ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 325

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 64
15. září2021


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1473 ze dne 30. června 2021, kterým se opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2201, pokud jde o některá prováděcí pravidla pro ukončení rybolovu krevety severní v reálném čase ve Skagerraku

1

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1474 ze dne 14. září 2021, kterým se konečné antidumpingové clo uložené prováděcím nařízením (EU) 2015/2384 a prováděcím nařízením (EU) 2017/271 na dovoz některých hliníkových fólií pocházejících z Čínské lidové republiky rozšiřuje na dovoz některých hliníkových fólií zasílaných z Thajska, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Thajska či nikoli

6

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1475 ze dne 14. září 2021, kterým se konečné antidumpingové clo uložené prováděcím nařízením (EU) 2019/915 na dovoz některých hliníkových fólií v rolích pocházejících z Čínské lidové republiky rozšiřuje na dovoz některých hliníkových fólií v rolích zasílaných z Thajska, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Thajska či nikoli

24

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1476 ze dne 14. září 2021, kterým se za účelem usnadnění práva na volný pohyb v rámci Unie stanoví rovnocennost certifikátů týkajících se onemocnění COVID-19 vydaných Andorrou a certifikátů vydaných v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/953 ( 1 )

33

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1477 ze dne 14. září 2021, kterým se za účelem usnadnění práva na volný pohyb v rámci Unie stanoví rovnocennost certifikátů týkajících se onemocnění COVID-19 vydaných Albánskou republikou a certifikátů vydaných v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/953 ( 1 )

36

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1478 ze dne 14. září 2021, kterým se za účelem usnadnění práva na volný pohyb v rámci Unie stanoví rovnocennost certifikátů týkajících se onemocnění COVID-19 vydaných Faerskými ostrovy a certifikátů vydaných v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/953 ( 1 )

39

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1479 ze dne 14. září 2021, kterým se za účelem usnadnění práva na volný pohyb v rámci Unie stanoví rovnocennost certifikátů týkajících se onemocnění COVID-19 vydaných Monakem a certifikátů vydaných v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/953 ( 1 )

42

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1480 ze dne 14. září 2021, kterým se za účelem usnadnění práva na volný pohyb v rámci Unie stanoví rovnocennost certifikátů týkajících se onemocnění COVID-19 vydaných Panamskou republikou a certifikátů vydaných v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/953 ( 1 )

45

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1481 ze dne 14. září 2021, kterým se za účelem usnadnění práva na volný pohyb v rámci Unie stanoví rovnocennost certifikátů týkajících se onemocnění COVID-19 vydaných Marockým královstvím a certifikátů vydaných v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/953 ( 1 )

48

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1482 ze dne 14. září 2021, kterým se za účelem usnadnění práva na volný pohyb v rámci Unie stanoví rovnocennost certifikátů týkajících se onemocnění COVID-19 vydaných Státem Izrael a certifikátů vydaných v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/953 ( 1 )

51

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

15.9.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 325/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/1473

ze dne 30. června 2021,

kterým se opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2201, pokud jde o některá prováděcí pravidla pro ukončení rybolovu krevety severní v reálném čase ve Skagerraku

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1241 ze dne 20. června 2019 o zachování rybolovných zdrojů a ochraně mořských ekosystémů pomocí technických opatření, o změně nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1224/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 a (EU) 2019/1022 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 894/97, (ES) č. 850/98, (ES) č. 2549/2000, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 812/2004 a (ES) č. 2187/2005 (1), zejména na čl. 15 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2019/1241 stanoví zvláštní ustanovení týkající se technických opatření zavedených na regionální úrovni pro Severní moře, Skagerrak a Kattegat, která rovněž obsahují pravidla pro velikost ok, související podmínky a vedlejší úlovky.

(2)

Ve schváleném zápisu konzultací mezi Evropskou unií a Norskem ze dne 6. září 2018 (2) o technických opatřeních ve Skagerraku se stanoví postupy a metodika odběru vzorků za účelem přijetí ukončení rybolovu krevety severní (Pandalus borealis) („severní kreveta“) v reálném čase ve Skagerraku (dále jen „schválený zápis“).

(3)

Belgie, Dánsko, Německo, Francie, Nizozemsko a Švédsko (dále jen „Scheveningenská skupina“) mají přímý zájem na řízení rybolovu v Severním moři a dne 7. března 2019 předložily společné doporučení, kterým se provádějí opatření stanovená ve schváleném zápisu do práva Unie. Společné doporučení stanovuje ukončení rybolovu krevety severní v reálném čase za účelem ochrany nedospělých jedinců a vyjímá další lovná zařízení.

(4)

Na základě posouzení uvedeného společného doporučení Vědeckotechnickým a hospodářským výborem pro rybářství (VTHVR) (3) bylo přijato nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2201 ze dne 1. října 2019 (4).

(5)

Po vyhlášení uvedeného nařízení dotčené členské státy požádaly Komisi, aby opravila některé chyby, které brání správnému provádění uvedeného aktu v přenesené pravomoci.

(6)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2201 stanovuje definici pojmu „nedospělí jedinci krevety severní“ s cílem určit velikost ryb, jejichž počet v celkovém úlovku může vést k ukončení rybolovu v reálném čase. V zájmu právní jistoty a jasnosti by uvedené nařízení mělo pro stejný pojem používat stejný termín. Proto by se v celém aktu měl používat termín „nedospělí jedinci krevety severní“ namísto jakýchkoli jiných synonym, jako např. „krevety pod spouštěcí délkou“ nebo „podměrečná kreveta“.

(7)

Společné doporučení stanovilo strategii založenou na posouzení rizik s cílem určit oblasti a období, v nichž existuje riziko odlovu nedospělých jedinců krevety severní, kteří překračují prahovou úroveň. Vzhledem k tomu, že nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2201 chybně odkazovalo na spouštěcí úroveň úlovku ve výši 20 % podle hmotnosti ve srovnání s celkovým úlovkem krevety severní při jednom zátahu, mělo by místo toho odkazovat na 20 % podle počtu v porovnání s celkovým počtem úlovků ve vzorku, jak je stanoveno ve společném doporučení.

(8)

Nařízení (EU) 2019/1241 stanovuje jako minimální velikost ok pro lov krevety severní ve Skagerraku a Kattegatu 35 mm. Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2201 chybně uvádí 32 mm jako minimální velikost ok, což je minimální velikost ok pro lov krevety severní v Severním moři. Uvedené číslo by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(9)

Společné doporučení stanovilo možné uzavření v případě, že podíl nedospělých jedinců krevety severní přesáhne 40 %. Aby bylo v souladu s uvedeným společným doporučením, mělo by nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2201 odkazovat na dotčený procentní podíl v poměru k počtu ve vzorku, a nikoli k celkovému úlovku.

(10)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2201 uvedlo příslušný zvláštní program pro monitorování plavidel, která používají velikostně selektivní kombinovanou mřížku Nordmøre a vlečných sítí pro lov při dně vybavených selektivními lovnými zařízeními pouze v oblasti, která je předmětem ukončení rybolovu v reálném čase (uzavřená oblast). Uvedené nařízení by mělo být přizpůsobeno posouzení VTHVR, které dospělo k závěru, že plavidla vybavená takovým selektivním lovným zařízením mají podléhat příslušnému zvláštnímu monitorovacímu programu bez ohledu na oblast, ve které loví.

(11)

Společné doporučení a nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2201 chybně definovaly minimální velikost vzorku, na jehož základě se určí, zda se má rybolov ukončit v reálném čase, jako množství krevet 2 kg podle hmotnosti nebo 1 litr podle objemu. Členské státy proto požádaly, aby bylo nařízení opraveno v souladu se schváleným zápisem, který stanovuje, že minimální velikost vzorku je 1 kg podle hmotnosti nebo 2 litry podle objemu.

(12)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2201 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(13)

Vzhledem k tomu, že opatření stanovená v tomto nařízení mají přímý dopad na plánování období rybolovu rybářských plavidel Unie a související hospodářské činnosti, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost okamžitě po svém vyhlášení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2201 se mění takto:

1)

Článek 3 se nahrazuje tímto:

„Článek 3

Spouštěcí úroveň úlovku

Spouštěcí úroveň úlovku, která zahájí ukončení rybolovu v reálném čase podle tohoto nařízení, činí 20 % počtu nedospělých jedinců krevety severní v poměru k celkovému počtu krevety severní ve vzorku.“;

2)

V článku 4 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Zdrojem informací pro sledování spouštěcích úrovní úlovku jsou inspekce na moři prováděné příslušnými kontrolními orgány na rybářských plavidlech zaměřených na rybolov krevety severní (Pandalus borealis) pomocí vlečných sítí pro lov při dně s velikostí ok nejméně 35 mm.“;

3)

V článku 5 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Pokud činí podíl nedospělých jedinců krevety severní více než 40 % počtu tohoto druhu ve vzorku podle čl. 4 odst. 4, mohou kontrolní orgány doporučit ukončení rybolovu v reálném čase na základě jednoho vzorku.“;

4)

Článek 6 se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Na základě zpráv o odběru vzorků uvedených v čl. 4 odst. 4 může dotčený pobřežní členský stát zakázat rybolov krevety severní pomocí vlečných sítí pro lov při dně s velikostí ok nejméně 35 mm v oblasti vymezené v souladu s článkem 7 („uzavřená oblast“).“;

b)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Plavidla používající velikostně selektivní mřížku Nordmøre uvedenou v příloze III podléhají zvláštnímu monitorovacímu programu, který stanoví členské státy za účelem ověření podílu nedospělých jedinců krevety severní v celkovém úlovku tohoto druhu. Výsledky těchto programů se předají Komisi nejpozději šest měsíců ode dne zahájení programu a dvanáct měsíců poté.“;

5)

V článku 11 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Členské státy vlajky plavidel, která používají lovná zařízení uvedená v odstavci 1, zavedou zvláštní monitorovací program, aby ověřily, že úlovky nedosahují spouštěcí úrovně. Pokud úlovky dosáhnou spouštěcí úrovně, tato plavidla musí na zbývající část období uzavřenou oblast opustit. Výsledky těchto programů se předají Komisi nejpozději šest měsíců ode dne zahájení programu a následně každých dvanáct měsíců. Pokud výsledky těchto programů ukazují, že úlovky překračují spouštěcí úrovně, pak tato lovná zařízení nadále nejsou ze zákazu vyňata.“

6)

Přílohy se mění takto:

a)

Příloha I se mění v souladu s bodem 1 přílohy tohoto nařízení;

b)

Příloha II se mění v souladu s bodem 2 přílohy tohoto nařízení;

c)

Příloha III se mění v souladu s bodem 3 přílohy tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. června 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 198, 25.7.2019, s. 105.

(2)  https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/2018-sweden-norway-09-2018.pdf

(3)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2201 ze dne 1. října 2019, kterým se doplňuje nařízení (EU) 2019/1241 o prováděcí pravidla pro ukončení rybolovu krevety severní v reálném čase ve Skagerraku (Úř. věst. L 332, 23.12.2019, s. 3).


PŘÍLOHA

1.   

Příloha I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2201 se mění takto:

a)

V bodě 3 se písmena a) a b) nahrazují tímto:

„a)

Vzorek se odebírá takovým způsobem, který zohledňuje složení úlovku krevety severní při zátahu. Aby toho bylo dosaženo, musí při odběru vzorku pomáhat velitel plavidla nebo osoba, kterou určí.;

b)

Minimální velikost vzorku je 1 kg nebo 2 litry krevety severní.“;

b)

bod 4 se nahrazuje tímto:

„4.

Množství nedospělých jedinců krevety severní se vypočítá jako procentní podíl celkového počtu krevety severní ve vzorku.“

2.   

Příloha II nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2201 se nahrazuje tímto:

„Příloha II

UKONČENÍ RYBOLOVU V REÁLNÉM ČASE – ZPRÁVA O ODBĚRU VZORKŮ PRO POBŘEŽNÍ STÁT

Kreveta severní ve vztahu k nedospělým jedincům krevety severní  (*).

Údaje o inspekci/pozorování

Inspekční platforma

Jméno inspektora/pozorovatele

Jméno inspektora/pozorovatele

Datum a čas  (1) inspekce/pozorování

Místo  (2) inspekce/pozorování

 

 

 

 

 

Údaje o rybářském plavidle

Název

Volací značka

Registrační číslo

Stát vlajky

Druh lovného zařízení

Jednoduché/dvojité

Velikost ok v mm

 

 

 

 

 

 

Selektivní opatření

Mřížka (pro třídění krevet)

Mřížka, mm

Ostatní

 

Sběrný vak

Velikost ok ve sběrném vaku

 

 

 

 

 

 

Údaje o rybolovné operaci

Začátek

Datum a čas  (1)

Poloha  (2)

 

 

 

 

 

 

Konec

Datum a čas  (1)

Poloha  (2)

Trvání rybolovné operace  (3)

 

 

 

 

 

Údaje o úlovku

Odhadovaný celkový úlovek při zátahu (kg)

 

Odhadovaný úlovek krevety severní při zátahu (kg)

 

Velikost vzorku krevety severní (kg/litr)

 

Celkový počet jedinců krevety severní ve vzorku

 

Celkový počet nedospělých jedinců krevety severní ve vzorku

 

% nedospělých jedinců krevety severní (počet nedospělých jedinců krevety severní/celkový počet)

 

Poznámky a doplňující informace

Doplňující informace z jiných zdrojů, např. získané od velitele plavidla.

Inspektor Podpis

Není požadováno, pokud je vyplňováno elektronicky a předáno pobřežnímu státu elektronickou poštou.

3.   

Nadpis přílohy III nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2201 se nahrazuje tímto:

SELEKTIVNÍ MŘÍŽKA V RYBOLOVU KREVETY SEVERNÍ, KTERÁ MÁ BÝT POVOLENA V UZAVŘENÉ OBLASTI


(*)  Termín „nedospělí jedinci krevety severní“ definovaný v tomto nařízení odpovídá termínům „kreveta pod spouštěcí úrovní“, „kreveta pod spouštěcí velikostí“ a „kreveta pod spouštěcí velikostí při ukončení rybolovu v reálném čase“, jak jsou definovány v dohodnutém zápisu z konzultací mezi Evropskou unií a Norskem ze dne 6. září 2018.

(1)  dd/mm/rr hh mm (místní čas 24 hodin).

(2)  Např. 56°24′ s. š., 01°30′ v. d.

(3)  hh mm.


15.9.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 325/6


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1474

ze dne 14. září 2021,

kterým se konečné antidumpingové clo uložené prováděcím nařízením (EU) 2015/2384 a prováděcím nařízením (EU) 2017/271 na dovoz některých hliníkových fólií pocházejících z Čínské lidové republiky rozšiřuje na dovoz některých hliníkových fólií zasílaných z Thajska, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Thajska či nikoli

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (1) (dále jen „základní nařízení“), a zejména na článek 13 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

1.   POSTUP

1.1.   Předchozí šetření a stávající opatření

(1)

V březnu 2009 uložila Rada prováděcím nařízením (ES) č. 925/2009 (2) na základě antidumpingového šetření (dále jen „původní šetření“) konečné antidumpingové clo na dovoz některých hliníkových fólií (dále jen „role jumbo“) pocházejících mimo jiné z Čínské lidové republiky (dále jen „ČLR“). Opatření měla formu valorického cla v rozmezí od 6,4 % do 30,0 %.

(2)

V prosinci 2015 v návaznosti na přezkum před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 základního nařízení (dále jen „přezkumné šetření“) Evropská komise (dále jen „Komise“) prováděcím nařízením (EU) 2015/2384 (3) zachovala konečná opatření (dále jen „platná opatření“) na dovoz z ČLR.

(3)

V únoru 2017 Komise prováděcím nařízením (EU) 2017/271 (4) rozšířila platná opatření na dovoz některých mírně upravených hliníkových fólií z ČLR v návaznosti na šetření proti obcházení opatření podle čl. 13 odst. 3 základního nařízení (dále jen „předchozí šetření ohledně obcházení opatření“).

1.2.   Žádost

(4)

Komise obdržela žádost podle čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 základního nařízení, aby prošetřila možné obcházení antidumpingových opatření uložených na dovoz hliníkových fólií pocházejících z ČLR dovozem zasílaným z Thajska bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Thajska či nikoli, a zavedla celní evidenci tohoto dovozu.

(5)

Žádost byla podána dne 9. listopadu 2020. Žadatel požádal o zachování anonymity jak ve fázi žádosti, tak po dobu šetření. Žadatel svou žádost řádně odůvodnil a Komise jí vyhověla, neboť měla za to, že existují dostatečné důvody pro zachování utajení jeho totožnosti.

(6)

Žádost obsahovala dostatečné důkazy o změně obchodních toků týkajících se vývozu z ČLR a Thajska do Unie, k níž došlo po uložení opatření týkajících se rolí jumbo. Tato změna zřejmě vyplynula ze zasílání rolí jumbo přes Thajsko do Unie po provedení montáže v Thajsku. Žádost také obsahovala dostatečné důkazy o tom, že tato montáž znamená obcházení, jelikož hodnota čínských dílů činila více než 60 % celkové hodnoty montovaného výrobku a hodnota přidaná během montáže činila méně než 25 % celkových výrobních nákladů.

(7)

Žádost dále obsahovala dostatečné důkazy o tom, že výše popsaná praxe narušuje nápravný účinek stávajících antidumpingových opatření, pokud jde o množství i ceny. Kromě toho existovaly dostatečné důkazy o tom, že ceny rolí jumbo zasílaných z Thajska byly dumpingové ve vztahu k běžné hodnotě dříve stanovené pro role jumbo.

1.3.   Dotčený výrobek a výrobek, který je předmětem šetření

(8)

Dotčeným výrobkem jsou hliníkové fólie o tloušťce nejméně 0,008 mm a nejvýše 0,018 mm, nevytvrzené, válcované, ale dále již neupravené, v rolích o šířce nepřesahující 650 mm a o hmotnosti nad 10 kg, ke dni vstupu prováděcího nařízení (EU) 2015/2384 v platnost kódu KN ex 7607 11 19 (kód TARIC 7607111910), hliníkové fólie o tloušťce nejméně 0,007 mm a méně než 0,008 mm, bez ohledu na šířku rolí, ať už žíhané, či nikoli, ke dni vstupu prováděcího nařízení (EU) 2017/271 v platnost kódu KN ex 7607 11 19 (kód TARIC 7607111930), hliníkové fólie o tloušťce nejméně 0,008 mm a nejvýše 0,018 mm a v rolích o šířce přesahující 650 mm, ať už žíhané, či nikoli, ke dni vstupu prováděcího nařízení (EU) 2017/271 v platnost kódu KN ex 7607 11 19 (kód TARIC 7607111940), hliníkové fólie o tloušťce větší než 0,018 mm a méně než 0,021 mm, bez ohledu na šířku rolí, ať už žíhané, či nikoli, ke dni vstupu nařízení (EU) 2017/271 v platnost kódu KN ex 7607 11 19 (kód TARIC 7607111950), a/nebo hliníkové fólie o tloušťce nejméně 0,021 mm a nejvýše 0,045 mm, jsou-li nabízeny nejméně ve dvou vrstvách, bez ohledu na šířku rolí, ať už žíhané, či nikoli, ke dni vstupu prováděcího nařízení (EU) 2017/271 v platnost kódu KN ex 7607 11 90 (kódy TARIC 7607119045 a 7607119080), pocházející z Čínské lidové republiky (dále jen „dotčený výrobek“). Toto je výrobek, na který se vztahují stávající platná opatření.

(9)

Výrobek, který je předmětem šetření, je stejný jako výrobek uvedený v předchozím bodě odůvodnění, v současnosti kódů KN ex 7607 11 19 (kódy TARIC 7607111910, 7607111930, 7607111940, 7607111950) a ex 7607 11 90 (kódy TARIC 7607119044, 7607119046, 7607119071, 7607119072), avšak zasílaný z Thajska, bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Thajska (doplňkový kód TARIC C601) (dále jen „výrobek, který je předmětem šetření“).

(10)

Z šetření vyplynulo, že role jumbo vyvážené z ČLR do Unie a role jumbo zasílané z Thajska, bez ohledu na to, zda pocházejí z Thajska či nikoli, mají stejné základní fyzikální i chemické vlastnosti a využití, a musí být tedy považovány za obdobné výrobky ve smyslu čl. 1 odst. 4 základního nařízení.

1.4.   Zahájení řízení

(11)

Poté, co Komise po informování členských států zjistila, že existují dostatečné důkazy pro zahájení šetření podle čl. 13 odst. 3 základního nařízení, zahájila dne 21. prosince 2020 na základě prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/2162 (5) ze dne 21. prosince 2020 šetření (dále jen „nařízení o zahájení šetření“) a zavedla v souladu s čl. 14 odst. 5 základního nařízení celní evidenci dovozu rolí jumbo zasílaných z Thajska, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Thajska či nikoli.

1.5.   Připomínky k zahájení řízení

(12)

Po zahájení řízení společnosti Dingheng New Materials Co., Ltd, Thai Ding Li New Materials Co., Ltd a jejich společnosti ve spojení (dále jen „skupina Dingsheng“) namítaly, že zahájení šetření bylo neoprávněné. (6)

(13)

Podle skupiny Dingsheng žádost, která vedla k zahájení šetření, neobsahovala požadované přímé důkazy. Tvrdila, že informace v žádosti byly zastaralé, neboť vycházely z období do prosince 2019, zatímco šetření bylo zahájeno v prosinci 2020. Skupina Dingsheng tvrdila, že to je v rozporu s čl. 6 odst. 1 základního nařízení, který stanoví, že období šetření „zpravidla odpovídá období nejméně šesti měsíců bezprostředně před zahájením řízení“.

