ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 461

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 64
27. prosince 2021


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

*

Oznámení o vstupu v platnost Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Austrálií podle článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) z roku 1994 o změně koncesí u všech celních kvót uvedených v listině CLXXV EU v důsledku vystoupení Spojeného království z Evropské unie

1

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2304 ze dne 18. října 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 o pravidla pro vydávání doplňkových certifikátů pro účely vývozu potvrzujících, že v ekologické produkci živočišných produktů nebyla použita antibiotika ( 1 )

2

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2305 ze dne 21. října 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 o pravidla týkající se toho, ve kterých případech a za jakých podmínek jsou ekologické produkty a produkty z přechodného období osvobozeny od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly, o pravidla týkající se místa úředních kontrol u těchto produktů, a kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2123 a (EU) 2019/2124 ( 1 )

5

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2306 ze dne 21. října 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 o pravidla týkající se úředních kontrol zásilek ekologických produktů a produktů z přechodného období určených k dovozu do Unie a o pravidla týkající se potvrzení o kontrole ( 1 )

13

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2307 ze dne 21. října 2021, kterým se stanoví pravidla pro dokumenty a oznámení požadované pro ekologické produkty a produkty z přechodného období určené pro dovoz do Unie ( 1 )

30

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2308 ze dne 22. prosince 2021, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat ( 1 )

40

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2021/2309 ze dne 22. prosince 2021 o informačních činnostech Unie na podporu provádění Smlouvy o obchodu se zbraněmi

78

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

MEZINÁRODNÍ DOHODY

27.12.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 461/1


Oznámení o vstupu v platnost Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Austrálií podle článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) z roku 1994 o změně koncesí u všech celních kvót uvedených v listině CLXXV EU v důsledku vystoupení Spojeného království z Evropské unie

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Austrálií podle článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) z roku 1994 o změně koncesí u všech celních kvót uvedených v listině CLXXV EU v důsledku vystoupení Spojeného království z Evropské unie (1), podepsaná v Bruselu dne 4. října 2021, vstoupila v platnost dne 2. prosince 2021.


(1)  Úř. věst. L 452, 16.12.2021, s. 3.


NAŘÍZENÍ

27.12.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 461/2


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/2304

ze dne 18. října 2021,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 o pravidla pro vydávání doplňkových certifikátů pro účely vývozu potvrzujících, že v ekologické produkci živočišných produktů nebyla použita antibiotika

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (1), a zejména na čl. 44 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Některé třetí země vyžadují, aby ekologické živočišné produkty byly produkovány bez použití antibiotik. Za účelem usnadnění přístupu na trhy v těchto zemích by hospodářské subjekty nebo skupiny hospodářských subjektů v Unii, které chtějí takové produkty vyvážet, měly být schopny prokázat, že nebyla použita antibiotika, úředním dokumentem.

(2)

Podle článku 35 nařízení (EU) 2018/848 mají příslušné orgány nebo případně kontrolní orgány či kontrolní subjekty vydat certifikát každému hospodářskému subjektu nebo skupině hospodářských subjektů, které oznámily svou činnost a jsou v souladu s uvedeným nařízením. K potvrzení, že ekologické živočišné produkty jsou vyprodukovány bez použití antibiotik, by hospodářský subjekt nebo skupina hospodářských subjektů měly mít možnost požádat uvedené příslušné orgány nebo případně kontrolní orgány či kontrolní subjekty o vydání doplňkového certifikátu. Měl by být stanoven vzor tohoto doplňkového certifikátu.

(3)

V zájmu srozumitelnosti a právní jistoty by se toto nařízení mělo použít od data použitelnosti nařízení (EU) 2018/848,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Doplňkový certifikát pro účely vývozu potvrzující, že v ekologické produkci živočišných produktů nebyla použita antibiotika

Na žádost hospodářského subjektu nebo skupiny hospodářských subjektů, které již jsou držiteli certifikátu uvedeného v článku 35 nařízení (EU) 2018/848, relevantní příslušný orgán nebo v příslušných případech relevantní kontrolní orgán či kontrolní subjekt vydá doplňkový certifikát potvrzující, že daný hospodářský subjekt nebo daná skupina hospodářských subjektů vyprodukovaly ekologické živočišné produkty bez použití antibiotik, je-li takový certifikát nezbytný pro účely vývozu těchto produktů z Unie. Vzor doplňkového certifikátu je uveden v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2022.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. října 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 150, 14.6.2018, s. 1.


PŘÍLOHA

DOPLŇKOVÝ CERTIFIKÁT PRO ÚČELY VÝVOZU POTVRZUJÍCÍ, ŽE V EKOLOGICKÉ PRODUKCI ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ NEBYLA POUŽITA ANTIBIOTIKA

1.

Číslo dokumentu:

2.

(zaškrtněte odpovídající informace)

Hospodářský subjekt

Skupina hospodářských subjektů

3.

Název a adresa hospodářského subjektu nebo skupiny hospodářských subjektů:

4.

Název a adresa příslušného orgánu nebo případně kontrolního orgánu nebo kontrolního subjektu hospodářského subjektu nebo skupiny hospodářských subjektů a číselný kód v případě kontrolního orgánu nebo kontrolního subjektu:

5.

Číslo dokumentu certifikátu vydaného hospodářskému subjektu nebo skupině hospodářských subjektů podle článku 35 nařízení (EU) 2018/848 v souladu s přílohou VI uvedeného nařízení:

Tento certifikát se vydává za účelem potvrzení, že hospodářský subjekt nebo skupina hospodářských subjektů (zaškrtněte odpovídající informace) vyprodukoval/a následující ekologické živočišné produkty bez použití antibiotik:

1.

………………….

2.

………………….

3.

………………….

6.

Datum, místo:

Jméno a podpis jménem vydávajícího příslušného orgánu, případně kontrolního orgánu nebo kontrolního subjektu:

7.

Doplňkový certifikát platný od ………. [doplňte datum] do ………. [doplňte datum]


27.12.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 461/5


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/2305

ze dne 21. října 2021,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 o pravidla týkající se toho, ve kterých případech a za jakých podmínek jsou ekologické produkty a produkty z přechodného období osvobozeny od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly, o pravidla týkající se místa úředních kontrol u těchto produktů, a kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2123 a (EU) 2019/2124

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (1), a zejména na čl. 48 písm. h) a čl. 51 odst. 1 písm. a), čl. 53 odst. 1 písm. a) a e) a čl. 77 odst. 1 písm. k) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 45 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 (2) mají být úřední kontroly v členských státech za účelem ověření souladu s podmínkami a opatřeními pro dovoz produktů, které mají být uvedeny na trh v Unii jako ekologické produkty nebo produkty z přechodného období, do Unie prováděny na stanovištích hraniční kontroly v souladu s čl. 47 odst. 1 nařízení (EU) 2017/625.

(2)

V čl. 47 odst. 1 nařízení (EU) 2017/625 jsou stanoveny kategorie zvířat a zboží vstupujících do Unie ze třetích zemí, u nichž mají příslušné orgány provádět úřední kontroly na stanovištích hraniční kontroly v místě prvního vstupu do Unie. Ekologické produkty a produkty z přechodného období uvedené v čl. 45 odst. 5 nařízení (EU) 2018/848 spadají na základě uvedeného ustanovení nařízení (EU) 2018/848 do kategorií zvířat a zboží uvedených v čl. 47 odst. 1 písm. f) nařízení (EU) 2017/625. Kromě toho mohou ekologické produkty a produkty z přechodného období spadat do kategorií zvířat a zboží uvedených v čl. 47 odst. 1 písm. f) nařízení (EU) 2017/625 rovněž na základě aktů nebo pravidel uvedených ve zmíněném ustanovení, s výjimkou čl. 45 odst. 5 nařízení (EU) 2018/848. Podobně mohou ekologické produkty a produkty z přechodného období rovněž spadat do kategorií zvířat a zboží uvedených v čl. 47 odst. 1 písm. a) až e) nařízení (EU) 2017/625, pokud splňují příslušné požadavky.

(3)

V souladu s čl. 48 písm. h) nařízení (EU) 2017/625 mohou být zvířata a zboží, které představují nízké riziko nebo nepředstavují žádné konkrétní riziko, osvobozeny od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly. Ustanovení čl. 3 bodu 24 nařízení (EU) 2017/625 definuje „riziko“ odkazem na nepříznivé účinky na zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, na dobré životní podmínky zvířat nebo na životní prostředí, avšak nikoli ve vztahu ke kvalitě potravin. Ekologické produkty a produkty z přechodného období vstupující do Unie mohou být považovány za produkty, které představují nízké riziko nebo nepředstavují žádné konkrétní riziko pro zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, dobré životní podmínky zvířat nebo pro životní prostředí, pokud nespadají do kategorií zvířat a zboží, na něž se vztahují úřední kontroly na stanovištích hraniční kontroly podle čl. 47 odst. 1 písm. a) až e) nařízení (EU) 2017/625, nebo do kategorií zvířat a zboží uvedených v čl. 47 odst. 1 písm. f) nařízení (EU) 2017/625, pro jejichž vstup do Unie byly stanoveny podmínky nebo opatření v souladu s článkem 126 či 128 nařízení (EU) 2017/625, nebo v souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 písm. a) až h) a j) zmíněného nařízení, jež požadují, aby byl při vstupu zvířat a zboží do Unie ověřen soulad s těmito podmínkami nebo opatřeními. Je proto vhodné vyjmout takové produkty z úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly.

(4)

Úřední kontroly ekologických produktů a produktů z přechodného období určených k uvedení na trh Unie, které jsou osvobozeny od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly v souladu s tímto nařízením, by měly být prováděny v místě propuštění do volného oběhu v Unii. Členské státy by měly informovat Komisi o místech propuštění do volného oběhu, kde se tyto kontroly provádějí. Komise by měla seznam míst propuštění do volného oběhu aktualizovat v obchodním řídicím a expertním systému (TRACES) uvedeném v čl. 133 odst. 4 nařízení (EU) 2017/625.

(5)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2123 (3) umožňuje příslušným orgánům na stanovištích hraniční kontroly povolit provádění kontrol totožnosti a fyzických kontrol na jiném kontrolním místě, než je stanoviště hraniční kontroly, u zásilek rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů uvedených v čl. 47 odst. 1 písm. c) a e) nařízení (EU) 2017/625 a u zásilek potravin a krmiv jiného než živočišného původu, na něž se vztahují opatření stanovená akty uvedenými v čl. 47 odst. 1 písm. d), e) a f) uvedeného nařízení. Obdobně nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2123 umožňuje příslušným orgánům provádět kontroly dokladů dálkově mimo stanoviště hraniční kontroly u zásilek rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů uvedených v čl. 72 odst. 1 a čl. 74 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 (4). Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2123 se však nevztahuje na zásilky rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů uvedených v čl. 47 odst. 1 písm. c) a e) nařízení (EU) 2017/625, pokud se jedná o ekologické produkty nebo produkty z přechodného období, na něž se vztahují úřední kontroly na stanovištích hraniční kontroly podle čl. 45 odst. 5 nařízení (EU) 2018/848.

(6)

Aby se zajistilo uplatňování nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2123 na zásilky rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů uvedených v čl. 47 odst. 1 písm. c) a e) nařízení (EU) 2017/625, které jsou ekologickými produkty nebo produkty z přechodného období, na něž se vztahují úřední kontroly na stanovištích hraniční kontroly podle čl. 45 odst. 5 nařízení (EU) 2018/848, je nezbytné rozšířit jeho oblast působnosti. Dále by do nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2123 měla být zavedena ustanovení týkající se toho, ve kterých případech a za jakých podmínek mohou být prováděny kontroly totožnosti a fyzické kontroly na jiném kontrolním místě, než je stanoviště hraniční kontroly u zásilek některých produktů, na něž se vztahují úřední kontroly na stanovištích hraniční kontroly podle čl. 45 odst. 5 nařízení (EU) 2018/848.

(7)

Aby se usnadnila rychlá manipulace se zvířaty a zbožím vstupujícími do Unie, mělo by být příslušným orgánům na stanovištích hraniční kontroly umožněno schválit další přepravu na místo konečného určení dříve, než jsou k dispozici výsledky laboratorních analýz a testů zásilek rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů uvedených v čl. 47 odst. 1 písm. c) a e) nařízení (EU) 2017/625, v souladu s kapitolou II nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2124 (5), včetně případů, kdy jsou tímto zbožím ekologické produkty nebo produkty z přechodného období, na něž se vztahují úřední kontroly na stanovištích hraniční kontroly podle čl. 45 odst. 5 nařízení (EU) 2018/848.

(8)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2123 a (EU) 2019/2124 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(9)

V zájmu jasnosti a právní jistoty by se toto nařízení mělo použít od data použitelnosti nařízení (EU) 2018/848,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Tímto nařízením se stanoví pravidla:

a)

týkající se toho, ve kterých případech a za jakých podmínek jsou určité ekologické produkty a produkty z přechodného období vstupující do Unie, které představují nízké riziko nebo nepředstavují žádné konkrétní riziko pro zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, dobré životní podmínky zvířat nebo pro životní prostředí, osvobozeny od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly prováděných za účelem ověření souladu s pravidly ekologické produkce a označování ekologických produktů;

b)

pro místo, kde mají být provedeny úřední kontroly u produktů uvedených v písmenu a), které jsou určeny k uvedení na trh Unie, a

c)

týkající se změn nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2123 a (EU) 2019/2124.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1.

„ekologickým produktem“ produkt podle definice v čl. 3 bodě 2 nařízení (EU) 2018/848;

2.

„produktem z přechodného období“ produkt podle definice v čl. 3 bodě 7 nařízení (EU) 2018/848.

Článek 3

Ekologické produkty a produkty z přechodného období osvobozené od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly

Níže uvedené ekologické produkty a produkty z přechodného období vstupující do Unie se osvobozují od úředních kontrol na stanovišti hraniční kontroly v místě prvního vstupu do Unie:

a)

ekologické produkty a produkty z přechodného období jiné než produkty, které náleží do kategorií zvířat a zboží uvedených v čl. 47 odst. 1 písm. a) až e) nařízení (EU) 2017/625, a

b)

ekologické produkty a produkty z přechodného období náležející do kategorie zvířat a zboží uvedené v čl. 47 odst. 1 písm. f) nařízení (EU) 2017/625 jiné než produkty, pro jejichž vstup do Unie byly stanoveny podmínky nebo opatření akty přijatými v souladu s článkem 126 nebo 128 nařízení (EU) 2017/625, nebo pro jejichž vstup do Unie byly stanoveny podmínky nebo opatření v souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 písm. a) až h) a j) uvedeného nařízení.

Článek 4

Místo úředních kontrol u ekologických produktů a produktů z přechodného období osvobozených od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly

1.   U ekologických produktů a produktů z přechodného období uvedených v článku 3, které jsou určeny k uvedení na trh Unie, provedou příslušné orgány úřední kontroly v místech propuštění do volného oběhu v členském státě, v němž je zásilka propuštěna do volného oběhu v Unii.

2.   Členské státy informují Komisi o místech propuštění do volného oběhu, kde příslušné orgány provádějí úřední kontroly v souladu s odstavcem 1, a uvedou jejich název, adresu a kontaktní údaje.

Komise seznam uvedených míst propuštění do volného oběhu aktualizuje v obchodním řídicím a expertním systému (TRACES).

3.   Členské státy zajistí, aby příslušné orgány v místech propuštění do volného oběhu uvedených v odstavci 1 měly k dispozici technologie a vybavení nezbytné pro účinné fungování systému TRACES.

Článek 5

Změna nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2123

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2123 se mění takto:

1.

v článku 1 se odstavec 1 mění takto:

a)

písmeno a) mění takto:

i)

vkládá se nový bod ia), který zní:

„ia)

zásilek rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů uvedených v bodě i), na něž se vztahují úřední kontroly na stanovištích hraniční kontroly podle čl. 45 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 (*);

(*)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (Úř. věst. L 150, 14.6.2018, s. 1).“;"

ii)

bod ii) se nahrazuje tímto:

„ii)

zásilek potravin a krmiv jiného než živočišného původu, jež podléhají opatřením stanoveným v aktech uvedených v čl. 47 odst. 1 písm. d), e) a f) nařízení (EU) 2017/625, včetně těch, na něž se vztahují úřední kontroly na stanovištích hraniční kontroly podle čl. 45 odst. 5 nařízení (EU) 2018/848;“

b)

písmeno b) se nahrazuje tímto:

„b)

kontroly dokladů dálkově mimo stanoviště hraniční kontroly u zásilek:

i)

rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů uvedených v čl. 72 odst. 1 a čl. 74 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031;

ii)

rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů uvedených v bodě i), na něž se vztahují úřední kontroly na stanovištích hraniční kontroly podle čl. 45 odst. 5 nařízení (EU) 2018/848.“;

2.

před kapitolu I se vkládá nový článek 1a, který zní:

„Článek 1a

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1.

„kontrolami bezpečnosti potravin a krmiv“ úřední kontroly prováděné za účelem ověření souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 písm. a) a c) nařízení (EU) 2017/625;

2.

„fytosanitárními kontrolami“ úřední kontroly prováděné za účelem ověření souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 písm. g) nařízení (EU) 2017/625;

3.

„kontrolami ekologické produkce“ úřední kontroly uvedené v čl. 6 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2306 (*).

(*)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2021/2306 ze dne 21. října 2021, kterým se doplňuje nařízení (EU) 2018/848 Evropského parlamentu a Rady, pokud jde o pravidla pro úřední kontroly zásilek ekologických produktů a produktů z přechodného období určených pro dovoz do Unie a pravidla pro potvrzení o kontrole (Úř. věst. L 461, 27.12.2021, s. 13).“;"

3.

článek 2 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se uvozující věta nahrazuje tímto:

„Kontroly totožnosti a fyzické kontroly za účelem ověření souladu s pravidly Unie pro bezpečnost potravin, bezpečnost krmiv a ochranná opatření proti škodlivým organismům rostlin mohou být prováděny na jiném kontrolním místě, než je stanoviště hraniční kontroly, pokud jsou splněny tyto podmínky:“;

b)

doplňuje se nový odstavec 4, který zní:

„4.   Příslušné orgány mohou provádět níže uvedené úřední kontroly na jiném kontrolním místě, uvedeném ve společném zdravotním vstupním dokladu, než je stanoviště hraniční kontroly, pokud v kolonce 30 potvrzení o kontrole uvedeného v článku 5 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/2306 (dále jen „potvrzení o kontrole“) nebyla zaškrtnuta možnost „zásilka nemůže být propuštěna do volného oběhu:

a)

fytosanitární kontroly v podobě kontrol totožnosti a fyzických kontrol u zásilek rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. a) bodě ia) tohoto nařízení;

b)

kontroly bezpečnosti potravin a krmiv v podobě kontrol totožnosti a fyzických kontrol u zásilek potravin a krmiv jiného než živočišného původu uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. a) bodě ii) tohoto nařízení, na něž se vztahují úřední kontroly na stanovištích hraniční kontroly podle čl. 45 odst. 5 nařízení (EU) 2018/848.“;

4.

vkládá se nový článek 2a, který zní:

„Článek 2a

Podmínky pro provádění kontrol ekologické produkce v podobě kontrol totožnosti a fyzických kontrol na jiných kontrolních místech, než jsou stanoviště hraniční kontroly, u zásilek některých produktů, na něž se vztahují úřední kontroly na stanovištích hraniční kontroly podle čl. 45 odst. 5 nařízení (EU) 2018/848

1.   Příslušné orgány mohou provádět kontroly ekologické produkce v podobě kontrol totožnosti a fyzických kontrol u zásilek rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. a) bodě ia) a u zásilek potravin a krmiv jiného než živočišného původu uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. a) bodě ii), na něž se vztahují úřední kontroly na stanovištích hraniční kontroly podle čl. 45 odst. 5 nařízení (EU) 2018/848, na jiném kontrolním místě, uvedeném v potvrzení o kontrole, než je stanoviště hraniční kontroly, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a)

kontrolní místo, kde mají být provedeny kontroly ekologické produkce v podobě kontrol totožnosti a fyzických kontrol, bylo uvedeno v potvrzení o kontrole buď provozovatelem odpovědným za zásilku při oznamování s předstihem v souladu s čl. 3 odst. 1 prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/2307 (*), nebo příslušným orgánem na stanovišti hraniční kontroly;

b)

výsledek kontrol ekologické produkce v podobě kontrol dokladů provedených příslušnými orgány stanoviště hraniční kontroly je uspokojivý;

c)

příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly zaznamenaly do kolonky 26 potvrzení o kontrole své schválení přesunu zásilky na kontrolní místo;

d)

příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly zaznamenaly do společného zdravotního vstupního dokladu své schválení k přesunu zásilky na kontrolní místo ke kontrolám bezpečnosti potravin a krmiv v podobě kontrol totožnosti a fyzických kontrol nebo k fytosanitárním kontrolám v podobě kontrol totožnosti a fyzických kontrol;

e)

předtím, než zásilka opustí stanoviště hraniční kontroly, příslušný orgán na stanovišti hraniční kontroly odpovědný za kontroly ekologické produkce oznámí příslušnému orgánu na kontrolním místě odpovědnému za kontroly ekologické produkce příchod zásilky prostřednictvím předložení potvrzení o kontrole v obchodním řídicím a expertním systému (TRACES);

f)

provozovatel přepravil zásilku ze stanoviště hraniční kontroly na kontrolní místo pod celním dohledem, aniž by zboží bylo během přepravy vyloženo;

g)

provozovatel zajistil, aby zásilky rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. a) bodě ia) a potravin a krmiv jiného než živočišného původu uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. a) bodě ii), na něž se vztahují úřední kontroly na stanovištích hraniční kontroly podle čl. 45 odst. 5 nařízení (EU) 2018/848, byly při přepravě na kontrolní místo doprovázeny úředně ověřenou kopií potvrzení o kontrole;

h)

provozovatel uvedl referenční číslo potvrzení o kontrole v celním prohlášení podaném u celních orgánů pro účely přesunu zásilky na kontrolní místo a kopii uvedeného potvrzení uchoval, aby byla k dispozici celním orgánům, jak je uvedeno v článku 163 nařízení (EU) č. 952/2013.

