ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 21

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 65
31. ledna 2022


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (EU) 2022/109 ze dne 27. ledna 2022, kterým se pro rok 2022 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací

1

 

*

Nařízení Rady (EU) 2022/110 ze dne 27. ledna 2022, kterým se na rok 2022 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb ve Středozemním moři a Černém moři

165

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

31.1.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 21/1


NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2022/109

ze dne 27. ledna 2022,

kterým se pro rok 2022 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (1) vyžaduje, aby se při přijímání opatření pro zachování zdrojů zohlednila dostupná vědecká, technická a hospodářská doporučení, případně včetně zpráv vypracovaných Vědeckotechnickým a hospodářským výborem pro rybářství (VTHVR) a jinými poradními orgány, jakož i doporučení vydaná poradními sbory.

(2)

Rada má přijmout opatření ke stanovení a přidělení rybolovných práv, případně včetně podmínek, jež jsou s nimi funkčně spojeny. Podle čl. 16 odst. 4 nařízení (EU) č. 1380/2013 mají být rybolovná práva stanovena v souladu s cíli společné rybářské politiky stanovenými v čl. 2 odst. 2 uvedeného nařízení. Kromě toho by pro populace, na něž se vztahují zvláštní víceleté plány, měly být stanoveny celkové přípustné odlovy (dále jen dále jen „TAC“) v souladu s cíli a opatřeními stanovenými v těchto plánech. Podle čl. 16 odst. 1 uvedeného nařízení se rybolovná práva rozdělují mezi členské státy tak, aby byla zajištěna relativní stabilita rybolovných činností každého členského státu pro každou populaci ryb nebo druh rybolovu.

(3)

Celkové přípustné odlov by proto měly být stanoveny v souladu s nařízením (EU) č. 1380/2013 na základě dostupných vědeckých doporučení s ohledem na biologické a socioekonomické aspekty, přičemž by mělo být všem odvětvím rybolovu zajištěno spravedlivé zacházení a měly by být zohledněny názory vyjádřené v konzultacích se zúčastněnými stranami, zejména na jednáních poradních sborů.

(4)

Od 1. ledna 2019 se podle článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013 povinnost vykládky vztahuje na všechny populace, pro které platí omezení odlovu, i když jsou přípustné určité výjimky. V čl. 16 odst. 2 uvedeného nařízení se stanoví, že je-li pro určitou rybí populaci zavedena povinnost vykládky, musí rybolovná práva zohledňovat úlovky, a nikoli vykládky. Na základě společných doporučení členských států a v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 1380/2013 přijala Komise řadu nařízení v přenesené pravomoci, jimiž se stanoví podrobnosti provádění povinnosti vykládky, ve formě zvláštních plánů výmětů.

(5)

Rybolovná práva pro populace, na něž se vztahuje povinnost vykládky, by měla zohlednit skutečnost, že výměty již v zásadě nejsou povoleny. Měla by proto vycházet z doporučení Mezinárodní rady pro průzkum moří (dále jen „ICES“) ohledně množství celkového úlovku (a nikoli doporučení ohledně záměrného úlovku). Od doporučeného množství celkového úlovku by měla být odečtena množství, která mohou být na základě výjimky z povinnosti vykládky i nadále předmětem výmětů.

(6)

U určitých populací doporučila ICES nulové úlovky. Jsou-li však TAC u těchto populací stanoveny na doporučenou úroveň, vedla by povinnost vykládky všech úlovků, včetně vedlejších úlovků těchto populací ve smíšeném rybolovu, k jevu tzv. blokačních druhů. Aby bylo dosaženo rovnováhy mezi udržením rybolovu, s ohledem na potenciálně závažné socioekonomické důsledky v případě, že tomu tak nebude, a potřebou dosáhnout dobrého biologického stavu těchto populací při zohlednění obtížnosti rybolovu všech populací ve smíšeném rybolovu s maximálním udržitelným výnosem (MSY), je třeba stanovit zvláštní TAC pro vedlejší úlovky těchto populací. Tyto TAC by měly být stanoveny na úrovních, které zajistí snížení úmrtnosti těchto populací a podpoří zlepšení selektivity a zamezení vedlejším úlovkům těchto populací. Za účelem snížení úlovků populací, pro něž jsou stanoveny TAC pro vedlejší úlovky, by rybolovná práva pro lov ryb těchto populací, měla být stanovena na úrovních, které napomohou obnově biomasy ohrožených populací a dosažení udržitelné úrovně. Aby se zabránilo nezákonným výmětům, měla by být rovněž zavedena technická a kontrolní opatření, která jsou neoddělitelně spjata s rybolovnými právy.

(7)

S cílem zaručit co největší využívání rybolovných práv ve smíšeném rybolovu v souladu s čl. 16 odst. 2 nařízení (EU) č. 1380/2013 je vhodné vytvořit sdílenou rezervu pro výměnu kvót pro členské státy, které nemají žádné kvóty pro pokrytí svých nevyhnutelných vedlejších úlovků.

(8)

V souladu s víceletým plánem pro západní vody stanoveným nařízením Evropského (parlamentu a Rady (EU) 2019/472 (2) má být cílová hodnota úmrtnosti způsobené rybolovem u populací uvedených v čl. 1 odst. 1 uvedeného nařízení v souladu s článkem 4 uvedeného nařízení zachována v rozmezí hodnot úmrtnosti způsobené rybolovem, které vede k MSY (dále jen „rozmezí FMSY“) vymezenému v čl. 2 odst. 2 uvedeného nařízení. Celková úmrtnost mořčáka evropského (Dicentrarchus labrax) způsobená rybolovem v divizích ICES 8a a 8b by proto měla být stanovena v souladu s doporučením ICES pro MSY a hodnotou FMSY, s přihlédnutím ke komerčním a rekreačním úlovkům a včetně výmětů. Hodnota FMSY je hodnotou úmrtnosti způsobené rybolovem, která udává dlouhodobý MSY. Příslušné členské státy (Francie a Španělsko) by měly přijmout vhodná opatření s cílem zajistit, aby úmrtnost způsobená rybolovem prováděným jejich loďstvy a rekreačními rybáři nepřekročila hodnotu FMSY, jak je požadováno v čl. 4 odst. 3 nařízení (EU) 2019/472.

(9)

Opatření týkající se rekreačního rybolovu mořčáka evropského by měla být zachována, neboť rekreační rybolov má na dotčenou populaci významný dopad. Omezení množství úlovků by měla být zachována v souladu s vědeckým doporučením. Pevné sítě by měly být vyloučeny, neboť nejsou dostatečně selektivní a je pravděpodobné, že uloví určitý počet jedinců překračujících stanovená omezení. S ohledem na environmentální, sociální a hospodářskou situaci, zejména na závislosti komerčních rybářů v pobřežních komunitách na dotčených populacích, vytváří opatření pro mořčáka evropského vhodnou rovnováhu mezi zájmy komerčních a rekreačních rybářů. Opatření by měla zejména umožňovat, aby rekreační rybáři mohli lovit a zároveň byl zohledněn dopad jejich rybolovu na danou populaci.

(10)

Dne 4. listopadu 2021 vydala ICES vědecké doporučení týkající se úhoře říčního (Anguilla anguilla) v celém jeho přirozeném areálu rozšíření. ICES doporučila, aby při uplatňování přístupu předběžné opatrnosti byly v roce 2022 ve všech stanovištích stanoveny nulové úlovky. To platí pro rekreační i komerční úlovky a zahrnuje úlovky juvenilních úhořů pro účely doplnění stavů a akvakultury. V souladu s tímto doporučením se považuje za vhodné zachovat zákaz rybolovu v délce tří po sobě následujících měsíců pro veškerý lov úhoře, zatímco Komise v roce 2022 provede se zúčastněnými stranami konzultaci týkající se úhoře říčního. Zákaz by se měl vztahovat na všechny rybolovné činnosti ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 28 nařízení (EU) č. 1380/2013. Členské státy by měly stanovit zákaz rybolovu v délce tří po sobě následujících měsíců, které by mělo spadat do období nejvyšší migrace úhoře říčního, a do 1. června 2022 by o něm měly podat Komisi zprávu s podkladovými informacemi.

(11)

Vědecké doporučení pro sardel obecnou (Engraulis encrasicolus) v podoblasti ICES 8 (Biskajský záliv) pro rok 2022 zveřejnil ICES teprve 17. prosince 2021. Vzhledem k potřebě zavést TAC pro začátek rybolovné sezóny dne 1. ledna 2022 by měl být stanoven prozatímní TAC. Tento TAC by měl být stanoven na 24 000 tun a měl by se vztahovat na období od 1. ledna 2022 do 30. června 2022. Tato úroveň by přibližně odpovídala úlovkům této populace v období od 1. ledna 2021 do 30. června 2021.

(12)

V divizích ICES 8c, 8d, 8e a podoblastech ICES 9 a 10 a ve vodách Unie oblasti CECAF 34.1.1 jsou tři různé druhy jazyka (rodu Solea) řízeny v rámci jednoho TAC. Vzhledem k tomu, že rybolovná práva pro jednu z těchto populací, konkrétně pro jazyk obecný (Solea solea) v divizích ICES 8c a 9a, by měla být stanovena v souladu s článkem 4 nařízení (EU) 2019/472, mělo by být pro tento druh stanoveno samostatné omezení odlovu v souladu s doporučením týkajícím se maximálního udržitelného výnosu.

(13)

Vědecké doporučení pro populace příčnoústých (žraloky a rejnoky) uvádí z důvodu špatného stavu těchto populací a z hlediska jejich ochrany nulové úlovky. Vysoká míra přežití navíc znamená, že se má za to, že výměty nezvyšují jejich úmrtnost způsobenou rybolovem a že by to bylo prospěšné pro jejich zachování. Rybolov těchto druhů by proto měl být zakázán. Podle čl. 15 odst. 4 písm. a) nařízení (EU) č. 1380/2013 se povinnost vykládky nevztahuje na druhy, jejichž rybolov je zakázán.

(14)

Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/973 (3) byl zaveden víceletý plán řízení pro Severní moře, který vstoupil v platnost v roce 2018. Víceletý plán řízení pro západní vody byl stanoven nařízením (EU) 2019/472 a vstoupil v platnost v roce 2019. Rybolovná práva pro populace uvedené v čl. 1 odst. 1 uvedených nařízení by měla být stanovena v souladu s cíli (rozmezími hodnot FMSY) a zárukami stanovenými v uvedených nařízeních. Rozmezí FMSY byla stanovena v příslušném doporučení ICES. Nejsou-li k dispozici žádné dostatečné vědecké informace, měla by být rybolovná práva pro vedlejší úlovky populací stanovena v souladu s přístupem předběžné opatrnosti, jak se uvádí v nařízeních (EU) 2018/973 a (EU) 2019/472..

(15)

Vyplývá-li z vědeckého doporučení, že biomasa reprodukující se populace kterýchkoli populací uvedených v čl. 1 odst. 1 nařízení (EU) 2018/973 poklesla pod úroveň limitního referenčního bodu pro biomasu (Blim), mají se v souladu s článkem 7 uvedeného nařízení přijmout další nápravná opatření, která zajistí rychlý návrat populace nad úroveň, na níž je možné dosahovat MSY. Tato nápravná opatření mohou zahrnovat zejména pozastavení cíleného rybolovu dotčené populace a přiměřené snížení rybolovných práv pro tyto nebo jiné populace v daném druhu rybolovu.

(16)

TAC pro tuňáka obecného (Thunnus thynnus) ve východním Atlantiku a Středozemním moři by měly být stanoveny v souladu s pravidly uvedenými v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1627 (4).

(17)

Opatření pro řízení a úrovně TAC populací, pro něž neexistují dostatečné nebo spolehlivé údaje, z nichž by vycházel odhad jejich velikosti, by se měly řídit přístupem předběžné opatrnosti v oblasti řízení rybolovu, jak je vymezen v čl. 4 odst. 1 bodu 8 nařízení (EU) č. 1380/2013, přičemž je třeba zohlednit faktory specifické pro jednotlivé populace, zejména dostupné informace o vývojových trendech populace a úvahy týkající se smíšeného rybolovu.

(18)

Nařízení Rady (ES) č. 847/96 (5) zavedlo dodatečné podmínky pro meziroční řízení TAC, včetně ustanovení o flexibilitě pro populace, na něž se vztahuje preventivní TAC, a pro populace, na něž se vztahuje analytický TAC (články 3 a 4). Podle článku 2 uvedeného nařízení má Rada při stanovení TAC rozhodnout, na jaké populace se článek 3 nebo 4 uvedeného nařízení vztahovat nemá, zejména na základě biologického stavu těchto populací. V roce 2014 byl čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013 u všech populací, na něž se vztahuje povinnost vykládky, zaveden další mechanismus meziroční flexibility. Aby se zabránilo nadměrné flexibilitě, jež by podrývala zásadu rozumného a odpovědného využívání mořských biologických zdrojů, dosažení cílů společné rybářské politiky a biologický stav předmětných populací, měly by se články 3 a 4 nařízení (ES) č. 847/96 použít na analytické TAC pouze tehdy, pokud není využívána meziroční flexibilita podle čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013.

(19)

V případech, kdy se TAC přidělí pouze jednomu členskému státu, je vhodné tento členský stát v souladu s čl. 2 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské Unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“) zmocnit, aby určil tento TAC. Mělo by se zajistit, aby při určení úrovně TAC členský stát jednal v naprostém souladu se zásadami a pravidly společné rybářské politiky.

(20)

V souladu s články 5, 6, 7 a 9 a přílohou I nařízení (EU) 2016/1627 je třeba stanovit stropy intenzity rybolovu pro rok 2022.

(21)

S cílem zaručit plné využívání rybolovných práv je vhodné umožnit zavedení flexibilního uspořádání mezi některými oblastmi TAC, pokud se jedná o stejnou biologickou populaci.

(22)

U některých druhů, jako jsou některé druhy žraloků, by i omezená rybolovná činnost mohla mít za následek závažné riziko pro jejich zachování. Rybolovná práva pro takové druhy by proto měla být zcela omezena všeobecným zákazem jejich lovu.

(23)

Na 12. zasedání konference stran Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů (Manila, 23.–28. října 2017) byla na seznamy chráněných druhů v dodatcích I a II uvedené úmluvy doplněna řada druhů. Je proto vhodné stanovit ochranu těchto druhů v souvislosti s činnostmi rybářských plavidel Unie lovících ve všech vodách a rybářských plavidel třetích zemí lovících ve vodách Unie.

(24)

Na využívání rybolovných práv stanovených v tomto nařízení, která jsou k dispozici rybářským plavidlům Unie, se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 (6), a zejména jeho články 33 a 34, které se týkají zaznamenávání úlovků a intenzity rybolovu a oznamování údajů o vyčerpání rybolovných práv. Je tudíž nezbytné určit kódy, které mají členské státy použít, když zasílají Komisi údaje o vykládkách populací podle tohoto nařízení.

(25)

Unijním TAC pro platýse černého (Reinhardtius hippoglossoides) v mezinárodních vodách podoblastí ICES 1 a 2 není dotčen postoj Unie k přiměřenému podílu Unie na tomto rybolovu.

(26)

Komise pro rybolov v severovýchodním Atlantiku (dále jen „NEAFC“) na svém výročním zasedání v roce 2021 přijala opatření na zachování obou populací okouníků rodu Sebastes (Sebastes marinusSebastes mentella) v Irmingerově moři a přilehlých vodách, přičemž cílený rybolov těchto populací zakázala. S cílem minimalizovat vedlejší úlovky navíc NEAFC zakázala rybolovné činnosti v oblasti, kde se okouníci hromadí. Tato opatření vycházející z doporučení ICES ohledně nulových úlovků by měla být provedena v právu Unie. NEAFC nebyla s to přijmout doporučení pro okouníky rodu Sebastes v podoblastech ICES 1 a 2. Pro tuto populaci by měl být příslušný TAC stanoven v souladu s postojem Unie vyjádřeným v NEAFC.

(27)

Pro platýse černého v mezinárodních vodách podoblastí ICES 1 a 2 by měl být s přihlédnutím k vědeckému doporučení ICES pro rok 2022 stanoven TAC ve výši 1 766 tun.

(28)

Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT) se na svém výročním zasedání v roce 2021 rozhodla zachovat v roce 2022 pro tuňáka obecného, mečouna obecného (Xiphias gladius), marlína modrého (Makaira nigricans), marlína bělavého (Tetrapturus albidus), tuňáka žlutoploutvého (Thunnus albacares) a žraloka modrého (Prionace glauca) stávající TAC. ICCAT rovněž stanovila TAC pro tuňáka velkookého (Thunnus obesus) pro rok 2022 ve výši 62 000 tun. Uvedená opatření by měla být provedena v právu Unie.

(29)

S cílem snížit úmrtnost nedospělých tuňáků velkookých a žlutoploutvých způsobená rybolovem stanovila ICCAT pro rok 2022 rovněž maximální limit 300 lovných zařízení s uzavíracím mechanismem na plavidlo a období zákazu rybolovu pro používání uvedených zařízení. Uvedená opatření by měla být provedena v právu Unie.

(30)

ICCAT rovněž přijala patnáctiletý plán obnovy populace tuňáka křídlatého (Thunnus alalunga) ve Středozemním moři (na období 2022–2036). Pro rok 2022 stanovila ICCAT pro tuňáka křídlatého ve Středozemním moři TAC ve výši 2 500 tun. Kromě toho přijala ICCAT pro období 2022–2023 pro tuňáka křídlatého v severním Atlantiku TAC ve výši 37 801 tun na základě pravidla kontroly odlovu s cílem přijmout pro tuto populaci dlouhodobý postup řízení. Uvedená opatření by měla být provedena v právu Unie.

(31)

Na svém výročním zasedání v roce 2021 přijala ICCAT rovněž plán obnovy populace žraloka mako (Isurus oxyrinchus) v severním Atlantiku lovené společně s jinými druhy ryb ve vodách ICCAT s cílem ukončit nadměrný rybolov a postupně dosáhnout úrovně biomasy dostatečné k podpoře MSY do roku 2070. Plán obnovy zahrnuje dvouletý zákaz uchovávání počínaje rokem 2022. Celková úmrtnost způsobená rybolovem byla stanovena na maximálně 250 tun, dokud nebude poskytnuto nové vědecké doporučení. Uvedená opatření by měla být provedena v právu Unie.

(32)

Podle několika doporučení ICCAT může Unie na vyžádání převést stanovený procentní podíl své nevyužité kvóty rybolovných práv z roku 2020 do roku 2022. Dokud nebudou tato doporučení ICCAT provedena v právu Unie, měly by být před jakýmkoli převodem nevyužitých kvót nebo odpočtů za přečerpaná množství provedených ICCAT stanoveny kvóty pro jednotlivé členské státy pro určité populace na základě celkové kvóty Unie pro rok 2022 stanovené ICCAT. Úpravy kvót jednotlivých členských států pro rok 2022 s ohledem na veškeré převody a odpočty by měly být provedeny později na základě předpisů Unie pro převod a odpočty, jako je nařízení (ES) č. 847/96, čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013 nebo článek 105 nařízení (ES) č. 1224/2009.

(33)

Některé členské státy v roce 2019 nadměrně lovily severoatlantského tuňáka křídlatého, což vedlo k nadměrnému odlovu celkové kvóty Unie a k uplatnění odpočtu ze strany ICCAT, a to navzdory skutečnosti, že jiné členské státy své individuální kvóty v témže roce nevyčerpaly. Za účelem řešení této konkrétní situace by mělo být nařízení Rady (EU) 2021/92 (7) změněno stanovením kvót pro severoatlantského tuňáka křídlatého pro jednotlivé členské státy v souladu se zásadou relativní stability a na základě celkové kvóty Unie stanovené ICCAT pro rok 2021, než členské státy provedou jakékoli úpravy z důvodu nadměrného rybolovu nebo nevyužití kvót. Úpravy kvót by poté měly být uplatňovány na základě předpisů Unie pro převod a odpočty, jako je nařízení (ES) č. 847/96, čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013 nebo článek 105 nařízení (ES) č. 1224/2009, aby se zajistilo, že celková kvóta Unie pro severoatlantského tuňáka křídlatého bude zohledňovat úpravy provedené ICCAT.

(34)

Komise pro zachování živých mořských zdrojů v Antarktidě (dále jen „CCAMLR“) na svém výročním zasedání v roce 2021 přijala pro období od 1. prosince 2021 do 30. listopadu 2022 omezení odlovu cílových druhů i druhů ulovených jako vedlejší úlovek. Uvedená opatření by měla být provedena v právu Unie.

(35)

Komise pro tuňáky Indického oceánu (dále jen „IOTC“) na svém výročním zasedání v roce 2021 revidovala dříve přijatá opatření pro zachování a řízení. Uvedená opatření by již měla být provedena v právu Unie. Revidovaná omezení odlovu tuňáka žlutoploutvého byla potvrzená sekretariátem IOTC až po uplynutí oficiální lhůty pro podání námitek dne 17. prosince 2021. Až budou revidovaná omezení odlovu tuňáka žlutoploutvého potvrzena, měla by být provedena v právu Unie.

(36)

Výroční zasedání Regionální organizace pro řízení rybolovu v jižním Tichomoří (SPRFMO) se bude konat ve dnech 24. až 28. ledna 2022. Stávající opatření v oblasti úmluvy SPRFMO, která jsou funkčně spojena s TAC, by proto měla být prozatímně zachována až do konání výročního zasedání a stanovení celkových přípustných odlovů na rok 2022.

(37)

Meziamerická komise pro tropické tuňáky (dále jen „IATTC“) na svém každoročním zasedání v roce 2021 přijala nová opatření pro zachování a řízení zdrojů tropických tuňáků na období 2022–2024, která zahrnovala revizi počtu aktivních lovných zařízení s uzavíracím mechanismem. Uvedená opatření by měla být provedena v právu Unie.