(14)

Kromě toho skupina Dingsheng tvrdila, že vývozní statistiky uvedené v žádosti jsou nepřesné a nespolehlivé. Tyto statistiky vycházely z kódů KN a kódů HS (7), které zahrnují řadu různých výrobků jiných než těch, které jsou relevantní pro šetření, a proto je nelze považovat za dostatečný důkaz.

(15)

Komise s tímto nesouhlasila. Pokud jde o referenční období použité v žádosti, čl. 6 odst. 1 základního nařízení se týká období šetření, které má být použito během šetření, nikoli období, na němž je založena žádost. Skupina Dingsheng netvrdila, že by použití novějších údajů vedlo k jinému závěru, pokud jde o údajné praktiky obcházení. Pokud jde o celní statistiky, na nichž byla žádost založena, žadatel poskytl ty statistiky, které měl pro účely žádosti přiměřeně k dispozici, jak vyžaduje čl. 5 odst. 2 základního nařízení. V každém případě Komise při analýze žádosti provedla křížovou kontrolu údajů poskytnutých žadatelem se statistikami na úrovni desetimístného kódu TARIC a včetně údajů do září 2020. Tato analýza potvrdila tvrzení uvedená v žádosti.

(16)

Po poskytnutí informací skupina Dingsheng zopakovala své tvrzení, že žádost byla založena na zastaralých informacích a že čl. 6 odst. 1 ve spojení s čl. 13 odst. 3 základního nařízení vyžaduje, aby Komise provedla celkové přezkoumání správnosti žádosti, včetně toho, zda jsou informace v ní obsažené aktuální. Podle skupiny Dingsheng proto měla Komise požádat žadatele, aby údaje obsažené v žádosti aktualizoval o novější informace. Jinak „žadatelé, kteří žádají o zahájení šetření ohledně obcházení opatření, mohou v žádosti vycházet z období, které jim lépe vyhovuje, a to bez jakéhokoli omezení“.

(17)

Kromě toho skupina Dingsheng tvrdila, že ačkoli Komise provedla křížovou kontrolu informací poskytnutých žadatelem s novějšími údaji na úrovni TARIC, ve spise není o této křížové kontrole žádná stopa a není ani zmíněna v nařízení o zahájení řízení, které odkazuje pouze na důkazy uvedené v žádosti. Podle skupiny Dingsheng není skutečnost, že použití novějších údajů by vedlo ke stejnému závěru, podstatná pro určení, zda žádost splňuje standard důkazů požadovaných zákonem pro zahájení řízení.

(18)

Jak je vysvětleno v 15. bodě odůvodnění, odkaz na čl. 6 odst. 1 základního nařízení není pro údaje použité v žádosti relevantní, protože se vztahuje na období použité během šetření, nikoli na žádost. Kromě toho čl. 13 odst. 3 základního nařízení vyžaduje, aby zahájení šetření bylo založeno na „dostatečných důkazech“, jejichž stanovení ponechává Komisi určitý prostor k uvážení. V každém případě, jak je vysvětleno v 6. až 7. bodě odůvodnění, bylo toto kritérium splněno. Ustanovení čl. 5 odst. 2 základního nařízení vyžaduje, aby žadatel v žádosti vycházel ze statistických údajů, které má přiměřeně k dispozici. To žadatelům neumožňuje vybrat si nejvhodnější období, jak navrhuje skupina Dingsheng. Křížová kontrola o něco novějších a konkrétnějších údajů, kterou Komise provedla před zahájením řízení, ukázala, že nic nenasvědčuje tomu, že by informace použité v žádosti byly zastaralé, spíše naopak, protože použití novějších údajů by ukázalo podobné trendy a vedlo by ke stejným závěrům. Komise proto tato tvrzení zamítla.

(19)

Skupina Dingsheng rovněž tvrdila, že dostupné důkazy nejsou dostatečné k prokázání existence obcházení. Vzhledem k údajné nespolehlivosti statistik uvedených ve 14. bodě odůvodnění skupina Dingsheng tvrdila, že tyto statistiky nemohou být důkazem změny obchodních toků, jak vyžaduje čl. 13 odst. 1 základního nařízení. Kromě toho tvrdila, že požadavek existence újmy jak z hlediska množství, tak z hlediska cen, který narušuje nápravné účinky původního antidumpingového šetření, nebyl splněn, protože základní analýza byla založena na výše uvedených údajně nespolehlivých údajích, a proto nebyla průkazná. Dále byly výpočty v žádosti založeny pouze na jednom ze dvou příslušných kódů KN. A konečně, rozpětí újmy vypočtené v žádosti bylo podle skupiny Dingsheng zanedbatelné, a tudíž nebylo přesvědčivým důkazem narušení účinků platných opatření. Další důkazy, které žadatel v žádosti předložil, jako například citace od výrobců v EU, byly údajně neplatným základem pro výpočet újmy v žádosti.

(20)

Komise s tím nesouhlasila. Pokud jde o údajnou nespolehlivost údajů použitých pro analýzu, žadatel založil svou analýzu na údajích, které měl přiměřeně k dispozici, jak je uvedeno v 15. bodě odůvodnění, a takto poskytnuté důkazy byly považovány za dostatečné pro zahájení šetření. Skutečnost, že výpočty byly založeny pouze na jednom z kódů KN (7607 11 19), nezpochybnila správnost žádosti. Jak uvedl žadatel ve svém vyjádření, kterým vyvrací tvrzení společnosti Dingsheng, Tribunál rozhodl, že „základní nařízení nevyžaduje, aby v případě, že dotčený výrobek obsahuje více druhů výrobků, jako je tomu v tomto případě, byly v podnětu uvedeny informace o všech těchto druzích výrobků“ (8). Skupina Dingsheng nezpochybnila, že tento konkrétní kód KN zahrnuje nejreprezentativnější druhy výrobků. Údaje o dovozu od společnosti Comext na úrovni desetimístného kódu TARIC ve skutečnosti ukázaly, že během období šetření se vůbec nedovážely výrobky spadající pod jiný kód KN (7607 11 90). Zahrnutí tohoto kódu KN by proto nezměnilo výsledek analýzy v žádosti.

(21)

Pokud jde o výši rozpětí újmy, rozpětí zjištěné žadatelem ve výši 3,2 % bylo považováno za dostatečné pro závěr při zahájení šetření, že nápravné účinky cla jsou narušeny, pokud jde o ceny obdobného výrobku. Jak žadatel uvedl ve svých připomínkách k podání skupiny Dingsheng, výrobek, který je předmětem šetření, je velmi citlivý, pokud jde o cenu, přičemž hospodářská soutěž je z velké části založena na ceně. V této souvislosti lze mít za to, že rozpětí újmy ve výši 3,2 % narušuje nápravný účinek cel, pokud jde o ceny, zejména v situaci, kdy se množství dovozu výrazně zvýšilo.

(22)

Pokud jde o údaje použité k výpočtu cenového podbízení, žadatel vycházel z informací, které měl přiměřeně k dispozici, což v tomto případě bylo několik nabídek dodavatelů v kombinaci s cenami na Londýnské burze kovů. Skupina Dingsheng ve svém podání nepředložila žádnou rozumnější metodiku pro provedení výpočtů, kterou žadatel mohl mít k dispozici. Komise se proto domnívala, že použitá metodika je dostatečně spolehlivá k provedení nezbytných výpočtů v žádosti.

(23)

Po poskytnutí informací skupina Dingsheng tvrdila, že se Komise tím, že uvedla, že „skupina Dingsheng nepředložila rozumnější metodiku pro provedení výpočtů“, pokusila přenést důkazní břemeno na zúčastněné strany. Místo toho, aby Komise přezkoumala přesnost a přiměřenost informací poskytnutých žadatelem, „zjevně přijala údaje uvedené v žádosti za bernou minci, aniž by je dále přezkoumala“.

(24)

Komise tato tvrzení zamítla. Stejně jako u všech žádostí o zahájení šetření Komise důkladně přezkoumala všechny údaje a další důkazy poskytnuté žadatelem a usoudila, že použité údaje jsou přiměřené a dostatečně přesné, aby odůvodnily zahájení šetření. Komise se navíc ohradila proti závěru skupiny Dingsheng, že se pokusila přenést důkazní břemeno. Komise pouze vzala na vědomí skutečnost, že skupina Dingsheng nepředložila alternativní metodu, kterou by doložila své tvrzení, že metodika použitá žadatelem byla nespolehlivá.

(25)

Skupina Dingsheng rovněž tvrdila, že běžná hodnota byla vypočtena na základě běžné hodnoty z přezkumného šetření, a tudíž nezohlednila rozšířený rozsah výrobku v rámci předchozího šetření ohledně obcházení opatření. Dále uvedla, že vývozní cena použitá žadatelem v žádosti byla založena na statistikách Eurostatu pro kód KN, který se netýkal rolí jumbo, ale spíše malých rolí (9). Skupina Dingsheng proto tvrdila, že dumpingové rozpětí v žádosti je nespolehlivé, protože vychází z nesprávných údajů.

(26)

Komise s tím nesouhlasila. Pro určení existence dumpingu vyžaduje čl. 13 odst. 1 základního nařízení srovnání s běžnou hodnotou, která byla dříve stanovena pro obdobný výrobek. V souladu s tímto ustanovením použil žadatel běžnou hodnotu stanovenou v přezkumném šetření. Kromě toho by zahrnutí běžných hodnot z předchozího šetření ohledně obcházení opatření pouze zvýšilo dumpingové rozpětí, protože tyto běžné hodnoty byly vyšší než hodnoty použité v přezkumném šetření. Komise proto považovala použití běžné hodnoty stanovené v přezkumném šetření za konzervativní odhad pro výpočet dumpingového rozpětí.

(27)

Po poskytnutí informací skupina Dingsheng zopakovala své tvrzení, že při výpočtu běžné hodnoty v žádosti měla být zohledněna rozšířená definice výrobku, protože čl. 13 odst. 1 základního nařízení vyžaduje zohlednění všech dříve stanovených běžných hodnot, nejen hodnot z posledního přezkumného šetření. Ustanovení čl. 13 odst. 1 základního nařízení však odkazuje na „běžné hodnoty dříve stanovené pro obdobný výrobek“. Neexistuje žádný požadavek, že je třeba vzít v úvahu všechny běžné hodnoty ze všech předchozích šetření. V každém případě, jak je uvedeno ve 26. bodě odůvodnění, existovaly dostatečné důkazy založené pouze na běžných hodnotách z přezkumného šetření, které představují většinu dovozu (viz 20. bod odůvodnění), aby bylo zahájení šetření odůvodněno. Komise proto toto tvrzení zamítla.

(28)

Tvrzení skupiny Dingsheng o použití statistik Eurostatu pro malé role k výpočtu vývozní ceny rolí jumbo bylo věcně nesprávné. Žadatel se skutečně v příloze 10 žádosti mylně odvolával na kód KN pro malé role, ale bližší pohled na výpis Eurostatu, který byl součástí žádosti v příloze 3, ukázal, že použitá vývozní cena byla správně založena na výpisu pro kód KN 7607 11 19, což jsou role jumbo. Jak je uvedeno ve 20. bodě odůvodnění, tento kód zahrnuje nejreprezentativnější druhy výrobků.

(29)

Na základě odůvodnění uvedeného ve 12. až 28. bodě odůvodnění Komise odmítla argumenty předložené skupinou Dingsheng a usoudila, že žádost obsahuje dostatečné důkazy pro zahájení šetření.

1.6.   Období šetření a sledované období

(30)

Období šetření pokrývá období od 1. ledna 2016 do 30. června 2020 („období šetření“). Byly shromážděny údaje za období šetření s cílem zkoumat mimo jiné údajnou změnu obchodního toku v návaznosti na uložení opatření ve vztahu k dotčenému výrobku a na rozšíření opatření na mírně upravený výrobek prováděcím nařízením (EU) 2017/271 a dále existenci praktik, zpracovatelských procesů nebo prací, pro které mimo uložení cla neexistoval jiný dostatečný důvod nebo hospodářské opodstatnění. Pro období od 1. července 2019 do 30. června 2020 (dále jen „sledované období“) byly shromážděny podrobnější údaje s cílem přezkoumat, zda dovoz narušil nápravný účinek platných opatření, pokud jde o ceny a/nebo množství, a zda došlo k dumpingu.

1.7.   Šetření

(31)

Komise oficiálně informovala o zahájení šetření orgány ČLR a Thajska, vyvážející výrobce v těchto zemích, známé dotčené dovozce do Unie a výrobní odvětví Unie. Výrobcům/vývozcům v Thajsku a ČLR a dovozcům v Unii, kteří byli Komisi známi nebo kteří se přihlásili ve lhůtách uvedených v článku 3 nařízení o zahájení šetření, byly zaslány dotazníky/formuláře žádostí o osvobození.

(32)

Zúčastněné strany dostaly možnost, aby písemně předložily svá stanoviska a požádaly o slyšení ve lhůtě stanovené v nařízení o zahájení šetření. Všechny strany byly informovány, že nesdělení veškerých relevantních informací nebo sdělení neúplných, nepravdivých nebo zavádějících informací může vést k použití článku 18 základního nařízení a k závěrům založeným na dostupných údajích.

(33)

Přihlásila se jedna skupina společností z Thajska, pět dovozců v Unii, kteří nejsou ve spojení, jeden dovozce mimo Unii, který není ve spojení, a Evropské sdružení pro hliníkové fólie. Během šetření se nepřihlásil žádný čínský vyvážející výrobce, který by nebyl ve spojení.

(34)

Následující společnosti, které jsou součástí čínské skupiny Dingsheng, předložily úplný formulář žádosti o osvobození:

Dingheng New Materials Co., Ltd. (dále jen „společnost Dingheng“, vyvážející výrobce v Thajsku),

Thai Ding Li New Materials Co. (dále jen „společnost Thai Dingli“, obchodník v Thajsku), a

několik čínských subjektů ve skupině, které jsou ve spojení.

(35)

Následující dovozci v Unii, kteří nejsou ve spojení a kteří jsou součástí skupiny SPHERE, předložili úplné odpovědi na dotazníky:

SPHERE FRANCE SAS a

COMSET S.r.l.

(36)

Vzhledem k výskytu onemocnění COVID-19 a ke karanténním opatřením zavedeným různými členskými státy i různými třetími zeměmi nemohla Komise v prozatímní fázi provést inspekce na místě podle článku 16 základního nařízení v prostorách spolupracujících právnických osob. Komise zvážila informace předložené stranami, jako jsou odpovědi na dotazníky a odpovědi na písemné upozornění na nedostatky, v souladu s oznámením ze dne 16. března 2020 o důsledcích vypuknutí onemocnění COVID-19 na antidumpingová a antisubvenční šetření. (10) Vzhledem k otázkám uvedeným v 75. bodě odůvodnění nebyla dálková křížová kontrola informací považována za nutnou.

(37)

Dva dovozci v Unii, kteří nejsou ve spojení, Cofresco Poland sp. z o.o. Manufacturing Sp. k. a Cuki Cofresco Srl. poskytli ve stanovené lhůtě velmi nedostatečnou odpověď na dotazník. Žádná ze společností neodpověděla na dodatečné otázky ani na písemné upozornění na nedostatky, které jim byly adresovány. Poté, co byly obě společnosti informovány, že k jejich neúplným podáním nebude podle článku 18 základního nařízení přihlédnuto, však poskytly úplné odpovědi na dotazník a zodpověděly související doplňující otázky. Nicméně vzhledem k tomu, že tyto odpovědi byly obdrženy až několik měsíců po původních lhůtách a nemohly být využity v plném rozsahu v rámci řízení o nedostatcích nebo křížové kontroly na dálku, byly poskytnuté informace zohledněny v šetření pouze v rozsahu, v jakém byly považovány za úplné a spolehlivé.

(38)

Jeden dovozce ze Švýcarska, který není ve spojení, společnost Transparent Paper Ltd. (dále jen „společnost TPL“) se rovněž zaregistroval jako zúčastněná strana a poskytl svá podání. Žadatel však tvrdil, že dovozce mimo Unii, který není ve spojení, by neměl být zapsán jako zúčastněná strana a že k připomínkám společnosti TPL by se nemělo přihlížet ze dvou důvodů. Zaprvé proto, že společnost TPL tvrdila, že nedováží dotčený výrobek ani výrobek, který je předmětem šetření, nýbrž hliníkovou konvertovanou fólii. Zadruhé proto, že podle žadatele je nepravděpodobné, že by společnost TPL nedovážela dotčený výrobek nebo výrobek, který je předmětem šetření, jelikož se výrobky dovážené společností TPL a výrobek, který je předmětem šetření, značně překrývají. Podle žadatele proto měla společnost TPL své nákupy nahlásit.

(39)

Komise s tím nesouhlasila. Společnost TPL má oprávněný zájem na výsledku případu. V předchozím šetření ohledně obcházení opatření bylo zjištěno, že často jediným způsobem, jak rozlišit mezi hliníkovou konvertovanou fólií (výrobek dovážený společností TPL) a rolemi jumbo (výrobek, který je předmětem šetření), je jejich konečné použití, tj. buď pro účely v domácnosti, nebo pro jiné účely (např. konverze). Toto osvobození od konečného antidumpingového cla na role jumbo by z tohoto důvodu mělo podléhat podmínkám uvedeným v příslušných celních ustanoveních Unie o režimu konečného užití, zejména článku 254 celního kodexu Unie. (11) Rozšíření stávajících antidumpingových cel platných pro dovoz rolí jumbo z ČLR na dovoz rolí jumbo zasílaných z Thajska rovněž rozšiřuje použití tohoto režimu konečného užití. (12) Každý dovozce konvertované fólie z Thajska, včetně společnosti TPL, který své výrobky proclívá v Unii, bude nyní muset použít režim konečného užití nebo jinak zaplatit rozšířené antidumpingové clo.

(40)

Jako dovozce jiného výrobku, než je výrobek, který je předmětem šetření, neměla společnost TPL povinnost poskytnout informace, na které se žadatel ve svém podání odvolával, například o svých nákupech konvertované fólie. Komise si tyto informace od společnosti TPL rovněž nevyžádala. Společnost TPL však byla oprávněna předložit připomínky jako zúčastněná strana.

2.   VÝSLEDKY ŠETŘENÍ

2.1.   Obecně

(41)

V souladu s čl. 13 odst. 1 základního nařízení by měly být postupně analyzovány s cílem posoudit možné obcházení tyto prvky:

zda došlo ke změně obchodních toků mezi ČLR, Thajskem a Unií,

zda je tato změna způsobena praktikami, zpracovatelskými postupy nebo pracemi, pro něž mimo uložení platných antidumpingových opatření neexistuje dostatečné opodstatnění nebo hospodářský důvod,

zda existují důkazy o újmě nebo o tom, že nápravné účinky platných antidumpingových opatření jsou mařeny, pokud se jedná o ceny a/nebo množství výrobku, který je předmětem šetření, a

zda existují důkazy o dumpingu ve vztahu k běžné hodnotě určené dříve pro dotčený výrobek.

(42)

Vzhledem k tomu, že důkazy poskytnuté žadatelem v žádosti poukazovaly na montáž v Thajsku, Komise v tomto šetření konkrétněji analyzovala, zda jsou splněna kritéria uvedená v čl. 13 odst. 2 základního nařízení, zejména:

zda montáž začala nebo se značně zvýšila po zahájení antidumpingového šetření nebo těsně před jeho zahájením a zda použité díly pocházejí ze země, na niž se vztahují opatření, a

zda díly představují 60 % či více celkové hodnoty částí smontovaného výrobku a zda přidaná hodnota dílů přidaných během montáže nebo kompletace byla vyšší než 25 % výrobních nákladů.

2.2.   Míra spolupráce

(43)

Spolupracující skupina společností v Thajsku, skupina Dingsheng, se ve sledovaném období podílela na celkovém vývozu do EU více než 95 %. Úroveň spolupráce tak byla považována za vysokou. Vyvážející výrobci v ČLR, kromě společností v ČLR patřících do skupiny Dingsheng, nespolupracovali. Zjištění týkající se dovozu rolí jumbo z Číny do Unie a vývozu z Číny do Thajska proto vycházela z dostupných údajů v souladu s článkem 18 základního nařízení. Informace poskytnuté spolupracující skupinou společností byly proto doplněny údaji získanými z databází, jako je databáze podle čl. 14 odst. 6, která poskytuje informace na úrovni jednotlivých společností, databáze Global Trade Atlas (13), Eurostat a další veřejně dostupné informace.

2.3.   Změna obchodních toků

(44)

Níže uvedená tabulka 1 ukazuje vývoj dovozu z ČLR a Thajska v období šetření. (14)

Tabulka 1

Dovoz rolí jumbo během období šetření (v tunách)

 

2016

2017

2018

2019

Sledované období

ČLR

8 948

7 484

17 982

26 814

26 466

Index (základ = 2016)

100

84

201

300

296

Podíl na celkovém dovozu

16 %

18 %

33 %

42 %

39 %

Thajsko

18

28

1 027

2 659

5 801

Index (základ = 2016)

100

156

5 706

14 772

32 228

Podíl na celkovém dovozu

0,03 %

0,07 %

1,88 %

4,12 %

8,53 %

Dovoz celkem

55 887

41 929

54 735

64 531

67 947

Zdroj: Eurostat

(45)

Od roku 2016 do konce sledovaného období došlo k velkému nárůstu dovozu z Thajska, který se zvýšil z 18 tun na 5 801 tun. Zároveň se jeho podíl na celkovém dovozu zvýšil z 0,03 % na 8,53 %. Dovoz z ČLR se rovněž zvýšil, ale mnohem menším tempem, a to z 8 948 na 26 466 tun. Čínský podíl na celkovém dovozu se zvýšil z 16 % na 39 %.