2.   Požadavek, aby zásilku doprovázela úředně ověřená kopie potvrzení o kontrole uvedená v odst. 1 písm. g), se nepoužije, pokud bylo uvedené potvrzení vydáno v systému TRACES kontrolním orgánem nebo kontrolním subjektem ve třetí zemi v souladu s nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2021/2306 nebo pokud bylo nahráno do systému TRACES provozovatelem a pokud příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly zkontrolovaly, že odpovídá originálnímu potvrzení o kontrole.

(*)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2307 ze dne 21. října 2021, kterým se stanoví pravidla pro dokumenty a oznámení požadované pro ekologické produkty a produkty z přechodného období určené pro dovoz do Unie (Úř. věst. L 461, 27.12.2021, s. 30).“;"

5.

článek 3 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se úvodní text nahrazuje tímto:

„Kontroly totožnosti a fyzické kontroly u zásilek potravin a krmiv jiného než živočišného původu uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. a) bodě ii) mohou být prováděny příslušnými orgány na jiném kontrolním místě, než je stanoviště hraniční kontroly, pokud platí jedno z následujícího:“;

b)

doplňují se nové odstavce 3 a 4, které znějí:

„3.   Příslušné orgány mohou provádět kontroly totožnosti a fyzické kontroly u zásilek potravin a krmiv jiného než živočišného původu uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. a) bodě ii), na něž se vztahují úřední kontroly na stanovištích hraniční kontroly podle čl. 45 odst. 5 nařízení (EU) 2018/848, na jiném kontrolním místě, než je stanoviště hraniční kontroly, pokud, společně s jednou z podmínek stanovených v odstavci 1 tohoto článku, platí toto:

a)

provozovatel odpovědný za zásilku požádal o přesun na kontrolní místo jak ke kontrolám bezpečnosti potravin a krmiv v podobě kontrol totožnosti a fyzických kontrol, tak ke kontrolám ekologické produkce v podobě kontrol totožnosti a fyzických kontrol;

b)

v případě, že je zásilka příslušnými orgány stanoviště hraniční kontroly vybrána jak ke kontrolám bezpečnosti potravin a krmiv v podobě kontrol totožnosti a fyzických kontrol, tak ke kontrolám ekologické produkce v podobě kontrol totožnosti a fyzických kontrol, příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly v souvislosti se všemi uvedenými kontrolami takový přesun schválily nebo o něm rozhodly, podle toho, co je relevantní. Uvedené kontroly se provedou na stejném kontrolním místě, které musí být určeno pro kategorii zboží v zásilce a nacházet se v členském státě, v němž má být zásilka propuštěna do volného oběhu.

4.   Pokud se zásilky přesunují na kontrolní místo v souladu s odstavcem 3, příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly odpovědné za kontroly bezpečnosti potravin a krmiv zaznamenají uvedený přesun do společného zdravotního vstupního dokladu a příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly odpovědné za kontroly ekologické produkce zaznamenají uvedený přesun do potvrzení o kontrole.“;

6.

článek 4 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se doplňuje nové písmeno c), které zní:

„c)

rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů uvedených v písmenech a) a b), na něž se vztahují úřední kontroly na stanovištích hraniční kontroly podle čl. 45 odst. 5 nařízení (EU) 2018/848.“;

b)

doplňují se nové odstavce 4 a 5, které znějí:

„4.   U rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů uvedených v odst. 1 písm. c) mohou být kontroly totožnosti a fyzické kontroly prováděny příslušnými orgány na jiném kontrolním místě, než je stanoviště hraniční kontroly, pokud, společně s jednou z podmínek stanovených v odstavci 2, platí toto:

a)

provozovatel odpovědný za zásilku požádal o přesun na kontrolní místo jak k fytosanitárním kontrolám v podobě kontrol totožnosti a fyzických kontrol, tak ke kontrolám ekologické produkce v podobě kontrol totožnosti a fyzických kontrol;

b)

v případě, že je zásilka příslušnými orgány stanoviště hraniční kontroly vybrána jak k fytosanitárním kontrolám v podobě kontrol totožnosti a fyzických kontrol, tak ke kontrolám ekologické produkce v podobě kontrol totožnosti a fyzických kontrol, příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly v souvislosti se všemi uvedenými kontrolami takový přesun schválily nebo o něm rozhodly, podle toho, co je relevantní. Uvedené kontroly se provedou na stejném kontrolním místě, které musí být určeno pro kategorii zboží v zásilce a nacházet se v členském státě, v němž má být zásilka propuštěna do volného oběhu.

5.   Pokud se zásilky přesouvají na kontrolní místo v souladu s odstavcem 4, příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly odpovědné za fytosanitární kontroly zaznamenají uvedený přesun do společného zdravotního vstupního dokladu a příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly odpovědné za kontroly ekologické produkce zaznamenají uvedený přesun do potvrzení o kontrole.“;

7.

v článku 6 se doplňuje nový odstavec 6, který zní:

„6.   U zásilek přesouvaných na kontrolní místo k provedení kontrol ekologické produkce v podobě kontrol totožnosti a fyzických kontrol příslušné orgány kontrolního místa:

a)

potvrdí příchod zásilky příslušným orgánům stanoviště hraniční kontroly odpovědným za kontroly ekologické produkce prostřednictvím systému TRACES;

b)

zaznamenají do potvrzení o kontrole výsledek kontrol ekologické produkce v podobě kontrol totožnosti a fyzických kontrol a rozhodnutí o zásilce v souladu s čl. 6 odst. 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/2306.“;

8.

v článku 7 se návětí nahrazuje tímto:

„Kontroly dokladů u zásilek rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. b) vstupujících do Unie mohou provádět:“;

9.

článek 8 se mění takto:

a)

v odst. 1 písm. a) se doplňuje nový bod v), který zní:

„v)

potvrzení o kontrole uvedeného v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/2306 u rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů uvedených v čl. 4 odst. 1 písm. c) tohoto nařízení.“;

b)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Pokud mají být zásilky rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů přepraveny provozovatelem na kontrolní místo za účelem provedení kontrol totožnosti a fyzických kontrol, použijí se ustanovení článků 2, 2a, 4 a 5.“

Článek 6

Změna nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2124

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2124 se mění takto:

1.

v čl. 1 odst. 1 písm. a) se vkládá nový bod, který zní:

„iia)

rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v bodech i) a ii), na něž se vztahují úřední kontroly na stanovištích hraniční kontroly podle čl. 45 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 (*);

(*)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (Úř. věst. L 150, 14.6.2018, s. 1).“;"

2.

v čl. 6 odst. 3 se návětí nahrazuje tímto:

„Provozovatel odpovědný za zásilku zajistí, aby obal nebo dopravní prostředek zásilek rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. a) bodech i), ii) a iia) byl uzavřen nebo zapečetěn tak, aby během přepravy do zařízení pro další přepravu a skladování v něm:“.

Článek 7

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2022.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. října 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (Úř. věst. L 150, 14.6.2018, s. 1).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2123 ze dne 10. října 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o pravidla týkající se toho, ve kterých případech a za jakých podmínek mohou být kontroly totožnosti a fyzické kontroly u určitého zboží prováděny na kontrolních místech a ve kterých případech a za jakých podmínek mohou být kontroly dokladů prováděny dálkově mimo stanoviště hraniční kontroly (Úř. věst. L 321, 12.12.2019, s. 64).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (Úř. věst. L 317, 23.11.2016, s. 4).

(5)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2124 ze dne 10. října 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o pravidla pro úřední kontroly zásilek zvířat a zboží v režimu tranzitu, překládky a další přepravy přes území Unie, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 798/2008, (ES) č. 1251/2008, (ES) č. 119/2009, (EU) č. 206/2010, (EU) č. 605/2010, (EU) č. 142/2011, (EU) č. 28/2012, prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/759 a rozhodnutí Komise 2007/777/ES (Úř. věst. L 321, 12.12.2019, s. 73).


27.12.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 461/13


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/2306

ze dne 21. října 2021,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 o pravidla týkající se úředních kontrol zásilek ekologických produktů a produktů z přechodného období určených k dovozu do Unie a o pravidla týkající se potvrzení o kontrole

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (1), a zejména na čl. 38 odst. 8 písm. a) bod ii), čl. 46 odst. 7 písm. b), čl. 48 odst. 4 a čl. 57 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 45 odst. 1 nařízení (EU) 2018/848 může být produkt dovezen ze třetí země s cílem uvést ho na trh v Unii jako ekologický produkt nebo jako produkt z přechodného období, pokud daný produkt splňuje pravidla Unie týkající se ekologické produkce nebo rovnocenná pravidla produkce a kontroly třetí země podle článku 48 uvedeného nařízení, která byla uznána podle čl. 33 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (2), nebo prošel kontrolami ze strany kontrolního orgánu nebo kontrolního subjektu podle čl. 57 nařízení (EU) 2018/848, který byl uznán podle čl. 33 odst. 3 nařízení (ES) č. 834/2007.

(2)

Aby příslušné orgány v členských státech mohly ověřit soulad dovážených produktů s nařízením (EU) 2018/848, měla by být každá zásilka opatřena potvrzením o kontrole, které po provedení příslušných ověření vydá kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt v třetí zemi. Tato ověření by měla vždy zahrnovat kontrolu dokladů a v závislosti na riziku také fyzickou kontrolu zásilky.

(3)

Je nezbytné stanovit pravidla týkající se obsahu potvrzení o kontrole, způsobu jeho vydávání a technických prostředků použitých k jeho vydání. Tato pravidla by se měla rovněž vztahovat na povinnosti příslušných orgánů v členských státech týkající se výpisu z potvrzení o kontrole.

(4)

Úřední kontroly produktů, které mají být uvedeny na trh Unie jako ekologické produkty nebo produkty z přechodného období, prováděné za účelem ověření jejich shody s nařízením (EU) 2018/848 jsou součástí úředních kontrol prováděných podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 (3).

(5)

Je nezbytné stanovit dodatečná pravidla s cílem vyjasnit kritéria a podmínky pro výkon úředních kontrol před propuštěním ekologických produktů a produktů z přechodného období, které podléhají úředním kontrolám na stanovištích hraniční kontroly, do volného oběhu v Unii podle čl. 45 odst. 5 nařízení (EU) 2018/848. Tato pravidla by se měla vztahovat také na produkty osvobozené od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2305 (4).

(6)

Měla by být stanovena některá zvláštní pravidla pro úřední kontroly, pokud jde o zásilky propuštěné do zvláštního celního režimu.

(7)

Vedle toho by měly být stanoveny povinnosti kontrolních orgánů a kontrolních subjektů vydávajících potvrzení o kontrole v případech nedostupnosti systému Traces uvedeného v bodu 36 čl. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1715 (5).

(8)

Dále je nezbytné stanovit pravidla týkající se situací, kdy jsou příslušné orgány, kontrolní orgány nebo kontrolní subjekty ve třetích zemích povinny provést vyšetřování po oznámení případů podezření na nedodržení nebo zjištěného nedodržení nařízení (EU) 2018/848, které byly identifikovány během ověřování zásilky příslušným orgánem členských států.

(9)

Použití kvalifikované elektronické pečeti v systému Traces pro vydání potvrzení o kontrole ve třetích zemích a pro schválení tohoto potvrzení a výpisů z něj příslušnými orgány členských států nemusí být do 1. července 2022 proveditelné. Je proto nezbytné stanovit přechodná ustanovení pro používání ručně podepsaných papírových potvrzení o kontrole a výpisů z nich, která budou platit do 30. června 2022 jako alternativa k používání elektronických potvrzení o kontrole a výpisů z nich, opatřených kvalifikovanou elektronickou pečetí.

(10)

V současné době jsou pravidla týkající se potvrzení o kontrole a výpisů z něj pro účely nařízení (ES) č. 834/2007 stanovena v nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 (6). Protože toto nařízení a prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2307 (7) stanovují pravidla pro účely nařízení (EU) 2018/848, nařízení (ES) č. 1235/2008 by mělo být zrušeno.

(11)

V zájmu jasnosti a právní jistoty by se toto nařízení mělo použít od data použitelnosti nařízení (EU) 2018/848,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Tímto nařízením se stanoví pravidla pro:

a)

ověřování zásilek produktů, které mají být uvedeny na trh v Unii jako ekologické produkty nebo produkty z přechodného období, ve třetích zemích a vydání potvrzení o kontrole;

b)

úřední kontroly produktů vstupujících do Unie ze třetích zemí, které mají být uvedeny na trh Unie jako ekologické produkty nebo produkty z přechodného období;

c)

opatření v případě podezření na nesoulad nebo zjištěného nesouladu s nařízením (EU) 2018/848, která mají přijmout příslušné orgány, kontrolní orgány a kontrolní subjekty ve třetích zemích.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1)

„zásilkou“ zásilka ve smyslu čl. 3 bodu 37 nařízení (EU) 2017/625, obsahující produkty, které mají být uvedeny na trh Unie jako ekologické produkty nebo produkty z přechodného období; v případě ekologických produktů a produktů z přechodného období vyňatých z úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly v souladu s nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2021/2305 se však tímto termínem rozumí množství produktů pod jedním nebo více kódy kombinované nomenklatury, na které se vztahuje jediné potvrzení o kontrole a které jsou přepravované jedním dopravním prostředkem a dovážené ze stejné třetí země;

2)

„stanovištěm hraniční kontroly“ stanoviště hraniční kontroly ve smyslu čl. 3 bodu 38 nařízení (EU) 2017/625;

3)

„místem propuštění do volného oběhu“ místo propuštění do volného oběhu, pokud se úřední kontroly ekologických produktů nebo produktů z přechodného období vyňatých z úředních kontrol provádějí na stanovištích hraniční kontroly podle nařízení v přenesené působnosti (EU) 2021/2305;

4)

„kontrolním místem“ kontrolní místo jiné než stanoviště hraniční kontroly podle čl. 53 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2017/625;

5)

„kontrolou dokladů“ kontrola dokladů ve smyslu čl. 3 bodu 41 nařízení (EU) 2017/625;

6)

„kontrolou totožnosti“ kontrola totožnosti ve smyslu čl. 3 bodu 42 nařízení (EU) 2017/625;

7)

„fyzickou kontrolou“ fyzická kontrola ve smyslu čl. 3 bodu 43 nařízení (EU) 2017/625;

8)

„kvalifikovanou elektronickou pečetí“ kvalifikovaná elektronická pečeť ve smyslu čl. 3 bodu 27 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 (8).

Článek 3

Ověřování ve třetích zemích

1.   Příslušný kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt uznaný v souladu s článkem 46 nařízení (EU) 2018/848 zásilku ověří v souladu s článkem 16 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1698 (9).

2.   Pro účely článků 48 a 57 nařízení (EU) 2018/848 ověřuje příslušný kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt zásilku z hlediska shody s požadavky stanovenými v nařízení (ES) č. 834/2007 a normami produkce a kontrolními opatřeními, která byla uznána jako rovnocenná. Součástí takového ověření jsou systematické kontroly dokladů a případně – v závislosti na posouzení rizika – fyzické kontroly, předtím, než zásilka opustí třetí zemi, z níž se uskutečňuje vývoz nebo která je zemí původu zboží.

3.   Pro účely odstavců 2 až 5 se příslušným kontrolním orgánem nebo kontrolním subjektem rozumí:

a)

kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt, jak je uveden v článku 57 nařízení (EU) 2018/848, který byl uznán pro dotčené produkty a pro třetí zemi, v níž mají produkty svůj původ nebo – v příslušných případech – v níž se uskutečnila poslední operace pro účely přípravy, nebo

b)

kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt, který byl určen příslušným orgánem uznané třetí země podle článku 48 nařízení (EU) 2018/848, kde mají dotčené produkty svůj původ nebo případně v níž byla provedena poslední činnost za účelem přípravy.

4.   Ověření uvedené v odstavci 2 provádí:

a)

kontrolní orgán či kontrolní subjekt producenta nebo zpracovatele dotčeného produktu nebo

b)

pokud se hospodářský subjekt nebo skupina hospodářských subjektů provádějící poslední operaci za účelem přípravy ve smyslu čl. 3 bodu 44 nařízení (EU) 2018/848 liší od výrobce nebo zpracovatele produktu, kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt hospodářského subjektu nebo skupiny hospodářských subjektů provádějících poslední operaci za účelem přípravy.

5.   Kontrolami dokladů uvedených v odstavci 2 se ověří:

a)

sledovatelnost produktů a složek;

b)

že objem produktů obsažených v zásilce je v souladu s kontrolami hmotnostní bilance u příslušných hospodářských subjektů podle posouzení provedeného kontrolním orgánem nebo kontrolním subjektem;

c)

příslušné doklady o přepravě a obchodní doklady (včetně faktur) produktů;

d)

v případě zpracovaných produktů, že všechny ekologické složky těchto produktů byly vyrobeny hospodářskými subjekty nebo skupinami hospodářských subjektů, které obdržely ve třetí zemi certifikát od kontrolního orgánu či kontrolního subjektu uznaného v souladu s čl. 46 nebo uvedeného v článku 57 nařízení (EU) 2018/848 nebo od třetí země uznané v souladu s články 47 nebo 48 nařízení (EU) 2018/848, nebo byly vyrobeny a certifikovány v Unii v souladu s uvedeným nařízením.

Tyto kontroly dokladů vycházejí ze všech příslušných dokladů, včetně certifikátu hospodářských subjektů uvedených v čl. 45 odst. 1 písm. b) bodě i) nařízení (EU) 2018/848, záznamů o kontrolách, plánu produkce pro dotčený produkt a záznamů uchovávaných takovými hospodářskými subjekty nebo skupinami hospodářských subjektů, dostupných dokladů o dopravě, obchodních a finančních dokladů a jakýchkoli jiných dokladů, které kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt považuje za důležité.

Článek 4

Vydání potvrzení o kontrole

1.   Kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt, který zásilku ověřil v souladu s článkem 3, vydá potvrzení o kontrole v souladu s článkem 5 pro každou zásilku před tím, než zásilka opustí třetí zemi vývozu nebo původu.

2.   Pokud byl kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt uznán v souladu s článkem 46 nařízení (EU) č. 2018/848, vydává potvrzení o kontrole u zásilek obsahujících vysoce rizikové produkty podle článku 8 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/1698, pouze pokud má k dispozici úplnou dokumentaci sledovatelnosti a obdržel a posoudil výsledky analýz vzorků odebraných ze zásilky v souladu s čl. 16 odst. 6 tohoto nařízení v přenesené pravomoci.

Článek 5

Formát potvrzení o kontrole a využití systému Traces

1.   Kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt vydá potvrzení v obchodním řídicím a expertní systému (dále jen „systém Traces“) v souladu se vzorem a poznámkami uvedenými v příloze a vyplní kolonky 1 až 18 uvedeného potvrzení.

2.   Při vydávání potvrzení o kontrole nahraje kontrolní subjekt nebo kontrolní orgán do systému Traces všechny podklady, včetně:

a)

v příslušných případech výsledků analýz nebo testů provedených na odebraných vzorcích;

b)

obchodních a přepravních dokladů, jako je nákladní list, faktury a seznam obalů, a pokud byl uznán kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt v souladu s článkem 46 nařízení (EU) č. 2018/848, cestovní plán zpracovaný v souladu s čl. 16 odst. 5 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/1698.

3.   Potvrzení o kontrole se vydává v systému Traces a je opatřeno kvalifikovanou elektronickou pečetí.

Pokud nejsou v okamžiku vydání k dispozici informace týkající se počtu balení uvedených v kolonce 13 potvrzení o kontrole ani informace uvedené v kolonkách 16 a 17 tamtéž, ani dokumenty uvedené v odstavci 2, musí být připojeny nebo aktualizovány v potvrzení o kontrole do deseti dnů od jeho vydání a v každém případě dříve, než bude ověřeno a schváleno příslušným orgánem v souladu s článkem 6.

