ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 384

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 64
29. října 2021


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (EU) 2021/1888 ze dne 27. října 2021, kterým se pro rok 2022 stanoví rybolovná práva pro některé rybí populace a skupiny rybích populací v Baltském moři a kterým se mění nařízení (EU) 2021/92, pokud jde o některá rybolovná práva v jiných vodách

1

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1889 ze dne 23. července 2021, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 95/93, pokud jde o prodloužení opatření pro dočasnou úlevu od pravidel využívání letištních časů z důvodu krize COVID-19

20

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1890 ze dne 2. srpna 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011, pokud jde o obchodní normy v odvětví ovoce a zeleniny

23

 

*

Nařízení Komise (EU) 2021/1891 ze dne 26. října 2021, kterým se mění přílohy XIV a XV nařízení (EU) č. 142/2011, pokud jde o dovoz vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů do Unie a jejich tranzit přes Unii ( 1 )

84

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1892 ze dne 27. října 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin

105

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2021/1893 ze dne 28. října 2021, kterým se mění rozhodnutí 2010/573/SZBP o omezujících opatřeních vůči vedení Podněsterské oblasti Moldavské republiky

108

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1894 ze dne 28. října 2021, kterým se za účelem usnadnění práva na volný pohyb v rámci Unie stanoví rovnocennost certifikátů týkajících se onemocnění COVID-19 vydaných Arménskou republikou a certifikátů vydaných v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/953 ( 1 )

109

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1895 ze dne 28. října 2021, kterým se za účelem usnadnění práva na volný pohyb v rámci Unie stanoví rovnocennost certifikátů týkajících se onemocnění COVID-19 vydaných Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska a certifikátů vydaných v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/953 ( 1 )

112

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

29.10.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 384/1


NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2021/1888

ze dne 27. října 2021,

kterým se pro rok 2022 stanoví rybolovná práva pro některé rybí populace a skupiny rybích populací v Baltském moři a kterým se mění nařízení (EU) 2021/92, pokud jde o některá rybolovná práva v jiných vodách

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (1) požaduje, aby byla přijata opatření pro zachování zdrojů s přihlédnutím k dostupnému vědeckému, technickému a ekonomickému poradenství, v příslušných případech včetně zpráv vypracovaných Vědeckotechnickým a hospodářským výborem pro rybářství a jinými poradními orgány, jakož i k poradenství poskytnutému poradními sbory zřízenými pro příslušné zeměpisné oblasti působnosti a ke společným doporučením členských států.

(2)

Rada má přijmout opatření ke stanovení a přidělení rybolovných práv, případně včetně některých podmínek, jež jsou s těmito rybolovnými právy funkčně spojeny. Nařízení (EU) č. 1380/2013 stanoví, že rybolovná práva by měla být přidělena členským státům tak, aby každému členskému státu zajistila relativní stabilitu rybolovu pro každou populaci nebo druh rybolovu.

(3)

Podle nařízení (EU) č. 1380/2013 je cílem společné rybářské politiky dosáhnout míry využití umožňující maximální udržitelný výnos (dále jen „MSY“) pokud možno do roku 2015 a postupně a přírůstkově nejpozději do roku 2020 pro všechny populace ryb. Cílem přechodného období do roku 2020 bylo vyvážit dosažení MSY pro všechny populace s možnými socioekonomickými důsledky možných úprav souvisejících rybolovných práv.

(4)

Měly by tedy být stanoveny celkové přípustné odlovy (dále jen „TAC“) v souladu s nařízením (EU) č. 1380/2013, a to na základě dostupných vědeckých doporučení a s ohledem na biologické a socioekonomické důsledky, přičemž je třeba zajistit spravedlivé zacházení se všemi odvětvími rybolovu a zohlednit názory vyjádřené během konzultací se zúčastněnými stranami.

(5)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1139 (2) zavádí víceletý plán pro populace tresky obecné, sledě obecného a šprota obecného v Baltském moři a pro rybolov využívající tyto populace (dále jen „plán“). Cílem plánu je zajistit, aby využívání živých biologických mořských zdrojů obnovilo a zachovávalo stavy populací lovených druhů nad úrovněmi, na nichž je možno dosahovat MSY. V nařízení (EU) č. 1380/2013 se stanoví, že pro populace, na něž se vztahují zvláštní víceleté plány, by se měla rybolovná práva určit v souladu s pravidly stanovenými v těchto víceletých plánech.

(6)

V souladu s čl. 4 odst. 1 plánu měla být rybolovná práva pro populace uvedené v článku 1 plánu stanovena tak, aby bylo co nejdříve dosaženo úmrtnosti způsobené rybolovem na úrovni MSY vyjádřeného v rozmezích, a to postupným, přírůstkovým způsobem do roku 2020. Omezení odlovů příslušných populací v Baltském moři by tedy mělo být na rok 2022 stanoveno v souladu s cíli plánu.

(7)

Mezinárodní rada pro průzkum moří (dále jen „ICES“) zveřejnila 28. května 2021 své každoroční doporučení pro populace v Baltském moři. Uvedla, že biomasa sledě obecného v západní části Baltského moře v subdivizích 20–24 činí pouze 54 % mezní referenční hodnoty pro biomasu reprodukující se populace (dále jen „Blim“), pod níž může dojít ke snížení reprodukční kapacity. Přírůstek navíc zůstává na historicky nízkých úrovních. ICES proto již čtvrtý rok po sobě zveřejnila doporučení pro nulové úlovky sledě obecného v západní části Baltského moře. Podle čl. 5 odst. 2 nařízení (EU) 2016/1139 by proto měla být přijata veškerá vhodná nápravná opatření, která zajistí rychlý návrat dotčené populace na úrovně, které jsou vyšší než úroveň, na níž je možno dosahovat MSY. Toto ustanovení nadto požaduje, aby byla přijata další nápravná opatření. Kdyby byla rybolovná práva pro sledě obecného v západní části Baltského moře stanovena na úrovni uvedené v doporučení ICES, povinnost vykládky všech úlovků v rámci smíšeného rybolovu, kdy dochází k vedlejším úlovkům sledě obecného v západní části Baltského moře, by vedla k jevu tzv. blokačního druhu. Aby bylo dosaženo náležité rovnováhy mezi tím, že bude na jedné straně umožněno pokračovat v rybolovu jiných populací s ohledem na jinak potenciálně závažné sociálně-ekonomické důsledky a že je na druhé straně zapotřebí dosáhnout dobrého biologického stavu této populace, a aby se zároveň zohlednila obtížnost rybolovu všech populací v rámci smíšeného rybolovu na úrovni MSY, je vhodné stanovit specifický TAC pro vedlejší úlovky sledě obecného v západní části Baltského moře. Mělo by však být možné, aby se na sledě obecného v západní části Baltského moře zaměřily rybolovné činnosti prováděné výhradně za účelem vědeckého výzkumu a plně v souladu s podmínkami stanovenými v článku 25 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1241 (3), jakož i drobný pobřežní rybolov používající určitá pasivní zařízení. Úroveň uvedeného TAC by měla být stanovena tak, aby se nezvyšovala úmrtnost a aby se podnítilo zlepšení v oblasti selektivity a zamezení nežádoucím úlovkům.

(8)

Pokud jde o populaci tresky obecné ve východní části Baltského moře, ICES může od roku 2019 založit své doporučení vycházející z předběžné opatrnosti na posouzení obsahujícím více údajů. ICES odhaduje, že biomasa tresky obecné ve východní části Baltského moře je stále pod úrovní hodnoty Blim a od roku 2020 se ještě dále snížila. ICES proto již třetí rok po sobě vydala doporučení pro nulové úlovky tresky obecné ve východní části Baltského moře. Od roku 2019 se v Unii přijímají přísná ochranná opatření. Podle čl. 5 odst. 2 nařízení (EU) 2016/1139 byl cílený rybolov tresky obecné ve východní části Baltského moře zakázán a TAC pro nevyhnutelné vedlejší úlovky tresky obecné ve východní části Baltského moře byl stanoven na velmi nízkou úroveň, aby se zabránilo jevu tzv. blokačního druhu v rámci jiných druhů rybolovu. Navíc byla přijata další nápravná opatření funkčně spojená s rybolovnými právy v podobě zákazu rybolovu v období tření a zákazu rekreačního rybolovu v hlavní oblasti výskytu. Vzhledem k doporučení ICES a nezměněné situaci populace je vhodné zachovat nezměněnou úroveň rybolovných práv a funkčně souvisejících nápravných opatření.

(9)

Pokud jde o tresku obecnou v západní části Baltského moře, vědecké odhady již několik let uvádějí, že biomasa reprodukující se populace je pod referenčním bodem, pod nímž je zapotřebí zahájit vhodná specifická řídicí opatření (dále jen „Btrigger“). V posledních letech byla proto přijímána stále přísnější opatření pro řízení zdrojů. V roce 2021 se ICES rozhodla provést podrobnější posouzení stavu této populace, a proto vydání svého doporučení odložila na 10. září 2021. Toto posouzení ukázalo, že biomasa tresky obecné v západní části Baltského moře činila méně než polovinu předchozí odhadované úrovně a že po více než 10 let je převážně pod hodnotou Blim. Podle odhadů je stávající biomasa přibližně na polovině hodnoty Blim. Přírůstek byl od roku 2018 historicky nízký. ICES odhaduje, že s 53 % pravděpodobností by se biomasa populace mohla v roce 2023 i při určité míře odlovů zvýšit mírně nad hodnotu Blim. V takové situaci by podle čl. 5 odst. 2 nařízení (EU) 2016/1139 měla být přijata nápravná opatření a rybolovná práva by měla být stanovena způsobem, který zajistí rychlý návrat populace nad úroveň, na níž je možné dosahovat MSY. Úroveň doporučených odlovů je tak nízká, že neumožňuje, aby pokračoval cílený rybolov a současně aby docházelo k nevyhnutelným vedlejším úlovkům v rámci jiných druhů rybolovu, zejména při rybolovu platýsů žijících při dně. Je proto vhodné v zájmu zabránění výše uvedenému jevu tzv. blokačního druhu stanovit TAC omezený na nevyhnutelné vedlejší úlovky v rámci jiných druhů rybolovu, s vynětím rybolovných činností prováděných výhradně za účelem vědeckého výzkumu a v plném souladu s podmínkami stanovenými v článku 25 nařízení (EU) 2019/1241. Kromě toho byla v minulosti přijata další nápravná opatření funkčně spojená s rybolovnými právy, a to v podobě zákazu rybolovu během tření a omezení týkajících se rekreačního rybolovu. Vzhledem k dalšímu závažnému zhoršení stavu dané populace je vhodné prodloužit zákaz rybolovu během tření na období od 15. ledna do 31. března, aby se vztahoval na období, během něhož se treska obecná před třením shromažďuje. Pro rybářská plavidla lovící mlže pomocí drapáků by v subdivizi ICES 22 ve vodách o hloubce menší než 20 metrů měla být zavedena další výjimka z uzavírky trdliště, neboť tento rybolov probíhá mimo oblasti tření tresky obecné a vykazuje velmi nízké vedlejší úlovky tresky obecné. Pokud jde o rekreační rybolov, rada ICES nebyla na rozdíl od předchozích let schopna poskytnout rozdělení údajů na komerční a rekreační úlovky, a to z důvodu nízké úrovně celkových doporučených odlovů. Vzhledem ke stavu populace je nezbytné snížit omezení množství úlovků na minimum, aby zůstalo v mezích odlovů doporučovaných radou ICES. Je navíc vhodné, aby rekreační rybolov již nebyl vyňat ze zákazu rybolovu během tření.

(10)

V roce 2020 ICES odhadovala, že biomasa sledě obecného ve střední části Baltského moře klesla pod referenční bod pro biomasu reprodukující se populace ryb, pod nímž je třeba zahájit vhodná specifická řídicí opatření (Btrigger). V roce 2021 ICES odhadovala, že biomasa nadále klesá a v současné době se blíží hodnotě Blim. Je proto vhodné stanovit rybolovná práva v souladu s čl. 5 odst. 1 nařízení (EU) 2016/1139.

(11)

Podle doporučení ICES je treska obecná vedlejším úlovkem při lovu platýse evropského. Šprot obecný se loví v rámci smíšeného rybolovu se sleděm obecným a je kořistí tresky obecné. Je vhodné tyto vícedruhové interakce zohlednit při stanovování rybolovných práv pro platýse evropského a šprota obecného.

(12)

Pokud jde o lososa obecného v subdivizích ICES 22–31, ICES již několik předchozích let uvádí, že stav říčních populací je velmi různorodý. S cílem poskytnout odborníkům více času na lepší zohlednění těchto rozdílů se ICES rozhodla vydání svého doporučení odložit na 15. září 2021. Podle doporučení ICES by měly být zastaveny veškeré komerční a rekreační odlovy v hlavní pánvi, které jsou ze své podstaty smíšeným rybolovem lososa obecného pocházejícího ze zdravých i slabých říčních populací, a to s cílem slabé říční populace chránit. ICES se však domnívá, že stávající cílený rybolov v pobřežních oblastech Botnického zálivu a Alandského moře by mohl během letní migrace lososa obecného pokračovat. Aby bylo dosaženo náležité rovnováhy mezi tím, že bude na jedné straně umožněno pokračovat v rybolovu s ohledem na jinak potenciálně závažné sociálně-ekonomické důsledky a že je na druhé straně zapotřebí dosáhnout dobrého biologického stavu této populace, a aby se zároveň zohlednila obtížnost rybolovu všech populací v rámci smíšeného rybolovu na úrovni MSY, je vhodné stanovit v uvedených oblastech specifický TAC pro vedlejší úlovky lososa obecného, s výjimkou rybolovných činností prováděných výhradně za účelem vědeckého výzkumu a v plném souladu s podmínkami stanovenými v článku 25 nařízení (EU) 2019/1241 a s výjimkou pobřežního rybolovu severně od 59°30′ s. š. v období od 1. května do 31. srpna. Vzhledem k doporučením ICES je vhodné přijmout další nápravná opatření funkčně spojená s rybolovnými právy. Používání dlouhých lovných šňůr ve vzdálenosti více než čtyři námořní míle od pobřeží by mělo být zakázáno, neboť se obvykle jedná o zařízení používané k cílenému lovu lososa obecného. Navíc by mělo být v oblastech, kde není komerční rybolov povolen, umožněno, aby byl v rámci rekreačního rybolovu přisvojen pouze jeden losos obecný zbavený tukové ploutvičky na jednoho rybáře a jeden den. S cílem zamezit nesprávnému vykazování by měli být všichni přisvojení jedinci jakýchkoli druhů ryb vyloženi vcelku, aby je bylo možné jednoznačně identifikovat.

(13)

Aby se zajistilo plné využívání rybolovných práv v pobřežních oblastech, byla v roce 2019 zavedena omezená mezioblastní flexibilita pro lososa obecného ze subdivizí ICES 22–31 do subdivize ICES 32. Vzhledem ke změnám rybolovných práv pro tyto dvě populace je vhodné uvedenou flexibilitu omezit.

(14)

Zavedení zákazu lovu pstruha obecného, formy mořské ve vzdálenosti více než čtyři námořní míle od pobřeží a omezení vedlejších úlovků pstruha obecného, formy mořské na 3 % kombinovaného úlovku pstruha obecného, formy mořské a lososa obecného ve velké míře přispělo ke značnému snížení dřívějšího značně nesprávného vykazování úlovků při rybolovu lososa obecného, zejména jako úlovků pstruha obecného, formy mořské. Je proto vhodné uvedené ustanovení zachovat, aby byla zachována nízká míra nesprávného vykazování.

(15)

Na využívání rybolovných práv stanovených v tomto nařízení se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 (4), a zejména jeho články 33 a 34, jež se týkají zaznamenávání úlovků a intenzity rybolovu a předávání údajů o vyčerpání rybolovných práv Komisi. V tomto nařízení by proto měly být přesně stanoveny kódy, které mají členské státy při předávání údajů Komisi používat v souvislosti s vykládkami populací, na něž se vztahuje toto nařízení.

(16)

Nařízení Rady (ES) č. 847/96 (5) zavedlo dodatečné podmínky pro meziroční řízení TAC, včetně ustanovení o flexibilitě podle článku 3 uvedeného nařízení pro populace, na něž se vztahuje preventivní TAC, a podle článku 4 pro populace, na něž se vztahuje analytický TAC. Podle článku 2 uvedeného nařízení má Rada při stanovování TAC rozhodnout, na jaké populace se články 3 a 4 nepoužijí, a to zejména na základě biologického stavu daných populací. Poměrně nedávno byl ustanovením čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013 u všech populací, na něž se vztahuje povinnost vykládky, zaveden mechanismus meziroční flexibility. Ve snaze zabránit nadměrné flexibilitě, která by narušovala dodržování zásady rozumného a odpovědného využívání živých mořských biologických zdrojů, bránila dosažení cílů společné rybářské politiky a zhoršila biologický stav populací, by proto mělo být stanoveno, že se články 3 a 4 nařízení (ES) č. 847/96 použijí na analytické TAC pouze tehdy, pokud není použita meziroční flexibilita podle čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013.

(17)

Navíc vzhledem k tomu, že biomasa populace tresky obecné ve východní části Baltského moře, sledě obecného v západní části Baltského moře a tresky obecné v západní části Baltského moře je nižší než hodnota Blim a že v roce 2022 jsou povoleny pouze vedlejší úlovky, vědecký rybolov a v případě sledě obecného v západní části Baltského moře i určitý drobný pobřežní rybolov, se členské státy, které mají podíl kvóty z relevantního TAC, zavázaly, že v roce 2022 nebudou pro tyto populace uplatňovat meziroční flexibilitu stanovenou podle čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013, aby úlovky v roce 2022 nepřekročily stanovené TAC pro tresku obecnou ve východní části Baltského moře, sledě obecného v západní části Baltského moře a tresku obecnou v západní části Baltského moře. Navíc vzhledem k tomu, že je biomasa populací lososa volně žijících v řekách jižně od 59°30′ s. š. téměř vždy pod mezním referenčním bodem produkce strdlic (dále jen „Rlim“) a vzhledem k tomu, že v uvedené oblasti jsou v roce 2022 povoleny pouze vedlejší úlovky a vědecký rybolov, přijaly dotčené členské státy obdobné závazky u meziroční flexibility, pokud jde o úlovky lososa v hlavní pánvi v roce 2022.

(18)

Rybářský hospodářský rok, pokud jde o tresku Esmarkovu v divizi ICES 3a a ve vodách Spojeného království divize ICES 2a a ve vodách Spojeného království a Unie podoblasti ICES 4, trvá od 1. listopadu do 31. října. S cílem umožnit zahájení rybolovu ode dne 1. listopadu 2021 a na základě nových vědeckých doporučení a po konzultacích se Spojeným královstvím je nezbytné stanovit předběžný TAC pro tresku Esmarkovu v divizi ICES 3a a vodách Spojeného království divize ICES 2a a ve vodách Spojeného království a Unie podoblasti ICES 4 na období od 1. listopadu 2021 do 31. prosince 2021. Tento předběžný TAC by měl být stanoven v souladu s doporučením ICES zveřejněným dne 8. října 2021.

(19)

V nařízení Rady (EU) 2021/92 (6) se tabulka rybolovných práv pro makrelu obecnou v Severním moři vztahuje na vody oblastí 3a a 4, vody Spojeného království oblasti 2a, vody Unie oblastí 3b, 3c a subdivizí 22–32 v souladu s Dohodou o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska na straně druhé (7). V roce 2021 však konzultace o makrele obecné mezi pobřežními státy nevedly k dohodě o ujednáních mezi Unií, Spojeným královstvím a Norskem týkajících se přístupu. Unie proto nemá přístup k odlovu své kvóty pro makrelu obecnou v norských vodách Severního moře.

