ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 66

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 65
2. března 2022


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/353 ze dne 2. března 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

1

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/354 ze dne 2. března 2022, kterým se mění rozhodnutí 2014/145/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

14

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

2.3.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 66/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2022/353

ze dne 2. března 2022,

kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 17. března 2014 přijala Rada nařízení (EU) č. 269/2014.

(2)

Unie nadále neochvějně podporuje svrchovanost a územní celistvost Ukrajiny.

(3)

Dne 24. února 2022 oznámil prezident Ruské federace vojenskou operaci na Ukrajině a ruské ozbrojené síly zahájily na Ukrajinu útok. Uvedený útok je zjevným porušením územní celistvosti, svrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny.

(4)

Dne 24. února 2022 vydal vysoký představitel jménem Unie prohlášení, v němž co nejdůrazněji odsuzuje nevyprovokovanou invazi ozbrojených sil Ruské federace do Ukrajiny a zapojení Běloruska do této agrese vůči Ukrajině. Vysoký představitel uvedl, že reakce Unie bude zahrnovat odvětvová i individuální omezující opatření.

(5)

Evropská rada ve svých závěrech ze dne 24. února 2022 co nejdůrazněji odsoudila nevyprovokovanou a neodůvodněnou vojenskou agresi Ruské federace vůči Ukrajině. Rusko svými protiprávními vojenskými akcemi hrubě porušuje mezinárodní právo a zásady Charty OSN a ohrožuje evropskou a celosvětovou bezpečnost a stabilitu. Evropská rada rovněž ostře odsoudila zapojení Běloruska do této agrese vůči Ukrajině a vyzvala jej, aby od tohoto jednání upustilo a dodržovalo své mezinárodní závazky.

(6)

Vzhledem k závažnosti situace a ke skutečnosti, že se Bělorusko účastní ruské nevyprovokované invaze proti Ukrajině tím, že umožňuje vojenskou agresi ze svého území, má Rada za to, že na seznam osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezující opatření, uvedený v příloze I nařízení (EU) č. 269/2014, by mělo být doplněno 22 osob.

(7)

Příloha I nařízení (EU) č. 269/2014 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (EU) č. 269/2014 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. března 2022.

Za Radu

předseda

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Úř. věst. L 78, 17.3.2014, s. 6.


PŘÍLOHA

Na seznam osob, subjektů a orgánů obsažený v příloze nařízení (EU) č. 269/2014 se doplňují tyto osoby:

Osoby

 

Jméno (angl. přepis)

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„697.

Leonid Viktorovich KASINSKY

(v ruštině: Леонид Викторович Касинский;

v běloruštině: Леанiд Вiктаравiч Касiнскi)

Datum narození: 29.6.1972

Místo narození: Grodno, Běloruská SSR, nyní Bělorusko

Funkce: generálmajor, asistent ministra obrany pro ideologickou činnost v rámci ozbrojených sil a vedoucí hlavního odboru pro ideologickou činnost na běloruském ministerstvu obrany.

Státní příslušnost: běloruská

Pohlaví: muž

Leonid Kasinsky zastává funkci asistenta běloruského ministra obrany pro ideologickou činnost v rámci ozbrojených sil. Je rovněž vedoucím hlavního odboru pro ideologickou činnost na běloruském ministerstvu obrany.

Bělorusko se účastní ruské vojenské agrese vůči Ukrajině tím, že umožňuje Rusku odpalovat balistické střely z běloruského území na Ukrajinu, umožňuje (silniční a železniční) přepravu ruského vojenského personálu a těžkých zbraní, tanků a vojenských transportérů z Běloruska na Ukrajinu, umožňuje ruským vojenským letadlům průlet běloruským vzdušným prostorem na Ukrajinu, poskytuje ruským vojenským letadlům zapojeným do činností namířených proti Ukrajině na svém území stanice pro doplnění paliva a skladuje na svém území ruské zbraně a vojenské vybavení.

Leonid Kasinsky se jako vysoce postavený příslušník běloruských ozbrojených sil podílí na činnostech Běloruska podporujících ruskou agresi vůči Ukrajině.

2.3.2022

698.

Igor Vladimirovich MOZHILOVSKY

(v ruštině: Игорь Владимирович Можиловский;

v běloruštině: Iгар Уладзiмiравiч Мажылоўскi)

Datum narození: 28.2.1971

Místo narození: Dubrovno, Běloruská SSR, nyní Bělorusko

Funkce: generálmajor, asistent ministra obrany pro vojenské hospodářství a finance a vedoucí finančního a hospodářského odboru ministerstva obrany.

Státní příslušnost: běloruská

Pohlaví: muž

Igor Možilovsky zastává funkci asistenta běloruského ministra obrany pro vojenské hospodářství a finance. Je rovněž vedoucím finančního a hospodářského odboru běloruského ministerstva obrany.

Bělorusko se účastní ruské vojenské agrese vůči Ukrajině tím, že umožňuje Rusku odpalovat balistické střely z běloruského území na Ukrajinu, umožňuje (silniční a železniční) přepravu ruského vojenského personálu a těžkých zbraní, tanků a vojenských transportérů z Běloruska na Ukrajinu, umožňuje ruským vojenským letadlům průlet běloruským vzdušným prostorem na Ukrajinu, poskytuje ruským vojenským letadlům zapojeným do činností namířených proti Ukrajině na svém území stanice pro doplnění paliva a skladuje na svém území ruské zbraně a vojenské vybavení.

Igor Možilovsky se jako vysoce postavený příslušník běloruských ozbrojených sil podílí na činnostech Běloruska podporujících ruskou agresi vůči Ukrajině.

2.3.2022

699.

Oleg Leonidovich VOINOV

(v ruštině: Олег Леонидович Воинов;

v běloruštině: Алег Леанiдавiч Воiнаў)

Datum narození: 26.3.1967

Místo narození: Dněpropetrovsk, Ukrajinská SSR, nyní Dněpr, Ukrajina

Funkce: generálmajor, ředitel odboru mezinárodní vojenské spolupráce běloruského ministerstva obrany a asistent ministra obrany pro mezinárodní vojenskou spolupráci

Státní příslušnost: běloruská

Pohlaví: muž

Oleg Vojnov zastává funkci vedoucího odboru mezinárodní vojenské spolupráce běloruského ministerstva obrany a je rovněž asistentem ministra obrany pro mezinárodní vojenskou spolupráci

Bělorusko se účastní ruské vojenské agrese vůči Ukrajině tím, že umožňuje Rusku odpalovat balistické střely z běloruského území na Ukrajinu, umožňuje (silniční a železniční) přepravu ruského vojenského personálu a těžkých zbraní, tanků a vojenských transportérů z Běloruska na Ukrajinu, umožňuje ruským vojenským letadlům průlet běloruským vzdušným prostorem na Ukrajinu, poskytuje ruským vojenským letadlům zapojeným do činností namířených proti Ukrajině na svém území stanice pro doplnění paliva a skladuje na svém území ruské zbraně a vojenské vybavení.

Oleg Vojnov se jako vysoce postavený příslušník běloruských ozbrojených sil podílí na činnostech Běloruska podporujících ruskou agresi vůči Ukrajině.

2.3.2022

700.

Sergei Anatolievich SAUTA

(v ruštině: Сергей Анатольевич Саута;

v běloruštině: Сяргей Анатольевiч Саўта)

Funkce: plukovník, vedoucí odboru právní podpory ministerstva obrany Běloruské republiky

Státní příslušnost: běloruská

Pohlaví: muž

Sergej Sauta zastává funkci vedoucího odboru právní podpory ministerstva obrany Běloruské republiky.

Bělorusko se účastní ruské vojenské agrese vůči Ukrajině tím, že umožňuje Rusku odpalovat balistické střely z běloruského území na Ukrajinu, umožňuje (silniční a železniční) přepravu ruského vojenského personálu a těžkých zbraní, tanků a vojenských transportérů z Běloruska na Ukrajinu, umožňuje ruským vojenským letadlům průlet běloruským vzdušným prostorem na Ukrajinu, poskytuje ruským vojenským letadlům zapojeným do činností namířených proti Ukrajině na svém území stanice pro doplnění paliva a skladuje na svém území ruské zbraně a vojenské vybavení.