(38)

Komise na ochranu tuňáka jižního (dále jen „CCSBT“) na svém výročním zasedání v roce 2021 stanovila roční TAC pro tuňáka jižního (Thunnus maccoyii) na tříleté období (2021–2023), a to na stejné úrovni jako v předchozím tříletém období. Uvedené opatření by mělo být provedeno v právu Unie.

(39)

Organizace pro rybolov v jihovýchodním Atlantiku (dále jen „SEAFO“) na svém výročním zasedání v roce 2021 rozhodla zachovat většinou stávajících TAC pro hlavní druhy spadající do její působnosti až do výročního zasedání v roce 2023. TAC pro ledovku patagonskou (Dissostichus eleginoides) a kraby hlubokomořské (rod Chaceon ) byly v souladu s vědeckým doporučením mírně sníženy. Uvedená opatření by měla být provedena v právu Unie.

(40)

Komise pro rybolov v západním a středním Tichém oceánu (dále jen „WCPFC) na svém výročním zasedání v roce 2021 rozhodla o zachování stávajících opatření použitelných v oblasti úmluvy WCPFC. Uvedená opatření by měla být provedena v právu Unie.

(41)

Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku (dále jen „NAFO) na svém 43. výročním zasedání v roce 2021 přijala řadu rybolovných práv na rok 2022 pro některé populace v podoblastech 1 až 4 oblasti úmluvy NAFO. Uvedená opatření by měla být provedena v právu Unie.

(42)

Smluvní strany Dohody o rybolovu v jižním Indickém oceánu (SIOFA) na svém osmém zasedání v roce 2021 zachovaly TAC přijaté v roce 2020 pro populace, na něž se uvedená dohoda vztahuje. Uvedená opatření by měla být provedena v právu Unie.

(43)

Pokud jde o rybolovná práva pro kraby rodu Chionoecetes v oblasti Svalbardu, Dohoda ze dne 9. února 1920 o Špicberkách (Svalbardu) (dále jen „Pařížská smlouva z roku 1920“) přiznává všem smluvním stranám uvedené dohody rovný a nediskriminační přístup ke zdrojům, mimo jiné v oblasti rybolovu. Postoj Unie k tomuto přístupu, pokud jde o rybolov krabů rodu Chionoecetes na pevninském šelfu kolem Svalbardu, je uveden v několika verbálních nótách Norsku, přičemž poslední jsou ze dne 26. února 2021 a ze dne 28. června 2021. Aby se zajistila slučitelnost využívání populace krabů rodu Chionoecetes v oblasti Svalbardu s takovými nediskriminačními pravidly pro řízení, jež může stanovit Norsko, pod jehož svrchovanost a jurisdikci oblast spadá v souladu s příslušnými ustanoveními Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu (UNCLOS)a Pařížské smlouvy z roku 1920, je vhodné stanovit počet plavidel oprávněných k výkonu tohoto rybolovu. Přidělení těchto rybolovných práv členským státům je omezeno na rok 2022. Připomíná se, že hlavní odpovědnost v Unii za zajištění dodržování platného práva nesou členské státy vlajky.

(44)

Vzhledem k tomu, že jednání s Norskem o rovném a nediskriminačním přístupu do vod Svalbardu pro loďstva Unie lovící tresku obecnou (Gadus morhua) v této oblasti probíhají a měla by být uzavřena na začátku roku 2022, je vhodné, aby Unie stanovila prozatímní kvótu Unie pro první čtvrtletí roku 2022. Výše této prozatímní kvóty by měla být stanovena na 4 500 tun s ohledem na sezónnost rybolovu. Kvóty by měly být členským státům přiděleny v souladu s rozhodnutím Rady 87/277/EHS (8) s nezbytnými úpravami v důsledku vystoupení Spojeného království z Unie a v důsledku poměru mezi úrovní prozatímní kvóty Unie a podílem Unie na dané populaci.

(45)

V souladu s prohlášením Unie určeným Bolívarovské republice Venezuela o udělení rybolovných práv ve vodách Unie rybářským plavidlům plujícím pod vlajkou Venezuely ve výlučné ekonomické zóně při pobřeží Francouzské Guyany (9) je třeba stanovit rybolovná práva pro chňapalovité pro Venezuelu ve vodách Unie.

(46)

Vzhledem k tomu, že některá ustanovení by měla být uplatňována bez přerušení, a s cílem zabránit právní nejistotě v období mezi koncem roku 2022 a dnem vstupu v platnost nařízení, jímž se stanoví rybolovná práva na rok 2023, měla by se ustanovení tohoto nařízení o zákazech a obdobích zákazu uplatňovat i na začátku roku 2023, a to až do doby, než vstoupí v platnost nařízení, jímž se stanoví rybolovná práva na rok 2023.

(47)

Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci k udělování povolení jednotlivým členským státům, aby mohly řídit své určování intenzity rybolovu na základě systému založeného na kilowattdnech, k přidělení dodatečných dní na moři za trvalé ukončení rybolovných činností a za posílenou přítomnost vědeckých pozorovatelů a ke stanovení tabulkových formátů pro shromažďování a přenos informací o převodu dní na moři mezi rybářskými plavidly plujícími pod vlajkou jednoho členského státu. Komise by měla tyto pravomoci vykonávat v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (10).

(48)

Aby se předešlo přerušení rybolovných činností a zajistil se výdělek rybářům Unie, mělo by se toto nařízení použít ode dne 1. ledna 2022, s výjimkou ustanovení o omezení intenzity rybolovu, která by se měla použít ode dne 1. února 2022, a zvláštních ustanovení o určitých oblastech, která by měla mít zvláštní datum použitelnosti. Z důvodu naléhavosti by mělo toto nařízení vstoupit v platnost ihned po vyhlášení.

(49)

Některá mezinárodní opatření, kterými se vytváří či omezují rybolovná práva Unie, byly příslušnými regionálními organizacemi pro řízení rybolovu přijata na konci roku 2021 a vstoupila v platnost před vstupem tohoto nařízení v platnost. Ustanovení, kterými se tato opatření provádějí do práva Unie, by se proto měla použít se zpětnou působností. Zejména proto, že rybolovná sezóna v oblasti úmluvy CCAMLR probíhá od 1. prosince do 30. listopadu, a některá rybolovná práva nebo zákazy v oblasti úmluvy CCAMLR jsou stanoveny na období počínající dnem 1. prosince 2021, měla by se příslušná ustanovení tohoto nařízení použít od téhož dne. Touto zpětnou působností není dotčena zásada oprávněného očekávání, jelikož členové CCAMLR mají zakázáno lovit v oblasti úmluvy CCAMLR bez oprávnění. Mimoto by členské státy měly v souladu s pravidly ICCAT zajistit, aby jejich plavidla během 15 dnů před začátkem období zákazu rybolovu, tj. od 17. prosince 2021, nepoužívala zařízení s uzavíracím mechanismem.

(50)

Postupem podle Dohody mezi Evropskou unií na jedné straně a vládou Grónska a vládou Dánska na straně druhé o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a prováděcího protokolu k této dohodě (11) stanovil smíšený výbor úroveň rybolovných práv, která jsou Unii k dispozici ve vodách Grónska v roce 2022. Uvedená opatření by měla být provedena v právu Unie.

(51)

V roce 2021 vedly Unie, Spojené království a Norsko třístranné konzultace o šesti sdílených a společně řízených populacích v oblasti Severního moře s cílem dohodnout se na řízení těchto populací, včetně rybolovných práv na příští rok. Tyto konzultace probíhaly v období od 28. října do 10. prosince 2021 na základě postoje Unie dohodnutého Radou. Výsledek konzultací byl zdokumentován ve schváleném zápisu, který dne 10. prosince 2021 podepsali vedoucí delegací Unie, Spojeného království a Norska. Navrhuje se proto stanovit příslušná rybolovná práva na úrovni dohodnuté se Spojeným královstvím a Norskem spolu s ostatními ustanoveními schváleného zápisu.

(52)

V roce 2021 vedly Unie a Norsko dvoustranné konzultace o dvou sdílených a společně řízených populacích v oblasti Skagerraku s cílem dosáhnout dohody o řízení těchto populací, včetně rybolovných práv pro příští rok, jakož i o výměně rybolovných práv. Tyto konzultace probíhaly v období od 8. listopadu do 10. prosince 2021 na základě postoje Unie dohodnutého Radou. Výsledek konzultací byl zdokumentován ve třech schválených zápisech podepsaných vedoucími delegací Unie a Norska dne 10. prosince 2021. Navrhuje se proto stanovit příslušná rybolovná práva, kterými se provádí zápis dohodnutý s Norskem, spolu s ostatními ustanoveními schváleného zápisu.

(53)

Rybolovná práva pro tresku obecnou v Severním moři by měla být stanovena s cílem zajistit rovné podmínky pro hospodářské subjekty Unie a umožnit obnovu této populace. Funkčně propojená opatření dohodnutá společně se Spojeným královstvím a Norskem by měla být zachována, aby bylo možné tuto populaci obnovit a řídit dlouhodobě udržitelným způsobem.

(54)

ICES v roce 2019 konstatovala, že úlovky sledě obecného (Clupea harengus) v divizi 3.a by se měly co nejvíce blížit nule vzhledem k tomu, že bez dodatečného oblastního či časového omezení rybolovu sledě obecného by byl odlov populace sledě obecného třoucí se na jaře v západní části Baltského moře (WBSS), nevyhnutelný. Z nejnovějších informací ICES vyplývá, že se populace sledě obecného třoucí se na jaře v západní části Baltského moře mísí se severomořskou populací sledě obecného ve Skagerraku a v Severním moři, kde probíhá většina odlovu populace sledě obecného třoucí se na jaře v západní části Baltského moře ve Skagerraku a v menší míře ve východní části Severního moře.

(55)

Ve schváleném zápisu z dvoustranných konzultací mezi Unií a Norskem ohledně Skagerraku se Unie zavazuje omezit své skutečné úlovky ve Skagerraku na 969 tun, přičemž Norsko souhlasilo s převedením nejméně 95 % své kvóty do Severního moře v zájmu ochrany populace sledě obecného třoucí se na jaře v západní části Baltského moře. V souladu s tím se navrhuje omezit celkové úlovky loďstev C (HER/03A.) a D (HER/03A-BC) příslušných členských států doplněním poznámky pod čarou obsahující zvláštní podmínku do tabulek TAC těchto kvót a zároveň zachovat úroveň kvót v tabulkách, aby se zohlednila relativní stabilita a regulovala související mezioblastní flexibilita. V případě Norska by maximální skutečné úlovky, které by se mohly uskutečnit ve vodách Unie divize ICES 3a, odpovídaly 167 tunám (5 % jeho kvóty).

(56)

Podle bodu 13.11 schváleného zápisu z dvoustranných konzultací mezi Unií a Norskem pro Skagerrak by Norsko a Unie měly mít možnost lovit až 100 % své kvóty pro sledě obecného ve Skagerraku v Severním moři za účelem ochrany populace sledě obecného třoucí se na jaře v západní části Baltského moře. Do ukončení dvoustranných konzultací se Spojeným královstvím na rok 2022 nebylo možné k 20. prosinci 2021 potvrdit, že by mohla být zachována mezioblastní flexibilita ve vodách Spojeného království na rok 2022 pro HER/03A. Je proto nezbytné výslovně uvést, že mezioblastní flexibilita ve vodách Spojeného království by se v příslušných poznámkách pod čarou netýkala loďstev C, dokud se Unie a Spojené království nedohodnou na této flexibilitě v rámci vzájemných dvoustranných konzultací.

(57)

V bodě 13.12 schváleného zápisu z dvoustranných konzultací mezi Unií a Norskem pro Skagerrak oznámila Unie svůj záměr využít určitou flexibilitu v oblastech Severního moře 4a a 4b ve výši 5,7 % úrovně loďstva A, tj. 21 038 tun,

(58)

Unie vedla každoroční dvoustranné konzultace s Faerskými ostrovy o výměně kvót a recipročním přístupu pro rok 2022. Tyto konzultace nevedly k uzavření dohody v roce 2021.

(59)

Podle čl. 498 odst. 2 Dohody o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska na straně druhé (12) (dále jen „dohoda o obchodu a spolupráci“) vedou Unie a Spojené království každoročně konzultace, aby se do 10. prosince každého roku dohodly na TAC na následující rok pro populace uvedené v příloze 35 dohody o obchodu a spolupráci. Podle čl. 499 odst. 2 dohody o obchodu a spolupráci platí, že nejsou-li tyto TAC dohodnuty do 20. prosince, jsou strany oprávněny stanovit prozatímní TAC.

(60)

Dvoustranné konzultace se Spojeným královstvím byly uzavřeny dne 21. prosince 2021. To bylo příliš pozdě na to, aby závěry těchto konzultací byly zohledněny v tomto nařízení, které má být použitelné ode dne 1. ledna 2022. Rada by proto měla, plně respektujíc UNCLOS a práva a povinnosti pobřežních států, jakož i jejich svrchovanost a jurisdikci, stanovit prozatímní TAC pro lov ve vodách Unie, mezinárodních vodách a vodách, do nichž rybářským plavidlům Unie udělily přístup třetí země. Závěry konzultací podle článku 498 dohody o obchodu a spolupráci, jak byly vyjádřeny v zápisu ze dne 21. prosince 2021, by měly být zohledněny v novele tohoto nařízení, která by měla být přijata co nejdříve.

(61)

Cílem prozatímních TAC by mělo být zajištění právní jistoty pro hospodářské subjekty Unie a pokračování udržitelných rybolovných činností EU do okamžiku, než bude uvedená novela přijata.

(62)

Tento přístup je založen na čl. 499 odst. 2 dohody o obchodu a spolupráci, který stanoví, že pokud pro populaci uvedenou na seznamu v příloze 35 této dohody nebo v tabulkách A a B přílohy 36 uvedené dohody není TAC dohodnut, stanoví každá strana prozatímní TAC použitelný od 1. ledna, který odpovídá úrovni, již doporučila ICES. Podle čl. 499 odst. 3, 4 a 5 dohody o obchodu a spolupráci a odchylně od odstavce 2 uvedeného článku se TAC pro zvláštní populace mají stanovit v souladu s pokyny, které měl přijmout zvláštní výbor pro rybolov do 1. července 2021.

(63)

Jakožto obecný přístup by proto prozatímní rybolovná práva pro Unii měla vycházet z doporučení ICES pro rok 2022. Měla by odpovídat podílu Unie dohodnutému v rámci dohody o obchodu a spolupráci.

(64)

Aniž jsou dotčeny pokyny pro zvláštní populace a s ohledem na to, že takové pokyny nyní neexistují, by měly být TAC pro tyto populace v souladu s článkem 499 dohody o obchodu a spolupráci.

(65)

Prozatímní TAC by měly být rovněž v souladu s příslušným právním rámcem Unie, zejména s článkem 4, čl. 5 odst. 3 a článkem 8 nařízení (EU) 2019/472 a s článkem 4, čl. 5 odst. 3 a článkem 7 nařízení (EU) 2018/973.

(66)

Existují určité populace, u nichž ICES vydala vědecké doporučení v podobě nulových úlovků. Pokud by byly prozatímní TAC u těchto populací stanoveny na úroveň uvedenou ve vědeckém doporučení, povinnost vykládky všech úlovků ve smíšeném rybolovu, včetně vedlejších úlovků těchto populací, by vedla k jevu tzv. blokačních druhů. Aby bylo dosaženo náležité rovnováhy mezi pokračováním v rybolovu s ohledem na potenciálně závažné socioekonomické důsledky a potřebou dosáhnout dobrého biologického stavu těchto populací a aby se zároveň zohlednila obtížnost rybolovu všech populací u smíšeného rybolovu s maximálním udržitelným výnosem, je třeba stanovit prozatímní TAC pro vedlejší úlovky těchto populací. Jejich úroveň by měla být stanovena tak, aby se úmrtnost těchto populací snížila a aby se podnítilo zlepšení selektivity a zamezení úlovků těchto populací. Za účelem snížení úlovků populací, pro něž jsou stanoveny prozatímní TAC pro vedlejší úlovky, by rybolovná práva pro lov ryb těchto populací měla být stanovena na úrovních, které napomohou obnově biomasy ohrožených populací a dosažení udržitelné úrovně.

(67)

Jakožto obecný přístup by měly být stanoveny prozatímní TAC na základě zachování TAC přijatých Radou na rok 2021 s použitím 25% poměru k úrovním TAC na rok 2021 s cílem pokrýt první čtvrtletí roku 2022. Tímto přístupem nejsou dotčeny konečné TAC.

(68)

Seznam populací, na něž by se měl vztahovat procentní podíl vyšší než 25 %, by měl být stanoven na základě analýzy využívání kvót členskými státy v prvním čtvrtletí posledních čtyř let (2018–2021). Prozatímní TAC byly posouzeny v souladu s vědeckým doporučením a s přihlédnutím k podílům Unie stanoveným v dohodě o obchodu a spolupráci a nepřekračují konečné TAC dohodnuté se Spojeným královstvím. Tyto zvýšené prozatímní TAC by měly být v souladu s doporučením ICES, platným právním rámcem Unie a dohodou o obchodu a spolupráci. Díky nim mohou rybářská plavidla Unie využívat rybolovná práva, na která mají nárok a o něž by jinak z důvodu sezónnosti rybolovu dotčených populací přišla.

(69)

Tato úroveň se pro rybářská plavidla Unie v zásadě považuje za dostatečnou alespoň do 31. března 2022.

(70)

Unie konzultovala přístup ke stanovení prozatímních TAC se Spojeným královstvím.

(71)

Jelikož je severní populace mořčáka evropského v této oblasti sdílena se Spojeným královstvím, měla by být pro tuto populaci stanovena prozatímní opatření pro první čtvrtletí roku 2022, dokud nebudou provedeny závěry konzultací se Spojeným královstvím.

(72)

S cílem zohlednit uplatnění povinnosti vykládky a zpřístupnit kvóty pro některé vedlejší úlovky členským státům, které vlastní kvótu nemají, by pro některé populace měl být stanoven mechanismus pro výměnu kvót.

(73)

Sezónní zákaz rybolovu smačků (rodu Ammodytes) za použití některých vlečných zařízení v divizích ICES 2a a 3a a podoblasti ICES 4 by měl pokračovat, aby byla umožněna ochrana oblastí tření a omezení úlovků nedospělých jedinců,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět

1.   Toto nařízení stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací.

2.   Rybolovná práva uvedená v odstavci 1 zahrnují:

a)

omezení odlovu pro rok 2022 a v případě, že je to uvedeno v tomto nařízení, pro rok 2023;

b)

omezení intenzity rybolovu pro rok 2022, s výjimkou omezení intenzity rybolovu stanovených v příloze II, která se použijí v období od 1. února 2022 do 31. ledna 2023;

c)

rybolovná práva pro období od 1. prosince 2021 do 30. listopadu 2022 pro některé populace v oblasti úmluvy CCAMLR.

Článek 2

Oblast působnosti

1.   Toto nařízení se vztahuje na tato plavidla:

a)

rybářská plavidla Unie;

b)

plavidla třetích zemí ve vodách Unie.

2.   Toto nařízení se rovněž vztahuje na:

a)

určité druhy rekreačního rybolovu výslovně uvedené v příslušných ustanoveních tohoto nařízení; a

b)

komerční rybolov z pobřeží.

Článek 3

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí definice uvedené v článku 4 nařízení (EU) č. 1380/2013. Kromě toho se rozumí:

a)

„plavidlem třetí země“ rybářské plavidlo plující pod vlajkou třetí země a registrované ve třetí zemi;

b)

„rekreačním rybolovem“ nekomerční rybolovné činnosti využívající mořské biologické zdroje v souvislosti s rekreací, turistikou nebo sportem;

c)

„mezinárodními vodami“ vody, které nepodléhají svrchovanosti ani jurisdikci žádného státu;

d)

„celkovým přípustným odlovem“ (TAC):

i)

při rybolovu, na nějž se vztahuje výjimka z povinnosti vykládky podle čl. 15 odst. 4 až 7 nařízení (EU) č. 1380/2013, množství ryb, které lze každoročně z každé populace vyložit;

ii)

ve všech ostatních druzích rybolovu množství ryb, které lze každoročně z každé populace odlovit;

e)

„kvótou“ část TAC, která je přidělena Unii, členskému státu nebo třetí zemi;

f)

„analytickým posouzením“ kvantitativní posouzení trendů dané populace založené na údajích o biologii a využívání této populace, které mají podle vědeckého přezkumu dostatečnou kvalitu, aby z nich vycházela vědecká doporučení o možnostech budoucích úlovků;

g)

„velikostí oka“ velikost oka rybářských sítí ve smyslu čl. 6 bodu 34 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1241 (13);

h)

„rejstříkem rybářského loďstva Unie“ rejstřík zřízený Komisí podle čl. 24 odst. 3 nařízení (EU) č. 1380/2013;

i)

„lodním deníkem rybolovu“ lodní deník uvedený v článku 14 nařízení (ES) č. 1224/2009;

j)

„instrumentální bójí“ bóje jasně označená jedinečným referenčním číslem umožňujícím identifikaci jejího vlastníka a vybavená systémem satelitního sledování za účelem monitorování její polohy;

k)

„bójí v provozu“ jakákoli instrumentální bóje, jež byla nejprve aktivována, zapnuta a umístěna na moři na unášeném zařízení s uzavíracím mechanismem nebo na logu, a která vysílá polohu a jiné dostupné informace, jako například odhady echolotu;

l)

„hodnotou FMSY“ hodnota odhadované úmrtnosti způsobené rybolovem, která při daném způsobu rybolovu a za stávajících průměrných environmentálních podmínek vede k dlouhodobě maximálním udržitelným výnosům.