(46)

Bližší pohled na databázi podle čl. 14 odst. 6 však ukazuje, že většinu tohoto dovozu uskutečnili čínští vyvážející výrobci, kteří byli v předchozím šetření ohledně obcházení opatření vyňati z těchto opatření. V době předchozího šetření ohledně obcházení opatření bylo zjištěno, že tito vyvážející výrobci nevyváželi hliníkové fólie pro domácnost, nýbrž konvertované fólie, což není výrobek, který je předmětem šetření. (15)

(47)

Pokud se údaje zkoumají bez dovozu od těchto čtyř společností, objem dovozu ve sledovaném období výrazně klesne na pouhých 307 tun. To potvrzují i odpovědi jednoho ze spolupracujících dovozců v Unii, který není ve spojení a který poskytl informace prokazující, že před rokem 2017 nakupoval své role jumbo v ČLR. Od roku 2019 již ovšem role jumbo nepocházely z ČLR, nýbrž z Thajska. Ostatní dovozci, kteří nejsou ve spojení, začali dovážet z Thajska v letech 2019 a 2020.

(48)

Tabulka 2 ukazuje vývoj vývozu surovin potřebných k výrobě rolí jumbo z ČLR do Thajska během období šetření.

Tabulka 2

Vývoz surovin z ČLR do Thajska v období šetření  (16) (v tunách)

 

2016

2017

2018

2019

Sledované období

Materiál na hliníkové fólie (v tunách)

50 111

52 950

62 799

68 755

71 668

Index (základ = 2016)

100

106

125

137

143

Zdroj: Global Trade Atlas

(49)

Hlavní surovinou pro výrobu hliníkových fólií pro domácnost je surový hliník. Tento surový hliník se pak zpracovává na materiál na hliníkové fólie, které se dále zpracují do rolí jumbo. Z důkazů, které má Komise k dispozici z žádosti a od spolupracujícího thajského vyvážejícího výrobce, vyplývá, že role jumbo vyvážené z Thajska do Unie se vyrábějí z materiálu na hliníkové fólie.

(50)

Z tabulky 2 vyplývá, že od roku 2016 dochází k neustálému nárůstu vývozu materiálu na hliníkové fólie z ČLR do Thajska. V této souvislosti Komise uvedla, že materiál na hliníkové fólie se v Thajsku pravděpodobně nepoužívá pouze pro výrobu rolí jumbo, ale také například pro výrobu malých rolí. Kromě toho se materiál na hliníkové fólie používá jako surovina v řadě dalších průmyslových odvětví, například v obalovém průmyslu nebo pro izolační účely. Proto se pouze část tohoto dováženého materiálu na hliníkové fólie skutečně používá ve výrobním procesu rolí jumbo.

(51)

Výrazný nárůst objemu dovozu materiálu na hliníkové fólie z ČLR do Thajska nicméně naznačil rostoucí poptávku po těchto surovinách v Thajsku. To lze alespoň částečně vysvětlit nárůstem výroby rolí jumbo v Thajsku a jejich vývozu z Thajska. Potvrzují to i informace poskytnuté spolupracujícími thajskými společnostmi.

(52)

Spolupracující skupina Dingsheng představovala téměř veškerý (více než 95 %) dovoz výrobku, který je předmětem šetření, z Thajska během sledovaného období. Thajské subjekty se skládají z jednoho vyvážejícího výrobce (společnost Dingheng) a jednoho obchodníka (společnost Thai Dingli), kteří tvrdili, že do Unie prodávají pouze výrobky vyrobené společností Dingheng. Společnost Dingheng je čínská společnost, která v Thajsku zřídila výrobní závod v roce 2018 a své první výrobky prodala do EU v první polovině roku 2019. Ve své odpovědi na dotazník uvedla, že veškeré suroviny (materiál na hliníkové fólie) nakupuje z ČLR.

(53)

Nárůst množství rolí jumbo vyvážených z Thajska do Unie, souběžný pokles množství těchto rolí vyvážených z ČLR do Unie a nárůst vývozu materiálu na hliníkové fólie z ČLR do Thajska ve stejném období představuje změnu obchodních toků mezi Čínou, Thajskem a Unií ve smyslu čl. 13 odst. 1 základního nařízení. To platí zejména pro spolupracující thajské společnosti, které začaly dovážet suroviny z ČLR a vyrábět a vyvážet role jumbo do Unie až po rozšíření opatření po předchozím šetření ohledně obcházení opatření.

2.4.   Povaha praktik obcházení, pro které neexistovalo dostatečné opodstatnění nebo hospodářský důvod

(54)

Ustanovení čl. 13 odst. 1 základního nařízení vyžaduje, aby změna obchodních toků byla způsobena praktikami, zpracovatelskými postupy nebo pracemi, pro něž mimo uložení cla neexistuje dostatečné opodstatnění nebo hospodářský důvod. Mezi takové praktiky, zpracovatelské postupy nebo práce patří zasílání výrobku, který je předmětem stávajících opatření, prostřednictvím třetích zemí a montáž součástí nebo kompletace ve třetí zemi podle čl. 13. odst. 2 základního nařízení.

(55)

Společnost Dingheng vyrábí role jumbo z materiálu na hliníkové fólie. Výrobní proces se podle žádosti společnosti o výjimku skládá z operací, jako je další válcování, řezání, žíhání a balení. Komise považovala tyto operace za relativně nevýznamné.

(56)

Skupina Dingsheng tvrdila, že výše uvedené operace nejsou nevýznamné, protože materiál na hliníkové fólie prochází různými procesy, které vyžadují různé a specifické stroje, a argumentovala tím, že její tvrzení je dále podpořeno skutečností, že výrobky vyráběné společností Dingheng lze ve srovnání se vstupním materiálem zařadit pod jinou celní položku.

(57)

Komise uznala, že vstupní materiál prochází několika procesy, než je prodán společností Dingheng jako výrobek, který je předmětem šetření. Tyto operace však nelze považovat za významné, alespoň ne ve srovnání s výrobním procesem, který probíhá předtím, než vstupní materiál dorazí do výrobního závodu společnosti Dingheng. Výrobní proces materiálu na hliníkové fólie zahrnuje tavení hliníkových ingotů, odlévání, řezání, skalpování, ohřev, několik fází válcování za tepla a za studena a žíhání. Následující kroky k přeměně materiálu na hliníkové fólie na role jumbo jsou proto poměrně nevýznamné, pokud jde o rozsah a, jak je uvedeno v 82. bodě odůvodnění, mají poměrně omezenou přidanou hodnotu, což je v tomto ohledu relevantní kritérium. Kromě toho nelze změnu celní položky považovat za důkaz dopadu operací provedených na vstupním materiálu. Ve skutečnosti čl. 13 odst. 1 písm. a) základního nařízení výslovně uvádí jako praktiku obcházení „mírnou úpravu dotčeného výrobku tak, aby spadal pod kódy celní nomenklatury, které nejsou obvykle předmětem opatření“. Tvrzení skupiny Dingsheng byla proto zamítnuta.

(58)

Jak je uvedeno v 34. bodě odůvodnění, společnost Dingheng je dceřinou společností čínské společnosti a jako taková je součástí čínské skupiny Dingsheng. Tuto skupinu tvoří mimo jiné společnosti, které vyrábějí hliníkové fólie pro domácnost a související výrobky, poskytují suroviny pro tuto výrobu a/nebo obchodují s těmito surovinami nebo hotovými výrobky. V předchozích šetřeních týkajících se rolí jumbo bylo zjištěno, že některé čínské subjekty v rámci skupiny Dingsheng vyvážely role jumbo za dumpingové ceny (17) a obcházely cla uložená původním a přezkumným šetřením tím, že výrobek mírně upravovaly. (18) Podle databáze podle čl. 14 odst. 6 nebyl od předchozího šetření ohledně obcházení opatření, které se časově shoduje s dobou, kdy společnost Dingheng začala vyvážet z Thajska do Unie, uskutečněn žádný dovoz od příslušného čínského vyvážejícího výrobce ze skupiny Dingsheng. Informace poskytnuté čínskými subjekty ze skupiny Dingsheng potvrdily, že tyto společnosti v tomto období žádný vývoz do Unie neuskutečnily.

(59)

Společnost Dingheng vysvětlila, že důvodem k zahájení výroby rolí jumbo v Thajsku bylo vytvoření zahraniční přítomnosti skupiny Dingsheng v souladu s „jejím posláním globalizace a nadnárodním plánem“. Veřejný vstup mateřské společnosti Dingheng na burzu v roce 2018 poskytl potřebné finanční prostředky, které umožnily expanzi do Thajska. Kromě toho by zřízení výrobního závodu v Thajsku umožnilo skupině zajistit rizika spojená s kovy na mezinárodních trzích, umožnit nákup hliníkových surovin za cenu na Londýnské burze kovů namísto ceny na šanghajském trhu a rozšířit své podnikání na jiné, ziskovější trhy, než je ČLR. Společnost Dingheng rovněž vysvětlila, že ačkoli během období šetření vyráběla role jumbo z materiálu na hliníkové fólie, záměrem podle jejího investičního plánu bylo zřídit odlévací linku zaměřenou na výrobu z hliníkových ingotů. Jakmile bude odlévací linka v provozu, bude společnost Dingheng odebírat hliníkové ingoty z celého světa, přičemž výrazně sníží podíl čínských surovin, čímž zmírní riziko kolísání cen surovin.

(60)

Komise konstatovala, že situace ve sledovaném období neodrážela záměry společnosti stanovené v jejím investičním plánu. Ve skutečnosti společnost Dingheng ve sledovaném období odebírala veškeré suroviny z ČLR a všechny jumbo role vyráběla z dováženého materiálu na hliníkové fólie. Kromě toho společnost Dingheng doplňovala vlastní výrobu rolí jumbo o role jumbo nakupované od společností ve spojení v ČLR, protože její vlastní výroba nedokázala ve sledovaném období uspokojit poptávku. Ačkoli společnost Dingheng předložila důkaz, že plánovaná odlévací linka je ve výstavbě, nebyla ve sledovaném období dokončena ani použita.

(61)

Kromě toho je investiční plán společnosti ve skutečnosti zprávou o studii proveditelnosti, která analyzovala, zda by bylo ekonomicky proveditelné zvýšit výrobní kapacitu ve výrobním závodě Dingheng, mimo jiné prostřednictvím přidání odlévací linky. Zpráva pochází ze srpna 2019, tedy poté, co společnost Dingheng již zahájila výrobu rolí jumbo z dováženého materiálu na hliníkové fólie. Kromě toho se zpráva zmiňuje o dovozu surovin (hliníkových ingotů) z ČLR i v budoucnu, což odporuje argumentu společnosti o zavedení výroby mimo ČLR za účelem nákupu surovin za nižší cenu. Ačkoli by společnost v praxi skutečně mohla začít nakupovat suroviny mimo ČLR, Komise nemohla na základě skutečností dostupných během sledovaného období vyvodit žádné závěry o neznámé budoucí situaci.

(62)

Společnost navíc nemohla předložit žádné důkazy o dostatečném opodstatnění nebo hospodářském důvodu vývozu rolí jumbo z Thajska do Unie kromě výše uvedených plánů nebo záměrů týkajících se budoucích investic nebo výroby. Zpráva o proveditelnosti předložená jako investiční plán pochází z doby po zřízení výrobního závodu v Thajsku, a nelze ji tudíž předložit jako důkaz o dostatečném opodstatnění nebo hospodářském důvodu pro vývoz rolí jumbo z Thajska do Unie během sledovaného období. Internetové vyhledávání navíc odhalilo, že vyhýbání se placení antidumpingových cel používá společnost Dingheng jako argument k přilákání zákazníků, když na jedné internetové stránce uvádí: „Můžeme vám poskytnout alu fólii z naší továrny v Thajsku nebo Itálii, abychom se vyhnuli antidumpingové dani“. (19)

(63)

Po poskytnutí informací předložila skupina Dingsheng zprávu z roku 2018 (dále jen „zpráva z roku 2018“), přičemž tvrdila, že se jedná o první verzi zprávy o studii proveditelnosti z roku 2019 (dále jen „zpráva z roku 2019“). Skupina Dingsheng rovněž zdůraznila, že ačkoli byla nazvána zprávou o studii proveditelnosti, a nikoli investičním plánem, analyzovalo ji představenstvo hlavního akcionáře společnosti Dingsheng v souvislosti se schválením investice v Thajsku.

(64)

Komise zprávu z roku 2018 přezkoumala a zjistila, že ačkoli se velmi podobá zprávě z roku 2019, je mnohem omezenější, pokud jde o rozsah předpokládaných činností. Zatímco zpráva z roku 2018 zmiňuje pouze válcovnu a uvádí plánované vybavení, které zahrnuje stroje určené pouze pro válcování, navíjení, řezání a žíhání, zpráva z roku 2019 naopak uvádí válcovací a odlévací linku. Odlévací linka má zásadní význam, neboť podle dříve předložených informací společnosti by její zřízení odstranilo potřebu pořizovat materiál na hliníkové fólie z Číny, jelikož by umožnilo výrobu tohoto materiálu v Thajsku za použití surovin (hliníkových ingotů) odebíraných z celého světa (viz rovněž 59. bod odůvodnění).

(65)

Jak je vysvětleno v 61. bodě odůvodnění, zpráva z roku 2019 pochází z období po založení výrobního závodu společnosti Dingheng. Skupina Dingsheng však tvrdila, že zpráva z roku 2019 není „ničím jiným než integrací a revizí prvního plánu, který byl vypracován v roce 2018 a který skupina Dingsheng nemohla realizovat“. Skupina Dingsheng dále tvrdila, že zpráva z roku 2019 navrhuje zmenšit původní projekt, přičemž předpokládá výrobní kapacitu [40 000–60 000] tun ročně namísto [50 000–70 000] tun ročně. Komise však toto tvrzení považovala za věcně nesprávné vzhledem k tomu, že zpráva z roku 2019 na několika místech výslovně uvádí, že účelem zprávy je umožnit dodatečnou výrobní kapacitu [40 000–60 000] tun, aby se dosáhlo roční produkce [90 000– 130 000] tun. Ve skutečnosti název zprávy zní „Projekt navýšení [40 000–60 000] tun výrobní kapacity hliníkových fólií“.

(66)

Skupina Dingsheng neposkytla žádné informace, které by prokazovaly, že v době vypracování zprávy z roku 2018 a rozhodnutí o investici existoval záměr zřídit v Thajsku výrobní závod, který by nevyžadoval dovoz materiálu na hliníkové fólie z Číny. Naopak, z poskytnutých informací vyplývá záměr zřídit závod na výrobu rolí jumbo z dováženého materiálu na hliníkové fólie prováděním pouze relativně nevýznamných operací. Situace během sledovaného období ve skutečnosti odpovídala výrobnímu závodu v podobě, s níž se počítalo ve zprávě z roku 2018. Jediný předložený dokument, který zmiňuje možnost zřízení odlévací linky, pochází z roku 2019, tedy z doby po zřízení výrobního zařízení společnosti Dingheng.

(67)

Skupina Dingsheng rovněž tvrdila, že skutečnost, že zpráva za rok 2019 zmiňuje dovoz surovin (hliníkových ingotů) z Číny (jak je uvedeno v 61. bodě odůvodnění), nelze považovat za nedostatečný hospodářský důvod pro zřízení provozu v Thajsku. Skupina Dingsheng v této souvislosti poukázala na informace poskytnuté Komisi v odpovědi na upozornění na nedostatky, v níž tvrdila, že by bylo „hospodářsky nelogické“ dovážet suroviny z Číny, protože na hliníkové ingoty z Číny se uvaluje 30 % vývozní daň. Skupina Dingsheng proto tvrdila, že se tato surovina bude odebírat z jiných zemí. Kromě toho skupina tvrdila, že zavedení plánované odlévací linky odstraní potřebu nakupovat materiál na hliníkové fólie z Číny.

(68)

Ve zprávách z roku 2018 i 2019 se však hovoří o odebírání surovin z Číny, ať už jde o materiál na hliníkové fólie nebo o ingoty. Vývozní daň na ingoty z Číny ve výši 30 % nebyla ve zprávě nikde zmíněna, přestože údajně tato (nebo podobná) daň existovala již v době vypracování uvedených studií. Kromě toho předpokládaná výroba materiálu na hliníkové fólie ve výrobním závodě společnosti Dingheng nestačí k pokrytí plánované výroby hliníkových fólií. Ve zprávě z roku 2019 se uvádí: „Roční výroba polotovarů z hliníkových fólií vyžaduje [70 000–90 000] tun, z nichž část se vyrábí v nově vybudované odlévací a válcovací dílně a zbytek se dováží z Číny.

(69)

To, zda bude společnost Dingheng v budoucnu nakupovat suroviny z Číny nebo z jiných zemí a zda by tato volba byla hospodářsky logická či nikoli, není v každém případě pro toto šetření rozhodující. Komise musí své závěry založit na skutečnostech a údajích, které se vztahují k období šetření. Jak již bylo uvedeno v 61. bodě odůvodnění, nelze ze skutečností dostupných během sledovaného období vyvozovat závěry o neznámé situaci v budoucnu.

(70)

Skupina Dingsheng rovněž tvrdila, že reklama, v níž je vyhnutí se antidumpingovým clům uvedeno jako způsob, jak přilákat zákazníky (viz 62. bod odůvodnění), je svou povahou „navazující na obchodní rozhodnutí společnosti“ a „pouhým konstatováním faktů“. Nemůže proto „poskytnout objasnění ve vztahu k údajnému nedostatku hospodářského důvodu“. Skupina Dingsheng má pravdu, když uvádí, že reklama jako taková nemůže být sama o sobě považována za rozhodující prokázání důvodu ke zřízení výrobního závodu v Thajsku. Naznačuje však, že vyhnutí se antidumpingovým clům hrálo roli v hospodářských (marketingových) rozhodnutích, která skupina Dingsheng učinila. Například rozhodnutí o tom, jak zajistit, aby potenciální zákazníci kupovali výrobky skupiny Dingsheng z některého z jejích výrobních závodů. Nebyl předložen žádný jiný argument, který by klienty přiměl k tomu, aby si jako svého dodavatele vybrali thajský výrobní závod, jako například kvalita nebo cena výrobku, a nikoli jiné výrobní závody. Reklama, která byla v období po poskytnutí informací odstraněna, zmiňovala pouze vyhnutí se antidumpingovým clům.

(71)

Kromě toho skupina Dingsheng poskytla argumenty týkající se dostatečného opodstatnění nebo hospodářského důvodu pro rozšíření své činnosti z Číny do Thajska v roce 2018. Mezi ně patřila možnost rozšířit výrobní kapacitu, mírnější předpisy v oblasti životního prostředí v Thajsku, potřeba vstoupit na další trhy, jelikož čínský trh s fóliemi je nasycen, a potřeba překonat nedávné výkyvy na termínovaných trzích s hliníkem. Jak však skupina Dingsheng sama uznala, tyto argumenty nevysvětlují současnou situaci ve výrobě a mohou být relevantní pouze ve vztahu k budoucí situaci, kdy společnost Dingheng údajně začne vyrábět role jumbo z hliníkových ingotů odebíraných z celého světa.

(72)

Skupina Dingsheng nakonec tvrdila, že Komise by neměla svou analýzu zakládat na dočasné situaci, ale měla by zohlednit i situaci budoucí. Jak však již bylo uvedeno v 69. bodě odůvodnění, Komise je ze zákona povinna založit svou analýzu na skutečnostech a údajích, které se vztahují k období šetření. Tyto skutečnosti ukázaly, že společnost Dingheng vyráběla role jumbo z materiálu na hliníkové fólie dováženého z Číny a prodávala je především mezinárodním zákazníkům. Teprve v roce 2019, po založení výrobního závodu, se objevila první zmínka o změně výrobního procesu v Thajsku a o zavedení odlévací linky do výrobního závodu. Většina z výše uvedených důvodů pro zavedení přítomnosti mimo Čínu se tedy dosud nenaplnila a nelze je přijmout jako hospodářský důvod pro zřízení současného výrobního závodu v Thajsku.

(73)

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem byla tvrzení předložená skupinou Dingsheng zamítnuta. Šetřením nebylo zjištěno dostatečné opodstatnění nebo hospodářský důvod pro zřízení výrobního závodu v Thajsku, jak je popsáno výše, kromě snahy vyhnout se placení v současnosti platných antidumpingových cel. (20)

2.5.   Zahájení nebo podstatný nárůst operací

(74)

Pokud jde o montáž, čl. 13 odst. 2 základního nařízení vyžaduje, aby montáž začala nebo byla značně rozšířena po zahájení antidumpingového šetření nebo těsně před jeho zahájením a použité díly pocházely ze země, na niž se vztahují antidumpingová opatření.

(75)

Přestože informace poskytnuté společnostmi v žádosti o osvobození a ve dvou následných odpovědích na písemné upozornění na nedostatky nebyly ve všech ohledech dokonalé, Komise měla za to, že informace jsou dostatečné k určení, zda jsou splněna kritéria článku 13.

(76)

Jak ukazuje tabulka 2, dovoz rolí jumbo z Thajska byl v letech 2016 a 2017 zanedbatelný. Po rozšíření antidumpingových cel na mírně upravený výrobek z ČLR v předchozím šetření ohledně obcházení opatření v roce 2017 se dovoz z Thajska začal v roce 2018 výrazně zvyšovat a od té doby se jeho objem každoročně zdvojnásoboval. Jak již bylo uvedeno výše, více než 95 % veškerého dovozu rolí jumbo během sledovaného období pocházelo od společností Dingheng a Thai Dingli, které byly založeny v roce 2018.

(77)

Po poskytnutí informací skupina Dingsheng namítala, že Komise věcně nesprávně tvrdí, že dovoz z Thajska v roce 2018 vzrostl a že více než 95 % veškerého dovozu rolí jumbo ve sledovaném období pocházelo od společností Dingheng a Thai Dingli. Podle skupiny Dingsheng zahájila společnost Dingheng komerční výrobu až v roce 2019 a nemůže být odpovědná za 95 % dovozu v roce 2018.

(78)

Komise uvedla, že tvrzení skupiny Dingsheng vychází z nesprávného výkladu toho, co bylo uvedeno výše v 76. bodě odůvodnění. Společnosti Dingheng a Thai Dingli představovaly 95 % dovozu ve sledovaném období, což znamená od 1. července 2019 do 30. června 2020, a nikoli v roce 2018. Jak vyplynulo z žádosti o osvobození a jak skupina Dingsheng potvrdila ve svém podání, během sledovaného období vyvážely jak společnost Dingheng, tak společnost Thai Dingli role jumbo do Unie. Z údajů, které měla Komise k dispozici na základě žádosti, statistických databází a informací poskytnutých samotnou skupinou Dingsheng, vyplynulo, že jiné společnosti nemohou být ve sledovaném období odpovědné za více než 5 % dovozu do Unie. Tvrzení bylo proto zamítnuto.

(79)

I za předpokladu, že se ve sledovaném období vyvážely do Unie pouze role jumbo vyrobené společností Dingheng (a nikoli role nakoupené z ČLR), bylo podle informací poskytnutých společností Dingheng 100 % všech surovin (materiál na hliníkové fólie) nakoupeno od čínských společností (ve spojení i bez spojení). Komise proto dospěla k závěru, že montáž začala po zahájení antidumpingového šetření, přičemž dotčené díly pocházejí ze země, na kterou se vztahují opatření.

2.6.   Hodnota dílů a přidaná hodnota

(80)

V čl. 13 odst. 2 písm. b) základního nařízení se uvádí, že pokud jde o montáž, další podmínkou k prokázání obcházení je, že hodnota dílů (v tomto případě čínského původu) činí nejméně 60 % celkové hodnoty dílů montovaného výrobku a že přidaná hodnota dílů dodaných během montáže nebo kompletace je menší než 25 % celkových výrobních nákladů.

(81)

Jak je uvedeno v 79. bodě odůvodnění, společnost Dingheng vyráběla role jumbo prodávané do Unie ze surovin, které byly ze 100 % nakoupeny v ČLR, tedy výrazně nad hranicí 60 % celkové hodnoty dílů. Dospělo se proto k závěru, že první podmínka stanovená v čl. 13 odst. 2 písm. b) základního nařízení byla splněna.

(82)

Pro provedení testu, zda se jedná o 25 % celkových výrobních nákladů, byla přidaná hodnota dodaných dílů stanovena jako součet nákladů na práci a výrobních režijních nákladů vynaložených montážní společností v souvislosti s těmito díly. Prodejní, správní a režijní náklady a zisk se pro účely tohoto výpočtu nezohledňovaly. Takto zjištěná přidaná hodnota byla poté vyjádřena jako procento výrobních nákladů, které se skládají z hodnoty všech dílů na základě kupních cen těchto dílů dodaných do závodu za obvyklých tržních podmínek plus hodnoty přidané k dílům během montáže nebo kompletace. Bylo zjištěno, že takto stanovená průměrná přidaná hodnota během sledovaného období byla výrazně nižší než 25 % prahová hodnota stanovená v čl. 13 odst. 2 písm. b) základního nařízení. Dospělo se proto k závěru, že druhá podmínka stanovená v čl. 13 odst. 2 písm. b) základního nařízení byla rovněž splněna.

2.7.   Narušení nápravného účinku cla

(83)

Komise v souladu s čl. 13 odst. 1 základního nařízení zkoumala, zda dovoz výrobku, který je předmětem šetření, narušil nápravné účinky aktuálně platných opatření z hlediska množství a cen.

(84)

Nárůst dovozu rolí jumbo z Thajska byl významný, jak je vysvětleno ve 44. a 45. bodě odůvodnění. Tento dovoz se zvýšil z méně než 1 % celkového objemu dovozu rolí jumbo v roce 2016 na téměř 9 % během sledovaného období. Pro srovnání, dovoz od čínských společností, které nebyly během posledního šetření ohledně obcházení opatření osvobozeny, se snížil z 13 % v roce 2016 na méně než 1 % ve sledovaném období.

(85)

Pokud jde o ceny, Komise porovnala průměrnou cenu nepůsobící újmu stanovenou v předchozím přezkumném šetření před pozbytím platnosti (21) s váženým průměrem vývozních cen CIF stanovených na základě informací poskytnutých spolupracujícím výrobcem, řádně upraveným tak, aby zahrnoval smluvní cla a náklady po proclení. Toto srovnání cen ukázalo existenci prodeje pod cenou ve výši 49 % a cenové podbízení ve výši 40 %.

(86)

Komise dospěla k závěru, že dovozem z Thajska, který byl předmětem tohoto šetření, došlo k narušení stávajících opatření, pokud jde o množství a ceny.

(87)

Po poskytnutí informací skupina Dingsheng namítala, že jí nebyly poskytnuty dostatečné informace k ověření správnosti výpočtů, protože nebyla zveřejněna cena nepůsobící újmu a cílová úroveň zisku pro výpočet úrovně prodeje pod cenou a cenového podbízení.

(88)

Komise toto tvrzení odmítla a usoudila, že informace poskytnuté skupině Dingsheng byly dostatečné k tomu, aby se mohla účinně vyjádřit ke zjištěním Komise uvedeným v dokumentech o poskytnutí informací. V tomto ohledu Komise uvedla, že analýza prováděná v rámci šetření ohledně obcházení opatření se omezuje na zjištění, zda jsou nápravné účinky cla narušeny z hlediska cen a/nebo množství. Tato analýza se provádí na základě informací o cenové úrovni nepůsobící újmu z předchozího šetření, v daném případě přezkumného šetření. Cenová úroveň nepůsobící újmu byla skupině Dingsheng sdělena při specifickém poskytnutí informací dne 24. června 2021 a uvedena v rozmezích. Z informací uvedených při specifickém poskytnutí informací bylo rovněž možné snadno zjistit, že použitý cílový zisk činil 6 %. Poskytnuté informace byly proto považovány za dostatečné k ověření správnosti a přiměřenosti výpočtů Komise. Kromě toho je třeba uvést, že jedna spolupracující společnost v přezkumném šetření je rovněž součástí skupiny Dingsheng, a skupině tak byly v daném okamžiku poskytnuty podrobnější informace. Tato tvrzení byla proto zamítnuta.

2.8.   Důkazy o existenci dumpingu

(89)

V souladu s čl. 13 odst. 1 základního nařízení Komise rovněž prošetřila, zda existuje důkaz o dumpingu vzhledem k běžným hodnotám stanoveným dříve pro obdobný výrobek.

(90)

Za tímto účelem byly vývozní ceny spolupracujícího vyvážejícího výrobce stanoveny podle 85. bodu odůvodnění a porovnány s běžnými hodnotami stanovenými během posledního přezkumu před pozbytím platnosti (pro původní obdobný výrobek) a šetření ohledně obcházení opatření (pro mírně upravený výrobek) a řádně upraveny podle výkyvů na Londýnské burze kovů. V souladu s výpočty provedenými v posledním přezkumu před pozbytím platnosti a v předchozím šetření ohledně obcházení opatření byla tato úprava nezbytná vzhledem ke skutečnosti, že ceny hliníkových výrobků se vztahují k cenovým výkyvům základní suroviny, surového hliníku. Ceny na Londýnské burze kovů jsou považovány za celosvětové srovnávací kritérium pro surový hliník.

(91)

Po poskytnutí informací skupina Dingsheng namítala, že úprava podle Londýnské burzy kovů byla nesprávná. Podle ní měla být místo úpravy směrem nahoru provedena úprava směrem dolů, protože cena na Londýnské burze kovů měla mezi přezkumným šetřením a sledovaným obdobím klesající tendenci.

(92)

Jak je vyžadováno podle ustanovení čl. 13 odst. 1 základního nařízení, výpočty vycházejí z běžných hodnot dříve stanovených pro obdobný výrobek. To zahrnuje hodnoty Londýnské burzy kovů, které byly použity v době těchto šetření. Hodnoty Londýnské burzy kovů pro období přezkumného šetření, které skupina Dingsheng uvádí ve svém podání, nejsou v souladu s hodnotami použitými v předchozích šetřeních, a nemohou proto sloužit jako základ pro srovnání. Použití hodnot stanovených v předchozích šetřeních a jejich porovnání s údaji Londýnské burzy kovů ze stejného zdroje údajů, jaký byl původně použit (Bloomberg) pro sledované období, tj. použití stejné metodiky jako v předchozích šetřeních, ukázalo, že úprava směrem nahoru provedená Komisí byla správná. Komise proto toto tvrzení zamítla.

(93)

Po poskytnutí informací požádali dva dovozci z Unie, kteří nejsou ve spojení, Komisi o prošetření, zda jsou role jumbo v současné době stále předmětem dumpingu, a poskytli některé informace k současným cenám rolí jumbo dovážených z ČLR do Spojeného království. Analýza Komise však byla omezena na informace, které se týkaly období šetření a sledovaných období, a nikoli na informace týkající se pozdějšího období, jak vyplývá z čl. 6 odst. 1 základního nařízení. Kromě toho se informace poskytnuté dovozci, kteří nejsou ve spojení, týkají běžných dovozních cen z ČLR, která není dotčenou zemí, do Spojeného království, které není členským státem Unie. Komise proto tuto žádost zamítla.

(94)

Ze srovnání běžných hodnot a vývozních cen na úrovni druhu výrobku vyplývá, že spolupracující společnosti dovážely během sledovaného období role jumbo za dumpingové ceny.

3.   ŽÁDOSTI O OSVOBOZENÍ

(95)

Jeden vyvážející výrobce v Thajsku požádal v souladu s čl. 13 odst. 4 základního nařízení o osvobození od případných rozšířených opatření a předložil vyplněný dotazník.

(96)

Jak je však uvedeno výše, šetření potvrdilo, že tento výrobce zavedená opatření obcházel. Bylo proto rozhodnuto žádost zamítnout.

4.   OPATŘENÍ

(97)

Na základě výše uvedených zjištění dospěla Komise k závěru, že antidumpingové clo uložené na dovoz rolí jumbo pocházejících z ČLR je obcházeno dovozem výrobku, který je předmětem šetření, zasílaného z Thajska. Jelikož vývoz spolupracující společnosti představuje více než 95 % celkového dovozu výrobku, který je předmětem šetření, a žádný jiný vyvážející výrobce nespolupracoval, vztahuje se tento závěr na celou zemi.

(98)

Proto by v souladu s čl. 13 odst. 1 základního nařízení měla být platná antidumpingová opatření rozšířena i na dovoz výrobku, který je předmětem šetření.

(99)

Podle čl. 13 odst. 1 druhého pododstavce základního nařízení by opatření, které má být rozšířeno, mělo být opatření stanovené v čl. 1 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) 2015/2384 na „všechny ostatní společnosti“ a dříve rozšířené článkem 1 prováděcího nařízení (EU) 2017/271, což je konečné antidumpingové clo ve výši 30 % použitelné na čistou cenu s dodáním na hranice Unie před proclením.

(100)

V souladu s čl. 13 odst. 3 základního nařízení, který stanoví, že by se případná rozšířená opatření měla vztahovat na dovoz, který vstoupil do Unie podle evidence uložené nařízením o zahájení šetření, by měla být z tohoto evidovaného dovozu výrobku, který je předmětem šetření, vybírána cla.

(101)

Jak je vysvětleno v 39. bodě odůvodnění, předchozí šetření ohledně obcházení opatření zavedlo mechanismus konečného užití, jehož cílem bylo poskytnout skutečným dovozcům konvertovaných hliníkových fólií možnost požádat o osvobození od placení antidumpingových cel. Společnost TPL, dovozce konvertovaných hliníkových fólií, který není ve spojení, tvrdila, že požadavek, aby skuteční dovozci konvertovaných hliníkových fólií v současném šetření dodržovali tento režim konečného užití, by nespravedlivě postihoval dovozce výrobku, který nespadá do oblasti působnosti šetření. V tomto ohledu společnost TPL poukázala na nedávné vytvoření zvláštních kódů TARIC pro konvertované fólie, které byly vytvořeny po předchozím šetření ohledně obcházení opatření.

(102)

Rozhodnutí o tom, zda má být zaveden režim konečného užití pro dovoz rolí jumbo z Thajska, však nespadá do oblasti působnosti tohoto šetření. Účelem tohoto šetření ohledně obcházení opatření je určit, zda se zavedená opatření mají či nemají rozšířit na dovoz obdobného výrobku z Thajska. Šetření nemůže změnit úroveň ani formu opatření, a proto nemůže změnit existenci režimu konečného užití.

(103)

V každém případě možnost rozlišovat mezi konvertovanou fólií a fólií pro domácnost v současné době stále závisí na prohlášení dotčeného dovozce o jejím konečném užití, i když v současné době existují zvláštní kódy TARIC pro konvertované fólie. Například popis kódu TARIC 7607111960 obsahuje formulaci „pro jiné použití než hliníkové fólie pro domácnost“. Na dovoz podle tohoto kódu, který byl vytvořen speciálně pro konvertovanou fólii, se vztahují ustanovení o konečném užití, aby bylo možné dovoz podle tohoto kódu skutečně deklarovat. Vytvoření zvláštních kódů pro konvertované fólie a fólie pro domácnost tedy neodstranilo potřebu režimu konečného užití. Zdá se proto, že stávající režimy konečného užití jsou stále nezbytné.

(104)

Po poskytnutí informací společnost TPL zopakovala svůj požadavek, aby nebyl prodloužen režim konečného užití zavedený v předchozím šetření ohledně obcházení opatření. Podle společnosti TPL není režim konečného užití nezbytný, neboť byl zaveden pouze proto, aby se zajistilo, že dovozci konvertované fólie dovážejí skutečnou konvertovanou fólii, a nikoli mírně upravenou hliníkovou fólii pro domácnost. Společnost TPL tvrdila, že toto rozlišení není v současném šetření nezbytné, jelikož nyní se jedná o určení, zda výrobek vyvážený z Thajska pochází z Thajska, nebo z Číny.

(105)

Komise s tímto argumentem nesouhlasila. Rozšíření antidumpingových opatření nevyhnutelně zahrnuje i rozšíření dříve zavedeného režimu pro konečné užití. Skutečnost, že režim konečného užití není opatřením, ale zvláštním celním řízením, jak tvrdí společnost TPL, nic nemění na tom, že uplatňování opatření v předchozím šetření proti obcházení antidumpingových opatření bylo výslovně spojeno s tímto režimem konečného užití. Kromě toho, jelikož současné šetření zahrnovalo i mírně upravený výrobek, zůstává rozlišení mezi konvertovanou fólií a fólií pro domácnost důležité, a to i pro výrobky dovážené z Thajska. Jak je vysvětleno v 103. bodě odůvodnění, rozdíl mezi těmito dvěma druhy výrobku stále závisí na konečném užití deklarovaném dovozcem. Toto prohlášení je nezbytným prvkem k určení, zda lze výrobek dovážet pod specifickým kódem TARIC pro konvertovanou fólii, nebo pod jedním z kódů TARIC pro hliníkovou fólii pro domácnost. Komise proto tuto žádost společnosti TPL zamítla.

(106)

Po poskytnutí informací předložili dva dovozci v Unii, kteří nejsou ve spojení, důkazy o nedávném zvýšení nákladů na suroviny a nákladů na přeměnu, kterým čelí výrobci fólií pro domácnost v Unii, a požádali o vyvážení zájmu výrobců rolí jumbo v Unii se zájmem výrobců fólií pro domácnost v Unii a konečných zákazníků. Údaje poskytnuté těmito dovozci v Unii se však týkaly období po období šetření v rámci tohoto šetření, a proto nebyly zohledněny. Analýza týkající se dopadu opatření navíc nespadá do oblasti působnosti šetření ohledně obcházení opatření, které se omezuje na zjištění, zda je nápravný účinek původních opatření narušován praktikami obcházení. Úplnou analýzu, včetně dopadu opatření na zájem Unie, však lze provést v jiných typech šetření, jako je prozatímní přezkum nebo přezkum před pozbytím platnosti. (22) Komise proto tuto žádost zamítla.

5.   POSKYTNUTÍ INFORMACÍ

(107)

Komise všem zúčastněným stranám sdělila dne 24. června 2021 podstatné skutečnosti a úvahy, které vedly k výše uvedeným závěrům, a vyzvala je k podání připomínek. Připomínky byly obdrženy od spolupracujícího výrobce v Thajsku, dvou dovozců v Unii, kteří nejsou ve spojení, a jednoho dovozce ve Švýcarsku, který není ve spojení, společnosti TPL. Písemné připomínky předložené stranami byly zohledněny, pokud to bylo vhodné, jak je popsáno výše.

(108)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) 2016/1036,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Konečné antidumpingové clo uložené prováděcím nařízením Komise (EU) 2015/2384 ze dne 17. prosince 2015 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz některých hliníkových fólií pocházejících z Čínské lidové republiky a o zastavení řízení týkajícího se dovozu některých hliníkových fólií pocházejících z Brazílie na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 a rozšířené prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/271 ze dne 16. února 2017 na dovoz některých mírně upravených hliníkových fólií se tímto rozšiřuje na dovoz:

hliníkové fólie o tloušťce nejméně 0,008 mm a nejvýše 0,018 mm, nevytvrzené, válcované, avšak dále neupravené, v rolích o šířce nepřesahující 650 mm a o hmotnosti nad 10 kg,

hliníkové fólie o tloušťce nejméně 0,007 mm a méně než 0,008 mm, bez ohledu na šířku rolí, ať už žíhané, či nikoli, nebo

hliníkové fólie o tloušťce nejméně 0,008 mm a nejvýše 0,018 mm a v rolích o šířce přesahující 650 mm, ať už žíhané, či nikoli, nebo

hliníkové fólie o tloušťce nejméně 0,018 mm a méně než 0,021 mm, bez ohledu na šířku rolí, ať už žíhané, či nikoli, nebo

hliníkové fólie o tloušťce nejméně 0,021 mm a nejvýše 0,045 mm, jsou-li nabízeny nejméně ve dvou vrstvách, bez ohledu na šířku rolí, ať už žíhané, či nikoli,

v současnosti kódů KN ex 7607 11 19 (kódy TARIC 7607111910, 7607111930, 7607111940, 7607111950) a ex 7607 11 90 (kódy TARIC 7607119044, 7607119046, 7607119071, 7607119072), zasílané z Thajska, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Thajska či nikoli (doplňkový kód TARIC C601).

2.   Výrobek popsaný v odstavci 1 tohoto článku je osvobozen od konečného antidumpingového cla, pokud je dovážen k jinému použití než jako fólie v domácnosti. Osvobození podléhá podmínkám uvedeným v celních ustanoveních Unie o režimu konečného užití, zejména článku 254 celního kodexu Unie.

3.   Clo rozšířené podle odstavce 1 tohoto článku se vybírá z dovozu zasílaného z Thajska bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Thajska či nikoli, evidovaného v souladu s článkem 2 prováděcího nařízení (EU) 2020/2162 a čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 nařízení (EU) 2016/1036, s výjimkou dovozu, u něhož lze v souladu s odst. 2 prokázat, že byl použit k jinému účelu než jako fólie pro domácnost.

4.   Částka antidumpingových cel, které mají být vybrány se zpětnou působností, je částka vyplývající z uplatnění antidumpingového cla ve výši 30,0 %, které se vztahuje na „všechny ostatní společnosti“.

5.   Není-li stanoveno jinak, použijí se platné celní předpisy.

Článek 2

Celní orgány se vyzývají, aby ukončily celní evidenci dovozu zavedenou v souladu s článkem 2 prováděcího nařízení (EU) 2020/2162.

Článek 3

Žádost o osvobození předložená společností Dingheng New Materials Co., Ltd. se zamítá.

Článek 4

1.   Žádosti o osvobození od cla rozšířeného článkem 1 se vyhotovují písemně v některém z úředních jazyků Evropské unie a musí být podepsány osobou oprávněnou zastupovat subjekt požadující osvobození. Žádosti se zasílají na adresu:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate G Offfice

CHAR 04/39

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

2.   V souladu s čl. 13 odst. 4 nařízení (EU) 2016/1036 může Komise rozhodnutím udělit dovozu od společností, jež neobcházejí antidumpingová opatření uložená prováděcím nařízením (EU) 2015/2384 a (EU) 2017/271, osvobození od cla rozšířeného článkem 1.

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. září 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 925/2009 ze dne 24. září 2009 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímně uloženého cla na dovoz některých hliníkových fólií pocházejících z Arménie, Brazílie a Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 262, 6.10.2009, s. 1).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2384 ze dne 17. prosince 2015 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz některých hliníkových fólií pocházejících z Čínské lidové republiky a o zastavení řízení týkajícího se dovozu některých hliníkových fólií pocházejících z Brazílie na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 (Úř. věst. L 332, 18.12.2015, s. 63).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/271 ze dne 16. února 2017, kterým se konečné antidumpingové clo uložené nařízením Rady (ES) č. 925/2009 na dovoz některých hliníkových fólií pocházejících z Čínské lidové republiky rozšiřuje na dovoz některých mírně upravených hliníkových fólií (Úř. věst. L 40, 17.2.2017, s. 51), pozměněné prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/2213 ze dne 30. listopadu 2017, kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/271, kterým se konečné antidumpingové clo uložené nařízením Rady (ES) č. 925/2009 na dovoz některých hliníkových fólií pocházejících z Čínské lidové republiky rozšiřuje na dovoz některých mírně upravených hliníkových fólií (Úř. věst. L 316, 1.12.2017, s. 17).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2162 ze dne 18. prosince 2020 o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených prováděcím nařízením (EU) 2015/2384 a prováděcím nařízením (EU) 2017/271 na dovoz některých hliníkových fólií pocházejících z Čínské lidové republiky prostřednictvím dovozu některých hliníkových fólií zasílaných z Thajska, bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Thajska či nikoli, a o zavedení celní evidence tohoto dovozu (Úř. věst. L 431, 21.12.2020, s. 48).