Sergej Sauta se jako vysoce postavený příslušník běloruských ozbrojených sil podílí na činnostech Běloruska podporujících ruskou agresi vůči Ukrajině.

2.3.2022

701.

Ivan Josephovich BOGUSLAVSKY

(v ruštině: Иван Иосифович Богуславский;

v běloruštině: Iван Iосiфавiч Багуслаўскi)

Datum narození: 4.8.1968

Místo narození: Kalivaria, Běloruská SSR

Funkce: generálmajor, vedoucí hlavního vojenského inspektorátu ozbrojených sil na běloruském ministerstvu obrany

Státní příslušnost: běloruská

Pohlaví: muž

Ivan Boguslavsky zastává funkci vedoucího hlavního vojenského inspektorátu ozbrojených sil na běloruském ministerstvu obrany.

Bělorusko se účastní ruské vojenské agrese vůči Ukrajině tím, že umožňuje Rusku odpalovat balistické střely z běloruského území na Ukrajinu, umožňuje (silniční a železniční) přepravu ruského vojenského personálu a těžkých zbraní, tanků a vojenských transportérů z Běloruska na Ukrajinu, umožňuje ruským vojenským letadlům průlet běloruským vzdušným prostorem na Ukrajinu, poskytuje ruským vojenským letadlům zapojeným do činností namířených proti Ukrajině na svém území stanice pro doplnění paliva a skladuje na svém území ruské zbraně a vojenské vybavení.

Ivan Boguslavsky se jako vysoce postavený příslušník běloruských ozbrojených sil podílí na činnostech Běloruska podporujících ruskou agresi vůči Ukrajině.

2.3.2022

702.

Dmitry Anatolievich MIHOLAP

(v ruštině: Дмитрий Анатольевич Михолап;

v běloruštině: Дзмiтрый Анатольевiч Мiхалап)

Datum narození: 28.12.1974

Místo narození: Bukino, Běloruská SSR

Funkce: Plukovník, zástupce velitele běloruských vzdušných sil a protivzdušné obrany

Státní příslušnost: běloruská

Pohlaví: muž

Dmitrij Micholap zastává funkci zástupce velitele běloruských vzdušných sil a protivzdušné obrany.

Bělorusko se účastní ruské vojenské agrese vůči Ukrajině tím, že umožňuje Rusku odpalovat balistické střely z běloruského území na Ukrajinu, umožňuje (silniční a železniční) přepravu ruského vojenského personálu a těžkých zbraní, tanků a vojenských transportérů z Běloruska na Ukrajinu, umožňuje ruským vojenským letadlům průlet běloruským vzdušným prostorem na Ukrajinu, poskytuje ruským vojenským letadlům zapojeným do činností namířených proti Ukrajině na svém území stanice pro doplnění paliva a skladuje na svém území ruské zbraně a vojenské vybavení.

Dmitrij Micholap se jako vysoce postavený příslušník běloruských ozbrojených sil podílí na činnostech Běloruska podporujících ruskou agresi vůči Ukrajině.

2.3.2022

703.

Anatoliy Anatolievich BULAVKO

(v ruštině: Анатолий Анатольевич Булавко;

v běloruštině: Анатоль Анатольевiч Булаўка)

Datum narození: 1.5.1969

Místo narození: Kalinkoviči, Běloruská SSR, nyní Bělorusko

Funkce: Plukovník, zástupce velitele pro ideologickou činnost a vedoucí odboru pro ideologickou činnost běloruských vzdušných sil a protivzdušné obrany

Státní příslušnost: běloruská

Pohlaví: muž

Anatolij Bulavko zastává funkci zástupce velitele pro ideologickou činnost a vedoucího odboru pro ideologickou činnost běloruských vzdušných sil a protivzdušné obrany.

Bělorusko se účastní ruské vojenské agrese vůči Ukrajině tím, že umožňuje Rusku odpalovat balistické střely z běloruského území na Ukrajinu, umožňuje (silniční a železniční) přepravu ruského vojenského personálu a těžkých zbraní, tanků a vojenských transportérů z Běloruska na Ukrajinu, umožňuje ruským vojenským letadlům průlet běloruským vzdušným prostorem na Ukrajinu, poskytuje ruským vojenským letadlům zapojeným do činností namířených proti Ukrajině na svém území stanice pro doplnění paliva a skladuje na svém území ruské zbraně a vojenské vybavení.

Anatolij Bulavko se jako vysoce postavený příslušník běloruských ozbrojených sil podílí na činnostech Běloruska podporujících ruskou agresi vůči Ukrajině.

2.3.2022

704.

Victor Vladimirovich SOYKO

(v ruštině: Виктор Владимирович Сойко;

v běloruštině: Вiктар Уладзiмiравiч Сойка)

Datum narození: 3.7. 1971

Místo narození: Komsomolskaya, Běloruská SSR

Funkce: Plukovník, zástupce velitele pro vyzbrojování a vedoucí odboru pro vyzbrojování běloruských vzdušných sil a protivzdušné obrany

Státní příslušnost: běloruská

Pohlaví: muž

Viktor Sojko zastává funkci zástupce velitele pro vyzbrojování a vedoucího odboru pro vyzbrojování běloruských vzdušných sil a protivzdušné obrany.

Bělorusko se účastní ruské vojenské agrese vůči Ukrajině tím, že umožňuje Rusku odpalovat balistické střely z běloruského území na Ukrajinu, umožňuje (silniční a železniční) přepravu ruského vojenského personálu a těžkých zbraní, tanků a vojenských transportérů z Běloruska na Ukrajinu, umožňuje ruským vojenským letadlům průlet běloruským vzdušným prostorem na Ukrajinu, poskytuje ruským vojenským letadlům zapojeným do činností namířených proti Ukrajině na svém území stanice pro doplnění paliva a skladuje na svém území ruské zbraně a vojenské vybavení.

Viktor Sojko se jako vysoce postavený příslušník běloruských ozbrojených sil podílí na činnostech Běloruska podporujících ruskou agresi vůči Ukrajině.

2.3.2022

705.

Yuri Mikhailovich PEYGANOVICH

(v ruštině: Юрий Михайлович Пейганович;

v běloruštině: Юрый Мiхайлавiч Пейгановiч)

Funkce: Plukovník, zástupce velitele běloruských vzdušných sil a protivzdušné obrany pro logistiku a vedoucí odboru

Státní příslušnost: běloruská

Pohlaví: muž

Jurij Pejganovič zastává funkci zástupce velitele běloruských vzdušných sil a protivzdušné obrany pro logistiku a vedoucího odboru.

Bělorusko se účastní ruské vojenské agrese vůči Ukrajině tím, že umožňuje Rusku odpalovat balistické střely z běloruského území na Ukrajinu, umožňuje (silniční a železniční) přepravu ruského vojenského personálu a těžkých zbraní, tanků a vojenských transportérů z Běloruska na Ukrajinu, umožňuje ruským vojenským letadlům průlet běloruským vzdušným prostorem na Ukrajinu, poskytuje ruským vojenským letadlům zapojeným do činností namířených proti Ukrajině na svém území stanice pro doplnění paliva a skladuje na svém území ruské zbraně a vojenské vybavení.

Jurij Pejganovič se jako vysoce postavený příslušník běloruských ozbrojených sil podílí na činnostech Běloruska podporujících ruskou agresi vůči Ukrajině.

2.3.2022

706.

Alexander Ivanovich BAS

(v ruštině: Александр Иванович Бас;

v běloruštině: Аляксандр Iванавiч Бас)

Datum narození: 17.8.1971

Místo narození: Khotomel, Běloruská SSR, nyní Bělorusko

Funkce: Plukovník, zástupce velitele běloruského západního operačního velení

Státní příslušnost: běloruská

Pohlaví: muž

Alexander Bas zastává funkci zástupce velitele běloruského západního operačního velení Běloruska.

Bělorusko se účastní ruské vojenské agrese vůči Ukrajině tím, že umožňuje Rusku odpalovat balistické střely z běloruského území na Ukrajinu, umožňuje (silniční a železniční) přepravu ruského vojenského personálu a těžkých zbraní, tanků a vojenských transportérů z Běloruska na Ukrajinu, umožňuje ruským vojenským letadlům průlet běloruským vzdušným prostorem na Ukrajinu, poskytuje ruským vojenským letadlům zapojeným do činností namířených proti Ukrajině na svém území stanice pro doplnění paliva a skladuje na svém území ruské zbraně a vojenské vybavení.

Alexander Bas se jako vysoce postavený příslušník běloruských ozbrojených sil podílí na činnostech Běloruska podporujících ruskou agresi vůči Ukrajině.

2.3.2022

707.

Dmitry Leontevich BERKEN

(v ruštině: Бекрень Дмитрий Леонтьевич)

Datum narození: 16.7.1979

Místo narození: Slonim, Běloruská SFSR, nyní Bělorusko

Funkce: Zástupce velitele armády pro ideologii, vedoucí odboru pro ideologii západního operačního velení Běloruska, plukovník

Státní příslušnost: běloruská

Pohlaví: muž

Dmitrij Berken zastává funkci zástupce velitele armády pro ideologii a vedoucího odboru pro ideologii západního operačního velení Běloruska.

Bělorusko se účastní ruské vojenské agrese vůči Ukrajině tím, že umožňuje Rusku odpalovat balistické střely z běloruského území na Ukrajinu, umožňuje (silniční a železniční) přepravu ruského vojenského personálu a těžkých zbraní, tanků a vojenských transportérů z Běloruska na Ukrajinu, umožňuje ruským vojenským letadlům průlet běloruským vzdušným prostorem na Ukrajinu, poskytuje ruským vojenským letadlům zapojeným do činností namířených proti Ukrajině na svém území stanice pro doplnění paliva a skladuje na svém území ruské zbraně a vojenské vybavení.

Dmitrij Berken se jako vysoce postavený příslušník běloruských ozbrojených sil podílí na činnostech Běloruska podporujících ruskou agresi vůči Ukrajině.

2.3.2022

708.

Vitaly Fridrikhovich KILCHEVSKY

(v ruštině: Кильчевский Виталий Фридрихович)

Datum narození: 31.10.1978

Místo narození: obec Patashnya, Běloruská SFSR, nyní Bělorusko

Funkce: zástupce velitele pro vyzbrojování a vedoucí vyzbrojování, plukovník

Státní příslušnost: běloruská

Pohlaví: muž

Vitalij Kilčevskij nyní zastává funkci zástupce velitele pro vyzbrojování a vedoucího vyzbrojování Běloruska.

Bělorusko se účastní ruské vojenské agrese vůči Ukrajině tím, že umožňuje Rusku odpalovat balistické střely z běloruského území na Ukrajinu, umožňuje (silniční a železniční) přepravu ruského vojenského personálu a těžkých zbraní, tanků a vojenských transportérů z Běloruska na Ukrajinu, umožňuje ruským vojenským letadlům průlet běloruským vzdušným prostorem na Ukrajinu, poskytuje ruským vojenským letadlům zapojeným do činností namířených proti Ukrajině na svém území stanice pro doplnění paliva a skladuje na svém území ruské zbraně a vojenské vybavení.

Vitalij Kilčevskij se jako vysoce postavený příslušník běloruských ozbrojených sil podílí na činnostech Běloruska podporujících ruskou agresi vůči Ukrajině.

2.3.2022

709.

Sergey Nikolayevich GRINYUK

(v ruštině: Гринюк Сергей Николаевич)

Datum narození: 11.5.1971

Místo narození: Brest, Běloruská SFSR, nyní Bělorusko

Funkce: zástupce velitele jednotek pro logistiku, vedoucí odboru logistiky, západní operační velitelství Běloruska, plukovník

Státní příslušnost: běloruská

Pohlaví: muž

Sergej Grinjuk zastává funkci zástupce velitele jednotek pro logistiku a vedoucího odboru logistiky západního operačního velitelství Běloruska.

Bělorusko se účastní ruské vojenské agrese vůči Ukrajině tím, že umožňuje Rusku odpalovat balistické střely z běloruského území na Ukrajinu, umožňuje (silniční a železniční) přepravu ruského vojenského personálu a těžkých zbraní, tanků a vojenských transportérů z Běloruska na Ukrajinu, umožňuje ruským vojenským letadlům průlet běloruským vzdušným prostorem na Ukrajinu, poskytuje ruským vojenským letadlům zapojeným do činností namířených proti Ukrajině na svém území stanice pro doplnění paliva a skladuje na svém území ruské zbraně a vojenské vybavení.

Sergej Grinjuk se jako vysoce postavený příslušník běloruských ozbrojených sil podílí na činnostech Běloruska podporujících ruskou agresi vůči Ukrajině.

2.3.2022

710.

Aleksandr Viktorovich NAUMENKO

(v ruštině: Науменко Александр Викторович)

Funkce: Velitel jednotek severozápadního operačního velitelství Běloruska, generálmajor

Státní příslušnost: běloruská

Pohlaví: muž

Aleksandr Naumenko zastává funkci velitele jednotek severozápadního operačního velitelství Běloruska.

Bělorusko se účastní ruské vojenské agrese vůči Ukrajině tím, že umožňuje Rusku odpalovat balistické střely z běloruského území na Ukrajinu, umožňuje (silniční a železniční) přepravu ruského vojenského personálu a těžkých zbraní, tanků a vojenských transportérů z Běloruska na Ukrajinu, umožňuje ruským vojenským letadlům průlet běloruským vzdušným prostorem na Ukrajinu, poskytuje ruským vojenským letadlům zapojeným do činností namířených proti Ukrajině na svém území stanice pro doplnění paliva a skladuje na svém území ruské zbraně a vojenské vybavení.

Aleksandr Naumenko se jako vysoce postavený příslušník běloruských ozbrojených sil podílí na činnostech Běloruska podporujících ruskou agresi vůči Ukrajině.

2.3.2022

711.

Vadim Evgenievich SHADURA

(v ruštině: Шадура Вадим Евгеньевич)

Funkce: Náčelník štábu – první zástupce velitele jednotek severozápadního operačního velitelství Běloruska, plukovník

Státní příslušnost: běloruská

Pohlaví: muž

Vadim Šadura zastává funkci náčelníka štábu – prvního zástupce velitele jednotek severozápadního operačního velitelství Běloruska.

Bělorusko se účastní ruské vojenské agrese vůči Ukrajině tím, že umožňuje Rusku odpalovat balistické střely z běloruského území na Ukrajinu, umožňuje (silniční a železniční) přepravu ruského vojenského personálu a těžkých zbraní, tanků a vojenských transportérů z Běloruska na Ukrajinu, umožňuje ruským vojenským letadlům průlet běloruským vzdušným prostorem na Ukrajinu, poskytuje ruským vojenským letadlům zapojeným do činností namířených proti Ukrajině na svém území stanice pro doplnění paliva a skladuje na svém území ruské zbraně a vojenské vybavení.

Vadim Šadura se jako vysoce postavený příslušník běloruských ozbrojených sil podílí na činnostech Běloruska podporujících ruskou agresi vůči Ukrajině.

2.3.2022

712.

Vladimir Vladimirovich KULAZHIN

(v ruštině: Кулажин Владимир Владимирович)

Funkce: zástupce velitele jednotek severozápadního operačního velitelství Běloruska, generálmajor

Státní příslušnost: běloruská

Pohlaví: muž

Vladimir Kulažin zastává funkci zástupce velitele jednotek severozápadního operačního velitelství Běloruska.

Bělorusko se účastní ruské vojenské agrese vůči Ukrajině tím, že umožňuje Rusku odpalovat balistické střely z běloruského území na Ukrajinu, umožňuje (silniční a železniční) přepravu ruského vojenského personálu a těžkých zbraní, tanků a vojenských transportérů z Běloruska na Ukrajinu, umožňuje ruským vojenským letadlům průlet běloruským vzdušným prostorem na Ukrajinu, poskytuje ruským vojenským letadlům zapojeným do činností namířených proti Ukrajině na svém území stanice pro doplnění paliva a skladuje na svém území ruské zbraně a vojenské vybavení.

