ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 116

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 65
13. dubna 2022


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (EU) 2022/625 ze dne 13. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

1

 

*

Nařízení Rady (EU) 2022/626 ze dne 13. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) 2022/263 o omezujících opatřeních v reakci na uznání nezávislosti území Doněcké a Luhanské oblasti Ukrajiny, která nejsou pod kontrolou vlády, a vyslání ruských ozbrojených sil na tato území

3

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/627 ze dne 13. dubna 2022, kterým se mění rozhodnutí 2014/145/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

6

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/628 ze dne 13. dubna 2022, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2022/266 o omezujících opatřeních v reakci na uznání nezávislosti území Doněcké a Luhanské oblasti Ukrajiny, která nejsou pod kontrolou vlády, a vyslání ruských ozbrojených sil na tato území

8

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

13.4.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 116/1


NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2022/625

ze dne 13. dubna 2022,

kterým se mění nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/627 ze dne 13. dubna 2022, kterým se mění rozhodnutí 2014/145/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (1),

s ohledem na společný návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Rady (EU) č. 269/2014 (2) se uvádí v účinnost některá opatření stanovená rozhodnutím Rady 2014/145/SZBP (3), včetně zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů některých fyzických nebo právnických osob, subjektů a orgánů nebo fyzických či právnických osob, subjektů či orgánů s nimi spojených.

(2)

S ohledem na humanitární krizi způsobenou nevyprovokovanou invazí ozbrojených sil Ruské federace na Ukrajinu přijala Rada dne 13. dubna 2022 rozhodnutí (SZBP) 2022/627, kterým se mění rozhodnutí 2014/145/SZBP s cílem stanovit výjimky ze zmrazení majetku a omezení zpřístupnění finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů určeným osobám, subjektům a orgánům, a to pro jasně vymezené kategorie orgánů, osob, subjektů, organizací a agentur výhradně pro humanitární účely na Ukrajině.

(3)

Nařízení (EU) č. 269/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V nařízení (EU) č. 269/2014 se vkládá nový článek, který zní:

„Článek 2a

1.   Ustanovení čl. 2 odst. 2 se nepoužije na finanční prostředky a hospodářské zdroje zpřístupněné organizacemi a agenturami, které jsou posouzeny Unií podle pilířů a s nimiž Unie podepsala dohodu o finančním rámcovém partnerství, na jejímž základě tyto organizace a agentury jednají jako humanitární partneři Unie, pokud je poskytnutí těchto finančních prostředků a hospodářských zdrojů nezbytné výhradně pro humanitární účely na Ukrajině.

2.   V případech, na které se nevztahuje odstavec 1 tohoto článku, a odchylně od článku 2 mohou příslušné orgány za obecných nebo zvláštních podmínek, které považují za vhodné, udělit zvláštní nebo obecné povolení pro uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů nebo zpřístupnění některých finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud je poskytnutí těchto finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů nezbytné výhradně pro humanitární účely na Ukrajině.

3.   Nevydá-li příslušný orgán do 5 pracovních dnů ode dne obdržení žádosti o povolení uvedené v odstavci 2 zamítavé rozhodnutí, žádost o informace, nebo oznámení o prodloužení této lhůty, považuje se povolení za udělené.

4.   Dotčený členský stát informuje ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavců 2 a 3 do 2 týdnů od jeho udělení.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. dubna 2022.

Za Radu

předseda

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Úř. věst. L 116, 13.4.2022.

(2)  Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (Úř. věst. L 78, 17.3.2014, s. 6).

(3)  Rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (Úř. věst. L 78, 17.3.2014, s. 16).


13.4.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 116/3


NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2022/626

ze dne 13. dubna 2022,

kterým se mění nařízení (EU) 2022/263 o omezujících opatřeních v reakci na uznání nezávislosti území Doněcké a Luhanské oblasti Ukrajiny, která nejsou pod kontrolou vlády, a vyslání ruských ozbrojených sil na tato území

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/628 ze dne 13. dubna 2022, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2022/266 o omezujících opatřeních v reakci na uznání nezávislosti území Doněcké a Luhanské oblasti Ukrajiny, která nejsou pod kontrolou vlády, a vyslání ruských ozbrojených sil na tato území (1),

s ohledem na společný návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) 2022/263 (2) uvádí v účinnost několik opatření stanovených rozhodnutím Rady (SZBP) 2022/266 (3), včetně určitých omezení obchodu na územích Doněcké a Luhanské oblasti Ukrajiny, která nejsou pod kontrolou vlády.

(2)

S ohledem na humanitární krizi vyvolanou nevyprovokovanou invazí ozbrojených sil Ruské federace na Ukrajinu přijala Rada dne 13. dubna 2022 rozhodnutí (SZBP) 2022/628, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2022/266 s cílem zahrnout výjimky, které umožňují jasně vymezeným kategoriím orgánů, osob, subjektů, organizací a agentur poskytovat zboží nebo technologie pro použití v některých odvětvích, jakož i některé služby a pomoc související s tímto zbožím a technologiemi, na něž se vztahují omezení, osobám, subjektům a orgánům na územích v Doněcké a Luhanské oblasti na Ukrajině, která nejsou pod kontrolou vlády, nebo pro použití na těchto územích, je-li to nezbytné pro humanitární účely. Výjimky rovněž umožňují poskytování konkrétních služeb a pomoci přímo souvisejících s určitou infrastrukturou, na něž se vztahují omezení, na územích v Doněcké a Luhanské oblasti na Ukrajině, která nejsou pod kontrolou vlády, je-li to nezbytné pro humanitární účely.

(3)

Nařízení Rady (EU) 2022/263 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V nařízení (EU) 2022/263 se vkládají nové články, které znějí:

„Článek 4a

1.   Zákazy uvedené v článku 4 se nevztahují na:

a)

prodej, dodávání, převod nebo vývoz zboží nebo technologií uvedených v příloze II;

b)

přímé či nepřímé poskytování technické pomoci nebo zprostředkovatelských služeb souvisejících se zbožím a technologiemi uvedenými v příloze II nebo souvisejících s poskytováním, výrobou, údržbou a používáním takového zboží či technologií; nebo

c)

přímé či nepřímé poskytování finančních prostředků nebo finanční pomoci souvisejících se zbožím a technologiemi uvedenými v příloze II jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu na specifikovaných územích nebo pro použití na specifikovaných územích:

veřejnými subjekty nebo právnickými osobami, subjekty či orgány, které jsou příjemci veřejných finančních prostředků Unie nebo členských států, pokud jsou toto zboží, technologie, služby a pomoc nezbytné pro výlučně humanitární účely na specifikovaných územích,

organizacemi a agenturami, které jsou posouzeny Unií podle pilířů a s nimiž Unie podepsala dohodu o finančním rámcovém partnerství, na jejímž základě tyto organizace a agentury jednají jako humanitární partneři Unie, pokud jsou toto zboží, technologie, služby a pomoc nezbytné pro výlučně humanitární účely na specifikovaných územích,

organizacemi a agenturami, kterým Unie udělila certifikát humanitárního partnerství nebo které byly certifikovány nebo uznány členským státem v souladu s jeho vnitrostátními postupy, pokud jsou toto zboží, technologie, služby a pomoc nezbytné pro výlučně humanitární účely na specifikovaných územích, nebo

specializovanými agenturami členských států, pokud jsou toto zboží, technologie, služby a pomoc nezbytné pro výlučně humanitární účely na specifikovaných územích.

2.   Odchylně od článku 4 mohou příslušné orgány v případech, na které se nevztahuje odstavec 1 tohoto článku, za takových obecných a zvláštních podmínek, které považují za vhodné, udělit zvláštní nebo obecná povolení pro:

a)

prodej, dodávání, převod nebo vývoz zboží nebo technologií uvedených v příloze II;

b)

přímé či nepřímé poskytování technické pomoci nebo zprostředkovatelských služeb souvisejících se zbožím a technologiemi uvedenými v příloze II nebo souvisejících s poskytováním, výrobou, údržbou a používáním takového zboží či technologií; nebo

c)

přímé či nepřímé poskytování finančních prostředků nebo finanční pomoci souvisejících se zbožím a technologiemi uvedenými v příloze II

jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu na specifikovaných územích nebo pro použití na specifikovaných územích, pokud jsou takové zboží, technologie, služby a pomoc nezbytné pro výlučně humanitární účely na specifikovaných územích.

3.   Dotčený členský stát informuje ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 2 do dvou týdnů po jeho udělení.

4.   Žádným ustanovením tohoto článku není dotčeno dodržování nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (*1).

Článek 5a

1.   Zákazy stanovené v čl. 5 odst. 1 se nevztahují na poskytování technické pomoci nebo zprostředkovatelských, stavebních či inženýrských služeb přímo souvisejících s infrastrukturou na specifikovaných územích v odvětvích uvedených v čl. 4 odst. 1, vymezených na základě přílohy II, bez ohledu na původ zboží a technologií:

a)

veřejnými subjekty nebo právnickými osobami, subjekty či orgány, které jsou příjemci veřejných finančních prostředků Unie nebo členských států, pokud jsou tato pomoc a služby nezbytné pro výlučně humanitární účely na specifikovaných územích,

b)

organizacemi a agenturami, které jsou posouzeny Unií podle pilířů a s nimiž Unie podepsala dohodu o finančním rámcovém partnerství, na jejímž základě tyto organizace a agentury jednají jako humanitární partneři Unie, pokud jsou tato pomoc a služby nezbytné pro výlučně humanitární účely na specifikovaných územích,

c)

organizacemi a agenturami, kterým Unie udělila certifikát humanitárního partnerství nebo které byly certifikovány nebo uznány členským státem v souladu s jeho vnitrostátními postupy, pokud jsou tato pomoc a služby nezbytné pro výlučně humanitární účely na specifikovaných územích; nebo

d)

specializovanými agenturami členských států, pokud jsou tato pomoc a služby nezbytné pro výlučně humanitární účely na specifikovaných územích.

2.   Odchylně od čl. 5 odst. 1 mohou příslušné orgány v případech, na které se nevztahuje odstavec 1 tohoto článku, za takových obecných a zvláštních podmínek, které považují za vhodné, udělit obecná nebo zvláštní povolení pro poskytování technické pomoci nebo zprostředkovatelských, stavebních či inženýrských služeb přímo souvisejících s infrastrukturou na specifikovaných územích v odvětvích uvedených v čl. 4 odst. 1, vymezených na základě přílohy II, bez ohledu na původ zboží a technologií, pokud jsou tato pomoc a služby nezbytné pro výlučně humanitární účely na specifikovaných územích.

3.   Dotčený členský stát informuje ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 2 do dvou týdnů po jeho udělení.

4.   Žádným ustanovením tohoto článku není dotčeno dodržování nařízení (EU) č. 269/2014.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. dubna 2022.

Za Radu

předseda

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Úř. věst. L 116, 13.4.2022.

(2)  Nařízení Rady (EU) 2022/263 ze dne 23. února 2022 o omezujících opatřeních v reakci na uznání nezávislosti území Doněcké a Luhanské oblasti Ukrajiny, která nejsou pod kontrolou vlády, a vyslání ruských ozbrojených sil na tato území (Úř. věst. L 42I, 23.2.2022, s. 77).

(3)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/266 ze dne 23. února 2022 o omezujících opatřeních v reakci na uznání nezávislosti území Doněcké a Luhanské oblasti Ukrajiny, která nejsou pod kontrolou vlády, a vyslání ruských ozbrojených sil na tato území (Úř. věst. L 42I, 23.2.2022, s. 109).


ROZHODNUTÍ

13.4.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 116/6


ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2022/627

ze dne 13. dubna 2022,

kterým se mění rozhodnutí 2014/145/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 17. března 2014 přijala Rada rozhodnutí 2014/145/SZBP (1).

(2)

Dne 21. února 2022 podepsal prezident Ruské federace výnos uznávající „nezávislost a svrchovanost“ území Doněcké a Luhanské oblasti Ukrajiny, která nejsou pod kontrolou vlády, a nařídil vyslat na tato území ruské ozbrojené síly.

(3)

Dne 24. února 2022 oznámil prezident Ruské federace vojenskou operaci na Ukrajině a ruské ozbrojené síly zahájily na Ukrajinu útok.

(4)

Rusko svými protiprávními vojenskými akcemi hrubě narušuje územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a porušuje mezinárodní právo a zásady Charty Organizace spojených národů.

(5)

S ohledem na humanitární krizi způsobenou nevyprovokovanou invazí ozbrojených sil Ruské federace na Ukrajinu se Rada domnívá, že v souladu s mezinárodním humanitárním právem by na Ukrajině měla pokračovat zásadová humanitární činnost prováděná nestrannými humanitárními subjekty, které reagují na humanitární potřeby ukrajinského civilního obyvatelstva.

(6)

Rada se proto domnívá, že by určité organizace a agentury jednající jako humanitární partneři Unie měly být výhradně pro humanitární účely na Ukrajině vyňaty ze zákazu zpřístupnění finančních prostředků a hospodářských zdrojů označeným osobám, subjektům a orgánům.

(7)

Rada se dále domnívá, že by měl být zaveden mechanismus výjimky výhradně pro humanitární účely na Ukrajině, pokud jde o zmrazení majetku a omezení týkající se zpřístupňování finančních prostředků a hospodářských zdrojů označeným osobám, subjektům a orgánům.

(8)

Rozhodnutí 2014/145/SZBP by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V článku 2 rozhodnutí 2014/145/SZBP se doplňují nové odstavce, které znějí:

„11.   Zákaz uvedený v odstavci 2 se nevztahuje na organizace a agentury, které jsou posouzeny Unií podle pilířů a s nimiž Unie podepsala dohodu o finančním rámcovém partnerství, na jejímž základě tyto organizace a agentury jednají jako humanitární partneři Unie, pokud jsou finanční prostředky a hospodářské zdroje uvedené v odstavci 2 nezbytné výhradně pro humanitární účely na Ukrajině.

12.   V případech, na které se nevztahuje odstavec 11, a odchylně od odstavců 1 a 2 mohou příslušné orgány členského státu za obecných nebo zvláštních podmínek, které považují za vhodné, udělit zvláštní nebo obecné povolení pro uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů nebo zpřístupnění některých finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud je poskytnutí těchto finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů nezbytné výhradně pro humanitární účely na Ukrajině.

Nevydá-li příslušný orgán do 5 pracovních dnů ode dne obdržení žádosti o povolení zamítavé rozhodnutí, žádost o informace, nebo oznámení o prodloužení této lhůty, považuje se povolení za udělené.

Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle tohoto odstavce do 2 týdnů od jeho udělení.“.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 13. dubna 2022.

Za Radu

předseda

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (Úř. věst. L 78, 17.3.2014, s. 16).


13.4.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 116/8


ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2022/628

ze dne 13. dubna 2022,

kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2022/266 o omezujících opatřeních v reakci na uznání nezávislosti území Doněcké a Luhanské oblasti Ukrajiny, která nejsou pod kontrolou vlády, a vyslání ruských ozbrojených sil na tato území

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 23. února 2022 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2022/266 (1).

(2)

Dne 24. února 2022 oznámil prezident Ruské federace vojenskou operaci na Ukrajině a ruské ozbrojené síly zahájily na Ukrajinu útok.

(3)

Rusko svými protiprávními vojenskými akcemi hrubě narušuje územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a porušuje mezinárodní právo a zásady Charty Organizace spojených národů.

(4)

S ohledem na humanitární krizi způsobenou nevyprovokovanou invazí ozbrojených sil Ruské federace na Ukrajinu se Rada domnívá, že v souladu s mezinárodním humanitárním právem by na Ukrajině, včetně území Doněcké a Luhanské oblasti Ukrajiny, která nejsou pod kontrolou vlády, měla pokračovat zásadová humanitární činnost prováděná nestrannými humanitárními subjekty, které reagují na humanitární potřeby ukrajinského civilního obyvatelstva.

(5)

Rada se proto domnívá, že některé jasně vymezené kategorie orgánů, osob, subjektů, organizací a agentur by měly být vyňaty z omezení týkajících se obchodu se zbožím a technologiemi pro využití v určitých odvětvích, poskytování některých služeb a pomoci souvisejících s tímto zbožím a technologiemi a poskytování služeb souvisejících s infrastrukturou v určitých odvětvích, je-li to nezbytné výhradně pro humanitární účely na územích Doněcké a Luhanské oblasti Ukrajiny, která nejsou pod kontrolou vlády.

(6)

Rada se dále domnívá, že za stejným účelem by měl být zaveden mechanismus výjimky pro humanitární činnosti, na něž se výše uvedené vynětí nevztahuje.

(7)

Rozhodnutí (SZBP) 2022/266 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí (SZBP) 2022/266 se mění takto:

1)

V článku 6 se vkládají nové odstavce, které znějí:

„2a.   Zákazy uvedené v odstavcích 1 a 2 se nevztahují na:

a)

veřejné subjekty nebo právnické osoby, subjekty či orgány, které jsou příjemci veřejných finančních prostředků Unie nebo členských států, pokud jsou zboží, technologie, služby a pomoc uvedené v odstavcích 1 a 2 nezbytné výhradně pro humanitární účely na územích Doněcké a Luhanské oblasti Ukrajiny, která nejsou pod kontrolou vlády;

b)

organizace a agentury, které jsou posouzeny Unií podle pilířů a s nimiž Unie podepsala dohodu o finančním rámcovém partnerství, na jejímž základě tyto organizace a agentury jednají jako humanitární partneři Unie, pokud jsou zboží, technologie, služby a pomoc uvedené v odstavcích 1 a 2 nezbytné výhradně pro humanitární účely na územích Doněcké a Luhanské oblasti Ukrajiny, která nejsou pod kontrolou vlády;

c)

organizace a agentury, kterým Unie udělila certifikát humanitárního partnerství nebo které byly certifikovány nebo uznány členským státem v souladu s jeho vnitrostátními postupy, pokud jsou zboží, technologie, služby a pomoc uvedené v odstavcích 1 a 2 nezbytné výhradně pro humanitární účely na územích Doněcké a Luhanské oblasti Ukrajiny, která nejsou pod kontrolou vlády; nebo

d)

specializované agentury členských států, pokud jsou zboží, technologie, služby a pomoc uvedené v odstavcích 1 a 2 nezbytné výhradně pro humanitární účely na územích Doněcké a Luhanské oblasti Ukrajiny, která nejsou pod kontrolou vlády.

2b.   V případech, na které se nevztahuje odstavec 2a, a odchylně od odstavců 1 a 2 mohou příslušné orgány členského státu za takových obecných a zvláštních podmínek, které považují za vhodné, udělit zvláštní nebo obecná povolení pro prodej, dodávání, převod nebo vývoz zboží nebo technologií uvedených v odstavci 1 a poskytování pomoci a služeb uvedených v odstavci 2, pokud rozhodnou, že zboží, technologie, pomoc a služby jsou nezbytné výhradně pro humanitární účely na územích Doněcké a Luhanské oblasti Ukrajiny, která nejsou pod kontrolou vlády.

Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle tohoto odstavce do dvou týdnů od jeho udělení.“

2)

V článku 7 se vkládají nové odstavce, které znějí:

„1a.   Zákazy uvedené v odstavci 1 se nevztahují na:

a)

veřejné subjekty nebo právnické osoby, subjekty či orgány, které jsou příjemci veřejných finančních prostředků Unie nebo členských států, pokud jsou pomoc a služby uvedené v odstavci 1 nezbytné výhradně pro humanitární účely na územích Doněcké a Luhanské oblasti Ukrajiny, která nejsou pod kontrolou vlády;

b)

organizace a agentury, které jsou posouzeny Unií podle pilířů a s nimiž Unie podepsala dohodu o finančním rámcovém partnerství, na jejímž základě tyto organizace a agentury jednají jako humanitární partneři Unie, pokud jsou pomoc a služby uvedené v odstavci 1 nezbytné výhradně pro humanitární účely na územích Doněcké a Luhanské oblasti Ukrajiny, která nejsou pod kontrolou vlády;

c)

organizace a agentury, kterým Unie udělila certifikát humanitárního partnerství nebo které byly certifikovány nebo uznány členským státem v souladu s jeho vnitrostátními postupy, pokud jsou pomoc a služby uvedené v odstavci 1 nezbytné pro výlučně humanitární účely na územích Doněcké a Luhanské oblasti Ukrajiny, která nejsou pod kontrolou vlády, nebo

d)

specializované agentury členských států, pokud jsou pomoc a služby uvedené v odstavci 1 nezbytné výhradně pro humanitární účely na územích Doněcké a Luhanské oblasti Ukrajiny, která nejsou pod kontrolou vlády.

1b.   V případech, na které se nevztahuje odstavec 1a, a odchylně od odstavce 1 mohou příslušné orgány členského státu za takových obecných a zvláštních podmínek, které považují za vhodné, udělit obecná nebo zvláštní povolení pro poskytování pomoci a služeb uvedených v odstavci 1, pokud rozhodnou, že tato pomoc a služby jsou nezbytné výhradně pro humanitární účely na územích Doněcké a Luhanské oblasti Ukrajiny, která nejsou pod kontrolou vlády.

Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle tohoto odstavce do dvou týdnů od jeho udělení.“

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V … dne 13. dubna 2022

Za Radu

předseda

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/266 ze dne 23. února 2022 o omezujících opatřeních v reakci na uznání nezávislosti území Doněcké a Luhanské oblasti Ukrajiny, která nejsou pod kontrolou vlády, a vyslání ruských ozbrojených sil na tato území (Úř. věst. L 42I, 23.2.2022, s. 109).