(20)

V roce 2021 uzavřela Unie jednání se Spojeným královstvím o rybolovných právech a opatřeních pro řízení zdrojů týkajících se některých TAC pro rok 2021, a to i pro makrelu obecnou, což Unii umožňuje odlovit svou kvótu pro makrelu obecnou ve vodách Spojeného království. Příslušné tabulky rybolovných práv by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny tak, aby zohledňovaly vymezení rybolovné oblasti ve vodách Severního moře na vody Spojeného království a vody Unie.

(21)

V roce 2021 nemá Unie přístup k odlovu své kvóty pro makrelu obecnou v norských vodách Severního moře. Nařízení (EU) 2021/92 obsahuje tabulku rybolovných práv pro makrelu obecnou ve vodách Norska oblastí 2a a 4a a mělo by být umožněno odlovit kvótu ve výši 13 359 tun přidělenou Dánsku ve vodách Unie a Spojeného království v Severním moři. Do příslušné tabulky rybolovných práv by se měla doplnit poznámka pod čarou, která Dánsku umožní odlov této kvóty ve vodách Unie a Spojeného království v Severním moři. Se Spojeným královstvím byla tato možnost konzultována a nevzneslo žádné námitky proti přístupu, který umožňuje odlov této kvóty v uvedených vodách Spojeného království od 12. října 2021.

(22)

Dohoda mezi Evropskou unií na jedné straně a vládou Grónska a vládou Dánska na straně druhé o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a protokol k této dohodě (8) stanoví, že Unie má získat 7,7 % TAC pro huňáčka severního, které mají být odloveny ve vodách Grónska v podoblastech ICES 5 a 14. Dne 5. října 2021 obdržela Unie od grónských orgánů informace o tom, že ICES vydala doporučení ohledně TAC pro huňáčka severního pro sezónu 2021/2022 na úrovni 904 200 tun. Na základě vědeckého doporučení a dohody dosažené mezi Grónskem, Islandem a Norskem ohledně huňáčka severního stanovila grónská vláda kvótu 135 630 tun. V souladu s prováděcím protokolem by Grónsko chtělo Unii nabídnout 69 623 tun huňáčka severního, což odpovídá 7,7 % celkového přípustného odlovu. Uvedený TAC by nyní měl být stanovován na tomto základě. Mimoto se Grónsko, Island a Norsko ve své rámcové dohodě o zachování a řízení huňáčka severního dohodly na nových ujednáních o rybářské sezóně. Proto je také nutné zohlednit změnu rybářské sezóny, která by nyní měla odkazovat na období od 15. října 2021 do 15. dubna 2022. Nařízení Rady (EU) 2021/92 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(23)

Komise uděluje oprávnění k rybolovu plavidlům plujícím pod venezuelskou vlajkou, aby jim umožnila lovit chňapalovité ve vodách Unie při pobřeží Francouzské Guyany. Cílem navrhované změny je zajistit kontinuitu rybolovných činností během procesu udělování oprávnění v období dvou let při splnění určitých podmínek.

(24)

Nařízení (EU) 2021/92 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(25)

Aby se předešlo přerušení rybolovných činností a zajistila se obživa unijních rybářů, měla by se ustanovení tohoto nařízení týkající se Baltského moře použít od 1. ledna 2022. Omezení odlovu stanovená nařízením (EU) 2021/92 se použijí od 1. ledna 2021. Ustanovení zavedená tímto nařízením týkající se uvedených omezení odlovu by se tudíž měla rovněž použít od 1. ledna 2021. Toto nařízení by se však mělo použít na tresku Esmarkovu v divizi ICES 3a, ve vodách Spojeného království a Unie podoblasti ICES 4 a ve vodách Spojeného království divize ICES 2a v období od 1. listopadu 2021 do 31. října 2022. S ohledem na potřebu pokračovat v udržitelných činnostech rybolovu a zahájit relevantní rybolovy včas k zahájení rybářských sezón, měla by se ustanovení tohoto nařízení, která se týkají omezení odlovů makrely obecné ve vodách Norska v Severním moři, použít od 12. října 2021 a ustanovení, která se týkají omezení odlovů huňáčka severního ve vodách Grónska podoblastí ICES 5 a 14, by se měla použít od 15. října 2021. Vzhledem k tomu, že dotčená rybolovná práva dosud nebyla vyčerpána nebo budou tímto nařízením zvýšena, nejsou zpětnou působností tohoto nařízení dotčeny zásady právní jistoty a ochrany legitimního očekávání. Z důvodu naléhavosti by mělo toto nařízení vstoupit v platnost ihned po vyhlášení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví rybolovná práva pro některé rybí populace a skupiny rybích populací v Baltském moři pro rok 2022 a mění některá rybolovná práva v jiných vodách stanovená v nařízení (EU) 2021/92.

Článek 2

Oblast působnosti

1.   Toto nařízení se vztahuje na rybářská plavidla Unie působící v Baltském moři.

2.   Toto nařízení se vztahuje rovněž na rekreační rybolov, pokud se na něj v příslušných ustanoveních výslovně odkazuje.

Článek 3

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí definice stanovené v článku 4 nařízení (EU) č. 1380/2013.

Kromě toho se rozumí:

1)

„subdivizí“ subdivize Mezinárodní rady pro průzkum moří (ICES) v Baltském moři podle definice v příloze III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 218/2009 (9);

2)

„celkovým přípustným odlovem“ (TAC) množství ryb z každé populace, které může být uloveno během období jednoho roku;

3)

„kvótou“ část TAC přidělená Unii, členskému státu nebo třetí zemi;

4)

„rekreačním rybolovem“ nekomerční rybolovné činnosti využívající mořské biologické zdroje například pro rekreační, turistické nebo sportovní účely.

KAPITOLA II

RYBOLOVNÁ PRÁVA

Článek 4

TAC a jejich rozdělení

Celkové přípustné odlovy (TAC), kvóty a případně podmínky, které jsou s nimi funkčně spjaty, jsou stanoveny v příloze.

Článek 5

Zvláštní ustanovení o rozdělení rybolovných práv

Rozdělením rybolovných práv mezi členské státy stanoveným v tomto nařízení nejsou dotčeny:

a)

výměny provedené podle čl. 16 odst. 8 nařízení (EU) č. 1380/2013;

b)

odpočty a přerozdělení provedené podle článku 37 nařízení (ES) č. 1224/2009;

c)

dodatečné vykládky povolené podle článku 3 nařízení (ES) č. 847/96 nebo podle čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013;

d)

množství převáděná v souladu s článkem 4 nařízení (ES) č. 847/96 nebo čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013;

e)

odpočty prováděné podle článků 105 a 107 nařízení (ES) č. 1224/2009.

Článek 6

Podmínky pro vykládku úlovků a vedlejších úlovků

V příloze tohoto nařízení jsou uvedeny populace necílových druhů v rámci bezpečných biologických mezích podle čl. 15 odst. 8 nařízení (EU) č. 1380/2013, na které lze uplatnit odchylku od povinnosti započítávat úlovky do příslušné kvóty.

Článek 7

Uzavření oblastí za účelem ochrany tresky obecné při tření

1.   V období od 1. května do 31. srpna je zakázáno provozovat v subdivizích 25 a 26 rybolov pomocí jakéhokoli typu lovného zařízení.

2.   Zákaz uvedený v odstavci 1 se nevztahuje na:

a)

rybolovné operace prováděné výhradně za účelem vědeckého výzkumu, za předpokladu, že je takový výzkum prováděn zcela v souladu s podmínkami stanovenými v článku 25 nařízení (EU) 2019/1241;

b)

rybářská plavidla Unie o celkové délce menší než dvanáct metrů, která loví pomocí svislých, volně zavěšených nebo třístěnných tenatových sítí, či pomocí nástražných lovných šňůr pro lov při dně, dlouhých lovných šňůr do vzdálenosti čtyř námořních mil měřeno od základních linií, unášených lovných šňůr, ručních vlasců a přívlačného lovného zařízení nebo podobného pasivního zařízení v oblastech, kde podle souřadnic v úředních námořních mapách vydaných příslušnými vnitrostátními orgány je hloubka vody menší než dvacet metrů;

c)

rybářská plavidla Unie, která v subdivizi 25 loví pelagické populace určené k přímé lidské spotřebě za použití lovných zařízení se sítěmi o velikosti ok 45 mm nebo menší v oblastech, kde je hloubka vody podle souřadnic v úředních námořních mapách vydaných příslušnými vnitrostátními orgány menší než padesát metrů, a jejichž vykládky jsou tříděny.

3.   V období od 15. ledna do 31. března v subdivizích 22 a 23 a v období od 15. května do 15. srpna v subdivizi 24 je zakázáno provozovat rybolov pomocí jakéhokoli typu lovného zařízení.

4.   Zákaz uvedený v odstavci 3 se nevztahuje na:

a)

rybolovné operace prováděné výhradně za účelem vědeckého výzkumu, za předpokladu, že je takový výzkum prováděn zcela v souladu s podmínkami stanovenými v článku 25 nařízení (EU) 2019/1241;

b)

rybářská plavidla Unie o celkové délce menší než dvanáct metrů, která loví pomocí svislých, volně zavěšených nebo třístěnných tenatových sítí, či pomocí nástražných lovných šňůr pro lov při dně, dlouhých lovných šňůr do vzdálenosti čtyř námořních mil měřeno od základních linií, unášených lovných šňůr, ručních vlasců a přívlačného lovného zařízení nebo podobného pasivního zařízení v oblastech, kde podle souřadnic v úředních námořních mapách vydaných příslušnými vnitrostátními orgány je hloubka vody menší než dvacet metrů;

c)

rybářská plavidla Unie, která v subdivizi 24 loví pelagické populace určené k přímé lidské spotřebě za použití lovných zařízení se sítěmi o velikosti ok 45 mm nebo menší v oblastech, kde je podle souřadnic v úředních námořních mapách vydaných příslušnými vnitrostátními orgány hloubka vody menší než 40 metrů, a jejichž vykládky jsou tříděny;

d)

rybářská plavidla Unie lovící mlže pomocí drapáků v subdivizi 22 v oblastech s hloubkou vody menší než 20 metrů podle souřadnic na oficiální námořní mapě vydané příslušnými vnitrostátními orgány.

5.   Velitelé rybářských plavidel uvedených v odst. 2 písm. b) nebo c) a v odst. 4 písm. b), c), nebo d) zajistí, že jejich rybolovnou činnost mohou kdykoliv sledovat kontrolní orgány daného členského státu.

Článek 8

Opatření pro rekreační rybolov tresky obecné v subdivizích 22–26

1.   V případě rekreačního rybolovu v subdivizích 22 a 23 a v subdivizi 24 do šesti námořních mil měřeno od základních linií si rybář nepřisvojí více než jednoho jedince tresky obecné denně, s výjimkou období od 15. ledna do 31. března, kdy se rekreační rybolov tresky obecné zakazuje.

2.   Rekreační rybolov tresky obecné v subdivizi 24 ve vzdálenosti více než šesti námořních mil od základních linií a v subdivizích 25 a 26 se zakazuje.

3.   Tímto článkem nejsou dotčena přísnější vnitrostátní opatření.

Článek 9

Opatření pro rekreační rybolov lososa obecného v subdivizích 22–31

1.   Rekreační rybolov lososa obecného se v subdivizích 22 - 31 zakazuje. Každý chycený jedinec lososa obecného musí být okamžitě vypuštěn zpět do moře.

2.   Odchylně od odstavce 1 se rekreační rybolov lososa obecného povoluje za splnění všech následujících podmínek:

a)

smí být přisvojen pouze jeden jedinec lososa obecného zbavený tukové ploutvičky na rybáře a den;

b)

všichni přisvojení jedinci jakýchkoli druhů ryb se vykládají vcelku.

3.   Odchylně od odstavců 1 a 2 lze v období od 1. května do 31. srpna severně od 59°30′ s. š. povolit rekreační rybolov lososa obecného bez omezení v oblastech do čtyř námořních mil měřeno od základních linií.

4.   Tímto článkem nejsou dotčena přísnější vnitrostátní opatření.

Článek 10

Opatření pro zachování pstruha obecného, formy mořské, a lososa obecného v subdivizích 22–32

1.   V období od 1. ledna do 31 prosince 2022 se rybářským plavidlům zakazuje lovit pstruha obecného, formy mořské, v subdivizích 22–32 za hranicí čtyř námořních mil měřeno od základních linií. Při rybolovu lososa obecného za hranicí čtyř námořních mil měřeno od základních linií v subdivizi 32 nesmí vedlejší úlovky pstruha obecného, formy mořské přesáhnout 3 % celkového úlovku lososa obecného a pstruha obecného, formy mořské, uchovávaného kdykoli na palubě nebo vykládaného po každém rybářském výjezdu.

2.   V subdivizích 22–31 je zakázán rybolov pomocí dlouhých lovných šňůr za hranicí čtyř námořních mil měřeno od základních linií.

3.   Tímto článkem nejsou dotčena přísnější vnitrostátní opatření.

Článek 11

Flexibilita

1.   Není-li v příloze tohoto nařízení uvedeno jinak, na populace, na které se vztahují preventivní TAC, se použije článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 a na populace, na které se vztahují analytické TAC, se použije čl. 3 odst. 2 a 3 a článek 4 uvedeného nařízení.

2.   Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 a článku 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí, pokud členský stát používá meziroční flexibilitu podle čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013.

Článek 12

Předávání údajů

Zasílají-li členské státy podle článků 33 a 34 nařízení (ES) č. 1224/2009 Komisi údaje o množstvích odlovených nebo vyložených populací, použijí kódy populací stanovené v příloze tohoto nařízení.

KAPITOLA III

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 13

Změny nařízení (EU) 2021/92

Nařízení (EU) 2021/92 se mění takto:

1)

Příloha IA se mění takto:

a)

tabulka rybolovných práv pro tresku obecnou v divizi ICES 7d se nahrazuje tímto:

„Druh:

Treska obecná

Gadus morhua

Oblast:

7d

(COD/07D.)

Belgie

33

(1)

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Francie

649

(1)

Nizozemsko

19

(1)

Unie

701

(1)

Spojené království

71

(2)

TAC

772

 

(1)

Zvláštní podmínka: z čehož až 5 % může být odloveno v oblasti 4, v části oblasti 3a, která nepatří do Skagerraku a Kattegatu, a ve vodách Spojeného království oblasti 2a (COD/*2A3X4).

(2)

Zvláštní podmínka: z čehož až 5 % může být odloveno ve vodách Spojeného království a Unie oblasti 4, v části oblasti 3a, která nepatří do Skagerraku a Kattegatu, a ve vodách Spojeného království oblasti 2a (COD/*2A3X4).“

b)

tabulka rybolovných práv pro makrelu obecnou ve vodách Spojeného království a Unie ICES divize 2a, a podoblastí 3 a 4 se nahrazuje tímto:

„Druh:

Makrela obecná

Scomber scombrus

Oblast:

Vody Spojeného království a Unie 2a, 3 a 4

(MAC/2A34.)

Belgie

544

(1)(2)

Analytický TAC

Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.

Dánsko

18 666

(1)(2)

Německo

567

(1)(2)

Francie

1 713

(1)(2)

Nizozemsko

1 724

(1)(2)

Švédsko

5 108

(1)(2)(3)

Unie

28 322

(1)(2)

Norsko

Nepoužije se

(4)

Spojené království

Nepoužije se

(1)(2)(3)

TAC

852 284

 

(1)

Zvláštní podmínka: až 60 % může být odloveno ve vodách Spojeného království a mezinárodních vodách oblastí 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 a 14 (MAC/*2AX14).

(2)

V rámci výše uvedených kvót je odlov ve dvou následujících oblastech rovněž omezen na níže uvedená množství:

 

Vody Norska oblasti 2a (MAC/*02AN-)

Vody Faerských ostrovů (MAC/*FRO1)

Belgie

0

0

Dánsko

0

0

Německo

0

0

Francie

0

0

Nizozemsko

0

0

Švédsko

0

0

Unie

0

0

(3)

Zvláštní podmínka: včetně těchto množství v tunách, které lze odlovit ve vodách Norska oblastí 2a a 4a (MAC/*2A4AN):

 

251

Při rybolovu za této zvláštní podmínky se vedlejší úlovky tresky obecné, tresky jednoskvrnné, tresky sajdy, tresky bezvousé a tresky tmavé započítávají do kvóty pro tyto druhy.

(4)

Odečte se od norského podílu TAC (přístupová kvóta). Toto množství zahrnuje níže uvedený podíl Norska z TAC v Severním moři:

 

0

Tato kvóta může být odlovena pouze v oblasti 4a (MAC/*04 A.), s výjimkou tohoto množství v tunách, které může být odloveno v oblasti 3a (MAC/*03 A.):

 

0

Zvláštní podmínka: v rámci výše uvedených kvót je odlov v následujících oblastech omezen na níže uvedená množství:


 

3a

Vody Spojeného království a Unie oblastí 3a a 4bc

4b

4c

Vody Spojeného království a mezinárodní vody oblastí 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 a 14

 

(MAC/*03 A.)

(MAC/*3A4BC)

(MAC/*04B.)

(MAC/*04C.)

(MAC/*2A6.)

Belgie

0

0

0

0

326

Dánsko

0

4 130

0

0

11 200

Německo

0

0

0

0

340

Francie

0

490

0

0

1 028

Nizozemsko

0

490

0

0

1 034

Švédsko

0

0

390

10

3 065

Unie

0

5 110

390

10

16 993

Spojené království

0

Nepoužije se

0

0

Nepoužije se

Norsko

0

0

0

0

0 “

c)

tabulka rybolovných práv pro makrelu obecnou v norských vodách divizí ICES 2a a 4a se nahrazuje tímto:

„Druh:

Makrela obecná

Scomber scombrus

Oblast:

Vody Norska 2a a 4a

(MAC/2A4 A-N)

Dánsko

 

13 359

(1)

Analytický TAC

Unie

 

13 359

(1)

TAC

 

Nepoužije se

 

(1)

V roce 2021 lze tuto kvótu odlovit pouze ve vodách Spojeného království a Unie 2a, 3 a 4 (MAC/*2A34X).“

d)

tabulka rybolovných práv pro tresku Esmarkovu a související vedlejší úlovky v divizi ICES 3a a ve vodách Spojeného království a Unie podoblasti ICES 4 a ve vodách Spojeného království divize ICES 2a se nahrazuje tímto:

„Druh:

Treska Esmarkova a související vedlejší úlovky

Trisopterus esmarkii

Oblast:

3a; vody Spojeného království a Unie oblasti 4; vody Spojeného království oblasti 2a

(NOP/2A3A4.)

Rok

2021

2022

 

Dánsko

116 447

(1)(3)

24 727

(1) (6)

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Německo

22

(1) (2)(3)

5

(1) (2) (6)

Nizozemsko

86

(1)(2)(3)

18

(1) (2)(6)

Unie

116 555

(1)(3)

24 750

(1) (6)

Spojené království

11 745

(2)(3)

5 250

(2)(6)

Norsko

0

(4)

0

(4)

Faerské ostrovy

0

(5)

0

(5)

TAC

Nepoužije se

 

Nepoužije se

 

(1)

Až 5 % kvóty mohou tvořit vedlejší úlovky tresky jednoskvrnné a tresky bezvousé (OT2/*2A3A4). Vedlejší úlovky tresky jednoskvrnné a tresky bezvousé započítané do kvóty podle tohoto ustanovení a vedlejší úlovky druhů započítaných do kvóty podle čl. 15 odst. 8 nařízení (EU) č. 1380/2013 nesmí dohromady překročit 9 % kvóty.