Článek 4

Rybolovné oblasti

Pro účely tohoto nařízení se příslušnými oblastmi rozumí:

a)

„oblastmi ICES (Mezinárodní rada pro průzkum moří)“ zeměpisné oblasti vymezené v příloze III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 218/2009 (14);

b)

„Skagerrakem“ zeměpisná oblast, která je na západě ohraničena linií vedoucí od majáku Hanstholm k majáku Lindesnes a na jihu hranicí vedoucí od majáku Skagen k majáku Tistlarna a dále k nejbližšímu bodu na švédském pobřeží;

c)

„Kattegatem“ zeměpisná oblast vymezená na severu linií vedoucí od majáku Skagen k majáku Tistlarna a dále k nejbližšímu bodu na švédském pobřeží a na jihu hranicí vedoucí od Hasenøre ke Gnibens Spids, od Korshage ke Spodsbjergu a od Gilbjerg Hoved ke Kullenu;

d)

„funkční jednotkou 16 podoblasti ICES 7“ zeměpisná oblast vymezená loxodromami, které postupně spojují tyto souřadnice:

53° 30' s. š., 15° 00' z. d.

53° 30' s. š., 11° 00' z. d.

51° 30' s. š., 11° 00' z. d.

51° 30' s. š., 13° 00' z. d.

51° 00' s. š., 13° 00' z. d.

51° 00' s. š., 15° 00' z. d.

e)

„funkční jednotkou 25 divize ICES 8c“ zeměpisná mořská oblast vymezená loxodromami, které postupně spojují tyto souřadnice:

43° 00' s. š., 9° 00' z. d.

43° 00' s. š., 10° 00' z. d.

43° 30' s. š., 10° 00' z. d.

43° 30' s. š., 9° 00' z. d.

44° 00' s. š., 9° 00' z. d.

44° 00' s. š., 8° 00' z. d.

43° 30' s. š., 8° 00' z. d.

f)

„funkční jednotkou 26 divize ICES 9a“ zeměpisná oblast vymezená loxodromami, které postupně spojují tyto souřadnice:

43° 00' s. š., 8° 00' z. d.

43° 00' s. š., 10° 00' z. d.

42° 00' s. š., 10° 00' z. d.

42° 00' s. š., 8° 00' z. d.

g)

„funkční jednotkou 27 divize ICES 9a“ zeměpisná oblast vymezená loxodromami, které postupně spojují tyto souřadnice:

42° 00' s. š., 8° 00' z. d.

42° 00' s. š., 10° 00' z. d.

38° 30' s. š., 10° 00' z. d.

38° 30' s. š., 9° 00' z. d.

40° 00' s. š., 9° 00' z. d.

40° 00' s. š., 8° 00' z. d.

h)

„funkční jednotkou 30 divize ICES 9a“ zeměpisná oblast podléhající španělské jurisdikci v Cádizském zálivu a v přilehlých vodách divize ICES 9a;

i)

„funkční jednotkou 31 divize ICES 8c“ zeměpisná mořská oblast vymezená loxodromami, které postupně spojují tyto souřadnice:

43° 30' s. š., 6° 00' z. d.

44° 00' s. š., 6° 00' z. d.

44° 00' s. š., 2° 00' z. d.

43° 30' s. š., 2° 00' z. d.

j)

„Cádizským zálivem“ zeměpisná oblast divize ICES 9a východně od 7o 23' 48″ z. d.;

k)

„oblastí úmluvy CCAMLR (Úmluva o zachování živých mořských zdrojů v Antarktidě)“ zeměpisná oblast vymezená v čl. 2 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 601/2004 (15);

l)

„oblastmi CECAF“ (Výbor pro rybolov ve středovýchodním Atlantiku) zeměpisné oblasti vymezené v příloze II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2009 (16);

m)

„oblastí úmluvy IATTC“ (Meziamerické komise pro tropické tuňáky) zeměpisná oblast vymezená v Úmluvě o posílení Meziamerické komise pro tropické tuňáky zřízené úmluvou mezi Spojenými státy americkými a Kostarickou republikou z roku 1949 (Antigujská úmluva) (17);

n)

„oblastí úmluvy ICCAT (Mezinárodní komise na ochranu tuňáků v Atlantiku)“ zeměpisná oblast vymezená v Mezinárodní úmluvě na ochranu tuňáků v Atlantiku (18);

o)

„oblastí pravomoci komise IOTC“ (Komise pro tuňáky Indického oceánu) zeměpisná oblast vymezená v Dohodě o zřízení Komise pro tuňáky Indického oceánu (19);

p)

„oblastmi NAFO“ (Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku) zeměpisné oblasti vymezené v příloze III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 217/2009 (20);

q)

„oblastí úmluvy SEAFO (Organizace pro rybolov v jihovýchodním Atlantiku)“ zeměpisná oblast vymezená v Úmluvě o ochraně a řízení rybolovných zdrojů v jihovýchodním Atlantiku (21);

r)

„oblastí dohody SIOFA (Dohoda o rybolovu v jižním Indickém oceánu)“ zeměpisná oblast vymezená v Dohodě o rybolovu v jižním Indickém oceánu (22);

s)

„oblastí úmluvy SPRFMO“ (Regionální organizace pro řízení rybolovu v jižním Tichomoří) zeměpisná oblast vymezená v Úmluvě o zachování a řízení rybolovných zdrojů v oblasti volného moře jižního Tichého oceánu (23);

t)

„oblastí úmluvy WCPFC (Komise pro rybolov v západním a středním Tichém oceánu)“ zeměpisná oblast vymezená v Úmluvě o zachování a řízení vysoce stěhovavých rybích populací v západním a středním Tichém oceánu (24);

u)

„oblastí volného moře Beringova moře“ zeměpisná oblast volného moře Beringova moře vzdálená více než 200 námořních mil od základních linií, odkud se měří šířka teritoriálních vod pobřežních států Beringova moře;

v)

„oblastí překrývajících se pravomocí mezi oblastmi úmluv IATTC a WCPFC“ zeměpisná oblast vymezená těmito hranicemi:

zeměpisnou délkou 150° z. d.,

zeměpisnou délkou 130° z. d.,

zeměpisnou šířkou 4° j. š.,

zeměpisnou šířkou 50° j. š.

HLAVA II

RYBOLOVNÁ PRÁVA PRO RYBÁŘSKÁ PLAVIDLA UNIE

KAPITOLA I

Obecná ustanovení

Článek 5

TAC a jejich rozdělení

1.   TAC pro rybářská plavidla Unie ve vodách Unie a v některých vodách mimo Unii, jejich rozdělení mezi členské státy a případné podmínky funkčně spojené s užíváním těchto práv jsou stanoveny v příloze I.

2.   Rybářská plavidla Unie mohou být oprávněna k rybolovu ve vodách podléhajících rybářské jurisdikci Faerských ostrovů, Grónska, Norska a v rybolovné oblasti kolem ostrova Jan Mayen v mezích TAC stanovených v příloze I tohoto nařízení a za podmínek stanovených v článku 20 a části A přílohy V tohoto nařízení a v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2403 (25) a v jeho prováděcích předpisech.

3.   Rybářská plavidla Unie mohou být oprávněna k rybolovu ve vodách podléhajících rybářské jurisdikci Spojeného království v mezích TAC stanovených v příloze I tohoto nařízení a za podmínek stanovených v článku 20 tohoto nařízení a v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2403 a v jeho prováděcích předpisech.

Článek 6

TAC určené členskými státy

1.   TAC pro některé populace ryb uvedené v příloze I určí dotčený členský stát.

2.   TAC určené členským státem:

a)

musí být v souladu se zásadami a pravidly společné rybářské politiky, zejména se zásadou udržitelného využívání populací; a

b)

musí vést k využívání populace, která je:

i)

s co největší pravděpodobností, je-li k dispozici analytické posouzení, v souladu s maximálním udržitelným výnosem, nebo

ii)

v souladu s přístupem předběžné opatrnosti v oblasti řízení rybolovu, není-li analytické posouzení k dispozici nebo je-li neúplné.

3.   Do 15. března 2022 předloží každý dotčený členský stát Komisi tyto informace:

a)

TAC, které určil;

b)

údaje, které shromáždil, vyhodnotil a použil jako základ pro určení TAC;

c)

údaje o tom, jakým způsobem jsou určené TAC v souladu s odstavcem 2.

Článek 7

Použití prozatímních TAC

1.   Odkazuje-li se v tabulce rybolovných práv uvedené v příloze IA nebo v příloze IB na tento odstavec, rybolovná práva uvedená v této tabulce se uplatňují prozatímně od 1. ledna do 31. března 2022. Prozatímními rybolovnými právy není dotčeno stanovení konečných rybolovných práv na rok 2022 v souladu s výsledky mezinárodních jednání nebo konzultací v souladu s vědeckým doporučením a příslušnými ustanoveními nařízení (EU) č. 1380/2013 a příslušnými víceletými plány.

2.   Plavidla Unie mohou lovit populace podléhající prozatímním rybolovným právům podle prvního odstavce ve vodách Unie a v mezinárodních vodách a ve vodách třetích zemí, které plavidlům Unie poskytly přístup do svých vod.

Článek 8

Podmínky vykládky úlovků a vedlejších úlovků

1.   Úlovky, které nepodléhají povinnosti vykládky stanovené v článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013, se uchovávají na palubě nebo vykládají pouze tehdy, pokud:

a)

byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu, jenž má kvótu, která dosud nebyla vyčerpána, nebo

b)

představují tu část kvóty Unie, která nebyla rozdělena mezi členské státy a dosud nebyla vyčerpána.

2.   Pro účely odchylky od povinnosti započítat úlovky do příslušných kvót stanovených v čl. 15 odst. 8 nařízení (EU) č. 1380/2013 jsou populace necílových druhů v rámci bezpečných biologických limitů podle uvedeného článku uvedeny v příloze I tohoto nařízení.

Článek 9

Mechanismus výměny kvót u TAC pro nevyhnutelné vedlejší úlovky

1.   S cílem zohlednit povinnost vykládky a zpřístupnit kvóty pro některé vedlejší úlovky členským státům, které vlastní kvótu nemají, se na TAC stanovené v příloze IA použije mechanismus pro výměnu kvót stanovený v odstavcích 2 až 5.

2.   6 % z každé kvóty přidělené členskému státu z TAC pro tresku obecnou (Gadus morhua) v Keltském moři, tresku obecnou západně od Skotska, tresku bezvousou v Irském moři a platýse evropského v divizích ICES 7h, 7j a 7k a 3 % z každé kvóty z TAC pro tresku bezvousou západně od Skotska se zpřístupní jako sdílená rezerva pro výměnu kvót (dále jen „sdílená rezerva“), jež bude otevřena od 1. ledna 2022. Členské státy bez kvóty mají k této rezervě výhradní přístup do 31. března 2022.

3.   Množství, jež se ze sdílené rezervy vyberou, nelze vyměnit ani převést do následujícího roku. Po 31. březnu 2022 se nevyužitá množství vrátí členským státům, které do sdílené rezervy původně přispěly.

4.   Členské státy bez kvóty poskytují jako náhradu kvóty pro populace uvedené v dodatku k příloze IA, pokud se členský stát bez kvóty a členský stát přispívající do sdílené rezervy nedohodnou jinak.

5.   Kvóty uvedené v odstavci 4 musí mít stejnou obchodní hodnotu na základě tržního směnného kurzu nebo jiných vzájemně přijatelných směnných kurzů. Pokud neexistuje jiná možnost, určí se obchodní hodnota na základě průměrných cen Unie z předchozího roku, které poskytlo Evropské středisko pro sledování trhu s produkty rybolovu a akvakultury.

6.   Pokud mechanismus pro výměnu kvót stanovený v odstavcích 2 až 5 členským státům neumožňuje pokrýt jejich nevyhnutelné vedlejší úlovky v podobném rozsahu, usilují členské státy o dohodu na výměně kvót podle čl. 16 odst. 8 nařízení (EU) č. 1380/2013, přičemž zajistí, aby vyměňované kvóty měly rovnocennou obchodní hodnotu.

Článek 10

Omezení intenzity rybolovu v divizi ICES 7e

1.   V příloze II se stanoví technické aspekty práv a povinností v případě řízení populace jazyka obecného v divizi ICES 7e pro období uvedené v čl. 1 odst. 2 písm. b).

2.   Na žádost členského státu v souladu s bodem 7.4 přílohy II může Komise přijmout prováděcí akt, kterým přidělí tomuto členskému státu počet dní na moři nad rámec dní uvedených v bodě 5 přílohy II, během nichž může být plavidlo plující pod jeho vlajkou a mající na palubě jakékoli regulované zařízení přítomno v divizi ICES 7e. Tento prováděcí akt se přijímá přezkumným postupem podle čl. 58 odst. 2 tohoto nařízení.

3.   Na žádost členského státu může Komise přijmout prováděcí akt, kterým přidělí tomuto členskému nejvýše tři dny v období od 1. února 2022 do 31. ledna 2023 ke dnům, které jsou uvedeny v bodě 5 přílohy II, během nichž se plavidlo může nacházet v divizi ICES 7e, na základě programu posílené přítomnosti vědeckých pozorovatelů uvedeného v bodě 8.1 přílohy II. Tyto dny přidělí na základě popisu, který daný členský stát předložil v souladu s bodem 8.3 přílohy II, a po konzultaci s VTHVR. Tento prováděcí akt se přijímá přezkumným postupem podle čl. 58 odst. 2 tohoto nařízení.

Článek 11

Opatření týkající se rybolovu mořčáka evropského v divizích ICES 4b a 4c a v podoblasti ICES 7

1.   Rybářským plavidlům Unie a v rámci veškerého komerčního rybolovu z pobřeží se zakazuje lovit mořčáka evropského (Dicentrarchus labrax) v divizích ICES 4b a 4c a v podoblasti ICES 7 nebo mořčáka evropského odloveného v uvedené oblasti uchovávat na palubě, překládat, přemísťovat či vykládat.

2.   Zákaz stanovený v odstavci 1 se nevztahuje na vedlejší úlovky mořčáka evropského v rámci komerčního rybolovu pomocí sítí z pobřeží. Tato výjimka se vztahuje na historické počty plážových sítí stanovené na úrovni před rokem 2017. Komerční rybolov pomocí sítí z pobřeží se nesmí zaměřovat na mořčáka evropského a vykládat lze pouze nevyhnutelné vedlejší úlovky mořčáka evropského.

3.   Odchylně od odstavce 1 se rybářským plavidlům Unie v divizích ICES 4b, 4c, 7d, 7e, 7f a 7h povoluje v lednu 2022 lovit mořčáka evropského, jakož i uchovávat na palubě, překládat, přemísťovat nebo vykládat mořčáka evropského odloveného v uvedené oblasti prostřednictvím těchto zařízení a s těmito omezeními:

a)

za použití vlečných sítí pro lov při dně (26), pro nevyhnutelné vedlejší úlovky nepřesahující 380 kilogramů za měsíc a 5 % hmotnosti celkového úlovku mořských organismů na palubě odlovených dotčeným plavidlem za jeden rybářský výjezd;

b)

za použití nevodů (27), pro nevyhnutelné vedlejší úlovky nepřesahující 380 kilogramů za měsíc a 5 % hmotnosti celkového úlovku mořských živočichů na palubě ulovených dotčeným plavidlem za jeden rybářský výjezd;

c)

za použití háčků a šňůr (28), a to do 1,43 tuny na plavidlo;

d)

za použití ukotvených tenatových sítí (29), pro nevyhnutelné vedlejší úlovky nepřesahující 0,35 tuny na plavidlo.

Odchylky uvedené v prvním pododstavci písm. c) platí pro rybářská plavidla Unie se záznamy úlovků mořčáka evropského za použití háčků a šňůr v období od 1. července 2015 do 30. září 2016.

Odchylky uvedené v prvním pododstavci písm. d) platí pro rybářská plavidla Unie se záznamy úlovků mořčáka evropského za použití ukotvených tenatových sítí v období od 1. července 2015 do 30. září 2016

V případě nahrazení rybářského plavidla Unie mohou členské státy povolit, aby tyto odchylky platily pro jiné rybářské plavidlo Unie, za předpokladu, že počet rybářských plavidel Unie, na něž se každá z odchylek vztahuje, a jejich celková rybolovná kapacita se nezvýší.

4.   Omezení odlovu stanovená v odstavci 3 nejsou převoditelná mezi plavidly a v případě, že existuje dvouměsíční omezení, ani z jednoho dvouměsíčního období na další.

Pro rybářská plavidla Unie, která používají více než jeden druh lovného zařízení během jednoho dvouměsíčního období, platí pro každý typ lovného zařízení nejnižší omezení odlovu stanovené v odstavci 3.

Do 15 dní od uplynutí každého měsíce ohlásí členské státy Komisi všechny úlovky mořčáka evropského rozdělené podle druhu lovného zařízení.

5.   Při rekreačním rybolovu, včetně rybolovu z pobřeží, v divizích ICES 4b, 4c, 6a, 7a až 7k:

a)

v období od 1. ledna do 28. února:

i)

se povoluje lov mořčáka evropského pouze udicí a ruční šňůrou, při němž se jedinci vypouštějí zpět do moře;

ii)

se zakazuje uchovávat mořčáka evropského odloveného v uvedené oblasti na palubě, přemísťovat ho, překládat nebo vykládat;

b)

v období od 1. do 31. března:

i)

se povoluje odlovit a uchovat nejvýše dva kusy mořčáka evropského na rybáře a den;

ii)

minimální velikost uchovaného mořčáka evropského je 42 cm;

iii)

nesmějí být použity pevné sítě k lovu ani uchovávání mořčáka evropského.

6.   Odstavcem 5 nejsou dotčena přísnější vnitrostátní opatření týkající se rekreačního rybolovu.

7.   Tento článek se použije od 1. ledna do 31. března 2022.

Článek 12

Opatření týkající se rybolovu mořčáka evropského v divizích ICES 8a a 8b

1.   Francie a Španělsko zajistí, aby úmrtnost populace mořčáka evropského v divizích ICES 8a a 8b způsobená jejich komerčním a rekreačním rybolovem nepřekročila hodnotu FMSY požadovanou v čl. 4 odst. 3 nařízení (EU) 2019/472.

2.   Při rekreačním rybolovu, a to i ze břehu, v divizích ICES 8a a 8b:

a)

se povoluje odlovit a ponechat si nejvýše dva kusy mořčáka evropského na rybáře a den;

b)

nesmějí být použity pevné sítě k lovu ani uchovávání mořčáka evropského.

3.   Odstavcem 2 nejsou dotčena přísnější vnitrostátní opatření týkající se rekreačního rybolovu.

Článek 13

Opatření týkající se rybolovu úhoře říčního ve vodách Unie oblasti ICES

Veškeré cílené, nezáměrné a rekreační rybolovné činnosti úhoře říčního (Anguilla anguilla) ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 28 nařízení (EU) č. 1380/2013 jsou zakázány ve vodách Unie oblasti ICES a v brakických vodách, jako jsou ústí řek, pobřežní laguny a přechodné vody, po dobu tří po sobě jdoucích měsíců.

Každý dotčený členský stát stanoví toto období tak, aby spadalo mezi 1. srpen 2022 a 28. únor 2023, k zajištění toho, že se zákaz bude vztahovat na migračně nejintenzivnější období úhoře říčního.

Členské státy Komisi nejpozději do 1. června 2022 sdělí stanovené období s doplněním o informace odůvodňující zvolené období zákazu.

Článek 14

Zvláštní ustanovení o rozdělení rybolovných práv

1.   Rozdělením rybolovných práv mezi členské státy stanoveným v tomto nařízení nejsou dotčeny:

a)

výměny provedené podle čl. 16 odst. 8 nařízení (EU) č. 1380/2013;

b)

odpočty a přerozdělení provedené podle článku 37 nařízení (ES) č. 1224/2009;

c)

přerozdělení provedená podle článků 12 a 47 nařízení (EU) 2017/2403;

d)

vykládky dodatečných množství povolené podle článku 3 nařízení (ES) č. 847/96 a podle čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013;

e)

množství převedená podle článku 4 nařízení (ES) č. 847/96 a čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013;

f)

odpočty podle článků 105, 106 a 107 nařízení (ES) č. 1224/2009;

g)

převody a výměny kvót provedené podle článku 21 tohoto nařízení.

2.   Populace, na které se vztahují preventivní nebo analytické TAC pro účely meziročního řízení TAC a kvót stanovených v nařízení (ES) č. 847/96, jsou uvedeny v příloze I tohoto nařízení.

3.   Není-li v příloze I tohoto nařízení uvedeno jinak, použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 na populace, na které se vztahuje preventivní TAC, a čl. 3 odst. 2 a 3 a článek 4 uvedeného nařízení na populace, na které se vztahuje analytický TAC.

4.   Články 3 a 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí, pokud členský stát využije meziroční flexibilitu stanovenou v čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013.

Článek 15

Období zákazu rybolovu smačků rodu Ammodytes

V divizích ICES 2a, 3a a podoblasti ICES 4 je od 1. ledna do 31. března 2022 zakázán komerční rybolov smačků rodu Ammodytes vlečnou sítí pro lov při dně, nevody nebo podobnými vlečnými zařízeními o velikosti ok menších než 16 mm.

Článek 16

Nápravná opatření týkající se tresky obecné v Severním moři

1.   Oblasti se zákazem rybolovu, s výjimkou rybolovu za použití pelagických zařízení (pomocí košelkových nevodů a vlečných sítí), a období, během nichž zákazy platí, jsou stanoveny v příloze IV.