4.   Potvrzení o kontrole se vypracuje:

a)

v úředním jazyku nebo jednom z úředních jazyků členského státu, kde se nachází stanoviště hraniční kontroly v místě vstupu do Unie, pokud se jedná o produkty, které podléhají úředním kontrolám na stanovišti hraniční kontroly;

b)

v úředním jazyku nebo jednom z úředních jazyků členského státu, kde má být zásilka propuštěna do volného oběhu, pokud jde o produkty vyňaté z úředních kontrol na stanovišti hraniční kontroly v souladu s nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2021/2305.

5.   Odchylně od odstavce 4 může členský stát souhlasit s tím, aby byla potvrzení vyhotovena v jiném úředním jazyce Unie a, je-li to nezbytné, opatřena ověřeným překladem.

Článek 6

Úřední kontroly zásilek

1.   Příslušný orgán na stanovišti hraniční kontroly nebo případně na místě propuštění do volného oběhu provádí úřední kontroly zásilek za účelem ověření souladu s nařízením (EU) 2018/848 takto:

a)

kontroly dokladů u všech zásilek;

b)

namátkové kontroly totožnosti;

c)

fyzické kontroly s četností, která závisí na pravděpodobnosti nesouladu s nařízením (EU) 2018/848.

Kontroly dokladů zahrnují přezkoumání potvrzení o kontrole, všech ostatních podkladů podle článku 5 a případně výsledků analýz nebo zkoušek provedených na odebraných vzorcích.

V případě, že potvrzení o kontrole vyžaduje opravy čistě administrativní nebo redakční povahy, může příslušný orgán uznat, že kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt, který vydal potvrzení o kontrole, aktualizuje informace v systému Traces nahrazením dokumentu v souladu s dostupným postupem v systému Traces, aniž by v původním potvrzení byly upraveny informace o identifikaci zásilky, její sledovatelnosti a zárukách.

2.   U zásilek vysoce rizikových produktů uvedených v článku 8 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/1698 provádí příslušný orgán uvedený v odstavci 1 tohoto článku systematické kontroly totožnosti a fyzické kontroly, odebere alespoň jeden reprezentativní vzorek z dotčených zásilek a zkontroluje dokumentaci uvedenou v čl. 16 odst. 6 uvedeného nařízení. Příslušný orgán stanoví postup odběru reprezentativních vzorků vhodný pro danou kategorii, množství a balení produktu.

3.   Po ověření uvedeném v odstavci 1 a případně v odstavci 2 přijme příslušný orgán rozhodnutí o každé zásilce. Rozhodnutí o zásilce se zaznamená do kolonky 30 v potvrzení o kontrole v souladu se vzorem a poznámkami uvedenými v příloze a uvede se jedna z těchto možností:

a)

zásilka může být propuštěna do volného oběhu jako zásilka ekologická;

b)

zásilka může být propuštěna do volného oběhu jako zásilka produktů z přechodného období;

c)

zásilka může být propuštěna do volného oběhu jako konvenční;

d)

zásilka nemůže být propuštěna do volného oběhu;

e)

část zásilky může být propuštěna do volného oběhu s výpisem z potvrzení o kontrole.

Příslušný orgán podepisuje potvrzení o kontrole v systému Traces kvalifikovanou elektronickou pečetí.

4.   Na produkty, které podléhají úředním kontrolám na stanovištích hraniční kontroly,

a)

se kromě pravidel týkajících se použití společného zdravotního vstupního dokladu příslušnými orgány na stanovištích hraniční kontroly v souladu s čl. 56 odst. 3 písm. b) bodem i) nařízení (EU) 2017/625 a na kontrolních místech v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2123 (10) a s pravidly o rozhodování o zásilkách stanovenými v článku 55 nařízení (EU) 2017/625, vztahuje také odstavec 3.

b)

kontroly dokladů uvedené v odst. 1 písm. a) lze provádět dálkově mimo stanoviště hraniční kontroly u některých ekologických produktů a produktů z přechodného období v souladu s články 7 a 8 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2123;

c)

kontroly totožnosti a fyzické kontroly uvedené v odst. 1 písm. b) a c) lze provádět na kontrolních místech u některých ekologických produktů a produktů z přechodného období v souladu s články 2 až 6 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2123.

5.   Rozhodnutí o zásilkách přijatá v souladu s článkem 55 nařízení (EU) 2017/625 odkazují na jedno z označení uvedených v prvním pododstavci odstavce 3 tohoto článku. Pokud dovozce vyplnil kolonku 23 v potvrzení o kontrole, a tím požádal o propuštění do zvláštního celního režimu v souladu s čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení, příslušný celní režim se uvede v rozhodnutí o zásilkách v souladu s článkem 55 nařízení (EU) 2017/625.

Rozhodnutí zaznamenané v potvrzení o kontrole, podle kterého zásilka nebo její část nemůže být propuštěna do volného oběhu, musí být v systému Traces neprodleně oznámeno příslušnému orgánu, který provádí úřední kontroly s cílem ověřit shodu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 písm. a) až h) a písmeni j) nařízení (EU) 2017/625.

Pokud rozhodnutí uvedené ve společném zdravotním vstupním dokladu v souladu s článkem 55 nařízení (EU) č. 2017/625 uvádí, že zásilka nesplňuje pravidla uvedená v čl. 1 odst. 2 uvedeného nařízení, informuje příslušný orgán na stanovišti hraniční kontroly v systému Traces příslušný orgán, který přijal rozhodnutí v souladu s odstavcem 3 tohoto článku, aby aktualizoval potvrzení o kontrole. Vedle toho jakýkoliv příslušný orgán provádějící úřední kontroly s cílem ověřit soulad s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 písm. a) až h) a písmeni j) nařízení (EU) 2017/625 poskytuje v systému Traces všechny související informace, jako jsou výsledky laboratorní analýzy, příslušnému orgánu, který rozhodnutí přijal v souladu s odstavcem 3 tohoto článku, aby mohl v případě potřeby aktualizovat potvrzení o kontrole.

6.   V případě, že je do volného oběhu propuštěna pouze část zásilky, je zásilka před propuštěním do volného oběhu rozdělena do různých partií. Dovozce vyplní pro každou z partií výpis z potvrzení o kontrole a zadá jej do systému Traces v souladu s prováděcím nařízením (EU) 2021/2307. Příslušný orgán členského státu, kde má být partie propuštěna do volného oběhu, provede její ověření a podepíše výpis z potvrzení o kontrole v systému Traces kvalifikovanou elektronickou pečetí.

7.   U zásilek podléhajících úředním kontrolám na stanovištích hraniční kontroly podle odstavce 4 umožní celní orgány propuštění zásilky do volného oběhu pouze na základě předložení řádně dokončeného společného zdravotního vstupního dokladu v souladu s čl. 57 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) 2017/625 a potvrzení o kontrole podepsaného v souladu s odst. 6 tohoto článku, jenž uvádí, že zásilka může být propuštěna do volného oběhu.

Pokud je zásilka rozdělená do různých partií, celní orgány požadují předložení řádně dokončeného společného zdravotního vstupního dokladu v souladu s čl. 57 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) 2017/625 a výpisu z potvrzení o kontrole v souladu s prováděcím nařízením (EU) 2021/2307, ve kterém se v kolonce 12 uvádí, že daná partie může být propuštěna do volného oběhu.

Článek 7

Zvláštní celní režimy

1.   Je-li zásilka v režimu uskladnění v celním skladu nebo v režimu aktivního zušlechťovacího styku podle čl. 240 odst. 1 a čl. 256 odst. 3 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 (11) a prochází jednou nebo vícero přípravami podle druhého pododstavce tohoto odstavce, příslušný orgán zásilku před provedením první přípravy ověří v souladu s článkem 6 tohoto nařízení. Referenční číslo celního prohlášení, kterým bylo zboží deklarováno k uskladnění v celním skladu nebo k aktivnímu zušlechťovacímu styku, uvádí dovozce v kolonce 23 potvrzení o kontrole.

Přípravy uvedené v prvním pododstavci jsou omezeny na tyto druhy operací:

a)

balení nebo změna balení; nebo

b)

připevňování, odstraňování a pozměňování etiket, které odkazují na ekologické metody produkce.

2.   Po přípravách uvedených v odstavci 1 příslušný orgán zásilku před propuštěním do volného oběhu ověří a podepíše potvrzení o kontrole v souladu s článkem 6.

3.   Před propuštěním do volného oběhu může být zásilka pod celním dohledem rozdělena do různých partií po ověření a podepsání potvrzení o kontrole v souladu s článkem 6. Pro každou partii vzniklou rozdělením vyplní dovozce výpis z potvrzení o kontrole a zadá jej do systému Traces v souladu s prováděcím nařízením (EU) 2021/2307.

4.   Příslušný orgán členského státu, kde má být partie propuštěna do volného oběhu, provede její ověření v souladu s čl. 6 odst. 1 a 2 a podepíše výpis z potvrzení o kontrole v systému Traces kvalifikovanou elektronickou pečetí.

5.   Operace související s přípravou a rozdělováním uvedené v odstavcích 1 a 3 se provádějí v souladu s příslušnými ustanoveními kapitol III a IV nařízení (EU) 2018/848.

Článek 8

Pohotovostní opatření pro systém Traces v případech nedostupnosti a vyšší moci

1.   Kontrolní orgány a kontrolní subjekty vydávající potvrzení o kontrole v souladu s článkem 4 mají stále k dispozici vyplnitelnou šablonu tohoto potvrzení v souladu se vzorem uvedeným v příloze a všech dokumentů požadovaných nařízením (EU) 2018/848, které mohou být nahrány do systému Traces.

2.   Pokud je systém Traces nebo některá z jeho funkcí nepřetržitě nedostupná po dobu delší než 24 hodin, mohou jeho uživatelé k zaznamenávání a výměně informací použít vyplnitelnou tištěnou nebo elektronickou šablonu uvedenou v odstavci 1.

Kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt uvedený v odstavci 1 přidělí každému vystavenému potvrzení pořadové číslo a vede seznam vystavených potvrzení v chronologickém pořadí s cílem zajistit spojitost s alfanumerickým odkazem, který přidělí systém Traces po svém zprovoznění.

V případě, že se používají papírová potvrzení o kontrole, neověřené změny nebo výmazy je zneplatní.

3.   Jakmile bude systém Traces nebo jeho funkce opět k dispozici, použijí jeho uživatelé informace zaznamenané v souladu s odstavcem 2 k elektronickému vyhotovení potvrzení o kontrole a k nahrání dokumentů uvedených v odstavci 1.

4.   Na potvrzeních a dokumentech vyhotovených podle odstavce 2 se uvede text „vyhotoveno během pohotovosti“.

5.   V případě události vyšší moci se použijí odstavce 1 až 4. Dále příslušné orgány, kontrolní orgány nebo kontrolní subjekty o takové události neprodleně informují Komisi a kontrolní orgány nebo kontrolní subjekty vloží do systému Traces všechny nezbytné podrobnosti do deseti kalendářních dnů po skončení dané události.

6.   Na potvrzení a dokumenty vyhotovené v souladu s odstavcem 2 tohoto článku se obdobně použije čl. 5 odst. 4 a 5.

Článek 9

Použití potvrzení o kontrole a výpisu z potvrzení o kontrole celními orgány

U produktů podléhajících úředním kontrolám v místě propuštění do volného oběhu v souladu s článkem 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/2305 povolí celní orgány propuštění zásilky do volného oběhu pouze po předložení potvrzení o kontrole, ve kterém se v kolonce 30 uvádí, že zásilka může být propuštěna do volného oběhu.

Pokud je zásilka rozdělená do různých partií, celní orgány požadují předložení výpisu z potvrzení o kontrole v souladu s prováděcím nařízením (EU) 2021/2307, ve kterém se v kolonce 12 uvádí, že daná partie může být propuštěna do volného oběhu.

Článek 10

Informace, které má poskytnout příslušný orgán, kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt ve třetí zemi o podezření na nesoulad u zásilek nebo zjištěný nesoulad u zásilek

1.   Pokud Komise po obdržení oznámení od členského státu v souladu s článkem 9 prováděcího nařízení (EU) 2021/2307 vyrozumí příslušný orgán, kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt ve třetí zemi o podezření na nesoulad nebo zjištěný nesoulad, který má vliv na integritu dovážených ekologických produktů nebo produktů z přechodného období, provede tento příslušný orgán, kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt šetření. Příslušný orgán, kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt odpoví Komisi a členskému státu, který zaslal prvotní oznámení (oznamující členský stát), do 30 kalendářních dnů od data obdržení oznámení, podá informace o přijatých krocích a opatřeních, včetně výsledků šetření, a poskytne jakékoliv další dostupné informace anebo informace požadované oznamujícím členským státem, přičemž využije šablonu v oddílu X přílohy II prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/279 (12).

2.   Příslušný orgán, kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt poskytne veškeré další informace požadované členským státem, pokud jde o další přijaté kroky nebo opatření.

Komise nebo členský stát mohou požádat příslušný orgán, kontrolní orgán či kontrolní subjekt, aby neprodleně poskytl seznam všech hospodářských subjektů nebo skupin hospodářských subjektů v řetězci ekologické produkce, jehož je zásilka součástí, a seznam jejich kontrolních orgánů nebo kontrolních subjektů.

3.   Pokud se jedná o kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt uznaný v souladu s článkem 46 nařízení (EU) 2018/848, platí čl. 21 odst. 2 a 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/1698.

Článek 11

Přechodná ustanovení pro papírová potvrzení o kontrole a výpisy z nich

1.   Odchylně od čl. 5 odst. 3 prvního pododstavce může být potvrzení o kontrole do 30. června 2022 vydáno na papíře po vyplnění v systému Traces a následném vytištění. Toto papírové potvrzení musí splňovat tyto požadavky:

a)

v kolonce 18 k němu musí být připojen vlastnoruční podpis oprávněné osoby kontrolního orgánu nebo kontrolního subjektu vydávajícího potvrzení a úřední razítko;

b)

musí být vydáno dříve, než zásilka, na kterou se vztahuje, opustí třetí zemi vývozu nebo původu.

2.   Odchylně od čl. 6 odst. 3 platí do 30. června 2022 následující:

a)

je-li potvrzení o kontrole vydáno v papírové podobě v souladu s odstavcem 1 tohoto článku, musí být v této papírové podobě po vyplnění v systému Traces a následném vytištění opatřeno podle potřeby v kolonkách 23, 25 a 30 vlastnoručním podpisem oprávněné osoby příslušného orgánu na stanovišti hraniční kontroly nebo na místě propuštění do volného oběhu;

b)

je-li potvrzení o kontrole vydáno v systému Traces a opatřeno kvalifikovanou elektronickou pečetí v souladu s čl. 5 odst. 3 prvním pododstavcem, může být po vyplnění v systému Traces a po vytištění v papírové podobě opatřeno podle potřeby v kolonkách 23, 25 a 30 vlastnoručním podpisem oprávněné osoby příslušného orgánu na stanovišti hraniční kontroly nebo na místě propuštění do volného oběhu.

3.   Kontrolní orgány, kontrolní subjekty a příslušné orgány v každé fázi vydávání a případně podepisování potvrzení o kontrole ověřují, zda informace na papírovém potvrzení o kontrole odpovídají informacím na potvrzení vyplněném v systému Traces.

V případě, že informace týkající se počtu balení uvedených v kolonce 13 potvrzení o kontrole nebo informace v kolonkách 16 a 17 tohoto potvrzení nejsou vyplněny v papírovém potvrzení o kontrole, nebo pokud se tyto informace liší od informací vyplněných v potvrzení v systému Traces, zohlední příslušné orgány pro účely ověření zásilky a podepsání potvrzení pouze informace vyplněné v systému Traces.

4.   Papírové potvrzení o kontrole uvedené v odstavci 1 se předkládá příslušnému orgánu na stanovišti hraniční kontroly vstupu do Unie, kde je zásilka podrobena úředním kontrolám, nebo případně příslušnému orgánu v místě propuštění do volného oběhu. Příslušný orgán vrátí toto papírové potvrzení dovozci.

5.   Odchylně od čl. 6 odst. 6 a čl. 7 odst. 4 může být výpis z potvrzení o kontrole do 30. června 2022 podepsán v papírové podobě po vyplnění v systému Traces a následném vytištění. Tento papírový výpis z potvrzení musí splňovat tyto požadavky:

a)

v papírové podobě musí být v kolonce 12 opatřeno vlastnoručním podpisem oprávněné osoby příslušného orgánu;

b)

v kolonce 13 musí být opatřeno vlastnoručním podpisem příjemce dané partie zásilky.

Příslušný orgán uvedený v písmeni a) prvního pododstavce musí tento výpis z potvrzení v papírové podobě vrátit osobě, která jej předložila.

Článek 12

Zrušení

Nařízení (ES) č. 1235/2008 se zrušuje.

Uvedené nařízení se však nadále použije pro účely vyplnění a podpisu potvrzení o kontrole vydaných před 1. lednem 2022 a otevřených výpisů z potvrzení o kontrole předložených dovozcem před 1. lednem 2022, jakož i pro účely prohlášení prvního příjemce nebo příjemce v potvrzení o kontrole nebo výpisu z potvrzení o kontrole.

Článek 13

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2022.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. října 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 150, 14.6.2018, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1).

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2305 ze dne 21. října 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 o pravidla týkající se případů a podmínek osvobození ekologických produktů a produktů z přechodného období od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly, místa úředních kontrol takových produktů, a mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2123 a (EU) 2019/2124 (viz strana 5 v tomto čísle Úředního věstníku).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1715 ze dne 30. září 2019, kterým se stanoví pravidla pro fungování systému pro správu informací o úředních kontrolách a jeho systémových složek („nařízení o IMSOC“) (Úř. věst. L 261, 14.10.2019, s. 37).

(6)  Nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Úř. věst. L 334, 12.12.2008, s. 25).

(7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2307 ze dne 21. října 2021, kterým se stanoví pravidla pro dokumenty a oznámení požadované pro ekologické produkty a produkty z přechodného období určené pro dovoz do Unie (viz strana 30 v tomto čísle Úředního věstníku).

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 73).

(9)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1698 ze dne 13. července 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 o procesní požadavky na uznávání kontrolních orgánů a kontrolních subjektů, které jsou příslušné k provádění kontrol certifikovaných ekologických hospodářských subjektů a ekologických produktů ve třetích zemích, a o pravidla týkající se dohledu nad těmito subjekty a kontroly a dalších opatření, která mají tyto kontrolní orgány a kontrolní subjekty provádět (Úř. věst. L 336, 23.9.2021, s. 7).

(10)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2123 ze dne 10. října 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o pravidla týkající se toho, ve kterých případech a za jakých podmínek mohou být kontroly totožnosti a fyzické kontroly u určitého zboží prováděny na kontrolních místech a ve kterých případech a za jakých podmínek mohou být kontroly dokladů prováděny dálkově mimo stanoviště hraniční kontroly (Úř. věst. L 321, 12.12.2019, s. 64).

(11)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).

(12)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/279 ze dne 22. února 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o kontroly a další opatření zajišťující sledovatelnost a soulad s pravidly pro ekologickou produkci a označování ekologických produktů (Úř. věst. L 62, 23.2.2021, s. 6).


PŘÍLOHA

ČÁST I

POTVRZENÍ O KONTROLE PRO DOVOZ EKOLOGICKÝCH PRODUKTŮ A PRODUKTŮ Z PŘECHODNÉHO OBDOBÍ DO EVROPSKÉ UNIE

1.

Vydávající kontrolní orgán nebo kontrolním subjekt

2.

Postup na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 (1):

Shoda s předpisy (článek 46),

Rovnocenná třetí země (článek 48),

Rovnocenný kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt (článek 57), nebo

Rovnocennost v rámci obchodní dohody (článek 47).

3.

Referenční číslo potvrzení o kontrole

4.

Výrobce nebo podnik, který produkt zpracoval

5.

Vývozce

6.

Hospodářský subjekt, který kupuje nebo prodává produkt, aniž by jej skladoval nebo s ním fyzicky manipuloval

7.

Kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt

8.

Země původu

9.

Země vývozu

10.

Stanoviště hraniční kontroly/místo propuštění do volného oběhu

11.

Země určení

12.

Dovozce

13.

Popis produktů

Ekologický produkt nebo produkt z přechodného období

Kód KN

Obchodní název

Kategorie

Počet balení

Číslo šarže

Čistá hmotnost

14.

Počet kontejnerů

15.

Číslo pečeti

16.

Celková hrubá hmotnost

17.

Dopravní prostředek

Druh dopravy

Identifikace

Mezinárodní přepravní doklad

18.

Prohlášení kontrolního orgánu nebo kontrolního subjektu vydávajícího potvrzení, který je uveden v kolonce 1.

Tímto se potvrzuje, že toto potvrzení bylo vydáno na základě kontrol požadovaných podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1698 (2) pro shodu (článek 46 nařízení (EU) 2018/848 nebo nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1342 (3) pro rovnocennost (články 47, 48 nebo 57 nařízení (EU) 2018/848) a že výše určené produkty jsou v souladu s požadavky nařízení (EU) 2018/848

Datum

Jméno a podpis zplnomocněné osoby/kvalifikovaná elektronická pečeť

Razítko vydávajícího kontrolního orgánu nebo kontrolního subjektu

19.

Hospodářský subjekt odpovědný za zásilku

20.

Předběžné oznámení

Datum

Čas

21.

Pro převoz do:

22.

Podrobné údaje kontrolního místa

23.

Zvláštní celní režimy

Režim uskladnění v celním skladu ☐

Aktivní zušlechťovací styk ☐

Jméno a adresa hospodářského subjektu odpovědného za celní režim (celní režimy):

Kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt potvrzující hospodářský subjekt odpovědný za celní režim (celní režimy):

Ověření zásilky před zvláštním celním režimem (zvláštními celními režimy)

Další informace:

Orgán a členský stát:

Datum:

Jméno a podpis zplnomocněné osoby

Referenční číslo celního prohlášení pro celní režim (celní režimy)

24.

První příjemce v Evropské unii

25.

Kontrola příslušným orgánem

Kontroly dokladů

Uspokojivé

Neuspokojivé

Vybráno pro kontroly totožnosti a fyzické kontroly

Ano

Ne

Orgán a členský stát:

Datum:

Jméno a podpis zplnomocněné osoby/kvalifikovaná elektronická pečeť

26.

V případě převozu ze stanoviště hraniční kontroly na kontrolní místo:

27.

Podrobné údaje kontrolního místa

☐ Ano

☐ Ne

 

28.

Dopravní prostředek ze stanoviště hraniční kontroly na kontrolní místo

29.

Kontroly totožnosti a fyzické kontroly

Kontroly totožnosti

Uspokojivé;

Neuspokojivé;

Fyzické kontroly

Uspokojivé;

Neuspokojivé;

 

Laboratorní zkouška

☐ Ano

☐ Ne

 

Výsledek zkoušky

☐ Uspokojivá

☐ Neuspokojivá

 

30.

Rozhodnutí příslušného orgánu

Zásilka bude propuštěna jako ekologická.

Zásilka bude propuštěna jako z přechodného období.

Zásilka bude propuštěna jako konvenční.

Zásilka nemůže být propuštěna do volného oběhu.

Část zásilky nemůže být propuštěna do volného oběhu.

Další informace:

Orgán na stanovišti hraniční kontroly/kontrolním místě/místě propuštění do volného oběhu a členský stát:

Datum:

Jméno a podpis zplnomocněné osoby/kvalifikovaná elektronická pečeť

31.

Prohlášení prvního příjemce

Tímto se potvrzuje, že obal nebo kontejner a případně potvrzení o kontrole při převzetí produktů:

jsou v souladu s bodem 6 přílohy III nařízení (EU) 2018/848, nebo

nejsou v souladu s bodem 6 přílohy III nařízení (EU) 2018/848.

Jméno a podpis zplnomocněné osoby

Datum:

ČÁST II

POZNÁMKY K VYPLNĚNÍ VZORU POTVRZENÍ O KONTROLE

Kolonky 1 až 18 musí vyplnit příslušný kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt ve třetí zemi

Kolonka 1: Jméno, adresa a kód kontrolního orgánu nebo subjektu uznaného podle článku 46 nebo uvedeného v článku 57 nařízení (EU) 2018/848 nebo kontrolního orgánu nebo subjektu určeného příslušným orgánem třetí země uvedené v článcích 47 nebo 48 uvedeného nařízení. Tento kontrolní orgán nebo subjekt rovněž vyplňuje kolonky 2 až 18.

Kolonka 2: V této kolonce jsou uvedena ustanovení nařízení (EU) 2018/848, která se vztahují k vydávání a používání tohoto potvrzení; uveďte příslušné ustanovení.

Kolonka 3: Číslo potvrzení automaticky přidělené obchodním řídicím a expertním systémem (systémem Traces).

Kolonka 4: Jméno a adresa hospodářského subjektu (hospodářských subjektů), který vyprodukoval nebo zpracoval produkty ve třetí zemi uvedené v kolonce 8.

Kolonka 5: Jméno a adresa vývozce produktů ze země uvedené v kolonce 9. Vývozcem je hospodářský subjekt provádějící poslední operace pro účely přípravy podle definice uvedené v čl. 3 bodu 44) nařízení (EU) 2018/848 u produktů uvedených v kolonce 13 a zapečetění produktů v příslušném balení nebo kontejnerech podle bodu 6 přílohy III nařízení (EU) 2018/848.

Kolonka 6: Podle potřeby vyplňte název a adresu jednoho nebo vícero hospodářských subjektů, které kupují nebo prodávají uvedený produkt, aniž by jej skladovaly nebo s ním fyzicky manipulovaly.

Kolonka 7: Jméno a adresa kontrolního subjektu či subjektů nebo kontrolního orgánu či orgánů pro sledování shody výroby nebo zpracování produktů s pravidly ekologické produkce v zemi uvedené v kolonce 8.

Kolonka 8: Zemí původu se rozumí země, kde byl produkt vyroben/vypěstován nebo zpracován.

Kolonka 9: Zemí vývozu se rozumí země, v níž byl produkt podroben poslední operaci pro účely přípravy ve smyslu definice v čl. 3 bodě 44 nařízení (EU) 2018/848 a zapečetěn v příslušném balení nebo kontejnerech.

Kolonka 10: V případě zásilek, které podléhají úředním kontrolám na stanovištích hraniční kontroly podle čl. 45 odst. 5 nařízení (EU) 2018/848, uveďte název a jedinečný alfanumerický kód přidělený systémem TRACES stanovišti hraniční kontroly na prvním vstupu do Unie, na němž se provádějí úřední kontroly v souladu s čl. 6 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2306 (4).

V případě zásilek, které jsou osvobozeny od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly v souladu s článkem 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2305 (5), uveďte název a jedinečný alfanumerický kód přidělený systémem TRACES podle potřeby místu propuštění do volného oběhu v Evropské unii, kde se provádějí úřední kontroly v souladu s čl. 6 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2306.

Údaje v této kolonce může dovozce nebo jeho zástupce podle potřeby aktualizovat před příchodem zásilky na stanoviště hraniční kontroly nebo do místa propuštění do volného oběhu.

Kolonka 11: Zemí určení se rozumí země prvního příjemce v Evropské unii.

Kolonka 12: Jméno, adresa a registrační a identifikační číslo hospodářských subjektů (číslo EORI) podle definice uvedené v čl. 1 bodě 18 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 (6) dovozce, podle definice v čl. 2 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2307 (7), který předkládá zásilku k propuštění do volného oběhu buď samostatně, nebo prostřednictvím zástupce.

Kolonka 13: Popis produktů, který zahrnuje:

údaj o tom, zda se jedná o ekologické produkty nebo produkty z přechodného období,

kód kombinované nomenklatury (KN) podle nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (8) u dotčených produktů (pokud možno osmimístný),

obchodní název,

kategorii produktu v souladu s přílohou II prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/1378 (9),

počet balení (počet beden, krabic, pytlů, džberů atd.),

číslo šarže a

čistou hmotnost.

Kolonka 14: Počet kontejnerů: nepovinné.

Kolonka 15: Číslo plomby: nepovinné.

Kolonka 16: Celková hrubá hmotnost vyjádřená v příslušných jednotkách (kilogram, litr atd.).

Kolonka 17: Dopravní prostředek používaný ze země původu do příjezdu produktu na stanoviště hraniční kontroly nebo do místa propuštění do volného oběhu pro účely ověření zásilky a podpisu potvrzení o kontrole.

Druh dopravy: letadlo, plavidlo, železnice, silniční vozidlo, jiný.

Identifikace dopravního prostředku: u letadla číslo letu, u plavidel název lodi, u železnice totožnost vlaku a číslo vagonu, u silniční dopravy registrační poznávací značku, případně s poznávací značkou přívěsu.

V případě trajektu uveďte plavidlo a silniční vozidlo s identifikací silničního vozidla a plánované trajektové přepravy.

Kolonka 18: Prohlášení kontrolního subjektu nebo orgánu vydávajícího potvrzení. Vyberte příslušné nařízení Komise v přenesené pravomoci. Vlastnoruční podpis oprávněné osoby a razítko se vyžadují pouze v případě potvrzení o kontrole vydaných v papírové podobě do 30. června 2022 v souladu s čl. 11 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/2306

Kolonka 19: Název, adresa a číslo EORI podle definice v čl. 1 bodě 18 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 hospodářského subjektu odpovědného za zásilku ve smyslu čl. 2 bodu 2 prováděcího nařízení (EU) 2021/2307. Tuto kolonku vyplní dovozce uvedený v kolonce 12, pokud je hospodářský subjekt odpovědný za zásilku odlišný od uváděného dovozce.

Kolonka 20: V případě zásilky produktů určených k uvedení na trh Unie jako ekologické produkty nebo produkty z přechodného období, které podléhají úředním kontrolám na stanovištích hraniční kontroly podle čl. 45 odst. 5 nařízení (EU) 2018/848, uveďte předpokládané datum a čas příjezdu na stanoviště hraniční kontroly.

V případě zásilky produktů osvobozených od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2305, uveďte předpokládané datum a čas příjezdu do místa propuštění do volného oběhu v souladu s uvedeným nařízením.

Kolonka 21: Vyplní dovozce nebo případně hospodářský subjekt odpovědný za zásilku v rámci žádosti o převoz produktů na kontrolní místo v Unii za účelem dalších úředních kontrol, je-li zásilka vybrána pro kontroly totožnosti a fyzické kontroly prováděné příslušnými orgány na stanovišti hraniční kontroly. Tato kolonka se použije pouze u produktů podléhajících úředním kontrolám na stanovištích hraniční kontroly podle čl. 45 odst. 5 nařízení (EU) 2018/848.

Kolonka 22: Uveďte název kontrolního místa v členském státě, do kterého mají být produkty za účelem kontroly totožnosti a fyzické kontroly převezeny, pokud je zásilka vybrána pro tyto kontroly příslušnými orgány na stanovišti hraniční kontroly. Vyplní dovozce nebo případně hospodářský subjekt odpovědný za zásilku. Tato kolonka se použije pouze u produktů podléhajících úředním kontrolám na stanovištích hraniční kontroly podle čl. 45 odst. 5 nařízení (EU) 2018/848.

Kolonka 23: Tuto kolonku musí vyplnit příslušný orgán a dovozce.

V případě produktů podléhajících úředním kontrolám na stanovištích hraniční kontroly musí tuto kolonku vyplnit příslušný orgán na stanovišti hraniční kontroly.

Vlastnoruční podpis oprávněné osoby se vyžaduje pouze v případě potvrzení o kontrole vydaných v papírové podobě do 30. června 2022 v souladu s čl. 11 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/2306.

Kolonka 24: Jméno a adresa prvního příjemce v Evropské unii. Tuto kolonku musí vyplnit dovozce.

Kolonka 25: Tuto kolonku vyplní příslušný orgán po provedení kontrol dokladů v souladu s článkem 6 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/2306. Nejsou-li kontroly dokladů uspokojivé, musí být vyplněna kolonka 30.

Uvedený orgán musí uvést, zda je zásilka vybrána pro kontrolu totožnosti a fyzickou kontrolu.

Podpis oprávněné osoby/kvalifikovaná elektronická pečeť se vyžaduje pouze v případě, že je příslušný orgán odlišný od orgánu uvedeného v kolonce 30. Vlastnoruční podpis oprávněné osoby se vyžaduje pouze v případě potvrzení o kontrole podepsaných v papírové podobě do 30. června 2022 v souladu s čl. 11 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/2306.

Kolonka 26: Vyplní příslušný orgán na stanovišti hraniční kontroly, je-li zásilka vybrána pro kontroly totožnosti a fyzické kontroly a je-li zásilka přijatelná pro převoz do kontrolního místa pro další úřední kontroly. Tato kolonka se použije pouze u produktů podléhajících úředním kontrolám na stanovištích hraniční kontroly podle čl. 45 odst. 5 nařízení (EU) 2018/848.

Kolonka 27: V případě převozu do kontrolního místa uveďte název kontrolního místa v členském státě, do kterého má být zboží pro účely kontroly totožnosti a fyzické kontroly převezeno, kontaktní údaje na něj a jedinečný alfanumerický kód kontrolnímu místu přidělený systémem TRACES. Vyplní příslušný orgán na stanovišti hraniční kontroly. Tato kolonka se použije pouze u produktů podléhajících úředním kontrolám na stanovištích hraniční kontroly podle čl. 45 odst. 5 nařízení (EU) 2018/848.

Kolonka 28: Viz pokyny ke kolonce 17. Tato kolonka musí být vyplněna v případě, že je zásilka převezena do kontrolního místa za účelem kontroly totožnosti a fyzické kontroly.

Kolonka 29: Tuto kolonku vyplní příslušný orgán v případě, že jsou produkty vybrány pro kontrolu totožnosti a fyzickou kontrolu.

Kolonka 30: Tuto kolonku vyplní příslušný orgán podle potřeby po přípravách uvedených v čl. 7 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/2306 a ve všech případech po ověření zásilky v souladu s čl. 6 odst. 1 a 2 uvedeného nařízení.

Příslušný orgán musí vybrat příslušnou možnost a případně přidat další informace považované za relevantní. Do kolonky „další informace“ musí být uvedeny relevantní informace, zejména pokud byla vybrána možnost „Zásilka nemůže být propuštěna do volného oběhu“ nebo „Část zásilky nemůže být propuštěna do volného oběhu“.

V případě produktů podléhajících úředním kontrolám na stanovištích hraniční kontroly musí tuto kolonku vyplnit příslušný orgán na stanovišti hraniční kontroly. Je-li zásilka převezena do kontrolního místa za účelem kontroly totožnosti a fyzické kontroly, jež jsou uvedeny v článku 6 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/2306, vyplní tuto kolonku příslušný orgán v daném kontrolním místě.

U „orgánu na stanovišti hraniční kontroly/kontrolním místě/místě propuštění do volného oběhu“ uveďte případně název příslušného orgánu.

Vlastnoruční podpis oprávněné osoby se vyžaduje pouze v případě potvrzení o kontrole podepsaných v papírové podobě do 30. června 2022 v souladu s čl. 11 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/2306.

Kolonka 31: Tuto kolonku vyplní první příjemce při přijetí uvedených produktů po jejich propuštění do volného oběhu, a to výběrem jedné z možností po provedení kontrol stanovených v bodě 6 přílohy III nařízení (EU) 2018/848.

Vlastnoruční podpis prvního příjemce se vyžaduje pouze v případě potvrzení o kontrole podepsaných v papírové podobě do 30. června 2022 v souladu s čl. 11 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/2306.


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (Úř. věst. L 150, 14.6.2018, s. 1).

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1698 ze dne 13. července 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 o procesní požadavky na uznávání kontrolních orgánů a kontrolních subjektů, které jsou příslušné k provádění kontrol certifikovaných ekologických hospodářských subjektů a ekologických produktů ve třetích zemích, a o pravidla týkající se dohledu nad těmito subjekty a kontroly a dalších opatření, která mají tyto kontrolní orgány a kontrolní subjekty provádět (Úř. věst. L 336, 23.9.2021, s. 7).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1342 ze dne 27. května 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 o pravidla týkající se informací, které mají být zasílány třetími zeměmi a kontrolními orgány a kontrolními subjekty pro účely dohledu nad jejich uznáním podle čl. 33 odst. 2 a 3 nařízení Rady (ES) č. 834/2007 pro dovážené ekologické produkty, a o opatření, jež mají být přijata při výkonu tohoto dohledu (Úř. věst. L 292, 16.8.2021, s. 20).

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2306 ze dne 21. října 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 o pravidla týkající se úředních kontrol zásilek ekologických produktů a produktů z přechodného období určených k dovozu do Unie a o pravidla týkající se potvrzení o kontrole (Úř. věst. L 461, 27.12.2021, s. 13).

(5)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2305 ze dne 21. října 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 o pravidla týkající se případů a podmínek osvobození ekologických produktů a produktů z přechodného období od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly, místa úředních kontrol takových produktů, a mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2123 a (EU) 2019/2124 (Úř. věst. 461, 27.12.2021, s. 5).

(6)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 ze dne 28. července 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 1).

(7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2307 ze dne 21. října 2021, kterým se stanoví pravidla pro dokumenty a oznámení požadované pro ekologické produkty a produkty z přechodného období určené pro dovoz do Unie (Úř. věst. L 461, 27.12.2021, s. 30).

(8)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).

(9)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1378, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 stanoví některá pravidla týkající se potvrzení vydávaného hospodářským subjektům, skupinám hospodářských subjektů a vývozcům ve třetích zemích, kteří se zabývají dovozem ekologických produktů a produktů z přechodného období do Unie, a seznam uznaných kontrolních orgánů a kontrolních subjektů (Úř. věst. L 297, 20.8.2021, s. 24).


27.12.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 461/30


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/2307

ze dne 21. října 2021,

kterým se stanoví pravidla pro dokumenty a oznámení požadované pro ekologické produkty a produkty z přechodného období určené pro dovoz do Unie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (1), a zejména na čl. 39 odst. 2 písm. b) a c) a čl. 43 odst. 7 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 45 odst. 1 nařízení (EU) 2018/848 může být produkt dovezen ze třetí země s cílem uvést ho na trh v Unii jako ekologický produkt nebo jako produkt z přechodného období. Je proto nezbytné stanovit pro některé hospodářské subjekty v Unii podrobná pravidla, která se vztahují na zásilky při jejich vstupu na území Unie a po jejich uvedení nebo jejich částí do volného oběhu v Unii. Těmito hospodářskými subjekty jsou dovozci, kteří předkládají zásilku k propuštění do volného oběhu v Unii, nebo hospodářské subjekty jednající jejich jménem, a první příjemci a příjemci, kteří přijímají zásilku nebo část zásilky.

(2)

V zájmu organizace systému úředních kontrol u zásilek, který zajistí sledovatelnost, by měl dovozce s předstihem oznámit příjezd zásilky příslušnému orgánu a svému vlastnímu kontrolnímu orgánu nebo kontrolnímu subjektu prostřednictvím předložení příslušných informací o potvrzení o kontrole, které jsou stanoveny v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2306 (2).

(3)

Kromě toho je nezbytné stanovit podrobná pravidla, pokud jde o obsah výpisu z potvrzení o kontrole, jakož i podrobná pravidla týkající se technických prostředků pro jeho vystavení.

(4)

Dovozce, první příjemce a příjemce by na žádost kontrolních orgánů nebo kontrolních subjektů měli poskytnout potvrzení o kontrole nebo výpis z potvrzení o kontrole. Je nezbytné stanovit doplňující povinnosti týkající se informací, které mají být zahrnuty dovozcem, prvním příjemcem a příjemcem do popisu ekologické produkční jednotky nebo produkční jednotky v přechodném období uvedeného v čl. 39 odst. 1 písm. d) bodu i) nařízení (EU) 2018/848.

(5)

S cílem zajistit náležité řešení případů nesouladu by informace o podezření na nesoulad nebo zjištěném nesouladu odhalených při ověřování zásilky příslušným orgánem členského státu měly být sdíleny mezi členskými státy a Komisí za použití informačního systému ekologického zemědělství.

(6)

Pokud jde o potvrzení o kontrole v tištěné podobě a výpis z potvrzení o kontrole v tištěné podobě, které jsou opatřeny podpisem v souladu s nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2021/2306, je nezbytné stanovit přechodné požadavky pro používání tohoto potvrzení a výpisů z něj, jakož i požadavek, aby toto potvrzení i výpisy z něj doprovázely zboží do provozoven prvního příjemce a příjemce.

(7)

V zájmu jasnosti a právní jistoty by se toto nařízení mělo použít od data použitelnosti nařízení (EU) 2018/848.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro ekologickou produkci,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Tímto nařízením se stanoví pravidla pro:

a)

prohlášení a sdělení dovozců, hospodářských subjektů odpovědných za zásilky, prvních příjemců a příjemců týkající se dovozu produktů ze třetích zemí pro účely uvedení těchto produktů na trh v Unii jako ekologických produktů nebo produktů z přechodného období a

b)

oznámení příslušných orgánů členských států o podezření na nesoulad nebo zjištění nesouladu u zásilek.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se:

1)

„dovozcem“ rozumí fyzická nebo právnická osoba se sídlem v Unii, na niž se vztahuje kontrolní systém uvedený v nařízení (EU) 2018/848 a která předkládá zásilku k propuštění do volného oběhu v Unii, a to buď sama, nebo prostřednictvím zástupce;

2)

„hospodářským subjektem odpovědným za zásilku“ pro účely čl. 6 odst. 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/2306 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2123 (3) dovozce nebo fyzická či právnická osoba usazená v Unii, která předkládá zásilku na stanovišti hraniční kontroly jménem dovozce;

3)

„prvním příjemcem“ rozumí fyzická nebo právnická osoba se sídlem v Unii, na niž se vztahuje kontrolní systém uvedený v nařízení (EU) 2018/848, jíž je zásilka dodána dovozcem po propuštění do volného oběhu a která ji přijme za účelem další přípravy a/nebo uvedení na trh;

4)

„příjemcem“ rozumí fyzická nebo právnická osoba se sídlem v Unii, na niž se vztahuje kontrolní systém uvedený v nařízení (EU) 2018/848, jíž je partie získaná na základě rozdělení zásilky dodána dovozcem po propuštění do volného oběhu a která ji přijme za účelem další přípravy a/nebo uvedení na trh;

5)

„zásilkou“ rozumí zásilka vymezená v čl. 3 bodu 37 nařízení (EU) 2017/625 Evropského parlamentu a Rady (4), tj. zásilka produktů určených k uvedení na trh v Unii jako ekologické produkty nebo produkty z přechodného období; v případě ekologických produktů a produktů z přechodného období, které jsou osvobozeny od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2305 (5), se však zásilkou rozumí množství produktů jednoho nebo více kódů kombinované nomenklatury, na které se vztahuje totéž potvrzení o kontrole, je přepravováno stejným dopravním prostředkem a dovezeno ze stejné třetí země.

Článek 3

Oznámení o příchodu s předstihem

1.   U každé zásilky dovozce nebo případně hospodářský subjekt odpovědný za zásilku s předstihem oznámí příjezd zásilky na stanoviště hraniční kontroly nebo na místo propuštění do volného oběhu za pomoci vyplnění a předložení v elektronickém obchodním řídicím a expertním systému (TRACES), jak je uveden v čl. 2 bodě 36 prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1715 (6), příslušné části potvrzení o kontrole v souladu se vzorem a poznámkami stanovenými v příloze nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/2306 těmto subjektům:

a)

příslušnému orgánu uvedenému v článku 6 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/2306;

b)

kontrolnímu orgánu nebo kontrolnímu subjektu dovozce.

2.   Na každou zásilku, která podléhá úředním kontrolám na stanovištích hraniční kontroly, se nad rámec požadavků na oznámení s předstihem příslušným orgánům na stanovištích hraniční kontroly, na nichž se uskutečňuje vstup zásilek, podle čl. 56 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) 2017/625 použije odstavec 1.

3.   Oznámení s předstihem podle odstavce 1 se podávají v souladu s minimálními časovými požadavky stanovenými v prováděcím nařízení Komise (EU) 2019/1013 (7).

Článek 4

Potvrzení o kontrole a výpis z potvrzení o kontrole

1.   Dovozce a první příjemce vyplní potvrzení o kontrole v systému TRACES takto:

a)

v poli 23 týkajícím se zvláštních celních režimů dovozce v systému TRACES vyplní všechny informace s výjimkou informací o ověření prováděném příslušným orgánem;

b)

v poli 24 týkajícím se prvního příjemce dovozce v systému TRACES vyplní informace, pokud již tyto informace nevyplnil kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt ve třetí zemi před ověřením zásilky a podpisem potvrzení o kontrole příslušným orgánem; a

c)

pole 31 týkající se prohlášení prvního příjemce vyplní v systému TRACES první příjemce při přijetí zásilky po jejím vpuštění do volného oběhu.

2.   Pokud rozhodnutí přijaté ohledně zásilky v souladu s čl. 6 odst. 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/2306 uvede, že zásilka má být propuštěna do volného oběhu, vyplní dovozce v celním prohlášení k propuštění do volného oběhu číslo potvrzení o kontrole, jak je uvedeno v čl. 158 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 (8).

3.   V případě rozdělení zásilky do různých partií pod dohledem celních orgánů a před jejím propuštěním do volného oběhu v souladu s čl. 6 odst. 6 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/2306 dovozce vyplní a předloží výpis z potvrzení o kontrole prostřednictvím systému TRACES ohledně každé partie v souladu se vzorem a poznámkami uvedenými v příloze tohoto nařízení.

Totéž platí v případě, že je zásilka rozdělena do různých partií v souladu s čl. 7 odst. 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/2306 po ověření a podpisu potvrzení o kontrole.

Pokud rozhodnutí ohledně partie zaznamenané ve výpisu z potvrzení o kontrole v souladu s čl. 6 odst. 6 a čl. 7 odst. 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/2306 uvede, že partie má být propuštěna do volného oběhu, uvede se v celním prohlášení k propuštění do volného oběhu číslo výpisu z potvrzení o kontrole podle čl. 158 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013.

Příjemce při přijetí partie vyplní v systému TRACES pole 13 výpisu z potvrzení o kontrole, a potvrdí tak, zda balení nebo kontejner a případně potvrzení o kontrole při přijetí partie splňují ustanovení bodu 6 přílohy III nařízení (EU) 2018/848.

4.   Výpis z potvrzení o kontrole se vyhotovuje v úředním jazyce nebo v jednom z úředních jazyků členského státu, v němž má být partie propuštěna do volného oběhu. Členský stát může souhlasit s tím, aby byl výpis z potvrzení vyhotoven v jiném úředním jazyce Unie, a je-li to nezbytné, opatřen ověřeným překladem.

Článek 5

Účetní doklady

Na žádost příslušného orgánu, kontrolního orgánu nebo kontrolního subjektu dovozce první příjemce nebo příjemce poskytnou potvrzení o kontrole nebo případně výpis z potvrzení o kontrole, v němž jsou uvedeni.

Článek 6

Popis produkčních jednotek a činností

V případě, že dovozce předkládá k zásilce celní prohlášení k propuštění do volného oběhu, úplný popis ekologické produkční jednotky nebo produkční jednotky v přechodném období a činností uvedených v čl. 39 odst. 1 písm. d) bodu i) nařízení (EU) 2018/848 zahrnuje:

a)

provozovny;

b)

činnosti, přičemž se uvedou místa propuštění do volného oběhu v Unii;

c)

veškerá další zařízení, která dovozce zamýšlí použít k uskladnění dovezených produktů během jejich dodání prvnímu příjemci; a

d)

závazek týkající se zajištění toho, že všechna zařízení, která budou použita k uskladnění dovezených produktů, jsou předmětem kontroly, která je prováděna buď kontrolním orgánem nebo kontrolním subjektem, nebo, v případě, že se tato skladovací zařízení nacházejí v jiném členském státě nebo regionu, kontrolním orgánem nebo kontrolním subjektem uznaným pro provádění kontrol v dotyčném členském státě nebo regionu.

V případě prvního příjemce a příjemce popis zahrnuje zařízení použitá pro příjem zásilek a jejich uskladnění.

Článek 7

Oznámení o podezření na nesoulad nebo o zjištěném nesouladu

Pokud jsou během ověřování souladu zásilky podle článku 6 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/2306 zjištěny případy podezření na nesoulad nebo případy nesouladu, dotčený členský stát neprodleně vyrozumí Komisi a ostatní členské státy používající informační systém ekologického zemědělství (OFIS) a šablonu uvedenou v oddílu 4 přílohy II prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/279 (9).. Komise uvědomí příslušný orgán nebo případně kontrolní orgán či kontrolní subjekt dané třetí země.

Článek 8

Přechodná opatření pro potvrzení o kontrole v tištěné podobě a výpisy z potvrzení o kontrole

1.   Potvrzení o kontrole v tištěné podobě podepsané v souladu s čl. 11 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/2306 a výpis z potvrzení o kontrole v tištěné podobě podepsané v souladu s čl. 11 odst. 5 uvedeného nařízení doprovází zboží do provozoven prvního příjemce nebo příjemce.

2.   Po přijetí potvrzení o kontrole v tištěné podobě podle odstavce 1 první příjemce ověří, zda informace vykázané v tomto potvrzení odpovídají informacím vyplněným v tomto potvrzení v systému TRACES.

V případě, že informace týkající se počtu balení uvedené v poli 13 potvrzení o kontrole a informace v polích 16 a 17 tohoto potvrzení nejsou vyplněny v potvrzení o kontrole v tištěné podobě, nebo v případě, že se tyto informace liší od informací vyplněných v potvrzení v systému TRACES, vezme první příjemce v potaz informace vyplněné v potvrzení v systému TRACES.

3.   Po ověření podle odstavce 2 podepíše první příjemce potvrzení o kontrole v tištěné podobě v poli 31 a zašle toto potvrzení dovozci uvedenému v poli 12 tohoto potvrzení.

4.   Dovozce uchovává potvrzení o kontrole v tištěné podobě uvedené v odstavci 3, aby bylo k dispozici kontrolnímu orgánu nebo kontrolnímu subjektu po dobu alespoň dvou let.

5.   V případě výpisu z potvrzení o kontrole v tištěné podobě, jak je uvedeno v odstavci 1, příjemce při přijetí partie tento výpis z potvrzení podepíše v poli 13.

6.   Příjemce partie uchovává výpis z potvrzení o kontrole v tištěné podobě uvedené v odstavci 5, aby byl k dispozici pro kontrolní subjekty a/nebo kontrolní orgány nejméně po dobu dvou let.

7.   První příjemce nebo případně dovozce může vytvořit kopii potvrzení o kontrole v tištěné podobě, které je uvedeno v odstavci 3, pro účely informování kontrolních orgánů a kontrolních subjektů v souladu s článkem 5. Každá taková kopie nese označení „KOPIE“, které je na ní vytištěno nebo otisknuto.

8.   Příjemce nebo případně dovozce může vytvořit kopii výpisu z potvrzení o kontrole v tištěné podobě, které je uvedeno v odstavci 5, pro účely informování kontrolních orgánů a kontrolních subjektů v souladu s článkem 5. Každá taková kopie nese označení „KOPIE“, které je na ní vytištěno nebo otisknuto.

Článek 9

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 1. ledna 2022.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. října 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 150, 14.6.2018, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2021/2306 z 21. října 2021, kterým se doplňuje nařízení (EU) 2018/848 Evropského parlamentu a Rady, pokud jde o pravidla pro úřední kontroly zásilek ekologických produktů a produktů z přechodného období určených pro dovoz do Unie a pravidla pro potvrzení o kontrole (viz strana 13 v tomto čísle Úředního věstníku).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2123 ze dne 10. října 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o pravidla týkající se toho, ve kterých případech a za jakých podmínek mohou být kontroly totožnosti a fyzické kontroly u určitého zboží prováděny na kontrolních místech a ve kterých případech a za jakých podmínek mohou být kontroly dokladů prováděny dálkově mimo stanoviště hraniční kontroly (Úř. věst. L 321, 12.12.2019, s. 64).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1).

(5)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2305 z 21. října 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o pravidla upravující případy a podmínky, za kterých jsou ekologické produkty a produkty z přechodného období osvobozeny od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly, a místa úředních kontrol pro takové produkty, a kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2123 a (EU) 2019/2124 (viz strana 5 v tomto čísle Úředního věstníku).

(6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1715 ze dne 30. září 2019, kterým se stanoví pravidla pro fungování systému pro správu informací o úředních kontrolách a jeho systémových složek („nařízení o IMSOC“) (Úř. věst. L 261, 14.10.2019, s. 37).

(7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1013 ze dne 16. dubna 2019 o oznamování zásilek určitých kategorií zvířat a zboží, které vstupují do Unie, s předstihem (Úř. věst. L 165, 21.6.2019, s. 8).

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).

(9)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/279 ze dne 22. února 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o kontroly a další opatření zajišťující sledovatelnost a soulad s pravidly pro ekologickou produkci a označování ekologických produktů (Úř. věst. L 62, 23.2.2021, s. 6).


PŘÍLOHA

ČÁST I

VÝPIS č........... Z POTVRZENÍ O KONTROLE PRO DOVOZ EKOLOGICKÝCH PRODUKTŮ A PRODUKTŮ Z PŘECHODNÉHO OBDOBÍ DO EVROPSKÉ UNIE

1.

Kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt, který vydal původní potvrzení o kontrole

2.

Postupy podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 (1):

Soulad (článek 46);

rovnocenná třetí země (článek 48);

rovnocenný kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt (článek 57) nebo

rovnocennost v rámci obchodní dohody (článek 47).

3.

Referenční číslo potvrzení o kontrole

4.

Kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt

5.

Dovozce

6.

Země původu

7.

Země vývozu

8.

Stanoviště hraniční kontroly/kontrolní místo/místo propuštění do volného oběhu

9.

Země určení

10.

Příjemce partie získané na základě rozdělení

11.

Popis produktů

Ekologický produkt nebo produkt z přechodného období Kódy KN Kategorie Počet balení Číslo šarže Čistá hmotnost partie a čistá hmotnost

původní zásilky

12.

Prohlášení příslušného orgánu, který podepisuje výpis z potvrzení.

Tento výpis odpovídá partii popsané výše a získané rozdělením zásilky, která je zahrnuta do originálu potvrzení o kontrole s číslem uvedeným v poli 3.

K propuštění do volného oběhu jako ekologické produkty;

K propuštění do volného oběhu jako produkty z přechodného období;

K propuštění do volného oběhu jako konvenční produkty;

Partii nelze propustit do volného oběhu.

Další informace:

Orgán a členský stát:

Datum:

Jméno a podpis zplnomocněné osoby/kvalifikovaná elektronická pečeť

 

13.

Prohlášení příjemce partie

Tímto se potvrzuje, že balení nebo kontejner a případně potvrzení o kontrole při přijetí produktů:

je v souladu s bodem 6 přílohy III nařízení (EU) 2018/848 nebo

není v souladu s bodem 6 přílohy III nařízení (EU) 2018/848.

 

Jméno a podpis zplnomocněné osoby

Datum:

 

ČÁST II

POZNÁMKY PRO VYPLNĚNÍ VZORU VÝPISU Z POTVRZENÍ O KONTROLE

Výpis č. ...:

Číslo výpisu odpovídá číslu partie získané na základě rozdělení původní zásilky.

Pole 1

:

Název, adresa a kód kontrolního subjektu nebo kontrolního orgánu ve třetí zemi, který vydal původní potvrzení o kontrole.

Pole 2

:

V tomto poli jsou uvedena ustanovení nařízení (EU) 2018/848, která se vztahují k vydávání a používání tohoto výpisu; uveďte příslušné ustanovení, podle něhož byla podkladová zásilka dovezena, viz Pole 2 původního potvrzení o kontrole.

Pole 3

:

Číslo potvrzení o kontrole automaticky přidělené původnímu potvrzení elektronickým obchodním řídicím a expertním systémem (TRACES).

Pole 4

:

Název, adresa a kód kontrolního subjektu nebo kontrolního orgánu, který je odpovědný za kontrolu hospodářského subjektu, který rozdělil zásilku.

Pole 5, 6 a 7

:

Viz příslušné údaje v původním potvrzení o kontrole.

Pole 8

:

Jedná se o jedinečný alfanumerický kód přidělený systémem TRACES stanovišti hraniční kontroly nebo jinému kontrolnímu místu než stanoviště hraniční kontroly podle čl. 53 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 (2) nebo případně místu propuštění do volného oběhu v Evropské unii, včetně země, kde se provádějí úřední kontroly za účelem ověření partie v souladu s čl. 6 odst. 1 a 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2306 (3), a pokud je rozhodnutí o kontrole zásilky zaznamenáno v poli 30.

Pole 9

:

Zemí určení se rozumí země prvního příjemce v Evropské unii.

Pole 10

:

Příjemce partie (získané po rozdělení) v Evropské unii.

Pole 11

:

Popis produktů, který zahrnuje:

údaj o tom, zda se jedná o ekologické produkty nebo produkty z přechodného období;

kód kombinované nomenklatury (KN) uvedený v nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (4) pro dotyčné produkty (pokud možno osmimístný),

kategorii produktu v souladu s přílohou II prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/1378 (5);

počet balení (počet beden, krabic, pytlů, džberů atd.),

čistou hmotnost vyjádřenou v příslušných jednotkách (kg čisté hmoty, litr atd.) a čistou hmotnost uvedenou v poli 13 původního potvrzení o kontrole.

Pole 12

:

Toto pole musí vyplnit příslušný orgán pro každou partii vyplývající z rozdělení podle čl. 6 odst. 6 a čl. 7 odst. 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/2306.

Příslušný orgán musí zvolit odpovídající možnost a v případě potřeby doplnit veškeré informace považované za relevantní. Zejména v případě, že byla zvolena možnost „Partii nelze propustit do volného oběhu“, musí být relevantní informace uvedeny v poli „další informace“.

V případě produktů, které podléhají úředním kontrolám na stanovištích hraniční kontroly, musí příslušný orgán toto pole vyplnit na dotyčném stanovišti hraniční kontroly.

Podpis zplnomocněné osoby je vyžadován pouze v případě výpisů z potvrzení o kontrole v tištěné podobě podepsaných do 30. června 2022 v souladu s čl. 11 odst. 5 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/2306.

Pole 13

:

Toto pole musí vyplnit příjemce při přijetí partie na základě výběru jedné z možností poté, co provedl kontroly stanovené v bodě 6 přílohy III nařízení (EU) 2018/848.

Podpis příjemce je vyžadován pouze u výpisů z potvrzení o kontrole v tištěné podobě podepsaných do 30. června 2022 v souladu s čl. 11 odst. 5 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/2306.


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (Úř. věst. L 150, 14.6.2018, s. 1).

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2021/2306 ze dne 21. října 2021, kterým se doplňuje nařízení (EU) 2018/848 Evropského parlamentu a Rady, pokud jde o pravidla pro úřední kontroly zásilek ekologických produktů a produktů z přechodného období určených pro dovoz do Unie a pravidla pro potvrzení o kontrole (Úř. věst. L 461, xxx, s. 13).

(4)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1378 ze dne 19. srpna 2021, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 stanoví některá pravidla týkající se potvrzení vydávaného hospodářským subjektům, skupinám hospodářských subjektů a vývozcům ve třetích zemích, kteří se zabývají dovozem ekologických produktů a produktů z přechodného období do Unie, a seznam uznaných kontrolních orgánů a kontrolních subjektů (Úř. věst. L 297, 20.8.2021, s. 24).


27.12.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 461/40


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/2308

ze dne 22. prosince 2021,

kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (1), a zejména na čl. 71 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Africký mor prasat je infekční virová nákaza postihující chovaná a volně žijící prasata a může mít závažný dopad na dotčenou populaci zvířat a ziskovost chovu, což narušuje přemísťování zásilek uvedených zvířat a produktů z těchto zvířat v rámci Unie, jakož i vývoz do třetích zemí.

(2)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/605 (2) bylo přijato v rámci nařízení (EU) 2016/429 a stanoví zvláštní opatření k tlumení nákazy týkající se afrického moru prasat, která mají členské státy uvedené na seznamu v příloze I zmíněného nařízení (dál jen „dotčené členské státy“) po omezenou dobu uplatňovat v uzavřených pásmech I, II a III uvedených na seznamu ve zmíněné příloze.

(3)

Oblasti uvedené jako uzavřená pásma I, II a III na seznamu v příloze I prováděcího nařízení (EU) 2021/605 vycházejí z epizootologické situace afrického moru prasat v Unii. Příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605 byla naposledy změněna prováděcím nařízením Komise (EU) 2021/2249 (3), a sice v návaznosti na změny epizootologické situace, pokud jde o uvedenou nákazu, v Německu a Polsku.

(4)

Veškeré změny uzavřených pásem I, II a III v příloze I prováděcího nařízení (EU) 2021/605 by měly být založeny na epizootologické situaci, pokud jde o africký mor prasat, v oblastech postižených uvedenou nákazou, na celkové epizootologické situaci afrického moru prasat v dotčeném členském státě, na úrovni rizika dalšího šíření uvedené nákazy, i na vědecky podložených zásadách a kritériích pro zeměpisné vymezení pásem v důsledku afrického moru prasat a na pokynech Unie dohodnutých s členskými státy ve Stálém výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva a uvedených na internetových stránkách Komise (4). Takové změny by měly rovněž zohledňovat mezinárodní normy, jako je Kodex zdraví suchozemských živočichů (5) Světové organizace pro zdraví zvířat a odůvodnění vymezení pásem poskytnuté příslušnými orgány dotčených členských států.

(5)

Od data přijetí prováděcího nařízení (EU) 2021/2249 se objevila nová ohniska afrického moru prasat u chovaných a volně žijících prasat v Polsku.

(6)

V prosinci 2021 bylo zaznamenáno jedno ohnisko afrického moru prasat u chovaných prasat ve Svatokřížském vojvodství v Polsku v oblasti, která je v současnosti uvedena jako uzavřené pásmo I na seznamu v příloze I prováděcího nařízení (EU) 2021/605. Toto nové ohnisko afrického moru prasat u chovaných prasat představuje zvýšení úrovně rizika, které by se mělo odrazit v uvedené příloze. V důsledku toho by tato oblast Polska zasažená zmíněným nedávným ohniskem afrického moru prasat, která je v současnosti uvedena jako uzavřené pásmo I na seznamu ve zmíněné příloze, nyní měla být uvedena na seznamu ve zmíněné příloze jako uzavřené pásmo III, a nikoli jako uzavřené pásmo I, přičemž v zájmu zohlednění tohoto nedávného ohniska je rovněž třeba znovu vymezit stávající hranice uzavřeného pásma I.

(7)

V prosinci 2021 bylo rovněž zaznamenáno několik ohnisek afrického moru prasat u volně žijících prasat v Dolnoslezském vojvodství v Polsku v oblasti uvedené v současné době jako uzavřené pásmo II na seznamu v příloze I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, která se nachází v bezprostřední blízkosti oblasti, jež je v současnosti uvedena na seznamu jako uzavřené pásmo I. Uvedená nová ohniska afrického moru prasat u volně žijících prasat představují zvýšení úrovně rizika, jež by se mělo odrazit ve zmíněné příloze. V důsledku toho by tato oblast Polska, která je v současnosti uvedena jako uzavřené pásmo I na seznamu ve zmíněné příloze a která se nachází v bezprostřední blízkosti oblasti uvedené na seznamu jako uzavřené pásmo II, jež byla zasažena těmito nedávnými ohnisky afrického moru prasat, měla být nyní uvedena na seznamu v uvedené příloze jako uzavřené pásmo II, a nikoli jako uzavřené pásmo I.

(8)

V prosinci 2021 bylo rovněž zaznamenáno několik ohnisek afrického moru prasat u volně žijících prasat ve Velkopolském vojvodství v Polsku v oblasti uvedené v současné době jako uzavřené pásmo III na seznamu v příloze I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, která se nachází v bezprostřední blízkosti oblasti, jež je v současnosti uvedena na seznamu jako uzavřené pásmo I. Uvedená nová ohniska afrického moru prasat u volně žijících prasat představují zvýšení úrovně rizika, jež by se mělo odrazit ve zmíněné příloze. V důsledku toho by tato oblast Polska, která je v současnosti uvedena jako uzavřené pásmo I na seznamu ve zmíněné příloze a která se nachází v bezprostřední blízkosti oblasti uvedené na seznamu jako uzavřené pásmo III, jež byla zasažena těmito nedávnými ohnisky afrického moru prasat, měla být nyní uvedena na seznamu v uvedené příloze jako uzavřené pásmo II, a nikoli jako uzavřené pásmo I.

(9)

V prosinci 2021 bylo rovněž zaznamenáno jedno ohnisko afrického moru prasat u volně žijícího prasete ve Velkopolském vojvodství v Polsku v oblasti, která je v současnosti uvedena jako uzavřené pásmo I na seznamu v příloze I prováděcího nařízení (EU) 2021/605. Toto nové ohnisko afrického moru prasat u volně žijícího prasete představuje zvýšení úrovně rizika, jež by se mělo odrazit ve zmíněné příloze. V důsledku toho by tato oblast Polska zasažená zmíněným nedávným ohniskem afrického moru prasat, která je v současnosti uvedena jako uzavřené pásmo I na seznamu ve zmíněné příloze, nyní měla být uvedena na seznamu ve zmíněné příloze jako uzavřené pásmo II, a nikoli jako uzavřené pásmo I, přičemž v zájmu zohlednění tohoto nedávného ohniska je rovněž třeba znovu vymezit stávající hranice uzavřeného pásma I.

(10)

V návaznosti na uvedená nedávná ohniska afrického moru prasat u chovaných a volně žijících prasat v Polsku a s ohledem na stávající epizootologickou situaci, pokud jde o africký mor prasat v Unii, bylo vymezení pásem v tomto členském státě znovu posouzeno a aktualizováno. Kromě toho byla znovu posouzena a aktualizována zavedená opatření k řízení rizik. Tyto změny by měly být zohledněny v příloze I prováděcího nařízení (EU) 2021/605.

(11)

Má-li se zohlednit nedávný vývoj epizootologické situace, pokud jde o africký mor prasat v Unii, a proaktivně bojovat s riziky spojenými se šířením uvedené nákazy, měla by být v případě Polska vymezena nová uzavřená pásma o dostatečné rozloze a tato pásma by měla být náležitě uvedena jako uzavřená pásma I, II a III na seznamu v příloze I prováděcího nařízení (EU) 2021/605. Jelikož situace, pokud jde o africký mor prasat, je v Unii velmi dynamická, byla při vymezování uvedených nových uzavřených pásem zohledněna i situace v okolních oblastech.

(12)

Vzhledem k naléhavosti epizootologické situace v Unii, pokud jde o šíření afrického moru prasat, je důležité, aby změny přílohy I prováděcího nařízení (EU) 2021/605 prostřednictvím tohoto prováděcího nařízení nabyly účinku co nejdříve.

(13)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. prosince 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/605 ze dne 7. dubna 2021, kterým se stanoví zvláštní opatření pro tlumení afrického moru prasat (Úř. věst. L 129, 15.4.2021, s. 1).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2249 ze dne 16. prosince 2021, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat (Úř. věst. L 453, 17.12.2021, s. 48).

(4)  Pracovní dokument SANTE/7112/2015/Rev. 3 „Zásady a kritéria pro zeměpisné vymezení regionalizace afrického moru prasat“. https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_en

(5)  Kodex zdraví suchozemských živočichů OIE, 28. vydání, 2019. ISBN svazku I: 978-92-95108-85-1; ISBN svazku II: 978-92-95108-86-8. https://www.oie.int/standard-setting/terrestrial-code/access-online/


PŘÍLOHA

Příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605 se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA I

UZAVŘENÁ PÁSMA

ČÁST I

1.   Německo

Tato uzavřená pásma I v Německu:

Bundesland Brandenburg:

Landkreis Dahme-Spreewald:

Gemeinde Alt Zauche-Wußwerk,

Gemeinde Byhleguhre-Byhlen,

Gemeinde Märkische Heide, mit den Gemarkungen Alt Schadow, Neu Schadow, Pretschen, Plattkow, Wittmannsdorf, Schuhlen-Wiese, Bückchen, Kuschkow, Gröditsch, Groß Leuthen, Leibchel, Glietz, Groß Leine, Dollgen, Krugau, Dürrenhofe, Biebersdorf und Klein Leine,

Gemeinde Neu Zauche,

Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Groß Liebitz, Guhlen, Mochow und Siegadel,

Gemeinde Spreewaldheide,

Gemeinde Straupitz,

Landkreis Märkisch-Oderland:

Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Müncheberg, Eggersdorf bei Müncheberg und Hoppegarten bei Müncheberg,

Gemeinde Bliesdorf mit den Gemarkungen Kunersdorf - westlich der B167 und Bliesdorf - westlich der B167

Gemeinde Märkische Höhe mit den Gemarkungen Reichenberg und Batzlow,

Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Haselberg, Frankenfelde, Schulzendorf, Lüdersdorf Biesdorf, Rathsdorf - westlich der B 167 und Wriezen - westlich der B167

Gemeinde Buckow (Märkische Schweiz),

Gemeinde Strausberg mit den Gemarkungen Hohenstein und Ruhlsdorf,

Gemeine Garzau-Garzin,

Gemeinde Waldsieversdorf,

Gemeinde Rehfelde mit der Gemarkung Werder,

Gemeinde Reichenow-Mögelin,

Gemeinde Prötzel mit den Gemarkungen Harnekop, Sternebeck und Prötzel östlich der B 168 und der L35,

Gemeinde Oberbarnim,

Gemeinde Bad Freienwalde mit der Gemarkung Sonnenburg,

Gemeinde Falkenberg mit den Gemarkungen Dannenberg, Falkenberg westlich der L 35, Gersdorf und Kruge,

Gemeinde Höhenland mit den Gemarkungen Steinbeck, Wollenberg und Wölsickendorf,

Landkreis Barnim:

Gemeinde Joachimsthal östlich der L220 (Eberswalder Straße), östlich der L23 (Töpferstraße und Templiner Straße), östlich der L239 (Glambecker Straße) und Schorfheide (JO) östlich der L238,

Gemeinde Friedrichswalde mit der Gemarkung Glambeck östlich der L 239,

Gemeinde Althüttendorf,

Gemeinde Ziethen mit den Gemarkungen Groß Ziethen und Klein Ziethen westlich der B198,

Gemeinde Chorin mit den Gemarkungen Golzow, Senftenhütte, Buchholz, Schorfheide (Ch), Chorin westlich der L200 und Sandkrug nördlich der L200,

Gemeinde Britz,

Gemeinde Schorfheide mit den Gemarkungen Altenhof, Werbellin, Lichterfelde und Finowfurt,

Gemeinde (Stadt) Eberswalde mit der Gemarkungen Finow und Spechthausen und der Gemarkung Eberswalde südlich der B167 und westlich der L200,

Gemeinde Breydin,

Gemeinde Melchow,

Gemeinde Sydower Fließ mit der Gemarkung Grüntal nördlich der K6006 (Landstraße nach Tuchen), östlich der Schönholzer Straße und östlich Am Postweg,

Hohenfinow südlich der B167,

Landkreis Uckermark:

Gemeinde Passow mit den Gemarkungen Briest, Passow und Schönow,

Gemeinde Mark Landin mit den Gemarkungen Landin nördlich der B2, Grünow und Schönermark,

Gemeinde Angermünde mit den Gemarkungen Frauenhagen, Mürow, Angermünde nördlich und nordwestlich der B2, Dobberzin nördlich der B2, Kerkow, Welsow, Bruchhagen, Greiffenberg, Günterberg, Biesenbrow, Görlsdorf, Wolletz und Altkünkendorf,

Gemeinde Zichow,

Gemeinde Casekow mit den Gemarkungen Blumberg, Wartin, Luckow-Petershagen und den Gemarkungen Biesendahlshof und Casekow westlich der L272 und nördlich der L27,

Gemeinde Hohenselchow-Groß Pinnow mit der Gemarkung Hohenselchow nördlich der L27,

Gemeinde Tantow,

Gemeinde Mescherin

Gemeinde Gartz (Oder) mit der Gemarkung Geesow sowie den Gemarkungen Gartz und Hohenreinkendorf nördlich der L27 und B2 bis Gartenstraße,

Gemeinde Pinnow nördlich und westlich der B2,

Landkreis Oder-Spree:

Gemeinde Storkow (Mark),

Gemeinde Spreenhagen mit den Gemarkungen Braunsdorf, Markgrafpieske, Lebbin und Spreenhagen,

Gemeinde Grünheide (Mark) mit den Gemarkungen Kagel, Kienbaum und Hangelsberg,

Gemeinde Fürstenwalde westlich der B 168 und nördlich der L 36,

Gemeinde Rauen,

Gemeinde Wendisch Rietz bis zur östlichen Uferzone des Scharmützelsees und von der südlichen Spitze des Scharmützelsees südlich der B246,

Gemeinde Reichenwalde,

Gemeinde Bad Saarow mit der Gemarkung Petersdorf und der Gemarkung Bad Saarow-Pieskow westlich der östlichen Uferzone des Scharmützelsees und ab nördlicher Spitze westlich der L35,

Gemeinde Tauche mit der Gemarkung Werder,

Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Jänickendorf, Schönfelde, Beerfelde, Gölsdorf, Buchholz, Tempelberg und den Gemarkungen Steinhöfel, Hasenfelde und Heinersdorf westlich der L36 und der Gemarkung Neuendorf im Sande nördlich der L36,

Landkreis Spree-Neiße:

Gemeinde Peitz,

Gemeinde Turnow-Preilack,

Gemeinde Drachhausen,

Gemeinde Schmogrow-Fehrow,

Gemeinde Drehnow,

Gemeinde Teichland mit den Gemarkungen Maust und Neuendorf,

Gemeinde Dissen-Striesow,

Gemeinde Briesen,

Gemeinde Spremberg mit den Gemarkungen, Sellessen, Spremberg, Bühlow, Laubsdorf, Bagenz und den Gemarkungen Groß Buckow, Klein Buckow östlich des Tagebaues Welzow-Süd,

Gemeinde Neuhausen/Spree mit den Gemarkungen Kathlow, Haasow, Roggosen, Koppatz, Neuhausen, Frauendorf, Groß Oßnig, Groß Döbern und Klein Döbern,

Landkreis Oberspreewald-Lausitz:

Gemeinde Grünewald,

Gemeinde Hermsdorf,

Gemeinde Kroppen,

Gemeinde Ortrand,

Gemeinde Großkmehlen,

Gemeinde Lindenau.

Landkreis Elbe-Elster:

Gemeinde Großthiemig,

Landkreis Prignitz:

Gemeinde Groß Pankow mit den Gemarkungen Baek, Tangendorf und Tacken,

Gemeinde Karstadt mit den Gemarkungen Groß Warnow, Klein Warnow, Reckenzin, Streesow, Garlin, Dallmin, Postlin, Kribbe, Neuhof, Strehlen und Blüthen,

Gemeinde Pirow mit der Gemarkung Bresch,

Gemeinde Gülitz-Reetz,

Gemeinde Putlitz mit den Gemarkungen Lockstädt, Mansfeld und Laaske,

Gemeinde Triglitz,

Gemeinde Marienfließ mit der Gemarkung Frehne,

Gemeinde Kümmernitztal mit der Gemarkungen Buckow, Preddöhl und Grabow,

Gemeinde Gerdshagen mit der Gemarkung Gerdshagen,

Gemeinde Meyenburg,

Gemeinde Pritzwalk mit der Gemarkung Steffenshagen,

Bundesland Sachsen:

Landkreis Bautzen

Gemeinde Arnsdorf,

Gemeinde Burkau,

Gemeinde Crostwitz,

Gemeinde Cunewalde,

Gemeinde Demitz-Thumitz,

Gemeinde Doberschau-Gaußig,

Gemeinde Elsterheide,

Gemeinde Frankenthal,

Gemeinde Göda,

Gemeinde Großharthau,

Gemeinde Großnaundorf,

Gemeinde Großpostwitz/O.L.,

Gemeinde Haselbachtal,

Gemeinde Hochkirch, sofern nicht bereits der Sperrzone II,

Gemeinde Königswartha, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Kubschütz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Lichtenberg,

Gemeinde Lohsa, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Nebelschütz,

Gemeinde Neschwitz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Neukirch,

Gemeinde Neukirch/Lausitz,

Gemeinde Obergurig,

Gemeinde Ohorn,

Gemeinde Oßling,

Gemeinde Panschwitz-Kuckau,

Gemeinde Puschwitz,

Gemeinde Räckelwitz,

Gemeinde Radibor, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Ralbitz-Rosenthal,

Gemeinde Rammenau,

Gemeinde Schmölln-Putzkau,

Gemeinde Schwepnitz,

Gemeinde Sohland a. d. Spree,

Gemeinde Spreetal, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Bautzen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Bernsdorf,

Gemeinde Stadt Bischhofswerda,

Gemeinde Stadt Elstra,

Gemeinde Stadt Großröhrsdorf,

Gemeinde Stadt Hoyerswerda, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Kamenz,

Gemeinde Stadt Lauta,

Gemeinde Stadt Pulsnitz,

Gemeinde Stadt Radeberg,

Gemeinde Stadt Schirgiswalde-Kirschau,

Gemeinde Stadt Wilthen,

Gemeinde Stadt Wittichenau, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Steina,

Gemeinde Steinigtwolmsdorf,

Gemeinde Wachau,

Stadt Dresden:

Stadtgebiet, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Landkreis Görlitz:

Gemeinde Beiersdorf,

Gemeinde Bertsdorf-Hörnitz,

Gemeinde Dürrhennersdorf,

Gemeinde Großschönau,

Gemeinde Großschweidnitz,

Gemeinde Hainewalde,

Gemeinde Kurort Jonsdorf,

Gemeinde Kottmar,

Gemeinde Lawalde,

Gemeinde Leutersdorf,

Gemeinde Mittelherwigsdorf,

Gemeinde Oderwitz,

Gemeinde Olbersdorf,

Gemeinde Oppach,

Gemeinde Oybin,

Gemeinde Rosenbach, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Schönau-Berzdorf a. d. Eigen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Schönbach,

Gemeinde Stadt Bernstadt a. d. Eigen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Ebersbach-Neugersdorf,

Gemeinde Stadt Herrnhut,

Gemeinde Stadt Löbau, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Neusalza-Spremberg,

Gemeinde Stadt Ostritz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Seifhennersdorf,

Gemeinde Stadt Zittau,

Landkreis Meißen:

Gemeinde Diera-Zehren östlich der Elbe,

Gemeinde Klipphausen östlich der S 177,

Gemeinde Lampertswalde, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Niederau,

Gemeinde Priestewitz,

Gemeinde Stadt Coswig, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Großenhain,

Gemeinde Stadt Meißen im Norden östlich der Elbe bis zur Bahnlinie, im Süden östlich der S 177,

Gemeinde Stadt Radebeul,

Gemeinde Weinböhla, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:

Landkreis Vorpommern Greifswald

Gemeinde Penkun südlich der Autobahn A11,

Gemeinde Nadrense südlich der Autobahn A11,

Landkreis Ludwigslust-Parchim:

Gemeinde Balow mit dem Ortsteil: Balow

Gemeinde Barkhagen mit den Ortsteilen und Ortslagen: Altenlinden, Kolonie Lalchow, Plauerhagen, Zarchlin, Barkow-Ausbau, Barkow

Gemeinde Blievenstorf mit dem Ortsteil: Blievenstorf

Gemeinde Brenz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Neu Brenz, Alt Brenz

Gemeinde Domsühl mit den Ortsteilen und Ortslagen: Severin, Bergrade Hof, Bergrade Dorf, Zieslübbe, Alt Dammerow, Schlieven, Domsühl, Domsühl-Ausbau, Neu Schlieven

Gemeinde Gallin-Kuppentin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Kuppentin, Kuppentin-Ausbau, Daschow, Zahren, Gallin, Penzlin

Gemeinde Ganzlin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dresenow, Dresenower Mühle, Twietfort, Ganzlin, Tönchow, Wendisch Priborn, Liebhof, Gnevsdorf

Gemeinde Granzin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Lindenbeck, Greven, Beckendorf, Bahlenrade, Granzin

Gemeinde Grabow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Böschungsbereich und angrenzende Ackerfläche an der Alten Elde (angrenzend an die Gemeinden Prislich und Zierzow)

Gemeinde Groß Laasch mit den Ortsteilen und Ortslagen: Waldgebiet zwischen der Ortslage Groß Laasch und der Elde

Gemeinde Kremmin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Wiesen- und Ackerflächen zwischen K52, B5 und Bahnlinie Hamburg-Berlin

Gemeinde Kritzow mit den Ortsteilen und Ortslagen:

Schlemmin, Kritzow

Gemeinde Lewitzrand mit dem Ortsteil und Ortslage:

Matzlow-Garwitz (teilweise)

Gemeinde Lübz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Broock, Wessentin, Wessentin Ausbau, Bobzin, Lübz, Broock Ausbau, Riederfelde, Ruthen, Lutheran, Gischow, Burow, Hof Gischow, Ausbau Lutheran, Meyerberg

Gemeinde Muchow mit dem Ortsteil und Ortslage: Muchow

Gemeinde Neustadt-Glewe mit den Ortsteilen und Ortslagen: Flugplatz mit angrenzendem Waldgebiet entlang der K38 und B191 bis zur A24, Wabel

Gemeinde Obere Warnow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Grebbin und Wozinkel, Gemarkung Kossebade teilweise, Gemarkung Herzfeld mit dem Waldgebiet Bahlenholz bis an die östliche Gemeindegrenze, Gemarkung Woeten unmittelbar östlich und westlich der L16

Gemeinde Parchim mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dargelütz, Neuhof, Kiekindemark, Neu Klockow, Möderitz, Malchow, Damm, Parchim, Voigtsdorf, Neu Matzlow

Gemeinde Passow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Unterbrüz, Brüz, Welzin, Neu Brüz, Weisin, Charlottenhof, Passow

Gemeinde Plau am See mit den Ortsteilen und Ortslagen: Reppentin, Gaarz, Silbermühle, Appelburg, Seelust, Plau-Am See, Plötzenhöhe, Klebe, Lalchow, Quetzin, Heidekrug

Gemeinde Prislich mit den Ortsteilen und Ortslagen: Neese, Werle, Prislich, Marienhof

Gemeinde Rom mit den Ortsteilen und Ortslagen: Lancken, Stralendorf, Rom, Darze, Klein Niendorf, Paarsch

Gemeinde Spornitz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dütschow, Primark, Steinbeck, Spornitz

Gemeinde Stolpe mit den Ortsteilen und Ortslagen: Granzin, Barkow, Stolpe Ausbau, Stolpe

Gemeinde Werder mit den Ortsteilen und Ortslagen: Neu Benthen, Benthen, Tannenhof, Werder

Gemeinde Zierzow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Kolbow, Zierzow.

2.   Estonsko

Tato uzavřená pásma I v Estonsku:

Hiiu maakond.

3.   Řecko

Tato uzavřená pásma I v Řecku:

in the regional unit of Drama:

the community departments of Sidironero and Skaloti and the municipal departments of Livadero and Ksiropotamo (in Drama municipality),

the municipal department of Paranesti (in Paranesti municipality),

the municipal departments of Kokkinogeia, Mikropoli, Panorama, Pyrgoi (in Prosotsani municipality),

the municipal departments of Kato Nevrokopi, Chrysokefalo, Achladea, Vathytopos, Volakas, Granitis, Dasotos, Eksohi, Katafyto, Lefkogeia, Mikrokleisoura, Mikromilea, Ochyro, Pagoneri, Perithorio, Kato Vrontou and Potamoi (in Kato Nevrokopi municipality),

in the regional unit of Xanthi:

the municipal departments of Kimmerion, Stavroupoli, Gerakas, Dafnonas, Komnina, Kariofyto and Neochori (in Xanthi municipality),

the community departments of Satres, Thermes, Kotyli, and the municipal departments of Myki, Echinos and Oraio and (in Myki municipality),

the community department of Selero and the municipal department of Sounio (in Avdira municipality),

in the regional unit of Rodopi:

the municipal departments of Komotini, Anthochorio, Gratini, Thrylorio, Kalhas, Karydia, Kikidio, Kosmio, Pandrosos, Aigeiros, Kallisti, Meleti, Neo Sidirochori and Mega Doukato (in Komotini municipality),

the municipal departments of Ipio, Arriana, Darmeni, Archontika, Fillyra, Ano Drosini, Aratos and the Community Departments Kehros and Organi (in Arriana municipality),

the municipal departments of Iasmos, Sostis, Asomatoi, Polyanthos and Amvrosia and the community department of Amaxades (in Iasmos municipality),

the municipal department of Amaranta (in Maroneia Sapon municipality),

in the regional unit of Evros:

the municipal departments of Kyriaki, Mandra, Mavrokklisi, Mikro Dereio, Protokklisi, Roussa, Goniko, Geriko, Sidirochori, Megalo Derio, Sidiro, Giannouli, Agriani and Petrolofos (in Soufli municipality),

the municipal departments of Dikaia, Arzos, Elaia, Therapio, Komara, Marasia, Ormenio, Pentalofos, Petrota, Plati, Ptelea, Kyprinos, Zoni, Fulakio, Spilaio, Nea Vyssa, Kavili, Kastanies, Rizia, Sterna, Ampelakia, Valtos, Megali Doxipara, Neochori and Chandras (in Orestiada municipality),

the municipal departments of Asvestades, Ellinochori, Karoti, Koufovouno, Kiani, Mani, Sitochori, Alepochori, Asproneri, Metaxades, Vrysika, Doksa, Elafoxori, Ladi, Paliouri and Poimeniko (in Didymoteixo municipality),

in the regional unit of Serres:

the municipal departments of Kerkini, Livadia, Makrynitsa, Neochori, Platanakia, Petritsi, Akritochori, Vyroneia, Gonimo, Mandraki, Megalochori, Rodopoli, Ano Poroia, Katw Poroia, Sidirokastro, Vamvakophyto, Promahonas, Kamaroto, Strymonochori, Charopo, Kastanousi and Chortero and the community departments of Achladochori, Agkistro and Kapnophyto (in Sintiki municipality),

the municipal departments of Serres, Elaionas and Oinoussa and the community departments of Orini and Ano Vrontou (in Serres municipality),

the municipal departments of Dasochoriou, Irakleia, Valtero, Karperi, Koimisi, Lithotopos, Limnochori, Podismeno and Chrysochorafa (in Irakleia municipality).

4.   Lotyšsko

Tato uzavřená pásma I v Lotyšsku:

Dienvidkurzemes novada Vērgales, Medzes, Grobiņas, Nīcas pagasta daļa uz ziemeļiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Otaņķu pagasts, Grobiņas pilsēta,

Ropažu novada Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes.

5.   Litva

Tato uzavřená pásma I v Litvě:

Klaipėdos rajono savivaldybė: Agluonėnų, Dovilų, Gargždų, Priekulės, Vėžaičių, Kretingalės ir Dauparų-Kvietinių seniūnijos,

Palangos miesto savivaldybė.

6.   Maďarsko

Tato uzavřená pásma I v Maďarsku:

Békés megye 950950, 950960, 950970, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150 és 956160 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Bács-Kiskun megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe,

Csongrád-Csanád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950,

406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Győr-Moson-Sopron megye 100550, 100650, 100950, 101050, 101350, 101450, 101550, 101560 és 102150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Komárom-Esztergom megye 250150, 250250, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251650, 251750, 251850, 252250, kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050, 575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

7.   Polsko

Tato uzavřená pásma I v Polsku:

w województwie kujawsko - pomorskim:

powiat rypiński,

powiat brodnicki,

powiat grudziądzki,

powiat miejski Grudziądz,

powiat wąbrzeski,

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Wielbark i Rozogi w powiecie szczycieńskim,

w województwie podlaskim:

gminy Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew i część gminy Kulesze Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię koleją w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,

gminy Szumowo, Zambrów z miastem Zambrów i część gminy Kołaki Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim,

gminy Grabowo, Kolno i miasto Kolno, Turośl w powiecie kolneńskim,

w województwie mazowieckim:

powiat ostrołęcki,

powiat miejski Ostrołęka,

gminy Bielsk, Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin, Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno, Staroźreby i Stara Biała w powiecie płockim,

powiat miejski Płock,

powiat ciechanowski,

gminy Baboszewo, Dzierzążnia, Joniec, Nowe Miasto, Płońsk i miasto Płońsk, Raciąż i miasto Raciąż, Sochocin w powiecie płońskim,

powiat sierpecki,

gmina Siemiątkowo w powiecie żuromińskim,

część powiatu ostrowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Radzanów, Strzegowo, Stupsk w powiecie mławskim,

powiat przasnyski,

powiat makowski,

powiat pułtuski,

część powiatu wyszkowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu węgrowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu wołomińskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Mokobody i Suchożebry w powiecie siedleckim,

gminy Dobre, Jakubów, Kałuszyn, Stanisławów w powiecie mińskim,

gminy Bielany i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,

gminy Kowala, Wierzbica, część gminy Wolanów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie radomskim,

powiat miejski Radom,

gminy Jastrząb, Mirów, Orońsko w powiecie szydłowieckim,

powiat gostyniński,

w województwie podkarpackim:

powiat jasielski,

powiat strzyżowski,

część powiatu ropczycko – sędziszowskiego niewymieniona w części I i II załącznika I,

gminy Pruchnik, Rokietnica, Roźwienica, w powiecie jarosławskim,

gminy Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Medyka, Orły, Żurawica, Przemyśl w powiecie przemyskim,

powiat miejski Przemyśl,

gminy Gać, Jawornik Polski, Kańczuga, część gminy Zarzecze położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Mleczka w powiecie przeworskim,

powiat łańcucki,

gminy Trzebownisko, Głogów Małopolski, część gminy Świlcza położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 94 i część gminy Sokołów Małopolski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,

gmina Raniżów w powiecie kolbuszowskim,

gminy Brzostek, Jodłowa, miasto Dębica, część gminy wiejskiej Dębica położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie dębickim,

w województwie świętokrzyskim:

gminy Nowy Korczyn, Solec–Zdrój, Wiślica, część gminy Busko Zdrój położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Siedlawy-Szaniec-Podgaje-Kołaczkowice w powiecie buskim,

powiat kazimierski,

powiat skarżyski,

część powiatu opatowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu sandomierskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Bogoria, Osiek, Staszów i część gminy Rytwiany położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 764, część gminy Szydłów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 756 w powiecie staszowskim,

gminy Pawłów, Wąchock, część gminy Brody położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 oraz na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie, drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy i część gminy Mirzec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno - wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,

powiat ostrowiecki,

gminy Fałków, Ruda Maleniecka, Radoszyce, Smyków, część gminy Końskie położona na zachód od linii kolejowej, część gminy Stąporków położona na południe od linii kolejowej w powiecie koneckim,

gminy Bodzentyn, Bieliny, Łagów, Nowa Słupia, część gminy Raków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 756 i 764, w powiecie kieleckim,

gminy Działoszyce, Michałów, Pińczów, Złota w powiecie pińczowskim,

gminy Imielno, Jędrzejów, Nagłowice, Sędziszów, Słupia, Wodzisław w powiecie jędrzejowskim,

gminy Moskorzew, Radków, Secemin w powiecie włoszczowskim,

w województwie łódzkim:

gminy Łyszkowice, Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąśno, Nieborów, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącej od granicy miasta Łowicz do zachodniej granicy gminy oraz część gminy wiejskiej Łowicz położona na wschód od granicy miasta Łowicz i na północ od granicy gminy Nieborów w powiecie łowickim,

gminy Cielądz, Rawa Mazowiecka z miastem Rawa Mazowiecka w powiecie rawskim,

gminy Bolimów, Głuchów, Godzianów, Lipce Reymontowskie, Maków, Nowy Kawęczyn, Skierniewice, Słupia w powiecie skierniewickim,

powiat miejski Skierniewice,

gminy Mniszków, Paradyż, Sławno i Żarnów w powiecie opoczyńskim,

powiat tomaszowski,

powiat brzeziński,

powiat łaski,

powiat miejski Łódź,

powat łódzki wschodni,

powiat pabianicki,

powiat wieruszowski,

gminy Aleksandrów Łódzki, Stryków, miasto Zgierz w powiecie zgierskim,

gminy Bełchatów z miastem Bełchatów, Drużbice, Kluki, Rusiec, Szczerców, Zelów w powiecie bełchatowskim,

powiat wieluński,

powiat sieradzki,

powiat zduńskowolski,

gminy Aleksandrów, Czarnocin, Grabica, Moszczenica, Ręczno, Sulejów, Wola Krzysztoporska, Wolbórz w powiecie piotrkowskim,

powiat miejski Piotrków Trybunalski,

gminy Masłowice, Przedbórz, Wielgomłyny i Żytno w powiecie radomszczańskim,

w województwie śląskim:

gmina Koniecpol w powiecie częstochowskim,

w województwie pomorskim:

gminy Ostaszewo, miasto Krynica Morska oraz część gminy Nowy Dwór Gdański położona na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,

gminy Lichnowy, Miłoradz, Nowy Staw, Malbork z miastem Malbork w powiecie malborskim,

gminy Mikołajki Pomorskie, Stary Targ i Sztum w powiecie sztumskim,

powiat gdański,

Miasto Gdańsk,

powiat tczewski,

powiat kwidzyński,

w województwie lubuskim:

gmina Lubiszyn w powiecie gorzowskim,

gmina Dobiegniew w powiecie strzelecko – drezdeneckim,

w województwie dolnośląskim:

gminy Dobroszyce, Dziadowa Kłoda, Międzybórz, Syców, Twardogóra, część gminy wiejskiej Oleśnica położona na północ od linii wyznaczonej przez droge nr S8 w powiecie oleśnickim,

gminy Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, część gminy Długołęka położona na północ od linii wyznaczonej przez droge nr S8, część gminy Żórawina położona na zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie wrocławskim,

część gminy Domaniów położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie oławskim,

część powiatu miejskiego Wrocław położona na północny zachód od linii wyznaczonej przez autostradę nr A8,

gmina Wiązów w powiecie strzelińskim,

powiat średzki,

miasto Świeradów Zdrój w powiecie lubańskim,

część powiatu wołowskiego niewymieniona w części III załącznika I,

powiat miejski Legnica,

gminy Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Miłkowice, Prochowice, Ruja w powiecie legnickim,

gminy Pielgrzymka, Świerzawa, Złotoryja z miastem Złotoryja, miasto Wojcieszów w powiecie złotoryjskim,

powiat lwówecki,

gmina Ścinawa w powiecie lubińskim,

część powiatu trzebnickiego niewymieniona w części III załącznika I,

gmina Wądroże Wielkie w powiecie jaworskim,

gmina Krośnice w powiecie milickim,

w województwie wielkopolskim:

gminy Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew, miasto Sulmierzyce, część gminy Krotoszyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 15 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 36, nr 36 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 15 do skrzyżowana z drogą nr 444, nr 444 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 36 do południowej granicy gminy w powiecie krotoszyńskim,

gminy Borek Wielkopolski, Gostyń, Piaski, Pogorzela, w powiecie gostyńskim,

gminy Granowo, Grodzisk Wielkopolski i część gminy Kamieniec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie grodziskim,

gminy Czempiń, Kościan i miasto Kościan, Krzywiń, część gminy Śmigiel położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5 w powiecie kościańskim,

powiat miejski Poznań,

gminy Buk, Dopiewo, Komorniki, Tarnowo Podgórne, Stęszew, Swarzędz, Pobiedziska, Czerwonak, Mosina, miasto Luboń, miasto Puszczykowo i część gminy Kórnik położona na zachód od linii wyznaczonych przez drogi: nr S11 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 434 i drogę nr 434 biegnącą od tego skrzyżowania do południowej granicy gminy, część gminy Rokietnica położona na południowy zachód od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy gminy w miejscowości Krzyszkowo do południowej granicy gminy w miejscowości Kiekrz oraz część gminy wiejskiej Murowana Goślina położona na południe od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy miasta Murowana Goślina do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie poznańskim,

gmina Kiszkowo i część gminy Kłecko położona na zachód od rzeki Mała Wełna w powiecie gnieźnieńskim,

powiat czarnkowsko-trzcianecki,

gmina Kaźmierz, część gminy Duszniki położona na południowy – wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Duszniki, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez ul. Niewierską oraz drogę biegnącą przez miejscowość Niewierz do zachodniej granicy gminy, część gminy Ostroróg położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 186 i 184 biegnące od granicy gminy do miejscowości Ostroróg, a następnie od miejscowości Ostroróg przez miejscowości Piaskowo – Rudki do południowej granicy gminy, część gminy Wronki położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wartę biegnącą od zachodniej granicy gminy do przecięcia z droga nr 182, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 182 oraz 184 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 182 do południowej granicy gminy, miasto Szamotuły i część gminy Szamotuły położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 i drogę łączącą miejscowości Lipnica - Ostroróg do linii wyznaczonej przez wschodnią granicę miasta Szamotuły i na południe od linii kolejowej biegnącej od południowej granicy miasta Szamotuły, do południowo-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Obrzycko położona na zachód od drogi nr 185 łączącej miejscowości Gaj Mały, Słopanowo i Obrzycko do północnej granicy miasta Obrzycko, a następnie na zachód od drogi przebiegającej przez miejscowość Chraplewo w powiecie szamotulskim,

gmina Budzyń w powiecie chodzieskim,

gminy Mieścisko, Skoki i Wągrowiec z miastem Wągrowiec w powiecie wągrowieckim,

powiat pleszewski,

gmina Zagórów w powiecie słupeckim,

gmina Pyzdry w powiecie wrzesińskim,

gminy Kotlin, Żerków i część gminy Jarocin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr S11 i 15 w powiecie jarocińskim,

powiat ostrowski,

powiat miejski Kalisz,

gminy Blizanów, Brzeziny, Żelazków, Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Opatówek, Szczytniki, część gminy Stawiszyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 25 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Zbiersk, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Zbiersk – Łyczyn – Petryki biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 25 do południowej granicy gminy, część gminy Ceków- Kolonia położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Młynisko – Morawin - Janków w powiecie kaliskim,

gminy Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Przykona, Władysławów, Turek z miastem Turek część gminy Tuliszków położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 72 biegnącej od wschodniej granicy gminy do miasta Turek a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 72 w mieście Turek do zachodniej granicy gminy w powiecie tureckim,

gminy Rzgów, Grodziec, Krzymów, Stare Miasto, część gminy Rychwał położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 25 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Rychwał, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 25 w miejscowości Rychwał do wschodniej granicy gminy w powiecie konińskim,

powiat kępiński,

powiat ostrzeszowski,

w województwie opolskim:

gminy Domaszowice, Pokój, część gminy Namysłów położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej do zachodniej granicy gminy w powiecie namysłowskim,

gminy Wołczyn, Kluczbork, Byczyna w powiecie kluczborskim,

gminy Praszka, Gorzów Śląski w powiecie oleskim,

gminy Grodków, Lewin Brzeski, Olszanka, miasto Brzeg, część gminy Skarbimierz położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 39 w powiecie brzeskim,

gmina Popielów w powiecie opolskim,

w województwie zachodniopomorskim:

gminy Nowogródek Pomorski, Barlinek, Myślibórz, część gminy Dębno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na północ od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na północ od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,

gmina Stare Czarnowo w powiecie gryfińskim,

gmina Bielice, Kozielice, Pyrzyce w powiecie pyrzyckim,

gminy Bierzwnik, Krzęcin, Pełczyce w powiecie choszczeńskim,

część powiatu miejskiego Szczecin położona na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę Odra Zachodnia biegnącą od północnej granicy gminy do przecięcia z drogą nr 10, następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 10 biegnącą od przecięcia z linią wyznaczoną przez rzekę Odra Zachodnia do wschodniej granicy gminy,

gminy Dobra (Szczecińska), Kołbaskowo, Police w powiecie polickim,

w województwie małopolskim:

powiat brzeski,

powiat gorlicki,

powiat proszowicki,

powiat nowosądecki,

powiat miejski Nowy Sącz,

część powiatu dąbrowskiego niewymieniona w części III załącznika I,

część powiatu tarnowskiego niewymieniona w części III załącznika I.

8.   Slovensko

Tato uzavřená pásma I na Slovensku:

in the district of Nové Zámky: Mužla, Obid, Štúrovo, Nána, Kamenica nad Hronom, Chľaba, Leľa, Bajtava, Salka, Malé Kosihy, Kolta, Jasová, Dubník, Rúbaň, Strekov,

in the district of Komárno: Bátorové Kosihy, Búč, Kravany nad Dunajom,

in the district of Veľký Krtíš, the municipalities of Ipeľské Predmostie, Veľká nad Ipľom, Hrušov, Kleňany, Sečianky,

in the district of Levice, the municipalities of Ipeľské Úľany, Plášťovce, Dolné Túrovce, Stredné Túrovce, Šahy, Tešmak, Pastovce, Zalaba, Malé Ludince, Hronovce, Nýrovce, Želiezovce, Málaš, Čaka,

the whole district of Krupina, except municipalities included in part II,

the whole district of Banska Bystrica, except municipalities included in part II,

in the district of Liptovsky Mikulas – municipalities of Pribylina, Jamník, Svatý Štefan, Konská, Jakubovany, Liptovský Ondrej, Beňadiková, Vavrišovo, Liptovská Kokava, Liptovský Peter, Dovalovo, Hybe, Liptovský Hrádok, Liptovský Ján, Uhorská Ves, Podtureň, Závažná Poruba, Liptovský Mikuláš, Pavčina Lehota, Demänovská Dolina, Gôtovany, Galovany, Svätý Kríž, Lazisko, Dúbrava, Malatíny, Liptovské Vlachy, Liptovské Kľačany, Partizánska Ľupča, Kráľovská Ľubeľa, Zemianska Ľubeľa, Východná – a part of municipality north from the highway D1,

in the district of Ružomberok, the municipalities of Liptovská Lužná, Liptovská Osada, Podsuchá, Ludrová, Štiavnička, Liptovská Štiavnica, Nižný Sliač, Liptovské Sliače,

the whole district of Banska Stiavnica,

the whole district of Žiar nad Hronom.

ČÁST II

1.   Bulharsko

Tato uzavřená pásma II v Bulharsku:

the whole region of Haskovo,

the whole region of Yambol,

the whole region of Stara Zagora,

the whole region of Pernik,

the whole region of Kyustendil,

the whole region of Plovdiv, excluding the areas in Part III,

the whole region of Pazardzhik, excluding the areas in Part III,

the whole region of Smolyan,

the whole region of Dobrich,

the whole region of Sofia city,

the whole region of Sofia Province,

the whole region of Blagoevgrad,

the whole region of Razgrad,

the whole region of Kardzhali,

the whole region of Burgas excluding the areas in Part III,

the whole region of Varna excluding the areas in Part III,

the whole region of Silistra, excluding the areas in Part III,

the whole region of Ruse, excluding the areas in Part III,

the whole region of Veliko Tarnovo, excluding the areas in Part III,

the whole region of Pleven, excluding the areas in Part III,

the whole region of Targovishte, excluding the areas in Part III,

the whole region of Shumen, excluding the areas in Part III,

the whole region of Sliven, excluding the areas in Part III,

the whole region of Vidin, excluding the areas in Part III.

2.   Německo

Tato uzavřená pásma II v Německu:

Bundesland Brandenburg:

Landkreis Oder-Spree:

Gemeinde Grunow-Dammendorf,

Gemeinde Mixdorf

Gemeinde Schlaubetal,

Gemeinde Neuzelle,

Gemeinde Neißemünde,

Gemeinde Lawitz,

Gemeinde Eisenhüttenstadt,

Gemeinde Vogelsang,

Gemeinde Ziltendorf,

Gemeinde Wiesenau,

Gemeinde Friedland,

Gemeinde Siehdichum,

Gemeinde Müllrose,

Gemeinde Briesen,

Gemeinde Jacobsdorf

Gemeinde Groß Lindow,

Gemeinde Brieskow-Finkenheerd,

Gemeinde Ragow-Merz,

Gemeinde Beeskow,

Gemeinde Rietz-Neuendorf,

Gemeinde Tauche mit den Gemarkungen Stremmen, Ranzig, Trebatsch, Sabrodt, Sawall, Mitweide, Lindenberg, Falkenberg (T), Görsdorf (B), Wulfersdorf, Giesensdorf, Briescht, Kossenblatt und Tauche,

Gemeinde Langewahl,

Gemeinde Berkenbrück,

Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Arensdorf und Demitz und den Gemarkungen Steinhöfel, Hasenfelde und Heinersdorf östlich der L 36 und der Gemarkung Neuendorf im Sande südlich der L36,

Gemeinde Fürstenwalde östlich der B 168 und südlich der L36,

Gemeinde Diensdorf-Radlow,

Gemeinde Wendisch Rietz östlich des Scharmützelsees und nördlich der B 246,

Gemeinde Bad Saarow mit der Gemarkung Neu Golm und der Gemarkung Bad Saarow-Pieskow östlich des Scharmützelsees und ab nördlicher Spitze östlich der L35,

Landkreis Dahme-Spreewald:

Gemeinde Jamlitz,

Gemeinde Lieberose,

Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Goyatz, Jessern, Lamsfeld, Ressen, Speichrow und Zaue,

Landkreis Spree-Neiße:

Gemeinde Schenkendöbern,

Gemeinde Guben,

Gemeinde Jänschwalde,

Gemeinde Tauer,

Gemeinde Teichland mit der Gemarkung Bärenbrück,

Gemeinde Heinersbrück,

Gemeinde Forst,

Gemeinde Groß Schacksdorf-Simmersdorf,

Gemeinde Neiße-Malxetal,

Gemeinde Jämlitz-Klein Düben,

Gemeinde Tschernitz,

Gemeinde Döbern,

Gemeinde Felixsee,

Gemeinde Wiesengrund,

Gemeinde Spremberg mit den Gemarkungen Groß Luja, Türkendorf, Graustein, Waldesdorf, Hornow, Schönheide und Liskau,

Gemeinde Neuhausen/Spree mit den Gemarkungen Kahsel, Drieschnitz, Gablenz, Komptendorf und Sergen,

Landkreis Märkisch-Oderland:

Gemeinde Bleyen-Genschmar,

Gemeinde Neuhardenberg,

Gemeinde Golzow,

Gemeinde Küstriner Vorland,

Gemeinde Alt Tucheband,

Gemeinde Reitwein,

Gemeinde Podelzig,

Gemeinde Gusow-Platkow,

Gemeinde Seelow,

Gemeinde Vierlinden,

Gemeinde Lindendorf,

Gemeinde Fichtenhöhe,

Gemeinde Lietzen,

Gemeinde Falkenhagen (Mark),

Gemeinde Zeschdorf,

Gemeinde Treplin,

Gemeinde Lebus,

Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Jahnsfelde, Trebnitz, Obersdorf, Münchehofe und Hermersdorf,

Gemeinde Märkische Höhe mit der Gemarkung Ringenwalde,

Gemeinde Bliesdorf mit der Gemarkung Metzdorf und Gemeinde Bliesdorf – östlich der B167 bis östlicher Teil, begrenzt aus Richtung Gemarkungsgrenze Neutrebbin südlich der Bahnlinie bis Straße „Sophienhof“ dieser westlich folgend bis „Ruesterchegraben“ weiter entlang Feldweg an den Windrädern Richtung „Herrnhof“, weiter entlang „Letschiner Hauptgraben“ nord-östlich bis Gemarkungsgrenze Alttrebbin und Kunersdorf – östlich der B167,

Gemeinde Bad Freienwalde mit den Gemarkungen Altglietzen, Altranft, Bad Freienwalde, Bralitz, Hohenwutzen, Schiffmühle, Hohensaaten und Neuenhagen,

Gemeinde Falkenberg mit der Gemarkung Falkenberg östlich der L35,

Gemeinde Oderaue,

Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Altwriezen, Jäckelsbruch, Neugaul, Beauregard, Eichwerder, Rathsdorf – östlich der B167 und Wriezen – östlich der B167,

Gemeinde Neulewin,

Gemeinde Neutrebbin,

Gemeinde Letschin,

Gemeinde Zechin,

Landkreis Barnim:

Gemeinde Lunow-Stolzenhagen,

Gemeinde Parsteinsee,

Gemeinde Oderberg,

Gemeinde Liepe,

Gemeinde Hohenfinow (nördlich der B167),

Gemeinde Niederfinow,

Gemeinde (Stadt) Eberswalde mit den Gemarkungen Eberswalde nördlich der B167 und östlich der L200, Sommerfelde und Tornow nördlich der B167,

Gemeinde Chorin mit den Gemarkungen Brodowin, Chorin östlich der L200, Serwest, Neuehütte, Sandkrug östlich der L200,

Gemeinde Ziethen mit der Gemarkung Klein Ziethen östlich der Serwester Dorfstraße und östlich der B198,

Landkreis Uckermark:

Gemeinde Angermünde mit den Gemarkungen Crussow, Stolpe, Gellmersdorf, Neukünkendorf, Bölkendorf, Herzsprung, Schmargendorf und den Gemarkungen Angermünde südlich und südöstlich der B2 und Dobberzin südlich der B2,

Gemeinde Schwedt mit den Gemarkungen Criewen, Zützen, Schwedt, Stendell, Kummerow, Kunow, Vierraden, Blumenhagen, Oderbruchwiesen, Enkelsee, Gatow, Hohenfelde, Schöneberg, Flemsdorf und der Gemarkung Felchow östlich der B2,

Gemeinde Pinnow südlich und östlich der B2,

Gemeinde Berkholz-Meyenburg,

Gemeinde Mark Landin mit der Gemarkung Landin südlich der B2,

Gemeinde Casekow mit der Gemarkung Woltersdorf und den Gemarkungen Biesendahlshof und Casekow östlich der L272 und südlich der L27,

Gemeinde Hohenselchow-Groß Pinnow mit der Gemarkung Groß Pinnow und der Gemarkung Hohenselchow südlich der L27,

Gemeinde Gartz (Oder) mit der Gemarkung Friedrichsthal und den Gemarkungen Gartz und Hohenreinkendorf südlich der L27 und B2 bis Gartenstraße,

Gemeinde Passow mit der Gemarkung Jamikow,

Kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder),

Landkreis Prignitz:

Gemeinde Berge,

Gemeinde Pirow mit den Gemarkungen Hülsebeck, Pirow und Burow,

Gemeinde Putlitz mit den Gemarkungen Sagast, Nettelbeck, Porep, Lütkendorf, Putlitz, Weitgendorf und Telschow,

Gemeinde Marienfließ mit den Gemarkungen Jännersdorf, Stepenitz und Krempendorf,

Bundesland Sachsen:

Landkreis Bautzen:

Gemeinde Großdubrau,

Gemeinde Hochkirch nördlich der B6,

Gemeinde Königswartha östlich der B96,

Gemeinde Kubschütz nördlich der B6,

Gemeinde Laußnitz,

Gemeinde Lohsa östlich der B96,

Gemeinde Malschwitz,

Gemeinde Neschwitz östlich der B96,

Gemeinde Ottendorf-Okrilla,

Gemeinde Radibor östlich der B96,

Gemeinde Spreetal östlich der B97,

Gemeinde Stadt Bautzen östlich des Verlaufs der B96 bis Abzweig S 156 und nördlich des Verlaufs S 156 bis Abzweig B6 und nördlich des Verlaufs der B 6 bis zur östlichen Gemeindegrenze,

Gemeinde Stadt Hoyerswerda südlich des Verlaufs der B97 bis Abzweig B96 und östlich des Verlaufs der B96 bis zur südlichen Gemeindegrenze,

Gemeinde Stadt Königsbrück mit dem Ortsteil Röhrsdorf,

Gemeinde Stadt Weißenberg,

Gemeinde Stadt Wittichenau östlich der B96,

Stadt Dresden:

Stadtteile Gomlitz, Lausa/Friedersdorf, Marsdorf, Weixdorf,

Landkreis Görlitz:

Gemeinde Boxberg/O.L.,

Gemeinde Gablenz,

Gemeinde Groß Düben,

Gemeinde Hähnichen,

Gemeinde Hohendubrau,

Gemeinde Horka,

Gemeinde Kodersdorf,

Gemeinde Königshain,

Gemeinde Krauschwitz i.d. O.L.,

Gemeinde Kreba-Neudorf,

Gemeinde Markersdorf,

Gemeinde Mücka,

Gemeinde Neißeaue,

Gemeinde Quitzdorf am See,

Gemeinde Rietschen,

Gemeinde Rosenbach nördlich der S129,

Gemeinde Schleife,

Gemeinde Schönau-Berzdorf a. d. Eigen nördlich der S129,

Gemeinde Schöpstal,

Gemeinde Stadt Bad Muskau,

Gemeinde Stadt Bernstadt a. d. Eigen nördlich der S129,

Gemeinde Stadt Görlitz,

Gemeinde Stadt Löbau nördlich der B 6 von der Kreisgrenze Bautzen bis zum Abzweig der S 129, auf der S129 bis Gemeindegrenze,

Gemeinde Stadt Niesky,

Gemeinde Stadt Ostritz nördlich der S129 und K8616,

Gemeinde Stadt Reichenbach/O.L.,

Gemeinde Stadt Rothenburg/O.L.,

Gemeinde Stadt Weißwasser/O.L.,

Gemeinde Trebendorf,

Gemeinde Vierkirchen,

Gemeinde Waldhufen,

Gemeinde Weißkeißel,

Landkreis Meißen:

Gemeinde Ebersbach,

Gemeinde Lampertswalde mit den Ortsteilen Lampertswalde, Mühlbach, Quersa, Schönborn,

Gemeinde Moritzburg,

Gemeinde Schönfeld,

Gemeinde Stadt Coswig nördlich der S80 und östlich der S81,

Gemeinde Stadt Radeburg,

Gemeinde Thiendorf,

Gemeinde Weinböhla östlich der S81.

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:

Landkreis Ludwigslust-Parchim:

Gemeinde Brunow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Bauerkuhl,

Brunow (bei Ludwigslust), Klüß, Löcknitz (bei Parchim),

Gemeinde Dambeck mit dem Ortsteil und der Ortslage:

Dambeck (bei Ludwigslust),

Gemeinde Ganzlin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Barackendorf, Hof Retzow, Klein Damerow, Retzow, Wangelin,

Gemeinde Gehlsbach mit den Ortsteilen und Ortslagen: Ausbau Darß, Darß, Hof Karbow, Karbow, Karbow-Ausbau, Quaßlin, Quaßlin Hof, Quaßliner Mühle, Vietlübbe, Wahlstorf

Gemeinde Groß Godems mit den Ortsteilen und Ortslagen:

Groß Godems, Klein Godems,

Gemeinde Karrenzin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Herzfeld, Karrenzin, Karrenzin-Ausbau, Neu Herzfeld, Repzin, Wulfsahl,

Gemeinde Kreien mit den Ortsteilen und Ortslagen: Ausbau Kreien,

Hof Kreien, Kolonie Kreien, Kreien, Wilsen,

Gemeinde Kritzow mit dem Ortsteil und der Ortslage: Benzin,

Gemeinde Lübz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Burow, Gischow, Meyerberg,

Gemeinde Möllenbeck mit den Ortsteilen und Ortslagen: Carlshof, Horst, Menzendorf, Möllenbeck,

Gemeinde Parchim mit dem Ortsteil und Ortslage: Slate,

Gemeinde Rom mit dem Ortsteil und Ortslage: Klein Niendorf,

Gemeinde Ruhner Berge mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dorf Poltnitz, Drenkow, Griebow, Jarchow, Leppin, Malow, Malower Mühle, Marnitz, Mentin, Mooster, Poitendorf, Poltnitz, Suckow, Tessenow, Zachow,

Gemeinde Siggelkow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Groß Pankow, Klein Pankow, Neuburg, Redlin, Siggelkow,

Gemeinde Ziegendorf mit den Ortsteilen und Ortslagen: Drefahl, Meierstorf, Neu Drefahl, Pampin, Platschow, Stresendorf, Ziegendorf.

3.   Estonsko

Tato uzavřená pásma II v Estonsku:

Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

4.   Lotyšsko

Tato uzavřená pásma II v Lotyšsku:

Aizkraukles novads,

Alūksnes novads,

Augšdaugavas novads,

Ādažu novads,

Balvu novads,

Bauskas novads,

Cēsu novads,

Dienvidkurzemes novada Aizputes, Cīravas, Lažas, Kalvenes, Kazdangas, Durbes, Dunalkas, Tadaiķu, Vecpils, Bārtas, Sakas, Bunkas, Priekules, Gramzdas, Kalētu, Virgas, Dunikas, Embūtes, Vaiņodes, Gaviezes, Rucavas pagasts, Nīcas pagasta daļa uz dienvidiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Aizputes, Durbes, Pāvilostas, Priekules pilsēta,

Dobeles novads,

Gulbenes novads,

Jelgavas novads,

Jēkabpils novads,

Krāslavas novads,

Kuldīgas novads,

Ķekavas novads,

Limbažu novads,

Līvānu novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mārupes novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Preiļu novads,

Rēzeknes novads,

Ropažu novada Garkalnes, Ropažu pagasts, Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, Vangažu pilsēta,

Salaspils novads,

Saldus novads,

Saulkrastu novads,

Siguldas novads,

Smiltenes novads,

Talsu novads,

Tukuma novads,

Valkas novads,

Valmieras novads,

Varakļānu novads,

Ventspils novads,

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība,

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība,

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība,

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība.

5.   Litva

Tato uzavřená pásma II v Litvě:

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė,

Anykščių rajono savivaldybė,

Akmenės rajono savivaldybė,

Birštono savivaldybė,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Joniškio rajono savivaldybė,

Jurbarko rajono savivaldybė,

Kaišiadorių rajono savivaldybė,

Kalvarijos savivaldybė,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė,

Kazlų rūdos savivaldybė,

Kelmės rajono savivaldybė,

Kėdainių rajono savivaldybė,

Klaipėdos rajono savivaldybė: Judrėnų, Endriejavo ir Veiviržėnų seniūnijos,

Kupiškio rajono savivaldybė,

Kretingos rajono savivaldybė,

Lazdijų rajono savivaldybė,

Marijampolės savivaldybė,

Mažeikių rajono savivaldybė,

Molėtų rajono savivaldybė,

Pagėgių savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė,

Panevėžio miesto savivaldybė,

Pasvalio rajono savivaldybė,

Radviliškio rajono savivaldybė,

Rietavo savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė,

Plungės rajono savivaldybė,

Raseinių rajono savivaldybė,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Skuodo rajono savivaldybės,

Šakių rajono savivaldybė,

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė,

Šilutės rajono savivaldybė,

Širvintų rajono savivaldybė,

Šilalės rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Tauragės rajono savivaldybė,

Telšių rajono savivaldybė,

Trakų rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Utenos rajono savivaldybė,

Varėnos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

6.   Maďarsko

Tato uzavřená pásma II v Maďarsku:

Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952150, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550, 953560, 953950, 954050, 954060, 954150, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Borsod-Abaúj-Zemplén megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

Fejér megye 403150, 403160, 403250, 403260, 403350, 404250, 404550, 404560, 404570, 405450, 405550, 405650, 406450 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

Heves megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751250, 751260, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 751850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Komárom-Esztergom megye: 250350, 250850, 250950, 251450, 251550, 251950, 252050, 252150, 252350, 252450, 252460, 252550, 252650, 252750, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350, 253450 és 253550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye valamennyi vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 570950, 571050, 571150, 571250, 571350, 571650, 571750, 571760, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250, 577250, 580050 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe.

7.   Polsko

Tato uzavřená pásma II v Polsku:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Stare Juchy, Prostki oraz gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

powiat elbląski,

powiat miejski Elbląg,

powiat gołdapski,

powiat piski,

powiat bartoszycki,

powiat olecki,

powiat giżycki,

powiat braniewski,

powiat kętrzyński,

powiat lidzbarski,

gminy Jedwabno, Szczytno i miasto Szczytno i Świętajno w powiecie szczycieńskim,

powiat mrągowski,

powiat węgorzewski,

gminy Dobre Miasto, Dywity, Świątki, Jonkowo, Gietrzwałd, Olsztynek, Stawiguda, Jeziorany, Kolno, część gminy Biskupiec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 57 w powiecie olsztyńskim,

powiat miejski Olsztyn,

powiat nidzicki,

gminy Kisielice, Susz, Zalewo w powiecie iławskim,

część powiatu ostródzkiego niewymieniona w części III załącznika I,

w województwie podlaskim:

powiat bielski,

powiat grajewski,

powiat moniecki,

powiat sejneński,

gminy Łomża, Piątnica, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim,

powiat miejski Łomża,

powiat siemiatycki,

powiat hajnowski,

gminy Ciechanowiec, Klukowo, Szepietowo, Kobylin-Borzymy, Nowe Piekuty, Sokoły i część gminy Kulesze Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim,

gmina Rutki i część gminy Kołaki Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim,

gminy Mały Płock i Stawiski w powiecie kolneńskim,

powiat białostocki,

powiat suwalski,

powiat miejski Suwałki,

powiat augustowski,

powiat sokólski,

powiat miejski Białystok,

w województwie mazowieckim:

gminy Domanice, Korczew, Kotuń, Mordy, Paprotnia, Przesmyki, Siedlce, Skórzec, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn w powiecie siedleckim,

powiat miejski Siedlce,

gminy Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Repki, Sabnie, Sterdyń w powiecie sokołowskim,

powiat łosicki,

powiat sochaczewski,

powiat zwoleński,

powiat kozienicki,

powiat lipski,

gminy Gózd, Iłża, Jastrzębia, Jedlnia Letnisko, Pionki z miastem Pionki, Skaryszew, Jedlińsk, Przytyk, Zakrzew w powiecie radomskim,

gminy Bodzanów, Słubice, Wyszogród i Mała Wieś w powiecie płockim,

powiat nowodworski,

gminy Czerwińsk nad Wisłą, Naruszewo, Załuski w powiecie płońskim,

gminy: miasto Kobyłka, miasto Marki, miasto Ząbki, miasto Zielonka, część gminy Tłuszcz ograniczona liniami kolejowymi: na północ od linii kolejowej biegnącej od wschodniej granicy gminy do miasta Tłuszcz oraz na wschód od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy gminy do miasta Tłuszcz, część gminy Jadów położona na północ od linii kolejowej biegnącej od wschodniej do zachodniej granicy gminy w powiecie wołomińskim,

powiat garwoliński,

gminy Boguty – Pianki, Brok, Zaręby Kościelne, Nur, Małkinia Górna, część gminy Wąsewo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 60, część gminy wiejskiej Ostrów Mazowiecka położona na południe od miasta Ostrów Mazowiecka i na południe od linii wyznaczonej przez drogę 60 biegnącą od zachodniej granicy miasta Ostrów Mazowiecka do zachodniej granicy gminy w powiecie ostrowskim,

część gminy Sadowne położona na północny- zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Łochów położona na północny – zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie węgrowskim,

gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, część gminy Zabrodzie położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie wyszkowskim,

gminy Chlewiska i Szydłowiec w powiecie szydłowieckim,

gminy Cegłów, Dębe Wielkie, Halinów, Latowicz, Mińsk Mazowiecki i miasto Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Siennica, miasto Sulejówek w powiecie mińskim,

powiat otwocki,

powiat warszawski zachodni,

powiat legionowski,

powiat piaseczyński,

powiat pruszkowski,

powiat grójecki,

powiat grodziski,

powiat żyrardowski,

powiat białobrzeski,

powiat przysuski,

powiat miejski Warszawa,

w województwie lubelskim:

powiat bialski,

powiat miejski Biała Podlaska,

gminy Batorz, Godziszów, Janów Lubelski, Modliborzyce w powiecie janowskim,

powiat puławski,

powiat rycki,

powiat łukowski,

powiat lubelski,

powiat miejski Lublin,

powiat lubartowski,

powiat łęczyński,

powiat świdnicki,

gminy Aleksandrów, Biszcza, Józefów, Księżpol, Łukowa, Obsza, Potok Górny, Tarnogród w powiecie biłgorajskim,

gminy Dołhobyczów, Mircze, Trzeszczany, Uchanie i Werbkowice w powiecie hrubieszowskim,

powiat krasnostawski,

powiat chełmski,

powiat miejski Chełm,

powiat tomaszowski,

część powiatu kraśnickiego niewymieniona w części III załącznika I,

powiat opolski,