(2)

Kvótu lze odlovit pouze ve vodách Spojeného království a Unie oblastí ICES oblastí 2a, 3a a 4.

(3)

Lze ji odlovit pouze od 1. listopadu 2020 do 31. října 2021.

(4)

Použije se síť doplněná třídící mřížkou.

(5)

Použije se síť doplněná třídící mřížkou. Zahrnuje nejvýše 15 % nevyhnutelných vedlejších úlovků (NOP/*2A3A4), které se započítají do této kvóty.

(6)

Lze ji odlovit pouze od 1. listopadu 2021 do 31. prosince 2021.“

e)

tabulka rybolovných práv pro jiné druhy ve vodách Unie podoblasti ICES 4 a divize 6a severně od 56° 30′ s. š. se nahrazuje tímto:

„Druh:

Jiné druhy

Oblast:

vody Unie 4 a 6a severně od 56°30′ s. š.

(OTH/2A46AN)

Unie

Nepoužije se

 

Preventivní TAC

Norsko

1 000

(1)(2)

Faerské ostrovy

0

 

TAC

Nepoužije se

 

(1)

Pouze v oblasti 4 (OTH/*2A4-C).

(2)

Druhy, na něž se nevztahují jiné TAC.“

2)

V příloze IB se tabulka rybolovných práv pro huňáčka severního ve vodách Grónska oblastí 5 a 14 nahrazuje tímto:

„Druh:

Huňáček severní

Mallotus villosus

Oblast:

Vody Grónska oblastí 5 a 14

(CAP/514GRN)

Dánsko

51 088

 

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Německo

2 224

 

Švédsko

3 666

 

Všechny členské státy

2 645

(1)

Unie

59 623

(2)

Norsko

10 000

(2)

TAC

Nepoužije se

 

(1)

Dánsko, Německo a Švédsko mohou využít kvótu pro „všechny členské státy“ teprve poté, co vyčerpají svou vlastní kvótu. Členské státy, jejichž kvóty jsou vyšší než 10 % kvóty Unie, však nesmějí kvótu pro „všechny členské státy“ využít vůbec. Úlovky, které se započítají do této sdílené kvóty, se vykazují samostatně (CAP/514GRN_AMS).

(2)

Pro rybolovné období od 15. října 2021 do 15. dubna 2022.“

3)

V příloze V části B se do tabulky, kterou se stanoví maximální počet oprávnění k rybolovu pro plavidla třetích zemí lovící ve vodách Unie, doplňuje poznámka pod čarou, která se týká Venezuely:

„2)

Rybolovné činnosti jsou povoleny na základě ročního časového plánu. Rybářské plavidlo však může pokračovat ve svých rybolovných činnostech až tři měsíce po skončení platnosti oprávnění k rybolovu za předpokladu, že provozovatel:

zahájil postup obnovení platnosti svého oprávnění k rybolovu a

splnil všechny své smluvní a informační povinnosti.

Platnost tohoto prodloužení skončí vstupem v platnost rozhodnutí Komise o vydání nového oprávnění k rybolovu nebo oznámení o zamítnutí nového oprávnění k rybolovu tomuto plavidlu.“

Článek 14

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 1. ledna 2022.

Odchylně od druhého pododstavce se:

a)

ustanovení čl. 13 bodu 1 písm. a), b) a c) a bodu 3 použijí od 1. ledna 2021;

b)

ustanovení čl. 13 bodu 1 písm. c) použijí od 12. října 2021;

c)

ustanovení čl. 13 bodu 2 použijí od 15. října 2021 do 15. dubna 2022;

d)

ustanovení čl. 13 bodu 1 písm. d) použijí od 1. listopadu 2021 do 31. října 2022.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. října 2021.

Za Radu

předseda

G. DOVŽAN


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1139 ze dne 6. července 2016, kterým se zavádí víceletý plán pro populace tresky obecné, sledě obecného a šprota obecného v Baltském moři a pro rybolov využívající tyto populace a kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2187/2005 a zrušuje nařízení Rady (ES) č. 1098/2007 (Úř. věst. L 191, 15.7.2016, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1241 ze dne 20. června 2019 o zachování rybolovných zdrojů a ochraně mořských ekosystémů pomocí technických opatření, o změně nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1224/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 a (EU) 2019/1022 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 894/97, (ES) č. 850/98, (ES) č. 2549/2000, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 812/2004 a (ES) č. 2187/2005 (Úř. věst. L 198, 25.7.2019, s. 105).

(4)  Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Unie k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1).

(5)  Nařízení Rady (ES) č. 847/96 ze dne 6. května 1996, kterým se stanoví dodatečné podmínky pro meziroční řízení celkových přípustných odlovů a kvót (Úř. věst. L 115, 9.5.1996, s. 3).

(6)  Nařízení Rady (EU) 2021/92, ze dne 28. ledna 2021, kterým se pro rok 2021 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací (Úř. věst. L 31, 29.1.2021, s. 31).

(7)  Úř. věst. L 149, 30.4.2021, s. 10.

(8)  Úř. věst. L 175, 18.5.2021, s. 3.

(9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 218/2009 ze dne 11. března 2009 o předkládání statistik nominálních odlovů členských států provozujících rybolov v severovýchodním Atlantiku (Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 70).


PŘÍLOHA

TAC PLATNÉ PRO RYBÁŘSKÁ PLAVIDLA UNIE V OBLASTECH, KDE EXISTUJÍ TAC PRO JEDNOTLIVÉ DRUHY A OBLASTI

Níže uvedené tabulky stanoví TAC a kvóty podle populace (v tunách živé hmotnosti, není-li uvedeno jinak) a podmínky, které jsou s nimi funkčně spjaty.

Není-li uvedeno jinak, představují odkazy na rybolovné oblasti odkazy na oblasti ICES.

Populace ryb jsou uváděny v abecedním pořadí podle latinského názvu druhů.

Pro účely tohoto nařízení se použije tato srovnávací tabulka latinských a obecných názvů:

Vědecký název

Třímístný písmenný kód

Obecný název

Clupea harengus

HER

Sleď obecný

Gadus morhua

COD

Treska obecná

Pleuronectes platessa

PLE

Platýs evropský

Salmo salar

SAL

Losos obecný

Sprattus sprattus

SPR

Šprot obecný


Tabulka 1

Druh:

Sleď obecný

Clupea harengus

Oblast:

Subdivize 30–31

(HER/30/31.)

Finsko

91 287

 

Analytický TAC

Švédsko

20 058

 

Unie

111 345

 

TAC

111 345

 

 


Tabulka 2

Druh:

Sleď obecný

Clupea harengus

Oblast:

Subdivize 22-24

(HER/3BC+24)

Dánsko

110

(1)

Analytický TAC

Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Německo

435

(1)

Finsko

0

(1)

Polsko

103

(1)

Švédsko

140

(1)

Unie

788

(1)

TAC

788

(1)

(1).

Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov

Odchylně od prvního odstavce mohou být na sledě obecného zaměřeny rybolovné operace, jejichž účelem je výhradně vědecký výzkum, za předpokladu, že je takový výzkum prováděn zcela v souladu s podmínkami stanovenými v článku 25 nařízení (EU) 2019/1241.

Odchylně od prvního odstavce je tato rybolovná kvóta povolena rybářským plavidlům Unie o celkové délce menší než 12 metrů, která loví pomocí svislých a volně zavěšených tenatových sítí, ručních vlasců, lapadlových sítí nebo přívlačného lovného zařízení. Velitelé rybářských plavidel zajistí, že jejich rybolovnou činnost mohou kdykoli sledovat kontrolní orgány daného členského státu.


Tabulka 3

Druh:

Sleď obecný

Clupea harengus

Oblast:

Vody Unie subdivizí 25–27, 28.2, 29 a 32

(HER/3D-R30)

Dánsko

1 180

 

Analytický TAC

Použije se článek 6 tohoto nařízení.

Německo

313

 

Estonsko

6 028

 

Finsko

11 766

 

Lotyšsko

1 488

 

Litva

1 566

 

Polsko

13 367

 

Švédsko

17 945

 

Unie

53 653

 

TAC

Nepoužije se


Tabulka 4

Druh:

Sleď obecný

Clupea harengus

Oblast:

Subdivize 28.1

(HER/03D.RG)

Estonsko

22 026

 

Analytický TAC

Použije se článek 6 tohoto nařízení.

Lotyšsko

25 671

 

Unie

47 697

 

TAC

47 697

 


Tabulka 5

Druh:

Treska obecná

Gadus morhua

Oblast:

Vody Unie subdivizí 25–32

(COD/3DX32.)

Dánsko

137

(1)

Preventivní TAC

Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Německo

54

(1)

Estonsko

13

(1)

Finsko

10

(1)

Lotyšsko

51

(1)

Litva

33

(1)

Polsko

159

(1)

Švédsko

138

(1)

Unie

595

(1)

TAC

Nepoužije se

(1)

Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov.

Odchylně od prvního odstavce mohou být na tresku obecnou zaměřeny rybolovné operace, jejichž účelem je výhradně vědecký výzkum, za předpokladu, že je takový výzkum prováděn zcela v souladu s podmínkami stanovenými v článku 25 nařízení (EU) 2019/1241.


Tabulka 6

Druh:

Treska obecná

Gadus morhua

Oblast:

Subdivize 22-24

(COD/3BC+24)

Dánsko

214

(1)

Analytický TAC

Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Německo

104

(1)

Estonsko

5

(1)

Finsko

4

(1)

Lotyšsko

18

(1)

Litva

11

(1)

Polsko

57

(1)

Švédsko

76

(1)

Unie

489

(1)

TAC

489

(1)

(1).

Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov

Odchylně od prvního odstavce mohou být na tresku obecnou zaměřeny rybolovné operace, jejichž účelem je výhradně vědecký výzkum, za předpokladu, že je takový výzkum prováděn zcela v souladu s podmínkami stanovenými v článku 25 nařízení (EU) 2019/1241.


Tabulka 7

Druh:

Platýs evropský

Pleuronectes platessa

Oblast:

Vody Unie subdivizí 22–32

(PLE/3BCD-C)

Dánsko

6 483

 

Analytický TAC

Použije se článek 6 tohoto nařízení.

Německo

720

 

Polsko

1 358

 

Švédsko

489

 

Unie

9 050

 

TAC

9 050

 


Tabulka 8

Druh:

Losos obecný

Salmo salar

Oblast:

Vody Unie subdivizí 22-31

(SAL/3BCD-F)

Dánsko

13 223

(1)(2)

Analytický TAC

Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Německo

1 471

(1)(2)

Estonsko

1 344

(1)(2)(3)

Finsko

16 488

(1)(2)

Lotyšsko

8 411

(1)(2)

Litva

989

(1)(2)

Polsko

4 011

(1)(2)

Švédsko

17 874

(1)(2)

Unie

63 811

(1)(2)

TAC

Nepoužije se

(1)

Vyjádřeno v počtu kusů ryb.

(2)

Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov.

Odchylně od prvního odstavce mohou být na lososa obecného zaměřeny rybolovné operace, jejichž účelem je výhradně vědecký výzkum, za předpokladu, že je takový výzkum prováděn zcela v souladu s podmínkami stanovenými v článku 25 nařízení (EU) 2019/1241.

Odchylně od prvního pododstavce je rybolov této kvóty povolen rybářským plavidlům Unie na sever až k 59° 30′ s. š. v oblastech v pásmu čtyř námořních mil měřeno od základních linií v období od 1. května do 31. srpna.

(3)

Zvláštní podmínka: ve vodách Unie subdivize 32 (SAL/*3D32) může být odloveno nanejvýš 450 kusů v rámci této kvóty.


Tabulka 9

Druh:

Losos obecný

Salmo salar

Oblast:

Vody Unie subdivize 32

(SAL/3D32.)

Estonsko

969

(1)

Preventivní TAC

Finsko

8 486

(1)

Unie

9 455

(1)

TAC

Nepoužije se

(1).

Vyjádřeno v počtu kusů ryb


Tabulka 10

Druh:

Šprot obecný

Sprattus sprattus

Oblast:

Vody Unie subdivizí 22–32

(SPR/3BCD-C)

Dánsko

24 852

 

Analytický TAC

Použije se článek 6 tohoto nařízení.

Německo

15 745

 

Estonsko

28 859

 

Finsko

13 010

 

Lotyšsko

34 855

 

Litva

12 608

 

Polsko

73 969

 

Švédsko

48 045

 

Unie

251 943

 

TAC

Nepoužije se

 


29.10.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 384/20


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/1889

ze dne 23. července 2021,

kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 95/93, pokud jde o prodloužení opatření pro dočasnou úlevu od pravidel využívání letištních časů z důvodu krize COVID-19

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 95/93 ze dne 18. ledna 1993 o společných pravidlech pro přidělování letištních časů na letištích Společenství (1), a zejména na čl. 10a odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Krize COVID-19 nadále způsobuje prudký pokles letecké dopravy v důsledku výrazného snížení poptávky po ní a přímých opatření přijatých členskými státy, jakož i třetími zeměmi, s cílem omezit šíření onemocnění COVID-19. Organizace Eurocontrol uvedla, že v první polovině roku 2021 byl letový provoz ve vzdušném prostoru EHP poměrně stabilní a představoval přibližně 38 % letového provozu v odpovídajícím období roku 2019 a zaznamenal rostoucí tendenci. Podle prognózy organizace Eurocontrol se na základě nejrealističtějšího scénáře očekává, že průměrný roční objem letového provozu dosáhne 50 % v roce 2021 a 72 % v roce 2022.

(2)

Uvedené okolnosti jsou mimo kontrolu leteckých dopravců a následné dobrovolné nebo povinné rušení leteckých služeb leteckými dopravci odpovídající měnící se poptávce je nezbytnou nebo legitimní reakcí na uvedené okolnosti.

(3)

Podle čl. 8 odst. 2 nařízení (EHS) č. 95/93 ve spojení s čl. 10 odst. 2 musí letečtí dopravci využít alespoň 80 % sérií letištních časů, které jim byly přiděleny, nebo na tyto letištní časy ztratí historická práva, tzv. pravidlo „bez využití propadá“ („use-it-or-lose-it“). Pravidlo, podle kterého nevyužité letištní časy propadnou, bylo pozastaveno na období od 1. března 2020 do 28. března 2021 s ohledem na krizi COVID-19 a s cílem chránit finanční zdraví leteckých dopravců a zamezit negativním dopadům prázdných nebo převážně prázdných letů provozovaných pouze za účelem zachování příslušných letištních časů na životní prostředí.

(4)

Dne 16. února 2021, vzhledem k pokračujícímu dopadu krize COVID-19 na leteckou dopravu, změnila Unie nařízení (EHS) č. 95/93 s cílem poskytnout leteckým společnostem další úlevu od pravidla, podle kterého nevyužité letištní časy propadnou, během letního plánovacího období 2021, a to pozastavením uvedeného pravidla na další období od 28. března 2021 do 30. října 2021.

(5)

Podle čl. 10a odst. 5 nařízení (EHS) č. 95/93 je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci za účelem změny období pozastavení pravidla, podle kterého nevyužité letištní časy propadnou, podle čl. 10a odst. 3.

(6)

Podle čl. 10a odst. 5 nařízení (EHS) č. 95/93 je dále Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci za účelem změny míry využití letištních časů v rozmezí od 30 do 70 %, je-li to naprosto nezbytné k řešení měnícího se dopadu krize způsobené onemocněním COVID-19 na úroveň letového provozu.

(7)

Navzdory postupnému zvyšování je úroveň letového provozu v první polovině roku 2021 ve srovnání se stejným obdobím v roce 2019 stále nízká a činí v průměru přibližně 38 % úrovně v odpovídajícím období roku 2019. I když je obtížné přesně předpovědět, jak bude postupovat oživení letového provozu, lze důvodně předpokládat, že tato situace potrvá rovněž v blízké budoucnosti, přičemž rozdíl mezi letovým provozem v roce 2021 ve srovnání s rokem 2019 se bude soustavně zmenšovat. Na základě čtyřleté prognózy organizace Eurocontrol ze dne 21. května 2021 by podle nejpravděpodobnějšího scénáře, který předpokládá, že účinky proočkovanosti by se měly projevit v roce 2022, by roční objem provozu v letech 2021 a 2022 dosáhl ročního průměru 50 % až 72 % úrovně roku 2019. Na základě dostupných měsíčních prognóz organizace Eurocontrol na rok 2021 a dostupného ročního průměru organizace Eurocontrol pro rok 2022 se očekává, že letový provoz v zimním plánovacím období 2021/2022 dosáhne 70 % úrovně z roku 2019.

(8)

Údaje shromážděné Světovou zdravotnickou organizací a Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí ukazují, že přetrvávající pokles objemu letového provozu je výsledkem dopadu krize COVID-19. Dostupné údaje ukazují spojitost mezi měnícím se počtem případů a reakcemi členských států a třetích zemí na tyto vyvíjející se počty, a to přijetím opatření, která mají dopad na leteckou dopravu a vedou k poklesu objemu letového provozu. Taková opatření, která lze zavést nebo zrušit ve velmi krátké lhůtě, přispívají k atmosféře nejistoty a mají negativní dopad na důvěru spotřebitelů a jejich chování ohledně rezervací.

(9)

Pokud by letecké společnosti musely provozovat svá portfolia letištních časů z roku 2019 v plném rozsahu v souladu s článkem 8 nařízení (EHS) č. 95/93, lze vzhledem k měnícímu se počtů případů onemocnění COVID-19 a možnému rozšíření nových variant důvodně očekávat značný počet rušených letů v důsledku krize COVID-19 v nadcházejícím zimním plánovacím období, tj. od 31. října 2021 do 26. března 2022.

(10)

Je proto nezbytné prodloužit lhůtu stanovenou v čl. 10a odst. 3 nařízení (EHS) č. 95/93, a to na období od 31. října 2021 do 26. března 2022.

(11)

Poptávka po cestování v zimním plánovacím období od 31. října 2021 do 26. března 2022 by mohla být stále nízká, a to i přes pokrok očkovacích kampaní, zvýšenou bezpečnost cestování a rušení opatření v jednotlivých zemích, která mají dopad na cestování. Přetrvávající nízká poptávka během zimního plánovacího období by mohla být známkou dlouhodobých strukturálních změn na trhu a v chování spotřebitelů. Míra využití letištních časů by proto měla na jedné straně zabránit nezamýšleným negativním důsledkům pro finanční situaci leteckých společností a negativním dopadům na životní prostředí v důsledku prázdných nebo do značné míry prázdných letů provozovaných pouze za účelem zachování historických práv na letištní časy a na straně druhé motivovat letecké společnosti k účinnému využívání letištní kapacity nebo uvolnění letištních časů do fondu pro jiné uživatele, aby bylo zajištěno účinné využívání letištní kapacity.

(12)

Kromě toho by měla být míra využití letištních časů stanovena na úrovni, která zaručí minimální objem služeb s cílem zvýšit důvěru cestujících, účinné využívání kapacity letišť v zimním plánovacím období 2021/2022 a spolehlivé propojení.

(13)

Míra využití letištních časů by měla rovněž zohlednit dlouhodobější strukturální změny na trhu a v chování spotřebitelů, aby se trh mohl postupně přizpůsobovat měnící se poptávce a uvolnit kapacitu pro zimní plánovací období 2022/2023. Zejména vzhledem k tomu, že některé letecké společnosti využily v roce 2020 a na začátku roku 2021 letištní časy ad hoc, aniž by získaly historické letištní časy.

(14)

Míra využití letištních časů pro zimní plánovací období 2021/2022 by proto měla být stanovena na 50 %.

(15)

Ačkoli se obecně předpokládá, že letečtí dopravci budou lety provozovat, jakmile se vrátí poptávka, nižší limit využití představuje riziko, že někteří dopravci omezí provoz na některých letištích na nezbytné minimum pouze za účelem zachování historických práv na dané letištní časy na úkor konkurentů, provozovatelů letišť a spotřebitelů. Není pravděpodobné, že by případné uvolnění určité letištní kapacity v důsledku této nové míry využití způsobilo vážné narušení provozu leteckých společností a sítí, což by vyšší míra využití způsobit mohla.

(16)

V zájmu právní jistoty, zejména pro koordinátory letištních časů a letecké provozovatele, by toto nařízení mělo vstoupit v platnost co nejdříve, a to prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 10a nařízení (EHS) č. 95/93 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   S ohledem na letištní časy, které nebyly vráceny koordinátorovi k novému přidělení v souladu s čl. 10 odst. 2a během období od 28. března 2021 do 26. března 2022 a pro účely čl. 8 odst. 2 a čl. 10 odst. 2, pokud letecký dopravce koordinátorovi uspokojivě prokáže, že s jeho povolením využíval dotčenou sérii letištních časů, a to po nejméně 50 % času během plánovacího období od 28. března 2021 do 30. října 2021 a 50 % času během plánovacího období od 31. října 2021 do 26. března 2022, je oprávněn využít tutéž sérii letištních časů na další odpovídající plánovací období.

S ohledem na období uvedené v prvním pododstavci tohoto odstavce činí procentuální hodnota uvedená v čl. 10 odst. 4 a v čl. 14 odst. 6 písm. a) 50 % pro plánovací období od 28. března 2021 do 30. října 2021 a 50 % pro plánovací období od 31. října 2021 do 26. března 2022.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. července 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 14, 22.1.1993, s. 1.


29.10.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 384/23


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/1890

ze dne 2. srpna 2021,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011, pokud jde o obchodní normy v odvětví ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 75 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha I prováděcího nařízení Komise (EU) č. 543/2011 (2) stanoví prováděcí pravidla týkající se obchodních norem| pro ovoce a zeleninu.

(2)

Od roku 2018 do roku 2020 zrevidovala Pracovní skupina pro stanovení norem pro zemědělské produkty Evropské hospodářské komise OSN (EHK OSN) normy EHK OSN pro papriku zeleninovou (2018 a 2020), stolní hrozny (2019 a 2020), jablka a hrušky (2020). Aby se zabránilo zbytečným překážkám v obchodu, měly by se obecné a zvláštní obchodní normy pro toto ovoce a zeleninu uvedené v prováděcím nařízení (EU) č. 543/2011 uvést do souladu s novými normami EHK OSN.

(3)

Bylo zohledněno, že tyto revidované normy EHK OSN byly úspěšně předloženy ke schválení členským státům v souladu s postupem stanoveným v rozhodnutí Rady (EU) 2017/2104 ze dne 6. listopadu 2017 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci Evropské hospodářské komise OSN v Pracovní skupině pro stanovení norem pro zemědělské produkty (PS.7 EHK OSN) (3).

(4)

Nařízení (EU) č. 543/2011 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011

Příloha I prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. srpna 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1).

(3)  Rozhodnutí Rady (EU) 2017/2104 ze dne 6. listopadu 2017 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci Evropské hospodářské komise OSN v Pracovní skupině pro stanovení norem pro zemědělské produkty (PS.7 EHK OSN), pokud jde o návrhy norem jakosti pro ovoce a zeleninu (Úř. věst. L 303, 18.11.2017, s. 1).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA I

OBCHODNÍ NORMY, NA KTERÉ ODKAZUJE ČLÁNEK 3

Část A

Všeobecná obchodní norma

Účelem této všeobecné obchodní normy je stanovit požadavky na jakost ovoce a zeleniny po obalové úpravě a zabalení.

Ve fázích následujících po odeslání mohou však produkty z hlediska požadavků normy vykazovat:

mírnou ztrátu čerstvosti a mírné vadnutí,

lehké poškození vyplývající z jejich vývoje a náchylnosti ke zkáze.

1.   Minimální požadavky

S výhradou povolených odchylek jsou produkty:

celé,

zdravé; nepovolují se produkty napadené hnilobou nebo postižené zhoršením jakosti do té míry, že jsou nezpůsobilé ke spotřebě,

čisté, v podstatě bez viditelných cizích látek,

v podstatě bez škůdců,

v podstatě bez poškození zapříčiněných škůdci a postihujících dužinu,

bez nadměrné povrchové vlhkosti,

bez cizího pachu a/nebo chuti.

Stav produktů musí být takový, aby umožňoval:

snést přepravu a manipulaci,

doručit do místa určení v uspokojivém stavu.

2.   Minimální požadavky na zralost

Produkty musí být dostatečně vyvinuté, nikoli však příliš, a musí vykazovat uspokojivou zralost, nesmí však být přezrálé.

Stav vývoje a zralosti produktů musí být takový, aby jim dovolil pokračovat v procesu zrání a dosáhnout uspokojivého stupně zralosti.

3.   Odchylka

V každé šarži se povoluje odchylka ve výši 10 % početních nebo hmotnostních produktů nesplňujících minimální požadavky na jakost. V rámci této odchylky smí celkem nejvýše 2 % sestávat z produktů postižených hnilobou.

4.   Označování

Každý obal (1) musí být označen na jedné své straně následujícími údaji, které musí být uvedeny čitelně, nesmazatelně a tak, aby byly viditelné zvenku.

A.   Identifikace

Jméno a adresa balírny a/nebo odesílatele (např.: ulice/město/oblast/PSČ a země, pokud se liší od země původu).

Tento údaj může být nahrazen:

u všech balení s výjimkou hotových balení úředně vydaným nebo uznaným identifikačním symbolem balírny a/nebo odesílatele, uvedeným v těsné návaznosti na údaj „balírna a/nebo odesílatel“ (nebo odpovídající zkratky). Před identifikačním symbolem je uveden kód (písmenný) země/oblasti podle normy ISO 3166 uznávající země, pokud se nejedná o zemi původu,

výhradně v případě hotového baleného zboží jménem a adresou prodejce usazeného v Unii, umístěnými v těsné návaznosti na označení „Baleno pro:“, nebo rovnocenným označením. V tomto případě musí označení zahrnovat též identifikační symbol balírny a/nebo odesílatele. S ohledem na význam uvedeného symbolu poskytne prodejce veškeré údaje považované kontrolním orgánem za nezbytné.

B.   Původ

Úplný název země původu (2). U produktů pocházejících z členského státu se původ uvede v jazyce země původu či jakémkoliv jiném jazyce, který je spotřebitelům v zemi určení srozumitelný. U ostatních produktů se původ uvede v jazyce, který je spotřebitelům v zemi určení srozumitelný.

Obaly nemusí být označeny údaji uvedenými v prvním pododstavci, obsahují-li maloobchodní balení, která jsou jasně viditelná zvenčí a všechna jsou označena těmito údaji. Na těchto obalech nesmějí být přítomny žádné údaje, které by mohly být zavádějící. Pokud jsou balení uložena na paletách, údaje musí být uvedeny na vývěsce umístěné na jasně viditelném místě, a to alespoň na dvou stranách palety.

Část B

Zvláštní obchodní normy

ČÁST 1: OBCHODNÍ NORMA PRO JABLKA

I.   DEFINICE PRODUKTU

Tato norma platí pro jablka odrůd (kultivarů) vypěstovaných z Malus domestica Borkh, určená k dodání spotřebiteli v čerstvém stavu, nevztahuje se na jablka určená k průmyslovému zpracování.

II.   USTANOVENÍ O JAKOSTI

Účelem normy je stanovit požadavky na jakost jablek po obalové úpravě a zabalení.

Ve fázích následujících po odeslání mohou však produkty z hlediska požadavků normy vykazovat:

mírnou ztrátu čerstvosti a mírné vadnutí,

u produktů zařazených do jiné jakosti než výběrové lehké poškození vyplývající z jejich vývoje a náchylnosti ke zkáze.

A.   Minimální požadavky

S výhradou zvláštních ustanovení pro jednotlivé jakosti a povolených odchylek musí být jablka všech jakostí:

celá,

zdravá; nedovolují se produkty napadené hnilobou nebo s takovými vadami, které je činí nezpůsobilými ke spotřebě,

čistá, v podstatě bez viditelných cizích látek,

v podstatě bez škůdců,

v podstatě bez poškození zapříčiněných škůdci a postihujících dužinu,

bez výrazné sklovitosti, s výjimkou odrůd označených „V“, které jsou uvedeny v dodatku k této normě,

bez nadměrné povrchové vlhkosti,

bez cizího pachu a/nebo chuti.

Jablka musí být v takovém stadiu vývoje a v takovém stavu, aby:

snesla přepravu a manipulaci a

mohla být doručena do místa určení v uspokojivém stavu.

B.   Požadavky na zralost

Plody jablek musí být dostatečně vyvinuté a musí vykazovat uspokojivou zralost.

Stav vývoje a zralosti jablek musí být takový, aby jim dovolil pokračovat v procesu zrání a dosáhnout uspokojivého stupně zralosti požadovaného podle odrůdových vlastností.

Při ověřování minimálních požadavků na zralost lze posuzovat několik parametrů (např. morfologický aspekt, chuť, pevnost a index lomu).

C.   Třídy jakosti

Jablka se zařazují do tří níže uvedených jakostí.

i)   Výběrová jakost

Jablka zařazená do této třídy musí být vynikající jakosti. Musí být typická pro svou odrůdu (3) a musí mít neporušenou stopku.

Podle odrůdy musí jablka vykazovat typické zabarvení na minimálním povrchu:

na 3/4 celkového povrchu plodu červené zbarvení u skupiny zbarvení A,

na 1/2 celkového povrchu plodu smíšené červené zbarvení u skupiny zbarvení B,

na 1/3 celkového povrchu plodu mírně červené, načervenalé zbarvení nebo žíhání u skupiny zbarvení C,

žádný minimální požadavek u skupiny zbarvení D.

Dužina musí být naprosto zdravá.

Jablka musí být prosta všech nedostatků s výjimkou velmi malých povrchových vad, které nenarušují celkový vzhled produktu, jakost a uchovatelnost produktu a jeho obchodní úpravu v balení:

velmi malé vady slupky,

velmi mírná rzivost (4), např.:

nahnědlé skvrny, které nesmějí být mimo prohlubeň stopky a nesmějí být hrubé, nebo

lehké, ojedinělé stopy rzivosti.

ii)   I. jakost

Jablka zařazená do této třídy musí být dobré jakosti. Musí vykazovat znaky typické pro odrůdu (5).

Podle odrůdy musí jablka vykazovat typické zabarvení na minimálním povrchu:

na 1/2 celkového povrchu plodu červené zbarvení u skupiny zbarvení A,

na 1/3 celkového povrchu plodu smíšené červené zbarvení u skupiny zbarvení B,

na 1/10 celkového povrchu plodu mírně červené, načervenalé zbarvení nebo žíhání u skupiny zbarvení C,

žádný minimální požadavek u skupiny zbarvení D.

Dužina musí být naprosto zdravá.

Jsou však povoleny tyto lehké vady, které nenarušují celkový vzhled produktu, jakost a uchovatelnost produktu a jeho obchodní úpravu v balení:

lehké vady tvaru,

lehké vady vývoje,

lehké vady zbarvení,

malé, nezbarvené otlačeniny, které nepřesahují 1 cm2 celkového povrchu,

malé vady slupky, které nepřesahují:

2 cm na délku u vad podélného tvaru,

1 cm2 celkového povrchu pro ostatní vady, s výjimkou strupů (Venturia inaequalis), které nesmějí přesahovat 0,25 cm2 celkové plochy,

mírná rzivost (6), např.:

nahnědlé skvrny, které mohou mírně vystupovat z prohlubní stopky nebo pestíku, ale nesmějí být hrubé, nebo

jemně síťovitá rzivost nepřekračující 1/5 celkového povrchu plodu a výrazně nekontrastující s obecným zbarvením plodu nebo

hustě síťovitá rzivost nepřekračující 1/20 celkového povrchu plodu, zatímco

úhrn jemně síťovité rzivosti a hustě síťovité rzivosti nesmí překročit 1/5 celkového povrchu plodu.

Stopka může chybět, je-li zlom čistý a přilehlá slupka není poškozena.

iii)   II. jakost

Do této jakosti se zařazují jablka, která nelze zařadit do vyšších jakostí, která ale splňují výše uvedené minimální požadavky.

Dužina nesmí vykazovat vážné vady.

Jsou povoleny tyto vady, pokud si jablka uchovávají své základní vlastnosti, co se týče jakosti, uchovatelnosti a úpravy:

vady tvaru,

vady vývinu,

vady zbarvení,

malé, mírně zbarvené otlačeniny, které nepřesahují 1,5 cm2 povrchu,

vady slupky, které nepřesahují:

4 cm na délku u vad podélného tvaru,

2,5 cm2 celkového povrchu pro ostatní vady, s výjimkou strupů (Venturia inaequalis), které nesmějí přesahovat 1 cm2 celkové plochy,

mírná rzivost (7), např.:

nahnědlé skvrny, které mohou mírně vystupovat z prohlubní stopky nebo pestíku a mohou být mírně hrubé, nebo

jemně síťovitá rzivost nepřekračující 1/2 celkového povrchu plodu a výrazně nekontrastující s obecným zbarvením plodu nebo

hustě síťovitá rzivost nepřekračující 1/3 celkového povrchu plodu, zatímco

úhrn jemně síťovité rzivosti a hustě síťovité rzivosti nesmí překročit 1/2 celkového povrchu plodu.

III.   USTANOVENÍ O VELIKOSTI

Velikost se určuje buď podle největšího průměru příčného řezu, nebo podle hmotnosti.

Minimální velikost je 60 mm měřeno podle průměru, nebo 90 g měřeno podle hmotnosti. Plody menších velikostí jsou přípustné, jestliže je stupeň Brix (8) produktu větší než nebo rovný 10,5° Brix a velikost není menší než 50 mm nebo 70 g.

Pro zajištění jednotné velikosti nesmí překročit rozdíl ve velikosti mezi produkty ve stejném balení:

a)

u ovoce tříděného podle průměru:

5 mm pro ovoce výběrové jakosti a pro ovoce I. a II. jakosti balené v řadách a vrstvách. Avšak pro jablka odrůd Bramley's Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) a Horneburger může rozdíl v průměru činit až 10 mm a

10 mm u plodů I. jakosti balených v maloobchodním balení nebo volně v balení. Avšak pro jablka odrůd Bramley's Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) a Horneburger může rozdíl v průměru činit až 20 mm;

b)

u ovoce tříděného podle hmotnosti:

pro jablka výběrové jakosti a pro jablka I. a II. jakosti balená v řadách a ve vrstvách:

Rozsah (v g)

Rozdíl hmotnosti (v g)

70–90

15 g

91–135

20 g

136–200

30 g

201–300

40 g

> 300

50 g

u plodů I. jakosti balených v maloobchodním balení nebo volně v balení:

Rozsah (v g)

Jednotnost (v g)

70–135

35

136–300

70

> 300

100

Pro plody II. jakosti balené v maloobchodním balení nebo volně v balení není stanoven požadavek na jednotnost velikosti.

Na miniaturní odrůdy jablek označené v dodatku k této normě písmenem „M“ se ustanovení o velikosti nevztahují. Tyto miniaturní odrůdy musí mít stupeň Brix (9) minimálně 12°.

IV.   USTANOVENÍ O ODCHYLKÁCH

Ve všech fázích uvádění na trh jsou pro každou šarži povoleny odchylky jakosti a velikosti pro produkty, které nesplňují požadavky příslušné jakosti.

A.   Dovolené odchylky jakosti

i)   Výběrová jakost

Je dovolena celková odchylka 5 % početních nebo hmotnostních jablek, která nesplňují požadavky této jakosti, ale splňují požadavky stanovené pro I. jakost. V rámci této odchylky smí celkem nejvýše 0,5 % sestávat z produktů, které splňují požadavky II. jakosti.

ii)   I. jakost

Je dovolena celková odchylka 10 % početních nebo hmotnostních jablek, která nesplňují požadavky této jakosti, ale splňují požadavky stanovené pro II. jakost. V rámci této odchylky smí celkem nejvýše 1 % sestávat z produktů, které nesplňují požadavky II. jakosti ani minimální požadavky, nebo z produktů postižených hnilobou.

iii)   II. jakost

Je dovolena celková odchylka 10 % početních nebo hmotnostních jablek, která nesplňují požadavky této jakosti ani minimální požadavky. V rámci této odchylky smí celkem nejvýše 2 % sestávat z produktů postižených hnilobou.

B.   Dovolené odchylky velikosti

Pro všechny jakosti: Povoluje se celková odchylka 10 % početních nebo hmotnostních jablek, která nesplňují požadavky velikosti. Tato odchylka nesmí být rozšířena tak, aby zahrnovala produkty o velikosti:

5 mm či více pod minimální průměr,

10 g či více pod minimální hmotnost.

V.   USTANOVENÍ O OBCHODNÍ ÚPRAVĚ

A.   Jednotnost

Obsah každého balení musí být jednotný a obsahovat pouze jablka stejného původu, odrůdy, jakosti a velikosti (jsou-li tříděna podle velikosti) a stejného stupně zralosti.

Ve výběrové jakosti platí rovněž jednotnost zbarvení.

Maloobchodní balení však může obsahovat směs jablek zřetelně odlišných odrůd, jsou-li jednotné jakosti a je-li každá příslušná odrůda jednotného původu. Jednotná velikost se nevyžaduje.

Viditelná součást obsahu balení musí být reprezentativní pro celý obsah.

B.   Balení

Jablka musí být balena způsobem zajišťujícím náležitou ochranu produktu. Zejména maloobchodní balení o čisté hmotnosti nad 3 kg musí být dostatečně pevná, aby zajišťovala náležitou ochranu produktů.

Materiály použité uvnitř obalů musí být čisté a takové jakosti, aby nedocházelo k žádnému vnějšímu ani vnitřnímu poškození produktů. Použití materiálů, zejména papíru nebo známek nesoucích obchodní údaje se povoluje, pokud se tisk a označování provádí netoxickým inkoustem nebo lepidlem.

Štítky umístěné jednotlivě na produkty musí být takové, že po jejich odstranění nezůstanou viditelné stopy lepidla ani nezpůsobí vady slupky. Údaje vyznačené pomocí laseru na jednotlivých kusech ovoce by neměly způsobovat vady dužiny ani slupky.

Balení musí být prosta všech cizích látek.

VI.   USTANOVENÍ O OZNAČOVÁNÍ

Každý obal (10) musí být označen na jedné své straně následujícími údaji, které musí být uvedeny čitelně, nesmazatelně a tak, aby byly viditelné zvenku.

A.   Identifikace

Jméno a adresa balírny a/nebo odesílatele (např.: ulice/město/oblast/PSČ a země, pokud se liší od země původu).

Tento údaj může být nahrazen:

u všech balení s výjimkou hotových balení úředně vydaným nebo uznaným identifikačním symbolem balírny a/nebo odesílatele, uvedeným v těsné návaznosti na údaj „balírna a/nebo odesílatel“ (nebo odpovídající zkratky). Před identifikačním symbolem je uveden kód (písmenný) země/oblasti podle normy ISO 3166 uznávající země, pokud se nejedná o zemi původu,

výhradně v případě hotového baleného zboží jménem a adresou prodejce usazeného v Unii, umístěnými v těsné návaznosti na označení „Baleno pro:“, nebo rovnocenným označením. V tomto případě musí označení zahrnovat též identifikační symbol balírny a/nebo odesílatele. S ohledem na význam uvedeného symbolu poskytne prodejce veškeré údaje považované kontrolním orgánem za nezbytné.

B.   Druh produktu

„Jablka“, není-li obsah viditelný z vnějšku.

Název odrůdy. U směsí jablek zřetelně odlišných odrůd názvy těchto různých odrůd.

Název odrůdy může být nahrazen synonymem. Obchodní název (11) se udává pouze jako doplnění k odrůdě nebo k synonymu.

U mutací s odrůdovou ochranou může tento název odrůdy nahradit základní název odrůdy. U mutací bez odrůdové ochrany se název mutace udává pouze jako doplnění k základnímu názvu odrůdy.

Případně „Miniaturní odrůda“.

C.   Původ produktu

Země původu (12) a případně pěstitelská oblast nebo národní, oblastní nebo místní název.

U směsí zřetelně odlišných odrůd jablek různého původu je vedle názvu příslušné odrůdy uvedeno označení každé země původu.

D.   Obchodní specifikace

jakost,

velikost nebo – u plodů balených v řadách a vrstvách – počet jednotek.

Při třídění podle velikosti se uvádějí tyto informace:

a)

u produktů, na které se vztahují pravidla jednotnosti, nejmenší a největší průměr nebo nejmenší a největší hmotnost;

b)

případně u produktů, na které se nevztahují pravidla o jednotnosti, průměr nebo hmotnost nejmenšího plodu v balení doplněné slovy „a větší“ nebo rovnocenným označením, nebo případně průměrem nebo hmotností největšího plodu v balení.

E.   Úřední kontrolní značka (nepovinná)

Obaly nemusí být označeny údaji uvedenými v prvním pododstavci, obsahují-li maloobchodní balení, která jsou jasně viditelná zvenčí a všechna jsou označena těmito údaji. Na těchto obalech nesmějí být přítomny žádné údaje, které by mohly být zavádějící. Pokud jsou balení uložena na paletách, údaje musí být uvedeny na vývěsce umístěné na jasně viditelném místě, a to alespoň na dvou stranách palety

Dodatek

Neúplný seznam odrůd jablek

Jablka odrůd, které nejsou uvedeny v seznamu, se třídí podle svých odrůdových vlastností.

Některé odrůdy uvedené v tabulce níže mohou být uváděny na trh pod obchodní značkou, pro kterou byla v jedné nebo více zemích požadována nebo získána ochrana. První tři sloupce tabulky tyto obchodní značky neuvádějí. Odkazy na známé obchodní značky jsou pro informaci uvedeny ve čtvrtém sloupci.

Legenda:

M

=

miniaturní odrůda

R

=

rzivá odrůda

V

=

sklovitost

*

=

mutace bez odrůdové ochrany, ale spojená s registrovanou/chráněnou obchodní značkou; mutace neoznačené hvězdičkou jsou chráněné odrůdy

Odrůdy

Mutace

Synonyma

Obchodní značky

Skupina zbarvení

Další specifikace

African Red

 

 

African Carmine ™

B

 

Akane

 

Tohoku 3, Primerouge

 

B

 

Alkmene

 

Early Windsor

 

C

 

Alwa

 

 

 

B

 

Amasya

 

 

 

B

 

Ambrosia

 

 

Ambrosia ®

B

 

Annurca

 

 

 

B

 

Ariane

 

 

Les Naturianes ®

B

 

Arlet

 

Swiss Gourmet

 

B

R

AW 106

 

 

Sapora ®

C

 

Belgica

 

 

 

B

 

Belle de Boskoop

 

Schone van Boskoop, Goudreinette

 

D

R

 

Boskoop rouge

Red Boskoop, Roter Boskoop, Rode Boskoop

 

B

R

 

Boskoop Valastrid

 

 

B

R

Berlepsch

 

Freiherr von Berlepsch

 

C

 

 

Berlepsch rouge

Red Berlepsch, Roter Berlepsch

 

B

 

Bonita

 

 

 

A

 

Braeburn

 

 

 

B

 

 

Hidala

 

Hillwell ®

A

 

 

Joburn

 

Aurora ™,

Red Braeburn ™,

Southern Rose ™

A

 

 

Lochbuie Red Braeburn

 

 

A

 

 

Mahana Red Braeburn

 

Redfield ®

A

 

 

Mariri Red

 

Eve ™, Aporo ®

A

 

 

Royal Braeburn

 

 

A

 

Bramley's Seedling

 

Bramley, Triomphe de Kiel

 

D

 

Cardinal

 

 

 

B

 

Caudle

 

 

Cameo ®, Camela®

B

 

 

Cauflight

 

Cameo ®, Camela®

A

 

CIV323

 

 

Isaaq ®

B

 

CIVG198

 

 

Modi ®

A

 

Civni

 

 

Rubens ®

B

 

Collina

 

 

 

C

 

Coop 38

 

 

Goldrush ®, Delisdor ®

D

R

Coop 39

 

 

Crimson Crisp ®

A

 

Coop 43

 

 

Juliet ®

B

 

Coromandel Red

 

Corodel

 

A

 

Cortland

 

 

 

B

 

Cox's Orange Pippin

 

Cox orange, Cox's O.P.

 

C

R

Cripps Pink

 

 

Pink Lady ®, Flavor Rose ®

C

 

 

Lady in Red

 

Pink Lady ®

B

 

 

Rosy Glow

 

Pink Lady ®

B

 

 

Ruby Pink

 

 

B

 

Cripps Red

 

 

Sundowner ™, Joya ®

B

 

Dalinbel

 

 

Antares ®

B

R

Dalitron

 

 

Altess ®

D

 

Delblush

 

 

Tentation ®

D

 

Delcorf

 

 

Delbarestivale ®

C

 

 

Celeste

 

 

B

 

 

Bruggers Festivale

 

Sissired ®

A

 

 

Dalili

 

Ambassy ®

A

 

 

Wonik*

 

Appache ®

A

 

Delcoros

 

 

Autento ®

A

 

Delgollune

 

 

Delbard Jubilé ®

B

 

Delicious ordinaire

 

Ordinary Delicious

 

B

 

Objevy

 

 

 

C

 

Dykmanns Zoet

 

 

 

C

 

Egremont Russet

 

 

 

D

R

Elise

 

De Roblos, Red Delight

 

A

 

Elstar

 

 

 

C

 

 

Bel-El

 

Red Elswout ®

C

 

 

Daliest

 

Elista ®

C

 

 

Daliter

 

Elton ™

C

 

 

Elshof

 

 

C

 

 

Elstar Boerekamp

 

Excellent Star ®

C

 

 

Elstar Palm

 

Elstar PCP ®

C

 

 

Goedhof

 

Elnica ®

C

 

 

Red Elstar

 

 

C

 

 

RNA9842

 

Red Flame ®

C

 

 

Valstar

 

 

C

 

 

Vermuel

 

Elrosa ®

C

 

Empire

 

 

 

A

 

Fengapi

 

 

Tessa ®

B

 

Fiesta

 

Red Pippin

 

C

 

Fresco

 

 

Wellant ®

B

R

Fuji

 

 

 

B

V

 

Aztec

 

Fuji Zhen ®

A

V

 

Brak

 

Fuji Kiku ® 8

B

V

 

FUCIV51

 

SAN-CIV ®

A

V

 

Fuji Fubrax

 

Fuji Kiku ® Fubrax

B

V

 

Fuji Supreme

 

 

A

V

 

Fuji VW

 

King Fuji ®

A

V

 

Heisei Fuji

 

Beni Shogun ®

A

V

 

Raku-Raku

 

 

B

V

Gala

 

 

 

C

 

 

Alvina

 

 

A

 

 

ANABP 01

 

Bravo ™

A

 

 

Baigent

 

Brookfield ®

A

 

 

Bigigalaprim

 

Early Red Gala ®

A

 

 

Devil Gala

 

 

A

 

 

Fengal

 

Gala Venus

A

 

 

Gala Schnico

 

Schniga ®

A

 

 

Gala Schnico Red

 

Schniga ®

A

 

 

Galafresh

 

Breeze ®

A

 

 

Galaval

 

 

A

 

 

Galaxy

 

Selekta ®

B

 

 

Gilmac

 

Neon ®

A

 

 

Imperial Gala

 

 

B

 

 

Jugala

 

 

B

 

 

Mitchgla

 

Mondial Gala ®

B

 

 

Natali Gala

 

 

B

 

 

Regal Prince

 

Gala Must ®

B

 

 

Royal Beaut

 

 

A

 

 

Simmons

 

Buckeye ® Gala

A

 

 

Tenroy

 

Royal Gala ®

B

 

 

ZoukG1

 

Gala One®

A

 

Galmac

 

 

Camelot ®

B

 

Gloster

 

 

 

B

 

Golden 972

 

 

 

D

 

Golden Delicious

 

Golden

 

D

 

 

CG10 Yellow Delicious

 

Smothee ®

D

 

 

Golden Delicious Reinders

 

Reinders ®

D

 

 

Golden Parsi

 

Da Rosa ®

D

 

 

Leratess

 

Pink Gold ®

D

 

 

Quemoni

 

Rosagold ®

D

 

Goldstar

 

 

Rezista Gold Granny ®

D

 

Gradigold

 

 

Golden Supreme ™, Golden Extreme ™

D

 

Gradiyel

 

 

Goldkiss ®

D

 

Granny Smith

 

 

 

D

 

 

Dalivair

 

Challenger ®

D

 

Gravensteiner

 

Gravenstein

 

D

 

GS 66

 

 

Fräulein ®

B

 

HC2-1

 

 

Easy pep’s! Zingy ®

A

 

Hokuto

 

 

 

C

 

Holsteiner Cox

 

Holstein

 

C

R

Honeycrisp

 

 

Honeycrunch ®

C

 

Horneburger

 

 

 

D

 

Idared

 

 

 

B

 

 

Idaredest

 

 

B

 

 

Najdared

 

 

B

 

Ingrid Marie

 

 

 

B

R

Inored

 

 

Story ®, LoliPop ®

A

 

James Grieve

 

 

 

D

 

Jonagold

 

 

 

C

 

 

Early Jonagold

 

Milenga ®

C

 

 

Dalyrian

 

 

C

 

 

Decosta

 

 

C

 

 

Jonagold Boerekamp

 

Early Queen ®

C

 

 

Jonagold Novajo

Veulemanns

 

C

 

 

Jonagored

 

Morren’s Jonagored ®

C

 

 

Jonagored Supra

 

Morren’s Jonagored ® Supra ®

C

 

 

Red Jonaprince

 

Wilton’s ®, Red Prince ®

C

 

 

Rubinstar

 

 

C

 

 

Schneica

Jonica

 

C

 

 

Vivista

 

 

C

 

Jonathan

 

 

 

B

 

Karmijn de Sonnaville

 

 

 

C

R

Kizuri

 

 

Morgana ®

B

 

Ladina

 

 

 

B

 

La Flamboyante

 

 

Mairac ®

B

 

Laxton's Superb

 

 

 

C

R

Ligol

 

 

 

B

 

Lobo

 

 

 

B

 

Lurefresh

 

 

Redlove ® Era ®

A

 

Lureprec

 

 

Redlove ® Circe ®

A

 

Luregust

 

 

Redlove ® Calypso ®

A

 

Luresweet

 

 

Redlove ® Odysso ®

A

 

Maigold

 

 

 

B

 

Maribelle

 

 

Lola ®

B

 

MC38

 

 

Crimson Snow ®

A

 

McIntosh

 

 

 

B

 

Melrose

 

 

 

C

 

Milwa

 

 

Diwa ®, Junami ®

B

 

Minneiska

 

 

SweeTango ®

B

 

Moonglo

 

 

 

C

 

Morgenduft

 

Imperatore

 

B

 

Mountain Cove

 

 

Ginger Gold ™

D

 

Mored

 

 

Joly Red ®

A

 

Mutsu

 

Crispin

 

D

 

Newton

 

 

 

C

 

Nicogreen

 

 

Greenstar ®

D

 

Nicoter

 

 

Kanzi ®

B

 

Northern Spy

 

 

 

C

 

Ohrin

 

Orin

 

D

 

Paula Red

 

 

 

B

 

Pinova

 

 

Corail ®

C

 

 

RoHo 3615

 

Evelina ®

B

 

Piros

 

 

 

C

 

Plumac

 

 

Koru ®

B

 

Prem A153

 

 

Lemonade ®, Honeymoon ®

C

 

Prem A17

 

 

Smitten ®

C

 

Prem A280

 

 

Sweetie™

B

 

Prem A96

 

 

Rockit ™

B

M

R201

 

 

Kissabel ® Rouge

A

 

Rafzubin

 

 

Rubinette ®

C

 

 

Frubaur

 

Rubinette ® Rossina

A

 

 

Rafzubex

 

Rubinette ® Rosso

A

 

Rajka

 

 

Rezista Romelike ®

B

 

Regalyou

 

 

Candine ®

A

 

Red Delicious

 

Rouge américaine

 

A

 

 

Camspur

 

Red Chief ®

A

 

 

Erovan

 

Early Red One ®

A

 

 

Evasni

 

Scarlet Spur ®

A

 

 

Stark Delicious

 

 

A

 

 

Starking

 

 

C

 

 

Starkrimson

 

 

A

 

 

Starkspur

 

 

A

 

 

Topred

 

 

A

 

 

Trumdor

 

Oregon Spur Delicious ®

A

 

Reine des Reinettes

 

Gold Parmoné, Goldparmäne

 

C

V

Reinette grise du Canada

 

Graue Kanadarenette, Renetta Canada

 

D

R

RM1

 

 

Red Moon ®

A

 

Rome Beauty

 

Belle de Rome, Rome, Rome Sport

 

B

 

RS1

 

 

Red Moon ®

A

 

Rubelit

 

 

 

A

 

Rubin

 

 

 

C

 

Rubinola

 

 

 

B

 

Šampion

 

Shampion, Champion, Szampion

 

B

 

 

Reno 2

 

 

A

 

 

Šampion Arno

Szampion Arno

 

A

 

Santana

 

 

 

B

 

Sciearly

 

 

Pacific Beauty ™, NZ Beauty

A

 

Scifresh

 

 

Jazz ™

B

 

Sciglo

 

 

Southern Snap ™

A

 

Scilate

 

 

Envy ®

B

 

Sciray

 

GS48

 

A

 

Scired

 

 

NZ Queen

A

R

Sciros

 

 

Pacific Rose ™, NZ Rose

A

 

Senshu

 

 

 

C

 

Shinano Gold

 

 

Yello ®

D

 

Spartan

 

 

 

A

 

SQ 159

 

 

Natyra ®, Magic Star ®

A

 

Stayman

 

 

 

B

 

Summerred

 

 

 

B

 

Sunrise

 

 

 

A

 

Sunset

 

 

 

D

R

Suntan

 

 

 

D

R

Sweet Caroline

 

 

 

C

 

TCL3

 

 

Posy ®

A

 

Topaz

 

 

 

B

 

Tydeman's Early Worcester

 

Tydeman's Early

 

B

 

Tsugaru

 

 

 

C

 

UEB32642

 

 

Opal ®

D

 

WA 2

 

 

Sunrise Magic ™

A

 

WA 38

 

 

Cosmic Crisp ™

A

 

Worcester Pearmain

 

 

 

B

 

Xeleven

 

 

Swing ® natural more

A

 

York

 

 

 

B

 

Zari

 

 

 

B

 

Zouk 16

 

 

Flanders Pink ®, Mariposa ®

B

 

Zouk 31

 

 

Rubisgold ®

D

 

Zouk 32

 

 

Coryphée ®

A

 

ČÁST 2: OBCHODNÍ NORMA PRO CITRUSOVÉ PLODY

I.   DEFINICE PRODUKTU

Tato norma platí pro odrůdy citrusových plodů (kultivary) vypěstované z následujících druhů určené k dodání spotřebiteli v čerstvém stavu, nevztahuje se na citrusové plody určené k průmyslovému zpracování:

odrůdy citronů druhu Citrus limon (L.) Burm. f. a jejich hybridy,

odrůdy mandarinek druhu Citrus reticulata Blanco, včetně odrůdy satsuma (Citrus unshiu Marcow.), klementinky (Citrus clementina Hort. ex Tanaka), obyčejné mandarinky (Citrus deliciosa Ten.) a odrůdy tangerine (Citrus tangerina Tanaka) těchto druhů a jejich hybridů,

odrůdy pomerančů druhu Citrus sinensis (L.) Osbeck a jejich hybridy.

II.   USTANOVENÍ O JAKOSTI

Účelem normy je stanovit požadavky na jakost citrusových plodů po obalové úpravě a zabalení.

Ve fázích následujících po odeslání mohou však produkty z hlediska požadavků normy vykazovat:

mírnou ztrátu čerstvosti a mírné vadnutí,

u produktů zařazených do jiné jakosti než výběrové lehké poškození vyplývající z jejich vývoje a náchylnosti ke zkáze.

A.   Minimální požadavky

S výhradou zvláštních ustanovení pro jednotlivé jakosti a povolených odchylek musí být citrusové plody všech jakostí:

celé,

bez otlačenin a/nebo větších zacelených poranění,

zdravé, nedovolují se produkty napadené hnilobou nebo s takovými vadami, které je činí nezpůsobilými ke spotřebě,

čisté, v podstatě bez viditelných cizích látek,

v podstatě bez škůdců,

v podstatě bez poškození zapříčiněných škůdci a postihujících dužinu,

bez znamení vysychání a dehydratace,

bez poškození nízkou teplotou nebo mrazem,

bez nadměrné povrchové vlhkosti,

bez cizího pachu a/nebo chuti.

Citrusový plod musí být v takovém stadiu vývoje a v takovém stavu, aby:

snesl přepravu a manipulaci a

mohl být doručen do místa určení v uspokojivém stavu.

B.   Požadavky na zralost

Citrusové plody musí vykazovat přiměřený stupeň vývoje a zralosti s ohledem na typické vlastnosti odrůdy, čas sklizně a pěstitelskou oblast.

Zralost citrusových plodů se definuje pro níže uvedené druhy těmito parametry:

minimální obsah šťávy,

minimální poměr cukru a kyseliny (13),

zbarvení.

Stupeň zbarvení je takový, že na konci normálního vývoje dosáhnou citrusové plody na místě určení barvy typické pro svoji odrůdu.

 

Minimální obsah šťávy (%)

Minimální poměr cukru a kyseliny

Zbarvení

Citrony

20

 

Musí být typické pro odrůdu. Jsou povoleny plody se zelenou (nikoli tmavě zelenou) barvou, pokud splňují minimální požadavky na obsah šťávy.

Satsumy, klementinky, jiné odrůdy mandarinek a jejich hybridy

Satsumy

33

6,5 :1

Musí být typické pro odrůdu alespoň na jedné třetině povrchu plodu.

Klementinky

40

7,0 :1

Jiné odrůdy mandarinek a jejich hybridy

33

7,5 :1  (14)

Pomeranče

Krvavé pomeranče

30

6,5 :1

Musí být typické pro odrůdu. Připouštějí se plody se světle zeleným zbarvením, které nepřekračuje jednu pětinu celkového povrchu plodu, pokud splňují minimální požadavky na obsah šťávy.

Připouštějí se pomeranče pěstované v oblastech s vysokými teplotami vzduchu a v podmínkách vysoké relativní vlhkosti, které mají v průběhu období vývoje plodu zelené zbarvení přesahující jednu pětinu celkového povrchu, za předpokladu, že splňují minimální požadavky na obsah šťávy.

