ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 343

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 64
28. září2021


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1722 ze dne 18. června 2021, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366, pokud jde o regulační technické normy definující rámec pro spolupráci a výměnu informací mezi příslušnými orgány domovského a hostitelského členského státu v souvislosti s dohledem nad platebními institucemi a institucemi elektronických peněz poskytujícími přeshraniční platební služby ( 1 )

1

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

28.9.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 343/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/1722

ze dne 18. června 2021,

kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366, pokud jde o regulační technické normy definující rámec pro spolupráci a výměnu informací mezi příslušnými orgány domovského a hostitelského členského státu v souvislosti s dohledem nad platebními institucemi a institucemi elektronických peněz poskytujícími přeshraniční platební služby

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015 o platebních službách na vnitřním trhu, o změně směrnice 2002/65/ES, 2009/110/ES, 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 a o zrušení směrnice 2007/64/ES (1), a zejména na čl. 29 odst. 7 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s hlavou II směrnice (EU) 2015/2366 má rámec pro spolupráci a výměnu informací mezi příslušnými orgány domovského a hostitelského členského státu posílit spolupráci mezi příslušnými orgány a zajistit jednotný a účinný dohled nad platebními institucemi poskytujícími platební služby v jiných členských státech, a to tím, že stanoví způsob, prostředky a podrobnosti spolupráce, včetně rozsahu a způsobu zpracování vyměňovaných informací.

(2)

V zájmu usnadnění komunikace a výměny informací s příslušnými orgány v jiných členských státech by příslušné orgány měly určit jednotná kontaktní místa. Tato kontaktní místa by měly oznámit Evropskému orgánu pro bankovnictví (EBA) a příslušným orgánům v jiných členských státech, aby dané orgány věděly, komu by měly adresovat své žádosti a oznámení. Příslušné orgány by měly rovněž uvést jazyky, v nichž mohou přijímat korespondenci od příslušných orgánů v jiných členských státech.

(3)

Aby byla zajištěna jednotná a účinná spolupráce, měly by být zavedeny a příslušným orgánům zpřístupněny standardizované formuláře, jež usnadní vzájemnou komunikaci při požadování a oznamování informací. Tyto standardní formuláře by měly být dostatečně přizpůsobitelné, aby příslušným orgánům umožnily na požádání a z vlastního podnětu předkládat příslušná vysvětlení a informace, které považují za zásadní. Aby se zabránilo nepřiměřeným prodlevám, pokud jde o žádost, výměnu a oznamování informací mezi příslušnými orgány, je žádoucí zavést lhůty.

(4)

Pokud příslušné orgány hostitelských členských států vyžadují, aby jim platební instituce nacházející se na jejich území pravidelně podávaly zprávy o prováděných činnostech, měly by těmto platebním institucím, jejichž sídlo nebo ústředí se nachází v jiném členském státě, sdělit jazyk pro podávání zpráv a případné elektronické prostředky, jimiž lze zprávy předkládat. Aby mohl orgán EBA plnit svůj mandát a přispívat ke spolupráci a sbližování v oblasti dohledu, jak je stanoveno v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 (2), a pro účely jednotného uplatňování směrnice (EU) 2015/2366 by hostitelské příslušné orgány měly informovat orgán EBA o svém rozhodnutí, že požadují, aby jim platební instituce, které mají pobočky nebo zástupce na jejich území, pravidelně podávaly zprávy.

(5)

Obsah a formát zpráv, které mají platební instituce, jež mají pobočky nebo zástupce na území hostitelských příslušných orgánů, těmto orgánům předkládat, by měly zajistit srovnatelnost a pokud možno i předvídatelnost oznamovaných údajů.

(6)

Měl by být stanoven zvláštní postup pro účely posílené spolupráce, má-li příslušný orgán domovského členského státu v úmyslu provést kontrolu na místě u zástupce nebo pobočky platební instituce nacházejících se na území jiného členského státu. Příslušný orgán hostitelského členského státu by rovněž měl mít možnost požádat příslušný orgán domovského členského státu, aby provedl kontrolu na místě v ústředí platební instituce nacházejícím se v domovském členském státě. Za účelem koordinace jednotlivých fází kontrol na místě by spolu příslušné orgány domovského a hostitelského členského státu měly průběžně komunikovat.

(7)

V souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/110/ES (3) jsou instituce elektronických peněz vedle vydávání elektronických peněz oprávněny také poskytovat platební služby. Kromě toho se v souladu s čl. 3 odst. 1 uvedené směrnice na instituce elektronických peněz použijí obdobně postupy dohledu nad platebními institucemi vykonávajícími právo usazování a volného pohybu služeb, včetně pravidelného podávání zpráv, které se od platebních institucí vyžadují. Podle čl. 3 odst. 4 směrnice 2009/110/ES rovněž platí, že ustanovení o dohledu nad platebními institucemi vykonávajícími právo usazování a volného pohybu služeb se obdobně vztahují na instituce elektronických peněz distribuující elektronické peníze v jiném členském státě prostřednictvím fyzických nebo právnických osob, které jednají jejich jménem, s výjimkou určení ústředních kontaktních míst v souladu s čl. 29 odst. 4 směrnice (EU) 2015/2366. Ustanovení čl. 3 odst. 5 směrnice 2009/110/ES stanoví, že instituce elektronických peněz nesmějí vydávat elektronické peníze prostřednictvím zástupců, avšak mohou prostřednictvím zástupců poskytovat platební služby, jsou-li splněny podmínky stanovené v článku 19 směrnice (EU) 2015/2366. Přeshraniční spolupráce mezi příslušnými orgány v souvislosti s institucemi elektronických peněz, které mají pobočky, zástupce nebo distributory na území hostitelského členského státu, by měla být usnadněna, pokud jde o obsah a formát zpráv, jež mají být podávány. Informace pro účely sledování souladu s vnitrostátními právními předpisy provádějícími ustanovení hlav III a IV směrnice (EU) 2015/2366 by však měly předkládat pouze instituce elektronických peněz poskytující platební služby prostřednictvím poboček nebo zástupců usazených v hostitelských členských státech.