(6)  Dne 15. března 2021 podala skupina Dingsheng u Tribunálu EU rovněž žádost o zrušení nařízení o zahájení šetření, částečně založenou na stejném odůvodnění, jaké je uvedeno v oddíle 1.5 stávajícího nařízení. Tento soudní případ byl během současného šetření stále projednáván.

(7)  Kódy HS (Harmonizovaný systém), vyvinuté Světovou celní organizací, jsou mezinárodní standardizované klasifikace výrobků, které používá více než 200 zemí světa. Prvních šest číslic společného čísla celního sazebníku (kódu zboží) je ve všech těchto zemích stejných. Kódy KN (společné nomenklatury) jsou kódy zboží používané EU ke klasifikaci výrobků, tyto kódy mají osm číslic, z nichž prvních šest je shodných s kódy HS. Kód TARIC vychází z kódu KN a doplňují ho další dvě číslice, z nichž lze zjistit informace týkající se antidumpingových a jiných cel nebo kvót.

(8)  Rozsudek ze dne 15. prosince 2016 ve věci RENV, Gul Ahmed Textile Mills v. Rada, T-199/04, bod 100.

(9)  Malými rolemi se rozumí hliníkové fólie o tloušťce 0,007 mm nebo větší, ale ne větší než 0,021 mm, nevytvrzené, válcované, též reliéfní, ale již neupravené, v rolích nízké váhy o hmotnosti do 10 kg. Dovoz malých rolí z ČLR je předmětem antidumpingových opatření (původně uložených prováděcím nařízením Rady (EU) č. 217/2013 ze dne 11. března 2013 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz některých hliníkových fólií v rolích pocházejících z Čínské lidové republiky a o konečném výběru uloženého prozatímního cla, Úř. věst. L 69, 13.3.2013, s. 11. Dovoz malých rolí z Thajska je rovněž předmětem šetření ohledně obcházení opatření (prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2161 ze dne 18. prosince 2020 o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených prováděcím nařízením (EU) 2019/915 na dovoz některých hliníkových fólií v rolích pocházejících z Čínské lidové republiky dovozem některých hliníkových fólií v rolích zasílaných z Thajska, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Thajska, a o zavedení celní evidence tohoto dovozu, Úř. věst. L 431, 21.12.2020, s. 42).

(10)  Oznámení o důsledcích výskytu onemocnění COVID-19 pro antidumpingová a antisubvenční šetření (Úř. věst. C 86, 16.3.2020, s. 6).

(11)  72. bod odůvodnění a čl. 1 odst. 4 prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/271 (Úř. věst. L 40, 17.2.2017, s. 51).

(12)  Pokud jde o použití postupu konečného užití na dovoz z Thajska, viz také 76.–78. bod odůvodnění.

(13)  https://www.gtis.com/gta/.

(14)  Údaje o dovozu uvedené v tomto nařízení nelze jako takové srovnávat s údaji zveřejněnými v nařízení po původním nebo přezkumném šetření. V předchozím šetření byly použity údaje týkající se EU28 včetně Spojeného království, zatímco současné šetření zahrnuje pouze EU27 po vystoupení Spojeného království z Unie v roce 2020.

(15)  Viz 73.–80. bod odůvodnění prováděcího nařízení (EU) 2017/271 (Úř. věst. L 40, 17.2.2017, s. 51). Viz rovněž 33. bod odůvodnění.

(16)  Množství materiálu na hliníkové fólie bylo v co největší míře upraveno tak, aby odráželo materiál na hliníkové fólie, který lze skutečně použít k výrobě hliníkových fólií pro domácnost, a nikoli například pro tiskařský průmysl, a to na základě konkrétních popisů výrobků v databázi Global Trade Atlas.

(17)  Oddíl 4.4 nařízení (ES) č. 925/2009 (Úř. věst. L 262, 6.10.2009, s. 1) a 80. až 82. bod odůvodnění prováděcího nařízení (EU) 2015/2384 (Úř. věst. L 332, 18.12.2015, s. 63).

(18)  Viz 46.–49. bod odůvodnění prováděcího nařízení (EU) 2017/271 (Úř. věst. L 316, 1.12.2017, s. 17).

(19)  Viz https://www.europages.co.uk/DING-HENG-NEW-MATERIALS-COLTD/00000005395623-719214001.html (naposledy navštíveno dne 26. dubna 2021).

(20)  Společnost TPL rovněž uvedla několik argumentů, proč se domnívá, že její (utajený) thajský dodavatel by měl být vyňat z oblasti působnosti opatření, a poskytla svůj názor na to, co se rozumí dostatečným hospodářským opodstatněním pro zavedení výroby v Thajsku. Společnost TPL však není dovozcem výrobku, který je předmětem šetření, nýbrž konvertované fólie, a v žádném případě nemůže jménem svého dodavatele žádat o výjimku. Příslušná tvrzení navíc vycházela z „nejlepších znalostí a informací o trhu“ společnosti TPL a na podporu těchto tvrzení nebyly předloženy žádné další důkazy. Argumenty předložené společností TPL jsou však částečně podobné argumentům, které použila společnost Dingheng, a nařízení se jimi již zabývá.

(21)  Aktualizováno pro sledované období s cílem zohlednit výkyvy na Londýnské burze kovů.

(22)  Dne 17. prosince 2020 bylo zahájeno přezkumné šetření před pozbytím platnosti stávajících antidumpingových opatření na dovoz rolí jumbo z Číny (Úř. věst. C 436, 17.12.2020, s. 10).


15.9.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 325/24


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1475

ze dne 14. září 2021,

kterým se konečné antidumpingové clo uložené prováděcím nařízením (EU) 2019/915 na dovoz některých hliníkových fólií v rolích pocházejících z Čínské lidové republiky rozšiřuje na dovoz některých hliníkových fólií v rolích zasílaných z Thajska, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Thajska či nikoli

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (1) (dále jen „základní nařízení“), a zejména na článek 13 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

1.   POSTUP

1.1.   Předchozí šetření a stávající opatření

(1)

V březnu 2013 uložila Rada prováděcím nařízením (EU) č. 217/2013 (2) na základě antidumpingového šetření (dále jen „původní šetření“) konečné antidumpingové clo na dovoz některých hliníkových fólií v rolích (dále jen „malé role“) pocházejících z Čínské lidové republiky (dále jen „ČLR“). Opatření měla formu valorického cla v rozmezí od 14,2 % do 35,6 %.

(2)

V červnu 2019 Evropská komise (dále jen „Komise“) prováděcím nařízením (EU) 2019/915 (3) zachovala konečná opatření (dále jen „platná opatření“) po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 základního nařízení (dále jen „přezkumné šetření“).

1.2.   Žádost

(3)

Komise obdržela žádost podle čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 základního nařízení, aby prošetřila možné obcházení antidumpingových opatření uložených na dovoz hliníkových fólií v rolích pocházejících z ČLR dovozem zasílaným z Thajska bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Thajska či nikoli, a zavedla celní evidenci tohoto dovozu.

(4)

Žádost byla podána dne 9. listopadu 2020. Žadatel požádal o zachování anonymity jak ve fázi žádosti, tak po dobu šetření. Žadatel své žádosti řádně odůvodnil a Komise jim vyhověla, neboť měla za to, že existují dostatečné důvody pro zachování utajení jeho totožnosti.

(5)

Žádost obsahovala dostatečné důkazy o změně obchodních toků týkajících se vývozu z Čínské lidové republiky a Thajska do Unie, k níž došlo po uložení opatření týkajících se malých rolí. Tato změna zřejmě vyplynula ze zasílání malých rolí přes Thajsko do Unie po provedení montáže v Thajsku. Žádost také obsahovala dostatečné důkazy o tom, že tato montáž znamená obcházení, jelikož hodnota čínských dílů činila více než 60 % celkové hodnoty dílů montovaného výrobku a hodnota přidaná během montáže činila méně než 25 % celkových výrobních nákladů.

(6)

Kromě toho žádost obsahovala dostatečné důkazy o tom, že výše popsaná praxe narušuje nápravný účinek stávajících antidumpingových opatření, pokud jde o množství i ceny. Dále existovaly dostatečné důkazy o tom, že ceny malých rolí zasílaných z Thajska byly dumpingové ve vztahu k běžné hodnotě, jež byla pro tyto role dříve stanovena.

1.3.   Dotčený výrobek a výrobek, který je předmětem šetření

(7)

Dotčeným výrobkem je hliníková fólie o tloušťce 0,007 mm nebo větší, ale ne větší než 0,021 mm, nevytvrzená, válcovaná, též reliéfní, ale dále již neupravená, v rolích nízké váhy o hmotnosti do 10 kg, ke dni vstupu prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/915 v platnost kódů KN ex 7607 11 11 a ex 7607 19 10 (kódy TARIC 7607111110 a 7607191010) a pocházející z ČLR (dále jen „dotčený výrobek“). Toto je výrobek, na který se vztahují stávající platná opatření.

(8)

Výrobek, který je předmětem šetření, je stejný jako výrobek definovaný v předchozím bodě odůvodnění, v současnosti kódů KN ex 7607 11 11 a ex 7607 19 10, avšak zasílaný z Thajska, bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Thajska či nikoli (kódy TARIC 7607111111 a 7607191011) (dále jen „výrobek, který je předmětem šetření“).

(9)

Z šetření vyplynulo, že malé role vyvážené z ČLR do Unie a role zasílané z Thajska do Unie mají stejné základní fyzické i chemické vlastnosti a využití, a musí být tedy považovány za obdobné výrobky ve smyslu čl. 1 odst. 4 základního nařízení.

1.4.   Zahájení řízení

(10)

Poté, co Komise po informování členských států zjistila, že existují dostatečné důkazy pro zahájení šetření podle čl. 13 odst. 3 základního nařízení, zahájila dne 21. prosince 2020 na základě prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/2161 (4) šetření (dále jen „nařízení o zahájení šetření“) a zavedla celní evidenci dovozu malých rolí zasílaných z Thajska, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Thajska či nikoli.

1.5.   Období šetření a sledované období

(11)

Období šetření pokrývá období od 1. ledna 2016 do 30. června 2020 („období šetření“). Pro období šetření byly shromážděny údaje s cílem prověřit mimo jiné údajnou změnu obchodních toků v návaznosti na uložení dotyčných opatření a existenci praktik, zpracovatelských postupů nebo prací, pro něž mimo uložení cla neexistovalo dostatečné opodstatnění nebo hospodářský důvod. Pro období od 1. července 2019 do 30. června 2020 (dále jen „sledované období“) byly shromážděny podrobnější údaje s cílem přezkoumat, zda dovoz narušil nápravný účinek platných opatření, pokud jde o ceny a/nebo množství, a zda došlo k dumpingu.

1.6.   Šetření

(12)

Komise oficiálně informovala o zahájení šetření orgány ČLR a Thajska, vyvážející výrobce v těchto zemích, známé dotčené dovozce do Unie a výrobní odvětví Unie. Výrobcům/vývozcům v Thajsku a ČLR a dovozcům v Unii, kteří byli Komisi známi nebo kteří se přihlásili ve lhůtách uvedených v článku 3 nařízení o zahájení šetření, byly zaslány dotazníky a/nebo formuláře žádostí o osvobození.

(13)

Zúčastněné strany dostaly příležitost písemně předložit svá stanoviska a požádat o slyšení ve lhůtě stanovené v nařízení o zahájení šetření. Všechny strany byly informovány, že nesdělení veškerých relevantních informací nebo sdělení neúplných, nepravdivých nebo zavádějících informací může vést k použití článku 18 základního nařízení a k závěrům založeným na dostupných údajích.

(14)

Jako účastníci řízení se přihlásili dva výrobci v Unii, kdežto žádná strana z Thajska, ČLR ani odjinud nezaslala odpovědi na dotazníky/formuláře žádosti o osvobození.

2.   VÝSLEDKY ŠETŘENÍ

2.1.   Obecně

(15)

V souladu s čl. 13 odst. 1 základního nařízení by měly být postupně analyzovány s cílem posoudit možné obcházení tyto prvky:

zda došlo ke změně obchodních toků mezi ČLR, Thajskem a Unií,

zda je tato změna způsobena praktikami, zpracovatelskými postupy nebo pracemi, pro něž mimo uložení platných antidumpingových opatření neexistuje dostatečné opodstatnění nebo hospodářský důvod,

zda existují důkazy o újmě nebo o tom, že nápravné účinky platných antidumpingových opatření jsou mařeny, pokud se jedná o ceny a/nebo množství výrobku, který je předmětem šetření, a

zda existují důkazy o dumpingu ve vztahu k běžné hodnotě určené dříve pro dotčený výrobek.

(16)

Vzhledem k tomu, že důkazy poskytnuté žadateli v žádosti poukazovaly na montáž v Thajsku, Komise v tomto šetření konkrétněji analyzovala, zda jsou splněna kritéria uvedená v čl. 13 odst. 2 základního nařízení, zejména:

zda montáž začala nebo se značně zvýšila po zahájení antidumpingového šetření nebo těsně před jeho zahájením a zda použité díly pocházejí ze země, na niž se vztahují opatření, a

zda díly představují 60 % či více celkové hodnoty dílů montovaného výrobku a zda přidaná hodnota dílů přidaných během montáže nebo kompletace byla vyšší než 25 % výrobních nákladů.

2.2.   Míra spolupráce

(17)

Před zahájením šetření poskytla thajská vláda názvy a adresy řady výrobců hliníkových fólií pro domácnost v Thajsku. Jak je uvedeno v 14. bodě odůvodnění, žádný z těchto ani jiných thajských výrobců/vývozců se nepřihlásil ani nepředložil žádost o osvobození.

(18)

Verbální nótou ze dne 11. února 2021 Komise informovala thajskou vládu, že vzhledem k tomu, že žádný vývozce/výrobce v Thajsku nespolupracoval, hodlá svá zjištění o existenci praktik obcházení založit na dostupných skutečnostech v souladu s článkem 18 základního nařízení. Komise rovněž zdůraznila, že zjištění vycházející z dostupných údajů může být pro dotčenou stranu méně příznivé, a vyzvala thajskou vládu, aby se vyjádřila.

(19)

Thajská vláda odpověděla Komisi, že byla informována o záměru společnosti Dingheng New Materials Co., Ltd. spolupracovat a že v případě, že thajští vyvážející výrobci spolupracovat nebudou, může Komise ke zjištění praktik obcházení u thajských vyvážejících výrobců použít dostupné skutečnosti.

(20)

Komise si povšimla, že společnost zmíněná thajskou vládou nespolupracovala při tomto šetření, ale při souběžném šetření proti obcházení týkajícím se dovozu hliníkových fólií ve velkých rolích. (5) V tomto šetření se nepřihlásil žádný thajský výrobce výrobku, který je předmětem šetření.

(21)

V souladu s čl. 18 odst. 1 základního nařízení se proto níže uvedená zjištění týkající se existence praktik obcházení zakládají na dostupných údajích. Komise vycházela zejména z informací obsažených v žádosti v kombinaci s dalšími zdroji informací, jako jsou obchodní statistiky o dovozu a vývozu (např. od Eurostatu a z databáze Global Trade Atlas (dále jen „databáze GTA“)), jakož i z veřejně dostupných údajů.

2.3.   Změna obchodních toků

(22)

Níže uvedená tabulka 1 ukazuje vývoj dovozu z ČLR a Thajska v období šetření. (6)

Tabulka 1

Dovoz malých rolí během období šetření (v tunách)

 

2016

2017

2018

2019

Vykazované období

ČLR

299

471

308

596

414

Index (základ = 2016)

100

157

103

199

139

Podíl na celkovém dovozu

8 %

10 %

6 %

7 %

5 %

Thajsko

70

654

814

1 088

1 069

Index (základ = 2016)

100

934

1 163

1 555

1 527

Podíl na celkovém dovozu

2 %

13 %

17 %

12 %

14 %

Dovoz celkem

3 904

4 891

4 914

8 838

7 751

Zdroj: Eurostat

(23)

Od roku 2016 do konce sledovaného období došlo k velkému nárůstu dovozu z Thajska, který se zvýšil ze 70 tun na 1 069 tun. Zároveň se jeho podíl na celkovém dovozu zvýšil z 2 % na 14 %. Dovoz z ČLR se rovněž zvýšil, ale mnohem menším tempem, a to z 299 na 414 tun. Podíl Číny na celkovém dovozu se však snížil z 8 % na 5 %, tj. ze čtyřnásobku objemu thajského dovozu na přibližně pouhou třetinu. Kromě toho je objem dovozu z ČLR stále nižší než 610 tun v roce 2013, tedy v době původního šetření.

(24)

Tabulka 2 ukazuje vývoj vývozu surovin potřebných k výrobě malých rolí z ČLR do Thajska během období šetření.

Tabulka 2

Vývoz surovin z ČLR do Thajska v období šetření  (7) (v tunách)

 

2016

2017

2018

2019

Vykazované období

Materiál na hliníkové fólie (v tunách)

50 111

52 950

62 799

68 755

71 668

Index (základ = 2016)

100

106

125

137

143

Role jumbo (v tunách)

31 931

37 697

49 686

63 988

69 248

Index (základ = 2016)

100

118

156

200

217

Suroviny celkem (v tunách)

82 042

90 647

112 485

132 743

140 916

Index (základ = 2016)

100

110

137

162

172

Zdroj: Global Trade Atlas

(25)

Hlavní surovinou k výrobě hliníkových fólií pro domácnost je surový hliník. Surový hliník se poté zpracovává za účelem výroby materiálu na hliníkové fólie, který se dále zpracovává na hliníkové fólie pro domácnost v rolích o hmotnosti nad 10 kilogramů („role jumbo“) a/nebo v malých rolích (o hmotnosti 10 kilogramů nebo nižší). Z informací, které má Komise na základě žádosti k dispozici, vyplývá, že výroba malých rolí, které se vyvážejí z Thajska do EU, se uskutečňuje převážně z polotovarů používaných na materiál na hliníkové fólie nebo z rolí jumbo.

(26)

Z tabulky 2 vyplývá, že od roku 2016 dochází k neustálému nárůstu vývozu těchto surovin z Číny do Thajska. Komise však zaregistrovala, že tyto dvě suroviny se v Thajsku nepoužívají pouze k výrobě malých rolí. Materiál na hliníkové fólie se v Thajsku používá také například k výrobě rolí jumbo. Tyto role jumbo se pak buď prodávají na thajském domácím trhu, nebo se vyvážejí do třetích zemí, mimo jiné do EU. Kromě toho se materiál na hliníkové fólie používá jako surovina v řadě dalších průmyslových odvětví, například v obalovém průmyslu nebo pro izolační účely. Proto se pouze část tohoto dováženého materiálu na hliníkové fólie skutečně používá při výrobě malých rolí.

(27)

Kromě toho údaje v tabulce 2 pro role jumbo zahrnují také role jumbo z konvertovaných fólií, které spadají pod stejné kódy zboží, ale nepoužívají se k výrobě hliníkových fólií pro domácnost. Není známo, jaké procento rolí jumbo dovážených do Thajska se týká hliníkových konvertovaných fólií, protože takto podrobné údaje o thajském dovozu nejsou k dispozici. Vzhledem k nedostatku důkazů o opaku lze však předpokládat, že poměr výroby konvertovaných fólií vůči výrobě fólií pro domácnost v Thajsku zůstal během období šetření stabilní. Právě naopak, vzhledem k trendu uvedenému v tabulce 1 výše, výroba fólií pro domácnost vzrostla. To znamená, že rostoucí trend, který je patrný u všech typů rolí jumbo, platí i pro role jumbo z fólie pro domácnost.

(28)

V každém případě skutečnost, že výrazně narůstá objem dovozu surovin z ČLR do Thajska, naznačuje rostoucí poptávku po těchto surovinách v Thajsku. To lze alespoň částečně vysvětlit nárůstem výroby malých rolí v Thajsku a jejich vývozu z Thajska.

(29)

Nárůst thajského vývozu do Unie, souběžný pokles čínského dovozu ve srovnání s thajským dovozem malých rolí a nárůst čínského vývozu surovin do Thajska ve stejném období představuje změnu obchodních toků mezi Čínou, Thajskem a Unií ve smyslu čl. 13 odst. 1 základního nařízení.

2.4.   Povaha praktik obcházení, pro které neexistovalo dostatečné opodstatnění nebo hospodářský důvod

(30)

Ustanovení čl. 13 odst. 1 základního nařízení vyžaduje, aby změna obchodních toků byla způsobena praktikami, zpracovatelskými postupy nebo pracemi, pro něž mimo uložení cla neexistuje dostatečné opodstatnění nebo hospodářský důvod. Mezi takové praktiky, zpracovatelské postupy nebo práce patří zasílání výrobku, který je předmětem stávajících opatření, prostřednictvím třetích zemí a montáž součástí nebo kompletace ve třetí zemi podle čl. 13. odst. 2 základního nařízení.