Skupina sladkých pomerančů

33

6,5 :1

Ostatní odrůdy

35

6,5 :1

Mosambi, Sathgudi a Pacitan se zeleným zbarvením přesahujícím jednou pětinu povrchu

33

 

Jiné odrůdy se zeleným zbarvením přesahujícím jednu pětinu povrchu

45

 

Citrusové plody vyhovující těmto požadavkům na zralost mohou být uměle zbaveny zelené barvy. Tento postup je povolen pouze v případě, že se nezmění ostatní přirozené organoleptické vlastnosti.

C.   Třídy jakosti

Citrusové plody se zařazují do tří níže uvedených jakostí:

i)   Výběrová jakost

Citrusové plody zařazené do této třídy musí být vynikající jakosti. Musí vykazovat typické znaky pro odrůdu nebo tržní druh.

Nedovolují se vady s výjimkou velmi lehkých povrchových poškození, pokud nezhoršují celkový vzhled, jakost a uchovatelnost produktu a jeho obchodní úpravu v obalu.

ii)   I. jakost

Citrusové plody zařazené do této třídy musí být dobré jakosti. Musí vykazovat typické znaky pro odrůdu nebo tržní druh.

Jsou však povoleny tyto malé vady, které nenarušují celkový vzhled produktu, jakost a uchovatelnost produktu a jeho obchodní úpravu v balení:

lehké vady tvaru,

lehké vady zbarvení, včetně lehkých popálenin způsobených sluncem,

málo rozvinuté vady slupky nepostihující dužinu,

lehké vady slupky vzniklé při růstu plodu, např. stříbrné šupinky, rzivost či poškození škůdci,

lehká zhojená poranění vzniklá mechanicky, např. při krupobití, odření nebo manipulaci,

lehké, částečné uvolnění slupky (nebo kůry) u všech plodů skupiny mandarinek.

iii)   II. jakost

Do této jakosti se zařazují citrusové plody, které nelze zařadit do vyšších jakostí, které ale splňují výše uvedené minimální požadavky.

Jsou povoleny tyto vady, pokud si citrusové plody uchovávají své základní vlastnosti, co se týče jakosti, uchovatelnosti a obchodní úpravy:

vady tvaru,

vady zbarvení, včetně popálenin způsobených sluncem,

rozvinuté vady slupky nepostihující dužinu,

vady slupky vzniklé při růstu plodu, např. stříbrné šupinky, rzivost či poškození škůdci,

zhojená poranění vzniklá mechanicky, např. při krupobití, odření nebo manipulaci,

zhojené povrchové změny slupky,

hrubá slupka,

lehké, částečné uvolnění slupky (nebo kůry) u pomerančů a částečné uvolnění slupky (nebo kůry) u všech plodů skupiny mandarinek.

III.   USTANOVENÍ O VELIKOSTI

Velikost se určuje podle největšího průměru příčného řezu plodu nebo podle počtu plodů.

A.   Minimální velikost

Platí tato minimální velikost:

Ovoce

Průměr (v mm)

Citrony

45

Satsumy, jiné odrůdy mandarinek a jejich hybridy

45

Klementinky

35

Pomeranče

53

B.   Jednotnost

Citrusové plody se mohou třídit jedním z těchto způsobů:

a)

Pro zajištění jednotné velikosti nepřekračuje rozdíl ve velikosti mezi produkty ve stejném balení:

10 mm, pokud je průměr nejmenšího plodu (podle údaje na balení) < 60 mm

15 mm, pokud je průměr nejmenšího plodu (podle údaje na balení) ≥ 60 mm ale < 80 mm

20 mm, pokud je průměr nejmenšího plodu (podle údaje na balení) ≥ 80 mm ale < 110 mm

u plodů s průměrem ≥ 110 mm se rozdíl v průměru neomezuje.

b)

Pokud jsou použity kódy velikosti, musí být dodrženy kódy a rozsahy uvedené v následujících tabulkách:

 

Kód velikosti

Průměr (v mm)

Citrony

 

0

79 –90

 

1

72 –83

 

2

68 –78

 

3

63 –72

 

4

58 –67

 

5

53 –62

 

6

48 –57

 

7

45 –52

Satsumy, klementinky a jiné odrůdy mandarinek a jejich hybridy

 

1–XXX

78 a více

 

1–XX

67 –78

 

1 nebo 1–X

63 –74

 

2

58 –69

 

3

54 –64

 

4

50 –60

 

5

46 –56

 

6 (15)

43 –52

 

7

41 –48

 

8

39 –46

 

9

37 –44

 

10

35 –42

Pomeranče

 

0

92 –110

 

1

87 –100

 

2

84 –96

 

3

81 –92

 

4

77 –88

 

5

73 –84

 

6

70 –80

 

7

67 –76

 

8

64 –73

 

9

62 –70

 

10

60 –68

 

11

58 –66

 

12

56 –63

 

13

53 –60

Jednotné velikosti je při třídění dosaženo podle výše uvedených stupnic velikostí s výjimkou dále uvedených případů:

Pro plody ve velkoobjemových přepravkách a v maloobchodním balení o čisté hmotnosti nepřesahující 5 kg nesmí maximální rozdíl překročit celkový rozsah tří sousedních velikostí ve stupnici velikosti.

c)

Pro plody, které se třídí podle počtu, by měl rozdíl ve velikosti odpovídat písmenu a).

IV.   USTANOVENÍ O ODCHYLKÁCH

Ve všech fázích uvádění na trh jsou pro každou šarži povoleny odchylky jakosti a velikosti pro produkty, které nesplňují požadavky příslušné jakosti.

A.   Dovolené odchylky jakosti

i)   Výběrová jakost

Je dovolena celková odchylka 5 % početních nebo hmotnostních citrusových plodů, které nesplňují požadavky této jakosti, ale splňují požadavky stanovené pro I. jakost. V rámci této odchylky smí celkem nejvýše 0,5 % sestávat z produktů, které splňují požadavky II. jakosti.

ii)   I. jakost

Je dovolena celková odchylka 10 % početních nebo hmotnostních citrusových plodů, které nesplňují požadavky této jakosti, ale splňují požadavky stanovené pro II. jakost. V rámci této odchylky smí celkem nejvýše 1 % sestávat z produktů, které nesplňují požadavky II. jakosti ani minimální požadavky, nebo z produktů postižených hnilobou.

iii)   II. jakost

Je dovolena celková odchylka 10 % početních nebo hmotnostních citrusových plodů, které nesplňují požadavky této jakosti ani minimální požadavky. V rámci této odchylky smí celkem nejvýše 2 % sestávat z produktů postižených hnilobou.

B.   Dovolené odchylky velikosti

Pro všechny jakosti: Povoluje se celková odchylka 10 % početních nebo hmotnostních citrusových plodů o velikosti bezprostředně menší a/nebo větší, než je velikost (nebo velikosti, v případě kombinace tří velikostí) uvedená na balení.

V každém případě platí odchylka 10 % pouze pro plody, které nejsou menší než tato minima:

Ovoce

Průměr (v mm)

Citrony

43

Satsumy, jiné odrůdy mandarinek a jejich hybridy

43

Klementinky

34

Pomeranče

50

V.   USTANOVENÍ O OBCHODNÍ ÚPRAVĚ

A.   Jednotnost

Obsah každého balení musí být jednotný a obsahovat pouze citrusové plody stejného původu, odrůdy nebo tržního druhu, jakosti, velikosti a znatelně stejného stupně zralosti a vývoje.

U výběrové jakosti se navíc požaduje jednotnost zbarvení.

Maloobchodní balení však může obsahovat směs citrusových plodů zřetelně odlišných druhů, jsou-li jednotné jakosti a je-li každý příslušný druh jednotné odrůdy nebo tržního druhu a původu. Jednotná velikost se nevyžaduje.

Viditelná součást obsahu balení musí být reprezentativní pro celý obsah.

B.   Balení

Citrusové plody musí být baleny způsobem zajišťujícím náležitou ochranu produktu.

Materiály použité uvnitř obalů musí být čisté a takové jakosti, aby nedocházelo k žádnému vnějšímu ani vnitřnímu poškození produktů. Použití materiálu, zejména papíru nebo nálepek s obchodními údaji, je povoleno, pokud jsou pro tisk nebo štítkování použity zdravotně nezávadné barvy nebo lepidlo.

Štítky umístěné jednotlivě na produkty musí být takové, že po jejich odstranění nezůstanou viditelné stopy lepidla ani nezpůsobí vady slupky. Údaje vyznačené pomocí laseru na jednotlivých kusech ovoce by neměly způsobovat vady dužiny ani slupky.

Papír pro balení plodů musí být tenký, suchý, nový a bez zápachu (16).

Je zakázáno použití látek, které mohou změnit přirozené vlastnosti citrusových plodů, zejména jejich chuť nebo vůni (17).

Balení musí být prosta všech cizích látek. Je však povolena úprava, kde je s plodem spojena krátká stopka (nezdřevnatělá) s několika zelenými listy.

VI.   USTANOVENÍ O OZNAČOVÁNÍ

Každý obal (18) musí být označen na jedné své straně následujícími údaji, které musí být uvedeny čitelně, nesmazatelně a tak, aby byly viditelné zvenku.

A.   Identifikace

Jméno a adresa balírny a/nebo odesílatele (např.: ulice/město/oblast/PSČ a země, pokud se liší od země původu).

Tento údaj může být nahrazen:

u všech balení s výjimkou hotových balení úředně vydaným nebo uznaným identifikačním symbolem balírny a/nebo odesílatele, uvedeným v těsné návaznosti na údaj „balírna a/nebo odesílatel“ (nebo odpovídající zkratky). Před identifikačním symbolem je uveden kód (písmenný) země/oblasti podle normy ISO 3166 uznávající země, pokud se nejedná o zemi původu,

výhradně v případě hotového baleného zboží jménem a adresou prodejce usazeného v Unii, umístěnými v těsné návaznosti na označení „Baleno pro:“, nebo rovnocenným označením. V tomto případě musí označení zahrnovat též identifikační symbol balírny a/nebo odesílatele. S ohledem na význam uvedeného symbolu poskytne prodejce veškeré údaje považované kontrolním orgánem za nezbytné.

B.   Druh produktu

„Citrony“, „Mandarinky“ nebo „Pomeranče“, není-li produkt viditelný z vnějšku.

„Směs citrusových plodů“ nebo rovnocenné označení a obecné názvy různých druhů u směsi citrusových plodů zřetelně odlišných druhů.

U pomerančů název druhu a/nebo příslušná skupina odrůd v případě „Navels“ a „Valencias“.

U „satsum“ a „klementinek“ se vyžaduje obecný název druhu a název odrůdy je nepovinný.

U jiných mandarinek a jejich hybridů se vyžaduje název odrůdy.

U citronů: název odrůdy je nepovinný.

„S jádry“ u klementinek s více než 10 jádry.

„Bez jader“ (nepovinné, citrusové plody bez jader mohou příležitostně obsahovat jádra).

C.   Původ produktu

Země původu (19) a případně pěstitelská oblast nebo národní, oblastní nebo místní název.

U směsí zřetelně odlišných druhů citrusových plodů různého původu je vedle názvu příslušného druhu uvedeno označení jednotlivých zemí původu.

D.   Obchodní specifikace

jakost,

velikost vyjádřená:

minimální a maximální velikost (v mm) nebo

kód(y) velikosti, po nichž je případně uvedena minimální a maximální velikost, nebo

počet,

konzervační látka nebo jiné chemické látky, pokud byly po sklizni použity.

E.   Úřední kontrolní značka (nepovinná)

Obaly nemusí být označeny údaji uvedenými v prvním pododstavci, obsahují-li maloobchodní balení, která jsou jasně viditelná zvenčí a všechna jsou označena těmito údaji. Na těchto obalech nesmějí být přítomny žádné údaje, které by mohly být zavádějící. Pokud jsou balení uložena na paletách, údaje musí být uvedeny na vývěsce umístěné na jasně viditelném místě, a to alespoň na dvou stranách palety.

ČÁST 3: OBCHODNÍ NORMA PRO KIWI

I.   DEFINICE PRODUKTU

Tato norma platí pro kiwi (také známé jako Actinidia) odrůd (kultivarů) vypěstovaných z Actinidia chinesis (Planch.) a Actinidia deliciosa (A. Chev.), C. F. Liang a A.R. Ferguson, určená k dodání spotřebiteli v čerstvém stavu, nevztahuje se na kiwi určená k průmyslovému zpracování.

II.   USTANOVENÍ O JAKOSTI

Účelem normy je stanovit požadavky na jakost kiwi po obalové úpravě a zabalení.

Ve fázích následujících po odeslání mohou však produkty z hlediska požadavků normy vykazovat:

mírnou ztrátu čerstvosti a mírné vadnutí,

u produktů zařazených do jiné jakosti než výběrové lehké poškození vyplývající z jejich vývoje a náchylnosti ke zkáze.

A.   Minimální požadavky

S výhradou zvláštních ustanovení pro jednotlivé jakosti a povolených odchylek musí být kiwi všech jakostí:

celá (ale bez stopek),

zdravá, nedovolují se produkty napadené hnilobou nebo s takovými vadami, které je činí nezpůsobilými ke spotřebě,

čistá, v podstatě bez viditelných cizích látek,

v podstatě bez škůdců,

v podstatě bez poškození zapříčiněných škůdci a postihujících dužinu,

přiměřené pevná; nepovolují se produkty měkké, svraštělé nebo nasáklé vodou,

dobře tvarovaná, nepovolují se zdvojené nebo mnohočetné plody,

bez nadměrné povrchové vlhkosti,

bez cizího pachu a/nebo chuti.

Kiwi musí být v takovém stadiu vývoje a v takovém stavu, aby:

snesla přepravu a manipulaci a

mohla být doručena do místa určení v uspokojivém stavu.

B.   Minimální požadavky na zralost

Plody kiwi musí být dostatečně vyvinuté a musí vykazovat uspokojivou zralost.

Aby byl dodržen tento požadavek, musí plody při balení dosáhnout stupně zralosti alespoň 6,2° Brix (20) nebo 15 % průměrného obsahu sušiny, což by mělo vést k 9,5° Brix21 při vstupu do distribučního řetězce.

C.   Třídy jakosti

Kiwi se zařazují do tří níže uvedených jakostí:

i)   Výběrová jakost

Kiwi zařazená do této třídy musí být vynikající jakosti. Musí vykazovat znaky typické pro odrůdu.

Plody musí být pevné a dužina musí být naprosto zdravá.

Nedovolují se vady s výjimkou velmi lehkých povrchových poškození, pokud nezhoršují celkový vzhled, jakost a uchovatelnost produktu a jeho obchodní úpravu v obalu.

Poměr mezi minimálním průměrem a maximálním průměrem plodu měřený v příčném řezu musí být nejméně 0,8.

ii)   I. jakost

Kiwi zařazená do této třídy musí být dobré jakosti. Musí vykazovat znaky typické pro odrůdu.

Plody musí být pevné a dužina musí být naprosto zdravá.

Jsou však povoleny tyto malé vady, které nenarušují celkový vzhled produktu, jakost a uchovatelnost produktu a jeho obchodní úpravu v balení:

lehké vady tvaru (avšak bez vyboulení nebo deformací),

lehké vady zbarvení,

lehké vady slupky, nepřesahuje-li celková postižená plocha 1 cm2,

malá „Haywardova skvrna“ v podobě podélných čar a bez výrůstků.

Poměr mezi minimálním průměrem a maximálním průměrem plodu měřený v příčném řezu musí být nejméně 0,7.

iii)   II. jakost

Do této jakosti se zařazují kiwi, která nelze zařadit do vyšších jakostí, která ale splňují výše uvedené minimální požadavky.

Plody musí být přiměřeně pevné a dužina nesmí vykazovat žádné vážné vady.

Jsou povoleny tyto vady, pokud si plody kiwi uchovávají své základní vlastnosti, co se týče jakosti, uchovatelnosti a úpravy:

vady tvaru,

vady zbarvení,

vady slupky, jako jsou malá zacelená škrábnutí nebo poškrábané/odřené pletivo, nepřesahuje-li celková postižená plocha 2 cm2,

několik výraznějších „Haywardových skvrn“ s drobným výrůstkem,

mírné otlaky.

III.   USTANOVENÍ O VELIKOSTI

Velikost se určuje podle hmotnosti plodu.

Minimální hmotnost pro výběrovou jakost je stanovena na 90 g, pro I. jakost na 70 g a pro II. jakost na 65 g.

Pro zajištění jednotné velikosti nepřekračuje rozdíl ve velikosti mezi produkty ve stejném balení:

10 g u plodů, které váží méně než 85 g,

15 g u plodů, které váží mezi 85 g a 120 g,

20 g u plodů, které váží mezi 120 g a 150 g,

40 g u plodů, které váží 150 g nebo více.

IV.   USTANOVENÍ O ODCHYLKÁCH

Ve všech fázích uvádění na trh jsou pro každou šarži povoleny odchylky jakosti a velikosti pro produkty, které nesplňují požadavky příslušné jakosti.

A.   Dovolené odchylky jakosti

i)   Výběrová jakost

Je dovolena celková odchylka 5 % početních nebo hmotnostních kiwi, která nesplňují požadavky této jakosti, ale splňují požadavky stanovené pro I. jakost. V rámci této odchylky smí celkem nejvýše 0,5 % sestávat z produktů, které splňují požadavky II. jakosti.

ii)   I. jakost

Je dovolena celková odchylka 10 % početních nebo hmotnostních kiwi, která nesplňují požadavky této jakosti, ale splňují požadavky stanovené pro II. jakost. V rámci této odchylky smí celkem nejvýše 1 % sestávat z produktů, které nesplňují požadavky II. jakosti ani minimální požadavky, nebo z produktů postižených hnilobou.

iii)   II. jakost

Je dovolena celková odchylka 10 % početních nebo hmotnostních kiwi, která nesplňují požadavky této jakosti ani minimální požadavky. V rámci této odchylky smí celkem nejvýše 2 % sestávat z produktů postižených hnilobou.

B.   Dovolené odchylky velikosti

Pro všechny jakosti: Povoluje se celková odchylka 10 % početních nebo hmotnostních kiwi, která nesplňují požadavky velikosti.

Kiwi však nesmějí vážit méně než 85 g ve výběrové jakosti, 67 g v I. jakosti a 62 g ve II. jakosti.

V.   USTANOVENÍ O OBCHODNÍ ÚPRAVĚ

A.   Jednotnost

Obsah každého balení musí být jednotný a obsahovat jen kiwi stejného původu, odrůdy, jakosti a velikosti.

Viditelná součást obsahu balení musí být reprezentativní pro celý obsah.

B.   Balení

Kiwi musí být balena způsobem zajišťujícím náležitou ochranu produktu.

Materiály použité uvnitř obalů musí být čisté a takové jakosti, aby nedocházelo k žádnému vnějšímu ani vnitřnímu poškození produktů. Použití materiálů, zvláště papíru nebo nálepek s obchodními údaji se dovoluje, pokud je potisk nebo štítkování provedeno barvou nebo lepidlem zdravotně nezávadnými.

Štítky umístěné jednotlivě na produkty musí být takové, že po jejich odstranění nezůstanou viditelné stopy lepidla ani nezpůsobí vady slupky. Údaje vyznačené pomocí laseru na jednotlivých kusech ovoce by neměly způsobovat vady dužiny ani slupky.

Balení musí být prosta všech cizích látek.

VI.   USTANOVENÍ O OZNAČOVÁNÍ

Každý obal (21) musí být označen na jedné své straně následujícími údaji, které musí být uvedeny čitelně, nesmazatelně a tak, aby byly viditelné zvenku:

A.   Identifikace

Jméno a adresa balírny a/nebo odesílatele (např.: ulice/město/oblast/PSČ a země, pokud se liší od země původu).

Tento údaj může být nahrazen:

u všech balení s výjimkou hotových balení úředně vydaným nebo uznaným identifikačním symbolem balírny a/nebo odesílatele, uvedeným v těsné návaznosti na údaj „balírna a/nebo odesílatel“ (nebo odpovídající zkratky). Před identifikačním symbolem je uveden kód (písmenný) země/oblasti podle normy ISO 3166 uznávající země, pokud se nejedná o zemi původu,

výhradně v případě hotového baleného zboží jménem a adresou prodejce usazeného v Unii, umístěnými v těsné návaznosti na označení „Baleno pro:“, nebo rovnocenným označením. V tomto případě musí označení zahrnovat též identifikační symbol balírny a/nebo odesílatele. S ohledem na význam uvedeného symbolu poskytne prodejce veškeré údaje považované kontrolním orgánem za nezbytné.

B.   Druh produktu

„Kiwi“ a/nebo „Actinidia“, není-li obsah viditelný zvenčí,

Název odrůdy (nepovinné).

barva dužiny nebo rovnocenné označení, pokud není zelená.

C.   Původ produktu

Země původu (22) a případně pěstitelská oblast nebo národní, oblastní nebo místní název.

D.   Obchodní specifikace

jakost,

velikost vyjádřená nejmenší a největší hmotností plodů,

počet kusů (nepovinné).

E.   Úřední kontrolní značka (nepovinná)

Obaly nemusí být označeny údaji uvedenými v prvním pododstavci, obsahují-li maloobchodní balení, která jsou jasně viditelná zvenčí a všechna jsou označena těmito údaji. Na těchto obalech nesmějí být přítomny žádné údaje, které by mohly být zavádějící. Pokud jsou balení uložena na paletách, údaje musí být uvedeny na vývěsce umístěné na jasně viditelném místě, a to alespoň na dvou stranách palety.

ČÁST 4: OBCHODNÍ NORMA PRO SALÁTY, ENDIVII KADEŘAVOU LETNÍ A ENDIVII ZIMNÍ

I.   DEFINICE PRODUKTU

Tato norma platí pro:

odrůdy (kultivary) salátu druhu:

Lactuca sativa odr. capitata L. (saláty hlávkové včetně křehkých a ledových salátů),

Lactuca sativa odr. longifolia Lam. (včetně lociky a salátu římského),

Lactuca sativa odr. crispa L. (saláty listové),

křížence těchto odrůd a

odrůdy (kultivary) endivie kadeřavé letní druhu Cichorium endivia odr. crispum Lam. a

odrůdy (kultivary) endivie zimní (lociky) druhu Cichorium endivia odr. latifolium Lam.,

určené k dodání spotřebiteli v čerstvém stavu.

Tato norma se nevztahuje na produkty určené k průmyslovému zpracování, produkty upravené jako jednotlivé listy, saláty s hroudou zeminy nebo saláty v květináčích.

II.   USTANOVENÍ O JAKOSTI

Účelem normy je stanovit požadavky na jakost produktů po obalové úpravě a zabalení.

Ve fázích následujících po odeslání mohou však produkty z hlediska požadavků normy vykazovat:

mírnou ztrátu čerstvosti a mírné vadnutí,

lehké poškození vyplývající z jejich vývoje a náchylnosti ke zkáze.

A.   Minimální požadavky

S výhradou zvláštních ustanovení pro jednotlivé třídy jakosti a povolených odchylek musí být produkty všech jakostí:

celé,

zdravé, nedovolují se produkty napadené hnilobou nebo s takovými vadami, které je činí nezpůsobilými ke spotřebě,

čisté a ořezané, tzn. v podstatě bez zeminy nebo jiného substrátu a v podstatě bez viditelných cizích látek,

čerstvého vzhledu,

v podstatě bez škůdců,

v podstatě bez poškození zapříčiněných škůdci,

nezvadlé,

nevyhánějící do květu,

bez nadměrné povrchové vlhkosti,

bez cizího pachu a/nebo chuti.

V případě salátu se povoluje začervenalé zbarvení, způsobené nízkou teplotou při růstu, pokud tím není vážně narušen jeho vzhled.

Kořeny musí být odříznuty hladce pod spodními listy.

Produkt musí být normálně vyvinutý. Produkt musí být v takovém stadiu vývoje a v takovém stavu, aby:

snesl přepravu a manipulaci a

mohl být doručen do místa určení v uspokojivém stavu.

B.   Třídy jakosti

Produkty se zařazují do dvou tříd jakosti:

i)   I. jakost

Produkt zařazený do této třídy musí být dobré jakosti. Musí vykazovat typické znaky pro odrůdu nebo tržní druh.

Musí být také:

dobře tvarovaný,

pevný, s přihlédnutím ke způsobům pěstování a druhu produktu,

bez vad a poškození zhoršujících jeho poživatelnost,

bez poškození mrazem.

Hlávkový salát musí mít jedno dobře vyvinuté srdíčko. Hlávkový salát pěstovaný v chráněném prostředí však může mít malé srdíčko.

Lociky musí mít srdíčko, které může být malé.

Střed endivie kadeřavé letní a endivie zimní musí mít žlutou barvu.

ii)   II. jakost

Do této třídy patří produkty, které nevyhovují pro zařazení do třídy I, ale splňují shora uvedené minimální požadavky.

Produkt musí být:

přiměřeně dobře tvarovaný,

bez vad a poškození zhoršujících jeho poživatelnost.

Jsou povoleny tyto vady, pokud si produkty uchovávají své základní vlastnosti, co se týče jakosti, uchovatelnosti a úpravy:

lehké vady zbarvení,

lehké vady způsobené škůdci.

Hlávkový salát musí mít srdíčko, které může být malé. U hlávkového salátu pěstovaného v chráněném prostředí je však povolena nepřítomnost srdíčka.

Lociky nemusí mít žádné srdíčko.

III.   USTANOVENÍ O VELIKOSTI

Velikost se určuje podle hmotnosti jednoho kusu.

Pro zajištění jednotné velikosti nepřekračuje rozdíl ve velikosti mezi produkty ve stejném balení:

a)   Saláty

40 g, pokud nejlehčí kus váží méně než 150 g na kus,

100 g, pokud nejlehčí kus váží 150 g až 300 g na kus,

150 g, pokud nejlehčí kus váží 300 g až 450 g na kus,

300 g, pokud nejlehčí kus váží více než 450 g na kus.

b)   Endivie kadeřavá letní a endivie zimní

300 g.

IV.   USTANOVENÍ O ODCHYLKÁCH

Ve všech fázích uvádění na trh jsou pro každou šarži povoleny odchylky jakosti a velikosti pro produkty, které nesplňují požadavky příslušné jakosti.

A.   Dovolené odchylky jakosti

i)   I. jakost

Je dovolena celková odchylka 10 % produktů neodpovídajících požadavkům I. jakosti, avšak odpovídajících požadavkům II. jakosti. V rámci této odchylky smí celkem nejvýše 1 % sestávat z produktů, které nesplňují požadavky II. jakosti ani minimální požadavky, nebo z produktů postižených hnilobou.

ii)   II. jakost

Je dovolena celková odchylka 10 % produktů neodpovídajících požadavkům této jakosti ani minimálním požadavkům. V rámci této odchylky smí celkem nejvýše 2 % sestávat z produktů postižených hnilobou.

B.   Dovolené odchylky velikosti

Pro všechny jakosti: Povoluje se celková odchylka 10 % početních nebo hmotnostních produktů, které nesplňují požadavky velikosti.

V.   USTANOVENÍ O OBCHODNÍ ÚPRAVĚ

A.   Jednotnost

Obsah každého balení musí být jednotný a musí obsahovat pouze produkty stejného původu, odrůdy nebo tržního druhu, jakosti a velikosti.

Balení však může obsahovat směs salátů a/nebo endivií zřetelně odlišných odrůd, tržních druhů a/nebo barev, pokud je jejich jakost stejnorodá a pokud je pro každou dotčenou barvu, odrůdu a/nebo tržní druh stejnorodý jejich původ. Jednotná velikost se nevyžaduje.

Viditelná součást obsahu balení musí být reprezentativní pro celý obsah.

B.   Balení

Produkt musí být balen způsobem zajišťujícím náležitou ochranu produktu. Musí být přiměřeně zabalen s ohledem na velikost a druh obalu, bez prázdných nebo nadměrně stlačených míst.

Materiály použité uvnitř obalů musí být čisté a takové jakosti, aby nedocházelo k žádnému vnějšímu ani vnitřnímu poškození produktů. Použití materiálů, zejména papíru nebo nálepek s obchodními údaji, je povoleno, pokud jsou pro tisk nebo štítkování použity zdravotně nezávadné barvy nebo lepidlo.

Balení musí být prosta všech cizích látek.

VI.   USTANOVENÍ O OZNAČOVÁNÍ

Každý obal (23) musí být označen na jedné své straně následujícími údaji, které musí být uvedeny čitelně, nesmazatelně a tak, aby byly viditelné zvenku:

A.   Identifikace

Jméno a adresa balírny a/nebo odesílatele (např.: ulice/město/oblast/PSČ a země, pokud se liší od země původu).

Tento údaj může být nahrazen:

u všech balení s výjimkou hotových balení úředně vydaným nebo uznaným identifikačním symbolem balírny a/nebo odesílatele, uvedeným v těsné návaznosti na údaj „balírna a/nebo odesílatel“ (nebo odpovídající zkratky). Před identifikačním symbolem je uveden kód (písmenný) země/oblasti podle normy ISO 3166 uznávající země, pokud se nejedná o zemi původu,

výhradně v případě hotového baleného zboží jménem a adresou prodejce usazeného v Unii, umístěnými v těsné návaznosti na označení „Baleno pro:“, nebo rovnocenným označením. V tomto případě musí označení zahrnovat též identifikační symbol balírny a/nebo odesílatele. S ohledem na význam uvedeného symbolu poskytne prodejce veškeré údaje považované kontrolním orgánem za nezbytné.

B.   Druh produktu

„Salát“, „Salát Butterhead“, „Batávie“, „Křehký salát (ledový)“, „Locika“, „Listový salát“ (nebo např. podle potřeby „Dubový list“, „Lollo bionda“, „Lollo rossa“, „Endivie kadeřavá letní“ nebo „Endivie zimní“ nebo rovnocenné označení, není-li obsah balení viditelný z vnějšku),

označení „pěstovaný v chráněném prostředí“ nebo případně rovnocenné označení,

Název odrůdy (nepovinné).

„Směs salátů/endivií“ nebo obdobné označení u směsi salátů a/nebo endivií zřetelně odlišných odrůd, tržních druhů a/nebo barev. Pokud není produkt viditelný z vnějšku, musí být uvedeny odrůdy, tržní druhy a/nebo barvy a množství jednotlivých produktů v balení.

C.   Původ produktu

Země původu (24) a případně pěstitelská oblast nebo národní, oblastní nebo místní název.

V případě směsi salátů a/nebo endivií zřetelně odlišných odrůd, tržních druhů a/nebo barev různého původu se vedle názvu dotčené odrůdy, tržního druhu a/nebo barvy uvede označení příslušné země původu.

D.   Obchodní specifikace

jakost,

velikost vyjádřená nejnižší hmotností kusu nebo počtem kusů.

E.   Úřední kontrolní značka (nepovinná)

Obaly nemusí být označeny údaji uvedenými v prvním pododstavci, obsahují-li maloobchodní balení, která jsou jasně viditelná zvenčí a všechna jsou označena těmito údaji. Na těchto obalech nesmějí být přítomny žádné údaje, které by mohly být zavádějící. Pokud jsou balení uložena na paletách, údaje musí být uvedeny na vývěsce umístěné na jasně viditelném místě, a to alespoň na dvou stranách palety.

ČÁST 5: OBCHODNÍ NORMA PRO BROSKVE A NEKTARINKY

I.   DEFINICE PRODUKTU

Tato norma platí pro broskve a nektarinky odrůd (kultivarů) vypěstovaných z Prunus persica Sieb. a Zucc., určené k dodání spotřebiteli v čerstvém stavu, nevztahuje se na broskve a nektarinky určené k průmyslovému zpracování.

II.   USTANOVENÍ O JAKOSTI

Účelem normy je stanovit požadavky na jakost broskví a nektarinek po obalové úpravě a zabalení.

Ve fázích následujících po odeslání mohou však produkty z hlediska požadavků normy vykazovat:

mírnou ztrátu čerstvosti a mírné vadnutí,

u produktů zařazených do jiné jakosti než výběrové lehké poškození vyplývající z jejich vývoje a náchylnosti ke zkáze.

A.   Minimální požadavky

S výhradou zvláštních ustanovení pro jednotlivé jakosti a povolených odchylek, musí být broskve a nektarinky všech jakostí:

celé,

zdravé, nedovolují se produkty napadené hnilobou nebo s takovými vadami, které je činí nezpůsobilými ke spotřebě,

čisté, v podstatě bez viditelných cizích látek,

v podstatě bez škůdců,

v podstatě bez poškození zapříčiněných škůdci a postihujících dužinu,

neotevřené v prohlubni stopky,

bez nadměrné povrchové vlhkosti,

bez cizího pachu a/nebo chuti.

Broskve a nektarinky musí být v takovém stadiu vývoje a v takovém stavu, aby:

snesly přepravu a manipulaci a

mohly být doručeny do místa určení v uspokojivém stavu.

B.   Požadavky na zralost

Plody musí být dostatečně vyvinuté a musí vykazovat uspokojivou zralost. Minimální index lomu dužiny by měl minimálně 8° Brix (25).

C.   Třídy jakosti

Broskve a nektarinky se zařazují do tří níže uvedených jakostí:

i)   Výběrová jakost

Broskve a nektarinky zařazené do této třídy musí být vynikající jakosti. Musí vykazovat znaky typické pro odrůdu.

Dužina musí být naprosto zdravá.

Nedovolují se vady s výjimkou velmi lehkých povrchových poškození, pokud nezhoršují celkový vzhled, jakost a uchovatelnost produktu a jeho obchodní úpravu v obalu.

ii)   I. jakost

Broskve a nektarinky zařazené do této třídy musí být dobré jakosti. Musí vykazovat znaky typické pro odrůdu. Dužina musí být naprosto zdravá.

Jsou však povoleny tyto malé vady, které nenarušují celkový vzhled produktu, jakost a uchovatelnost produktu a jeho obchodní úpravu v balení:

lehké vady tvaru,

lehké vady vývoje,

lehké vady zbarvení,

lehké otlaky na povrchu nepřesahující 1 cm2 celkového povrchu,

malé vady slupky, které nepřesahují:

1,5 cm na délku u vad podélného tvaru,

1 cm2 celkové plochy u ostatních poškození.

iii)   II. jakost

Do této jakosti se zařazují broskve a nektarinky, které nelze zařadit do vyšších jakostí, které ale splňují výše uvedené minimální požadavky.

Dužina nesmí vykazovat vážné vady.

Jsou povoleny tyto vady, pokud si broskve a nektarinky uchovávají své základní znaky, co se týče jakosti, uchovatelnosti a úpravy:

vady tvaru,

vady ve vývoji, včetně prasklých pecek, pokud jsou plody uzavřené a dužina zdravá,

vady zbarvení,

otlačeniny, které mohou být mírně zbarvené a které nepřesahují 2 cm2 celkového povrchu,

vady slupky, které nepřesahují:

2,5 cm na délku u vad podélného tvaru,

2 cm2 celkové plochy u ostatních poškození.

III.   USTANOVENÍ O VELIKOSTI

Velikost se určuje podle maximálního průměru příčného řezu, podle hmotnosti nebo podle počtu.

Minimální velikost je:

56 mm nebo 85 g ve výběrové jakosti,

51 mm nebo 65 g v I. a II. jakosti.

V období od 1. července do 31. října (na severní polokouli) a od 1. ledna do 30. dubna (na jižní polokouli) se však neuvádějí na trh plody menší než 56 mm nebo o hmotnosti nižší než 85 g.

Následující ustanovení jsou nepovinná pro II. jakost.

Pro zajištění jednotné velikosti nepřekračuje rozdíl ve velikosti mezi produkty ve stejném balení:

a)

U plodů tříděných podle průměru:

5 mm u plodů pod 70 mm,

10 mm u plodů, které měří 70 mm a více;

b)

U plodů tříděných podle hmotnosti:

30 g u plodů pod 180 g,

80 g u plodů, které váží 180 g a více;

c)

u plodů, jejichž velikost se určuje podle počtu, by měl rozdíl ve velikosti odpovídat písmenu a) nebo b).

Při použití kódů velikosti je třeba dodržovat kódy uvedené v tabulce:

 

 

průměr

nebo

hmotnost

 

kód

od

do

od

do

 

 

(mm)

(mm)

(g)

(g)

 

 

 

 

 

1

D

51

56

65

85

2

C

56

61

85

105

3

B

61

67

105

135

4

A

67

73

135

180

5

AA

73

80

180

220

6

AAA

80

90

220

300

7

AAAA

> 90

> 300

IV.   USTANOVENÍ O ODCHYLKÁCH

Ve všech fázích uvádění na trh jsou pro každou šarži povoleny odchylky jakosti a velikosti pro produkty, které nesplňují požadavky příslušné jakosti.

A.   Dovolené odchylky jakosti

i)   Výběrová jakost

Je dovolena celková odchylka 5 % početních nebo hmotnostních broskví nebo nektarinek, které nesplňují požadavky této jakosti, ale splňují požadavky stanovené pro I. jakost. V rámci této odchylky smí celkem nejvýše 0,5 % sestávat z produktů, které splňují požadavky II. jakosti.

ii)   I. jakost

Je dovolena celková odchylka 10 % početních nebo hmotnostních broskví nebo nektarinek, které nesplňují požadavky této jakosti, ale splňují požadavky stanovené pro II. jakost. V rámci této odchylky smí celkem nejvýše 1 % sestávat z produktů, které nesplňují požadavky II. jakosti ani minimální požadavky, nebo z produktů postižených hnilobou.

iii)   II. jakost

Je dovolena celková odchylka 10 % početních nebo hmotnostních broskví nebo nektarinek, které nesplňují požadavky této jakosti ani minimální požadavky. V rámci této odchylky smí celkem nejvýše 2 % sestávat z produktů postižených hnilobou.

B.   Dovolené odchylky velikosti

Pro všechny jakosti (jsou-li tříděny podle velikosti): Povoluje se celková odchylka 10 % početních nebo hmotnostních broskví nebo nektarinek, které nesplňují požadavky velikosti.

V.   USTANOVENÍ O OBCHODNÍ ÚPRAVĚ

A.   Jednotnost

Obsah každého balení musí být jednotný a obsahovat pouze broskve nebo nektarinky stejného původu, odrůdy, jakosti, stejného stupně zralosti a stejné velikosti (pokud jsou podle velikosti tříděny) a u výběrové jakosti i jednotného zbarvení.

Viditelná součást obsahu balení musí být reprezentativní pro celý obsah.

B.   Balení

Broskve a nektarinky musí být baleny způsobem zajišťujícím náležitou ochranu produktu.

Materiály použité uvnitř obalů musí být čisté a takové jakosti, aby nedocházelo k žádnému vnějšímu ani vnitřnímu poškození produktů. Použití materiálu, zejména papíru nebo nálepek s obchodními údaji, je povoleno, pokud jsou pro tisk nebo štítkování použity zdravotně nezávadné barvy nebo lepidlo.

