informací v souvislosti se stávajícím specializovaným systémem Europolu pro mezinárodní zločiny, označovaným jako „analytický projekt nejzávažnějších mezinárodních zločinů“, s cílem podpořit příslušné orgány při vyšetřování a stíhání genocidy, zločinů proti lidskosti, válečných zločinů a souvisejících trestných činů. Eurojust by proto měl být schopen předávat Europolu informace, které získá při výkonu své operativní pravomoci podle nařízení (EU) 2018/1727, tedy při podpoře činnosti členských států v boji proti genocidě, zločinům proti lidskosti, válečným zločinům a souvisejícím trestným činům. Tato spolupráce by měla zahrnovat pravidelné společné hodnocení operativních a technických otázek.

(16)

Vzhledem k naléhavé potřebě zřídit v Eurojustu automatizované zařízení pro správu a ukládání údajů, které by se věnovalo důkazům týkajícím se genocidy, zločinů proti lidskosti, válečných zločinů a souvisejících trestných činů, aby byla zajištěna odpovědnost za takové trestné činy spáchané na Ukrajině, je vhodné uplatnit výjimku ze lhůty osmi týdnů stanovenou v článku 4 Protokolu č. 1 o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii (dále jen „Smlouva o EU“), Smlouvě o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“) a Smlouvě o založení Evropského společenství pro atomovou energii.

(17)

V souladu s článkem 3 a čl. 4a odst. 1 Protokolu č. 21 o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva, připojeného ke Smlouvě o EU a ke Smlouvě o fungování EU, oznámilo Irsko své přání účastnit se přijímání a používání tohoto nařízení.

(18)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o EU a ke Smlouvě o fungování EU, se Dánsko neúčastní přijímání tohoto nařízení a toto nařízení pro něj není závazné ani použitelné.

(19)

Jelikož cílů tohoto nařízení, totiž umožnit Eurojustu uchovávat, analyzovat a ukládat důkazy týkající se genocidy, zločinů proti lidskosti, válečných zločinů a souvisejících trestných činů, umožnit výměnu těchto důkazů a zřídit automatizované zařízení pro správu a ukládání údajů oddělené od stávajícího systému řízení případů Eurojustu, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jich, z důvodu rozsahu a účinků jednání, může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o EU. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné k dosažení těchto cílů.

(20)

Evropský inspektor ochrany údajů byl konzultován v souladu s článkem 42 nařízení (EU) 2018/1725 a dne 13. května 2022 vydal své stanovisko.

(21)

Toto nařízení by mělo vstoupit v platnost co nejdříve, a to prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, s cílem zajistit, aby bylo v Eurojustu urychleně zpřístupněno nové automatizované zařízení pro správu a ukládání údajů, které umožní uchovávání, analýzu a ukládání důkazů týkajících se genocidy, zločinů proti lidskosti, válečných zločinů a souvisejících trestných činů , aby se tak zajistila odpovědnost za takové trestné činy spáchané na Ukrajině,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny nařízení (EU) 2018/1727

Nařízení (EU) 2018/1727 se mění takto:

1)

v čl. 4 odst. 1 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„j)

podporuje činnost členských států v boji proti genocidě, zločinům proti lidskosti, válečným zločinům a souvisejícím trestným činům, včetně uchovávání, analýzy a ukládání důkazů týkajících se těchto trestných činů a souvisejících trestných činů a umožňuje výměnu těchto důkazů nebo je jinak přímo poskytuje příslušným vnitrostátním orgánům a mezinárodním justičním orgánům, zejména Mezinárodnímu trestnímu soudu.“;

2)

v článku 80 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„8.   Odchylně od čl. 23 odst. 6 může Eurojust zřídit automatizované zařízení pro správu a ukládání údajů oddělené od systému řízení případů uvedeného v článku 23 pro účely zpracování operativních osobních údajů pro výkon operativní pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 1 písm. j) (dále jen „automatizované zařízení pro správu a ukládání“).

Automatizované zařízení pro správu a ukládání údajů musí splňovat nejvyšší standardy kybernetické bezpečnosti.

Bez ohledu na článek 90 nařízení (EU) 2018/1725 musí Eurojust konzultovat před zprovozněním automatizovaného zařízení pro správu a ukládání údajů evropského inspektora ochrany údajů. Evropský inspektor ochrany údajů vydá stanovisko do dvou měsíců od obdržení oznámení od pověřence pro ochranu osobních údajů.

Oznámení od pověřence pro ochranu osobních údajů uvedené ve třetím pododstavci musí obsahovat alespoň tyto prvky:

a)

obecný popis plánovaných operací zpracování;

b)

posouzení rizik pro práva a svobody subjektů údajů;

c)

plánovaná opatření k řešení rizik uvedených v písmenu b);

d)

záruky, bezpečnostní opatření a mechanismy k zajištění ochrany osobních údajů a k prokázání souladu s tímto nařízením s přihlédnutím k právům a oprávněným zájmům subjektů údajů a dalších dotčených osob.

Ustanovení o ochraně údajů obsažená v tomto nařízení a v nařízení (EU) 2018/1725 se vztahují na zpracování údajů v automatizovaném zařízení pro správu a ukládání údajů, pokud se přímo netýkají technického nastavení systému řízení případů. Práva na přístup a lhůty pro údaje uložené v automatizovaném zařízení pro správu a ukládání údajů musí být v souladu s platnými pravidly pro přístup k dočasným pracovním souborům, na jejichž podporu jsou údaje uloženy, a s příslušnými lhůtami, zejména se lhůtami stanovenými v článku 29 tohoto nařízení.

Odchylka stanovená v tomto odstavci se uplatní po dobu, po kterou zůstává v provozu systém řízení případů, který se skládá z dočasných pracovních souborů a z rejstříku.“;

3)

příloha II se mění takto:

a)

v bodě 1 se písmeno n) nahrazuje tímto:

„n)

profily DNA stanovené z nekódující části DNA, fotografie a otisky prstů a v souvislosti s trestnými činy a souvisejícími trestnými činy uvedenými v čl. 4 odst. 1 písm. j), videozáznamy a zvukové záznamy.“

b)

v bodě 2 se písmeno f) nahrazuje tímto:

„f)

popis a druh trestných činů, které se týkají dotčené osoby, datum a místo jejich spáchání, jejich trestněprávní kvalifikace, stav jejich vyšetřování a v souvislosti s trestnými činy a souvisejícími trestnými činy uvedenými v čl. 4 odst. 1 písm. j) informace týkající se trestné činnosti, včetně zvukových záznamů, videozáznamů, satelitních snímků a fotografií;“.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvami.

V Bruselu dne 30. května 2022.

Za Evropský parlament

předsedkyně

R. METSOLA

Za Radu

předseda

B. LE MAIRE


(1)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 19. května 2022 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 25. května 2022.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1727 ze dne 14. listopadu 2018 o Agentuře Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust) a o nahrazení a zrušení rozhodnutí Rady 2002/187/SVV (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 138).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).


31.5.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 148/6


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2022/839

ze dne 30. května 2022,

kterým se stanoví přechodná pravidla pro balení a označení na obalu veterinárních léčivých přípravků registrovaných v souladu se směrnicí 2001/82/ES nebo nařízením (ES) č. 726/2004

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 a čl. 168 odst. 4 písm. b) této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6 (3) se používá ode dne 28. ledna 2022.

(2)

Držitelé rozhodnutí o registraci veterinárních léčivých přípravků registrovaných podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES (4) nebo nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 (5) nejsou schopni splnit požadavky stanovené v článcích 10 až 16 nařízení (EU) 2019/6 do 28. ledna 2022. Mimoto příslušné orgány nemohou zpracovat všechny nezbytné změny registrací udělených buď v souladu se směrnicí 2001/82/ES, nebo s nařízením (ES) č. 726/2004, jak jsou tyto změny vymezeny v čl. 4 bodě 39 nařízení (EU) 2019/6, a tím včas zajistit soulad s články 10 až 16 nařízení (EU) 2019/6.

(3)

Je proto nezbytné stanovit přechodná pravidla pro balení a označení na obalu veterinárních léčivých přípravků registrovaných buď v souladu se směrnicí 2001/82/ES, nebo s nařízením (ES) č. 726/2004, s cílem zajistit nepřetržitou dostupnost uvedených veterinárních léčivých přípravků v Unii a právní jistotu. Přechodná pravidla by měla být omezena na veterinární léčivé přípravky, které nesplňují požadavky na balení a označení na obalu podle nařízení (EU) 2019/6, ale jsou v souladu se všemi jeho ostatními ustanoveními.

(4)

Nařízení (ES) č. 726/2004 nestanoví žádné zvláštní požadavky na označení na obalu a balení. Z čl. 31 odst. 1, čl. 34 odst. 1 písm. c) a odst. 4 písm. e) a čl. 37 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 726/2004 ve znění použitelném ke dni 27. ledna 2022 však vyplývá, že přípravky registrované podle uvedeného nařízení mají být v souladu s články 58 až 64 směrnice 2001/82/ES.

(5)

Tímto nařízením se stanoví přechodná pravidla, která by se měla použít ode dne použitelnosti nařízení (EU) 2019/6, tedy 28. ledna 2022. Toto nařízení by se proto mělo použít od uvedeného data.

(6)

Jelikož cílů tohoto nařízení nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jich z důvodu jeho účinků může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení uvedených cílů.

(7)

Toto nařízení by mělo vstoupit v platnost co nejdříve, a to dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1)

„veterinárním léčivým přípravkem“ veterinární léčivý přípravek ve smyslu čl. 4 bodu 1 nařízení (EU) 2019/6;

2)

„označením na obalu“ označení na obalu ve smyslu čl. 4 bodu 24 nařízení (EU) 2019/6;

3)

„příbalovou informací“ příbalová informace ve smyslu čl. 4 bodu 27 nařízení (EU) 2019/6;

4)

„uvedením na trh“ uvedení na trh ve smyslu čl. 4 bodu 35 nařízení (EU) 2019/6.

Článek 2

Přechodná pravidla

Veterinární léčivé přípravky, které byly registrovány v souladu se směrnicí 2001/82/ES nebo s nařízením (ES) č. 726/2004 a které jsou v souladu s články 58 až 64 směrnice 2001/82/ES ve znění použitelném ke dni 27. ledna 2022, mohou být uváděny na trh do 29. ledna 2027, i pokud jejich označení na obalu a případně příbalová informace nejsou v souladu s články 10 až 16 nařízení (EU) 2019/6.

Článek 3

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 28. ledna 2022.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. května 2022.

Za Evropský parlament

předsedkyně

R. METSOLA

Za Radu

předseda

B. LE MAIRE


(1)  Stanovisko ze dne 23. března 2022 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 5. května 2022 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 16. května 2022.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6 ze dne 11. prosince 2018 o veterinárních léčivých přípravcích a o zrušení směrnice 2001/82/ES (Úř. věst. L 4, 7.1.2019, s. 43).

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se veterinárních léčivých přípravků (Úř. věst. L 311, 28.11.2001, s. 1).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 ze dne 31. března 2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky (Úř. věst. L 136, 30.4.2004, s. 1).


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

31.5.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 148/8


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2022/840

ze dne 30. května 2022,

kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 36/2012 ze dne 18. ledna 2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii a o zrušení nařízení (EU) č. 442/2011 (1), a zejména na článek 32 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 18. ledna 2012 přijala Rada nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii.

(2)

Na základě přezkumu uvedených opatření by měly být aktualizovány a změněny položky na seznamu fyzických a právnických osob a subjektů uvedeném v příloze II nařízení (EU) č. 36/2012 týkající se 18 fyzických osob a 13 subjektů.

(3)

Ze seznamu obsaženého v příloze II nařízení (EU) č. 36/2012 by měly být vypuštěny položky týkající se dvou zemřelých osob.

(4)

V návaznosti na rozsudek Tribunálu ze dne 16. března 2022. by měla být ze seznamu obsaženého v příloze II nařízení (EU) č. 36/2012 vypuštěna položka týkající se jedné osoby.

(5)

Příloha II nařízení (EU) č. 36/2012 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha II nařízení (EU) č. 36/2012 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. května 2022.

Za Radu

předsedkyně

C. COLONNA


(1)  Úř. věst. L 16, 19.1.2012, s. 1.


PŘÍLOHA

Příloha II nařízení (EU) č. 36/2012 se mění takto:

1)

v části A („Osoby“) se zrušují tyto položky:

40.

Muhammad Bukhaytan;

262.

Salam Tohme;

293.

Abdelkader Sabra;

2)

v části A („Osoby“) se položky týkající se následujících osob nahrazují tímto:

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„3.

Ali MAMLUK

(také znám jako Ali Mamlouk; Ali Al-Mamlouk; Abu Ayham)

(علي المملوك; أبو أيهم; علي مملوك)

datum narození: 19.2.1946;

místo narození: Damašek, Sýrie;

diplomatický pas č. 983;

pohlaví: muž

Viceprezident Syrské arabské republiky pro bezpečnostní záležitosti. Bývalý vedoucí ředitelství syrské zpravodajské služby podílející se na násilí proti demonstrantům.

9.5.2011

4.

Atif NAJIB

(také znám jako Atef; Atej Najeeb)

(عاطف نجيب)

místo narození: Jablah, Sýrie

hodnost: brigádní generál

pohlaví: muž

Bývalý ředitel ředitelství politické bezpečnosti ve městě Dará. Zapojen do násilí vůči demonstrantům. Člen rodiny Asádů; bratranec prezidenta Bašára Asada.

9.5.2011

28.

Khalid (také znám jako Khaled) QADDUR (také znám jako Qadour, Qaddour, Kaddour)

(خالد قدور)

pohlaví: muž

Přední syrský podnikatel vlastnící podíly nebo působící v odvětví telekomunikací, ropném, plastikářském a tabákovém průmyslu a mající úzké obchodní vztahy s Máherem Asádem. Je spojován s převaděčstvím.

Prostřednictvím svých obchodních činností má prospěch ze syrského režimu a podporuje jej.

Spolupracovník Máhera Asáda, a to i prostřednictvím obchodních činností.

27.1.2015

33.

Ayman JABIR

(také znám jako Aiman Jaber)

(أيمن جابر)

místo narození: Latákie, Sýrie

pohlaví: muž

Přední syrský podnikatel působící a obchodující v odvětví ocelářství, sdělovacích prostředků, spotřebního zboží a ropy. Má finanční podíly nebo zaujímá vedoucí a výkonné pozice v řadě společností a subjektů v Sýrii, mezi něž patří zejména Al Jazira (také známa jako Al Jazerra, El Jazireh, Al Džazíra), Dunia TV a satelitní kanál Sama.

Prostřednictvím své společnosti Al Jazira zprostředkoval Ajmán Džábir (Ayman Jabir) dovoz ropy od firmy Overseas Petroleum Trading do Sýrie.

Prostřednictvím svých obchodních zájmů má Ajmán Džábir prospěch ze syrského režimu a podporuje jej.

Poskytuje přímou podporu milicím spolupracujícím s režimem zvaným „Šabíha“ či Suqur as-Sahraa a hraje při jejich činnostech vedoucí úlohu. Je čestným předsedou sdružení „Wafa lil-Watan“ (věrnost vlasti), které poskytuje pomoc rodinám syrských vojáků a milicí.

Spolupracovník Rámího Maklúfa prostřednictvím obchodních činností a spolupracovník Máhera Asáda v rámci své role v milicích spolupracujících s režimem.

27.1.2015

48.

Samir HASSAN

(سمير حسن)

pohlaví: muž

Přední syrský podnikatel vlastnící podíly nebo působící v řadě odvětví syrského hospodářství. Vlastní podíly nebo má podstatný vliv ve dvou konglomerátech, Amir Group a Cham Holding, majících podíly v odvětví nemovitostí, cestovního ruchu, dopravy a finančnictví. Předseda Syrsko-ruské obchodní rady; prostřednictvím této rady hraje významnou úlohu v hospodářských vztazích s Ruskou federací.

Prostřednictvím hotovostních darů Sámir Hasan (Samir Hassan) podporuje válečné úsilí syrského režimu.

Je spojen s osobami, které mají prospěch ze syrského režimu nebo jej podporují. Je zejména spojen s Rámím Maklúfem a Isámem Anbubou, kteří jsou osobami označenými Radou a mají prospěch ze syrského režimu.

27.9.2014

114.