(31)

Jelikož žádný vyvážející výrobce při šetření nespolupracoval, byla zjištění ohledně existence a povahy praktik obcházení v Thajsku založena na dostupných údajích podle článku 18 základního nařízení, jak je vysvětleno v oddíle 2.2.

(32)

Žadatel ve své žádosti předložil důkazy, které prokazují, že malé role se v Thajsku vyrábějí převíjením rolí jumbo pocházejících přímo z ČLR nebo nepřímo od thajských výrobců, kteří získávají suroviny pro výrobu rolí jumbo z ČLR. (8) Žadatel prokázal, že:

(1)

Thajští výrobci nedisponují strojním zařízením potřebným k výrobě malých rolí ze surového hliníku, ale pouze k převíjení, řezání, dělení, žíhání a provádění dalších relativně drobných operací na rolích jumbo. To potvrzují i informace na internetových stránkách několika thajských výrobců (9)

(2)

Thajští výrobci odebírají své role jumbo buď přímo z ČLR, nebo od thajských výrobců rolí jumbo, kteří odebírají suroviny (materiál na hliníkové fólie) z ČLR. Tuto druhou praxi potvrzují zjištění Komise v rámci souběžného šetření týkajícího se rolí jumbo.

(3)

Všichni známí thajští vyvážející výrobci malých rolí, o nichž má Komise informace z žádosti a veřejně dostupných informací, jsou dceřinými společnostmi čínských společností, které jsou schopny vyrábět a vyrábějí malé role v ČLR. To zahrnuje i montáž, která je v současné době umístěna v Thajsku a o níž žadatel poskytl informace.

(33)

Šetřením nebyly zjištěny žádné důkazy o dostatečném opodstatnění nebo hospodářském důvodu dovozu malých rolí z Thajska do Unie, kromě vyhýbání se placení v současnosti platného antidumpingového cla. Z informací poskytnutých žadatelem ve skutečnosti vyplývá, že na internetových stránkách thajského výrobce malých rolí je jako jeden z důvodů pro zavedení výroby v Thajsku výslovně uvedeno vyhnutí se antidumpingovým clům (10).

2.5.   Zahájení nebo podstatný nárůst operací

(34)

Pokud jde o montáž, čl. 13 odst. 2 základního nařízení vyžaduje, aby montáž začala nebo byla značně rozšířena po zahájení antidumpingového šetření nebo těsně před jeho zahájením a použité díly pocházely ze země, na niž se vztahují opatření.

(35)

Dovoz z Thajska do EU byl v letech 2015 a 2016 zanedbatelný. V roce 2017 došlo k výraznému nárůstu vývozu na 654 tun a od té doby dochází k dalšímu každoročnímu nárůstu. Z informací poskytnutých žadatelem o thajských vyvážejících výrobcích i z veřejně dostupných informací vyplývá, že v letech 2016 a 2017, u jedné společnosti i v roce 2018, byla v Thajsku zahájena výstavba zařízení na výrobu malých rolí. Montáž tedy začala po zahájení antidumpingového šetření.

(36)

Vzhledem k nedostatečné spolupráci thajských vyvážejících výrobců vycházela Komise při zjišťování původu surovin použitých při montáži malých rolí v Thajsku z důkazů poskytnutých žadatelem a z veřejně dostupných informací. Thajští výrobci, o nichž je známo, že vyvážejí své výrobky do Unie, jsou všichni dceřinými společnostmi čínských výrobců hliníkových fólií pro domácnost, kteří při vývozu z ČLR podléhají antidumpingovým clům. Z informací od žadatele dále vyplývá, že jedna z thajských společností tvrdí, že veškeré suroviny nakupuje od sousední společnosti Dingheng New Materials Co. Ltd., u které bylo v souběžném šetření (11) rolí jumbo prokázáno, že obchází antidumpingová cla na role jumbo z Číny. Šetření neodhalilo žádné důkazy o tom, že suroviny používané thajskými vyvážejícími výrobci jsou jiného než čínského původu. Dotčené díly proto pocházejí ze země, na kterou se vztahují opatření.

2.6.   Hodnota dílů a přidaná hodnota

(37)

V čl. 13 odst. 2 základního nařízení se uvádí, že pokud jde o montáž, další podmínkou k prokázání obcházení je, aby hodnota dílů (v tomto případě čínského původu) činila nejméně 60 % celkové hodnoty dílů montovaného výrobku a přidaná hodnota dílů dodaných během montáže nebo kompletace byla nižší než 25 % celkových výrobních nákladů. Vzhledem k tomu, že žádný thajský vyvážející výrobce nespolupracoval, vycházela Komise při zjišťování, zda byly splněny prahové hodnoty 60 % a 25 %, z důkazů poskytnutých žadatelem.

(38)

S ohledem na vybavení, které známí vyvážející výrobci používají ve svých továrnách, jak je uvedeno na jejich příslušných internetových stránkách a na základě informací poskytnutých v žádosti, může výrobní proces v Thajsku zahrnovat nanejvýš určité dokončovací operace, jako je převíjení, řezání nebo žíhání.

(39)

Žadatel prokázal, že při výrobě malých rolí buď z rolí jumbo, nebo z materiálu na hliníkové fólie představují tyto suroviny téměř 90 % celkové hodnoty dílů montovaného výrobku. Žadatel rovněž prokázal, že u obou surovin činí přidaná hodnota těchto dílů méně než 18 %, resp. méně než 24 %.

(40)

Komise proto dospěla k závěru, že kritéria čl. 13 odst. 2 základního nařízení jsou splněna.

2.7.   Narušení nápravného účinku cla

(41)

Pro posouzení možného narušení nápravného účinku stávajících opatření z hlediska cen a/nebo množství využila Komise ceny a objemy vývozu zaznamenané Eurostatem. Komise porovnala průměrnou cenu nepůsobící újmu stanovenou v přezkumném šetření před pozbytím platnosti v roce 2019 s váženým průměrem vývozních cen CIF, řádně upraveným tak, aby zahrnoval smluvní cla a náklady po proclení.

(42)

Toto srovnání cen ukázalo existenci prodeje pod cenou ve výši 29 %.

(43)

Šetřením se navíc zjistilo, že vyvážená množství, u nichž bylo zjištěno obcházení stávajících opatření, jsou značná a představují téměř 14 % celkového objemu dovozu malých rolí během sledovaného období.

(44)

Komise tedy dospěla k závěru, že dovozem z Thajska, který byl předmětem tohoto šetření, dochází k maření stávajících opatření, pokud jde o množství a ceny.

2.8.   Důkazy o existenci dumpingu

(45)

V souladu s čl. 13 odst. 1 základního nařízení Komise prošetřila, zda existuje důkaz o dumpingu vzhledem k běžné hodnotě stanovené v posledním přezkumu před pozbytím platnosti pro obdobný výrobek.

(46)

Ke stanovení vývozních cen z Thajska použila Komise průměrnou vývozní cenu malých rolí během sledovaného období, jak ji vykázal Eurostat. Pro účely spravedlivého srovnání běžné hodnoty a vývozní ceny byly v souladu s čl. 2 odst. 10 základního nařízení náležitě zohledněny rozdíly, které ovlivňují ceny a srovnatelnost cen, a to formou úprav. Takto stanovené průměrné vývozní ceny byly nižší než běžná hodnota stanovená v posledním přezkumu před pozbytím platnosti, což prokázalo existenci dumpingu.

3.   OPATŘENÍ

(47)

Na základě těchto zjištění dospěla Komise k závěru, že antidumpingové clo uložené na dovoz malých rolí pocházejících z ČLR je obcházeno dovozem výrobku, který je předmětem šetření.

(48)

Proto by v souladu s čl. 13 odst. 1 základního nařízení měla být platná antidumpingová opatření rozšířena i na dovoz výrobku, který je předmětem šetření.

(49)

Podle čl. 13 odst. 1 druhého pododstavce základního nařízení by opatřením, které má být rozšířeno, mělo být opatření stanovené v čl. 1 odst. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/915 na „všechny ostatní společnosti“, což je konečné antidumpingové clo ve výši 35,6 % použitelné na čistou cenu CIF s dodáním na hranice Unie před proclením.

(50)

V souladu s čl. 13 odst. 3 základního nařízení, který stanoví, že by se případná rozšířená opatření měla vztahovat na dovoz, který vstoupil do Unie podle evidence uložené zahajovacím nařízením, by měla být z tohoto evidovaného dovozu výrobku, který je předmětem šetření, vybírána cla.

4.   ZVEŘEJNĚNÍ

(51)

Dne 24. června 2021 sdělila Komise všem zúčastněným stranám podstatné skutečnosti a úvahy, které vedly k výše uvedeným závěrům, a vyzvala je k podání připomínek. Nebyly obdrženy žádné připomínky.

(52)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) 2016/1036.

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Konečné antidumpingové clo uložené prováděcím nařízením (EU) 2019/915 na dovoz některých hliníkových fólií v rolích pocházejících z Čínské lidové republiky v návaznosti na přezkum před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 se tímto rozšiřuje na dovoz hliníkových fólií o tloušťce 0,007 mm nebo větší, ale ne větší než 0,021 mm, nevytvrzených, válcovaných, též reliéfních, ale již neupravených, v rolích nízké váhy o hmotnosti do 10 kg, zasílaných z Thajska, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Thajska či nikoli, v současnosti kódů KN ex 7607 11 11 a ex 7607 19 10 (kódy TARIC 7607111111 a 7607191011).

2.   Clo rozšířené podle odstavce 1 tohoto článku se vybírá z dovozu zasílaného z Thajska bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Thajska či nikoli, evidovaného v souladu s článkem 2 prováděcího nařízení (EU) 2020/2161 a čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 nařízení (EU) 2016/1036.

3.   Částkou antidumpingových cel, která mají být vybrána se zpětnou působností, je částka vyplývající z uplatnění antidumpingového cla ve výši 35,6 %, které se vztahuje na „všechny ostatní společnosti“.

4.   Není-li stanoveno jinak, použijí se platné celní předpisy.

Článek 2

Celní orgány se vyzývají, aby ukončily celní evidenci dovozu zavedenou v souladu s článkem 2 prováděcího nařízení (EU) 2020/2161.

Článek 3

1.   Žádosti o osvobození od cla rozšířeného článkem 1 se vyhotovují písemně v některém z úředních jazyků Evropské unie a musí být podepsány osobou oprávněnou zastupovat subjekt požadující osvobození. Žádosti se zasílají na adresu:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate G Offfice

CHAR 04/39

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

2.   V souladu s čl. 13 odst. 4 nařízení (EU) 2016/1036 může Komise rozhodnutím udělit dovozu od společností, jež neobcházejí antidumpingová opatření uložená prováděcím nařízením (EU) 2019/915, osvobození od cla rozšířeného článkem 1.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. září 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 217/2013 ze dne 11. března 2013 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých hliníkových fólií v rolích pocházejících z Čínské lidové republiky a o konečném výběru uloženého prozatímního cla (Úř. věst. L 69, 13.3.2013, s. 11).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/915 ze dne 4. června 2019 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz některých hliníkových fólií v rolích pocházejících z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 (Úř. věst. L 146, 5.6.2019, s. 63).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2161 ze dne 18. prosince 2020 o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených prováděcím nařízením (EU) 2019/915 na dovoz některých hliníkových fólií v rolích pocházejících z Čínské lidové republiky dovozem některých hliníkových fólií v rolích zasílaných z Thajska, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Thajska či nikoli, a o zavedení celní evidence tohoto dovozu (Úř. věst. L 431, 21.12.2020, s. 42).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2162 ze dne 18. prosince 2020 o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených prováděcím nařízením (EU) 2015/2384 a prováděcím nařízením (EU) 2017/271 na dovoz některých hliníkových fólií pocházejících z Čínské lidové republiky prostřednictvím dovozu některých hliníkových fólií zasílaných z Thajska, bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Thajska, a o zavedení celní evidence tohoto dovozu (Úř. věst. L 431, 21.12.2020, s. 48).

(6)  Údaje o dovozu uvedené v tomto nařízení nelze jako takové srovnávat s údaji zveřejněnými po původním nebo přezkumném šetření. V předchozím šetření byly použity údaje týkající se EU28 včetně Spojeného království, zatímco současné šetření zahrnuje pouze EU27 po vystoupení Spojeného království z Unie v roce 2020.

(7)  Množství materiálu na hliníkové fólie bylo v co největší míře upraveno tak, aby odráželo materiál na hliníkové fólie, který lze skutečně použít k výrobě hliníkových fólií pro domácnost, a nikoli například pro tiskařský průmysl, a to na základě konkrétních popisů výrobků v databázi GTA.

(8)  Žadatel poskytl informace o probíhajícím vyšetřování Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) v koordinaci s příslušnými orgány členských států. Podle žadatele vedlo toto šetření týkající se obcházení antidumpingových cel k potrestání dvou thajských vyvážejících výrobců. Z důvodu zachování důvěrnosti informací týkajících se probíhajícího vyšetřování úřadu OLAF nejsou v současné době veřejně dostupné žádné další informace.

(9)  Například, http://en.wohler.com.cn/index.php/News/view/id/6.html.

(10)  Žadatel v příloze 5 žádosti poskytl kopii internetové stránky, na níž jsou antidumpingová cla zmíněna. Současná verze internetové stránky, která se již nezmiňuje o vyhýbání se antidumpingovým clům, je k dispozici zde: http://en.wohler.com.cn/index.php/News/view/id/6.html (naposledy navštíveno dne 23. února 2021). Je třeba uvést, že na stránce společnosti na síti LinkedIn je stále uvedeno: „Thajská továrna je založena za účelem odstranění antidumpingové sazby evropských a indických trhů“. (https://www.linkedin.com/company/qingdao-wohler-household-products-co-ltd/about/, naposledy navštíveno dne 25. února 2021). Kromě toho je na jiné internetové stránce uvedeno: „abychom vyřešili problém antidumpingového cla, stavíme další továrnu v Thajsku“: https://tigerhuang923.en.ec21.com/company_info.html (naposledy navštíveno dne 25. května 2021). Jiná thajská společnost rovněž zmiňuje skutečnost, že dovoz z Thajska je osvobozen od antidumpingových cel: https://www.top-ranking.com.cn/news/view?id=1792&lang=en (naposledy navštíveno dne 25. února 2021).

(11)  Úř. věst. L 431, 21.12.2020, s. 48.


ROZHODNUTÍ

15.9.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 325/33


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/1476

ze dne 14. září 2021,

kterým se za účelem usnadnění práva na volný pohyb v rámci Unie stanoví rovnocennost certifikátů týkajících se onemocnění COVID-19 vydaných Andorrou a certifikátů vydaných v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/953

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/953 ze dne 14. června 2021 o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 (digitální certifikát EU COVID) za účelem usnadnění volného pohybu během pandemie COVID-19 (1), a zejména na čl. 8 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2021/953 stanoví rámec pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 (digitální certifikát EU COVID) za účelem usnadnění výkonu práva jejich držitelů na volný pohyb během pandemie COVID-19. Má rovněž přispět k usnadnění postupného koordinovaného zrušení omezení volného pohybu, jež byla zavedena členskými státy v souladu s právem Unie za účelem omezení šíření SARS-CoV-2.

(2)

Nařízení (EU) 2021/953 umožňuje uznávání certifikátů týkajících se onemocnění COVID-19 vydaných třetími zeměmi občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, jestliže Komise shledá, že tyto certifikáty týkající se onemocnění COVID-19 jsou vydány podle norem, které lze považovat za rovnocenné normám stanoveným podle uvedeného nařízení. Vedle toho mají členské státy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/954 (2) uplatňovat pravidla stanovená v nařízení (EU) 2021/953 na státní příslušníky třetích zemí, kteří nespadají do působnosti uvedeného nařízení, ale kteří mají na jejich území oprávněný pobyt nebo bydliště a kteří mohou v souladu s právem Unie cestovat do jiných členských států. Veškeré závěry týkající se rovnocennosti stanovené v tomto rozhodnutí by se proto měly vztahovat na certifikáty týkající se onemocnění COVID-19 vydané Andorrou občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům. Obdobně by se na základě nařízení (EU) 2021/954 tyto závěry týkající se rovnocennosti měly vztahovat také na certifikáty týkající se onemocnění COVID-19 vydané Andorrou státním příslušníkům třetích zemí, kteří mají na území členských států oprávněný pobyt nebo bydliště, podle podmínek stanovených v uvedeném nařízení.

(3)

Dne 9. července 2021 poskytla Andorra Komisi podrobné informace o vydávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 v rámci systému „Andorra Health QR Server Module“. Andorra sdělila Komisi, že se domnívá, že její certifikáty týkající se onemocnění COVID-19 jsou vydávány podle normy a v technologickém systému, které jsou interoperabilní s rámcem pro důvěryhodnost zavedeným na základě nařízení (EU) 2021/953 a umožňují ověření pravosti, platnosti a integrity certifikátů. V tomto ohledu Andorra informovala Komisi, že certifikáty týkající se onemocnění COVID-19 vydávané tímto státem v souladu se systémem „Andorra Health QR Server Module“ obsahují údaje uvedené v příloze nařízení (EU) 2021/953.

(4)

Andorra také Komisi informovala, že bude vydávat interoperabilní certifikáty o očkování proti COVID-19 pro očkovací látky Vaxzevria, Comirnaty a Spikevax.

(5)

Kromě toho Andorra Komisi informovala, že bude vydávat interoperabilní certifikáty o testu pouze na základě testů založených na amplifikaci nukleových kyselin (NAAT).

(6)

Andorra dále Komisi dne 23. července 2021 sdělila, že bude uznávat certifikáty o očkování, o testu a o zotavení vydané členskými státy v souladu s nařízením (EU) 2021/953. Andorra Komisi informovala, že bude uznávat důkazy o očkování pro očkovací látky s registrací pro celou EU a očkovací látky, u nichž byl dokončen postup zařazení na seznam WHO k nouzovému použití. Andorra dále informovala Komisi, že bude uznávat certifikáty o testu na základě testů založených na amplifikaci nukleových kyselin (NAAT) (jako jsou RT-PCR) a rychlých antigenních testů, které jsou uvedeny na společném a aktualizovaném seznamu rychlých testů na antigen na COVID-19 schváleném Výborem pro zdravotní bezpečnost, který byl zřízen podle článku 17 rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1082/2013/EU (3). V neposlední řadě Andorra Komisi informovala, že bude uznávat certifikáty o zotavení na základě pozitivního výsledku testu NAAT.

(7)

Dne 23. července 2021 Andorra rovněž Komisi sdělila, že při ověřování certifikátů o očkování, o testu a o zotavení vydaných členskými státy v souladu s nařízením (EU) 2021/953 budou osobní údaje obsažené v těchto certifikátech zpracovávány pouze pro účely ověření a potvrzení očkování, výsledku testu nebo zotavení držitele a nebudou poté uchovávány.

(8)

Komise provedla dne 6. září 2021 technické zkoušky, jež prokázaly, že certifikáty o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 vydané Andorrou v souladu s jejím systémem „Andorra Health QR Server Module“ jsou interoperabilní s rámcem pro důvěryhodnost zavedeným podle nařízení (EU) 2021/953, což umožňuje ověření jejich pravosti, platnosti a integrity. Komise rovněž potvrdila, že certifikáty týkající se onemocnění COVID-19 vydávané Andorrou v souladu se systémem „Andorra Health QR Server Module“ obsahují potřebné údaje.

(9)

Jsou tedy splněny nezbytné prvky, na jejichž základě mají být certifikáty týkající se onemocnění COVID-19 vydané Andorrou v souladu se systémem „Andorra Health QR Server Module“ považovány za rovnocenné certifikátům vydaným v souladu s nařízením (EU) 2021/953.

(10)

Certifikáty týkající se onemocnění COVID-19 vydané Andorrou v souladu se systémem „Andorra Health QR Server Module“ by proto měly být uznávány za podmínek uvedených v čl. 5 odst. 5, čl. 6 odst. 5 a čl. 7 odst. 8 nařízení (EU) 2021/953.

(11)

Aby bylo toto rozhodnutí funkční, měla by být Andorra propojena s rámcem pro důvěryhodnost digitálního certifikátu EU COVID, který byl zaveden nařízením (EU) 2021/953.

(12)

S cílem chránit zájmy Unie, a zejména zájmy v oblasti veřejného zdraví, může Komise využít svých pravomocí k pozastavení nebo ukončení platnosti tohoto rozhodnutí, pokud již nebudou splněny podmínky čl. 8 odst. 2 nařízení (EU) 2021/953.

(13)

Vzhledem k potřebě co nejrychlejšího propojení Andorry s rámcem pro důvěryhodnost digitálního certifikátu EU COVID zavedeným podle nařízení (EU) 2021/953 by toto rozhodnutí mělo vstoupit v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

(14)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 14 nařízení (EU) 2021/953,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Certifikáty o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 vydané Andorrou v souladu se systémem „Andorra Health QR Server Module“ se za účelem usnadnění práva na volný pohyb v rámci Unie pokládají za rovnocenné certifikátům vydaným v souladu s nařízením (EU) 2021/953.

Článek 2

Andorra se propojí s rámcem pro důvěryhodnost digitálního certifikátu EU COVID zavedeným podle nařízení (EU) 2021/953.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 14. září 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 211, 15.6.2021, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/954 ze dne 14. června 2021 o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 (digitální certifikát EU COVID) ve vztahu ke státním příslušníkům třetích zemí s oprávněným pobytem nebo bydlištěm na území členských států během pandemie COVID-19 (Úř. věst. L 211, 15.6.2021, s. 24).

(3)  Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1082/2013/EU ze dne 22. října 2013 o vážných přeshraničních zdravotních hrozbách a o zrušení rozhodnutí č. 2119/98/ES (Úř. věst. L 293, 5.11.2013, s. 1).


15.9.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 325/36


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/1477

ze dne 14. září 2021,

kterým se za účelem usnadnění práva na volný pohyb v rámci Unie stanoví rovnocennost certifikátů týkajících se onemocnění COVID-19 vydaných Albánskou republikou a certifikátů vydaných v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/953

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/953 ze dne 14. června 2021 o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 (digitální certifikát EU COVID) za účelem usnadnění volného pohybu během pandemie COVID-19 (1), a zejména na čl. 8 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2021/953 stanoví rámec pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 (digitální certifikát EU COVID) za účelem usnadnění výkonu práva jejich držitelů na volný pohyb během pandemie COVID-19. Má rovněž přispět k usnadnění postupného koordinovaného zrušení omezení volného pohybu, jež byla zavedena členskými státy v souladu s právem Unie za účelem omezení šíření SARS-CoV-2.

(2)

Nařízení (EU) 2021/953 umožňuje uznávání certifikátů týkajících se onemocnění COVID-19 vydaných třetími zeměmi občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, jestliže Komise shledá, že tyto certifikáty týkající se onemocnění COVID-19 jsou vydány podle norem, které lze považovat za rovnocenné normám stanoveným podle uvedeného nařízení. Vedle toho mají členské státy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/954 (2) uplatňovat pravidla stanovená v nařízení (EU) 2021/953 na státní příslušníky třetích zemí, kteří nespadají do působnosti uvedeného nařízení, ale kteří mají na jejich území oprávněný pobyt nebo bydliště a kteří mohou v souladu s právem Unie cestovat do jiných členských států. Veškeré závěry týkající se rovnocennosti stanovené v tomto rozhodnutí by se proto měly vztahovat na certifikáty o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 vydané Albánskou republikou občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům. Obdobně by se na základě nařízení (EU) 2021/954 tyto závěry týkající se rovnocennosti měly vztahovat také na certifikáty o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 vydané Albánskou republikou státním příslušníkům třetích zemí, kteří mají na území členských států oprávněný pobyt nebo bydliště, podle podmínek stanovených v uvedeném nařízení.

(3)

Dne 19. srpna 2021 poskytla Albánská republika Komisi podrobné informace o vydávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 v rámci systému „Albanian Covid 19 Test and Vaccine Registry“. Albánská republika sdělila Komisi, že se domnívá, že její certifikáty týkající se onemocnění COVID-19 jsou vydávány podle normy a v technologickém systému, které jsou interoperabilní s rámcem pro důvěryhodnost zavedeným na základě nařízení (EU) 2021/953 a umožňují ověření pravosti, platnosti a integrity certifikátů. V tomto ohledu Albánská republika informovala Komisi, že certifikáty týkající se onemocnění COVID-19 vydávané Albánskou republikou v souladu se systémem „Albanian Covid 19 Test and Vaccine Registry“ obsahují údaje stanovené v příloze nařízení (EU) 2021/953.

(4)

Dne 7. září 2021 provedla Komise v návaznosti na žádost Albánské republiky technické zkoušky, jež prokázaly, že Albánská republika vydává certifikáty o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 v souladu se systémem „Albanian Covid 19 Test and Vaccine Registry“, který je interoperabilní s rámcem pro důvěryhodnost zavedeným podle nařízení (EU) 2021/953 a umožňuje ověření pravosti, platnosti a integrity těchto certifikátů. Komise rovněž potvrdila, že certifikáty o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 vydávané Albánskou republikou v souladu se systémem „Albanian Covid 19 Test and Vaccine Registry“ obsahují potřebné údaje.

(5)

Albánská republika také Komisi informovala, že bude vydávat interoperabilní certifikáty o očkování proti COVID-19 pro očkovací látky, mezi něž v současné době patří Comirnaty, Vaxzevria, CoronaVac, Sputnik V, Spikevax, očkovací látka proti COVID-19 společnosti Janssen a Covishield.

(6)

Albánská republika rovněž informovala Komisi, že vydává interoperabilní certifikáty o testu pro testy založené na amplifikaci nukleových kyselin a pro rychlé testy na antigen, které jsou uvedeny na společném a aktualizovaném seznamu rychlých testů na antigen na COVID-19 schváleném Výborem pro zdravotní bezpečnost zřízeným podle článku 17 rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1082/2013/EU (3) na základě doporučení Rady ze dne 21. ledna 2021 (4).

(7)

Kromě toho Albánská republika Komisi informovala, že vydává interoperabilní certifikáty o zotavení. Tyto certifikáty jsou platné nejvýše 180 dnů od data prvního pozitivního testu.

(8)

Albánská republika dále Komisi sdělila, že uznává certifikáty o očkování, o testu a o zotavení vydané členskými státy a zeměmi EHP v souladu s nařízením (EU) 2021/953.

(9)

Albánská republika dále sdělila Komisi, že při ověřování certifikátů ověřovateli v Albánské republice budou osobní údaje v nich uvedené zpracovávány pouze pro účely ověření a potvrzení očkování, výsledku testu nebo zotavení držitele a nebudou poté uchovávány.

(10)

Jsou tedy splněny nezbytné prvky, na jejichž základě mají být certifikáty týkající se onemocnění COVID-19 vydané Albánskou republikou v souladu se systémem „Albanian Covid 19 Test and Vaccine Registry“ považovány za rovnocenné certifikátům vydaným v souladu s nařízením (EU) 2021/953.

(11)

Certifikáty týkající se onemocnění COVID-19 vydané Albánskou republikou v souladu se systémem „Albanian Covid 19 Test and Vaccine Registry“ by proto měly být uznávány za podmínek uvedených v čl. 5 odst. 5, čl. 6 odst. 5 a čl. 7 odst. 8 nařízení (EU) 2021/953.

(12)

Aby bylo toto rozhodnutí funkční, měla by být Albánská republika propojena s rámcem pro důvěryhodnost digitálního certifikátu EU COVID, který byl zaveden nařízením (EU) 2021/953.

(13)

S cílem chránit zájmy Unie, a zejména zájmy v oblasti veřejného zdraví, může Komise využít svých pravomocí k pozastavení nebo ukončení platnosti tohoto rozhodnutí, pokud již nebudou splněny podmínky čl. 8 odst. 2 nařízení (EU) 2021/953.

(14)

Vzhledem k potřebě co nejrychlejšího propojení Albánské republiky s rámcem pro důvěryhodnost digitálního certifikátu EU COVID zavedeným podle nařízení (EU) 2021/953 by toto rozhodnutí mělo vstoupit v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

(15)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 14 nařízení (EU) 2021/953,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Certifikáty o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 vydané Albánskou republikou v souladu se systémem „Albanian Covid 19 Test and Vaccine Registry“ se za účelem usnadnění práva na volný pohyb v rámci Unie pokládají za rovnocenné certifikátům vydaným v souladu s nařízením (EU) 2021/953.

Článek 2

Albánská republika se propojí s rámcem pro důvěryhodnost digitálního certifikátu EU COVID zavedeným podle nařízení (EU) 2021/953.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 14. září 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 211, 15.6.2021, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/954 ze dne 14. června 2021 o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 (digitální certifikát EU COVID) ve vztahu ke státním příslušníkům třetích zemí s oprávněným pobytem nebo bydlištěm na území členských států během pandemie COVID-19 (Úř. věst. L 211, 15.6.2021, s. 24).

(3)  Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1082/2013/EU ze dne 22. října 2013 o vážných přeshraničních zdravotních hrozbách a o zrušení rozhodnutí č. 2119/98/ES (Úř. věst. L 293, 5.11.2013, s. 1).

(4)  Doporučení Rady ze dne 21. ledna 2021 o společném rámci pro používání a validaci rychlých testů na antigen a o vzájemném uznávání výsledků testů na COVID-19 v EU (Úř. věst. C 24, 22.1.2021, s. 1).


15.9.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 325/39


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/1478

ze dne 14. září 2021,

kterým se za účelem usnadnění práva na volný pohyb v rámci Unie stanoví rovnocennost certifikátů týkajících se onemocnění COVID-19 vydaných Faerskými ostrovy a certifikátů vydaných v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/953

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/953 ze dne 14. června 2021 o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 (digitální certifikát EU COVID) za účelem usnadnění volného pohybu během pandemie COVID-19 (1), a zejména na čl. 8 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2021/953 stanoví rámec pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 (digitální certifikát EU COVID) za účelem usnadnění výkonu práva jejich držitelů na volný pohyb během pandemie COVID-19. Má rovněž přispět k usnadnění postupného koordinovaného zrušení omezení volného pohybu, jež byla zavedena členskými státy v souladu s právem Unie za účelem omezení šíření SARS-CoV-2.

(2)

Nařízení (EU) 2021/953 stanoví uznávání certifikátů týkajících se onemocnění COVID-19 vydaných třetími zeměmi občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, jestliže Komise shledá, že tyto certifikáty týkající se onemocnění COVID-19 jsou vydány podle norem, které lze považovat za rovnocenné normám stanoveným podle uvedeného nařízení. Vedle toho mají členské státy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/954 (2) uplatňovat pravidla stanovená v nařízení (EU) 2021/953 na státní příslušníky třetích zemí, kteří nespadají do působnosti uvedeného nařízení, ale kteří mají na jejich území oprávněný pobyt nebo bydliště a kteří mohou v souladu s právem Unie cestovat do jiných členských států. Veškeré závěry týkající se rovnocennosti stanovené v tomto rozhodnutí by se proto měly vztahovat na certifikáty o očkování a o testu v souvislosti s onemocněním COVID-19 vydané Faerskými ostrovy občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům. Obdobně se na základě nařízení (EU) 2021/954 tyto závěry týkající se rovnocennosti vztahují také na certifikáty o očkování a o testu v souvislosti s onemocněním COVID-19 vydané Faerskými ostrovy státním příslušníkům třetích zemí, kteří mají na území členských států oprávněný pobyt nebo bydliště, podle podmínek stanovených v uvedeném nařízení.

(3)

Dne 12. července 2021 poskytly Faerské ostrovy Komisi podrobné informace o vydávání interoperabilních certifikátů o očkování a o testu v souvislosti s onemocněním COVID-19 v souladu se systémem „FODGC“. Faerské ostrovy sdělily Komisi, že se domnívá, že její certifikáty týkající se onemocnění COVID-19 jsou vydávány podle normy a v technologickém systému, které jsou interoperabilní s rámcem pro důvěryhodnost zavedeným na základě nařízení (EU) 2021/953 a umožňují ověření pravosti, platnosti a integrity certifikátů. V tomto ohledu Faerské ostrovy informovaly Komisi, že certifikáty týkající se onemocnění COVID-19 vydávané Faerskými ostrovy v souladu se systémem „FODGC“ obsahují údaje stanovené v příloze nařízení (EU) 2021/953.

(4)

Dne 23. srpna 2021 provedla Komise v návaznosti na žádost Faerských ostrovů technické zkoušky, jež prokázaly, že Faerské ostrovy vydávají certifikáty o očkování a o testu v souvislosti s onemocněním COVID-19 v souladu se systémem „FODGC“, který je interoperabilní s rámcem pro důvěryhodnost zavedeným podle nařízení (EU)2021/953 a umožňuje ověření pravosti, platnosti a integrity těchto certifikátů. Komise rovněž potvrdila, že certifikáty o očkování a o testu v souvislosti s onemocněním COVID-19 vydávané Faerskými ostrovy v souladu se systémem „FODGC“ obsahují potřebné údaje.

(5)

Faerské ostrovy také Komisi informovaly, že vydávají interoperabilní certifikáty o očkování proti COVID-19 pro očkovací látky, mezi něž je v současnosti zahrnuta Comirnaty.

(6)

Faerské ostrovy také Komisi informovaly, že vydávají interoperabilní certifikáty o testu pouze pro testy založené na amplifikaci nukleových kyselin.

(7)

Kromě toho Faerské ostrovy Komisi informovaly, že nebudou vydávat interoperabilní certifikáty o zotavení.

(8)

Faerské ostrovy dále Komisi sdělily, že uznávají certifikáty o očkování, o testu a o zotavení vydané členskými státy a zeměmi EHP v souladu s nařízením (EU) 2021/953.

(9)

Faerské ostrovy dále sdělily Komisi, že při ověřování certifikátů ověřovateli na Faerských ostrovech budou osobní údaje v nich uvedené zpracovávány pouze pro účely ověření a potvrzení očkování, výsledku testu nebo zotavení držitele a nebudou poté uchovávány.

(10)

Jsou tedy splněny nezbytné prvky, na jejichž základě mají být certifikáty týkající se onemocnění COVID-19 vydané Faerskými ostrovy v souladu se systémem „FODGC“ považovány za rovnocenné certifikátům vydaným v souladu s nařízením (EU) 2021/953.

(11)

Certifikáty týkající se onemocnění COVID-19 vydané Faerskými ostrovy v souladu se systémem „FODGC“ by proto měly být uznávány za podmínek uvedených v čl. 5 odst. 5 a čl. 6 odst. 5 nařízení (EU) 2021/953.

(12)

Aby bylo toto rozhodnutí funkční, měly by být Faerské ostrovy propojeny s rámcem pro důvěryhodnost digitálního certifikátu EU COVID, který byl zaveden nařízením (EU) 2021/953.

(13)

S cílem chránit zájmy Unie, a zejména zájmy v oblasti veřejného zdraví, může Komise využít svých pravomocí k pozastavení nebo ukončení platnosti tohoto rozhodnutí, pokud již nebudou splněny podmínky čl. 8 odst. 2 nařízení (EU) 2021/953.

(14)

Vzhledem k potřebě co nejrychlejšího propojení Faerských ostrovů s rámcem pro důvěryhodnost digitálního certifikátu EU COVID zavedeným podle nařízení (EU) 2021/953 by toto rozhodnutí mělo vstoupit v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

(15)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 14 nařízení (EU) 2021/953,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Certifikáty o očkování a o testu v souvislosti s onemocněním COVID-19 vydané Faerskými ostrovy v souladu se systémem „FODGC“ se za účelem usnadnění práva na volný pohyb v rámci Unie pokládají za rovnocenné certifikátům vydaným v souladu s nařízením (EU) 2021/953.

Článek 2

Faerské ostrovy se propojí s rámcem pro důvěryhodnost digitálního certifikátu EU COVID zavedeným podle nařízení (EU) 2021/953.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 14. září 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 211, 15.6.2021, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/954 ze dne 14. června 2021 o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 (digitální certifikát EU COVID) ve vztahu ke státním příslušníkům třetích zemí s oprávněným pobytem nebo bydlištěm na území členských států během pandemie COVID-19 (Úř. věst. L 211, 15.6.2021, s. 24).


15.9.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 325/42


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/1479

ze dne 14. září 2021,

kterým se za účelem usnadnění práva na volný pohyb v rámci Unie stanoví rovnocennost certifikátů týkajících se onemocnění COVID-19 vydaných Monakem a certifikátů vydaných v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/953

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/953 ze dne 14. června 2021 o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 (digitální certifikát EU COVID) za účelem usnadnění volného pohybu během pandemie COVID-19 (1), a zejména na čl. 8 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2021/953 stanoví rámec pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 (digitální certifikát EU COVID) za účelem usnadnění výkonu práva jejich držitelů na volný pohyb během pandemie COVID-19. Má rovněž přispět k usnadnění postupného koordinovaného zrušení omezení volného pohybu, jež byla zavedena členskými státy v souladu s právem Unie za účelem omezení šíření SARS-CoV-2.

(2)

Nařízení (EU) 2021/953 umožňuje uznávání certifikátů týkajících se onemocnění COVID-19 vydaných třetími zeměmi občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, jestliže Komise shledá, že tyto certifikáty týkající se onemocnění COVID-19 jsou vydány podle norem, které lze považovat za rovnocenné normám stanoveným podle uvedeného nařízení. Vedle toho mají členské státy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/954 (2) uplatňovat pravidla stanovená v nařízení (EU) 2021/953 na státní příslušníky třetích zemí, kteří nespadají do působnosti uvedeného nařízení, ale kteří mají na jejich území oprávněný pobyt nebo bydliště a kteří mohou v souladu s právem Unie cestovat do jiných členských států. Veškeré závěry týkající se rovnocennosti stanovené v tomto rozhodnutí by se proto měly vztahovat na certifikáty týkající se onemocnění COVID-19 vydané Monakem občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům. Obdobně by se na základě nařízení (EU) 2021/954 tyto závěry týkající se rovnocennosti měly vztahovat také na certifikáty týkající se onemocnění COVID-19 vydané Monakem státním příslušníkům třetích zemí, kteří mají na území členských států oprávněný pobyt nebo bydliště, podle podmínek stanovených v uvedeném nařízení.

(3)

Dne 29. července 2021 poskytlo Monako Komisi podrobné informace o vydávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 v rámci systému „SUIVTST“ („Suivi des tests biologiques“). Monako sdělilo Komisi, že se domnívá, že její certifikáty týkající se onemocnění COVID-19 jsou vydávány podle normy a v technologickém systému, které jsou interoperabilní s rámcem pro důvěryhodnost zavedeným na základě nařízení (EU) 2021/953 a umožňují ověření pravosti, platnosti a integrity certifikátů. V tomto ohledu Monako informovalo Komisi, že certifikáty týkající se onemocnění COVID-19 vydávané Monakem v souladu se systémem „SUIVTST“ obsahují údaje uvedené v příloze nařízení (EU) 2021/953.

(4)

Monako také Komisi informovalo, že bude vydávat interoperabilní certifikáty o očkování proti COVID-19 pro očkovací látku Comirnaty.

(5)

Monako dále informovalo Komisi, že bude vydávat interoperabilní certifikáty o testu pouze pro testy SARS-CoV-2 založené na polymerázové řetězové reakci s reverzní transkripcí (RT-PCR).

(6)

Komise provedla dne 2. září 2021 technické zkoušky, jež prokázaly, že certifikáty o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 vydávané Monakem v souladu s jeho systémem „SUIVTST“ jsou interoperabilní s rámcem pro důvěryhodnost zavedeným podle nařízení (EU) 2021/953, což umožňuje ověření jejich pravosti, platnosti a integrity. Komise rovněž potvrdila, že certifikáty týkající se onemocnění COVID-19 vydávané Monakem v souladu se systémem „SUIVTST“ obsahují potřebné údaje.

(7)

Monako dále Komisi dne 3. září 2021 sdělilo, že bude uznávat certifikáty o očkování, o testu a o zotavení vydané členskými státy v souladu s nařízením (EU) 2021/953. Monako Komisi informovalo, že bude uznávat důkazy o očkování pro očkovací látky s registrací pro celou EU a očkovací látky uznávané Francií. Monako dále informovalo Komisi, že bude uznávat certifikáty o testu na základě testů založených na amplifikaci nukleových kyselin (NAAT) (jako jsou RT-PCR) a rychlých antigenních testů, které jsou uvedeny na společném a aktualizovaném seznamu rychlých testů na antigen na COVID-19 schváleném Výborem pro zdravotní bezpečnost, který byl zřízen podle článku 17 rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1082/2013/EU (3). V neposlední řadě Monako Komisi informovalo, že bude uznávat certifikáty o zotavení na základě pozitivního výsledku testu NAAT.

(8)

Dne 3. září 2021 Monako rovněž Komisi sdělilo, že při ověřování certifikátů o očkování, o testu a o zotavení vydaných členskými státy v souladu s nařízením (EU) 2021/953 budou osobní údaje obsažené v těchto certifikátech zpracovávány pouze pro účely ověření a potvrzení očkování, výsledku testu nebo zotavení držitele a nebudou poté uchovávány.

(9)

Jsou tedy splněny nezbytné prvky, na jejichž základě mají být certifikáty týkající se onemocnění COVID-19 vydané Monakem v souladu se systémem „SUIVTST“ považovány za rovnocenné certifikátům vydaným v souladu s nařízením (EU) 2021/953.

(10)

Certifikáty týkající se onemocnění COVID-19 vydané Monakem v souladu se systémem „SUIVTST“ by proto měly být uznávány za podmínek uvedených v čl. 5 odst. 5, čl. 6 odst. 5 a čl. 7 odst. 8 nařízení (EU) 2021/953.

(11)

Aby bylo toto rozhodnutí funkční, mělo by být Monako propojeno s rámcem pro důvěryhodnost digitálního certifikátu EU COVID, který byl zaveden nařízením (EU) 2021/953.

(12)

S cílem chránit zájmy Unie, a zejména zájmy v oblasti veřejného zdraví, může Komise využít svých pravomocí k pozastavení nebo ukončení platnosti tohoto rozhodnutí, pokud již nebudou splněny podmínky čl. 8 odst. 2 nařízení (EU) 2021/953.

(13)

Vzhledem k potřebě co nejrychlejšího propojení Monaka s rámcem pro důvěryhodnost digitálního certifikátu EU COVID zavedeným podle nařízení (EU) 2021/953 by toto rozhodnutí mělo vstoupit v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

(14)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 14 nařízení (EU) 2021/953,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Certifikáty o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 vydané Monakem v souladu se systémem „SUIVTST“ se za účelem usnadnění práva na volný pohyb v rámci Unie pokládají za rovnocenné certifikátům vydaným v souladu s nařízením (EU) 2021/953.

Článek 2

Monako se propojí s rámcem pro důvěryhodnost digitálního certifikátu EU COVID zavedeným podle nařízení (EU) 2021/953.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 14. září 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 211, 15.6.2021, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/954 ze dne 14. června 2021 o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 (digitální certifikát EU COVID) ve vztahu ke státním příslušníkům třetích zemí s oprávněným pobytem nebo bydlištěm na území členských států během pandemie COVID-19 (Úř. věst. L 211, 15.6.2021, s. 24).

(3)  Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1082/2013/EU ze dne 22. října 2013 o vážných přeshraničních zdravotních hrozbách a o zrušení rozhodnutí č. 2119/98/ES (Úř. věst. L 293, 5.11.2013, s. 1).


15.9.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 325/45


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/1480

ze dne 14. září 2021,

kterým se za účelem usnadnění práva na volný pohyb v rámci Unie stanoví rovnocennost certifikátů týkajících se onemocnění COVID-19 vydaných Panamskou republikou a certifikátů vydaných v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/953

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/953 ze dne 14. června 2021 o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 (digitální certifikát EU COVID) za účelem usnadnění volného pohybu během pandemie COVID-19 (1), a zejména na čl. 8 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2021/953 stanoví rámec pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 (digitální certifikát EU COVID) za účelem usnadnění výkonu práva jejich držitelů na volný pohyb během pandemie COVID-19. Má rovněž přispět k usnadnění postupného koordinovaného zrušení omezení volného pohybu, jež byla zavedena členskými státy v souladu s právem Unie za účelem omezení šíření SARS-CoV-2.

(2)

Nařízení (EU) 2021/953 umožňuje uznávání certifikátů týkajících se onemocnění COVID-19 vydaných třetími zeměmi občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, jestliže Komise shledá, že tyto certifikáty týkající se onemocnění COVID-19 jsou vydány podle norem, které lze považovat za rovnocenné normám stanoveným podle uvedeného nařízení. Vedle toho mají členské státy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/954 (2) uplatňovat pravidla stanovená v nařízení (EU) 2021/953 na státní příslušníky třetích zemí, kteří nespadají do působnosti uvedeného nařízení, ale kteří mají na jejich území oprávněný pobyt nebo bydliště a kteří mohou v souladu s právem Unie cestovat do jiných členských států. Veškeré závěry týkající se rovnocennosti stanovené v tomto rozhodnutí by se proto měly vztahovat na certifikáty o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 vydané Panamskou republikou občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům. Obdobně by se na základě nařízení (EU) 2021/954 tyto závěry týkající se rovnocennosti měly vztahovat také na certifikáty o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 vydané Panamskou republikou státním příslušníkům třetích zemí, kteří mají na území členských států oprávněný pobyt nebo bydliště, podle podmínek stanovených v uvedeném nařízení.

(3)

Dne 4. srpna 2021 poskytla Panamská republika Komisi podrobné informace o vydávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 v rámci systému „National Digital Vaccination Certificate (Certificado de Vacunación Digital Nacional)“. Panamská republika sdělila Komisi, že se domnívá, že její certifikáty týkající se onemocnění COVID-19 jsou vydávány podle normy a v technologickém systému, které jsou interoperabilní s rámcem pro důvěryhodnost zavedeným na základě nařízení (EU) 2021/953 a umožňují ověření pravosti, platnosti a integrity certifikátů. V tomto ohledu Panamská republika informovala Komisi, že certifikáty týkající se onemocnění COVID-19 vydávané Panamskou republikou v souladu se systémem „National Digital Vaccination Certificate (Certificado de Vacunación Digital Nacional)“ obsahují údaje stanovené v příloze nařízení (EU) 2021/953.

(4)

Dne 9. září 2021 provedla Komise v návaznosti na žádost Panamské republiky technické zkoušky, jež prokázaly, že Panamská republika vydává certifikáty o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 v souladu se systémem „National Digital Vaccination Certificate (Certificado de Vacunación Digital Nacional)“, který je interoperabilní s rámcem pro důvěryhodnost zavedeným podle nařízení (EU) 2021/953 a umožňuje ověření pravosti, platnosti a integrity těchto certifikátů. Komise rovněž potvrdila, že certifikáty o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 vydávané Panamskou republikou v souladu se systémem „National Digital Vaccination Certificate (Certificado de Vacunación Digital Nacional)“ obsahují potřebné údaje.

(5)

Panamská republika také Komisi informovala, že bude vydávat interoperabilní certifikáty o očkování proti COVID-19 pro očkovací látky, mezi něž v současnosti patří očkovací látky proti COVID-19 Comirnaty a Vaxzevria.

(6)

Panamská republika rovněž informovala Komisi, že vydává interoperabilní certifikáty o testu pouze pro testy založené na amplifikaci nukleových kyselin, nikoli však pro rychlé antigenní testy.

(7)

Kromě toho Panamská republika Komisi informovala, že vydává interoperabilní certifikáty o zotavení. Tyto certifikáty jsou platné nejvýše 180 dnů od data prvního pozitivního testu.

(8)

Panamská republika dále Komisi sdělila, že uznává certifikáty o očkování, o testu a o zotavení vydané členskými státy a zeměmi EHP v souladu s nařízením (EU) 2021/953.

(9)

Panamská republika dále sdělila Komisi, že při ověřování certifikátů ověřovateli v Panamské republice budou osobní údaje v nich uvedené zpracovávány pouze pro účely ověření a potvrzení očkování, výsledku testu nebo zotavení držitele a nebudou poté uchovávány.

(10)

Jsou tedy splněny nezbytné prvky, na jejichž základě mají být certifikáty týkající se onemocnění COVID-19 vydané Panamskou republikou v souladu se systémem „National Digital Vaccination Certificate (Certificado de Vacunación Digital Nacional)“ považovány za rovnocenné certifikátům vydaným v souladu s nařízením (EU) 2021/953.

(11)

Certifikáty týkající se onemocnění COVID-19 vydané Panamskou republikou v souladu se systémem „National Digital Vaccination Certificate (Certificado de Vacunación Digital Nacional)“ by proto měly být uznávány za podmínek uvedených v čl. 5 odst. 5, čl. 6 odst. 5 a čl. 7 odst. 8 nařízení (EU) 2021/953.

(12)

Aby bylo toto rozhodnutí funkční, měla by být Panamská republika propojena s rámcem pro důvěryhodnost digitálního certifikátu EU COVID, který byl zaveden nařízením (EU) 2021/953.

(13)

S cílem chránit zájmy Unie, a zejména zájmy v oblasti veřejného zdraví, může Komise využít svých pravomocí k pozastavení nebo ukončení platnosti tohoto rozhodnutí, pokud již nebudou splněny podmínky čl. 8 odst. 2 nařízení (EU) 2021/953.

(14)

Vzhledem k potřebě co nejrychlejšího propojení Panamské republiky s rámcem pro důvěryhodnost digitálního certifikátu EU COVID zavedeným podle nařízení (EU) 2021/953 by toto rozhodnutí mělo vstoupit v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

(15)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 14 nařízení (EU) 2021/953,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Certifikáty o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 vydané Panamskou republikou v souladu se systémem „National Digital Vaccination Certificate (Certificado de Vacunación Digital Nacional)“ se za účelem usnadnění práva na volný pohyb v rámci Unie pokládají za rovnocenné certifikátům vydaným v souladu s nařízením (EU) 2021/953.

Článek 2

Panamská republika se propojí s rámcem pro důvěryhodnost digitálního certifikátu EU COVID zavedeným podle nařízení (EU) 2021/953.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 14. září 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 211, 15.6.2021, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/954 ze dne 14. června 2021 o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 (digitální certifikát EU COVID) ve vztahu ke státním příslušníkům třetích zemí s oprávněným pobytem nebo bydlištěm na území členských států během pandemie COVID-19 (Úř. věst. L 211, 15.6.2021, s. 24).


15.9.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 325/48


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/1481

ze dne 14. září 2021,

kterým se za účelem usnadnění práva na volný pohyb v rámci Unie stanoví rovnocennost certifikátů týkajících se onemocnění COVID-19 vydaných Marockým královstvím a certifikátů vydaných v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/953

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/953 ze dne 14. června 2021 o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 (digitální certifikát EU COVID) za účelem usnadnění volného pohybu během pandemie COVID-19 (1), a zejména na čl. 8 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2021/953 stanoví rámec pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 (digitální certifikát EU COVID) za účelem usnadnění výkonu práva jejich držitelů na volný pohyb během pandemie COVID-19. Má rovněž přispět k usnadnění postupného koordinovaného zrušení omezení volného pohybu, jež byla zavedena členskými státy v souladu s právem Unie za účelem omezení šíření SARS-CoV-2.

(2)

Nařízení (EU) 2021/953 umožňuje uznávání certifikátů týkajících se onemocnění COVID-19 vydaných třetími zeměmi občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, jestliže Komise shledá, že tyto certifikáty týkající se onemocnění COVID-19 jsou vydány podle norem, které lze považovat za rovnocenné normám stanoveným podle uvedeného nařízení. Vedle toho mají členské státy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/954 (2) uplatňovat pravidla stanovená v nařízení (EU) 2021/953 na státní příslušníky třetích zemí, kteří nespadají do působnosti uvedeného nařízení, ale kteří mají na jejich území oprávněný pobyt nebo bydliště a kteří mohou v souladu s právem Unie cestovat do jiných členských států. Veškeré závěry týkající se rovnocennosti stanovené v tomto rozhodnutí by se proto měly vztahovat na certifikáty o očkování a o testu v souvislosti s onemocněním COVID-19 vydané Marockým královstvím občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům. Obdobně by se na základě nařízení (EU) 2021/954 tyto závěry týkající se rovnocennosti měly vztahovat také na certifikáty o očkování a o testu v souvislosti s onemocněním COVID-19 vydané Marockým královstvím státním příslušníkům třetích zemí, kteří mají na území členských států oprávněný pobyt nebo bydliště, podle podmínek stanovených v uvedeném nařízení.

(3)

Dne 18. července 2021 poskytlo Marocké království Komisi podrobné informace o vydávání interoperabilních certifikátů o očkování a o testu v souvislosti s onemocněním COVID-19 v rámci systému „SGC’Cov“. Marocké království sdělilo Komisi, že se domnívá, že jeho certifikáty týkající se onemocnění COVID-19 jsou vydávány podle normy a v technologickém systému, které jsou interoperabilní s rámcem pro důvěryhodnost zavedeným na základě nařízení (EU) 2021/953 a umožňují ověření pravosti, platnosti a integrity certifikátů. V tomto ohledu Marocké království informovalo Komisi, že certifikáty týkající se onemocnění COVID-19 vydávané Marockým královstvím v souladu se systémem „SGC’Cov“ obsahují údaje stanovené v příloze nařízení (EU) 2021/953.

(4)

Dne 7. září 2021 provedla Komise v návaznosti na žádost Marockého království technické zkoušky, jež prokázaly, že Marocké království vydává certifikáty o očkování a o testu v souvislosti s onemocněním COVID-19 v souladu se systémem „SGC’Cov“, který je interoperabilní s rámcem pro důvěryhodnost zavedeným podle nařízení (EU) 2021/953 a umožňuje ověření pravosti, platnosti a integrity těchto certifikátů. Komise rovněž potvrdila, že certifikáty o očkování a o testu v souvislosti s onemocněním COVID-19 vydávané Marockým královstvím v souladu se systémem „SGC’Cov“ obsahují potřebné údaje.

(5)

Marocké království také Komisi informovalo, že bude vydávat interoperabilní certifikáty o očkování proti COVID-19 pro očkovací látky, mezi něž v současné době patří COVILO (očkovací látka proti COVID-19 BIBP), Vaxzevria, očkovací látka proti COVID-19 společnosti Janssen a očkovací látka proti COVID-19 Comirnaty .

(6)

Marocké království také Komisi informovalo, že plánuje vydávat interoperabilní certifikáty o testu pouze pro testy založené na amplifikaci nukleových kyselin, nikoli však pro rychlé antigenní testy.

(7)

Kromě toho Marocké království Komisi informovalo, že nemá v plánu vydávat interoperabilní certifikáty o zotavení.

(8)

Marocké království dále Komisi sdělilo, že uznává certifikáty o očkování, o testu a o zotavení vydané členskými státy a zeměmi EHP v souladu s nařízením (EU) 2021/953.

(9)

Marocké království dále sdělilo Komisi, že při ověřování certifikátů ověřovateli v Marockém království budou osobní údaje v nich uvedené zpracovávány pouze pro účely ověření a potvrzení očkování, výsledku testu nebo zotavení držitele a nebudou poté uchovávány.

(10)

Jsou tedy splněny nezbytné prvky, na jejichž základě mají být certifikáty týkající se onemocnění COVID-19 vydané Marockým královstvím v souladu se systémem „SGC’Cov“ považovány za rovnocenné certifikátům vydaným v souladu s nařízením (EU) 2021/953.

(11)

Certifikáty týkající se onemocnění COVID-19 vydané Marockým královstvím v souladu se systémem „SGC’Cov“ by proto měly být uznávány za podmínek uvedených v čl. 5 odst. 5 a čl. 6 odst. 5 nařízení (EU) 2021/953.

(12)

Aby bylo toto rozhodnutí funkční, mělo by být Marocké království propojeno s rámcem pro důvěryhodnost digitálního certifikátu EU COVID, který byl zaveden nařízením (EU) 2021/953.

(13)

S cílem chránit zájmy Unie, a zejména zájmy v oblasti veřejného zdraví, může Komise využít svých pravomocí k pozastavení nebo ukončení platnosti tohoto rozhodnutí, pokud již nebudou splněny podmínky čl. 8 odst. 2 nařízení (EU) 2021/953.

(14)

Vzhledem k potřebě co nejrychlejšího propojení Marockého království s rámcem pro důvěryhodnost digitálního certifikátu EU COVID zavedeným podle nařízení (EU) 2021/953 by toto rozhodnutí mělo vstoupit v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

(15)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 14 nařízení (EU) 2021/953,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Certifikáty o očkování a o testu v souvislosti s onemocněním COVID-19 vydané Marockým královstvím v souladu se systémem „SGC’Cov“ se za účelem usnadnění práva na volný pohyb v rámci Unie pokládají za rovnocenné certifikátům vydaným v souladu s nařízením (EU) 2021/953.

Článek 2

Marocké království se propojí s rámcem pro důvěryhodnost digitálního certifikátu EU COVID zavedeným podle nařízení (EU) 2021/953.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 14. září 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 211, 15.6.2021, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/954 ze dne 14. června 2021 o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 (digitální certifikát EU COVID) ve vztahu ke státním příslušníkům třetích zemí s oprávněným pobytem nebo bydlištěm na území členských států během pandemie COVID-19 (Úř. věst. L 211, 15.6.2021, s. 24).


15.9.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 325/51


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/1482

ze dne 14. září 2021,

kterým se za účelem usnadnění práva na volný pohyb v rámci Unie stanoví rovnocennost certifikátů týkajících se onemocnění COVID-19 vydaných Státem Izrael a certifikátů vydaných v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/953

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/953 ze dne 14. června 2021 o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 (digitální certifikát EU COVID) za účelem usnadnění volného pohybu během pandemie COVID-19 (1), a zejména na čl. 8 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2021/953 stanoví rámec pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 (digitální certifikát EU COVID) za účelem usnadnění výkonu práva jejich držitelů na volný pohyb během pandemie COVID-19. Má rovněž přispět k usnadnění postupného koordinovaného zrušení omezení volného pohybu, jež byla zavedena členskými státy v souladu s právem Unie za účelem omezení šíření SARS-CoV-2.

(2)

Nařízení (EU) 2021/953 umožňuje uznávání certifikátů týkajících se onemocnění COVID-19 vydaných třetími zeměmi občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, jestliže Komise shledá, že tyto certifikáty týkající se onemocnění COVID-19 jsou vydány podle norem, které lze považovat za rovnocenné normám stanoveným podle uvedeného nařízení. Vedle toho mají členské státy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/954 (2) uplatňovat pravidla stanovená v nařízení (EU) 2021/953 na státní příslušníky třetích zemí, kteří nespadají do působnosti uvedeného nařízení, ale kteří mají na jejich území oprávněný pobyt nebo bydliště a kteří mohou v souladu s právem Unie cestovat do jiných členských států. Veškeré závěry týkající se rovnocennosti stanovené v tomto rozhodnutí by se proto měly vztahovat na certifikáty o očkování a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 vydané Státem Izrael občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům. Obdobně by se na základě nařízení (EU) 2021/954 tyto závěry týkající se rovnocennosti měly vztahovat také na certifikáty o očkování a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 vydané Státem Izrael státním příslušníkům třetích zemí, kteří mají na území členských států oprávněný pobyt nebo bydliště, podle podmínek stanovených v uvedeném nařízení.

(3)

Dne 19. července 2021 poskytl Stát Izrael Komisi podrobné informace o vydávání interoperabilních certifikátů o očkování a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 v rámci systému „Ramzor“. Stát Izrael sdělil Komisi, že se domnívá, že jeho certifikáty týkající se onemocnění COVID-19 jsou vydávány podle normy a v technologickém systému, které jsou interoperabilní s rámcem pro důvěryhodnost zavedeným na základě nařízení (EU) 2021/953 a umožňují ověření pravosti, platnosti a integrity certifikátů. V tomto ohledu Stát Izrael informoval Komisi, že certifikáty týkající se onemocnění COVID-19 vydávané Státem Izrael v souladu se systémem „Ramzor“ obsahují údaje stanovené v příloze nařízení (EU) 2021/953.

(4)

Dne 6. září 2021 provedla Komise v návaznosti na žádost Státu Izrael technické zkoušky, jež prokázaly, že Stát Izrael vydává certifikáty o očkování a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 v souladu se systémem „Ramzor“, který je interoperabilní s rámcem pro důvěryhodnost zavedeným podle nařízení (EU) 2021/953 a umožňuje ověření pravosti, platnosti a integrity těchto certifikátů. Komise rovněž potvrdila, že certifikáty o očkování a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 vydávané Státem Izrael v souladu se systémem „Ramzor“ obsahují potřebné údaje.

(5)

Stát Izrael také Komisi informoval, že vydává interoperabilní certifikáty o očkování proti COVID-19 pro očkovací látky, mezi něž jsou v současnosti zahrnuty Comirnaty a Spikevax.

(6)

Kromě toho Stát Izrael Komisi informoval, že vydává interoperabilní certifikáty o zotavení. Tyto certifikáty jsou platné nejvýše 180 dnů od data prvního pozitivního testu.

(7)

Stát Izrael Komisi sdělil, že uznává certifikáty o očkování, o testu a o zotavení vydané členskými státy a zeměmi EHP v souladu s nařízením (EU) 2021/953.

(8)

Stát Izrael Komisi rovněž informoval, že uznává certifikáty o očkování a zrušuje cestovní omezení pro osoby naočkované očkovacími látkami, jež obdržely registraci platnou v celé EU podle nařízení (ES) č. 726/2004.

(9)

Stát Izrael Komisi dále sdělil, že uznává certifikáty o testu na COVID-19 založeném na amplifikaci nukleových kyselin (NAAT) (např. polymerázová řetězová reakce s reverzní transkripcí, RT-PCR) vydané členskými státy a zeměmi EHP. Stát Izrael však uvádí, že všichni cestující, včetně těch, kteří mají výsledky místních testů, musí po přistání zopakovat NAAT (např. RT-PCR), a upřesňuje, že v důsledku předletového testu se žádná cestovní omezení, kromě oprávnění k nástupu do letadla, neruší. Izrael navíc neuznává rychlé antigenní testy.

(10)

Stát Izrael dále sdělil Komisi, že při ověřování certifikátů ověřovateli ve Státě Izrael budou osobní údaje v nich uvedené zpracovávány pouze pro účely ověření a potvrzení očkování, výsledku testu nebo zotavení držitele a nebudou poté uchovávány.

(11)

Jsou tedy splněny nezbytné prvky, na jejichž základě mají být certifikáty týkající se onemocnění COVID-19 vydané Státem Izrael v souladu se systémem „Ramzor“ považovány za rovnocenné certifikátům vydaným v souladu s nařízením (EU) 2021/953.

(12)

Certifikáty týkající se onemocnění COVID-19 vydané Státem Izrael v souladu se systémem „Ramzor“ by proto měly být uznávány za podmínek uvedených v čl. 5 odst. 5 a čl. 7 odst. 8 nařízení (EU) 2021/953.

(13)

Aby bylo toto rozhodnutí funkční, měl by být Stát Izrael propojen s rámcem pro důvěryhodnost digitálního certifikátu EU COVID, který byl zaveden nařízením (EU) 2021/953.

(14)

S cílem chránit zájmy Unie, a zejména zájmy v oblasti veřejného zdraví, může Komise využít svých pravomocí k pozastavení nebo ukončení platnosti tohoto rozhodnutí, pokud již nebudou splněny podmínky čl. 8 odst. 2 nařízení (EU) 2021/953.

(15)

Vzhledem k potřebě co nejrychlejšího propojení Státu Izrael s rámcem pro důvěryhodnost digitálního certifikátu EU COVID zavedeným podle nařízení (EU) 2021/953 by toto rozhodnutí mělo vstoupit v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

(16)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 14 nařízení (EU) 2021/953,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Certifikáty o očkování a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 vydané Státem Izrael v souladu se systémem „Ramzor“ se za účelem usnadnění práva na volný pohyb v rámci Unie pokládají za rovnocenné certifikátům vydaným v souladu s nařízením (EU) 2021/953.

Článek 2

Stát Izrael se propojí s rámcem pro důvěryhodnost digitálního certifikátu EU COVID zavedeným podle nařízení (EU) 2021/953.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 14. září 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 211, 15.6.2021, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/954 ze dne 14. června 2021 o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 (digitální certifikát EU COVID) ve vztahu ke státním příslušníkům třetích zemí s oprávněným pobytem nebo bydlištěm na území členských států během pandemie COVID-19 (Úř. věst. L 211, 15.6.2021, s. 24).