ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 455

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 64
20. prosince 2021


Obsah

 

I   Legislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2259 ze dne 15. prosince 2021, kterým se mění nařízení (EU) č. 1286/2014, pokud jde o prodloužení přechodného opatření pro správcovské společnosti, investiční společnosti a osoby, které poskytují poradenství týkající se podílových jednotek subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) a jiných subjektů než SKIPCP nebo tyto podílové jednotky prodávají ( 1 )

1

 

*

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2260 ze dne 15. prosince 2021, kterým se mění nařízení (EU) 2015/848 o insolvenčním řízení za účelem nahrazení jeho příloh A a B

4

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2261 ze dne 15. prosince 2021, kterou se mění směrnice 2009/65/ES, pokud jde o používání sdělení klíčových informací správcovskými společnostmi subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) ( 1 )

15

 

 

II   Nelegislativní akty

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2262 ze dne 13. prosince 2021 o zápisu zeměpisného označení lihoviny podle čl. 30 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 Bayerischer Blutwurz

18

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2263 ze dne 17. prosince 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/323, pokud jde o kód osvědčení malých nezávislých výrobců alkoholických nápojů

20

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2264 ze dne 17. prosince 2021, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3649/92, pokud jde o vysvětlivky ke zjednodušenému průvodnímu dokladu pro certifikované a samoosvědčené malé nezávislé výrobce alkoholických nápojů

22

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2265 ze dne 17. prosince 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 684/2009, pokud jde o identifikaci certifikovaných a samoosvědčených malých nezávislých výrobců alkoholických nápojů v elektronickém správním dokladu

24

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2266 ze dne 17. prosince 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 92/83/EHS, pokud jde o certifikaci a samoosvědčení malých nezávislých výrobců alkoholických nápojů pro účely spotřební daně

26

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/2267 ze dne 17. prosince 2021, kterým se stanoví formát pro předkládání údajů a informací o sebraném odpadu vzniklém po spotřebě tabákových výrobků s filtry a filtrů uváděných na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky ( 1 )

32

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Legislativní akty

NAŘÍZENÍ

20.12.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 455/1


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2021/2259

ze dne 15. prosince 2021,

kterým se mění nařízení (EU) č. 1286/2014, pokud jde o prodloužení přechodného opatření pro správcovské společnosti, investiční společnosti a osoby, které poskytují poradenství týkající se podílových jednotek subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) a jiných subjektů než SKIPCP nebo tyto podílové jednotky prodávají

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 (3) vyžaduje, aby tvůrci strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou (dále jen „produkty s investiční složkou“) předtím, než produkt s investiční složkou začnou nabízet retailovým investorům, vypracovali a zveřejnili sdělení klíčových informací.

(2)

Ustanovení čl. 32 odst. 1 nařízení (EU) č. 1286/2014 osvobozuje správcovské společnosti ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES (4), investiční společnosti uvedené v článku 27 dané směrnice a osoby, které poskytují poradenství o podílových jednotkách subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) uvedených v čl. 1 odst. 2 dané směrnice nebo tyto podílové jednotky prodávají, od povinností stanovených v uvedeném nařízení, a tudíž od požadavku na vypracování sdělení klíčových informací, a to do 31. prosince 2021 (dále jen „přechodné opatření“). V souladu s čl. 32 odst. 2 nařízení (EU) č. 1286/2014 se má přechodné opatření, pokud členský stát uplatňuje pravidla týkající se formátu a obsahu sdělení klíčových informací pro investory, jak je stanoveno v článcích 78 až 81 směrnice 2009/65/ES, na jiné fondy než SKIPCP nabízené retailovým investorům, vztahovat na správcovské společnosti, investiční společnosti a osoby poskytující poradenství ohledně podílů takových jiných fondů než SKIPCP nebo prodávající podíly těchto fondů retailovým investorům.

(3)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/653 (5) doplňuje nařízení (EU) č. 1286/2014 tím, že stanoví regulační technické normy, pokud jde o prezentaci, obsah a standardní formát sdělení klíčových informací, metodiku prezentace rizik a výnosů a výpočet nákladů, podmínky a minimální četnost přezkumu informací obsažených ve sdělení klíčových informací a podmínky pro předkládání sdělení klíčových informací retailovým investorům.

(4)

Dne 7. září 2021 přijala Komise nařízení v přenesené pravomoci, kterým se mění regulační technické normy stanovené nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2017/653, pokud jde o příslušnou metodiku a prezentaci scénářů výkonnosti, prezentaci nákladů a metodiku pro výpočet souhrnných ukazatelů nákladů, prezentaci a obsah informací o dosavadní výkonnosti a prezentaci nákladů ze strany produktů s investiční složkou nabízejících řadu možností pro investice a uvedení do souladu přechodného opatření pro tvůrce produktů s investiční složkou nabízející podílové jednotky fondů uvedené v článku 32 nařízení (EU) č. 1286/2014 jako možnost podkladových investic s prodlouženým přechodným opatřením stanoveným v uvedeném článku. Datum použitelnosti uvedeného nařízení v přenesené pravomoci je 1. červenec 2022; je však důležité zohlednit, že je třeba dát těmto správcovským společnostem, investičním společnostem a osobám, které poskytují poradenství o podílových jednotkách subjektů SKIPCP a jiných subjektů než SKIPCP nebo tyto podílové jednotky prodávají, dostatek času připravit se na konec platnosti přechodného opatření, a tedy i na povinnost vypracovat sdělení klíčových informací.

(5)

Aby byl zajištěn dostatek času k přípravě na povinnost vypracovat sdělení klíčových informací, je nezbytné prodloužit platnost přechodného opatření do 31. prosince 2022.

(6)

Nařízení (EU) č. 1286/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Cílem nařízení (EU) č. 1286/2014 je umožnit retailovým investorům činit informovanější investiční rozhodnutí. Navzdory dobrému záměru obsaženému v nařízení (EU) č. 1286/2014 byly od jeho přijetí vyjádřeny četné obavy směřující mimo jiné k potřebě přesnějšího vymezení retailových investorů, vymezení produktů spadajících do působnosti uvedeného nařízení, odstranění papírové podoby sdělení jako základní možnosti při osobním nabízení produktu s investiční složkou, institutu několika po sobě následujících obchodů a režimu poskytování předsmluvních informací profesionálním investorům. Na tyto obavy je zapotřebí naléhavě reagovat tak, aby byla posílena důvěra retailových investorů ve finanční trhy, a to tak, aby z toho měli prospěch jak společnosti hledajících financování, tak z dlouhodobého hlediska i investoři. Potřeba širšího přezkumu již byla uvedena v nařízení (EU) č. 1286/2014 a na její naléhavosti se nic nezměnilo. Na základě tohoto přezkumu v souladu s nařízením (EU) č. 1286/2014 se očekává, že Komise bezodkladně předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu, ke které případně připojí návrh na řešení stávajících omezení.

(8)

Vzhledem k velmi krátké době, která zbývá do konce platnosti původního přechodného opatření, by toto nařízení mělo vstoupit v platnost neprodleně,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V čl. 32 odst. 1 nařízení (EU) č. 1286/2014 se datum „31. prosince 2021“ nahrazuje datem „31. prosince 2022“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 15. prosince 2021.

Za Evropský parlament

předseda

D. M. SASSOLI

Za Radu

předseda

A. LOGAR


(1)  Stanovisko ze dne 20. října 2021 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 23. listopadu 2021 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 9. prosince 2021.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou (Úř. věst. L 352, 9.12.2014, s. 1).

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 32).

(5)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/653 ze dne 8. března 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou stanovením regulačních technických norem týkajících se prezentace, obsahu, kontroly a úpravy sdělení klíčových informací a podmínek pro splnění požadavku na poskytnutí těchto sdělení (Úř. věst. L 100, 12.4.2017, s. 1).


20.12.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 455/4


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2021/2260

ze dne 15. prosince 2021,

kterým se mění nařízení (EU) 2015/848 o insolvenčním řízení za účelem nahrazení jeho příloh A a B

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 81 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

v souladu s řádným legislativním postupem (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Přílohy A a B nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848 (2) uvádějí názvy používané ve vnitrostátním právu členských států pro insolvenční řízení a insolvenční správce, na něž se uvedené nařízení použije. Příloha A obsahuje seznam insolvenčních řízení uvedených v čl. 2 bodě 4 nařízení (EU) 2015/848 a příloha B obsahuje seznam insolvenčních správců uvedených v bodě 5 zmíněného článku.

(2)

V říjnu 2020 oznámilo Nizozemsko Komisi nedávné změny svého vnitrostátního insolvenčního práva, kterými byl zaveden nový režim preventivního insolvenčního řízení a nové druhy insolvenčních správců. V prosinci 2020 pak následovala oznámení Itálie, Litvy, Kypru a Polska ohledně nedávných změn jejich vnitrostátních právních předpisů, kterými byly zavedeny nové druhy insolvenčních řízení nebo insolvenčních správců. V Itálii tato nová ustanovení o insolvenci a restrukturalizaci vstoupí v platnost 16. května 2022. Po předložení návrhu Komisí následovala oznámení Německa, Maďarska a Rakouska ohledně nedávných změn jejich vnitrostátních právních předpisů, kterými byly zavedeny nové druhy insolvenčních řízení nebo insolvenčních správců. Itálie následně objasnila, kdy změny oznámené Komisi v roce 2020 vstoupí v platnost ve vnitrostátním právu, a provedla změnu předchozího oznámeného názvu. Uvedené nové druhy insolvenčních řízení a insolvenčních správců jsou v souladu s požadavky stanovenými v nařízení (EU) 2015/848 a vyžadují změny příloh A a B uvedeného nařízení.

(3)

V souladu s články 1 a 2 a čl. 4a odst. 1 Protokolu č. 21 o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, a aniž je dotčen článek 4 uvedeného protokolu, se Irsko neúčastní přijímání tohoto nařízení a toto nařízení pro ně není závazné ani použitelné.

(4)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu (č. 22) o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, se Dánsko neúčastní přijímání tohoto nařízení a toto nařízení pro ně není závazné ani použitelné.

(5)

Přílohy A a B nařízení (EU) 2015/848 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy A a B nařízení (EU) 2015/848 se nahrazují zněním obsaženým v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvami.

Ve Štrasburku dne 15. prosince 2021.

Za Evropský parlament

předseda

D. M. SASSOLI

Za Radu

předseda

A. LOGAR


(1)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 23. listopadu 2021 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 9. prosince 2021.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848 ze dne 20. května 2015 o insolvenčním řízení (Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 19).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA A

INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ UVEDENÁ V ČL. 2 BODĚ 4

BELGIQUE/BELGIË

Het faillissement/La faillite,

De gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord/La réorganisation judiciaire par accord collectif,

De gerechtelijke reorganisatie door een minnelijk akkoord/La réorganisation judiciaire par accord amiable,

De gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag/La réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice,

De collectieve schuldenregeling/Le règlement collectif de dettes,

De vrijwillige vereffening/La liquidation volontaire,

De gerechtelijke vereffening/La liquidation judiciaire,

De voorlopige ontneming van het beheer, als bedoeld in artikel XX.32 van het Wetboek van economisch recht/Le dessaisissement provisoire de la gestion, visé à l’article XX.32 du Code de droit économique,

БЪЛГАРИЯ

Производство по несъстоятелност,

Производство по стабилизация на търговеца,

ČESKÁ REPUBLIKA

Konkurs,

Reorganizace,

Oddlužení,

DEUTSCHLAND

Das Konkursverfahren,

Das gerichtliche Vergleichsverfahren,

Das Gesamtvollstreckungsverfahren,

Das Insolvenzverfahren,

Die öffentliche Restrukturierungssache,

EESTI

Pankrotimenetlus,

Võlgade ümberkujundamise menetlus,

ÉIRE/IRELAND

Compulsory winding-up by the court,

Bankruptcy,

The administration in bankruptcy of the estate of persons dying insolvent,

Winding-up in bankruptcy of partnerships,

Creditors‘ voluntary winding-up (with confirmation of a court),

Arrangements under the control of the court which involve the vesting of all or part of the property of the debtor in the Official Assignee for realisation and distribution,

Examinership,

Debt Relief Notice,

Debt Settlement Arrangement,

Personal Insolvency Arrangement,

ΕΛΛΑΔΑ

Η πτώχευση,

Η ειδική εκκαθάριση εν λειτουργία,

Σχέδιο αναδιοργάνωσης,

Απλοποιημένη διαδικασία επί πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου,

Διαδικασία εξυγίανσης,

ESPAÑA

Concurso,

Procedimiento de homologación de acuerdos de refinanciación,

Procedimiento de acuerdos extrajudiciales de pago,

Procedimiento de negociación pública para la consecución de acuerdos de refinanciación colectivos, acuerdos de refinanciación homologados y propuestas anticipadas de convenio,

FRANCE

Sauvegarde,

Sauvegarde accélérée,

Sauvegarde financière accélérée,

Redressement judiciaire,

Liquidation judiciaire,

HRVATSKA

Stečajni postupak,

Predstečajni postupak,

Postupak stečaja potrošača,

Postupak izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku,

ITALIA

Fallimento,

[do 15. května 2022]

Liquidazione giudiziale,

[od 16. května 2022],

Concordato preventivo,

Liquidazione coatta amministrativa,

Amministrazione straordinaria,

Accordi di ristrutturazione,

Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore (accordo o piano),

[do 15. května 2022]

Liquidazione dei beni,

[do 15. května 2022]

Ristrutturazione dei debiti del consumatore,

[od 16. května 2022],

Concordato minore,

[od 16. května 2022],

Liquidazione controllata del sovraindebitato,

[od 16. května 2022],

ΚΥΠΡΟΣ

Υποχρεωτική εκκαθάριση από το Δικαστήριο,

Εκούσια εκκαθάριση από μέλη,

Εκούσια εκκαθάριση από πιστωτές

Εκκαθάριση με την εποπτεία του Δικαστηρίου,

Διάταγμα παραλαβής και πτώχευσης κατόπιν Δικαστικού Διατάγματος,

Διαχείριση της περιουσίας προσώπων που απεβίωσαν αφερέγγυα,

Διορισμός Εξεταστή,

Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής,

LATVIJA

Tiesiskās aizsardzības process,

Juridiskās personas maksātnespējas process,

Fiziskās personas maksātnespējas process,

LIETUVA

Juridinio asmens restruktūrizavimo byla,

Juridinio asmens bankroto byla,

Juridinio asmens bankroto procesas ne teismo tvarka,

Fizinio asmens bankroto procesas,

LUXEMBOURG

Faillite,

Gestion contrôlée,

Concordat préventif de faillite (par abandon d’actif),

Régime spécial de liquidation du notariat,

Procédure de règlement collectif des dettes dans le cadre du surendettement,

MAGYARORSZÁG

Csődeljárás,

Felszámolási eljárás,

Nyilvános szerkezetátalakítási eljárás

[od 1. července 2022]

MALTA

Xoljiment,

Amministrazzjoni,

Stralċ volontarju mill-membri jew mill-kredituri,

Stralċ mill-Qorti,

Falliment f’każ ta‘ kummerċjant,

Proċedura biex kumpanija tirkupra,

NEDERLAND

Het faillissement,

De surseance van betaling,

De schuldsaneringsregeling natuurlijke personen,

De openbare akkoordprocedure buiten faillissement,

ÖSTERREICH

Das Konkursverfahren (Insolvenzverfahren),

Das Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren),

Das Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren),

Das Schuldenregulierungsverfahren,

Das Abschöpfungsverfahren,

Das Europäische Restrukturierungsverfahren,

POLSKA

Upadłość,

Postępowanie o zatwierdzenie układu,

Postępowanie o zatwierdzenie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej,

Przyspieszone postępowanie układowe,

Postępowanie układowe,

Postępowanie sanacyjne,

PORTUGAL

Processo de insolvência,

Processo especial de revitalização,

Processo especial para acordo de pagamento,

ROMÂNIA

Procedura insolvenței,

Reorganizarea judiciară,

Procedura falimentului,

Concordatul preventiv,

SLOVENIJA

Postopek preventivnega prestrukturiranja,

Postopek prisilne poravnave,

Postopek poenostavljene prisilne poravnave,

Stečajni postopek: stečajni postopek nad pravno osebo, postopek osebnega stečaja in postopek stečaja zapuščine,

SLOVENSKO

Konkurzné konanie,

Reštrukturalizačné konanie,

Oddlženie,

SUOMI/FINLAND

Konkurssi/konkurs,

Yrityssaneeraus/företagssanering,

Yksityishenkilön velkajärjestely/skuldsanering för privatpersoner,

SVERIGE

Konkurs,

Företagsrekonstruktion,

Skuldsanering,

PŘÍLOHA B

INSOLVENČNÍ SPRÁVCI UVEDENÍ V ČL. 2 BODĚ 5

BELGIQUE/BELGIË

De curator/Le curateur,

De gerechtsmandataris/Le mandataire de justice,

De schuldbemiddelaar/Le médiateur de dettes,

De vereffenaar/Le liquidateur,

De voorlopige bewindvoerder/L’administrateur provisoire,

БЪЛГАРИЯ

Назначен предварително временен синдик,

Временен синдик,

(Постоянен) синдик,

Служебен синдик,

Доверено лице,

ČESKÁ REPUBLIKA

Insolvenční správce,

Předběžný insolvenční správce,

Oddělený insolvenční správce,

Zvláštní insolvenční správce,

Zástupce insolvenčního správce,

DEUTSCHLAND

Konkursverwalter,

Vergleichsverwalter,

Sachwalter (nach der Vergleichsordnung),

Verwalter,

Insolvenzverwalter,

Sachwalter (nach der Insolvenzordnung),

Treuhänder,

Vorläufiger Insolvenzverwalter,

Vorläufiger Sachwalter,

Restrukturierungsbeauftragter,

EESTI

Pankrotihaldur,

Ajutine pankrotihaldur,

Usaldusisik,

ÉIRE/IRELAND

Liquidator,

Official Assignee,

Trustee in bankruptcy,

Provisional Liquidator,

Examiner,

Personal Insolvency Practitioner,

Insolvency Service,

ΕΛΛΑΔΑ

Ο σύνδικος,

Ο εισηγητής,

Η επιτροπή των πιστωτών,

Ο ειδικός εκκαθαριστής,

ESPAÑA

Administrador concursal,

Mediador concursal,

FRANCE

Mandataire judiciaire,

Liquidateur,

Administrateur judiciaire,

Commissaire à l’exécution du plan,

HRVATSKA

Stečajni upravitelj,

Privremeni stečajni upravitelj,

Stečajni povjerenik,

Povjerenik,

Izvanredni povjerenik,

ITALIA

Curatore,

Commissario giudiziale,

Commissario straordinario,

Commissario liquidatore,

Liquidatore giudiziale,

Professionista nominato dal Tribunale,

Organismo di composizione della crisi nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore,

[do 15. května 2022]

Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento,

[od 16. května 2022]

Liquidatore,

ΚΥΠΡΟΣ

Εκκαθαριστής και Προσωρινός Εκκαθαριστής,

Επίσημος Παραλήπτης,

Διαχειριστής της Πτώχευσης,

Εξεταστής,

Σύμβουλος Αφερεγγυότητας,

LATVIJA

Maksātnespējas procesa administrators,

Tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošā persona,

LIETUVA

Nemokumo administratorius,

LUXEMBOURG

Le curateur,

Le commissaire,

Le liquidateur,

Le conseil de gérance de la section d’assainissement du notariat,

Le liquidateur dans le cadre du surendettement,

MAGYARORSZÁG

Vagyonfelügyelő,

Felszámoló,

Szerkezetátalakítási szakértő,

[od 1. července 2022]

MALTA

Amministratur Proviżorju,

Riċevitur Uffiċjali,

Stralċjarju,

Manager Speċjali,

Kuraturi f’każ ta‘ proċeduri ta‘ falliment,

Kontrolur Speċjali,

NEDERLAND

De curator in het faillissement,

De bewindvoerder in de surseance van betaling,

De bewindvoerder in de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen,

De herstructureringsdeskundige in de openbare akkoordprocedure buiten faillissement,

De observator in de openbare akkoordprocedure buiten faillissement,

ÖSTERREICH

Masseverwalter,

Sanierungsverwalter,

Restrukturierungsbeauftragter,

Besonderer Verwalter,

Einstweiliger Verwalter,

Sachwalter,

Treuhänder,

Insolvenzgericht,

Konkursgericht,

POLSKA

Syndyk,

Nadzorca sądowy,

Zarządca,

Nadzorca układu,

Tymczasowy nadzorca sądowy,

Tymczasowy zarządca,

Zarządca przymusowy,

PORTUGAL

Administrador da insolvência,

Administrador judicial provisório,

ROMÂNIA

Practician în insolvență,

Administrator concordatar,

Administrator judiciar,

Lichidator judiciar,

SLOVENIJA

Upravitelj,

SLOVENSKO

Predbežný správca,

Správca,

SUOMI/FINLAND

Pesänhoitaja/boförvaltare,

Selvittäjä/utredare,

SVERIGE

Förvaltare,

Rekonstruktör.


SMĚRNICE

20.12.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 455/15


SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2021/2261

ze dne 15. prosince 2021,

kterou se mění směrnice 2009/65/ES, pokud jde o používání sdělení klíčových informací správcovskými společnostmi subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 53 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 78 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES (3) požaduje, aby investiční společnosti a správcovské společnosti vypracovaly krátký dokument obsahující klíčové informace o základních charakteristikách subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) nabízených investorům (dále jen „klíčové informace pro investory“), aby tito investoři byli v přiměřeném rozsahu schopni pochopit povahu SKIPCP, které jsou jim nabízeny, a rizika s nimi spojená a následně činit investiční rozhodnutí na informovaném základě.

(2)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 (4) vyžaduje, aby tvůrci strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou (dále jen „produkty s investiční složkou“) před začátkem nabízení těchto produktů retailovým investorům vypracovali a zveřejnili sdělení klíčových informací o daném produktu, aby tito retailoví investoři mohli pochopit a porovnat hlavní rysy dotčeného produktu s investiční složkou a rizika s ním spojená.

(3)

SKIPCP rovněž naplňují definiční znaky produktů s investiční složkou, u nichž se podle nařízení (EU) č. 1286/2014 vyžaduje sdělení klíčových informací. Ustanovení čl. 32 odst. 1 uvedeného nařízení však osvobozuje správcovské společnosti ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. b) směrnice 2009/65/ES, investiční společnosti uvedené v článku 27 dané směrnice a osoby, které poskytují poradenství o podílových jednotkách SKIPCP uvedených v čl. 1 odst. 2 dané směrnice nebo tyto podílové jednotky prodávají, od povinností stanovených v uvedeném nařízení, a tudíž od požadavku na vypracování sdělení klíčových informací, a to do 31. prosince 2021 (dále jen „přechodné opatření“).

(4)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/653 (5) doplňuje nařízení (EU) č. 1286/2014 stanovením regulačních technických norem, pokud jde o prezentaci, obsah a standardní formát sdělení klíčových informací, metodiku prezentace rizik a výnosů a výpočet nákladů, podmínky a minimální četnost přezkumu informací, které jsou obsaženy ve sdělení klíčových informací, a podmínky poskytování sdělení klíčových informací retailovým investorům.

(5)

Dne 7. září 2021 přijala Komise nařízení v přenesené pravomoci, kterým se mění regulační technické normy stanovené nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2017/653, pokud jde o příslušnou metodiku a prezentaci scénářů výkonnosti, prezentaci nákladů a metodiku pro výpočet souhrnných ukazatelů nákladů, prezentaci a obsah informací o dosavadní výkonnosti a prezentaci nákladů ze strany strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou nabízejících řadu možností pro investice a uvedení do souladu přechodného opatření pro tvůrce produktů s investiční složkou nabízející podílové jednotky fondů uvedené v článku 32 nařízení (EU) č. 1286/2014 jako možnost podkladových investic s prodlouženým přechodným opatřením stanoveným v uvedeném článku. Datum použitelnosti uvedeného nařízení v přenesené pravomoci je 1. červenec 2022; je však důležité zohlednit, že je třeba dát správcovským společnostem, investičním společnostem a osobám, které poskytují poradenství o podílových jednotkách SKIPCP a jiných subjektů než SKIPCP nebo tyto podílové jednotky prodávají, dostatek času připravit se na konec platnosti přechodného opatření, a tedy i na povinnost vypracovat sdělení klíčových informací.

(6)

Aby byl zajištěn dostatek času k přípravě na povinnost vypracovat sdělení klíčových informací, bylo nařízení (EU) č. 1286/2014 nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2259 (6) změněno za účelem prodloužení platnosti přechodného opatření do 31. prosince 2022.

(7)

„Klíčové informace pro investory“ a „sdělení klíčových informací“ naplňují v zásadě stejné požadavky na informace. Je tedy nezbytné zajistit, aby retailoví investoři do produktů s investiční složkou, kteří mají zájem o nabytí podílových jednotek SKIPCP, nedostávali od 1. ledna 2023 oba dokumenty týkající se téhož finančního produktu. Mělo by proto být stanoveno, že sdělení klíčových informací se má považovat za vyhovující požadavkům, které se vztahují na klíčové informace pro investory. Kromě toho by investiční společnosti a správcovské společnosti měly pro investory, kteří nejsou retailovými investory, i nadále vypracovávat „klíčové informace pro investory“ v souladu se směrnicí 2009/65/ES, pokud se nerozhodnou vypracovat „sdělení klíčových informací“ stanovené v nařízení (EU) č. 1286/2014. V tomto případě by od investičních společností a správcovských společností neměly příslušné orgány vyžadovat, aby poskytovaly „klíčové informace pro investory“, a těmto investorům by pak mělo být poskytnuto pouze „sdělení klíčových informací“.

(8)

Směrnice 2009/65/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Ve směrnici 2009/65/ES se vkládá nový článek, který zní:

„Článek 82a

1.   Členské státy zajistí, že pokud investiční společnost nebo správcovská společnost pro některý z podílových fondů, které spravuje, vypracuje, poskytne, upraví a přeloží sdělení klíčových informací, které splňuje požadavky na sdělení klíčových informací stanovené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 (*1), mají příslušné orgány za to, že sdělení klíčových informací splňuje požadavky, jež se vztahují na klíčové informace pro investory, jak jsou stanoveny v článcích 78 až 82 a v článku 94 této směrnice.

2.   Členské státy zajistí, aby příslušné orgány od investiční společnosti nebo správcovské společnosti pro jakýkoli z podílových fondů, které spravuje, nevyžadovaly vypracování klíčových informací pro investory podle článků 78 až 82 a článku 94 této směrnice, pokud vypracuje, poskytne, upraví a přeloží sdělení klíčových informací, které splňuje požadavky na sdělení klíčových informací stanovené v nařízení (EU) č. 1286/2014.

Článek 2

1.   Členské státy přijmou a zveřejní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 30. června 2022. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tyto předpisy použijí ode dne 1. ledna 2023.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, která přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

Ve Štrasburku dne 15. prosince 2021.

Za Evropský parlament

předseda

D. M. SASSOLI

Za Radu

předseda

A. LOGAR


(1)  Stanovisko ze dne 20. října 2021 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 23. listopadu 2021 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 9. prosince 2021.

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 32).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou (Úř. věst. L 352, 9.12.2014, s. 1).

(5)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/653 ze dne 8. března 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou stanovením regulačních technických norem týkajících se prezentace, obsahu, kontroly a úpravy sdělení klíčových informací a podmínek pro splnění požadavků na poskytnutí těchto sdělení (Úř. věst. L 100, 12.4.2017, s. 1).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2259 ze dne 15. prosince 2021, kterým se mění nařízení (EU) č. 1286/2014, pokud jde o prodloužení přechodného opatření pro správcovské společnosti, investiční společnosti a osoby, které poskytují poradenství o podílových jednotkách subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) a jiných subjektů než SKIPCP nebo tyto podílové jednotky prodávají (viz strana 1 v tomto čísle Úředního věstníku).


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

20.12.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 455/18


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/2262

ze dne 13. prosince 2021

o zápisu zeměpisného označení lihoviny podle čl. 30 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 „Bayerischer Blutwurz“

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 ze dne 17. dubna 2019 o definici, popisu, obchodní úpravě a označování lihovin, používání názvů lihovin v obchodní úpravě a při označování jiných potravin, ochraně zeměpisných označení lihovin, používání lihu a destilátů zemědělského původu při výrobě alkoholických nápojů a o zrušení nařízení (ES) č. 110/2008 (1), a zejména na čl. 30 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 17 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 (2) prověřila Komise žádost Německa ze dne 7. června 2019 o zápis zeměpisného označení „Bayerischer Blutwurz“.

(2)

Nařízení (EU) 2019/787, kterým se nahrazuje nařízení (ES) č. 110/2008, vstoupilo v platnost dne 25. května 2019. Podle čl. 49 odst. 1 uvedeného nařízení se kapitola III nařízení (ES) č. 110/2008 o zeměpisných označeních zrušuje s účinkem ode dne 8. června 2019.

(3)

Komise dospěla k závěru, že žádost je v souladu s nařízením (ES) č. 110/2008, a zveřejnila hlavní specifikace technické dokumentace podle čl. 17 odst. 6 uvedeného nařízení v Úředním věstníku Evropské unie v souladu (3) s čl. 50 odst. 4 prvním pododstavcem nařízení (EU) 2019/787.

(4)

Komise neobdržela žádnou námitku podle čl. 27 odst. 1 nařízení (EU) 2019/787.

(5)

Označení „Bayerischer Blutwurz“ by tudíž mělo být zapsáno jako zeměpisné označení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zeměpisné označení „Bayerischer Blutwurz“ se zapisuje do rejstříku. V souladu s čl. 30 odst. 4 nařízení (EU) 2019/787 se tímto nařízením přiznává názvu „Bayerischer Blutwurz“ ochrana podle článku 21 nařízení (EU) 2019/787.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. prosince 2021.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Janusz WOJCIECHOWSKI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 130, 17.5.2019, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1576/89 (Úř. věst. L 39, 13.2.2008, s. 16).

(3)  Úř. věst. C 351, 1.9.2021, s. 28.


20.12.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 455/20


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/2263

ze dne 17. prosince 2021,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/323, pokud jde o kód osvědčení malých nezávislých výrobců alkoholických nápojů

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 389/2012 ze dne 2. května 2012 o správní spolupráci v oblasti spotřebních daní a o zrušení nařízení (ES) č. 2073/2004 (1), a zejména na čl. 9 odst. 2, čl. 15 odst. 5 a čl. 16 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2266 (2) stanoví formulář osvědčení uvedeného v čl. 23a odst. 1 směrnice Rady 92/83/EHS (3), které mají členské státy vydávat malým nezávislým výrobcům alkoholických nápojů. Uvedené nařízení rovněž stanoví odkazy, které mají tito výrobci uvést ve správním dokladu pro dopravu alkoholických nápojů podle kapitol IV a V směrnice Rady 2008/118/ES (4).

(2)

Struktura a obsah elektronických zpráv používaných pro účely dopravy zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně jsou stanoveny v příloze I nařízení Komise (ES) č. 684/2009 (5). Uvedená příloha rovněž stanoví prvky požadované pro vyplnění některých datových položek v těchto elektronických zprávách, včetně typu osvědčení v kolonce 18 e správního dokladu, kde má být uveden kód v souladu se seznamem kódů 15 v příloze II prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/323 (6).

(3)

Za účelem identifikace osvědčení malých nezávislých výrobců alkoholických nápojů ve správním dokladu pro dopravu těchto nápojů je vhodné doplnit do seznamu kódů 15 přílohy II prováděcího nařízení (EU) 2016/323 zvláštní kód a popis osvědčení ve smyslu prováděcího nařízení (EU) 2021/2266.

(4)

Prováděcí nařízení (EU) 2016/323 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Použitelnost tohoto nařízení by měla být odložena na 1. ledna 2022, aby bylo uvedeno do souladu s uplatňováním vnitrostátních opatření přijatých za účelem provedení směrnice Rady (EU) 2020/1151 (7).

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro spotřební daně,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V příloze II prováděcího nařízení (EU) 2016/323 se v seznamu kódů 15 vkládá nový řádek, který zní:

„19

Osvědčení malého nezávislého výrobce alkoholických nápojů“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2022.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. prosince 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 121, 8.5.2012, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2266 ze dne 17. prosince 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 92/83/EHS, pokud jde o certifikaci a samoosvědčení malých nezávislých výrobců alkoholických nápojů pro účely spotřební daně (viz strana 26 v tomto čísle Úředního věstníku).

(3)  Směrnice Rady 92/83/EHS ze dne 19. října 1992 o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů (Úř. věst. L 316, 31.10.1992, s. 21).

(4)  Směrnice Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS (Úř. věst. L 9, 14.1.2009, s. 12).

(5)  Nařízení Komise (ES) č. 684/2009 ze dne 24. července 2009, kterým se provádí směrnice Rady 2008/118/ES, pokud jde o elektronické postupy pro přepravu zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně (Úř. věst. L 197, 29.7.2009, s. 24).

(6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/323 ze dne 24. února 2016, kterým se stanoví podrobná pravidla spolupráce a výměny informací mezi členskými státy, pokud jde o zboží v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně podle nařízení Rady (EU) č. 389/2012 (Úř. věst. L 66, 11.3.2016, s. 1).

(7)  Směrnice Rady (EU) 2020/1151 ze dne 29. července 2020, kterou se mění směrnice 92/83/EHS o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů (Úř. věst. L 256, 5.8.2020, s. 1).


20.12.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 455/22


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/2264

ze dne 17. prosince 2021,

kterým se mění nařízení (EHS) č. 3649/92, pokud jde o vysvětlivky ke zjednodušenému průvodnímu dokladu pro certifikované a samoosvědčené malé nezávislé výrobce alkoholických nápojů

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS (1), a zejména čl. 34 odst. 1 druhý pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2266 (2) stanoví formulář osvědčení uvedeného v čl. 23a odst. 1 směrnice Rady 92/83/EHS (3), které mají členské státy vydávat malým nezávislým výrobcům alkoholických nápojů. Uvedené nařízení rovněž stanoví odkazy, které mají tito výrobci uvést ve správním dokladu pro dopravu alkoholických nápojů podle kapitol IV a V směrnice 2008/118/ES.

(2)

Nařízení Komise (EHS) č. 3649/92 (4) stanoví obsah zjednodušeného průvodního dokladu pro účely dopravy zboží podléhajícího spotřební dani, které bylo propuštěno ke spotřebě v odesílajícím členském státě.

(3)

Aby bylo možné zahrnout certifikované a samoosvědčené malé nezávislé výrobce, je nezbytné změnit kolonku 14 a vysvětlivky ke zjednodušenému průvodnímu dokladu pro dopravu alkoholických nápojů, které byly propuštěny ke spotřebě.

(4)

Nařízení (EHS) č. 3649/92 je proto třeba odpovídajícím způsobem změnit.

(5)

Použitelnost tohoto nařízení by měla být odložena na 1. ledna 2022, aby bylo uvedeno do souladu s uplatňováním vnitrostátních opatření přijatých za účelem provedení směrnice Rady (EU) 2020/1151 (5).

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro spotřební daně,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (EHS) č. 3649/92 se mění takto:

1)

kolonka 14 zjednodušeného průvodního dokladu se nahrazuje tímto:

„14 Osvědčení (určitá vína a lihoviny, malí nezávislí výrobci alkoholických nápojů)“;

2)

bod 3 kolonky 14 v oddíle „2. Jednotlivé kolonky“ vysvětlivek se nahrazuje tímto:

„3.

U alkoholických nápojů vyrobených samoosvědčenými malými nezávislými výrobci, u nichž bude požadována snížená sazba spotřební daně v členském státě určení, se doplní informace v souladu s článkem 6 prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/2266 (*1).

(*1)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2266 ze dne 17. prosince 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 92/83/EHS, pokud jde o certifikaci a samoosvědčení malých nezávislých výrobců alkoholických nápojů pro účely spotřební daně (Úř. věst. L 455, s. …)“;"

3)

bod 4 kolonky 14 v oddíle „2. Jednotlivé kolonky“ vysvětlivek se zrušuje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2022.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. prosince 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 9, 14.1.2009, s. 12.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2266 ze dne 17. prosince 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 92/83/EHS, pokud jde o certifikaci a samoosvědčení malých nezávislých výrobců alkoholických nápojů pro účely spotřební daně (viz strana 26 v tomto čísle Úředního věstníku).

(3)  Směrnice Rady 92/83/EHS ze dne 19. října 1992 o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů (Úř. věst. L 316, 31.10.1992, s. 21).

(4)  Nařízení Komise (EHS) č. 3649/92 ze dne 17. prosince 1992 o zjednodušeném průvodním dokladu pro pohyb výrobků podléhajících spotřební dani, které byly propuštěny pro domácí spotřebu v odesílajícím členském státě, uvnitř Společenství (Úř. věst. L 369, 18.12.1992, s. 17).

(5)  Směrnice Rady (EU) 2020/1151 ze dne 29. července 2020, kterou se mění směrnice 92/83/EHS o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů (Úř. věst. L 256, 5.8.2020, s. 1).


20.12.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 455/24


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/2265

ze dne 17. prosince 2021,

kterým se mění nařízení (ES) č. 684/2009, pokud jde o identifikaci certifikovaných a samoosvědčených malých nezávislých výrobců alkoholických nápojů v elektronickém správním dokladu

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS (1), a zejména čl. 29 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2266 (2) stanoví formulář osvědčení uvedeného v čl. 23a odst. 1 směrnice Rady 92/83/EHS (3), které mají členské státy vydávat malým nezávislým výrobcům alkoholických nápojů. Uvedené nařízení rovněž stanoví odkazy, které mají tito výrobci uvést ve správním dokladu pro přepravu alkoholických nápojů podle kapitol IV a V směrnice 2008/118/ES.

(2)

Příloha I nařízení Komise (ES) č. 684/2009 (4) stanoví strukturu a obsah elektronických zpráv používaných pro účely dopravy zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně, jakož i datové prvky požadované pro vyplnění některých datových položek v těchto zprávách.

(3)

S cílem zahrnout certifikované a samoosvědčené malé nezávislé výrobce je nezbytné změnit vysvětlení datových prvků „l“ a „n“ datové skupiny „17“ používaných v elektronickém správním dokladu pro přepravu alkoholických nápojů v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně.

(4)

Nařízení (ES) č. 684/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Použitelnost tohoto nařízení by měla být odložena na 1. ledna 2022, aby bylo uvedeno do souladu s uplatňováním vnitrostátních opatření přijatých za účelem provedení směrnice Rady (EU) 2020/1151 (5).

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro spotřební daně,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Tabulka 1 přílohy I nařízení (ES) č. 684/2009 se mění takto:

1)

v řádku pro datový prvek „l“ datové skupiny „17“ se body 3 a 4 ve sloupci F nahrazují tímto:

„3.

u alkoholických nápojů vyrobených samoosvědčenými malými nezávislými výrobci, u nichž bude požadována snížená sazba spotřební daně v členském státě určení, uveďte prohlášení týkající se statusu hospodářského subjektu v souladu s článkem 4, čl. 5 odst. 1 a čl. 5 odst. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/2266*;

4.

u alkoholických nápojů vyrobených certifikovanými malými nezávislými výrobci, u nichž bude požadována snížená sazba spotřební daně v členském státě určení, uveďte prohlášení týkající se druhu alkoholického nápoje povoleného v osvědčení v souladu s článkem 2 prováděcího nařízení (EU) 2021/2266.

*

Prováděcínařízení Komise (EU) 2021/2266 ze dne 17. prosince 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 92/83/EHS, pokud jde o certifikaci a samoosvědčení malých nezávislých výrobců alkoholických nápojů pro účely spotřební daně (Úř. věst. L 26, s. …)“;

2)

v řádku pro datový prvek „n“ datové skupiny „17“ se text ve sloupci F nahrazuje tímto:

„U alkoholických nápojů vyrobených samoosvědčenými malými nezávislými výrobci, u nichž bude požadována snížená sazba spotřební daně v členském státě určení, uveďte roční výrobu v souladu s čl. 5 odst. 3 prováděcího nařízení (EU) 2021/2266. Hodnota tohoto datového prvku musí být větší než nula.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2022.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. prosince 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 9, 14.1.2009, s. 12.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2266 ze dne 17. prosince 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 92/83/EHS, pokud jde o certifikaci a samoosvědčení malých nezávislých výrobců alkoholických nápojů pro účely spotřební daně (viz strana 26 v tomto čísle Úředního věstníku).

(3)  Směrnice Rady 92/83/EHS ze dne 19. října 1992 o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů (Úř. věst. L 316, 31.10.1992, s. 21).

(4)  Nařízení Komise (ES) č. 684/2009 ze dne 24. července 2009, kterým se provádí směrnice Rady 2008/118/ES, pokud jde o elektronické postupy pro přepravu zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně (Úř. věst. L 197, 29.7.2009, s. 24).

(5)  Směrnice Rady (EU) 2020/1151 ze dne 29. července 2020, kterou se mění směrnice 92/83/EHS o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů (Úř. věst. L 256, 5.8.2020, s. 1).


20.12.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 455/26


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/2266

ze dne 17. prosince 2021,

kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 92/83/EHS, pokud jde o certifikaci a samoosvědčení malých nezávislých výrobců alkoholických nápojů pro účely spotřební daně

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 92/83/EHS ze dne 19. října 1992 o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů (1), a zejména na čl. 23a odst. 4 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 92/83/EHS stanoví podmínky pro vytvoření a fungování vnitřního trhu v oblasti zdanění alkoholu.

(2)

Směrnice Rady (EU) 2020/1151 (2), kterou se změnila směrnice 92/83/EHS, rozšířila možnost členských států uplatňovat snížené sazby spotřební daně, které bylo dříve možné uplatňovat pouze na pivo a líh vyráběné v malých objemech malými nezávislými výrobci, na další alkoholické nápoje vyráběné v malých objemech malými nezávislými výrobci. V souladu s čl. 23a odst. 1 směrnice 92/83/EHS musí členské státy na vyžádání vydat malým nezávislým výrobcům usazeným na jejich území roční osvědčení potvrzující jejich celkovou roční výrobu a jejich soulad s relevantními kritérii stanovenými ve směrnici 92/83/EHS (dále jen „osvědčení“). Aby se usnadnilo uznání statusu malých nezávislých výrobců ve všech členských státech, použije se pro osvědčení společný formulář.

(3)

Certifikace malých nezávislých výrobců členským státem, v němž je malý nezávislý výrobce usazen, je žádoucí. V zájmu snížení administrativní zátěže je vhodné povolit malému nezávislému výrobci samoosvědčení za předpokladu, že členské státy přijaly vhodná opatření k předcházení daňovým únikům, vyhýbání se daňovým povinnostem nebo zneužití daňového režimu.

(4)

Aby se usnadnilo uznávání statusu malých nezávislých výrobců, odkaz na osvědčení vydané malému nezávislému výrobci by v souladu s čl. 23a odst. 1 směrnice Rady 92/83/EHS měl být uveden ve správním dokladu pro dopravu zboží podle kapitoly IV nebo V směrnice Rady 2008/118/ES (3).

(5)

S cílem objasnit, jaké důkazy mají být použity v případě samoosvědčení malými nezávislými výrobci, je nezbytné upřesnit informace, které mají být uvedeny ve správním dokladu a ve zjednodušeném průvodním dokladu pro dopravu zboží podle kapitoly IV nebo V směrnice 2008/118/ES.

(6)

Použitelnost tohoto nařízení by měla být odložena na 1. ledna 2022, aby bylo uvedeno do souladu s uplatňováním vnitrostátních opatření přijatých za účelem provedení směrnice (EU) 2020/1151.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro spotřební daně,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Osvědčení malého nezávislého výrobce

Vzor osvědčení malého nezávislého výrobce podle čl. 23a odst. 1 směrnice 92/83/EHS (dále jen „osvědčení“) je stanoven v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Odkaz na osvědčení ve správním dokladu pro dopravu zboží podle kapitoly IV směrnice 2008/118/ES

Pro účely odkazu na osvědčení ve správním dokladu pro dopravu zboží podle kapitoly IV směrnice 2008/118/ES se ve správním dokladu stanoveném v tabulce 1 přílohy I nařízení Komise (ES) č. 684/2009 (4) uvede následující údaj:

a)

v kolonce 17 l: „Popsaný výrobek byl vyroben“, za nímž následuje jeden z těchto výrazů:

a)

„certifikovaným malým nezávislým pivovarem“;

b)

„certifikovaným malým nezávislým výrobcem vína“;

c)

„certifikovaným malým nezávislým výrobcem kvašených nápojů jiných než víno a pivo“;

d)

„certifikovaným malým nezávislým výrobcem meziproduktů“;

e)

„certifikovaným malým nezávislým lihovarem“;

b)

v kolonce 18 e: druh dokladu pro osvědčení;

c)

v kolonce 18 f: pořadové číslo osvědčení.

Článek 3

Odkaz na osvědčení ve správním dokladu pro dopravu zboží podle kapitoly V směrnice 2008/118/ES

1.   Pro účely odkazu na osvědčení ve správním dokladu pro dopravu zboží podle kapitoly V směrnice 2008/118/ES se v kolonce 14 zjednodušeného průvodního dokladu podle nařízení Komise (EHS) č. 3649/92 (5) uvede pořadové číslo osvědčení a výraz „Osvědčení“, za nímž následuje jeden z těchto výrazů:

a)

„malého nezávislého pivovaru“;

b)

„malého nezávislého výrobce vína“;

c)

„malého nezávislého výrobce kvašených nápojů jiných než víno a pivo“;

d)

„malého nezávislého výrobce meziproduktů“;

e)

„malého nezávislého lihovaru“.

2.   Zahrnuje-li doprava zboží různé alkoholické nápoje a má-li se snížená spotřební daň uplatnit pouze na některé nápoje, uvede se obchodní popis alkoholických nápojů vyráběných malým nezávislým výrobcem v kolonce 14 zjednodušeného průvodního dokladu podle nařízení (EHS) č. 3649/92.

Článek 4

Samoosvědčení malých nezávislých výrobců

Pokud malí nezávislí výrobci odpovídají definicím uvedeným v čl. 4 odst. 2, čl. 9a odst. 2, čl. 13a odst. 4, čl. 18a odst. 3 nebo čl. 22 odst. 2 směrnice 92/83/EHS a umožňují-li členské státy malým nezávislým výrobcům usazeným na jejich území samoosvědčení, uvede se status výrobců a jejich roční výroba ve správním dokladu v souladu s články 5 a 6 tohoto nařízení.

Článek 5

Požadavky na vyplnění správního dokladu pro dopravu zboží podle kapitoly IV směrnice 2008/118/ES v případě samoosvědčení

1.   V případě dopravy zboží podle kapitoly IV směrnice 2008/118/ES se status malých nezávislých výrobců uvede v kolonce 17 l správního dokladu stanoveného v tabulce 1 přílohy I nařízení (ES) č. 684/2009, a to v následujícím znění: „Tímto se potvrzuje, že popsaný výrobek vyrobil“, za nímž následuje jeden z těchto výrazů:

a)

„malý nezávislý pivovar“;

b)

„malý nezávislý výrobce vína“;

c)

„malý nezávislý výrobce kvašených nápojů jiných než víno a pivo“;

d)

„malý nezávislý výrobce meziproduktů“;

e)

„malý nezávislý lihovar“.

2.   Pokud odesílatel alkoholických nápojů není samoosvědčeným malým nezávislým výrobcem, uvede se v kolonce 17 l rovněž číslo pro účely systému pro výměnu údajů o spotřební dani uvedené v čl. 19 odst. 1 nařízení Rady (EU) č. 389/2012 (6) (dále jen „číslo SEED“) nebo identifikační číslo pro účely DPH (dále jen „DIČ“).

Číslem SEED je číslo povolení pro účely spotřební daně udělené příslušnými orgány podle čl. 19 odst. 1 nařízení (EU) č. 389/2012. DIČ uvedené v článku 214 směrnice Rady 2006/112/ES (7) se uvede pouze v případě, že malý nezávislý výrobce nemá číslo SEED.

3.   V kolonce 17 n správního dokladu stanoveného v tabulce 1 přílohy I nařízení (ES) č. 684/2009 se uvede roční výroba alkoholických nápojů malého nezávislého výrobce. Množství se uvádí v hektolitrech, s výjimkou lihu, jehož množství se uvádí v hektolitrech čistého alkoholu.

Článek 6

Požadavky na vyplnění správního dokladu pro dopravu zboží podle kapitoly V směrnice 2008/118/ES v případě samoosvědčení

V případě dopravy zboží podle kapitoly V směrnice 2008/118/ES se v kolonce 14 zjednodušeného průvodního dokladu podle nařízení (EHS) č. 3649/92 uvedou tyto informace:

a)

status malého nezávislého výrobce v tomto znění: „Tímto se potvrzuje, že popsaný výrobek vyrobil“, za nímž následuje jeden z těchto výrazů:

a)

„malý nezávislý pivovar“;

b)

„malý nezávislý výrobce vína“;

c)

„malý nezávislý výrobce kvašených nápojů jiných než víno a pivo“;

d)

„malý nezávislý výrobce meziproduktů“;

e)

„malý nezávislý lihovar“;

b)

celková roční výroba v hektolitrech, s výjimkou lihu, jehož množství se uvádí v hektolitrech čistého alkoholu;

c)

pokud odesílatel alkoholických nápojů není výrobcem, číslo SEED nebo DIČ samoosvědčeného malého nezávislého výrobce stanovené v čl. 5 odst. 2 tohoto nařízení;

d)

pokud doprava zboží zahrnuje různé alkoholické nápoje a snížená spotřební daň se má uplatnit pouze na některé z nich, obchodní popis alkoholických nápojů vyrobených malým nezávislým výrobcem.

Článek 7

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2022.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. prosince 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 316, 31.10.1992, s. 21.

(2)  Směrnice Rady (EU) 2020/1151 ze dne 29. července 2020, kterou se mění směrnice 92/83/EHS o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů (Úř. věst. L 256, 5.8.2020, s. 1).

(3)  Směrnice Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS (Úř. věst. L 9, 14.1.2009, s. 12).

(4)  Nařízení Komise (ES) č. 684/2009 ze dne 24. července 2009, kterým se provádí směrnice Rady 2008/118/ES, pokud jde o elektronické postupy pro přepravu zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně (Úř. věst. L 197, 29.7.2009, s. 24).

(5)  Nařízení Komise (EHS) č. 3649/92 ze dne 17. prosince 1992 o zjednodušeném průvodním dokladu pro pohyb výrobků podléhajících spotřební dani, které byly propuštěny pro domácí spotřebu v odesílajícím členském státě, uvnitř Společenství (Úř. věst. L 369, 18.12.1992, s. 17).

(6)  Nařízení Rady (EU) č. 389/2012 ze dne 2. května 2012 o správní spolupráci v oblasti spotřebních daní a o zrušení nařízení (ES) č. 2073/2004 (Úř. věst. L 121, 8.5.2012, s. 1).

(7)  Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1).


PŘÍLOHA

EVROPSKÁ UNIE

OSVĚDČENÍ MALÉHO NEZÁVISLÉHO VÝROBCE ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ PRO ÚČELY SPOTŘEBNÍ DANĚ

(Směrnice Rady 92/83/EHS – článek 23a)

Pořadové číslo:

1.

IDENTIFIKACE MALÉHO NEZÁVISLÉHO VÝROBCE

Název/jméno

Ulice, číslo domu

Poštovní směrovací číslo, obec

Členský stát usazení

Číslo SEED/DIČ

2.

POPIS ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ, K NIMŽ SE ŽÁDÁ OSVĚDČENÍ PRO ÚČELY SPOTŘEBNÍ DANĚ

 

 

 

 

Druh alkoholického nápoje

Popis

Celková roční výroba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

IDENTIFIKACE PŘÍSLUŠNÉHO ORGÁNU

Název

Referenční číslo úřadu (v příslušných případech)

Adresa

Telefonní číslo

E-mail

4.

POTVRZENÍ PŘÍSLUŠNÉHO ORGÁNU

Níže podepsaný vnitrostátní orgán potvrzuje:

celkovou roční výrobu popsanou v kolonce 2 malého nezávislého výrobce uvedeného v kolonce 1,

že malý nezávislý výrobce uvedený v kolonce 1 splňuje kritéria stanovená v čl. 4 odst. 2, čl. 9a odst. 2, čl. 13a odst. 4, čl. 18a odst. 3 a čl. 22 odst. 2 směrnice 92/83/EHS.

 

 

 

 

Jméno a status podepsaného

Místo, datum

Razítko (v příslušných případech)

Podpis

Vysvětlivky

1.

Toto osvědčení slouží jako podklad pro uplatnění snížené sazby spotřební daně na alkoholické nápoje vyrobené malými nezávislými výrobci podle článku 23a směrnice 92/83/EHS. Každému malému nezávislému výrobci se vystaví jedno osvědčení za rok zahrnující všechny druhy vyrobených alkoholických nápojů.

2.

Tiskopis, na kterém je osvědčení vydáno, má rozměry 210 × 297 mm. Je-li tiskopis vytištěn, musí být vyhotoven na bílém papíře neobsahujícím mechanickou vlákninu.

3.

Osvědčení musí být vyplněno čitelně a nesmazatelně. Není povoleno vymazávání nebo přepisování údajů. Osvědčení se vyplňuje v jazyce uznaném členským státem, v němž je malý nezávislý výrobce usazen. „Uznaným jazykem“ se rozumí jeden z jazyků úředně používaných v členském státě malého nezávislého výrobce nebo jakýkoli jiný úřední jazyk Unie, který tento členský stát prohlásí za přijatelný pro tento účel.

4.

Je-li osvědčení vyhotoveno v jiném jazyce, než je jazyk uznaný členským státem určení, připojí příjemce na žádost orgánů tohoto členského státu při předložení osvědčení jeho překlad. Dotčený členský stát může podle svého uvážení od povinnosti připojit překlad upustit.

5.

Pořadové číslo se skládá ze 14 číslic. Začíná dvoumístným číslem odkazujícím na rok, v němž bylo osvědčení vydáno; následuje identifikátor členského státu s dvoupísmenným kódem vydávající země v souladu s bodem 3 přílohy II nařízení (ES) č. 684/2009 a dále jedinečný identifikátor v podobě desetimístného alfanumerického vnitrostátního čísla přidělený členským státem, v němž je malý nezávislý výrobce usazen. Příkladem takového pořadového čísla je: 22ES01ABCD234E.

6.

V kolonce 1 osvědčení se uvedou příslušné údaje nezbytné k identifikaci malého nezávislého výrobce, včetně jeho čísla SEED. Identifikační číslo pro DPH (DIČ) se uvede pouze v případě, že nezávislý malý výrobce nemá číslo SEED.

7.

V kolonce 2 osvědčení uvede příslušný orgán celkovou roční výrobu alkoholických nápojů malého nezávislého výrobce, pro které je osvědčení požadováno, přičemž zohlední následující:

a)

druh alkoholického nápoje musí být upřesněn v souladu s následujícím seznamem stanoveným ve směrnici 92/83/EHS:

i)

pivo;

ii)

víno;

iii)

jiné kvašené nápoje než víno a pivo;

iv)

meziprodukty;

v)

líh;

b)

může být uveden popis výrobku. Je-li uveden popis meziproduktů a jiných kvašených nápojů, měl by daný popis být v souladu s čl. 13a odst. 2 a 3 a čl. 18a odst. 2 směrnice 92/83/EHS;

c)

množství alkoholického nápoje se vyjadřuje v hektolitrech, s výjimkou lihu, u něhož se uvádí hektolitry čistého alkoholu.

8.

V kolonce 3 osvědčení se uvedou příslušné údaje nezbytné k identifikaci příslušného orgánu, v příslušných případech včetně referenčního čísla celního úřadu, jak je stanoveno v bodě 5 přílohy II nařízení (ES) č. 684/2009.

9.

Příslušné orgány mohou upustit od povinnosti opatřit vydané osvědčení razítkem, je-li ověřeno jinými prostředky, například elektronickým podpisem.


ROZHODNUTÍ

20.12.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 455/32


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/2267

ze dne 17. prosince 2021,

kterým se stanoví formát pro předkládání údajů a informací o sebraném odpadu vzniklém po spotřebě tabákových výrobků s filtry a filtrů uváděných na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904 ze dne 5. června 2019 o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí (1), a zejména na čl. 13 odst. 4 třetí pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice (EU) 2019/904 vyžaduje, aby členské státy v souladu s čl. 13 odst. 1 písm. f) uvedené směrnice podávaly Komisi zprávu obsahující údaje o sebraném odpadu vzniklém po spotřebě tabákových výrobků s filtry a filtrů uváděných na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky. K těmto údajům má být připojena zpráva o kontrole kvality.

(2)

Údaje týkající se množství odpadu vzniklého po spotřebě tabákových výrobků s filtry a filtrů uváděných na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky, který byl sebrán v rámci veřejných systémů sběru odpadu a úklidu odpadků v souladu s čl. 13 odst. 1 písm. f) směrnice (EU) 2019/904, by měly členské státy vykazovat na základě jeho celkové hmotnosti v tunách. Zpráva o kontrole kvality připojená k těmto údajům by měla být předkládána ve formátu, který zajistí, že bude uveden popis metodik a zdrojů údajů použitých při měření a ověřování těchto údajů.

(3)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 39 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES (2),

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Předkládání údajů

Členské státy předkládají údaje uvedené v čl. 13 odst. 1 písm. f) směrnice (EU) 2019/904 ve formátu stanoveném v příloze I tohoto rozhodnutí.

Zprávu o kontrole kvality podle čl. 13 odst. 2 uvedené směrnice týkající se uvedených údajů předkládají ve formátu stanoveném v příloze II tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 17. prosince 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 155, 12.6.2019, s. 1.

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic (Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3).


PŘÍLOHA I

FORMÁT PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ÚDAJŮ

Formát pro vykazování odpadu vzniklého po spotřebě tabákových výrobků s filtry a filtrů uváděných na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky, který byl sebrán v rámci úklidu odpadků a veřejných systémů sběru odpadu v souladu s čl. 13 odst. 1 písm. f) směrnice (EU) 2019/904.

1

2

 

(v tunách)

Celková hmotnost odpadu vzniklého po spotřebě tabákových výrobků s filtry a filtrů uváděných na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky, který byl sebrán v rámci úklidu odpadků a veřejných systémů sběru odpadu v souladu s čl. 13 odst. 1 písm. f) směrnice (EU) 2019/904.

 


PŘÍLOHA II

FORMÁT ZPRÁVY O KONTROLE KVALITY

I.   Obecné informace

1.1

Členský stát:

 

1.2

Organizace předkládající údaje a popis:

 

1.3

Jméno kontaktní osoby:

 

1.4

Kontaktní e-mailová adresa:

 

1.5

Kontaktní telefonní číslo:

 

1.6

Referenční rok:

 

1.7

Datum doručení/verze:

 

1.8

Odkaz na zveřejnění údajů členským státem (pokud k němu došlo):

 

II.   Popis institucí zapojených do shromažďování údajů

Název instituce

Popis klíčových povinností

 

 

 

 

V případě potřeby vložte další řádky.

III.   Popis používaných metod

Popis metod a zdrojů údajů použitých při měření hmotnosti odpadu vzniklého po spotřebě tabákových výrobků s filtry a filtrů uváděných na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky, který byl sebrán v rámci úklidu odpadků a veřejných systémů sběru odpadu v souladu s čl. 13 odst. 1 písm. f) směrnice (EU) 2019/904.

3.1

Zdroje údajů, metody výpočtu a podíl na celkovém množství.

Vysvětlete, jak byla měřena hmotnost odpadu vzniklého po spotřebě uvedená v prvním odstavci této kapitoly a jak byla zohledněna vlhkost a zbytky papíru a tabáku. Vysvětlete přístup, který byl přijat k zajištění reprezentativního odběru vzorků ze sebraného odpadu. Uveďte, ve kterém roce byla provedena analýza složení odpadu a odpadků.

Zdroje údajů, rok

Popis používaných metod

Podíl na celkovém množství

 

 

 

V případě potřeby vložte další řádky.

3.2

Popis metod použitých ke stanovení přepočítacích faktorů a jejich použití.

V případě, že byla hmotnost odpadu vzniklého po spotřebě podle prvního odstavce této kapitoly stanovena určením celkového množství odpadu vzniklého po spotřebě tabákových výrobků s filtry a filtrů uváděných na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky, specifikujte použitý přepočítací faktor.

 

Přepočítací faktor

Popište proměnné zahrnuté do výpočtu přepočítacích faktorů a způsob výpočtu těchto proměnných.

Přepočítací faktor z produktu na hmotnost

 

 

V případě potřeby vložte další řádky.

IV.   Systém ověřování a kontroly údajů

4.1

Vysvětlení rozsahu a platnosti shromažďování údajů týkajících se odpadu vzniklého po spotřebě tabákových výrobků s filtry a filtrů uváděných na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky, který byl sebrán v rámci úklidu odpadků a veřejných systémů sběru odpadu v souladu s čl. 13 odst. 1 písm. f) směrnice (EU) 2019/904.

 

V případě potřeby vložte další řádky.

4.2

Rozdíly oproti údajům vykázaným za předchozí roky.

Významné změny metody výpočtu, která byla použita na současný referenční rok, oproti metodě použité na předchozí referenční roky, pokud existují (zejména pokud jde o zpětné opravy, jejich povahu a to, zda je u některého roku třeba vyznačit přerušení řady).

 

V případě potřeby vložte další řádky.

V.   Důvěrnost

Důvody pro nezveřejnění konkrétních částí této zprávy o kontrole kvality, pokud je to nutné, a seznam částí, kterých se to týká.

 

V případě potřeby vložte další řádky.

VI.   Hlavní vnitrostátní internetové stránky, referenční dokumenty a publikace

Uveďte název a adresu URL hlavní internetové stránky, referenční dokumenty a publikace související s tímto shromažďováním údajů.

 

V případě potřeby vložte další řádky.