2.   Plavidlům, která loví pomocí vlečných sítí pro lov při dně a nevodů s minimální velikostí ok nejméně 70 mm v divizích ICES 4a a 4b nebo nejméně 90 mm v divizi ICES 3a a dlouhých lovných šňůr (30), se zakazuje rybolov ve vodách Unie divize ICES 4a, severně od 58° 30′ 00″ s. š. a jižně od 61° 30′ 00″ s. š., a ve vodách Unie divizí ICES 3a.20 (Skagerrak), 4a a 4b, severně od 57° 00′ 00″ s. š. a východně od 5° 00′ 00″ v. d.

3.   Odchylně od odstavce 2 mohou plavidla v něm uvedená lovit v oblastech v něm uvedených, pokud splňují alespoň jedno z následujících kritérií:

a)

jejich úlovky tresky obecné nepředstavují více než 5 % jejich celkových úlovků na jeden rybářský výjezd; plavidla, jejichž úlovky tresky obecné nepřekročily 5 % jejich celkových úlovků v letech 2017–2019, se považují za plavidla, která splňují toto kritérium, pokud nadále používají stejná lovná zařízení, jaká používala v uvedeném období; tato domněnka je vyvratitelná;

b)

používá se regulovaná a vysoce selektivní vlečná síť pro lov při dně nebo nevod, což podle vědecké studie vede k alespoň 30% snížení úlovků tresky obecné ve srovnání s plavidly, která loví vlečnými zařízeními se základní velikostí ok uvedenou v bodě 1.1 části B přílohy V nařízení (EU) 2019/1241; tyto studie může vyhodnotit VTHVR a v případě negativního hodnocení již dotyčná zařízení nelze považovat za vhodná pro použití v oblastech uvedených v odstavci 2 tohoto článku;

c)

u plavidel lovících pomocí vlečných sítí pro lov při dně a nevodů o velikosti ok 100 mm nebo větší (TR1) jsou používána tato vysoce selektivní zařízení:

i)

vlečné sítě s vyklenutou prostřední částí o minimální velikosti ok v této části 600 mm;

ii)

zdvižená lovná šňůra (0,6 m);

iii)

horizontální dílec pro oddělování s únikovým dílcem s velkými oky;

d)

u plavidel lovících pomocí vlečných sítí pro lov při dně a nevodů o velikosti ok větších než 70 mm v divizi ICES 4a a 90 mm v divizi ICES 3a a menších než 100 mm (TR2) jsou používána tato vysoce selektivní zařízení:

i)

horizontální třídící mřížka s maximální roztečí 50 mm oddělující platýsovité a jiné ryby, s nezablokovaným otvorem pro jiné než platýsovité ryby;

ii)

dílec seltra se čtvercovými oky o velikosti 300 mm;

iii)

třídící mřížka s maximální roztečí 35 mm s nezablokovaným otvorem pro ryby;

e)

plavidla podléhají národnímu plánu na zamezení odlovu tresky obecné, který je určen k dosažení úrovní úlovků tresky obecné v souladu s úmrtností způsobenou rybolovem odpovídající stanoveným rybolovným právům na základě úrovní vědeckého poradenství, a to prostřednictvím prostorových nebo technických opatření nebo jejich kombinací; tento plán posoudí nejpozději dva měsíce od jeho provádění v případě členských států VTHVR nebo v případě třetích zemí příslušný vnitrostátní vědecký orgán, přičemž se v případě potřeby zreviduje, pokud z těchto posouzení vyplyne, že cíle plánu na zamezení odlovu tresky obecné se nepodaří dosáhnout.

4.   Členské státy posílí sledování a kontrolu plavidel uvedených v odstavci 2 a dohled nad nimi za účelem zajištění kontroly dodržování podmínek stanovených v odstavci 3.

5.   Tento článek se nevztahuje na rybolovné operace, jejichž účelem je výhradně vědecký výzkum, za předpokladu, že je výzkum prováděn v souladu s článkem 25 nařízení (EU) 2019/1241.

Článek 17

Nápravná opatření pro tresku obecnou v Kattegatu

1.   Plavidla Unie lovící v Kattegatu pomocí vlečných sítí pro lov při dně (31) o minimální velikosti ok 70 mm musí používat jedno z těchto selektivních zařízení:

a)

třídící mřížka s maximální roztečí 35 mm s nezablokovaným otvorem pro ryby;

b)

třídicí mřížka s maximální roztečí 50 mm oddělující platýsovité a jiné ryby, s nezablokovaným otvorem pro jiné než platýsovité ryby;

c)

dílec seltra se čtvercovými oky o velikosti 300 mm;

d)

regulované vysoce selektivní zařízení, jehož technické vlastnosti mají podle vědecké studie vyhodnocené VTHVR za následek, že treska obecná tvoří méně než 1,5 % úlovku, pokud je to jediné zařízení, které má dané plavidlo na palubě.

2.   Plavidla Unie, která se účastní projektu realizovaného členským státem a mají funkční vybavení pro řádně zdokumentovaný rybolov, mohou používat lovné zařízení v souladu s částí B přílohy V nařízení (EU) 2019/1241. Dotčený členský stát předá seznam těchto plavidel Komisi.

3.   Tento článek se nevztahuje na rybolovné operace, jejichž účelem je výhradně vědecký výzkum, za předpokladu, že je výzkum prováděn v souladu s článkem 25 nařízení (EU) 2019/1241.

Článek 18

Zakázané druhy

1.   Rybářská plavidla Unie nesmějí lovit, uchovávat na palubě, překládat ani vykládat tyto druhy:

a)

rejnoka paprsčitého (Raja radiata) ve vodách Unie divizí ICES 2a, 3a a 7d a podoblasti ICES 4;

b)

pilonoše rudého (Beryx splendens) v podoblasti NAFO 6;

c)

bezkýlovce listošupinatého (Centrophorus squamosus) ve vodách Unie divize ICES 2a a podoblasti ICES 4 a ve vodách Unie a mezinárodních vodách podoblastí ICES 1 a 14;

d)

světlouna bělookého (Centroscymnus coelolepis) ve vodách Unie divize ICES 2a a podoblasti ICES 4 a ve vodách Unie a mezinárodních vodách podoblastí ICES 1 a 14;

e)

světlouna Bonnaterrova (Dalatias licha) ve vodách Unie divize ICES 2a a podoblasti ICES 4 a ve vodách Unie a mezinárodních vodách podoblastí ICES 1 a 14;

f)

bezkýlovce lopatonosého (Deania calcea) ve vodách Unie divize ICES 2a a podoblasti ICES 4 a ve vodách Unie a mezinárodních vodách podoblastí ICES 1 a 14;

g)

soubor druhů (Dipturus cf. flossada a Dipturus cf. intermedia) zahrnovaných pod rejnoka hladkého (Dipturus batis) ve vodách Unie divize ICES 2a a podoblastí ICES 3, 4, 6, 7, 8, 9 a 10;

h)

světlouna velkého (Etmopterus princeps) ve vodách Unie divize ICES 2a a podoblasti ICES 4 a ve vodách Unie a mezinárodních vodách podoblastí ICES 1 a 14;

i)

psohlava obecného (Galeorhinus galeus) loveného na dlouhé lovné šňůry ve vodách Unie divize ICES 2a a podoblasti ICES 4 a ve vodách Unie a v mezinárodních vodách podoblastí ICES 1, 5, 6, 7, 8, 12 a 14;

j)

žraloka nosatého (Lamna nasus) ve všech vodách;

k)

rejnoka ostnatého (Raja clavata) ve vodách Unie divize ICES 3a;

l)

rejnoka vlnitého (Raja undulata) ve vodách Unie podoblastí ICES 6 a 10;

m)

žraloka obrovského (Rhincodon typus) ve všech vodách;

n)

pilohřbeta obecného (Rhinobatos rhinobatos) ve Středozemním moři;

o)

ostrouna obecného (Squalus acanthias) ve vodách Unie podoblastí ICES 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10, kromě případů souvisejících s programy na zamezení vedlejších úlovků uvedených v příloze IA.

2.   Při náhodném ulovení nesmí být jedinci druhů uvedených v odstavci 1 poraněni a jsou neprodleně vypuštěni.

Článek 19

Předávání údajů

Když předkládají členské státy Komisi údaje vztahující se k vykládkám a intenzitě rybolovu podle článků 33 a 34 nařízení (ES) č. 1224/2009, použijí kódy populací uvedené v příloze I tohoto nařízení.

KAPITOLA II

Oprávnění k rybolovu ve vodách třetích zemí

Článek 20

Oprávnění k rybolovu

1.   Maximální počet oprávnění k rybolovu pro rybářská plavidla Unie ve vodách třetích zemí je v příslušných případech stanoven v příloze V části A.

2.   Pokud členský stát převede na základě čl. 16 odst. 8 nařízení (EU) č. 1380/2013 kvótu jinému členskému státu v rybolovných oblastech vymezených v příloze V části A tohoto nařízení, je součástí převodu také odpovídající převod oprávnění k rybolovu a převod se oznámí Komisi. Celkový počet oprávnění pro každou rybolovnou oblast, který je stanoven v příloze V části A tohoto nařízení, nesmí být překročen.

KAPITOLA III

Rybolovná práva ve vodách regionálních organizací pro řízení rybolovu

Oddíl 1

Obecná ustanovení

Článek 21

Převody a výměny kvót

1.   Pokud pravidla některé regionální organizace pro řízení rybolovu (dále jen „regionální organizace“) povolují převody nebo výměny kvót mezi jejími smluvními stranami, může členský stát (dále jen „dotčený členský stát“) jednat s některou smluvní stranou této regionální organizace a případně vypracovat možný návrh zamýšleného převodu nebo výměny kvót. Dotčený členský stát oznámí návrh Komisi.

2.   Na základě oznámení podle odstavce 1 může Komise návrh zamýšleného převodu nebo výměny kvót schválit. Pokud Komise schválí tento návrh, vyjádří bez zbytečného odkladu souhlas s tím, aby byla zamýšleným převodem nebo výměnou kvót vázána. O převodu nebo výměně kvót informuje sekretariát regionální organizace v souladu s pravidly této regionální organizace.

3.   Komise informuje o dohodnutém převodu nebo výměně kvót členské státy.

4.   Rybolovná práva, která dotčený členský stát obdržel nebo převedl v rámci převodu nebo výměny kvót, se považují za kvóty přidané k jeho přiděleným kvótám nebo odečtené z jeho přidělených kvót, a to od okamžiku, kdy převod nebo výměna kvót nabyde účinku podle podmínek dohody se smluvní stranou regionální organizace nebo případně v souladu s pravidly příslušné regionální organizace. Těmito převody nebo výměnami se nemění rozdělovací klíč k rozdělení rybolovných práv mezi členské státy v souladu se zásadou relativní stability rybolovných činností.

5.   Tento článek se použije do 31. ledna 2023 na převody kvót od některé smluvní strany regionální organizace pro řízení rybolovu na Unii a jejich následné přidělení členským státům.

Oddíl 2

OBLAST ÚMLUVY NEAFC

Článek 22

Zákazy rybolovu u okouníků rodu Sebastes v Irmingerově moři

Rybolovné činnosti se zakazují v oblasti vymezené těmito souřadnicemi měřenými podle systému WGS 84:

Zeměpisná šířka

Zeměpisná délka

63° 00'

–30° 00'

61° 30'

–27° 35'

60° 45'

–28° 45'

62° 00'

–31° 35'

63° 00'

–30 °00'

Oddíl 3

Oblast úmluvy ICCAT

Článek 23

Omezení kapacity rybolovu, chovu a výkrmu

1.   Počet návnadových člunů a člunů s vlečnými šňůrami Unie oprávněných aktivně lovit tuňáka obecného (Thunnus thynnus) o velikosti v rozpětí od 8 kg nebo 75 cm do 30 kg nebo 115 cm ve východním Atlantiku je omezen podle bodu 1 přílohy VI.

2.   Počet plavidel drobného pobřežního rybolovu Unie oprávněných aktivně lovit tuňáka obecného o velikosti v rozpětí od 8 kg do 30 kg, případně od 75 cm do 115 cm ve Středozemním moři je omezen podle ustanovení bodu 2 přílohy VI.

3.   Počet rybářských plavidel Unie, která loví tuňáka obecného v Jaderském moři pro účely chovu a jsou oprávněna aktivně lovit tuňáka obecného o velikosti v rozpětí od 8 kg nebo 75 cm do 30 kg nebo 115 cm, je omezen podle bodu 3 přílohy VI.

4.   Počet rybářských plavidel oprávněných lovit, uchovávat na palubě, překládat, přepravovat nebo vykládat tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři je omezen podle bodu 4 přílohy VI.

5.   Počet pastí používaných pro lov tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři je omezen podle bodu 5 přílohy VI.

6.   Celková kapacita chovu a výkrmu tuňáka obecného a maximální vysazení odloveného volně žijícího tuňáka obecného přidělené chovům ve východním Atlantiku a Středozemním moři jsou omezeny podle bodu 6 přílohy VI.

7.   Maximální počet rybářských plavidel Unie, která mají oprávnění k rybolovu severoatlantského tuňáka křídlatého (Thunnus alalunga) jako cílového druhu v souladu s článkem 12 nařízení Rady (ES) č. 520/2007 (32), je omezen podle bodu 7 přílohy VI tohoto nařízení.

8.   Maximální počet rybářských plavidel Unie o délce nejméně 20 metrů, která loví tuňáka velkookého (Thunnus obesus) v oblasti úmluvy ICCAT, je omezen podle bodu 8 přílohy VI.

Článek 24

Rekreační rybolov

Členské státy případně ze svých kvót přidělených podle přílohy ID přidělí zvláštní podíl pro rekreační rybolov.

Článek 25

Žraloci

1.   U všech druhů rybolovu se zakazuje uchovávat na palubě, překládat nebo vykládat upravená těla nebo části upravených těl liškouna velkookého (Alopias superciliosus).

2.   Zakazuje se provádět cílený rybolov liškounů rodu Alopias.

3.   U rybolovu v oblasti úmluvy ICCAT se zakazuje uchovávat na palubě, překládat nebo vykládat upravená těla nebo části upravených těl kladivounů čeledi Sphyrnidae (kromě kladivouna tiburo, Sphyrna tiburo).

4.   U všech druhů rybolovu se zakazuje uchovávat na palubě, překládat nebo vykládat upravená těla nebo části upravených těl žraloka dlouhoploutvého (Carcharhinus longimanus).

5.   U všech druhů rybolovu se zakazuje uchovávat na palubě žraloka hedvábného (Carcharhinus falciformis).

6.   U rybolovu v oblasti úmluvy ICCAT se zakazuje uchovávat na palubě, překládat nebo vykládat upravená těla nebo části upravených těl žraloka mako (Isurus oxyrinchus).

Článek 26

Zařízení s uzavíracím mechanismem pro tropické tuňáky

1.   Používání zařízení s uzavíracím mechanismem se v oblasti úmluvy ICCAT zakazuje od 1. ledna do 13. března 2022.

2.   Během 15 dnů před začátkem období uvedeného v odstavci 1 členské státy zajistí, aby jejich plavidla nepoužívala zařízení s uzavíracím mechanismem. Žádné plavidlo nesmí mít v oblasti úmluvy ICCAT v žádném okamžiku více než 300 zařízení s uzavíracím mechanismem.

3.   Členské státy do 30. června 2022 Komisi oznámí historické údaje o lovných zařízeních kladených u zařízení s uzavíracím mechanismem za svá plavidla lovící košelkovými nevody. Pokud některý členský stát tyto údaje do uvedeného data neohlásí, zakazuje se plavidlům plujícím pod jeho vlajkou umisťovat lovná zařízení u zařízení s uzavíracím mechanismem, dokud Komise tyto údaje od tohoto členského státu neobdrží k dalšímu hlášení ICCAT.

Oddíl 4

Oblast úmluvy CCAMLR

Článek 27

Oznámení o průzkumném rybolovu ledovek

Členské státy se v roce 2022 mohou účastnit průzkumného rybolovu ledovek rodu Dissostichus pomocí dlouhých lovných šňůr v podoblastech FAO 88.1 a 88.2 a rovněž v divizích FAO 58.4.1, 58.4.2 a 58.4.3a mimo jurisdikci jednotlivých států. Členské státy, které tak hodlají učinit, to oznámí sekretariátu CCAMLR v souladu s články 7 a 7a nařízení (ES) č. 601/2004 nejpozději do 1. června 2022.

Článek 28

Omezení průzkumného rybolovu ledovek

1.   Rybolov ledovek v rybářské sezóně 2021–2022 se omezí na členské státy, podoblasti a počet plavidel podle tabulky A v příloze VII pro daný druh, a TAC a omezení vedlejších úlovků stanoví tabulka B v příloze VII.

2.   Cílený rybolov druhů žraloků pro jiné účely, než je vědecký výzkum, je zakázán. Jakýkoli vedlejší úlovek žraloka, zejména nedospělých jedinců a gravidních samic, náhodně odlovený při rybolovu ledovky musí být vypuštěn živý.

3.   V relevantních případech se rybolov v jakékoli malé výzkumné jednotce zastaví, jakmile ohlášené úlovky dosáhnou stanovených TAC, a po zbytek rybářské sezóny se v ní zakáže.

4.   Rybolov se provádí v takovém zeměpisném rozsahu a v takových hloubkách, které jsou nezbytné k získání informací potřebných pro stanovení rybolovného potenciálu a k zamezení nadměrné koncentraci odlovu a intenzitě rybolovu. V podoblastech FAO 48.6 a 88.1 a divizi FAO 58.4.3a, je-li to povoleno podle článku 27, je však rybolov zakázán v hloubkách menších než 550 metrů.

Článek 29

Lov krunýřovky krillové během rybářské sezóny 2021–2022

1.   Členský stát, který hodlá během rybářské sezóny 2021–2022 lovit krunýřovku krillovou (Euphausia superba) v oblasti úmluvy CCAMLR, to oznámí Komisi nejpozději 1. května 2022 za použití formuláře uvedeného v části B dodatku k příloze VII. Na základě informací poskytnutých členskými státy Komise předloží tato oznámení sekretariátu CCAMLR nejpozději 30. května 2022.

2.   Oznámení uvedené v odstavci 1 tohoto článku zahrnuje informace stanovené v článku 3 nařízení (ES) č. 601/2004 pro všechna plavidla, kterým se má udělit oprávnění účastnit se lovu krunýřovek krillových.

3.   Členský stát, který má v úmyslu lovit krunýřovku krillovou v oblasti úmluvy CCAMLR, oznámí svůj záměr tak učinit pouze u oprávněných plavidel, která v době oznámení:

a)

plují pod jeho vlajkou; nebo

b)

plují pod vlajkou jiného člena CCAMLR a předpokládá se, že v době rybolovu se budou plavit pod vlajkou tohoto členského státu.

4.   Pokud se oprávněné plavidlo oznámené sekretariátu CCAMLR v souladu s odstavci 1, 2 a 3 nemůže účastnit lovu krunýřovky krillové z oprávněných provozních důvodů nebo z důvodu vyšší moci, je dotčený členský stát oprávněn povolit jeho nahrazení jiným plavidlem. V takovém případě dotčený členský stát okamžitě uvědomí sekretariát CCAMLR a Komisi a poskytne jim:

a)

úplné údaje o zamýšleném náhradním plavidle nebo plavidlech, včetně informací stanovených v článku 3 nařízení (ES) č. 601/2004; a

b)

úplný výčet důvodů, které vedly k nahrazení plavidla, a veškeré relevantní podklady nebo odkazy.

5.   Členské státy neudělí oprávnění k účasti na lovu krunýřovky krillové žádnému plavidlu uvedenému na kterémkoli seznamu rybářských plavidel provozujících nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov vedeném CCAMLR.

Oddíl 5

Oblast pravomoci IOTC

Článek 30

Omezení rybolovné kapacity plavidel lovících v oblasti pravomoci IOTC

1.   Maximální počet rybářských plavidel Unie lovících tropické tuňáky v oblasti působnosti komise IOTC a odpovídající kapacita hrubé prostornosti jsou stanoveny v bodě 1 přílohy VIII.

2.   Maximální počet rybářských plavidel Unie lovících mečouna obecného (Xiphias gladius) a tuňáka křídlatého v oblasti pravomoci IOTC a odpovídající kapacita hrubé prostornosti jsou stanoveny v bodě 2 přílohy VIII.

3.   Členské státy mohou změnit rozdělení plavidel z jednoho druhu rybolovu uvedeného v odstavcích 1 a 2 na jiný druh rybolovu, pokud mohou Komisi prokázat, že tato změna nezvýší intenzitu rybolovu dotčených populací ryb.

4.   V případě, že je navržen převod kapacity na loďstvo některého členského státu, tento členský stát zajistí, aby plavidla, která mají být převedena, byla v evidenci oprávněných plavidel IOTC nebo v evidenci plavidel jiných regionálních organizací pro řízení rybolovu tuňáka. Plavidla, která jsou uvedena na seznamu kterékoli regionální organizace uvádějícího plavidla, která prováděla nezákonné, nehlášené a neregulované rybolovné činnosti, nesmějí být převedena.

5.   Členské státy mohou zvýšit svou rybolovnou kapacitu nad stropy uvedené v odstavcích 1 a 2 pouze v mezích stanovených v rozvojových plánech předložených IOTC.

Článek 31

Unášená zařízení s uzavíracím mechanismem a pomocná plavidla

1.   Unášená lovná zařízení s uzavíracím mechanismem by měla být vybavena instrumentálními bójemi. Používání jakýchkoli jiných bójí, jako jsou rádiové bóje, je zakázáno.

2.   Plavidlo lovící košelkovými nevody nesmí současně sledovat více než 300 bójí v provozu.

3.   Pro každé plavidlo lovící košelkovými nevody lze každoročně získat nejvýše 500 instrumentálních bójí. Žádné plavidlo lovící košelkovým nevodem nesmí mít nikdy více než 500 instrumentálních bójí (na skladě a v provozu).