(8)

Toto nařízení vychází z návrhů regulačních technických norem, které Komisi předložil orgán EBA.

(9)

Orgán EBA o návrzích regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, uskutečnil otevřené veřejné konzultace, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v bankovnictví zřízenou podle článku 37 nařízení (EU) č. 1093/2010,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.   Toto nařízení stanoví rámec pro spolupráci a výměnu informací mezi příslušnými orgány domovského a hostitelského členského státu v souladu s hlavou II směrnice (EU) 2015/2366, a pokud je činnost v oblasti platebních služeb vykonávána na základě práva usazování, též rámec pro sledování souladu s vnitrostátními právními předpisy provádějícími ustanovení hlav III a IV uvedené směrnice.

2.   Toto nařízení stanoví rovněž prostředky a podrobnosti pravidelného podávání zpráv, které příslušné orgány hostitelských členských států vyžadují od platebních institucí, jež mají na jejich území zástupce nebo pobočky, ohledně činností v oblasti platebních služeb vykonávaných na jejich území, včetně četnosti těchto zpráv, v souladu s čl. 29 odst. 2 prvním pododstavcem směrnice (EU) 2015/2366.

3.   Toto nařízení se rovněž použije obdobně na rámec pro spolupráci a výměnu informací mezi příslušnými orgány domovského a hostitelského členského státu, pokud jde o výkon práva usazování nebo volného pohybu služeb institucemi elektronických peněz v souladu s článkem 111 směrnice (EU) 2015/2366, včetně prostředků a podrobností pravidelného podávání zpráv, které příslušné orgány hostitelských členských států vyžadují od institucí elektronických peněz, jež mají na jejich území zástupce, pobočky nebo distributory, ohledně činností v oblasti platebních služeb a elektronických peněz vykonávaných na jejich území, včetně četnosti těchto zpráv, v souladu s čl. 29 odst. 2 prvním pododstavcem směrnice (EU) 2015/2366.

Článek 2

Jednotná kontaktní místa

1.   Příslušné orgány určí jednotné kontaktní místo pro přijímání a předávání žádostí o spolupráci a výměnu informací v souladu s článkem 4. Jednotným kontaktním místem je vyhrazená e-mailová schránka.

2.   Každý příslušný orgán zpřístupní informace o jednotném kontaktním místě uvedeném v odstavci 1 ostatním příslušným orgánům a Evropskému orgánu pro bankovnictví (EBA).

3.   Na základě informací obdržených příslušnými orgány vede EBA seznam jednotných kontaktních míst uvedených v odstavci 1 a tento seznam příslušným orgánům zpřístupní.

4.   Příslušné orgány oznamují orgánu EBA aktualizace informací o jednotných kontaktních místech uvedených v odstavci 1 a za platnost informací poskytnutých orgánu EBA nesou výlučnou odpovědnost.

Článek 3

Obecné požadavky

1.   Žádosti o informace a odpovědi vyměňované mezi příslušnými orgány v souladu s tímto nařízením se podávají písemně v jazyce obvyklém v oblasti financí nebo v jakémkoli jazyce Unie, který příslušné orgány domovského a hostitelského členského státu akceptují.

Žádosti a odpovědi se předávají zabezpečeným způsobem elektronickými prostředky, jestliže příslušné orgány domovského a hostitelského členského státu tyto prostředky přijímají.

2.   Má-li dožadující orgán objektivní důvody ospravedlňující naléhavost žádosti, může podat svou žádost též ústně či jinými prostředky, než které jsou uvedeny v odstavci 1. Každá žádost o spolupráci nebo výměnu informací podaná ústně musí být následně písemně potvrzena v souladu s odstavcem 1, pokud se dotčené příslušné orgány nedohodnou jinak.

3.   Každý příslušný orgán oznámí orgánu EBA, které jazyky akceptuje v souladu s odstavcem 1. EBA zahrne tyto informace pro každý příslušný orgán do seznamu jednotných kontaktních míst uvedeného v čl. 2 odst. 2.

Článek 4

Podání žádosti o spolupráci nebo výměnu informací

Žádosti o spolupráci nebo výměnu informací s příslušným orgánem v jiném členském státě se podávají jednotnému kontaktnímu místu dožádaného orgánu prostřednictvím formuláře uvedeného v příloze I. Žádající orgán může k žádosti připojit jakýkoli dokument nebo jiný materiál, který považuje k podložení žádosti za nezbytný.

Článek 5

Odpověď na žádost o spolupráci nebo výměnu informací

1.   Nejpozději dvacet pracovních dnů po obdržení žádosti o spolupráci nebo výměnu informací poskytne dožádaný orgán tyto informace:

a)

veškeré relevantní informace určené žádajícím orgánem;

b)

veškeré podstatné informace z vlastního podnětu.

Informace se poskytují na formuláři uvedeném v příloze II. Předkládají se jednotnému kontaktnímu místu žádajícího orgánu.

2.   Dožádaný orgán informuje žádající orgán o jakémkoli vysvětlení, které v souvislosti s obdrženou žádostí požaduje.

3.   Pokud z důvodu složitosti žádosti nebo množství požadovaných informací není dožádaný orgán schopen dodržet lhůtu stanovenou v odstavci 1, neprodleně sdělí žádajícímu orgánu oprávněné důvody, které jsou příčinou zpoždění, a odhadované datum odpovědi.

4.   Není-li podle odstavce 3 dožádaný orgán schopen poskytnout všechny požadované informace ve lhůtě stanovené v odstavci 1, poskytne v této lhůtě informace, které má k dispozici. Za tímto účelem použije formulář uvedený v příloze II.

5.   Dožádaný orgán poskytne chybějící informace, jakmile je má k dispozici. Dožádaný orgán může poskytnout tyto informace jakýmkoli způsobem, a to i ústně, jestliže se tak zajistí, aby mohla být účelně přijata veškerá nezbytná opatření.

6.   Pokud byl v souvislosti s žádostí o spolupráci nebo výměnu informací zahájen postup pro urovnání sporu mezi příslušnými orgány různých členských států v souladu s článkem 27 směrnice (EU) 2015/2366, odstavce 1 až 4 tohoto článku se nepoužijí až do vyřešení sporu v rámci postupu podle článku 19 nařízení (EU) č. 1093/2010.

Článek 6

Oznámení záměru provést kontrolu na místě v hostitelském členském státě

Pokud má příslušný orgán domovského členského státu v úmyslu provést kontrolu na místě u zástupce nebo pobočky platební instituce nacházejících se na území jiného členského státu, uvědomí o tom příslušný orgán hostitelského členského státu prostřednictvím formuláře v příloze III.

Článek 7

Postup pro žádost o provedení kontroly na místě

1.   Pokud má příslušný orgán domovského členského státu v úmyslu delegovat na příslušný orgán hostitelského členského státu provedení kontroly na místě u zástupce nebo pobočky platební instituce nacházejících se na území hostitelského členského státu, zašle příslušnému orgánu hostitelského členského státu žádost s odůvodněním. Příslušný orgán domovského členského státu může požádat příslušný orgán hostitelského členského státu o společné provedení kontroly.

2.   Pokud z důvodu složitosti žádosti není příslušný orgán hostitelského členského státu schopen žádosti vyhovět, neprodleně o tom uvědomí příslušný orgán domovského členského státu a uvede oprávněné důvody, které mu ve vyhovění žádosti brání.

3.   Za účelem koordinace jednotlivých fází kontrol na místě spolu příslušné orgány domovského a hostitelského členského státu průběžně komunikují a předem se dohodnou na těchto bodech:

a)

předmět a rozsah kontroly;

b)

program dohledu, který stanoví různé oblasti, na něž se kontrola zaměří;

c)

přidělení zdrojů a pracovníků;

d)

lhůty pro dokončení kontroly;

e)

odpovědnost za případná donucovací opatření a za sledování provádění případného plánu zmírňování rizik, který je v návaznosti na kontrolu považován za nezbytný.

4.   Příslušný orgán domovského členského státu podá žádost v souladu s článkem 4 a dožádaný orgán odpoví v souladu s článkem 5.

5.   Příslušný orgán hostitelského členského státu může za účelem zajištění jednotného a účinného dohledu nad platebními institucemi poskytujícími přeshraniční platební služby požádat příslušný orgán domovského členského státu, aby provedl kontrolu na místě v ústředí platební instituce, jejíž ústředí se nachází v domovském členském státě a která poskytuje platební služby v hostitelském členském státě, přičemž uvede důvody své žádosti.

6.   Příslušný orgán hostitelského členského státu podává žádosti podle odstavce 5 v souladu s článkem 4.

7.   Pokud byl v souvislosti s žádostí o provedení kontroly na místě zahájen postup pro urovnání sporu mezi příslušnými orgány různých členských států v souladu s článkem 27 směrnice (EU) 2015/2366, odstavce 1 až 4 tohoto článku se nepoužijí až do vyřešení sporu v rámci postupu podle článku 19 nařízení (EU) č. 1093/2010.

Článek 8

Oznámení v případě porušení nebo podezření na porušení právních předpisů

1.   Příslušné orgány domovského a hostitelského členského státu poté, co se dozví o jakémkoli porušení nebo podezření na porušení právních předpisů ze strany zástupce nebo pobočky platební instituce nebo o porušení, k němuž došlo při výkonu volného pohybu služeb, se neprodleně vzájemně informují v souladu s článkem 4.

2.   Oznamující příslušný orgán poskytne vyrozuměnému příslušnému orgánu veškeré nezbytné informace týkající se porušení nebo podezření na porušení podle odstavce 1, které zahrnují:

a)

druh porušení předpisů;

b)

opatření přijatá příslušným orgánem, jako jsou preventivní opatření vůči platební instituci, sankce nebo odnětí povolení.

Oznamující příslušný orgán může vyrozuměnému příslušnému orgánu poskytnout jakékoli další informace, které pro vyrozuměný příslušný orgán považuje za relevantní.

3.   Vyrozuměný příslušný orgán může požádat oznamující příslušný orgán o další informace, které považuje za relevantní pro přijetí rozhodnutí o vhodném opatření.

4.   Příslušné orgány se v tomto ohledu vzájemně informují prostřednictvím formuláře uvedeného v příloze IV. Oznamující orgán může k oznámení připojit jakýkoli dokument nebo jiný podpůrný materiál, který považuje za relevantní.

5.   Pokud se oznamující příslušný orgán domnívá, že by informace měly být zaslány bezodkladně, může je nejprve oznámit druhému příslušnému orgánu ústně za předpokladu, že jsou následně předány písemně elektronickými prostředky, pokud se příslušné orgány nedohodnou jinak.

Článek 9

Podávání zpráv pro informační nebo statistické účely a sledování souladu s vnitrostátními právními předpisy provádějícími ustanovení hlav III a IV směrnice (EU) 2015/2366

1.   Pokud příslušné orgány hostitelských členských států vyžadují, aby platební instituce, jež mají sídlo nebo ústředí v jiném členském státě a pobočky nebo zástupce v hostitelském členském státě, pravidelně podávaly zprávy o své činnosti, oznámí tyto příslušné orgány platebním institucím, jakými elektronickými prostředky mohou zprávy podávat a v jakých jazycích.

2.   Příslušné orgány hostitelského členského státu informují orgán EBA o svém rozhodnutí požadovat, aby jim platební instituce, které mají pobočky nebo zástupce na jejich území, podávaly pravidelné zprávy.

Článek 10

Informace a údaje, které mají být podávány pro informační nebo statistické účely

1.   Vyžaduje-li se pravidelné podávání zpráv podle článku 9 pro informační nebo statistické účely, obsahují zprávy tyto informace:

a)

název, adresa a v příslušných případech číslo povolení a jedinečné identifikační číslo platební instituce v domovském členském státě v souladu s formulářem uvedeným v příloze V;

b)

identifikace a kontaktní údaje osoby odpovědné za podání zprávy;

c)

druh poskytovaných platebních služeb a v příslušných případech služeb elektronických peněz;

d)

počet provozoven považovaných za jedinou pobočku ve smyslu čl. 4 bodu 39 směrnice (EU) 2015/2366, jejich adresy a počet zaměstnanců;

e)

počet zástupců přijatých ve vykazovaném období a celkový počet zástupců v členění na počet zástupců působících na základě volného pohybu služeb a počet zástupců působících na základě práva usazování;

f)

v příslušných případech počet distributorů elektronických peněz přijatých ve vykazovaném období a celkový počet distributorů v členění na počet distributorů působících na základě volného pohybu služeb a počet distributorů působících na základě práva usazování;

g)

jména a adresy deseti největších zástupců a v příslušných případech deseti největších distributorů v hostitelském členském státě podle objemu transakcí;

h)

celkový objem transakcí provedených platební institucí ve vykazovaném období, v členění podle druhu platební služby, distribučního kanálu (pobočka, online, mobil, bankomat, telefon atd.) a zástupce/pobočky (musí být rovněž uveden objem transakcí přicházejících do hostitelského členského státu a z něj odcházejících);

i)

celková hodnota transakcí provedených platební institucí ve vykazovaném období v členění podle:

i)

druhů platebních služeb;

ii)

distribučních kanálů;

iii)

zástupců nebo poboček;

iv)

transakcí přicházejících do hostitelského členského státu a z něj odcházejících;

j)

v případě institucí elektronických peněz hodnota elektronických peněz distribuovaných a zpětně vyměněných v hostitelském členském státě;

k)

počet platebních účtů, které byly otevřeny nebo k nimž byl realizován přístup v hostitelském členském státě ve vykazovaném období, včetně účtů, na nichž jsou uchovávány elektronické peníze, a celkový počet platebních účtů provozovaných nebo vedených v hostitelském členském státě;

l)

počet karetních platebních prostředků vydaných v hostitelském členském státě během vykazovaného období, v členění podle druhů karetních platebních prostředků a s uvedením počtu karetních platebních prostředků v oběhu vydaných v hostitelském členském státě;

m)

v příslušných případech počet bankomatů provozovaných nebo spravovaných platební institucí v hostitelském členském státě a výběry hotovosti z platebních účtů a vklady hotovosti na platební účty prostřednictvím bankomatů provozovaných nebo spravovaných platební institucí v hostitelském členském státě;

n)

počet zákazníků (rámcové smlouvy) a uživatelů platebních služeb (jednorázové platební transakce) v hostitelském členském státě registrovaných ve vykazovaném období a celkový počet na konci období;

o)

souhrnný počet stížností týkajících se práv a povinností podle hlav III a IV směrnice (EU) 2015/2366 a stížností zákazníků souvisejících s bezpečností obdržených od uživatelů platebních služeb v hostitelském členském státě ve vykazovaném období;

p)

objem podvodných platebních transakcí a hrubá hodnota podvodných platebních transakcí, k nimž došlo v hostitelském členském státě během vykazovaného období, a

q)

počet oznámení o podezřelých transakcích zaslaných finanční zpravodajské jednotce hostitelského členského státu.

2.   Platební instituce vykazují hodnoty v měně hostitelského členského státu a pro vyžadovaný přepočet měn používají průměrný referenční směnný kurz Evropské centrální banky pro příslušné vykazované období.

3.   Platební instituce oznamují tyto informace příslušnému orgánu hostitelského členského státu prostřednictvím formuláře uvedeného v příloze V. Platební instituce podávají tyto informace každoročně za kalendářní rok do dvou měsíců po skončení každého kalendářního roku.

Článek 11

Podávání dodatečných informací a údajů pro účely sledování souladu s vnitrostátními právními předpisy provádějícími ustanovení hlav III a IV směrnice (EU) 2015/2366

1.   Pokud příslušný orgán hostitelského členského státu vyžaduje pravidelné podávání zpráv pro účely sledování souladu s vnitrostátními právními předpisy, kterými se provádějí ustanovení hlav III a IV směrnice (EU) 2015/2366, zahrnou všechny platební instituce poskytující na jeho území platební služby prostřednictvím poboček nebo zástupců na základě práva usazování do svých zpráv veškeré informace uvedené v článku 10 a tyto informace:

a)

jméno a kontaktní údaje osoby nebo osob odpovědných za činnost platební instituce a v příslušných případech, pokud se liší, také osoby odpovídající za dodržování souladu v hostitelském členském státě;

b)

v příslušných případech název a kontaktní údaje ústředního kontaktního místa v souladu s čl. 29 odst. 4 směrnice (EU) 2015/2366;

c)

počet stížností uživatelů platebních služeb v hostitelském členském státě, které se týkají práv a povinností podle hlav III a IV směrnice (EU) 2015/2366, a stížností zákazníků souvisejících s bezpečností obdržených ve vykazovaném období, s uvedením počtu vyřešených a nevyřešených stížností a počtu stížností, na něž se odpovědělo, a stížností, na něž se neodpovědělo, a to v členění podle zástupce nebo pobočky;

d)

stručný popis postupu zavedeného pro vyřizování stížností zákazníků a následná opatření;

e)

změny rámcových smluv ve vykazovaném období;

f)

počet závažných provozních a bezpečnostních incidentů, které postihly uživatele platebních služeb v hostitelském členském státě během vykazovaného období;

g)

souhrnný počet žádostí o vrácení částek za neautorizované nebo nesprávně provedené platební transakce obdržených od uživatelů platebních služeb ve vykazovaném období a v příslušných případech souhrnný počet žádostí o náhradu škody vyplývající z jednoho nebo více závazků uvedených v čl. 5 odst. 2 a 3 směrnice (EU) 2015/2366 obdržených od uživatelů platebních služeb a poskytovatelů platebních služeb, kteří vedou účet, ve vykazovaném období, s uvedením počtu transakcí, u nichž byly peněžní prostředky vráceny na platební účet, a počtu transakcí, u nichž peněžní prostředky vráceny nebyly;

h)

celková hodnota peněžních prostředků vrácených uživatelům platebních služeb ve vykazovaném období v členění na neautorizované a nesprávně provedené platební transakce a v příslušných případech celková hodnota peněžních prostředků vrácených uživatelům platebních služeb a poskytovatelům platebních služeb, kteří vedou účet, za škody vyplývající ze závazků uvedených v čl. 5 odst. 2 a 3 směrnice (EU) 2015/2366 v členění na neautorizované a nesprávně provedené platební transakce, na neoprávněný a podvodný přístup k informacím o platebním účtu a na neoprávněné a podvodné použití těchto informací;

i)

stručný popis obchodního modelu platební instituce se zaměřením na způsob poskytování platebních služeb v hostitelském členském státě.

2.   Platební instituce vykazují hodnoty v měně hostitelského členského státu a pro vyžadovaný přepočet měn používají průměrný referenční směnný kurz Evropské centrální banky pro příslušné vykazované období.

3.   Platební instituce podávají informace uvedené v odstavci 1 příslušnému orgánu hostitelského členského státu na formuláři stanoveném v příloze VI. Platební instituce podávají tyto informace každoročně za kalendářní rok do dvou měsíců po skončení každého kalendářního roku.

Článek 12

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. června 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 337, 23.12.2015, s. 35.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/110/ES ze dne 16. září 2009 o přístupu k činnosti institucí elektronických peněz, o jejím výkonu a o obezřetnostním dohledu nad touto činností, o změně směrnic 2005/60/ES a 2006/48/ES a o zrušení směrnice 2000/46/ES (Úř. věst. L 267, 10.10.2009, s. 7).


PŘÍLOHA I

Žádost o spolupráci nebo výměnu informací

Referenční číslo:

ODESÍLATEL:

Datum:

PŘÍJEMCE:

 

 

Členský stát:

Členský stát:

 

 

Příslušný orgán:

Příslušný orgán:

 

 

Adresa:

Adresa:

 

 

 

 

Jméno:

Jméno:

 

 

Telefon:

Telefon:

 

 

E-mail:

E-mail:

 

 

Vážená paní/Vážený pane [jméno],

v souladu s článkem 29 směrnice (EU) 2015/2366 o platebních službách na vnitřním trhu Vás žádáme o součinnost v níže uvedené záležitosti.

Byli bychom Vám vděčni za odpověď do [uveďte orientační datum odpovědi]. Nebude-li to možné, sdělte nám prosím Vámi odhadované datum odpovědi.

Druh žádosti

Zaškrtněte příslušné políčko (políčka):

Poskytnutí informací

Kontrola na místě

Delegování výkonu kontroly

Jiné – upřesněte níže

Uveďte prosím hlavní důvody žádosti:

Podrobně popište, jaké informace požadujete:

Uveďte případně další informace, které by mohly být relevantní a mohly by dotčenému orgánu pomoci poskytnout rychlou odpověď:

Je-li žádost naléhavá, vysvětlete, jaký to má důvod a proč je lhůta krátká:

Uveďte informace o důvěrnosti údajů a upřesněte, jak hodláte poskytnuté informace použít:

S pozdravem

[podpis]


PŘÍLOHA II

Odpověď na žádost o spolupráci nebo výměnu informací

Referenční číslo:

ODESÍLATEL:

Datum:

PŘÍJEMCE:

 

 

Členský stát:

Členský stát:

 

 

Příslušný orgán:

Příslušný orgán:

 

 

Adresa:

Adresa:

 

 

 

 

Jméno:

Jméno:

 

 

Telefon:

Telefon:

 

 

E-mail:

E-mail:

 

 

Vážená paní/Vážený pane [jméno],

níže uvádíme informace shromážděné na Vaši žádost [referenční číslo].

[Poskytněte veškeré informace potřebné k vyhovění žádosti a usnadnění spolupráce nebo výměny informací]

[Pokud jste nebyli schopni poskytnout všechny požadované informace a/nebo dodržet lhůtu pro odpověď, vysvětlete důvody a uveďte odhad data, do kterého můžete odpovědět.]

[Pokuste se v zájmu usnadnění spolupráce a výměny informací pro účely této žádosti poskytnout veškeré další důležité informace]

[Uveďte informace o důvěrnosti údajů a upřesněte, jak hodláte poskytnuté informace použít]

S pozdravem

[podpis]


PŘÍLOHA III

Oznámení záměru provést kontrolu na místě v hostitelském členském státě

Referenční číslo:

ODESÍLATEL:

Datum:

PŘÍJEMCE:

 

 

Členský stát:

Členský stát:

 

 

Příslušný orgán:

Příslušný orgán:

 

 

Adresa:

Adresa:

 

 

 

 

Jméno:

Jméno:

 

 

Telefon:

Telefon:

 

 

E-mail:

E-mail:

 

 

Vážená paní/Vážený pane [jméno],

v souladu s článkem 29 směrnice (EU) 2015/2366 o platebních službách na vnitřním trhu Vám oznamujeme, že máme v úmyslu provést níže specifikovanou kontrolu na místě ve Vaší zemi.

Informace o platební instituci, která má být kontrolována:

Informace o rozsahu a plánu kontroly na místě (pokud možno):

Plánovaná data kontroly na místě:

S pozdravem

[podpis]


PŘÍLOHA IV

Oznámení v případě porušení nebo podezření na porušení právních předpisů

Referenční číslo:

ODESÍLATEL:

Datum:

PŘÍJEMCE:

 

 

Členský stát:

Členský stát:

 

 

Příslušný orgán:

Příslušný orgán:

 

 

Adresa:

Adresa:

 

 

 

 

Jméno:

Jméno:

 

 

Telefon:

Telefon:

 

 

E-mail:

E-mail:

 

 

Vážená paní/Vážený pane [jméno],

v souladu s článkem 29 směrnice (EU) 2015/2366 o platebních službách na vnitřním trhu Vám sdělujeme informace týkající se [porušení/podezření na porušení právních předpisů].

[Uveďte všechny nezbytné informace o porušení/podezření na porušení právních předpisů, které musí zahrnovat druh porušení a veškerá opatření přijatá vaším příslušným orgánem, včetně preventivních opatření nebo sankcí]

[Uveďte jakékoli další informace o porušení/podezření na porušení právních předpisů, které by mohly být relevantní a přínosné pro vyrozuměný příslušný orgán]

[Uveďte informace o důvěrnosti údajů a o tom, jak by mohly být poskytnuté informace použity]

S pozdravem

[podpis]


PŘÍLOHA V

Formulář pro oznamování údajů pro informační a statistické účely

Platební instituce s ústředím v členském státě poskytující platební služby v jiném členském státě prostřednictvím zástupců nebo poboček nebo instituce elektronických peněz poskytující služby prostřednictvím zástupců, poboček nebo distributorů musí v případě, že to hostitelský příslušný orgán požaduje pro účely pravidelného zjišťování informací o činnostech prováděných na jeho území, poskytnout níže uvedené údaje.

Tabulka 1. Obecné informace o platební instituci/instituci elektronických peněz

1.

Název platební instituce/instituce elektronických peněz

 

2.

Druh instituce

☐ Platební instituce

☐ Instituce elektronických peněz

3.

Adresa ústředí platební instituce/instituce elektronických peněz

 

4.

Jedinečné identifikační číslo platební instituce/instituce elektronických peněz ve formátu domovského členského státu (přichází-li v úvahu)

 

5.

Identifikační kód právnické osoby (LEI) platební instituce/instituce elektronických peněz (je-li k dispozici)

 

6.

Číslo povolení platební instituce/instituce elektronických peněz v domovském členském státě (přichází-li v úvahu)

 

7.

Kontaktní osoba v platební instituci/instituci elektronických peněz (jsou-li k dispozici, uveďte kontaktní údaje jmenované kontaktní osoby v hostitelském členském státě)

Jméno:

Funkce:

E-mail:

Telefon:

8.

Poskytované platební služby

☐ Služby umožňující vložení hotovosti na platební účet, jakož i veškeré operace nutné pro vedení platebního účtu

☐ Služby umožňující výběry hotovosti z platebního účtu, jakož i veškeré operace nutné pro vedení platebního účtu

Provádění platebních transakcí, včetně převodu peněžních prostředků, na platebním účtu vedeném u poskytovatele platebních služeb uživatele nebo u jiného poskytovatele platebních služeb:

provádění inkasa, včetně jednorázového inkasa ☐

provádění platebních transakcí prostřednictvím platební karty nebo podobného prostředku ☐

provádění úhrad, včetně trvalých příkazů ☐

Provádění platebních transakcí, u nichž se peněžní prostředky čerpají z úvěru pro uživatele platebních služeb:

provádění inkasa, včetně jednorázového inkasa ☐

provádění platebních transakcí prostřednictvím platební karty nebo podobného prostředku ☐

provádění úhrad, včetně trvalých příkazů ☐

Včetně poskytování úvěru v souladu s čl. 18 odst. 4 směrnice (EU) 2015/2366? ☐ ano ☐ ne

☐ Vydávání platebních prostředků

☐ Akceptace platebních transakcí

Včetně poskytování úvěru v souladu s čl. 18 odst. 4 směrnice (EU) 2015/2366? ☐ ano ☐ ne

☐ Poukazování peněz

☐ Služby iniciování platby

☐ Služby informování o účtu

9.

Poskytované služby elektronických peněz (vztahuje se jen na instituce elektronických peněz)

☐ Distribuce elektronických peněz

☐ Zpětná výměna elektronických peněz

10.

Jméno a adresa 10 největších zástupců v hostitelském členském státě podle hodnoty transakcí

Zástupce 1

Zástupce 2

Zástupce 10

11.

Jméno a adresa 10 největších distributorů v hostitelském členském státě podle hodnoty distribuce/zpětné výměny elektronických peněz

Distributor 1

Distributor 2

Distributor 10


Tabulka 2. Pobočky

 

 

 

Počet

Celkový počet poboček a jejich adres (přichází-li v úvahu)

 

Celkový počet zaměstnanců poboček (přichází-li v úvahu)

 


Tabulka 3. Zástupci

 

 

 

 

Na základě volného pohybu služeb

Na základě práva usazování

Počet zástupců přijatých ve vykazovaném období

 

 

Celkový počet zástupců ke konci vykazovaného období

 

 


Tabulka 4. Zákazníci/uživatelé platebních služeb

 

 

 

 

Registrováno ve vykazovaném období

Ke konci vykazovaného období

Počet zákazníků (rámcové smlouvy)

 

 

Počet uživatelů platebních služeb (jednorázové platební transakce)

 

 


Tabulka 5. Karetní platební prostředky

 

 

 

Počet

 

Kreditní karty

Revolvingové kreditní karty

Debetní karty

Předplacené karty

Jiné (upřesněte)

Vydáno ve vykazovaném období

 

 

 

 

 

V oběhu ke konci období

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Kreditní karty

Revolvingové kreditní karty

Debetní karty

Předplacené karty

Jiné (upřesněte)

Hodnota karetních platebních transakcí provedených jejich prostřednictvím

 

 

 

 

 


Tabulka 6. Platební účty

 

 

 

Platební účty

Otevřené ve vykazovaném období

 

U nichž byl realizován přístup ve vykazovaném období

 

Celkový počet platebních účtů provozovaných/vedených v hostitelském členském státě

 

Celkový počet platebních účtů, u nichž byl realizován přístup v hostitelském členském státě

 


Tabulka 7. Bankomaty

 

 

 

 

Počet

Částka

Počet bankomatů provozovaných/spravovaných platební institucí

 

není relevantní

Výběry hotovosti

 

 

Vklady hotovosti na platební účty

 

 


Tabulka 8. Stížnosti

 

 

 

 

 

Zástupci (volný pohyb služeb)

Zástupci (právo usazování)

Pobočky

Souhrnný počet stížností obdržených od uživatelů platebních služeb ve vykazovaném období

 

 

 


Tabulka 9. Podvodné transakce celkem

 

 

 

 

Objem

Hrubá hodnota

Podvodné platební transakce celkem

 

 


Tabulka 10. Oznámení finanční zpravodajské jednotce hostitelského členského státu

 

 

 

Objem

Počet oznámení o podezřelých transakcích zaslaných finanční zpravodajské jednotce

 


Tabulka 11. Platební transakce přicházející do a odcházející z hostitelského členského státu

 

 

 

 

Objem

Hodnota

 

Zástupci (volný pohyb služeb)

Zástupci (právo usazování)

Pobočka

CELKEM

Zástupci (volný pohyb služeb)

Zástupci (právo usazování)

Pobočka

CELKEM

Platební služby uvedené v příloze I směrnice (EU) 2015/2366

Příchozí

Odchozí

Příchozí

Odchozí

Příchozí

Odchozí

Příchozí

Odchozí

Příchozí

Odchozí

Příchozí

Odchozí

Příchozí

Odchozí

Příchozí

Odchozí

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 (vydávání platebních prostředků)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 (akceptace platebních transakcí)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabulka 12. Země určení odchozích platebních transakcí (uveďte pouze země, které představují > 10 % celkové hodnoty)

 

 

 

 

 

Zástupci (právo usazování)

Zástupci (právo usazování)

Pobočka

Platební služby uvedené v příloze I směrnice (EU) 2015/2366

Země 1

Země 2

Země 1

Země 2

Země 1

Země 2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 (vydávání platebních prostředků)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 (akceptace platebních transakcí)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabulka 13. Země původu příchozích platebních transakcí (uveďte pouze země, které představují > 10 % celkové hodnoty)

 

 

 

 

 

Zástupci (právo usazování)

Zástupci (právo usazování)

Pobočka

Platební služby uvedené v příloze I směrnice (EU) 2015/2366

Země 1

Země 2

Země 1

Země 2

Země 1

Země 2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 (vydávání platebních prostředků)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 (akceptace platebních transakcí)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabulka 14. Platební transakce v členění podle distribučního kanálu

 

 

 

 

Objem

Hodnota

Platební služby uvedené v příloze I směrnice (EU) 2015/2366

Osobní

On-line

Mobil

Bankomat

Telefon

Jiné

Osobní

On-line

Mobil

Bankomat

Telefon

Jiné

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 (vydávání platebních prostředků)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 (akceptace platebních transakcí)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabulka 15. Služby elektronických peněz

 

 

 

Částka

Elektronické peníze distribuované během vykazovaného období v hostitelském členském státě

 

Elektronické peníze zpětně vyměněné během vykazovaného období v hostitelském členském státě

 


Tabulka 16. Distributoři elektronických peněz

 

 

 

 

Na základě volného pohybu služeb

Na základě práva usazování

Počet distributorů přijatých ve vykazovaném období

 

 

Celkový počet distributorů ke konci vykazovaného období

 

 


PŘÍLOHA VI

Formulář pro podávání údajů pro účely sledování souladu s vnitrostátními právními předpisy provádějícími ustanovení hlav III a IV směrnice (EU) 2015/2366

Platební instituce nebo instituce elektronických peněz, které mají ústředí v členském státě a poskytují platební služby v jiném členském státě prostřednictvím poboček nebo zástupců na základě práva usazování, musí v případě, že to hostitelské příslušné orgány požadují pro účely sledování souladu s vnitrostátními právními předpisy provádějícími ustanovení hlav III a IV směrnice (EU) 2015/2366, poskytnout níže uvedené dodatečné údaje.

Tabulka 1. Obecné informace o platební instituci/instituci elektronických peněz

1.

Osoba či osoby odpovědné za činnost platební instituce a/nebo v příslušných případech, pokud se liší, osoba odpovídající za dodržování souladu v hostitelském členském státě

a)

jméno zástupce

b)

adresa

c)

telefonní číslo

d)

e-mail

2.

Ústřední kontaktní místo, je-li určeno a/nebo požadováno v souladu s čl. 29 odst. 4 směrnice (EU) 2015/2366

a)

jméno zástupce

b)

adresa

c)

telefonní číslo

d)

e-mail

3.

Vyřizování stížností

Máte zaveden interní postup pro vyřizování stížností zákazníků a následná opatření?

☐ ano ☐ ne

Uveďte kontaktní údaje osoby nebo osob odpovědných za vyřizování stížností:

Jméno:

Adresa:

Telefon:

E-mail:

Je tento postup k dispozici v úředním jazyce hostitelského členského státu?

☐ ano ☐ ne

Pokud ne, uveďte jazyky, v nichž je postup pro vyřizování stížností zákazníků k dispozici.

Stručně popište svůj interní postup pro vyřizování stížností uživatelů platebních služeb v hostitelském členském státě (max. 300 slov).

4.

Obchodní model

Je tato zpráva první zprávou, která obsahuje stručný popis vašeho obchodního modelu?

☐ ano ☐ ne

Pokud ano, stručně popište svůj obchodní model a zaměřte se přitom na poskytované produkty a platební služby a na to, jak zaměstnáváte zástupce/distributory v hostitelském členském státě (max. 300 slov).

Pokud ne, provedli jste ve vykazovaném období nějaké významné změny svého obchodního modelu?

☐ ano ☐ ne

Pokud ano, stručně změny popište (max. 300 slov).


Tabulka 2. Podrobný rozpis stížností

 

 

 

 

Zástupci

Pobočky

 

Obdržené

Vyřešené

Nevyřešené

Nezodpovězené

Obdržené

Vyřešené

Nevyřešené

Nezodpovězené

Počet stížností týkajících se práv a povinností podle hlav III a IV směrnice (EU) 2015/2366 a bezpečnostních záležitostí obdržených od uživatelů platebních služeb ve vykazovaném období

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabulka 3. Žádosti o vrácení peněžních prostředků

 

 

 

 

Zástupci

Pobočky

 

Vráceno

Nevráceno

Vráceno

Nevráceno

Souhrnný počet žádostí o vrácení peněžních prostředků za neautorizované a/nebo nesprávně provedené platební transakce obdržených od uživatelů platebních služeb ve vykazovaném období

 

 

 

 


 

 

 

 

Uživatelé platebních služeb

Poskytovatelé platebních služeb, kteří vedou účet

 

Vráceno

Nevráceno

Vráceno

Nevráceno

Souhrnný počet obdržených žádostí o vrácení peněžních prostředků za ztráty vyplývající ze závazků uvedených v čl. 5 odst. 2 směrnice (EU) 2015/2366 ve vykazovaném období

 

 

 

 

Souhrnný počet obdržených žádostí o vrácení peněžních prostředků za ztráty vyplývající ze závazků uvedených v čl. 5 odst. 3 směrnice (EU) 2015/2366 ve vykazovaném období

 

 

 

 


Tabulka 4. Podrobný rozpis celkové hodnoty uskutečněných náhrad

 

 

 

 

Zástupci

Pobočky

 

Neautorizované

Nesprávně provedené

Neautorizované

Nesprávně provedené

Celková hodnota náhrad uživatelům platebních služeb za neautorizované a/nebo nesprávně provedené platební transakce ve vykazovaném období

 

 

 

 

Přichází-li v úvahu, celková hodnota náhrad uživatelům platebních služeb za ztráty vyplývající ze závazků uvedených v čl. 5 odst. 2 směrnice (EU) 2015/2366 ve vykazovaném období

 

 

 

 

Přichází-li v úvahu, celková hodnota náhrad poskytovatelům platebních služeb, kteří vedou účet, za ztráty vyplývající ze závazků uvedených v čl. 5 odst. 2 směrnice (EU) 2015/2366 ve vykazovaném období

 

 

 

 


 

 

 

 

Neoprávněný přístup k informacím o platebním účtu/neoprávněné použití těchto informací

Podvodný přístup k informacím o platebním účtu/podvodné použití těchto informací

Přichází-li v úvahu, celková hodnota náhrad uživatelům platebních služeb za ztráty vyplývající ze závazků uvedených v čl. 5 odst. 3 směrnice (EU) 2015/2366 ve vykazovaném období

 

 

Přichází-li v úvahu, celková hodnota náhrad poskytovatelům platebních služeb, kteří vedou účet, za ztráty vyplývající ze závazků uvedených v čl. 5 odst. 3 směrnice (EU) 2015/2366 ve vykazovaném období

 

 


Tabulka 5. Provozní a bezpečnostní incidenty

 

 

 

 

Zástupci

Pobočky

Počet závažných provozních a/nebo bezpečnostních incidentů ve vykazovaném období

 

 


Tabulka 6. Změny rámcových smluv ve vykazovaném období

Zaškrtněte políčko (políčka), pokud došlo ve vykazovaném období ke změně u uvedených podmínek rámcové smlouvy upravující platební účty, které provozujete

☐ Poplatky

☐ Úrokové sazby/směnné kurzy

☐ Práva uživatelů platebních služeb

☐ Povinnosti uživatelů platebních služeb

☐ Postup iniciování platby

Zaškrtněte políčko (políčka), pokud došlo ve vykazovaném období ke změně u uvedených podmínek rámcové smlouvy upravující vámi vydané kreditní karty

☐ Poplatky

☐ Úrokové sazby/směnné kurzy

☐ Výdajové limity

☐ Práva uživatelů platebních služeb

☐ Povinnosti uživatelů platebních služeb

☐ Postup iniciování platby

Zaškrtněte políčko (políčka), pokud došlo ve vykazovaném období ke změně u uvedených podmínek rámcové smlouvy upravující vámi vydané debetní karty

☐ Poplatky

☐ Směnné kurzy

☐ Výdajové limity

☐ Práva uživatelů platebních služeb

☐ Povinnosti uživatelů platebních služeb

☐ Postup iniciování platby

Zaškrtněte políčko (políčka), pokud došlo ve vykazovaném období ke změně u uvedených podmínek jiné rámcové smlouvy, jíž jste smluvní stranou (smlouvu specifikujte)

☐ Poplatky

☐ Úrokové sazby/směnné kurzy

☐ Výdajové limity

☐ Práva uživatelů platebních služeb

☐ Povinnosti uživatelů platebních služeb

☐ Postup iniciování platby