ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 25

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 65
4. února 2022


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/147 ze dne 3. února 2022, kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2021/1188

1

 

*

Nařízení Rady (EU) 2022/148 ze dne 3. února 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 753/2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, skupinám, podnikům a subjektům vzhledem k situaci v Afghánistánu

5

 

*

Nařízení Rady (EU) 2022/149 ze dne 3. února 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 101/2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Tunisku

7

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/150 ze dne 17. listopadu 2021, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 32/2000, pokud jde o objem sledě obecného, který může být dovezen v rámci celní kvóty 09.0006

9

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/151 ze dne 3. února 2022 o akci Evropské unie na podporu evakuace některých zvláště zranitelných osob z Afghánistánu

11

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/152 ze dne 3. února 2022, kterým se aktualizuje seznam osob, skupin a subjektů, na něž se vztahují články 2, 3 a 4 společného postoje 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu, a kterým se zrušuje rozhodnutí (SZBP) 2021/1192

13

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/153 ze dne 3. února 2022, kterým se mění rozhodnutí 2011/486/SZBP o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, skupinám, podnikům a subjektům vzhledem k situaci v Afghánistánu

17

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/154 ze dne 3. února 2022, kterým se mění rozhodnutí 2011/72/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Tunisku

18

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/155 ze dne 31. ledna 2022 o prodloužení platnosti opatření přijatého Úřadem Spojeného království pro bezpečnost a ochranu zdraví povolujícího dodávání na trh a používání biocidního přípravku Clinisept + Skin Disinfectant v souladu s čl. 55 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (oznámeno pod číslenm C(2022) 457)

20

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

4.2.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 25/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2022/147

ze dne 3. února 2022,

kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2021/1188

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2580/2001 ze dne 27. prosince 2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu (1), a zejména na čl. 2 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 19. července 2021 přijala Rada prováděcí nařízení (EU) 2021/1188 (2), kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 tím, že se stanoví aktualizovaný seznam osob, skupin a subjektů, na něž se nařízení (ES) č. 2580/2001 vztahuje (dále jen „seznam“).

(2)

Všem osobám, skupinám a subjektům, u nichž to bylo prakticky možné, poskytla Rada odůvodnění, proč byly na seznam zařazeny.

(3)

Oznámením zveřejněným v Úředním věstníku Evropské unie informovala Rada osoby, skupiny a subjekty zařazené na seznam, že se rozhodla je na seznamu ponechat. Rada dotyčné osoby, skupiny a subjekty rovněž informovala o možnosti požádat Radu o odůvodnění jejich zařazení na seznam v případě, že jim toto odůvodnění ještě nebylo sděleno.

(4)

Rada provedla přezkum seznamu podle čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001. Při provádění přezkumu zohlednila Rada připomínky, jež jí dotčené osoby, skupiny a subjekty předložily, jakož i aktualizované informace o vnitrostátním statusu osob a subjektů zařazených na seznam, které získala od příslušných vnitrostátních orgánů.

(5)

Rada ověřila, že příslušné orgány ve smyslu čl. 1 odst. 4 společného postoje Rady 2001/931/SZBP (3) přijaly ve vztahu ke všem osobám, skupinám a subjektům uvedeným na seznamu rozhodnutí o tom, že byly zapojeny to teroristických činů ve smyslu čl. 1 odst. 2 a 3 společného postoje 2001/931/SZBP. Rada rovněž dospěla k závěru, že na osoby, skupiny a subjekty, na něž se vztahují články 2, 3 a 4 společného postoje 2001/931/SZBP, by se měla i nadále vztahovat zvláštní omezující opatření stanovená v nařízení (ES) č. 2580/2001.

(6)

Rada dospěla k závěru, že v případě jedné osoby již nejsou dány důvody pro to, aby byla ponechána na seznamu osob, skupin a subjektů, na něž se vztahují články 2, 3 a 4 společného postoje 2001/931/SZBP.

(7)

Seznam by měl být odpovídajícím způsobem aktualizován a prováděcí nařízení (EU) 2021/1188 by mělo být zrušeno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Seznam stanovený v čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 je uveden v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Prováděcí nařízení (EU) 2021/1188 se zrušuje.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. února 2022.

Za Radu

předseda

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Úř. věst. L 344, 28.12.2001, s. 70.

(2)  Prováděcí nařízení Rady (EU) 2021/1188 ze dne 19. července 2021, kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2021/138 (Úř. věst. L 258, 20.7.2021, s. 14).

(3)  Společný postoj Rady 2001/931/SZBP ze dne 27. prosince 2001 o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu (Úř. věst. L 344, 28.12.2001, s. 93).


PŘÍLOHA

SEZNAM OSOB, SKUPIN A SUBJEKTŮ PODLE ČLÁNKU 1

I.   OSOBY

1.

ABDOLLAHI Hamed (také znám jako Mustafa Abdullahi), narozen dne 11. srpna 1960 v Íránu. číslo cestovního pasu: D9004878.

2.

AL-NASSER Abdelkarim Hussein Mohamed, narozen v Al Ihsá (Saúdská Arábie); státní příslušník Saúdské Arábie.

3.

AL-YACOUB Ibrahim Salih Mohammed, narozen dne 16. října 1966 v Tarútu (Saúdská Arábie); státní příslušník Saúdské Arábie.

4.

ARBABSIAR Manssor (také znám jako Mansour Arbabsiar), narozen dne 6. března 1955 nebo dne 15. března 1955 v Íránu. Státní příslušník Íránu a USA. Číslo cestovního pasu: C2002515 (Írán); číslo cestovního pasu: 477845448 (USA). Číslo průkazu totožnosti: 07442833, platnost do 15. března 2016 (řidičský průkaz USA).

5.

ASSADI Assadollah (také znám jako Assadollah Asadi), narozen dne 22. prosince 1971 v Teheránu (Írán), státní příslušník Íránu. Číslo íránského diplomatického pasu: D9016657.

6.

BOUYERI Mohammed (také znám jako Abu Zubair; Sobiar; Abu Zoubair), narozen dne 8. března 1978 v Amsterodamu (Nizozemsko).

7.

EL HAJJ Hassan Hassan, narozen dne 22. března 1988 ve městě Zaghdraiya, Sidón (Libanon), státní příslušník Kanady. číslo cestovního pasu: JX446643 (Kanada).

8.

HASHEMI MOGHADAM Saeid, narozen dne 6. srpna 1962 v Teheránu (Írán), státní příslušník Íránu. číslo cestovního pasu: D9016290, platnost do 4. února 2019.

9.

IZZ-AL-DIN Hasan (také znám jako Garbaya; Ahmed; Sa‘id; Salwwan, Samir), narozen v roce 1963 v Libanonu, státní příslušník Libanonu.

10.

MELIAD Farah, narozen dne 5. listopadu 1980 v Sydney (Austrálie), státní příslušník Austrálie. číslo cestovního pasu: M2719127 (Austrálie).

11.

MOHAMMED Khalid Sheikh (také znám jako Ali, Salem; Bin Khalid, Fahd Bin Adballah; Henin, Ashraf Refaat Nabith; Wadood, Khalid Adbul), narozen dne 14. dubna 1965 nebo dne 1. března 1964 v Pákistánu; číslo cestovního pasu: 488555.

12.

SHAHLAI Abdul Reza (také znám jako Abdol Reza Shala’i; Abd-al Reza Shalai; Abdorreza Shahlai; Abdolreza Shahla’i; Abdul-Reza Shahlaee; Hajj Yusef; Haji Yusif; Hajji Yasir; Hajji Yusif; Yusuf Abu-al-Karkh), narozen kolem roku 1957 v Íránu. Adresy: 1) Kermánšáh, Írán, 2) vojenská základna Mehrán, provincie Ílám, Írán.

13.

SHAKURI Ali Gholam, narozen kolem roku 1965 v Teheránu, Írán.

II.   SKUPINY A SUBJEKTY

1.

„Abu Nidal Organisation“ — „ANO“; (také známa jako „Revoluční rada Fatáhu“; „Arabské revoluční brigády“; „Černé září“; „Revoluční organizace socialistických muslimů“).

2.

„Al-Aqsa Martyrs‘ Brigade“ („Brigáda mučedníků al-Aksá“).

3.

„Al-Aqsa e.V.“ („Sdružení Al-Aksá e.V.“).

4.

„Babbar Khalsa“.

5.

„Communist Party of the Philippines“ („Komunistická strana Filipín“, včetně „New People’s Army“ („Nové lidové armády“); „NPA“), Filipíny.

6.

Ředitelství pro vnitřní bezpečnost íránského Ministerstva pro zpravodajskou činnost a bezpečnost.

7.

„Gama’a al-Islamiyya“ (také známa jako „Al-Gama’a al-Islamiyya“; „Islámská skupina“; „IG“).

8.

„İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi“ („IBDA-C“; „Fronta islámských bojovníků Velkého východu“).

9.

„Hamas“ („Hamás“, včetně „Hamas-Izz al-Din al-Qassem“).

10.

„Hizballah Military Wing“ („Vojenské křídlo Hizballáhu“; také známa jako „Hezbollah Military Wing“; „Hizbullah Military Wing“; „Hizbollah Military Wing“; „Hezballah Military Wing“; „Hisbollah Military Wing“; „Hizbu’llah Military Wing“; „Hizb Allah Military Wing“; „Jihad Council“ (a všechny podřízené složky, včetně organizace pro vnější bezpečnost)).

11.

„Hizbul Mujahideen“ („Hizb al-Mudžáhidín“; „HM“).

12.

„Khalisan Zindabad Force“ („KZF“).

13.

„Kurdistan Workers‘ Party“ („Kurdská strana pracujících“; „PKK“; také známa jako „KADEK“; „KONGRA-GEL“).

14.

„Liberation Tigers of Tamil Eelam“ („Tygři osvobození tamilského Ílamu“, „LTTE“).

15.

„Ejército de Liberación Nacional“ („Národně osvobozenecká armáda“).

16.

„Palestinian Islamic Jihad“ („Palestinský islámský džihád“; „PIJ“).

17.

„Popular Front for the Liberation of Palestine“ („Lidová fronta za osvobození Palestiny“; „PFLP“).

18.

„Popular Front for the Liberation of Palestine – General Command“ („Vrchní velitelství Lidové fronty za osvobození Palestiny“; také známo jako „PFLP-General Command“).

19.

„Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi“ („Revoluční lidově osvobozenecká armáda/fronta/strana“; „DHKP/C“; také známa jako „Devrimci Sol“ („Revoluční levice“); „Dev Sol“).

20.

„Sendero Luminoso“ („Světlá stezka“; „SL“).

21.

„Teyrbazen Azadiya Kurdistan“ („TAK“; také známa jako „Kurdistan Freedom Falcons“ („Sokoli za osvobození Kurdistánu“); „Kurdistan Freedom Hawks“ („Jestřábi za osvobození Kurdistánu“).

4.2.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 25/5


NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2022/148

ze dne 3. února 2022,

kterým se mění nařízení (EU) č. 753/2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, skupinám, podnikům a subjektům vzhledem k situaci v Afghánistánu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2011/486/SZBP ze dne 1. srpna 2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, skupinám, podnikům a subjektům vzhledem k situaci v Afghánistánu (1),

s ohledem na společný návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) č. 753/2011 (2) uvádí v účinnost omezující opatření přijatá v rámci Organizace spojených národů.

(2)

Dne 22. prosince 2021 přijala Rada bezpečnosti OSN rezoluci č. 2615 (2021). Tato rezoluce zavádí zejména novou výjimku z omezujících opatření v oblasti humanitární pomoci a dalších činností, které podporují základní lidské potřeby v Afghánistánu.

(3)

Dne 3. února 2022 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2022/153 (3), kterým se mění rozhodnutí 2011/486/SZBP v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 2615 (2021).

(4)

Tyto změny spadají do oblasti působnosti Smlouvy a k jejich provedení je tedy nezbytné regulační opatření na úrovni Unie, zejména proto, aby bylo zajištěno jejich jednotné uplatňování ve všech členských státech.

(5)

Nařízení (EU) č. 753/2011 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 3 nařízení Rady (EU) č. 753/2011 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„4.   Odstavce 1 a 2 se nevztahují na zpřístupnění finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů nezbytných k zajištění včasného poskytnutí humanitární pomoci a jiných činností, které podporují základní lidské potřeby v Afghánistánu, nebo na podporu těchto činností.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. února 2022.

Za Radu

předseda

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Úř. věst. L 199, 2.8.2011, s. 57.

(2)  Nařízení Rady (EU) č. 753/2011 ze dne 1. srpna 2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, skupinám, podnikům a subjektům vzhledem k situaci v Afghánistánu (Úř. věst. L 199, 2.8.2011, s. 1).

(3)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/153 ze dne 3. února 2022, kterým se mění rozhodnutí 2011/486/SZBP o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, skupinám, podnikům a subjektům vzhledem k situaci v Afghánistánu (viz strana 17 v tomto čísle Úředního věstníku).


4.2.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 25/7


NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2022/149

ze dne 3. února 2022,

kterým se mění nařízení (EU) č. 101/2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Tunisku

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2011/72/SZBP ze dne 31. ledna 2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Tunisku (1),

s ohledem na společný návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Rady (EU) č. 101/2011 (2) se provádí zmrazení majetku na základě rozhodnutí 2011/72/SZBP vůči některým osobám a subjektům, které byly určeny jako osoby a subjekty odpovědné za zneužití tuniských státních prostředků.

(2)

Dne 3. února 2022 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2022/154 (3), kterým se mění rozhodnutí 2011/72/SZBP, pokud jde o podmínky, za nichž mohou být finanční prostředky zesnulé osoby nadále zmrazeny.

(3)

Uvedená změna spadá do oblasti působnosti Smlouvy, a proto je pro její provádění nezbytné regulační opatření na úrovni Unie, zejména za účelem zajištění jednotného uplatňování ve všech členských státech.

(4)

Nařízení (EU) č. 101/2011 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 101/2011 se mění takto:

1)

vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 2a

V případě úmrtí osoby uvedené na seznamu v příloze I:

a)

pokud byla tato osoba před smrtí v rámci trestního řízení odsouzena za zneužití státních prostředků, jsou finanční prostředky a hospodářské zdroje, které této osobě náležely nebo které vlastnila, držela či ovládala, nadále zmrazeny až do doby, než budou vykonány soudní příkazy ke zpětnému získání zneužitých státních prostředků a k zaplacení pokut;

b)

pokud tato osoba před smrtí nebyla v rámci trestního řízení takto odsouzena, jsou finanční prostředky a hospodářské zdroje, které této osobě náležely nebo které vlastnila, držela nebo ovládala, po přiměřenou dobu nadále zmrazeny s výhradou čl. 12 odst. 5. Je-li v uvedené době podána občanskoprávní nebo správní žaloba na zpětné získání zneužitých státních prostředků, jsou finanční prostředky a hospodářské zdroje, které této osobě náležely nebo které vlastnila, držela či ovládala, nadále zmrazeny, dokud není tato žaloba zamítnuta, nebo, pokud je úspěšná, do doby, než bude vykonán soudní příkaz ke zpětnému získání zneužitých finančních prostředků.“;

2)

v článku 12 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„5.   Rada podle potřeby seznam uvedený v příloze I změní, jakmile zjistí, že již nejsou splněny podmínky stanovené v článku 2a k tomu, aby byly nadále zmrazeny finanční prostředky a hospodářské zdroje, které náležely zesnulé osobě nebo které tato osoba vlastnila, držela či ovládala.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. února 2022.

Za Radu

předseda

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Úř. věst. L 28, 2.2.2011, s. 62.

(2)  Nařízení Rady (EU) č. 101/2011 ze dne 4. února 2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Tunisku (Úř. věst. L 31, 5.2.2011, s. 1).

(3)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/154 ze dne 3. února 2022, kterým se mění rozhodnutí 2011/72/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Tunisku (viz strana 2022/154 v tomto čísle Úředního věstníku).


4.2.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 25/9


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2022/150

ze dne 17. listopadu 2021,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 32/2000, pokud jde o objem sledě obecného, který může být dovezen v rámci celní kvóty 09.0006

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 32/2000 ze dne 17. prosince 1999 o otevření a správě celních kvót Společenství závazných v rámci GATT a některých jiných celních kvót Společenství, o podrobných pravidlech pro úpravu těchto kvót a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1808/95 (1), a zejména na článek 10a,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Norským královstvím na základě článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994, která se týká změny koncesí u všech celních kvót uvedených v listině CLXXV EU v důsledku vystoupení Spojeného království z Evropské unie (dále jen „dohoda“), uzavřená rozhodnutím Rady (EU) 2021/803 (2), mění celní kvótu týkající se objemu sledě obecného, jejž je možné dovézt. Dohoda vstoupila v platnost dne 10. května 2021.

(2)

Uvedená změna by měla být zohledněna v nařízení (ES) č. 32/2000.

(3)

Proto i nařízení (ES) č. 32/2000 by mělo být změněno odpovídajícím způsobem.

(4)

Vzhledem k naléhavé potřebě provést tuto dohodu by toto nařízení mělo vstoupit v platnost dnem jeho vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Vzhledem k tomu, že změna provedená tímto nařízením se vztahuje na celní kvótové období, které ke dni vstupu v platnost tohoto nařízení již probíhá, je třeba pro toto období stanovit přechodná ustanovení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna nařízení (ES) č. 32/2000

V příloze I nařízení (ES) č. 32/2000 se v řádku pro pořadové číslo 09.0006, ve sloupci s názvem „Objem kvóty“ objem „31 888 tun“ nahrazuje objemem „33 496 tun“.

Článek 2

Přechodná ustanovení pro probíhající celní kvótové období

1.   Objem, jenž je dostupný pro zbývající část celního kvótového období, které v den vstupu tohoto nařízení v platnost již probíhá, sestává z rozdílu mezi objemem kvóty stanoveným tímto nařízením a objemem kvóty přiděleným již před datem vstupu tohoto nařízení v platnost.

2.   Pokud byla do doby, kdy toto nařízení vstoupilo v platnost, vyčerpána kvóta platná ke dni 3. února 2022, pak se nový dostupný objem celní kvóty přidělí hospodářským subjektům chronologicky podle data přijetí jejich celních prohlášení k propuštění do volného oběhu. Hospodářským subjektům, které dovezly své zboží mimo kvótu před vstupem tohoto nařízení v platnost, bude na jejich žádost, a v rozsahu, v jakém to umožňuje zůstatek celní kvóty, vyplacen rozdíl z již zaplaceného cla.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem jeho vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. listopadu 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 5, 8.1.2000, s. 1.

(2)  Rozhodnutí Rady (EU) 2021/803 ze dne 10. května 2021 o uzavření, jménem Unie, Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Norským královstvím podle článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994, která se týká změny koncesí u všech celních kvót uvedených v listině CLXXV EU v důsledku vystoupení Spojeného království z Evropské unie (Úř. věst. L 181, 21.5.2021, s. 1).


ROZHODNUTÍ

4.2.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 25/11


ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2022/151

ze dne 3. února 2022

o akci Evropské unie na podporu evakuace některých zvláště zranitelných osob z Afghánistánu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 28 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 10. prosince 2001 přijala Rada společnou akci 2001/875/SZBP (1) o jmenování zvláštního zástupce Evropské unie pro Afghánistán (dále jen „zvláštní zástupce EU“). Mandát zvláštního zástupce EU byl několikrát prodloužen, naposledy rozhodnutím Rady (SZBP) 2017/289 (2), a to do 31. srpna 2017.

(2)

Dne 30. května 2007 přijala Rada společnou akci 2007/369/SZBP (3) o zřízení policejní mise Evropské unie v Afghánistánu (EUPOL Afghanistan). Mise EUPOL Afghánistán byla několikrát prodloužena, naposledy rozhodnutím (SZBP) 2016/2040 (4), a to do 15. září 2017.

(3)

Dne 1. května 2021 zahájil Tálibán ofenzivu a začal získávat kontrolu nad postupně se zvyšujícím počtem oblastí v Afghánistánu. Dne 15. srpna 2021 získaly síly Tálibánu kontrolu nad Kábulem a svrhly ústavně podloženou vládu.

(4)

V prohlášení k situaci v Afghánistánu ze dne 31. srpna 2021, Rada uvedla, že „prioritou byla evakuace našich občanů a v maximální možné míře afghánských státních příslušníků, kteří spolupracovali s Evropskou unií a jejími členskými státy, včetně jejich rodin, přičemž proces evakuace bude pokračovat“.

(5)

Ve svých závěrech o Afghánistánu ze dne 15. září 2021 Rada uvedla, že “… mezinárodní společenství včetně Evropské unie a jejích členských států od srpna 2021 vyvíjelo v extrémně náročných podmínkách kolektivní úsilí s cílem evakuovat tisíce občanů Evropské unie i státních příslušníků třetích zemí, mimo jiné Afghánců, kteří pracovali pro diplomatické mise, a dalších, kteří se z důvodu své zásadové angažovanosti ve prospěch našich sdílených hodnot ocitli v ohrožení. Tato evakuace byla skutečným projevem solidarity EU.

(6)

Za těchto výjimečných okolností Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ) od 1. června 2021 organizuje a řídí evakuaci Afghánců, zejména těch, kteří pracovali pro zvláštního zástupce EU nebo misi EUPOL Afghanistan, dalších zvláště zranitelných Afghánců, kteří spolupracovali s Unií, a jejich blízkých příbuzných, kteří jsou na nich závislí. Tyto evakuace by měly pokračovat i v roce 2022. ESVČ sestavila k 1. říjnu 2021 seznam osob způsobilých pro evakuaci. ESVČ jej může podle potřeby změnit.

(7)

Tyto evakuace by měly být podpořeny operativní akcí v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Cíle a působnost

1.   Unie podporuje evakuaci z Afghánistánu v období od 1. června 2021 do 31. prosince 2022 těchto osob:

a)

bývalých členů personálu zvláštního zástupce EU pro Afghánistán (dále jen „zvláštní zástupce EU“);

b)

bývalých členů personálu mise EUPOL Afghanistan;

c)

těchto dalších zvláště zranitelných osob:

úředníků nebo jiných odborníků působících v politickém nebo bezpečnostním sektoru v Afghánistánu (jako jsou soudci, státní zástupci, policisté, vojenský personál a novináři), kteří byli vyškoleni v rámci provádění politik Unie nebo byli do provádění politik Unie zapojeni;

zaměstnanců bývalých dodavatelů mise EUPOL Afghanistan a zvláštního zástupce EU; a

zaměstnanců dodavatelů delegace Unie v Kábulu, kteří byli v tomto postavení zaměstnáni v období od 16. srpna 2019 do 15. srpna 2021; a

d)

vyživovaných manželů/manželek, dětí, rodičů a neprovdaných sester osob uvedených v písmenech a), b) nebo c).

2.   Evakuaci uvedenou v odstavci 1 organizuje a řídí ESVČ pod vedením vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (dále jen „vysoký představitel“).

3.   Za provádění tohoto rozhodnutí odpovídá vysoký představitel.

Článek 2

Finanční zajištění

1.   Finanční referenční částka pro provádění této akce činí 1 990 000 EUR.

2.   Veškeré výdaje se spravují podle postupů a pravidel použitelných pro souhrnný rozpočet Unie.

3.   Na řádnou správu výdajů uvedených v odstavci 2 dohlíží Komise. Za tímto účelem uzavře s ESVČ nezbytnou dohodu.

Článek 3

Vstup v platnost a použitelnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

Použije se ode dne 1. června 2021.

V Bruselu dne 3. února 2022.

Za Radu

předseda

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Společná akce Rady 2001/875/SZBP ze dne 10. prosince 2001 o jmenování zvláštního zástupce Evropské unie (Úř. věst. L 326, 11.12.2001, s. 1).

(2)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/289 ze dne 17. února 2017, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2015/2005 o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro Afghánistán (Úř. věst. L 42, 18.2.2017, s. 13).

(3)  Společná akce Rady 2007/369/SZBP ze dne 30. května 2007 o zřízení policejní mise Evropské unie v Afghánistánu (EUPOL AFGHANISTAN) (Úř. věst. L 139, 31.5.2007, s. 33).

(4)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/2040 ze dne 21. listopadu 2016, kterým se mění rozhodnutí 2010/279/SZBP o policejní misi Evropské unie v Afghánistánu (EUPOL AFGHANISTAN) stanovením její likvidace (Úř. věst. L 314, 22.11.2016, s. 20).


4.2.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 25/13


ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2022/152

ze dne 3. února 2022,

kterým se aktualizuje seznam osob, skupin a subjektů, na něž se vztahují články 2, 3 a 4 společného postoje 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu, a kterým se zrušuje rozhodnutí (SZBP) 2021/1192

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 27. prosince 2001 přijala Rada společný postoj 2001/931/SZBP (1).

(2)

Dne 19. července 2021 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2021/1192 (2), kterým se aktualizuje seznam osob, skupin a subjektů, na něž se vztahují články 2, 3 a 4 společného postoje 2001/931/SZBP (dále jen „seznam“).

(3)

V souladu s čl. 1 odst. 6 společného postoje 2001/931/SZBP je nutné pravidelně provádět přezkum jmen osob, skupin a subjektů na seznamu s cílem zjistit, zda trvají důvody pro jejich uvedení na seznamu.

(4)

Toto rozhodnutí obsahuje výsledky přezkumu, který Rada provedla, pokud jde o osoby, skupiny a subjekty, na něž se vztahují články 2, 3 a 4 společného postoje 2001/931/SZBP.

(5)

Rada ověřila, že příslušné orgány ve smyslu čl. 1 odst. 4 společného postoje 2001/931/SZBP přijaly ve vztahu ke všem osobám, skupinám a subjektům uvedeným na seznamu rozhodnutí o tom, že byly zapojeny to teroristických činů ve smyslu čl. 1 odst. 2 a 3 společného postoje 2001/931/SZBP. Rada rovněž dospěla k závěru, že na osoby, skupiny a subjekty, na něž se vztahují články 2, 3 a 4 společného postoje 2001/931/SZBP, by se měla i nadále vztahovat zvláštní omezující opatření stanovená ve společném postoji 2001/931/SZBP.

(6)

Rada dospěla k závěru, že v případě jedné osoby již nejsou dány důvody pro to, aby byla ponechána na seznamu.

(7)

Seznam by měl být odpovídajícím způsobem aktualizován a rozhodnutí (SZBP) 2021/1192 by mělo být zrušeno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Seznam osob, skupin a subjektů, na něž se vztahují články 2, 3 a 4 společného postoje 2001/931/SZBP, je stanoven v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Rozhodnutí (SZBP) 2021/1192 se zrušuje.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 3. února 2022.

Za Radu

předseda

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Společný postoj Rady 2001/931/SZBP ze dne 27. prosince 2001 o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu (Úř. věst. L 344, 28.12.2001, s. 93).

(2)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2021/1192 ze dne 19. července 2021, kterým se aktualizuje seznam osob, skupin a subjektů, na něž se vztahují články 2, 3 a 4 společného postoje 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu, a kterým se zrušuje rozhodnutí (SZBP) 2021/142 (Úř. věst. L 258, 20.7.2021, s. 42).


PŘÍLOHA

SEZNAM OSOB, SKUPIN A SUBJEKTŮ PODLE ČLÁNKU 1

I.   OSOBY

1.

ABDOLLAHI Hamed (také znám jako Mustafa Abdullahi), narozen dne 11. srpna 1960 v Íránu. číslo cestovního pasu: D9004878.

2.

AL-NASSER Abdelkarim Hussein Mohamed, narozen v Al Ihsá (Saúdská Arábie); státní příslušník Saúdské Arábie.

3.

AL-YACOUB Ibrahim Salih Mohammed, narozen dne 16. října 1966 v Tarútu (Saúdská Arábie); státní příslušník Saúdské Arábie.

4.

ARBABSIAR Manssor (také znám jako Mansour Arbabsiar), narozen dne 6. března 1955 nebo dne 15. března 1955 v Íránu. Státní příslušník Íránu a USA. Číslo cestovního pasu: C2002515 (Írán); číslo cestovního pasu: 477845448 (USA). Číslo průkazu totožnosti: 07442833, platnost do 15. března 2016 (řidičský průkaz USA).

5.

ASSADI Assadollah (také znám jako Assadollah Asadi), narozen dne 22. prosince 1971 v Teheránu (Írán), státní příslušník Íránu. Číslo íránského diplomatického pasu: D9016657.

6.

BOUYERI Mohammed (také znám jako Abu Zubair; Sobiar; Abu Zoubair), narozen dne 8. března 1978 v Amsterodamu (Nizozemsko).

7.

EL HAJJ Hassan Hassan, narozen dne 22. března 1988 ve městě Zaghdraiya, Sidón (Libanon), státní příslušník Kanady. číslo cestovního pasu: JX446643 (Kanada).

8.

HASHEMI MOGHADAM Saeid, narozen dne 6. srpna 1962 v Teheránu (Írán), státní příslušník Íránu. číslo cestovního pasu: D9016290, platnost do 4. února 2019.

9.

IZZ-AL-DIN Hasan (také znám jako Garbaya; Ahmed; Sa‘id; Salwwan, Samir), narozen v roce 1963 v Libanonu, státní příslušník Libanonu.

10.

MELIAD Farah, narozen dne 5. listopadu 1980 v Sydney (Austrálie), státní příslušník Austrálie. číslo cestovního pasu: M2719127 (Austrálie).

11.

MOHAMMED Khalid Sheikh (také znám jako Ali, Salem; Bin Khalid, Fahd Bin Adballah; Henin, Ashraf Refaat Nabith; Wadood, Khalid Adbul), narozen dne 14. dubna 1965 nebo dne 1. března 1964 v Pákistánu; číslo cestovního pasu: 488555.

12.

SHAHLAI Abdul Reza (také znám jako Abdol Reza Shala’i; Abd-al Reza Shalai; Abdorreza Shahlai; Abdolreza Shahla’i; Abdul-Reza Shahlaee; Hajj Yusef; Haji Yusif; Hajji Yasir; Hajji Yusif; Yusuf Abu-al-Karkh), narozen kolem roku 1957 v Íránu. Adresy: 1) Kermánšáh, Írán, 2) vojenská základna Mehrán, provincie Ílám, Írán.

13.

SHAKURI Ali Gholam, narozen kolem roku 1965 v Teheránu, Írán.

II.   SKUPINY A SUBJEKTY

1.

„Abu Nidal Organisation“ — „ANO“; (také známa jako „Revoluční rada Fatáhu“; „Arabské revoluční brigády“; „Černé září“; „Revoluční organizace socialistických muslimů“).

2.

„Al-Aqsa Martyrs‘ Brigade“ („Brigáda mučedníků al-Aksá“).

3.

„Al-Aqsa e.V.“ („Sdružení Al-Aksá e.V.“).

4.

„Babbar Khalsa“.

5.

„Communist Party of the Philippines“ („Komunistická strana Filipín“, včetně „New People’s Army“ („Nové lidové armády“); „NPA“), Filipíny.

6.

Ředitelství pro vnitřní bezpečnost íránského Ministerstva pro zpravodajskou činnost a bezpečnost.

7.

„Gama’a al-Islamiyya“ (také známa jako „Al-Gama’a al-Islamiyya“; „Islámská skupina“; „IG“).

8.

„İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi“ („IBDA-C“; „Fronta islámských bojovníků Velkého východu“).

9.

„Hamas“ („Hamás“, včetně „Hamas-Izz al-Din al-Qassem“).

10.

„Hizballah Military Wing“ („Vojenské křídlo Hizballáhu“; také známa jako „Hezbollah Military Wing“; „Hizbullah Military Wing“; „Hizbollah Military Wing“; „Hezballah Military Wing“; „Hisbollah Military Wing“; „Hizbu’llah Military Wing“; „Hizb Allah Military Wing“; „Jihad Council“ (a všechny podřízené složky, včetně organizace pro vnější bezpečnost)).

11.

„Hizbul Mujahideen“ („Hizb al-Mudžáhidín“; „HM“).

12.

„Khalisan Zindabad Force“ („KZF“).

13.

„Kurdistan Workers‘ Party“ („Kurdská strana pracujících“; „PKK“; také známa jako „KADEK“; „KONGRA-GEL“).

14.

„Liberation Tigers of Tamil Eelam“ („Tygři osvobození tamilského Ílamu“, „LTTE“).

15.

„Ejército de Liberación Nacional“ („Národně osvobozenecká armáda“).

16.

„Palestinian Islamic Jihad“ („Palestinský islámský džihád“; „PIJ“).

17.

„Popular Front for the Liberation of Palestine“ („Lidová fronta za osvobození Palestiny“; „PFLP“).

18.

„Popular Front for the Liberation of Palestine – General Command“ („Vrchní velitelství Lidové fronty za osvobození Palestiny“; také známo jako „PFLP-General Command“).

19.

„Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi“ („Revoluční lidově osvobozenecká armáda/fronta/strana“; „DHKP/C“; také známa jako „Devrimci Sol“ („Revoluční levice“); „Dev Sol“).

20.

„Sendero Luminoso“ („Světlá stezka“; „SL“).

21.

„Teyrbazen Azadiya Kurdistan“ („TAK“; také známa jako „Kurdistan Freedom Falcons“ („Sokoli za osvobození Kurdistánu“); „Kurdistan Freedom Hawks“ („Jestřábi za osvobození Kurdistánu“).

4.2.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 25/17


ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2022/153

ze dne 3. února 2022,

kterým se mění rozhodnutí 2011/486/SZBP o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, skupinám, podnikům a subjektům vzhledem k situaci v Afghánistánu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2011/486/SZBP ze dne 1. srpna 2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, skupinám, podnikům a subjektům vzhledem k situaci v Afghánistánu (1),

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 1. srpna 2011 přijala Rada rozhodnutí 2011/486/SZBP.

(2)

Dne 22. prosince 2021 přijala Rada bezpečnosti OSN rezoluci č. 2615 (2021), v níž vyjádřila hluboké znepokojení nad humanitární situací a nedostatkem potravin v Afghánistánu a připomněla, že neúměrně jsou postiženy ženy, děti a menšiny.

(3)

Rady bezpečnosti OSN v rezoluci č. 2615 (2021) stanovila, že humanitární pomoc a další činnosti, které podporují základní lidské potřeby v Afghánistánu, nejsou porušením odst. 1 písm. a) rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2255 (2015), přičemž důrazně vybízí poskytovatele, kteří se spoléhají na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2615 (2021), aby vynaložili přiměřené úsilí k minimalizaci vzniku jakýchkoliv výhod, ať už v důsledku přímého poskytnutí nebo odklonu, osobám nebo subjektům uvedeným na sankčním seznamu podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1988 (2011).

(4)

Rozhodnutí 2011/486/SZBP by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

K provedení určitých opatření uvedených v tomto rozhodnutí je zapotřebí další činnosti Unie,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V článku 4 rozhodnutí 2011/486/SZBP se se doplňuje nový odstavec, který zní:

„6.   Odstavce 1 a 2 se nevztahují na zpracování a vyplácení finančních prostředků, jiných finančních aktiv nebo hospodářských zdrojů a na poskytování zboží a služeb nezbytných k zajištění včasného poskytnutí humanitární pomoci a jiných činností, které podporují základní lidské potřeby v Afghánistánu, a na podporu těchto činností.“

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 3. února 2022.

Za Radu

předseda

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Úř. věst. L 199, 2.8.2011, s. 57.


4.2.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 25/18


ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2022/154

ze dne 3. února 2022,

kterým se mění rozhodnutí 2011/72/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Tunisku

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 31. ledna 2011 přijala Rada rozhodnutí 2011/72/SZBP (1).

(2)

Na základě přezkumu rozhodnutí 2011/72/SZBP je nezbytné stanovit podmínky, za nichž mohou být finanční prostředky zesnulé osoby nadále zmrazeny.

(3)

Rozhodnutí 2011/72/SZBP by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V článku 1 rozhodnutí 2011/72/SZBP se vkládají nové odstavce, které znějí:

„2a.   Aniž je dotčen článek 5, v případě úmrtí osoby uvedené na seznamu v příloze:

a)

pokud byla tato osoba před smrtí v rámci trestního řízení odsouzena za zneužití státních prostředků, jsou finanční prostředky a hospodářské zdroje, které této osobě náležely nebo které vlastnila, držela či ovládala, nadále zmrazeny až do doby, než budou vykonány soudní příkazy ke zpětnému získání zneužitých státních prostředků a k zaplacení pokut;

b)

pokud tato osoba před smrtí nebyla v rámci trestního řízení takto odsouzena, jsou finanční prostředky a hospodářské zdroje, které této osobě náležely nebo které vlastnila, držela nebo ovládala, po přiměřenou dobu nadále zmrazeny s výhradou odstavce 4. Je-li v uvedené době podána občanskoprávní nebo správní žaloba na zpětné získání zneužitých státních prostředků, jsou finanční prostředky a hospodářské zdroje, které této osobě náležely nebo které vlastnila, držela či ovládala, nadále zmrazeny, dokud není tato žaloba zamítnuta, nebo, pokud je úspěšná, do doby, než bude vykonán soudní příkaz ke zpětnému získání zneužitých finančních prostředků.

2b.   Rada podle potřeby seznam uvedený v příloze změní, jakmile zjistí, že již nejsou splněny podmínky stanovené v odstavci 2a k tomu, aby byly nadále zmrazeny finanční prostředky a hospodářské zdroje, které náležely zesnulé osobě nebo které tato osoba vlastnila, držela či ovládala.“

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 3. února 2022.

Za Radu

předseda

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Rozhodnutí Rady 2011/72/SZBP ze dne 31. ledna 2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Tunisku (Úř. věst. L 28, 2.2.2011, s. 62).


4.2.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 25/20


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2022/155

ze dne 31. ledna 2022

o prodloužení platnosti opatření přijatého Úřadem Spojeného království pro bezpečnost a ochranu zdraví povolujícího dodávání na trh a používání biocidního přípravku Clinisept + Skin Disinfectant v souladu s čl. 55 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012

(oznámeno pod číslenm C(2022) 457)

(Pouze anglické znění je závazné)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (1), a zejména na čl. 55 odst. 1 třetí pododstavec uvedeného nařízení ve spojení s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku k Dohodě o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 5. května 2021 přijal Úřad Spojeného království pro bezpečnost a ochranu zdraví, jednající jménem Úřadu Severního Irska pro bezpečnost a ochranu zdraví, (dále jen „příslušný orgán Spojeného království“) v souladu s čl. 55 odst. 1 prvním pododstavcem nařízení (EU) č. 528/2012 rozhodnutí povolit dodávání biocidního přípravku Clinisept + Skin Disinfectant na trh a jeho používání do 1. listopadu 2021 (dále jen „opatření“). V souladu s čl. 55 odst. 1 druhým pododstavcem uvedeného nařízení příslušný orgán Spojeného království o opatření informoval Komisi a příslušné orgány členských států a zároveň je odůvodnil.

(2)

Podle informací poskytnutých příslušným orgánem Spojeného království bylo opatření nezbytné pro ochranu veřejného zdraví. Dne 11. března 2020 Světová zdravotnická organizace oznámila, že rozšíření onemocnění COVID-19 lze od daného okamžiku označit za pandemii. Vláda Spojeného království prohlásila riziko pro Spojené království za „vysoké“ a dne 23. března 2020 nabyla účinnosti omezující opatření. Jako alternativu k mytí rukou mýdlem a vodou doporučuje Světová zdravotnická organizace jako preventivní opatření proti šíření onemocnění COVID-19 používání dezinfekčních prostředků na ruce na alkoholové bázi.

(3)

Přípravek Clinisept + Skin Disinfectant obsahuje jako účinnou látku aktivní chlor uvolňovaný z chlornanu sodného. Aktivní chlor uvolňovaný z chlornanu sodného je schválen pro použití v biocidních přípravcích typu 1 (osobní hygiena), jak jsou vymezeny v příloze V nařízení (EU) č. 528/2012.

(4)

Od vypuknutí pandemie COVID-19 je po dezinfekčních prostředcích na ruce ve Spojeném království mimořádně vysoká poptávka, což vedlo k nebývalým výpadkům dodávek těchto výrobků. Před opatřením bylo ve Spojeném království povoleno na základě nařízení (EU) č. 528/2012 velmi málo dezinfekčních přípravků na ruce. Onemocnění COVID-19 představuje vážnou hrozbu pro veřejné zdraví ve Spojeném království a pro prevenci jeho šíření jsou zapotřebí další dezinfekční prostředky na ruce.

(5)

Dne 29. října 2021 obdržela Komise odůvodněnou žádost příslušného orgánu Spojeného království, předloženou jménem Úřadu Severního Irska pro bezpečnost a ochranu zdraví, o povolení prodloužení platnosti opatření ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko v souladu s čl. 55 odst. 1 třetím pododstavcem nařízení (EU) č. 528/2012. Žádost byla odůvodněna obavami, že onemocnění COVID-19 by mohlo ohrožovat veřejné zdraví i po 1. listopadu 2021, a argumentem, že povolení dalších dezinfekčních přípravků na ruce na trhu je zásadní pro omezení nebezpečí, které toto onemocnění představuje.

(6)

Podle příslušného orgánu Spojeného království zůstává poptávka po dezinfekčních přípravcích na ruce stále vysoká, a proto je zapotřebí platnost opatření ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko prodloužit.

(7)

Společnostem, které po prohlášení Světové zdravotnické organizace o pandemii obdržely výjimky pro dezinfekční prostředky na ruce v souladu s čl. 55 odst. 1 prvním pododstavcem nařízení (EU) č. 528/2012, bylo doporučeno, aby co nejdříve požádaly o řádné povolení přípravků. Doposud však příslušný orgán Spojeného království žádné nové žádosti o řádné povolení přípravků neobdržel.

(8)

Vzhledem k tomu, že onemocnění COVID-19 nadále představuje nebezpečí pro veřejné zdraví a toto nebezpečí nelze ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko odpovídajícím způsobem zvládnout, nejsou-li na trhu povoleny další dezinfekční přípravky na ruce, je vhodné příslušnému orgánu Spojeného království umožnit, aby mohl platnost opatření ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko prodloužit.

(9)

Jelikož platnost opatření skončila dne 1. listopadu 2021, mělo by mít toto rozhodnutí zpětnou účinnost.

(10)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Úřad Spojeného království pro bezpečnost a ochranu zdraví, jednající jménem Úřadu Severního Irska pro bezpečnost a ochranu zdraví, smí prodloužit platnost opatření povolujícího dodávání na trh a používání biocidního přípravku Clinisept + Skin Disinfectant ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko do 6. května 2023.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Úřadu Spojeného království pro bezpečnost a ochranu zdraví jednajícímu jménem Úřadu Severního Irska pro bezpečnost a ochranu zdraví.

Použije se ode dne 2. listopadu 2021.

V Bruselu dne 31. ledna 2022.

Za Komisi

Stella KYRIAKIDES

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.