Emad Abdul-Ghani SABOUNI

(také znám jako Imad Abdul Ghani Al Sabuni)

(عماد عبدالغني صابوني)

datum narození: 1964;

místo narození: Damašek, Sýrie;

pohlaví: muž

Bývalý ministr pro telekomunikace a technologie, ve funkci alespoň do dubna 2014. Jako bývalý ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe syrského režimu proti civilnímu obyvatelstvu. Bývalý ředitel Agentury pro plánování a mezinárodní spolupráci (Planning and International Cooperation Agency – PICC). PICC je vládní agentura přidružená k úřadu předsedy vlády a předkládá zejména pětileté plány, které poskytují hlavní směry pro vládní hospodářskou a rozvojovou politiku.

27.2.2012

139.

Generálmajor Hussam LUQA

(také znám jako Husam, Housam, Houssam; Louqa, Louca, Louka, Luka)

(حسام لوقا)

datum narození: 1964;

místo narození: Damašek, Sýrie;

pohlaví: muž

Bývalý vedoucí Bezpečnostního výboru jižního regionu v letech 2018 až 2020. Bývalý ředitel ředitelství všeobecné bezpečnosti. Generálmajor. Od dubna 2012 do 2. prosince 2018 byl vedoucím odboru ředitelství politické bezpečnosti v Homsu (nahradil brigádního generála Nasra al-Alího). Od 3. prosince 2018 ředitel ředitelství politické bezpečnosti. Od roku 2019 ředitel útvaru všeobecné zpravodajské služby. Odpovědný za mučení členů opozice držených ve vazbě.

24.7.2012

203.

George HASWANI

(také znám jako Heswani; Hasawani; Al Hasawani)

adresa: Provincie Damašek, Yabroud, Al Jalaa St, Sýrie

další informace: Společnost HESCO Engineering and Construction Company Ltd. je registrována na stejné londýnské adrese jako britská firma Savero Ltd.;

pohlaví: muž

Přední syrský podnikatel vlastnící podíly nebo působící v odvětví inženýrství, stavebnictví a ropy a zemního plynu. Vlastní podíly nebo má podstatný vliv v řadě společností a subjektů v Sýrii, zejména v HESCO Engineering and Construction Company, která je jednou z největších inženýrských a stavebních společností.

7.3.2015

204.

Emad HAMSHO

(také znám jako Imad Hmisho; Hamchu; Hamcho; Hamisho; Hmeisho; Hemasho, حميشو)

(حمشو عماد)

adresa: Hamsho Building, 31 Baghdad Street, Damašek, Sýrie

pohlaví: muž

Zastává funkci ve vrcholném vedení společnosti Hamsho Trading. Vzhledem ke své vysoké funkci v Hamsho Trading, dceřiné společnosti holdingu Hamsho International, který byl označen Radou, poskytuje podporu syrskému režimu. Je rovněž spojen s označeným subjektem Hamsho International.

Spolu s dalšími označenými podnikateli, jako je Ajman Džábir, je rovněž místopředsedou Syrské rady uhlí a oceli (Syrian Council of Iron and Steel). Majetek Hamsha zahrnuje společnost Syrian Metal Industries, ocelárnu v blízkosti Damašku, které Hamsho v průběhu války dodával kovový šrot ukořistěný provládními milicemi. Je rovněž spojencem prezidenta Bašára Asada.

7.3.2015

245.

Muhammad Yousef HASOURI

(také znám jako Mohammad Yousef Hasouri; Mohammed Yousef Hasouri)

(محمد يوسف حاصوري)

hodnost: brigádní generál;

pohlaví: muž

Brigádní generál Muhammad Hasouri je vysoký důstojník syrských vzdušných sil, ve funkci po květnu 2011. Zastával funkci náčelníka štábu 50. brigády vzdušných sil a zástupce velitele letecké základny Shayrat. Brigádní generál Muhammad Hasouri je činný v oblasti šíření chemických zbraní a byl zapojen do chemického masakru, k němuž došlo 4. dubna 2017 v Chán Šajchúnu. Jakožto vysoký vojenský důstojník je odpovědný za násilné represe proti civilnímu obyvatelstvu v Sýrii.

18.7.2017

247.

Jayyiz Rayyan AL-MUSA

(také znám jako Jaez Sawada al-Hammoud al-Mousa; Jayez al-Hammoud al-Moussa)

(جايز ريان الموسى)

datum narození: 1954;

místo narození: Hamá, Sýrie

hodnost: generálmajor;

pohlaví: muž

Bývalý guvernér provincie Hasaka, jmenovaný prezidentem Bašárem Asádem, s nímž je spojen.

Má hodnost generálmajora, je vysokým důstojníkem a bývalým náčelníkem štábu syrských vzdušných sil.

Jakožto vysoký důstojník syrských vzdušných sil je odpovědný za násilné represe proti civilnímu obyvatelstvu v Sýrii, včetně útoků za použití chemických zbraní prováděných syrským režimem během jeho působení ve funkci náčelníka štábu syrských vzdušných sil, jak je uvedeno ve zprávě společného vyšetřovacího mechanismu ustaveného OSN.

18.7.2017

271.

Khaled AL-ZUBAIDI

(také znám jako (Mohammed) Khaled/Khalid (Bassam) (al-) Zubaidi/Zubedi

(خالد الزبيدي)

státní příslušnost: syrská;

pozice: spolumajitel společnosti Zubaidi and Qalei LLC, ředitel společnosti Agar Investment Company, generální ředitel společností Al Zubaidi a Al Zubaidi & Al Taweet Contracting Company; ředitel a vlastník společnosti Zubaidi Development Company; spolumajitel společnosti Enjaz Investment Company;

pohlaví: muž

Přední syrský podnikatel pse značnými investicemi ve stavebnictví, včetně 50 % podílu ve společnosti Zubaidi and Qalei LLC, která buduje luxusní turistický rezort s názvem Grand Town a s níž syrský režim uzavřel smlouvu na 45 let náhradou za 19–21 % z jejích příjmů. Prostřednictvím svých podnikatelských aktivit, a to zejména prostřednictvím svého podílu na realizaci stavebního projektu Grand Town, má Khaled al-Zubaidi prospěch ze syrského režimu nebo jej podporuje.

Khaled Zubaidi podepsal prostřednictvím jedné ze svých společností „Hijaz Company“ sponzorskou smlouvu (v hodnotě 350 000 USD) se syrským fotbalovým klubem „Wihda FC“. Od roku 2019 člen Svazu syrských obchodních komor.

21.1.2019

283.

Mohammed Nazer JAMAL EDDIN

(také znám jako Nazir Ahmad, Mohammed JamalEddine; Jamal Aldiyn)

(محمد ناذر جمال الدين)

datum narození: 2.1.1962;

místo narození: Damašek, Sýrie;

státní příslušnost: syrská;

Číslo pasu: N 011612445, číslo vydání 002-17-L022286 (místo vydání: Syrská arabská republika);

identifikační číslo: 010-30208342 (místo vydání: Syrská arabská republika);

pozice: spoluzakladatel a majoritní akcionář společnosti Apex Development and Projects LLC a zakladatel společnosti A’ayan Company for Projects and Equipment;

pohlaví: muž

Přední podnikatel působící v Sýrii s významnými investicemi ve stavebnictví, včetně kontrolního 90 % podílu ve společnosti Apex Development and Projects LLC, která vytvořila společný podnik v hodnotě 34,8 milionu USD za účelem realizace režimem podporovaného projektu výstavby luxusní rezidenční a obchodní čtvrti Marota City. Svou účastí na developerském projektu Marota City má Mohammed Nazer Jamal Eddin prospěch ze syrského režimu nebo jej podporuje. V květnu 2019 založil Jamal Eddin „Trillium Private JSC“, což je společnost v hodnotě 15 milionů syrských liber, která se zabývá obchodem se stavebními materiály a elektrickými výrobky.

21.1.2019;

284.

Mazin AL-TARAZI

(také znám jako

Image 1
; Mazen al-Tarazi)

(مازن الترزي)

datum narození: září 1962

státní příslušnost: syrská;

pozice: podnikatel;

pohlaví: muž

Přední podnikatel působící v Sýrii se značnými investicemi ve stavebnictví a v odvětví letecké dopravy. Prostřednictvím svých investic a aktivit má Mazin Al-Tarazi prospěch ze syrského režimu nebo jej podporuje. Mazin Al-Tarazi zejména uzavřel dohodu se společností Damascus Cham Holdings o investicích ve výši 320 milionů USD do realizace režimem podporovaného projektu výstavby luxusní rezidenční a obchodní čtvrti s názvem Marota City; byla mu rovněž udělena licence na provozování soukromé letecké společnosti v Sýrii. V září 2019 založil „al-Dana Group Investments LLC“, což je společnost v hodnotě 25 milionů syrských liber, která se zabývá vývozem a dovozem a investuje do turistických zařízení a obchodních komplexů.

21.1.2019;

285.

Samer FOZ

(také znám jako Samir Foz/Fawz; Samer Zuhair Foz; Samer Foz bin Zuhair)

(سامر فوز)

datum narození: 20. květen 1973;

místo narození: Homs, Sýrie/Latákie, Sýrie;

státní příslušnost: syrská, turecká;

číslo tureckého pasu: U 09471711 (místo vydání Turecko; konec platnosti: 21.7.2024);

syrské národní číslo: 06010274705

adresa: Platinum Tower, office no. 2405, Jumeirah Lake Towers, Dubai, UAE

pohlaví: muž

Přední podnikatel působící v Sýrii, který vlastní podíly a zabývá se činnostmi v mnoha odvětvích syrské ekonomiky. Sámer Foz poskytuje syrskému režimu finanční a jinou podporu, včetně financování provládních milicí v Sýrii s názvem Military Security Shield Forces a zprostředkovávání dohod o dodávkách obilovin. V důsledku svých vazeb na syrský režim má rovněž finanční prospěch z přístupu k obchodním příležitostem prostřednictvím obchodu s pšenicí a projektů obnovy

Samer Foz otevřel v roce 2021 závod na rafinaci cukru („Samer Foz Factory“) na podporu cíle syrského režimu zvýšit produkci cukru v celé zemi.

21.1.2019;

287.

Hussam AL QATARJI

(také znám jako Hussam/Hossam Ahmed/Mohammed/Muhammad al-Katerji)

(حسام القطرجي)

datum narození: 1982;

místo narození: Rakká, Sýrie;

státní příslušnost: syrská;

pozice: výkonný ředitel společnosti Katerji Group (také známa jako Al Qatarji, Al Qatrji Company/Qatirji Company/Khatirji Group/Katerji International Group);

pohlaví: muž

Přední podnikatel působící v Sýrii, který je rovněž poslancem syrského parlamentu. Husám al-Katardží (Hussam Al Qatarji) podporuje syrský režim a má z něj prospěch tím, že zprostředkovává obchodní dohody s tímto režimem týkající se ropy a pšenice a má z těchto dohod zisk.

Husám al-Katardží se svou rodinou získal licenci na vytvoření nové banky National Islamic Bank. Rovněž získali od vlády novou cementárnu, a to prostřednictvím jedné ze svých společností – Nabd Contracting and Construction. Expandovali též do odvětví cestovního ruchu, když založili Arman Hotel a společnost Tourist Management LLC. Založili také s ministerstvem cestovního ruchu společný podnik „Bere Aleppo Private JSC“. Husám al-Katardží a jeho rodina rovněž vedou milice v Aleppu. V říjnu 2021 podepsala společnost „Qaterji’s BS Company for Oil Services“ s režimem dohodu o dodávkách čerpacích stanic s palivem v oblastech držených režimem.

21.1.2019

290.

Waseem AL-KATTAN

(وسيم القطان)

(také znám jako Waseem, Wasseem, Wassim, Wasim; Anouar; al-Kattan, al-Katan, al-Qattan, al-Qatan; وسيم قطان, وسيم أنوار القطان)

datum narození: 4.3.1976;

státní příslušnost: syrská;

pozice: předseda obchodní komory v provincii venkovské oblasti v okolí Damašku

příbuzní/obchodní společníci/subjekty nebo partneři/vazby:

Larosa Furniture/Furnishing; Jasmine Fields Company Ltd.; Muruj Cham (Murooj al-Cham) Investment and Tourism Group; Adam and Investment LLC; Universal Market Company LLC; pokladník Svazu syrských obchodních komor

pohlaví: muž

Přední podnikatel působící v Sýrii, který má prospěch ze syrského režimu a podporuje jej. Vlastník několika podniků a holdingových společností se zájmy a aktivitami v různých hospodářských odvětvích, jako jsou nemovitosti, luxusní hotely a obchodní centra. Wasseem Al-Kattan se rychle stal předním podnikatelem díky uvalení daní na zboží pašované do východní Ghúty, která byla v obležení, a nyní se prostřednictvím agresivních forem klientelismu angažuje ve prospěch režimu. Wasseem Al-Kattan má finanční prospěch ze zvýhodněného přístupu k veřejným zakázkám, jakož i licencím a zakázkám udělovaným vládními orgány, a to v důsledku svých úzkých vazeb na režim.

V roce 2020 byl Al-Kattan zvolen členem obchodní komory v Damašku. V listopadu 2021 byl Al-Kattan syrskou vládou jmenován tajemníkem Federace syrských obchodních komor, přestože prohrál ve volbách.

17.2.2020

294.

Khodr Ali TAHER

(také znám jako خضر علي طاهر)

datum narození: 1976;

státní příslušnost: syrská;

pozice: ředitel a majitel společnosti Ella Media Services; zakládající partner společností Castle Security and Protection a Jasmine Contracting Company; předseda a zakládající partner společnosti Syrian Hotel Management Company; manažer a vlastník společnosti Ematel

příbuzní/obchodní společníci/subjekty nebo partneři/vazby:

Citadel for Protection; Guard and Security Services (Castle Security and protection); Ematel LLC (Ematel Communications); Syrian Hotel Management Company; Jasmine Contracting Company;

pohlaví: muž

Přední podnikatel působící v několika odvětvích syrského hospodářství, včetně soukromých bezpečnostních služeb, maloobchodního prodeje mobilních telefonů, hotelového managementu, reklamních služeb, služeb domácích převodů peněz a alkoholických a nealkoholických nápojů.

Podporuje syrský režim a má z něj prospěch prostřednictvím spolupráce v rámci své podnikatelské činnosti a zapojení do pašování a nekalého výnosného obchodování. Khodr Ali Taher je majitelem několika společností a spolumajitelem řady dalších. V rámci svých podnikatelských aktivit spolupracuje s režimem, mimo jiné tím, že se společností Syrian Transport and Tourism Company, jejíž dvě třetiny vlastní ministerstvo cestovního ruchu, založil společný podnik.

17.2.2020“

3)

v části B („Subjekty“) se položky týkající se následujících subjektů nahrazují tímto:

 

Název

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„1.

Bena Properties

Cham Holding Building Daraa Highway – Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq – Sýrie, P.O. Box 9525

Společnost držená Rámím Maklúfem. Největší realitní společnost v Sýrii a realitní a investiční pobočka společnosti Cham Holding; poskytuje syrskému režimu finanční prostředky.

23.6.2011

2.

Al Mashreq Investment Fund (AMIF)

(také pod názvem Sunduq Al Mashrek Al Istithmari)

P.O. Box 108, Damašek, Sýrie;

Tel.: +963 112110059/963 112110043;

Fax: +963 933333149

Společnost držená Rámím Maklúfem; poskytuje syrskému režimu finanční prostředky.

23.6.2011

18.

Syriatel

Syriatel Mobile Telecom Building, Amman Road, Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Area, Damašek, Sýrie, P.O. Box 2900;

Tel.: +963 11 61 26 270;

Fax: +963 11 23 73 97 19;

E-mail: info@syriatel.com.sy;

Internetová stránka: http://syriatel.sy/

Poskytuje finanční podporu syrskému režimu: prostřednictvím licenční smlouvy odvádí přinejmenším 50 % svých zisků vládě.

23.9.2011

24.

Mechanical Construction Factory (MCF)

P.O. Box 35202, Industrial Zone, Al-Qadam Road, Damašek, Sýrie

Tel.: +963 011 5810719; +963 11 4474579; +963 11 5810718; +963 11 5810719;

E-mail: info@metallic-sy.com a shaamco@mail.sy

Krycí společnost, kterou využívá CERS k získávání citlivého materiálu.

1.12.2011

25.

Syronics – Syrian Arab Co. for Electronic Industries

Kaboon Street, P.O.Box 5966, Damašek, Sýrie;

Tel.: +963 11 5111352;

Fax: +963 11 5110117

E-mail: info@syronics.com.sy

Krycí společnost, kterou využívá CERS k získávání citlivého materiálu.

1.12.2011

26.

Handasieh – Organization for Engineering Industries

P.O. Box 5966, Abou Bakr Al-Seddeq St., Damašek, Sýrie;

a dále

P.O. Box 2849 Al-Moutanabi Street, Damašek, Sýrie;

a dále

P.O. Box 21120 Baramkeh, Damašek, Sýrie;

Tel.: +96311 2121824; +963 11 2121825; +963 11 2131307;

E-mail: g.o.eng.ind@net.sy

Krycí společnost, kterou využívá CERS k získávání citlivého materiálu.

1.12.2011

34.

Syrian Lebanese Commercial Bank

Syrian Lebanese Commercial Bank Building, 6th Floor, Makdessi Street, Hamra, P.O. Box 11-8701, Bejrút, Libanon;

pobočka Hamra: Hamra Street, Darwish and Fakhro Building, P.O. Box 113-5127/11-8701, Bejrút, Libanon

pobočka Mar Elias: Mar Elias Street, Fakhani Building, P.O. Box 145 796, Bejrút, Libanon

Tel: +961 1 741666;

Fax: +961 1738214;

Internetová stránka: www.slcb.com.lb

Dceřiná společnost banky Commercial Bank of Syria, která je již uvedena na seznamu. Poskytuje syrskému režimu finanční podporu.

23.1.2012

38.

Central Bank of Syria

Sabah Bahrat Square, Damašek, Sýrie

Poštovní adresa: Altjreda al Maghrebeh Square, Damašek, Sýrie, P.O. Box: 2254

Tel.: +961011 - 9985

E-mail: info@cb.gov.sy

Internetová stránka: https://www.cb.gov.sy/

Poskytuje syrskému režimu finanční podporu.

27.2.2012

56.

The Baniyas Refinery Company

(také pod názvem Banias; Banyas)

Banias Refinery Building, 26 Latkia Main Road, Tartous, P.O. Box 26, Sýrie;

352, Tripoli Street, P.O. Box 352, Homs

Dceřiná společnost společnosti General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products (GCRDPP), spadající pod ministerstvo pro ropu a nerostné zdroje. Jako taková poskytuje finanční podporu syrskému režimu.

23.7.2014

57.

The Homs Refinery Company

(také pod názvem Hims, General Company for Homs Refinery)

General Company for Homs Refinery Building, 352 Tripoli Street, Homs, P.O. Box 352, Sýrie;

Tel. 963-3125-16401

Fax: 963-3124-70101

E-mail: homs-refine@mail.sy

Dceřiná společnost společnosti General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products (GCRDPP), spadající pod ministerstvo pro ropu a nerostné zdroje. Jako taková poskytuje finanční podporu syrskému režimu.

23.7.2014

67.

Hamsho Trading

(také pod názvem Hamsho Group; Hmisho Trading Group; Hmisho Economic Group)

Hamsho Building, 31 Baghdad Street, Damašek, Sýrie

Hamsho group, venkovská oblast v okolí Damašku – severní obchvat, Hamsho pro obchod a stavební sektor;

E-mail: info@hamsho-group.com;

Tel. 00963 (11) 3227530.

Dceřiná společnost holdingu Hamsho International, který Rada označila za subjekt podléhající sankcím.

Společnost Hamsho Trading je tak spojena se subjektem Hamsho International, který Rada označila za podléhající sankcím.

Prostřednictvím dceřiných společností, včetně Syria Steel, podporuje syrský režim. Prostřednictvím dceřiných společností je spojena se skupinami, jako jsou prorežimní milice zvané „šabíha“.

7.3.2015

77.

Al Qatarji Company

(také pod názvem Qatarji International Group; Al-Sham and Al-Darwish Company; Qatirji/Khatirji/Katarji/Katerji Group)

(مجموعة/شركة قاطرجي)

Typ subjektu: soukromá společnost

Obor podnikání: dovoz/vývoz; nákladní silniční doprava; dodávky ropy a komodit

Jméno ředitele/členů vedení: Hussam Al Qatarji (Husám al-Katardží), výkonný ředitel (osoba označená Radou);

Skutečný majitel: Hussam Al Qatarji (Husám al-Katardží) (osoba označená Radou);

Registrované sídlo: Mazzah, Damascus (Mazza, Damašek), Sýrie

příbuzní/obchodní společníci/subjekty nebo partneři/vazby: Arvada/Arfada Petroleum Company JSC

Významná společnost působící v řadě odvětví syrského hospodářství. Al Qatarji Company, jejíž správní radě předsedá Husám al-Katardží, člen Syrského lidového shromáždění, podporuje syrský režim a má z něj prospěch, neboť zprostředkovává obchod s pohonnými hmotami, zbraněmi a střelivem mezi režimem a různými aktéry včetně ISIL (Dá’iš) pod záminkou dovozu a vývozu potravin, podporuje milice bojující na straně režimu a využívá svých vazeb na režim k rozvoji své obchodní činnosti..

17.2.2020

78.

Damascus Cham Holding Company

(také pod názvem Damascus Cham Private Joint Stock Company)

(القابضة الشام دمشق)

Typ subjektu: veřejná společnost podle soukromého práva;

Obor podnikání: developerská činnost;

Jméno ředitele/členů vedení: Adel Anwar Al-Olabi (Ádil Anwar Al-Ulábí), předseda správní rady a guvernér Damašku (osoba označená Radou);

Skutečný majitel: provincie Damašek

příbuzní/obchodní společníci/subjekty nebo partneři/vazby: Rami Makhlouf (Rámí Maklúf) (osoba označená Radou); Samer Foz (Sámer Foz) (osoba označená Radou); Mazen Tarazi (Mazin al-Tarází) (osoba označená Radou); Talas Group, vlastněná podnikatelem Anasem Talasem (osoba označená Radou); Khaled al-Zubaidi (Chalíd al-Zubajdí) (osoba označená Radou).

Damascus Cham Holding Company byla zřízena režimem jakožto investiční subjekt provincie Damašek za účelem správy jejího majetku a realizace luxusního developerského projektu Marota City na pozemcích, které byly vyvlastněny zejména podle vyhlášky č. 66 a zákona č. 10.

Damascus Cham Holding (jejímž předsedou je guvernér Damašku) řídí realizaci projektu Marota City, a tím podporuje syrský režim a má z něj prospěch a přináší zisk podnikatelům s úzkými vazbami na režim, kteří s tímto subjektem uzavřeli lukrativní obchody v rámci partnerství veřejného a soukromého sektoru.

17.2.2020“


31.5.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 148/21


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/841

ze dne 24. května 2022,

kterým se názvu „Bolandin“ (CHOP) uděluje ochrana podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na článek 99 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 97 odst. 2 a 3 nařízení (EU) č. 1308/2013 byla žádost Španělska o zápis názvu „Bolandin“ do rejstříku posouzena Komisí a následně zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie (2).

(2)

Komise neobdržela žádné námitky podle článku 98 nařízení (EU) č. 1308/2013.

(3)

V souladu s článkem 99 nařízení (EU) č. 1308/2013 by měl být název „Bolandin“ chráněn a zapsán do rejstříku uvedeného v článku 104 zmíněného nařízení.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Název „Bolandin“ (CHOP) je tímto chráněn.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. května 2022.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Janusz WOJCIECHOWSKI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. C 504, 14.12.2021, s. 48.


31.5.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 148/22


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/842

ze dne 24. května 2022,

kterým se názvu „Abadía Retuerta“ (CHOP) uděluje ochrana podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na článek 99 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 97 odst. 2 a 3 nařízení (EU) č. 1308/2013 byla žádost Španělska o zápis názvu „Abadía Retuerta“ do evidence posouzena Komisí a následně zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie (2).

(2)

Komise neobdržela žádné námitky podle článku 98 nařízení (EU) č. 1308/2013.

(3)

V souladu s článkem 99 nařízení (EU) č. 1308/2013 by měl být název „Abadía Retuerta“ chráněn a zapsán do evidence uvedené v článku 104 zmíněného nařízení.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Název „Abadía Retuerta“ (CHOP) je tímto chráněn.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. května 2022.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Janusz WOJCIECHOWSKI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. C 505, 15.12.2021, s. 8.


31.5.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 148/23


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/843

ze dne 24. května 2022,

kterým se schvaluje změna specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení („Colli Berici“ (CHOP))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na článek 99 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Komise přezkoumala žádost o schválení změn specifikace chráněného označení původu „Colli Berici“, kterou podala Itálie v souladu s článkem 105 nařízení (EU) č. 1308/2013.

(2)

Komise v souladu s čl. 97 odst. 3 nařízení (EU) č. 1308/2013 zveřejnila žádost o schválení změny specifikace v Úředním věstníku Evropské unie (2).

(3)

Komise neobdržela žádné námitky podle článku 98 nařízení (EU) č. 1308/2013.

(4)

Změna specifikace by proto měla být v souladu s článkem 99 nařízení (EU) č. 1308/2013 schválena.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna specifikace zveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie týkající se názvu „Colli Berici“ (CHOP) se schvaluje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. května 2022.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Janusz WOJCIECHOWSKI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. C 497, 10.12.2021, s. 25.


31.5.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 148/24


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/844

ze dne 30. května 2022,

kterým se opravuje švédské znění nařízení (EU) č. 1178/2011, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (1), a zejména na čl. 23 odst. 1 a čl. 27 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Švédské znění nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 (2) obsahuje chybu v příloze I (část FCL) hlavě A článku FCL.010, neboť pro jeden z pojmů definovaných v uvedeném článku byl použit nesprávný výraz. Tato chyba se dotýká podstaty ustanovení, v nichž je příslušný výraz použit.

(2)

Švédské znění nařízení (EU) č. 1178/2011 dále obsahuje menší chybu v příloze I dodatku 5 bodě 14 písm. c) „3. fáze – středně pokročilá“ první odrážce, která se týká nesprávného výrazu použitého v definici.

(3)

Švédské znění nařízení (EU) č. 1178/2011 by proto mělo být odpovídajícím způsobem opraveno. Ostatní jazyková znění nejsou dotčena.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru uvedeného v článku 127 nařízení (EU) 2018/1139,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

(netýká se českého znění)

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. května 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 212, 22.8.2018, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 ze dne 3. listopadu 2011, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Úř. věst. L 311, 25.11.2011, s. 1).


31.5.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 148/26


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/845

ze dne 30. května 2022,

kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (1), a zejména na čl. 230 odst. 1, čl. 232 odst. 1 a čl. 232 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2016/429 vyžaduje, aby zásilky zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu pocházely ze třetí země nebo území či jejich oblasti nebo jednotky uvedených na seznamu v souladu s čl. 230 odst. 1 zmíněného nařízení, aby mohly vstoupit do Unie.

(2)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 (2) stanoví veterinární požadavky, které musí zásilky některých druhů a kategorií zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu z třetích zemí nebo území či jejich oblastí nebo (v případě živočichů pocházejících z akvakultury) jednotek splňovat, aby mohly vstoupit do Unie.

(3)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/404 (3) stanoví seznamy třetích zemí nebo území nebo jejich oblastí či jednotek, z nichž je povolen vstup druhů a kategorií zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu, které spadají do oblasti působnosti nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692, do Unie.

(4)

Konkrétně přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404 stanoví seznamy třetích zemí nebo území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže, resp. čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie.

(5)

Spojené státy oznámily Komisi dvě ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků u drůbeže: jedno ohnisko se nachází ve státě Idaho ve Spojených státech a druhé ve státě Michigan ve Spojených státech a dne 10. května 2022 byla potvrzena laboratorní analýzou (RT-PCR).

(6)

Spojené státy oznámily Komisi další ohnisko vysoce patogenní influenzy ptáků u drůbeže. Uvedené ohnisko se nachází ve státě Minnesota ve Spojených státech a dne 11. května 2022 bylo potvrzeno laboratorní analýzou (RT-PCR).

(7)

Spojené státy oznámily Komisi ohnisko vysoce patogenní influenzy ptáků u drůbeže. Uvedené ohnisko se nachází ve státě Wisconsin ve Spojených státech a dne 13. května 2022 bylo potvrzeno laboratorní analýzou (RT-PCR).

(8)

Spojené státy oznámily Komisi další ohnisko vysoce patogenní influenzy ptáků u drůbeže. Uvedené ohnisko se nachází ve státě Pensylvánie ve Spojených státech a dne 14. května 2022 bylo potvrzeno laboratorní analýzou (RT-PCR).

(9)

Veterinární orgány Spojených států vymezily ochranné pásmo kolem postižených hospodářství v okruhu 10 km a zavedly politiku depopulace s cílem tlumit přítomnost vysoce patogenní influenzy ptáků a omezit šíření uvedené nákazy.

(10)

Spojené státy předložily Komisi informace o epizootologické situaci na svém území a o opatřeních, která přijaly s cílem zabránit dalšímu šíření vysoce patogenní influenzy ptáků. Komise uvedené informace vyhodnotila. Na základě tohoto hodnocení a za účelem ochrany nákazového statusu Unie by již neměl být povolen vstup do Unie pro zásilky drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře z oblastí, na něž se vztahují omezení stanovená veterinárními orgány Spojených států v důsledku nedávných ohnisek vysoce patogenní influenzy ptáků.

(11)

Spojené království navíc předložilo aktualizované informace o epizootologické situaci na svém území v souvislosti s šesti ohnisky HPAI v hospodářstvích s chovem drůbeže: dvě ohniska v blízkosti obce Leeming Bar v okrese Hambleton v hrabství North Yorkshire v Anglii (Spojené království), která byla potvrzena ve dnech 14. a 24. listopadu 2021, dvě ohniska v blízkosti obce Willington v okrese South Derbyshire v hrabství Derbyshire v Anglii (Spojené království), která byla potvrzena ve dnech 19. listopadu 2021 a 11. prosince 2021, jedno ohnisko v blízkosti města Clitheroe v okrese Ribble Valley v hrabství Lancashire v Anglii (Spojené království), které bylo potvrzeno dne 28. listopadu 2021 a jedno ohnisko v blízkosti města Watlington v okrese King’s Lynn and West Norfolk v hrabství Norfolk v Anglii (Spojené království), které bylo potvrzeno dne 26. prosince 2021. Spojené království rovněž předložilo opatření, která přijalo s cílem zabránit dalšímu šíření uvedené nákazy. Konkrétně v návaznosti na tato ohniska HPAI provedlo Spojené království s cílem tlumit a omezit šíření uvedené nákazy politiku depopulace. Kromě toho Spojené království v dříve infikovaných hospodářstvích s chovem drůbeže na svém území dokončilo v návaznosti na provedení politiky depopulace nezbytná čisticí a dezinfekční opatření.

(12)

Komise informace předložené Spojeným královstvím vyhodnotila a dospěla k závěru, že ohniska HPAI v hospodářstvích s chovem drůbeže v blízkosti obce Leeming Bar v okrese Hambleton v hrabství North Yorkshire v Anglii (Spojené království), v blízkosti obce Willington v okrese South Derbyshire v hrabství Derbyshire v Anglii (Spojené království), v blízkosti města Clitheroe v okrese Ribble Valley v hrabství Lancashire v Anglii (Spojené království) a v blízkosti města Watlington v okrese King’s Lynn and West Norfolk v hrabství Norfolk v Anglii (Spojené království) byla odstraněna a že již neexistuje žádné riziko spojené se vstupem drůbežích komodit do Unie z oblastí Spojeného království, z nichž byl v důsledku těchto ohnisek vstup drůbežích komodit do Unie pozastaven.

(13)

Přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(14)

S ohledem na stávající epizootologickou situaci ve Spojených státech, pokud jde o vysoce patogenní influenzu ptáků, a na vážné riziko zavlečení této nákazy do Unie by změny prováděcího nařízení (EU) 2021/404, jež mají být provedeny tímto nařízením, měly nabýt účinku co nejdříve.

(15)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. května 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 ze dne 30. ledna 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro vstup zásilek některých zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie a jejich přemísťování a manipulaci s nimi po vstupu (Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 379).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/404 ze dne 24. března 2021, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 (Úř. věst. L 114, 31.3.2021, s. 1).


PŘÍLOHA

Přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404 se mění takto:

1)

příloha V se mění takto:

a)

část 1 se mění takto:

i)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblast GB-2.21 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.21

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

14.11.2021

14.5.2022

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

14.11.2021

14.5.2022

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

14.11.2021

14.5.2022

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

14.11.2021

14.5.2022

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

14.11.2021

14.5.2022

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

14.11.2021

14.5.2022

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

14.11.2021

14.5.2022

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

14.11.2021

14.5.2022

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

14.11.2021

14.5.2022

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

14.11.2021

14.5.2022“

ii)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblast GB-2.25 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.25

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

19.11.2021

18.5.2022

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

19.11.2021

18.5.2022

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

19.11.2021

18.5.2022

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

19.11.2021

18.5.2022

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

19.11.2021

18.5.2022

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

19.11.2021

18.5.2022

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

19.11.2021

18.5.2022

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

19.11.2021

18.5.2022

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

19.11.2021

18.5.2022

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

19.11.2021

18.5.2022“

iii)

v položce pro Spojené království se řádek pro oblast GB-2.31 nahrazuje tímto:

GB

Spojené království

GB-2.31

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

24.11.2021

14.5.2022

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

24.11.2021

14.5.2022

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

24.11.2021

14.5.2022

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

24.11.2021

14.5.2022

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

24.11.2021

14.5.2022

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

24.11.2021

14.5.2022

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

24.11.2021

14.5.2022

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

24.11.2021

14.5.2022

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

24.11.2021

14.5.2022

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

24.11.2021

14.5.2022“

iv)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblast GB-2.37 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.37

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

26.11.2021

16.5.2022

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

26.11.2021

16.5.2022

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

26.11.2021

16.5.2022

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

26.11.2021

16.5.2022

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

26.11.2021

16.5.2022

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

26.11.2021

16.5.2022

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

26.11.2021

16.5.2022

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

26.11.2021

16.5.2022

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

26.11.2021

16.5.2022

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

26.11.2021

16.5.2022“

v)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblast GB-2.58 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.58

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

11.12.2021

18.5.2022

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

11.12.2021

18.5.2022

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

11.12.2021

18.5.2022

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

11.12.2021

18.5.2022

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

11.12.2021

18.5.2022

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

11.12.2021

18.5.2022

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

11.12.2021

18.5.2022

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

11.12.2021

18.5.2022

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

11.12.2021

18.5.2022

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

11.12.2021

18.5.2022“

vi)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblast GB-2.78 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.78

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

28.12.2021

19.5.2022

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

28.12.2021

19.5.2022

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

28.12.2021

19.5.2022

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

28.12.2021

19.5.2022

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

28.12.2021

19.5.2022

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

28.12.2021

19.5.2022

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

28.12.2021

19.5.2022

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

28.12.2021

19.5.2022

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

28.12.2021

19.5.2022

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

28.12.2021

19.5.2022“

vii)

v položce pro Spojené státy se za řádky pro oblast US-2.204 doplňují nové řádky pro oblasti US-2.205 až US-2.209, které znějí:

„US

Spojené státy

US-2.205

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

10.5.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

10.5.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

10.5.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

10.5.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

10.5.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

10.5.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

10.5.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

10.5.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

10.5.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

10.5.2022

 

US-2.206

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

10.5.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

10.5.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

10.5.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

10.5.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

10.5.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

10.5.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

10.5.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

10.5.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

10.5.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

10.5.2022

 

US-2.207

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

11.5.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

11.5.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

11.5.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

11.5.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

11.5.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

11.5.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

11.5.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

11.5.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

11.5.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

11.5.2022

 

US-2.208

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

13.5.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

13.5.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

13.5.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

13.5.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

13.5.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

13.5.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

13.5.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

13.5.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

13.5.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

13.5.2022

 

US-2.209

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

14.5.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

14.5.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

14.5.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

14.5.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

14.5.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

14.5.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

14.5.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

14.5.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

14.5.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

14.5.2022“

 

b)

část 2 se mění takto: v položce pro Spojené státy se za popis oblasti US-2.204 doplňují nové popisy oblastí US-2.205 až US-2.209, které znějí:

„Spojené státy

US-2.205

State of Idaho

Ada County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 116.2942052°W 43.7596877°N)

US-2.206

State of Michigan

Muskegon County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 85.9209812°W 43.3395919°N.

US-2.207

State of Minnesota

Chisago County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 92.6956363°W 45.5063470°N).

US-2.208

State of Wisconsin

Barron 07

Barron County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 91.7498191°W 45.4483193°N).

US-2.209

State of Pennsylvania

Berks 06

Berks County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 76.1681315°W 40.4962471°N)“

2)

v příloze XIV se část 1 mění takto:

i)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblast GB-2.21 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.21

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

14.11.2021

14.5.2022

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

14.11.2021

14.5.2022

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

14.11.2021

14.5.2022“

ii)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblast GB-2.25 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.25

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

19.11.2021

18.5.2022

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

19.11.2021

18.5.2022

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

19.11.2021

18.5.2022“

iii)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblast GB-2.31 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.31

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

24.11.2021

14.5.2022

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

24.11.2021

14.5.2022

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

24.11.2021

14.5.2022“

iv)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblast GB-2.37 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.37

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

26.11.2021

16.5.2022

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

26.11.2021

16.5.2022

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

26.11.2021

16.5.2022“

v)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblast GB-2.58 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.58

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

11.12.2021

18.5.2022

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

11.12.2021

18.5.2022

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

11.12.2021

18.5.2022“

vi)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblast GB-2.78 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.78

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

28.12.2021

19.5.2022

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

28.12.2021

19.5.2022

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

28.12.2021

19.5.2022“

vii)

v položce pro Spojené státy se za řádky pro oblast US-2.204 doplňují nové řádky pro oblasti US-2.205 až US-2.209, které znějí:

US

Spojené státy

US-2.205

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

10.5.2022

 

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

10.5.2022

 

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

10.5.2022

 

US-2.206

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

10.5.2022

 

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

10.5.2022

 

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

10.5.2022

 

US-2.207

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

11.5.2022

 

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

11.5.2022

 

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

11.5.2022

 

US-2.208

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

13.5.2022

 

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

13.5.2022

 

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

13.5.2022

 

US-2.209

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

14.5.2022

 

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

14.5.2022

 

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

14.5.2022“

 


ROZHODNUTÍ

31.5.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 148/38


ROZHODNUTÍ POLITICKÉHO A BEZPEČNOSTNÍHO VÝBORU (SZBP) 2022/846

ze dne 18. května 2022

o prodloužení mandátu vedoucí mise Evropské unie pro pomoc při integrované správě hranic v Libyi (EUBAM Libya) (EUBAM Libya/1/2022)

POLITICKÝ A BEZPEČNOSTNÍ VÝBOR,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 38 třetí pododstavec této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2013/233/SZBP ze dne 22. května 2013 o misi Evropské unie pro pomoc při integrované správě hranic v Libyi (EUBAM Libya) (1), a zejména na čl. 9 odst. 1 uvedeného rozhodnutí,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 9 odst. 1 rozhodnutí 2013/233/SZBP je Politický a bezpečnostní výbor v souladu s článkem 38 Smlouvy zmocněn k přijímání příslušných rozhodnutí za účelem vykonávání politické kontroly a strategického řízení mise EUBAM Libya, včetně rozhodnutí o jmenování vedoucího mise.

(2)

Dne 14. ledna 2021 přijal Politický a bezpečnostní výbor rozhodnutí (SZBP) 2021/59 (2), kterým byla vedoucí mise EUBAM Libya na období od 1. února 2021 do 30. června 2021 jmenována paní Natalina CEAOVÁ.

(3)

Dne 18. června 2021 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2021/1009 (3), kterým byl mandát mise EUBAM Libya prodloužen do 30. června 2023.

(4)

Dne 22. června 2021 přijal Politický a bezpečnostní výbor rozhodnutí (SZBP) 2021/1048 (4), kterým byl mandát paní Nataliny CEAOVÉ jako vedoucí mise prodloužen do 30. června 2022.

(5)

Vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku navrhl, aby byl mandát paní Nataliny CEAOVÉ jako vedoucí mise EUBAM Libya prodloužen na období od 1. července 2022 do 30. června 2023,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Mandát paní Nataliny CEAOVÉ jako vedoucí mise EUBAM Libya se prodlužuje na období od 1. července 2022 do 30. června 2023.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

Použije se ode dne 1. července 2022.

V Bruselu dne 18. května 2022.

Za Politický a bezpečnostní výbor

předsedkyně

D. PRONK


(1)  Úř. věst. L 138, 24.5.2013, s. 15.

(2)  Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru (SZBP) 2021/59 ze dne 14. ledna 2021 o jmenování vedoucí mise Evropské unie pro pomoc při integrované správě hranic v Libyi (EUBAM Libya) (EUBAM Libya/1/2021) (Úř. věst. L 26, 26.1.2021, s. 3).

(3)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2021/1009 ze dne 18. června 2021, kterým se mění rozhodnutí Rady 2013/233/SZBP o misi Evropské unie pro pomoc při integrované správě hranic v Libyi (EUBAM Libya) (Úř. věst. L 222, 22.6.2021, s. 18).

(4)  Rozhodnutí politického a bezpečnostního výboru (SZBP) 2021/1048 ze dne 22. června 2021 o prodloužení mandátu vedoucí mise Evropské unie pro pomoc při integrované správě hranic v Libyi (EUBAM Libya) (EUBAM Libya/2/2021) (Úř. věst. L 228, 28.6.2021, s. 1).


31.5.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 148/40


ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2022/847

ze dne 30. května 2022

na podporu úsilí zaměřeného na prevenci a potírání nedovoleného šíření ručních palných a lehkých zbraní a střeliva a obchodování s nimi a proti jejich dopadu v Americe

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 28 odst. 1 a čl. 31 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 19. listopadu 2018 Rada přijala strategii EU proti nedovoleným palným zbraním, ručním palným a lehkým zbraním a střelivu pro ně, nazvanou „Zajištění zbraní, ochrana občanů“ (dále jen „strategie EU pro ruční palné a lehké zbraně“), která stanoví pokyny pro činnost Unie v oblasti ručních palných a lehkých zbraní.

(2)

Na regionální úrovni strategie EU pro ruční palné a lehké zbraně zavazuje Unii a její členské státy k tomu, aby napomáhaly dalším zemím ve zlepšování řízení a zabezpečení státem držených zásob posilováním vnitrostátního legislativního a správního rámce a institucí, které regulují legální dodávky a řízení zásob ručních palných a lehkých zbraní a střeliva pro obranné a bezpečnostní síly.

(3)

Ve strategii se uvádí, že Unie bude ve snaze snížit míru ozbrojeného násilí a trestné činnosti usilovat o synergie s relevantními americkými státy a regionálními organizacemi za účelem omezení nedovoleného šíření ručních palných a lehkých zbraní a obchodování s nimi.

(4)

Latinská Amerika a Karibik jsou šířením a nadměrným hromaděním ručních palných a lehkých zbraní výrazně zasaženy. Americká polokoule se i nadále řadí mezi regiony s nejvyšší mírou násilí na světě. Podle poslední celosvětové studie o vraždách, kterou v roce 2017 vypracoval Úřad OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC), zaznamenal tento region 17,2 vražd na 100 000 obyvatel, což je téměř trojnásobek celosvětového průměru. Převážná většina vražd je páchána palnými zbraněmi, a proto patří boj proti šíření zbraní a střeliva a nedovolenému obchodování s nimi mezi priority meziamerické agendy.

(5)

V souladu se strategií EU pro ruční palné a lehké zbraně Unie posílí dialog a spolupráci s regionálními organizacemi zabývajícími se kontrolou ručních palných a lehkých zbraní tím, že sladí svou činnost s regionálními strategiemi a akčními plány.

(6)

Organizace amerických států (OAS) působí jako sekretariát Meziamerické úmluvy proti nedovolené výrobě palných zbraní, střeliva, výbušnin a dalších souvisejících materiálů a proti nedovolenému obchodování s nimi a koordinuje a provádí v Americe regionální iniciativy pro boj proti nedovoleným ručním palným a lehkým zbraním.

(7)

V dřívější době Unie podporovala činnosti OAS prostřednictvím rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/2010 (1) na podporu boje proti nedovolenému šíření ručních palných a lehkých zbraní a střeliva a obchodování s nimi v Latinské Americe a Karibiku a proti souvisejícímu dopadu. V tomto ohledu se Unie rozhodla financovat uvedenou iniciativu právě za účelem omezení ozbrojeného násilí a trestné činnosti.

(8)

Ve výsledném dokumentu třetí konference Organizace spojených národů o přezkumu pokroku při provádění akčního programu OSN proti nedovoleným ručním palným a lehkým zbraním, jenž byl přijat dne 30. června 2018, státy obnovily svůj závazek k předcházení odklonům ručních palných a lehkých zbraní a boji proti nim. Státy opětovně potvrdily, že jsou odhodlány pokračovat v mezinárodní spolupráci a posilovat spolupráci regionální pomocí lepší koordinace, konzultací, výměny informací a spolupráce operační povahy a se zapojením příslušných regionálních a subregionálních organizací, jakož i donucovacích orgánů, orgánů ochrany hranic a orgánů schvalujících vývoz a dovoz.

(9)

V Agendě pro udržitelný rozvoj 2030 Organizace spojených národů se potvrzuje, že boj proti nedovolenému obchodu s ručními palnými a lehkými zbraněmi je nezbytný pro dosažení mnoha cílů udržitelného rozvoje, včetně cílů v oblastech míru, spravedlnosti a silných orgánů, omezování chudoby, hospodářského růstu, zdraví, genderové rovnosti a bezpečných měst. Prostřednictvím cíle udržitelného rozvoje č. 16.4 se tedy všechny státy zavázaly výrazně omezit toky nezákonných finančních prostředků a zbraní.

(10)

Ve svém programu nazvaném „Zajištění naší společné budoucnosti“, který byl předložen dne 24. května 2018, vyzval generální tajemník Organizace spojených národů k řešení problému nadměrného hromadění konvenčních zbraní a nedovoleného obchodu s nimi a k podpoře přístupů k otázce ručních palných zbraní na úrovni jednotlivých zemí.

(11)

Druhá fáze (dále jen „Fáze II“), která navazuje na předchozí úsilí Unie, zachovává stávající model spočívající v multilateralismu a součinnosti mezi Unií a Organizací amerických států, přičemž činnost, již Unie na tomto poli vyvíjí v celosvětovém měřítku, doplňuje o důraz na region, který je šířením ručních palných a lehkých zbraní, jejich nadměrným hromaděním a obchodováním s nimi vážně zasažen,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   V zájmu provádění strategie EU SALW je účelem tohoto rozhodnutí řešit ozbrojené násilí v Americe. Za tímto účelem Unie financuje projekt popsaný v příloze, jehož cílem je bojovat proti šíření palných zbraní a střeliva a nedovolenému obchodování s nimi a předcházet používání palných zbraní ve vysoce zasažených společenstvích.

2.   V souladu s odstavcem 1 jsou cíle tohoto rozhodnutí následující:

a)

posílit vnitrostátní regulační rámec pro palné zbraně s ohledem na mezinárodní normy a osvědčené postupy;

b)

zlepšit operační kapacitu vnitrostátních orgánů k označování, sledování, skladování a likvidaci palných zbraní;

c)

optimalizovat kontrolu ručních palných zbraní za využití regionálního komunikačního mechanismu pro legální transfery palných zbraní a střeliva (MCTA);

d)

posílit odolnost společenství vůči ozbrojenému násilí a omezit přístup k nedovoleným anebo nežádoucím palným zbraním;

e)

vypracovat středoamerický plán pro palné zbraně, který tamním zemím poskytne praktický nástroj řízení prostřednictvím regionálního a koordinovaného přístupu založeného na důkazech.

3.   Podrobný popis projektu je obsažen v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

1.   Za provádění tohoto rozhodnutí odpovídá vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (dále jen „vysoký představitel“).

2.   Technickým prováděním projektu uvedeného v článku 1 je pověřena OAS.

3.   OAS plní své úkoly pod vedením vysokého představitele. Za tímto účelem uzavře vysoký představitel s OAS nezbytná ujednání.

Článek 3

1.   Finanční referenční částka na provádění projektu financovaného Unií činí 4 240 906 EUR.

2.   Výdaje financované referenční částkou stanovenou v odstavci 1 jsou spravovány v souladu s postupy a pravidly, kterými se řídí souhrnný rozpočet Unie.

3.   Na řádnou správu výdajů uvedených v odstavci 1 dohlíží Komise. Za tímto účelem uzavře s OAS nezbytnou grantovou dohodu. Ta musí stanovit, že OAS je povinna zajistit zviditelnění příspěvku Unie úměrné jeho výši.

4.   Komise usiluje o uzavření grantové dohody uvedené v odstavci 3 co nejdříve po vstupu tohoto rozhodnutí v platnost. Informuje Radu o veškerých obtížích v tomto procesu a o dni uzavření grantové dohody.

Článek 4

1.   Vysoký představitel podává Radě zprávy o provádění tohoto rozhodnutí na základě pravidelných popisných zpráv vypracovávaných ze strany OAS. Rada na základě těchto zpráv provádí hodnocení.

2.   Komise podává zprávy o finančních aspektech projektu podle článku 1.

Článek 5

1.   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

2.   Použitelnost tohoto rozhodnutí končí 36 měsíců po dni uzavření grantové dohody podle čl. 3 odst. 3. Pozbývá však platnosti šest měsíců ode dne svého vstupu v platnost, nebude-li uvedená dohoda v této šestiměsíční lhůtě uzavřena.

V Bruselu dne 30. května 2022.

Za Radu

předsedkyně

C. COLONNA


(1)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/2010 ze dne 17. prosince 2018 na podporu boje proti nedovolenému šíření ručních palných a lehkých zbraní a střeliva a obchodování s nimi v Latinské Americe a v Karibiku a proti souvisejícímu dopadu v rámci strategie EU proti nedovoleným palným zbraním, ručním palným a lehkým zbraním a střelivu do nich, nazvané „Zajistit bezpečnost zbraní a chránit občany“ (Úř. věst. L 322, 18.12.2018, s. 27).


PŘÍLOHA

PROJEKTOVÝ DOKUMENT

BOJ PROTI NEDOVOLENÉMU ŠÍŘENÍ RUČNÍCH PALNÝCH A LEHKÝCH ZBRANÍ A STŘELIVA A OBCHODOVÁNÍ S NIMI A PROTI JEJICH DOPADU NA AMERICKÝCH KONTINENTECH

1.   Souvislosti

Americké kontinenty patří mezi regiony světa, které jsou nejvíce zasaženy ozbrojeným násilím: v roce 2017 zde byla zaznamenána nejvyšší regionální míra vražd – 17,2 vražd na 100 000 obyvatel – , přičemž celosvětový průměr činil 6,1 na 100 000 obyvatel (1). Klíčovými faktory, kterými lze tyto údaje vysvětlit, jsou snadný přístup k palným zbraním a jejich dostupnost v mnoha z těchto zemí. Téměř 75 % vražd v regionu je pácháno palnými zbraněmi (2). Tento region je rovněž jedním z hlavních cílových míst, do nichž směřují palné zbraně určené k nedovolenému obchodování (3).

Především kvůli těmto negativním trendům se šíření palných zbraní a nedovolené obchodování stalo jednou z priorit programu regionu zaměřeného na bezpečnost občanů. S ohledem na vzrůstající spletitost a internacionalizaci zločineckých organizací zdůraznily země na amerických kontinentech význam koordinace a přeshraničních strategií. Z tohoto důvodu se v roce 1997 rozhodly podepsat Meziamerickou úmluvu proti nedovolené výrobě palných zbraní, střeliva, výbušnin a dalších souvisejících materiálů a proti nedovolenému obchodování s nimi (CIFTA), což je první regionální závazná dohoda tohoto druhu. Tato úmluva, kterou ratifikovalo 31 z 34 členských států Organizace amerických států (OAS), je základním nástrojem pro řešení problematiky nezákonného obchodu s ručními palnými zbraněmi v regionu.

Přestože vnitrostátní orgány vyvíjejí nezanedbatelné úsilí, předmětné země dosud nejsou schopny uvedenou úmluvu v plném rozsahu provádět. Komplexnost organizované trestné činnosti, která spočívá v kontrole obchodování se zbraněmi v regionu, včetně specializace práce, koordinačních struktur a internacionalizace operací, dotyčným zemím značně znesnadňuje vyšetřování a stíhání těchto trestných činů. Dané země se rovněž potýkají s obtížemi při dodržování jiných protokolů a provádění strategií, jimiž by bylo možno šíření a dostupnost palných zbraní omezit. Vojenské a bezpečnostní síly neuplatňují protokoly o řízení zásob systematicky, čímž se zvyšuje pravděpodobnost odklonu palných zbraní a střeliva na nezákonný trh, jakož i riziko neplánovaných výbuchů ve skladovacích zařízeních. Označování, vedení záznamů a sledování palných zbraní není v regionu prováděno jednotným způsobem, což hatí vyšetřování trestné činnosti, které by mohlo vést k vysledování původu palných zbraní, k nalezení spojitosti mezi těmito zbraněmi a četnými místy činu a k odhalení sítí nedovoleného obchodování. Hrozí riziko, že tyto postupy nebudou nadále prováděny a nebude zajištěna jejich udržitelnost, neboť neexistují vnitrostátní právní předpisy, které by odrážely povinnosti vyplývající z úmluvy CIFTA a nařizovaly provádění uvedených činností.

Kromě toho se převážná část regionu stále potýká s obtížemi při úsilí o zajištění blahobytu komunit vyznačujícími se vysokou mírou chudoby a nezaměstnanosti, nedostatečným přístupem k veřejným službám a dalšími okolnostmi, které je staví do zranitelné situace. U příslušníků těchto komunit existuje větší pravděpodobnost, že se stanou oběťmi nebo pachateli ozbrojeného násilí. Má-li se tedy tomuto koloběhu násilí zabránit, nestačí zaměřit se pouze na politiku kontroly zbraní. Je nezbytné se zabývat uvedenými rizikovými faktory a posílit odolnost členů komunity. Pro snížení míry ozbrojeného násilí v regionu má zásadní význam kombinace represivních a preventivních politik. S cílem reagovat na uvedené výzvy schválily členské státy OAS v roce 2019 první akční plán pro tuto polokouli, který má sloužit jako vodítko při navrhování veřejných politik za účelem prevence a omezování případů úmyslného zabití, a to s ohledem na rámec Meziamerického programu pro předcházení násilí a trestné činnosti. Akční plán obsahuje sérii 28 doporučení týkajících se 1) získávání, šíření a využívání informací a vědeckých poznatků; 2) navrhování a provádění politik prevence a 3) trestního soudnictví.

V této souvislosti poskytuje Odbor veřejné bezpečnosti OAS (DPS/OAS) od roku 2007 podporu zemím na amerických kontinentech s cílem zlepšit jejich kapacitu nezbytnou pro plnění povinností a uplatňování mandátů (4) stanovených v úmluvě CIFTA za účelem předcházení násilí a trestným činům, zejména mezi nejzranitelnějšími skupinami obyvatelstva. V roce 2019 DPS/OAS po pětileté pauze obnovil pomocí finančních prostředků od Evropské unie své operační programy. Projekt „Boj proti nedovolenému šíření ručních palných a lehkých zbraní a střeliva a obchodování s nimi v Latinské Americe a Karibiku a proti souvisejícímu dopadu“ byl zahájen v roce 2019 a skončil v roce 2021. Jedná se o komplexní iniciativu zaměřenou na kontrolu zbraní, která je prováděna v rámci programu pomoci DPS v oblasti kontroly zbraní a střeliva (PACAM); zohledňuje poznatky získané z předchozích činností a vychází z úspěšných výsledků s cílem dále pokročit v provádění úmluvy CIFTA a v regionálních mandátech v oblasti předcházení trestné činnosti. Pandemie covidu-19 a omezující opatření, která země přijaly v zájmu jejího řešení, však měly přímý dopad na provádění projektu, zejména na ty činnosti, které musí být prováděny přímo na místě a v jejichž případě je zapotřebí přímé odborné přípravy úředníků a dohledu nad nimi (jako je likvidace a označování ručních palných a lehkých zbraní). Kromě toho byly vlády méně disponibilní pro účely spolupráce a účasti na projektových činnostech, neboť se jejich úsilí zaměřilo na řešení bezprecedentní zdravotní krize. V důsledku toho musel být rozsah projektu upraven, což mělo určitý dopad na očekávané výsledky.

Vzhledem k těmto výzvám, jakož i k rostoucím potřebám zemí (neočekávalo se, že v rámci tříleté iniciativy budou jejich potřeby v plné míře naplněny) bude v rámci fáze II projektu předmětným zemím nadále poskytována komplexní podpora, přičemž cílem bude zajistit vlastní odpovědnost těchto zemí za uvedené procesy. Ze zkušeností DPS/OAS vyplývá, že k udržení pokroku a dalších zlepšení v oblasti kontroly palných zbraní a předcházení ozbrojenému násilí a trestné činnosti je nezbytná soustavná podpora, a proto bude během této nové fáze zohledněn význam dlouhodobých strategií s cílem zajistit smysluplnou a udržitelnou změnu bezpečnostních politik a podmínek.

2.   Technický přístup

Během fáze II bude DPS/OAS i nadále uplatňovat holistický přístup, který kombinuje represivní a preventivní aspekty s normativními a operativními činnostmi, s cílem řešit komplexní problematiku ozbrojeného násilí a nedovoleného obchodování v regionu. Jak se ukázalo v jiných regionech, základem účinných politik v oblasti kontroly palných zbraní je moderní, soudržný a harmonický legislativní rámec, jenž je v souladu s mezinárodním normativním rámcem. Legislativní změny musí doprovázet zlepšení kapacit zemí, pokud jde o uvádění právních předpisů do praxe a jejich uplatňování. Tím, že se projekt zaměří na obě uvedené stránky, bude možno současně řešit potřeby zemí a podporovat dlouhodobé a udržitelné změny. Činnosti zaměřené na posílení kontroly palných zbraní a omezení jejich dostupnosti bude doplňovat preventivní přístup ke snížení poptávky v komunitách, které jsou značně zasaženy ozbrojeným násilím, přičemž zvláštní důraz bude kladen na prevenci genderově podmíněného násilí souvisejícího se zneužíváním palných zbraní. Opatření na podporu bezpečných postupů mezi občany příslušných komunit, jakož i řešení konfliktů, pomoc obětem a osobám, které byly vystaveny násilí, a dobrovolný návrat ručních palných a lehkých zbraní a střeliva mají za cíl zlepšit odolnost společenství vůči ozbrojenému násilí.

V rámci navrhované koncepce tohoto projektu převezme DPS/OAS prostřednictvím projektu PACAM úlohu koordinační a prováděcí agentury, přičemž bude uplatňovat přístup založený na spolupráci s dalšími agenturami působícími v této oblasti a s vnitrostátními orgány. S využitím politických fór a komunikačních kanálů OAS určí DPS/OAS země regionu, které potřebují podporu, a bude s nimi spolupracovat v rámci zvláštních dohod nezbytných pro konsolidaci pomoci. V rámci projektu bude jednotlivým zemím poskytnuta konkrétní a cílená podpora, neboť každá země nemusí mít stejné potřeby a nedostatky. Podpora v rámci všech složek projektu nebude poskytována všem z nich. DPS/OAS bude naopak nadále uplatňovat předchozí úspěšný přístup projektu PACAM: bude mapovat a určovat potřeby jednotlivých zemí, zapojovat orgány a vypracovávat plány pomoci, jakož i vysílat mise. Kromě toho se DPS/OAS bude s ohledem na poznatky získané při uzpůsobování projektových činností během pandemie snažit optimalizovat zdroje, pokud možno za využití virtuálního prostředí a technologických nástrojů.

Se zřetelem k různým dopadům ozbrojeného násilí na ženy, muže, dívky a chlapce, jakož i na zranitelné skupiny obyvatelstva budou navíc během fáze II i nadále zohledňovány genderové a lidskoprávní otázky. To mimo jiné znamená začlenění žen do všech úrovní provádění projektů a podporu vyváženějšího podílu žen v rámci projektových činností jakožto příjemců intervencí. Při činnostech v oblasti předcházení násilí bude zvláštní pozornost věnována potřebám žen a dívek, pokud jde o bezpečnost a ochranu v rámci jejich komunit a jejich zapojení do hledání řešení těchto výzev, jakož i začlenění složek zaměřených výhradně na řešení genderově podmíněného násilí.

3.   Celkový cíl

Posílit schopnost členských států OAS řešit ozbrojené násilí v regionu tím, že budou podpořena opatření pro boj proti šíření palných zbraní a střeliva a proti nedovolenému obchodování s nimi a bude se předcházet používání palných zbraní ve vysoce zasažených komunitách.

4.   Popis intervenčních strategií projektů

Cíl 1: posílit vnitrostátní regulační rámec pro palné zbraně s ohledem na mezinárodní normy a osvědčené postupy

Činnosti

Určení zemí, jimž bude přednostně poskytována pomoc při legislativním přezkumu, přičemž východiskem bude posouzení potřeb a zřetel bude brán na země, na něž jsou zacíleny operační složky projektu.

Technická pomoc poskytovaná příslušným zemím při přezkumu právních předpisů a normativního rámce s ohledem na mezinárodní normy a vnitřní harmonizaci mandátů, jakož i začlenění genderového hlediska.

Vypracování regionálních standardů v oblasti fyzické bezpečnosti a řízení zásob a likvidace ručních palných a lehkých zbraní a střeliva.

Vypracování regionálních doporučení týkajících se předcházení genderově podmíněnému násilí souvisejícímu se zneužíváním palných zbraní.

Vytvoření elektronické databáze s cílem usnadnit přístup k normám pro palné zbraně a dalším příslušným pokynům (např. úmluva CIFTA, vzorové právní předpisy, Přehled modulů provádění kontrol ručních palných zbraní (MOSAIC) a mezinárodní technické pokyny k problematice munice (IATG)) a s cílem zprostředkovat přístup k normám týkajícím se jednotlivých oblastí kontroly palných zbraní a usnadnit jejich uplatňování, a to díky vyhledávači a uspořádání jednotlivých norem do kategorií pomocí štítků, což by uživatelům umožnilo rychle nalézt veškerá související pravidla pro danou oblast zájmu.

Výstupy

Nejméně šesti zemím v regionu bude poskytnuta legislativní pomoc za účelem zlepšení vnitrostátního normativního rámce pro palné zbraně, a to s ohledem na mezinárodní normy a genderové hledisko.

Budou vypracovány regionální normy pro fyzickou bezpečnost a řízení zásob a budou poskytnuty všem členským státům OAS.

Budou vypracovány regionální normy pro likvidaci ručních palných a lehkých zbraní a střeliva a budou poskytnuty všem členským státům OAS.

Budou vypracována regionální doporučení pro předcházení genderově podmíněnému násilí souvisejícímu se zneužíváním palných zbraní a budou poskytnuta všem členským státům OAS.

Bude vytvořena a zpřístupněna elektronická databáze norem a pokynů v oblasti ručních palných a lehkých zbraní, aby ji mohly země využívat.

Cíl 2: zlepšit operační kapacitu vnitrostátních orgánů, pokud jde o označování, sledování, skladování a likvidaci palných zbraní

Činnosti

Vypracování a poskytování specializované odborné přípravy pro vnitrostátní personál v oblasti fyzické bezpečnosti a řízení zásob, označování a vedení záznamů, jakož i likvidace ručních palných a lehkých zbraní a střeliva. Uspořádání regionálních seminářů odborné přípravy, na nichž budou moci zaměstnanci mimo jiné sdílet osvědčené postupy a zlepšit spolupráci, a vnitrostátních kurzů zaměřených na konkrétní potřeby jednotlivých zemí.

Pokročilá odborná příprava v oblasti likvidace výbušného materiálu určená technikům z příslušných zemí, pořádaná ve spolupráci se španělským ministerstvem obrany.

Technická pomoc a zdroje pro provádění vnitrostátních plánů na likvidaci zbraní a zastaralé, zabavené nebo přebytečné munice.

Technická pomoc a podpora při označování palných zbraní a vedení záznamů, včetně poskytnutí nezbytného vybavení.

Vypracování plánů udržitelnosti společně se zeměmi, které dostávají podporu prostřednictvím projektu.

Výstupy

Nejméně v 10 zemích proběhne likvidace palných zbraní a střeliva, v jejímž rámci bude zničeno nejméně 150 tun střeliva a 35 000 zabavených, zastaralých, nebezpečných nebo nadbytečných ručních palných a lehkých zbraní.

Alespoň 200 vnitrostátních pracovníků bude proškoleno v oblasti likvidace ručních palných a lehkých zbraní a střeliva.

Nejméně 12 zemím bude poskytnuta technická pomoc při označování a vedení záznamů o palných zbraních.

Alespoň 150 vnitrostátních pracovníků bude proškoleno v oblasti označování zbraní a vedení záznamů.

Nejméně ve třech zemích budou zmodernizovány vnitrostátní registry palných zbraní.

Nejméně v 10 zemích bude zlepšena bezpečnost institucionálních zásob.

Budou uspořádány dva regionální semináře o osvědčených postupech v oblasti fyzické bezpečnosti a řízení zásob, přičemž nejméně 80 úředníků z alespoň 15 zemí získá příslušnou certifikaci.

Nejméně 45 pracovníků z 10 zemí získá certifikaci úrovně 3 pro likvidaci výbušného materiálu jakožto technici EOD.

Budou vyvinuty nástroje a pokyny pro vypracování národních akčních plánů a budou dány k dispozici zemím, jimž je v rámci projektu poskytována pomoc.

Vnitrostátní orgány alespoň 20 % zemí, které přijímají pomoc, navrhnou a schválí národní akční plány.

Cíl 3: optimalizovat kontrolu ručních palných zbraní za využití nástrojů informačních technologií

Činnosti

Naprogramování elektronického systému pro regionální komunikační mechanismus pro legální transfery palných zbraní a střeliva (MCTA), což je regionální mechanismus pro oznamování a výměnu informací o povolených transferech palných zbraní, jehož rámec a technické požadavky byly vypracovány během fáze I. Tento systém zohledňuje pozitivní zkušenosti Evropské unie a umožní zemím rychle identifikovat slabá místa a rizika odklonu v mezinárodním legálním obchodu s palnými zbraněmi a nahlašovat je. Vzhledem k tomu, že v téměř 50 % zemí v regionu neexistuje vnitrostátní elektronický systém udělování licencí, bude prozkoumána možnost naprogramování výše uvedeného systému tak, aby jej dotyčné země mohly používat jako vnitrostátní systém.

Zavedení elektronického systému MCTA v rámci pilotní fáze, přičemž bude poskytnuta odborná příprava vnitrostátním orgánům, a zapracování nezbytných oprav.

Modernizace virtuální komunity pro výměnu informací, která byla vyvinuta během fáze I, aby se stala znalostní platformou pro palné zbraně využívanou na celé polokouli s funkcemi, jako je i) automatické zadávání a sledování údajů o systému kontroly palných zbraní a stavu provádění dohody CIFTA; ii) úložiště údajů pro vnitrostátní orgány; iii) přehled pro vizualizaci stavu a komplexnosti systému kontroly palných zbraní.

Modernizace programového vybavení pro kontrolu inventáře ručních palných a lehkých zbraní a střeliva a jeho další poskytnutí zemím v regionu, pro které by mohlo být toto IT řešení vyvinuté během fáze I přínosné.

Výstupy

V 5 zemích bude jako pilotní projekt naprogramován a zaveden elektronický systém pro regionální komunikační mechanismus pro legální transfery palných zbraní a střeliva.

Programové vybavení pro kontrolu inventáře ručních palných a lehkých zbraní a střeliva bude na základě zpětné vazby od uživatelů vylepšeno a bude zavedeno alespoň v dalších čtyřech zemích.

Bude vyvinuta znalostní platforma pro palné zbraně pro celou polokouli, v níž budou zaregistrována kontaktní místa pro alespoň 15 zemí.

Dvakrát ročně se uskuteční setkání národních kontaktních míst s cílem podnítit dialog a spolupráci.

Cíl 4: posílit odolnost komunit vůči ozbrojenému násilí a omezit přístup k nedovoleným anebo nežádoucím palným zbraním

Činnosti

Používání metodiky programu OASIS alespoň v jedné další komunitě, která je výrazně zasažena ozbrojeným násilím. Účelem programu OASIS je podpořit sociálně odpovědné chování v komunitách vážně zasažených ozbrojeným násilím; jeho součástí je počáteční posouzení komunity a dostupné mechanismy pro předcházení násilí a pomoc obětem. Program nabízí každodenní mimoškolní aktivity pro ohrožené mladé lidi a odbornou přípravu pro četné místní zúčastněné strany v komunitách v oblasti předcházení násilí a pomoci obětem.

Vytvoření komunitního referenčního střediska pro pomoc obětem, rodinám a svědkům násilí a trestné činnosti páchané palnými zbraněmi s cílem zastavit koloběh násilí.

Rozvoj regionálního vzdělávacího programu odborné přípravy s cílem předcházet genderově podmíněnému násilí a řešit jej.

Rozvoj a provádění nejméně dvou komunitních kampaní zaměřených na sběr zbraní, včetně vzdělávacích strategií zaměřených na zvyšování povědomí obyvatelstva a motivaci k dobrovolnému návratu zbraní. V rámci těchto kampaní bude vyzdvižena souvislost mezi genderově podmíněným násilím a zneužíváním palných zbraní, neboť většina obětí takového násilí byla zastrašována či zavražděna právě jimi (5).

Podpora vnitrostátních a místních orgánů při sběru, skladování, přepravě a likvidaci sebraných ručních palných a lehkých zbraní a střeliva. V zájmu optimalizace zdrojů budou tyto aktivity koordinovány s činnostmi prováděnými v rámci cíle 2 projektu.

Výstupy

Budou zlepšeny kapacity alespoň dvou vysoce rizikových zranitelných komunit s cílem podporovat ohrožené mladé lidi, pomáhat obětem a osobám, které byly vystaveny násilí, a předcházet ozbrojenému násilí.

Zlepší se praktické dovednosti alespoň 160 studentů ze dvou vysoce rizikových zranitelných komunit, a to prostřednictvím odborné přípravy a každodenních mimoškolních aktivit.

Nejméně 150 osob z řad tvůrců politik, vládních úředníků, poskytovatelů služeb, vedoucích představitelů komunit, učitelů, rodičů a občanské společnosti bude proškoleno tak, aby byly schopny předcházet genderově podmíněnému násilí a zastavit je, jakož i pomáhat obětem.

Bude vytvořeno a zprovozněno jedno referenční středisko pro osoby, které byly vystaveny násilí, rodiny a svědky.

Budou připraveny a provedeny alespoň dvě komunitní kampaně zaměřené na sběr zbraní.

Cíl 5: vypracovat středoamerický plán pro palné zbraně, který tamním zemím poskytne praktický nástroj řízení, a to prostřednictvím regionálního, koordinovaného a fakticky podloženého přístupu

Činnosti

Příprava metodiky pro vypracování středoamerického plánu, a to v konzultaci s odborníky v této oblasti a za validace ze strany příslušných zemí.

Příprava posouzení potřeb v konzultaci s vládami zemí Střední Ameriky.

Vypracování návrhu středoamerického plánu pro palné zbraně, a to se zřetelem k posouzení potřeb, mezinárodním právním rámcům a osvědčeným postupům.

Validace návrhu plánu formou konzultací s příslušnými zeměmi a zúčastněnými stranami.

Vnější komunikace a informační činnost s cílem motivovat partnery, aby uplatňování středoamerického plánu pro palné zbraně podpořili.

Výstupy

Bude připravena metodika pro vypracování plánu a bude validována spolu se zúčastněnými stranami.

Bude připraveno posouzení potřeb pro určení hlavních hrozeb, nedostatků, slabých míst a priorit zemí Střední Ameriky.

Uskuteční se dva pracovní semináře s cílem shromáždit vstupní informace a zpětnou vazbu týkající se středoamerického plánu pro palné zbraně, s účastí vnitrostátních orgánů a organizací činných v dané oblasti.

Bude vypracován středoamerický plán pro palné zbraně a bude prezentován zemím dotčeného regionu.

Bude připravena komunikační kampaň pro šíření středoamerického plánu pro palné zbraně, pro jeho schválení na politické úrovni a pro získání podpory partnerů ve prospěch jeho uplatňování.

5.   Trvání

Celková odhadovaná doba trvání komplexní regionální fáze II činí 36 měsíců.

6.   Subjekt pověřený technickým prováděním

Technickým prováděním tohoto programu je pověřen Odbor veřejné bezpečnosti generálního sekretariátu Organizace amerických států (DPS/OAS). DPS/OAS má z hlediska podpory zemí amerických kontinentů výhodné postavení, neboť působí jako technický spolusekretariát úmluvy CIFTA a zároveň jako technický a operační subjekt OAS v uvedené oblasti. V této roli prováděl DPS/OAS projekty a programy na podporu členských států OAS při plnění jejich povinností, spočívajících v zajištění bezpečnosti vnitrostátních zásob palných zbraní, provádění legislativních opatření s cílem zařadit nedovolenou výrobu palných zbraní a obchodování s nimi mezi trestné činy podle vnitrostátního práva, ve vyžadování označování palných zbraní a výměně informací s dalšími signatáři úmluvy CIFTA ohledně informací o sledování a modelů nedovoleného obchodování. Žádná jiná regionální či subregionální organizace působící na celém území obou amerických kontinentů nemá politický vliv, technické odborné znalosti ani zeměpisný dosah, aby mohla poskytovat podporu a pomoc všem tamním 35 státům.

Během fáze II provádění projektu bude DPS/OAS rovněž pokračovat v koordinaci a spolupráci s dalšími institucemi a organizacemi. DPS/OAS řadu z nich zapojil již do fáze I a předpokládá, že v konkrétních otázkách podpory předmětné iniciativy v daném regionu bude spolupráce pokračovat, mimo jiné s Regionálním střediskem OSN pro mír, odzbrojení a rozvoj v Latinské Americe a Karibiku (UNLIREC), Prováděcí agenturou Karibského společenství pro boj proti trestné činnosti a pro zajištění bezpečnosti (CARICOM IMPACS), Meziamerickým centrem pro otázky obrany, Poradním týmem pro řízení střeliva při Ženevském mezinárodním centru pro humanitární odminování (AMAT GICHD), Humanitární nadací Golden West, Interpolem, Ministerstvem zahraničí USA a Výcvikovým střediskem pro humanitární odminování při Ministerstvu obrany USA. DPS se zaměřuje na navázání úzkého vztahu se všemi těmito dalšími subjekty, které v dané oblasti rovněž působí, a to s cílem maximalizovat přínosy akce využitím navzájem se doplňujících odborných poznatků uvedených organizací. V průběhu fáze II bude záměrem DPS/OAS zejména posílit spolupráci se subregionálními organizacemi, jako je CARICOM IMPACS a SICA (Středoamerický integrační systém), v zájmu podpory uplatňování karibského plánu pro palné zbraně a v zájmu koordinace vypracování středoamerického plánu pro palné zbraně.

7.   Relevantnost

A.   „Zajistit bezpečnost zbraní a chránit občany“: strategie EU proti nedovoleným palným zbraním, ručním palným a lehkým zbraním a střelivu do nich, přijatá Radou dne 19. listopadu 2018

Cíle, činnosti a očekávané výsledky tohoto projektu jsou v souladu s cíli a přístupem strategie Evropské unie „Zajistit bezpečnost zbraní a chránit občany“. V tomto ohledu se Rada Evropské unie rozhodla financovat fázi I této iniciativy proto, aby se dostalo podpory multilateralismu a součinnosti mezi Evropskou unií a OAS s cílem omezit ozbrojené násilí a trestnou činnost, a dále proto, že fáze I zohledňovala priority stanovené ve strategii. Fáze II, která na popsané úsilí navazuje, zachovává stávající model a přístup, přičemž činnost, již EU na tomto poli vyvíjí v celosvětovém měřítku, doplňuje o důraz na region, který je šířením ručních palných a lehkých zbraní, jejich nadměrným hromaděním a obchodováním s nimi vážně zasažen.

Konkrétně se fáze II zabývá následujícími prioritami strategie:

2.1.

Posílení normativního rámce Prostřednictvím činností v rámci cíle 1 předmětné akce bude usilováno o zajištění toho, aby země harmonizovaly své právní předpisy s mezinárodními normami a aby disponovaly dostupnými nástroji pro lepší provádění úmluv;

2.2.2.

Kontroly vývozu palných zbraní a střeliva pro ně: Vývoj elektronického nástroje MCTA pro cíl 3 zohledňuje význam kontrol legálního obchodu, aby se zabránilo odklonu na nezákonný trh;

2.2.3.

Bezpečné řízení zásob ručních palných a lehkých zbraní a střeliva: Cíl 2 obnáší řadu činností zaměřených na fyzickou bezpečnost a řízení zásob, včetně odborné přípravy úředníků a technické a materiální pomoci v zájmu zlepšení postupů a zařízení, a to v souladu s mezinárodními normami MOSAICS a IATG;

2.2.4.

Odpovědná likvidace ručních palných a lehkých zbraní a střeliva pro ně: Cíl 2 zahrnuje odbornou přípravu, materiální pomoc, dohled a certifikaci procesů likvidace palných zbraní a střeliva v případě zemí, které o takovou podporu požádají;

2.2.5.

Průřezové otázky: Cíl 3 zahrnuje řadu IT řešení a nástrojů na podporu spolupráce a sdílení informací napříč zeměmi daného regionu.

Aby bylo možno maximalizovat dopad těchto činností, bude DPS/OAS podporovat doplňkové aktivity, včetně snižování poptávky po palných zbraních prováděním preventivních opatření a programů zaměřených na sběr zbraní, jakož i vypracování středoamerického plánu coby konkrétního nástroje, díky němuž bude v daném regionu možno koordinovat úsilí a posílit jej.

B.   Rozhodnutí Rady EU 2011/428/SZBP ze dne 18. července 2011 na podporu činnosti Úřadu Organizace spojených národů pro otázky odzbrojení za účelem provádění akčního programu Organizace spojených národů k prevenci, potírání a vymýcení nezákonného obchodu s ručními palnými a lehkými zbraněmi ve všech jeho aspektech (6)

Toto rozhodnutí Rady podporuje tři hlavní cíle, a to: 1) provádění Akčního programu OSN k prevenci, potírání a vymýcení nezákonného obchodu s ručními a lehkými zbraněmi ve všech jeho aspektech na celosvětové i regionální úrovni, 2) podpora provádění mezinárodního nástroje pro sledování a 3) podpora vypracování a provádění technických pokynů OSN pro řízení zásob střeliva.

Každý z těchto cílů je v souladu s celkovými cíli zvláštních ustanovení Meziamerické úmluvy proti nedovolené výrobě palných zbraní, střeliva, výbušnin a dalších souvisejících materiálů a obchodování s nimi a postupy v rámci této úmluvy. Uvedená úmluva stanoví několik povinných doporučení pro státy, které jsou jejími stranami, včetně stanovení soudní příslušnosti pro trestné činy; povinného označování palných zbraní; vedení záznamů za účelem sledování zbraní; zlepšení kontrol transferů a mezinárodní spolupráce. Prostřednictvím postupů v rámci úmluvy CIFTA na období 2018–2022 se dostává podpory cílům států, které jsou jejími stranami, v uvedených oblastech, a to v souladu s akčním programem OSN a Protokolem proti nedovolené výrobě střelných zbraní a jejich součástí, dílů a střeliva a obchodování s nimi, který doplňuje Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu.

DPS/OAS nadále provádí operační programy, jejichž účelem je podporovat země při budování kapacit nezbytných pro plnění povinností vyplývajících z dohody CIFTA. Fáze II byla navržena tak, aby tato pomoc pokračovala, se zohledněním priorit stanovených smluvními stranami úmluvy CIFTA v rámci postupů na období 2018–2022, zejména pokud jde o: 1) označování a sledování palných zbraní; 2) dovoz a vývoz; 3) legislativní opatření a 4) řízení a likvidaci zásob.

8.   Předkládání zpráv

DPS/OAS bude vypracovávat pravidelné zprávy v souladu s dojednanou pověřovací dohodou.

9.   Celkové náklady

Celková odhadovaná výše finančních prostředků požadovaných od EU na provádění fáze II činí přibližně 4,2 milionu EUR. Generální sekretariát OAS poskytne věcné příspěvky na provádění programu a bude usilovat o další věcnou podporu (jako byla například podpora poskytnutá španělskou vládou ve fázi I).


(1)  UNODC, Global Study on Homicide (Celosvětová studie o vraždách). 2019. https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/global-study-on-homicide.html

(2)  Tamtéž.

(3)  Podle celosvětové studie o obchodování s palnými zbraněmi představují Střední a Jižní Amerika společně se západní Asií 80 % cílových míst nedovoleného obchodování s palnými zbraněmi (UNODC, 2020).

(4)  V letech 2007 až 2015 prováděl DPS/OAS iniciativy programu pomoci v oblasti kontroly zbraní a střeliva (PACAM). Z těchto činností mělo prospěch 25 členských států OAS, přičemž v rámci celého regionu bylo označeno více než 290 000 palných zbraní a zničeno dalších 60 000 zbraní a více než 1 700 tun střeliva.

(5)  https://unoda-web.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2019/07/MOSAIC-06.10-2017EV1.0.pdf

(6)  Úř. věst. L 188, 19.7.2011, s. 37..


31.5.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 148/50


ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2022/848

ze dne 30. května 2022,

kterým se mění rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/1464 o prosazování účinné kontroly vývozu zbraní

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 28 odst. 1 a čl. 31 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 12. října 2020 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2020/1464 (1).

(2)

Rozhodnutí (SZBP) 2020/1464 stanoví prováděcí období u činností podle článku 1 uvedeného rozhodnutí na 24 měsíců ode dne uzavření dohody o financování podle čl. 3 odst. 3 uvedeného rozhodnutí.

(3)

Dne 9. února 2022 požádal Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) jakožto prováděcí agentura o povolení Unie k prodloužení prováděcího období rozhodnutí (SZBP) 2020/1464 na 36 měsíců, tedy do 30. listopadu 2023, a to vzhledem k výzvám, které plynou z pokračující pandemie COVID-19.

(4)

Úřad BAFA rovněž požádal o uspořádání jedné další konference pro partnerské země s pokročilými systémy kontroly vývozu a jedné další akce zaměřené na hodnocení v polovině období.

(5)

Pokračování činností podle článku 1 rozhodnutí (SZBP) 2016/2356 včetně obou nových činností přidaných tímto rozhodnutím Rady se může uskutečnit do dne 30. listopadu 2023 bez jakýchkoli dopadů na finanční zdroje.

(6)

Článek 5 rozhodnutí (SZBP) 2020/1464 a pododdíly 5.2.5 a 5.2.6 a oddíl 10 přílohy uvedeného rozhodnutí by měly být odpovídajícím způsobem změněny,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí (SZBP) 2020/1464 se mění takto:

1)

článek 5 se nahrazuje tímto:

„Článek 5

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí a pozbývá platnosti dnem 30. listopadu 2023.“;

2)

příloha se mění takto:

a)

znění pododdílu 5.2.5 se nahrazuje tímto:

„5.2.5

Konference pro partnerské země s pokročilými systémy kontroly vývozu

V rámci tohoto projektu budou v Bruselu uspořádány dvě až dvoudenní konference. Každá konference bude sloužit jako fórum pro diskuse na pokročilé úrovni mezi odborníky Unie a vysoce postavenými zástupci (v oblasti politiky, udělování licencí a vymáhání) přijímajících zemí s pokročilými systémy kontroly vývozu.

Na obou konferencích budou mít zúčastněné přijímající země příležitost:

a)

získat informace o nejnovějším vývoji v oblasti obchodu se zbraněmi (například o stávajících způsobech zadávání zakázek, dopadech nových technologií a otázkách souvisejících s bezpečnostní politikou, jako jsou hybridní hrozby); a

b)

diskutovat a vyměňovat si názory na to, jak lze v rámci jejich vlastního vnitrostátního systému kontroly vývozu provést nedávné změny a zlepšení kontrol obchodu se zbraněmi.“;

b)

znění pododdílu 6.2.5 se nahrazuje tímto:

„5.2.6

Akce zaměřené na hodnocení

S cílem vyhodnotit činnosti prováděné podle tohoto rozhodnutí a posoudit jejich dopad budou v Bruselu uspořádána tři zasedání zaměřená na hodnocení (dvě v polovině období a jedno závěrečné), pokud možno bezprostředně navazující na pravidelné zasedání Pracovní skupiny pro vývoz konvenčních zbraní (COARM).

Obě hodnocení v polovině období bude mít podobu pracovních seminářů, jichž se zúčastní členské státy. Pracovní semináře mohou být maximálně jednodenní.

Závěrečné hodnocení proběhne v podobě akce za účasti přijímajících zemí a členských států, která se uskuteční v Bruselu. Na závěrečnou hodnotící akci budou přizváni až dva zástupci (příslušní vládní úředníci) z každé přijímající země.“;

c)

znění oddílu 10 se nahrazuje tímto:

„10.

Délka provádění

Projekt bude ukončen dne 30. listopadu 2023.“

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 30. května 2022.

Za Radu

předsedkyně

C. COLONNA


(1)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/1464 ze dne 12. října 2020 o prosazování účinné kontroly vývozu zbraní (Úř. věst. L 335, 13.10.2020, s. 3).


31.5.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 148/52


ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2022/849

ze dne 30. května 2022,

kterým se mění rozhodnutí 2013/255/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 31. května 2013 přijala Rada rozhodnutí 2013/255/SZBP (1).

(2)

Dne 27. května 2021 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2021/855 (2), kterým byla platnost omezujících opatření stanovených v rozhodnutí 2013/255/SZBP prodloužena do 1. června 2022.

(3)

Na základě přezkumu rozhodnutí 2013/255/SZBP by měla být platnost omezujících opatření v něm stanovených prodloužena do 1. června 2023.

(4)

Měly by být aktualizovány a změněny položky na seznamu fyzických a právnických osob a subjektů uvedeném v příloze I rozhodnutí 2013/255/SZBP týkající se 18 fyzických osob a 13 subjektů.

(5)

Ze seznamu obsaženého v příloze I rozhodnutí 2013/255/SZBP by měly být vypuštěny položky týkající se dvou zemřelých osob.

(6)

V návaznosti na rozsudek Tribunálu ze dne 16. března 2022. by měla být ze seznamu obsaženého v příloze I rozhodnutí 2013/255/SZBP vypuštěna položka týkající se jedné osoby.

(7)

Rozhodnutí 2013/255/SZBP by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2013/255/SZBP se mění takto:

1)

název se nahrazuje tímto:

„Rozhodnutí Rady 2013/255/SZBP ze dne 31. května 2013 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii“;

2)

článek 34 se nahrazuje tímto:

„Článek 34

Toto rozhodnutí se použije do 1. června 2023. Je průběžně přezkoumáváno. Pokud bude mít Rada za to, že jeho cílů nebylo dosaženo, může je podle potřeby prodloužit nebo změnit.“;

3)

příloha I se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 30. května 2022.

Za Radu

předsedkyně

C. COLONNA


(1)  Rozhodnutí Rady 2013/255/SZBP ze dne 31. května 2013 o omezujících opatřeních vůči Sýrii (Úř. věst. L 147, 1.6.2013, s. 14).

(2)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2021/855 ze dne 27. května 2021, kterým se mění rozhodnutí 2013/255/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii (Úř. věst. L 188, 28.5.2021, s. 90).


PŘÍLOHA

Příloha I rozhodnutí 2013/255/SZBP se mění takto:

1)

v části A („Osoby“) se zrušují tyto položky:

40.

Muhammad Bukhaytan;

262.

Salam Tohme;

293.

Abdelkader Sabra;

2)

v části A („Osoby“) se položky týkající se následujících osob nahrazují tímto:

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„3.

Ali MAMLUK

(také znám jako Ali Mamlouk; Ali Al-Mamlouk; Abu Ayham )

(علي المملوك; أبو أيهم; علي مملوك)

datum narození: 19.2.1946;

místo narození: Damašek, Sýrie;

diplomatický pas č. 983;

pohlaví: muž

Viceprezident Syrské arabské republiky pro bezpečnostní záležitosti. Bývalý vedoucí ředitelství syrské zpravodajské služby podílející se na násilí proti demonstrantům.

9.5.2011

4.

Atif NAJIB

(také znám jako Atef; Atej Najeeb)

(عاطف نجيب)

místo narození: Jablah, Sýrie

hodnost: brigádní generál

pohlaví: muž

Bývalý ředitel ředitelství politické bezpečnosti ve městě Dará. Zapojen do násilí vůči demonstrantům. Člen rodiny Asádů; bratranec prezidenta Bašára Asada.

9.5.2011

28.

Khalid (také znám jako Khaled) QADDUR (také znám jako Qadour, Qaddour, Kaddour)

(خالد قدور)

pohlaví: muž

Přední syrský podnikatel vlastnící podíly nebo působící v odvětví telekomunikací, ropném, plastikářském a tabákovém průmyslu a mající úzké obchodní vztahy s Máherem Asádem. Je spojován s převaděčstvím.

Prostřednictvím svých obchodních činností má prospěch ze syrského režimu a podporuje jej.

Spolupracovník Máhera Asáda, a to i prostřednictvím obchodních činností.

27.1.2015

33.

Ayman JABIR

(také znám jako Aiman Jaber)

(أيمن جابر)

místo narození: Latákie, Sýrie

pohlaví: muž

Přední syrský podnikatel působící a obchodující v odvětví ocelářství, sdělovacích prostředků, spotřebního zboží a ropy. Má finanční podíly nebo zaujímá vedoucí a výkonné pozice v řadě společností a subjektů v Sýrii, mezi něž patří zejména Al Jazira (také známa jako Al Jazerra, El Jazireh, Al Džazíra), Dunia TV a satelitní kanál Sama.

Prostřednictvím své společnosti Al Jazira zprostředkoval Ajmán Džábir (Ayman Jabir) dovoz ropy od firmy Overseas Petroleum Trading do Sýrie.

Prostřednictvím svých obchodních zájmů má Ajmán Džábir prospěch ze syrského režimu a podporuje jej.

Poskytuje přímou podporu milicím spolupracujícím s režimem zvaným „Šabíha“ či Suqur as-Sahraa a hraje při jejich činnostech vedoucí úlohu. Je čestným předsedou sdružení „Wafa lil-Watan“ (věrnost vlasti), které poskytuje pomoc rodinám syrských vojáků a milicí.

Spolupracovník Rámího Maklúfa prostřednictvím obchodních činností a spolupracovník Máhera Asáda v rámci své role v milicích spolupracujících s režimem.

27.1.2015

48.

Samir HASSAN

(سمير حسن)

pohlaví: muž

Přední syrský podnikatel vlastnící podíly nebo působící v řadě odvětví syrského hospodářství. Vlastní podíly nebo má podstatný vliv ve dvou konglomerátech, Amir Group a Cham Holding, majících podíly v odvětví nemovitostí, cestovního ruchu, dopravy a finančnictví. Předseda Syrsko-ruské obchodní rady; prostřednictvím této rady hraje významnou úlohu v hospodářských vztazích s Ruskou federací.

Prostřednictvím hotovostních darů Sámir Hasan (Samir Hassan) podporuje válečné úsilí syrského režimu.

Je spojen s osobami, které mají prospěch ze syrského režimu nebo jej podporují. Je zejména spojen s Rámím Maklúfem a Isámem Anbubou, kteří jsou osobami označenými Radou a mají prospěch ze syrského režimu.

27.9.2014

114.

Emad Abdul-Ghani SABOUNI

(také znám jako Imad Abdul Ghani Al Sabuni)

(عماد عبدالغني صابوني)

datum narození: 1964;

místo narození: Damašek, Sýrie;

pohlaví: muž

Bývalý ministr pro telekomunikace a technologie, ve funkci alespoň do dubna 2014. Jako bývalý ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe syrského režimu proti civilnímu obyvatelstvu. Bývalý ředitel Agentury pro plánování a mezinárodní spolupráci (Planning and International Cooperation Agency – PICC). PICC je vládní agentura přidružená k úřadu předsedy vlády a předkládá zejména pětileté plány, které poskytují hlavní směry pro vládní hospodářskou a rozvojovou politiku.

27.2.2012

139.

Generálmajor Hussam LUQA

(také znám jako Husam, Housam, Houssam; Louqa, Louca, Louka, Luka)

(حسام لوقا)

datum narození: 1964;

místo narození: Damašek, Sýrie;

pohlaví: muž

Bývalý vedoucí Bezpečnostního výboru jižního regionu v letech 2018 až 2020. Bývalý ředitel ředitelství všeobecné bezpečnosti. Generálmajor. Od dubna 2012 do 2. prosince 2018 byl vedoucím odboru ředitelství politické bezpečnosti v Homsu (nahradil brigádního generála Nasra al-Alího). Od 3. prosince 2018 ředitel ředitelství politické bezpečnosti. Od roku 2019 ředitel útvaru všeobecné zpravodajské služby. Odpovědný za mučení členů opozice držených ve vazbě.

24.7.2012

203.

George HASWANI

(také znám jako Heswani; Hasawani; Al Hasawani)

adresa: Provincie Damašek, Yabroud, Al Jalaa St, Sýrie

další informace: Společnost HESCO Engineering and Construction Company Ltd. je registrována na stejné londýnské adrese jako britská firma Savero Ltd.;

pohlaví: muž

Přední syrský podnikatel vlastnící podíly nebo působící v odvětví inženýrství, stavebnictví a ropy a zemního plynu. Vlastní podíly nebo má podstatný vliv v řadě společností a subjektů v Sýrii, zejména v HESCO Engineering and Construction Company, která je jednou z největších inženýrských a stavebních společností.

7.3.2015

204.

Emad HAMSHO

(také znám jako Imad Hmisho; Hamchu; Hamcho; Hamisho; Hmeisho; Hemasho, حميشو)

(حمشو عماد)

adresa: Hamsho Building, 31 Baghdad Street, Damašek, Sýrie

pohlaví: muž

Zastává funkci ve vrcholném vedení společnosti Hamsho Trading. Vzhledem ke své vysoké funkci v Hamsho Trading, dceřiné společnosti holdingu Hamsho International, který byl označen Radou, poskytuje podporu syrskému režimu. Je rovněž spojen s označeným subjektem Hamsho International.

Spolu s dalšími označenými podnikateli, jako je Ajman Džábir, je rovněž místopředsedou Syrské rady uhlí a oceli (Syrian Council of Iron and Steel). Majetek Hamsha zahrnuje společnost Syrian Metal Industries, ocelárnu v blízkosti Damašku, které Hamsho v průběhu války dodával kovový šrot ukořistěný provládními milicemi. Je rovněž spojencem prezidenta Bašára Asada.

7.3.2015

245.

Muhammad Yousef HASOURI

(také znám jako Mohammad Yousef Hasouri; Mohammed Yousef Hasouri)

(محمد يوسف حاصوري)

hodnost: brigádní generál;

pohlaví: muž

Brigádní generál Muhammad Hasouri je vysoký důstojník syrských vzdušných sil, ve funkci po květnu 2011. Zastával funkci náčelníka štábu 50. brigády vzdušných sil a zástupce velitele letecké základny Shayrat. Brigádní generál Muhammad Hasouri je činný v oblasti šíření chemických zbraní a byl zapojen do chemického masakru, k němuž došlo 4. dubna 2017 v Chán Šajchúnu. Jakožto vysoký vojenský důstojník je odpovědný za násilné represe proti civilnímu obyvatelstvu v Sýrii.

18.7.2017

247.

Jayyiz Rayyan AL-MUSA

(také znám jako Jaez Sawada al-Hammoud al-Mousa; Jayez al-Hammoud al-Moussa)

(جايز ريان الموسى)

datum narození: 1954;

místo narození: Hamá, Sýrie

hodnost: generálmajor;

pohlaví: muž

Bývalý guvernér provincie Hasaka, jmenovaný prezidentem Bašárem Asádem, s nímž je spojen.

Má hodnost generálmajora, je vysokým důstojníkem a bývalým náčelníkem štábu syrských vzdušných sil.

Jakožto vysoký důstojník syrských vzdušných sil je odpovědný za násilné represe proti civilnímu obyvatelstvu v Sýrii, včetně útoků za použití chemických zbraní prováděných syrským režimem během jeho působení ve funkci náčelníka štábu syrských vzdušných sil, jak je uvedeno ve zprávě společného vyšetřovacího mechanismu ustaveného OSN.

18.7.2017

271.

Khaled AL-ZUBAIDI

(také znám jako (Mohammed) Khaled/Khalid (Bassam) (al-) Zubaidi/Zubedi

(خالد الزبيدي)

státní příslušnost: syrská;

pozice: spolumajitel společnosti Zubaidi and Qalei LLC, ředitel společnosti Agar Investment Company, generální ředitel společností Al Zubaidi a Al Zubaidi & Al Taweet Contracting Company; ředitel a vlastník společnosti Zubaidi Development Company; spolumajitel společnosti Enjaz Investment Company;

pohlaví: muž

Přední syrský podnikatel pse značnými investicemi ve stavebnictví, včetně 50% podílu ve společnosti Zubaidi and Qalei LLC, která buduje luxusní turistický rezort s názvem Grand Town a s níž syrský režim uzavřel smlouvu na 45 let náhradou za 19–21 % z jejích příjmů. Prostřednictvím svých podnikatelských aktivit, a to zejména prostřednictvím svého podílu na realizaci stavebního projektu Grand Town, má Khaled al-Zubaidi prospěch ze syrského režimu nebo jej podporuje.

Khaled Zubaidi podepsal prostřednictvím jedné ze svých společností „Hijaz Company“ sponzorskou smlouvu (v hodnotě 350 000  USD) se syrským fotbalovým klubem „Wihda FC“. Od roku 2019 člen Svazu syrských obchodních komor.

21.1.2019

283.

Mohammed Nazer JAMAL EDDIN

(také znám jako Nazir Ahmad, Mohammed JamalEddine; Jamal Aldiyn)

(محمد ناذر جمال الدين)

datum narození: 2.1.1962;

místo narození: Damašek, Sýrie;

státní příslušnost: syrská;

Číslo pasu: N 011612445, číslo vydání 00217-L022286 (místo vydání: Syrská arabská republika);

identifikační číslo: 010-30208342 (místo vydání: Syrská arabská republika);

pozice: spoluzakladatel a majoritní akcionář společnosti Apex Development and Projects LLC a zakladatel společnosti A'ayan Company for Projects and Equipment;

pohlaví: muž

Přední podnikatel působící v Sýrii s významnými investicemi ve stavebnictví, včetně kontrolního 90 % podílu ve společnosti Apex Development and Projects LLC, která vytvořila společný podnik v hodnotě 34,8 milionu USD za účelem realizace režimem podporovaného projektu výstavby luxusní rezidenční a obchodní čtvrti Marota City. Svou účastí na developerském projektu Marota City má Mohammed Nazer Jamal Eddin prospěch ze syrského režimu nebo jej podporuje. V květnu 2019 založil Jamal Eddin „Trillium Private JSC“, což je společnost v hodnotě 15 milionů syrských liber, která se zabývá obchodem se stavebními materiály a elektrickými výrobky.

21.1.2019;

284.

Mazin AL-TARAZI

(také znám jako

Image 2
; Mazen al-Tarazi)

(مازن الترزي)

datum narození: září 1962

státní příslušnost: syrská;

pozice: podnikatel;

pohlaví: muž

Přední podnikatel působící v Sýrii se značnými investicemi ve stavebnictví a v odvětví letecké dopravy. Prostřednictvím svých investic a aktivit má Mazin Al-Tarazi prospěch ze syrského režimu nebo jej podporuje. Mazin Al-Tarazi zejména uzavřel dohodu se společností Damascus Cham Holdings o investicích ve výši 320 milionů USD do realizace režimem podporovaného projektu výstavby luxusní rezidenční a obchodní čtvrti s názvem Marota City; byla mu rovněž udělena licence na provozování soukromé letecké společnosti v Sýrii. V září 2019 založil „al-Dana Group Investments LLC“, což je společnost v hodnotě 25 milionů syrských liber, která se zabývá vývozem a dovozem a investuje do turistických zařízení a obchodních komplexů.

21.1.2019;

285.

Samer FOZ

(také znám jako Samir Foz/Fawz; Samer Zuhair Foz; Samer Foz bin Zuhair)

(سامر فوز)

datum narození: 20. květen 1973;

místo narození: Homs, Sýrie / Latákie, Sýrie;

státní příslušnost: syrská, turecká;

číslo tureckého pasu: U 09471711 (místo vydání Turecko; konec platnosti: 21.7.2024);

syrské národní číslo: 06010274705

adresa: Platinum Tower, office no. 2405, Jumeirah Lake Towers, Dubai, UAE

pohlaví: muž

Přední podnikatel působící v Sýrii, který vlastní podíly a zabývá se činnostmi v mnoha odvětvích syrské ekonomiky. Sámer Foz poskytuje syrskému režimu finanční a jinou podporu, včetně financování provládních milicí v Sýrii s názvem Military Security Shield Forces a zprostředkovávání dohod o dodávkách obilovin. V důsledku svých vazeb na syrský režim má rovněž finanční prospěch z přístupu k obchodním příležitostem prostřednictvím obchodu s pšenicí a projektů obnovy

Samer Foz otevřel v roce 2021 závod na rafinaci cukru („Samer Foz Factory“) na podporu cíle syrského režimu zvýšit produkci cukru v celé zemi.

21.1.2019;

287.

Hussam AL QATARJI

(také znám jako Hussam/Hossam Ahmed/Mohammed/Muhammad al-Katerji)

(حسام القطرجي)

datum narození: 1982;

místo narození: Rakká, Sýrie;

státní příslušnost: syrská;

pozice: výkonný ředitel společnosti Katerji Group (také známa jako Al Qatarji, Al Qatrji Company / Qatirji Company / Khatirji Group / Katerji International Group);

pohlaví: muž

Přední podnikatel působící v Sýrii, který je rovněž poslancem syrského parlamentu. Husám al-Katardží (Hussam Al Qatarji) podporuje syrský režim a má z něj prospěch tím, že zprostředkovává obchodní dohody s tímto režimem týkající se ropy a pšenice a má z těchto dohod zisk.

Husám al-Katardží se svou rodinou získal licenci na vytvoření nové banky National Islamic Bank. Rovněž získali od vlády novou cementárnu, a to prostřednictvím jedné ze svých společností – Nabd Contracting and Construction. Expandovali též do odvětví cestovního ruchu, když založili Arman Hotel a společnost Tourist Management LLC. Založili také s ministerstvem cestovního ruchu společný podnik „Bere Aleppo Private JSC“. Husám al-Katardží a jeho rodina rovněž vedou milice v Aleppu. V říjnu 2021 podepsala společnost „Qaterji’s BS Company for Oil Services“ s režimem dohodu o dodávkách čerpacích stanic s palivem v oblastech držených režimem.

21.1.2019

290.

Waseem AL-KATTAN

(وسيم القطان)

(také znám jako Waseem, Wasseem, Wassim, Wasim; Anouar; al-Kattan, al-Katan, al-Qattan, al-Qatan; وسيم قطان, وسيم أنوار القطان)

datum narození: 4.3.1976;

státní příslušnost: syrská;

pozice: předseda obchodní komory v provincii venkovské oblasti v okolí Damašku

příbuzní / obchodní společníci / subjekty nebo partneři / vazby:

Larosa Furniture/Furnishing; Jasmine Fields Company Ltd.; Muruj Cham (Murooj al-Cham) Investment and Tourism Group; Adam and Investment LLC; Universal Market Company LLC; pokladník Svazu syrských obchodních komor

pohlaví: muž

Přední podnikatel působící v Sýrii, který má prospěch ze syrského režimu a podporuje jej. Vlastník několika podniků a holdingových společností se zájmy a aktivitami v různých hospodářských odvětvích, jako jsou nemovitosti, luxusní hotely a obchodní centra. Wasseem Al-Kattan se rychle stal předním podnikatelem díky uvalení daní na zboží pašované do východní Ghúty, která byla v obležení, a nyní se prostřednictvím agresivních forem klientelismu angažuje ve prospěch režimu. Wasseem Al-Kattan má finanční prospěch ze zvýhodněného přístupu k veřejným zakázkám, jakož i licencím a zakázkám udělovaným vládními orgány, a to v důsledku svých úzkých vazeb na režim.

V roce 2020 byl Al-Kattan zvolen členem obchodní komory v Damašku. V listopadu 2021 byl Al-Kattan syrskou vládou jmenován tajemníkem Federace syrských obchodních komor, přestože prohrál ve volbách.

17.2.2020

294.

Khodr Ali TAHER

(také znám jako خضر علي طاهر)

datum narození: 1976;

státní příslušnost: syrská;

pozice: ředitel a majitel společnosti Ella Media Services; zakládající partner společností Castle Security and Protection a Jasmine Contracting Company; předseda a zakládající partner společnosti Syrian Hotel Management Company; manažer a vlastník společnosti Ematel

příbuzní / obchodní společníci / subjekty nebo partneři / vazby:

Citadel for Protection; Guard and Security Services (Castle Security and protection); Ematel LLC (Ematel Communications); Syrian Hotel Management Company; Jasmine Contracting Company;

pohlaví: muž

Přední podnikatel působící v několika odvětvích syrského hospodářství, včetně soukromých bezpečnostních služeb, maloobchodního prodeje mobilních telefonů, hotelového managementu, reklamních služeb, služeb domácích převodů peněz a alkoholických a nealkoholických nápojů.

Podporuje syrský režim a má z něj prospěch prostřednictvím spolupráce v rámci své podnikatelské činnosti a zapojení do pašování a nekalého výnosného obchodování. Khodr Ali Taher je majitelem několika společností a spolumajitelem řady dalších. V rámci svých podnikatelských aktivit spolupracuje s režimem, mimo jiné tím, že se společností Syrian Transport and Tourism Company, jejíž dvě třetiny vlastní ministerstvo cestovního ruchu, založil společný podnik.

17.2.2020“

3)

v části B („Subjekty“) se položky týkající se následujících subjektů nahrazují tímto:

 

Název

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

1.

Bena Properties

Cham Holding Building Daraa Highway – Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq – Sýrie, P.O. Box 9525

Společnost držená Rámím Maklúfem. Největší realitní společnost v Sýrii a realitní a investiční pobočka společnosti Cham Holding; poskytuje syrskému režimu finanční prostředky.

23.6.2011

2.

Al Mashreq Investment Fund (AMIF)

(také pod názvem Sunduq Al Mashrek Al Istithmari)

P.O. Box 108, Damašek, Sýrie;

Tel.: +963 112110059 / 963 112110043;

Fax: +963 933333149

Společnost držená Rámím Maklúfem; poskytuje syrskému režimu finanční prostředky.

23.6.2011

18.

Syriatel

Syriatel Mobile Telecom Building, Amman Road, Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Area, Damašek, Sýrie, P.O. Box 2900;

Tel.: +963 11 61 26 270;

Fax: +963 11 23 73 97 19;

E-mail: info@syriatel.com.sy;

Internetová stránka: http://syriatel.sy/

Poskytuje finanční podporu syrskému režimu: prostřednictvím licenční smlouvy odvádí přinejmenším 50 % svých zisků vládě.

23.9.2011

24.

Mechanical Construction Factory (MCF)

P.O. Box 35202, Industrial Zone, Al-Qadam Road, Damašek, Sýrie

Tel.: +963 011 5810719; +963 11 4474579; +963 11 5810718; +963 11 5810719;

E-mail: info@metallic-sy.com a shaamco@mail.sy

Krycí společnost, kterou využívá CERS k získávání citlivého materiálu.

1.12.2011

25.

Syronics – Syrian Arab Co. for Electronic Industries

Kaboon Street, P.O.Box 5966, Damašek, Sýrie;

Tel.: +963 11 5111352;

Fax: +963 11 5110117

E-mail: info@syronics.com.sy

Krycí společnost, kterou využívá CERS k získávání citlivého materiálu.

1.12.2011

26.

Handasieh – Organization for Engineering Industries

P.O. Box 5966, Abou Bakr Al-Seddeq St., Damašek, Sýrie;

a dále

P.O. Box 2849 Al-Moutanabi Street, Damašek, Sýrie;

a dále

P.O. Box 21120 Baramkeh, Damašek, Sýrie;

Tel.: +96311 2121824; +963 11 2121825; +963 11 2131307;

E-mail: g.o.eng.ind@net.sy

Krycí společnost, kterou využívá CERS k získávání citlivého materiálu.

1.12.2011

34.

Syrian Lebanese Commercial Bank

Syrian Lebanese Commercial Bank Building, 6th Floor, Makdessi Street, Hamra, P.O. Box 11-8701, Bejrút, Libanon;

pobočka Hamra: Hamra Street, Darwish and Fakhro Building, P.O. Box 113-5127/11-8701, Bejrút, Libanon

pobočka Mar Elias: Mar Elias Street, Fakhani Building, P.O. Box 145 796, Bejrút, Libanon

Tel: +961 1 741666;

Fax: +961 1738214;

Internetová stránka: www.slcb.com.lb

Dceřiná společnost banky Commercial Bank of Syria, která je již uvedena na seznamu. Poskytuje syrskému režimu finanční podporu.

23.1.2012

38.

Central Bank of Syria

Sabah Bahrat Square, Damašek, Sýrie

Poštovní adresa: Altjreda al Maghrebeh Square, Damašek, Sýrie, P.O. Box: 2254

Tel.: +961011 - 9985

E-mail : info@cb.gov.sy

Internetová stránka: https://www.cb.gov.sy/

Poskytuje syrskému režimu finanční podporu.

27.2.2012

56.

The Baniyas Refinery Company

(také pod názvem Banias; Banyas)

Banias Refinery Building, 26 Latkia Main Road, Tartous, P.O. Box 26, Sýrie;

352, Tripoli Street, P.O. Box 352, Homs

Dceřiná společnost společnosti General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products (GCRDPP), spadající pod ministerstvo pro ropu a nerostné zdroje. Jako taková poskytuje finanční podporu syrskému režimu.

23.7.2014

57.

The Homs Refinery Company

(také pod názvem Hims, General Company for Homs Refinery)

General Company for Homs Refinery Building, 352 Tripoli Street, Homs, P.O. Box 352, Sýrie;

Tel.: 963-3125-16401

Fax: 963-3124-70101

E-mail: homs-refine@mail.sy

Dceřiná společnost společnosti General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products (GCRDPP), spadající pod ministerstvo pro ropu a nerostné zdroje. Jako taková poskytuje finanční podporu syrskému režimu.

23.7.2014

67.

Hamsho Trading

(také pod názvem Hamsho Group; Hmisho Trading Group; Hmisho Economic Group)

Hamsho Building, 31 Baghdad Street, Damašek, Sýrie

Hamsho group, venkovská oblast v okolí Damašku – severní obchvat, Hamsho pro obchod a stavební sektor;

E-mail: info@hamsho-group.com;

Tel.: 00963 (11) 3227530.

Dceřiná společnost holdingu Hamsho International, který Rada označila za subjekt podléhající sankcím.

Společnost Hamsho Trading je tak spojena se subjektem Hamsho International, který Rada označila za podléhající sankcím.

Prostřednictvím dceřiných společností, včetně Syria Steel, podporuje syrský režim. Prostřednictvím dceřiných společností je spojena se skupinami, jako jsou prorežimní milice zvané „šabíha“.

7.3.2015

77.

Al Qatarji Company

(také pod názvem Qatarji International Group; Al-Sham and Al-Darwish Company; Qatirji/Khatirji/Katarji/Katerji Group)

(مجموعة/شركة قاطرجي)

Typ subjektu: soukromá společnost

Obor podnikání: dovoz/vývoz; nákladní silniční doprava; dodávky ropy a komodit

Jméno ředitele / členů vedení: Hussam Al Qatarji (Husám al-Katardží), výkonný ředitel (osoba označená Radou);

Skutečný majitel: Hussam Al Qatarji (Husám al-Katardží) (osoba označená Radou);

Registrované sídlo: Mazzah, Damascus (Mazza, Damašek), Sýrie

příbuzní / obchodní společníci / subjekty nebo partneři / vazby: Arvada/Arfada Petroleum Company JSC

Významná společnost působící v řadě odvětví syrského hospodářství. Al Qatarji Company, jejíž správní radě předsedá Husám al-Katardží, člen Syrského lidového shromáždění, podporuje syrský režim a má z něj prospěch, neboť zprostředkovává obchod s pohonnými hmotami, zbraněmi a střelivem mezi režimem a různými aktéry včetně ISIL (Dá'iš) pod záminkou dovozu a vývozu potravin, podporuje milice bojující na straně režimu a využívá svých vazeb na režim k rozvoji své obchodní činnosti..

17.2.2020

78.

Damascus Cham Holding Company

(také pod názvem Damascus Cham Private Joint Stock Company)

(القابضة الشام دمشق)

Typ subjektu: veřejná společnost podle soukromého práva;

Obor podnikání: developerská činnost;

Jméno ředitele / členů vedení: Adel Anwar Al-Olabi (Ádil Anwar Al-Ulábí), předseda správní rady a guvernér Damašku (osoba označená Radou);

Skutečný majitel: provincie Damašek

příbuzní / obchodní společníci / subjekty nebo partneři / vazby: Rami Makhlouf (Rámí Maklúf) (osoba označená Radou); Samer Foz (Sámer Foz) (osoba označená Radou); Mazen Tarazi (Mazin al-Tarází) (osoba označená Radou); Talas Group, vlastněná podnikatelem Anasem Talasem (osoba označená Radou); Khaled al-Zubaidi (Chalíd al-Zubajdí) (osoba označená Radou).

Damascus Cham Holding Company byla zřízena režimem jakožto investiční subjekt provincie Damašek za účelem správy jejího majetku a realizace luxusního developerského projektu Marota City na pozemcích, které byly vyvlastněny zejména podle vyhlášky č. 66 a zákona č. 10.

Damascus Cham Holding (jejímž předsedou je guvernér Damašku) řídí realizaci projektu Marota City, a tím podporuje syrský režim a má z něj prospěch a přináší zisk podnikatelům s úzkými vazbami na režim, kteří s tímto subjektem uzavřeli lukrativní obchody v rámci partnerství veřejného a soukromého sektoru.

17.2.2020“