Vladimir Kulažin se jako vysoce postavený příslušník běloruských ozbrojených sil podílí na činnostech Běloruska podporujících ruskou agresi vůči Ukrajině.

2.3.2022

713.

Valery Ivanovich YANUSHKEVICH

(v ruštině: Янушкевич Валерий Иванович)

Funkce: zástupce velitele vojsk pro ideologickou činnost – vedoucí odboru pro ideologickou činnost severozápadního operačního velitelství Běloruska, plukovník

Státní příslušnost: běloruská

Pohlaví: muž

Valerij Januškevič zastává funkci zástupce velitele vojsk pro ideologickou činnost – vedoucího odboru pro ideologii severozápadního operačního velitelství Běloruska.

Bělorusko se účastní ruské vojenské agrese vůči Ukrajině tím, že umožňuje Rusku odpalovat balistické střely z běloruského území na Ukrajinu, umožňuje (silniční a železniční) přepravu ruského vojenského personálu a těžkých zbraní, tanků a vojenských transportérů z Běloruska na Ukrajinu, umožňuje ruským vojenským letadlům průlet běloruským vzdušným prostorem na Ukrajinu, poskytuje ruským vojenským letadlům zapojeným do činností namířených proti Ukrajině na svém území stanice pro doplnění paliva a skladuje na svém území ruské zbraně a vojenské vybavení.

Valerij Januškevič se jako vysoce postavený příslušník běloruských ozbrojených sil podílí na činnostech Běloruska podporujících ruskou agresi vůči Ukrajině.

2.3.2022

714.

Vyacheslav Aleksandrovich LENKEVICH

(v ruštině: Ленкевич Вячеслав Александрович)

Funkce: zástupce velitele pro logistiku, vedoucí logistiky severozápadního operačního velitelství Běloruska, plukovník

Státní příslušnost: běloruská

Pohlaví: muž

Vjačeslav Lenkevič zastává funkci zástupce velitele pro logistiku a vedoucího logistiky severozápadního operačního velitelství Běloruska.

Bělorusko se účastní ruské vojenské agrese vůči Ukrajině tím, že umožňuje Rusku odpalovat balistické střely z běloruského území na Ukrajinu, umožňuje (silniční a železniční) přepravu ruského vojenského personálu a těžkých zbraní, tanků a vojenských transportérů z Běloruska na Ukrajinu, umožňuje ruským vojenským letadlům průlet běloruským vzdušným prostorem na Ukrajinu, poskytuje ruským vojenským letadlům zapojeným do činností namířených proti Ukrajině na svém území stanice pro doplnění paliva a skladuje na svém území ruské zbraně a vojenské vybavení.

Vjačeslav Lenkevič se jako vysoce postavený příslušník běloruských ozbrojených sil podílí na činnostech Běloruska podporujících ruskou agresi vůči Ukrajině.

2.3.2022

715.

Dmitri Ivanovich SUROVICH

(v ruštině: Сурович Дмитрий Иванович)

Funkce: zástupce velitele pro vyzbrojování, vedoucí ředitelství pro vyzbrojování severozápadního operačního velitelství Běloruska, plukovník

Státní příslušnost: běloruská

Pohlaví: muž

Dmitrij Surovič zastává funkci zástupce velitele pro vyzbrojování a vedoucího ředitelství pro vyzbrojování severozápadního operačního velitelství Běloruska.

Bělorusko se účastní ruské vojenské agrese vůči Ukrajině tím, že umožňuje Rusku odpalovat balistické střely z běloruského území na Ukrajinu, umožňuje (silniční a železniční) přepravu ruského vojenského personálu a těžkých zbraní, tanků a vojenských transportérů z Běloruska na Ukrajinu, umožňuje ruským vojenským letadlům průlet běloruským vzdušným prostorem na Ukrajinu, poskytuje ruským vojenským letadlům zapojeným do činností namířených proti Ukrajině na svém území stanice pro doplnění paliva a skladuje na svém území ruské zbraně a vojenské vybavení.

Dmitrij Surovič se jako vysoce postavený příslušník běloruských ozbrojených sil podílí na činnostech Běloruska podporujících ruskou agresi vůči Ukrajině.

2.3.2022

716.

Oleg Nikolayevich KOPYL

(v ruštině: Копыл Олег Николаевич)

Pohlaví: muž

Funkce: plukovník; první zástupce vedoucího hlavního odboru – vedoucí odboru morální a psychologické podpory hlavního odboru pro ideologickou činnost ministerstva obrany Běloruska

Oleg Kopyl je prvním zástupcem vedoucího hlavního odboru – vedoucím odboru morální a psychologické podpory hlavního odboru pro ideologickou činnost ministerstva obrany Běloruska.

Bělorusko se účastní ruské vojenské agrese vůči Ukrajině tím, že umožňuje Rusku odpalovat balistické střely z běloruského území na Ukrajinu, umožňuje (silniční a železniční) přepravu ruského vojenského personálu a těžkých zbraní, tanků a vojenských transportérů z Běloruska na Ukrajinu, umožňuje ruským vojenským letadlům průlet běloruským vzdušným prostorem na Ukrajinu, poskytuje ruským vojenským letadlům zapojeným do činností namířených proti Ukrajině na svém území stanice pro doplnění paliva a skladuje na svém území ruské zbraně a vojenské vybavení.

Oleg Kopyl se jako vysoce postavený příslušník běloruských ozbrojených sil podílí na činnostech Běloruska podporujících ruskou agresi vůči Ukrajině.

2.3.2022

717.

Dmitry Alexandrovich ZABROTSKY

(v ruštině: Заброцки Дмитрий Александрович)

Datum narození: 2.7.1971

Funkce: plukovník, první zástupce vedoucího hlavního finančního a hospodářského odboru ministerstva obrany Běloruska

Pohlaví: muž

Dmitrij Zabrocky je prvním zástupcem vedoucího hlavního finančního a hospodářského odboru ministerstva obrany Běloruska.

Bělorusko se účastní ruské vojenské agrese vůči Ukrajině tím, že umožňuje Rusku odpalovat balistické střely z běloruského území na Ukrajinu, umožňuje (silniční a železniční) přepravu ruského vojenského personálu a těžkých zbraní, tanků a vojenských transportérů z Běloruska na Ukrajinu, umožňuje ruským vojenským letadlům průlet běloruským vzdušným prostorem na Ukrajinu, poskytuje ruským vojenským letadlům zapojeným do činností namířených proti Ukrajině na svém území stanice pro doplnění paliva a skladuje na svém území ruské zbraně a vojenské vybavení.

Dmitrij Zabrocky se jako vysoce postavený příslušník běloruských ozbrojených sil podílí na činnostech Běloruska podporujících ruskou agresi vůči Ukrajině.

2.3.2022

718.

Vadim Anatolyevich LUKASHEVICH

(v ruštině: Лукашевич Вадим Анатольевич)

Funkce: vedoucí informačního oddělení hlavního odboru pro ideologickou činnost ministerstva obrany Běloruska, plukovník

Pohlaví: muž

Vadim Lukaševič je vedoucím informačního oddělení hlavního odboru pro ideologickou činnost ministerstva obrany Běloruska.

Bělorusko se účastní ruské vojenské agrese vůči Ukrajině tím, že umožňuje Rusku odpalovat balistické střely z běloruského území na Ukrajinu, umožňuje (silniční a železniční) přepravu ruského vojenského personálu a těžkých zbraní, tanků a vojenských transportérů z Běloruska na Ukrajinu, umožňuje ruským vojenským letadlům průlet běloruským vzdušným prostorem na Ukrajinu, poskytuje ruským vojenským letadlům zapojeným do činností namířených proti Ukrajině na svém území stanice pro doplnění paliva a skladuje na svém území ruské zbraně a vojenské vybavení.

Vadim Lukaševič se jako vysoce postavený příslušník běloruských ozbrojených sil podílí na činnostech Běloruska podporujících ruskou agresi vůči Ukrajině.

2.3.2022“


ROZHODNUTÍ

2.3.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 66/14


ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2022/354

ze dne 2. března 2022,

kterým se mění rozhodnutí 2014/145/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rada dne 17. března 2014 přijala rozhodnutí 2014/145/SZBP (1).

(2)

Unie nadále neochvějně podporuje svrchovanost a územní celistvost Ukrajiny.

(3)

Dne 24. února 2022 oznámil prezident Ruské federace vojenskou operaci na Ukrajině a ruské ozbrojené síly zahájily na Ukrajinu útok. Uvedený útok je zjevným porušením územní celistvosti, svrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny.

(4)

Dne 24. února 2022 vydal vysoký představitel jménem Unie prohlášení, v němž co nejdůrazněji odsuzuje nevyprovokovanou invazi ozbrojených sil Ruské federace do Ukrajiny a zapojení Běloruska do této agrese vůči Ukrajině. Vysoký představitel uvedl, že reakce Unie bude zahrnovat odvětvová i individuální omezující opatření.

(5)

Evropská rada ve svých závěrech ze dne 24. února 2022 co nejdůrazněji odsoudila nevyprovokovanou a neodůvodněnou vojenskou agresi Ruské federace vůči Ukrajině. Rusko svými protiprávními vojenskými akcemi hrubě porušuje mezinárodní právo a zásady Charty OSN a ohrožuje evropskou a celosvětovou bezpečnost a stabilitu. Evropská rada rovněž ostře odsoudila zapojení Běloruska do této agrese vůči Ukrajině a vyzvala jej, aby od tohoto jednání upustilo a dodržovalo své mezinárodní závazky.

(6)

Vzhledem k závažnosti situace a ke skutečnosti, že se Bělorusko účastní ruské nevyprovokované invaze proti Ukrajině tím, že umožňuje vojenskou agresi ze svého území, má Rada za to, že na seznam osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezující opatření, uvedený v příloze rozhodnutí 2014/145/SZBP, by mělo být doplněno 22 osob.

(7)

Rozhodnutí 2014/145/SZBP by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha rozhodnutí 2014/145/SZBP se mění v souladu s příloho tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 2. března 2022.

Za Radu

předseda

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (Úř. věst. L 78, 17.3.2014, s. 16).


PŘÍLOHA

Na seznam osob, subjektů a orgánů obsažený v příloze rozhodnutí 2014/145/SZBP se doplňují tyto osoby:

 

Osoby

 

Jméno (angl. přepis)

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„697.

Leonid Viktorovich KASINSKY

(v ruštině: Леонид Викторович Касинский;

v běloruštině: Леанiд Вiктаравiч Касiнскi)

Datum narození: 29.6.1972

Místo narození: Grodno, Běloruská SSR, nyní Bělorusko

Funkce: generálmajor, asistent ministra obrany pro ideologickou činnost v rámci ozbrojených sil a vedoucí hlavního odboru pro ideologickou činnost na běloruském ministerstvu obrany.

Státní příslušnost: běloruská

Pohlaví: muž

Leonid Kasinsky zastává funkci asistenta běloruského ministra obrany pro ideologickou činnost v rámci ozbrojených sil. Je rovněž vedoucím hlavního odboru pro ideologickou činnost na běloruském ministerstvu obrany.

Bělorusko se účastní ruské vojenské agrese vůči Ukrajině tím, že umožňuje Rusku odpalovat balistické střely z běloruského území na Ukrajinu, umožňuje (silniční a železniční) přepravu ruského vojenského personálu a těžkých zbraní, tanků a vojenských transportérů z Běloruska na Ukrajinu, umožňuje ruským vojenským letadlům průlet běloruským vzdušným prostorem na Ukrajinu, poskytuje ruským vojenským letadlům zapojeným do činností namířených proti Ukrajině na svém území stanice pro doplnění paliva a skladuje na svém území ruské zbraně a vojenské vybavení.

Leonid Kasinsky se jako vysoce postavený příslušník běloruských ozbrojených sil podílí na činnostech Běloruska podporujících ruskou agresi vůči Ukrajině.

2.3.2022

698.

Igor Vladimirovich MOZHILOVSKY

(v ruštině: Игорь Владимирович Можиловский;

v běloruštině: Iгар Уладзiмiравiч Мажылоўскi)

Datum narození: 28.2.1971

Místo narození: Dubrovno, Běloruská SSR, nyní Bělorusko

Funkce: generálmajor, asistent ministra obrany pro vojenské hospodářství a finance a vedoucí finančního a hospodářského odboru ministerstva obrany.

Státní příslušnost: běloruská

Pohlaví: muž

Igor Možilovsky zastává funkci asistenta běloruského ministra obrany pro vojenské hospodářství a finance. Je rovněž vedoucím finančního a hospodářského odboru běloruského ministerstva obrany.

Bělorusko se účastní ruské vojenské agrese vůči Ukrajině tím, že umožňuje Rusku odpalovat balistické střely z běloruského území na Ukrajinu, umožňuje (silniční a železniční) přepravu ruského vojenského personálu a těžkých zbraní, tanků a vojenských transportérů z Běloruska na Ukrajinu, umožňuje ruským vojenským letadlům průlet běloruským vzdušným prostorem na Ukrajinu, poskytuje ruským vojenským letadlům zapojeným do činností namířených proti Ukrajině na svém území stanice pro doplnění paliva a skladuje na svém území ruské zbraně a vojenské vybavení.

Igor Možilovsky se jako vysoce postavený příslušník běloruských ozbrojených sil podílí na činnostech Běloruska podporujících ruskou agresi vůči Ukrajině.

2.3.2022

699.

Oleg Leonidovich VOINOV

(v ruštině: Олег Леонидович Воинов;

v běloruštině: Алег Леанiдавiч Воiнаў)

Datum narození: 26.3.1967

Místo narození: Dněpropetrovsk, Ukrajinská SSR, nyní Dněpr, Ukrajina

Funkce: generálmajor, ředitel odboru mezinárodní vojenské spolupráce běloruského ministerstva obrany a asistent ministra obrany pro mezinárodní vojenskou spolupráci

Státní příslušnost: běloruská

Pohlaví: muž

Oleg Vojnov zastává funkci vedoucího odboru mezinárodní vojenské spolupráce běloruského ministerstva obrany a je rovněž asistentem ministra obrany pro mezinárodní vojenskou spolupráci

Bělorusko se účastní ruské vojenské agrese vůči Ukrajině tím, že umožňuje Rusku odpalovat balistické střely z běloruského území na Ukrajinu, umožňuje (silniční a železniční) přepravu ruského vojenského personálu a těžkých zbraní, tanků a vojenských transportérů z Běloruska na Ukrajinu, umožňuje ruským vojenským letadlům průlet běloruským vzdušným prostorem na Ukrajinu, poskytuje ruským vojenským letadlům zapojeným do činností namířených proti Ukrajině na svém území stanice pro doplnění paliva a skladuje na svém území ruské zbraně a vojenské vybavení.

Oleg Vojnov se jako vysoce postavený příslušník běloruských ozbrojených sil podílí na činnostech Běloruska podporujících ruskou agresi vůči Ukrajině.

2.3.2022

700.

Sergei Anatolievich SAUTA

(v ruštině: Сергей Анатольевич Саута;

v běloruštině: Сяргей Анатольевiч Саўта)

Funkce: plukovník, vedoucí odboru právní podpory ministerstva obrany Běloruské republiky

Státní příslušnost: běloruská

Pohlaví: muž

Sergej Sauta zastává funkci vedoucího odboru právní podpory ministerstva obrany Běloruské republiky.

Bělorusko se účastní ruské vojenské agrese vůči Ukrajině tím, že umožňuje Rusku odpalovat balistické střely z běloruského území na Ukrajinu, umožňuje (silniční a železniční) přepravu ruského vojenského personálu a těžkých zbraní, tanků a vojenských transportérů z Běloruska na Ukrajinu, umožňuje ruským vojenským letadlům průlet běloruským vzdušným prostorem na Ukrajinu, poskytuje ruským vojenským letadlům zapojeným do činností namířených proti Ukrajině na svém území stanice pro doplnění paliva a skladuje na svém území ruské zbraně a vojenské vybavení.

Sergej Sauta se jako vysoce postavený příslušník běloruských ozbrojených sil podílí na činnostech Běloruska podporujících ruskou agresi vůči Ukrajině.

2.3.2022

701.

Ivan Josephovich BOGUSLAVSKY

(v ruštině: Иван Иосифович Богуславский;

v běloruštině: Iван Iосiфавiч Багуслаўскi)

Datum narození: 4.8.1968

Místo narození: Kalivaria, Běloruská SSR

Funkce: generálmajor, vedoucí hlavního vojenského inspektorátu ozbrojených sil na běloruském ministerstvu obrany

Státní příslušnost: běloruská

Pohlaví: muž

Ivan Boguslavsky zastává funkci vedoucího hlavního vojenského inspektorátu ozbrojených sil na běloruském ministerstvu obrany.

Bělorusko se účastní ruské vojenské agrese vůči Ukrajině tím, že umožňuje Rusku odpalovat balistické střely z běloruského území na Ukrajinu, umožňuje (silniční a železniční) přepravu ruského vojenského personálu a těžkých zbraní, tanků a vojenských transportérů z Běloruska na Ukrajinu, umožňuje ruským vojenským letadlům průlet běloruským vzdušným prostorem na Ukrajinu, poskytuje ruským vojenským letadlům zapojeným do činností namířených proti Ukrajině na svém území stanice pro doplnění paliva a skladuje na svém území ruské zbraně a vojenské vybavení.

Ivan Boguslavsky se jako vysoce postavený příslušník běloruských ozbrojených sil podílí na činnostech Běloruska podporujících ruskou agresi vůči Ukrajině.

2.3.2022

702.

Dmitry Anatolievich MIHOLAP

(v ruštině: Дмитрий Анатольевич Михолап;

v běloruštině: Дзмiтрый Анатольевiч Мiхалап)

Datum narození: 28.12.1974

Místo narození: Bukino, Běloruská SSR

Funkce: Plukovník, zástupce velitele běloruských vzdušných sil a protivzdušné obrany

Státní příslušnost: běloruská

Pohlaví: muž

Dmitrij Micholap zastává funkci zástupce velitele běloruských vzdušných sil a protivzdušné obrany.

Bělorusko se účastní ruské vojenské agrese vůči Ukrajině tím, že umožňuje Rusku odpalovat balistické střely z běloruského území na Ukrajinu, umožňuje (silniční a železniční) přepravu ruského vojenského personálu a těžkých zbraní, tanků a vojenských transportérů z Běloruska na Ukrajinu, umožňuje ruským vojenským letadlům průlet běloruským vzdušným prostorem na Ukrajinu, poskytuje ruským vojenským letadlům zapojeným do činností namířených proti Ukrajině na svém území stanice pro doplnění paliva a skladuje na svém území ruské zbraně a vojenské vybavení.

Dmitrij Micholap se jako vysoce postavený příslušník běloruských ozbrojených sil podílí na činnostech Běloruska podporujících ruskou agresi vůči Ukrajině.

2.3.2022

703.

Anatoliy Anatolievich BULAVKO

(v ruštině: Анатолий Анатольевич Булавко;

v běloruštině: Анатоль Анатольевiч Булаўка)

Datum narození: 1.5.1969

Místo narození: Kalinkoviči, Běloruská SSR, nyní Bělorusko

Funkce: Plukovník, zástupce velitele pro ideologickou činnost a vedoucí odboru pro ideologickou činnost běloruských vzdušných sil a protivzdušné obrany

Státní příslušnost: běloruská

Pohlaví: muž

Anatolij Bulavko zastává funkci zástupce velitele pro ideologickou činnost a vedoucího odboru pro ideologickou činnost běloruských vzdušných sil a protivzdušné obrany.

Bělorusko se účastní ruské vojenské agrese vůči Ukrajině tím, že umožňuje Rusku odpalovat balistické střely z běloruského území na Ukrajinu, umožňuje (silniční a železniční) přepravu ruského vojenského personálu a těžkých zbraní, tanků a vojenských transportérů z Běloruska na Ukrajinu, umožňuje ruským vojenským letadlům průlet běloruským vzdušným prostorem na Ukrajinu, poskytuje ruským vojenským letadlům zapojeným do činností namířených proti Ukrajině na svém území stanice pro doplnění paliva a skladuje na svém území ruské zbraně a vojenské vybavení.

Anatolij Bulavko se jako vysoce postavený příslušník běloruských ozbrojených sil podílí na činnostech Běloruska podporujících ruskou agresi vůči Ukrajině.

2.3.2022

704.

Victor Vladimirovich SOYKO

(v ruštině: Виктор Владимирович Сойко;

v běloruštině: Вiктар Уладзiмiравiч Сойка)

Datum narození: 3.7. 1971

Místo narození: Komsomolskaya, Běloruská SSR

Funkce: Plukovník, zástupce velitele pro vyzbrojování a vedoucí odboru pro vyzbrojování běloruských vzdušných sil a protivzdušné obrany

Státní příslušnost: běloruská

Pohlaví: muž

Viktor Sojko zastává funkci zástupce velitele pro vyzbrojování a vedoucího odboru pro vyzbrojování běloruských vzdušných sil a protivzdušné obrany.

Bělorusko se účastní ruské vojenské agrese vůči Ukrajině tím, že umožňuje Rusku odpalovat balistické střely z běloruského území na Ukrajinu, umožňuje (silniční a železniční) přepravu ruského vojenského personálu a těžkých zbraní, tanků a vojenských transportérů z Běloruska na Ukrajinu, umožňuje ruským vojenským letadlům průlet běloruským vzdušným prostorem na Ukrajinu, poskytuje ruským vojenským letadlům zapojeným do činností namířených proti Ukrajině na svém území stanice pro doplnění paliva a skladuje na svém území ruské zbraně a vojenské vybavení.

Viktor Sojko se jako vysoce postavený příslušník běloruských ozbrojených sil podílí na činnostech Běloruska podporujících ruskou agresi vůči Ukrajině.

2.3.2022

705.

Yuri Mikhailovich PEYGANOVICH

(v ruštině: Юрий Михайлович Пейганович;

v běloruštině: Юрый Мiхайлавiч Пейгановiч)

Funkce: Plukovník, zástupce velitele běloruských vzdušných sil a protivzdušné obrany pro logistiku a vedoucí odboru

Státní příslušnost: běloruská

Pohlaví: muž

Jurij Pejganovič zastává funkci zástupce velitele běloruských vzdušných sil a protivzdušné obrany pro logistiku a vedoucího odboru.

Bělorusko se účastní ruské vojenské agrese vůči Ukrajině tím, že umožňuje Rusku odpalovat balistické střely z běloruského území na Ukrajinu, umožňuje (silniční a železniční) přepravu ruského vojenského personálu a těžkých zbraní, tanků a vojenských transportérů z Běloruska na Ukrajinu, umožňuje ruským vojenským letadlům průlet běloruským vzdušným prostorem na Ukrajinu, poskytuje ruským vojenským letadlům zapojeným do činností namířených proti Ukrajině na svém území stanice pro doplnění paliva a skladuje na svém území ruské zbraně a vojenské vybavení.

Jurij Pejganovič se jako vysoce postavený příslušník běloruských ozbrojených sil podílí na činnostech Běloruska podporujících ruskou agresi vůči Ukrajině.

2.3.2022

706.

Alexander Ivanovich BAS

(v ruštině: Александр Иванович Бас;

v běloruštině: Аляксандр Iванавiч Бас)

Datum narození: 17.8.1971

Místo narození: Khotomel, Běloruská SSR, nyní Bělorusko

Funkce: Plukovník, zástupce velitele běloruského západního operačního velení

Státní příslušnost: běloruská

Pohlaví: muž

Alexander Bas zastává funkci zástupce velitele běloruského západního operačního velení Běloruska.

Bělorusko se účastní ruské vojenské agrese vůči Ukrajině tím, že umožňuje Rusku odpalovat balistické střely z běloruského území na Ukrajinu, umožňuje (silniční a železniční) přepravu ruského vojenského personálu a těžkých zbraní, tanků a vojenských transportérů z Běloruska na Ukrajinu, umožňuje ruským vojenským letadlům průlet běloruským vzdušným prostorem na Ukrajinu, poskytuje ruským vojenským letadlům zapojeným do činností namířených proti Ukrajině na svém území stanice pro doplnění paliva a skladuje na svém území ruské zbraně a vojenské vybavení.

Alexander Bas se jako vysoce postavený příslušník běloruských ozbrojených sil podílí na činnostech Běloruska podporujících ruskou agresi vůči Ukrajině.

2.3.2022

707.

Dmitry Leontevich BERKEN

(v ruštině: Бекрень Дмитрий Леонтьевич)

Datum narození: 16.7.1979

Místo narození: Slonim, Běloruská SFSR, nyní Bělorusko

Funkce: Zástupce velitele armády pro ideologii, vedoucí odboru pro ideologii západního operačního velení Běloruska, plukovník

Státní příslušnost: běloruská

Pohlaví: muž

Dmitrij Berken zastává funkci zástupce velitele armády pro ideologii a vedoucího odboru pro ideologii západního operačního velení Běloruska.

Bělorusko se účastní ruské vojenské agrese vůči Ukrajině tím, že umožňuje Rusku odpalovat balistické střely z běloruského území na Ukrajinu, umožňuje (silniční a železniční) přepravu ruského vojenského personálu a těžkých zbraní, tanků a vojenských transportérů z Běloruska na Ukrajinu, umožňuje ruským vojenským letadlům průlet běloruským vzdušným prostorem na Ukrajinu, poskytuje ruským vojenským letadlům zapojeným do činností namířených proti Ukrajině na svém území stanice pro doplnění paliva a skladuje na svém území ruské zbraně a vojenské vybavení.

Dmitrij Berken se jako vysoce postavený příslušník běloruských ozbrojených sil podílí na činnostech Běloruska podporujících ruskou agresi vůči Ukrajině.

2.3.2022

708.

Vitaly Fridrikhovich KILCHEVSKY

(v ruštině: Кильчевский Виталий Фридрихович)

Datum narození: 31.10.1978

Místo narození: obec Patashnya, Běloruská SFSR, nyní Bělorusko

Funkce: zástupce velitele pro vyzbrojování a vedoucí vyzbrojování, plukovník

Státní příslušnost: běloruská

Pohlaví: muž

Vitalij Kilčevskij nyní zastává funkci zástupce velitele pro vyzbrojování a vedoucího vyzbrojování Běloruska.

Bělorusko se účastní ruské vojenské agrese vůči Ukrajině tím, že umožňuje Rusku odpalovat balistické střely z běloruského území na Ukrajinu, umožňuje (silniční a železniční) přepravu ruského vojenského personálu a těžkých zbraní, tanků a vojenských transportérů z Běloruska na Ukrajinu, umožňuje ruským vojenským letadlům průlet běloruským vzdušným prostorem na Ukrajinu, poskytuje ruským vojenským letadlům zapojeným do činností namířených proti Ukrajině na svém území stanice pro doplnění paliva a skladuje na svém území ruské zbraně a vojenské vybavení.

Vitalij Kilčevskij se jako vysoce postavený příslušník běloruských ozbrojených sil podílí na činnostech Běloruska podporujících ruskou agresi vůči Ukrajině.

2.3.2022

709.

Sergey Nikolayevich GRINYUK

(v ruštině: Гринюк Сергей Николаевич)

Datum narození: 11.5.1971

Místo narození: Brest, Běloruská SFSR, nyní Bělorusko

Funkce: zástupce velitele jednotek pro logistiku, vedoucí odboru logistiky, západní operační velitelství Běloruska, plukovník

Státní příslušnost: běloruská

Pohlaví: muž

Sergej Grinjuk zastává funkci zástupce velitele jednotek pro logistiku a vedoucího odboru logistiky západního operačního velitelství Běloruska.

Bělorusko se účastní ruské vojenské agrese vůči Ukrajině tím, že umožňuje Rusku odpalovat balistické střely z běloruského území na Ukrajinu, umožňuje (silniční a železniční) přepravu ruského vojenského personálu a těžkých zbraní, tanků a vojenských transportérů z Běloruska na Ukrajinu, umožňuje ruským vojenským letadlům průlet běloruským vzdušným prostorem na Ukrajinu, poskytuje ruským vojenským letadlům zapojeným do činností namířených proti Ukrajině na svém území stanice pro doplnění paliva a skladuje na svém území ruské zbraně a vojenské vybavení.

Sergej Grinjuk se jako vysoce postavený příslušník běloruských ozbrojených sil podílí na činnostech Běloruska podporujících ruskou agresi vůči Ukrajině.

2.3.2022

710.

Aleksandr Viktorovich NAUMENKO

(v ruštině: Науменко Александр Викторович)

Funkce: Velitel jednotek severozápadního operačního velitelství Běloruska, generálmajor

Státní příslušnost: běloruská

Pohlaví: muž

Aleksandr Naumenko zastává funkci velitele jednotek severozápadního operačního velitelství Běloruska.

Bělorusko se účastní ruské vojenské agrese vůči Ukrajině tím, že umožňuje Rusku odpalovat balistické střely z běloruského území na Ukrajinu, umožňuje (silniční a železniční) přepravu ruského vojenského personálu a těžkých zbraní, tanků a vojenských transportérů z Běloruska na Ukrajinu, umožňuje ruským vojenským letadlům průlet běloruským vzdušným prostorem na Ukrajinu, poskytuje ruským vojenským letadlům zapojeným do činností namířených proti Ukrajině na svém území stanice pro doplnění paliva a skladuje na svém území ruské zbraně a vojenské vybavení.

Aleksandr Naumenko se jako vysoce postavený příslušník běloruských ozbrojených sil podílí na činnostech Běloruska podporujících ruskou agresi vůči Ukrajině.

2.3.2022

711.

Vadim Evgenievich SHADURA

(v ruštině: Шадура Вадим Евгеньевич)

Funkce: Náčelník štábu – první zástupce velitele jednotek severozápadního operačního velitelství Běloruska, plukovník

Státní příslušnost: běloruská

Pohlaví: muž

Vadim Šadura zastává funkci náčelníka štábu – prvního zástupce velitele jednotek severozápadního operačního velitelství Běloruska.

Bělorusko se účastní ruské vojenské agrese vůči Ukrajině tím, že umožňuje Rusku odpalovat balistické střely z běloruského území na Ukrajinu, umožňuje (silniční a železniční) přepravu ruského vojenského personálu a těžkých zbraní, tanků a vojenských transportérů z Běloruska na Ukrajinu, umožňuje ruským vojenským letadlům průlet běloruským vzdušným prostorem na Ukrajinu, poskytuje ruským vojenským letadlům zapojeným do činností namířených proti Ukrajině na svém území stanice pro doplnění paliva a skladuje na svém území ruské zbraně a vojenské vybavení.

Vadim Šadura se jako vysoce postavený příslušník běloruských ozbrojených sil podílí na činnostech Běloruska podporujících ruskou agresi vůči Ukrajině.

2.3.2022

712.

Vladimir Vladimirovich KULAZHIN

(v ruštině: Кулажин Владимир Владимирович)

Funkce: zástupce velitele jednotek severozápadního operačního velitelství Běloruska, generálmajor

Státní příslušnost: běloruská

Pohlaví: muž

Vladimir Kulažin zastává funkci zástupce velitele jednotek severozápadního operačního velitelství Běloruska.

Bělorusko se účastní ruské vojenské agrese vůči Ukrajině tím, že umožňuje Rusku odpalovat balistické střely z běloruského území na Ukrajinu, umožňuje (silniční a železniční) přepravu ruského vojenského personálu a těžkých zbraní, tanků a vojenských transportérů z Běloruska na Ukrajinu, umožňuje ruským vojenským letadlům průlet běloruským vzdušným prostorem na Ukrajinu, poskytuje ruským vojenským letadlům zapojeným do činností namířených proti Ukrajině na svém území stanice pro doplnění paliva a skladuje na svém území ruské zbraně a vojenské vybavení.

Vladimir Kulažin se jako vysoce postavený příslušník běloruských ozbrojených sil podílí na činnostech Běloruska podporujících ruskou agresi vůči Ukrajině.

2.3.2022

713.

Valery Ivanovich YANUSHKEVICH

(v ruštině: Янушкевич Валерий Иванович)

Funkce: zástupce velitele vojsk pro ideologickou činnost – vedoucí odboru pro ideologickou činnost severozápadního operačního velitelství Běloruska, plukovník

Státní příslušnost: běloruská

Pohlaví: muž

Valerij Januškevič zastává funkci zástupce velitele vojsk pro ideologickou činnost – vedoucího odboru pro ideologii severozápadního operačního velitelství Běloruska.

Bělorusko se účastní ruské vojenské agrese vůči Ukrajině tím, že umožňuje Rusku odpalovat balistické střely z běloruského území na Ukrajinu, umožňuje (silniční a železniční) přepravu ruského vojenského personálu a těžkých zbraní, tanků a vojenských transportérů z Běloruska na Ukrajinu, umožňuje ruským vojenským letadlům průlet běloruským vzdušným prostorem na Ukrajinu, poskytuje ruským vojenským letadlům zapojeným do činností namířených proti Ukrajině na svém území stanice pro doplnění paliva a skladuje na svém území ruské zbraně a vojenské vybavení.

Valerij Januškevič se jako vysoce postavený příslušník běloruských ozbrojených sil podílí na činnostech Běloruska podporujících ruskou agresi vůči Ukrajině.

2.3.2022

714.

Vyacheslav Aleksandrovich LENKEVICH

(v ruštině: Ленкевич Вячеслав Александрович)

Funkce: zástupce velitele pro logistiku, vedoucí logistiky severozápadního operačního velitelství Běloruska, plukovník

Státní příslušnost: běloruská

Pohlaví: muž

Vjačeslav Lenkevič zastává funkci zástupce velitele pro logistiku a vedoucího logistiky severozápadního operačního velitelství Běloruska.

Bělorusko se účastní ruské vojenské agrese vůči Ukrajině tím, že umožňuje Rusku odpalovat balistické střely z běloruského území na Ukrajinu, umožňuje (silniční a železniční) přepravu ruského vojenského personálu a těžkých zbraní, tanků a vojenských transportérů z Běloruska na Ukrajinu, umožňuje ruským vojenským letadlům průlet běloruským vzdušným prostorem na Ukrajinu, poskytuje ruským vojenským letadlům zapojeným do činností namířených proti Ukrajině na svém území stanice pro doplnění paliva a skladuje na svém území ruské zbraně a vojenské vybavení.

Vjačeslav Lenkevič se jako vysoce postavený příslušník běloruských ozbrojených sil podílí na činnostech Běloruska podporujících ruskou agresi vůči Ukrajině.

2.3.2022

715.

Dmitri Ivanovich SUROVICH

(v ruštině: Сурович Дмитрий Иванович)

Funkce: zástupce velitele pro vyzbrojování, vedoucí ředitelství pro vyzbrojování severozápadního operačního velitelství Běloruska, plukovník

Státní příslušnost: běloruská

Pohlaví: muž

Dmitrij Surovič zastává funkci zástupce velitele pro vyzbrojování a vedoucího ředitelství pro vyzbrojování severozápadního operačního velitelství Běloruska.

Bělorusko se účastní ruské vojenské agrese vůči Ukrajině tím, že umožňuje Rusku odpalovat balistické střely z běloruského území na Ukrajinu, umožňuje (silniční a železniční) přepravu ruského vojenského personálu a těžkých zbraní, tanků a vojenských transportérů z Běloruska na Ukrajinu, umožňuje ruským vojenským letadlům průlet běloruským vzdušným prostorem na Ukrajinu, poskytuje ruským vojenským letadlům zapojeným do činností namířených proti Ukrajině na svém území stanice pro doplnění paliva a skladuje na svém území ruské zbraně a vojenské vybavení.

Dmitrij Surovič se jako vysoce postavený příslušník běloruských ozbrojených sil podílí na činnostech Běloruska podporujících ruskou agresi vůči Ukrajině.

2.3.2022

716.

Oleg Nikolayevich KOPYL

(v ruštině: Копыл Олег Николаевич)

Pohlaví: muž

Funkce: plukovník; první zástupce vedoucího hlavního odboru – vedoucí odboru morální a psychologické podpory hlavního odboru pro ideologickou činnost ministerstva obrany Běloruska

Oleg Kopyl je prvním zástupcem vedoucího hlavního odboru – vedoucím odboru morální a psychologické podpory hlavního odboru pro ideologickou činnost ministerstva obrany Běloruska.

Bělorusko se účastní ruské vojenské agrese vůči Ukrajině tím, že umožňuje Rusku odpalovat balistické střely z běloruského území na Ukrajinu, umožňuje (silniční a železniční) přepravu ruského vojenského personálu a těžkých zbraní, tanků a vojenských transportérů z Běloruska na Ukrajinu, umožňuje ruským vojenským letadlům průlet běloruským vzdušným prostorem na Ukrajinu, poskytuje ruským vojenským letadlům zapojeným do činností namířených proti Ukrajině na svém území stanice pro doplnění paliva a skladuje na svém území ruské zbraně a vojenské vybavení.

Oleg Kopyl se jako vysoce postavený příslušník běloruských ozbrojených sil podílí na činnostech Běloruska podporujících ruskou agresi vůči Ukrajině.

2.3.2022

717.

Dmitry Alexandrovich ZABROTSKY

(v ruštině: Заброцки Дмитрий Александрович)

Datum narození: 2.7.1971

Funkce: plukovník, první zástupce vedoucího hlavního finančního a hospodářského odboru ministerstva obrany Běloruska

Pohlaví: muž

Dmitrij Zabrocky je prvním zástupcem vedoucího hlavního finančního a hospodářského odboru ministerstva obrany Běloruska.

Bělorusko se účastní ruské vojenské agrese vůči Ukrajině tím, že umožňuje Rusku odpalovat balistické střely z běloruského území na Ukrajinu, umožňuje (silniční a železniční) přepravu ruského vojenského personálu a těžkých zbraní, tanků a vojenských transportérů z Běloruska na Ukrajinu, umožňuje ruským vojenským letadlům průlet běloruským vzdušným prostorem na Ukrajinu, poskytuje ruským vojenským letadlům zapojeným do činností namířených proti Ukrajině na svém území stanice pro doplnění paliva a skladuje na svém území ruské zbraně a vojenské vybavení.

Dmitrij Zabrocky se jako vysoce postavený příslušník běloruských ozbrojených sil podílí na činnostech Běloruska podporujících ruskou agresi vůči Ukrajině.

2.3.2022

718.

Vadim Anatolyevich LUKASHEVICH

(v ruštině: Лукашевич Вадим Анатольевич)

Funkce: vedoucí informačního oddělení hlavního odboru pro ideologickou činnost ministerstva obrany Běloruska, plukovník

Pohlaví: muž

Vadim Lukaševič je vedoucím informačního oddělení hlavního odboru pro ideologickou činnost ministerstva obrany Běloruska.

Bělorusko se účastní ruské vojenské agrese vůči Ukrajině tím, že umožňuje Rusku odpalovat balistické střely z běloruského území na Ukrajinu, umožňuje (silniční a železniční) přepravu ruského vojenského personálu a těžkých zbraní, tanků a vojenských transportérů z Běloruska na Ukrajinu, umožňuje ruským vojenským letadlům průlet běloruským vzdušným prostorem na Ukrajinu, poskytuje ruským vojenským letadlům zapojeným do činností namířených proti Ukrajině na svém území stanice pro doplnění paliva a skladuje na svém území ruské zbraně a vojenské vybavení.

Vadim Lukaševič se jako vysoce postavený příslušník běloruských ozbrojených sil podílí na činnostech Běloruska podporujících ruskou agresi vůči Ukrajině.

2.3.2022“