Štítky umístěné jednotlivě na produkty musí být takové, že po jejich odstranění nezůstanou viditelné stopy lepidla ani nezpůsobí vady slupky. Údaje vyznačené pomocí laseru na jednotlivých kusech ovoce by neměly způsobovat vady dužiny ani slupky.

Balení musí být prosta všech cizích látek.

VI.   USTANOVENÍ O OZNAČOVÁNÍ

Každý obal (26) musí být označen na jedné své straně následujícími údaji, které musí být uvedeny čitelně, nesmazatelně a tak, aby byly viditelné zvenku:

A.   Identifikace

Jméno a adresa balírny a/nebo odesílatele (např.: ulice/město/oblast/PSČ a země, pokud se liší od země původu).

Tento údaj může být nahrazen:

u všech balení s výjimkou hotových balení úředně vydaným nebo uznaným identifikačním symbolem balírny a/nebo odesílatele, uvedeným v těsné návaznosti na údaj „balírna a/nebo odesílatel“ (nebo odpovídající zkratky). Před identifikačním symbolem je uveden kód (písmenný) země/oblasti podle normy ISO 3166 uznávající země, pokud se nejedná o zemi původu,

výhradně v případě hotového baleného zboží jménem a adresou prodejce usazeného v Unii, umístěnými v těsné návaznosti na označení „Baleno pro:“, nebo rovnocenným označením. V tomto případě musí označení zahrnovat též identifikační symbol balírny a/nebo odesílatele. S ohledem na význam uvedeného symbolu poskytne prodejce veškeré údaje považované kontrolním orgánem za nezbytné.

B.   Druh produktu

„Broskve“ nebo „Nektarinky“, není-li obsah balení viditelný z vnějšku,

barva dužiny,

Název odrůdy (nepovinné).

C.   Původ produktu

Země původu (27) a případně pěstitelská oblast nebo národní, oblastní nebo místní název.

D.   Obchodní specifikace

jakost,

velikost (je-li produkt tříděn podle velikosti), vyjádřená nejmenším a největším průměrem nebo nejmenší a nejvyšší hmotností (v gramech) nebo kódem velikosti,

počet kusů (nepovinné),

E.   Úřední kontrolní značka (nepovinná)

Obaly nemusí být označeny údaji uvedenými v prvním pododstavci, obsahují-li maloobchodní balení, která jsou jasně viditelná zvenčí a všechna jsou označena těmito údaji. Na těchto obalech nesmějí být přítomny žádné údaje, které by mohly být zavádějící. Pokud jsou balení uložena na paletách, údaje musí být uvedeny na vývěsce umístěné na jasně viditelném místě, a to alespoň na dvou stranách palety.

ČÁST 6: OBCHODNÍ NORMA PRO HRUŠKY

I.   DEFINICE PRODUKTU

Tato norma platí pro hrušky odrůd (kultivarů) vypěstovaných z Pyrus communis L. určené k dodání spotřebiteli v čerstvém stavu, nevztahuje se na hrušky určené k průmyslovému zpracování.

II.   USTANOVENÍ O JAKOSTI

Účelem normy je stanovit požadavky na jakost hrušek po obalové úpravě a zabalení.

Ve fázích následujících po odeslání mohou však produkty z hlediska požadavků normy vykazovat:

mírnou ztrátu čerstvosti a mírné vadnutí,

u produktů zařazených do jiné jakosti než výběrové lehké poškození vyplývající z jejich vývoje a náchylnosti ke zkáze.

A.   Minimální požadavky

S výhradou zvláštních ustanovení pro jednotlivé jakosti a povolených odchylek musí být hrušky všech jakostí:

celé,

zdravé, nedovolují se produkty napadené hnilobou nebo s takovými vadami, které je činí nezpůsobilými ke spotřebě,

čisté, v podstatě bez viditelných cizích látek,

v podstatě bez škůdců,

v podstatě bez poškození zapříčiněných škůdci a postihujících dužinu,

bez nadměrné povrchové vlhkosti,

bez cizího pachu a/nebo chuti.

Hrušky musí být v takovém stadiu vývoje a v takovém stavu, aby:

snesly přepravu a manipulaci a

mohly být doručeny do místa určení v uspokojivém stavu.

B.   Požadavky na zralost

Stav vývoje a zralosti hrušek musí být takový, aby jim dovolil pokračovat v procesu zrání a dosáhnout uspokojivého stupně zralosti požadovaného podle odrůdových vlastností.

C.   Třídy jakosti

Hrušky jsou tříděny do tří níže uvedených tříd:

i)   Výběrová jakost

Hrušky zařazené do této třídy musí být vynikající jakosti. Musí vykazovat znaky typické pro odrůdu (28).

Dužina musí být naprosto zdravá a slupka prostá hrubé rzivosti.

Hrušky musí být prosté všech nedostatků s výjimkou velmi lehkých povrchových vad, které nenarušují celkový vzhled produktu, jakost a uchovatelnost produktu a jeho obchodní úpravu v balení.

Musí mít neporušenou stopku.

Hrušky nesmějí být krupičnaté.

ii)   I. jakost

Hrušky zařazené do této třídy musí být dobré jakosti. Musí vykazovat znaky typické pro odrůdu. (29)

Dužina musí být naprosto zdravá.

Jsou však povoleny tyto lehké vady, které nenarušují celkový vzhled produktu, jakost a uchovatelnost produktu a jeho obchodní úpravu v balení:

lehké vady tvaru,

lehké vady vývoje,

lehké vady zbarvení,

velmi mírná hrubá rzivost,

malé vady slupky, které nepřesahují:

2 cm na délku u vad podélného tvaru,

1 cm2 celkového povrchu u ostatních vad, s výjimkou strupů (Venturia pirinaV. inaequalis), které nepřesahují 0,25 cm2 celkového povrchu,

mírný otlak s povrchem nejvýše 1 cm2.

Stopka může být mírně poškozena.

Hrušky nesmějí být krupičnaté.

iii)   II. jakost

Do této jakosti se zařazují hrušky, které nelze zařadit do vyšších jakostí, které ale splňují výše uvedené minimální požadavky.

Dužina nesmí vykazovat vážné vady.

Jsou povoleny tyto vady, pokud si hrušky uchovají své základní vlastnosti, co se týče jakosti, uchovatelnosti a úpravy:

vady tvaru,

vady vývinu,

vady zbarvení,

mírná hrubá rzivost,

vady slupky, které nepřesahují:

4 cm na délku u vad podélného tvaru,

2,5 cm2 celkového povrchu u ostatních vad, s výjimkou strupů (Venturia pirinaV. inaequalis), které nepřesahují 1 cm2 celkového povrchu,

mírný otlak s povrchem nejvýše 2 cm2.

III.   USTANOVENÍ O VELIKOSTI

Velikost se určuje buď podle maximálního průměru příčného řezu, nebo podle hmotnosti.

Minimální velikost je:

a)

U plodů tříděných podle průměru:

 

Výběrová

I. jakost

II. jakost

Velkoplodé odrůdy

60 mm

55 mm

55 mm

Ostatní odrůdy

55 mm

50 mm

45 mm

b)

U plodů tříděných podle hmotnosti:

 

Výběrová

I. jakost

II. jakost

Velkoplodé odrůdy

130 g

110 g

110 g

Ostatní odrůdy

110 g

100 g

75 g

Letní hrušky uvedené v dodatku této normy nemusí minimální velikost splňovat.

Pro zajištění jednotné velikosti nesmí překročit rozdíl ve velikosti mezi produkty ve stejném balení:

a)

U plodů tříděných podle průměru:

5 mm pro ovoce výběrové jakosti a pro ovoce I. a II. jakosti balené v řadách a vrstvách.

10 mm u plodů I. jakosti balených v maloobchodním balení nebo volně v balení.

b)

U plodů tříděných podle hmotnosti:

u plodů výběrové jakosti a I. a II. jakosti balených v řadách a vrstvách:

Rozsah (v g)

Rozdíl hmotnosti (v g)

75 –100

15

100 –200

35

200 –250

50

> 250

80

u plodů I. jakosti balených v maloobchodním balení nebo volně v balení:

Rozsah (v g)

Rozdíl hmotnosti (v g)

100 –200

50

> 200

100

U plodů II. jakosti balených v maloobchodním balení nebo volně v balení není stanovena jednotnost velikosti.

IV.   USTANOVENÍ O ODCHYLKÁCH

Ve všech fázích uvádění na trh jsou pro každou šarži povoleny odchylky jakosti a velikosti pro produkty, které nesplňují požadavky příslušné jakosti.

A.   Dovolené odchylky jakosti

i)   Výběrová jakost

Je dovolena celková odchylka 5 % početních nebo hmotnostních hrušek, které nesplňují požadavky této jakosti, ale splňují požadavky stanovené pro I. jakost. V rámci této odchylky smí celkem nejvýše 0,5 % sestávat z produktů, které splňují požadavky II. jakosti.

ii)   I. jakost

Je dovolena celková odchylka 10 % početních nebo hmotnostních hrušek, které nesplňují požadavky této jakosti, ale splňují požadavky stanovené pro II. jakost. V rámci této odchylky smí celkem nejvýše 1 % sestávat z produktů, které nesplňují požadavky II. jakosti ani minimální požadavky, nebo z produktů postižených hnilobou.

iii)   II. jakost

Je dovolena celková odchylka 10 % početních nebo hmotnostních hrušek, které nesplňují požadavky této jakosti ani minimální požadavky. V rámci této odchylky smí celkem nejvýše 2 % sestávat z produktů postižených hnilobou.

B.   Dovolené odchylky velikosti

Pro všechny jakosti: Povoluje se celková odchylka 10 % početních nebo hmotnostních hrušek, které nesplňují požadavky velikosti. Tato odchylka nesmí být rozšířena tak, aby zahrnovala produkty o velikosti:

5 mm či více pod minimální průměr,

10 g či více pod minimální hmotnost.

V.   USTANOVENÍ O OBCHODNÍ ÚPRAVĚ

A.   Jednotnost

Obsah každého balení musí být jednotný a obsahovat pouze hrušky stejného původu, odrůdy, jakosti a velikosti (jsou-li tříděny podle velikosti) a stejného stupně zralosti.

Ve výběrové jakosti platí rovněž jednotnost zbarvení.

Maloobchodní balení však může obsahovat směs hrušek zřetelně odlišných odrůd, jsou-li jednotné jakosti a pokud je pro každou dotčenou odrůdu stejnorodý jejich původ. Jednotná velikost se nevyžaduje.

Viditelná součást obsahu balení musí být reprezentativní pro celý obsah.

B.   Balení

Hrušky jsou baleny tak, aby byly náležitě chráněny.

Materiály použité uvnitř obalů musí být čisté a takové jakosti, aby nedocházelo k žádnému vnějšímu ani vnitřnímu poškození produktů. Použití materiálu, zejména papíru nebo nálepek s obchodními údaji, je povoleno, pokud jsou pro tisk nebo štítkování použity zdravotně nezávadné barvy nebo lepidlo.-

Štítky umístěné jednotlivě na produkty musí být takové, že po jejich odstranění nezůstanou viditelné stopy lepidla ani nezpůsobí vady slupky. Údaje vyznačené pomocí laseru na jednotlivých kusech ovoce by neměly způsobovat vady dužiny ani slupky.

Balení musí být prosta všech cizích látek.

VI.   USTANOVENÍ O OZNAČOVÁNÍ

Každý obal (30) musí být označen na jedné své straně následujícími údaji, které musí být uvedeny čitelně, nesmazatelně a tak, aby byly viditelné zvenku.

A.   Identifikace

Jméno a adresa balírny a/nebo odesílatele (např.: ulice/město/oblast/PSČ a země, pokud se liší od země původu).

Tento údaj může být nahrazen:

u všech balení s výjimkou hotových balení úředně vydaným nebo uznaným identifikačním symbolem balírny a/nebo odesílatele, uvedeným v těsné návaznosti na údaj „balírna a/nebo odesílatel“ (nebo odpovídající zkratky). Před identifikačním symbolem je uveden kód (písmenný) země/oblasti podle normy ISO 3166 uznávající země, pokud se nejedná o zemi původu,

výhradně v případě hotového baleného zboží jménem a adresou prodejce usazeného v Unii, umístěnými v těsné návaznosti na označení „Baleno pro:“, nebo rovnocenným označením. V tomto případě musí označení zahrnovat též identifikační symbol balírny a/nebo odesílatele. S ohledem na význam uvedeného symbolu poskytne prodejce veškeré údaje považované kontrolním orgánem za nezbytné.

B.   Druh produktu

„Hrušky“, není-li obsah balení viditelný z vnějšku.

Název odrůdy. U směsí hrušek zřetelně odlišných odrůd názvy těchto různých odrůd.

Název odrůdy může být nahrazen synonymem. Obchodní název (31) se udává pouze jako doplnění k odrůdě nebo k synonymu.

C.   Původ produktu

Země původu (32) a případně pěstitelská oblast nebo národní, oblastní nebo místní název.

U směsí zřetelně odlišných odrůd hrušek různého původu je vedle názvu příslušné odrůdy uvedeno označení každé země původu.

D.   Obchodní specifikace

jakost,

velikost nebo – u plodů balených v řadách a vrstvách – počet jednotek.

Při třídění podle velikosti se uvádějí tyto informace:

a)

u produktů, na které se vztahují pravidla jednotnosti, nejmenší a největší průměr nebo nejmenší a největší hmotnost;

b)

případně u produktů, na které se nevztahují pravidla jednotnosti, průměr nebo hmotnost nejmenšího plodu v balení doplněné slovy „a větší“ nebo rovnocenným označením, nebo případně průměrem nebo hmotností největšího plodu v balení.

E.   Úřední kontrolní značka (nepovinná)

Obaly nemusí být označeny údaji uvedenými v prvním pododstavci, obsahují-li maloobchodní balení, která jsou jasně viditelná zvenčí a všechna jsou označena těmito údaji. Na těchto obalech nesmějí být přítomny žádné údaje, které by mohly být zavádějící. Pokud jsou balení uložena na paletách, údaje musí být uvedeny na vývěsce umístěné na jasně viditelném místě, a to alespoň na dvou stranách palety.

Dodatek

Neúplný seznam velkoplodých odrůd a letních hrušek

Maloplodé a jiné odrůdy, které nejsou uvedeny v tabulce, mohou být uváděny na trh, pokud vyhovují požadavkům velikosti pro jiné odrůdy uvedeným v oddílu III normy.

Některé odrůdy uvedené v tabulce níže mohou být uváděny na trh pod obchodní značkou, pro kterou byla v jedné nebo více zemích požadována nebo získána ochrana. První a druhý sloupec tabulky níže tyto obchodní značky neuvádějí. Odkazy na známé obchodní značky jsou pro informaci uvedeny ve třetím sloupci.

Legenda:

L

=

velkoplodá odrůda

SP

=

letní hruška, pro niž není vyžadována žádná minimální velikost.

Odrůda

Synonyma

Ochranné známky/obchodní názvy

Velikost

Abbé Fétel

Abate Fetel

 

L

Abugo o Siete en Boca

 

 

SP

Akςa

 

 

SP

Alka

 

 

L

Alsa

 

 

L

Alexandrine Douillard

 

 

L

Amfora

 

 

L

Angelys

 

Angys ®

L

Bambinella

 

 

SP

Bay 6474

 

Alessia ®

L

Bergamotten

 

 

SP

Beurré Alexandre Lucas

Lucas

 

L

Beurré Bosc

Bosc, Beurré d’Apremont, Empereur Alexandre, Kaiser Alexander

 

L

Beurré Clairgeau

 

 

L

Beurré d’Arenberg

Hardenpont

 

L

Beurré Giffard

 

 

SP

Beurré précoce Morettini

Morettini

 

SP

Blanca de Aranjuez

Agua de Aranjuez, Espadona, Blanquilla

 

SP

Bon Rouge

 

Victoria Blush

L

Cape Rose

 

Cheeky ®

L

Carusella

 

 

SP

Castell

Castell de Verano

 

SP

Celina

 

QTee ®

L

Cepuna

 

Migo ®

L

CH201

 

Fred ®

L

Colorée de Juillet

Bunte Juli

 

SP

Comice rouge

 

 

L

Concorde

 

 

L

Condoula

 

 

SP

Coscia

Ercolini

 

SP

Curé

Curato, Pastoren, Del cura de Ouro, Espadon de invierno, Bella de Berry, Lombardia de Rioja, Batall de Campana

 

L

D’Anjou

 

 

L

Deveci

 

 

L

Dita

 

 

L

D. Joaquina

Doyenné de Juillet

 

SP

Doyenné d’hiver

Winterdechant

 

L

Doyenné du Comice

Comice, Vereinsdechant

 

L

Dpp1

 

Flare ™, Cape Fire ®

L

Erika

 

 

L

Etrusca

 

 

SP

Falstaff

 

 

L

Flamingo

 

 

L

Forelle

 

Vermont Beauty

L

Général Leclerc

 

Amber Grace ™

L

Gentile

 

 

SP

Golden Russet Bosc

 

 

L

Gräfin Gepa

 

Saxonia ®, Early Desire ®

L

Grand Champion

 

 

L

H2-169

 

Ambrosia ®

L

Harovin Sundown

 

Cold Snap ®

L

Harrow Delight

 

 

L

Jeanne d’Arc

 

 

L

Joséphine

 

 

L

Kieffer

 

 

L

Klapa Mīlule

 

 

L

Leonardeta

Mosqueruela, Margallon, Colorada de Alcanadre, Leonarda de Magallon

 

SP

Lombacad

 

Cascade ®

L

Moscatella

 

 

SP

Mramornaja

 

 

L

Mustafabey

 

 

SP

Nojabrskaja

Novemberbirne

Xenia ®, Novembra ®

L

Packham’s Triumph

Williams d’Automne

 

L

Passe Crassane

Passa Crassana

 

L

PE2UNIBO

 

Early Giulia ®

L

PE3UNIBO

 

Debby Green ®

L

Perita de San Juan

 

 

SP

Pérola

 

 

SP

Pitmaston

Williams Duchesse

 

L

Précoce de Trévoux

Trévoux

 

SP

Président Drouard

 

 

L

Rode Doyenne van Doorn

 

Sweet Sensation ®,

Sweet Dored ®

L

Rosemarie

 

Sempre

L

Santa Maria

Santa Maria Morettini

 

L

Spadoncina

Agua de Verano, Agua de Agosto

 

SP

Suvenirs

 

 

L

Taylors Gold

 

 

L

Thimo

 

Saxonia ®,

Queens Forelle ™

L

Triomphe de Vienne

 

 

L

Uta

 

Dazzling Gold ®

L

Vasarine Sviestine

 

 

L

Williams Bon Chrétien

Bon Chrétien, Bartlett, Williams, Summer Bartlett

 

L

ČÁST 7: OBCHODNÍ NORMA PRO JAHODY

I.   DEFINICE PRODUKTU

Tato norma platí pro jahody odrůd (kultivarů) vypěstovaných z Fragaria L., určené k dodání spotřebiteli v čerstvém stavu, nevztahuje se na jahody určené k průmyslovému zpracování.

II.   USTANOVENÍ O JAKOSTI

Účelem normy je stanovit požadavky na jakost jahod po obalové úpravě a zabalení.

Ve fázích následujících po odeslání mohou však produkty z hlediska požadavků normy vykazovat:

mírnou ztrátu čerstvosti a mírné vadnutí,

u produktů zařazených do jiné jakosti než výběrové lehké poškození vyplývající z jejich vývoje a náchylnosti ke zkáze.

A.   Minimální požadavky

S výhradou zvláštních ustanovení pro jednotlivé jakosti a povolených odchylek musí být jahody všech jakostí: