ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 005I

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 65
10. ledna 2022


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/21 ze dne 10. ledna 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 224/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Středoafrické republice

1

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/22 ze dne 10. ledna 2022, kterým se provádí nařízení (EU) 2019/1716 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Nikaragui

4

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/23 ze dne 10. ledna 2022, kterým se provádí rozhodnutí 2013/798/SZBP o omezujících opatřeních vůči Středoafrické republice

10

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/24 ze dne 10. ledna 2022, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2019/1720 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Nikaragui

13

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

10.1.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

LI 5/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2022/21

ze dne 10. ledna 2022,

kterým se provádí nařízení (EU) č. 224/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Středoafrické republice

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 224/2014 ze dne 10. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Středoafrické republice (1), a zejména na čl. 17 odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 10. března 2014 přijala Rada nařízení (EU) č. 224/2014.

(2)

Dne 21. prosince 2021 schválil výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2127 (2013) zařazení jedné osoby na seznam osob a subjektů, na které se vztahují omezující opatření.

(3)

Příloha I nařízení (EU) č. 224/2014 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (EU) č. 224/2014 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. ledna 2022.

Za Radu

předseda

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Úř. věst. L 70, 11.3.2014, s. 1.


PŘÍLOHA

Na seznam obsažený v části A („Osoby“) přílohy I nařízení (EU) č. 224/2014 se doplňuje tato položka:

„15.    Ali DARASSA (další jména: a) Ali Darassa Mahamat b) Ali Mahamat Darassa c) Ali Daras d) Ali Darrassa e) Général Ali Darassa)

Funkce: Zakladatel a vůdce ozbrojené skupiny Unité pour la Paix en Centrafrique (UPC)

Datum narození: 22. září 1978

Místo narození: Kabo, prefektura Ouham, Středoafrická republika

Státní příslušnost: Středoafrická republika

Národní identifikační číslo: 10978000004482

Datum zařazení na seznam OSN: 21. prosince 2021

Další informace: Ali Darassa založil a stále vede ozbrojenou skupinu milicí Unité pour la Paix en Centrafrique (UPC) ze Středoafrické republiky, která od svého založení v roce 2014 zabíjí, mučí, znásilňuje, vysídluje civilní obyvatelstvo, dopustila se velkého počtu případů porušování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva a zapojuje se do nedovoleného obchodu se zbraněmi, protiprávní daňové činnosti a konfliktů se středoafrickými obrannými a bezpečnostními silami i s jinými milicemi. V prosinci 2020 hrál vedoucí úlohu při vytvoření koalice Coalition des patriotes pour le changement (CPC), která se chopila zbraní, postavila se na odpor proti volbám a pokusila se proniknout do hlavního města Bangui, čímž porušila závazky, které UPC přijala na základě politické dohody podepsané dne 6. února 2019 (Accord politique pour la paix et la reconciliation, APPR). Odkaz na internetové stránky Interpolu se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

Informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Ali Darassa byl zařazen na seznam dne 21. prosince 2021 na základě bodu 20 a bodu 21 písm. b) rezoluce 2399 (2018), prodloužené rezolucí 2588 (2021), jako osoba zapojená do činností ohrožujících mír, stabilitu či bezpečnost Středoafrické republiky či poskytující podporu pro tyto činnosti, včetně činností, jež ohrožují proces stabilizace a usmíření nebo tomuto procesu brání či podněcují násilí, a jako osoba zapojená do plánování, řízení či páchání činů ve Středoafrické republice, které porušují mezinárodní právo v oblasti lidských práv a případně mezinárodní humanitární právo, nebo které představují zneužívání či porušování lidských práv, včetně činů zahrnujících cílené útoky na civilní obyvatelstvo, etnicky či nábožensky motivované útoky, útoky na civilní objekty včetně správních středisek, soudů, škol a nemocnic a únosy a nucené vysídlení.

Další informace:

Ali Darassa založil a stále vede ozbrojenou skupinu milicí Unité pour la Paix en Centrafrique (UPC) ze Středoafrické republiky, která od svého založení v roce 2014 zabíjí, mučí, znásilňuje, vysídluje civilní obyvatelstvo, dopustila se velkého počtu případů porušování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva a zapojuje se do nedovoleného obchodu se zbraněmi, protiprávní daňové činnosti a konfliktů se středoafrickými obrannými a bezpečnostními silami i s jinými milicemi. V prosinci 2020 hrál vedoucí úlohu při vytvoření koalice Coalition des patriotes pour le changement (CPC), která se chopila zbraní, postavila se na odpor proti volbám a pokusila se proniknout do hlavního města, čímž porušila závazky, které UPC přijala na základě politické dohody podepsané dne 6. února 2019 (Accord politique pour la paix et la reconciliation, APPR).

Bojovníci pod velením Aliho Darassy páchají činy, které jsou závažným porušováním lidských práv a mezinárodního humanitárního práva. Dne 10. listopadu 2014 zaútočili bojovníci UPC na vesnice v oblasti Bolo v prefektuře Ouaka a bylo zabito 10 civilistů včetně tří starších žen, které byly zaživa upáleny ve svých domovech. Dne 12. prosince 2017 zahájili příslušníci UPC a FPRC palbu na nemocnici, při níž zahynulo 17 civilistů, včetně 4 dětí. Dne 15. listopadu 2018 zaútočili příslušníci UPC na tábor pro vnitřně vysídlené osoby ve městě Alindao a zabili 70 až 100 civilistů.

Ozbrojená skupina UPC pod vedením Darassy se neustále stavěla proti obnově státních orgánů. V roce 2016 ohrožovali bojovníci UPC při několika příležitostech volební proces. Dne 29. března 2016 stříleli bojovníci UPC na volebním místě a zranili několik vnitřně vysídlených osob.

Od prosince 2020 se Ali Darassa jako jeden z vedoucích představitelů koalice CPC podílel na porušování politické dohody APPR, na pokusech zabránit parlamentním a prezidentským volbám a, v obecnějším smyslu, destabilizovat Středoafrickou republiku. Kvůli hrozbám ze strany bojovníků UPC pod velením Aliho Darassy se dne 27. prosince 2020 nemohlo v oblastech pod kontrolou UPC uskutečnit hlasování, například v několika oblastech prefektur Ouaka a Haut-Mbomou. V lednu 2021 se milice UPC pokusila vniknout násilím do Bangui.“


10.1.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

LI 5/4


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2022/22

ze dne 10. ledna 2022,

kterým se provádí nařízení (EU) 2019/1716 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Nikaragui

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) 2019/1716 ze dne 14. října 2019 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Nikaragui (1), a zejména na čl. 13 odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 14. října 2019 přijala Rada nařízení (EU) 2019/1716 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Nikaragui.

(2)

Dne 8. listopadu 2021 vydal vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (dále jen „vysoký představitel“) prohlášení jménem Unie, v němž zdůraznil, že volby konané dne 7. listopadu 2021 v Nikaragui proběhly bez demokratických záruk a jejich výsledky postrádají legitimitu. Dále prohlásil, že nikaragujská vláda připravila nikaragujský lid o občanské a politické právo volit v důvěryhodných, inkluzivních, spravedlivých a transparentních volbách, ale navíc mu upírá i svobodu projevu, sdružování a pokojného shromažďování. Vysoký představitel uvedl, že Unie je připravena zvážit veškeré nástroje, jež má k dispozici, včetně dalších omezujících opatření.

(3)

Vzhledem k přetrvávající závažné situaci v Nikaragui by na seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze I nařízení (EU) 2019/1716, mělo být zařazeno sedm osob a tři subjekty.

(4)

Příloha I nařízení (EU) 2019/1716 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (EU) 2019/1716 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. ledna 2022.

Za Radu

předseda

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Úř. věst. L 262, 15.10.2019, s. 1.


PŘÍLOHA

Příloha I nařízení (EU) 2019/1716 se mění takto:

1)

název tabulky se nahrazuje tímto:

„A.

Fyzické osoby podle článku 2“;

2)

v tabulce se doplňují tyto fyzické osoby:

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„15.

Camila Antonia ORTEGA MURILLO

Funkce: dcera Daniela Ortegy a Rosario Murillové, poradkyně prezidenta, koordinátorka komise pro kreativní hospodářství, ředitelka televizní stanice Canal 13

Datum narození: 4.11.1987

Místo narození: Managua, Nikaragua

Pohlaví: žena

Státní příslušnost: nikaragujská

Číslo pasu: A00000114 (Nikaragua)

Číslo dokladu totožnosti: 0010411870001B

Camila Antonia Ortega Murillová je úzce zapojena do aktivit na podporu prezidentského páru Daniel Ortega a Rosario Murillová jakožto poradkyně prezidenta, osobní asistentka viceprezidentky a koordinátorka Národní komise pro kreativní hospodářství. Je rovněž ředitelkou platformy Nicaragua Diseña a televizní stanice Canal 13.

Je odpovědná za využívání platformy Nicaragua Diseña k podpoře zmanipulovaných prezidentských a parlamentních voleb, které se konaly dne 7. listopadu 2021, a to vytvářením falešných účtů na různých platformách sociálních médií.

Jako ředitelka televizní stanice Canal 13 přispívá k šíření nenávistných verbálních projevů Ortegova režimu proti občanské opozici a zároveň omezuje redakční pluralitu a pronásleduje nezávislé novináře a sdělovací prostředky v Nikaragui, čímž znemožňuje svobodu projevu a skutečnou volební soutěž. Hraje ústřední úlohu při potlačování politického pluralismu a definitivním zničení nikaragujské demokracie.

Je tudíž spojována s osobami odpovědnými za oslabování demokracie a závažné porušování lidských práv a toto potlačování a porušování podporuje.

10.1.2022

16.

Laureano Facundo ORTEGA MURILLO

Syn Daniela Ortegy a Rosario Murillové, poradce prezidenta

Datum narození: 20.11.1982

Místo narození: Managua, Nikaragua

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: nikaragujská

Číslo pasu: A00000684 (Nikaragua)

Číslo dokladu totožnosti: 0012011820046M

Laureano Facundo Ortega Murillo je jakožto poradce úřadu prezidenta úzce zapojen do aktivit na podporu prezidentského páru, který tvoří Daniel Ortega a Rosario Murillová. Ospravedlňuje a podporuje svévolné a nezákonné věznění představitelů nikaragujské politické opozice a potenciálních prezidentských kandidátů, studentských vůdců a zástupců venkova či novinářů, které označuje za „teroristy“. Přispěl k narušení skutečné volební soutěže a hrál tak ústřední úlohu při potlačování politického pluralismu a definitivním rozkladu nikaragujské demokracie.

Prostřednictvím vládní agentury ProNicaragua působil jako ekonomický poradce svého otce Daniela Ortegy a Ortegova režimu. Kromě toho odpovídá za provoz BanCorp – subjektu, jehož hlavním účelem je napomáhat represivním činnostem jeho matky, viceprezidentky Rosario Murillové, sponzorovat je a finančně podporovat.

Je tudíž spojován s osobami odpovědnými za potlačování občanské společnosti a závažné porušování lidských práv a tyto represe a porušování podporuje.

10.1.2022

17.

Brenda Isabel ROCHA CHACÓN

Předsedkyně Nejvyšší volební rady

Datum narození: 10.2.1967

Místo narození: Bonanza, Nikaragua

Pohlaví: žena

Státní příslušnost: nikaragujská

Brenda Isabel Rocha Chacónová je od května 2021 předsedkyní Nejvyšší volební rady, což je orgán odpovědný za přípravu, konání a osvědčení platnosti všeobecných voleb konaných dne 7. listopadu 2021, které kvůli nedostatku transparentnosti, neúčasti skutečné opozice a chybějící demokratické diskusi oslabovaly demokratické instituce a procesy. Nejvyšší volební rada zbavila opozici možnosti kandidovat ve svobodných volbách a zajistila, aby se volby konaly v nedemokratických podmínkách.

Je tudíž odpovědná za potlačování demokratické opozice a za oslabování demokracie a právního státu v Nikaragui.

10.1.2022

18.

Cairo Melvin AMADOR ARRIETA

Místopředseda Nejvyšší volební rady

Datum narození: 1952

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: nikaragujská

Cairo Melvin Amador Arrieta je od května 2021 místopředsedou Nejvyšší volební rady, což je orgán odpovědný za přípravu, konání a osvědčení platnosti všeobecných voleb konaných dne 7. listopadu 2021, které kvůli nedostatku transparentnosti, neúčasti skutečné opozice a chybějící demokratické diskusi oslabovaly demokratické instituce a procesy. Nejvyšší volební rada zbavila opozici možnosti kandidovat ve volbách a zajistila, aby se volby konaly v nedemokratických podmínkách.

Je tudíž odpovědný za potlačování demokratické opozice a za oslabování demokracie a právního státu v Nikaragui.

10.1.2022

19.

Lumberto Ignacio CAMPBELL HOOKER

Člen Nejvyšší volební rady, úřadující předseda Nejvyšší volební rady v roce 2018

Datum narození: 3.12.1949

Místo narození: Raas, Nikaragua

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: nikaragujská

Číslo pasu: A00001109 (Nikaragua)

Číslo dokladu totožnosti: 6010302490003J

Lumberto Ignacio Campbell Hooker je od roku 2014 členem Nejvyšší volební rady, což je orgán odpovědný za přípravu, konání a osvědčení platnosti všeobecných voleb konaných dne 7. listopadu 2021, které kvůli nedostatku transparentnosti, neúčasti skutečné opozice a chybějící demokratické diskusi oslabovaly demokratické instituce a procesy. Nejvyšší volební rada zbavila opozici možnosti kandidovat ve svobodných volbách a zajistila, aby se volby konaly v nedemokratických podmínkách.

Během voleb dne 7. listopadu 2021 hovořil se sdělovacími prostředky, přičemž ospravedlňoval a oceňoval jejich pořádání.

Je tudíž odpovědný za potlačování demokratické opozice a za oslabování demokracie a právního státu v Nikaragui.

10.1.2022

20.

Nahima Janett DÍAZ FLORES

Ředitelka Nikaragujského institutu pro telekomunikace a poštovní služby, dcera generálního ředitele nikaragujské státní policie Francisca Javiera Díaz Madrize

Datum narození: 28.6.1989

Pohlaví: žena

Státní příslušnost: nikaragujská

Nahima Janett Díaz Floresová je ředitelkou Nikaragujského institutu pro telekomunikace a poštovní služby (TELCOR), regulačního subjektu telekomunikačních a poštovních služeb. Nikaragujské orgány TELCOR od roku 2018 využívají k umlčení nezávislých sdělovacích prostředků, včetně tří zpravodajských organizací. Během všeobecné volební kampaně v roce 2021 prováděl TELCOR ve velkém rozsahu dezinformační kampaně. TELCOR jakožto instituce odpovědná za provádění „zákona o kybernetické bezpečnosti“ provádí činnosti dohledu nad občanskou společností a demokratickou opozicí a řídí je.

Z titulu své funkce Nahima Díaz Floresová působila jako zastánkyně Ortegova režimu a prováděla a řídila dezinformační činnosti, jakož i sledování občanské společnosti a demokratické opozice prostřednictvím institutu TELCOR. Je tudíž odpovědná za závažné porušování lidských práv, potlačování občanské společnosti a demokratické opozice a oslabování demokracie v Nikaragui.

10.1.2022

21.

Luis Ángel MONTENEGRO ESPINOZA

Superintendant pro dohled nad bankami a dalšími finančními institucemi Nikaraguy

Datum narození: 1.1.1949

Místo narození: Esteli, Nikaragua

Pohlaví: muž

Adresa: Planes De Puntaldia Casa #16, Managua, Nikaragua

Státní příslušnost: nikaragujská

Číslo průkazu totožnosti: 1610101490000S

Luis Ángel Montenegro Espinoza je superintendant pro dohled nad bankami a dalšími finančními institucemi Nikaraguy (SIBOIF). Z titulu své funkce je odpovědný za pronásledování účastníků finančních operací, kteří se postavili proti politikám Ortegova režimu, jakož i za prosazování kontroly nad finančním sektorem ze strany režimu.

Do této funkce ho jmenoval přímo Daniel Ortega jako odměnu za jeho loajalitu. Ve své předchozí funkci generálního kontrolora republiky zajišťoval, aby korupční finanční činnosti Ortegy nebyly auditovány, a rovněž přispíval k tomu, aby Ortega měl kontrolu nad režimem.

Je tudíž odpovědný za oslabování právního státu v Nikaragui, jakož i za potlačování občanské společnosti a demokratické opozice.

10.1.2022“.

3)

doplňuje se tento název a tabulka:

„B.

Právnické osoby, subjekty a orgány podle článku 2

 

Název

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

1.

Nikaragujská státní policie

La Policía Nacional Nicaragüense

Ústředí: Managua, Nikaragua

Datum zřízení: 22.8.1979

Internetová stránka: http://www.policia.gob.ni/

Nikaragujská státní policie je odpovědná za ponižující zacházení, včetně fyzického a psychického mučení, s osobami, které se postavily na odpor Ortegovu režimu. Je odpovědná za nezákonné věznění potenciálních prezidentských kandidátů, vedoucích představitelů občanské společnosti, studentských vůdců a zástupců venkova či novinářů bez jakýchkoli právních a demokratických záruk.

Státní policie pomohla Danielu Ortegovi zamezit účasti jakékoli skutečné demokratické opozice ve všeobecných volbách, které se konaly dne 7. listopadu 2021. Před volbami prováděla státní policie soustavné sledování a pronásledování opozičních vůdců, nezákonná vniknutí do domovů a svévolné zatýkání členů opozice a systematicky vyhrožovala státním zaměstnancům.

V roce 2018 se státní policie podílela na zabíjení pokojných demonstrantů v celé Nikaragui.

Nikaragujská státní policie je tudíž odpovědná za závažné porušování lidských práv, potlačování občanské společnosti a demokratické opozice a narušování demokracie a právního státu v Nikaragui.

10.1.2022

2.

Nejvyšší volební rada

Consejo Supremo Electoral

Adresa: Pista Juan Pablo II, Managua 14005, Nikaragua

Internetová stránka: https://www.cse.gob.ni/

Email: info@cse.gob.ni

Nejvyšší volební rada je orgán odpovědný za přípravu, konání a osvědčení platnosti všeobecných voleb konaných dne 7. listopadu 2021, které kvůli nedostatku transparentnosti, neúčasti skutečné opozice a chybějící demokratické diskusi oslabovaly demokratické instituce a procesy. Nejvyšší volební rada zbavila opozici možnosti kandidovat ve svobodných volbách a zajistila, aby se volby konaly v nedemokratických podmínkách.

Nejvyšší volební rada je tudíž odpovědná za potlačování demokratické opozice a za oslabování demokracie a právního státu v Nikaragui.

10.1.2022

3.

Nikaragujský institut pro telekomunikace a poštovní služby

Adresa: Avenida Bolívar, Esquina diagonal al edifico de la Cancillería, Aptdo 2664, Managua 10000, Nikaragua

Datum zřízení: 12.6.1982

Internetová stránka: https://www.telcor.gob.ni

Nikaragujský institut pro telekomunikace a pošty (TELCOR) je regulačním subjektem pro telekomunikační a poštovní služby. Nikaragujské orgány jej od roku 2018 využívají k umlčení nezávislých sdělovacích prostředků, včetně tří zpravodajských organizací, využily jej i během represí v roce 2018 a po všeobecných volbách v roce 2021. Během všeobecné volební kampaně prováděl TELCOR ve velkém rozsahu dezinformační kampaně. TELCOR jakožto instituce odpovědná za provádění „zákona o kybernetické bezpečnosti“ provádí činnosti dohledu nad občanskou společností a demokratickou opozicí a řídí je.

TELCOR je tudíž odpovědný za vážné porušování lidských práv a za represe vůči občanské společnosti a demokratické opozici.

10.1.2022“.


ROZHODNUTÍ

10.1.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

LI 5/10


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2022/23

ze dne 10. ledna 2022,

kterým se provádí rozhodnutí 2013/798/SZBP o omezujících opatřeních vůči Středoafrické republice

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 31 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2013/798/SZBP ze dne 23. prosince 2013 o omezujících opatřeních vůči Středoafrické republice (1), a zejména na článek 2c uvedeného rozhodnutí,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 23. prosince 2013 přijala Rada rozhodnutí 2013/798/SZBP.

(2)

Dne 21. prosince 2021 schválil výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2127 (2013) zařazení jedné osoby na seznam osob a subjektů, na které se vztahují omezující opatření.

(3)

Příloha rozhodnutí 2013/798/SZBP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha rozhodnutí 2013/798/SZBP se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 10. ledna 2022.

Za Radu

předseda

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Úř. věst. L 352, 24.12.2013, s. 51.


PŘÍLOHA

Na seznam obsažený v části A („Osoby“) přílohy rozhodnutí 2013/798/SZBP se doplňuje tato položka:

„15.   Ali DARASSA (další jména: a) Ali Darassa Mahamat b) Ali Mahamat Darassa c) Ali Daras d) Ali Darrassa e) Général Ali Darassa)

Funkce: Zakladatel a vůdce ozbrojené skupiny Unité pour la Paix en Centrafrique (UPC)

Datum narození: 22. září 1978

Místo narození: Kabo, prefektura Ouham, Středoafrická republika

Státní příslušnost: Středoafrická republika

Národní identifikační číslo: 10978000004482

Datum zařazení na seznam OSN: 21. prosince 2021

Další informace:

Ali Darassa založil a stále vede ozbrojenou skupinu milicí Unité pour la Paix en Centrafrique (UPC) ze Středoafrické republiky, která od svého založení v roce 2014 zabíjí, mučí, znásilňuje, vysídluje civilní obyvatelstvo, dopustila se velkého počtu případů porušování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva a zapojuje se do nedovoleného obchodu se zbraněmi, protiprávní daňové činnosti a konfliktů se středoafrickými obrannými a bezpečnostními silami, jakož i s dalšími milicemi. V prosinci 2020 hrál vedoucí úlohu při vytvoření koalice Coalition des patriotes pour le changement (CPC), která se chopila zbraní, postavila se na odpor proti volbám a pokusila se proniknout do hlavního města Bangui, čímž porušila závazky, které UPC přijala na základě politické dohody podepsané dne 6. února 2019 (Accord politique pour la paix et la reconciliation, APPR). Odkaz na internetové stránky Interpolu se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

Informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Ali Darassa byl zařazen na seznam dne 21. prosince 2021 na základě bodu 20 a bodu 21 písm. b) rezoluce 2399 (2018), prodloužené rezolucí 2588 (2021) jako osoba zapojená do činností ohrožujících mír, stabilitu či bezpečnost Středoafrické republiky či poskytující podporu pro tyto činnosti, včetně činností, jež ohrožují proces stabilizace a usmíření nebo tomuto procesu brání nebo podněcují násilí, a jako osoba zapojená do plánování, řízení či páchání činů ve Středoafrické republice, které porušují mezinárodní právo v oblasti lidských práv a případně mezinárodní humanitární právo, nebo které představují zneužívání či porušování lidských práv, včetně činů zahrnujících cílené útoky na civilní obyvatelstvo, etnicky či nábožensky motivované útoky, útoky na civilní objekty včetně správních středisek, soudů, škol a nemocnic a únosy a nucené vysídlení.

Další informace

Ali Darassa založil a stále vede ozbrojenou skupinu milicí Unité pour la Paix en Centrafrique (UPC) ze Středoafrické republiky, která od svého založení v roce 2014 zabíjí, mučí, znásilňuje, vysídluje civilní obyvatelstvo, dopustila se velkého počtu případů porušování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva a zapojuje se do nedovoleného obchodu se zbraněmi, protiprávní daňové činnosti a konfliktů se středoafrickými obrannými a bezpečnostními silami, jakož i s dalšími milicemi. V prosinci 2020 hrál vedoucí úlohu při vytvoření koalice Coalition des patriotes pour le changement (CPC), která se chopila zbraní, postavila se na odpor proti volbám a pokusila se proniknout do hlavního města, čímž porušila závazky, které UPC přijala na základě politické dohody podepsané dne 6. února 2019 (Accord politique pour la paix et la reconciliation, APPR).

Bojovníci pod velením Aliho Darassy páchají činy, které představují závažné porušování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva. Dne 10. listopadu 2014 zaútočili bojovníci UPC na vesnice v oblasti Bolo v prefektuře Ouaka a bylo zabito 10 civilistů včetně tří starších žen, které byly zaživa upáleny ve svých domovech. Dne 12. prosince 2017 založili příslušníci UPC a FPRC požár v nemocnici, při němž zahynulo 17 civilistů, včetně 4 dětí. Dne 15. listopadu 2018 zaútočili příslušníci UPC na tábor pro vnitřně vysídlené osoby ve městě Alindao a zabili 70 až 100 civilistů.

Ozbrojená skupina UPC pod vedením Darassy se nadále stavěla proti obnovení státních orgánů. V roce 2016 ohrožovali bojovníci UPC při několika příležitostech volební proces. Dne 29. března 2016 stříleli bojovníci UPC nad volebním místem a zranili několik vnitřně vysídlených osob.

Od prosince 2020 se Ali Darassa jako jeden z vedoucích představitelů koalice CPC podílel na porušování politické dohody APPR, na pokusech zabránit parlamentním a prezidentským volbám a, v obecnějším smyslu, destabilizovat Středoafrickou republiku. Kvůli hrozbám ze strany bojovníků UPC pod velením Aliho Darassy se dne 27. prosince 2020 nemohlo v oblastech pod kontrolou UPC uskutečnit hlasování, například v několika oblastech prefektur Ouaka a Haut-Mbomou. V lednu 2021 se milice UPC pokusila vniknout násilím do Bangui.“


10.1.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

LI 5/13


ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2022/24

ze dne 10. ledna 2022,

kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2019/1720 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Nikaragui

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 14. října 2019 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2019/1720 (1) o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Nikaragui.

(2)

Dne 8. listopadu 2021 vydal vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (dále jen „vysoký představitel“) prohlášení jménem Unie, v němž zdůraznil, že volby konané dne 7. listopadu 2021 v Nikaragui proběhly bez demokratických záruk a jejich výsledky postrádají legitimitu. Dále prohlásil, že nikaragujská vláda připravila nikaragujský lid o občanské a politické právo volit v důvěryhodných, inkluzivních, spravedlivých a transparentních volbách, ale navíc mu upírá i svobodu projevu, sdružování a pokojného shromažďování. Vysoký představitel uvedl, že Unie je připravena zvážit veškeré nástroje, jež má k dispozici, včetně dalších omezujících opatření.

(3)

Vzhledem k přetrvávající závažné situaci v Nikaragui by na seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze rozhodnutí (SZBP) 2019/1720, mělo být zařazeno sedm osob a tři subjekty.

(4)

Příloha rozhodnutí (SZBP) 2019/1720 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha rozhodnutí (SZBP) 2019/1720 se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 10. ledna 2022.

Za Radu

předseda

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/1720 ze dne 14. října 2019 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Nikaragui (Úř. věst. L 262, 15.10.2019, s. 58).


PŘÍLOHA

Příloha rozhodnutí (SZBP) 2019/1720 se mění takto:

1)

název tabulky se nahrazuje tímto:

„A.

Fyzické osoby podle čl. 1 odst. 1 a čl. 2 odst. 1“;

2)

v tabulce se doplňují tyto fyzické osoby:

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„15.

Camila Antonia ORTEGA MURILLO

Funkce: dcera Daniela Ortegy a Rosario Murillové, poradkyně prezidenta, koordinátorka komise pro kreativní hospodářství, ředitelka televizní stanice Canal 13

Datum narození: 4.11.1987

Místo narození: Managua, Nikaragua

Pohlaví: žena

Státní příslušnost: nikaragujská

Číslo pasu: A00000114 (Nikaragua)

Číslo dokladu totožnosti: 0010411870001B

Camila Antonia Ortega Murillová je úzce zapojena do aktivit na podporu prezidentského páru Daniel Ortega a Rosario Murillová jakožto poradkyně prezidenta, osobní asistentka viceprezidentky a koordinátorka Národní komise pro kreativní hospodářství. Je rovněž ředitelkou platformy Nicaragua Diseña a televizní stanice Canal 13.

Je odpovědná za využívání platformy Nicaragua Diseña k podpoře zmanipulovaných prezidentských a parlamentních voleb, které se konaly dne 7. listopadu 2021, a to vytvářením falešných účtů na různých platformách sociálních médií.

Jako ředitelka televizní stanice Canal 13 přispívá k šíření nenávistných verbálních projevů Ortegova režimu proti občanské opozici a zároveň omezuje redakční pluralitu a pronásleduje nezávislé novináře a sdělovací prostředky v Nikaragui, čímž znemožňuje svobodu projevu a skutečnou volební soutěž. Hraje ústřední úlohu při potlačování politického pluralismu a definitivním zničení nikaragujské demokracie.

Je tudíž spojována s osobami odpovědnými za oslabování demokracie a závažné porušování lidských práv a toto potlačování a porušování podporuje.

10.1.2022

16.

Laureano Facundo ORTEGA MURILLO

Syn Daniela Ortegy a Rosario Murillové, poradce prezidenta

Datum narození: 20.11.1982

Místo narození: Managua, Nikaragua

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: nikaragujská

Číslo pasu: A00000684 (Nikaragua)

Číslo dokladu totožnosti: 0012011820046M

Laureano Facundo Ortega Murillo je jakožto poradce úřadu prezidenta úzce zapojen do aktivit na podporu prezidentského páru, který tvoří Daniel Ortega a Rosario Murillová. Ospravedlňuje a podporuje svévolné a nezákonné věznění představitelů nikaragujské politické opozice a potenciálních prezidentských kandidátů, studentských vůdců a zástupců venkova či novinářů, které označuje za „teroristy“. Přispěl k narušení skutečné volební soutěže a hrál tak ústřední úlohu při potlačování politického pluralismu a definitivním rozkladu nikaragujské demokracie.

Prostřednictvím vládní agentury ProNicaragua působil jako ekonomický poradce svého otce Daniela Ortegy a Ortegova režimu. Kromě toho odpovídá za provoz BanCorp – subjektu, jehož hlavním účelem je napomáhat represivním činnostem jeho matky, viceprezidentky Rosario Murillové, sponzorovat je a finančně podporovat.

Je tudíž spojován s osobami odpovědnými za potlačování občanské společnosti a závažné porušování lidských práv a tyto represe a porušování podporuje.

10.1.2022

17.

Brenda Isabel ROCHA CHACÓN

Předsedkyně Nejvyšší volební rady

Datum narození: 10.2.1967

Místo narození: Bonanza, Nikaragua

Pohlaví: žena

Státní příslušnost: nikaragujská

Brenda Isabel Rocha Chacónová je od května 2021 předsedkyní Nejvyšší volební rady, což je orgán odpovědný za přípravu, konání a osvědčení platnosti všeobecných voleb konaných dne 7. listopadu 2021, které kvůli nedostatku transparentnosti, neúčasti skutečné opozice a chybějící demokratické diskusi oslabovaly demokratické instituce a procesy. Nejvyšší volební rada zbavila opozici možnosti kandidovat ve svobodných volbách a zajistila, aby se volby konaly v nedemokratických podmínkách.

Je tudíž odpovědná za potlačování demokratické opozice a za oslabování demokracie a právního státu v Nikaragui.

10.1.2022

18.

Cairo Melvin AMADOR ARRIETA

Místopředseda Nejvyšší volební rady

Datum narození: 1952

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: nikaragujská

Cairo Melvin Amador Arrieta je od května 2021 místopředsedou Nejvyšší volební rady, což je orgán odpovědný za přípravu, konání a osvědčení platnosti všeobecných voleb konaných dne 7. listopadu 2021, které kvůli nedostatku transparentnosti, neúčasti skutečné opozice a chybějící demokratické diskusi oslabovaly demokratické instituce a procesy. Nejvyšší volební rada zbavila opozici možnosti kandidovat ve volbách a zajistila, aby se volby konaly v nedemokratických podmínkách.

Je tudíž odpovědný za potlačování demokratické opozice a za oslabování demokracie a právního státu v Nikaragui.

10.1.2022

19.

Lumberto Ignacio CAMPBELL HOOKER

Člen Nejvyšší volební rady, úřadující předseda Nejvyšší volební rady v roce 2018

Datum narození: 3.12.1949

Místo narození: Raas, Nikaragua

Pohlaví: muž

Státní příslušnost: nikaragujská

Číslo pasu: A00001109 (Nikaragua)

Číslo dokladu totožnosti: 6010302490003J

Lumberto Ignacio Campbell Hooker je od roku 2014 členem Nejvyšší volební rady, což je orgán odpovědný za přípravu, konání a osvědčení platnosti všeobecných voleb konaných dne 7. listopadu 2021, které kvůli nedostatku transparentnosti, neúčasti skutečné opozice a chybějící demokratické diskusi oslabovaly demokratické instituce a procesy. Nejvyšší volební rada zbavila opozici možnosti kandidovat ve svobodných volbách a zajistila, aby se volby konaly v nedemokratických podmínkách.

Během voleb dne 7. listopadu 2021 hovořil se sdělovacími prostředky, přičemž ospravedlňoval a oceňoval jejich pořádání.

Je tudíž odpovědný za potlačování demokratické opozice a za oslabování demokracie a právního státu v Nikaragui.

10.1.2022

20.

Nahima Janett DÍAZ FLORES

Ředitelka Nikaragujského institutu pro telekomunikace a poštovní služby, dcera generálního ředitele nikaragujské státní policie Francisca Javiera Díaz Madrize

Datum narození: 28.6.1989

Pohlaví: žena

Státní příslušnost: nikaragujská

Nahima Janett Díaz Floresová je ředitelkou Nikaragujského institutu pro telekomunikace a poštovní služby (TELCOR), regulačního subjektu telekomunikačních a poštovních služeb. Nikaragujské orgány TELCOR od roku 2018 využívají k umlčení nezávislých sdělovacích prostředků, včetně tří zpravodajských organizací. Během všeobecné volební kampaně v roce 2021 prováděl TELCOR ve velkém rozsahu dezinformační kampaně. TELCOR jakožto instituce odpovědná za provádění „zákona o kybernetické bezpečnosti“ provádí činnosti dohledu nad občanskou společností a demokratickou opozicí a řídí je.

Z titulu své funkce Nahima Díaz Floresová působila jako zastánkyně Ortegova režimu a prováděla a řídila dezinformační činnosti, jakož i sledování občanské společnosti a demokratické opozice prostřednictvím institutu TELCOR. Je tudíž odpovědná za závažné porušování lidských práv, potlačování občanské společnosti a demokratické opozice a oslabování demokracie v Nikaragui.

10.1.2022

21.

Luis Ángel MONTENEGRO ESPINOZA

Superintendant pro dohled nad bankami a dalšími finančními institucemi Nikaraguy

Datum narození: 1.1.1949

Místo narození: Esteli, Nikaragua

Pohlaví: muž

Adresa: Planes De Puntaldia Casa #16, Managua, Nikaragua

Státní příslušnost: nikaragujská

Číslo průkazu totožnosti: 1610101490000S

Luis Ángel Montenegro Espinoza je superintendant pro dohled nad bankami a dalšími finančními institucemi Nikaraguy (SIBOIF). Z titulu své funkce je odpovědný za pronásledování účastníků finančních operací, kteří se postavili proti politikám Ortegova režimu, jakož i za prosazování kontroly nad finančním sektorem ze strany režimu.

Do této funkce ho jmenoval přímo Daniel Ortega jako odměnu za jeho loajalitu. Ve své předchozí funkci generálního kontrolora republiky zajišťoval, aby korupční finanční činnosti Ortegy nebyly auditovány, a rovněž přispíval k tomu, aby Ortega měl kontrolu nad režimem.

Je tudíž odpovědný za oslabování právního státu v Nikaragui, jakož i za potlačování občanské společnosti a demokratické opozice.

10.1.2022“;

3)

doplňuje se tento název a tabulka:

„B.

Právnické osoby, subjekty a orgány podle čl. 2 odst. 1

 

Název

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

1.

Nikaragujská státní policie

La Policía Nacional Nicaragüense

Ústředí: Managua, Nikaragua

Datum zřízení: 22.8.1979

Internetová stránka: http://www.policia.gob.ni/

Nikaragujská státní policie je odpovědná za ponižující zacházení, včetně fyzického a psychického mučení, s osobami, které se postavily na odpor Ortegovu režimu. Je odpovědná za nezákonné věznění potenciálních prezidentských kandidátů, vedoucích představitelů občanské společnosti, studentských vůdců a zástupců venkova či novinářů bez jakýchkoli právních a demokratických záruk.

Státní policie pomohla Danielu Ortegovi zamezit účasti jakékoli skutečné demokratické opozice ve všeobecných volbách, které se konaly dne 7. listopadu 2021. Před volbami prováděla státní policie soustavné sledování a pronásledování opozičních vůdců, nezákonná vniknutí do domovů a svévolné zatýkání členů opozice a systematicky vyhrožovala státním zaměstnancům.

V roce 2018 se státní policie podílela na zabíjení pokojných demonstrantů v celé Nikaragui.

Nikaragujská státní policie je tudíž odpovědná za závažné porušování lidských práv, potlačování občanské společnosti a demokratické opozice a narušování demokracie a právního státu v Nikaragui.

10.1.2022

2.

Nejvyšší volební rada

Consejo Supremo Electoral

Adresa: Pista Juan Pablo II, Managua 14005, Nikaragua

Internetová stránka: https://www.cse.gob.ni/

Email: info@cse.gob.ni

Nejvyšší volební rada je orgán odpovědný za přípravu, konání a osvědčení platnosti všeobecných voleb konaných dne 7. listopadu 2021, které kvůli nedostatku transparentnosti, neúčasti skutečné opozice a chybějící demokratické diskusi oslabovaly demokratické instituce a procesy. Nejvyšší volební rada zbavila opozici možnosti kandidovat ve svobodných volbách a zajistila, aby se volby konaly v nedemokratických podmínkách.

Nejvyšší volební rada je tudíž odpovědná za potlačování demokratické opozice a za oslabování demokracie a právního státu v Nikaragui.

10.1.2022

3.

Nikaragujský institut pro telekomunikace a poštovní služby

Adresa: Avenida Bolívar, Esquina diagonal al edifico de la Cancillería, Aptdo 2664, Managua 10000, Nikaragua

Datum zřízení: 12.6.1982

Internetová stránka: https://www.telcor.gob.ni

Nikaragujský institut pro telekomunikace a pošty (TELCOR) je regulačním subjektem pro telekomunikační a poštovní služby. Nikaragujské orgány jej od roku 2018 využívají k umlčení nezávislých sdělovacích prostředků, včetně tří zpravodajských organizací, využily jej i během represí v roce 2018 a po všeobecných volbách v roce 2021. Během všeobecné volební kampaně prováděl TELCOR ve velkém rozsahu dezinformační kampaně. TELCOR jakožto instituce odpovědná za provádění „zákona o kybernetické bezpečnosti“ provádí činnosti dohledu nad občanskou společností a demokratickou opozicí a řídí je.

TELCOR je tudíž odpovědný za vážné porušování lidských práv a za represe vůči občanské společnosti a demokratické opozici.

10.1.2022“.