4.   Maximálně dvě zásobující plavidla obsluhují nejméně pět plavidel lovících košelkovými nevody, přičemž všechny plují pod vlajkou členského státu. Toto ustanovení se nepoužije na členské státy, které používají pouze jedno zásobovací plavidlo.

5.   Jedno plavidlo lovící košelkovými nevody nesmí být v žádném okamžiku obsluhováno více než jedním pomocným plavidlem plujícím pod vlajkou některého členského státu.

6.   Unie nezaregistruje v rejstříku oprávněných plavidel IOTC žádné nové ani dodatečné zásobovací plavidlo.

Článek 32

Žraloci

1.   U všech druhů rybolovu se zakazuje uchovávat na palubě, překládat či vykládat upravená těla nebo části upravených těl liškounovitých všech druhů čeledi Alopiidae.

2.   Zakazuje se uchovávat na palubě, překládat nebo vykládat upravená těla nebo části upravených těl žraloka dlouhoploutvého (Carcharhinus longimanus) u všech druhů rybolovu, s výjimkou plavidel o celkové délce menší než 24 metrů, která provádějí rybolovné činnosti výhradně ve výlučné ekonomické zóně svého členského státu vlajky, pokud je jejich úlovek určen výhradně pro místní spotřebu.

3.   Při náhodném ulovení nesmí být jedinci druhů uvedených v odstavcích 1 a 2 poraněni a jsou neprodleně vypuštěni.

Článek 33

Mantovití

1.   Rybářská plavidla Unie nesmějí lovit mantovité (čeleď Mobulidae zahrnující manty rodů MantaMobula) ani uchovávat na palubě, překládat, vykládat, skladovat, nabízet k prodeji ani prodávat upravená těla nebo části mantovitých, s výjimkou případů, kdy jsou ulovené ryby spotřebovávány přímo rodinami rybářů („rybolov pro vlastní spotřebu“).

Pro účely místní spotřeby však mohou být vyloženi mantovití, kteří jsou nezáměrně odloveni v rámci drobného rybolovu (rybolovu jiného než při hladině, tj. plavidly lovícími košelkovými nevody, na udici, pomocí tenatových sítí, ručních šňůr a vlečných šňůr s návnadou nebo dlouhých lovných šňůr, která jsou evidovaná v rejstříku oprávněných plavidel IOTC).

2.   Všechna rybářská plavidla s výjimkou těch, která provozují rybolov pro vlastní spotřebu, urychleně vypustí mantovité živé a nezraněné, nakolik je to možné, jakmile jsou zpozorováni v síti, na háčku nebo na palubě, a to tak, aby odchyceným jedincům způsobila co nejmenší újmu.

Oddíl 6

Oblast úmluvy SPRFMO

Článek 34

Pelagický rybolov

1.   V oblasti úmluvy SPRFMO mohou lovit pelagické populace v souladu s TAC stanovenými v příloze IH pouze ty členské státy, které v ní aktivně prováděly pelagický rybolov v letech 2007, 2008 nebo 2009.

2.   Členské státy uvedené v odstavci 1 omezí v roce 2022 celkovou hrubou prostornost plavidel plujících pod jejich vlajkou a lovících pelagické populace na celkovou výši pro Unii, tj. 78 600 tun hrubé prostornosti v uvedené oblasti.

3.   Členské státy uvedené v odstavci 1 mohou využívat rybolovná práva stanovená v příloze IH pouze tehdy, pokud do patnáctého dne následujícího měsíce zašlou Komisi tyto informace, aby je Komise mohla sdělit sekretariátu SPRFMO:

a)

seznam plavidel aktivně provozujících rybolov nebo podílejících se na překládce v oblasti úmluvy SPRFMO;

b)

měsíční hlášení o úlovcích.

Oddíl 7

Oblast úmluvy IATTC

Článek 35

Rybolov pomocí košelkových nevodů

1.   Plavidla lovící košelkovými nevody nesmějí lovit tuňáka žlutoploutvého (Thunnus albacares), tuňáka velkookého nebo tuňáka pruhovaného (Katsuwonus pelamis):

a)

od 29. července 2022 00:00 hod. do 8. října 2022 24:00 hod. nebo od 9. listopadu 2022 00:00 hod. do 19. ledna 2023 24:00 hod. v oblasti vymezené těmito hranicemi:

tichomořským pobřežím Ameriky,

zeměpisnou délkou 150° z. d.,

zeměpisnou šířkou 40° s. š.,

zeměpisnou šířkou 40° j. š.;

b)

od 9. října 2022 00:00 hod. do 8. listopadu 2022 24:00 hod. v oblasti vymezené těmito hranicemi:

zeměpisnou délkou 96° z. d.,

zeměpisnou délkou 110° z. d.,

zeměpisnou šířkou 4° s. š.,

zeměpisnou šířkou 3° j. š.

2.   Členský stát vlajky informuje Komisi před 1. dubnem 2022 u každého ze svých plavidel uvedených v odstavci 1 o tom, která z období zákazu rybolovu uvedených v odst. 1 písm. a) dané plavidlo zvolilo.

3.   Plavidla lovící košelkovými nevody provozující rybolov tuňáků v oblasti úmluvy IATTC uchovávají na palubě a následně překládají nebo vykládají všechny tuňáky žlutoploutvé, velkooké a pruhované, které uloví.

4.   Odstavec 3 se nepoužije:

a)

pokud jsou ryby shledány jako nevhodné pro lidskou spotřebu z jiných důvodů, než je velikost;

b)

během posledního výjezdu, pokud není na plavidle dostatečný prostor pro uložení všech tuňáků ulovených při tomto výjezdu.

Článek 36

Unášená lovná zařízení s uzavíracím mechanismem

1.   Plavidlo lovící košelkovými nevody nesmí v oblasti úmluvy IATTC v žádném okamžiku disponovat více než 400 aktivními zařízeními s uzavíracím mechanismem. Zařízení s uzavíracím mechanismem se považuje za aktivní, pokud je spuštěno na moře, začne předávat informace o své poloze a je sledováno plavidlem, jeho vlastníkem nebo provozovatelem. Zařízení s uzavíracím mechanismem se aktivuje výhradně na palubě plavidel lovících košelkovými nevody.

2.   Během 15 dnů před začátkem období zákazu zvoleného podle čl. 35 odst. 1 písm. a) plavidlo lovící košelkovými nevody v oblasti úmluvy IATTC:

a)

se zdrží nasazení zařízení s uzavíracím mechanismem;

b)

získá zpět stejný počet zařízení s uzavíracím mechanismem, jaká byla původně nasazena.

Článek 37

Omezení odlovu tuňáka velkookého při lovu dlouhými lovnými šňůrami

Celkové roční úlovky tuňáka velkookého v oblasti úmluvy IATTC plavidly jednotlivých členských států lovícími na dlouhou lovnou šňůru jsou stanoveny v příloze IL.

Článek 38

Zákaz lovu žraloka dlouhoploutvého

1.   Je zakázáno lovit žraloka dlouhoploutvého (Carcharhinus longimanus) v oblasti úmluvy IATTC a uchovávat na palubě, překládat, vykládat, skladovat, nabízet k prodeji nebo prodávat upravená těla nebo části upravených těl žraloka dlouhoploutvého odloveného v této oblasti.

2.   Při náhodném ulovení nesmí být jedinci druhů žraloka dlouhoploutvého poraněni a musí být provozovateli plavidel neprodleně vypuštěni.

3.   Provozovatelé plavidel zaznamenají počet vypuštěných jedinců s uvedením stavu (uhynulý nebo živý) a oznámí tyto údaje členskému státu, jehož jsou státními příslušníky.

Členské státy předají tyto informace shromážděné za předchozí rok Komisi do 31. ledna.

Článek 39

Zákaz lovu mantovitých

Rybářská plavidla Unie nesmějí v oblasti úmluvy IATTC lovit mantovitý (čeleď Mobulidae, do níž patří rejnoci rodů MantaMobula) ani uchovávat na palubě, překládat, vykládat, skladovat, nabízet k prodeji nebo prodávat upravená těla nebo části upravených těl mantovitých ulovených v této oblasti. Jakmile zjistí, že byli uloveni mantovití, vypustí je, je-li to možné, živé a nezraněné.

Oddíl 8

Oblast úmluvy SEAFO

Článek 40

Zákaz lovu hlubinných druhů žraloků

V oblasti úmluvy SEAFO se zakazuje cílený rybolov níže uvedených hlubinných žraloků:

a)

máčky přízračné (Apristurus manis);

b)

světlouna Bigelowova (Etmopterus bigelowi);

c)

světlouna krátkoocasého (Etmopterus brachyurus);

d)

světlouna velkého (Etmopterus princeps);

e)

světlouna malého (Etmopterus pusillus);

f)

rejnokovitých (Rajidae);

g)

světlouna šupinkatého (Scymnodon squamulosus);

h)

hlubinných žraloků nadřádu žraloci (Selachimorpha);

i)

ostrouna obecného (Squalus acanthias).

Oddíl 9

Oblast úmluvy WCPFC

Článek 41

Podmínky pro lov tuňáka velkookého, tuňáka žlutoploutvého, tuňáka pruhovaného a tuňáka křídlatého

1.   Členské státy zajistí, aby plavidlům lovícím košelkovými nevody tuňáka velkookého (Thunnus obesus), tuňáka žlutoploutvého (Thunnus albacares) a tuňáka pruhovaného (Katsuwonus pelamis) v části oblasti úmluvy WCPFC na volném moři mezi 20° s. š. a 20° j. š. nebylo přiděleno více než 403 dny rybolovu.

2.   Rybářská plavidla Unie nesmí v oblasti úmluvy WCPFC jižně od 20° j. š. lovit tuňáka křídlatého (Thunnus alalunga).

3.   Členské státy zajistí, aby úlovky tuňáka velkookého (Thunnus obesus) plavidly lovícími na dlouhou lovnou šňůru nepřekročily v roce 2022 množství stanovená v tabulce přílohy IG.

Článek 42

Řízení rybolovu pomocí zařízení s uzavíracím mechanismem

1.   V části oblasti úmluvy WCPFC nalézající se mezi 20° s. š. a 20° j. š. nesmějí plavidla lovící košelkovými nevody rozmísťovat či spouštět zařízení s uzavíracím mechanismem ani u nich klást sítě od 1. července 2022 00:00 hod. do 30. září 2022 24:00 hod.

2.   Kromě zákazu uvedeného v odstavci 1 se zakazuje nastražovat sítě u zařízení s uzavíracím mechanismem na volném moři v oblasti úmluvy WCPFC nalézající se mezi 20° s. š. a 20° j. š. po dobu dalších dvou měsíců: buď od 1. dubna 2022 00:00 hod. do 31. května 2022 24:00, nebo od 1. listopadu 2022 00:00 hod. do 31. prosince 2022 24:00 hod.

3.   Každý členský stát zajistí, aby žádné z jeho plavidel lovících košelkovými nevody v žádném okamžiku nerozmístilo na moři více než 350 zařízení s uzavíracím mechanismem s aktivními instrumentálními bójemi. Bóje se aktivují výhradně na palubě plavidla.

Článek 43

Zákaz výmětů tropických tuňáků ulovených plavidly lovícími košelkovými nevody

1.   Všechna plavidla lovící košelkovými nevody v části oblasti úmluvy WCPFC nalézající se mezi 20° s. š. a 20° j. š. uchovávají na palubě, překládají a vykládají všechny tuňáky velkooké, žlutoploutvé a pruhované, které uloví.

2.   Odstavec 1 se nepoužije v těchto případech:

a)

během posledního výjezdu, pokud dotyčnému plavidlu nezbývá dostatek místa pro uskladnění všech ryb;

b)

pokud jsou ryby nevhodné pro lidskou spotřebu z jiných důvodů, než je velikost;

c)

v případě vážné poruchy mrazicího zařízení.

Článek 44

Maximální počet rybářských plavidel Unie oprávněných lovit mečouna obecného

Maximální počet rybářských plavidel Unie oprávněných lovit mečouna obecného (Xiphias gladius) v oblastech jižně od 20° j. š. oblasti úmluvy WCPFC je stanoven v příloze IX.

Článek 45

Omezení odlovu mečouna obecného při lovu na dlouhou lovnou šňůru jižně od 20° j. š.

Členské státy zajistí, aby úlovky mečouna obecného (Xiphias gladius) jižně od 20° j. š. plavidly lovícími na dlouhou lovnou šňůru v roce 2022 nepřekročily omezení stanovené v příloze IG. Zajistí také, aby toto opatření nevedlo k nárůstu intenzity rybolovu mečouna obecného v oblasti na sever od 20° j. š.

Článek 46

Žralok hedvábný a žralok dlouhoploutvý

1.   V oblasti úmluvy WCPFC se zakazuje uchovávat na palubě, překládat, vykládat nebo skladovat upravená těla nebo části upravených těl těchto druhů:

a)

žraloka hedvábného (Carcharhinus falciformis);

b)

žraloka dlouhoploutvého (Carcharhinus longimanus).

2.   Při náhodném ulovení nesmí být jedinci druhů uvedených v odstavci 1 poraněni a musí být neprodleně vypuštěni.

Článek 47

Oblast překrývajících se pravomocí mezi oblastmi úmluv IATTC a WCPFC

1.   Plavidla uvedená výhradně v rejstříku vedeném WCPFC použijí při rybolovu v oblasti překrývajících se pravomocí mezi oblastmi úmluv IATTC a WCPFC opatření stanovená v tomto oddílu.

2.   Plavidla uvedená jak v rejstříku WCPFC, tak v rejstříku IATTC a plavidla uvedená výhradně v rejstříku IATTC použijí při rybolovu v oblasti překrývajících se pravomocí mezi oblastmi úmluv IATTC a WCPFC opatření stanovená v čl. 35 odst. 1 písm. a), čl. 35 odst. 2, 3 a 4 a článcích 36, 37 a 38.

Oddíl 10

Beringovo moře

Článek 48

Zákaz rybolovu v oblasti volného moře Beringova moře

Lov tresky pestré (Gadus chalcogrammus) v oblasti volného moře Beringova moře se zakazuje.

Oddíl 11

Oblast dohody SIOFA

Článek 49

Omezení lovu při dně

Členské státy zajistí, aby rybářská plavidla plující pod jejich vlajkou, která loví v oblasti dohody SIOFA:

a)

omezila svou roční intenzitu rybolovu při dně a úlovky na průměrnou roční úroveň reprezentativního období, v němž v dané oblasti působily a pro které existují údaje oznámené Komisi;

b)

nerozšiřovala rybolov při dně, s výjimkou metod lovu na dlouhé lovné šňůry a do pastí, mimo oblasti, v nichž lovila v posledních letech;

c)

neměla povoleno lovit v prozatímních chráněných oblastech Atlantis Bank, Coral, Fools Flat, Middle of What and Walter’s Shoal, jak jsou definovány v příloze IK, s výjimkou metod lovu na dlouhé lovné šňůry a do pastí a za podmínky, že je na palubě po celou dobu lovu v těchto oblastech přítomen vědecký pozorovatel.

HLAVA III

RYBOLOVNÁ PRÁVA PRO PLAVIDLA TŘETÍCH ZEMÍ VE VODÁCH UNIE

Článek 50

Rybářská plavidla plující pod vlajkou Norska a rybářská plavidla registrovaná na Faerských ostrovech

Rybářská plavidla plující pod vlajkou Norska a rybářská plavidla registrovaná na Faerských ostrovech mohou obdržet oprávnění lovit ve vodách Unie v rámci TAC stanovených v příloze I tohoto nařízení za podmínek stanovených v tomto nařízení a v hlavě III nařízení (EU) 2017/2403.

Článek 51

Rybářská plavidla plující pod vlajkou Spojeného království, registrovaná ve Spojeném království a licencovaná správním orgánem Spojeného království pro rybolov

Rybářská plavidla plující pod vlajkou Spojeného království, registrovaná ve Spojeném království a licencovaná správním orgánem Spojeného království pro rybolov mohou obdržet oprávnění lovit ve vodách Unie v mezích TAC stanovených v příloze I tohoto nařízení za podmínek stanovených v tomto nařízení a v nařízení (EU) 2017/2403.

Článek 52

Převod a výměna kvót se Spojeným královstvím

1.   Jakýkoli převod nebo výměna kvót mezi Unií a Spojeným královstvím se uskuteční v souladu s tímto článkem.

2.   Členský stát, který hodlá převést nebo vyměnit kvóty se Spojeným královstvím, může se Spojeným královstvím projednat návrh převodu nebo výměny kvót. Dotčený členský stát oznámí návrh Komisi.

3.   Pokud Komise schválí návrh převodu nebo výměny kvót uvedený v odstavci 2 oznámený dotčeným členským státem, vyjádří bez zbytečného odkladu souhlas s tím, aby byla tímto převodem nebo výměnou kvót vázána. Komise oznámí Spojenému království a členským státům dohodnutý převod nebo výměnu kvót.

4.   Rybolovná práva získaná od Spojeného království nebo převedená Spojenému království v rámci dohodnutého převodu nebo výměny kvót se považuje za kvóty přidělené dotčenému členskému státu nebo odečtené od tohoto přídělu od okamžiku, kdy převod nebo výměna kvót byly oznámeny v souladu s odstavcem 3. Těmito převody a výměnami není dotčen rozdělovací klíč k rozdělení rybolovných práv mezi členské státy v souladu se zásadou relativní stability rybolovných činností.

Článek 53

Rybářská plavidla plující pod vlajkou Venezuely

Rybářská plavidla plující pod vlajkou Venezuely podléhají podmínkám stanoveným v tomto nařízení a v hlavě III nařízení (EU) 2017/2403.

Článek 54

Oprávnění k rybolovu

Maximální počet oprávnění k rybolovu pro plavidla třetích zemí provádějící rybolov ve vodách Unie je stanoven v části B přílohy V.

Článek 55

Podmínky vykládky úlovků a vedlejších úlovků

Podmínky uvedené v článku 8 se použijí na úlovky a vedlejší úlovky plavidel třetí země lovících na základě oprávnění uvedených v článku 53.

Článek 56

Zakázané druhy

1.   Plavidla třetích zemí nesmějí lovit, uchovávat na palubě, překládat nebo vykládat tyto druhy, nacházejí-li se ve vodách Unie:

a)

rejnoka paprsčitého (Amblyraja radiata) ve vodách Unie divizí ICES 2a, 3a a 7d a podoblasti ICES 4;

b)

soubor druhů (Dipturus cf. flossada a Dipturus cf. intermedia) zahrnovaných pod rejnoka hladkého (Dipturus batis) ve vodách Unie divize ICES 2a a podoblastí ICES 3, 4, 6, 7, 8, 9 a 10;

c)

psohlava obecného (Galeorhinus galeus) loveného na dlouhé lovné šňůry ve vodách Unie divize ICES 2a a podoblastí ICES 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 a 14;

d)

světlouna Bonnaterrova (Dalatias licha), bezkýlovce lopatonosého (Deania calcea), bezkýlovce listošupinatého (Centrophorus squamosus), světlouna velkého (Etmopterus princeps) a světlouna bělookého (Centroscymnus coelolepis) ve vodách Unie divize ICES 2a a podoblastí ICES 1, 4 a 14;

e)

žraloka nosatého (Lamna nasus) ve všech vodách Unie;

f)

rejnoka ostnatého (Raja clavata) ve vodách Unie divize ICES 3a;

g)

rejnoka vlnitého (Raja undulata) ve vodách Unie podoblastí ICES 6, 9 a 10;

h)

pilohřbeta obecného (Rhinobatos rhinobatos) ve Středozemním moři;

i)

žraloka obrovského (Rhincodon typus) ve všech vodách;

j)

ostrouna obecného (Squalus acanthias) ve vodách Unie podoblastí ICES 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10.

2.   Při náhodném ulovení nesmí být jedinci druhů uvedených v odstavci 1 poraněni a musí být neprodleně vypuštěni.

HLAVA IV

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 57

Změna nařízení (EU) 2021/92

Nařízení (EU) 2021/92 se mění takto:

1)

V příloze IB se tabulka rybolovných práv pro huňáčka severního ve vodách Grónska oblastí 5 a 14 (CAP/514GRN) nahrazuje tímto:

„Druh:

Huňáček severní

Mallotus villosus

Oblast:

Vody Grónska oblastí 5 a 14

(CAP/514GRN)

Dánsko

0

 

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Německo

0

 

Švédsko

0

 

Všechny členské státy

0

(1)

Unie

0

(2)

Norsko

69 623

(2)

 

 

 

TAC

Nepoužije se

 

(1)

Dánsko, Německo a Švédsko mohou využít kvótu pro „všechny členské státy“ teprve poté, co vyčerpají svou vlastní kvótu. Členské státy, jejichž kvóty jsou vyšší než 10  % kvóty Unie, však nesmí kvótu pro „všechny členské státy“ využít vůbec. Úlovky, které se započítají do této sdílené kvóty, se vykazují samostatně (CAP/514 GRN_AMS).

(2)

Pro rybolovné období od 15. října 2021 do 15. dubna 2022.“

2)

V příloze ID se tabulka rybolovných práv pro tuňáka křídlatého (ALB/AN05N) nahrazuje tímto:

„Druh:

Severoatlantský tuňák křídlatý

Thunnus alalunga

Oblast:

Atlantský oceán, severně od 5° s. š.

(ALB/AN05N)

Irsko

 

3 174,03

 

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Španělsko

 

17 890,00

 

Francie

 

5 626,69

 

Portugalsko

 

1 962,13

 

Unie

 

28 652,85

(1)

 

 

 

 

TAC

 

37 801

 

(1)

Počet rybářských plavidel Unie, která loví severoatlantského tuňáka křídlatého jako cílový druh, je v souladu s článkem 12 nařízení (ES) č. 520/2007 stanoven na 1 253 . Tyto kvóty podléhají příslušným odpočtům podle článku 105 nařízení (ES) č. 1224/2009 za účelem provedení kvót přidělených členským státům podle tohoto nařízení s úpravami, které respektují celkovou kvótu Unie na úrovni ICCAT.“

Článek 58

Postup projednávání ve výboru

1.   Komisi je nápomocen Výbor pro rybolov a akvakulturu zřízený nařízením (EU) č. 1380/2013. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

Článek 59

Přechodné ustanovení

Články 11, 16, 17, 18, 2425, 32, 33, 38, 39, 40, 46, 48 a 56 se použijí obdobně i v roce 2023, dokud nevstoupí v platnost nařízení, kterým se stanoví rybolovná práva na rok 2023.

Článek 60

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2022. Avšak:

a)

ustanovení o rybolovných právech obsažená v článcích 27, 28 a 29 a v příloze VII pro populace zmíněné v uvedené příloze v oblasti úmluvy CCAMLR se použijí ode dne 1. prosince 2021;

b)

čl. 26 odst. 2 se použije od 17. prosince 2021;

c)

čl. 57 bod 1 se použije od 15. října 2021 do 15. dubna 2022;

d)

čl. 57 bod 2 se použije od 1. ledna 2021.

e)

příloha II se použije od 1. února 2022 do 31. ledna 2023.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. ledna 2022.

Za Radu

předseda

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/472 ze dne 19. března 2019, kterým se zavádí víceletý plán pro populace druhů lovených v západních vodách a přilehlých vodách a pro rybolov využívající tyto populace, o změně nařízení (EU) 2016/1139 a (EU) 2018/973, a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 811/2004, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007 a (ES) č. 1300/2008 (Úř. věst. L 83, 25.3.2019, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/973 ze dne 4. července 2018, kterým se zavádí víceletý plán pro populace žijící při dně v Severním moři a rybolov využívající tyto populace, kterým se stanoví podrobnosti provádění povinnosti vykládky v Severním moři a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES) č. 676/2007 a (ES) č. 1342/2008 (Úř. věst. L 179, 16.7.2018, s. 1).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1627 ze dne 14. září 2016 o víceletém plánu obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 302/2009 (Úř. věst. L 252, 16.9.2016, s. 1).

(5)  Nařízení Rady (ES) č. 847/96 ze dne 6. května 1996, kterým se stanoví dodatečné podmínky pro meziroční řízení celkových přípustných odlovů a kvót (Úř. věst. L 115, 9.5.1996, s. 3).

(6)  Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Unie k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1).

(7)  Nařízení Rady (EU) 2021/92 ze dne 28. ledna 2021, kterým se pro rok 2021 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací (Úř. věst. L 31, 29.1.2021, s. 31).

(8)  Rozhodnutí Rady 87/277/EHS ze dne 18. května 1987 o přidělení práv k lovu tresky v oblasti Špicberk a Medvědího ostrova a v divizi 3M podle úmluvy NAFO (Úř. věst. L 135, 23.5.1987, s. 29).

(9)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/1565 ze dne 14. září 2015, kterým se jménem Evropské unie schvaluje Prohlášení o udělení rybolovných práv ve vodách EU rybářským plavidlům plujícím pod vlajkou Bolívarovské republiky Venezuely ve výlučné ekonomické zóně při pobřeží Francouzské Guyany (Úř. věst. L 244, 19.9.2015, s. 55).

(10)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

(11)  Úř. věst. L 175, 18.5.2021, s. 3.

(12)  Úř. věst. L 149, 30.4.2021, s. 10.

(13)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1241 ze dne 20. června 2019 o zachování rybolovných zdrojů a ochraně mořských ekosystémů pomocí technických opatření, o změně nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1224/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 a (EU) 2019/1022 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 894/97, (ES) č. 850/98, (ES) č. 2549/2000, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 812/2004 a (ES) č. 2187/2005 (Úř. věst. L 198, 25.7.2019, s. 105).

(14)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 218/2009 ze dne 11. března 2009 o předkládání statistik nominálních odlovů členských států provozujících rybolov v severovýchodním Atlantiku (Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 70).

(15)  Nařízení Rady (ES) č. 601/2004 ze dne 22. března 2004, kterým se stanoví některá kontrolní opatření pro rybolovné činnosti v oblasti působnosti Úmluvy o zachování živých mořských zdrojů v Antarktidě a kterým se zrušují nařízení (EHS) č. 3943/90, (ES) č. 66/98 a (ES) č. 1721/1999 (Úř. věst. L 97, 1.4.2004, s. 16).

(16)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2009 ze dne 11. března 2009 o předkládání statistik nominálních odlovů členských států provozujících rybolov v některých oblastech mimo severní Atlantik (Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 1).

(17)  Úř. věst. L 224, 16.8.2006, s. 24. Unie schválila Úmluvu o posílení Meziamerické komise pro tropické tuňáky rozhodnutím Rady 2006/539/ES ze dne 22. května 2006 o uzavření Úmluvy o posílení Meziamerické komise pro tropické tuňáky (IATTC), zřízené úmluvou mezi Spojenými státy americkými a Kostarickou republikou z roku 1949, jménem Evropského společenství (Úř. věst. L 224, 16.8.2006, s. 22).

(18)  Úř. věst. L 162, 18.6.1986, s. 34. Unie k úmluvě ICCAT přistoupila rozhodnutím Rady 86/238/EHS ze dne 9. června 1986 o přistoupení Společenství k mezinárodní úmluvě na ochranu tuňáků v Atlantiku, ve znění protokolu připojeného k závěrečnému aktu konference zplnomocněných zástupců smluvních států úmluvy, podepsaného v Paříži dne 10. července 1984 (Úř. věst. L 162, 18.6.1986, s. 33).

(19)  Úř. věst. L 236, 5.10.1995, s. 25. Unie k dohodě IOTC přistoupila rozhodnutím Rady 95/399/ES ze dne 18. září 1995 o přistoupení Společenství k Dohodě o zřízení Komise pro tuňáky Indického oceánu (Úř. věst. L 236, 5.10.1995, s. 24).

(20)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 217/2009 ze dne 11. března 2009 o předkládání statistik odlovů a rybolovné činnosti členských států provozujících rybolov v severozápadním Atlantiku (Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 42).

(21)  Úř. věst. L 234, 31.8.2002, s. 40. Unie schválila úmluvu SEAFO rozhodnutím Rady 2002/738/ES ze dne 22. července 2002 o uzavření Úmluvy o ochraně a řízení rybolovných zdrojů v jihovýchodním Atlantiku Evropským společenstvím (Úř. věst. L 234, 31.8.2002, s. 39).

(22)  Úř. věst. L 196, 18.7.2006, s. 15Unie schválila dohodu SIOFA rozhodnutím Rady 2008/780/ES ze dne 29. září 2008 o uzavření Dohody o rybolovu v jižním Indickém oceánu jménem Evropského společenství (Úř. věst. L 268, 9.10.2008, s. 27).

(23)  Úř. věst. L 67, 6.3.2012, s. 3. Unie schválila úmluvu SPRFMO rozhodnutím Rady 2012/130/EU ze dne 3. října 2011 o schválení Úmluvy o zachování a řízení rybolovných zdrojů v oblasti volného moře jižního Tichého oceánu jménem Evropské unie (Úř. věst. L 67, 6.3.2012, s. 1).

(24)  Úř. věst. L 32, 4.2.2005, s. 3. Unie k úmluvě WCPF přistoupila rozhodnutím Rady 2005/75/ES ze dne 26. dubna 2004 o přistoupení Společenství k Úmluvě o zachování a řízení vysoce stěhovavých rybích populací v západním a středním Tichém oceánu (Úř. věst. L 32, 4.2.2005, s. 1).

(25)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2403 ze dne 12. prosince 2017 o udržitelném řízení vnějšího rybářského loďstva a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1006/2008 (Úř. věst. L 347, 28.12.2017, s. 81).

(26)  Všechny typy vlečných sítí pro lov při dně (OTB, OTT, PTB, TBB, TBN, TBS a TB).

(27)  Všechny typy nevodů (SSC, SDN, SPR, SV, SB a SX).

(28)  Veškerý rybolov na dlouhou lovnou šňůru nebo lov na udici (LHP, LHM, LLD, LL, LTL, LX a LLS).

(29)  Veškeré ukotvené tenatové sítě a pasti (GTR, GNS, GNC, FYK, FPN a FIX).

(30)  Kódy lovných zařízení: OTB, OTT, OT, TBN, TBS, TB, TX, PTB, SDN, SSC, SX, LL, LLS.

(31)  Kódy lovných zařízení: OTB, OTT, OT, TBN, TBS, TB, TX, PTB.

(32)  Nařízení Rady (ES) č. 520/2007 ze dne 7. května 2007, kterým se stanoví určitá technická opatření pro zachování některých populací vysoce stěhovavých druhů a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 973/2001 (Úř. věst. L 123, 12.5.2007, s. 3).


PŘÍLOHA

SEZNAM PŘÍLOH

I:

TAC platné pro rybářská plavidla Unie v oblastech, kde jsou TAC stanoveny podle druhu a oblasti

PŘÍLOHA IA:

Skagerrak, Kattegat, podoblasti ICES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 a 14, vody Unie oblasti CECAF, vody Francouzské Guyany

PŘÍLOHA IB:

Severovýchodní Atlantský oceán a Grónsko, podoblasti ICES 1, 2, 5, 12 a 14 a vody Grónska oblasti NAFO 1

PŘÍLOHA IC:

Severozápadní Atlantský oceán – oblast úmluvy NAFO

PŘÍLOHA ID:

Oblast úmluvy ICCAT

PŘÍLOHA IE:

Jihovýchodní Atlantský oceán – oblast úmluvy SEAFO

PŘÍLOHA IF:

Tuňák jižní – oblasti výskytu

PŘÍLOHA IG:

Oblast úmluvy WCPFC

PŘÍLOHA IH:

Oblast úmluvy SPRFMO

PŘÍLOHA IJ:

Oblast pravomoci IOTC

PŘÍLOHA IK:

Oblast dohody SIOFA

PŘÍLOHA IL:

Oblast úmluvy IATTC

PŘÍLOHA II:

Intenzita rybolovu pro plavidla v rámci řízení populací jazyků rodu Solea v západní části Lamanšského průlivu divize ICES 7e

PŘÍLOHA III:

Oblasti řízení pro smačky rodu Ammodytes v divizích ICES 2a, 3a a v podoblasti ICES 4

PŘÍLOHA IV:

Sezónní zákazy rybolovu v zájmu ochrany tresky obecné v období tření

PŘÍLOHA V:

Oprávnění k rybolovu

PŘÍLOHA VI:

Oblast úmluvy ICCAT

PŘÍLOHA VII:

Oblast úmluvy CCAMLR

PŘÍLOHA VIII:

Oblast pravomoci IOTC

PŘÍLOHA IX:

Oblast úmluvy WCPFC


PŘÍLOHA I

TAC PLATNÉ PRO RYBÁŘSKÁ PLAVIDLA UNIE V OBLASTECH, KDE TAC EXISTUJÍ, PRO JEDNOTLIVÉ DRUHY A OBLASTI

Tabulky v přílohách stanoví TAC a kvóty (v tunách živé hmotnosti, není-li uvedeno jinak) podle populace a případně podmínky funkčně s nimi spojené.

Na všechna rybolovná práva stanovená v přílohách se vztahují pravidla stanovená v nařízení (ES) č. 1224/2009, a zejména v článcích 33 a 34 uvedeného nařízení.

Není-li uvedeno jinak, představují odkazy na rybolovné oblasti v přílohách odkazy na oblasti ICES. V každé oblasti jsou populace ryb uváděny v abecedním pořadí podle vědeckého názvu druhů. Pro účely právní úpravy je druh určen pouze vědeckým názvem. Obecné názvy jsou uvedeny pouze pro usnadnění odkazu.

Přílohy IA až IL jsou součástí této přílohy.

Pro účely tohoto nařízení se použije tato srovnávací tabulka vědeckých a obecných názvů druhů:

Vědecký název

Třímístný písmenný kód

Obecný název

Amblyraja radiata

RJR

Rejnok paprsčitý

Ammodytes spp.

SAN

Smačci rodu Ammodytes

Argentina silus

ARU

Stříbrnice atlantská

Beryx spp.

ALF

Pilonoši rodu Beryx

Brosme brosme

USK

Mníkovec bělolemý

Caproidae

BOR

Drsnatcovití

Centrophorus squamosus

GUQ

Bezkýlovec listošupinatý

Centroscymnus coelolepis

CYO

Světloun bělooký

Chaceon spp.

GER

Krabi rodu Chaceon

Chaenocephalus aceratus

SSI

Ledařka tmavoploutvá

Champsocephalus gunnari

ANI

Ledařka makrelovitá

Channichthys rhinoceratus

LIC

Ledařka jižní

Chionoecetes spp.

PCR

Krabi rodu Chionoecetes

Clupea harengus

HER

Sleď obecný

Coryphaenoides rupestris

RNG

Hlavoun tuponosý

Dalatias licha

SCK

Světloun Bonnaterrův

Deania calcea

DCA

Bezkýlovec lopatonosý

Dicentrarchus labrax

BSS

Mořčák evropský

Dipturus batis (Dipturus cf. flossada a Dipturus cf. intermedia)

RJB

Soubor druhů zahrnovaných pod rejnoka hladkého

Dissostichus eleginoides

TOP

Ledovka patagonská

Dissostichus mawsoni

TOA

Ledovka antarktická

Dissostichus spp.

TOT

Ledovky rodu Dissostichus

Engraulis encrasicolus

ANE

Sardel obecná

Etmopterus princeps

ETR

Světloun velký

Etmopterus pusillus

ETP

Světloun malý

Euphausia superba

KRI

Krunýřovka krillová

Gadus morhua

COD

Treska obecná

Galeorhinus galeus

GAG

Psohlav obecný

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Platýs protažený

Gobionotothen gibberifrons

NOG

Ledovka hrbočelá

Hippoglossoides platessoides

PLA

Platýs atlantský

Hoplostethus atlanticus

ORY

Červenice obecná

Illex illecebrosus

SQI

Kalmar tryskový

Lamna nasus

POR

Žralok nosatý

Lepidorhombus spp.

LEZ

Pakambaly rodu Lepidorhombus

Leucoraja fullonica

RJF

Rejnok valchář

Leucoraja naevus

RJN

Rejnok dvouskvrnný

Limanda ferruginea

YEL

Limanda žlutoocasá

Lophiidae

ANF

Ďasovití

Macrourus spp.

GRV

Hlavouni rodu Macrourus

Makaira nigricans

BUM

Marlín modrý

Mallotus villosus

CAP

Huňáček severní

Manta birostris

RMB

Manta obrovská

Martialia hyadesi

SQS

Kalmar Hyadesův

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Treska jednoskvrnná

Merlangius merlangus

WHG

Treska bezvousá

Merluccius merluccius

HKE

Štikozubec obecný

Micromesistius poutassou

WHB

Treska modravá

Microstomus kitt

LEM

Platýs červený

Molva dypterygia

BLI

Mník modrý

Molva molva

LIN

Mník mořský

Nephrops norvegicus

NEP

Humr severský

Notothenia rossii

NOR

Ledovka Rossova

Notothenia squamifrons

NOS

Ledovka šupinočelá

Pandalus borealis

PRA

Kreveta severní

Paralomis spp.

PAI

Poustevníčci rodu Paralomis

Penaeus spp.

PEN

Garnely rodu Penaeus

Pleuronectes platessa

PLE

Platýs evropský

Pleuronectiformes

FLX

Platýsi

Pollachius pollachius

POL

Treska sajda

Pollachius virens

POK

Treska tmavá

Scophthalmus maximus

TUR

Pakambala velká

Pseudochaenichthys georgianus

SGI

Ledařka velkohlavá

Pseudopentaceros spp.

EDW

Kostlivky rodu Pseudopentaceros

Raja brachyura

RJH

Rejnok plavý

Raja circularis

RJI

Rejnok kruhový

Raja clavata

RJC

Rejnok ostnatý

Raja (Dipturus) nidarosiensis

JAD

Rejnok norský

Raja microocellata

RJE

Rejnok světloskvrnný

Raja montagui

RJM

Rejnok devonshirský

Raja undulata

RJU

Rejnok vlnitý

Rajiformes

SRX

Praví rejnoci

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Platýs černý

Rostroraja alba

RJA

Rejnok bílý

Sardina pilchardus

PIL

Sardinka obecná

Scomber scombrus

MAC

Makrela obecná

Scophthalmus rhombus

BLL

Pakambala východoatlantská

Sebastes spp.

RED

Okouníci rodu Sebastes

Solea solea

SOL

Jazyk obecný

Solea spp.

SOO

Jazyky rodu Solea

Sprattus sprattus

SPR

Šprot obecný

Squalus acanthias

DGS

Ostroun obecný

Tetrapturus albidus

WHM

Marlín bělavý

Thunnus alalunga

ALB

Tuňák křídlatý

Thunnus maccoyii

SBF

Tuňák jižní

Thunnus obesus

BET

Tuňák velkooký

Thunnus thynnus

BFT

Tuňák obecný

Trachurus murphyi

CJM

Kranas Murphyho

Trachurus spp.

JAX

Kranasi rodu Trachurus

Trisopterus esmarkii

NOP

Treska Esmarkova

Urophycis tenuis

HKW

Mníkovec štíhlý

Xiphias gladius

SWO

Mečoun obecný

Tato srovnávací tabulka obecných a vědeckých názvů druhů je uvedena výlučně pro vysvětlující účely:

Obecný název

Třímístný písmenný kód

Vědecký název

Bezkýlovec listošupinatý

GUQ

Centrophorus squamosus

Bezkýlovec lopatonosý

DCA

Deania calcea

Červenice obecná

ORY

Hoplostethus atlanticus

Ďasovití

ANF

Lophiidae

Drsnatcovití

BOR

Caproidae

Garnely rodu Penaeus

PEN

Penaeus spp.

Hlavoun tuponosý

RNG

Coryphaenoides rupestris

Hlavouni rodu Macrourus

GRV

Macrourus spp.

Humr severský

NEP

Nephrops norvegicus

Huňáček severní

CAP

Mallotus villosus

Jazyk obecný

SOL

Solea solea

Jazyky rodu Solea

SOO

Solea spp.

Kalmar Hyadesův

SQS

Martialia hyadesi

Kalmar tryskový

SQI

Illex illecebrosus

Kostlivky rodu Pseudopentaceros

EDW

Pseudopentaceros spp.

Krabi rodu Chaceon

GER

Chaceon spp.

Krabi rodu Chionoecetes

PCR

Chionoecetes spp.

Kranas Murphyho

CJM

Trachurus murphyi

Kranasi rodu Trachurus

JAX

Trachurus spp.

Kreveta severní

PRA

Pandalus borealis

Krunýřovka krillová

KRI

Euphausia superba

Ledařka jižní

LIC

Channichthys rhinoceratus

Ledařka makrelovitá

ANI

Champsocephalus gunnari

Ledařka tmavoploutvá

SSI

Chaenocephalus aceratus

Ledařka velkohlavá

SGI

Pseudochaenichthys georgianus

Ledovka antarktická

TOA

Dissostichus mawsoni

Ledovka hrbočelá

NOG

Gobionotothen gibberifrons

Ledovka patagonská

TOP

Dissostichus eleginoides

Ledovka Rossova

NOR

Notothenia rossii

Ledovka šupinočelá

NOS

Notothenia squamifrons

Ledovky rodu Dissostichus

TOT

Dissostichus spp.

Limanda žlutoocasá

YEL

Limanda ferruginea

Makrela obecná

MAC

Scomber scombrus

Manta obrovská

RMB

Manta birostris

Marlín bělavý

WHM

Tetrapturus albidus

Marlín modrý

BUM

Makaira nigricans

Mečoun obecný

SWO

Xiphias gladius

Mník modrý

BLI

Molva dypterygia

Mník mořský

LIN

Molva molva

Mníkovec bělolemý

USK

Brosme brosme

Mníkovec štíhlý

HKW

Urophycis tenuis

Mořčák evropský

BSS

Dicentrarchus labrax

Okouníci rodu Sebastes

RED

Sebastes spp.

Ostroun obecný

DGS

Squalus acanthias

Pakambala velká

TUR

Scophthalmus maximus

Pakambala východoatlantská

BLL

Scophthalmus rhombus

Pakambaly rodu Lepidorhombus

LEZ

Lepidorhombus spp.

Pilonoši rodu Beryx

ALF

Beryx spp.

Platýs atlantský

PLA

Hippoglossoides platessoides

Platýs černý

GHL

Reinhardtius hippoglossoides

Platýs červený

LEM

Microstomus kitt

Platýs evropský

PLE

Pleuronectes platessa

Platýs protažený

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

Platýsi

FLX

Pleuronectiformes

Poustevníčci rodu Paralomis

PAI

Paralomis spp.

Praví rejnoci

SRX

Rajiformes

Psohlav obecný

GAG

Galeorhinus galeus

Rejnok bílý

RJA

Rostroraja alba

Rejnok devonshirský

RJM

Raja montagui

Rejnok dvouskvrnný

RJN

Leucoraja naevus

Rejnok kruhový

RJI

Raja circularis

Rejnok norský

JAD

Raja (Dipturus) nidarosiensis

Rejnok ostnatý

RJC

Raja clavata

Rejnok paprsčitý

RJR

Amblyraja radiata

Rejnok plavý

RJH

Raja brachyura

Rejnok světloskvrnný

RJE

Raja microocellata

Rejnok valchář

RJF

Leucoraja fullonica

Rejnok vlnitý

RJU

Raja undulata

Sardel obecná

ANE

Engraulis encrasicolus

Sardinka obecná

PIL

Sardina pilchardus

Sleď obecný

HER

Clupea harengus

Smačci rodu Ammodytes

SAN

Ammodytes spp.

Soubor druhů zahrnovaných pod rejnoka hladkého

RJB

Dipturus batis (Dipturus cf. flossada a Dipturus cf. intermedia)

Stříbrnice atlantská

ARU

Argentina silus

Světloun bělooký

CYO

Centroscymnus coelolepis

Světloun Bonnaterrův

SCK

Dalatias licha

Světloun malý

ETP

Etmopterus pusillus

Světloun velký

ETR

Etmopterus princeps

Šprot obecný

SPR

Sprattus sprattus

Štikozubec obecný

HKE

Merluccius merluccius

Treska bezvousá

WHG

Merlangius merlangus

Treska Esmarkova

NOP

Trisopterus esmarkii

Treska jednoskvrnná

HAD

Melanogrammus aeglefinus

Treska modravá

WHB

Micromesistius poutassou

Treska obecná

COD

Gadus morhua

Treska sajda

POL

Pollachius pollachius

Treska tmavá

POK

Pollachius virens

Tuňák jižní

SBF

Thunnus maccoyii

Tuňák křídlatý

ALB

Thunnus alalunga

Tuňák obecný

BFT

Thunnus thynnus

Tuňák velkooký

BET

Thunnus obesus

Žralok nosatý

POR

Lamna nasus


PŘÍLOHA IA

SKAGERRAK, KATTEGAT, PODOBLASTI ICES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 a 14, VODY UNIE OBLASTI CECAF, VODY FRANCOUZSKÉ GUYANY

ČÁST A

Populace, o nichž rozhoduje pouze Unie

Druh:

Sardel obecná

Engraulis encrasicolus

Oblast:

8

(ANE/08.)

Španělsko

 

21 600

(1)

Analytický TAC

Francie

 

2 400

(1)

Unie

 

24 000

(1)

 

 

 

 

TAC

 

24 000

(1)

(1)

Lze ji odlovit pouze od 1. ledna 2022 do 30. června 2022.


Druh:

Sardel obecná

Engraulis encrasicolus

Oblast:

9 a 10; vody Unie oblast CECAF 34.1.1

(ANE/9/3411)

Španělsko

 

0

(1)

Preventivní TAC

Portugalsko

 

0

(1)

Unie

 

0

(1)

 

 

 

 

TAC

 

0

(1)

(1)

Lze ji odlovit pouze od 1. července 2022 do 30. června 2023.


Druh:

Treska obecná

Gadus morhua

Oblast:

Kattegat

(COD/03AS.)

Dánsko

 

60

(1)(2)

Preventivní TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Německo

 

1

(1)(2)

Švédsko

 

36

(1)(2)

Unie

 

97

(1)(2)

 

 

 

 

TAC

 

97

(1)(2)

(1)

Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov.

(2)

Kromě těchto kvót může členský stát plavidlům plujícím pod jeho vlajkou a účastnícím se zkoušek dálkového elektronického sledování přidělit dodatečné kvóty do celkové výše 30 % kvóty přidělené příslušnému členskému státu. Každé plavidlo, které se účastní zkoušek dálkového elektronického sledování, smí odlovit nejvýše 300 kg. Úlovky z takto dodatečně přidělených kvót se vykazují odděleně (COD/03AS_REM). Tím není dotčena relativní stabilita.


Druh:

Pakambaly rodu Lepidorhombus

Lepidorhombus spp.

Oblast:

8c, 9 a 10; vody Unie oblast CECAF 34.1.1

(LEZ/8C3411)

Španělsko

 

2 167

 

Analytický TAC

Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.

Francie

 

108

 

Portugalsko

 

72

 

Unie

 

2 347

 

 

 

 

 

TAC

 

2 445

 


Druh:

Ďasovití

Lophiidae

Oblast:

8c, 9 a 10; vody Unie oblast CECAF 34.1.1

(ANF/8C3411)

Španělsko

 

3 091

 

Analytický TAC

Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.

Francie

 

3

 

Portugalsko

 

615

 

Unie

 

3 709

 

 

 

 

 

TAC

 

3 868

 


Druh:

Treska bezvousá

Merlangius merlangus

Oblast:

8

(WHG/08.)

Španělsko

 

871

 

Preventivní TAC

Francie

 

1 306

 

Unie

 

2 177

 

 

 

 

 

TAC

 

2 276

 


Druh:

Štikozubec obecný

Merluccius merluccius

Oblast:

8c, 9 a 10; vody Unie oblast CECAF 34.1.1

(HKE/8C3411)

Španělsko

 

4 899

 

Preventivní TAC

Francie

 

470

 

Portugalsko

 

2 286

 

Unie

 

7 655

 

 

 

 

 

TAC

 

7 836

 


Druh:

Humr severský

Nephrops norvegicus

Oblast:

3a

(NEP/03A.)

Dánsko

 

6 248

 

Analytický TAC

Německo

 

18

 

Švédsko

 

2 235

 

Unie

 

8 501

 

 

 

 

 

TAC

 

8 501

 


Druh:

Humr severský

Nephrops norvegicus

Oblast:

8a, 8b, 8d a 8e

(NEP/8ABDE.)

Španělsko

 

233

 

Analytický TAC

Francie

 

3 647

 

Unie

 

3 880

 

 

 

 

 

TAC

 

3 880

 


Druh:

Humr severský

Nephrops norvegicus

Oblast:

8c, funkční jednotka 25

(NEP/8CU25)

Španělsko

 

1,7

(1)

Preventivní TAC

Francie

 

0,0

(1)

Unie

 

1,7

(1)

 

 

 

 

TAC

 

1,7

(1)

(1)

Pouze jako součást ověřovacího rybolovu prováděného za účelem sběru údajů o úlovku na jednotku (CPUE) plavidly převážejícími pozorovatele na palubě během pěti měsíčních výjezdů v srpnu a září.


Druh:

Humr severský

Nephrops norvegicus

Oblast:

8c, funkční jednotka 31

(NEP/8CU31)

Španělsko

 

13

 

Analytický TAC

Francie

 

1

 

Unie

 

14

 

 

 

 

 

TAC

 

20

 


Druh:

Humr severský

Nephrops norvegicus

Oblast:

9 a 10; vody Unie oblast CECAF 34.1.1

(NEP/9/3411)

Španělsko

 

89

(1)

Preventivní TAC

Portugalsko

 

266

(1)

Unie

 

355

(1)(2)

 

 

 

 

TAC

 

355

(1)(2)

(1)

Nesmí být odloveno ve funkčních jednotkách 26 a 27 oblasti 9a.

(2)

V rámci těchto kvót je odlov ve funkční jednotce 30 oblasti 9a (NEP/*9U30) omezen na toto množství: 50.


Druh:

Garnely rodu Penaeus

Penaeus spp.

Oblast:

Vody Francouzské Guyany

(PEN/FGU.)

Francie

 

Bude určeno

(1)

Preventivní TAC

Použije se článek 6 tohoto nařízení.

Unie

 

Bude určeno

(1)(2)

 

 

 

 

TAC

 

Bude určeno

(1)(2)

(1)

Lov garnely útlé (Penaeus subtilis) a garnely brazilské (Penaeus brasiliensis) je zakázán ve vodách, jejichž hloubka je menší než 30 m.

(2)

Stanoveno na úrovni stejného množství, jako je kvóta pro Francii.


Druh:

Platýs evropský

Pleuronectes platessa

Oblast:

Kattegat

(PLE/03AS.)

Dánsko

 

493

 

Analytický TAC

Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.

Německo

 

6

 

Švédsko

 

56

 

Unie

 

555

 

 

 

 

 

TAC

 

1 038

 


Druh:

Platýs evropský

Pleuronectes platessa

Oblast:

7b a 7c

(PLE/7BC.)

Francie

 

4

 

Preventivní TAC

Irsko

 

15

 

Unie

 

19

 

 

 

 

 

TAC

 

19

 


Druh:

Platýs evropský

Pleuronectes platessa

Oblast:

8, 9 a 10; vody Unie oblast CECAF 34.1.1

(PLE/8/3411)

Španělsko

 

26

 

Preventivní TAC

Francie

 

103

 

Portugalsko

 

26

 

Unie

 

155

 

 

 

 

 

TAC

 

155

 


Druh:

Treska sajda

Pollachius pollachius

Oblast:

8a, 8b, 8d a 8e

(POL/8ABDE.)

Španělsko

 

252

 

Preventivní TAC

Francie

 

1 230

 

Unie

 

1 482

 

 

 

 

 

TAC

 

1 482

 


Druh:

Treska sajda

Pollachius pollachius

Oblast:

8c

(POL/08C.)

Španělsko

 

149

 

Preventivní TAC

Francie

 

17

 

Unie

 

166

 

 

 

 

 

TAC

 

166

 


Druh:

Treska sajda

Pollachius pollachius

Oblast:

9 a 10; vody Unie oblast CECAF 34.1.1

(POL/9/3411)

Španělsko

 

196

(1)

Preventivní TAC

Portugalsko

 

7

(1)(2)

Unie

 

203

(1)

 

 

 

 

TAC

 

203

(2)

(1)

Zvláštní podmínka: z toho až 5 % může být odloveno ve vodách Unie oblasti 8c (POL/*08C.).

(2)

Kromě tohoto TAC může Portugalsko odlovit množství tresky sajdy nepřekračující 98 tun (POL/93411P).


Druh:

Jazyk obecný

Solea solea

Oblast:

3a; vody Unie subdivizí 22-24

(SOL/3ABC24)

Dánsko

 

599

 

Analytický TAC

Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.

Německo

 

35

(1)

Nizozemsko

 

58

(1)

Švédsko

 

23

 

Unie

 

715

 

 

 

 

 

TAC

 

723

 

(1)

Tuto kvótu lze odlovit pouze ve vodách Unie oblasti 3a a subdivizí 22-24.


Druh:

Jazyk obecný

Solea solea

Oblast:

7b a 7c

(SOL/7BC.)

Francie

 

6

 

Preventivní TAC

Irsko

 

28

 

Unie

 

34

 

 

 

 

 

TAC

 

34

 


Druh:

Jazyk obecný

Solea solea

Oblast:

8a a 8b

(SOL/8AB.)

Belgie

 

27

 

Analytický TAC

Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.

Španělsko

 

5

 

Francie

 

1 997

 

Nizozemsko

 

150

 

Unie

 

2 179

 

 

 

 

 

TAC

 

2 233

 


Druh:

Jazyky rodu Solea

Solea spp.

Oblast:

8c, 8d, 8e, 9 a 10; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1

(SOO/8CDE34)

Španělsko

 

245

 

Preventivní TAC

Portugalsko

 

407

 

Unie

 

652

(1)

 

 

 

 

TAC

 

652

(1)

(1)

V rámci těchto kvót je odlov jazyka obecného (Solea solea) omezen na toto množství (SOL/8CDE34): 320


Druh:

Kranasi rodu Trachurus

Trachurus spp.

Oblast:

9

(JAX/09.)

Španělsko

 

35 516

(1)

Analytický TAC

Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.

Portugalsko

 

101 761

(1)

Unie

 

137 277

 

 

 

 

 

TAC

 

143 505

 

(1)

Zvláštní podmínka: procentní podíl této kvóty, který může být odloven v oblasti 8c (JAX/*08C.), bude určen.


Druh:

Kranasi rodu Trachurus

Trachurus spp.

Oblast:

10; vody Unie oblasti CECAF(1)

(JAX/X34PRT)

Portugalsko

 

Bude určeno

 

Preventivní TAC

Použije se článek 6 tohoto nařízení.

Unie

 

Bude určeno

(2)

 

 

 

 

TAC

 

Bude určeno

(2)

(1)

Přilehlé vody Azorského souostroví.

(2)

Stanoveno na stejné úrovni jako kvóta pro Portugalsko.


Druh:

Kranasi rodu Trachurus

Trachurus spp.

Oblast:

vody Unie oblasti CECAF(1)

(JAX/341PRT)

Portugalsko

 

Bude určeno

 

Preventivní TAC

Použije se článek 6 tohoto nařízení.

Unie

 

Bude určeno

(2)

 

 

 

 

TAC

 

Bude určeno

(2)

(1)

Přilehlé vody Madeiry.

(2)

Stanoveno na stejné úrovni jako kvóta pro Portugalsko.


Druh:

Kranasi rodu Trachurus

Trachurus spp.

Oblast:

vody Unie oblasti CECAF(1)

(JAX/341SPN)

Španělsko

 

Bude určeno

 

Preventivní TAC

Použije se článek 6 tohoto nařízení.

Unie

 

Bude určeno

(2)

 

 

 

 

TAC

 

Bude určeno

(2)

(1)

Přilehlé vody Kanárských ostrovů.

(2)

Stanoveno na stejné úrovni jako kvóta pro Španělsko.

Část B

Sdílené populace

Druh:

Smačci rodu Ammodytes a související vedlejší úlovky

Ammodytes spp.

Oblast:

vody Spojeného království a Unie oblasti 4; vody Spojeného království oblasti 2a; vody Unie oblasti 3a(1)

Dánsko

 

0

(2)(3)

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Německo

 

0

(2)(3)

Švédsko

 

0

(2)(3)

Unie

 

0

(2)

Spojené království

 

0

(2)

 

 

 

 

TAC

 

0

(2)

(1)

Kromě vod v pásmu šesti námořních mil od základních linií Spojeného království na Shetlandských ostrovech a na ostrovech Fair a Foula.

(2)

V oblastech řízení 1r a 2r lze TAC odlovit pouze jako TAC pro účely sledování s připojeným protokolem o odběru vzorků na daný druh rybolovu.

(3)

Nejvýše 2 % kvóty mohou tvořit vedlejší úlovky tresky bezvousé a makrely obecné (OT1/* 2A3A4X). Vedlejší úlovky tresky bezvousé a makrely obecné započítané do kvóty podle tohoto ustanovení a vedlejší úlovky druhů započítaných do kvóty podle čl. 15 odst. 8 nařízení (EU) č. 1380/2013 nesmí dohromady překročit 9 % kvóty.

Zvláštní podmínka: v rámci těchto kvót je odlov v následujících oblastech řízení smačků rodu Ammodytes dle vymezení v příloze III omezen na tato množství:

 

Oblast: vody Spojeného království a Unie oblastí řízení populací smačků rodu Ammodytes

 

1r

2r

3r

4

5r

6

7r

 

(SAN/234_1R)

(SAN/234_2R)

(SAN/234_3R)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5R)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7R)

Dánsko

0

0

0

0

0

0

0

Německo

0

0

0

0

0

0

0

Švédsko

0

0

0

0

0

0

0

Unie

0

0

0

0

0

0

0

Spojené království

0

0

0

0

0

0

0

Celkem

0

0

0

0

0

0

0


Druh:

Stříbrnice atlantská

Argentina silus

Oblast:

Vody Spojeného království a mezinárodní vody oblastí 1 a 2

(ARU/1/2.)

Německo

 

4

 

Preventivní TAC

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Francie

 

1

 

Nizozemsko

 

3

 

Unie

 

9

 

Spojené království

 

6

 

 

 

 

 

TAC

 

15

 


Druh:

Stříbrnice atlantská

Argentina silus

Oblast:

vody Spojeného království a Unie oblasti 4; Vody Unie oblasti 3a

(ARU/3A4-C)

Dánsko

 

179

 

Preventivní TAC

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Německo

 

2

 

Francie

 

1

 

Irsko

 

1

 

Nizozemsko

 

9

 

Švédsko

 

7

 

Unie

 

199

 

Spojené království

 

3

 

 

 

 

 

TAC

 

202

 


Druh:

Stříbrnice atlantská

Argentina silus

Oblast:

6 a 7; vody Spojeného království a mezinárodní vody oblasti 5

(ARU/567.)

Německo

 

71

 

Preventivní TAC

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Francie

 

2

 

Irsko

 

66

 

Nizozemsko

 

742

 

Unie

 

880

 

Spojené království

 

52

 

 

 

 

 

TAC

 

932

 


Druh:

Mníkovec bělolemý

Brosme brosme

Oblast:

Vody Spojeného království a mezinárodní vody oblastí 1, 2 a 14

(USK/1214EI)

Německo

 

2

(1)

Preventivní TAC

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.

Francie

 

2

(1)

Ostatní

 

1

(1)(2)

Unie

 

4

(1)

Spojené království

 

2

(1)

 

 

 

 

TAC

 

6

 

(1)

Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov.

(2)

Úlovky, které se započítají do této sdílené kvóty, se vykazují samostatně (USK/1214EI_AMS).


Druh:

Mníkovec bělolemý

Brosme brosme

Oblast:

vody Spojeného království a Unie oblasti 4

(USK/04-C.)

Dánsko

 

17

(1)

Preventivní TAC

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.

Německo

 

5

(1)

Francie

 

12

(1)

Švédsko

 

2

(1)

Ostatní

 

2

(2)

Unie

 

37

(1)

Spojené království

 

26

(1)

 

 

 

 

TAC

 

63

 

(1)

Zvláštní podmínka: z čehož až 25 % může být odloveno ve vodách Spojeného království a Unie a mezinárodních vodách oblasti 6a severně od 58° 30' s. š. (USK/*6AN58).

(2)

Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov. Úlovky, které se započítají do této sdílené kvóty, se vykazují samostatně (USK/04-C_AMS).


Druh:

Mníkovec bělolemý

Brosme brosme

Oblast:

6 a 7; vody Spojeného království a mezinárodní vody oblasti 5

(USK/567EI.)

Německo

 

15

(1)

Preventivní TAC

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.

Španělsko

 

52

(1)

Francie

 

617

(1)

Irsko

 

60

(1)

Ostatní

 

15

(2)

Unie

 

758

(1)

Norsko

 

0

(3)(4)(5)

Spojené království

 

316

(1)

 

 

 

 

TAC

 

1 074

 

(1)

Zvláštní podmínka: z čehož až 10 % může být odloveno ve vodách Spojeného království a Unie oblasti 4 (USK/*04-C.).

(2)

Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov. Úlovky, které se započítají do této sdílené kvóty, se vykazují samostatně (USK/567EI_AMS).

(3)

Zvláštní podmínka: z toho jsou v oblastech 6 a 7 kdykoli povoleny vedlejší úlovky jiných druhů ve výši 25 % na plavidlo, a ve vodách Spojeného království a mezinárodních vodách oblasti 5. Tento procentní podíl však může být překročen během prvních 24 hodin po zahájení rybolovu v daném místě. Souhrn náhodných úlovků jiných druhů v oblastech 6 a 7 a ve vodách Spojeného království a mezinárodních vodách oblasti 5 se nepřekročí níže uvedené množství v tunách (OTH/*5B67-). Vedlejší úlovky tresky obecné v oblasti 6a podle tohoto ustanovení nesmějí přesáhnout 5 %.

 

0

 

 

 

 

 

(4)

Včetně mníka mořského. Tyto kvóty pro Norsko se loví výhradně dlouhými lovnými šňůrami v oblastech 6 a 7 a ve vodách Spojeného království a mezinárodních vodách oblasti 5:

Mník mořský (LIN/*5B67-)

0

 

 

 

 

 

Mníkovec bělolemý (USK/*5B67-)

0

 

 

 

 

 

(5)

Kvóty Norska pro mníkovce bělolemého a mníka mořského jsou vzájemně zaměnitelné až do výše (v tunách):

 

0

 

 

 

 

 


Druh:

Mníkovec bělolemý

Brosme brosme

Oblast:

Vody Norska oblasti 4

(USK/04-N.)

Belgie

 

0

 

Preventivní TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Dánsko

 

50

 

Německo

 

0

 

Francie

 

0

 

Nizozemsko

 

0

 

Unie

 

50

 

 

 

 

 

TAC

 

Nepoužije se

 


Druh:

Drsnatcovití

Caproidae

Oblast:

6, 7 a 8

(BOR/678-)

Dánsko

 

1 410

 

Preventivní TAC

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Irsko

 

3 970

 

Unie

 

5 380

 

Spojené království

 

365

 

 

 

 

 

TAC

 

5 745

 


Druh:

Sleď obecný(1)

Clupea harengus

Oblast:

3a

(HER/03A.)

Dánsko

 

10 516

(1)(2)(3)

Analytický TAC

Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.

Německo

 

168

(1)(2)(3)

Švédsko

 

11 000

(1)(2)(3)

Unie

 

21 684

(1)(2)(3)

Norsko

 

3 337

(2)

 

 

 

 

TAC

 

25 021

 

(1)

Úlovky sledě obecného odlovené s použitím sítí o velikosti ok 32 mm nebo větší.

(2)

Z populací sledě obecného HER/03A. (HER/*03A.) a HER/03A-BC (HER/*03A-BC) lze odlovit pouze tato množství v oblasti 3a:

Dánsko

554

 

Německo

8

Švédsko

407

Unie

969

Norsko

167

(3)

Zvláštní podmínka: až 50 % tohoto množství lze odlovit ve vodách Spojeného království oblasti 4 (HER/*4-UK) a až do výše těchto množství lze lovit ve vodách Unie oblasti 4b (HER/*4B-EU):

Dánsko

10 203

 

Německo

163

Švédsko

10 672

Unie

21 038


Druh:

Sleď obecný(1)

Clupea harengus

Oblast:

Vody Spojeného království, Unie a Norska oblasti 4 severně od 53°30' s. š.

(HER/4AB.)

Dánsko

 

62 988

 

Analytický TAC

Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.

Německo

 

41 155

 

Francie

 

20 502

 

Nizozemsko

 

51 952

 

Švédsko

 

4 064

 

Unie

 

180 661

 

Faerské ostrovy

 

0

 

Norsko

 

124 012

(2)

Spojené království

 

75 916

 

 

 

 

 

TAC

 

427 628

 

(1)

Úlovky sledě obecného odlovené s použitím sítí o velikosti ok 32 mm nebo větší.

(2)

Úlovky v rámci této kvóty se odečtou od norského podílu TAC. V rámci této kvóty je odlov ve vodách Spojeného království a Unie oblastí 4a a 4b (HER/*4AB-C) omezen na níže uvedená množství:

 

2 700

 

 

 

 

 

Zvláštní podmínka: v rámci těchto kvót je odlov Unie ve vodách Norska jižně od 62° s. š. omezen na množství uvedená níže:

Vody Norska jižně od 62° s. š. (HER/*4N-S62)

 

 

 

 

Unie

 

2 700

 

 

 

 

 


Druh:

Sleď obecný

Clupea harengus

Oblast:

Vody Norska jižně od 62o s. š.

(HER/4N-S62)

Švédsko

 

991

(1)

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Unie

 

991

 

 

 

 

 

TAC

 

427 628

 

(1)

Vedlejší úlovky tresky obecné, tresky jednoskvrnné, tresky sajdy, tresky bezvousé a tresky tmavé se započítávají do kvóty pro tyto druhy.


Druh:

Sleď obecný

Clupea harengus

Oblast:

3a

(HER/03A-BC)

Dánsko

 

5 692

(1)(2)(3)

Analytický TAC

Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.

Německo

 

51

(1)(2)(3)

Švédsko

 

916

(1)(2)(3)

Unie

 

6 659

(1)(2)(3)

 

 

 

 

TAC

 

6 659

(2)

(1)

Výhradně pro úlovky sledě obecného odlovené jako vedlejší úlovek s použitím sítí o velikosti ok menší než 32 mm.

(2)

Z populací sledě obecného HER/03A. (HER/*03A) a HER/03A-BC (HER/*03A-BC) lze odlovit pouze tato množství v oblasti3a:

Dánsko

554

 

Německo

8

Švédsko

407

Unie

969

(3)

Zvláštní podmínka: až 50 % této kvóty může být odloveno ve vodách Unie oblasti 4 (HER/*4-EU-BC).


Druh:

Sleď obecný(1)

Clupea harengus

Oblast:

4 a 7d: vody Spojeného království oblasti 2a

(HER/2A47DX)

Belgie

 

41

 

Analytický TAC

Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.

Dánsko

 

7 823

 

Německo

 

41

 

Francie

 

41

 

Nizozemsko

 

41

 

Švédsko

 

38

 

Unie

 

8 025

 

Spojené království

 

149

 

 

 

 

 

TAC

 

8 174

 

(1)

Výhradně pro úlovky sledě obecného odlovené jako vedlejší úlovek s použitím sítí o velikosti ok menší než 32 mm.


Druh:

Sleď obecný(1)

Clupea harengus

Oblast:

4c a 7d (2)

(HER/4CXB7D)

Belgie

 

8 736

(3)

Analytický TAC

Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.

Dánsko

 

909

(3)

Německo

 

594

(3)

Francie

 

11 326

(3)

Nizozemsko

 

20 055

(3)

Unie

 

41 620

(3)

Spojené království

 

5 419

(3)

 

 

 

 

TAC

 

427 628

 

(1)

Výhradně pro úlovky sledě obecného odlovené s použitím sítí o velikosti ok 32 mm nebo větší.

(2)

Kromě populace v oblasti Blackwater: tj. populace sledě obecného v mořské oblasti ústí řeky Temže v pásmu vymezeném linií vedoucí jižně od Landguard Point (51°56’ s. š., 1°19.1’ v. d.) k zeměpisné šířce 51°33’ s. š. a odtud na západ až k pobřeží Spojeného království.

(3)

Zvláštní podmínka: z čehož až 50 % může být odloveno v oblasti 4b (HER/*04B.).


Druh:

Sleď obecný

Clupea harengus

Oblast:

6b a 6aN; vody Spojeného království a mezinárodní vody oblasti 5b(1)

(HER/5B6ANB)

Německo

 

87

(2)

Preventivní TAC

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Francie

 

17

(2)

Irsko

 

117

(2)

Nizozemsko

 

87

(2)

Unie

 

307

(2)

Spojené království

 

563

(2)

 

 

 

 

TAC

 

870

 

(1)

Odkazuje se na populaci sledě obecného v části oblasti ICES 6a, která leží východně od 7o z. d. a severně od 55 o s. š., nebo západně od 7 o z. d. a severně od 56 o s. š., mimo oblast Clyde.

(2)

V části oblastí ICES podléhajících tomuto TAC, která leží mezi 56° s. š. a 57° 30' s. š., s výjimkou pásma šesti námořních mil měřených od základní linie teritoriálních vod Spojeného království, je zakázáno cíleně lovit sledě obecného.


Druh:

Sleď obecný

Clupea harengus

Oblast:

6aS (1) , 7b a 7c

(HER/6AS7BC)

Irsko

 

309

 

Preventivní TAC

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Nizozemsko

 

31

 

Unie

 

340

 

 

 

 

 

TAC

 

340

 

(1)

Odkazuje se na populaci sledě obecného v oblasti 6a jižně od 56o 00' s. š. a západně od 07o 00' z. d.


Druh:

Sleď obecný

Clupea harengus

Oblast:

7a (1)

(HER/07A/MM)

Irsko

 

156

 

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.

Unie

 

156

 

Spojené království

 

1 679

 

 

 

 

 

TAC

 

1 835

 

(1)

Tato oblast je zmenšena o oblast ohraničenou:

na severu rovnoběžkou 52o 30' s. š.,

na jihu rovnoběžkou 52o 00' s. š.,

na západě pobřežím Irska,

na východě pobřežím Spojeného království.


Druh:

Sleď obecný

Clupea harengus

Oblast:

7e a 7f

(HER/7EF.)

Francie

 

116

 

Preventivní TAC

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Unie

 

116

 

Spojené království

 

116

 

 

 

 

 

TAC

 

232

 


Druh:

Sleď obecný

Clupea harengus

Oblast:

7a jižně od 52°30' s. š.; 7g (1) , 7h( 1) , 7j (1) a 7k (1)

(HER/7G-K.)

Německo

 

3

(2)

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Francie

 

14

(2)

Irsko

 

188

(2)

Nizozemsko

 

14

(2)

Unie

 

217

(2)

Spojené království

 

0

(2)

 

 

 

 

TAC

 

217

(2)

(1)

Tato oblast je zvětšena o oblast ohraničenou:

na severu rovnoběžkou 52o 30' s. š.,

na jihu rovnoběžkou 52o 00' s. š.,

na západě pobřežím Irska,

na východě pobřežím Spojeného království.

(2)

Tuto kvótu lze přidělit pouze plavidlům, která se účastní ověřovacího rybolovu prováděného za účelem sběru údajů o druzích rybolovu této populace podle posouzení ICES. Dotčené členské státy před povolením úlovků sdělí Komisi název (názvy) plavidla (plavidel).


Druh:

Treska obecná

Gadus morhua

Oblast:

Skagerrak

(COD/03AN.)

Belgie

 

5

 

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Dánsko

 

1 515

 

Německo

 

38

 

Nizozemsko

 

9

 

Švédsko

 

265

 

Unie

 

1 832

 

 

 

 

 

TAC

 

1 893

 


Druh:

Treska obecná

Gadus morhua

Oblast:

4; vody Spojeného království oblasti 2a; část oblasti 3a, která nepatří do Skagerraku a Kattegatu

(COD/2A3AX4)

Belgie

 

339

(1)

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Dánsko

 

1 951

 

Německo

 

1 236

 

Francie

 

419

(1)

Nizozemsko

 

1 102

(1)

Švédsko

 

13

 

Unie

 

5 060

 

Norsko

 

2 252

(2)

Spojené království

 

5 934

(1)

 

 

 

 

TAC

 

13 246

 

(1)

Zvláštní podmínka: z čehož až 5 % může být odloveno v: oblasti 7d (COD/*07D.).

(2)

Lze odlovit ve vodách Unie. Úlovky v rámci této kvóty se odečtou od norského podílu TAC.

Zvláštní podmínka: v rámci těchto kvót je odlov v následující oblasti omezen na níže uvedená množství:

Vody Norska oblasti 4 (COD/*04N-)

 

Unie

 

3 958

 


Druh:

Treska obecná

Gadus morhua

Oblast:

Vody Norska jižně od 62o s. š.

(COD/4N-S62)

Švédsko

 

382

(1)

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Unie

 

382

 

 

 

 

 

TAC

 

Nepoužije se

 

(1)

Vedlejší úlovky tresky obecné, tresky sajdy, tresky bezvousé a tresky tmavé se započítávají do kvóty pro tyto druhy.


Druh:

Treska obecná

Gadus morhua

Oblast:

6b; vody Spojeného království a mezinárodní vody oblasti 5b západně od 12° 00' z. d. a od oblastí 12 a 14

(COD/5W6-14)

Belgie

 

0

(1)

Preventivní TAC

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Německo

 

0

(1)

Francie

 

2

(1)

Irsko

 

4

(1)

Unie

 

6

(1)

Spojené království

 

13

(1)

 

 

 

 

TAC

 

19

(1)

(1)

Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci TAC není povolen cílený lov tresky obecné.


Druh:

Treska obecná

Gadus morhua

Oblast:

6a; vody Spojeného království a mezinárodní vody oblasti 5b východně od 12o 00' z. d.

(COD/5BE6A)

Belgie

 

0

(1)

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Použije se článek 9 tohoto nařízení.

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Německo

 

3

(1)

Francie

 

29

(1)

Irsko

 

55

(1)

Unie

 

87

(1)

Spojené království

 

233

(1)

 

 

 

 

TAC

 

320

(1)

(1)

Pouze pro vedlejší úlovky tresky obecné při lovu jiných druhů. V rámci této kvóty není povolen cílený lov tresky obecné.


Druh:

Treska obecná

Gadus morhua

Oblast:

7a

(COD/07A.)

Belgie

 

1

(1)

Preventivní TAC

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Francie

 

2

(1)

Irsko

 

26

(1)

Nizozemsko

 

0

(1)

Unie

 

29

(1)

Spojené království

 

23

(1)

 

 

 

 

TAC

 

52

(1)

(1)

Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov.


Druh:

Treska obecná

Gadus morhua

Oblast:

7b, 7c, 7e–k, 8, 9 a 10; vody Unie oblast CECAF 34.1.1

(COD/7XAD34)

Belgie

 

4

(1)

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Použije se článek 9 tohoto nařízení.

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Francie

 

72

(1)

Irsko

 

106

(1)

Nizozemsko

 

0

(1)

Unie

 

182

(1)

Spojené království

 

4

(1)

 

 

 

 

TAC

 

202

(1)

(1)

Pouze pro vedlejší úlovky tresky obecné při lovu jiných druhů. V rámci této kvóty není povolen cílený lov tresky obecné.


Druh:

Treska obecná

Gadus morhua

Oblast:

7d

(COD/07D.)

Belgie

 

33

(1)

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Francie

 

649

(1)

Nizozemsko

 

19

(1)

Unie

 

701

(1)

Spojené království

 

71

(2)

 

 

 

 

TAC

 

772

 

(1)

Zvláštní podmínka: z čehož až 5 % může být odloveno v oblasti 4, v části oblasti 3a, která nepatří do Skagerraku a Kattegatu, a vodách Spojeného království oblasti 2a (COD/*2A3X4).

(2)

Zvláštní podmínka: z čehož až 5 % může být odloveno ve vodách Spojeného království a Unie oblasti 4, v části oblasti 3a, která nepatří do Skagerraku a Kattegatu, a vodách Spojeného království oblasti 2a (COD/*2A3X4X).


Druh:

Pakambaly rodu Lepidorhombus

Lepidorhombus spp.

Oblast:

vody Spojeného království a Unie oblasti 4; vody Spojeného království oblasti 2a

(LEZ/2AC4-C)

Belgie

 

2

(1)

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.

Dánsko

 

2

(1)

Německo

 

2

(1)

Francie

 

10

(1)

Nizozemsko

 

8

(1)

Unie

 

24

(1)

Spojené království

 

623

(1)

 

 

 

 

TAC

 

647

 

(1)

Zvláštní podmínka: z čehož až 20 % může být odloveno ve vodách Spojeného království a Unie a mezinárodních vodách oblasti 6a severně od 58° 30' s. š. (LEZ/*6AN58).


Druh:

Pakambaly rodu Lepidorhombus

Lepidorhombus spp.

Oblast:

6; vody Spojeného království a mezinárodní vody oblasti 5b; mezinárodní vody oblastí 12 a 14

(LEZ/56-14)

Španělsko

 

129

(1)

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.

Francie

 

502

(1)

Irsko

 

146

(1)

Unie

 

777

(1)

Spojené království

 

529

(1)

 

 

 

 

TAC

 

1 306

 

(1)

Zvláštní podmínka: z čehož až 25 % může být odloveno ve vodách Spojeného království a Unie oblastí 2a a 4 (LEZ/*2AC4C).


Druh:

Pakambaly rodu Lepidorhombus

Lepidorhombus spp.

Oblast:

7

(LEZ/07.)

Belgie

 

115

(1)

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.

Španělsko

 

1 277

(2)

Francie

 

1 550

(2)

Irsko

 

705

(2)

Unie

 

3 647

 

Spojené království

 

889

(2)

 

 

 

 

TAC

 

4 536

 

(1)

10 % z této kvóty může být použito v oblastech 8a, 8b, 8d a 8e (LEZ/*8ABDE) pro vedlejší úlovky v rámci cíleného lovu jazyků rodu Solea.

(2)

35 % z této kvóty může být odloveno v oblastech 8a, 8b, 8d a 8e (LEZ/*8ABDE).


Druh:

Pakambaly rodu Lepidorhombus

Lepidorhombus spp.

Oblast:

8a, 8b, 8d a 8e

(LEZ/8ABDE.)

Španělsko

 

251

 

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.

Francie

 

203

 

Unie

 

454

 

 

 

 

 

TAC

 

454

 


Druh:

Ďasovití

Lophiidae

Oblast:

vody Spojeného království a Unie oblasti 4; vody Spojeného království oblasti 2a

(ANF/2AC4-C)

Belgie

 

118

(1)(2)

Preventivní TAC

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Dánsko

 

259

(1)(2)

Německo

 

126

(1)(2)

Francie

 

24

(1)(2)

Nizozemsko

 

88

(1)(2)

Švédsko

 

3

(1)(2)

Unie

 

619

(1)(2)

Spojené království

 

4 170

(1)(2)

 

 

 

 

TAC

 

4 789

 

(1)

Zvláštní podmínka: z čehož až 30 % může být odloveno ve vodách Spojeného království a Unie a mezinárodních vodách oblasti 6a severně od 58° 30' s. š. (ANF/*6AN58).

(2)

Zvláštní podmínka: z čehož až 10 % může být odloveno ve vodách Spojeného království oblasti 6a jižně od 58°30' s. š.; vodách Spojeného království a mezinárodních vodách oblasti 5b; mezinárodních vodách oblastí 12 a 14 (ANF/*56-14).


Druh:

Ďasovití

Lophiidae

Oblast:

Vody Norska oblasti 4

(ANF/04-N.)

Belgie

 

37

 

Preventivní TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Dánsko

 

935

 

Německo

 

15

 

Nizozemsko

 

13

 

Unie

 

1 000

 

 

 

 

 

TAC

 

Nepoužije se

 


Druh:

Ďasovití

Lophiidae

Oblast:

6; vody Spojeného království a mezinárodní vody oblasti 5b; mezinárodní vody oblastí 12 a 14

(ANF/56-14)

Belgie

 

49

(1)

Preventivní TAC

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Německo

 

56

(1)

Španělsko

 

53

(1)

Francie

 

607

(1)

Irsko

 

137

(1)

Nizozemsko

 

48

(1)

Unie

 

950

(1)

Spojené království

 

644

(1)

 

 

 

 

TAC

 

1 594

 

(1)

Zvláštní podmínka: z čehož až 20 % může být odloveno ve: vodách Spojeného království a Unie oblastí 2a a 4 (ANF/*2AC4C).


Druh:

Ďasovití

Lophiidae

Oblast:

7

(ANF/07.)

Belgie

 

840

(1)

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.

Německo

 

94

(1)

Španělsko

 

334

(1)

Francie

 

5 392

(1)

Irsko

 

689

(1)

Nizozemsko

 

109

(1)

Unie

 

7 457

(1)

Spojené království

 

2 074

(1)

 

 

 

 

TAC

 

9 531

 

(1)

Zvláštní podmínka: z toho až 10 % může být odloveno ve vodách Spojeného království, vodách Unie a mezinárodních vodách oblastí 8a, 8b, 8d a 8e (ANF/*8ABDE).


Druh:

Ďasovití

Lophiidae

Oblast:

8a, 8b, 8d a 8e

(ANF/8ABDE.)

Španělsko

 

389

 

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.

Francie

 

2 165

 

Unie

 

2 554

 

 

 

 

 

TAC

 

2 554

 


Druh:

Treska jednoskvrnná

Melanogrammus aeglefinus

Oblast:

3a

(HAD/03A.)

Belgie

 

13

 

Analytický TAC

Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.

Dánsko

 

2 225

 

Německo

 

141

 

Nizozemsko

 

3

 

Švédsko

 

263

 

Unie

 

2 645

 

 

 

 

 

TAC

 

2 761

 


Druh:

Treska jednoskvrnná

Melanogrammus aeglefinus

Oblast:

4; vody Spojeného království oblasti 2a

(HAD/2AC4.)

Belgie

 

290

(1)

Analytický TAC

Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.

Dánsko

 

1 994

(1)

Německo

 

1 268

(1)

Francie

 

2 212

(1)

Nizozemsko

 

217

(1)

Švédsko

 

178

(1)

Unie

 

6 159

(1)

Norsko

 

10 333

 

Spojené království

 

28 432

(1)

 

 

 

 

TAC

 

44 924

 

(1)

Zvláštní podmínka: z čehož až 10 % může být odloveno ve vodách Spojeného království a Unie a mezinárodních vodách oblasti 6a severně od 58° 30' s. š.

Zvláštní podmínka: v rámci těchto kvót je odlov v následující oblasti omezen na níže uvedená množství:

vody Norska oblasti 4 (HAD/*04N-)

 

Unie

 

4 123

 


Druh:

Treska jednoskvrnná

Melanogrammus aeglefinus

Oblast:

Vody Norska jižně od 62o s. š.

(HAD/4N-S62)

Švédsko

 

707

(1)

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Unie

 

707

 

 

 

 

 

TAC

 

Nepoužije se

 

(1)

Vedlejší úlovky tresky obecné, tresky sajdy, tresky bezvousé a tresky tmavé se započítávají do kvót pro tyto druhy.


Druh:

Treska jednoskvrnná

Melanogrammus aeglefinus

Oblast:

Vody Spojeného království a Unie a mezinárodní vody oblasti 6b; mezinárodní vody oblastí 12 a 14

(HAD/6B1214)

Belgie

 

4

 

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.

Německo

 

4

 

Francie

 

195

 

Irsko

 

139

 

Unie

 

342

 

Spojené království

 

1 752

 

 

 

 

 

TAC

 

2 094

 


Druh:

Treska jednoskvrnná

Melanogrammus aeglefinus

Oblast:

6a; vody Spojeného království a mezinárodní vody oblasti 5b;

(HAD/5BC6A.)

Belgie

 

6

(1)

Analytický TAC

Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.

Německo

 

6

(1)

Francie

 

277

(1)

Irsko

 

682

(1)

Unie

 

971

(1)

Spojené království

 

4 035

(1)

 

 

 

 

TAC

 

5 006

 

(1)

Zvláštní podmínka: z toho až 25 % může být odloveno ve vodách Spojeného království a Unie oblastí 2a a 4 (HAD/*2AC4).


Druh:

Treska jednoskvrnná

Melanogrammus aeglefinus

Oblast:

7b–k, 8, 9 a 10; vody Unie oblast CECAF 34.1.1

(HAD/7X7A34)

Belgie

 

38

 

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.

Francie

 

2 192

 

Irsko

 

729

 

Unie

 

2 959

 

Spojené království

 

638

 

 

 

 

 

TAC

 

3 597

 


Druh:

Treska jednoskvrnná

Melanogrammus aeglefinus

Oblast:

7a

(HAD/07A.)

Belgie

 

12

 

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.

Francie

 

54

 

Irsko

 

325

 

Unie

 

391

 

Spojené království

 

452

 

 

 

 

 

TAC

 

843

 


Druh:

Treska bezvousá

Merlangius merlangus

Oblast:

3a

(WHG/03A.)

Dánsko

 

659

 

Preventivní TAC

Nizozemsko

 

2

 

Švédsko

 

70

 

Unie

 

731

 

 

 

 

 

TAC

 

929

 


Druh:

Treska bezvousá

Merlangius merlangus

Oblast:

4; vody Spojeného království oblasti 2a

(WHG/2AC4.)

Belgie

 

498

 

Analytický TAC

Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.

Dánsko

 

2 152

 

Německo

 

560

 

Francie

 

3 234

 

Nizozemsko

 

1 244

 

Švédsko

 

4

 

Unie

 

7 692

 

Norsko

 

2 664

(1)

Spojené království

 

16 131

 

 

 

 

 

TAC

 

26 636

 

(1)

Lze odlovit ve vodách Unie. Úlovky v rámci této kvóty se odečtou od norského podílu TAC.

Zvláštní podmínka: v rámci těchto kvót je odlov v následujících oblastech omezen na níže uvedená množství:

Vody Norska oblasti 4 (WHG/*04N-)

 

Unie

 

4 782

 

 


Druh:

Treska bezvousá

Merlangius merlangus

Oblast: